20120611gr AGENDA en Memorie van Toelichting.pdf - Stad Kortrijk

kortrijk.be

20120611gr AGENDA en Memorie van Toelichting.pdf - Stad Kortrijk

Stad Kortrijk

Zitting gemeenteraad van 11/06/2012

Agenda:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

OCMW. Verslag overlegcomité

d.d. 26 april 2012.

Aktename.

Commissie 1

Bouwmaatschappijen.

Buitengewone Algemene

Vergaderingen. Goedkeuren

agenda's en bepalen mandaten

vertegenwoordigers.

Goedkeuren.

Commissie 1

Protocolakkoord met Biënnale

Interieur.

Goedkeuren.

Commissie 1

Sluiting pand 1.

Kennisname.

Commissie 1

Sluiting pand 2.

Kennisname.

Commissie 1

Sluiting pand 3.

Kennisname.

Commissie 1

Sluiting pand 4.

Kennisname.

Commissie 1

Sluiting pand 5.

Kennisname.

Commissie 1

Wijziging algemene

politieverordening van de stad

Kortrijk.

p8

p8

p10

p15

p16

p18

p19

p21

p22

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie excl. vertr. 11/06/2012 p1/112


10

11

12

13

14

15

Goedkeuren.

Commissie 1

Collector Disgracht

(project 22.260): vestiging

erfdienstbaarheid voor aanleg

rioolwaterzuiveringsinfrastructuur

door de stad.

Goedkeuren.

Commissie 1

Samenwerkingsovereenkomst

Teleperformance.

Goedkeuren.

Commissie 1

Figga.

Financieringsintercommunale

voor de gemeenten van

Gaselwest. Verslag mandataris.

Jaarverslag 2011.

Aktename.

Commissie 1

Figga.

Financieringsintercommunale

voor de gemeenten van

Gaselwest. Algemene vergadering

van 22 juni 2012.

Aanduiden vertegenwoordigers

vanuit de gemeenteraad.

Commissie 1

Figga.

Financieringsintercommunale

voor de gemeenten van

Gaselwest. Algemene vergadering

van 22 juni 2012. Goedkeuren

agenda. Bepalen mandaat

vertegenwoordiger.

Commissie 1

Psilon. Intergemeentelijke

Vereniging voor

Crematoriumbeheer in Zuid-West-

Vlaanderen. Verslag mandataris.

Jaarverslag 2011.

p24

p28

p33

p34

p35

p36

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie excl. vertr. 11/06/2012 p2/112


16

17

18

19

20

21

22

Aktename.

Commissie 1

Psilon. Intergemeentelijke

Vereniging voor

Crematoriumbeheer in Zuid-

West-Vlaanderen. Algemene

vergadering 19 juni 2012.

Aanduiden vertegenwoordigers

vanuit de gemeenteraad.

Commissie 1

Psilon. Intergemeentelijke

Vereniging voor

Crematoriumbeheer in Zuid-

West-Vlaanderen. Algemene

vergadering van 29 juni 2012.

Goedkeuren agenda. Bepalen

mandaat vertegenwoordiger.

Commissie 1

vzw Cultuurcentrum Kortrijk.

Resultatenrekening en jaarverslag

2011.

Goedkeuren.

Commissie 1

vzw Stedelijke Musea Kortrijk.

Resultatenrekening en jaarverslag

2011.

Goedkeuren.

Commissie 1

Vzw Feest in Kortrijk.

Resultatenrekening en jaarverslag

2011.

Goedkeuren.

Commissie 1

Jaarverslag 2011 in kader van

cultureel-erfgoedconvenant stad

Kortrijk.

Goedkeuren.

Commissie 1

Addendum bij het cultureelerfgoedconvenant

2009-2014.

p37

p38

p39

p41

p45

p49

p50

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie excl. vertr. 11/06/2012 p3/112


23

24

25

26

27

28

29

30

Goedkeuren.

Commissie 1

Vraag naar financiering van

digitale projectoren door

Kunstencentrum BUDA.

Goedkeuren.

Commissie 1

Straatnaamgeving : rotonde

Blekerij.

Goedkeuren.

Commissie 1

Straatnaamgeving - Heule:

Serruysstraat.

Principiële goedkeuring.

Commissie 1

Straatnaamgeving - uitbreiding

Doenaertstraat en Dumolinlaan.

Principiële goedkeuring.

Commissie 1

Straatnaamgeving. Kortrijk:

Boevekerke.

Principiële goedkeuring.

Commissie 1

HEU153 1144 verkaveling

Pucksite: aanvaarden van de

rooilijn.

Goedkeuren.

Commissie 2

VZW Ontmoetingscentrum

Groeningeheem.

Resultatenrekening en jaarverslag

2011.

Goedkeuren.

Commissie 2

VZW Sportplus.

Resultatenrekening en jaarverslag

2011.

p53

p56

p57

p58

p59

p61

p66

p68

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie excl. vertr. 11/06/2012 p4/112


31

32

33

34

35

36

37

Goedkeuren.

Commissie 2

Aanpassingen aan het

waterleidingsnet op de Pottelberg

t.h.v. R8.

Aktename ontwerp en

financieringswijze.

Commissie 2

Wegenis- en investeringswerken

ten gevolge van bouwproject de

"Zilvertorens ".

Voorwaarden en wijze van

gunnen.

Commissie 2

Aanpassingswerken doorsteek

fietspad Astridpark - heraanleg

wegenis.

Voorwaarden en wijze van

gunnen.

Commissie 2

Aanleg en onderhoud van trage

wegen.

Voorwaarden en wijze van

gunnen.

Commissie 2

Reinigen en onderzoeken van

rioleringen door middel van een

rijdende camera.

Voorwaarden en wijze van

gunnen.

Commissie 2

AGB Parko. Resultatenrekening

en jaarverslag 2009.

Commissie 2

AGB Parko. Resultatenrekening

en jaarverslag 2011.

p77

p78

p79

p81

p83

p85

p87

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie excl. vertr. 11/06/2012 p5/112


38

39

40

41

42

43

44

Goedkeuren.

Commissie 2

Autonoom gemeentebedrijf

Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk

- Jaarrekening en jaarverslag

2011.

Kennisname.

Commissie 3

De Warande vzw.

Resultatenrekening en jaarverslag

2011.

Goedkeuren.

Commissie 3

vzw Ontmoetingscentra Kortrijk.

Resultatenrekening 2011.

Goedkeuren.

Commissie 3

vzw Toerisme Kortrijk.

Resultatenrekening en jaarverslag

2011.

Goedkeuren.

Commissie 3

Brandweer: vervangen

warmtebeeldcamera.

Voorwaarden en wijze van

gunnen.

Commissie 3

Pontforthoeve:

aanpassingswerken i.f.v. de

verhuis van het jongerenatelier -

schuur.

Voorwaarden en wijze van

gunnen.

Commissie 3

Onderhoudscontract HVAC

stadsgebouwen.

p93

p94

p97

p97

p99

p101

p104

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie excl. vertr. 11/06/2012 p6/112


45

46

B1

Voorwaarden en wijze van

gunnen.

Commissie 3

Leveren en implementeren van

een op RFID gebaseerd balieautomatiseringssysteem

voor de

bibliotheken van Kortrijk, Kuurne

en Wevelgem : goedkeuren

voorwaarden.

Commissie 3

Verder ontwikkeling e-decision:

vaststellen voorwaarden.

Commissie 3

Eervol ontslag vrijwillig

brandweerofficier.

Commissie 1

p106

p108

p112

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie excl. vertr. 11/06/2012 p7/112


Memorie van toelichting:

1 OCMW. Verslag overlegcomité d.d. 26 april 2012.

Aktename.

Commissie 1 - Dossier: 12-277236

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Hilde Rigole

Email: Hilde.Rigole@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 76

Samenvatting:

Het college neemt kennis van de vraag van de burgemeester om volgend agendapunt toe

te voegen aan de agenda van de gemeenteraad : "Kennisname verslag overlegcomité Stad

Kortrijk-O.C.M.W. Kortrijk van 26 april 2012".

Beschrijving:

De stad ontving op 9 mei 2012 het verslag van het overlegcomité van 26 april 2012 tussen de

stad en het O.C.M.W.

Dit verslag dient door toedoen van de heer burgemeester "ter kennisgeving" voorgelegd in

de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad, in toepassing van artikel 3 § 3 van het

huishoudelijk reglement voor het overleg tussen de stad en het O.C.M.W. Kortrijk.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

kennis te nemen van het verslag overlegcomité Stad Kortrijk-O.C.M.W. Kortrijk van 26 april

2012.

2 Bouwmaatschappijen. Buitengewone Algemene Vergaderingen. Goedkeuren

agenda's en bepalen mandaten vertegenwoordigers.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 12-278138

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Mark Daniël Hol

Email: Mark.Hol@kortrijk.be - Tel: 056 27 86 17

Samenvatting:

Verschillende bouwmaatschappijen waarbij de stad aandeelhouder is beleggen een

Buitengewone Algemene vergadering in de maand juni. Op deze vergaderingen staat een

statutenwijziging op de agenda. De gemeenteraad wordt verzocht om deze agenda#s goed te

keuren en het mandaat van de vertegenwoordigers van de stad te bepalen, in het bijzonder wat

betreft de statutenwijziging.

Beschrijving:

De stad is aandeelhouder bij Goedkope Woning cvba, N.V. Elk zijn Huis en de Gewestelijke

Huisvestingsmaatschappij Eigen Haard is Goud Waard (Lauwe).

Deze bouwmaatschappijen beleggen elk een buitengewone algemene vergadering op

respectievelijk 12, 25 en 14 juni 2012.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p8/112


De stad ontving uitnodigingen voor deze vergaderingen op respectievelijk 24 mei, 14 mei en 11

mei.

Op elk van deze vergaderingen staat een statutenwijziging op de agenda.

Voor Goedkope Woning cvba gaat het om een doelwijziging.

De redenen voor doelwijziging zijn als volgt:

Artikel 41, §2 van de Vlaamse Wooncode, ingevoegd in het decreet van 27 maart 2009, bepaalt

dat een SHM een bescheiden woonaanbod kan realiseren onder bepaalde voorwaarden.

Artikel 41, §3 van de Vlaamse Wooncode, ingevoegd in het decreet van 29 april 2011, bepaalt

dat een SHM niet-residentiële ruimten kan verwerven, realiseren, verhuren en verkopen onder

bepaalde voorwaarden. Deze mogelijkheden zijn niet opgenomen in de huidige modelstatuten,

doch deze zullen op termijn worden aangepast.

Teneinde hierop te anticiperen en gelet op het feit dat Goedkope Woning voorgaande activiteit

voert, zal het maatschappelijk doel worden aangevuld met een punt 4° dat luidt als volgt:

4° De vennootschap kan een bescheiden woonaanbod verwerven, verwezenlijken en

vervreemden en niet-residentiële ruimten verwerven, realiseren, verhuren en verkopen

onder voorwaarden, vastgesteld in artikel 42, §2 en §3, van de Vlaamse Wooncode en

eventueel nader geregeld door de Vlaamse regering.

De reden tot doelwijziging is dus het in overeenstemming brengen van de statuten met de

(toekomstige) modelstatuten en de huidige werking.

Voor de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij Eigen Haard is Goud Waard betreft het een

identieke doelwijziging en aanvulling op de statuten:

De vennootschap kan een bescheiden woonaanbod verwerven, verwezenlijken en

vervreemden en niet-residentiële ruimten verwerven, realiseren, verhuren en verkopen

onder voorwaarden, vastgesteld in artikel 42, §2 en §3, van de Vlaamse Wooncode en

eventueel nader geregeld door de Vlaamse regering.

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van N.V. Elk zijn Huis luidt als volgt:

1- de overname van het gehele vermogen van de N.V. Koning in mijn Woning (overgenomen

vennootschap) door de N.V. Elk zijn Huis (overnemende vennootschap);

2- de aanpassing van de statuten aan de nieuwe reglementering;

3- de incorporatie van de uitgiftepremie in het kapitaal.

Het goedkeuren van de agenda en het bepalen van het mandaat van de vertegenwoordiger, in

het bijzonder voor wat betreft een statutenwijziging, zijn de bevoegdheid van de gemeenteraad.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p9/112


We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van

Goedkope Woning cvba op 12 juni 2012 en de aangeduide vertegenwoordiger op te dragen

de op de agenda geplaatste punten van deze buitengewone algemene vergadering, waarvoor

een beslissing moet worden genomen, in het bijzonder wat betreft de statutenwijziging, goed te

keuren.

2. Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van

N.V. Elk zijn Huis op 25 juni 2012 en de aangeduide vertegenwoordiger op te dragen de op

de agenda geplaatste punten van deze buitengewone algemene vergadering, waarvoor een

beslissing moet worden genomen, in het bijzonder wat betreft de statutenwijziging, goed te

keuren.

3. Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van

de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij Eigen Haard is Goud Waard op 14 juni 2012 en

de aangeduide vertegenwoordiger op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze

buitengewone algemene vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, in het

bijzonder wat betreft de statutenwijziging, goed te keuren.

3 Protocolakkoord met Biënnale Interieur.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 12-278508

Directie: Kabinet Burgemeester - Dossierbehandelaar: Bart Demeester

Email: Bart.Demeester@kortrijk.be - Tel: 056 27 71 05

Samenvatting:

Tijdens het overleg van 1 december 2011 tussen het schepencollege van de Stad Kortrijk en

een afvaardiging van de Biënnale Interieur van 1 december 2011 hebben beide partijen zich

akkoord verklaard om een partnerschap uit te bouwen voor de organisatie van minstens de

twee eerstvolgende edities van Interieur (2012 en 2014). Thans is een protocolovereenkomst

opgemaakt die de afspraken formaliseert en concretiseert.

Beschrijving:

Op 1 december 2011 heeft een overleg plaatsgevonden tussen het schepencollege van de Stad

Kortrijk en een delegatie van de Biënnale Interieur onder de leiding van haar voorzitter de heer

Lowie Vermeersch.

Daarbij heeft Interieur haar ambities toegelicht om de biënnale op te waarderen tot een groter

stadsevenement, met een sterkere nadruk op activiteiten in de binnenstad. Deze wending

maakt het Interieur mogelijk om zich vernieuwend te positioneren ten aanzien van haar

internationaal publiek en een bredere bezoekersstroom naar het centrum van de stad aan te

trekken.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p10/112


Vanuit deze optiek kunnen de Stad en Interieur partners worden in een nieuw concept voor

Interieur. De Biënnale Interieur zal sterk investeren in haar nieuwe koers, waarvoor zij ook nood

heeft aan bijkomende financiering en logistieke steun.

Naast de gebruikelijke activiteiten in Kortrijk Xpo, wenst Interieur over te gaan tot een aantal

activiteiten in de binnenstad, geconcentreerd op het Buda-eiland en de loods op Kortrijk Weide.

Het gaat meer bepaald om:

- de inrichting van meerdere project rooms met internationaal gerenomeerde

kunstenaars / ontwerpers;

- de presentatie van jonge designers en bedrijven (wat vroeger in de kelders van Xpo

plaats vond);

- een meeting point;

- een installatie op de Grote Markt.

Tussen de Xpo-campus en de binnenstad legt Interieur een shuttle dienst in met een vloot

personenwagens, eventueel aan te vullen met versterkt publiek vervoer.

Aan de Stad wordt gevraagd om:

- de nodige locaties op Buda en Kortrijk Weide ter beschikking te stellen;

- een financiële inbreng te doen van 150.000 € / jaar voor minstens de twee

eerstvolgende edities (2012 en 2014).

- de gebruikelijke logistieke ondersteuning te bieden (bevlagging, communicatie...).

Tijdens de voormelde bijeenkomst van 1 december jl. hebben beide partijen zich akkoord

verklaard om op deze basis een partnerschap uit te bouwen.

In de loop van de voorbije maanden heeft Interieur zijn ambities en zijn programma verder

verfijnd en is onderhandeld over een protocolovereenkomst, die thans ter goedkeuring aan de

gemeenteraad wordt voorgelegd.

Dit protocolakkoord zal in een volgende tijd worden aangevuld met een

uitvoeringsovereenkomst tussen alle stedelijke actoren en de Biënnale Interieur. Voor wat de

Stad betreft, zullen deze uitvoeringsovereenkomsten door het college van burgemeester en

schepenen worden afgesloten.

We verwijzen naar de artikel 42-43 van het gemeentedecreet, op basis waarvan de

gemeenteraad bevoegd om het protocolakkoord goed te keuren.

Budget:

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p11/112


€150.000 budget art. 562/332-02

Advies van

Type

Financiën

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De bijgaande protocolovereenkomst goed te keuren, waarvan de tekst luidt als volgt:

"PROTOCOLOVEREENKOMST

Tussen hen die ondertekenen:

1. de Biënnale Interieur vzw met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk,

Groeningestraat, 37, vertegenwoordigd door: - hierna genoemd Interieur

2. de Stad Kortrijk waarvan de kantoren gevestigd zijn te 8500 Kortrijk, Grote Markt, 54,

vertegenwoordigd door: - hierna genoemd de Stad

is vooraf uiteengezet wat volgt:

Interieur organiseert sinds 1968 haar biënnale in het hallencomplex van Kortrijk Xpo. In de loop

der jaren is de biënnale uitgegroeid tot één van de Europese toppers op haar terrein en heeft

zij mee aan de basis gelegen voor de permanente expansie van de tentoonstellingsruimte op

Kortrijk Xpo.

Gedurende de voorbije decennia heeft de Stad de groei van de biënnale mee ondersteund via

rechtstreekse afspraken met Interieur en via haar engagementen in de uitbreiding van Kortrijk

Xpo.

Interieur wenst haar activiteit te verbreden tot een stadsevenement dat zich niet enkel binnen

de muren van Kortrijk Xpo afspeelt, maar ook een belangrijke activiteit ontplooit in het centrum

van de stad. Deze strategische keuze sluit volkomen aan op de ambitie van de Stad om tot de

meest creatieve steden van Vlaanderen te behoren, met een bijzondere focus op design.

De Stad en Interieur wensen duurzaam samen te werken om de biënnale verder te laten

groeien en ze een vaste inbedding te geven in Kortrijk, die zich hierdoor terecht kan

positioneren als creatieve designstad.

Partijen zijn ervan overtuigd dat ze door het bundelen van de krachten een nieuwe dynamiek

kunnen genereren die voor beiden een sterke meerwaarde biedt.

en naderhand is overeengekomen wat volgt:

art. 1. engagement Interieur

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p12/112


Interieur verbindt er zich toe om een attractief "stadsluik" uit te werken dat in de loop van de

biënnale een grote bezoekersstroom aantrekt en om de stad Kortrijk systematisch mee te

nemen in alle onderdelen van de communicatie.

Dit stadsluik omvat een eigen organisatie van Interieur en een selectie door Interieur van

initiatieven die via een open oproep zullen worden ingewonnen.

Interieur neemt de verantwoordelijkheid voor de invulling en organisatie van de Biënnale

Interieur alsmede de volledige inhoudelijke en visuele regie voor het volledige stadsluik.

art. 2. engagement Stad Kortrijk

De Stad verbindt zich om op een substantiële wijze te participeren in de realisatie van het

"stadsluik" van de Biënnale Interieur.

Deze participatie kan bestaan uit het ter beschikking stellen van:

- gebouwen of locaties;

- logistieke diensten;

- ruimte in haar communicatiedragers

- financiële middelen, die voor de edities 2012 en 2014 telkens 300.000 € bedragen en

betaalbaar zijn in vier jaarlijkse schijven van 150.000 €

De Biënnale Interieur is een vereniging zonder winstoogmerk en zal deze middelen integraal

investeren in de Biënnale Interieur en in het bijzonder voor de realisatie van bovenstaand

stadsluik.

Partijen zullen bij prioriteit de Buda-site benutten voor de uitbouw van het stadsluik.

Tevens verkrijgt Interieur gedurende de duur van deze overeenkomst de voorkeur voor het

gebruik, gedurende de periode van de Biënnale, van ruimtes en gebouwen die door de stad

beheerd worden en in die periode ter beschikking gesteld worden aan derden.

art. 3. betrokkenheid regionale actoren

De Stad en Interieur zullen in de organisatie van de biënnale een maximale betrokkenheid van

regionale actoren en een maximale return voor de regio nastreven.

Dit geldt onder meer voor het hoger onderwijs, het economisch weefsel en de commerciële

functies van de binnenstad.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p13/112


art. 4. design awards

De Interieur Design Awards werden in 2012 hergedefinieerd tot 2 prijzen en 2 categorieën,

met name product en installatie. Het is de bedoeling de Awards met een vernieuwde timing

te organiseren en de resultaten en winnaars van de Awards beter te valoriseren. Daarbij is er

een focus op een vervolg- en realisatietraject met regionale bedrijven, in samenwerking met

Designregio Kortrijk.

art. 5. stuurcomité

Alle afstemming gebeurt via een stuurcomité, bestaande uit twee vertegenwoordigers van

elke partij. Voor wat de Stad betreft zijn dit de burgemeester en de schepen van Cultuur. Het

voorzitterschap wordt waargenomen door de Biënnale Interieur.

Het stuurcomité zal onder meer instaan voor:

- het valideren van het stadsluik van de biënnale, zoals voorgesteld door de Stichting

Interieur;

- de evenwichtige en systematische aanwezigheid van de Stad Kortrijk in de

communicatie;

- het afstemmen over het gebruik van gebouwen die de Stad ter beschikking stelt

tijdens de Biënnale Interieur

- de voorbereiding van de tweejaarlijkse uitvoeringsovereenkomsten

- het vastleggen van de doelstellingen te realiseren via de financiële inbreng van de

stad.

- de postevaluatie van de samenwerking

art. 6. aanspreekpunt

Om de communicatie over operationele aangelegenheden te stroomlijnen, stellen beide partijen

één medewerker uit hun organisatie aan als permanent aanspreekpunt.

art. 7. uitvoeringsovereenkomst en afsprakenkader

Iedere twee jaar wordt huidige protocolovereenkomst aangevuld met een

uitvoeringsovereenkomst, die onder meer volgende punten omvat:

- de nadere specificering van het overeengekomen 'stadsluik';

- de effectieve inbreng van de stad Kortrijk en de modaliteiten inzake uitbetaling;

- de verwachte 'deliverables'

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p14/112


Bij deze uitvoeringsovereenkomst zullen ook de andere betrokken stedelijke actoren als

medecontractanten optreden, ten einde tot overkoepelende afspraken te komen.

Naast de uitvoeringsovereenkomst wordt ook een afsprakenkader omtrent locaties en

logistiek,... vastgelegd.

art. 8. duur

Huidige overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

Zij kan niet vroeger worden opgezegd dan na de evaluatie van de biënnale 2014.

Opgemaakt in twee exemplaren te Kortrijk op,

Voor de Biënnale Interieur Voor de Stad Kortrijk, "

2. Een eerste schijf van €150.000 betaalbaar te stellen na validering van het stadsluik en de

uitvoeringsovereenkomst.

3. Het college van burgmeester en schepenen te machtigen om de verdere uitvoeringsbesluiten

af te sluiten.

4 Sluiting pand 1.

Kennisname.

Commissie 1 - Dossier: 12-278816

Directie: Kabinet Burgemeester - Dossierbehandelaar: Stefaan De Clerck

Email: Stefaan.DeClerck@kortrijk.be - Tel:

Samenvatting:

Bij toepassing van artikel 9bis Drugswet heeft de burgemeester op 23.05.2012 beslist tot de

sluiting van een café voor de duur van 6 maanden. Deze maatregel werd aan het college van

burgemeester en schepenen in de eerstvolgende vergadering op 30.05.2012 voorgelegd voor

bevestiging. De beslissing dient tevens ter kennis te worden gebracht op de eerstvolgende

vergadering van de gemeenteraad.

Beschrijving:

Conform artikel 9bis Drugswet kan de burgemeester onverminderd de bevoegdheden van

de rechterlijke instanties en onverminderd het bepaalde in artikel 134 ter en quater van

de nieuwe gemeentewet, na voorafgaand overleg met de gerechtelijke autoriteiten, indien

ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in een private doch voor het publiek toegankelijke

plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op de verkoop, de

aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende

middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p15/112


vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare

veiligheid en rust in het gedrang komt en na de verantwoordelijke te hebben gehoord in zijn

middelen van verdediging, besluiten deze plaats te sluiten voor de duur die hij bepaalt.

De sluitingsmaatregel houdt op uitwerking te hebben indien hij niet tijdens de eerstvolgende

vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt bevestigd en ter kennis

wordt gebracht van de gemeenteraad op de eerste daarop volgende zitting.

De sluitingsduur die de duur van zes maanden niet mag overschrijden, kan, voor zover

zich nieuwe soortgelijke feiten hebben voorgedaan of aan het licht zijn gekomen sinds de

initiële beslissing, eenmaal voor eenzelfde periode worden verlengd na gunstig advies van de

gemeenteraad.

Op 23.05.2012 heeft de burgemeester op hiervoor vermelde juridische grondslag beslist het

pand Spoor 9, gelegen aan de Tolstraat 5-6 te 8500 Kortrijk, te sluiten. De BVBA Ando met

zetel te 8500 Kortrijk, Tolstraat 5-6 baat dit pand uit. De duur van deze sluiting werd daarbij

bepaald op zes maanden ingaand vanaf 23.05.2012.

De uitgebreide motivering van deze beslissing is opgenomen in het document 'Sluiting pand

Spoor 9 op grond van artikel 9bis Drugswet', d.d. 23.05.2012.

De BVBA Ando werd voorafgaand aan de beslissing uitgenodigd naar de hoorzitting van

16.05.2012. Er werd hiervan een proces-verbaal opgemaakt en verwerkt in de definitieve

beslissing.

De door de burgemeester genomen maatregel werd door het college van burgemeester en

schepenen in de eerstvolgende vergadering op 30.05.2012 bevestigd. De BVBA Ando en de

eigenaar hebben kennis gekregen van deze bevestiging.

Deze maatregel wordt bij onderhavige nota ter kennis gegeven op de eerstvolgende

vergadering van de gemeenteraad, meer bepaald 11.06.2012, zoniet vervalt de maatregel

onmiddellijk. Na kennisname door de gemeenteraad zullen de BVBA Ando en de eigenaar op

de hoogte gebracht worden van deze kennisname.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

kennis te nemen van de beslissing van de burgemeester, d.d. 23.05.2012 tot sluiting op

grond van artikel 9bis Drugswet van het pand Spoor 9, gelegen aan de Tolstraat 5-6 te 8500

Kortrijk, dat uitgebaat wordt door de BVBA Ando met zetel te 8500 Kortrijk, Tolstraat 5-6, zoals

opgenomen in het document 'Sluiting pand Spoor 9 op grond van artikel 9bis Drugswet'.

5 Sluiting pand 2.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p16/112


Kennisname.

Commissie 1 - Dossier: 12-278836

Directie: Kabinet Burgemeester - Dossierbehandelaar: Stefaan De Clerck

Email: Stefaan.DeClerck@kortrijk.be - Tel:

Samenvatting:

Bij toepassing van artikel 9bis Drugswet heeft de burgemeester op 23.05.2012 beslist tot de

sluiting van een pand voor de duur van 6 maanden. Deze maatregel werd aan het college van

burgemeester en schepenen in de eerstvolgende vergadering op 30.05.2012 voorgelegd voor

bevestiging. De beslissing dient tevens ter kennis te worden gebracht op de eerstvolgende

vergadering van de gemeenteraad.

Beschrijving:

Conform artikel 9bis Drugswet kan de burgemeester onverminderd de bevoegdheden van

de rechterlijke instanties en onverminderd het bepaalde in artikel 134 ter en quater van

de nieuwe gemeentewet, na voorafgaand overleg met de gerechtelijke autoriteiten, indien

ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in een private doch voor het publiek toegankelijke

plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op de verkoop, de

aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende

middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale

vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare

veiligheid en rust in het gedrang komt en na de verantwoordelijke te hebben gehoord in zijn

middelen van verdediging, besluiten deze plaats te sluiten voor de duur die hij bepaalt.

De sluitingsmaatregel houdt op uitwerking te hebben indien hij niet tijdens de eerstvolgende

vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt bevestigd en ter kennis

wordt gebracht van de gemeenteraad op de eerste daarop volgende zitting.

De sluitingsduur die de duur van zes maanden niet mag overschrijden, kan, voor zover

zich nieuwe soortgelijke feiten hebben voorgedaan of aan het licht zijn gekomen sinds de

initiële beslissing, eenmaal voor eenzelfde periode worden verlengd na gunstig advies van de

gemeenteraad.

Op 23.05.2012 heeft de burgemeester op hiervoor vermelde juridische grondslag beslist

het pand Cap de lau, gelegen aan de Zwevegemsestraat 4 te 8500 Kortrijk, te sluiten. De

BVBA Ramdani met zetel te 8500 Kortrijk, Zwevegemsestraat 4 baat dit pand uit. De duur van

deze sluiting werd daarbij bepaald op zes maanden ingaand vanaf 23.05.2012.

De uitgebreide motivering van deze beslissing is opgenomen in het document 'Sluiting

pand Cap de lau op grond van artikel 9bis Drugswet', d.d. 23.05.2012.

De BVBA Ramdani werd voorafgaand aan de beslissing uitgenodigd naar de hoorzitting van

14.05.2012. Er werd hiervan een proces-verbaal opgemaakt en verwerkt in de definitieve

beslissing.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p17/112


De door de burgemeester genomen maatregel werd door het college van burgemeester en

schepenen in de eerstvolgende vergadering op 30.05.2012 bevestigd. De BVBA Ramdani en

de eigenaar hebben kennis gekregen van deze bevestiging.

Deze maatregel wordt bij onderhavige nota ter kennis gegeven op de eerstvolgende

vergadering van de gemeenteraad, meer bepaald 11.06.2012, zoniet vervalt de maatregel

onmiddellijk. Na kennisname door de gemeenteraad zullen de BVBA Ramdani en de

eigenaar op de hoogte gebracht worden van deze kennisname.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

kennis te nemen van de beslissing van de burgemeester, d.d. 23.05.2012 tot sluiting op

grond van artikel 9bis Drugswet van het pand Cap de lau, gelegen aan de Zwevegemsestraat

4 te 8500 Kortrijk, dat uitgebaat wordt door de BVBA Ramdani met zetel te 8500 Kortrijk,

Zwevegemsestraat 4, zoals opgenomen in het document 'Sluiting pand Cap de lau op grond

van artikel 9bis Drugswet'.

6 Sluiting pand 3.

Kennisname.

Commissie 1 - Dossier: 12-278843

Directie: Kabinet Burgemeester - Dossierbehandelaar: Stefaan De Clerck

Email: Stefaan.DeClerck@kortrijk.be - Tel:

Samenvatting:

Bij toepassing van artikel 9bis Drugswet heeft de burgemeester op 23.05.2012 beslist tot de

sluiting van een pand voor de duur van 6 maanden. Deze maatregel werd aan het college van

burgemeester en schepenen in de eerstvolgende vergadering op 30.05.2012 voorgelegd voor

bevestiging. De beslissing dient tevens ter kennis te worden gebracht op de eerstvolgende

vergadering van de gemeenteraad.

Beschrijving:

Conform artikel 9bis Drugswet kan de burgemeester onverminderd de bevoegdheden van

de rechterlijke instanties en onverminderd het bepaalde in artikel 134 ter en quater van

de nieuwe gemeentewet, na voorafgaand overleg met de gerechtelijke autoriteiten, indien

ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in een private doch voor het publiek toegankelijke

plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op de verkoop, de

aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende

middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale

vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare

veiligheid en rust in het gedrang komt en na de verantwoordelijke te hebben gehoord in zijn

middelen van verdediging, besluiten deze plaats te sluiten voor de duur die hij bepaalt.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p18/112


De sluitingsmaatregel houdt op uitwerking te hebben indien hij niet tijdens de eerstvolgende

vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt bevestigd en ter kennis

wordt gebracht van de gemeenteraad op de eerste daarop volgende zitting.

De sluitingsduur die de duur van zes maanden niet mag overschrijden, kan, voor zover

zich nieuwe soortgelijke feiten hebben voorgedaan of aan het licht zijn gekomen sinds de

initiële beslissing, eenmaal voor eenzelfde periode worden verlengd na gunstig advies van de

gemeenteraad.

Op 23.05.2012 heeft de burgemeester op hiervoor vermelde juridische grondslag beslist het

pand restaurant Abely, gelegen aan de Zwevegemsestraat 12 te 8500 Kortrijk, te sluiten. De

BVBA Abely met zetel te 8500 Kortrijk, Zwevegemsestraat 12 baat dit pand uit. De duur van

deze sluiting werd daarbij bepaald op zes maanden ingaand vanaf 23.05.2012.

De uitgebreide motivering van deze beslissing is opgenomen in het document 'Sluiting

pand restaurant Abely op grond van artikel 9bis Drugswet', d.d. 23.05.2012.

De BVBA Abely werd voorafgaand aan de beslissing uitgenodigd naar de hoorzitting van

14.05.2012. Er werd hiervan een proces-verbaal opgemaakt en verwerkt in de definitieve

beslissing.

De door de burgemeester genomen maatregel werd door het college van burgemeester en

schepenen in de eerstvolgende vergadering op 30.05.2012 bevestigd. De BVBA Abely en de

eigenaar hebben kennis gekregen van deze bevestiging.

Deze maatregel wordt bij onderhavige nota ter kennis gegeven op de eerstvolgende

vergadering van de gemeenteraad, meer bepaald 11.06.2012, zoniet vervalt de maatregel

onmiddellijk. Na kennisname door de gemeenteraad zullen de BVBA Abely en de eigenaar op

de hoogte gebracht worden van deze kennisname.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

kennis te nemen van de beslissing van de burgemeester, d.d. 23.05.2012 tot sluiting

op grond van artikel 9bis Drugswet van het pand restaurant Abely, gelegen aan

de Zwevegemsestraat 12 te 8500 Kortrijk, dat uitgebaat wordt door de BVBA Abely met

zetel te 8500 Kortrijk, Zwevegemsestraat 12, zoals opgenomen in het document 'Sluiting

pand restaurant Abely op grond van artikel 9bis Drugswet'.

7 Sluiting pand 4.

Kennisname.

Commissie 1 - Dossier: 12-278851

Directie: Kabinet Burgemeester - Dossierbehandelaar: Stefaan De Clerck

Email: Stefaan.DeClerck@kortrijk.be - Tel:

Samenvatting:

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p19/112


Bij toepassing van artikel 9bis Drugswet heeft de burgemeester op 23.05.2012 beslist tot de

sluiting van een café voor de duur van 6 maanden. Deze maatregel werd aan het college van

burgemeester en schepenen in de eerstvolgende vergadering op 30.05.2012 voorgelegd voor

bevestiging. De beslissing dient tevens ter kennis te worden gebracht op de eerstvolgende

vergadering van de gemeenteraad.

Beschrijving:

Conform artikel 9bis Drugswet kan de burgemeester onverminderd de bevoegdheden van

de rechterlijke instanties en onverminderd het bepaalde in artikel 134 ter en quater van

de nieuwe gemeentewet, na voorafgaand overleg met de gerechtelijke autoriteiten, indien

ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in een private doch voor het publiek toegankelijke

plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op de verkoop, de

aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende

middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale

vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare

veiligheid en rust in het gedrang komt en na de verantwoordelijke te hebben gehoord in zijn

middelen van verdediging, besluiten deze plaats te sluiten voor de duur die hij bepaalt.

De sluitingsmaatregel houdt op uitwerking te hebben indien hij niet tijdens de eerstvolgende

vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt bevestigd en ter kennis

wordt gebracht van de gemeenteraad op de eerste daarop volgende zitting.

De sluitingsduur die de duur van zes maanden niet mag overschrijden, kan, voor zover

zich nieuwe soortgelijke feiten hebben voorgedaan of aan het licht zijn gekomen sinds de

initiële beslissing, eenmaal voor eenzelfde periode worden verlengd na gunstig advies van de

gemeenteraad.

Op 23.05.2012 heeft de burgemeester op hiervoor vermelde juridische grondslag beslist

het pand herberg Riley, gelegen aan de Zwevegemsestraat 7 te 8500 Kortrijk, te sluiten. De

éénmanszaak mevrouw Caroline Plovier met adres te 8500 Kortrijk, Zwevegemsestraat 7 baat

dit pand uit. De duur van deze sluiting werd daarbij bepaald op zes maanden ingaand vanaf

23.05.2012.

De uitgebreide motivering van deze beslissing is opgenomen in het document 'Sluiting

pand herberg Riley op grond van artikel 9bis Drugswet', d.d. 23.05.2012

Mevrouw Caroline Plovier werd voorafgaand aan de beslissing uitgenodigd naar de hoorzitting

van 14.05.2012. Er werd hiervan een proces-verbaal opgemaakt en verwerkt in de definitieve

beslissing.

De door de burgemeester genomen maatregel werd door het college van burgemeester en

schepenen in de eerstvolgende vergadering op 30.05.2012 bevestigd. Mevrouw Plovier en de

eigenaar hebben kennis gekregen van deze bevestiging.

Deze maatregel wordt bij onderhavige nota ter kennis gegeven op de eerstvolgende

vergadering van de gemeenteraad, meer bepaald 11.06.2012, zoniet vervalt de maatregel

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p20/112


onmiddellijk. Na kennisname door de gemeenteraad zullen mevrouw Plovier en de eigenaar op

de hoogte gebracht worden van deze kennisname.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

kennis te nemen van de beslissing van de burgemeester, d.d. 23.05.2012 tot sluiting op grond

van artikel 9bis Drugswet van het pand herberg Riley, gelegen aan de Zwevegemsestraat 7 te

8500 Kortrijk, dat uitgebaat wordt door de éénmanszaak Mevrouw Caroline Plovier met adres te

8500 Kortrijk, Zwevegemsestraat 7, zoals opgenomen in het document 'Sluiting pand herberg

Riley op grond van artikel 9bis Drugswet'.

8 Sluiting pand 5.

Kennisname.

Commissie 1 - Dossier: 12-278857

Directie: Kabinet Burgemeester - Dossierbehandelaar: Stefaan De Clerck

Email: Stefaan.DeClerck@kortrijk.be - Tel:

Samenvatting:

Bij toepassing van artikel 9bis Drugswet heeft de burgemeester op 23.05.2012 beslist tot de

sluiting van een pand voor de duur van 4 maanden. Deze maatregel werd aan het college van

burgemeester en schepenen in de eerstvolgende vergadering op 30.05.2012 voorgelegd voor

bevestiging. De beslissing dient tevens ter kennis te worden gebracht op de eerstvolgende

vergadering van de gemeenteraad.

Beschrijving:

Conform artikel 9bis Drugswet kan de burgemeester onverminderd de bevoegdheden van

de rechterlijke instanties en onverminderd het bepaalde in artikel 134 ter en quater van

de nieuwe gemeentewet, na voorafgaand overleg met de gerechtelijke autoriteiten, indien

ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in een private doch voor het publiek toegankelijke

plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op de verkoop, de

aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende

middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale

vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare

veiligheid en rust in het gedrang komt en na de verantwoordelijke te hebben gehoord in zijn

middelen van verdediging, besluiten deze plaats te sluiten voor de duur die hij bepaalt.

De sluitingsmaatregel houdt op uitwerking te hebben indien hij niet tijdens de eerstvolgende

vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt bevestigd en ter kennis

wordt gebracht van de gemeenteraad op de eerste daarop volgende zitting.

De sluitingsduur die de duur van zes maanden niet mag overschrijden, kan, voor zover

zich nieuwe soortgelijke feiten hebben voorgedaan of aan het licht zijn gekomen sinds de

initiële beslissing, eenmaal voor eenzelfde periode worden verlengd na gunstig advies van de

gemeenteraad.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p21/112


Op 23.05.2012 heeft de burgemeester op hiervoor vermelde juridische grondslag beslist het

pand Snack Oriëntal, gelegen aan de Zwevegemsestraat 25 te 8500 Kortrijk, te sluiten. De

BVBA Cims met zetel te 8501 Kortrijk, Izegemsestraat 93 baat dit pand uit. De duur van deze

sluiting werd daarbij bepaald op vier maanden ingaand vanaf 23.05.2012.

De uitgebreide motivering van deze beslissing is opgenomen in het document 'Sluiting

pand Snack Oriëntal op grond van artikel 9bis Drugswet', d.d. 23.05.2012.

De BVBA Cims werd voorafgaand aan de beslissing uitgenodigd naar de hoorzitting van

16.05.2012. Er werd hiervan een proces-verbaal opgemaakt en verwerkt in de definitieve

beslissing.

De door de burgemeester genomen maatregel werd door het college van burgemeester en

schepenen in de eerstvolgende vergadering op 30.05.2012 bevestigd. De BVBA Cims en de

eigenaar hebben kennis gekregen van deze bevestiging.

Deze maatregel wordt bij onderhavige nota ter kennis gegeven op de eerstvolgende

vergadering van de gemeenteraad, meer bepaald 11.06.2012, zoniet vervalt de maatregel

onmiddellijk. Na kennisname door de gemeenteraad zullen de BVBA Cims en de eigenaar op

de hoogte gebracht worden van deze kennisname.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

kennis te nemen van de beslissing van de burgemeester, d.d. 23.05.2012 tot sluiting

op grond van artikel 9bis Drugswet van het pand Snack Oriëntal, gelegen aan

de Zwevegemsestraat 25 te 8500 Kortrijk, dat uitgebaat wordt door de BVBA Cims met zetel

te 8501 Kortrijk, Izegemsestraat 93, zoals opgenomen in het document 'Sluiting pand Snack

Oriëntal op grond van artikel 9bis Drugswet'.

9 Wijziging algemene politieverordening van de stad Kortrijk.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 12-278912

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Yves Vanneste

Email: Yves.Vanneste@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 60

Samenvatting:

In navolging van wat reeds bestaat in andere steden en gemeenten wordt voorgesteld om

met betrekking tot de nachtwinkels, de private bureaus voor telecommunicatie en hier ook de

club-vzw's nadere invulling te geven aan wat nu reeds is opgenomen in artikel 357§4 van de

algemene politieverordening van de stad Kortrijk.

Beschrijving:

Het is een gegeven dat nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en clubvzw's

voorzien in een socio-economische behoefte van bepaalde consumenten. Dit gegeven

en het beginsel van de vrijheid van handel en vereniging mag evenwel geen reden zijn dat een

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p22/112


handel wordt uitgebaat of een vereniging wordt georganiseerd op een wijze die strijdig is met de

openbare orde, veiligheid en rust. Evenmin mag de goede ruimtelijke ordening in het gedrang

worden gebracht door een onoordeelkundige spreiding van dergelijke inrichtingen.

In het licht van het voorgaande werd eerder navolgend artikel ingebouwd in de algemene

politieverordening van de stad: Artikel 357§4:"Het college van burgemeester en schepenen

kan de vergunning voor de uitbating van een nachtwinkel of van een privaat bureau voor

telecommunicatie of van een club-vzw weigeren op grond van de ruimtelijke ligging van de

handelszaak of van de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust." Dit artikel is

onderdeel van een uitgewerkte regelgeving in het algemeen politiereglement met betrekking

tot deze inrichtingen (artikels 356- 358). De begrippen nachtwinkel, privaat bureau voor

telecommunicatie en club- vzw zijn daarbij nader omschreven in de algemene politieverordening

van de stad.

Wat de ruimtelijke ligging betreft, verdient het voorkeur om precies omwille van een goede

ruimtelijke ordening te waken over een behoorlijke spreiding van dergelijke inrichtingen over

het grondgebied. Dergelijke inrichtingen brengen zeer dikwijls diverse vormen van overlast

mee, die zeer dikwijls inherent zijn aan hun activiteiten en daarom dient een dichte concentratie

ervan voorkomen te worden op welke plaatsen dan ook van het grondgebied, dit in het

algemeen belang, zijnde in eerste instantie het belang van de directe omgeving van dergelijke

inrichtingen.

In navolging van wat reeds bestaat (in het bijzonder voor de nachtwinkels en private bureaus

voor telecommunicatie) in tal van andere steden en gemeenten (zoals Menen, Turnhout,

Antwerpen, Leuven, Mechelen, Hoogstraten e.a.), elk met zijn eigen regelgeving die afgestemd

is op zijn eigen specifieke noden, is het aangewezen om voormelde bepaling uit de algemene

politieverordening van de stad te verfijnen met een aanvullende bepaling die stelt dat bij

aanwezigheid van een gelijkaardige inrichting binnen een straal van 400 meter geen vergunning

kan verleend worden voor een nieuwe aanvraag. Hiermede kan een oordeelkundige spreiding

van dergelijke inrichtingen over het gehele grondgebied nagestreefd worden zodat bepaalde

delen van het grondgebied niet meer dan andere hoeven belast te worden met de overlast die

dikwijls inherent is aan deze inrichtingen. Dergelijke regelgeving op gemeentelijk vlak wordt

ingegeven door de beginsels van behoorlijk bestuur en dient het algemeen belang in een

gezonde relatie tot het individueel belang van de aanvragers van vergunningen van dergelijke

inrichtingen.

Bevoegdheid gemeenteraad, artikel 42§3 van het gemeentedecreet.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

goedkeuring te verlenen aan de wijziging (aanvulling) van het artikel 357§4 van de algemene

politieverordening van de stad Kortrijk, waardoor dit artikel thans als volgt luidt:

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p23/112


"Artikel 357§4: Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning voor de

uitbating van een nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie of van een

club-vzw weigeren op grond van de ruimtelijke ligging van de inrichting of van de handhaving

van de openbare orde, veiligheid en rust. Er wordt geen vergunning verleend voor de uitbating

van een nachtwinkel indien binnen een straal van vierhonderd (400) meter, gemeten vanaf de

toegangsdeur, een andere nachtwinkel wordt uitgebaat. Er wordt geen vergunning verleend

voor de uitbating van een privaat bureau voor telecommunicatie indien binnen een straal

van vierhonderd (400) meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, een ander privaat bureau

voor telecommunicatie wordt uitgebaat. Er wordt geen vergunning verleend voor de uitbating

van een club-vzw indien binnen een straal van vierhonderd (400) meter, gemeten vanaf de

toegangsdeur, een andere club-vzw wordt uitgebaat."

10 Collector Disgracht (project 22.260): vestiging erfdienstbaarheid voor aanleg

rioolwaterzuiveringsinfrastructuur door de stad.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 12-278308

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Natalie Deprez

Email: Natalie.Deprez@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 85

Samenvatting:

In het kader van het rioolwaterzuiveringsproject "Collector Disgracht" zal de stad instaan

voor de omlegging en herkalibrering van de Disgracht. Hiervoor is het vereist om een

erfdienstbaarheid te vestigen op het kadastraal perceel Kortrijk, 8ste afdeling, sectie C, nr.

665/K, eigendom van het Domein van het Gemeenschapsonderwijs. Door de stad dient er een

overeenkomst terzake ondertekend te worden.

Beschrijving:

De gemeenteraad heeft in zitting van 12 maart 2012, punt 19, beslist de

dienstverleningsovereenkomst met projectnummer KTR07RP tussen Aquafin N.V. en

stad Kortrijk goed te keuren. Deze dienstverleningsovereenkomst inzake de uitbouw van

gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinfrastructuur heeft betrekking op de aanleg van een

vuilwaterleiding vanaf de Guido Gezellelaan tot aan de Heulebeek door de N.V. Aquafin en

omwille van hydraulische redenen ook de omlegging en herkalibrering van de Disgracht door

de stad. Aangezien beide werken over hetzelfde tracé verlopen, is het aangewezen dat beide

samen uitgevoerd worden.

Voor de omlegging en herkalibrering van de Disgracht door de stad is een vestiging van een

erfdienstbaarheid op het kadastraal perceel Kortrijk, 8ste afdeling, sectie C, nr. 665/K vereist.

Dit perceel is eigendom van het Gemeenschapsonderwijs. Met de eigenaar van de grond werd

een akkoord bereikt om geen vergoeding te betalen voor het vestigen van de erfdienstbaarheid,

maar wel de parking op dit perceel heraan te leggen op kosten van de N.V. Aquafin en de stad

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p24/112


Kortrijk. Deze heraanleg is geraamd op €20.000, maar de verdeelsleutel tussen Aquafin en de

stad moet nog worden afgesproken.

Het betreft de vestiging van een erfdienstbaarheid voor ondergrondse afvalwatercollector en

toebehoren ten voordele van de stad Kortrijk en dit ten belope van 129 meter lang en 5 meter

breed.

Het akkoord met de eigenaar van het perceel werd opgenomen in een overeenkomst tot

vestiging van erfdienstbaarheden en wordt aan de stad ter ondertekening voorgelegd. Later zal

deze overeenkomst in een notariële akte worden opgenomen, die door het Aankoopcomité zal

worden verleden.

Aangezien de ondertekening van deze overeenkomst, een daad van beschikking uitmaakt,

behoort het, conform artikel 43, §2, 12° van het gemeentedecreet, tot de bevoegdheid van de

gemeenteraad, om deze goed te keuren.

Budget:

Er zal geen vergoeding betaald worden door de stad voor de vestiging van de

erfdienstbaarheid. De stad zal wel instaan voor de heraanleg van de parking op het perceel en

dit tesamen met de NV Aquafin. Deze heraanleg is geraamd op €20.000. De verdeelsleutel stad

- Aquafin moet nog worden afgesproken (zie directie M&I.)

De gemeenteraad wordt verzocht om:

in te stemmen met de vestiging van een erfdienstbaarheid door de stad Kortrijk op het

kadastraal perceel Kortrijk, 8ste afdeling, sectie C, nr. 665/K ten behoeve van de aanleg en de

uitbating van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en dit conform de bepalingen opgenomen in het

ontwerp van overeenkomst, waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt:

"De STAD KORTRIJK legt rioolwaterzuiveringsinfrastructuur aan in de ondergrond van

voornoemd perceel(en) volgens het project "Collector Disgracht - Hercalibrering Disgracht",

waarvan de aanduidingen vermeld zijn op het plan in bijlage.

In het raam van artikel 686 en volgende van het Burgerlijk Wetboek worden bij huidige titel ten

gunste van het heersend erf en ten laste van het hierboven vermeld perceel(en), lijdend erf

genoemd, de volgende erfdienstbaarheden gevestigd en dit ten laste van het lijdend erf, en niet

van de persoon, ten behoeve van de aanleg en de uitbating in bovenvermeld perceel(en) van

een gedeelte van bovenvermelde rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.

De uitoefening van deze erfdienstbaarheden worden als volgt geregeld :

ARTIKEL 1

De EIGENAAR verleent aan de STAD KORTRIJK of zijn rechtsopvolgers of gevolmachtigden,

hierna ook STAD KORTRIJK genoemd, het recht om in het hierboven beschreven perceel(en)

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p25/112


een ondergrondse afvalwatercollector en toebehoren, te laten plaatsen, overeenkomstig het

tracé aangeduid op het grafisch plan.

ARTIKEL 2

De STAD KORTRIJK wordt ertoe gemachtigd in bovenvermeld perceel(en) alle

werken uit te voeren of te laten uitvoeren voor de aanleg en vervanging van de

rioolwaterzuiveringsinfrastructuur met de vervoermiddelen, materialen en werktuigen die hij of

zijn aannemer hiertoe nuttig acht.

ARTIKEL 3

De STAD KORTRIJK verbindt er zich toe van vermelde erfdienstbaarheid op zulke wijze gebruik

te maken dat de EIGENAAR, de huurders of andere eventuele gebruikers van de grond zo

weinig mogelijk hinder door deze werken ondergaan.

De STAD KORTRIJK zal de werken mogen beginnen na eenvoudige kennisgeving aan de

EIGENAAR en eventuele gebruikers en dit minstens 15 dagen voor de aanvang van de

werken.

ARTIKEL 4

De STAD KORTRIJK is aansprakelijk voor de schade die door haar fout of nalatigheid

veroorzaakt wordt.

Onverminderd de overeengekomen forfaitaire vergoeding vermeld in navolgend artikel 8, zal

de STAD KORTRIJK dan ook na de aanlegwerken aan de EIGENAAR (of gebruiker) elke

eventuele schade veroorzaakt door de werken van aanleg vergoeden die door bedoelde

werken zou berokkend worden. Het bedrag van de schadeloosstelling zal in gemeen overleg

vastgesteld worden; bij gebrek aan een regeling in der minne zal elk van de partijen voor eigen

rekening een deskundige aanduiden. Indien door deze deskundigen geen overeenkomst wordt

bereikt, zal het bedrag van de schade bepaald worden door het bevoegde vredegerecht.

Hetzelfde geldt bij het herstel van eventuele schade die in de toekomst te wijten zou zijn aan de

werken van onderhoud en vervanging.

ARTIKEL 5

Anderzijds verbindt de EIGENAAR er zich toe zich te onthouden van elke handeling die de

leiding of haar exploitatie zou kunnen schaden en verleent aan de STAD KORTRIJK te allen

tijde een toe- en doorgangsrecht te voet en met alle nuttige vervoermiddelen, materialen en

werktuigen derwijze dat het toezicht en onderhoud van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur te

allen tijde mogelijk is.

Een hierna bepaalde zone maakt het voorwerp uit van een erfdienstbaarheid non-aedificandi,

die zich verzet tegen de volgende activiteiten binnen deze zone :

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p26/112


A. Binnen een strook van 5 m (zie grafisch plan) mag, BEHOUDENS VOORAFGAANDE

INSTEMMING VAN DE STAD KORTRIJK, niet overgegaan worden tot :

-het oprichten van gebouwen of gesloten lokalen. Elk ontwerp dient aan de STAD KORTRIJK

voorgelegd te worden opdat de te eerbiedigen veiligheidsafstanden overeenkomstig de vereisten

van elk geval in het bijzonder zouden bepaald worden.

-het wijzigen van het maaiveldniveau.

-het opstapelen van goederen of materiaal met een gewicht groter dan 1 Ton/m²,

-het heien van palen of piketten in de grond die de buis kunnen beschadigen,

-het rijden over de buis met rollend materieel met een aslast zwaarder dan 12 ton, incluis

mechanische graaftuigen,

-het planten van andere bomen of diepwortelende struiken dan deze die in bijhorende lijst

vermeld worden.

B. Alle uitgravingen of ontgrondingen welke de stabiliteit van de grond of de ondergrond waarin

de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur zich bevindt in het gedrang zouden kunnen brengen, zijn

eveneens verboden.

De STAD KORTRIJK heeft in het kader van deze erfdienstbaarheid non-aedificandi het recht

wederrechtelijk opgetrokken gebouwen af te laten breken en de wederrechtelijk groeiende

bomen of struiken met een stamdiameter op 10cm hoogte van meer dan 15cm, zelfs al werden

zij niet aangeplant, te laten omhakken.

ARTIKEL 6

Van deze overeenkomst zal melding gemaakt worden door de EIGENAAR in iedere akte

houdende afstand of verhuring van of vestiging van enerlei recht op in hoofding hernomen

perceel(en).

ARTIKEL 7

De EIGENAAR zal geen eigendomsrecht of andere rechten kunnen laten gelden op de

rioolwaterzuiveringsinfrastructuur die de STAD KORTRIJK tot stand zal brengen in het

bovenvermelde perceel krachtens huidige overeenkomst.

ARTIKEL 8

De STAD KORTRIJK zal als tegenprestatie voor de vestiging van erfdienstbaarheden en het

gebruik van de werkzone, (deels) op haar kosten (deels op kosten van Aquafin NV) instaan

voor de heraanleg van de parking op het desbetreffende perceel en dit na uitvoering van de

ondergrondse werken.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p27/112


ARTIKEL 9

De aan de STAD KORTRIJJK door huidige overeenkomst verleende rechten kunnen

door haar overgemaakt worden aan een andere partij, waaraan de vergunning voor het

afvalwatertransport door bovenvermelde leidingen zou overgedragen worden, of aan haar

rechtsopvolgers of gevolmachtigden.

ARTIKEL 10

Onderhavige overeenkomst zal in werking treden vanaf heden, en wordt aangegaan voor de

ganse bestaansduur van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.

Zij zal het voorwerp uitmaken van een authentieke akte die zal worden verleden voor het

Aankoopcomité Kortrijk, Engelse Wandeling 2 te 8500 Kortrijk.

De authentieke akte zal ten laatste binnen de 4 maanden na aanvang der werken verleden

worden.

Kosten, ereloon en rechten verbonden aan deze akte worden gedragen door de STAD

KORTRIJK."

11 Samenwerkingsovereenkomst Teleperformance.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 12-278628

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Tom Delmotte

Email: Tom.Delmotte@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 90

Samenvatting:

In het kader van discipline 5 (informatie) binnen het stedelijk nood- en interventieplan wordt

vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken de mogelijkheid geboden om een beroep te doen

op een call center Téléperformance dat, bij noodsituaties, kan optreden als contact center voor

de bevolking. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met

Teleperformance goed te keuren voor gebruik indien nodig.

Beschrijving:

In het kader van discipline 5 (informatie) binnen het stedelijk nood- en interventieplan stelt het

Ministerie van Binnenlandse Zaken een call center ter beschikking, Téléperformance genaamd

dat, bij noodsituaties, kan optreden als contact center voor de bevolking.

Ook de toezichthoudende overheid raadt het gemeentebestuur aan op deze dienst in te gaan.

Om een beroep te kunnen doen op een dergelijk call center moet er op voorhand een

samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden met het stadsbestuur.

Het ondertekenen van een dergelijke samenwerkingsovereenkomst brengt geen enkele kost

met zich mee (waardoor ook de wetgeving overheidsopdrachten in deze niet speelt). Enkel bij

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p28/112


effectief gebruik van de call takers van de firma, bij activering dus, moet de inzet per uur per

operator betaald worden.

Op dit call center kan 24u op 24u en 7 dagen op 7 een beroep gedaan worden, het kan binnen

het uur opgericht worden en het aantal operatoren kan aangepast worden aan de noden (tot 40

operatoren mobiliseerbaar binnen de 24 uur).

Binnen het stedelijk nood- en interventieplan wordt in eerste instantie voorzien in het zelf

instellen van een dergelijk contactcenter binnen de kantoren van het stadhuis en/of het

politiekantoor.

Het inschakelen van voorgesteld callcenter Téléperformance zou met andere woorden enkel

gebeuren in geval van een opschaling, namelijk als zou blijken dat het eigen noodnummer zelf

het aantal oproepen dat binnenkomt, niet meer kan verwerken.

Aan de gemeenteraad wordt dan ook gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met

Téléperformance goed te keuren.

Conform artikel 42-43 van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd.

Budget:

Het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst brengt geen enkele kost met zich

mee. Enkel bij activering, wordt het budget van het stadsbestuur aangesproken.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

de samenwerkingsovereenkomst (en de hierbij horende bijlagen) met Téléperformance,

Paalstraat 14, 1080 Brussel voor wat betreft het inrichten van een contact center bij

noodgevallen, goed te keuren, waarvan de tekst luidt als volgt:

"1. Inleiding

Bij een noodsituatie wordt de bevolking geïnformeerd door de overheden verantwoordelijk voor

het crisisbeheer, zoals bepaald in de koninklijke besluiten van 31 maart 2003 en 16 februari

2006.

De Algemene Directie Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken heeft - in het kader van

haar opdrachten voor de noodplanning en het crisisbeheer - een partnerschap gesloten met de

maatschappij Teleperformance voor een Contact center met permanente wachtdienst, inzetbaar

bij een noodsituatie.

Om de provinciale en gemeentelijke overheden te ondersteunen bij hun crisisbeheer en

crisiscommunicatie, wordt deze infrastructuur ter beschikking gesteld van gemeenten en

provincies. Zo kan die overheid desgewenst snel een infonummer voor de bevolking openen.

De gemeenten en provincies die hiervan gebruik willen maken, worden verzocht deze

overeenkomst te ondertekenen om een snelle activatie bij een noodsituatie te bespoedigen.

2. Doel van de overeenkomst

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p29/112


In deze overeenkomst en haar bijlagen worden de voorwaarden beschreven voor de activatie

en het gebruik van het Contact center door een lokale overheid bij noodsituaties.

Om te zorgen voor juridische zekerheid en om authentificatie bij de activatie mogelijk te maken,

is het afsluiten van deze overeenkomst een basisvoorwaarde vóór operationalisering van het

Contact center door de bevoegde overheid.

3. Partijen bij de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt ondertekend door een gemeente en door de maatschappij

Teleperformance.

Dat zijn in dit geval:

De gemeente:

(adres)

Stadsbestuur Kortrijk

...........Grote Markt 54, 8500 Kortrijk

Vertegenwoordigd door de burgemeester

Naam:

Voornaam:

De Clerck

Stefaan

Teleperformance

Paalstraat, 14 - 1080 Brussel

Vertegenwoordigd door:

Naam:

Functie:

GERARD Steven

Office Manager Teleperformance Belgium

4. Modaliteiten voor de acitivatie en het gebruik door de gemeente

Bij een noodsituatie die op gemeentelijk vlak wordt beheerd zoals bepaald bij het koninklijk

besluit van 16 februari 2006 (de gemeentelijke fase moet dus zijn afgekondigd), kan de

burgemeester (of zijn vertegenwoordiger zoals bepaald in bijlage 1 bij deze overeenkomst) het

Contact center activeren.

4.1 Voorafgaande voorwaarden

De gemeente ziet erop toe dat alle gegevens die nodig zijn voor de activatie van het Contact

center up-to-date blijven, met name de contactgegevens van de personen die gemachtigd zijn

om het Contact center te activeren (bijlage 1 bij deze overeenkomst).

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p30/112


Alle wijzigingen moeten onverwijld en schriftelijk ter kennis worden gebracht van

Teleperformance.

In het kader van het monodisciplinair interventieplan Informatie aan de bevolking zorgt de

gemeente er eveneens voor dat nuttige informatie wordt verzameld en up-to-date blijft om het

Contact center snel en doeltreffend te activeren: informatie over de gemeentelijke noodplannen,

potentiële opvangcentra, de lijst van de straten die betrokken zijn bij mogelijk vooraf bepaalde

veiligheidszones...).

4.2 Activatieprocedure

Om het Contact center te activeren, contacteert de burgemeester of de daartoe gemachtigde

persoon de maatschappij Teleperformance volgens de volgende procedure:

- De gemeente alarmeert de Teleperformance telefonisch op het nummer vermeld in

bijlage 2.

- Om zich te vergewissen van de authenticiteit van de oproep, neemt Teleperformance

telefonisch contact op met één van de personen die gemachtigd zijn om het Contact

center te activeren (vermeld in bijlage 2).

- De gemachtigde persoon bevestigt zo snel mogelijk schriftelijk (per e-mail of fax) aan

Teleperformance de activatie van het Contact center door het activatieformulier in te

vullen (bijlage 3).

- Vanaf de ontvangst van het ingevulde het activatieformulier opent Teleperformance

het informatienummer volgens de voorziene modaliteiten.

Via het activatieformulier geeft de gemeenten de eerste informatie die nodig is voor de opstart

van het Contact center:

- een beschrijving van de noodsituatie

- aanbevelingen aan de bevolking

- een eerste lijst met vragen en antwoorden over de noodsituatie

- de contactgegevens van de verbindingsofficier van de gemeente voor

Teleperformance

- bijzondere modaliteiten (uurrooster van het Contact center, aantal operatoren...)

- het gewenste moment voor de opening van het infonummer voor de betrokken

bevolking.

Als er geen bijzondere modaliteiten worden gevraagd, dan is het Contact center binnen 1 uur

operationeel met 4 operatoren voor een minimale duur van 3 uur en wordt het aantal operatoren

aangepast in functie van het aantal binnenkomende oproepen.

4.3 Gebruik van het Contact center - aanduiding van een verbindingsofficier

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p31/112


Zodra het Contact center operationeel is en tijdens de volledige duur dat het infonummer ter

beschikking van de bevolking staat, zorgt de gemeente - en in het bijzonder discipline 5 - ervoor

dat ze continu de informatie aanlevert die nodig is voor de goede werking ervan. Regelmatige

actualisering van de informatie over de noodsituatie, over de evolutie ervan en dringende

aanbevelingen voor de bevolking is onontbeerlijk voor optimale informatie aan de bevolking.

In het kader van de organisatie van de discipline 5 wordt daartoe een verbindingsofficier

aangeduid, die proactief en schriftelijk (per e-mail of fax) bijgewerkte informatie aan het Contact

center overmaakt.

De gemeente waakt er via haar verbindingsofficier over dat ze specifieke vragen van het

Contact center beantwoordt door onder meer de lijst met bijkomende vragen en antwoorden in

te vullen op basis van de oproepen die via het infonummer van de burgers zijn ontvangen. Alle

officiële informatie die door de gemeente aan het Contact center wordt overgemaakt, gebeurt

schriftelijk (e-mail of fax).

Zo nodig mag de gemeente één (of meer) verbindingsofficier(en) afvaardigen naar de lokalen

van Teleperformance (gelegen in Brussel).

4.4. Procedure voor sluiting van het informatienummer

Onafhankelijk van het feit of de gemeentelijke fase al dan niet is opgeheven, zorgt de gemeente

ervoor dat ze aan Teleperformance het ogenblik van de sluiting van het infonummer laat weten.

Er kunnen praktische modaliteiten overwogen worden (geleidelijke vermindering van het aantal

operatoren, doorverwijzen naar een gemeentelijk infonummer...).

De beslissing om de activiteiten van het Contact center te stoppen moet schriftelijk worden

bevestigd (via e-mail of fax) door één van de gemachtigde personen die in bijlage 1 bij deze

overeenkomst zijn opgenomen.

5. Financiële aspecten

De kosten voor de stand-by worden door de FOD Binnenlandse Zaken gedragen. De kosten

voor de activatie en het gebruik van het Contact center worden uitsluitend door de gemeente

gedragen. Teleperformance factureert de activatie- en werkingskosten direct aan de gemeente.

Bij een noodsituatie omvatten die kosten zowel de personeelskosten door de activatie van

het Contact center als de telefoonkosten gedurende de volledige tijd dat het infonummer ter

beschikking van de bevolking staat (de oproep is gratis voor de burger).

Ter informatie:

- Bij de activatie van het Contact center stelt Teleperformance minstens 4 operatoren

in dienst.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p32/112


- De personeelskosten bedragen 38,50€ per uur en per operator van maandag tot

vrijdag van 6u tot 20u (excl. BTW).

- Buiten de kantooruren wordt in functie van het moment een extra bedrag

aangerekend (nacht, weekend, feestdagen).

- Prijsherziening is mogelijk voor de schommelingen van de lonen en sociale lasten

van de werknemers van de dienstverlener.

6. Oefeningen

Als er geen noodsituatie is, dan kan de gemeente het Contact center testen in het kader van

een oefening die zij organiseert. De gemeente moet minstens 4 weken vóór de datum van de

oefening bij Teleperformance een aanvraag daartoe indienen. In onderling overleg worden de

modaliteiten opgesteld.

De kosten voor de activatie en het gebruik van het Contact center in het kader van een

dergelijke oefening worden uitsluitend door de gemeente gedragen. Teleperforrmance

factureert de activatie- en werkingskosten direct aan de gemeente.

7. Duur van de overeenkomst

Gelet op het akkoord tussen de FOD Binnenlandse Zaken en Teleperformance, is deze

overeenkomst is geldig tot en met 31 december 2013. Tegen die datum zal een nieuwe

aanbesteding gelanceerd worden.

Elk van de partijen kan een einde stellen aan de overeenkomst via een per post aangetekende

brief. De ontbinding van het contract tussen het Crisiscentrum en de maatschappij

Teleperformance stelt een einde aan deze overeenkomst.

8. Bijlagen

Bij deze overeenkomst gaan 9 bijlagen, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst:

- Bijlage 1 - contactgegevens gemeente

- Bijlage 2 - activatieprocedure

- Bijlage 3 - activatieformulier

- Bijlage 4 - gebruikskosten

- Bijlage 5 - wegbeschrijving Teleperformance

- Bijlage 6 - technische beschrijving Teleperformance

- Bijlage 7 - organisatie op lokaal vlak

- Bijlage 8 - opschaling

- Bijlage 9 - samenhang evt. eigen infonummer en contact center."

12 Figga. Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest.

Verslag mandataris. Jaarverslag 2011.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p33/112


Aktename.

Commissie 1 - Dossier: 12-275993

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Mark Daniël Hol

Email: Mark.Hol@kortrijk.be - Tel: 056 27 86 17

Samenvatting:

Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 22 juni 2012 stelt Figga het jaarverslag over 2011

voor. Een afgevaardigde van Figga geeft aan de gemeenteraad de in artikel 53 van het decreet

van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking voorziene toelichting.

Beschrijving:

Artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt

dat de op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders

minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of

provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uitbrengen over de uitoefening van hun

mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende

vereniging.

De stad Kortrijk is aangesloten bij Figga (opgericht bij akte van 27 mei 1994).

De jaarvergadering van Figga gaat dit jaar door op 24 juni 2011.

Het is aangewezen dat de jaarverslagen van de intergemeentelijke dienstverlenende

of opdrachthoudende samenwerkingsverbanden waarbij de stad is aangesloten, in de

gemeenteraad voorafgaand aan de algemene jaarvergadering, besproken worden.

De raad hoort het verslag door schepen Alain Cnudde.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

akte te nemen van het verslag van de mandataris-bestuurder over de uitoefening van zijn

mandaat en het jaarverslag 2011 van de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van

Gaselwest.

13 Figga. Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest.

Algemene vergadering van 22 juni 2012.

Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad.

Commissie 1 - Dossier: 12-276000

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Mark Daniël Hol

Email: Mark.Hol@kortrijk.be - Tel: 056 27 86 17

Samenvatting:

Figga nodigt de stad uit naar zijn algemene vergadering op 22 juni 2012. De gemeenteraad

dient hiertoe één of twee vertegenwoordiger(s) en één of twee plaatsvervangend

vertegenwoordiger(s) aan te duiden.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p34/112


Beschrijving:

De Stad is aangesloten bij de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van

Gaselwest.

Deze intercommunale werd opgericht bij akte van 27 mei 1994.

De laatste statutenwijziging dateert van 25 juni 2010.

Bij aangetekend schrijven van 24 april 2012 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan

de algemene vergadering van Figga op 22 juni 2012.

Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking

bepaalt dat gemeenten-vennoten van intergemeentelijke verenigingen (dienstverlenende

en opdrachthoudende) hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen bij

gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad.

Hierbij dient men de onverenigbaarheden die voorzien zijn in artikel 48 van het hierboven

vermelde decreet in acht te nemen.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor

de algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van

Gaselwest van 22 juni 2012.

14 Figga. Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest.

Algemene vergadering van 22 juni 2012. Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat

vertegenwoordiger.

Commissie 1 - Dossier: 12-276006

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Mark Daniël Hol

Email: Mark.Hol@kortrijk.be - Tel: 056 27 86 17

Samenvatting:

Figga nodigt de stad uit om deel te nemen aan zijn algemene vergadering op 22 juni

2012. De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze

algemene vergadering waarbij een beslissing moet worden genomen, en het mandaat van de

vertegenwoordigers van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving:

De stad is aangesloten bij Figga.

Deze intercommunale werd opgericht bij akte van 27 mei 1994.

De laatste statutenwijziging dateert van 25 juni 2010.

Bij aangetekend schrijven van 24 april 2012 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan

de buitengewone algemene vergadering van Figga op vrijdag 22 juni 2012 in Roeselare.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit :

1. Afsluiting boekjaar 2011

- Verslag van de Raad van Bestuur

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p35/112


- Goedkeuring jaarrekening, balans per 31/12/2011 en winstverdeling

- Verslag van de commissaris

- Kwijting van de bestuurders

- Kwijting van de commissaris

2. Verslaggeving VID.

3. Statutaire benoemingen en mededelingen

Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking dient de

gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering

waarbij een beslissing moet worden genomen, en het mandaat van de vertegenwoordigers, die

voor deze algemene vergadering werden aangeduid, te bepalen.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. Goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de Algemene Vergadering van Figga van

22 juni 2012.

2. De aangeduide vertegenwoordigers voor deze algemene vergadering op te dragen de op

de agenda geplaatste punten van deze vergadering, waarvoor een beslissing moet worden

genomen, goed te keuren.

15 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-

Vlaanderen. Verslag mandataris. Jaarverslag 2011.

Aktename.

Commissie 1 - Dossier: 12-276324

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Mark Daniël Hol

Email: Mark.Hol@kortrijk.be - Tel: 056 27 86 17

Samenvatting:

Naar aanleiding van haar jaarvergadering op dinsdag 19 juni 2012 stelt Psilon het jaarverslag

over 2011 voor. Een afgevaardigde van Psilon geeft aan de gemeenteraad de in artikel 53 van

het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking voorziene toelichting.

Beschrijving:

Artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt

dat de op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders

minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of

provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uitbrengen over de uitoefening van hun

mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende

vereniging.

De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in

Zuid-West-Vlaanderen, opgericht bij akte van 22 maart 2005.

De jaarvergadering van Psilon gaat dit jaar door op dinsdag 19 juni 2012 .

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p36/112


Het is aangewezen dat de jaarverslagen van de intergemeentelijke dienstverlenende

of opdrachthoudende samenwerkingsverbanden waarbij de stad is aangesloten, in de

gemeenteraad voorafgaand aan de algemene jaarvergadering, besproken worden.

De raad hoort het verslag door schepen L. Lybeer.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

akte te nemen van het verslag van de mandataris-bestuurder over de uitoefening

van zijn mandaat en het jaarverslag 2011 van de Intergemeentelijke Vereniging voor

Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen.

16 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-

Vlaanderen. Algemene vergadering 19 juni 2012.

Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad.

Commissie 1 - Dossier: 12-276335

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Mark Daniël Hol

Email: Mark.Hol@kortrijk.be - Tel: 056 27 86 17

Samenvatting:

De Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen nodigt de

stad uit naar zijn algemene vergadering op 19 juni 2012. De gemeenteraad dient hiertoe één

of meerdere (maximaal 3) vertegenwoordigers aan te duiden. Het aantal beschikbare stemmen

(3700) moet verdeeld worden over de aangeduide vertegenwoordigers.

Beschrijving:

De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in

Zuid-West-Vlaanderen, opgericht bij akte van 22 maart 2005.

Bij aangetekend schrijven van 4 mei 2012 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan

de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in

Zuid-West-Vlaanderen op 19 juni 2012.

Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking

bepaalt dat gemeenten-vennoten van intergemeentelijke verenigingen (dienstverlenende

en opdrachthoudende) hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen bij

gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad.

De stad kan statutair 3 vertegenwoordigers aanduiden.

Artikel 33 van de statuten bepaalt dat elke gemeente 1 vertegenwoordiger per begonnen schijf

van 25.000 inwoners kan aanduiden.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p37/112


De gemeenteraad wordt verzocht om:

drie vertegenwoordigers aan te duiden voor de algemene vergadering van Psilon op 19 juni

2012.

17 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-

Vlaanderen. Algemene vergadering van 29 juni 2012. Goedkeuren agenda.

Bepalen mandaat vertegenwoordiger.

Commissie 1 - Dossier: 12-276342

Directie: Communicatie en recht - Dossierbehandelaar: Mark Daniël Hol

Email: Mark.Hol@kortrijk.be - Tel: 056 27 86 17

Samenvatting:

De stad wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van de

Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen op 19

juni 2012. De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze

algemene vergadering waarbij een beslissing moet worden genomen, en het mandaat van de

vertegenwoordiger van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving:

De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in

Zuid-West-Vlaanderen, opgericht bij akte van 22 maart 2005.

Bij aangetekend schrijven van 4 mei 2012 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de

algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-

West-Vlaanderen op 19 juni 2012.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Verslag over de activiteiten in 2011

- Verslag van de raad van bestuur

- Verslag van de commissaris

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2011

3. Kwijting van de bestuurders en commissaris

Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking moet de

gemeenteraad goedkeuring verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering

waarbij een beslissing moet worden genomen, en het mandaat van de vertegenwoordiger, die

voor deze algemene vergadering werd aangeduid, te bepalen.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p38/112


1. Goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de algemene vergadering van de

Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van 19 juni

2012.

2. De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van

de vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-

Vlaanderen van 19 juni 2012, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

18 vzw Cultuurcentrum Kortrijk. Resultatenrekening en jaarverslag 2011.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 12-276194

Directie: Cultuur - Dossierbehandelaar: Nathalie Cosaert

Email: Nathalie.Cosaert@kortrijk.be - Tel: 056 23 98 50

Samenvatting:

In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en vzw Cultuurcentrum

Kortrijk, leggen we de resultatenrekening en het jaarverslag 2011 van vzw Cultuurcentrum

Kortrijk ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor. De rekening sluit met een boni van

€18.949,69. Beide documenten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 24

april 2012.

Beschrijving:

Resultatenrekening 2011

De toelage van de Stad aan de vzw CK* bedroeg in 2011 121.250 euro.

Uit de resultatenrekening blijkt dat de ontvangsten € 1.071.769,88 bedragen en de uitgaven

€ 1.052.820,19. Dit geeft een boni van € 18.949,69. De resultatenrekening werd nagezien en

goedgekeurd door de door de gemeenteraad aangestelde commissaris.

Jaarverslag 2011

Cultuurcentrum Kortrijk realiseert een geïntegreerde aanpak van gemeenschapsopbouw en

cultuurprogrammering door o.m. zijn unieke en gevarieerde infrastructuur optimaal in te zetten

en ontwikkelt een platform voor muziekcreatie en -presentatie. Het Cultuurcentrum Kortrijk

wil daarbij de Kortrijkse bevolking maximaal betrekken en zijn regionale en (inter)regionale

aantrekkingskracht verhogen. Uit deze missie en uitdagingen distilleert CK* vier pijlers waarop

de werking verder bouwt:

1. Participatie

Het aanzwengelen van de participatie bij verschillende doelgroepen is een belangrijke pijler

in de werking van CK*. Dank zij een stevige basiswerking vinden reeds heel wat mensen hun

weg naar CK*. Naast een brede waaier van cultuurgeïnteresseerden en fijnproevers, heeft CK*

de voorbije jaren extra aandacht besteed aan het bereiken van mensen met een beperking. Er

zijn extra inspanningen voor senioren (koffievoorstellingen in de deelgemeenten en in het

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p39/112


centrum) en mensen met financiële beperkingen (dankzij de samenwerking met OCMW en

Surplus kan ook deze doelgroep vaker participeren). De verworvenheden maken deel uit

van de reguliere werking. Een aantal accenten binnen het participatiebeleid werden in 2011

verder gezet. Met diverse acties voor kinderen en jonge gezinnen wordt de werking naar

deze doelgroep verder geoptimaliseerd: een divers aanbod familievoorstellingen, uitbouw

van een regionaal kinderkunstenfestival Spinrag. Hiermee sluit CK* naadloos aan op de

bredere thema's die binnen de stad worden bepaald in het bestuursakkoord, alsook in

het globaal cultuurbeleidsplan. De werking naar kinderen en jonge gezinnen is gespreid

over centrum en deelgemeenten en er is een centrale sturing vanuit de schouwburg. Met

een aantal specifieke acties voor jongeren, zet CK* verdere stappen in de werking naar

deze doelgroep. De Kunstbende is een project waar CK* extra op inzet, via dit evenement

bereiken we 100-en jongeren die creatief zijn of interesse hebben in cultuur, ons toekomstige

publiek. Het is belangrijk de jongeren die nu al geëngageerd zijn, te behouden. Een

nieuwe promotiecampagne rond JonckFood werd opgezet en werpt zijn vruchten af. Op vlak

van kunsteducatie en publiekswerking heeft CK* een aantal verworvenheden definitief

geïntegreerd in de werking (inleidingen en nabesprekingen, programmablaadjes). Het

betrekken van een publiek bij de realisatie van bepaalde onderdelen van de programmering of

bij projecten door prospectieploegen op te zetten en vrijwilligers te recruteren, versterkt de band

met het publiek en geïnteresseerden.

2. Presentatie

CK* vervult een belangrijke rol als vuurtoren voor podiumkunsten in de regio.

Podiumprogrammering is een basisopdracht. Ook in 2011 tekende CK* voor een gevarieerd

programma met dans, theater, muziek, humor, ... Dank zij een aantal bijzondere voorstellingen,

o.a. tijdens het Next festival en Spinragfestival, vervullen we een regionale rol in 2011.

Regionaal overleg zorgt voor de aanzwengeling van een publiek uit de regio en voor exclusieve

programmering voor de streek. De aandacht voor jong talent zorgt voor een levendige

dynamiek binnen de programmering. De grensoverschrijdende projecten tot slot, bieden

de mogelijkheid het publiek te laten proeven van andere voorstellingen en kennis te maken

met nieuwe artiesten. De busuitstappen zijn een vaste waarde en een blijvend succes. De

grensoverschrijdende samenwerking met La Rose des Vents dankzij het project "Traffic",

werd verder gezet. Met het grensoverschrijdend festival - Next - grijpt CK* de kans een aantal

artistieke hoogvliegers te presenteren voor een publiek van fijnproevers.

3. Gemeenschapsvorming

In CK* zetten we regelmatig projecten op met lokale verenigingen in de realisatie van projecten.

Tijdens Spinrag vb. zijn er een paar voorstellingen opgezet i.s.m. lokale amateurverengingen.

Ook in Muziekcentrum Track worden lokale muzikanten en muziekverenigingen bevraagd en

betrokken in de realisatie van voorstellingen.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p40/112


4. Muziekcreatie

Muziekcentrum Track* werkte in 2011 verder aan de eigen inhoudelijke werking. Dank

zij heel wat presentatiemomenten: Arte Libre, Jazzjams, Arte Libre Deluxe, concertjes in

Muziekcafé Track,... krijgen jonge muzikanten een podiumkans; met specifieke concerten

binnen een groter geheel (cf. Novarock, 11 juliviering, School's Out, eindejaarsperiode)

profileert het Muziekcentrum zich naar buiten. De verdere ontwikkeling van het educatieve

aanbod (POP UP) i.s.m. een aantal andere partners zoals De Kreun en team Jeugd, stimuleert

het muziekleven dan weer op een andere manier. Het aantal deelnemers stijgt gestaag en

de geïnteresseerden komen uit de ruime regio rond Kortrijk. Track* ontwikkelt een eigen

communicatielijn en schrijft een residentiebeleid uit. Het materiaal wordt zeer gericht

verspreid naar een potentieel publiek. Steeds meer mensen vinden hun weg naar het

muziekcentrum en komen er met vragen allerhande (vraag om residentie, ondersteuning

bij de realisatie van project, vraag om inhoudelijke input bij manifestaties allerhande,...). De

opleiding assistent podiumtechnicus in samenwerking met de VDAB werd verder gezet en de

voorbereidingen voor Medialab Quindo voorbereid.

We verwijzen graag verder naar het werkingsverslag 2011 voor gedetailleerdere informatie over

de werking.

Conform de samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de stad en vzw Cultuurcentrum

Kortrijk worden de resultatenrekening en het jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd aan de

gemeenteraad.

Verder verwijzen we naar:

- de bepalingen van het gemeentedecreet

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale

verenigingen en stichtingen, zoals later gewijzigd.

Advies van

Type

Wettelijke graden

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De resultatenrekening van dienstjaar 2011 van vzw Cultuurcentrum Kortrijk met een boni van

€ 18.949,69 goed te keuren.

2. Het jaarverslag van 2011 van Cultuurcentrum goed te keuren.

19 vzw Stedelijke Musea Kortrijk. Resultatenrekening en jaarverslag 2011.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p41/112


Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 12-274609

Directie: Cultuur - Dossierbehandelaar: Ann-Sophie Mariën

Email: Ann-Sophie.Marien@kortrijk.be - Tel: 056 27 77 80

Samenvatting:

De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk

keurden de resultatenrekening 2011 met een boni van € 23.120,77 en het jaarverslag 2011

tijdens de vergadering van 12 april 2012 goed. Deze resultatenrekening werd gecontroleerd

door bedrijfsrevisor Boes & Co. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de resultatenrekening

2011 en het jaarverslag 2011 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk goed te keuren.

Beschrijving:

Volgens de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Stedelijke

Musea Kortrijk en de stad Kortrijk worden de resultatenrekening en het jaarverslag 2011 ter

goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Beide documenten werden voorgelegd aan de

Raad van Bestuur en aan de Algemene Vergadering van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk op

12 april 2012.

Resultatenrekening 2011

De werkingstoelage van de stad aan de vzw Stedelijke Musea Kortrijk bedroeg in 2011 €

121.250,00.

Uit de resultatenrekening van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk blijkt dat de ontvangsten

778.070,77 bedragen en de uitgaven € 754.950,00. Dit geeft een bonus van € 23.120,77. De

resultatenrekening werd gecontroleerd door de bedrijfsrevisoren Boes & Co. Wij wijzen nog op

de volgende geplande voorzieningen:

OVERZICHT VOORZIENINGEN

2011

Vlasmuseum (verhuis) 120.000

Broelmuseum (tentoonstelling fotografie) 20.000

TOTAAL 140.000

Jaarverslag 2011

De vzw Stedelijke Musea Kortrijk kan terugblikken op een succesvol museumjaar. Het totaal

aantal bezoekers was gestegen en er werden een aantal mooie projecten gerealiseerd.

2011 stond voor het Broelmuseum in het teken van Roelandt Savery. Het project kon

gerealiseerd worden binnen het vooropgestelde budget en lokte 12.598 tevreden bezoekers.

Zowel de tentoonstelling Woelige stad in Kortrijk 1302 als het stadsparcours Paradise lost

Paradise werden gelinkt aan het thema Savery.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p42/112


Kortrijk 1302 werkte niet langer als een museum, maar als een belevingscentrum. De onthaalen

toezichtsploeg was onderdeel van Toerisme Kortrijk. Financieel ressorteerde Kortrijk 1302

wel nog volledig onder de vzw Stedelijke Musea Kortrijk.

Op 22/02/11 werden NoaArchitecten en MADOC aangesteld als architectenteam voor

het nieuwe Vlasmuseum. In de loop van 2011 gingen de architecten aan de slag om het

voorontwerp tegen het einde van het jaar te realiseren. Er werd een aannemer aangesteld die

de eerste ontmantelingswerken aan het nieuwe gebouw voor zijn rekening nam. De nodige

subsidiedossiers werden voorbereid.

Ondertussen stond de dagelijkse werking van de musea niet stil. Er werd verder werk gemaakt

van collectiebehoud en -beheer en er werden tal van activiteiten georganiseerd voor een

breed publiek. Het Broelmuseum kon haar collectie uitbreiden met de aankoop van een

werk van Jacob Savery en van Ronny Delrue en ook met een belangrijke schenking van

hedendaagse keramiek. In het Vlasmuseum werd er verder gewerkt aan de inhaalbeweging

voor registratie en digitalisering van de collectie én werden de belangrijke projecten rond

textieldepot, documentatiecentrum en regionaal erfgoeddepot in gang getrokken.

2011 was voor de cel tentoonstellingen opnieuw een goed gevuld jaar. Naast de organisatie

van de tentoonstelling Paradise lost Paradise, werkte de cel tentoonstellingen ook mee aan

de tentoonstelling Roelandt Savery en volgde de cel nog een aantal kleinere projecten op en

ondersteunde ze tal van verenigingen en individuele kunstenaars.

De musea bereikten in 2011 samen 51.624 bezoekers. Dit is een stijging met 10.477 t.o.v.

2010.

2010 - Betalende en niet-betalende bezoekers

Kortrijk 1302 Broelmuseum Vlasmuseum Totaal

Betalend 10.912 (62%) 6.875 (63%) 8.453 (67%) 26.240 (64%)

Niet-betalend 6.697 (38%) 4.056 (37%) 4.154 (33%) 14.907 (36%)

Totaal 17.609 10.931 12.607 41.147 (100%)

2011 - Betalende en niet-betalende bezoekers*

Kortrijk 1302 Broelmuseum Vlasmuseum* Totaal

Betalend 10.093 (49%) 11.250 (56 %) 7.691 (72%) 29.034 (59 %)

Niet-betalend 10.679 (51%) 8.963 (44 %) 2.948 (28%) 22.590 (41 %)

20.772 20.213 10.639 51.624 (100 %)

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p43/112


De stijging (bijna verdubbeling) van het bezoekersaantal in het Broelmuseum is duidelijk te

verklaren door de tentoonstelling Roelandt Savery en de vele kleinere tentoonstellingen in

het najaar. In Kortrijk 1302 merken we een lichte stijging in het totale aantal bezoekers maar

een sterke achteruitgang in het aantal betalende bezoekers. De tentoonstelling Woelige stad

trok 4.343 bezoekers. Tot eind oktober kwamen de bezoekers er gratis binnen. De stijging in

het aantal gratis bezoekers kan dus vooral hierdoor verklaard worden. Het Vlasmuseum gaat

achteruit omdat er geen grote publiekstrekkers geprogrammeerd stonden in 2011. Zij blijven

wel de sterkste verhouding betalend - niet betalende bezoekers kennen. Dit betekent dat zij

zeker een duidelijk groeipotentieel hebben als ze op de nieuwe locatie meer ruimte zullen

hebben om tijdelijke tentoonstellingen en activiteiten te organiseren.

Het publieksbereik van de cel tentoonstellingen is moeilijker te meten omdat de meeste

activiteiten gratis toegankelijk zijn of zich in de openbare ruimte afspelen. Zeker is dat de cel

tentoonstellingen minimum 16.115 bezoekers bereikt heeft.

De verhouding individuele bezoekers - groepen is ongeveer gelijk gebleven in de 3 musea.

Het is duidelijk dat het Broelmuseum vooral individuele bezoekers aantrekt tenzij voor

tentoonstellingen zoals Savery en dat Kortrijk 1302 en het Vlasmuseum een evenwichtigere

verhouding hebben tussen groeps- en individueel bezoek. Qua aantal bezoekers in

schoolverband is er wel een flinke daling in 1302 - 1.146 leerlingen, een lichte stijging in het

Broelmuseum + 64 leerlingen en een lichte daling van 129 leerlingen in het vlasmuseum. In

Kortrijk 1302 werden een aantal pakketten zoals De geschiedenis van Kortrijk, Op reis door de

tijd en Romeinen in Kortrijk in de opstelling geschiedenis van Kortrijk stopgezet.

2010 - individuele bezoekers en groepen

Kortrijk 1302 Broelmuseum Vlasmuseum totaal

Scholen 5.041 (29%) 2.158 (20%) 781 (6%) 7.980 (19%)

Groepen 1.320 (8%) 338 (3%) 5.089 (40%) 6.747 (16%)

Individuele

bezoekers

11.248 (63%) 8.435 (77%) 6.737 (54%) 26.420 (65%)

Totaal 17.609 10.931 12.607 100 %

2011- individuele bezoekers en groepen

Kortrijk 1302 Broelmuseum Vlasmuseum Totaal

Scholen 3.895 (19%) 2.222 (11 %) 652 (6%) 6.769 (13%)

Groepen 4.194 (20%) 2.621 (13%) 4584 (43%) 11.399 (22%)

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p44/112


Individuele

bezoekers

12.683 (61%) 15.370 (76%) 5403 (51%) 33.456 (65%)

Totaal 20.772 20.213 10.639 51.624

Zowel in het Broelmuseum als in het Vlasmuseum werd de herkomst van de bezoekers

geregistreerd. Beiden kunnen zij bogen op een sterke regionale spreiding en krijgen zij ook

internationale bezoekers op bezoek, voornamelijk uit de buurlanden maar heel gericht ook uit

verdere landen.

In 2011 werkten de musea en cel tentoonstellingen verder op structurele wijze samen en

werden de kalenders op elkaar en op de activiteiten van de Erfgoedcel afgestemd.

Met het oog op 2012 werd achter de schermen hard gewerkt om de collectiepresentatie van het

Broelmuseum te vernieuwen, de Budafabriek in het najaar 2012 te openen en een gevarieerd

tentoonstellingsprogramma voor de komende jaren uit te bouwen.

In het Vlasmuseum werd de verhuis voorbereid en het concept voor het nieuwe museum verder

uitgewerkt. In Kortrijk 1302 werden de voorbereidingen getroffen om uit te groeien tot een

belevingscentrum.

3. Regelgeving

Volgende regelgeving is van toepassing:

- artikel 42-43 van het gemeentedecreet

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale

verenigingen en de stichtingen, zoals later gewijzigd.

Advies van

Type

Wettelijke graden

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De resultatenrekening van het dienstjaar 2011 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk met een

boni van € 23.120,77 goed te keuren.

2. Het jaarverslag 2011 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk goed te keuren.

20 Vzw Feest in Kortrijk. Resultatenrekening en jaarverslag 2011.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 12-277695

Directie: Cultuur - Dossierbehandelaar: Carine Coigné

Email: Carine.Coigne@kortrijk.be - Tel: 056 27 74 20

Samenvatting:

De vzw Feest in Kortrijk keurde de jaarrekening 2011 en het jaarverslag 2011 van vzw Feest

in Kortrijk goed tijdens de zitting van de raad van bestuur en de algemene vergadering op

3 mei 2012. Deze jaarrekening werd gecontroleerd door bedrijfsrevisor Boes & Co. Aan de

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p45/112


gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2011 en het jaarverslag 2011 van de vzw Feest

in Kortrijk goed te keuren.

Beschrijving:

Jaarverslag 2011

De werking

De opdracht van de vzw beperkt zich tot de organisatie van twee evenementen nl. SINKSEN 11

en de eindejaarsperiode in de stad. Alle inzet dus op de 2 bovenvermelde evenementen.

SINKSEN 11

Zaterdag 11, zondag 12 en maandag 13 juni.

SINKSEN 11 bouwde voort op de weg die reeds in 2009 en 2010 werd ingeslagen. Een

kwalitatieve en diverse programmering van concerten in verschillende genres, straattheater,

circus,... in de Kortrijkse binnenstad voor een publiek van alle leeftijden. We zetten verder in

op uniciteit en presenteerden een aantal performances die weinig tot zelfs nooit in Vlaanderen

te zien waren. Bovendien waren er ook in de editie van 2011 plezante volkse formats die

mobiliserend werkten en uitnodigden tot participatie van de bezoekers van het evenement.

De binnenstad

Het gebruik van het openbaar domein werd verder geoptimaliseerd en we probeerden elke

locatie, zo veel als mogelijk een eigen sfeer mee te geven.

De Grote Markt is een ontmoetingsplek, het hart van het gebeuren en hierdoor de centrale

uitvalsbasis voor SINKSEN. We presenteerden er een aantal grote (straat) spektakels

(Openingsconcert Cityreflections, Atempo Circ (Es), Les Bleus de Travail (Fr), de Tangomilonga,...).

Het Vandaleplein kreeg een volledige make-over in vergelijking met voorgaande editie. Waar

het Vandaleplein in 2010 nog de pleisterplek was voor KortRijk aan Culturen was het in 2011

een sfeervol rustpunt in de drukte van het evenement. Een plek dus ook voor voorstellingen,

concerten die wat meer intimiteit vergden. Zo was er een klein maar fijn jazzfestival op zondag

en werd het plein ingenomen door een aantal intieme straattheatervoorstellingen, installaties en

animaties (Cie La Guinche (Fr), Le Cinerotic van Cie Jamais 203 (Fr), Cie Machtiern (Fr), Ijsco

Hassan,...).

Voor het jonge volkje werd het weer prettig toeven in het Begijnhofpark. Hiervoor werd

voor het eerst samengewerkt met de vzw Bolwerk die het park omtoverde in de sfeer van

een kermisgebeuren van lang vervlogen tijden. Er waren roulottes en circustentjes voor

voorstellingen van o.a. Cirque Isis (Fr), De Velodroom, La Guardia Flamenca, Hendrik-en-co en

Wurre Wurre.

Het Schouwburgplein werd vooral muzikaal ingevuld in een sfeer van feestelijk ambiance met

o.a. de Ballroom & The Ballroom Orchestra, La fanfare Electrique (Fr) en het slotconcert met

Wim Opbrouck en De Dolfijntjes XXL.

De site rond het Muziekcentrum werd een plek voor jongeren (Vlas Vegas) en oudere jongeren

(programmering Muziekcentrum TraCK).

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p46/112


De Houtmarkt werd voor het eerst het kleurrijkste plein van Sinksen door KortRijk aan Culturen

(zie verder).

Uniciteit

Een aantal voorstellingen waren nooit eerder in Vlaanderen te zien. Dit was het geval met het

tango-orkest Las Malenas (Fr), Les Bleus de Travail (Fr), Cirque Isis (Fr), Cie La Guinche (Fr),

The Ballroom & The Ballroom Orchestra en La Fanfare Electrique van Cie Midi 12 (Fr). Stuk

voor stuk werden deze groepen vooraf geprospecteerd op festivals in Frankrijk (L'Accroche

Coeur in Angers en het internationaal straattheaterfestival in Aurillac).

Leuke volkse formats

In de programmering werden een aantal formats ingebouwd die de belevingswaarde van

Sinksen nog verhoogden. De bezoeker aan Sinksen werd opgeroepen om mee te doen aan

volgende formats:

- Er was A-meezing Kortrijk, een meezingspektakel waarbij vlaamse topmuzikanten de handen

in mekaar sloegen om een concert te spelen met nummers die appeleren op het collectief

geheugen en waarbij het publiek werd uitgenodigd om mee te zingen. Matthias Sercu, Gunter

Lamoot en Jelle Cleymans fungeerden voor een aantal nummers als voorzanger. Gili was de

MC van dienst. Ideeën voor de playlist werden via website en Facebook vooraf verzameld.

Repetitiemomenten voor de band werden georganiseerd in Muziekcentrum TraCK*.

- De Superior Jazz Band riep op om de grootste Second Line Parade in de Benelux te vormen.

Een Second Line Parade is een half georganiseerde/half spontane optocht met vrolijke,

dansende mensen (incl. de paraplu) die zich laten gaan op de tonen van de voorop lopende

Brass Band. Een 75-tal mensen dansten mee.

- Er was de geanimeerde picknick op maandagmiddag in het Begijnhofpark waarbij mensen

werden opgeroepen om samen in gezinsverband, verenigingsverband,... hun picknick mee te

brengen. De mogelijk bestond ook om ter plaatse een picknickpakket aan te kopen.

Programmering kent vele vaders en moeders

De totaliteit van de programmering werd opgebouwd in samenspraak met verschillende

partners waarbij elk van de partners autonoom hun programma vorm geven. Sommige

programmaonderdelen staan ook op zich en vormen als het ware een festival binnen het

festival. Een overzicht:

- De Superior Jazz Club programmeerde een klein jazzfestival op het Vandaleplein met The

Superior Dance Band featuring Joep Peeters (Nl) en Christophe Davos (Fr), The Vindaloo Five

en het Jimmy Molière Quartet (VS/B).

- Vlas Vegas in en rond De Kreun was drie dagen lang een staalkaart van alternatieve bands en

dj's uit binnen- en buitenland.

- Muziekcentrum TraCK* en Muziekcafé TraCK* organiseerden een gratis muziekfestival met

jong talent en ervaren rotten met o.a. DJ Lotto, Brothers on the Run, Mo & Grazz, Zule Max,

Root met Frank Deruytter,...

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p47/112


- Ook KortRijk aan Culturen stond op zichzelf met twee dagen concerten, workshops dans,

eetkramen,... De vzw Feest in Kortrijk vulde aan met de première van De boom die dacht... een

bijzonder liedjesprogramma van Ishtar & Jean Bosco Safari.

- De vzw Tacticz organiseerde voor het eerst een 'Tacticz Outdoor', een muziekfestival van

diverse genres met nadruk op hedendaagse elektronische muziek. Er waren ook kortfilms, een

fotowedstrijd en een skatecontest.

- Ook de Hond in het Kegelspel participeerde met een openluchtatelier en concerten van

Roland Van Campenhout en het Stijn Demuynck Jazz Quartet op sinksenzondag.

- De Dienst Toerisme zorgde voor een aantal wandelingen met gids in historisch Kortrijk.

- De studenten van de mode-afdeling van de Kortrijkse Academie showden hun creaties in

Acamoda, hun modedéfilé.

- Tango Kortrijk organiseerde op de Grote Markt een tango-milonga (dansfeest) met initiaties

tango dansen en een dansfeest met het Franse Tango-orkest Las Malenas. De dansvloer was

permanent gevuld.

Bindend element

Ook in deze editie was de rommelmarkt het bindend element in het feestgebeuren. Ca. 600

standhouders namen de centrumstraten in. Samen met de standhouders van de antiek- en

brocantemarkt zorgden ze voor bijzonder veel volk in het centrum van de stad van 's morgens

vroeg.

Eindejaarsperiode in de Stad Kortrijk

Vanaf 10 december 11 tot 7 januari 12

De eindejaarsperiode 2011 werd georganiseerd vanuit een ruim samenwerkingsverband (stad/

evenementen, BID, vzw FIK, imago). Er werd gezamenlijk ingezet op sfeer en warmte vanaf 10

december tot begin januari.

De eindejaarsperiode is bij uitstek ook een shoppingperiode. Er werden dan ook dit jaar een

aantal winkelzondagen gepland.

De naamgeving Eiland van Licht werd vervangen door Winter in Kortrijk.

Er was sfeervolle kerstverlichting in de centrumstraten.

Het Schouwburgplein werd het sfeerplein met kerstboomeilandjes, de ledkerstboom en

verlichting.

De ijsglijbaan stond op de Grote Markt en daarnaast kwam een kerstdorp met enkele drank-en

eetstandjes.

De lightpaintbox was een groot succes. De bezoeker was supercontent met de gratis kunstfoto.

Novarock zorgde voor optredens tijdens het weekend.

WTV streek een namiddag neer op de Grote Markt en zorgde voor live-animatie. Heel spijtig

van het slechte weer gedurende de eindejaarsperiode.

De jaarlijkse nieuwjaarsdrink voor de Kortrijkse bevolking ging op zaterdag 7 januari traditioneel

door maar dit jaar op het Schouwburgplein in combinatie met de start van "Iedereen Olympiër".

Daarnaast werden geen bijkomende activiteiten gepland.

2. Jaarrekening 2011

De vzw Feest in Kortrijk kreeg in 2011 een stadstoelage ten bedrage van 223.100 euro.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p48/112


De vzw Feest in Kortrijk, keurde de jaarrekening 2011 en het jaarverslag 2011 van vzw Feest

in Kortrijk goed tijdens de zitting van de raad van bestuur en de algemene vergadering op

3 mei 2012. Deze jaarrekening werd gecontroleerd door Bedrijfsrevisor Boes & Co. Uit die

jaarrekening blijkt dat de ontvangsten 265.909,06 euro bedragen en de uitgaven 253.227,76

euro. Dit geeft een resultaat van 12.681,3 euro.

Conform de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Feest in Kortrijk en

de Stad Kortrijk wordt de jaarrekening 2011 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Volgende regelgeving is van toepassing op dit dossier:

- het gemeentedecreet

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale

verenigingen en stichtingen, zoals later gewijzigd.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De jaarrekening 2011 van de vzw Feest in Kortrijk, die afsluit met een boni van € 12.681,30

goed te keuren.

2. Het jaarverslag 2011 van de vzw Feest in Kortrijk goed te keuren.

21 Jaarverslag 2011 in kader van cultureel-erfgoedconvenant stad Kortrijk.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 12-279172

Directie: Cultuur - Dossierbehandelaar: Ruben Mayeur

Email: Ruben.Mayeur@kortrijk.be - Tel: 056 27 74 26

Samenvatting:

Het jaarverslag 2011, opgemaakt in het kader van het cultureel-erfgoedconvenant 2009-2014

tussen de stad Kortrijk en de Vlaamse Gemeenschap, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan

het college en de gemeenteraad.

Beschrijving:

2011 was het derde jaar van het cultureel-erfgoedconvenant tussen de stad Kortrijk en de

Vlaamse Gemeenschap, afgesloten voor de periode 2009-2014. We bevinden ons dus

halverwege de beleidsperiode. Waar in 2009 - 2010 de publiekswerking centraal stond, in het

bijzonder rond het thema religieus erfgoed, werd in 2011 gestreefd naar een goede balans

tussen de werking achter en voor de schermen.

Op vlak van publiekswerking participeerde de erfgoedcel aan diverse lokale en regionale

projecten. Dit omvatte onder meer door de realisatie van een tentoonstelling "De Vaart en

verder" in het kader van 150 jaar Kanaal Bossuit-Kortrijk, de tentoonstelling "Kortrijk, woelige

stad (1580-1680)" en medewerking aan het regionaal project Vlastheater en het West-Vlaamse

jongerenproject "Zonder Ondertitels". De reeds lang verwachte digitale erfgoedbank, een

belangrijke doelstelling uit het erfgoedconvenant, werd nog niet gerealiseerd. De oplevering

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p49/112


van de "beeldbank centrumsteden", een project dat wordt getrokken door de ICT diensten van

Brugge, Kortrijk, Mechelen en Gent, is uitgesteld naar het voorjaar van 2012. In april ging een

pilootversie online.

Achter de schermen werd in het kader van de werf "Erfgoed Kortrijk 2014" nagedacht en

overlegd over een visie met betrekking tot het stedelijk collectiebeleid. De erfgoedcel zoekt mee

naar oplossingen voor diverse collectieproblematieken en zette samen met het Cultuurcentrum

Kortrijk, UGEnt/VUB en de Artesis Hogeschool Antwerpen een pilootproject op rond de

historische collectie theaterdecors van de Kortrijkse Schouwburg.

De Erfgoedcel overschrijdt steeds vaker de stadsgrenzen en werkt samen met de provincie, de

andere West-Vlaamse erfgoedcellen en de erfgoedprofessionelen van omliggende gemeentes

binnen het kader van Overleg Cultuur Regio Kortrijk. Binnen de regio heeft de aanwerving

van een coördinator in mei de concrete opstart van een regionaal collectie- en depotbeleid

mogelijk gemaakt. Intussen worden ook de eerste stappen gezet in een traject naar een

intergemeentelijk, regionaal erfgoedbeleid.

Het verslag in bijlage geeft een verantwoording voor alle acties die in het kader van het

cultureel-erfgoedconvenant zijn uitgevoerd in de loop van 2011. Een beknopt verslag schetst

de acties per doelstelling uit het cultureel-erfgoedconvenant, gerangschikt volgens de

strategische doelstellingen uit het erfgoedbeleidsplan. Een beknopt financieel verslag verschaft

een overzicht van alle uitgaven. Bijlagen over het erfgoedconvenant, de erfgoedcel en de

erfgoedprojecten bevatten meer gedetailleerde informatie.

We verwijzen naar de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikels 42-43.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

het jaarverslag 2011, opgemaakt in het kader van het cultureel-erfgoedconvenant 2009-2014

tussen de stad Kortrijk en de Vlaamse Gemeenschap, goed te keuren.

22 Addendum bij het cultureel-erfgoedconvenant 2009-2014.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 12-279106

Directie: Cultuur - Dossierbehandelaar: Ruben Mayeur

Email: Ruben.Mayeur@kortrijk.be - Tel: 056 27 74 26

Samenvatting:

Naar aanleiding van een beslissing van de Vlaamse Gemeenschap en bij wijze van

overgangsmaatregel zal vanaf 2012 het tijdschrift van De Leiegouw gesubsidieerd worden

via het stedelijke cultureel-erfgoedconvenant, voor een bedrag van 4.000 euro per jaar. De

toevoeging van middelen zal gebeuren via het sluiten van een addendum bij het lopende

cultureel-erfgoedconvenant 2009-2014.

Beschrijving:

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p50/112


De Vlaamse Regering besliste op 18 november 2011 over de aanvragen voor het subsidiëren

van de uitgave van periodieke cultureel-erfgoedpublicaties voor de periode 2012-2016. De

aanvraag van De Leiegouw vzw werd negatief beoordeeld. Door de lokale en regionale

thematische afbakening van het tijdschrift meent de Vlaamse regering dat het niet langer

mogelijk is om dit tijdschrift als een periodieke landelijke cultureelerfgoedpublicatie vanuit de

Vlaamse Gemeenschap te blijven ondersteunen.

De regering wenst op basis van de duidelijke kwaliteiten van het tijdschrift een

overgangsmaatregel te voorzien. Vanaf 2012 zal aan de werkingssubsidie in het kader van het

cultureel-erfgoedconvenant (2009-2014) met de stad Kortrijk 4.000 euro toegevoegd worden

als jaarlijkse ondersteuning voor de uitgave van De Leiegouw. Het is de bedoeling dat dit

geformaliseerd wordt door een addendum bij het cultureel-erfgoedconvenant.

Dit betekent dat De Leiegouw, naar het voorbeeld van de Koninklijke Geschied- en

Oudheidkundige Kring en De Gaverstreke, voortaan via het erfgoedconvenant Vlaamse

subsidies kan bekomen mits jaarlijks een tijdschrift te realiseren. In ruil vraagt de Erfgoedcel

twee exemplaren van het tijdschrift en de opname van de logo's van de Vlaamse Gemeenschap

en Erfgoed Kortrijk.

Deze overgangsmaatregel is van kracht tot en met 2014. Daarna zal De Leiegouw voor

subsidiëring waarschijnlijk volledig aangewezen zijn op de stad en de provincie, die conform

het erfgoeddecreet respectievelijk voor het lokale en het regionale erfgoed verantwoordelijkheid

moeten opnemen. Het lokale ondersteuningsbeleid voor cultureel-erfgoedpublicaties kan

onderdeel uitmaken van een volgende cultureel-erfgoedconvenant 2015-2020, die conform

het nieuwe erfgoeddecreet zal moeten worden aangevraagd vanuit een intergemeentelijk

samenwerkingsverband. Overleg Cultuur Regio Kortrijk trekt momenteel een traject richting een

nieuwe, intergemeentelijke convenant.

We verwijzen hierbij ook naar het gemeentedecreet, in het bijzonder artikels 42-43.

Budget:

De Vlaamse Gemeenschap zal na goedkeuring van het addendum 4.000 euro toevoegen aan

de jaarlijkse werkingssubsidie voor het cultureel-erfgoedconvenant van de stad en dit tot en met

2014. Er dient een toelage van 4.000 euro te worden voorzien onder activiteitencentrum 3.3.4.

Advies van

Type

Communicatie en recht

Gunstig

Financiën

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. Jaarlijks in de periode 2012-2014 een bedrag van 4.000 euro te voorzien binnen het

activiteitencentrum Erfgoed als toelage voor De Leiegouw vzw, Bergstraat 39, 8511 Aalbeke.

2. Het addendum bij het cultureel-erfgoedconvenant 2009-2014 goed te keuren, waarvan de

tekst luidt als volgt:

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p51/112


"Addendum bij het cultureel-erfgoedconvenant voor de beleidsperiode 2009-2014 tussen de

Vlaamse Gemeenschap en de stad Kortrijk

Tussen:

de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in de persoon van

mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, die handelt in

uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering op 18 november 2011;

en

de stad Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Stefaan De Clerck, burgemeester,

door mevrouw Christine Depuydt, schepen van cultuur, en door de heer Geert Hillaert,

stadssecretaris die handelen in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad op 11 juni

2012.

Artikel 1. De Vlaamse Gemeenschap voorziet voor de periode die start op 1 januari 2012 en

eindigt op 31 december 2014 op haar begroting een subsidie van jaarlijks 4000 euro voor de

uitgave van de periodieke publicatie De Leiegouw van De Leiegouw vzw.

De subsidie wordt toegevoegd aan de jaarlijkse werkingssubsidie voor de uitvoering van een

geïntegreerd en integraal lokaal cultureel-erfgoedbeleid zoals die toegekend werd aan de stad

Kortrijk voor de beleidsperiode 2009-2014. De subsidie wordt uitbetaald samen met de subsidie

zoals bepaald in artikel 4 van het cultureel-erfgoedconvenant waarbij dit addendum hoort.

De subsidies worden steeds toegekend binnen de perken van de begroting van de Vlaamse

Gemeenschap.

Art. 2. De subsidies vermeld in artikel 1, eerste lid, worden toegekend voor het versterken van

het lokaal cultureel-erfgoedbeleid door het ondersteunen van lokale cultureel-erfgoedactoren.

De stad Kortrijk volgt de besteding van deze middelen op en schrijft procedures uit om de

besteding te controleren.

Indien in een bepaald jaar de periodieke publicatie vermeld in artikel 1, eerste lid, niet wordt

uitgegeven, kan de stad Kortrijk deze subsidie gebruiken voor het ondersteunen van andere

lokale cultureel-erfgoedactoren.

Art. 3. Dit addendum bij het cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en

de stad Kortrijk treedt in werking op 1 januari 2012.

Gedaan in Brussel op 11 juni 2012, in twee originele exemplaren.

Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de Vlaamse Gemeenschap,

Joke SCHAUVLIEGE

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p52/112


Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

Voor de stad Kortrijk,

Stefaan DE CLERCK,

burgemeester

Christine DEPUYDT,

schepen van cultuur

Geert HILLAERT,

stadssecretaris"

23 Vraag naar financiering van digitale projectoren door Kunstencentrum BUDA.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 12-275124

Directie: Cultuur - Dossierbehandelaar: Geert Hillaert

Email: Geert.Hillaert@kortrijk.be - Tel: 056 27 87 73

Samenvatting:

Kunstencentrum Buda is één van de 5 art house cinema's in Vlaanderen. De filmwerking

zorgt voor een permanent aanbod van kwalitatieve films (nieuw, klassiekers, themadagen,

documentaires,...) in de stad en is hiermee complementair aan het meer commerciële

filmaanbod in Kinepolis. In 2011 bereikte het kunstencentrum 33.926 toeschouwers. In de

nabije toekomst stoppen de meeste distributeurs met de release van nieuwe films op 35 mmband.

Wie niet overstapt naar digitale projectie, zal noodgedwongen zijn filmwerking moeten

stoppen. Bij brief van 30 januari 2012 vraagt het Kunstencentrum Buda aan de stad een

overbruggingskrediet van 125.000 euro voor de aanschaf van 3 nieuwe digitale projectoren. Uit

de verschillende gesprekken blijkt dat het finaal voor Kunstencentrum Buda het interessantst is

mocht de stad een eenmalige investeringstoelage geven van 75.000 euro die neerkomt op een

voorafname op hun stedelijke werkingssubsidie voor vijf jaar. Het College van Burgemeester en

schepenen krijgt bij deze de machtiging een investeringstoelage van 75.000 euro betaalbaar te

stellen aan Kunstencentrum Buda.

Beschrijving:

Bij brief van 30 januari 2012 vraagt het Kunstencentrum Buda aan de stad een

overbruggingskrediet van 125.000,00 EUR. Deze aanvraag werd door de directie financiën

getoetst aan de checklist voor overbruggingskredieten en negatief geadviseerd. Het

Kunstencentrum Buda vraagt, bij wijze van alternatief, of de Stad Kortrijk kan instaan voor het

waarborgen van een lening ten bedrage van 160.000 €.

Kunstencentrum Buda is één van de 5 art house cinema's in Vlaanderen. De filmwerking

zorgt voor een permanent aanbod van kwalitatieve films (nieuw, klassiekers, themadagen,

documentaires,...) in de stad en is hiermee complementair aan het meer commerciële

filmaanbod in Kinepolis. In 2011 bereikte het kunstencentrum 33.926 toeschouwers.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p53/112


In de nabije toekomst stoppen de meeste distributeurs met de release van nieuwe films op

35 mm-band. Wie niet overstapt naar digitale projectie, zal noodgedwongen zijn filmwerking

moeten stoppen.

Digitalisering van de filmprojectie is niet alleen noodzakelijk om een eigentijdse en kwalitatieve

filmwerking in Kortrijk te behouden. Binnenkort opent de Budafabriek. Kunstencentrum Buda

wil zijn bijdrage aan de uitbouw van de fabriek vooral doen vanuit zijn expertise in beeldcultuur.

Grootschermprojectie van games, 3D-projecties, grafische ontwerpen, e.a. kan zorgen voor een

verbreding en verjonging van het Buda-publiek. Bovendien maakt het fiber-to-the-home project

een interactief gebruik van het aangeboden beeldmateriaal in de huiskamer mogelijk.

Digitalisering is m.a.w. een conditio sine qua non voor de succesvolle uitbouw van Buda.

De directie cultuur adviseert de aanvraag om die reden positief.

Kunstencentrum Buda wil in het voorjaar van 2012 drie digitale projectoren en een reeks

nevenapparaten aankopen.

De totale investeringskost voor de digitalisering van de drie filmzalen in de Budascoop

(projectoren, geluidsinstallatie, installatiekost, ...) bedraagt 225.000 euro. Het Kunstencentrum

Buda financiert dit in belangrijke mate d.m.v. een subsidie van het Fons voor Culturele

Infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap en een tegemoetkoming van de

filmdistributeur. Voor het restbedrag vraagt het een investeringstoelage van 75.000 euro

aan de stad. Deze eenmalige investeringstoelage komt neer op een voorafname op

hun stedelijke werkingssubsidie van bijvoorbeeld vijf jaar (5 x € 15.000 = € 75.000). Zo

vermijdt kunstencentrum Buda intrestlasten voor een niet onaanzienlijk bedrag (geraamd op €

19.500).

Kunstencentrum Buda heeft tot en met 2016 garantie van Vlaamse ondersteuning, vandaar het

voorstel om hun stedelijke werkingssubsidie voor vijf jaar vooraf te betalen.

Daartoe werd een overeenkomst opgemaakt, die ter goedkeuring voorligt.

Conform de bepalingen van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd.

Budget:

Art. 76250/552-52 : 75.000 € te voorzien bij begrotingswijziging

Advies van

Type

Financiën

Ongunstig

Communicatie en recht

Gunstig met Voorwaarden

Wettelijke graden

Gunstig met Voorwaarden

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De overeenkomst tussen vzw Kunstencentrum Buda en de Stad Kortrijk, waarvan de tekst

luidt als volgt, goed te keuren:

'wordt het volgende overeengekomen:

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p54/112


Artikel 1 De stad betaalt aan kunstencentrum BUDA € 75.000 bij wijze van voorafname

van de stedelijke subsidie voor 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016, zijnde 5 x € 15.000. Dit bedrag

wordt in juni 2012 gestort op rekeningnummer BE03-0016-1613-5184 van vzw kunstencentrum

BUDA.

Artikel 2 De vzw kunstencentrum BUDA gebruikt die middelen uitsluitend om de

digitalisering van de drie filmzalen in de Budascoop mee te helpen betalen. De totale kostprijs

hiervan bedraagt € 225.000.

Artikel 3 Van 2012 tot en met 2016 wordt jaarlijks € 15.000 in mindering gebracht

van het subsidiebedrag waarop kunstencentrum BUDA recht heeft volgens het

stedelijk subsidiereglement 'SUBSIDIERING VOOR PROFESSIONELE KUNST-EN

CULTUURORGANISATIES' goedgekeurd door de Gemeenteraad op 11 juni 2011, met

eventueel latere wijzigingen. Het restbedrag in plus wordt door de stad uitgekeerd aan

kunstencentrum BUDA. Het restbedrag in min wordt door kunstencentrum BUDA terugbetaald

aan de stad.

Artikel 4 Kunstencentrum BUDA dient jaarlijks een subsidiedossier in conform

het subsidiereglement SUBSIDIERING VOOR PROFESSIONELE KUNST- EN

CULTUURORGANISATIES' goedgekeurd door de gemeenteraad op 11 juni 2011, met

eventueel latere wijzigingen.

Artikel 5 Van zodra met de andere private professionele kunstenactoren een meerjarige

samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten met de Stad Kortrijk, zal deze overeenkomst

daar integraal deel van uitmaken, voor wat betreft Kunstencentrum BUDA.

Artikel 6 Indien kunstencentrum BUDA zijn filmwerking stopt in de Budascoop of om

welke reden dan ook in gebreke zou blijven (bvb. vanwege vereffening, einde subsidiëring door

Vlaanderen e.a. calamiteiten), dan wordt de digitale projector en de randapparatuur van zaal 3

eigendom van de stad Kortrijk. Concreet gaat het om volgende toestellen:

Barco projector

DP2K-20 C

Kit Dolby 3D voor

Barco

Nieuwwaarde in € (excl btw)

58.500

8.500

150 3D brillen 1.350

Processor son Datasat 2.900

Versterker QSC 405

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p55/112


Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren op 28 mei 2012.'

2. Het College van Burgemeester en schepenen te machtigen de investeringstoelage

van 75.000 euro betaalbaar te stellen aan Kunstencentrum Buda, op rekeningnummer

BE54-0016-0997-6997 voor de aanschaf van 3 nieuwe projectoren.

3. De nodige kredieten te voorzien op begrotingsartikel 76250/552-52 bij eerstvolgende

begrotingswijziging.

24 Straatnaamgeving : rotonde Blekerij.

Goedkeuren.

Commissie 1 - Dossier: 12-278054

Directie: Cultuur - Dossierbehandelaar: Bernard Pauwels

Email: Bernard.Pauwels@kortrijk.be - Tel: 056 27 74 46

Samenvatting:

De directie Mobiliteit wil een naam geven aan de rotonde waar de Burgemeester Lambrechtlaan

aansluit op de Meensesteenweg. De Commissie voor Straatnaamgeving stelt de naam 'Blekerij'

voor.

Beschrijving:

De directie Mobiliteit wenst de belangrijke rotondes en kruispunten een naam te geven om de

bewegwijzering te verbeteren. Dit gebeurde in het verleden reeds met kruispunten als Sint-

Jansput, Gentpoort, Panorama, Appel, Menenpoort. Even voorbij de Menenpoort vormt de

rotonde waar de Burgemeester Lambrechtlaan aansluit op de Meensesteenweg een nieuw

belangrijk knooppunt. Aan de Commissie voor Straatnaamgeving werd gevraagd hiervoor een

voorstel tot naamgeving te doen. De Commissie stelt de naam 'Blekerij' voor, die herinnert aan

het feit dat hier tot voor kort de blekerij Masureel gevestigd was, en dat in het verleden ook

andere blekerijen in de omgeving actief waren. Aangezien het niet om een officiële straatnaam

gaat, is voor dit voorstel geen openbaar onderzoek nodig, en moet ook geen advies gevraagd

worden aan de Cultuurraad. We stellen dan ook voor om de naam 'Blekerij' definitief vast te

leggen voor deze rotonde. De gemeenteraad kan nu deze naam definitief vastleggen.

Advies van

Mobiliteit en infrastructuur

De gemeenteraad wordt verzocht om:

volgende straatnaam definitief goed te keuren:

Type

Gunstig

de rotonde waar de Burgemeester Lambrechtlaan aansluit op de Meensesteenweg: Blekerij.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p56/112


25 Straatnaamgeving - Heule: Serruysstraat.

Principiële goedkeuring.

Commissie 1 - Dossier: 12-278174

Directie: Cultuur - Dossierbehandelaar: Bernard Pauwels

Email: Bernard.Pauwels@kortrijk.be - Tel: 056 27 74 46

Samenvatting:

Voor de verkaveling te Heule, aan de Izegemsestraat, stelt de straatnaamcommissie volgende

naam voor: Serruysstraat. Het komt aan de gemeenteraad toe om deze straatnamen principieel

goed te keuren.

Beschrijving:

Aan de commissie voor straatnaamgeving werd gevraagd een naam te voorzien voor de straat

in de nieuwe verkaveling aan de Izegemsestraat, iets ten noorden van het kruispunt met de

Watermolenstraat.

De commissie bestudeerde in vergadering van 8 mei 2012, een voorstel hiervoor . Daar was

vroeger de brouwerij-Serruys gevestigd. Die werd later brouwerij "DeVooruitgang" genoemd en

nog later overgenomen door de brouwerij "Anglo-Belge". Ze werd omstreeks 1975 gesloopt. De

naam "brouwerij-Serruys" is in de omgeving blijven doorleven. Die brouwerij was van 1850 tot

1932 opeenvolgend eigendom van weduwe Louis Serruys, Pieter Serruys, Henri Serruys en

Leopold Serruys.

De commissie stelt daarom "Serruysstraat" voor.

Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een

princiepsbeslissing nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen en advies

gevraagd moet worden aan de culturele raad. Daarna kan de gemeenteraad definitief de naam

vastleggen.

We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en

pleinen, zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet.

Advies van

Type

Burger en welzijn

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

het voorstel van de plaatselijke straatnamencommissie voor volgende naam principieel goed te

keuren:

- de straat in de nieuwe verkaveling aan de Izegemsestraat, iets ten noorden van het kruispunt

met de Watermolenstraat: Serruysstraat.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p57/112


26 Straatnaamgeving - uitbreiding Doenaertstraat en Dumolinlaan.

Principiële goedkeuring.

Commissie 1 - Dossier: 12-277128

Directie: Cultuur - Dossierbehandelaar: Bernard Pauwels

Email: Bernard.Pauwels@kortrijk.be - Tel: 056 27 74 46

Samenvatting:

Voor de uitbreidingen aan de Doenaertstraat en de Dumolinlaan stelt de straatnaamcommissie

voor om de nieuwe straten in het verlengde van bestaande straten dezelfde naam te geven. Het

komt aan de gemeenteraad toe om deze straatnamen principieel goed te keuren.

Beschrijving:

In de omgeving van de Doenaertstraat werd het bedrijvenpark uitgebreid met enkele nieuwe

straten. In het verlengde van de Dumolinlaan kwam een verbinding tot aan de Baliestraat in

Marke. De Doenaertstraat wordt verlengd naar het zuiden toe en er komt een zijstraat bij. De

verbinding tussen de Engelse Wandeling en de Doenaertstraat werd verbroken en maakte

plaats voor een fietspad. Aan de Commissie voor Straatnaamgeving werd gevraagd voor

deze gewijzigde situatie een voorstel tot naamgeving te doen. De Commissie besprak dit in

vergadering van 16.02.2011.

De commissie stelt voor het verlengde van de Dumolinlaan tot aan de Baliestraat in Marke

eveneens Dumolinlaan te noemen (op het plan groen gekleurd). Het verlengde van de

Doenaertstraat naar het zuiden toe, en de twee doodlopende zijstraten naar het westen toe,

krijgen eveneens de naam Doenaertstraat (op het plan roze gekleurd).

De Engelse wandeling, en het fietspad van de Engelse Wandeling tot aan de Doenaertstraat,

behouden de naam Engelse Wandeling.

Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een

princiepsbeslissing nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen en advies

gevraagd moet worden aan de culturele raad. Daarna kan de gemeenteraad definitief de naam

vastleggen.

We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en

pleinen, zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet.

Advies van

Type

Burger en welzijn

Gunstig met Voorwaarden

Leefmilieu

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

het voorstel van de plaatselijke straatnamencommissie inzake uitbreiding van de namen

Dumolinlaan en Doenaertstraat te volgen en volgende straatnamen principieel goed te keuren:

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p58/112


- het verlengde van de Dumolinlaan tot aan de Baliestraat in Marke: eveneens Dumolinlaan;

- het verlengde van de Doenaertstraat naar het zuiden toe, en de twee doodlopende zijstraten

naar het westen toe: eveneens Doenaertstraat.

27 Straatnaamgeving. Kortrijk: Boevekerke.

Principiële goedkeuring.

Commissie 1 - Dossier: 12-272645

Directie: Cultuur - Dossierbehandelaar: Bernard Pauwels

Email: Bernard.Pauwels@kortrijk.be - Tel: 056 27 74 46

Samenvatting:

Voor de verkaveling tussen de Schaapsdreef, Ambassadeur Baertlaan en de Sint-Denijseweg

op Hoog Kortrijk stelt de straatnaamcommissie volgende naam voor: Boevekerke. Het komt aan

de gemeenteraad toe om deze straatnaam principieel goed te keuren.

Beschrijving:

Voor de verkaveling gelegen tussen de Schaapsdreef, Ambassadeur Baertlaan en de Sint-

Denijseweg moet een naam voorgesteld worden. De verkaveling bestaat uit een weg,

een voetweg en twee pijpekoppen. Volgens de directie burgerzaken zal een deel van de

verkaveling een adres krijgen aan de Ambassadeur Baertlaan; een klein deel zal aan de Sint-

Denijslaan komen te liggen. Voor het deel daartussen is één nieuwe straatnaam gewenst.

Deze níeuwe woonwijk situeert zich op voormalige landerijen van de hoeve 'Goed te

Bouvekerke'. De oudste spelling is 'Bovekerke'.

De Commissie voor Straatnaamgeving heeft in vergadering van 29 april 2010 het voorstel

'Bovekerke' naar voor gebracht. In de vergadering van 22 februari 2012 werd dit voorstel

bijgestuurd naar de meest historische schrijfwijze nl. Bouvekerke. Op voorstel van dr. Frans

Debrabandere evenwel wordt in vergadering van 8 mei 2012 dit voorstel herzien en wordt de

naam Boevekerke verkozen, volgens het algemeen principe bij de moderne staatnaamgeving

dat oude spellingsvormen genormaliseerd, d.i. aangepast aan de moderne spelling, moeten

worden. Een voorstel hieromtrent werd reeds eerder aan het college van burgemeester

en schepenen voorgelegd maar werd toen uitgesteld. Het college wou nl. het alternatief

'Hendrik Brugmansstraat' formeel voorleggen aan de straatnaamcommissie. Dit is gebeurd in

vergadering van 22 februari 2012. De commissie begrijpt het voorstel om een straatnaam te

geven aan deze professor in de nabijheid van de KULAK, maar geeft toch de voorkeur aan het

historisch toponiem, omdat Hendrik Brugmans geen Kortrijkzaan was en zijn aanwezigheid

aan de Kulak eerder beperkt was (van 1972 tot 1980 doceerde hij cultuurgeschiedenis), zodat

de banden met Kortrijk maar weinig kunnen doorwegen.Volgens de wettelijk voorgeschreven

procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing nemen, waarna een openbare

bekendmaking moet volgen en advies gevraagd moet worden aan de culturele raad. Daarna

kan de gemeenteraad definitief de naam vastleggen.

We verwijzen hierbij naar:

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p59/112


- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en

pleinen, zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet.

Advies van

Type

Burger en welzijn

Gunstig met Voorwaarden

De gemeenteraad wordt verzocht om:

het voorstel van de plaatselijke straatnamencommissie voor de nieuwe verkaveling tussen de

Schaapsdreef, Ambassadeur Baertlaan en de Sint-Denijseweg op Hoog Kortrijk principieel goed

te keuren: Boevekerke.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p60/112


28 HEU153 1144 verkaveling Pucksite: aanvaarden van de rooilijn.

Goedkeuren.

Commissie 2 - Dossier: 12-279263

Directie: Stadsplanning en Ontwikkeling - Dossierbehandelaar: An Verstraeten

Email: An.Verstraeten@kortrijk.be - Tel: 056 27 84 56

Samenvatting:

Dumobil nv. en Taelman nv., hebben een aanvraag ingediend voor het verkavelen van de

voormalige Pucksite, een limonadefabriek gelegen in de Sint Godelievestraat te Heule, in

de kern Heule Watermolen. De verkaveling voorziet 26 kavels voor de bouw van betaalbare,

kwalitatieve ééngezinswoningen. Het aanbod bestaat uit aaneengesloten en halfopen woningen

op percelen met een oppervlakte tussen de 145 en 375m². De oppervlakte van het perceel

bedraagt 98are 23ca, dit betekent +- 26 woningen/ha. De verkaveling voorziet nieuwe wegen

en een openbare groenzone. Het rooilijnplan en het tracé van de nieuwe wegenis moet worden

goedgekeurd door de gemeenteraad.

Beschrijving:

Beschrijving

Het studiebureau Snoeck & Partners heeft, in opdracht van Dumobil nv. en Taelman nv. het

rooilijnplan en grondoverdrachtsplan voor de verkaveling 'Pucksite' opgemaakt. Op de plannen

zijn de ligging, de breedte en de dwarsprofielen van het openbaar domein aangeduid.

De voormalige Pucksite, een limonadefabriek, met een oppervlakte van 98are 23ca, is gelegen

in de Sint Godelievestraat te Heule, in de kern Heule Watermolen. Het perceel is begrensd door

de Sint-Godelievestraat, Molenstraat en Blauwpoort.

Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften:

In het gemeentelijk structuurplan van Kortrijk (GR 8 november 2006) is Heule Watermolen

opgenomen als verder te ontwikkelen kleine kern, omwille van zijn goede ligging. (zie GRS r83,

pt. 4.4.) centrumversterking door reconversie van bedrijfsgebouwen tot woningbouw, (zie GRS

r81, pt. 4.1.3) Ambitie 5: de randstedelijke kernen Bissegem, Heule en Marke te ontwikkelen als

kwalitatieve woonomgevingen (zie GRS r114).

Volgens het gewestplan Kortrijk ( KB 04.11.1977 en latere wijzigingen ), is de aanvraag gelegen

in een woongebied. In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van artikel

5.1.0 van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de

ontwerpgewestplannen en de gewestplannen.

Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en

kleinbedrijf voor zover deze taken van het bedrijf om reden van goede ruimtelijke ordening

niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten,

voor sociaal - culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische

voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen

echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p61/112


Het voorgestelde ontwerp is in overeenstemming en verenigbaar met de zoneringen en

bepalingen van het gewestplan.

De aanvraag is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan : Afbakening

regionaalstedelijk gebied Kortrijk, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van

20.01.2006.

Voor dit perceel is geen specifieke bestemming in het uitvoeringsplan toegekend. Bijgevolg

blijft de bestemming volgens het gewestplan Kortrijk (KB 04.11.1977 en latere wijzigingen) van

kracht.

De aanvraag is niet begrepen binnen de grenzen van een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA).

Openbaar onderzoek:

De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit

betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en

verkavelingsaanvragen. Er werden 3 bezwaarschriften ingediend.

De bezwaarschriften handelen over :

1. Overlast door de voorziene garagestraat, de bezwaarschrijver stelt het idee van een

garagestraat in vraag.

2. Vrees voor opheffing erfdienstbaarheid van doorgang.

3. De eigenaar van de woning, Molenstraat 141, ziet zijn wachtgevel onafgewerkt.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in het kader van de verkavelingsaanvraag

omtrent deze bezwaarschriften volgend standpunt ingenomen:

De bezwaarschriften werden ingediend binnen de gestelde termijn en zijn bijgevolg ontvankelijk.

Het bezwaarschrift 1 is ongegrond, de bezwaarschriften 2 en 3 zijn gegrond, omwille van de

overwegingen gemaakt in het kader van de verkavelingsaanvraag. De nodige voorwaarden

worden in de verkavelingsvergunning opgelegd.

Adviezen:

Het advies van de directie Leefmilieu - projecten met datum 17.01.2011 en referentie

2012/0304/BT/bt is voorwaardelijk gunstig.

Het advies van de directie Mobiliteit en Infrastructuur met datum 13.01.2011 en referentie

2012-0569 is voorwaardelijk gunstig.

Het advies van team jeugd dd.12.03.2012 is gunstig.

Bespreking:

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p62/112


De verkaveling HEU153 1144, ingediend door Dumobil nv. en Taelman nv. voorziet 26 kavels

voor de bouw van betaalbare, kwalitatieve ééngezinswoningen. Het aanbod bestaat uit

aaneengesloten en halfopen woningen op percelen met een oppervlakte tussen de 145 en

375m². De oppervlakte van het perceel bedraagt 98are 23ca, dit betekent +- 26 woningen/ha.

De opzet is een woonomgeving met hogere dichtheid en met op doordachte plaatsen groene en

verharde, kwalitatieve openbare ruimten, aansluitend op het bestaande openbaar domein.

Circulatie:

Het ontwerp realiseert, naast de afwerking van de bestaande straatwanden ook nieuwe

wegenis in de vorm van een woonerf. De wegenis sluit aan op de bestaande Blauwpoort met

een groen pleintje. Het ontwerp voorziet het parkeren in een gemeenschappelijke garagestraat

voor 24 garages, de garagestraat kan ook dienen voor de bestaande aanpalende woningen.

Tien woningen hebben de mogelijkheid om een garage in of bij de woning te realiseren.

De verkaveling voorziet aan beide zijden een kruiwagenpad, zodat bijna iedere woning ook

achteraan bereikbaar is. Het kruiwagenpad en de garagestraat blijven in private eigendom,

worden niet overgenomen door de stad. Dwars door de verkaveling wordt een fietsdoorsteek

gerealiseerd. De nieuwe wegenis is verkeersluw opgevat en dient enkel ter ontsluiting van

de nieuwe woningen en als ontmoetings-speelruimte. De voorziene parkeerplaatsen voor

bezoekers kunnen beter in het verlengde van de straat voorzien worden cfr. het advies van

M&I.

groen en speelvoorzieningen:

Aan de zijde van de Blauwpoort wordt de bestaande straat afgewerkt wordt met een groenzone,

een centraal pleintje dat de verbinding/ontmoeting vormt tussen de nieuwe woningen

(gezinnen) en de bestaande woonwijk. Het pleintje vormt een groene speelruimte niet

alleen voor de nieuwe bewoners, maar ook voor de buurt. Het nieuwe openbaar domein

wordt aangelegd als verkeersluw woonerf met verschillende groenelementen, zodat een

kindvriendelijke aangename woonomgeving gerealiseerd wordt.

De waterbuffering:

De waterbuffering wordt gerealiseerd op het pleintje, in de groenzone, in de vorm van een wadi

waarbij het hemelwater zoveel mogelijk in de bodem geïnfiltreerd wordt.

Parkeerplaatsen en verkeersaantrek:

De aanvraag voorziet een stijging van het aantal woongelegenheden op de site. Dit zal een

toename van de verkeersaantrek teweegbrengen. De site is voldoende goed ontsloten om deze

toenemende verkeersaantrek te kunnen opvangen. De verkaveling zelf is verkeersluw opgevat.

Op eigen terrein worden voldoende parkeerplaatsen voorzien. Het ontwerp voorziet het

parkeren in een gemeenschappelijke garagestraat voor 24 garages, de garagestraat kan ook

dienen voor de bestaande aanpalende woningen. Tien woningen hebben de mogelijkheid

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p63/112


om een garage in of bij de woning te realiseren. Aan het centrale plein worden nog 9

bezoekersparkeerplaatsen gerealiseerd. Dit komt op 43 pp. voor 26 woningen, bijna 1,65pp/

woning, terwijl de norm gehanteerd door de stad 1,33/woning bedraagt.

Algemene conclusie:

Het voorliggend ontwerp is op deze locatie aanvaardbaar:

- De realisatie van kwalitatieve, betaalbare eengezinswoningen in deze randstedelijke

woonomgeving, past binnen de visie van de stad.

- De verkaveling getuigt van een efficiënt ruimtegebruik, met een goede verhouding

tussen bebouwing, tuin, openbaar domein (groen en wegenis) en realiseert +-26

woningen/ha zoals vereist binnen het stedelijk gebied.

- Het nieuwe openbaar domein wordt aangelegd als verkeersluw woonerf

met verschillende groenelementen, zodat een kindvriendelijke aangename

woonomgeving gerealiseerd wordt, met een groenzone, een centraal pleintje dat

de verbinding/ontmoeting vormt tussen de nieuwe woningen (gezinnen) en de

bestaande woonwijk.

Hieraan gekoppeld moet de rooilijn goedgekeurd wordt.

Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing te

nemen over de verkavelingsaanvraag. Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad

een beslissing te nemen over het rooilijnplan.

Reglementaire basis voor dit dossier is terug te vinden in:

Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, TITEL IV. VERGUNNINGENBELEID, Hfdst. VI.

Geldingsduur en wijzigbaarheid, Afdeling 2 Verkavelingsvergunningen,

Art. 4.2.15.§1. Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond

verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die

voor bewoning kunnen worden gebruikt. De verkoop van woningen op plan valt eveneens onder

deze vergunningsplicht.

Een verkavelingsvergunning kan worden aangevraagd en verleend voor het verkavelen voor de

aanleg en het bebouwen van terreinen voor een andere functie.

§ 2. Een verkavelingsvergunning omvat reglementaire voorschriften aangaande de wijze

waarop de verkaveling ingericht wordt en de kavels bebouwd kunnen worden.

Art. 4.2.17. §1. Een verkavelingsvergunning geldt als stedenbouwkundige vergunning voor wat

betreft alle in de verkavelingsvergunning opgenomen handelingen die de verkaveling bouwrijp

maken, zoals in het bijzonder:

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p64/112


- de aanleg van nieuwe verkeerswegen, of de tracéwijziging, verbreding of opheffing

daarvan;

- het wijzigen van het reliëf van de bodem;

- het ontbossen, onverminderd artikel 4.2.19, §2, en artikel 4.3.1, §4;

- het afbreken van constructies.

Het eerste lid geldt voor zover de aanvraag voor de verkavelingsvergunning ook voor wat

betreft de handelingen die het voorwerp uitmaken van de stedenbouwkundige vergunningsplicht

voldoet aan de vereisten inzake ontvankelijkheid en volledigheid.

De gelijkstelling met een stedenbouwkundige vergunning geldt niet voor inrichtingen die

onderworpen zijn aan de milieuvergunningsplicht of de meldingsplicht, vermeld in het decreet

van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.

§2. Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de gemeenteraad

beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de

verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan neemt de gemeenteraad

een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan

een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag.

De gemeenteraad beslist uiterlijk op de tweede raadszitting waarop de zaak van de wegen

geagendeerd is, zoniet wordt de beslissing over de wegenis geacht ongunstig te zijn.

-Het gemeentedecreet.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

inzake het stratentracé:

- het tracé te aanvaarden van het nieuw aan te leggen woonerf tussen de Blauwpoort en de Sint

Godelievestraat, zoals voorgesteld op het rooilijnplan en plan grondafstand, opgemaakt door

het studiebureau Snoeck & Partners;

- de verkavelaar de verplichting op te leggen:

Bij de inrichting van het openbaar domein moeten afspraken gemaakt worden over scheiding

privatief en openbaar, over aanleg, gebruik, toegankelijkheid en onderhoud. De inrichting zal

verder verfijnd worden in een inrichtingsplan verbonden aan de overeenkomst met de stad.

Voor het starten der werken een overeenkomst te sluiten met de Stad Kortrijk tot regeling van

onder andere volgende lasten en plichten:

- de kosteloze afstand van alle gronden die bestemd zijn om ingelijfd te worden bij het

openbaar domein, zijnde de openbare wegenis en het openbaar groen ;

- De uitvoering en betaling van alle opgelegde infrastructuur, zoals wegenisen

rioleringswerken, elektriciteit, aardgas, waterleiding, openbare verlichting, T.V.- en

F.M.-distributie, vast basisnet voor telecommunicatie;

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p65/112


- De richtlijnen zoals opgelegd in het advies van de directie Leefmilieu - projecten en

de richtlijnen van de directie mobiliteit en infrastructuur zullen in deze overeenkomst

worden vastgelegd;

- Het stellen van een passende financiële waarborg tot zekerheid van de uitvoering/

betaling van de opgelegde infrastructuur;

- De afwerking van de gemene muur van de eigendom Molenstraat 141;

- De uitvoering van de sociale last.

De vergunninghouder heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd

door de distributienetbeheerder Gaselwest, strikt na te leven, met die bedenking dat het

gemeenteraadsbesluit van 8 juli 2005, punt 1.5, hierbij als richtingaangevend aangezien

moet worden voor wat betreft de toepassing op de reglementen. Kopie van de reglementen,

voor zover ze toepasselijk zijn op de thans afgeleverde vergunning, en kopie van het

gemeenteraadsbesluit, worden samen met huidige vergunning afgeleverd. Bovendien is de

tekst van de reglementen op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij Gaselwest (gratis nummer 078

35 35 35 en raadpleegbaar op de website via http://www.gaselwest.be)

29 VZW Ontmoetingscentrum Groeningeheem. Resultatenrekening en jaarverslag

2011.

Goedkeuren.

Commissie 2 - Dossier: 12-275307

Directie: Sport - Dossierbehandelaar: Ann Devloo

Email: Ann.Devloo@kortrijk.be - Tel: 056 27 80 15

Samenvatting:

In uitvoering van het beheerscontract tussen de stad Kortrijk en de VZW Ontmoetingscentrum

Groeningeheem, leggen we de resultatenrekening en het jaarverslag 2011 van de VZW

Groeningeheem ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor. Beide documenten werden

goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de VZW Groeningeheem op 04 april 2012.

Beschrijving:

1. VZW Ontmoetingscentrum Groeningeheem - Resultatenrekening 2011.

Uit de resultatenrekening 2011 blijkt dat de ontvangsten 105.930,60 EUR en de

uitgaven 102.714,13 EUR bedragen.

Dit geeft een boni 3.216,47 EUR.

De resultatenrekening werd nagezien en goedgekeurd door de door de stad

aangestelde bedrijfsrevisor.

De volledige jaarrekening van 2011 maakt deel uit van het jaarverslag 2011.

2. VZW Ontmoetingscentrum Groeningeheem - Jaarverslag 2011.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de gerealiseerde activiteiten van de VZW

Ontmoetingscentrum Groeningeheem.

In het kader van de geplande renovatie van de Jeugdherberg namen het college en

de gemeenteraad volgende beslissingen:

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p66/112


CBS 11/09/2007, punt 3.10: Site Jeugdherberg Groeninge - haalbaarheidsstudie

renovatie (nieuwbouw). Samenwerkingsovereenkomst met Toerisme Vlaanderen;

CBS 09/12/2008, punt 74: het College gaat akkoord om de stad te laten optreden als

bouwheer;

CBS 01/04/2009, punt 59: het College gaat principieel akkoord met de denkpiste

die ontwikkeld wordt in de nota in verband met de op te zetten juridisch-financiële

structuur voor de grondige renovatie van de jeugdherberg Groeninge;

CBS 09/12/2009, punt 90: het College gaat principieel akkoord om verder te

overleggen met Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse Overheid over de grondige

rennovatie van de jeugdherberg;

GR 08/11/2010, punt 29: Grondige renovatie van de jeugdherberg. Juridischfinanciële

constructie. Samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuren. De

Gemeenteraad stemt in met de voorgelegde ontwerptekst van de te sluiten

samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en Toerisme Vlaanderen.

CBS 23/02/2011, punt 50: Grondige renovatie van de jeugdherberg. Juridischfinanciële

constructie. Samenstelling stuurgroep.

CBS 30/03/2011, punt 45: Groeningeheem: bouw en/of renovatie jeugdhostel:

aanstelling ontwerper. Voorwaarden en wijze van gunnen.

Tijdens deze overgangsperiode is het niet opportuun om bijzondere actiepunten

te voorzien. De juridische context waarbinnen het dossier evolueert is bepalend

voor de verdere opdracht van de stad. De gerealiseerde acties in 2011 zijn

uitsluitend gefocust op de huidige kerntaken en de dienstverlening van de VZW

Groeningeheem. Deze acties passen in het strategische meerjarenplan van de

stad en kaderen binnen de doelstellingen van de VZW Ontmoetingscentrum

Groeningeheem.

Het jaarverslag is opgemaakt op basis van de meetindicatoren opgenomen in het

beheerscontract tussen de stad en de VZW Groeningeheem.

De volgende in het jaaractieplan 2011 vermelde acties / accenten (kerntaken)

werden gerealiseerd.

"Basis van de vzw-werking is en blijft: het efficiënt en kwaliteitsvol beheren

van het Groeningeheem".

1. ruimtes ter beschikking stellen binnen de opdracht en volgens de modaliteiten

van de vzw Groeningeheem;

2. de beschikbare middelen en financiële ruimte optimaal aanwenden om het

gebouw efficiënt te beheren;

3. het integreren van volgende dienstverlenende functies:

- ontmoeting

- vorming

- opleiding

- sport

- recreatie

- jeugdwerk;

4. het bieden van mogelijkheden aan de Vlaamse Jeugdherbergcentrale om haar

doelstellingen in de voorziene ruimtes te realiseren;

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p67/112


5. De jeugdherberg Groeninge is verweven in de site van het Groeningeheem.

De jeugdherberg wordt grondig gerenoveerd onder het bouwheerschap

van de stad Kortrijk. Het College van Burgemeester en Schepenen

besliste tijdens de zitting van 11 september 2007 hiervoor een

samenwerkingsovereenkomst te sluiten met Toerisme Vlaanderen. De

definitieve samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd door de

Gemeenteraad in zitting van 8 november 2010, punt 29. De Provincie West-

Vlaanderen, Howest en Katho participeren eveneens in dit project. Om het

totaalproject te realiseren werd een stuurgroep opgericht. (CBS 23/02/2011 -

punt 50).

De belangrijkste taak voor de VZW Groeningeheem is actief meewerken aan

de realisatie van het project en adviezen formuleren over de renovatie. In dit

opzicht is het opportuun de toekomst van de hele site te bekijken.

Deze insteek situeert zich op verschillende aspecten:

- infrastructuur

- gebruikers

- personeel.

3. Algemene Vergadering van de VZW Groeningeheem.

De Algemene Vergadering van de VZW Groeningeheem heeft de

resultatenrekening en het jaarverslag 2011 goedgekeurd in de vergadering van 04

april 2012.

4. Goedkeuren van de resultatenrekening en het jaarverslag 2011 door de

Gemeenteraad.

Conform het beheerscontract gesloten tussen de stad Kortrijk en de VZW

Ontmoetingscentrum Groeningeheem, waarvan de duur verlengd is tot uiterlijk 31

december 2012 (Raadsbesluit 10 mei 2010 - punt 18), worden de resultatenrekening

en het jaarverslag 2011 ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad.

5. Regelgeving.

Verder verwijzen we naar:

- artikel 42 van het Gemeentedecreet;

- artikel 310 van het Gemeentedecreet;

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de

internationale verenigingen en de stichtingen, zoals later gewijzigd.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De resultatenrekening van het dienstjaar 2011 van de VZW Ontmoetingscentrum

Groeningeheem, met een boni van 3.216,47 EUR goed te keuren.

2. Het jaarverslag 2011 van de VZW Ontmoetingscentrum Groeningeheem goed te keuren.

30 VZW Sportplus. Resultatenrekening en jaarverslag 2011.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p68/112


Goedkeuren.

Commissie 2 - Dossier: 12-278707

Directie: Sport - Dossierbehandelaar: Mia Maes

Email: Mia.Maes@kortrijk.be - Tel: 056 27 80 10

Samenvatting:

In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Kortrijk en de VZW

Sportplus, leggen we de resultatenrekening en het jaarverslag 2011 van de VZW Sportplus

ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor. Beide documenten werden goedgekeurd door de

Algemene Vergadering van de VZW Sportplus op 21 mei 2012. De resultatenrekening geeft een

negatief resultaat van -73.911,45 euro.

Beschrijving:

1. VZW Sportplus. Resultatenrekening 2011.

Uit de resultatenrekening van 2011 blijkt dat de ontvangsten 964.232,71 EUR en de uitgaven

1.038.144,16 EUR bedragen.

Dit geeft een negatief resultaat van -73.911,45 EUR.

Evolutie in grote lijnen

Inkomsten: Minus € 26.000

vnl. dalende verkoop lidkaarten

Uitgaven : Plus € 167.000:

- € 65.000 Sporten op

niveau

- € 36.000 Iedereen

Olympiër

- € 27.000 loonkosten

monitoren

- € 11.000

drukwerk

- € 11.000 toelagen

verenigingen

- € 7.000 studie geluidsinstallatie

LM

- € 5.000 algemene kosten

sportpromotie

- € 5.000 Winter in Kortrijk

Het negatief resultaat wordt weggewerkt door overboeking vanuit de reserves. Resultaat van

volgend(e) boekja(a)r(en) is afhankelijk van toekomstige accenten.

De resultatenrekening 2011 werd nagezien en goedgekeurd door de door de gemeenteraad

aangestelde commissaris.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p69/112


De Algemene Vergadering van de VZW Sportplus keurde de jaarrekening 2011 goed in

vergadering van 21 mei 2012.

2. VZW Sportplus. Jaarverslag 2011.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de gerealiseerde activiteiten van de VZW Sportplus.

Het sportbeleidsplan telt 5 strategische doelstellingen steunend op de noodzakelijke

voorwaarde "infrastructuur". De acties voor 2011 zijn opgedeeld per strategische doelstelling.

De derde strategische doelstelling "de kracht van sport, een leven lang, in elke buurt", met

andere woorden de "breedtesport" wordt vooral via VZW Sportplus gerealiseerd.

De volgende in het jaaractieplan 2011 vermelde acties van de VZW Sportplus werden

gerealiseerd. Een nog niet compleet uitgevoerde of gewijzigde actie in 2011, staat na de

gerealiseerde activiteiten vermeld.

1. De kracht van sport, een leven lang, in elke buurt.

Strategische doelstelling 3: het sportaanbod aanpassen en/of verfijnen op

maat van diverse doelgroepen.

De vrije sporter of de niet-georganiseerde sportbeoefening wordt ondervangen

in de derde strategische doelstelling.

Volgende acties werden bestendigd:

- De bestaande sportplusactiviteiten blijven organiseren, evalueren en bijsturen

waar nodig.

- wekelijkse sportactiviteiten: Via de wekelijkse activiteiten krijgen mensen de

mogelijkheid om op een eenvoudige en vrijblijvende manier een zeer brede

waaier van diverse sportactiviteiten te beoefenen aan een democratisch tarief.

De actie waarbij de sportdienst 5 euro korting geeft bij gelijktijdige

inschrijving voor 3 cursussen en het aanbieden van gratis/kortingskaarten bij

wedstrijdvragen betekent een extra motivatie. (gecontinueerd)

- cursussen: Deze activiteiten laten toe te sporten in beperkte groep en met

persoonlijke begeleiding.

nieuw: racketmix en speedminton

- kidssport: Er worden extra acties ondernomen om een zo breed mogelijke

groep kinderen/jongeren te bereiken.

nieuw: balbehendigheden

- occasionele aanvragen: Scholen en organisaties krijgen de mogelijkheid

om lesgevers in te huren ter gelegenheid van schoolsportdagen of voor het

inrichten van lessenreeksen.

nieuw: omnisport voor personeel brandweer, sessies fitness voor De Bolster

en VZW Achtkanter

- sportkampen: Tijdens elke vakantieperiode staan sportkampen op het

programma. Ook het vakantiesportaanbod van de (privé)clubs wordt

opgenomen in de folder. In het kader van de oprichting van het VT-forum

is er een toenemende samenwerking met andere directies. Een aantal

cultuurkampen al dan niet in combinatie met sport worden opgenomen

in de folder Vakantiekampen. De ambitie om de kampen een andere,

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p70/112


aantrekkelijkere benaming te geven en om per kamp meer in thema te werken

blijft in 2011, evenals de evolutie naar meer dagkampen.

nieuwe vakantiekampen: paardenfluisteren, Kijk ik fiets, bowling, ...

- sportklassen: Sportklassen richten zich meestal tot kinderen van de derde

graad van het basisonderwijs. Het programma loopt binnen de gewone

schooluren. De kinderen krijgen in groepjes van 10 à 12 sportinitiatie van

sportplusmonitoren.

nieuw binnen dit activiteitenaanbod: poispinning

- Er worden minimum 2 nieuwe sportplusactiviteiten geïmplementeerd.

Elk jaar wordt de uitdaging aangegaan om nieuwe sportactiviteiten te

introduceren.

Nieuw in 2011:

- cursussen: racketmix en speedminton

- kidssport: balbehendigheden

- sportklassen: poispinning

- vakantiekampen: paardenfluisteren, Kijk ik fiets, bowling, ...

Ook in 2011 blijft een bijzonder accent naar medioren en senioren behouden:

extra aangepaste activiteiten voor senioren en meer activiteiten overdag.

- De implementatie van sportcheques is een dankbaar gegeven voor de klant

en wordt verdergezet. (gecontinueerd)

- Nieuwe inwoners krijgen een sportief onthaalpakket. (gecontinueerd)

- Om de financiële drempel zo laag mogelijk te houden krijgen gezinnen

die kinderen hebben jonger dan 12 jaar automatisch een fiscaal attest

toegestuurd. (gecontinueerd)

- In 2008 werd een blindevlekkenschema van het sportaanbod in de

verschillende deelgemeenten opgemaakt.

De vzw Sportplus verfijnt het sportaanbod waar behoefte en mogelijkheid is.

Ook in 2011 werd op deze manier verder gewerkt. (gecontinueerd)

- Specifieke acties 2011:

- Binnen het ruime sportplusaanbod zijn er mogelijkheden om (groot)ouders en

kinderen gelijktijdig te laten sporten. Dit gegeven wordt explicieter kenbaar

gemaakt. Het 'samen sporten' wordt nog meer in de verschillende folders

opgenomen. Dit evolueerde, maar is nog steeds te beperkt.

- Via buurtsport de sportparticipatie van de "sociaal kwetsbare groepen"

verhogen. Er is een samenwerking (forum buurtsport) met team Jeugd/vzw

BND-buurtsportmedewerkers/gebiedswerking en OCMW om een specifiek

sportaanbod uit te werken. De beleidsnota werd opgesteld waarvan de

financiële implicaties mede door de stad gedragen worden. Deze nota werd

goedgekeurd door het college. Een aantal zaken zijn lopende, enerzijds

binnen de werking van de directie Sport en anderzijds binnen het project

'proeftuin buurtsport'.

- Om een kwaliteitsvol sportaanbod te blijven garanderen is een bijzondere

aandacht voor materieel noodzakelijk. Essentiële opdracht is een correcte en

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p71/112


actuele inventaris opmaken in combinatie met continu aanvullen, herstellen of

vernieuwen dit in functie van de noden. (gecontinueerd)

2. Mensen naar de sport, Sport naar de mensen.

Strategische doelstelling 5: breed en diep communiceren in het belang

van alle (potentiële) sporters.

De communicatie, die het geheel overkoepelt, situeert zich onder de vijfde

doelstelling.

- In 2008 werd voor het eerst gewerkt met advertenties in de lokale media. Ook in

2011 zal de promotie via advertenties in de lokale media verder gezet worden.

Naast de Streekkrant, de Zondag en Steps komt nu ook Karaat in aanmerking.

Parallel willen we ook via radio (Radio 2) op strategische momenten onze boodschap

brengen. Er wordt bij beide mediapartners (Roularta en Radio 2) gewerkt met

raamcontracten om op een uitgebalanceerde manier de spelers binnen Vrije

tijd+ de kans te geven om zichzelf te promoten. Ook de mogelijkheden omtrent

samenwerking met Forum tv (K in Kortrijk) worden onderzocht.

- Er worden tussentijdse stimuli gegeven:

- door middel van specifieke affichecampagnes. De grote deuraffiches blijken

heel efficiënt. (gecontinueerd)

- door de overschakeling naar één folder per jaar voor de volwassenen in

september, blijven extra stimuli zeker noodzakelijk: er is een drieluik met

een verkorte promotionele toelichting over het aanbod. Verder ook extra

verwijzingen in de folder van de vakantiekampen, websiteprikkels, ...

- De oorspronkelijke idee van het klassieke CJP-magazine is weggevallen en

er werd gekozen voor een specifieke jongerenbrochure op maat van Kortrijk.

Hierdoor was het mogelijk gerichter te communiceren naar deze doelgroep.

- Nog meer gediversifieerd communiceren (buurtkranten, advertenties, boekje

dienstencentra, gebiedswerking, stadskrant extra,...). Ook deze inspanning

moet in 2011 aangehouden worden.

- Bekendmaking activiteiten, evenementen via de schermen in de inkomhal in

SC Lange Munte. Deze actie is inmiddels een vaste standaardprocedure bij

het voeren van onze promotie.

- Sportinformatiebrochure: met de reguliere folderbedeling bereikt de

sportdienst slechts een deel van de Kortrijkse bevolking. Dit hiaat wordt

ingevuld met een huis-aan-huisbedeling van de sportinformatiefolder.

De folder werd voor het eerst verspreid in januari 2010 en moet nu

tweejaarlijks in de bussen terecht komen. Intussen koos de stad voor een

stadsbreed beleidsthema Iedereen olympiër. Dankzij de hieraan gekoppelde

promotiecampagne worden alle bestaande sportactiviteiten extra in het licht

gezet en vervalt de nood aan die algemene sportinfomatiefolder.

- Via diverse kanalen (Stadskrant, Uit in Kortrijk, ...) worden op verschillende

momenten kortingsbonnen aangeboden. In 2011 werd er een standaardbon

ontwikkeld, al dan niet toegekend aan een activiteit, bvb sportkamp,

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p72/112


cursus, ... Er zijn evenwel nog geen overkoepelende afspraken met andere

stadsdiensten.

- In 2011 volgden enkele mensen de opleiding BI-tools in het kader van het

versturen van gerichte mails vanuit het softwaresysteem Recreatex. De

effectieve toepassing moet nu volgen.

3. Kortrijk, sportieve centrumstad.

Strategische doelstelling 4: Binnenhalen en ondersteunen of organiseren

van kwaliteitsvolle sportevenementen.

Zelf sportevenementen organiseren die sensibiliseren tot actieve

sportbeoefening.

- Kennismakingslessen: Waar vroeger vrijwel uitsluitend kennismakingslessen

georganiseerd werden voor de cursussen voor volwassenen werd dit uitgebreid naar

2 kennismakingsperiodes per jaar: de 1 ste heflt van september en de 1 ste week van

na de Kerstvakantie. Bovendien werd ervoor geopteerd om de kennismakingslessen

niet meer te concentreren op twee avonden maar om deze lessen gewoon te laten

doorgaan op het uur en in de sportaccomodatie waar de reeks dan later ook effectief

plaats vindt. De kennismakingslessen voor kinderen werden in 2011 vervangen door

een volle week 'Breng je vriendje mee' in juni.

- Sportdag voor 55 plussers: door de toenemende vergrijzing stijgt de behoefte aan

sport voor senioren.

In 2011 werd geopteerd om niet meer één seniorensportdag te organiseren maar

gedurende een week de cursussen open te stellen op de momenten en op de

plaatsen waar ze normaal doorgaan en ook met de lesgevers die de effectieve

sessies zullen geven.

- Buitenspeeldag: een hoogtepunt van een campagne van de Vlaamse Overheid om

kinderen en jongeren aan te zetten om buiten te spelen en te sporten. De sportdienst

werkte voor dit evenement samen met het Team Jeugd. Deze buitenspeeldag vond

plaats op 6 april 2011. Na evaluatie van deze dag werd besloten om in de toekomst

wel nog mee te werken, maar hiervoor de wekelijkse kissportactiviteiten niet meer te

annuleren.

- Kortrijk loopt: De verschillende loopwedstrijden zijn uitgetekend in functie van een

maximale participatie. Er is een partnership met Knack Weekend in functie van de

Ladies Run. Deze vond plaats op 13 juni 2011. In 2011 werd er geen Kidsrun i.s.m.

Lions Mercurius georganiseerd.

- Kidssportdag: Om het sportplusjaar af te ronden, wordt een sportieve afsluiter voor

kinderen georganiseerd. Deze sportinstuif die plaats vond op 29 juni 2011, nodigt alle

kinderen van kleuter- en basisonderwijs uit om op een ludieke manier te sporten.

- City event: in samenwerking met Bloso werd op 21 mei 2011 een

megasportevenement georganiseerd in de Kortrijkse binnenstad: sport@kortrijk.

Dit was een succes! 1500 deelnemers en zowel deelnemende sporters als

sportverenigingen waren heel tevreden. Wordt herhaald in 2012.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p73/112


- De vzw kan volgens bepaalde criteria sportieve evenementen ondersteunen. Om

deze ondersteuning op een correcte manier in te vullen is in 2009 het specifieke

reglement uitgewerkt. Dit reglement wordt nu concreet toegepast. Cfr. rekening 2011

Biezondere toelage aan clubs voor evenementen & strategische doelstelling Kwaliteit

loont.

4. Sportclubs, sociaal en vitaal weefsel.

Strategische doelstelling 1: Ondersteunen en/of organiseren van vorming

en overleg om de clubwerking verder te verbeteren.

De eerste twee doelstellingen ondersteunen het verenigingsleven.

- Gedurende het traject van de impulssubsidies organiseert de directie Sport minimum

één panelavond, een 'Time Out' rond het thema Kwaliteitsverhoging van de

jeugdsportbegeleiders en - coördinatoren. Voor het derde jaar op rij organiseerde

de sportdienst in het kader van de impulssubsidies een cluboverschrijdende

vorming in functie van de kwaliteitsverhoging van jeugdsportbegeleiders en -

coördinatoren. Het thema in 2011 was 'Verliest Sport terrein?'. Deze avond gericht

naar jeugdsportbegeleiders, spelers/ouders, studenten sportrichting en andere

thema-geïnteresseerden vond plaats in het auditorium van de Katho op 19 mei 2011.

- In 2011 werd in het kader van het Jaar van de vrijwilliger een gratis vorming

georganiseerd voor bestuursleden/medewerkers van verenigingen. Onderwerp

Erkennen, Belonen werkt! - Docent Greet Dyckmans.

5. Kwaliteit loont...

Strategische doelstelling 2: het belang benadrukken van specifieke

actiepunten binnen de clubwerking door een gerichte betoelaging

- VZW Sportplus stelt binnen haar werking subsidies beschikbaar voor kwalitatieve

clubwerking:

- Ondersteuning voor vorming en opleiding (scheidsrechtersopleidingen,

bestuurtechnische opleidingen,...)

- Ondersteuning top-sportkampen

- Ondersteuning recreatieve elementen

- Deze toelagen vullen de hiaten op. Zij ondersteunen namelijk waardevolle projecten

die niet via de stadsbegroting kunnen opgenomen worden en die nauw aansluiten

bij de doelstellingen van de vzw Sportplus. De bedragen worden toegekend op basis

van de door de Raad van Bestuur goedgekeurde reglementen.

- Bestuderen van de mogelijkheden van een topsportfonds. Een ontwerp omtrent

criteria, berekening, return werd ontwikkeld na aftoetsen stad Antwerpen, stad Gent,

ISB, Bloso, Raad van bestuur, sportraad, ... Nog geen algemene consensus.

6. Niet compleet uitgevoerde of gewijzigde acties in 2011.

- Onder punt 1. Specifieke acties 2011.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p74/112


- De sportcampus Lange Munte is gelegen op Hoog Kortrijk, tussen

verschillende bedrijvencentra. De recente opening van AZ Groeninge is in

dit opzicht een opportuniteit die aangegrepen wordt. In 2011 werden op dit

vlak geen nieuwe acties ondernomen. Deze concrete samenwerking zal

uiteindelijk pas in 2012 opstarten in kader van campagne Iedereen Olympiër,

meer bepaald Iedereen fit voor Londen.

- Binnen het ruime sportplusaanbod zijn er mogelijkheden om (groot)ouders en

kinderen gelijktijdig te laten sporten. Dit gegeven wordt explicieter kenbaar

gemaakt. Dit evolueerde, maar is nog steeds te beperkt. De organisatie van

een gezamelijke jaarafsluiter kwam er uit praktische overwegingen uiteindelijk

niet. Wel Kijk ik fiets in de Kerstvakantie.

- Om de jongeren (12-18 jaar) extra te sensibiliseren komen er meer 'zap'-

mogelijkheden voor deze doelgroep.

Jongeren kiezen graag zelf hun sportactiviteit, willen de dag zelf beslissen,

zoeken een ontmoetingsplaats met andere leeftijdsgenoten en hebben graag

veel afwisseling. In 2009 deed een student in functie van zijn stageopdracht

een onderzoek hieromtrent. In 2010 werkte diezelfde student op basis

van zijn bevindingen een concreet project uit voor deze doelgroep. Helaas

kende deze nochtans heel vrijblijvende formule geen succes en moest het

project stopgezet worden. In 2011 werden hiervoor geen verdere stappen

ondernomen.

- Door een tekort aan personeel kon in 2011 geen tijd vrijgemaakt worden

voor de geplande bevragingen. Vanuit de wetenschap "meten is weten" kan

bevraging bevorderend werken naar invulling en opvolging van de activiteiten.

- In het werkingsjaar 2011-2012 wordt een nieuw algemeen

sportbehoefteonderzoek gepland i.s.m. een hogeschool/universiteit

(voorbereiding sportbeleidsplan). Dit werd nog niet gerealiseerd i.f.v.

volgende legislatuur. Er wordt wel samengewerkt aan een overkoepelende

beleidsinsteek.

- Onder punt 2. De website. De Sportinformatiebrochure.

- De website.

Mogelijks kan ook een eenvoudigere versie van de folder voor volwassenen

opgemaakt worden, waarbij verwezen wordt naar de website. Het online

plaatsen van meer specifieke informatie per item blijkt niet zo evident

omwille van de technische voorbereiding via Recreatex. Deze actie zou in

2011 kunnen gerealiseerd worden. Naar analogie van de cursussen voor

volwassenen waar nu vanaf september gedurende het hele schooljaar continu

kan ingeschreven worden, is het ook de bedoeling online inschrijvingen en

verlenging van abonnementen (en betalingen) mogelijk te maken. Het voorbije

jaar deden zich bij elke start van de inschrijvingen problemen voor door de

grote drukte, een probleem dat er eerder niet was. Het was zoeken naar een

oplossing waardoor het idee om online te gaan opnieuw werd uitgesteld.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p75/112


- Foto's nemen van de activiteiten en deze op de website plaatsen. In 2011

werden diverse filmpjes gemaakt en enkele staan reeds online. Dit gebeurt

echter nog te occasioneel en weinig gestructureerd.

- Het concept "my space" maakt het voor de klant mogelijk een soort van

gepersonaliseerde website te maken. Dit item is nog steeds in ontwikkeling

maar toch reeds actief op de algemene website.

- De Sportinformatiebrochure.

Sportinformatiebrochure: met de reguliere folderbedeling bereikt de

sportdienst slechts een deel van de Kortrijkse bevolking. Dit hiaat wordt

ingevuld met een huis-aan-huisbedeling van de sportinformatiefolder. Dankzij

de promotiecampagne rond 'Iedereen olympiër' worden alle bestaande

sportactiviteiten extra in het licht gezet en vervalt de nood aan deze algemene

sportinformatiefolder.

3. Algemene Vergadering VZW Sportplus.

De Algemene Vergadering van de VZW Sportplus heeft de resultatenrekening en het

jaarverslag 2011 goedgekeurd in vergadering van 21 mei 2012.

4. Goedkeuren van de resultatenrekening en het jaarverslag 2011 door de Gemeenteraad.

Conform de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de stad en de VZW Sportplus,

worden de resultatenrekening en het jaarverslag 2011 ter goedkeuring voorgelegd aan de

Gemeenteraad.

5. Regelgeving.

Volgende regelgeving is van toepassing op dit dossier:

- het goedkeuren van de resultatenrekening en het jaarverslag van de gemeentelijke

externe verzelfstandigde agentschappen in privaatrechterlijke vorm is in uitvoering

van artikel 42 van het Gemeentedecreet een bevoegdheid van de Gemeenteraad;

- het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 09 maart 2007, houdende

de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse

Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid;

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de

internationale verenigingen en de stichtingen, zoals later gewijzigd.

Budget:

Activiteiten 14.3 Sport/Subsidies aan instellingen. Artikel 764/332-03: VZW Sportplus.

Stadstoelage (doorstorten van de subsidies van het Sport voor Allen Decreet).

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De resultatenrekening van het dienstjaar 2011 van de VZW Sportplus, met een negatief

resultaat van -73.911,45 EUR goed te keuren.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p76/112


2. Het jaarverslag 2011 van de VZW Sportplus goed te keuren.

31 Aanpassingen aan het waterleidingsnet op de Pottelberg t.h.v. R8.

Aktename ontwerp en financieringswijze.

Commissie 2 - Dossier: 12-272339

Directie: Mobiliteit en infrastructuur - Dossierbehandelaar: Veerle Vandenbroucke

Email: Veerle.Vandenbroucke@kortrijk.be - Tel: 056 27 83 05

Samenvatting:

Naar aanleiding van de rioleringswerken op de Pottelberg t.h.v. de R8 zijn aanpassingen aan

het waterbedelingsnet noodzakelijk.

Beschrijving:

In het kader van de heraanleg van de Pottelberg werd een voorstel voor aanpassingen van de

waterleiding in zitting van de gemeenteraad d.d. 14 juni 2010 goedgekeurd.

Nu de uitvoering van de heraanleg bezig is, blijkt dat op 3 plaatsen het doorsnijden van de

leiding en het plaatsen van een sifon zal nodig zijn. We ontvingen dan ook een bijkomende

offerte waarin de kosten geraamd worden op 7.423,55 €.

Conform de beslissing van het provinciaal Comité van 29-01-2008 zijn deze kosten voor 75%

(5 567,66 €) ten laste van het solidariteitsfonds en voor 25% ( 1 855,89 €) ten laste van de

gemeentelijke AIK's. Het beschikbaar saldo aan gemeentelijke AIK's bedraagt op vandaag 155

946,18 €.

Daarnaast zal de VMW ook bijkomend een oude leiding vervangen vanaf de hoek van

de Pottelberg tot in de Engelse Wandeling. De kosten voor het plaatsen van een nieuwe

leiding met het wijzigen van de huisaansluitingen worden geraamd op 94.560,45 € en zijn

volledige ten laste van de VMW. Dit voorstel staat beschreven in de brief van de VMW met ref.

10/75/514-955/12-0/13084.

Wij verwijzen naar artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Budget:

Te betalen met autonome investeringskredieten.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. Akkoord te gaan met het voorstel van de VMW om de netleiding te vernieuwen

en de huisaansluitingen aan te passen zoals beschreven in de brief met ref.

10/75/514-955/12-0/13084.

2. Akkoord te gaan dat de kosten voor het vernieuwen van de netleiding en de aanpassingen

van de huisaansluitingen, geraamd op 94.560,45 € betaald worden door de VMW.

3. Akkoord te gaan met het voorstel om op 3 plaatsen kleine aanpassingen aan het net uit te

voeren zoals beschreven in de brief van de VMW met ref.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p77/112


10/75/514-955/12-0/13084.

4. Akkoord te gaan dat de kosten voor deze aanpassingen geraamd op 7.423,55 € voor 25% (=

1.855,89 €) ten laste zijn van de gemeentelijke AIK's.

32 Wegenis- en investeringswerken ten gevolge van bouwproject de "Zilvertorens

".

Voorwaarden en wijze van gunnen.

Commissie 2 - Dossier: 12-278610

Directie: Mobiliteit en infrastructuur - Dossierbehandelaar: Robert Stock

Email: Robert.Stock@kortrijk.be - Tel: 056 27 83 10

Samenvatting:

Wij leggen het dossier voor de wegenis- en infrastructuurwerken ten gevolge van het

bouwproject De Zilvertorens ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Tevens dient de

gemeenteraad de wijze van gunnen te bepalen. Het college van burgemeester en schepenen

verleende, in zitting van 23 december 2009, al vergunning aan de NV Landbel uit Wevelgem

voor de sloping van het bestaande parkeergebouw #parking Palace# en de oprichting van een

appartementsgebouw met commerciële ruimte en ondergrondse garages, namelijk Bouwproject

de Zilvertorens.

Beschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleende, in zitting van 23 december

2009, vergunning aan de NV Landbel uit Wevelgem voor de sloping van het bestaande

parkeergebouw "parking Palace" en de oprichting van een appartementsgebouw met

commerciële ruimte en ondergrondse garages, namelijk Bouwproject de Zilvertorens. In

voornoemde zitting van 23 december 2009 werd beslist dat de bouwheer de verplichting

kreeg opgelegd om bij het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning eveneens een

overeenkomst af te sluiten met de stad Kortrijk, tot regeling van een aantal lasten en plichten

die inherent zijn aan de realisatie van voornoemd bouwproject.

Toen vastgesteld werd dat de bepalingen van de vergunning niet werden nageleefd, werd

er op 16 maart 2011 een protocol tussen de stad Kortrijk en de NV Landbel onderschreven.

Daarin werd onder artikel 3 voorzien dat de NV Landbel een overeenkomst diende te

onderschrijven inzake uit te voeren infrastructuurwerken aan onder andere de Romeinselaan en

de Stompaertshoek en dit gekoppeld aan het stellen van de passende financiële waarborg.

Intussen werd de overeenkomst ondertekend door de NV Landbel en de Stad Kortrijk. In artikel

2 van die overeenkomst staat dat het ontwerp van de uit te voeren infrastructuurwerken en

de gunning van de uitvoering ervan voorafgaandelijk aan de realisatie dient goedgekeurd te

worden door het Stadsbestuur.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p78/112


Het met zijn schrijven van 10 mei 2012 door de NV Landbel voorgelegde ontwerp van

infrastructuurwerken omvat kort samengevat volgende ingrepen:

- het aanpassen van de bedieningsweg "Romeinselaan" in functie van de

bereikbaarheid voor vrachtwagens enerzijds en het creëren van een laad- en loszone

anderzijds;

- de heraanleg van het deel van de Stompaertshoek dat rechtstreeks aansluit op

de Romeinselaan als winkelwandelstraat, m.a.w. zonder boordstenen en met een

bestrating in betonstraatstenen;

- de heraanleg en de herstelling van het overige gedeelte van de Stompaertshoek;

- het aanbrengen van de nodige signalisatie en markeringen.

Gezien dit ontwerp in gezamenlijk overleg met de directie Mobiliteit en Infrastructuur is

opgemaakt, geeft dit geen aanleiding meer tot bemerkingen.

De kostprijs voor deze infrastructuurwerken kan worden geraamd op 80.344,96 € (BTW

inbegrepen) en valt volledig ten laste van de NV Landbel.

Gezien de beperkte grootte van dit dossier wordt een onderhandelingsprocedure zonder

bekendmaking vooraf als wijze van gunning vooropgesteld, conform de wet van 24 december

1993 op de overheidsopdrachten.

Artikel 42 van het Gemeentedecreet is hier van toepassing.

Budget:

NIHIL - ten laste van de NV Landbel

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De voorwaarden van de opdracht "Wegenis- en rioleringswerken ten gevolge van

bouwproject de Zilvertorens" zoals ze vervat zijn in het bestek, opgemaakt door de NV Landbel,

goed te keuren.

2. Te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf als wijze van

gunnen conform de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten.

33 Aanpassingswerken doorsteek fietspad Astridpark - heraanleg wegenis.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

Commissie 2 - Dossier: 12-268582

Directie: Mobiliteit en infrastructuur - Dossierbehandelaar: Jeroen Vanhoorne

Email: Jeroen.Vanhoorne@kortrijk.be - Tel: 056 27 83 35

Samenvatting:

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p79/112


De centrale doorsteek Astridpark maakt deel uit van een alternatieve fietsverbinding

tussen Overleie, via de trage doorsteek ter hoogte van De Stade, met Heule Watermolen.

De bestaande asfaltverharding bevindt zich in slechte staat, door ouderdom van de

asfalt en opstekende boomwortels. Hierbij leggen wij dan ook het bestek "MIL 1152 -

Aanpassingswerken doorsteek fietspad Astridpark - Heraanleg wegenis" voor aan de

gemeenteraad. Dit voor een totaal bedrag van € 85 418,98 (incl. 21% BTW).

Beschrijving:

De centrale doorsteek Astridpark maakt deel uit van een alternatieve fietsverbinding

tussen Overleie, via de trage doorsteek ter hoogte van De Stade, met Heule Watermolen.

De bestaande asfaltverharding bevindt zich in slechte staat, door ouderdom van de

asfalt en opstekende boomwortels. Hierbij leggen wij dan ook het bestek "MIL 1152 -

Aanpassingswerken doorsteek fietspad Astridpark - Heraanleg wegenis" voor.

Rekening houdend met de eisen aan groen, fietscomfort, bereikbaarheid van het park voor

wandelaars en voor onderhoudsdiensten en de esthetiek van de parkomgeving wordt volgend

ontwerp voorgesteld, met als krachtlijnen:

Nieuwe okerkleurige asfaltverharding tussen de Graaf De Smet De Naeyerlaan en de centrale

trappenpartij. De rijweg kant Park versmalt tot 3 meter. Dit om het verwijderen van boomwortels

te vermijden en zo de groeikansen van de waardevolle bomen te verzekeren. De toegang

van onderhoudsdiensten, toezicht van politiediensten en vuilnisophalingen van Waaihof

ondersteunen de keuze voor asfaltverharding.

1. Symmetrische uitwerking en centrale trappenpartij met langs weerzijden van het

monument een comfortabele helling.

2. Okerkleurige dolomietverharding tussen de trappenpartij en de aansluiting met

de R36. Deze noodzakelijke keuze is ingegeven door de aanwezigheid van

waardevolle grootbladige lindes en monumentale lindenboog. De dolomietverharding

is onderhoudsvriendelijker bij problemen van opstekende boomwortels en is conform

de rest van de parkomgeving.

3. Aanpassingen aan bestaande groenvoorzieningen (haag ter hoogte van de Graaf De

Smet De Naeyerlaan), aanpassingen niveau's bestaande dolomietverhardingen en

aansluitingen ter hoogte van de De Smet De Naeyerlaan en de R36.

Het V&G-plan wordt opgemaakt door W&B Coördinatiebureau bvba, Gentsestraat 20 te 8870

Izegem.

Als wijze van gunnen kiezen we voor een openbare aanbesteding.

De kostprijs van de werken wordt geraamd op € 85 418,98 (21% BTW). De nodige kredieten

werden voorzien op artikelnummer 421/731-60 - BU 2012 - Project 13.

Conform artikels 42-43 van het Gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om de

voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen.

We verwijzen naar de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p80/112


Budget:

Raming 85 418,98 (incl. 21 % BTW) op artikelnummer 421/731-60 - BU 2012 - Project 13

Advies van

Type

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

Financiën

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De voorwaarden voor de opdracht 'Aanpassingswerken doorsteek fietspad Astridpark -

Heraanleg wegenis' vast te stellen, zoals ze vervat zijn in het bijzonder bestek MIL 1152 van 4

januari 2012, opgemaakt door de directie Mobiliteit en Infrastructuur.

2. Te kiezen voor een openbare aanbesteding als wijze van gunnen.

34 Aanleg en onderhoud van trage wegen.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

Commissie 2 - Dossier: 12-274888

Directie: Mobiliteit en infrastructuur - Dossierbehandelaar: Jeroen Vanhoorne

Email: Jeroen.Vanhoorne@kortrijk.be - Tel: 056 27 83 35

Samenvatting:

Op basis van het inventarisatie- en evaluatietraject Trage Wegen in Bellegem en Kooigem

(2009) werden een aantal knelpunten gedetecteerd. Hierbij leggen wij dan ook het bestek "MIL

Onderhoud Trage Wegen - Aanleg en onderhoud van trage wegen" voor aan de gemeenteraad.

De kostprijs van de werken wordt geraamd op een totaalbedrag van € 49 914,92 (incl. 21%

BTW).

Beschrijving:

Op basis van het inventarisatie- en evaluatietraject Trage Wegen in Bellegem en Kooigem

(2009) werden een aantal knelpunten gedetecteerd:

- De verbinding Tontekapel met de Geitenberg was verdwenen;

- De halfverharde verbinding Ooievaarsnest - Laatste Oordje (Zwevegem) ligt er

dikwijls drassig bij en is onbegaanbaar na de moutainbike toertochten in het voorjaar.

Met de evaluatienota als basis en in onderling overleg met de eigenaar kon de verbinding

Tontekapel met de Geitenberg in ere hersteld worden. In 2010 werd de verbinding dan ook

opgenomen in het wandelnetwerk "Land van Mortagne".

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p81/112


Door het onverharde karakter van de verbinding kreeg de stad echter klachten over de

onbegaanbaarheid van het traject.

Essentieel bij beide verbindingen is:

- Het behoud van de verbinding voor de komende generaties;

- Voorkomen van omploegen van de verbindingen door de landbouw;

- Behoud van het groene "onverharde" karakter van de verbinding;

- Comfortabele inrichtingen van de trage wegen;

- Optimaal verzoenen van verschillende gebruikers (landbouwers - wandelaars -

mountainbike).

Het bestek MIL trage wegen 2012 voorziet in:

- De verbinding Tontekapel - Geitenberg: drainerend schraalbeton fundering, betonnen

riettegels (50 cm breed), incl. opvullen met teelaarde en inzaaien met gras; dit op

basis van een ontegensprekelijke uitpaling van de trage verbinding (met als basis de

atlas der buurtwegen).

- De verbinding Ooievaarsnest - Laatste Oordje (tot de gemeentegrens met

Zwevegem): herprofileren steenslagverharding breed gedeelte tussen het

Ooievaarsnest en de Ooievaarsnestbeek, heraanleggen steenslagfundering en

toplaag van ternair zand in het smallere gedeelte tot aan de gemeentegrens met

Zwevegem.

Het V&G-plan wordt opgemaakt door W&B Coördinatiebureau bvba, Gentsestraat 20 te 8870

Izegem.

Hierbij leggen wij het bestek MIL Onderhoud Trage Wegen ter goedkeuring voor. Als wijze van

gunnen kiezen we voor een openbare aanbesteding.

De kostprijs van de werken wordt geraamd op € 49 914,92 (incl. 21% BTW). De nodige

kredieten werden voorzien op artikelnummer 421/731-60 - BU 2012 - Project 13 - Fundering en

verharding: Trage wegen.

Conform artikels 42-43 van het Gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om de

voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen.

De wet op de overheidsopdrachten van 24 december 1993 en haar uitvoeringsbesluiten zijn

hier van toepassing.

Budget:

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p82/112


Raming € 49 914,92 (incl. 21% BTW) - artikel 421/731-60 - BU 2012 - Project 13 - Fundering en

verharding: Trage wegen

Advies van

Type

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

Financiën

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De voorwaarden voor de opdracht "Aanleg en onderhoud van trage wegen", zoals ze

vervat zijn in het bestek "MIL Onderhoud Trage Wegen", opgemaakt door de directie

mobiliteit en infrastructuur op vrijdag 20 april 2012, vast te stellen.

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor een openbare aanbesteding.

35 Reinigen en onderzoeken van rioleringen door middel van een rijdende camera.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

Commissie 2 - Dossier: 12-263240

Directie: Mobiliteit en infrastructuur - Dossierbehandelaar: Frederik Buyck

Email: Frederik.Buyck@kortrijk.be - Tel: 056 27 83 44

Samenvatting:

Zoals elk jaar wenst de Stad voor de opdracht 'reinigen en onderzoeken van rioleringen

door middel van een rijdende camera - MIL' ook dit jaar een aanbesteding uit te schrijven.

In tegenstelling tot vorige jaren wensen wij hierbij de algemene offerteaanvraag (i.p.v. de

openbare aanbesteding) toe te passen. Het komt aan de gemeenteraad toe de voorwaarden

vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen voor deze opdracht.

Beschrijving:

RIOOLSTELSEL IN KORTRIJK

De entiteit Kortrijk beschikt momenteel over een rioolstelsel met een totale lengte van meer dan

430km. Verschillende van deze rioolsystemen zijn reeds tientallen jaren oud. Door hun (hoge)

ouderdom, de verouderde aanlegtechnieken die vroeger werden gehanteerd en de aard van de

oude rioleringsbuizen zijn vele van deze rioleringen niet langer in goede staat en kunnen zij, in

het slechtse geval, aanleiding geven tot gevaarlijke situaties voor de weggebruikers, met een

volledige heraanleg van het systeem en de bovenliggende verharding tot gevolg.

KWALITEITSCONTROLES

Aangezien de rioleringen zich ondergronds bevinden is een kwaliteitscontrole ervan niet

altijd even gemakkelijk. Vele problemen worden slechts opgemerkt als ze aan de oppervlakte

(verzakkingen, scheurvorming, ...) komen.

Controle de visu van de grote rioleringen (diameter 1m of groter) is niet altijd "ongevaarlijk",

gelet op de gassen die zich in de rioleringen kunnen opstapelen of de slechte staat waarin deze

riolen zich bevinden.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p83/112


Kleine rioleringen zijn ontoegankelijk en de controles ervan beperken zich dan ook doorgaans

tot een inspectie van de rioolschouwen, wat ons slechts een beperkt zicht op de kwaliteit van de

riool bezorgt.

CAMERA

Sinds geruime tijd werden technieken ontwikkeld en op punt gesteld die controles van

rioleringen mogelijk maken door gebruik te maken van een mobiele op afstand bediende

camera. Er wordt daarbij een digitale opname gemaakt van de riolen, ook van deze met een

zeer kleine diameter.

De enige vereiste hierbij is dat de te onderzoeken riolering vooraf grondig gereinigd moet zijn,

zodat de camera er kan in circuleren.

Deze voorafgaande reiniging is trouwens op zichzelf reeds een kwaliteitsverbetering van de

riool, aangezien daardoor de nuttige sectie (en de afvoercapaciteit) wordt verhoogd.

Deze technieken laten derhalve een beter onderhoudsbeheer van de rioleringen toe en bieden

de mogelijkheid om gebreken sneller op te sporen en om eventueel preventief in te grijpen

vooraleer een dure, volledige heraanleg noodzakelijk zou worden.

SOORT OPDRACHTEN

Vorige jaren werkten wij met stratenlijsten waarin de opdracht camera-onderzoek moest

worden uitgevoerd. Deze stratenlijsten waren terug te vinden in het bestek. Een deel van de

aanbesteding was voorbehouden voor het inspecteren van riolen voor interventieopdrachten.

Wij wensen ook dit jaar op deze manier verder te werken.

Er wordt voorgesteld een beroep te doen op de algemene offerte-aanvraag.

Conform artikel 42-43 van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd om de

voorwaarden en de wijze van gunnen vast te stellen.

De wet op de overheidsopdrachten van 24 december 1993 en haar uitvoeringsbesluiten zijn

hier van toepassing.

Budget:

B.U. 2012 *** Artikelnummer: 877/732-60 *** Project: 13 Ramingsbedrag: 149.889,70euro (BTW

niet van toepassing volgens medecontractant volgens KB nr. 1 Art. 20).

Advies van

Type

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

Financiën

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De voorwaarden voor de opdracht 'MIL Reinigen en onderzoeken van rioleringen door middel

van een rijdende camera', zoals ze vervat zijn in het bestek 'MIL Reinigen en onderzoeken

van rioleringen door middel van een rijdende camera', opgemaakt door de directie Mobiliteit en

Infrastructuur, vast te stellen.

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de algemene offerte-aanvraag conform de wet van 24

december 1993 op de overheidsopdrachten.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p84/112


36 AGB Parko. Resultatenrekening en jaarverslag 2009.

Commissie 2 - Dossier: 12-261128

Directie: Mobiliteit en infrastructuur - Dossierbehandelaar: Bart Baeten

Email: Bart.Baeten@kortrijk.be - Tel: 056 27 83 66

Samenvatting:

Hierbij leggen we de resultatenrekening en het jaarverslag 2009 van het AGB Parko voor. In

2009 bedroeg de omzet € 4.053.082,04 t.o.v. € 3.930.396,45 in 2008. Dit is een stijging van 3%.

De kosten zijn toegenomen met 8% (€ 360 000) waardoor het resultaat, ondanks een gestegen

omzet van € 123 000, in 2009 negatief eindigt. De meest opvallende vernieuwing in 2009 was

de invoering van het sms-parkeren. De stad werd ingedeeld in 4 betalende zones. Wie de

wagen in een van deze zones achterlaat, kan voortaan het verschuldigde parkeergeld betalen

via het versturen van een sms.

Beschrijving:

Resultatenrekening 2009

In 2009 bedroeg de omzet € 4.053.082,04 t.o.v. € 3.930.396,45 in 2008. Dit is een stijging

van 3%. De kosten zijn toegenomen met 8% (€ 360 000) waardoor het resultaat, ondanks een

gestegen omzet van € 123 000, in 2009 negatief eindigt.

- De resultatenrekening sluit met een verlies van € 239.853,00.

- Het totaalresultaat van de balans bedraagt € 20.157.449,00.

De resultatenrekening werd door de raad van bestuur van het AGB Parko goedgekeurd in

zitting van 22 juni 2010. Er werd dan ook akte genomen van het verslag van Bedrijfsrevisor.

Jaarverslag 2009

1. Straatparkeren

In 2009 werd de start gegeven aan een nieuwe, verbeterde en klantgerichte service voor de

Kortrijkse bezoeker. In dit kader werden nieuwe en eenduidige richtlijnen voor het straattoezicht

opgesteld.

Eind 2009 werd het sms-parkeren ingevoerd. De stad werd ingedeeld in 4 betalende zones.

Wie de wagen in een van deze vier zones achterlaat, kan voortaan het verschuldigde

parkeergeld betalen via het versturen van een sms.

Eind 2009 beheert Parko 5.689 parkeerplaatsen in een betalende of blauwe zone. Dit is een

stijging van 164 parkeerplaatsen tegenover 2008 (5.525).

Eind 2009:

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p85/112


- waren er 348 (307 in 2008) parkeerautomaten in dienst voor 4214 bovengrondse

betalende parkeerplaatsen (3.695 in 2008) in Kortrijk;

- telden de blauwe zones 1.475 parkeerplaatsen tegenover 1.832 in 2008. Dit is een

daling met 19%;

- bedroeg het aantal uitgereikte bewonersvergunningen in betalende zones eind 2009

in totaal 3.685 tegenover 2.831 eind 2008;

- bedroeg het totaal geïnde bedrag uit heffingen € 1.772.941,46. Dit is een daling van

2% ten opzichte van 2008 (€ 1.804.208,68);

- bedroegen de ontvangsten uit de verkoop van piaftoestellen en -kaarten € 39.391,17

(excl. btw). Dit is een stijging van 5% in vergelijking met 2008 (€ 37.660,50);

- bedroeg het totaal aan ontvangsten uit het tarief naheffingen € 613.874,65. Dit is een

daling met 8% in vergelijking met 2008 (€ 664.996,54);

- steeg de totale ontvangst (€ 14.202,50) uit de betalende bewonersvergunningen met

12% tegenover deze van 2008 (€ 12.625);

- bedroegen de totale ontvangsten uit het straatparkeren € 2.440.406,78. Dit is een

daling van 3% tegenover de ontvangsten van 2008 (€ 2.519.490,72).

2. Garage-parkeren

Parko beheert en exploiteert eind 2009 4 parkeergarages: P Veemarkt, P Schouwburg, P Expo

en P Station-Tack.

In 2009 werd de site van Kortrijk Xpo heringericht. Dit had een impact op de

parkeerinfrastructuur. Parko participeerde in de investering voor € 62.801,29 (btw

medecontractant).

Het gemiddeld aantal inritten in Parking Veemarkt in 2009 bedroeg 18.012 per maand, dit is een

lichte daling (1,6%) tegenover 2008 (18.313). Op jaarbasis werden er 216.140 inritten geteld. In

2008 waren dit er nog 219.751.

Parking Schouwburg telde in 2009 een totaal van 409.955 inritten, dit is een stijging van ruim

3% in vergelijking met 2008 (397.021). Dit komt neer op een gemiddeld aantal inritten van

34.163 per maand tegenover 33.000 in 2008.

In 2009 werden 395.664 inritten geteld op P Expo. Dit is een lichte daling tegenover 2007

(402.566 inritten) wat, net als 2007, een druk beursjaar was.

P Station-Tack telde in 2009 in totaal 75.479 inritten, dit zijn er gemiddeld 6.290 per maand

tegenover 5.042 per maand in 2008.

3. Projecten

- Parkeergeleidingssysteem

- Nieuwe huisvesting

- Pilootproject NFC Parking Schouwburg (Near Field Communication)

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p86/112


4. Personeel

Sedert 1 oktober 2009 stelt het parkeerbedrijf zijn eigen personeel tewerk. De personeelsleden

zijn niet langer gedetacheerd vanuit de Stad.

Het parkeerbedrijf telde eind 2009 in totaal 41 medewerkers (39,1 voltijdse equivalenten).

De raad van bestuur van het AGB Parko keurde dit jaarverslag 2009 goed in zitting van 23

februari 2010.

We verwijzen naar:

- de beheersovereenkomst afgesloten tussen de Stad Kortrijk en het AGB Parko, d.d. 1

september 2009

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

Advies van

Type

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De resultatenrekening 2009 van AGB Parko, welke sluit met een verlies van

239.853,00 goed te keuren.

2. Het jaarverslag 2009 van AGB Parko goed te keuren.

37 AGB Parko. Resultatenrekening en jaarverslag 2011.

Goedkeuren.

Commissie 2 - Dossier: 12-276456

Directie: Mobiliteit en infrastructuur - Dossierbehandelaar: Bart Baeten

Email: Bart.Baeten@kortrijk.be - Tel: 056 27 83 66

Samenvatting:

Hierbij leggen we de resultatenrekening en het jaarverslag 2011 van het AGB Parko voor. In

2011 bedroeg de omzet € 4.810.185 t.o.v. € 4.367.387 in 2010. Dit is een stijging van 10%. De

kosten zijn toegenomen met 7% (€ 333.253) t.o.v. 2010 waardoor het resultaat met een winst

van € 158.986 afsluit. De meest opvallende vernieuwingen in 2011 waren de invoering van het

betalend parkeren op de P Broeltorens en de vernieuwing van het parkeergeleidingssyteem dat

echter nog niet optimaal werkt. In 2011 verhuisde Parko ook naar een nieuwe huisvesting in de

Koning Albertstraat.

Beschrijving:

Resultatenrekening 2011

De omzet in 2011 bedroeg € 4.810.185 t.o.v. € 4.367.387 in 2010. Dit is een stijging van 10%.

Analytisch kende Parko in 2011 (t.o.v. 2010):

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p87/112


- straatparkeren: een verbeterd resultaat met + 7% (+ € 88.071) en een omzetstijging

met 8% (€ 204600)

- garages:

* P Expo (t.o.v. 2009): een verbeterd resultaat met +28% (€ 51.934) en een

omzetstijging met +8% (€ 61.679)

* P Schouwburg: een verminderd resultaat met € 41.971 (omzetdaling 5%)

* P Veemarkt: een verminderd resultaat met € 40 605 (omzetdaling 2%)

* P Station Tack: een verbeterd resultaat met € 2 017 (omzetstijging 6%).

De kosten zijn toegenomen met 7% (€ 333 253). Parko kende in 2011 (t.o.v. 2010) hogere

kosten:

- Diensten en diverse goederen + € 208 345

- Bezoldigingen + € 140 719.

De resultatenrekening sluit met een winst van € 158 986.

Het totaalresultaat van de balans bedraagt € 14 789 122.

De resultatenrekening werd door de raad van bestuur van het AGB Parko goedgekeurd in

zitting van 26 maart 2011. Er werd dan ook akte genomen van het verslag van Bedrijfsrevisor.

Jaarverslag 2011

Straatparkeren

In 2011 is er in en rond het stadscentrum een aanbod van 5.855 parkeerplaatsen (5.877 in

2010).

Eind 2011:

- waren er, net zoals in 2010, 366 parkeerautomaten in dienst voor 4.582

bovengrondse betalende parkeerplaatsen (4.604 in 2010) in Kortrijk;

- telden de blauwe zones, net zoals in 2010, onveranderd 1.273 parkeerplaatsen;

- bedroeg het aantal uitgereikte bewonersvergunningen in de betalende zones in totaal

3.775 tegenover 3.558 eind 2010 (stijging 6%);

- bedroeg het aantal uitgereikte bewonersvergunningen in de blauwe zones in totaal

1.033 tegenover 1.004 eind 2009 (stijging 3%);

- bedroeg het totaal geïnde bedrag uit heffingen (munten, proton, piaf en sms) €

2.061.701. Dit is een stijging van 11% ten opzichte van 2010 (€ 1.854.280);

- bedroeg het aantal geregistreerde sms-transacties in totaal 195.826 tegenover

153.625 in 2010 (stijging 27%) voor een bedrag van € 298.949 of 15% van de

ontvangen heffingen (8% in 2010);

- bedroegen de ontvangsten uit de verkoop van piaftoestellen en -kaarten € 31.008.

Dit is een daling van 10% in vergelijking met 2010 (€ 34.443);

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p88/112


- bedroegen de ontvangsten voor de inname van parkeerplaatsen op het openbaar

domein in totaal € 29.990;

- bedroeg het totaal aan ontvangsten uit het tarief naheffingen € 608.101. Dit is een

stijging met 3% in vergelijking met 2010 (€ 591.637);

- steeg de totale ontvangst (€ 19.197) uit de betalende bewonersvergunningen met 29

% tegenover 2010 (€ 14.888);

- bedroegen de totale ontvangsten uit het straatparkeren € 2.688.999. Dit is een

stijging met 9% tegenover de ontvangsten van 2010 (€ 2.460.803).

Garage-parkeren

Eind 2011 beheert en exploiteert Parko 5 parkeergarages: P Veemarkt, P Schouwburg, P Expo,

P Station-Tack en P Broeltorens (opening 28/03/11 met 320 parkeerplaatsen bovengronds).

De evolutie van inritten van de centrumparkings kent een verschillend verloop.

Het gemiddeld aantal inritten van P Veemarkt blijft sinds de oprichting nagenoeg stabiel. In

2008 en 2009 was er wel een daling van het aantal inritten, te wijten aan de omgevingswerken

voor de bouw van het winkelcentrum K in Kortrijk. In 2011 echter, bedroeg het gemiddeld aantal

inritten per maand 29.773. Dit is een stijging met 10% tegenover 2010 (26.921). Op jaarbasis

werden er 357.277 inritten geteld. In 2010 waren dit er 323.050.

P Schouwburg kent sinds de overname in 2005 een stijgende evolutie, die weliswaar de

laatste 3 jaren stabiliseert. De parking staat dan ook dagelijks vol. P Schouwburg telde in

2011 een totaal van 410594 inritten, dit is een lichte daling van 1% in vergelijking met 2010

(415.936). Dit komt neer op een gemiddeld aantal inritten van 34.216 per maand tegenover

34.661 in 2010.

P Station-Tack kent een stijgend parkinggebruik sinds de oprichting in augustus 2008 qua het

gemiddeld aantal inritten op week-, zaterdag- en zondagen. In 2011 bleef het aantal inritten -

91.947- nagenoeg gelijk aan dat van 2010 (92.113). Dit zijn gemiddeld 7.662 inritten per maand

tegenover 7.675 per maand in 2010.

Sinds de inplanting van toegangscontrole op P Broeltorens op 28 maart hield Parko het aantal

inritten bij. Het totaal aantal inritten bedroeg 92.397, dit zijn gemiddeld 10.266 inritten per

maand.

In 2011 telde P Expo 386.209 inritten. Dit is een daling van 2% tegen tegenover 2009

(395.664), eveneens een druk beursjaar.

Parkeergeleidingssysteem

In 2010 vernieuwde Parko het parkeergeleidingssysteem (PGS) dat dateerde van 2002 grondig.

De niet-variabele borden met vaste informatie werden vervangen door variabele borden. Op

alle invalswegen langs de R36 zijn deze infoborden opgesteld en begeleiden de bestuurder

naar een vrije parkeerplaats op één van de centrumparkings. Deze parkeerwijzers geven steeds

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p89/112


aan of een parking vrij of volzet is en hoeveel plaatsen nog ter beschikking zijn. De variabele

pijlen geven ook aan hoe je deze vlot kan bereiken. Het systeem is intelligent en beschikt over

alle nodige info omtrent de werkelijke verkeers- en parkeersituaties van het ogenblik. Zo biedt

het systeem een alternatieve parking indien de parking volzet blijkt en een alternatieve reisweg

indien de gekozen route niet vrij is.

Het parkeergeleidingssysteem kent diverse gebreken en tekortkomingen. Omwille hiervan

weigerde het directiecomité de aanvraag tot voorlopige oplevering op 03/05/11 voor een derde

keer. Op 07/06/11 dagvaardde Vialis hiervoor Parko. Op 31/10/11 pleitte men de zaak voor een

eerste keer voor de Rechtbank en aanvang 2012 stelde de Rechtbank een gerechtsdeskundige

aan.

Projecten

*Renovatie P Schouwburg

- Opfrissing van het gebouw via schilderwerken, aanpassing van de verlichting en

aanpassing van de bestaande signalisatie.

- Vernieuwen toegangsgebouwen en sanitair.

- Vernieuwen codeereenheden toegangscontrole.

*Project buurtparking Houtmarkt

- Parko engageerde zich om het scenario van de ondergrondse parking Houtmarkt

verder te bestuderen en ten gepaste tijde met de vzw St. Vincentius hieromtrent in

overleg te treden.

- De weerhouden principes worden uitgewerkt in een notariële akte en een

samenwerkingsovereenkomst:

- Parko bouwt en investeert onder de Houtmarkt 1 ondergrondse laag, ongeveer 90

parkeerplaatsen;

- St Vincentius bouwt en investeert op eigen terrein 1 ondergrondse laag, ongeveer 60

parkeerplaatsen;

- Parko ontvangt vanwege SOK agb max. € 150.000 als investeringsparticipatie voor

de inrit;

- Parko en St Vincentius staan elk voor hun gebouw in voor de structurele

herstellingskosten;

- Parko exploiteert volledig in eigen beheer (incl. kosten en ontvangsten) de totaliteit

van de 150 parkeerplaatsen;

- St Vincentius krijgt max. 60 parkeerplaatsen gratis via abonnementsformule.

- In 2012 zal Parko in samenwerking met de stad Kortrijk een studie-opdracht

uitschrijven om de nodige (voor)ontwerpen en bestekken voor de heraanleg van de

Houtmarkt en de buurtparking te maken.

- De parking dient eind 2015 in exploitatie te zijn.

*Vernieuwen en uitbreiden gebouwenbeheersysteem

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p90/112


- De uitrustingswerken ten behoeve van de nieuwe GBS installatie omvatten:

- vervangen van alle huidige centrales en I/O modules;

- overname van bestaande bekabeling, contacten en aansturing van de verlichting,

liften, poorten, deuren;

- leveren, installeren en configureren van de nieuwe software met opmaak van

grafische plannen en functies;

- koppeling met branddetectie, co-detectie, ventilatie, poorten, deuren, verlichting,

pompunits;

- koppeling met de intercom en camera servers voor alarmmeldingen;

- alle licenties voor de software server en diverse clients;

- opleiding voor het personeel en aanmaak as-built dossier.

- De nieuwe installatie biedt toekomstgericht diverse uitbreidings- en

integratiemogelijkheden.

Personeel

Het parkeerbedrijf doorloopt een veranderingsproces. De vele organisatiewijzigingen

(statuten, arbeidsreglement, rechtspositie, ...) in combinatie met de permanente uitbreiding

en optimalisatie van het aantal taken (PGS, P Broeltorens, '24/24-7/7', ....) en de vernieuwde

klantenbenadering, noodzaken een adequate personeelsaanpak en -begeleiding.

Parko tekende een nieuwe formatie uit en op 21/12/10 keurde de raad van bestuur deze

goed. In de nieuwe formatie versterkte men de afdeling personeel en organisatie, en nam

men deze functie op in het directiecomité. Sedert begin 2011 is een coördinator (B4-B5)

verantwoordelijk voor het personeel, zijn inpassing in de organisatie en het uitrollen van de

veranderingsprocessen die hiermee gepaard gaan. Hij rapporteert aan de bedrijfsleider en

neemt deel aan de bijeenkomsten van het directie-comité (Dimitri Maebe, aanstelling RvB

21/12/10).

Ten tweede zorgde men voor een horizontale uitsplitsing: de ondersteunende diensten oefenen

een meer rechtstreekse impact uit op de diverse afdelingen ten behoeve van beheer en

exploitatie.

Eind 2011 bedroeg het aantal personeelsleden in totaal 43 (40,3 voltijdse equivalenten).

Optimalisatie facilitair huishouden

Het parkeerbedrijf doorloopt een veranderingsproces. De organisatie evolueert permanent

ten gevolge van wijzigingen en optimalisatie van taken, klantenbenadering, technologische

evoluties, .... Omwille hiervan opteerde het parkeerbedrijf om de in dit kader reeds opgestarte

dossiers in 2010 (beslissing omtrent huisvesting en opstart intranet), tot een goed einde te

brengen in 2011. Een uniforme aanpak van het meldingenbeheer is het derde luik van deze

optimalisatie.

Huisvesting

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p91/112


Parko kocht in 2009 het kantoorgebouw K. Albertstraat 17 tegen de prijs van € 334.783 (RvB

18/05/09). Doel hiervan was enerzijds de op diverse locaties gehuisveste teams (administratie,

parkeerwachters) in één zelfde gebouw onder te brengen en anderzijds het schrijnend

ruimtegebrek binnen de diverse administratieve afdelingen (personeel, technieken, R+D,

exploitatie) op te lossen.

Het gebouw dateert van 1978 en heeft een totale nuttige oppervlakte van 367 m² verdeeld

over een kelder, het gelijkvloers en drie verdiepingen. Alhoewel qua stabiliteit in orde, waren

aanpassingswerken aan het gebouw nodig:

- verbouwingswerken (toegang achterzijde en binnenmuren);

- technische installaties (elektriciteit- en data-bekabeling, telefonie, branddetectie,..);

- pleisterwerken;

- nieuw isolerend glas;

- vernieuwen verwarmingsinstallatie;

- opfrissingswerken.

De kostprijs van de renovatiewerken bedroeg, volgens raming, € 265.000 (excl. btw).

Parko kocht het meubilair afzonderlijk aan voor de prijs van € 48.039 (excl. btw).

De parking behoort tot het hoofdgebouw en is eigendom van de stad Kortrijk. Om de ca. 30

parkeerplaatsen optimaal te exploiteren sloot Parko een samenwerkingsovereenkomst met de

Stad.

Parko trad op als bouwheer voor de uitrustingswerken, het aanpassen van het

toegangscontrolesysteem en het aansluiten van de parking op de Parko-infrastructuur, tegen de

prijs van € 16.370 (excl. btw).

Parko is exploitant en verzekert het dagelijks beheer van de parkeerplaatsen, 7/7 en 24/24.

De opening van het gebouw vond plaats op 30 september 2011.

Juridische basis

We verwijzen hierbij naar:

- de bepalingen van het gemeentedecreet

- de statuten van het AGB Parko

- de beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het AGB Parko, in het bijzonder artikel 24.

Advies van

Type

Mobiliteit en infrastructuur

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De resultatenrekening 2011 van AGB Parko, welke sluit met een winst van € 158.986

goed te keuren.

2. Het jaarverslag 2011 van AGB Parko goed te keuren.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p92/112


38 Autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk - Jaarrekening

en jaarverslag 2011.

Kennisname.

Commissie 3 - Dossier: 12-278044

Directie: Financiën - Dossierbehandelaar: Johan Vanhoutte

Email: Johan.Vanhoutte@kortrijk.be - Tel:

Samenvatting:

De raad van bestuur van het S.O.K. heeft in zitting van 21 mei 2012 de jaarrekening 2011

en het jaarverslag 2011 goedgekeurd. Deze documenten worden aan de gemeenteraad

voorgelegd.

Beschrijving:

In uitvoering van de artikelen 20, 21 en 22 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf

Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk moeten de jaarrekening 2011 en het jaarverslag 2011 ter

kennisname voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

De jaarrekening werd nagezien door de daartoe aangestelde revisor-commissaris en

commissarissen. Dit resulteerde in het verslag van de revisor-commissaris van 4 mei 2012

waarin een verklaring zonder voorbehoud is opgenomen.

Deze documenten werden reeds goedgekeurd door de raad van bestuur van het

Stadsontwikkelingsbedrijf op 21 mei 2012.

De jaarrekening 2011 geeft volgend resultaat :

- balanstotaal: 20.962.704,15 euro

- resultatenrekening : te bestemmen verlies van het boekjaar : 168.912,44 euro.

Het SOK is al ruim 12 jaar actief, na omvorming van Woonregie tot AGB

Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk is ze betrokken bij de totstandkoming van ruimere

stadsontwikkelingsprojecten.

De gemeenteraad van de stad Kortrijk keurde in zitting van juni 2011 de beheersovereenkomst

tussen de stad Kortrijk en het SOK goed. Deze overeenkomst vormt de basis voor verdere

samenwerking. Onderdelen zijn onder meer de afbakening van de missie en het takenpakket

van het SOK, een nieuwe overlegstructuur Stad - SOK, maar evenzeer financiële afspraken,

die de continuïteit en de verdere uitbouw van het SOK garanderen. Conform de bepalingen in

de beheersovereenkomst Stad - SOK komt de stad jaarlijks tussen in het algemeen resultaat

van het SOK over het vorig boekjaar. Dit gaat o.m. over de financiering van de algemene

werkingskost en de personeelskost. Deze waren voor 2011 respectievelijk 272.068,65 en

186.496,95 euro.

De overbruggingskredieten die de Stad aan het Sok toekende, bedroeg op 31 december 2011

2.100.000,00 euro.

Het college besliste op 28 maart 2012 om het bedrag van 500.000,00 euro, dat gereserveerd

staat in het budget van 2011 en 2012, telkens voor 250.000,00 euro, in mindering te brengen

van het nog openstaande overbruggingskrediet door de Stad Kortrijk aan het agb Sok.

Hierdoor werd de stand van het overbruggingskrediet afgebouwd tot 1.600.000,00 euro.

Ondertussen is er van het Sok een nieuwe aanvraag voor 400.000,00 euro geweest, en dit

ter financiering van onder meer het archeologisch onderzoek in verkaveling Bouvekerke, de

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p93/112


verwerving van het magazijn Mobo in de Pluimstraat 96 en de aanpak van de Tuinstraat -

Nieuwstraat,...

Momenteel heeft het Sok een bedrag van 2.000.000,00 euro uitbetaald gekregen aan

overbruggingskredieten.

Nu het winkelcentrum K in Kortrijk is voltooid, wordt de aandacht gevestigd op de andere grote

te herbestemmen sites (ziekenhuizen, scholen,...) in de stad.

Ook de braakliggende sites krijgen nieuwe kansen, o.m. ook de omgeving Kortrijk Weide.

Het woonverhaal wordt binnen het SOK steeds belangrijker. Zo werden in 2011 binnen het

SOK al diverse andere woonprojecten ontwikkeld of verder uitgewerkt. Zo was er o.m. de

succesvolle lancering van het kavelproject in de omgeving Pluimstraat, die ervoor zorgt dat

jonge particulieren de kans krijgen een kwalitatieve rijwoning te bouwen.

Daarnaast werden verdere stappen gezet in de ontwikkeling van de verkaveling Bouvekerke.

Een mooi project bij de bijzondere opdrachten is de voltooiing van de opvoedingswinkel, waar

het SOK voor de Stad als bouwheer fungeerde.

In 2011 werd het project politiegebouw Kortrijk ook herstart.

Kortom, in dit laatste jaar werkte het SOK samen met verschillende partners : publieke

overheden, non-profitorganisaties, private onderneming en zelfstandigen verder aan de

versterking van de stad.

Hierbij verwijzen wij ook naar de bepalingen van het gemeentedecreet.

Advies van

Type

Strategische Cel

Gunstig met Voorwaarden

De gemeenteraad wordt verzocht om:

kennis te nemen van het jaarverslag 2011 en de jaarrekening 2011, waarvan de

resultatenrekening afsluit met een mali van 168.912,44 euro, van het Autonoom

Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk.

39 De Warande vzw. Resultatenrekening en jaarverslag 2011.

Goedkeuren.

Commissie 3 - Dossier: 12-277746

Directie: Burger en welzijn - Dossierbehandelaar: Hannes Vanmeenen

Email: Hannes.Vanmeenen@kortrijk.be - Tel: 056 27 73 72

Samenvatting:

In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en De Warande, leggen

we de resultatenrekening en het jaarverslag 2011 van De Warande vzw ter goedkeuring aan

de gemeenteraad voor. De resultatenrekening werd nagezien door de bedrijfsrevisor. Het

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p94/112


jaarverslag en resultatenrekening zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 15 mei

2012.

Beschrijving:

Resultatenrekening 2011

Uit de resultatenrekening blijkt dat de ontvangsten € 295.304 bedragen en de uitgaven

€ 233.096. Dit geeft een boni van € 62.208. Er is beslist om een deel van deze boni te

gebruiken als investeringsbudget 2012 voor een aantal onvoorziene extra's binnen de

omgevingsaanleg en het overige bedrag in te schrijven bij bestemde fondsen i.f.v. het

masterplan (fase 2: gebouwen).

De resultatenrekening werd nagezien en goedgekeurd door de door de gemeenteraad

aangestelde commissaris.

De resultatenrekening werd door de algemene vergadering goedgekeurd op 15 mei 2012.

Jaarverslag 2011

Het jaarverslag geeft een overzicht van de gerealiseerde activiteiten van vzw De Warande.

Open speeldomein

Gezien de nakende omgevingsaanleg zijn de ingrepen beperkt gebleven tot het dagelijks

beheer en onderhoud van het domein. Zoals meegegeven in het jaarplan was het uitgangspunt

om met de eigen logistieke ploeg proactief te ondersteunen waar mogelijk. In maart 2011 werd

het definitief ontwerp gefinaliseerd en werd een opdracht voor de uitvoering uitgeschreven.

Begin juli was de aannemer gekend. Sinds september nam de eigen technische ploeg van De

Warande een groot stuk van de voorbereidende werken voor zijn rekening.

Speelpleinwerking en expertiseontwikkeling

- investeren in de vrijwilligerswerking: organisatie moniwerfweekend, herschikken

deeltaken binnen de werking, sfeer binnen de vrijwilligersploeg optimaliseren,...

- inhoudelijke bijsturing binnen de werking: open spelaanbod, kinderen en tieners met

een beperking

- opstarten van een mobiele speelpleinwerking in de binnenstad (de pretmobiel)

- voorbereiding in functie van een buurttuinwerking op De Warande (incl. brede school

project)

- cijfers: 8.679 deelnames gespreid over 58 werkingsdagen of een gemiddelde van

150 kinderen per dag. In de zomer ligt het gemiddelde op 178 kinderen per dag.

Verblijfscentrum

Op vlak van infrstructuur is er, onder invloed van de omgevingsaanleg, ook heel wat

veranderd. De laatste drie lokalen van het oude lange gebouw werden weggenomen en ter

hoogte van de ingang Heirweg werden drie nieuwe polyvalente lokalen bijgebouwd.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p95/112


De opfrissingswerken van diverse lokalen werd verdergezet. Het aantal lokalen dat we

herschilderen is afhankelijk van de beschikbare werktijd van het logistiek team en de

bezettingsgraad van de lokalen.

- lokaal 2: geschilderd

- lokaal 3: akoestische plafondpanelen

- lokaal 6: akoestische plafondpanelen - gedeeltelijk

- lokaal 11-12: nieuwe dakbedekking wegens insijpelprobleem (containerlokalen)

Gezien het dierenpark in het nieuw ontwerp is verplaatst en de bestaande stal in het lang

gebouw werd afgebroken heeft de technische ploeg een nieuwe stal gemaakt (houtconstructie)

aan de andere kant van het lang gebouw, waar het containerpark is. Door het verplaatsen van

de stal moest een nieuwe locatie voor het containerpark gevonden worden. Naast het technisch

atelier werd ruimte vrij gemaakt en genivelleerd voor stockage en afvalbeheer.

cijfers: 9.715 overnachtingen waarvan 74% jeugd, 9% onderwijs, 8% sport en 9% andere. In

totaal maakten 100 groepen gebruik van het verblijfscentrum waarvan 58 weekendgroepen, 32

kampgroepen en 10 midweekgroepen.

Ondersteuning van het plaatselijk verenigingsleven

De Warande blijft zijn huidige accommodatie ter beschikking stellen en probeert zich in de mate

van het mogelijke (jeugd en verblijven blijven prioritair) flexibel op te stellen naar plaatselijke

verenigingen.

Cijfers:

- 18.139 daggebruikers

- 40% uit Kortrijk centrum, 23% uit Heule-Bissegem, 5% uit andere deelgemeenten en

32% van buiten Kortrijk.

- 29% verenigingen, 18% jeugd, 43% particulieren, 10% intern gebruik.

Conform de samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de stad en vzw De

Warande worden de resultatenrekening en het jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd aan de

gemeenteraad.

Verder verwijzen we naar :

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale

verenigingen en de stichtingen, zoals later gewijzigd

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De resultatenrekening van het dienstjaar 2011 van vzw De Warande met een boni van

62.208 euro goed te keuren.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p96/112


2. Het jaarverslag 2011 van vzw De Warande goed te keuren.

40 vzw Ontmoetingscentra Kortrijk. Resultatenrekening 2011.

Goedkeuren.

Commissie 3 - Dossier: 12-278924

Directie: Burger en welzijn - Dossierbehandelaar: Marie-Claire Depraetere

Email: Marie-Claire.Depraetere@kortrijk.be - Tel: 056 27 72 02

Samenvatting:

In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en de vzw

Ontmoetingscentra, leggen we de resultatenrekening 2011 van de vzw Ontmoetingscentra

Kortrijk ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor. Dit document werd goedgekeurd door de

Algemene Vergadering van 28 april 2012.

Beschrijving:

RESULTATENREKENING 2011

Uit de resultatenrekening 2011 blijkt dat de ontvangsten 545.994,22 euro bedragen en de

uitgaven 540.168,22 euro. Dit geeft een boni van 15.056,53 euro.

De resultatenrekening werd nagezien en goedgekeurd door de door de gemeenteraad

aangestelde revisor.

Conform de samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad en de vzw

Ontmoetingscentra Kortrijk wordt de resultatenrekening ter goedkeuring aan de gemeenteraad

voorgelegd.

Verder verwijzen we naar:

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale

verenigingen en de stichtingen, zoals later gewijzigd

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

de resultatenrekening van het dienstjaar 2011 van vzw Ontmoetingscentra Kortrijk met een boni

van 15.056,53 euro goed te keuren.

41 vzw Toerisme Kortrijk. Resultatenrekening en jaarverslag 2011.

Goedkeuren.

Commissie 3 - Dossier: 12-270529

Directie: Cultuur - Dossierbehandelaar: Kelly Lauwers

Email: Kelly.Lauwers@kortrijk.be - Tel: 056 27 78 51

Samenvatting:

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p97/112


In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Kortrijk en vzw Toerisme

Kortrijk, leggen we het jaarverslag en de resultatenrekening 2011 van vzw Toerisme Kortrijk

ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor. Het jaarverslag en de resultatenrekening werd

goedgekeurd door de Algemene Vergadering op maandag 19 maart 2012.

Beschrijving:

1. Resutatenrekening

Uit de resultatenrekening 2011 blijkt dat de vzw Toerisme Kortrijk een negatief saldo van

€8.836,64 heeft.

De Algemene Vergadering van vzw Toerisme Kortrijk keurde de jaarrekening 2011 unaniem

goed op 19 maart 2012.

De bedrijfsrevisor heeft deze resultatenrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

De Algemene Vergadering van vzw Toerisme Kortrijk keurde het jaarverslag 2011 goed op 19

maart 2012.

Op vlak van beleid zijn 2 grote stappen gezet. Enerzijds is via een gunningsprocedure Idea

Consult aangesteld om vzw Toerisme Kortrijk te helpen bij de opmaak van het strategisch

beleidsplan voor toerisme voor de periode 2013-2018 en anderzijds is het strategisch

beleidsplan voor toerisme in de Leiestreek voor de periode 2011-2018 afgewerkt en

gepresenteerd aan alle betrokken actoren.

Op vlak van productontwikkeling vallen de acties rond Jong Keukengeweld, Roelandt Savery,

Woelige Stad en 150 jaar Kanaal Bossuit-Kortrijk op. Het toeristisch onthaal kreeg 36.500

bezoekers over de vloer, dit is een lichte daling t.o.v. 2010 (zomer met Villa Vanthilt), maar een

stijging t.o.v. 2009. Voor alle details van herkomst, aantallen per maand en groepsbezoeken

verwijzen we naar het jaarverslag. Dit ook voor cijfers rond toeristische producten als

gidsbeurten, boottochten, verhuur fietsen, verkoop routes, organiseren wandelingen en

fietstochten, verkoop shopartikelen, arrangementen, drankverkoop in de cafetaria,...

Het dossier jeugdhostel is in 2011 flink vooruitgegaan met de aanstelling van Ura

Architecten die zowel de jeugdhostel ontwerpt als een masterplan voor de site opmaakt.

De passantenhaven is verbeterd door het elektronisch betalen en de nieuwe water- en

elektriciteitspalen. Het hoteloverleg is in 2011 ook verbeterd. Ook de plannen van het

Vlasmuseum vorderen zodat er in de toekomst een nieuwe toeristische troef bijkomt.

Op vlak van marketing werd de huisstijl aangepast aan de nieuwe huisstijl van de Stad Kortrijk.

Er werden ook extra middelen vrijgemaakt om het Kortrijk Regional Convention Bureau te

ondersteunen en samen met het Handelsdistrict is geïnvestereerd in 2 edities van 'Courtrai tout

près'. In het jaarverslag zijn andere acties als de beurzen, de advertenties, de persbewerking,

de brochures, de website, de I-points enz... nauwkeurig omschreven.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p98/112


Op vlak van organisatie zijn weinig veranderingen en kan alle info in het jaarverslag gevonden

worden.

3. Regelgeving

Voglende regelgeving is van toepassing:

- artikel 42-43 van het gemeentedecreet

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale

verenigingen en de stichtingen, zoals later gewijzigd.

De gemeenteraad wordt verzocht om:

1. De resultatenrekening 2011 van de vzw Toerisme, die afsluit met een mali van € 8.836,64

goed te keuren.

2. Het jaarverslag 2011 van de vzw Toerisme goed te keuren.

42 Brandweer: vervangen warmtebeeldcamera.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

Commissie 3 - Dossier: 12-274746

Directie: Facility - Dossierbehandelaar: Koen Buysschaert

Email: Koen.Buysschaert@kortrijk.be - Tel: 056 22 69 38

Samenvatting:

Dit dossier legt het ontwerp voor betreffende het vervangen van een warmtebeeldcamera voor

de stedelijke brandweer.

Beschrijving:

Dit dossier voorziet in de vervanging van een warmtebeeldcamera voor de stedelijke

brandweer.

De warmtebeeldcamera vormt een onmisbaar hulpmiddel bij brandbestrijding. Deze camera

detecteert vuurhaarden en 'hot spots' in een brand zodat de brand snel en efficiënt kan worden

bestreden. Hij wordt ingezet voor het opzoeken van brandende ruimten van een gebouw, het

zichtbaar maken van de resthaarden bij het nablussen en het zoeken van verborgen branden

in wanden, vloeren en plafonds. Hij wordt ook ingezet bij het zoeken naar slachtoffers en

voorwerpen onder omstandigheden waarbij je met het menselijk oog niets kunt zien.

Binnen de brandweer Kortrijk beschikken de drie posten elk over een dergelijke camera. Tijdens

een interventie raakte de camera van de post Marke defect. Deze warmtebeeldcamera is 8 jaar

oud. De herstelkost hiervoor bedraagt 6.430,55 euro (inclusief 21 % btw).

De prijs voor dergelijke nieuwe warmtebeeldcamera wordt geraamd op 5.661,16 euro (exclusief

btw) of 6.850,00 euro (inclusief 21 % btw).

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p99/112


Gezien het kleine prijs verschil tussen de herstelling en een nieuw toestel stelt de brandweer

dan ook in samenspraak met de directie facility voor om de defecte warmtebeeldcamera te

vervangen.

De nieuwe warmtebeeldcamera moet voldoen aan volgende eisen:

- is geschikt voor binnenbrandbestrijding en voor zoek- en reddingsoperaties;

- is zeer robuust en geschikt voor gebruik in de meest extreme omstandigheden;

- is hittebestendig en heeft een bijna onbreekbare behuizing.

- De lithium-ion batterij heeft een autonomie van minimum 2 uur en er is een reservebatterij

meegeleverd.

- De hoge temperatuursresolutie moet het mogelijk maken om koelere objecten, zoals

bijvoorbeeld een slachtoffer te detecteren in de nabijheid van vuur.

- De bediening gebeurt met één hand.

- Het gewicht van de camera bedraagt maximum 1,4 kg.

- Het lcd-scherm moet diagonaal minimum 6 cm zijn.

- De temperatuur weergave is in °C.

- De warmtebeeldcamera moet geleverd worden met batterijlader + voeding.

- De gebruiksaanwijzing is in het Nederlands.

- Een intrekbare draagriem is meegeleverd.

We verwijzen hierbij naar:

De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel

17, § 2, 1° a (limiet van 67.000,00 euro excl. btw niet overschreden).

Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming

van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere

wijzigingen, meer bepaald artikel 120.

Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere

wijzigingen, meer bepaald artikel 3, § 1.

De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26

september 1996, en latere wijzigingen.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42-43 op

basis waarvan de gemeenteraad bevoegd is.

Budget:

BU 2012, artikel 351/744-51 - raming: 5.661,16 euro (exclusief btw) of 6.850,00 euro (inclusief

21 % btw).

Advies van

Financiën

De gemeenteraad wordt verzocht om:

Type

Gunstig

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p100/112


in verband met de vervanging van een warmtebeeldcamera voor de stedelijke brandweer:

1. Als wijze van gunnen te kiezen voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

vooraf, in toepassing van artikel 17 § 2-1° (a) van de wet van 24 december 1993 op de

overheidsopdrachten;

2. Een beroep te doen op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf met

volgende firma's:

Firma Adres Postcode Stad/Gemeente

Fire Technics nv Solvaylaan 6 8400 Oostende

Vanassche

Firefighting

Engineering NV

D. Van Mol-

Brandweermaterieel

bvba

Garage Dias En

Zonen nv

Dräger Safety Belgium

nv

Brugsesteenweg 2 8531 Harelbeke

Herpelstraat 102 8530 Harelbeke

Molenbergstraat 14 9190 Stekene

Heide 10 1780 Wemmel

MSA Belgium nv Duwijckstraat 17 2500 Lier

43 Pontforthoeve: aanpassingswerken i.f.v. de verhuis van het jongerenatelier -

schuur.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

Commissie 3 - Dossier: 12-275822

Directie: Facility - Dossierbehandelaar: Saskia Bonte

Email: Saskia.Bonte@kortrijk.be - Tel: 056 27 85 62

Samenvatting:

Dit dossier legt het ontwerp voor betreffende de aanpassingswerken aan de schuur van de

Pontforthoeve in functie van de verhuis van het jongerenatelier.

Beschrijving:

gegevens

Op 23/11/2011 werd de bvba Xavier Beyens architecten uit Kortrijk door het college aangesteld

als ontwerper voor de volledige studieopdracht van architectuur, stabiliteit en technieken voor

de renovatiewerken aan de Pontforthoeve te Kortrijk.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p101/112


De bvba Xavier Beyens architecten werkte het ingediende schetsontwerp verder uit tot een

voorontwerp, dat aan het college werd voorgelegd op 3/05/2012.

In het kader van de opdracht "Pontforthoeve: aanpassingswerken i.f.v. de verhuis van het

jongerenatelier" werd een ontwerp opgemaakt door de bvba Xavier Beyens architecten,

Roggelaan 64 te 8500 Kortrijk, voor de werken aan de schuur.

Dit ontwerp leggen wij hierbij voor.

ontwerp

De historisch waardevolle schuur bestaat uit een open ruimte met een kleine tussenverdieping

en een beperkte aanbouw, nl. de voormalige varkensstal.

Het gebouw is opgetrokken uit baksteen en heeft een pannendak. De authentieke sfeer van de

hoeve wordt in het ontwerp zoveel mogelijk bewaard.

Het gebouw leent zich uitstekend voor een verbouwing tot atelier.

In de schuur gebeuren hiertoe een beperkt aantal ingrepen:

- Er wordt een gepolierde betonvloer aangebracht, teneinde een eenvoudige vlakke en stevige

werkvloer te creëren.

- Het hellende dak wordt volledig herplaatst en voorzien van isolatie.

- Er wordt een beperkte nieuwe verdieping gecreëerd, die toegankelijk zal zijn vanaf het atelier.

Deze zal plaats bieden aan het bureel van de begeleiders en kan tevens ingezet worden als

vergaderruimte.

- Er wordt overal nieuw schrijnwerk voorzien.

De aangebouwde varkensstal is bouwvallig en dient om stabiliteitsredenen volledig te worden

heropgebouwd. Deze aanbouw wordt het stooklokaal voor de volledige site. De effectieve

stookinstallatie maakt onderwerp uit van een apart dossier, gezien de specificiteit van de

opdracht.

Er wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen bij wijze van openbare aanbesteding.

raming

Voor de tweede fase van de renovatie van de Pontforthoeve, namelijk de werken in functie

van de ingebruikname ervan door het jongerenatelier, werd een bedrag vooropgesteld van

316.859,76 euro (incl. btw).

Op 03/05/2012 keurde het college reeds een eerste ontwerpdossier goed voor de aankoop van

materialen voor de werken die zullen worden uitgevoerd door het jongerenatelier. Dit dossier

werd geraamd op 30.250,00 euro (incl. btw).

De uitgave voor huidig dossier wordt geraamd op 206.893,16 euro (excl. btw), zijnde

250.340,73 euro (incl. btw).

Een derde en laatste dossier in deze fase, nl. de stookinstallatie is nog in opmaak.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p102/112


financiering

Binnen het huidige dossier worden een aantal werken uitgevoerd door de vzw jongerenatelier.

Het betreft voornamelijk voorbereidende werken, uitbraakwerken, schilderwerken en houten

schrijnwerk.

Het aandeel van het jongerenatelier wordt geraamd op 32.895,61 euro (excl. btw), zijnde

39.803,69 euro (incl. btw).

Het stadsaandeel wordt hierdoor geraamd op 173.997,55 euro (excl. btw), zijnde 210.537,04

euro (incl. btw).

timing

juni 2012: aanbesteding

juli/aug 2012: gunning

sept/december 2012: uitvoering

onderstaande wetgeving is van toepassing

De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel

15.

Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming

van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere

wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere

wijzigingen, meer bepaald artikel 3, § 1.

De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26

september 1996, en latere wijzigingen.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42-43.

Budget:

BD 2012 - 761/723-60. Raming: 210.537,04 euro (incl. btw). Projectnummer 8.

Advies van

Type

Financiën

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

in verband met de werken aan de schuur in het kader van de aanpassingswerken aan de

Pontforthoeve in functie van de verhuis van het jongerenatelier:

1. De voorwaarden vast te stellen zoals bepaald in het bestek met IDnr. 2012/427, opgemaakt

door de ontwerper, bvba Xavier Beyens architecten uit Kortrijk.

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor een openbare aanbesteding.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p103/112


44 Onderhoudscontract HVAC stadsgebouwen.

Voorwaarden en wijze van gunnen.

Commissie 3 - Dossier: 12-277944

Directie: Facility - Dossierbehandelaar: Christophe Dardenne

Email: Christophe.Dardenne@kortrijk.be - Tel: 056 27 85 56

Samenvatting:

Dit dossier legt het ontwerp voor betreffende het preventief en curatief onderhoud van de

HVAC-installaties en de installaties voor sanitair warmwaterproductie van de stad Kortrijk voor

een periode van 4 jaar.

Beschrijving:

Dit dossier behelst het vernieuwen van de overeenkomst voor het preventief en

curatief onderhoud voor meer dan 100 technische installaties waaronder verwarmings-,

ventilatie-, koelinstallaties en warmwaterproductie voor alle gebouwen die onder het beheer

vallen van de stad.

De prestaties van het preventief en curatief onderhoud hebben tot doel de bedrijfszekerheid

van de installaties te verhogen om de vooropgestelde comfortnormen op een economische en

energievriendelijke wijze na te komen, rekening houdend met wisselende interne en externe

omstandigheden, alsook alle interventies voor pechbestrijding.

Het preventief onderhoud betreft het onderhoud, afregelen en instellen van de diverse

installatieonderdelen zoals de verwarmingsketels, luchtgroepen, koelingsinstallaties,

zonneboiler, boilers, voorraadvaten, mengkranen... inclusief de vervanging van kleine

onderdelen zoals filters, sondes,....

Het afleveren van de wettelijke verplichte attesten is eveneens een onderdeel van dit dossier.

De raming voor het preventief onderhoud bedraagt 72.894,84 euro (inclusief btw) per jaar.

Het curatief onderhoud omvat de 24u/24u en 7dagen/7 service in geval van defect binnen een

welbepaalde tijdspanne, alsook de depannage en herstelling van de diverse installaties. De

werken zullen gebeuren in regie na oproep van het facilitair meldpunt.

Het maximum bedrag voor het curatief onderhoud van alle installaties wordt voorzien

op 80.000,00 euro (inclusief btw) per jaar.

Het dossier is opgevat in 18 percelen die telkens de installaties van verschillende gebouwen

bevatten. De verschillende percelen zijn elk afzonderlijk toewijsbaar aan de meest voordelige

aanbieder. Dit laat toe verschillende aanbieders te selecteren omwille van de omvang van deze

overeenkomst (meer dan 100 technische installaties) en om het risico afhankelijk te zijn van één

aanbieder te beperken.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p104/112


Tijdens de recente openstaande functies binnen de directie facility werd een vacature

uitgeschreven voor een eigen HVAC technieker. Wanneer deze effectief aangeworven kan

worden zal er eerst afgebouwd worden in het curatief onderhoud. Dit is steeds mogelijk gezien

het curatief onderhoud op afroep en mits bevestiging dient te gebeuren. Van zodra onze eigen

HVAC technieker beschikt over de nodige wettelijke kwalificaties, na opleiding, zal eveneens

het preventief onderhoud gedeeltelijk afgebouwd worden ten voordele van het uitvoeren van

deze werken in eigen beheer, wat voorzien is in de beschrijving.

De directie facility stelt voor het onderhoudscontract voor alle technische installaties te

vernieuwen voor een periode van 4 jaar via een algemene offerteaanvraag. Door een

onderhoudscontract voor een langere periode af te sluiten zal dit leiden tot betere kennis van de

installaties door de dienstverlener en een verdere kostenbesparing, door de vermindering van

stilstanden en interventies.

Voor de nieuwe overeenkomst werd de gebouwenlijst aan de huidige toestand van het

patrimonium aangepast. Het nieuwe contract wordt per perceel afgesloten voor een periode

van 4 jaar, maar is opzegbaar per gebouw in functie van wijzigingen aan de gebouwenlijst

door bijvoorbeeld verkoop of functiewijzigingen, of in functie van onderhoud in eigen beheer.

Voor de 24u op 24 blijft de stad wel beroep doen op de expertise van de dienstverlener

gezien de stad een dergelijk service niet binnen het team kan realiseren. Dit wordt geraamd

op 291.579,36 euro (21% btw inclusief) voor het preventief onderhoud en voor het curatief

onderhoud voor het maximumbedrag van 320.000,00 euro (21% btw inclusief).

We verwijzen hierbij naar:

De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel

16.

Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming

van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere

wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere

wijzigingen, meer bepaald artikel 3, § 1.

De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26

september 1996, en latere wijzigingen.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43,

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Budget:

Preventief onderhoud: Diverse artikels 125-06 - G.U. 2013: 72.894,84 euro; 2014: 72.894,84

euro; 2015: 72.894,84 euro; 2016: 72.894,84 euro; Curatief onderhoud: Diverse artikels 125-06

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p105/112


- G.U. 2012: 40.000,00 euro; 2013: 80.000,00 euro; 2014: 80.00,00 euro; 2015: 80.000,00 euro;

2016: 40.000,00 euro

Advies van

Type

Financiën

Gunstig met Voorwaarden

De gemeenteraad wordt verzocht om:

in verband met het onderhoudscontract HVAC voor diverse stadsgebouwen:

1. De voorwaarden vast te stellen zoals beschreven in ontwerp 2011/498.

2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de algemene offerteaanvraag, in toepassing van artikel

14 en 16 van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten.

45 Leveren en implementeren van een op RFID gebaseerd balieautomatiseringssysteem

voor de bibliotheken van Kortrijk, Kuurne en

Wevelgem : goedkeuren voorwaarden.

Commissie 3 - Dossier: 12-277828

Directie: ICT - Dossierbehandelaar: Ann Desauw

Email: ann.desauw@kortrijk.be - Tel: 056 27 86 15

Samenvatting:

In dit dossier leggen we het bestek voor het leveren en implementeren van een op RFID

gebaseerd balie-automatiseringssysteem voor de bibliotheken van Kortrijk, Kuurne en

Wevelgem voor. De stad Kortrijk treedt in dit dossier op als aanbestedende overheid. Het

project laat het automatisch terugnemen en uitlenen van boeken, CD's en DVD's toe. Daarnaast

is het ook een opportuniteit om de nodige ervaring op te doen in functie van een nieuwe

bibliotheek. Door samenwerking met Kuurne en Wevelgem kan het project rekenen op een

hogere provinciale impulssubsidie van 42500 euro.

Beschrijving:

Situering

Dit dossier verloopt in twee fasen :

- een eerste waarbij in de gemeenteraad van 14 mei 2012 de voorwaarden en het

aankondigingsbericht werden goedgekeurd voor het leveren en implementeren van een op

RFID gebaseerd balie-automatiseringssysteem voor de bibliotheken van Kortrijk, Kuurne en

Wevelgem.

Het aankondigingsbericht werd gepubliceerd en de kandidatuurstelling loopt tot 26 juni 2012 om

14 uur.

- een tweede waarbij we via dit dossier het volledige bestek ter goedkeuring voorleggen.

Wat is RFID ?

RFID staat voor Radio Frequency IDentification en is de technologie die gebruikt wordt om

door middel van radiofrequenties informatie uit chips te lezen. De basis van een RFID-systeem

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p106/112


estaat uit de combinatie van RFID-labels en een lezer. De RFID-labels worden aangebracht op

een boek of andere drager.

RFID in de centrale bib van Kortrijk

Om de bezoeker in onze centrale bibliotheek de kans te geven om sneller allerhande materialen

te lenen en vlot terug te brengen, stellen we in dit dossier voor om een op RFID gebaseerd

balie-automatiseringssysteem te leveren en daar te implementeren. Deze techniek biedt de

bezoeker uiteindelijk meer comfort. Bovendien zullen de bibliotheekmedewerkers op die manier

meer tijd vrij krijgen om hun opdracht van informatiebemiddelaar beter uit te voeren.

In elk boek, elke cd, dvd,... dient eerst een chip (tag of label) aangebracht te worden vooraleer

men kan starten met dit zelfuitleen/innamesysteem. Daarnaast is de nodige apparatuur (harden

software) vereist om het systeem te kunnen implementeren. We denken hierbij aan b.v.

personeelsstations, conversiestations, zelfuitleenstations (inclusief meubel), innamekasten, een

betaalautomaat, inleverbakken, de vereiste beveiligingspoorten, een klantenteller,...Bovendien

zijn er ook specifieke softwarelicenties (en resp. onderhoud) vereist om de koppeling te maken

tussen de RFID en de bestaande bibliotheeksoftware. Tenslotte zijn er ook tags of labels

(chips) vereist om in de materialen aan te brengen. De introductie van RFID in onze centrale

bibliotheek gaat ook gepaard met een herinrichting van het gelijkvloers i.s.m. de directie Facility.

Bedoeling is ook om samen met hen dit dossier gelijktijdig aan te pakken zodat we herinrichting

en installatie van dit systeem goed op elkaar kunnen afstemmen.

Samenwerking met de gemeenten Kuurne en Wevelgem

De gemeenten Kuurne en Wevelgem zullen ook een op RFID gebaseerd balie-automatiseringssysteem

introduceren in hun bibliotheek. Om kostendelend en efficiënt te werken, wordt

voorgesteld dat onze stad optreedt als aanbestedende overheid. Bovendien kunnen we

hiervoor door samenwerking met andere gemeenten ook een grotere impulssubsidie verkrijgen

van de provincie West-Vlaanderen (bedraagt 42 500 euro).

Het project zal toelaten om de nodige ervaring op te doen in functie van een nieuwe bibliotheek.

De infrastructuur die nu aangekocht wordt, zal ook bruikbaar zijn in de nieuwe bib.

Bestek

Vanuit de directie ICT werd i.s.m. de bib en de directie Facility een administratief en

technisch bestek opgemaakt voor de 3 loten voor Kortrijk, Kuurne en Wevelgem waarin de

gunningscriteria per lot zijn opgenomen o.a. prijs, functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid,

meerwaarden en service.

Raming in euro inclusief btw

Het dossier wordt geraamd op 193 875 euro (incl. btw) voor Kortrijk, op 129 440 euro voor

Wevelgem en op 75000 euro voor Kuurne. De totale raming bedraagt dus 398 315 euro

(incl.btw). Het jaarlijks onderhoud wordt geraamd op ongeveer 10% van de aankoopsom

namelijk 20 000 euro (incl. btw). De jaarlijkse aanvulling van de tags wordt geraamd op 3500

euro (incl. btw).

Stuurgroep

Het project wordt geleid door een stuurgroep met vertegenwoordigers van alle deelnemers.

- Elk bestuur kan volgens zijn mogelijkheden aan de stuurgroep deelnemen.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p107/112


- De deelname aan de stuurgroep bevordert samenwerking tussen besturen en uitwisseling van

know-how.

Procedure

Gezien de tijdsintensieve procedure omwille van Europese bekendmakingsregels, werd

voorgesteld om te werken in twee stappen:

de eerste stap is de opstart van de procedure met de periode van kandidaatstellingen. Daarbij

werd zowel de wijze van gunnen als het aankondigingsbericht (met selectiecriteria)

goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 mei 2012. Daarnaast stelden we ook voor om voor dit

dossier als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking

vooraf overeenkomstig art. 17, paragraaf 3, 4° - van de wet op de overheidsopdrachten en

sommige opdrachten voor aanneming van werken, levering en diensten d.d. 24-12-93 met

toepassing van Europese bekendmakingsvoorschriften. Conform artikel 19 van deze wet treedt

de stad Kortrijk op als aanbestedende overheid, waarbij de andere deelnemende besturen

zullen kunnen genieten van de bedongen voorwaarden.

Volgens artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad de voorwaarden

vast en bepaalt ze de wijze van gunnen.

In een tweede stap leggen we via dit dossier het bestek ter goedkeuring voor.

Budget:

BU 2012 artikel 104/742-53 :193 875 euro incl. btw. GU 2013 artikel 104/123-13 : 20 000

euro (incl. btw) . GU 2013 artikel 767/124-02 : 3500 euro (incl. btw) onder voorbehoud van

goedkeuring van het budget 2013 en volgende jaren (bedrag wordt geïndexeerd).

Advies van

Type

Financiën

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

in te stemmen met de voorwaarden voor het leveren en implementeren van een op RFID

gebaseerd balie-automatiseringssysteem voor de bibliotheken van Kortrijk, Kuurne en

Wevelgem conform het bestek met referenties ICT- 8225 en 8226.

46 Verder ontwikkeling e-decision: vaststellen voorwaarden.

Commissie 3 - Dossier: 12-278866

Directie: ICT - Dossierbehandelaar: Hans Verscheure

Email: hans.verscheure@kortrijk.be - Tel: 056 27 86 20

Samenvatting:

De software e-decision is in gebruik genomen eind 2008. Omwille van inhoudelijke en

technische redenen is het nodig om een grotere upgrade of zelfs gedeeltelijke vernieuwing te

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p108/112


voorzien. Op dat vlak werd een samenwerking opgestart met Sint-Niklaas, Brugge, Leuven

en Hasselt. Op deze manier kan e-decision kostendelend verder ontwikkeld worden. In

gemeenteraadszitting van 14 mei l.l. werden reeds het aankondigingsbericht en de wijze van

gunnen goedgekeurd. Met dit dossier leggen we de voorwaarden (bestek) ter goedkeuring voor.

Beschrijving:

Situering

De software E-decision is in gebruik genomen eind 2008. De software ondersteunt het

tot stand komen van beslissingsdossiers door college van burgemeester en schepenen,

gemeenteraad en secretaris. Het in gebruik nemen van de software heeft geleid tot aanzienlijke

vereenvoudiging in het tot stand komen van dossiers. Het proces is nu zo goed als volledig

digitaal en er is een heel sterke informatie-uitwisseling onder de medewerkers bij het tot stand

komen van dossiers. De leden van het schepencollege en gemeenteraad hebben ook toegang

tot de digitale dossiers.

De software is nu ruim 3,5 jaar in gebruik. De gebruikers suggereerden al verschillende

opmerkingen om wijzigingen en verbeteringen door te voeren. Deze zijn ondermeer:

- integratie burgemeesterbeslissing;

- betere opvolging van dossiers na beslissing: dienstkaarten, bekendmaking;

- betere uitwerking en delen van modeldossiers;

- omgaan met tabellen en uitgebreidere teksten;

- afstemming met software 3P (software voor voorbereiding en opvolging

overheidsopdrachten in gebruik bij de directie Facility);

- kleinere aanpassingen zoals:

- betere paginanummering,

- aanpassingen aan handtekeningverzoek

- tijdelijk opslaan

- andere afdrukmodellen.

Verder zullen er ook belangrijke wijzigingen en afstemmingen doorgevoerd moeten worden in

het kader van BBC (beleids- en beheerscyclus).

Daarnaast is er ook nog een technische reden om de software verder te onwikkelen. Als

technologische basis voor de ontwikkeling is Smartsite versie 5 gebruikt. Dit is een 'content

management systeem' dat toelaat om sneller een software op maat te ontwikkelen. De

firma Seneca (ontwikkelaar van Smartsite) liet weten om de huidige versie niet langer te

ondersteunen en een upgrade naar versie iXperion aan te raden. Dit heeft als gevolg dat het

onderhoudsbedrag van de software aanzienlijk stijgt en dat bepaalde delen die specifiek op

maat ontwikkeld werden opnieuw moeten geprogrammeerd worden. Ondertussen is er ook

niet langer een samenwerking tussen de firma Sopra en Seneca. De kostprijs van een verdere

uitbreiding van e-decision op basis van Smartsite technologie bedraagt 45.000 tot 90.000 €

afhankelijk van de gekozen opties. Dit is ook een reden waarom een bredere marktverkenning

aangewezen is.

Samenwerking

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p109/112


Ten einde de kostprijs te beheersen en een goede ondersteuning te verzekeren op langere

termijn werd voor dit project een samenwerking opgestart tussen de steden Kortrijk, Sint-

Niklaas, Brugge, Leuven en Hasselt. In dit verband keurde de gemeenteraad in zitting van 14

mei 2012 een samenwerkingsovereenkomst goed.

Procedure

Om de opdracht 'Ontwikkelen, leveren en implementeren van een e-decision-software' op de

markt te brengen, besliste de gemeenteraad eveneens in zitting van 14 mei 2012 een beroep te

doen op de onderhandelingsprocedure met bekendmaking vooraf op Europees niveau conform

artikel 17 §3, 2° envan de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4° van de

wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, waarbij de stad Kortrijk optreedt als

aanbestedende overheid.

Tevens keurde de gemeenteraad in dezelfde zitting het aankondigingsbericht met de

selectiecriteria voor deze opdracht goed.

Op 15 mei 2012 werd dit aankondigingsbericht gepubliceerd. Op basis van dit bericht kunnen

geïnteresseerden hun kandidatuurstelling indienen.

Inmiddels werd het bestek, in overleg met alle deelnemende besturen, afgewerkt. Deze

voorwaarden liggen nu ter goedkeuring voor.

Op basis van dit bestek zullen de geselecteerde kandidaten dan hun offerte voor de opdracht

indienen.

De gunningscriteria zijn de volgende:

1. prijs: 40 punten

Dit is de prijs voor de ontwikkeling van de software, incl. 4 jaar onderhoud

2. het kunnen voldoen aan alle vereisten: 50 punten

Hiermee wordt de technische waarde en de kwaliteit van de voorgestelde oplossing beoordeeld.

3. SLA (Service Level Agreement) en dienstverlening: 5 punten

De beoordeling gebeurt aan de hand van een omschrijving van alle diensten die de inschrijver

aanbiedt.

4. Project management: 5 punten

De inschrijver dient een projectplanning op te maken: planning ontwikkeling en implementatie

bij de verschillende besturen, de organisatie na de implementatie met vermelding van de

doorlooptijd en mijlpalen van het project.

De totale opdracht wordt geraamd op € 250.000 incl. BTW, het aandeel van de stad Kortrijk

op € 50.000 incl. BTW.

Volgens artikels 42-43 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad de voorwaarden vast.

Budget:

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p110/112


aming aandeel stad Kortrijk: 10.000 euro in 2012 en 40 000 euro in 2013 afhankelijk van

projectplanning en uitkomst van de gunning artikel BU 104/742-53, jaarlijks onderhoud vanaf

2013: € 7.500 GU 104/123-13

Advies van

Type

Financiën

Gunstig

De gemeenteraad wordt verzocht om:

de voorwaarden voor 'het ontwikkelen, leveren en implementeren van een e-decision-software

(een pakket voor beheer van beslissingsdossiers en notulen voor de lokale overheid)', zoals

opgenomen in het bestek ICT8215, goed te keuren.

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p111/112


B1

Eervol ontslag vrijwillig brandweerofficier.

Commissie 1 - Dossier: 12-277066

Directie: Brandweer - Dossierbehandelaar: Marleen Verschuere

Email: Marleen.Verschuere@kortrijk.be - Tel: 056 23 99 43

vrijdag 1 juni 2012 7:48 - Agenda en memorie 11/06/2012 p112/112

More magazines by this user
Similar magazines