deel één - Stad Kortrijk

kortrijk.be

deel één - Stad Kortrijk

KORTRIJK GROENSTRUCTUREN

STUDIEOPDRACHT VOOR DE UITWERKING VAN DE GEWENSTE GROENCONCEPTEN VOORHET GEBIED BINNEN DE R8 TE KORTRIJK

opdrachtgever:

Stad Kortrijk - Directie leefmilieu

Grote Markt 54

8500 Kortrijk

contactpersoon: Dhr. Yves Baptiste

tel: 056/278200

fax: 056/278 209

yves.baptiste@kortrijk.be

Opdrachthouder

Nero bvba

multiprofessionele vennootschap

Meulestedekaai 39a – 9000 Gent

tel: 09/2201058

fax: 09/2217079

stedenbouw@nero.be

denis.dujardin.omgevingen

Keppler Consulting


INHOUDSTABEL :

DEEL 1 CONCEPT

DEEL2 VISIE WEGEN

1. STADSPOORTEN

2. INVALSWEGEN

3. STADSBOULEVARD

4. BINNENGEBIED

5. ASPECTEN IVM GROEN EN VERKEERSRUIMTES

DEEL 3 VISIE WIJKEN

DEEL 4 TOOLBOX GROENMATRIX

BIJLAGE


DEEL 1

CONCEPT


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Concept

STEDENBOUWKUNDIGE CONTEXT

Zoals alle Vlaamse steden heeft Kortrijk een typische

morfologie, zijnde een naast-elkaar-plaatsing van

bouwstijlen, meer en meer gegroepeerd, maar rond het

midden van de 20 e eeuw vaak gefragmenteerd en

individualistisch.

Dat betekent , dat er een versnipperd beeld ontstaat, dat

heel duidelijk wordt als men langs de verschillende

Invalswegen de stad binnenrijdt. Waarbij je als het ware

filmisch, sequentieel een snede ziet van die verschillende

bouwtypologieën.

Zo ontstaat er een beeld dat getypeerd wordt door gebrek

aan orientatie, en tevens ook door een gebrek aan

identificatie. Kortrijk is een stad als een ander met de

beeldeigenschappen hierboven aangehaald.

De Invalswegen en binnenring worden vooral gekenmerkt

door een afwezigheid van groene structuren, - zegge,

bomen.

De oude steenwegen die vroeger vooral met Lindes

beplant waren, als majestueuze dreven, variëren nu

tussen breed uitgemeten verhardingsvlakken, waarbij de

breedte meer mogelijkheden toelaat dan het gebruik op

heden vereist.

4


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Concept

DOELSTELLING

DOELSTELLING

Naast de ecologische meerwaarde, kunnen bomen als dreefstructuur een

oriënterende functie hebben. De oorspronkelijke bedoeling van de

boombeplanting van dergelijke wegen was destijds geinstitutionaliseerd

door Napoleon, juist omwille van die (militaire) oriëntatie.

Boomrijen kunnen echter ook een identificerende rol spelen , als ze als

het ware voldoende schaal worden toebemeten, in die mate dat ze een

“bindende en overkoepelde” beeldlaag gaan vormen die de stad via die

Invalswegen binnendringt en zo de film begeleidt met een herkenbaar en

sturend kader.

5


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Doorniksestraat

Voor het mechanisch verkeer, het straatbeeld bepaalde

vervulden bomen, vaak onbedoeld, die oriënterende en

identificerende rol.

Voorbeelden van Kortrijkstraat (Heule) en

Meensesteenweg.

6


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Concept

VISIE

De optie om oriëntatie en identificatie te gaan

versterken gebeurt het best door een éénduidig

principe te implementeren.

Dat is : één soort boom die typerend is voor alle

Invalswegen. Waar je ook de Stad binnenrijdt wordt

je begeleid door DIE éne herkenbare boom, die op

deze manier een netwerk van éénduidig herkenbare

vingers installeert, die je telkens laat orienteren op het

feit dat je je op één van de Invalswegen bevindt en

dus, ofwel de Stad op een logische manier verlaat,

ofwel binnerijdt.

En die je ook laat orienteren dat je op de Binnenring

zit.

In de zin, dat je het verschil hebt met de Invalswegen.

7


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Concept

VISIE

Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn dat er een

boom is voor de Invalswegen en een boom voor de

binnering, die in beide gevallen als straatboom sterk

en weinig onderhoud eisend is, en die tevens in

verschillende kroon-modules te verkrijgen is

(smal-zuilvormig tot rond-pyramidaal: het eerste voor

smalle gabarithen, het tweede voor ruim bemeten

situaties, en wellicht ook een derde vorm voor

tussenin-situties.).

Tussen INVALSWEGEN en BINNENRING wordt er

voorgesteld om een beduidend typologisch verschil te

hanteren. Een andere boomsoort moet dus het

orienterend aspect sturen. Eens je op de Binnenring

bent, is er een andere boom die de weg flankeert en

die je derhalve “begeleidt”.

8


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Verkeersplanologische toetsing

Deze uitgangspunten, interpretatie en toepassing van de categorisering van het

mobiliteitsplan kunnen worden omgezet in een 4 tal schema’s die de betekenis van deze

categorisering voor de stedelijke structuur van Kortrijk weergeven:

RADIALE WEGEN MET KNOPEN EN

SCHAKELS

als verbinding tussen stadsring en

centrumboulevard

WEGEN DIE VERBINDEN EN ONTSLUITEN

tussen en vanuit de ringstructuren

9


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Verkeersplanologische toetsing

Deze uitgangspunten, interpretatie en toepassing van de categorisering van het

mobiliteitsplan kunnen worden omgezet in een 4 tal schema’s die de betekenis van deze

categorisering voor de stedelijke structuur van Kortrijk weergeven:

STADSRING EN CENTRUMBOULEVARD

als verdeelstructuur tussen de

autoverkeernetwerken

TANGENTIELE VERBINDINGEN

buiten de radiale structuur

10


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Ringboulevard Moeraseik/Quercus palustris

Aangezien er op de Westelijke ring al Moeraseik

(Quercus palustris) aanwezig is, wordt er uitgegaan

dat deze de bindende boom wordt voor die

Binnenring.

Deze bestaat in diverse varieteiten. De soort als

desdanig , zijnde Quercus palustris.

Een varieteit met iets opgaander kroon: Quercus

palustris “Helmond” en een smalle vorm die amper

3m in breedte haalt : Quercus palustris “Green

Pillar”.

Voor de invalwegen wordt Acer platanoides met

specifieke vorm voorgesteld.

De vorm “Columnare” kan voor beperkte gabarithen

worden ingezet. De vorm “Autumn Blaze” voor ruim

bemeten situaties.

Het contrast tussen beide bomen, berust in de

bladstructuur.

Acer heeft een vol en donkergroen blad. De

Quercus heeft een middengroen, diep ingesneden

en derhalve als kroon, lichtfilterend blad.

De Moeraseik is een sterke straatboom, die in

meerdere aantallen uitgroeit tot een vrij uniforme

boom. Hij heeft een specifieke herfstkleur en

bladontwikkeling. Deze seizoensgebonden aspecten,

geven des te meer sturing aan het orienterende

aspect.

11


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Invalswegen : Noorse Esdoorn (Acer platanoides)

Ook de Noorse Esdoorn is een heel sterke en

betrouwbare boom, die in verschillende kroonformaten

en derhalve in verschillende toepassingsmodi

inzetbaar is. Smal gabarith: smalle vorm etc.

12


DEEL 2

VISIE WEGEN


1. VISIE

STADSPOORTEN


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Stadspoorten

CONTEXT EN VISIE

Grootschalige infrastructurele verknopingen

ressorteren veel restgebieden. In Groot-Brittanie,

worden die zwaar en dens beplant. Niet zo bij ons. De

poorten rond Kortrijk zijn voor een deel een sprekend

voorbeeld hiervan.

De vraag kan gesteld worden of open grasruimtes, die

een hoge maaifrequentie vergen, niet beter in struweel

worden omgezet. Struweel dat om de 8-9 jaar wordt

“afgezet”. Dit is ecologisch interessant, maar energoecologisch

betekent dat evenzeer een meerwaarde.

Het heeft trouwens een omgevings-psychologische

een hoge signaalwaarde.

Je rijdt aan dergelijke poort doorheen een dense

groene vegetatie, om onmiddellijk daarop, het stedelijk

weefsel in zijn typische densiteit binnen te komen.

De overgang tussen “natuur” en stad is heel scherp

maar heel identificerend en ook voor een stuk

orienterend.

De verder voorgestelde groenconcepten voor de

stadspoorten zijn vanuit de afweging met de

verkeersfunctie, zichtbaarheid in weefzones op de

verkeerswisselaars en met de aansluitingen en op het

onderliggende wegennet te realiseren

15


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Poort Oudenaardsesteenweg

Heel veel open ruimte die nog voor een groot stuk verstruweeld

kan worden.

16


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Poort Gentsesteenweg

L1

Het natuurgebied rond de oude Leie illustreert hier hoe dergelijk

overgangsmoment kan worden beleefd

17


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Foto’s bewerkt : Gentsepoort en Oudenaardsepoort

Voor

Na

Text hier.

Text hier.

Text hier.

Text hier.

18


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Poort Brugsesteenweg

Eens de middenstrook de plaats inneemt van de huidige ventweg,

kunnen de hellingen verstruweeld worden.

19


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Poort Meensesteenweg

Hier is de plaats heel beperkt, maar de aanhellingen zijn hier wel

zwaar beplant.

20


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Poort Pottelberg

Deze poort vertegenwoordigt in grote lijnen de verstruweling die de

strategie voorstaat. Dit zou dus op andere plaatsen kunnen worden

toegepast.

21


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Foto’s bewerkt : Brugsepoort en Aalbeksepoort

Voor

Na

Text hier.

Text hier.

Text hier.

Text hier.

22


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Knooppunt Condédreef (EI)

Heel veel restruimte die beplant kan worden.

Integratie van bufferbekken als landschappelijk element

23


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Poort Doorniksesteenweg

Grote delen die kunnen worden verstruweeld.

24


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Foto’s bewerkt : Beneluxsepoort en Doorniksepoort

Voor

Na

25


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Specifieke aspecten ivm groen en verkeersruimtes

BELEID ivm VOORTUINSTROKEN

Stedenbouwkundige strategie

- Uitdovende vergunningspolitiek: bij bouwaanvraag,

verbod om te parkeren. Moet wel gepaard gaan met

voldoende alternatieven op het openbaar domein.

Moeilijk implementeerbaar.

Subsidierings-strategie

- Afgebakend gebied: gebiedsgerichte subsidie.

Langlopend.

- Percentage-verhouding tussen verharding en groen.

- Nauwkeurige omschrijving, wat verharding is.

- Geen hoogstammen: beperkte hoogte.

- Plan voorleggen

- Toetsing op realisatie met eventuele terugvordering

subsidie.

- Moet gepaard gaan met een expliciete campagne

“Een groene voortuin wordt beloond!”

- Bedrag relateren aan oppervlakte categorie

Erfpacht-strategie

Onderhoud van de scheidingshagen kan geregeld

worden door de stad.

26


2. VISIE

INVALSWEGEN


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Inventaris Oudenaardsesteenweg

WT4

Lintbebouwing hoofdzaklijk bestaande uit wonen. Concentratie van

kleinhandel aan de stadsboulevard. Voortuintjes specifiek element.

2 - 3 bouwlagen.

Studie herinrichting is momenteel in aanbestedingsfase.

28


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Oudenaardsesteenweg

Zeer smalle inkomsituatie. In studie éwordt een énijdig beboming

toegepast

O2

Idem. Zie cfr. Vraag is, of er op dit brede stuk niet tweezijdig kan

beboomd worden.

O1

O1

Convenant gebonden project,startnota op audit.

In studie éwordt een énijdig beboming toegepast

29


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Oudenaardsesteenweg

Strook die in de studie overstaand tweezijdig wordt geboomd.

O2 O4

Strook die in de studie tweezijdig wordt geboomd.

O1

O3

30


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Oudenaardsesteenweg

In de studie éénzijdig beboomd.

O2 O6

In de studie éénzijdig beboomd.

O1

O5

31


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Oudenaardsesteenweg

In de studie alternerend éénzijdig beboomd.

O2 O8

In de studie alternerend éénzijdig beboomd.

O1

O7

32


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Inventaris Gentsesteenweg

WT4

Hoodzakelijk woningen en kleinhandel. Aan de R8 komen winkelketens en

bedrijven voor. 2-3- bouwlagen. Mogelijkheden tot doorsteken met de leie/kanaal.

Steenweg met een diversiteit aan gabarith-typologieën die op wel overwogen

plaatsen , mogelijkheden biedt tot herbeboming.

Was vooroorlogs een markante dreef.

33


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Gentsesteenweg

Veel te breed bemeten gabarietdat, mits hertekening, zeker

herbeboming toelaat.

O2 G2

Iets smaller als boven, maar vast minstens éénzijdig beboombaar.

O1

G1

Gentsesteenweg is een convenant gebonden project,

startnota op audit

34


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Gentsesteenweg

O2 G4

Sectie met frequente dwarse verknopingen. Eénzijdig beboombaar

Concept met beboming toe te passen tussen de parkeerplaatsen.

Serieel beboombaar, maar rekening houden met bestaande

belendende tuinen met markante hoogstammen..

O1

G3

Concept met beboming toe te passen tussen de parkeerplaatsen

35


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Gentsesteenweg

Convenantgebonden project in uitvoering. Ondanks het voorstel

van de studie is een concept met smalkronige beboming toe te

passen tussen de parkeerplaatsen, rekening houdend met de

parkeerdruk.

O2 G5

O1

36


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Inventaris Brugsesteenweg

WT4

Aanééngesloten bebouwing. 2-3 bouwlagen.

Hoofdzakelijk woningen , verwevenheid met bedrijven.

37


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Brugsesteenweg

Breed bemeten invalsweg met éénduidige typologie: KWS van

voetpad tot voetpad.

Kan voor het overgrote deel dubbelzijdig beboomd worden,

weliswaar met smalle kronen

O2 B2

Iets smaller als boven, maar nog steeds mogelijkerwijze

herbeboombaar.

Hier kan het gewenste groenconcept samen met de nodige

profielen voor de verkeersfunctie worden gerealiseerd

O1

B1

38


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Brugsesteenweg

Bomen mogelijk tussen de parkeervakken

O2 B4

Idem. Zie cfr.

O1

B3

Hier kan het gewenste groenconcept samen met de nodige

profielen voor de verkeersfunctie worden gerealiseerd

39


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Inventaris Kortrijksestraat

WT4

Zeer bochtige , bij momenten smalle invalsweg, komend van de

dorpskern van Heule. Een ketting van verschillende gabarithen en

breedtes.

Bij momenten supplementair te bebomen, mits scherpe studie en

punctuele afweging.

40


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Kortrijksestraat

O2

Smal gabariet dat enkel eenzijdig smalkronige beboming toelaat.

Concept met éénzijdige smalkronige beboming toe te passen

tussen de parkeerplaatsen. ..

K2

Concept met éénzijdige smalkronige beboming toe te passen

tussen de parkeerplaatsen.

O1

K1

41


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Kortrijksestraat

O2

Smal gabarietdat enkel eenzijdig smalkronige beboming toelaat.

Concept met éénzijdige smalkronige beboming toe te passen

tussen de parkeerplaatsen.

K4

Het gewenst groenconcept is hier slechts beperkt te realiseren

Concept met éénzijdige smalkronige beboming toe te passen

tussen de parkeerplaatsen.

O1

K3

42


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Kortrijksestraat

Smal gabarietdat enkel eenzijdig smalkronige beboming toelaat.

Concept met éénzijdige smalkronige beboming toe te passen

tussen de parkeerplaatsen.

O2 K6

Gewenst

.

groenconcept slechts gedeeltelijk te realiseren langs de

snede K5

Concept met éénzijdige smalkronige beboming toe te passen

tussen de parkeerplaatsen.

O1

K5

43


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Kortrijksestraat

Concept met éénzijdige smalkronige beboming toe te passen

tussen de parkeerplaatsen.

Zijdelingse verkeerseilanden kunnen met een grotere boom

worden beplant

O2 K8

Eenzijdige smalkronige beboming mogelijk, mits onderzoek naar

parkeerdruk.

O1

K7

44


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Kortrijksestraat

Te smal om te bebomen.

Gewenst groenconcept niet te realiseren Eventuele punctuele

beboming op de hoekpunten

O2 K9

O1

45


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Inventaris Meensesteenweg

WT4

Invalsweg met bochtig tracé, dat overgaat van enkelzijdige parkeerstroken naar

dubbelzijdige, die bij het naderen van Kortrijk, zeker beboombaar zijn.

Kant Bissegem, enkel, mits onderzoek parkeerdruk.

46


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Meensesteenweg

M2

O2

Bepaalde sequensen zijn dubbelzijdig met smalkronige bomen,

beplantbaar.

Concept met éénzijdige beboming toe te passen tussen de

parkeerplaatsen, mits onderzoek naar parkeerdruk

M1

O1

47


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Meensesteenweg

M3

O2

Hertekening van gabariet(fietspad / parkeerstrook) laat zeker extra

boombeplanting toe. Gekandelaarde bomen van het kerkhof

kunnen in vraag worden gesteld, in functie van wellicht een

volwaardige straatbeplanting met hoogstammige bomen binnen het

weg-gabarith.

Hier kan het gewenste groenconcept samen met de nodige

profielen voor de verkeersfunctie (gedeeltelijk) worden gerealiseerd

O1

48


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Inventaris Marksesteenweg

WT4

Gedifferentieerde invalsweg van lagere schaal , met bochtig parcours en

verschillende typologieën.

Enkele sequensen komen in aanmerking voor beboming.

49


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Marksesteenweg

MA2 O2

Eénzijdig reeds beplant met Esdoorn (kant spoorweg). Andere kant

momenteel niet te beplanten door een mogelijks onevenredig

beeld. Op termijn alles in smalkronige bomen.

Idem. Zie cfr.

Het gewenst groenconcept samen met parkeer en

fietsvoorziening is met éénzijdige beboming toe te passen.

MA1

O1

50


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Marksesteenweg

MA4 O2

Door de aanwezigheid van reeds bestaande beboming en de

dwarse verknopingen en verkeers-incidenten is bijkomende

beboming niet wenselijk. Concept toe te passen bij een eventuele

herinrichting van het knooppunt

MA3

O1

Het gewenst groenconcept samen met parkeer en fietsvoorziening

is met éénzijdige beboming toe te passen.

51


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Marksesteenweg

MA5 O2

Eventueel éénzijdig te beplanten met een paar smalkronige

bomen, mits weloverwogen plaatsbepaling. Eventueel kan hier met

meer punctuele beboming gewerkt worden.

O1

52


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Inventaris Aalbeeksesteenweg

WT4

Geen eenheid vóór de condédreef : groen, scholen, woningen, bedrijven, ... Woningen

in lintbebouwing na de Condédreef. 2 tot 5 niveau’s.

Bochtige invalweg met een opéénvolging van verschillende breedtes en gabarieten.

Specifiek getypeerd door de vele eraan gekoppelde scholen met zeer veel overstekend

zacht verkeer.

Versmalling van het gabariet met integratie van bomen is zeker aangewezen.

53


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Aalbeeksesteenweg

Hertstructurering van het gabarietkan wellicht éénzijdige

alternerende smalkronige beboming toelaten.

A2

Idem, zie cfr.

A1

Concept met éénzijdige smalkronige beboming toe te passen.

54


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Aalbeeksesteenweg

Hertstructurering van het gabarietkan wellicht éénzijdige

alternerende smalkronige beboming toelaten.

Concept met éénzijdige alternerende smalkronige beboming toe te

passen.

O2 A4

Idem. Zie cfr.

O1

A3

Concept punctueel of éénzijdig met smalkronige beboming toe te

passen.

55


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Aalbeeksesteenweg

O2 A6

Concept met alterenerende smalkronige bomen, binnen een

geherstructureerd gabariet zijn aangewezen, vooral omwille van de

rechtlijnigheid van het traçé.

Breedste stuk van de invalsweg, dat bij momenten tweezijdig of

alternerend kan beboomd worden en derhalve ook een optische

vernauwing zou kunnen teweegbrengen. Wat op zich

snelheidsvertragend werkt.

O1

A5

56


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Inventaris Beneluxlaan-Condédreef

WT4

Campusmodel ; bedrijven, grote winkels, Kinepolis, woningen na de grote ring, veel

groen. 1 tot 4 niveau’s.

Eigenlijk een bypass van de oorspronkelijke Doorniksesteenweg. Kan als desdanig als

volwaardige invalsweg worden beschouwd.

Zeer divers in gabarithen, met duidelijke mogelijkheden voor beboming.

57


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Beneluxlaan - Condédreef

Overgedimensioneerd, waarbij dit traçé de connotatie van

toegangsweg tot de autosnelweg is. In de realiteit is hij dat ook,

wat niet wegneemt , dat tweezijdige beboming door optische

vernauwing de snelheid kan temperen.

BL2

Idem. Zie cfr.

BL1

Hier kan het gewenste groenconcept samen met de nodige

profielen voor de verkeersfunctie worden gerealiseerd

58


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Beneluxlaan - Condédreef

Door de voorsorteerstrook is op het einde, de eventuele beboming

onmogelijk.

C1

In de middenberm kan wellicht aan beboming worden gedacht,

hetgeen snelheidsremmend zou kunnen werken, voor het traçé

richting « EI » waar heel wordt versneld, wat een voortdurend

conflict oplevert, daar waar het ritsen aan dat Ei gebeurt.

Hier kan het gewenste groenconcept samen met de nodige

profielen voor de verkeersfunctie worden gerealiseerd

BL3

59


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Beneluxlaan - Condédreef

Hier kan wellicht een drie-rijige dreef worden overwogen

(tweezijdig plus middenberm)

C3

Idem. Zie cfr.

Gewenst groenconcept met dubbelzijdige beboming toe

te passen

C2

60


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Beneluxlaan - Condédreef

C4

Ter hoogte van de voorsorteerstroken, kan hier enkel éénzijdig en

smalkronig worden beboomd. De hoge parkeerdruk maakt hier

echter een secure overweging over het aantal bomen noodzakelijk.

O1

A5

61


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Inventaris Doorniksesteenweg

WT4

Buiten de grote ring : Campusmodel. Tussen de 2 ringen : Lintbebouwing (2 parken).

Buiten : bedrijven, KortrijkXpo, rechterkant woningen. Binnen : woningen.

Buiten : 1-2 niveau’s. Binnen : 2 tot 4 niveau’s.

Invalsweg met zeer gediversifieerde typologieën, met voornamelijk afnemende breedte richting

centrum. Bepaalde sequensen zijn beboombaar.

62


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Doorniksesteenweg

De breedte laat tweezijdige beboming toe, hetgeen, door de

beeldvernauwing, de stad aankondigt, wat een temperen van de

snelheid moet impliceren.

O2 D2

Overgedimensionneerd gabariet (gezien de bypass-Beneluxlaan)

dat heel structureel , tweezijdig kan beboomd worden.

O1

D1

Hier kan het gewenste groenconcept samen met de nodige

profielen voor de verkeersfunctie dubbelzijdig worden

gerealiseerd

63


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Doorniksesteenweg

Voorsorteerstroken kunnen hier verdwijnen, wat tweezijdige

beboming mogelijk maakt.

O2 D4

Overgedimensionneerd gabariet(gezien de bypass-Beneluxlaan)

dat heel structureel , tweezijdig kan beboomd worden. Misschien

zelfs drie-rijiig (middenstrook).

D3

O1

D3

Hier kan het gewenste groenconcept samen met de nodige

profielen voor de verkeersfunctie dubbelzijdig worden gerealiseerd

64


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Doorniksesteenweg

D6

O2

Eenzijdige beboming kant oost zou, door de beeldvernauwing, het

naderen van de binnestad kunnen aankondigen.

D5

Eenzijdig beboombaar in de parkeestrook, kant oost. Aan de

Blauwe Hoeve kan die onderbroken worden omdat het park als

desdanig een volumineuze impact heeft op het straatbeeld.

Hier kan het gewenste groenconcept samen met de nodige

profielen voor de verkeersfunctie éénzijdig worden gerealiseerd

O1

D5

65


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Doorniksesteenweg

Wellicht kan mits gabarith-studie aan kant oost een smalkronige

beboming worden ingepast.

Concept met éénzijdige smalkronige beboming toe te passen mits

herinrichting gabariet

O2 D8

Concept met éénzijdige alternerende smalkronige beboming toe te

passen mits herinrichting gabariet

Op de knooppunten kunnen accenten met bomen worden

gerealiseerd.

O1

D7

66


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

invalswegen: Doorniksesteenweg

O2 D9

Concept punctueel of éénzijdige met smalkronige beboming toe te

passen mits herinrichting gabariet

D9

O1

67


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Invalswegen: overzicht realiseerbaarheid groenconcept

O2 D9

D9

Concept éénzijdig/dubbelzijdig

toepasbaar

O1

Concept niet toepasbaar

68


SMAL GABARIET

BREED GABARIET

denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Enkelzijdige / Dubbelzijdige beboming

ENKELZIJDIGE BEBOMING

‣ Beboming tussen de parkeerplaatsen

‣ Eventueel alternerend in het straatbeeld ifv

rechtlijnigheid straatbeeld

‣ aanliggend of achter ruimtelijkecontinuïteit

‣liggend fietspad toe te passen i.f.v. :

- intensiteit inritten/garages en commerciële

functies.

- Frequentie kruisingen

- Gabarietbreedte < 15 m

O2 D9

DUBBELZIJDIGE BEBOMING

‣beboming tussen de parkeerplaatsen of dmv

een aparte groenstrook ifv het beschikbaar

gabariet.

‣ i.f.v. intensiteit toeritten wordt bij voorkeur

een achterliggend fietspad toegepast.

D9

BEBOMING MIDDENBERM

‣ specifiek ruimtelijke situatie

‣ afslaand verkeer / intensiteit kruisingen

O1

69


denis.dujardin.omgevingen

Kortrijk Groenstructuren

Achterliggend / aanliggende fietspaden

CENTRUM DOORNIKSESTEENWEG

Minimumgabariet van 15 meter

Enkel realiseerbaar indien:

- minimum aan inritten / garages

- intensiteit bus-en vrachtvervoer blijft beperkt

- Continuïteit binnen de straat

Voetganger - fiets

rijweg

Parkeer/bomen

Fiets voetganger

O2 D9

CENTRUM AALBEEKSESTEENWEG

gabariet van 15 meter

> Achterliggend fietspad te realiseren mits

langs één zijde parkeren

Voetganger - fiets

rijweg

Parkeer/bomen Fiets voetganger

D9

MIDDENSTUK EN RAND

DOORNIKSESTEENWEG

gabariet varieert van 26 > 50 meter

> Twéézijdig realiseerbaar waarvan één zijde

beboomd.

O1

rijweg

Parkeer/bomen Fiets voetganger

70

More magazines by this user
Similar magazines