23.10.2014 Views

Beste mevrouw van den Broeke, graag richt ik mij met dit ... - Quote

Beste mevrouw van den Broeke, graag richt ik mij met dit ... - Quote

Beste mevrouw van den Broeke, graag richt ik mij met dit ... - Quote

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Beste</strong> <strong>mevrouw</strong> <strong>van</strong> <strong>den</strong> <strong>Broeke</strong>, <strong>graag</strong> <strong>richt</strong> <strong>ik</strong> <strong>mij</strong> <strong>met</strong> <strong>dit</strong> schrijven tot u, in uw functie<br />

<strong>van</strong> hoofdredactrice <strong>van</strong> <strong>Quote</strong> Magazine.<br />

FOTO<br />

In 2003 wer<strong>den</strong> voor <strong>Quote</strong> Magazine foto’s genomen <strong>van</strong> het in aanbouw zijnde<br />

Château le Fy om het zakenblad mee op te leuken.<br />

Bijzonder kwalijk is derhalve dat één <strong>van</strong> deze foto’s in de recente <strong>Quote</strong> e<strong>dit</strong>ie een<br />

art<strong>ik</strong>el illustreert waarin de personen, die destijds onbaatzuchtig hebben meegewerkt,<br />

in een kwaad daglicht wor<strong>den</strong> gesteld.<br />

FEITEN<br />

Graag zou <strong>ik</strong> <strong>van</strong> u willen vernemen waarom Arthur Paes volgens uw blad geassocieerd<br />

wordt <strong>met</strong> “duistere zaakjes in donker Afr<strong>ik</strong>a”. Geen losse flodders onder het mom <strong>van</strong><br />

geruchten a.u.b. maar concrete en bewijsbare feiten zoals veroordelingen op fiscaalannex<br />

juridisch vlak. U als getalenteerde dame <strong>met</strong> een gedegen juridische achtergrond<br />

zou immers beter moeten weten.<br />

ONDERNEMEN<br />

Door te ondernemen en miljoenen te investeren in een ontw<strong>ik</strong>kelingsland treedt Arthur<br />

Paes buiten zijn zakelijke comfortzone. Overbodig te vermel<strong>den</strong> dat maar weinigen<br />

onder ons zo’n zakelijke onderneming in een Afr<strong>ik</strong>aans land aandurven.<br />

De onderneming in Ghana betreft een hotel dat direct werkgelegenheid verschaft aan<br />

meer dan 120 medewerkers. Het hotel stelt deze mensen én hun gezinnen in staat in<br />

hun levensonderhoud te voorzien in een economie <strong>met</strong> enorme werkeloosheid en het<br />

gemis <strong>van</strong> een sociaal stelsel.<br />

Hierbij dient tevens te wor<strong>den</strong> aangetekend dat tot op he<strong>den</strong> elke Euro of beter gezegd<br />

elke dollar wordt (her)geïnvesteerd in plaatselijke projecten.<br />

Wellicht is het niet uw core business om een opbouwend art<strong>ik</strong>el te wij<strong>den</strong> aan<br />

ondernemen in een ontw<strong>ik</strong>kelingland.<br />

Ondanks de nodige per<strong>ik</strong>elen zoals een valse aangifte waar twee rancuneuze exmedewerkers<br />

de hand in had<strong>den</strong>, blijft Arthur zich vol goede moed inzetten voor het<br />

hotel en diens projecten in Ghana. Betreffende oud medewerkers wer<strong>den</strong> inmiddels<br />

gearresteerd en aangeklaagd door het OM in Ghana.<br />

KONGINGSCHAP<br />

De status <strong>van</strong> koning is in Ghana, eveneens als in Nederland, niet te koop. De keuze voor<br />

een koning wordt op een onafhankelijke democratische wijze genomen. Jammer dat <strong>dit</strong><br />

het voorstellingsvermogen <strong>van</strong> uw redactie te boven gaat.<br />

GEMISTE KANS<br />

Helaas blijkt dat <strong>Quote</strong> het journalistieke basisprincipe <strong>van</strong> hoor- en wederhoor<br />

schaamteloos aan zich voorbij laat gaan. Niets gemakkelijker dan zich te verschuilen<br />

achter “bronnen” op internet en deze “te verwarren” <strong>met</strong> feiten.<br />

Een uit de lucht gegrepen sensatieverhaaltje over vermogende mensen verkoopt immers<br />

beter dan de werkelijkheid luidt de scorende moraal <strong>van</strong> het <strong>Quote</strong> journaille.<br />

Echter, mensen zoals u Mirjam kunnen het verschil maken, u bent verantwoordelijk<br />

voor de publicaties en belangrijker wat jullie hiermee aan<strong>richt</strong>en in de persoonlijke<br />

levens <strong>van</strong> mensen en hun omgeving.


Hier kan en mag niet onzorgvuldig en lichtzinnig mee wor<strong>den</strong> omgegaan en dienen ten<br />

minste concrete feiten te wor<strong>den</strong> aangedragen, noblesse oblige.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!