24.10.2014 Views

Jaarverslag 2012 - at BinckBank

Jaarverslag 2012 - at BinckBank

Jaarverslag 2012 - at BinckBank

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jaarverslag 2012

1

Jaarverslag 2012


2

Jaarverslag 2012


Inhoudsopgave

Over BinckBank • 5

Profiel BinckBank • 6

Kerncijfers • 7

Belangrijke gebeurtenissen 2012 • 8

Bericht van de bestuursvoorzitter • 10

Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13

Middellange termijndoelstellingen • 18

Verdienmodel en SWOT-analyse 20

Europese markten waar BinckBank actief is • 22

Informatie voor de aandeelhouder • 23

Financiële kalender 2013 • 28

Verslag van het bestuur • 30

Algemeen • 32

Toelichting op de financiële resultaten • 33

Business unit Retail • 36

Business unit Professional Services • 43

Ontwikkelingen (banken)belastingen

& wet- en regelgeving • 47

Dochterondernemingen, joint ventures

en deelnemingen 51

Personeel & organisatie 53

Maatschappelijk verantwoord ondernemen • 55

Vooruitzichten 2013 • 60

Personalia bestuursleden • 63

Risicobeheer & kapitaalmanagement • 64

Belangrijke ontwikkelingen 2012 • 66

Overzicht risicomanagement BinckBank • 69

Kapitaalstructuur • 75

Kapitaalmanagement • 78

Beschrijving relevante risico’s en

beheersmaatregelen • 79

Kapitaaltoereikendheid en

uitkomsten stresstest BinckBank • 88

Verantwoording risicobeheer • 90

Verslag van de raad van commissarissen 108

Bericht van de voorzitter van de raad

van commissarissen 110

Taken raad van commissarissen 111

Samenstelling raad van commissarissen 111

Vergaderingen raad van commissarissen

en deelcommissies in 2012 111

Hoofdlijnen remuneratierapport 115

Leningen verstrekt aan bestuursleden 117

Bezoldiging leden van de raad

van commissarissen en commissies over 2012 118

Overleg met de ondernemingsraad (OR) 119

Jaarrekening en dividend 119

Personalia leden van de raad van

commissarissen 120

Jaarrekening 123

3

Jaarverslag 2012

Liquiditeitsmanagement • 92

Liquiditeitsprofiel BinckBank • 94

Beheersing liquiditeitsrisico • 95

Contingency Funding Plan (CFP) • 96

Kapitaalbeslag liquiditeitsrisico • 96

Bestuurdersverklaring • 97

In Control Statement • 97

Corporate governance • 99

Inleiding •100

Ontwikkelingen 2012 •100

De Code • 102

De Code Banken • 106

Besluit artikel 10 overnamerichtlijn • 107

Conclusie • 107


AMBITIEUS,

ONDERNEMEND

EN KLANTGERICHT.

DAT IS WAAR BINCK

VOOR STAAT.


Over BinckBank


Profiel BinckBank

BinckBank N.V. (BinckBank), opgericht in 2000, is een online bank voor beleggers. De kernactiviteit van BinckBank is het

aanbieden van een volledige, gebruiksvriendelijke website, waarmee particuliere beleggers op een eenvoudige en snelle

manier wereldwijd kunnen beleggen tegen scherpe tarieven. BinckBank heeft een top vijf positie in Europa en is

meermaals uitgeroepen tot beste online broker in zowel Nederland, België als Frankrijk. Daarnaast heeft zij een

beursnotering aan NYSE Euronext Amsterdam en maakt het bedrijf sinds 1 maart 2006 onderdeel uit van de Amsterdam

Midkap Index (AMX). De marktkapitalisatie van BinckBank bedroeg eind 2012 € 463 miljoen en de gemiddelde dagomzet

in stuks in het aandeel BinckBank bedroeg in 2012 229.041 aandelen.

BinckBank heeft de ambitie de grootste online bank voor beleggers van Europa te worden, is zowel marktleider in

Nederland als in België en heeft een sterke positie in Frankrijk. BinckBank Italië heeft in april 2012 haar deuren officieel

geopend.

De business unit Retail biedt dienstverlening aan particuliere beleggers onder de labels Alex en Binck. Met het label

Alex richten wij ons op de Nederlandse particuliere belegger die meer uit zijn vermogen wil halen. Alex biedt naast een

uitgebreide beleggingswebsite ook sparen, vermogensbeheer en beleggingstrainingen aan. Met het label Binck richt

BinckBank zich op de actieve, particuliere, zelfstandige belegger in Nederland, België, Frankrijk en Italië. BinckBank

biedt de belegger orderexecutie tegen scherpe tarieven aan in combinatie met faciliteiten zoals een professionele

beleggingswebsite met realtime streaming koersen, nieuws, diepte van het orderboek, research, adviezen en

(technische) analysetools.

6

Jaarverslag 2012

Naast particuliere beleggers bedient BinckBank ruim 100 professionele partijen. De business unit Professional Services

levert diensten aan vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en pensioeninstellingen op het gebied van Business

Process Outsourcing (“BPO”) en software ontwikkeling in zowel Nederland als België. Als partner biedt zij oplossingen

op het gebied van beursbeleggen, fondsbeleggen en sparen. Sinds 2012 is Professional Services marktleider in

Nederland als depotbank voor vermogensbeheerders. Tevens is zij marktleider in Nederland op het gebied van BPO en

het leveren van licentiesoftware aan banken. Op 23 januari 2013 hebben Binck Professional Services en 100%

dochterondermening Syntel hun krachten gebundeld en zullen zij voortaan de markt bedienen onder de naam Able.

BinckBank heeft vestigingen in Nederland, België, Frankrijk en Italië en heeft daarnaast ook nog een verkoopkantoor in

Spanje. Tevens heeft BinckBank per 31 december 2012 belangen in Able B.V. (software leverancier 100% dochter),

ThinkCapital (uitgever van ETF’s, 60% belang), BeFrank (collectieve pensioenopbouw, 50% belang) en TOM (multilateral

trading platform & smart order router, 34,2% belang).


Kerncijfers

x € 1.000 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08

Klantgegevens

Aantal rekeningen 647.046 531.465 433.538 373.574 272.826

Beleggingsrekeningen 443.342 418.426 333.702 288.698 212.005

Beleggersgirorekeningen 87.640 2.759 1.340 472 -

Vermogensbeheerrekeningen 22.473 19.007 14.543 10.891 7.548

Spaarrekeningen 93.591 91.273 83.953 73.513 53.273

Aantal transacties 8.488.569 9.709.795 8.854.215 9.617.181 7.151.244

Beleggingsrekeningen 7.926.557 9.630.122 8.800.013 9.608.830 7.151.244

Beleggersgirorekeningen 562.012 79.673 54.202 8.351 -

Geadministreerd vermogen 22.654.201 13.724.175 14.124.667 10.942.742 6.065.852

Beleggingsrekeningen 14.708.571 12.399.748 12.694.824 9.693.466 5.077.497

Beleggersgirorekeningen 6.508.612 115.509 101.612 38.991 -

Vermogensbeheerrekeningen 1.012.617 689.987 610.034 336.103 127.115

Spaarrekeningen 424.401 518.931 718.197 874.182 861.240

Winst & verliesrekening

Netto-rentebaten 32.024 38.907 43.587 43.825 40.640

Netto-provisiebaten 113.663 128.447 126.970 129.240 101.181

Overige baten 11.980 13.322 13.599 9.661 6.162

Resultaat uit financiële instrumenten 47 3.167 620 4.353 1.230

Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa (2) (268) 70 (857) (205)

Totale inkomsten uit operationele activiteiten 157.712 183.575 184.846 186.222 149.008

Personeelskosten 50.057 50.861 45.480 43.185 38.443

Afschrijvingen 35.231 35.463 34.798 35.939 31.789

Overige operationele lasten 37.139 43.800 44.223 43.388 37.316

Totale operationele lasten 122.427 130.124 124.501 122.512 107.548

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 35.285 53.451 60.345 63.710 41.460

Belastingen (8.325) (13.513) (14.837) (15.083) (8.941)

Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen en

joint ventures

(3.580) (5.848) (1.363) (1.466) 520

Resultaat na belastingen (beëindigde bedrijfsactiviteiten) - - - - 106

Netto resultaat 23.380 34.090 44.145 47.161 33.145

Resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders

minderheidsbelangen

720 120 95 - -

Netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders BinckBank 24.100 34.210 44.240 47.161 33.145

IFRS afschrijving 28.196 28.196 28.196 28.196 28.196

Fiscaal voordeel uit verschillen tussen commerciële en fiscale

afschrijving

2.737 2.737 2.792 2.792 2.792

Gecorrigeerde netto-resultaat 55.033 65.143 75.228 78.149 64.133

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende de periode 72.801.291 74.142.108 74.080.265 74.897.706 76.870.870

Gecorrigeerde winst per aandeel (€) 0,76 0,88 1,02 1,04 0,83

Cost / income ratio exclusief IFRS afschrijving 60% 56% 52% 51% 53%

7

Jaarverslag 2012

Balans & kapitaaltoereikendheid

Balanstotaal 2.997.774 3.351.455 3.216.768 2.930.010 2.578.394

Eigen vermogen 455.221 469.523 468.913 480.359 477.641

Totaal aanwezig vermogen (Tier I) 160.342 160.695 131.257 95.569 77.295

BIS-ratio 31,1% 31,1% 23,9% 18,4% 17,2%

Solvabiliteitsratio 25,2% 23,1% 15,7% 13,0% 13,6%

Cost / income ratio

Cost / income ratio 78% 71% 67% 66% 72%

Cost / income ratio exclusief IFRS afschrijving 60% 56% 52% 51% 53%


BELANGRIJKE

GEBEURTENISSEN

IN 2012

2012


2012

MAART

• Tweede fase migratie SNS Bank

• Herziening beleggingsbeleid

APRIL

• Nieuwe tariefstructuur Alex

• Opening kantoor Milaan

• Binck wint NCCA Award voor Beste Klantenservice

FEBRUARI

US opties toegevoegd

MEI

• Beta-release Binck360 incl. Portfolio Based Margin

• Eerste rekeningen geopend voor Italiaanse beleggers

• BeFrank ontvangt de PBM Award voor de 'Beste

communicatie van commerciële aanbieder 2012'

AUGUSTUS

• Invoering Financial Transaction Tax in Frankrijk

• Verhoging beurstaks België van 0,22% naar 0,25%

SEPTEMBER

In Frankrijk ontvangt Binck het label “best value

for money” voor kleine orders van Le Revenu

NOVEMBER

• Binck en Alex respectievelijk 1 en 2 bij ‘Beste Online

Broker van Nederland’ door IEX Netprofiler

• ThinkCapital wint de VEB Beleggingsfonds Award

voor de Think AEX Tracker

• Binck Professional Services en eXimius sluiten een

overeenkomst om samen een portfolio

management service aan te bieden

OKTOBER

• Nieuwe tariefstructuur Binck

• Binck Frankrijk ontvangt 2 prijzen

• TOM live met alle aandelenoptieseries in AEX

en AMX

DECEMBER

• NASDAQ OMX sluit overeenkomst met TOM voor

het nemen van een aandelenbelang van 25%

• Beheerd vermogen Alex Vemorgensbeheer: meer

dan € 1 miljard

• Bestuurder Nick Bortot verlaat BinckBank

2013


Bericht van de bestuursvoorzitter

Beste lezers,

Het jaar 2012 was een jaar waarin de schuldencrisis zorgde voor economische onzekerheid, wat een negatieve invloed

had op de beurshandel. Door de lagere rentestanden, de afname van de handelsvolumes en de prijsverlagingen bij Alex

en Binck daalde de winst van BinckBank in 2012. Hoewel de opbrengsten over 2012 daalden, wist BinckBank in ditzelfde

jaar de kosten goed onder controle te houden, deze daalden namelijk met 6%. BinckBank realiseerde een gecorrigeerde

nettowinst van € 55,0 miljoen, ongeveer € 10 miljoen minder dan in het voorgaande jaar. BinckBank stelt voor het

slotdividend vast te stellen op € 0,28 per aandeel, waarmee het totaal dividend over het boekjaar 2012 uitkomt op

€ 0,45 per aandeel.

De omstandigheden in de markt zijn dit jaar ronduit uitdagend gebleken. Het jaar ging goed van start met een aantal

drukke maanden, waarna de omzetten terugzakten naar lagere niveaus. BinckBank heeft focus op online beleggen,

waarbij het grootste gedeelte van het resultaat in Nederland gerealiseerd wordt. In haar thuismarkt heeft BinckBank

met haar labels Alex en Binck een sterke positie. In de afgelopen jaren is prijsdruk ontstaan door toetreding van nieuwe

partijen in de online brokerage. BinckBank heeft haar leidende positie bevestigd, maar niet zonder zowel voor het label

Alex als het label Binck de prijzen naar beneden toe bij te stellen. In combinatie met de lagere volumes in de markt en

de historisch lage rentestanden op de geld- en kapitaalmarkt realiseerden wij een duidelijk lager resultaat over het

boekjaar 2012.

10

Jaarverslag 2012

BinckBank is zich deze ontwikkeling terdege bewust en heeft in de afgelopen jaren al geïnvesteerd in activiteiten die

ons bedrijf minder kwetsbaar maken voor schommelingen in het verhandelde volume op de effectenbeurzen. Met de

opzet en uitbouw van Professional Services, TOM, Think Capital en BeFrank is hier op geanticipeerd. In 2012 hebben wij

de strategie van de onderneming opnieuw beoordeeld. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat naast de hiervoor

genoemde initiatieven de verdere uitbouw van Vermogensbeheer prioriteit dient te krijgen. De activiteiten die

BinckBank naast haar volatiele brokeragebedrijf ontwikkelt worden zo op termijn in balans gehouden met inkomsten

die een stabieler karakter hebben.

Een ander punt van aandacht het afgelopen jaar zijn de lage rentestanden geweest. Mede door de ruime liquiditeit die

door diverse maatregelen van de zijde van de ECB in de markt is gecreëerd daalden de rentestanden naar historisch lage

niveaus. BinckBank heeft een gematigd beleid als het gaat om risico nemen met de gelden van onze klanten. BinckBank

heeft nagenoeg al het geld, dat haar klanten haar toevertrouwd hebben, belegd in kortlopende Duits papier. Dit biedt

wel de gewenste zekerheid, maar de opbrengsten zijn navenant laag. Beter renderende beleggingsmogelijkheden

zouden ons goed passen, waarbij een gematigd beleid en goede risicospreiding de boventoon moeten blijven voeren.

Hiervoor hebben wij in maart ons investeringsbeleid iets aangepast, waardoor een deel van de portefeuille belegd

wordt in schuldpapier van banken met de laagste risicocategorie.

Verdere ontwikkeling van het brokeragebedrijf in het buitenland heeft met de start in Italië haar beslag gekregen. Wij

hebben in mei 2012 de eerste rekeningen geopend en hebben in september de deuren opengesteld voor het bredere

publiek. Wij zijn tot nu toe tevreden over de bereikte resultaten die goed passen binnen onze doelstelling om meer

transacties op ons platform af te wikkelen, waardoor de kostprijs laag kan blijven. Dit zal nodig zijn in een industrie die

de komende jaren in Europa mogelijk toch een vorm van prijsdaling zal laten zien. Gezien onze opmars in België en

Frankrijk slaagt Binck er tot op heden goed in om in nieuwe landen binnen afzienbare tijd een goede marktpositie op te

bouwen. Zo werd in België en Frankrijk opnieuw terrein veroverd op de concurrentie waardoor BinckBank nu ook in

België marktleider is en in Frankrijk de top drie positie werd bereikt. Uitrol naar volgende landen staat momenteel niet

hoog op de agenda; eerst willen we Italië tot een succes maken, voordat volgende stappen worden ondernomen. Enig

opportunisme sluiten we niet uit. Als er zich door een overname goede synergiemogelijkheden zouden voordoen dan

zullen wij deze met interesse bestuderen.

De politieke ontwikkelingen op het gebied van regelgeving in Europa en in Nederland worden door ons op de voet

gevolgd. Deze zouden een flinke invloed op onze bedrijfsvoering en daarmee op onze resultaten kunnen krijgen. De

Financial Transaction Tax en de beursbelasting zijn en worden ingevoerd en verhoogd in Frankrijk, België en Italië. Wij

hebben in het vierde kwartaal hiervan een aantal negatieve effecten op onze omzetten moeten constateren.


Daarnaast wordt op Europees niveau gesproken over de afschaffing van de zogenaamde distributievergoedingen bij de

verkoop van beleggingsfondsen. In Nederland is afgesproken dat dit met ingang van 1 januari 2014 geëffectueerd zal

zijn. Uiteraard worden met beide ontwikkelingen in het achterhoofd alternatieve aanbiedingswijzen en tarifering in

ogenschouw genomen, mede om de negatieve effecten op onze winstgevendheid te beperken. De bankenbelasting die

op 1 oktober 2012 in Nederland is ingevoerd heeft geen invloed op BinckBank aangezien BinckBank ruim onder de

vastgestelde doelmatigheidsdrempel van minimaal € 20 miljard balanstotaal valt.

BinckBank heeft het afgelopen jaar grote inspanningen geleverd bij het (door)ontwikkelen van nieuwe of al bestaande

producten en diensten die volledig zijn toegespitst op de wensen en behoeften van haar klanten. In het derde kwartaal

heeft BinckBank Binck360 gelanceerd. Binck360 is een web-based platform dat met name voor actieve beleggers is

ontworpen. Met behulp van dit platform kunnen beleggers snel handelen onder andere door one-click-trading; tevens

hebben zij de mogelijkheid om te handelen vanuit grafieken. De ontwikkelingen op het vlak van mobiele apparatuur

zijn onstuitbaar en vertonen dus grote groei. Klanten loggen regelmatig even in om hun portefeuille te checken of een

order op te geven. Inmiddels verloopt in de ochtenduren bijna 30% van alle sessies via een mobiel apparaat en bedraagt

het aantal transacties via dit kanaal meer dan 7%. Een andere belangrijke stap is uitbreiding van best execution voor

optieorders. Sinds november 2012 zijn alle optieseries van aandelen in de AEX en AMX verhandelbaar op het TOM

platform. TOM is hiermee de eerste die dit binnen Europa mogelijk maakt.

De ontwikkeling van een multi-channel, multi-language en multi-fiscal systeem, zoals wij in de particuliere markt

gebruiken, vraagt significante investeringen, waarbij het van belang is dat deze investeringen in zoveel mogelijk landen

gebruikt kunnen worden. De centrale opzet van ons systeem biedt ons de mogelijkheid om nieuwe producten en

diensten snel over meerdere landen uit te rollen. Wij hebben dit jaar, mede op deze gronden, besloten om de

softwareontwikkeling van ons Topline-platform voor het particuliere bedrijf en het Europort-platform voor het

zakelijke bedrijf in combinatie met meer maatwerkgerichte oplossingen voor effectendienstverlening onafhankelijk van

elkaar voort te zetten. Consequentie hiervan is dat wij onze Retail activiteiten in België en Frankrijk, die nu nog op het

Europort-platform worden afgewikkeld, zullen migreren naar het Topline-platform.

11

Vanaf 23 januari 2013 zijn de business unit Professional Services en softwarebedrijf Syntel als één label in de markt

gezet, onder de naam Able. Able is een service- en softwarebedrijf dat zich volledig richt op beleggen en sparen. Als

specialist biedt Able drie producten, namelijk beursbeleggen, fondsbeleggen en banksparen. De producten worden in

verschillende concepten aangeboden. Zo kan het worden geleverd onder een standaard software licentiemodel,

Software as a Service (“SaaS-service”) of door middel van volledige uitbesteding (BPO).

Jaarverslag 2012

Alex Vermogensbeheer heeft positieve resultaten geboekt in 2012. Om tegenwicht te bieden aan de toenemende druk

op de volatiele online brokerage-inkomsten, heeft BinckBank in 2012 nadruk gelegd op de uitbouw van haar

vermogensbeheeractiviteiten. Alex Vermogensbeheer heeft zich uitstekend ontwikkeld. In 2012 werden goede

rendementen behaald voor onze klanten en het beheerd vermogen groeide in 2012 met 47% van € 690 miljoen naar iets

meer dan € 1,0 miljard ultimo 2012. De groei van Alex Vermogensbeheer past naar onze mening in de maatschappelijke

ontwikkelingen: de pensioenleeftijd wordt opgetrokken onder een gelijktijdige versobering van de uitkeringen en

particulieren worden aangemoedigd om zelf te sparen voor de oude dag en hun hypotheek af te lossen. Daarnaast is er

meer onzekerheid op de arbeidsmarkt waardoor het behoud van werkgelegenheid niet meer zo vanzelfsprekend is als in

het verleden, wat eveneens aanmoedigt tot het aanleggen van reserves. Als gevolg van de lage rente die vergoed wordt

op particuliere geldrekeningen, die onvoldoende is om naast de inflatie de vermogensrendementsheffing te

financieren, zijn meer en meer particulieren bereid een deel van hun vermogen te laten beheren. In de komende periode

zullen wij meer investeren in Alex Vermogensbeheer, zodat wij optimaal kunnen inspelen op de veranderingen in deze

markt.

BinckBank moet, net als veel andere financials, continu blijven voldoen aan de sterk veranderende en toenemende

complexiteit van wet- en regelgeving in de financiële sector. Mede als gevolg hiervan dient BinckBank afdelingen, zoals

Compliance en Internal Audit, te versterken en dit zorgt voor een stijging van de operationele kosten. Aan de andere

kant worden de processen zo efficiënt mogelijk ingericht, om op die manier de operationele kosten weer te drukken.

Op 1 februari 2013 heeft de Nederlandse staat SNS Reaal op basis van de interventiewet genationaliseerd. Er zal een

eenmalige, in de staatskas vloeiende resolutieheffing aan banken opgelegd worden van in totaal € 1 miljard Deze

heffing zal niet voor de vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn.


De bijdrage van de verschillende banken zal worden gerelateerd aan de totaalsom van de onder het

depositogarantiestelsel gegarandeerde deposito’s die op 1 februari 2013 bij hen worden aangehouden. Het is

momenteel onduidelijk wat de exacte bijdrage zal zijn voor BinckBank N.V., met gebruikmaking van de beschikbare

gegevens zoals gebruikt bij de laatste bijdrage aan het depositogarantiestelsel, zou dit ongeveer € 4,5 - 5,0 miljoen

kunnen bedragen.

Het komende jaar zullen wij doorgaan op de ingeslagen weg: het bieden van een uitstekend product met een goede

service zowel in het particuliere als in het zakelijke segment. Wij zijn positief over de mogelijkheden die ons in de markt

worden geboden. Naast volatiliteit in de inkomstenstroom en de lage rentestand kunnen eventuele heffingen en/of

veranderende wet-en regelgeving de winstgevendheid onder druk zetten. BinckBank werkt daarom hard aan het

realiseren van alternatieve bronnen van inkomsten.

Per 31 december 2012 heeft Nick Bortot BinckBank verlaten, die na twaalf jaar werkzaam te zijn geweest voor BinckBank

andere uitdagingen wilde aangaan. Wij danken hem voor zijn inzet en prestaties. Door het vertrek van Nick heeft er

binnen het bestuur een wijziging van verantwoordelijkheden plaatsgevonden. De taken van Nick zijn door de

bestuursvoorzitter overgenomen.

Graag sluit ik dit bericht af met het bedanken van al onze klanten, aandeelhouders en medewerkers voor de inzet en

het vertrouwen dat zij BinckBank hebben gegeven.

Amsterdam, 7 maart 2013

Koen Beentjes

Bestuursvoorzitter BinckBank

12

Jaarverslag 2012


Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen

Visie

Tien jaar geleden was het nog uitzonderlijk om aan- en verkopen via het internet te regelen. Tegenwoordig is het een

alledaags gebruik. Het aanbieden van een online beleggingsrekening tegen een lage prijs is niet langer de manier om je

als online broker te onderscheiden. Particuliere beleggers verwachten steeds meer. Temeer, omdat het prijsniveau van

de online aanbieders de afgelopen tien jaar dichter bij elkaar is komen te liggen. De online broker van morgen zal zich

naar onze overtuiging dan ook alleen kunnen onderscheiden door het tegen een concurrerend tarief aanbieden van

diensten en producten die duidelijk, eenvoudig, gebruiksvriendelijk en van hoge kwaliteit zijn. BinckBank betrekt waar

mogelijk de klant bij het ontwikkelingsproces van nieuwe producten. Het BinckBank-DNA speelt ook een grote rol bij de

hoge klanttevredenheid die wij nastreven en realiseren. BinckBank medewerkers zijn dienstverlenend met focus op de

klant, werken met passie en plezier, willen de beste zijn en willen bij voorkeur daarbij alles in één keer goed doen. Op

deze wijze worden producten en diensten geïntroduceerd die optimaal aansluiten bij de wensen van de klant en wordt

een hoge klanttevredenheid behouden.

Onder professionele partijen zien wij steeds meer vraag naar een betrouwbare depotbank met lage tarieven. Mede als

gevolg van de kredietcrisis gaan steeds meer banken en verzekeraars over tot het uitbesteden van het effectenbedrijf,

omdat dit proces niet tot hun kernactiviteiten behoort. De uitvoering en administratieve verwerking van een

effectentransactie is voor hen een kostbare en arbeidsintensieve, maar soms ook risicovolle en complexe

aangelegenheid. Tevens wordt het voor professionele partijen steeds moeilijker en gecompliceerder om aan de continu

veranderende wet- en regelgeving in de financiële sector te blijven voldoen. Professional Services speelt hierop in door

via een BPO-contract deze activiteiten uit handen te nemen tegen scherpe tarieven.

Missie

De klant staat centraal, dat is al sinds de oprichting de missie van BinckBank. BinckBank streeft ernaar om klanten te

verbazen door net iets meer te bieden dan zij verwachten. Verwachtingen op het gebied van product, prijs en service

dienen continu te worden overtroffen. Zo bieden wij particuliere beleggers dezelfde technische beleggershulpmiddelen

als professionele beleggers. Beide type beleggers moeten optimaal kunnen profiteren van alle bestaande hulpmiddelen

die BinckBank te bieden heeft.

In de professionele markt biedt BinckBank haar partners een geavanceerd platform en tevens het gebruik van

hoogwaardige infrastructuur. Daarnaast helpt zij haar partners bij het voldoen aan de steeds complexer wordende

wet- en regelgeving.

13

Jaarverslag 2012

BinckBank streeft naar perfectie en hecht veel waarde aan een hoge klanttevredenheid. Door een optimale

dienstverlening te bieden wordt een maximale waarde gecreëerd voor klanten, aandeelhouders en andere stakeholders.

Ambitie

Sinds haar oprichting heeft BinckBank de ambitie om de grootste online bank voor beleggers van Europa te worden. Dit

betekent dat wij de grootste online bank op het gebied van beleggingsrekeningen, transacties, omvang van de winst en

geografisch bereik willen zijn.

Op dit moment behoort BinckBank tot de vijf grootste online brokers van Europa. Terugkijkend op de afgelopen tien

jaar, kan worden geconstateerd dat BinckBank is uitgegroeid tot een grote Europese speler. Met bijkantoren in België,

Frankrijk, Italië en een verkoopkantoor in Spanje is BinckBank een broker die zijn naam op Europees niveau heeft

gevestigd.

Als BinckBank erin slaagt voor haar klanten meer transacties af te wikkelen, dus ook buiten haar landsgrenzen, kunnen

de kosten per transactie laag blijven, waardoor BinckBank haar klanten scherpe tarieven kan blijven bieden.


Strategische doelstellingen BinckBank

BinckBank heeft negen strategische doelstellingen

1. Reputatie en vertrouwen behouden

BinckBank is afhankelijk van het vertrouwen van (particuliere) klanten. De absolute omvang van het eigen vermogen,

het internet als enige distributiekanaal, haar beursnotering, het grote aantal klanten en het beheerde en

geadministreerd vermogen maken BinckBank gevoelig voor vertrouwenskwesties. Behoud van vertrouwen en een

goede reputatie zijn dan ook essentieel. BinckBank stelt de klant al sinds haar oprichting centraal en behaalt een hoge

klanttevredenheid.

Status eind 2012

BinckBank heeft een lage risicobereidheid als het gaat om het behoud van haar reputatie als betrouwbare en

transparante dienstverlener. Over heel 2012 gaven onze klanten ons een 7,5 als rapportcijfer in de

klanttevredenheidsonderzoeken die wij op kwartaalbasis houden. In 2011 was dit een 7,6 (op een schaal van 1 tot 10). In

2013 zal BinckBank haar aandacht vestigen op het weer verhogen van de klanttevredenheid. Het streven is om

gemiddeld een 8 van onze klanten te krijgen in onze klanttevredenheidsonderzoeken. BinckBank heeft in 2012 hinder

ondervonden door de berichtgeving omtrent het incident op de afdeling Risk Management.

14

Jaarverslag 2012

2. Uitbreiding online brokerage (Retail)

De netto-provisiebaten van BinckBank worden voornamelijk gedreven door de online brokerage activiteiten (inkomsten

uit transacties) van de business unit Retail. Om verdere groei van de provisiebaten te genereren, wil BinckBank haar

online brokerage activiteiten uitbreiden door binnen haar bestaande geografische footprint (Nederland, België,

Frankrijk en Italië) verder te groeien in aantallen klanten en transacties. Dit wil zij bewerkstelligen door middel van het

introduceren van nieuwe producten en diensten. Gezien het slechte macro-economische klimaat heeft BinckBank op de

korte termijn geen plannen om haar geografische footprint middels organische groei verder te vergroten. Mochten zich

overnamemogelijkheden voordoen in bestaande markten of in markten waar BinckBank nog niet actief is, dan zullen

die mogelijkheden uiterst zorgvuldig worden onderzocht.

Status eind 2012

BinckBank heeft in 2012 een redelijke groei weten te realiseren van het aantal rekeningen in Retail Nederland (+ 12.002

beleggingsrekeningen, +4%), Retail België (+ 5.774 beleggingsrekeningen, +11%), Frankrijk (+ 5.853 beleggingsrekeningen,

+15%) en Italië (+ 1.253 beleggingsrekeningen). Het aantal particuliere transacties daalde met 20% van 8,9 miljoen in

2011 naar 7,1 miljoen in 2012, waarvan er 4,9 miljoen door onze Nederlandse klanten, 0,8 miljoen door onze Belgische

klanten, 1,4 miljoen door onze Franse klanten en 26 duizend door onze Italiaanse klanten werden gedaan.

3. Uitbreiding buiten de online brokerage keten: spaar- en vermogensbeheeractiviteiten (Savings

& Investment Management)

BinckBank heeft als doelstelling om haar dienstverlening verder uit te breiden met spaar- en vermogensbeheeractiviteiten,

waarbij het verdienmodel gericht is op het beheren en administreren van vermogen. Dit dient op de langere termijn te

resulteren in een stabielere inkomstenstroom.

Status eind 2012

BinckBank heeft in 2012 de strategische beslissing genomen om meer mensen en middelen toe te wijzen aan de

uitbreiding van de spaar- en vermogensbeheeractiviteiten. Zo werd een nieuwe directeur aangesteld en werd een

haalbaarheidsonderzoek verricht naar de introductie van nieuwe spaar- en vermogensbeheerproducten met

bijbehorende distributie- en bedieningsmodellen.

Alex Vermogensbeheer ontwikkelde zich uitstekend, het beheerd vermogen steeg in 2012 met 47% van € 690 miljoen

naar € 1,0 miljard. Het aantal rekeningen groeide met 18% naar 22.473 (2011: 19.007). De netto instroom van nieuw geld

bedroeg € 213 miljoen.


4. Doorgroeien met Professional Services (Able)

Professional Services kent de volgende dienstverlening:

• dienstverlening aan zelfstandig vermogensbeheerders (brokerdesk);

• BPO-services voor banken, verzekeraars en pensioenuitvoerders; en

• software licenties voor banken.

Naast de uitbreiding van vermogensbeheeractiviteiten richt BinckBank zich op het verder ontwikkelen van de

dienstverlening aan de zakelijke markt. BinckBank heeft als doelstelling om haar activiteiten verder uit te breiden in

Nederland en België. Sinds 2006 biedt Professional Services Business Process Outsourcing dienstverlening aan.

Professional Services neemt bij een BPO-contract de volledige uitvoering van effectenorders, administratie en het

effecten gerelateerde betalingsverkeer uit handen. Een BPO-contract wordt doorgaans voor een periode van vijf tot

zeven jaar afgesloten en kent een jaarlijkse minimum fee. Dit resulteert in terugkerende en daardoor stabielere

inkomsten voor BinckBank.

Status eind 2012

Professional Services heeft zich in 2012 voornamelijk gericht op de implementatie van de in 2011 gesloten BPOcontracten.

Het geadministreerd vermogen is gestegen van € 5,1 miljard naar € 12,9 miljard. Op dit moment bedient

Professional Services circa 100 zelfstandig vermogensbeheerders en heeft zij zes BPO-klanten. In 2012 is Professional

Services in gesprek geweest met veel potentiële partijen, maar dit heeft vooralsnog niet geleid tot een nieuw contract.

Daarmee is de jaardoelstelling 2012 van twee nieuwe BPO-contracten niet gehaald. Als gevolg van de overname van

Friesland Bank door Rabobank is het BPO mandaat opgezegd. Sinds de zomer van 2012 opereren Binck Professional

Services en Syntel gezamenlijk in de markt ter voorbereiding op de begin 2013 aangekondigde commerciële

samenvoeging in Able. Onder het Able label zal de dienstverlening in 2013 verder worden uitgebreid.

5. Operationele efficiëntie en beschikbaarheid van de dienstverlening optimaliseren

BinckBank heeft als strategische doelstelling om de bestaande infrastructuur efficiënt te benutten door er zoveel

mogelijk transacties op af te wikkelen tegen zo laag mogelijke kosten per transactie. Op die manier kan BinckBank de

klant concurrerende tarieven blijven bieden. Schaalvoordelen ten gevolge van een groot transactievolume zijn

voorwaarden om op lange termijn concurrerend te kunnen blijven. Het is dan ook van belang dat BinckBank zoveel

mogelijk volume weet aan te trekken.

Het transactievolume kan op verschillende manieren worden vergroot:

• door groei van het aantal rekeningen in bestaande markten;

• door het introduceren van nieuwe producten en diensten die meer transacties genereren;

• door professionele partijen toegang te geven tot de infrastructuur van BinckBank (BPO-dienstverlening en

zelfstandig vermogensbeheerders); en

• door nieuwe landen aan te sluiten op de bestaande infrastructuur.

15

Jaarverslag 2012

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat significante groei van het transactievolume in hoge mate afhankelijk is van het

sentiment onder particuliere beleggers.

Status eind 2012

Centrale back office en infrastructuur

BinckBank heeft op het hoofdkantoor in Amsterdam haar centrale back office en ICT-infrastructuur. Hierop worden alle

transacties afgewikkeld, inclusief de transacties uit België, Frankrijk en Italië. Deze centrale organisatie voor het

afhandelen van effectentransacties en het administreren van effectenposities is efficiënt, zodat een lage kostprijs per

transactie gerealiseerd kan worden. Gedurende 2012 waren er diverse projecten gericht op het verbeteren van de

kwaliteit en efficiëntie van de infrastructuur en de back office. Zo werd een aantal medewerkers opgeleid in de “Lean

Methodologie” en werden verschillende back office processen met behulp van deze methodologie efficiënter ingericht.

Tevens werd in 2012 vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van het Retail basisplatform (Topline). Met behulp van

dit platform kon Italië in 2012 worden ontsloten en de time-to-market voor de introductie van nieuwe producten en

diensten worden verkort. Door de toenemende schaalvoordelen kunnen de kosten van het platform over steeds meer

landen worden gespreid. In 2013 zal BinckBank België migreren naar het Retail basisplatform.

Buitenlandse branches met een lage vaste kostenstructuur

BinckBank exploiteert haar buitenlandse activiteiten door middel van lokale branches. Deze branches kennen een lage

vaste kostenstructuur, aangezien BinckBank daar nagenoeg alleen front office (verkoop en klantenservice) en legal en


compliance werknemers heeft. De lokale branches richten zich geheel op de klant in de taal van het land. Het is

essentieel dat deze activiteiten in nabijheid van de klant plaatsvinden, zodat de klant optimaal bediend kan worden en

producten en dienstverlening op de wensen en behoeftes van de particuliere belegger in de verschillende markten

kunnen worden afgestemd. De overige activiteiten, voornamelijk ICT en back office worden centraal in Nederland

georganiseerd.

Continue focus op kostenbeheersing

Binnen BinckBank zijn we ervan overtuigd dat “operational excellence” de sleutel vormt tot het onder controle houden

van de kosten. Door voortdurend te werken aan structurele verbeteringen in onze bedrijfsvoeringmethoden houden wij

de kosten beheersbaar. BinckBank is door de sterk veranderende en toenemende complexiteit van wet- en regelgeving

in de financiële sector genoodzaakt diverse afdelingen binnen de organisatie te versterken, wat een stijging van de

operationele kosten tot gevolg heeft. Daarentegen worden processen zo efficiënt mogelijk ingericht, om op die manier

de operationele kosten te beheersen. BinckBank heeft in 2012 veel aandacht besteed aan het beheersen van de kosten.

BinckBank gaat door met het investeren in groei en kwaliteit van het bedrijf, twee aspecten die hard nodig zijn om een

positie als belangrijke Europese speler op de online brokerage markt te handhaven.

Expertise

De werknemers van BinckBank hebben in de afgelopen jaren een uitgebreide expertise opgebouwd in het afhandelen

en administreren van effectentransacties, wat ten goede komt aan de efficiëntie en beschikbaarheid van onze

dienstverlening.

16

6. Een behoudend financieel beleid voeren

BinckBank voert een behoudend financieel beleid en is voorzichtig met het beleggen van de door klanten aan haar

toevertrouwde middelen. Het kapitaalmanagement van BinckBank is gericht op het handhaven van een solide

solvabiliteits- en liquiditeitspositie, waarbij continu gezocht wordt naar de juiste balans tussen de hoeveelheid

aangehouden kapitaal, het rendement en de risico’s.

Jaarverslag 2012

Status eind 2012

Op 31 december 2012 beschikt BinckBank over een solide vermogens- en liquiditeitspositie. Het totaal eigen vermogen

van BinckBank bedroeg eind 2012 € 455,2 miljoen. Het totaal aanwezige Tier 1 vermogen bleef in 2012 met € 160,3

miljoen nagenoeg gelijk ten opzichte van 2011 (FY11: € 160,7 miljoen). De BIS-ratio is ten opzichte van 2011 gelijk gebleven

met 31,1% en de solvabiliteitsratio steeg verder van 23,1% naar 25,2%. Beide ratios liggen ruim boven de eisen die door

de toezichthoudende instanties gesteld worden.

7. Aantrekkelijk rendement voor aandeelhouders

BinckBank streeft naar een aantrekkelijke Total Shareholder Return (TSR) (koerswinst + dividend) voor haar

aandeelhouders.

Status eind 2012

Het voorgestelde dividend per aandeel over 2012 bedraagt € 0,45 (FY11: € 0,44), wat een dividendrendement van 7,2%

(FY11: 5,3%) betekent bij een slotkoers van € 6,22 (FY11: € 8,33). Aan het begin van 2012 opende de koers van het aandeel

BinckBank op € 8,34 en sloot het jaar op € 6,22. De koers van het aandeel BinckBank stond in 2012 behoorlijk onder druk

als gevolg van twijfel bij beleggers over de houdbaarheid van het verdienmodel. De inkomsten uit operationele

activiteiten stonden onder druk als gevolg van lagere rentestanden op de geld- en kapitaalmarkten, toegenomen

concurrentie in voornamelijk de Nederlandse thuismarkt en terugvallende handelsvolumes als gevolg van economische

onzekerheid onder particuliere beleggers. Ook heerste er onzekerheid onder beleggers in het aandeel BinckBank

vanwege de (mogelijke) invoering van de Financiële Transactietaks (FTT).

8. Voldoen aan veranderende wet- en regelgeving

BinckBank opereert in sterk gereguleerde en onder toezicht staande markten waarin alle stakeholders op een juiste

wijze bediend dienen te worden. BinckBank moet continu blijven voldoen aan de sterk veranderende wet- en

regelgeving in de financiële sector (compliance), hetgeen kostenverhogend werkt.

Status eind 2012

BinckBank heeft continu diverse interne projecten lopen die ervoor dienen te zorgen dat BinckBank blijft voldoen aan

de veranderende wet- en regelgeving. In 2012 heeft de Franse toezichthouder ACP een audit uitgevoerd op de Franse

branche in het kader van Anti Money Laundering & Counter Act of Terrorisme Financing.


Uit dit onderzoek zijn een aantal verbeterpunten en aanbevelingen naar voren gekomen ten aanzien van documentatie

en het juist procedureel vastleggen van de interne organisatie, processen, en uitgevoerde interne controles met

betrekking tot klantidentificatie, risicoclassificatie, transactiemonitoring en liquiditeitsbewaking.

9. Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering

Door maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (MVO) wil BinckBank een duurzaam vertrouwen in haar

activiteiten in stand houden en bevorderen. De hoeksteen van ons MVO-beleid is het centraal stellen van de klant. Het

MVO-beleid is geïntegreerd in de diensten van BinckBank en wordt meegenomen bij de besluitvorming over innovaties

en productvernieuwing.

Status eind 2012

In navolging van ons MVO-beleid heeft BinckBank het afgelopen jaar aandacht besteed aan het promoten van

duurzaam beleggen bij haar klanten door onder andere duurzame fondsen aan te bieden en deze op een prominente

plaats op de website te plaatsen. Daarnaast biedt BinckBank via de Alex Academy veelal gratis educatie ter

ondersteuning van beleggers, zodat zij beter gefundeerde beslissingen kunnen nemen.

Tijdens de Week van het Duurzaam Beleggen in oktober 2012 heeft BinckBank een actieve bijdrage geleverd. Gedurende

deze week werd door de VBDO (Vereniging voor Beleggers in Duurzame Ontwikkeling) verschillende activiteiten

georganiseerd om zo de aandacht te vestigen op de mogelijkheden van duurzaam beleggen. Voortaan kunnen

beleggers bij Alex kosteloos beschikken over de uitgebreide analyses en rapportages van Financiële Diensten

Amsterdam op het gebied van duurzaamheid van de meeste AEX-bedrijven en een aantal Midkap-ondernemingen. Tot

dusver maakte deze informatie deel uit van het premiumpakket waarvoor klanten € 45, - per kwartaal betaalden. Nu

wordt deze informatie kosteloos ter beschikking gesteld. Deze stap past in het promoten van het thema duurzaam

beleggen.

Ook Alex Vermogensbeheer heeft in 2012 een belangrijke stap gezet in het formuleren van een zogeheten

uitsluitingsbeleid. In samenwerking met Sustainalytics heeft Alex Vermogensbeheer het universum van de 500

aandelen waar het model in belegt gescreend. Met deze screening wil Alex Vermogensbeheer voorkomen dat belegd

wordt in bedrijven die de beginselen van de VN Global Compact schenden. De Global Compact richtlijnen zijn

internationaal erkend en wijdverbreid omarmd als framework voor bedrijven op het gebied van mensenrechten, arbeid,

milieu en anticorruptie. De uitkomst van de screening door Sustainalytcis voor Alex Vermogensbeheer was overigens

zeer positief . Alle bedrijven die Alex Vermogensbeheer meeneemt om in te beleggen, voldoen aan de onderzochte

Global Compact richtlijnen.

17

Jaarverslag 2012

Tot slot heeft BinckBank de transparantie met betrekking tot haar MVO-activiteiten vergroot door in het jaarverslag

uitgebreid verantwoording af te leggen over haar MVO-activiteiten (pagina 55 t/m 59).


Middellange termijndoelstellingen

Begin 2012 heeft BinckBank haar lange termijn doelstellingen herzien gezien de beperkte looptijd van de oude in 2009

geformuleerde doelstellingen 2013. Door nieuwe doelstellingen te formuleren voor eind 2015, houdt BinckBank haar

vizier op de langere termijn gericht. De realisatie van de oude doelstellingen wordt hieronder geëvalueerd en de nieuwe

doelstellingen toegelicht.

Evaluatie realisatie oude doelstellingen 2013

In Nederland was de doelstelling voor eind 2013 330.000 beleggingsrekeningen. In het tempo waarin rekeningen de

laatste jaren werden geopend, zal BinckBank eind 2013 op ongeveer 290.000 beleggingsrekeningen uitkomen. Deze

doelstelling zal dus hoogstwaarschijnlijk niet gehaald zijn. Voor België lag de doelstelling op 90.000

beleggingsrekeningen. In België is na de bankencrisis het beleggerslandschap drastisch veranderd. Na de problemen bij

Fortis en Dexia, waarbij veel Belgen substantiële verliezen hebben geleden, is het sentiment ten aanzien van beleggen

aanzienlijk afgenomen. Ook de verhoging in twee stappen van de beurstaks (belasting op financiële transacties) van

0,17% naar 0,25%, heeft het sentiment onder particuliere beleggers geen goed gedaan. Naar alle waarschijnlijkheid

heeft BinckBank België met het huidige tempo eind 2013 rond de 65.000 beleggingsrekeningen. Ondanks dat dit 25.000

rekeningen onder de doelstelling ligt, heeft BinckBank in 2012 wel het marktleiderschap behaald in België. In Frankrijk

lag de lat op 80.000 beleggingsrekeningen. BinckBank doet het uitstekend in Frankrijk. Echter, de Financiële

Transactietaks kan hier nog negatief uitpakken. BinckBank heeft tot nu toe iets minder rekeninghouders geworven dan

nodig om de doelstelling te halen, echter de activiteit ligt op een voldoende niveau.

18

Jaarverslag 2012

Het aantal Retail beleggingsrekeningen groeit nog sterk, namelijk gemiddeld met ongeveer 40.000 per jaar over de

afgelopen drie jaar. Ondanks deze groei is BinckBank van mening dat het aantal transacties beter aansluit bij het

bedrijfsmodel en de prestaties van BinckBank. Het aantal transacties bepaalt het resultaat, niet het aantal

beleggingsrekeningen. Na de crisis is de spaarmarkt wezenlijk veranderd. Als gevolg van de strengere Basel III eisen ten

aanzien van de liquiditeit en het feit dat banken zich onderling terughoudend hebben opgesteld met het uitlenen van

geld aan elkaar, hebben veel banken besloten meer op Retail funding in te zetten door middel van het bieden van

hogere spaartarieven. Deze hogere spaartarieven wil BinckBank om bedrijfseconomische en risicotechnische redenen

niet bieden. Consequentie is dat de doelstelling voor het spaargeld niet gehaald zal worden en wordt losgelaten.

Het aantal BPO-contracten dat Professional Services heeft afgesloten ligt achter op schema aangezien er in 2012 geen

nieuwe BPO-contracten bij zijn gekomen. Desondanks heeft Professional Services goede voortgang geboekt op het

gebied van innovaties. Mede dankzij deze ontwikkelingen gaan wij ervan uit dat de doelstelling van veertien BPOcontracten

eind 2015 wordt gehaald. Het geadministreerd vermogen ligt ruim boven de gestelde doelstelling, dit komt

voornamelijk door de sterke groei van Professional Services.

Nieuwe doelstellingen 2015

Doelstellingen

eind 2015

Realisatie

eind 2012

Realisatie

eind 2012 in %

Realisatie

eind 2011

Realisatie

eind 2011 in %

Aantal Retail brokerage

transacties

Geadministreerd vermogen

Retail brokerage

13,5 miljoen 7,1 miljoen 53% 8,9 miljoen 66%

€ 10 miljard € 8,4 miljard 84% € 7,4 miljard 74%

Italië Break even In progress In progress - -

Saving & Investment

Management beheerd vermogen

Aantal substantiële BPO

contracten Professional Services

€ 1,5 miljard € 1,0 miljard 67% € 690 miljoen 46%

14 6 43% 6 43%


Aantal Retail brokeragetransacties: 13,5 miljoen per jaar

De doelstelling richt zich op verdere groei van de onderneming en sluit aan bij de doelstelling om zoveel mogelijk

transacties via het Retail basisplatform (Topline) en het Europort-platform af te wikkelen om zo de kosten per transactie

zo laag mogelijk te houden, waardoor BinckBank de klant concurrerende prijzen kan blijven bieden. De stijging van de

doelstelling met 50% ten opzichte van realisatie 2011 (8,9 miljoen transacties) noodzaakt tot een actief beleid binnen de

huidige Europese geografische footprint; Nederland, België, Frankrijk, en Italië.

Het geadministreerd vermogen Retail brokerage: € 10 miljard

Ook deze doelstelling stimuleert verdere groei van BinckBank, voornamelijk in het buitenland. Het geadministreerd

vermogen kan worden gezien als een indicator voor het transactiepotentieel.

Eind 2015 break-even in Italië

Dit is circa drie jaar na de commerciële startdatum van eind september 2012 en in lijn met het businessplan en de

termijnen benodigd voor het behalen van het break-even moment bij de eerder geopende buitenlandse vestigingen in

België en Frankrijk.

Beheerd vermogen Alex Vermogensbeheer: € 1,5 miljard

De verdubbeling van de omvang (2011: € 690 miljoen) van de business in vier jaar noodzaakt tot een goede executie van

de gemaakte plannen, waarbij productontwikkeling essentieel zal blijken.

Professional Services sluit twee BPO-contracten per jaar

De leadtime van deze projecten is in de regel vrij lang en wij hechten er groot belang aan dat Professional Services de

opbouw van dit onderdeel van het bedrijf voortzet. Het aantal BPO-contracten blijft van groot belang voor BinckBank,

omdat het resulteert in terugkerende en daardoor stabielere inkomsten voor BinckBank.

19

Jaarverslag 2012


Verdienmodel en SWOT-analyse

BinckBank verkrijgt haar inkomsten uit het rentebedrijf en het transactie (verwerking/bemiddeling) bedrijf. In de

onderstaande tabellen is het verdienmodel van het rentebedrijf en het provisiebedrijf weergegeven en zijn de

ontwikkelingen gedurende het verslagjaar 2012 per achterliggende driver inzichtelijk gemaakt.

positief

neutraal

negatief

‘‘drivers’’ voor baten en lasten 2012 Toelichting %

Rente op liquide middelen:

Hoeveelheid middelen

Hoeveelheid liquide middelen

is gestegen a.g.v. lossingen uit

beleggingsportefeuille

2-8

Geldmarkt rente

Rente op geldmarkt uitzettingen

historisch laag, bijna 0%

Rente uit beleggingsportefeuille:

Omvang portefeuille

Omvang portefeuille afgenomen

als gevolg van lossingen van

obligaties die niet geherinvesteerd

konden worden a.g.v. gebrek aan

beleggingsmogelijkheden binnen de

door het bestuur goedgekeurde risico

bereidheid

50-65

Kapitaalmarkt rente

Rente op kapitaalmarkten zeer laag

met name in Duitsland waar BinckBank

grotendeels belegd

20

Jaarverslag 2012

Netto

rentebaten

Rentebaten

Rente uit effectenkredieten:

Omvang portefeuille

• Waarde onderliggende financiele

instrumenten

• Bevoorschottingspercentages/

haircuts

• Risicobereidheid klanten/

sentiment beleggers

Debet rente

Waarde onderliggende instrumenten

toegenomen met name als gevolg van

beursrally eind 2012

Geen noemenswaardige aanpassingen

in bevoorschottingsbeleid

Beleggers sentiment gedurende het

grootste gedeelte van het jaar negatief

Geen noemenswaardige veranderingen

in 2012 in debet rente %

30-40

Totaal rentebaten 100

Hoeveelheid toevertrouwde

middelen

Hoeveelheid toevertrouwde middelen

in 2012 nagenoeg onveranderd

Rentelasten

Credit rente geldmiddelen

effectenrekeningen

Credit rente geldmiddelen

spaarrekeningen

Beleid is geen credit rente vergoeding

op effectenrekeningen

Credit rente spaargeld gedurende

het jaar verlaagd als gevolg van

afnemende opbrengsten uit

beleggingsportefeuille

100

Totaal rentelasten 100

Provisiebaten uit effectentransacties:

Hoeveelheid effectentransacties

Effectentransacties in 2012 afgenomen

door negatief sentiment op de beurs

Provisiebaten

Netto

provisiebaten

Gemiddelde opbrengst per

transactie

Als gevolg van toegenomen

concurrentie in met name de

Nederlandse markt heeft BinckBank

haar tarieven voor het Alex en Binck

label in 2012 verlaagd met als resultaat

een lagere opbrengst per transactie

75-85

Provisie uit BPO dienstverlening

Geen nieuwe BPO mandaten

afgesloten in 2012, maar wel omzet

groei als gevolg van een implementatie

van in 2011 afgesloten BPO contracten

3-4


Distributievergoedingen:

Ontvangst van distributie

vergoedingen vanaf 1 januari 2014 niet

langer toegestaan

4-6

Provisiebaten

Bewaarloon:

Vermogensbeheervergoedingen:

Bewaarloon voor een groot deel van

de klanten afgeschaft in 2012 als

onderdeel van de herziening van de

Alex en Binck tarieven

3-5

Hoeveelheid AuM

Sterke toename van de AuM

Netto

provisiebaten

Vergoedingspercentage

Performance fee

Vergoedingspercentage onveranderd

Onze klanten hebben een goede

performance gehad waarvan

BinckBank heeft kunnen meeprofiteren

3-8

Totaal provisiebaten 100

Beurstarieven NYSE Euronext

Tarieven NYSE Euronext in 2012

ongewijzigd

Tarieven best execution platform TOM

Tarieven TOM ongewijzigd gebleven

in 2012. BinckBank is in 2012 meer

transacties gaan afhandelen op het

TOM platform met als resultaat lagere

beurskosten voor BinckBank

Provisielasten

65-

100

Totaal provisielasten 100

Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen SWOT

Door middel van een SWOT-analyse, de Engelse term voor sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen, brengt BinckBank

de kenmerken van de organisatie en die van haar omgeving in kaart. De SWOT-analyse dient als basis voor de strategie

van BinckBank. De sterke en zwakke punten geven de interne elementen weer en de kansen en bedreigingen zien op

ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden van buitenaf waaraan BinckBank onderhevig is. In de volgende tabel

worden de belangrijkste interne en externe elementen opgesomd:

21

Jaarverslag 2012

Sterktes (intern)

• Marktleider in Nederland en België, sterke positie

in Frankrijk, goede start in Italië

• Robuuste financiële positie en lage

risicobereidheid

• Centrale back office en ICT-infrastructuur

• Grote expertise en kennis van effectenverkeer

Zwaktes (intern)

• Afhankelijk van een relatief kleine groep

klanten

• Afhankelijk van volatiele transactie-inkomsten

• Hoge vaste kostenbasis (infrastructuur)

Kansen (extern)

• Particulieren nemen steeds meer weloverwogen

beslissingen aangaande hun financiële

situatie

• Geografische expansie in Europa

• Trend onder professionele partijen om nietkernactiviteiten

uit te besteden

• Veranderende wet- en regelgeving (PPI, MiFID)

Bedreigingen (extern)

• Negatieve macro-economische ontwikkelingen

en lage rentestanden op geld- en kapitaalmarkten

• Negatief beleggerssentiment (dalende handelsvolumes)

• Toenemende concurrentie en prijsdruk

• Veranderende wet- en regelgeving (FTT en

afschaffing distributievergoedingen)

• Maatschappelijke perceptie van de financiële

sector


EUROPESE MARKTEN WAAR

BINCKBANK ACTIEF IS

NEDERLAND

Inwoners:

17 miljoen

Aantal particuliere transacties:

10-12 miljoen

Online brokers:

Alex, BinckBank,

Lynx,Today’s, Saxo Bank

Meest verhandelde producten:

Aandelen, opties en andere

hefboomproducten

Marktaandeel BinckBank 49%

BinckBank actief sinds: 1998

NEDERLAND

BELGIË

Inwoners:

11 miljoen

Aantal particuliere transacties:

5 miljoen

FRANKRIJK

BELGIË

Online brokers:

Meest verhandelde producten:

Marktaandeel BinckBank

BinckBank , Keytrade, Bolero,

Fortuneo en Lynx

Aandelen, opties

en warrants

Marktleider

22

BinckBank actief sinds: 2006

Jaarverslag 2012

ITALIË

FRANKRIJK

Inwoners:

65 miljoen

Aantal particuliere transacties:

Online brokers:

* onder de online brokers

30 miljoen

BinckBank, Bourse Direct,

Boursorama, Fortuneo, Cortal

Consors, Saxo Banque

Meest verhandelde producten:

Aandelen (cash en SRD),

certificaten

Marktaandeel BinckBank 16%*

BinckBank actief sinds: 2008

ITALIË

Inwoners: 61 miljoen

Aantal particuliere transacties: 40 miljoen

BinckBank, Fineco, IW Bank,

Online brokers: Directa, Webank, Sella, Nuovi

Investimenti

Meest verhandelde producten: Aandelen en derivaten

Marktaandeel BinckBank < 1%

BinckBank actief sinds: Medio 2012


Informatie voor de aandeelhouder

Het aandeel BinckBank staat genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en maakt sinds 1 maart 2006 onderdeel uit van

de Amsterdam Midkap Index (AMX), met een wegingsfactor van 1,55 % van de index op 31 december 2012.

ISIN code: NL0000335578

Reuters: BINCK.AS

Bloomberg: BINCK.NA

Vanaf 21 maart 2006 worden er opties op aandelen BinckBank verhandeld. Het gemiddeld aantal verhandelde aandelen

per dag bedroeg in 2012 229.041 (2011: 252.815). Het aandeel BinckBank wordt gevolgd door negen partijen. Zij geven

(institutionele) beleggers de onderstaande adviezen over het aandeel BinckBank.

Coverage aandeel BinckBank

Bedrijf Analist Advies Prijstarget

ABN AMRO Jan Willem Weidema Hold € 7,00

ING Albert Ploegh Buy € 8,50

KBC Dirk Peeters Accumulate € 9,00

Kempen & co Arun Rambocus Hold € 7,00

Kepler Capital management Benoit Pétrarque Hold € 7,00

Petercam Matthias de Wit Buy € 9,20

23

Rabo securities Cor Kluis Buy € 9,50

SNS securities Lemer Salah Accumulate € 7,20

Theodoor Gilissen Tom Muller Recommend € 9,50

op 7 maart 2013

Gegevens per aandeel BinckBank

Jaarverslag 2012

2012 2011 2010 2009

Nettowinst per aandeel € 0,33 € 0,46 € 0,60 € 0,63

Gecorrigeerde winst per aandeel € 0,76 € 0,88 € 1,02 € 1,04

Dividend per aandeel* € 0,45 € 0,44 € 0,51 € 0,52

Dividendrendement in % (o.b.v. slotkoers jaareinde) 7,2% 5,3% 4,4% 4,1%

Intrinsieke waarde € 6,11 € 6,31 € 6,30 € 6,31

Slotkoers van het aandeel BinckBank N.V. € 6,22 € 8,33 € 11,60 € 12,54

AMX index 534 468 639 519

Koers/winst verhouding (op basis van gecorrigeerde winst) 8,18 9,47 11,37 12,06

* Voor 2012 geldt onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de verklaring van geen

bezwaar (‘‘vvgb’’) van DNB.


Aandelenkapitaal

2012 2011 2010 2009

Maatschappelijk aandelenkapitaal 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Geplaatst aantal aandelen begin van het jaar 74.500.000 74.500.000 76.068.928 77.093.508

Aantal aandelen geplaatst gedurende het jaar - - - -

Aantal ingetrokken aandelen gedurende het jaar - - 1.568.928 1.024.580

Geplaatst aantal aandelen eind van het jaar 74.500.000 74.500.000 74.500.000 76.068.928

Ingekochte eigen aandelen gedurende het boekjaar 2.736.491 122.097 - 2.070.509

Aantal prioriteitsaandelen 50 50 50 50

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen

gedurende het jaar

72.801.291 74.142.108 74.080.625 74.897.706

Marktkapitalisatie eind van het jaar € 463.017.500 € 620.585.000 € 864.200.000 € 953.904.357

Het aandeel BinckBank in 2012

De AMX begon het jaar op 468 punten en eindigde het jaar op 534 punten. Het aandeel BinckBank werd net als het

overgrote deel van de andere beursgenoteerde bedrijven geraakt door de onrust die in Europa op de financiële markten

heerste. Als online broker merkte BinckBank ook de gevolgen van teruglopende handelsvolumes en volatiliteit op de

voornaamste Europese beurzen. Het aandeel BinckBank opende 2012 op € 8,34 en sloot het jaar op € 6,22.

24

BinckBank vs AMX

Jaarverslag 2012

300%

250%

300%

250%

200%

200%

150%

150%

100%

100%

50%

50%

jan-09

apr-09

jul-09

okt-09

jan-10

apr-10

jul-10

okt-10

jan-11

apr-11

jul-11

okt-11

jan-12

apr-12

jul-12

okt-12

jan-13

Total Shareholder Return

BinckBank

AMX


Aandelenkoers en volumes

2012 2011 2010 2009

Openingskoers € 8,34 € 11,70 € 12,51 € 5,54

Hoogste koers € 8,91 € 13,16 € 13,66 € 14,00

Laagste koers € 4,97 € 6,80 € 8,91 € 5,35

Slotkoers € 6,22 € 8,33 € 11,60 € 12,54

Totale omzet in stuks 58.634.431 64.973.343 86.610.504 69.509.627

Hoogste dagomzet in stuks 857.520 924.395 4.844.483 1.215.751

Laagste dagomzet in stuks 23.978 53.902 44.598 32.437

Gemiddelde dagomzet in stuks 229.041 252.815 335.700 271.522

In 2012 had de Europese schuldencrisis nog een grote invloed op de Europese beurzen. Door onzekerheid over de

waardering van (vastgoed)portefeuilles en de houdbaarheid van de Eurozone werden veel aandelen van Europese

financiële instellingen van de hand gedaan. Deze voortdurende onzekerheid droeg bij aan lagere omzetvolumes op de

Europese beurzen in het eerste halfjaar welke het resultaat van BinckBank parten speelde. Pas na uitspraken van de

president van de Europese Centrale Bank (“ECB”) dat de ECB alles in het werk zal stellen om de Euro te behouden kwam

er een kentering in dit negatieve sentiment. Ondanks dat BinckBank geen (directe) vastgoedinvestering aanhoudt en

een zeer solide kapitaals- en liquiditeitspositie heeft werd de koers van het aandeel omlaag getrokken door de

marktomstandigheden. Doorgevoerde maatregelen vanuit de politiek en de toezichthouders, zoals de FTT, de

bankenbelasting en de twijfel onder beleggers over de houdbaarheid van het verdienmodel van BinckBank, hadden een

negatieve invloed op de koers van het aandeel BinckBank. Het aandeel BinckBank eindigde het jaar 2012 op € 6,22.

25

Beweging en volumes in het aandeel BinckBank

mei 2010:

14,00

Financiële flash crash

60.000

Jaarverslag 2012

12,00

2009:

Recordjaar voor BinckBank

qua aantallen transacties

en winst

26 april 2010:

Licht tegenvallende eerste

kwartaalresultaten

23 maart 2012:

Licht tegenvallende

eerste kwartaal

50.000

aandeelenprijs

10,00

8,00

25 oktober 2010:

Beter dan verwachte derde

kwartaalresultaten en

overnamegeruchten

29 februari2012:

ECB kondigt LTRO tender

aan met 3 jaars looptijd

23 juli 2012:

Lage volumes op de

beurzen zetten Q2

resultaat onder druk

6 september 2012:

Draghi geeft aan dat ECB

doorgaat met onbeperkt

obligaties opkopen

40.000

30.000

20.000

Volume

6,00

10.000

4,00

0

31-dec-08 30-apr-09 31-aug-09 31-dec-09 30-apr-10 31-aug-10 31-dec-10 30-apr-11 31-aug-11

31-dec-11

30-apr-12 31-aug-12 31-dec-12

28-feb-09 30-jun-09 31-okt-09 28-feb-10 30-jun-10 31-okt-10 28-feb-11

30-jun-11

31-okt-11

29-feb-12 30-jun-12 31-okt-12

Aandeleninkoopprogramma

Op 16 december 2011 hervatte BinckBank haar aandeleninkoopprogramma met als doel kapitaalvermindering.

BinckBank verwacht in totaal voor maximaal € 28,2 miljoen aan aandelen in te kopen gedurende een periode van 18

maanden, mits de (verwachte) solvabiliteit boven de 20% blijft. De solvabiliteitratio is gedurende 2012 niet onder de

20% grens gekomen. In totaal zijn er tussen 1 januari en 31 december 2012 2.736.491 aandelen ingekocht tegen een

gemiddelde inkoopprijs van € 6,58 en een totale waarde van € 18,0 miljoen.


Dividendbeleid

De statuten van BinckBank bepalen dat – indien en voor zover de winst dat toelaat – op de prioriteitsaandelen een

bedrag wordt uitgekeerd van zes procent van de nominale waarde van die aandelen (50 x € 0,10 x 6%). Dit bedrag wordt

niet uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar wordt toegevoegd aan de reserves van de vennootschap. De Stichting

Prioriteit bepaalt vervolgens welk gedeelte van de resterende winst wordt gereserveerd. Het na bedoelde reservering

resterende gedeelte van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. Dit betekent dat de algemene

vergadering ten aanzien van deze resterende winst kan kiezen tussen een uitkering of reservering dan wel een

combinatie van beide. Uitkeringen kunnen, met inachtneming van wat daarover is bepaald in de statuten van

BinckBank, in plaats van in geld onder meer in gewone aandelen betaalbaar worden gesteld. Voor het ter beschikking

stellen van een winstbedrag aan de algemene vergadering dient de vennootschap over een volgens de Stichting

Prioriteit toereikende solvabiliteitspositie te beschikken. Indien met inachtneming hiervan een winstbedrag aan de

algemene vergadering ter beschikking kan worden gesteld, streeft de Stichting Prioriteit naar een uitbetaling van 50%

van de gecorrigeerde nettowinst.

Dividendvoorstel 2012

Aan de aandeelhouders zal worden voorgesteld om een totaaldividend over het boekjaar 2012 in contanten uit te keren

van € 0,45 per aandeel onder inhouding van 15% dividendbelasting. Op 30 juli 2012 is een interim-dividend van € 0,17 in

contanten per aandeel uitgekeerd, waardoor het voorgestelde slotdividend € 0,28 in contanten per aandeel bedraagt.

Onder voorbehoud van goedkeuring van De Nederlandsche Bank en door de aandeelhouders op 22 april 2013, zal het

aandeel op 24 april 2013 ex-dividend noteren. Betaling van het slotdividend vindt plaats op 29 april 2013.

26

Jaarverslag 2012

De voorgestelde uitkering ligt € 0,07 per aandeel boven het gecommuniceerde dividendbeleid, te weten een uitkering van

50% van de netto gecorrigeerde winst. BinckBank doet dit voorstel voor extra dividenduitkering om te voorkomen dat in

verband met het aandeleninkoopprogramma dividendbelasting moet worden afgedragen. Aangezien de voorgestelde

dividendbetaling over 2012 groter is dan de nettowinst over het boekjaar 2012, is BinckBank conform artikel 3:96 Wft

verplicht een verklaring van geen bezwaar (“vvgb”) te krijgen van De Nederlandsche Bank en dient zij daarnaast

goedkeuring te krijgen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Houdbaarheid van het dividendbeleid in 2013

Het huidige dividendbeleid is gebaseerd op de gecorrigeerde nettowinst. BinckBank keert 50% van de gecorrigeerde

nettowinst uit als dividend. De correctie op de nettowinst over 2012 bedraagt de afschrijving op de immateriële activa van

€ 28,2 miljoen en het verschil tussen commerciële en fiscale afschrijving ter grootte van € 2,7 miljoen. De totale correctie

over 2012 bedraagt € 30,9 miljoen.

De gecorrigeerde nettowinst is geen officieel boekhoudkundig begrip, en wordt alleen gebruikt bij de bepaling van de

hoogte van het dividend. Indien de gecorrigeerde nettowinst lager is dan € 61,8 miljoen (2x € 30,9 miljoen) dan kunnen de

dividenduitkeringen onder het huidige beleid groter zijn dan de nettowinst en zal er bij dividend uitkering dus een

onttrekking uit de vrije reserves plaatsvinden.

De gecorrigeerde nettowinst voor 2012 bedraagt € 55,0 miljoen, het reguliere dividend over 2012 bedraagt daarom € 27,5

miljoen (50%). Als het reguliere dividend dat BinckBank over 2012 uitbetaalt wordt afgezet tegen de nettowinst van 2012 (€

24,1 miljoen), dan betaalt BinckBank dus feitelijk 114% (27,5/24,1) van de nettowinst uit als dividend. Als gevolg hiervan

wordt € 3,4 miljoen onttrokken uit de vrije reserves, in eerste instantie ten laste van de overige reserves en voor zover niet

toereikend vervolgens ten laste van de agio reserve. Over het verslagjaar 2012 wordt BinckBank voor het eerst

geconfronteerd met een situatie waarin het conform het dividendbeleid voorgestelde dividend hoger is dan het niveau

van de nettowinst. De vraag die zich hierbij voordoet is hoe houdbaar betaling is van dividend onder het huidige

dividendbeleid in 2013.

Voor 2013 bedraagt de correctie op de nettowinst uit hoofde van de afschrijving op de immateriële activa € 21,5 miljoen

en het verschil tussen commerciële en fiscale afschrijving ter grootte van € 4,4 miljoen, in totaal derhalve € 25,9 miljoen.

Indien de gecorrigeerde nettowinst voor 2013 lager is dan € 51,8 miljoen (2x € 25,9 miljoen) dan wordt het voorgestelde

dividend onder het huidige dividendbeleid groter dan de nettowinst en zal wederom een onttrekking uit de vrije reserves

plaats moeten vinden om dit te realiseren. Voor de beantwoording van de vraag of er onder het huidige dividendbeleid bij

een gecorrigeerde nettowinst lager dan € 51,8 miljoen in 2013 dividend betaald kan worden dient gekeken te worden of de

hoogte van de overige reserves en agio reserve een uitkering toelaten, of de bancaire kapitaal ratio’s (BIS- &

solvabiliteitratio) niet dalen onder acceptabele waarden en of de winstgevendheid van het verdienmodel

(toekomstperspectief winstgevendheid) nog voldoende ruimte laat voor een dividendbetaling.


De omvang van de overige reserves en agio reserves per 31 december 2012 (respectievelijk € 64,3 miljoen en € 373,4

miljoen) zijn in principe voldoende om een betaling van dividend die de nettowinst van 2013 overstijgt te faciliteren. De

BIS ratio en solvabiliteitsratio bedragen per 31 december 2012 respectievelijk 31,1% en 25,2%, en liggen boven de eigen

interne minimale kapitaalnorm van 12% solvabiliteitratio. Een onttrekking uit de vrije reserves in 2013 als gevolg van een

dividend betaling die het 2013 nettowinst niveau overstijgen hoeft dan ook niet direct bedreigend te zijn voor de

toereikendheid van het aanwezige Tier I vermogen van BinckBank (e.e.a. afhankelijk van de impact van stresstesten).

BinckBank verwacht dat deze buffer, tezamen met de overige reserve en de agio reserves, van voldoende omvang is voor

continuering van dividendbetalingen in 2013. Indien de winstgevendheid in 2013 onvoldoende is voor betaling van

dividend conform dividendbeleid, is BinckBank voor onttrekkingen uit de reserves wel verplicht een verklaring van geen

bezwaar te verkrijgen van De Nederlandsche Bank (“vvgb”) conform artikel 3:96 Wft, dividendbetalingen conform beleid

kunnen in dat geval ter discussie komen te staan.

BinckBank evalueert haar dividendbeleid continu waarbij gekeken wordt naar de financiële prestaties van BinckBank in

samenhang met ontwikkelingen in de kapitaalpositie, investeringsplannen, acquisitiebeleid, liquiditeits- en solvabiliteits

ratio’s. Bij structureel negatieve ontwikkelingen van de winstgevendheid en/of liquiditeits- en solvabiliteits ratio’s van

BinckBank kan het bestuur besluiten om het dividendbeleid neerwaarts bij te stellen.

Aandelenbezit

Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn vijf aandeelhouders bekend met een belang boven de 5% per

31 december 2012:

• Delta Lloyd N.V. (> 10%)

• Boron Investments N.V. (> 5%)

• Navitas B.V. (> 5%)

• Delta Deelnemingenfonds N.V. (> 5%)

• OppenheimerFunds Inc. (> 5%)

27

Eind 2012 waren de aandelenposities van de (voormalig) bestuursleden van BinckBank de volgende:

• Koen Beentjes: 37.787 aandelen

• Evert Kooistra: 35.548 aandelen

• Pieter Aartsen: 45.750 aandelen

• Nick Bortot: 60.191 aandelen

Investor Relations

BinckBank voert een open informatiebeleid naar beleggers en anderen met (financiële) belangstelling voor de

onderneming. Het doel hiervan is om hen zo goed en tijdig mogelijk te informeren over het beleid van en de

ontwikkelingen binnen de onderneming. BinckBank zoekt actief de dialoog met haar investeerders. Dit jaarverslag is

één van de middelen. Alle overige relevante informatie, zoals halfjaarverslagen, kwartaalberichten, risicorapportages

en achtergrondinformatie, is te vinden op www.binck.com.

Jaarverslag 2012

Leden van het bestuur en de manager Investor Relations hadden gedurende 2012 circa 100 gesprekken met (potentiële)

investeerders uit Europa en de Verenigde Staten. Na publicatie van de eerste en derde kwartaalresultaten evenals de

jaarcijfers organiseert BinckBank een conference call voor analisten en aandeelhouders. Tijdens de conference call

wordt door zowel de CEO als de CFO een toelichting gegeven op de resultaten van BinckBank. Andere geïnteresseerden

kunnen deze telefonische bijeenkomst volgen via de website van BinckBank. Het presentatiemateriaal wordt gelijktijdig

met het persbericht gepubliceerd op www.binck.com. Sinds eind eerste kwartaal 2011 zijn alle resultaten en kerncijfers

in een spreadsheet beschikbaar en wordt er een transcript van de conference call gemaakt. Na publicatie van het

halfjaarverslag nodigt BinckBank de analisten uit voor een analistenbijeenkomst. Verder geeft BinckBank journalisten

ieder kwartaal de mogelijkheid tot een telefonische toelichting op de resultaten.

Afdeling Investor Relations

Nelleke Nederlof

Telefoon: +31 20 522 0372

Mobiel: +31 6 201 98 337

E-mail:

nnederlof@binck.nl

Twitter:

twitter.com/BinckBank


Financiële kalender 2013

28

Jaarverslag 2012

MAART 2013

APRIL 2013

JULI 2013

Publicatie jaarresultaten 2012

Publicatie halfjaarresultaten 2013

11 Publicatie jaarverslag 2012

Publicatie halfjaarverslag 2013 23

22

Algemene Vergadering van

Aandeelhouders 2012

Publicatie eerste kwartaalresultaten

2013

24 Ex-dividend

26

Record date dividend

Ex-interim dividend

Record date interim dividend

Betaling interim dividend

Publicatie derde kwartaalresultaten

29 Betaling dividend 2013

OKTOBER 2013

Publicatie kapitaaltoereikendheiden

risicorapport

24

26

30

21

28

*Data onder voorbehoud


29

Jaarverslag 2012

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.


Verslag van het bestuur

OVERTREF

VERWACHTINGEN

VERBAAS DE

KLANT


Algemeen

Wijziging taakverdeling bestuur

Per 31 december 2012 heeft bestuurder Nick Bortot (business unit Retail) BinckBank verlaten. Zijn taken zijn binnen het

huidige bestuur herverdeeld. De heer Koen Beentjes heeft de verantwoordelijkheid voor de business unit Retail

overgenomen en zijn verantwoordelijkheid voor de afdelingen Investor Relations en Legal & Compliance Nederland

overgedragen aan financieel bestuurder Evert Kooistra (CFO). Ter waarborging van de onafhankelijkheid van de afdeling

Compliance is er een escalatielijn gecreëerd naar Koen Beentjes in zijn functie van bestuursvoorzitter. De taken van

Pieter Aartsen (Professional Services) zijn ongewijzigd gebleven.

Afschaffing distributievergoedingen

BinckBank heeft zich in 2012 gecommitteerd aan de door de AFM gedane voorstellen met betrekking tot het afschaffen

van distributievergoedingen. Vanaf 1 januari 2014 zal BinckBank geen distributievergoedingen meer ontvangen. De

maximale negatieve impact op de inkomsten uit operationele activiteiten bedraagt naar verwachting €7-8 miljoen.

Afdeling Riskmanagement

Op 15 november 2012 heeft BinckBank bevestigd dat vijf medewerkers van de afdeling Riskmanagement zijn ontslagen.

Aanleiding voor het ontslag is het ontstaan van een onherstelbare vertrouwensbreuk nadat bepaalde

privébeleggingstransacties van deze medewerkers aan het licht zijn gekomen. De privébeleggingstransacties zijn

verricht met eigen geld, voor eigen rekening en risico. Op geen enkel moment is sprake geweest van risico voor de

klanten van BinckBank en ook is geen gebruik gemaakt van middelen van de bank zelf.

32

Jaarverslag 2012

Herinrichting ICT

BinckBank heeft twee belangrijke business units: Retail en Professional Services. Beide business units bedienen een

klantgroep met eigen eisen en wensen. De klantgroepen hebben andere wensen als het gaat om zaken als

beschikbaarheid, informatie, koersen, beurzen, snelheid en geografie. Dit betekent dat bij het bouwen steeds meer aan

verschillende eisen en wensen dient te worden voldaan. Naar aanleiding van een in 2012 uitgevoerde strategische

heroriëntatie op de bij BinckBank in gebruik zijnde ICT-systemen heeft het bestuur van BinckBank besloten tot een

gescheiden doorontwikkeling van de ICT-systemen (software) voor de business units Retail en Professional Services.

Hierdoor kunnen enerzijds de economies of scale nog zo goed mogelijk worden benut, maar anderzijds kunnen Retail en

Professional Services beiden een goede ontwikkelsnelheid behalen. Ook de organisatorische inrichting van de ICTafdeling

is hierop aangepast.

De ontwikkelorganisaties zijn nu ingericht met dedicated teams voor ICT Retail en ICT Professional Services. Beide

business units maken gebruik van de centrale afdeling ICT Exploitatie & Beheer. De afdeling ICT Retail is

verantwoordelijk voor zaken als product development, software ontwikkeling op het Retail basisplatform (Topline),

functioneel beheer en design & usability van de websites. De afdeling ICT Professional Services is verantwoordelijk voor

zaken als informatieanalyse, software ontwikkeling, applicatiebeheer en quality control op het platform van

Professional Services (Europort). De afdeling ICT Exploitatie & Beheer is verantwoordelijk voor de technische

ICT-infrastructuur (hardware, operating systemen, middleware, storage, datacenter, datamanagement), procurement,

business continuity management en kantoor automatisering voor zowel de ICT-platformen van Retail als Binck

Professional Services.

De voordelen van de nieuwe opzet van de ICT-organisatie zijn onder andere een efficiëntere opzet van de organisatie,

minder afdelingen (minder lagen) en directere lijnen. De specialisten kunnen beter worden verdeeld (minder efficiency

nadelen) en hierdoor wordt een adequate opzet van het software ontwikkelingsproces bewerkstelligd. Het verlies aan

synergie tussen Retail en Professional Services is naar verwachting minder groot dan de winst die behaald wordt door

de efficiëntere indeling. Mogelijke nadelen zijn dat niet meer één persoon verantwoordelijk is voor alle ICT- afdelingen.

ICT Retail en ICT Professional Services zijn zelf verantwoordelijk voor een deel van de control. Dit kan leiden tot

conflicten tussen kwaliteit en time to market. Echter, door interne en externe functiescheiding en aanvullende

controlemaatregelen is dit goed te mitigeren.


Toelichting op de financiële resultaten

x € 1.000 FY12 FY11 Δ

Klantgegevens

Aantal rekeningen 647.046 531.465 22%

Beleggingsrekeningen 443.342 418.426 6%

Beleggersgirorekeningen 87.640 2.759 3077%

Vermogensbeheerrekeningen 22.473 19.007 18%

Spaarrekeningen 93.591 91.273 3%

Aantal transacties 8.488.569 9.709.795 -13%

Beleggingsrekeningen 7.926.557 9.630.122 -18%

Beleggersgirorekeningen 562.012 79.673 605%

Geadministreerd vermogen 22.654.201 13.724.175 65%

Beleggingsrekeningen 14.708.571 12.399.748 19%

Beleggersgirorekeningen 6.508.612 115.509 5535%

Vermogensbeheerrekeningen 1.012.617 689.987 47%

Spaarrekeningen 424.401 518.931 -18%

Winst & verliesrekening

Netto-rentebaten 32.024 38.907 -18%

Netto-provisiebaten 113.663 128.447 -12%

Overige baten 11.980 13.322 -10%

Resultaat uit financiële instrumenten 47 3.167 -99%

Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa (2) (268) -99%

Totale inkomsten uit operationele activiteiten 157.712 183.575 -14%

Personeelskosten 50.057 50.861 -2%

Afschrijvingen 35.231 35.463 -1%

Overige operationele lasten 37.139 43.800 -15%

Totale operationele lasten 122.427 130.124 -6%

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 35.285 53.451 -34%

Belastingen (8.325) (13.513) -38%

Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures (3.580) (5.848) -39%

Netto-resultaat 23.380 34.090 -31%

Resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders minderheidsbelangen 720 120 500%

Netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders BinckBank 24.100 34.210 -30%

IFRS afschrijving 28.196 28.196 0%

Fiscaal voordeel uit verschillen tussen commerciële en fiscale afschrijving 2.737 2.737 0%

Gecorrigeerde nettowinst 55.033 65.143 -16%

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende de periode 72.801.291 74.142.108

Gecorrigeerde nettowinst per aandeel 0,76 0,88

Cost / income ratio exclusief IFRS afschrijving 60% 56%

33

Jaarverslag 2012

Balans & kapitaaltoereikendheid

Balanstotaal 2.997.774 3.351.455 -11%

Eigen vermogen 455.221 469.523 -3%

Totaal aanwezig vermogen (Tier I) 160.342 160.695

BIS-ratio 31,1% 31,1%

Solvabiliteitsratio 25,2% 23,1%


Gecorrigeerde nettowinst 2012

Over 2012 bedroeg de gecorrigeerde nettowinst € 55,0 miljoen. Dit komt overeen met een gecorrigeerde nettowinst per

aandeel van € 0,76. In vergelijking met vorig jaar kwam de gecorrigeerde nettowinst 16% lager uit (FY11: € 65,1 miljoen).

De gecorrigeerde nettowinst is het netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders BinckBank gecorrigeerd voor

IFRS afschrijvingen en de belastingbesparing op het verschil tussen fiscale en commerciële afschrijving van de bij de

acquisitie van Alex verworven immateriële activa en betaalde goodwill.

Netto-rentebaten

De netto-rentebaten daalden met 18% van € 38,9 miljoen in 2011 naar € 32,0 miljoen in 2012. Gedurende 2012 bevond de

geld- en kapitaalmarktrente zich op historisch lage niveaus, waardoor BinckBank genoegen moest nemen met

substantieel lagere rendementen op haar beleggingen.

Effectenkrediet (stand einde jaar)

Netto-rentebaten

34

Jaarverslag 2012

in € miljoen

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

410

476

Netto-provisiebaten

290

323

FY09 FY10 FY11 FY12

De netto-provisiebaten daalden met 12% van € 128,4 miljoen in 2011 naar € 113,7 miljoen in 2012. De voornaamste reden

voor deze daling is een afname van het aantal transacties in 2012 met 13% ten opzichte van 2011 (FY11: 9,7 miljoen) naar

8,5 miljoen transacties.

in € miljoen

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

43,8 43,7

38,9

32,0

FY09 FY10 FY11 FY12

Alex Vermogensbeheer brengt een prestatievergoeding in rekening als klanten een positief rendement op hun

portefeuille behalen en de eindejaar standen van voorgaande jaren overtroffen worden. Over 2012 heeft Alex

Vermogensbeheer een prestatievergoeding ontvangen van 4,1 miljoen.

Netto-provisiebaten

Aantal transacties

12

in € miljoen

135

130

125

120

129,4

127,0

128,4

in € miljoen

10

8

6

9,6

8,9

9,7

0,1

9,6

8,5

0,6

7,9

115

113,7

4

110

2

105

FY09 FY10 FY11 FY12

0

FY09 FY10 FY11 FY12

Beurstransacties

Beleggersgirotransacties


Overige baten

De overige baten bedroegen in 2012 € 12,0 miljoen. Dit is een daling van 10% ten opzichte van 2011, toen de overige

baten € 13,3 miljoen bedroegen. De overige baten bestaan voornamelijk uit de omzet van dochteronderneming Able

B.V., abonnementen en seminars.

Resultaat uit financiële instrumenten

Het positieve resultaat van € 47.000 heeft voornamelijk betrekking op een herwaardering van de vordering uit hoofde

van het depositogarantiestelsel inzake DSB Bank.

Totale operationele lasten

In 2012 zijn de operationele lasten gedaald met 6% ten opzichte van 2011 (FY11: € 130,1 ) naar € 122,4 miljoen. De

personeelskosten over 2012 bedroegen € 50,1 miljoen. Dit is een daling van 2% ten opzichte van 2011 (FY11: € 50,9

miljoen), voornamelijk veroorzaakt door lagere variabele beloning aan bestuur en personeel. De afschrijvingslasten

bleven nagenoeg gelijk en de overige operationele lasten daalden met 15% van € 43,8 miljoen naar € 37,1 miljoen. In 2012

werd als reactie op de verslechterde marktomstandigheden €1,5 miljoen minder uitgegeven aan marketing. Tevens werd

er € 1,4 miljoen minder uitgegeven aan ICT consultants in verband met het afronden van specifieke projecten in 2011.

Daarnaast wist BinckBank overeenstemming te bereiken met de Nederlandse belastingdienst betreffende een

additionele btw aftrek over de jaren 2008-2012 (pro-rata btw). Hierdoor wist BinckBank in 2012 in totaal een eenmalig

btw voordeel te realiseren van € 2,1 miljoen.

Totale operationele lasten

in € miljoen

140

120

100

80

60

122,5

124,5

43,4 44,2

35,9 34,8

130,1

43,8

35,5

122,4

37,1

35,2

35

Jaarverslag 2012

40

20

43,2 45,5 50,8

50,1

0

FY09 FY10 FY11 FY12

Personeelskosten Afschrijvingen Overige operationele lasten


Business unit Retail

De business unit Retail richt zich op dienstverlening aan particuliere beleggers in Nederland, België, Frankrijk en Italië.

In Nederland wordt de dienstverlening aangeboden onder de labels Alex en Binck. In België, Frankrijk en Italië enkel met

het label Binck.

Dienstverlening Retail

De business unit Retail biedt particuliere beleggers verschillende diensten aan op het gebied van online brokerage en

vermogensopbouw (Savings & Investment Management). Onze grootste klantengroep bestaat uit zelfstandige

beleggers die via Alex en Binck hun effectentransacties uitvoeren. Daarnaast bieden wij bij Alex ook vermogensbeheer

en een online spaarproduct aan.

36

De kracht van BinckBank ligt in de combinatie van het aanbieden van een overzichtelijke, gebruiksvriendelijke,

uitgebreide en snelle online handelsapplicatie tegen scherpe tarieven met een goede service. Bovendien bieden wij

diensten met meer toegevoegde waarde, zoals mobiele handelsapplicaties en de Squawkbox. De Squawkbox is een

chatbox waar klanten met elkaar en met professionele moderators ervaringen en ideeën kunnen delen. Hiermee

streven wij een hoge klanttevredenheid na. Vier keer per jaar vragen we onze klanten naar hun mening over onze

dienstverlening. Over 2012 kreeg BinckBank een 7,5 (2011: 7,6) als rapportcijfer in onze klanttevredenheidsonderzoeken

(op een schaal van 1 tot 10). Wij hechten veel waarde aan de mening van onze klanten en gebruiken deze om hen nog

beter van dienst te kunnen zijn en ze te verbazen met de kwaliteit van onze service. Ook betrekken wij klanten bij het

ontwikkelen van nieuwe producten om deze zo goed mogelijk op de wensen van de klanten af te kunnen stemmen. Zo

wordt de nieuwe handelsapplicatie Binck360 verder ontwikkeld met behulp van input van onze klanten. Op deze wijze

kunnen wij klanten langer aan ons binden, brengen ze een groter deel van hun vermogen bij BinckBank onder en

bevelen ze ons aan bij andere beleggers.

Jaarverslag 2012

Belangrijke ontwikkelingen 2012

Evenals vele bedrijven in de financiële sector kende onze online brokeragetak in 2012 een uitdagend jaar. De

concurrentie in thuismarkt Nederland nam toe, in België en Frankrijk werd nieuwe wet- en regelgeving ingevoerd die

beleggen wellicht minder aantrekkelijk maakt en door een negatief sentiment onder beleggers waren de

handelsvolumes op de beurzen laag. Ondanks deze negatieve marktomstandigheden heeft BinckBank een aantal

belangrijke stappen gezet om haar marktaandeel in Europa verder uit te breiden en in haar thuismarkt Nederland te

verstevigen. Ook legde BinckBank meer nadruk op de uitbouw van haar vermogensbeheer activiteiten, om zo meer

tegenwicht te kunnen bieden aan de druk op online brokerage.

Voortgang bouw Retail basisplatform (Topline)

In 2012 is de bouw van het Retail basisplatform voortgezet. Zowel binnen Binck Retail Nederland als BinckBank Italië is

het nieuwe platform voor de klanten beschikbaar. BinckBank België zal in 2013 worden gemigreerd. Het nieuwe

platform zorgt ervoor dat BinckBank in de toekomst sneller en eenvoudiger nieuwe markten kan betreden en dat

nieuwe producten sneller in meerdere landen tegelijk geïntroduceerd kunnen worden. Dit zal onze innovatiekracht en

onderhouds- en ontwikkelkosten ten goede komen.

Binck360

In het afgelopen jaar is Binck360 gelanceerd in zowel Nederland als Italië voor de actieve belegger. Samen met

beleggers en traders is het platform in een korte maar intensieve beta periode ontwikkeld. In het najaar van 2012 is de

eerste versie uitgebracht.

Binck360 maakt gebruik van de allernieuwste internettechnieken. Hierdoor kan de klant het platform op elke computer

met internetaansluiting gebruiken, ongeacht de locatie; de klant hoeft niets te installeren en het platform is altijd up to

date en veilig omdat Java of Flash niet nodig is. Binck360 kan ook handig via touch devices worden bediend zodat de

belegger het ook op een tablet of in combinatie met een touch screen kan gebruiken.

Met de eerste versie is er veel aandacht besteed aan intuïtieve mogelijkheden om orders op een efficiënte wijze te

plaatsen, bijvoorbeeld rechtstreeks via de grafiek. Binck zal de verdere ontwikkeling van het platform samen met

gebruikers intensiveren en migreren naar een versie 2.0.


BinckBank in Nederland

In Nederland is BinckBank met de labels Alex en Binck marktleider. Uit eigen onderzoek blijkt dat BinckBank een

marktaandeel van ongeveer 49% heeft, gemeten over het aantal transacties. De totale Nederlandse markt schat

BinckBank op jaarbasis normaliter tussen de 10-12 miljoen particuliere transacties, maar wij gaan er van uit dat de hele

markt dit jaar significant kleiner is geweest. Naast BinckBank zijn de grootbanken en enkele relatief kleine prijsvechters

op de online brokeragemarkt actief. In Nederland wordt naast de handel in aandelen veel gehandeld in opties en andere

afgeleide producten zoals Sprinters, Turbo’s en Speeders.

Productvernieuwingen

In Nederland hebben we bij Alex en Binck verschillende vernieuwingen doorgevoerd. De focus van nieuwe innovaties

lag dit jaar op de (zeer) actieve belegger. Deze groep beleggers stelt zeer hoge eisen aan de kwaliteit van onze

dienstverlening. In 2012 zijn Amerikaanse opties aan onze dienstverlening toegevoegd. Naast de bestaande methode

voor de berekening van margin is er nu ook Portfolio Based Margin (“PBM”). PBM is een aanvulling op het reeds

bestaande Strategy Based Margin systeem (“SBM”). De doelstelling van het PBM systeem is het introduceren van een

andere systematiek van margin berekening, die beter aansluit op het risico in de portefeuilles van klanten. Bij PBM

worden alle posities van klanten doorgerekend, waardoor voor veel klanten de margin vereisten lager uitvallen. De

klantensite van Binck is vernieuwd, waardoor de gebruiksvriendelijkheid verder is verhoogd en de site een eigentijdse

uitstraling heeft. Klanten van Binck hebben daarnaast toegang gekregen tot de Scandinavische markten.

De populariteit van mobiele apparaten is in 2012 fors gestegen. Voor Binck klanten is het, net als bij Alex, nu mogelijk

om mobiel te handelen. De iPhone, iPad en Android apps zijn gelanceerd, evenals een algemene mobiele website voor

overige smart phones. Inmiddels verloopt in de ochtenduren bijna 30% van alle sessies via een mobiel apparaat en

bedraagt het aantal transacties via dit kanaal meer dan 7%.

De in 2011 geheel vernieuwde klantensite is in 2012 verder ontwikkeld. Door deze ontwikkeling zijn de snelheid,

gebruiksvriendelijkheid en handelsmogelijkheden sterk verbeterd. In 2012 is de website van Binck uitgeroepen tot beste

website volgens Netprofiler.

Aanpassing tariefstructuur Alex en Binck

De bestaande tariefstructuren voor zowel Alex als Binck zijn volledig vernieuwd en aantrekkelijker gemaakt voor onze

prospects en klanten. Het handelsgedrag van klanten stond centraal bij de ontwikkeling van de nieuwe tariefstructuren.

Voor Alex zijn met ingang van 2 april 2012 naast de standaard prijslijst twee abonnementsvormen geïntroduceerd.

Klanten betalen een vast bedrag per maand waarbij zij een gunstiger tarief betalen voor transacties in aandelen of

derivaten. Voor beide abonnementen is het bewaarloon is afgeschaft.

37

Jaarverslag 2012

Bij het label Binck kunnen klanten met ingang van 1 oktober 2012 kiezen uit twee nieuwe tariefstructuren: Binck Basic

en Binck Active. Binck Basic is bedoeld voor de minder actieve belegger die het belangrijk vindt om geen vaste kosten

zoals bewaarloon te betalen. Binck Active is aantrekkelijk voor de actieve belegger. De transactietarieven voor opties,

futures en hefboomproducten zijn zeer concurrerend. Wel betaalt de belegger in Binck Active een service fee over de

waarde van zijn beheerd vermogen. Naast aanscherping van de tarieven voor actieve beleggers schaften wij in

Nederland per 1 oktober ook het bewaarloon af onder het pakket Binck Basic.

Marketingactiviteiten

Door een effectieve omgang met het marketingbudget hebben wij de vele productverbeteringen en de introductie van

nieuwe tariefstructuren voor het voetlicht weten te brengen. Onze recente televisie commercials benadrukken dat

iedereen een succesvolle belegger kan worden met de producten en diensten van Binck. Gedurende de laatste maanden

van 2012 lag de nadruk van de marketingactiviteiten op de vernieuwde tariefstructuren. Door de vernieuwde

tariefstructuren kan de belegger fors besparen op zijn vaste kosten. De doelstellingen voor 2013 voor Binck Nederland

zijn: acquisitie, activatie en retentie. Doelstelling één is de werving van nieuwe klanten. Doelstelling twee ziet op het

activeren van bestaande klanten en doelstelling drie behelst primair het streven om klanten vast te houden.


Distributievergoeding

De AFM en de (grotere) effectenbanken, waaronder BinckBank, zijn overeengekomen dat zij per 1 januari 2014 niet

langer meer distributievergoedingen zullen ontvangen. Het jaar 2013 is een overgangsjaar. Gedurende dit jaar streeft

BinckBank ernaar om de invoering van het verbod geleidelijk te laten verlopen. BinckBank onderzoekt de mogelijkheden

om de dienstverlening hierop aan te passen.

Gewonnen prijzen

In 2012 werd de dienstverlening van BinckBank en de aan haar gelieerde partijen regelmatig bekroond met awards.

BinckBank heeft voortdurend de ambitie om beleggers het beste te bieden in de markt. De toekenning van de prijzen

door deskundigen in onafhankelijke instanties is een erkenning voor de inspanningen die worden geleverd. Op het

gebied van klantenservice wist BinckBank zich in 2012 te onderscheiden door het winnen van de NCCA-Award voor de

beste klantenservice. Sinds jaar en dag werkt de klantenservice van BinckBank volgens het motto: “onze klanten op

positieve wijze verbazen.” Ook producttechnisch wist BinckBank in 2012 opnieuw een aantal prijzen in de wacht te

slepen. In Nederland werd BinckBank uitgeroepen tot beste broker in het onderzoek van IEX Netprofiler. BinckBank

Frankrijk behaalde de volgende awards: “Meilleur broker 2012” (‘‘beste broker 2012’’) – door Forum de l’Investissement

en “Meilleur courtier pour les petits ordres” (‘‘beste broker voor kleine transacties’’) volgens het weekblad Le Revenu,

één van de prominente beleggingsbladen van Frankrijk. Ook ThinkCapital sleepte een belangrijke prijs in de wacht. De

VEB riep de Think AEX tracker uit tot beste beleggingsproduct. In 2010 won ThinkCapital hiervoor al zilver, maar nu dus

goud.

38

Jaarverslag 2012

Marktleider in België en goede prestaties in Frankrijk

Ook in België en Frankrijk stonden de omzetten onder druk door het negatieve marktsentiment. Als oorzaken van het

minder gunstige beleggingsklimaat hadden we in België, naast een algemene Europese malaise, ook nog te kampen

met een politiek instabiel klimaat. Eind 2011 werd weliswaar na een lange periode een nieuwe regering aangesteld, de

voortdurende zoektocht naar begrotingsevenwicht zorgde voor enorm veel onrust onder beleggers. Zo werd de

beurstaks in twee fasen opgetrokken, van 0,17% naar 0,22% in januari 2012 en naar 0,25% in augustus 2012. Even was er

ook sprake van om een meerwaardebelasting in te voeren, maar daar heeft men voorlopig van afgezien.

In Frankrijk werd op 1 augustus 2012 de Franse versie van de Financial Transaction Tax ingevoerd. Wij hebben in het

vierde kwartaal hiervan een negatief effect op onze omzet moeten constateren. Wij verwachten dat het handelsgedrag

van de beleggers gaat wijzigen. In plaats van rechtstreeks de aandelen aan te kopen, richten beleggers zich eerder tot

SRD, die deels is vrijgesteld van de FTT, en tot small en midcaps.

Door onze sterke marktpositionering hebben we in zowel de Belgische markt als de Franse markt mooie mijlpalen

bereikt. In België nam Binck – gemeten naar aantal transacties - het marktleiderschap over van de Belgische

internetbroker Keytrade. Door een optimale combinatie van prijs, platform en service wist Binck de voormalige

marktleider in te halen. Een prestatie waar we trots op zijn.

Ook in Frankrijk schoof BinckBank weer een plaats op in de rankings. Vorig jaar passeerde BinckBank Cortal Consors en

dit jaar werd ook Fortuneo ingehaald. Gemeten over het aantal transacties zijn we onder de online brokers, vier jaar na

de lancering in Frankrijk, nummer drie na marktleider Boursedirect en voormalig marktleider Boursorama.

Deze mijlpalen heeft BinckBank te danken aan constante evolutie van haar platform, aantrekkelijke tarieven en een

ongekend servicegerichte manier van klantbenadering. Zo heeft BinckBank in België haar langetermijn engagement

voor dit thema benadrukt met de ondertekening van het Charter van Klantvriendelijkheid. In 2012 werden in zowel

België als Frankrijk nieuwe mobiele websites gelanceerd en werden diverse innovatieve functionaliteiten aan de sites

toegevoegd.

Lancering BinckBank in Italië

BinckBank is in 2010 begonnen met de bouw van haar Retail basisplatform. Dit ICT-platform is multi-lingual,

multi-skin – er kunnen meerdere front-ends aan worden gekoppeld – en multi-fiscal.

Het eerste Europese land dat we met het Europees basisplatform hebben betreden is Italië. Na de lancering op de

Online Trading Expo in Rimini in mei 2012, zijn wij in het derde kwartaal 2012 van start gegaan met een

marketingcampagne, waarbij we ons op de actieve belegger richtten. Vanwege de relatief ongunstige

marktomstandigheden hebben we het Italiaanse marketingbudget vooralsnog beperkt.


Desondanks is de aanwas van klanten positief te noemen. Met onze positionering blijken we goed in staat te zijn om

actieve beleggers aan te trekken. Momenteel hebben we reeds de grens van 1.000 klanten bereikt. De gemiddelde

portefeuillegrootte is meer dan € 60.000 en deze eerste klanten doen gemiddeld zeven transacties per maand.

Italië is gemeten over het aantal transacties één van de grootste markten voor particuliere klanten, met circa 40

miljoen uitgevoerde transacties per jaar. Net zoals Nederlandse beleggers beleggen Italianen in derivaten, in het

bijzonder futures.

Naast Italië maken ook Alex en Binck in Nederland gebruik van het Retail basisplatform. Dit betekent dat elke nieuwe

dienst en/of elk nieuw product dat voor de Nederlandse klanten wordt gebouwd automatisch ook in Italië kan worden

gelanceerd en vice versa. De verwachting is om in 2013 BinckBank België te migreren naar het Europees basisplatform,

zodat onze Belgische klanten ook kunnen profiteren van alle bestaande en nieuwe functionaliteiten die het platform

biedt.

Consolidatie brokerage sector

Er wordt al jaren gesproken over een Europese consolidatie in de online brokerage sector. Tot op heden blijft deze echter

uit. Hoewel de crisis tal van financiële instellingen heeft gedwongen over te gaan tot de verkoop van bepaalde

onderdelen, werden online brokerage divisies zelden in de etalage gezet. De meeste Europese online brokers maken

ondanks de crisis nog steeds winst en het kapitaalsbeslag van online brokers is beperkt. Ook werden online brokers de

afgelopen jaren omgevormd tot online banken en vormden zij voor moederbedrijven een manier om spaargeld op te

halen. Als gevolg van de lage volumes loopt de winst van Europese concurrenten van Binck fors terug. Dit zou een

consolidatie dichterbij kunnen brengen. Concrete overnamemogelijkheden hebben zich echter nog niet aangediend.

Overzicht Europese peers BinckBank

Overige markten

België,

Frankrijk,

Italië

VK,

Duitsland,

Spanje

N.V.T

Dubai,

Malta

N.V.T

Noorwegen,

Denemarken

en Finland

Luxemburg

en

Zwitserland

Frankrijk,

Spanje,

Duitsland,

Oostenrijk,

België,

Luxenburg,

en VK

BinckBank Boursorama

ComDirect Swissquote Avanza Nordnet Keytrade IW Bank Fineco

Thuismarkt Nederland Frankrijk Duitsland Zwitserland Zweden Zweden België Italië Italië

Marktkapitalisatie

€ 463 € 486 € 1056,2 € 390,3 € 520,7 € 316,8 N.V.T N.V.T N.V.T

Aantal

particuliere

beleggingsrekeningen

382.646 436.257 783.616 187.077 214.800 405.500 150.870 112.140 643.000

Inkomsten uit

operationele

€ 157,7 € 218,7 € 332,1 € 105,5 € 76,7 € 125,8 € 44,7 € 68,2 € 299,9

activiteiten

Bedrijfslasten € 122,4 € 149,0 € 232,1 € 72,7 € 39,0 € 80,3 € 30,5 € 59,4 € 173,4

(Gecorigeerde)

nettowinst € 55,0 € 42,4 € 111,8 € 25,8 € 38,2 € 31,4 € 9,0 € 2,8 € 123,7

N.V.T

39

Jaarverslag 2012

(Gecorrigeerde)

nettowinst per

€ 0,8 € 0,5 € 0,8 € 1,8 € 1,2 € 0,2 Onbekend Onbekend Onbekend

aandeel

Cost/income

ratio 60% 68% 70% 70% 51% 64% 64% 81% 58%

Data per 31 december 2011


Savings & Investment Management (SIM)

In 2012 is een begin gemaakt met de herpositionering in de markt van het label Alex. Alex richt zich met een compleet

pakket aan sparen, beleggen en financiële planning producten op de “mass affluent” doelgroep. Zij biedt een one-stopshop

voor het liquide, investeerbare vermogen van klanten. De kern van de Alex propositie is dat het bereiken van

financiële doelen toegankelijk moet zijn: Alex wil met ongecompliceerde, eerlijke en transparante diensten financiële

doelen toegankelijk en haalbaar maken. Het motto “resultaat geldt” hebben wij vanaf september 2012 in al onze

nieuwe externe communicaties opgenomen.

Eerder dit jaar werd de beslissing genomen om de vermogensbeheer business verder uit te bouwen. Dit is in lijn met de

strategie van BinckBank. Hiervoor zijn een aantal investeringen gedaan in de bestaande producten, processen,

organisatie, systemen en in het Alex label. Er werd nieuw management in 2012 aangesteld om de visie en groeiplannen

voor de Savings & Investment Management business te realiseren. Er kan in 2013 meer productontwikkeling op het

gebied van sparen en vermogensbeheer worden verwacht.

Bij de Alex positionering hoort een efficiënt en prestatiegericht internet en telefoon-centrisch distributie- en

bedieningsmodel. Er wordt gebruik gemaakt van sociale media en communicatie technologieën om relaties met onze

klanten op een innovatieve manier op te bouwen en te onderhouden. In 2012 is Alex Vermogensbeheer bijvoorbeeld

begonnen met zeer succesvolle web seminars voor klanten en leads. Het web seminar zorgt ervoor dat wij

daadwerkelijk met klanten in dialoog kunnen gaan. In de web seminars komen verschillende onderwerpen en thema’s

aan bod. Het beheer van klantenportefeuilles en een thema als pensioenopbouw zijn daar voorbeelden van. Met

ongeveer 400 deelnemende klanten per online sessie en een direct meetbare positieve impact op de klanttevredenheid,

wordt deze vorm van communicatie als zeer succesvol beschouwd.

40

Jaarverslag 2012

Alex Vermogensbeheer biedt momenteel twee producten aan: discretionair vermogensbeheer en Alex Advies, een

service die in de afgelopen jaren niet actief is gepromoot, maar waarin Alex nog steeds ca. 1.200 zeer loyale klanten

heeft. In de toekomst wil Alex naast het vermogensbeheer mogelijk ook meer aandacht besteden aan de verdere

uitbouw en herlancering van een adviesproduct. De reden hiervoor is dat de vraag naar advies groot blijft en dan in het

bijzonder op de Nederlandse markt.

Alex Vermogensbeheer ontwikkelde zich in 2012 uitstekend en het beheerd vermogen steeg van € 690 miljoen naar iets

meer dan € 1 miljard eind december. Het aantal rekeningen groeide met 18% naar 22.473 (2011: 19.007). De nettoinstroom

van nieuw geld bedroeg € 213 miljoen (€ 165 miljoen in 2011). Dankzij zeer succesvolle marketing en sales

initiatieven, de voortdurend goede prestaties van het vermogensbeheerproduct en tevreden klanten, is de geldinstroom

sterk geweest en is de gelduitstroom zeer beperkt gebleven. Het product heeft tevens een sterke performance voor

onze klanten laten zien.

Eind 2012 hebben wij het beleggingsuniversum van Alex Vermogensbeheer uitgebreid met de introductie van

beleggingen in ETF’s op Europese staatsobligaties en Global corporate investment grade obligaties. Dit maakt het Alex

Vermogensbeheer product aantrekkelijker voor alle klanten vanwege de hoger verwachte rendementen en in het

bijzonder voor klanten met een hoger belegd vermogen die geen kredietrisico op BinckBank willen lopen wanneer Alex

tijdelijk uit de aandelenmarkt stapt. In 2013 wordt het beleggingsuniversum verder uitgebreid.


Resultaten business unit Retail 2012

x € 1.000 FY12 FY11 Δ

Klantgegevens

Aantal rekeningen 498.710 468.044 7%

Beleggingsrekeningen 382.646 357.764 7%

Nederland 279.189 267.187 4%

België 58.114 52.340 11%

Frankrijk 44.090 38.237 15%

Italië 1.253 - 100%

Vermogensbeheerrekeningen 22.473 19.007 18%

Spaarrekeningen 93.591 91.273 3%

Aantal transacties 7.149.267 8.936.459 -20%

Nederland 4.940.443 6.328.926 -22%

België 806.762 996.804 -19%

Frankrijk 1.375.781 1.610.729 -15%

Italië 26.281 - 100%

Geadministreerd vermogen 9.791.131 8.646.209 13%

Beleggingsrekeningen 8.354.113 7.437.291 12%

Nederland 6.366.651 5.828.143 9%

België 1.397.047 1.173.039 19%

Frankrijk 512.117 436.109 17%

Italië 78.298 - 100%

Vermogensbeheerrekeningen 1.012.617 689.987 47%

Spaarrekeningen 424.401 518.931 -18%

Winst & verliesrekening

Netto-rentebaten 27.701 33.856 -18%

Netto-provisiebaten 97.245 113.526 -14%

Netto-provisiebaten (transactiegerelateerd) 73.012 95.809 -24%

Nederland 59.195 80.596 -27%

België 6.708 8.999 -25%

Frankrijk 6.972 6.214 12%

Italië 137 - 100%

Netto-provisiebaten (overige) 24.233 17.717 37%

Overige baten 1.659 2.566 -35%

Resultaat uit financiële instrumenten - -

Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa (1) (268) -100%

Totale inkomsten uit operationele activiteiten 126.604 149.680 -15%

Personeelskosten 32.436 34.283 -5%

Afschrijvingen 33.824 34.172 -1%

Overige operationele lasten 32.775 37.064 -12%

Totale operationele lasten 99.035 105.519 -6%

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 27.569 44.161 -38%

41

Jaarverslag 2012


In de business unit Retail is het aantal rekeningen met 7% gestegen naar 498.710 en liep het aantal transacties terug

met 20% van 8,9 miljoen in 2011 naar 7,1 miljoen in 2012

Nederland

In 2012 steeg in Nederland het totaal aantal beleggingsrekeningen met 4% naar 279.189. Het totaal geadministreerd

vermogen voor Binck Nederland bedroeg eind 2012 € 6,4 miljard en het aantal transacties dat onze Nederlandse klanten

het afgelopen jaar deden lag 22% lager dan in 2011 en bedroeg 4,9 miljoen.

Alex Vermogensbeheer had begin 2012 € 690 miljoen beheerd vermogen en eind december liep dit op naar € 1 miljard.

Gedurende 2012 bedroeg de netto-instroom € 213 miljoen. Over 2012 heeft Alex Vermogensbeheer een

prestatievergoeding ontvangen van € 4,1 miljoen.

België

In België groeide het aantal beleggingsrekeningen met 11% naar 58.114. Het aantal transacties liep terug met 19% naar 0,8

miljoen en het geadministreerd vermogen bedroeg eind 2012 € 1,4 miljard.

Frankrijk

Het aantal beleggingsrekeningen groeide in Frankrijk met 15% naar 44.090. Het aantal transacties liep terug met 15%

van 1,6 miljoen in 2011 naar 1,4 miljoen in 2012. Het geadministreerd vermogen nam het afgelopen jaar met 17% toe tot

€ 512 miljoen.

42

Italië

In Italië heeft de commerciële lancering plaatsgevonden in september. In 2012 werden totaal 1.253 beleggingsrekeningen

geopend en er werden 26.281 transacties uitgevoerd. Het totaal geadministreerd vermogen bedroeg eind 2012 € 78

miljoen.

Jaarverslag 2012


Business unit Professional Services

De business unit Professional Services

In 2003 startte BinckBank, naast de dienstverlening aan particuliere beleggers, met de dienstverlening aan professionele

partijen. Professional Services biedt als partner van professionele partijen oplossingen op het gebied van beursbeleggen,

fondsbeleggen en sparen. Professional Services is binnen verschillende marktsegmenten actief en zij levert diensten aan

vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en pensioeninstellingen op het gebied van Business Process Outsourcing

(BPO) en software ontwikkeling in zowel Nederland als België. In totaal bedient Professional Services ruim 100

zelfstandig vermogensbeheerders waarvoor zij optreedt als broker/ depotbank en is sinds 2012 marktleider in Nederland

in dit marktsegment. Ook op het gebied van BPO-dienstverlening is Professional Services met zes BPO-mandaten

marktleider in Nederland.

Syntel: 30 jaar toonaangevende software voor effectendienstverlening

Syntel B.V. (Syntel), opgericht in 1979 en sinds 2006 een 100% dochteronderneming van BinckBank, is een innovatief

software bedrijf en marktleider in haar segment in Nederland. Zij ontwikkelt en levert software onder de naam

Europort waarmee financiële instellingen alle denkbare effectentransacties kunnen verwerken en administreren.

Europort is snel, schaalbaar en biedt klanten efficiencyvoordelen die aanzienlijke kostenreducties kunnen

bewerkstelligen. De laatse jaren is Europort doorontwikkeld op het gebied van generiek fondsbeleggen (effectengiro)

en (bank)sparen. Syntel levert aan acht banken software onder licentie in Nederland.

Samenvoegen van alle business 2 business activiteiten

In 2012 heeft BinckBank het besluit genomen haar Professional Services activiteiten te herstructureren in een nieuw

Business to Business bedrijf met als doel toe te werken naar een (toekomstige) sterkere Europese positie.

Concreet betekent dit dat de activiteiten van software leverancier Syntel en de (BPO) activiteiten van Binck Professional

Services stapsgewijs vanaf 2013 zullen worden samengevoegd. Vanaf de start zullen Syntel en Binck Professional Services

onder de nieuwe gezamenlijke naam Able de markt bedienen.

Wie we zijn? We are Able

Able werkt uitsluitend voor financiële instellingen die een vergunning

hebben en die focus heeft zich vertaald in een leidende positie in

Nederland. De hoge mate van klanttevredenheid is te danken aan het

gevoel voor markttrends, innovatieve oplossingen en de waardetoevoeging

aan de proposities van partners. Dit alles wordt gerealiseerd

door een enthousiaste, toegewijde club van professionals die er voor

zorgen dat beloftes worden nagekomen. Het succes in Nederland heeft

Able het vertrouwen gegeven om haar producten ook in Europa aan te

bieden, met de ambitie om uit te groeien tot een leidende speler in haar

vakgebied.

43

Jaarverslag 2012

Meer informatie over Able is te vinden op www.able.eu.

Marktontwikkelingen

Op de Europese markt is een beweging gaande van lokale Business to Business providers die grensoverschrijdend gaan

werken. Buitenlandse providers starten dienstverlening op in Nederland en België vanuit de gedachte dat een pan-

Europese markt zal ontstaan op het gebied van Business Process Outsourcing. Outsourcing staat in Nederland en België

nog in de kinderschoenen. Ten opzichte van Nederland en België bestaan in de omringende landen enkele grote lokale

providers die over het algemeen inefficiënt zijn en met een beperkt aanbod aan diensten. De vraag naar efficiënte en

goedkope oplossingen neemt fors toe door de constante (maatschappelijke) druk op de verdienmodellen van

vermogensbeheerders, banken en verzekeraars. Dit vertaalt zich in nieuwe wet- en regelgeving, zoals onder andere het

verbod op indirecte (retour)provisies en bestandsvergoedingen. Door de klant centraal te stellen wordt transparantie

voor financiële instellingen belangrijk. Lage kosten zijn per saldo een noodzaak voor financiële instellingen om te

overleven daar het onmogelijk is om te groeien in een markt die krimpt qua volume en marge.


Onze producten: Beleggen en sparen

Al onze producten worden vanuit één platform ondersteund. Deze propositie maakt dat ons Europort-platform uniek is

en de enige in haar soort.

Beursbeleggen

Wereldwijd beleggen in aandelen, derivaten en obligaties op de belangrijke beurzen. Wij onderhouden voor onze

partners wereldwijd (elektronische) koppelingen met de belangrijkste beurzen, trading platforms (MTF’s) en brokers.

Ons product beursbeleggen is modulair opgebouwd en is eenvoudig toepasbaar in de bedieningsconcepten als

discretionair vermogensbeheer, vermogensadvies en zelf beleggen voor klanten via de website van de professional.

Orders worden STP (straight through processing) realtime op beurzen uitgevoerd en transacties worden realtime in de

portefeuilles van de klanten verwerkt. Alle fondsposities kunnen realtime in de portefeuille gewaardeerd worden.

Fondsbeleggen en indexbeleggen

Fondsbeleggen en indexbeleggen betekent efficiënt beheer voor grote groepen klanten en daardoor lage kosten.

Klanten van de professional kunnen volledig online een rekening openen. Geautomatiseerde risico-acceptatie van

klanten, profielbewaking, orders in geld en rebalancing kunnen gecombineerd worden met de voordelen van een

bankrekening of een participantenrekening. Door een automatische incasso wordt er periodiek voor de klant van een

externe bankrekening geïncasseerd. Het geïncasseerde bedrag wordt vervolgens automatisch belegd in de geselecteerde

beleggingsfondsen of ETF’s (Exchange Traded Funds).

(Bank)sparen

Ons platform voorziet in een spaaradministratie met zelf in te stellen renteschalen, fiscaalvriendelijk sparen, deposito’s,

vreemde valuta en renseignering.

44

Jaarverslag 2012

Onze servicemodellen: licentie, SaaS, BPO, en bank

Product en service aanbod

Product/

service

Beursbeleggen

Licentie

SaaS/

AsP

In

voorbereiding

BPO

Bank

Beleggersgiro

In

voorbereiding

Sparen

In

voorbereiding

Door de bundeling van processing en software ontwikkeling, wordt een unieke product-service combinatie gevormd die

onze partners een beter passende dienstverlening kan bieden. Indien gewenst is het mogelijk voor partners om van

bedieningsconcept te veranderen, zonder dat dit al te ingrijpende consequenties heeft.

Software licentie

Wij leveren onze software tevens onder licentie. In dat geval is de professional zelf verantwoordelijk voor de technische

en business operations. Dit geeft hem maximale flexibiliteit bij de inrichting van zijn bedrijfsprocessen.

De unieke propositie van Able en de ontwikkeling van SaaS dienstverlening

Naast licentie en BPO wordt een nieuw bedieningsconcept gelanceerd dat wat positionering en prijs betreft tussen

licentiesoftware en BPO in komt te staan. Software as a service (SaaS) “ontzorgt” de klant volledig op het gebied van

ICT, zowel hardware als software. Het datacenter, technisch beheer van het platform, software ontwikkeling,

testmanagement en incident & problem management worden door Able binnen het SaaS concept verzorgd.


De klant behoudt binnen dit concept flexibiliteit door haar eigen en te kunnen inrichten en managen. Onze oplossing is

veelal 60% tot 80% goedkoper dan in huis oplossingen bij de klant. Naar verwachting zal eind 2013 het SaaS

bedieningsconcept in de markt worden aangeboden.

BPO-services voor banken, verzekeraars en pensioenuitvoerders

Banken, verzekeraars en pensioeninstellingen kunnen 100% white label gebruik maken van het platform van Able. Met

deze dienstverlening kunnen professionele partijen execution-only dienstverlening, vermogensadvies en

vermogensbeheer bieden aan hun klanten. De dienstverlening wordt off- balance via Able aangeboden. Able neemt de

complete orderafwikkeling, effectenadministratie, het (effecten gerelateerde) betalingsverkeer en de bijbehorende

kredietbewaking uit handen. Mede als gevolg van de kredietcrisis zoeken financiële instellingen naar kostprijsverlagende

oplossingen en is er momenteel veel vraag naar BPO-effectendienstverlening.

Dienstverlening aan zelfstandig vermogensbeheerders via BinckBank

Klanten van zelfstandig vermogensbeheerders openen een zogenaamde ’tripartiete’ rekening bij BinckBank en geven de

vermogensbeheerder een machtiging om te beleggen voor zijn of haar rekening. De vermogensbeheerder beheert de

portefeuille volgens het met de klant afgesproken mandaat en risicoprofiel. De klanten van de vermogensbeheerder

hebben daarbij altijd volledige inzage in hun portefeuille. Een team van specialisten van de brokerdesk ondersteunt

onze professionele relaties bij de orderexecutie. Klanten kunnen wereldwijd handelen in effecten, waarbij Able via de

depotbank BinckBank gebruik maakt van global brokers. Daarnaast heeft Able een eigen obligatiedesk waar een team

van ervaren specialisten obligatieorders uitvoert. Onze obligatiedesk is volledig onafhankelijk en neemt geen eigen

posities in. Hierdoor lopen wij geen marktrisico’s en is best execution voor de klant het enige belang. Able verzorgt

voor de depotbank BinckBank achterliggend het platform en de dienstverlening aan vermogensbeheerders en de

klanten van vermogensbeheerders.

Terugblik op 2012

De groei van het aantal professionele partijen dat BinckBank bedient zet onverminderd door, evenals het

geadministreerd vermogen. Zowel de groei van de dienstverlening aan vermogensbeheerders, als de migratie van de

klanten van SNS Bank, heeft geleid tot een stijging van het aantal rekeningen en het geadministreerd vermogen. Het

aantal rekeningen groeide met 134% naar 148.336 (FY11: 63.421), het geadministreerd vermogen steeg met 153% naar

€ 12,9 miljard (FY11: € 5,1 miljard) en het aantal transacties bedroeg 1,3 miljoen (FY11: 0,8 miljoen); 73% meer dan in 2011. In

2012 zijn de kosten 12% hoger uitgevallen ten opzichte van 2011. Dit zijn voornamelijk investeringen in de BPO-trajecten,

waar de kosten voor de baten uitgaan. In het tweede kwartaal van 2012 zijn de klanten van SNS huisfondsen

(fondsbeleggen) gemigreerd naar het Professional Services platform (Able). Daarmee is de tweede fase van de migratie

van de klanten van SNS Bank afgerond.

45

Jaarverslag 2012


Financiele resultaten Business Unit Professional Services 2012

x € 1.000 FY12 FY11 Δ

Klantgegevens

Aantal rekeningen 148.336 63.421 134%

Beleggingsrekeningen 60.696 60.662 0%

Beleggersgirorekeningen 87.640 2.759 3077%

Aantal transacties 1.339.302 773.336 73%

Beleggingsrekeningen 777.290 693.663 12%

Beleggersgirorekeningen 562.012 79.673 605%

Geadministreerd vermogen 12.863.070 5.077.966 153%

Beleggingsrekeningen 6.354.458 4.962.457 28%

Beleggersgirorekeningen 6.508.612 115.509 5535%

46

Jaarverslag 2012

Winst-&-verliesrekening

Netto-rentebaten 4.323 4.566 -5%

Netto-provisiebaten 16.254 14.891 9%

Overige baten 10.279 10.251 0%

Resultaat uit financiële instrumenten - - -

Bijzondere waardeveranderingen op financiële activa (1) - -100%

Totale inkomsten uit operationele activiteiten 30.855 29.708 4%

Personeelskosten 17.254 15.804 9%

Afschrijvingen 1.407 1.049 34%

Overige operationele lasten 5.827 5.018 16%

Totale operationele lasten 24.488 21.871 12%

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 6.367 7.837 -19%


Ontwikkelingen (banken)belastingen & wet-en regelgeving

In dit hoofdstuk wordt een korte uiteenzetting gegeven van het depositogarantiestelsel, de bankenbelasting, de

Financiële Transactietaks en het beleggerscompensatiestelsel (Investor Compensation Schemes) en waar mogelijk zal de

impact op BinckBank worden weergegeven.

Depositogarantiestelsel (DGS)

Het Nederlandse DGS garandeert deposito’s (waaronder spaargeld en geld op betaalrekeningen) van particulieren en

ondernemingen bij banken tot een maximum van EUR 100.000,- per depositohouder per bank. Het DGS keert uit

wanneer particulieren en ondernemingen wegens betalingsonmacht van de bank niet meer over hun tegoeden kunnen

beschikken. Op dit moment wordt het DGS achteraf gefinancierd. Banken gaan pas betalen wanneer een beroep op het

stelsel wordt gedaan, dus wanneer bij een bank betalingsonmacht is geconstateerd. De politiek vindt dat deze wijze van

financiering niet langer voldoet. Het kabinet heeft daarom besloten dat banken voortaan vooraf moeten bijdragen aan

het DGS (ex ante financiering). Banken gaan elk kwartaal een bijdrage aan het DGS betalen ten behoeve van het

depositogarantiefonds. Wanneer een beroep op het stelsel wordt gedaan keert het fonds uit. Is het fonds niet

toereikend, dan worden de resterende kosten over de banken omgeslagen conform de huidige systematiek. Met de

introductie van ex ante financiering wordt een aantal doelen nagestreefd. Een eerste doel is de uiteindelijk faillerende

bank mee te laten betalen aan het DGS. In de tweede plaats wordt de geloofwaardigheid van het DGS bevorderd door

de aanwezigheid van een depositogarantiefonds, er is immers gespaard. Ex ante financiering helpt, in de derde plaats,

in het spreiden van de kosten van het DGS over de tijd, omdat banken minder dienen te betalen op het moment dat een

bank failliet gaat. Ten slotte is het bij ex ante financiering mogelijk om risicogedifferentieerde premies te hanteren,

zodat zij vooraf al een sturende werking hebben.

Als gevolg van de nationalisatie van SNS Reaal heeft de minister van Financiën besloten de invoering van de ex-ante

financiering van het DGS met twee jaar uit te stellen. Banken moeten vanaf 1 juli 2015 in tien jaar tijd een fonds

opbouwen van 1% van de door het DGS gegarandeerde deposito’s.

Bankenbelasting

De Wet bankenbelasting, ingegaan op 1 oktober 2012, introduceert een belasting voor banken als aanvulling op eerder

getroffen maatregelen om het financiële stelsel gezonder te maken en de risico’s die banken lopen te beheersen. Na de

invoering van de bankenbelasting zal sprake zijn van drie complementair werkende instrumenten, te weten: Basel III, het

ex ante gefinancierde depositogarantiestelsel en deze bankenbelasting. Uit het recente verleden is gebleken dat

problemen bij de banken niet alleen gevolgen kunnen hebben voor de sector zelf, maar ook hun weerslag kunnen hebben

op de financiële stabiliteit in het algemeen. Hoewel veel financiële instellingen de kapitaalinjecties al (gedeeltelijk)

hebben terugbetaald, is eveneens gebleken dat de Staat bereid is noodlijdende banken een helpende hand te bieden

mocht dat nodig zijn om de financiële stabiliteit te waarborgen. Het is in de visie van de regering gerechtvaardigd dat

van de bancaire sector een bijdrage wordt gevraagd in de vorm van een bankenbelasting. Hierdoor wordt de impliciete

overheidsgarantie gefinancierd, wat naar de mening van de regering de hoofddoelstelling van de wet is.

47

Jaarverslag 2012

De bankenbelasting wordt geheven over de zogenaamde ”ongedekte” schuldfinanciering van banken, namelijk; het

totaal van de passiva verminderd met het toetsingsvermogen en de verplichtingen die onder het depositogarantiestelsel

vallen. Daarnaast wordt de belastinggrondslag verminderd met een doelmatigheidsvrijstelling van € 20 miljard. Hierdoor

blijven kleinere en niet-geconsolideerde banken buiten de heffing.

De Eerste Kamer heeft, anders dan de Tweede Kamer, langer stilgestaan bij de mogelijke implicaties van de

bankenbelasting in breder perspectief. Zij stelde met name dat de bankenbelasting niet ten koste gaat van de

kredietverlening. Als gevolg hiervan heeft de Eerste Kamer een motie aangenomen die stelt dat de Staatssecretaris vóór 1

juni 2013 door middel van een rapport van De Nederlandsche Bank de Kamer dient te informeren.

De heffing is verschuldigd op de eerste dag van de tiende maand na balansdatum (art. 11). Aangezien de wet onlangs in

werking is getreden zal voor het eerst met terugwerkende kracht bankenbelasting worden geheven over 2011. Krachtens

artikel 14 van de Wet bankenbelasting is de bankenbelasting niet aftrekbaar van de winst. De bankenbelasting heeft

geen impact op BinckBank aangezien BinckBank onder de doelmatigheidsvrijstelling van € 20 miljard valt.


Financiële Transactietaks (FTT)

Nederland

De Europese Commissie heeft op 28 september 2011 een richtlijnvoorstel gepubliceerd voor de invoering van een

EU-brede belasting op financiële transacties, de FTT. De EC beoogt met de FTT risicovolle vormen van handel te

ontmoedigen en de financiële sector een bijdrage te laten leveren aan de kosten van de crisis. De belastingopbrengsten

op EU-niveau zullen naar verwachting ongeveer € 57 miljard bedragen.

De FTT treft een breed scala aan financiële transacties, met inbegrip van de verwerving en verkoop van financiële

instrumenten. Het gaat bijvoorbeeld om effecten, geldmarktinstrumenten, units/aandelen in collectieve

beleggingsondernemingen, notes en structured products, de overdracht van risico’s verbonden aan een financieel

instrument tussen entiteiten van een groep en ook om het aangaan van derivatenovereenkomsten, zoals opties, futures

en swaps. Volgens het voorstel is de FTT gericht op het belasten van transacties waarbij financiële instellingen zijn

betrokken. De FTT is verschuldigd op het moment dat de financiële transactie daadwerkelijk plaatsvindt en is gericht op

heffing op basis van het brutobedrag van de transacties. Het belastbaar bedrag is afhankelijk van het type financiële

transactie. Over het algemeen is het belastbaar bedrag bij een financiële transactie – anders dan een transactie met

derivaten – effectief de waarde van de betaalde vergoeding als onderdeel van de financiële transactie. De richtlijn

voorziet in een minimum FTT-tarief van 0,1% voor financiële transacties anders dan die gerelateerd aan

derivatenovereenkomsten en een tarief van 0,01% bij derivatenovereenkomsten.

48

Jaarverslag 2012

Financiële instellingen zijn in het voorstel ruim gedefinieerd, waardoor niet alleen traditionele financiële instellingen

onder het wetsvoorstel vallen, maar ook bijvoorbeeld houdstervennootschappen, securitisatie-entiteiten (SPV’s) en

andere rechtspersonen die zekere, significante financiële transacties uitvoeren, gemeten naar omvang of waarde. Voor

toepassing van de richtlijn is vereist dat ten minste één van de partijen bij de transactie is gevestigd in een lidstaat.

Wanneer meer dan één financiële instelling partij is bij de transactie, zullen beide partijen onderworpen zijn aan de FTT.

Het lijkt erop dat dit het geval is ongeacht of zij zijn gevestigd in één en dezelfde lidstaat of in verschillende lidstaten.

In de Europese Unie (“EU”) is sinds 9 oktober 2012 voldoende steun voor de FTT. Naast Duitsland en Frankrijk

ondersteunen nog negen andere landen - waaronder Spanje en Italië - het voorstel voor de FTT. Om de FTT in te voeren

is een minimum van negen lidstaten nodig vanwege het principe van versterkte samenwerkingen tussen de EUlidstaten

onderling. Ook België, Oostenrijk, Portugal en Griekenland steunen het Duits-Franse voorstel. Evenals Estland,

Slowakije en Slovenië. Waar Nederland in eerste instantie nog fel tegenstander leek te zijn van de FTT, lijkt dit met het

aantreden van het nieuwe kabinet in november 2012 te zijn veranderd. Het kabinet heeft zich positief uitgesproken over

de invoering van de FTT, onder de voorwaarde dat pensioenfondsen van de belasting worden uitgezonderd, wat

momenteel in de voorstellen niet het geval is. Zweden en Engeland hebben weerstand geuit tegen de invoering van de

FTT. De vervolgstappen die thans door de Europese Commissie (“EC”) worden genomen betreft het opstellen van de

juridische documentatie ter nadere uitwerking van de plannen. BinckBank verwacht dat de invoering van de FTT een

negatieve impact zal hebben op de handelsvolumes en daarmee op de resultaten van BinckBank. Het is echter nog niet

mogelijk om een concrete inschatting te geven.

Beurstaks België

In België is de beurstaks reeds van toepassing op verrichtingen die in België worden uitgevoerd (Taks op

Beursverrichtingen) door Belgische ingezetenen. De Belgische regering heeft de beurstaks stapsgewijs verhoogd van

0,17% naar 0,22% in januari 2012 en naar 0,25% in augustus 2012. De impact van de beurstaks is merkbaar. Zo is in het

transactievolume een daling te zien ten opzichte van 2011. Echter, er kan niet worden geconcludeerd dat er een duidelijk

causaal verband bestaat tussen de verhoging van de beurstaks en de daling van het transactievolume. De daling kan

ook te wijten zijn aan het algemeen slechte beleggersklimaat dat heerst als gevolg van onzekerheid en negatieve

berichten over overheden en bedrijven.

Financial Transaction Tax Frankrijk

In Frankrijk is op 1 augustus 2012 de FTT in werking getreden. De Franse FTT gaat thans minder ver dan het voorstel van

de EC voor de FTT. Het FTT-tarief in Frankrijk bedraagt 0,2% voor de koper bij een transactie in aandelen. De Franse FTT

is slechts van toepassing op de aan- en verkoop van aandelen in grote Franse bedrijven. Het betreft alle bedrijven die

een marktkapitalisatie hebben groter dan 1 miljard euro, die hun hoofdzetel in Frankrijk hebben en op een

gereglementeerde markt noteren, hetgeen neerkomt op 109 aandelen (lijst wordt jaarlijks aangepast).


Daarnaast wil Frankrijk 0,01% heffen bij high frequency trading, dat kan worden uitgelegd als een handelsstrategie met

veel teruggetrokken orders en hetzelfde tarief voor de handel in ongedekte kredietderivaten (naked credit default

swaps). Wij hebben in het vierde kwartaal van 2012 een negatief effect op onze omzet moeten constateren. Wij

verwachten dat het handelsgedrag van beleggers gaat veranderen. Beleggers richten zich eerder tot SRD en small en

midcaps, in plaats van rechtstreeks de aandelen aan te kopen.

Financial Transaction Tax Italië

In Italië wordt de FTT in maart 2013 ingevoerd. De FTT is van toepassing op effecten en gelieerde financiële

instrumenten (waaronder ADR’s) die zijn uitgegeven door bedrijven met een hoofdkantoor in Italië en met een

gemiddelde marktkapitalisatie van meer dan € 500 miljoen in het afgelopen jaar.

Beleggerscompensatiestelsel (Investor Compensation Schemes)

De richtlijn inzake de beleggerscompensatiestelsels (“RBCS”) is onlangs herzien. De RBCS is in 1997 vastgesteld in

aanvulling op de richtlijn Beleggingsdiensten (thans vervangen door de MiFID). De RBCS voorziet erin dat klanten die

beleggingsdiensten van beleggingsondernemingen (waaronder banken) afnemen, gecompenseerd worden als de

beleggingsonderneming niet in staat is om geld of financiële instrumenten die zij namens een klant aanhoudt terug te

leveren. De herziening van de RBCS is onderdeel van een breder pakket maatregelen dat ook de herziening van de

richtlijn Depositogarantiestelsel omvat. Dit pakket strekt ertoe het vertrouwen van de belegger in de financiële

markten te herstellen.

Meer specifiek beoogt de herziening van de RBCS het volgende:

• de praktische werking van de RBCS te verbeteren;

• het toepassingsgebied van de RBCS te verduidelijken;

• de verschillen in bescherming tussen klanten van beleggingsondernemingen en banken te verminderen; dit gebeurt

onder meer door:

• (i) de dekking te verhogen van 20.000,- tot 50.000, - euro per belegger;

• (ii) een snellere uitbetalingstermijn op te nemen; en

• (iii) een gedeeltelijke financiering vooraf verplicht te stellen.

• (iv) Onder de herziene RBCS worden niet-professionele beleggers beschermd. Hiermee wordt aangesloten bij

de klantenclassificatie van de MiFID.

De doelstelling van het beleggerscompensatiestelsel wijkt fundamenteel af van dat van een depositogarantiestelsel.

Een depositogarantiestelsel draagt bij aan consumentenbescherming én aan de stabiliteit van de financiële markten,

terwijl een beleggerscompensatiestelsel alleen bijdraagt aan de beleggersbescherming. Daarnaast wordt de belegger

ook beschermd door de bepalingen van de MiFID, die onder meer een adequate vermogensscheiding voorschrijft.

Hierdoor vormt het beleggerscompensatiestelsel meer een laatste beschermingslaag voor een belegger, die pas

aangesproken wordt als alle andere beschermingsmechanismen gefaald hebben. Als een klant potentieel zowel onder

het beleggerscompensatiestelsel als onder het depositogarantiestelsel valt, krijgt hij een uitkering onder het

depositogarantiestelsel. Een klant kan echter maar één keer uitbetaling krijgen.

49

Jaarverslag 2012

Op grond van de concepttekst van de herziene RBCS, keert het RBCS ook uit bij een insolventie van een derde

bewaarder. Momenteel bestaat een dergelijke verplichting niet. Deze verplichting creëert een aansprakelijkheid voor

een derde custodian. Wat de omvang van de bijdrageplicht is van de partij die deze custodian heeft uitgekozen, is nog

niet duidelijk.

Er wordt een nieuw artikel ingevoerd dat de basisbeginselen voor de financiering voor een beleggerscompensatiestelsel

invoert. Dit artikel bepaalt met name dat:

• de marktdeelnemers de kosten voor de compensatie moeten blijven dragen;

• er wordt een minimum financieringsniveau voor alle stelsels vastgesteld dat vooraf moet worden bereikt.

Dit minimum financieringsniveau betreft minimaal 0,5 % van de waarde van de door de

beleggingsondernemingen en (Europese) beleggingsinstellingen aangehouden, geadministreerde of

beheerde gelden en financiële instrumenten. Dit streefniveau moet initieel binnen tien jaar na de

inwerkingtreding van de richtlijn zijn behaald. Het streefniveau wordt jaarlijks opnieuw berekend;

• wanneer in concrete gevallen de financieringen vooraf niet volstaan om de verplichtingen van de regelingen te

dekken, mogen extra bijdragen van de deelnemers worden gevraagd tot ten hoogste 0,5 % van de gedekte gelden

en financiële instrumenten;


• wanneer voornoemde financieringsbronnen zijn uitgeput, het stelsel kredieten bij andere compensatiestelsels kan

opnemen; en

• het stelsel daarnaast over mogelijkheden moet beschikken om korte termijn financieringen te krijgen.

De Europese Commissie heeft op 1 juli 2010 een concept richtlijn tot herziening van de RBCS vastgesteld. Internationaal

wordt deze richtlijn Directive on Investor Compensation Schemes (ICSD) genoemd. De EC is momenteel in overleg met

het Europees Parlement over de inhoud van de richtlijn. De voorlopige conclusie is dat men vooralsnog geen

overeenstemming heeft bereikt omtrent de inhoud. De voortgang is afhankelijk gesteld van de voortgang in het dossier

depositogarantiestelsel. In dit dossier is ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag geen voortgang geboekt,

waardoor een concrete datum waarop de implementatie in de Nederlandse wetgeving zal plaatsvinden vooralsnog niet

te geven is.

Mocht deze wetgeving in deze vorm zijn beslag krijgen dan zou de invloed gedurende de eerste tien jaar op basis van de

huidige omvang van de Retail portefeuille circa € 4 miljoen op jaarbasis zijn.

Door bovengenoemde ontwikkelingen op het gebied van (banken)belasting, de toenemende wet- en regelgeving en de

steeds strenge(re) eisen vanuit de toezichthouders wordt de winstgevendheid van BinckBank negatief beinvloed.

50

Jaarverslag 2012


Dochterondernemingen, joint ventures en deelnemingen

BeFrank is een PremiePensioenInstelling (PPI) en is een 50/50 joint venture tussen BinckBank

en Delta Lloyd op het gebied van collectieve pensioenen. Een PPI is een pensioenuitvoerder,

naast verzekeraars en pensioenfondsen, die pensioenregelingen uitvoert en

pensioenvermogen opbouwt, maar niet het verzekeringsrisico draagt.

De PPI legt zich toe op de uitvoering van collectieve beschikbare premieregelingen (‘defined contribution’) in de tweede

pijler aanvullend op de AOW. Collectieve beschikbare premieregelingen met individuele beleggingskeuzes hebben als

kenmerk dat de pensioenuitkering mede afhankelijk is van het resultaat van de gekozen beleggingen. De PPI biedt bij

uitstek de mogelijkheid om in de nabije toekomst uitvoering van pensioenregelingen over de grens mogelijk te maken.

Voor bedrijven met vestigingen in meerdere landen biedt dit de mogelijkheid om de uitvoering te centraliseren, te

optimaliseren en de kosten te verlagen.

BeFrank is de eerste PPI van Nederland en bundelt de online kracht van BinckBank met de pensioenkennis van Delta

Lloyd. Het resultaat is een frisse, nieuwe pensioenuitvoerder op de Nederlandse markt. BeFrank biedt een duidelijke

opbouw van het pensioen tegen lage kosten. De oprichting van BeFrank past binnen de strategie van BinckBank om

meer inkomsten uit vermogensopbouw te genereren om zodoende minder afhankelijk te worden van transactie

inkomsten.

BeFrank heeft een vliegende start gemaakt en presteerde in 2012 commercieel goed. Ondanks de zwaar toegenomen

concurrentie (8 PPI’s hebben tot op heden een vergunning ontvangen) blijven werkgevers kiezen voor BeFrank. In totaal

hebben nu meer dan zeventig werkgevers met gezamenlijk meer dan 10.000 werknemers gekozen voor BeFrank.

BeFrank heeft in maart 2012 een ISAE-3402 type II mededeling ontvangen. Hiermee toont BeFrank aan dat de

pensioenuitvoering bij haar in goede handen is en dat de interne processen van hoge kwaliteit zijn. Op 10 mei 2012

heeft BeFrank de Pensioen Bestuur & Management Award in ontvangst mogen nemen voor ‘Beste communicatie van

commerciële aanbieder 2012’. Op 11 september 2012 heeft BeFrank als eerste pensioenaanbieder een App gelanceerd

waarmee deelnemers realtime inzicht verkrijgen in hun pensioen. Aan het eind van 2012 heeft BeFrank haar portalen

vernieuwd op basis van user experience en heeft BeFrank haar services uitgebreid met volledig Engelstalige

dienstverlening.

51

Jaarverslag 2012

Meer informatie over BeFrank is te vinden op www.befrank.nl

TOM is een samenwerkingsverband tussen Optiver, ABN AMRO Clearing Bank, IMC Group

en BinckBank, dat van start is gegaan op 23 juni 2009 na het verkrijgen van de AFMvergunning.

TOM Holding N.V. heeft twee dochtervennootschappen, te weten TOM Broker

B.V. die aan aangesloten partijen een best execution service levert en TOM B.V. die een

vergunning heeft voor het opereren als een multilaterale handelsfaciliteit (“MTF” beurs).

Hierop wordt gehandeld in aandelen en opties die genoteerd staan en verhandeld worden op andere beurzen.

Nadat in 2010 en 2011 al aandelenorders (deels) werden uitgevoerd op het handelsplatform van TOM, heeft BinckBank

in 2012 ook een groot deel van haar aandelenderivaten orders naar het TOM-platform overgebracht. Na een eerste

succesvolle proef begin 2012 met een paar derivatenklassen, zijn gedurende 2012 in een aantal stappen alle klassen van

aandelenderivaten op het handelsplatform van TOM geplaatst. De index derivaten zijn in januari 2013 overgebracht.

Door het overzetten van aandelen en derivaten orders naar TOM, kunnen onze klanten optimaal gebruikmaken van de

voordelen van best execution.

Tot slot is TOM druk doende om meer banken aan te sluiten op haar Smart Order Router. De verwachting is dat de

eerste Retail bank die zal worden toegevoegd aan TOM medio 2013 technisch gereed is.

In 2012 hebben de aandeelhouders in TOM gekozen om een strategische partner als aandeelhouder in TOM te

betrekken. Op 10 december 2012 heeft NASDAQ OMX een belang van 25% in TOM genomen (onder voorbehoud van

goedkeuring van De Nederlandsche Bank en de mededingingsautoriteiten).

Meer informatie over TOM is te vinden op www.tomgroup.eu.


BinckBank heeft sinds 9 november 2010 een 60% belang in ThinkCapital, een Nederlandse

uitgever van ETF’s (trackers). Het belang in ThinkCapital past binnen de strategie van

BinckBank om meer inkomsten uit vermogensopbouw te genereren om zodoende minder

afhankelijk te zijn van transactie-inkomsten.

De belangstelling voor indexbeleggen groeit hard onder particuliere beleggers, maar ook

onder toezichthouders en de VEB. De toezichthouders zien eveneens de voordelen voor de klant van een meer

evenwichtige verhouding tussen actief en passief beheerde beleggingsproducten. De VEB heeft, als onafhankelijk

belangenbehartiger, twee awards uitgereikt aan ThinkCapital, namelijk in 2010 de Zilveren VEB Beleggingsfondsen

Award voor de Think AMX Tracker en in november 2012 de VEB Beleggingsfonds Award 2012 voor de Think AEX Tracker.

In 2011 won ThinkCapital de Gouden Stier voor “Beleggingsproduct van het Jaar” voor haar Think Global Equity Tracker.

ThinkCapital en BinckBank bundelen de krachten om trackers in Nederland definitief op de kaart te zetten.

Daarnaast richt ThinkCapital zich met indexbeleggen op de institutionele markt voor passief vermogensbeheer. Het

huidige aanbod van ThinkCapital bestaat uit tien trackers die zijn toegesneden op de Nederlandse markt. Een voordeel

van ThinkCapital ten opzichte van buitenlandse trackeraanbieders is dat ThinkCapital een Nederlandse juridische

structuur heeft en fiscaal gezien de Fiscale Beleggingsinstelling (“FBI”) status heeft. Hierdoor kan ThinkCapital, in

tegenstelling tot buitenlandse aanbieders, de ontvangen dividenden efficiënt doorgeven aan de belegger. Op basis van

diverse belastingverdragen kan deze fiscale efficiëntie worden toegepast op aandelen uit de diverse verdragslanden en

kunnen beleggers in een aantal verdragslanden hier mogelijk ook voordeel van ondervinden.

52

ThinkCapital stelt haar ETF’s samen aan de hand van fysieke replicatie. Hierbij wordt een index nagebouwd door

daadwerkelijk de aandelen uit de index in bezit van het fonds te nemen. Een aantal concurrenten maakt echter gebruik

van synthetische replicatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van swapcontracten; een constructie die extra risico met

zich meebrengt door tegenpartijrisico te accepteren. ThinkCapital is van mening dat dit niet in het belang is van de

belegger, omdat ETF’s hierdoor ondoorzichtig en complex worden.

Jaarverslag 2012

Meer informatie over ThinkCapital is te vinden op www.thinkcapital.nl.


Personeel & Organisatie

Kerncijfers medewerkers

Het jaar 2012 stond in het teken van het herinrichten van diverse organisatieonderdelen. Om nog slagvaardiger te

worden zijn diverse afdelingen, waaronder de afdeling Marketing & Sales en diverse onderdelen van de ICT-afdeling, in

de lijnorganisatie geplaatst. De doelstelling achter deze veranderingen is het vergroten van de duidelijkheid met

betrekking tot de organisatiestructuur en het versterken van de focus op de klant en de business. Ondanks dat bepaalde

veranderingen in een organisatie altijd voor enige vorm van onrust kunnen zorgen, constateren wij dat de

veranderingen door zowel de medewerkers als de rest van de organisatie als nuttig worden ervaren.

BinckBank vindt het belangrijk dat onze kernwaarden worden uitgedragen door al onze medewerkers. Onze kernwaarden

zijn onderdeel van de jaarlijkse beoordeling en bij het aannemen van collega’s wordt gekeken of zij passen binnen de

BinckBank-cultuur en deze kernwaarden in zich hebben.

Aantal FTE’s per land

Doordat de resultaten van BinckBank in 2012 achter bleven ten opzichte van voorgaande jaren, bestond de noodzaak om

kritisch te kijken naar de personeelskosten. Sinds de aanvang van de crisis in 2008 hebben we gewerkt aan de

vormgeving van een flexibele schil in de opbouw van het personeelsbestand. Dit heeft geleid tot een flexibiliteit tussen

de 30 en 35 procent op het vaste personeelsbestand op jaarbasis. Ondanks dat het technisch gezien dus redelijk

eenvoudig is om het personeelsbestand te laten afnemen, zijn wij hier zeer zorgvuldig mee omgegaan om zodoende

geen concessies te hoeven doen met betrekking tot de kwaliteit. Voor zover mogelijk zijn medewerkers herplaatst op

vrijgekomen functies waarvan invulling noodzakelijk was. Daarnaast zijn externe medewerkers vervangen door

medewerkers met een arbeidsovereenkomst met BinckBank. Italië zat in 2012 in een opbouwfase. Daar is het aantal

medewerkers uitgebreid. Syntel is de afgelopen jaren ook hard gegroeid, resulterend in een toename van 78 fte in 2009

naar 123 fte in 2012

53

Aantal FTE’s

700

600

500

400

300

200

100

526

466

3

27

30

Aantal FTE’s per land

611

565

4

6

4

34

27

30

32

502

537

590

502

4

16

34

34

Aantal FTE’s

300

250

200

150

100

50

Aantal FTE’s per leeftijdscategorie

281

267 271

237

154 163176 176 95 95

73

55

66

44 40 29

14 18 19 19

Jaarverslag 2012

0

2009 2010 2011 2012

0

< 24 25-34 35-44 45-54 55 >

Nederland

België Frankrijk Italië Spanje

2009 2010 2011 2012

Aantal FTE’s per afdeling

Man/vrouwverhouding

250

Aantal FTE’s

200

150

100

50

0

195

174 172

148

156

144

132

113

76 6664

59

24 2828 31

1

ICT Operations Prof. Services Retail Staven

en overige

2009 2010 2011 2012

123

111

100

79 78

65 65 61

Syntel

Aantal FTE’s

700

600

500

400

300

200

100

0

611

565

590

526

106

94

101

96

430 471

505

489

2009 2010 2011 2012

Mannen Vrouwen


Werving en Selectie

In 2012 is de nieuwe “Werken bij Binck” website in gebruik genomen. De website stelt ons in staat om efficiënt en met

geringe kosten zelfstandig de werving van nieuw personeel te doen voor BinckBank Nederland, België, Frankrijk en Italië.

MTO

Eind 2011 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (“MTO”) gehouden. De medewerkers van BinckBank scoren over

het algemeen niet afwijkend ten opzichte van andere medewerkers binnen de benchmark. In 2012 zijn de medewerkers in

samenwerking met het management van de afdelingen door middel van workshops aan de slag gegaan met de

resultaten uit het MTO. Een groot deel van de aanbevelingen zijn inmiddels opgevolgd. Eind 2012 is de survey herhaald.

Uit de resultaten van deze survey kan worden vastgesteld dat de samenwerking tussen de afdelingen duidelijk is

verbeterd. In 2012 zijn ook de buitenlandse vestigingen meegenomen in het onderzoek.

Trainees en de ‘BinckBank ICT-klas’

In totaal zijn in 2012 45 medewerkers doorgestroomd naar een nieuwe functie binnen BinckBank. Voor BinckBank heeft

dit als voordeel dat we talentvolle medewerkers langer aan ons kunnen binden en dat kennis en ervaring behouden

blijft binnen het bedrijf. De medewerker kan zich op verschillende terreinen verder ontwikkelen en doorgroeien. In 2012

zijn twee trainees uit het traineeprogramma ingestroomd naar een functie binnen de organisatie.

54

Afgelopen jaar hebben zeven mensen deelgenomen aan de “BinckBank ICT-klas.” Alle zeven deelnemers van 2012

hebben de cursus succesvol afgerond en zijn ingestroomd naar een functie binnen de ICT-afdelingen. Inmiddels zijn zij

gestart met een vervolgopleiding in de avonduren. De “BinckBank ICT-klas” is een initiatief waarbij personen die graag

in de ICT werkzaam willen zijn, een opleiding van vier maanden aangeboden krijgen. In deze periode worden ze in staat

gesteld om een certificaat op propedeuse niveau te behalen. Na het behalen van het certificaat bieden wij deze mensen

een arbeidsovereenkomst aan met de mogelijkheid intern verder opgeleid te worden in diverse ICT-vakgebieden.

Jaarverslag 2012

Blended learning

In 2012 zijn we een pilot gestart op het gebied van online learning. De reden voor deze pilot was enerzijds om tot een

methodiek van opleiden te komen die aansluit bij de behoefte en de wijze van educatie van onze medewerkers en

anderzijds vanwege veranderende wetgeving op dat gebied. De combinatie van online learning en het volgen van

informatiesessies en workshops is een methodiek die eerder bij Binck is toegepast in een management development

programma. Deze ervaring en de resultaten van het onderzoek hebben geleid tot blended learning programma’s op het

gebied van Compliance, Security, algemene kennis van producten, procedures en het bedrijf BinckBank. De programma’s

worden in 2013 verder ontwikkeld en op verschillende afdelingen binnen de organisatie geïmplementeerd. De

desbetreffende afdelingen worden nauw betrokken bij het samenstellen van de inhoud van de programma’s.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim bij BinckBank is in 2012 met 2,9% relatief laag te noemen. Het percentage is onveranderd ten

opzichte van 2011.

Wetgeving

De Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 (“Regeling”) is van toepassing op BinckBank. In 2011 is conform de

Regeling het beloningsbeleid 2011 vastgesteld. In 2012 is de implementatie en de inrichting van het beloningsbeleid

volledig afgerond. De remuneratiecommissie, bestaande uit twee leden van de raad van commissarissen, is ingesteld.

De remuneratiecommissie adviseert de raad van commissarissen in hun verantwoordelijkheid om toezicht te houden op

de vaststelling en uitvoering van het beloningsbeleid. De remuneratiecommissie wordt hierin voorzien van informatie

en advies door de controlefunctionarissen. Dit zijn de Manager Risk Management, de Manager Compliance en de

Manager HR. De remuneratiecommissie is in 2012 driemaal bijeengekomen.

Samenwerking met de ondernemingsraad

Het bestuur heeft gedurende 2012 constructief overleg gevoerd met de ondernemingsraad (OR) van BinckBank. Tijdens

het overleg met de ondernemingsraad is onder meer gesproken over de veranderingsprocessen bij Marketing & Sales,

de organisatie van de ICT-afdeling, de uitkomsten uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek en de uitkomsten uit

de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Ook zijn diverse instemmingsverzoeken met betrekking tot wijzigingen van de

BinckBank arbeidsvoorwaarden bij de ondernemingsraad ingediend.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Integrale benadering en speerpunten

Het succes van BinckBank is voor een belangrijk deel toe te schijven aan de doelstelling dat de klant altijd centraal staat.

Dit is en blijft de hoeksteen van het beleid en staat centraal bij alle innovaties, productvernieuwingen en dagelijkse

dienstverlening aan onze klanten. Onze missie is dat de particuliere belegger goed kan beleggen. Sinds de oprichting

slaagt Binck hierin, onder meer door de particuliere belegger dezelfde technische hulpmiddelen te verschaffen als

professionele beleggers en door de particuliere belegger in staat te stellen juiste beslissingen te nemen door hem

toegang te geven tot een breed spectrum aan informatie, zoals nieuws, fundamentele en technische analyses, analyses

van analisten en risico analyses. Daarnaast kan de particuliere belegger bij Binck handelen tegen zeer scherpe tarieven.

Permanente educatie van beleggers neemt bij Binck een belangrijke plaats in. Daarnaast krijgt het op de kaart zetten

van duurzaam beleggen de nodige aandacht. BinckBank promoot hiertoe dit thema en probeert actief de bestaande

scepsis bij beleggers aangaande duurzame beleggingen te verminderen.

Ons beleid en onze activiteiten rondom het thema van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) beperken zich

zodoende niet tot een zo duurzaam mogelijke inrichting van de bedrijfsvoering. Ook bij de ontwikkeling van onze

producten en diensten en het distribueren van beleggingsproducten houdt BinckBank rekening met maatschappelijke

aspecten. In de volgende figuur wordt de integrale aanpak van het MVO-beleid van BinckBank geïllustreerd. De

dimensies van het MVO-beleid worden gevormd door:

• Management & beleid, waaronder het formuleren van MVO-ambities en de organisatie van MVO. Deze zijn

vastgelegd in het beleidsstuk dat te lezen is op de website van BinckBank;

• Financiële dienstverlening, waaronder integratie van MVO-doelstellingen in de producten en diensten en het

ontwikkelen van specifiek op duurzaamheid gerichte producten en diensten;

• Maatschappelijke betrokkenheid, waaronder het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten en de oriëntatie op

stakeholders; en

• Bedrijfsvoering, waaronder het personeels- en milieubeleid. Bij de beschrijving van onze activiteiten in 2012 houden

wij deze volgorde aan.

Deelgebieden in het MVO-beleid

55

Jaarverslag 2012

MANAGEMENT & BELEID

B.

ORGANISATIE MVO

C.

INTEGRATIE IN

PRODUCTEN

& DIENSTEN

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

A.

MVO AMBITIES

D.

DUURZAME

PRODUCTEN

& DIENSTEN

MVO BELEID

H.

PERSONEELSBELEID

E.

MAATSCHAPPELIJKE

ACTIVITEITEN

BEDRIJFSVOERING

G.

INTERN MILIEUBELEID

F.

KLANTWAARDE, DIALOOG

EN MARKTORIENTATIE

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID


Belangrijke gebeurtenissen in 2012 vanuit het perspectief van MVO:

• Alle aandelenorders van alle AEX-fondsen zijn verhandelbaar op het TOM platform. Voor beter uitgevoerde

aandelenorders leverde dit over het jaar gemiddeld een betere prijs op voor beleggers;

• Per 29 oktober 2012 zijn vrijwel alle optieklassen voor fondsen in de AEX en AMX verhandelbaar op het TOM

platform;

• Zowel Alex als Binck voert een zeer uitgebreid assortiment qua duurzame beleggingsfondsen in Nederland;

• Bij Alex en Binck worden de duurzame informatiemodules binnen de fundamentele analysetool van FDA voortaan

kosteloos ter beschikking gesteld. Voorheen maakten deze modules deel uit van het premiumpakket waarvoor

€ 45,- per kwartaal aan abonnementskosten moest worden betaald;

• Alex Vermogensbeheer heeft het spectrum van Europese aandelen door Sustainalytics laten toetsen op de

beginselen van de Verenigde Naties; en

BinckBank heeft een aantal prijzen voor beste broker gewonnen, waaronder die van IEX Netprofiler in Nederland en

in Frankrijk onder meer door Le Forum d’investiment en Label d’excellence.

Financiële dienstverlening

BinckBank streeft er sinds haar oprichting naar om particuliere beleggers dezelfde mogelijkheden te bieden als

professionele beleggers. Daarbij beoogt BinckBank zo veel mogelijk faciliteiten te bieden om haar klanten goed te laten

beleggen. Klanten moeten de risico’s van het beleggen kennen, begrijpen en kunnen beheersen. Hiertoe is een groot

aantal tools beschikbaar op het gebied van ondersteuning. Zoals gezegd neemt educatie van beleggers hierbij een

belangrijke plaats in. Daarnaast treffen wij als bank de nodige maatregelen waarmee klanten de risico’s van beleggen

beter kunnen beheersen.

56

Jaarverslag 2012

Ontwikkelingen 2012

1. Best Execution voor aandelen en opties voor particuliere beleggers

Met de oprichting van TOM is inhoud gegeven aan het verder invullen van de doelstelling met betrekking tot Best

Execution. Alle bestens aandelenorders voor de beurzen in Amsterdam, Brussel en Parijs worden sinds 2011 via TOM

geleid. Daarbij zoekt de Smart Order Router van TOM op welke markt de beste prijs wordt afgeven, op Euronext of

op TOM MTF. In 2012 is TOM als eerste aanbieder in Europa ook gestart met Best Execution voor derivaten.

Afgelopen jaar heeft TOM stapsgewijs de optieklassen voor AEX-fondsen en AMX-fondsen toegevoegd. Per 29

oktober 2012 worden vrijwel alle optieklassen ook op TOM verhandeld. In januari 2013 is TOM live gegaan met AEXindexopties,

zowel dag- als weekopties.

TOM rapporteert maandelijks de resultaten op het gebied van betere prijsvorming voor particuliere beleggers van

AEX-aandelen die direct op de markt kunnen worden uitgevoerd en waarvoor TOM een betere prijs dan Euronext

biedt.

2. Promotie van duurzaam beleggen en het voeren van duurzame beleggingsfondsen

De eerste week van oktober was de Week van het Duurzaam Beleggen. Gedurende deze week werd door de

Vereniging voor Beleggers in Duurzame Ontwikkeling (“VBDO”) door het organiseren van verschillende activiteiten

de aandacht gevestigd op de mogelijkheden van duurzaam beleggen. Ook Binck heeft van zich laten horen tijdens

de Week van het Duurzaam Beleggen. Onze bijdrage was dit jaar structureel van aard. Voortaan krijgen beleggers

bij Alex gratis de duurzaamheidsindicator van FDA van een aantal AEX-bedrijven en Midkappers tot hun

beschikking. Tot dusver maakte deze informatie deel uit van het premiumpakket waarvoor klanten € 45, - per

kwartaal verschuldigd waren. Deze stap past in het promoten van het thema duurzaam beleggen.

3. Uitsluitingsbeleid

Daarnaast heeft Alex Vermogensbeheer een belangrijke stap gezet in het formuleren van een zogeheten

uitsluitingsbeleid. In samenwerking met Sustainalytics heeft Alex Vermogensbeheer het universum van de 500

aandelen waar het model in belegt gescreend. Met deze screening wil Alex Vermogensbeheer voorkomen dat

belegd wordt in bedrijven die de beginselen van de VN Global Compact schenden. De Global Compact richtlijnen zijn

internationaal erkend en wijdverbreid omarmd als framework voor bedrijven op het gebied van mensenrechten,

arbeid, milieu en anticorruptie. De uitkomst van de screening door Sustainalytcis voor Alex Vermogensbeheer was

overigens positief. Alle bedrijven die Alex Vermogensbeheer meeneemt om in te beleggen, voldoen aan de

onderzochte richtlijnen.


4. Permanente en veelal gratis educatie van de Alex Academy

De Alex Academy biedt klanten en niet-klanten permanente en veelal gratis educatie aan via cursussen, seminars,

webinars, blogs, columns en coaching trajecten. De trainingen worden zowel klassikaal als online gegeven. Tevens

beschikt Alex over een branded videokanaal op Youtube. Op dit videoportal kunnen beleggers, zowel klanten als

niet-klanten, instructievideo’s over beleggen bekijken op alle niveaus. In november 2012 publiceerden de

beleggingstrainers van de Alex Academy het door hen opnieuw geschreven boek “Beleggen voor Dummies.” Met al

deze middelen kunnen beleggers hun kennis over beleggen vergroten op het door hen gewenste gebied en niveau.

Aantal in 2012 Deelnemers 2012 Aantal in 2011 Deelnemers 2011

Klassikale training 69 1.255 75 2.600

Online seminars 62 11.444 106 26.594

Youtube kanaal 53 50.301 60 96.000

Zowel de klassikale trainingen als de online seminars worden door de deelnemers gewaardeerd met het cijfer 8,2,

waarbij de beleggingstrainers een 8,4 ontvangen.

5. Overige faciliteiten op het gebied van ondersteuning beleggers

BinckBank beoogt zoveel mogelijk faciliteiten te bieden om haar klanten goed te laten beleggen. Klanten moeten de

risico’s van het beleggen kennen, begrijpen en kunnen beheersen. Hiertoe is een groot aantal maatregelen

getroffen, waaronder een uitgebreid klantacceptatie alsook ondersteuning voor klanten. Naast uitgebreide toegang

tot fundamentele, technische en risicoanalyse van een groot scala aan beleggingsinstrumenten, betreft dit als

vanzelfsprekend realtime inzicht in de risico’s van de portefeuille op basis van value-at-risk en toetsing van de

feitelijke risico’s aan deze persoonlijke value-at-risklimieten. Andere faciliteiten die BinckBank biedt zijn:

• een handleiding met een uitgebreide risicoparagraaf;

• de mogelijkheid van een financieel rijbewijs waarmee klanten inzicht krijgen in hun kennis en begrip van

belegging technische zaken. Sinds 28 maart 2011 is het financieel rijbewijs voor zowel niet-complexe als

complexe beleggingsproducten bij Binck en Alex beschikbaar; en

• in 2012 werd een nieuw margin systeem geïntroduceerd: het zogeheten Portfolio Based Margin (“PBM”). Met

deze methodiek worden risico’s nauwkeuriger in kaart gebracht dan met de traditionele Strategy Based Margin

(‘‘SBM’’) methodiek. Daarnaast is binnen deze methodiek de doorlooptijd om overschrijdingen op te heffen

verkort en verder geautomatiseerd. Door middel van deze methodiek worden klanten in staat gesteld om

binnen voor de bank vergelijkbare risicogrenzen scherper te handelen.

57

Jaarverslag 2012

6. Als internetbank besteedt BinckBank veel aandacht aan de beveiliging van de PC-omgeving van klanten

Maatregelen op dit gebied zijn:

• Het actief informeren van klanten over de dreigingen van het internet. Hiervoor is onder meer een video

gemaakt waar wij op een begrijpelijke en overzichtelijke wijze het belang van een veilige PC-omgeving

uitleggen en de elementen benoemen die voor een veilige PC-omgeving nodig zijn;

BinckBank attendeert beleggers op de site www.veiligbankieren.nl. Deze site maakt deel uit van de

grootschalige campagne die door de Nederlandse Vereniging van Banken (“NVB”) op dit vlak is gevoerd; en

• Het actief aanbieden van informatie over bepaalde oplossingen, zoals de beste gratis en betaalde firewall, de

beste gratis en betaalde spamfilter en wat de klant nog meer kan doen om bedreigingen te signaleren en te

voorkomen.


Maatschappelijke betrokkenheid

Vanuit onze positie als bank zijn we ons bewust van onze maatschappelijke positie in de samenleving. Binnen deze

betrokkenheid ruimen wij plek in voor het steunen van een aantal maatschappelijke initiatieven. De rode draad voor

deze activiteiten wordt gevormd door het leveren van een bijdrage aan de financiële geletterdheid binnen Nederland.

In 2012 heeft BinckBank samenwerking gezocht met het NIBUD. Samen met het NIBUD en de gemeente Amsterdam

beoogt BinckBank het geldexamen in te voeren op alle basisscholen in Amsterdam. Hiermee wil BinckBank naast het

beschikbaar stellen van financiële middelen ook bijdragen door expertise te benutten en medewerkers in te zetten.

Daarnaast heeft een andere samenwerking met het NIBUD geleid tot het verzorgen van een aantal online seminars

over pensioen. Onder andere in de Week van het Pensioen werd het model van de schijf van vijf voor pensioenen onder

de aandacht van klanten gebracht.

Bedrijfsvoering

Onderstaande indicatoren zijn voor de bedrijfsvoering van BinckBank in Nederland. De kantoren in België, Frankrijk en

Italië zijn wegens de beperkte hoeveelheid materiaal buiten beschouwing gelaten.

2012 2011 Opmerking

Papier 7.845 kg 10.778 kg Dubbelzijdig printen

Toner 23 kg 91 kg Nieuwe printers gebruik Solid Ink i.p.v.

toner

Energie 1.373 MWH 1.339 MWH 100% groene stroom en 1,1%

zelfopgewekte zonne-energie

58

Water 3.144 M 3 4.451 M 3

Jaarverslag 2012

Papier

Net als in 2011 is ook in 2012 louter gebruik gemaakt van duurzaam papier. De cijfers zijn exclusief commercieel druk- en

printwerk (dagafschriften, kwartaalrapportages, correspondentie, klantenmappen en ander marketingmateriaal). Voor

al deze uitingen streven wij ernaar zoveel mogelijk gebruik te maken van gecertificeerd papier. Zo weten wij dat voor

het commercieel drukwerk gebruikte papier 100% FSC is. Echter voor bepaalde verpakkingsmaterialen kunnen wij deze

garantie niet geven.

Toner

In 2012 nog slechts 23 kg toner gebruikt (inclusief printstraat, exclusief commercieel drukwerk). Over 2011 bedroeg dit 91

kg. De daling komt door het in gebruik nemen van nieuwe printers. Deze maken gebruik van Solid Ink technologie in

plaats van toner.

Energie

Het energieverbruik op de Barbara Strozzilaan bedroeg in de periode november 2011 tot en met oktober 2012 1.373 MWh.

Hiervan was 100% gecertificeerde groene energie; 1,1% was afkomstig van onze eigen zonnepanelen.

Koeling

De koeling van ons kantoor op de Barbara Strozzilaan is aangesloten op het net van Nuon welke zijn koude uit het water

haalt van De Nieuwe Meer. Met het koude water voorziet Nuon het kantoor van BinckBank van duurzame koeling. Het

systeem kent een CO2-reductie van circa 70 % ten opzichte van conventionele koelmethoden.

BinckBank heeft in 2010 voor haar datacenter voor Equinix gekozen. Voor BinckBank was bij de keuze voor Equinix haar

vooruitstrevende energieprogramma een belangrijke overweging. Equinix is het eerste datacenter in Europa en het

eerste bedrijf in Nederland met een ISO 50001 certificering, de nieuwe, mondiale norm voor energiemanagement. Ook

in 2012 heeft Equinix opnieuw innovatieve en duurzame vernieuwingen ingevoerd die onze keuze voor deze partner op

duurzame gronden bevestigen. Zo heeft Equinix in oktober 2012 haar platform AM3 in Amsterdam verder uitgebreid,

overigens zit Binck op platform AM1.


Dit nieuwe platform maakt het gebruik van warmte- en koudeopslag in de grond in plaats van mechanische koeling.

Overtollige warmte wordt hergebruikt bij de verwarming van belendende gebouwen. Deze en andere duurzame

technologieën zorgen voor significante energiebesparingen, waardoor de klanten van Equinix hun CO2 footprint in

belangrijke mate kunnen beperken. Het is niet mogelijk dit per bedrijf te specificeren. Eerder heeft Equinix al in 2011 het

ISO 14001 certificaat (milieumanagement) behaald. De ISO 14001 certificering biedt bedrijven de nodige elementen voor

een effectief milieuvriendelijk managementsysteem.

Verslaglegging en GRI

De GRI-richtlijnen staan voor de Global Reporting Initiative richtlijnen. De Verenigde Naties heeft deze richtlijnen in het

leven geroepen om bedrijven hulp te bieden bij de verslaggeving op het gebied van duurzaamheid. BinckBank geeft

geen apart duurzaamheidsverslag uit. BinckBank kiest ervoor om een aparte paragraaf over MVO te integreren in haar

jaarverslag. Bij de publicatie van een apart duurzaamheidsverslag is gebleken dat grote overlap bestaat tussen het

jaarverslag en de voor BinckBank relevante GRI-richtlijnen, zoals de strategiebeschrijving, de risicoparagraaf en het

personeelsbeleid. Daarnaast is een groot aantal speciaal voor financiële dienstverleners gedefinieerde GRI-indicatoren

niet of nauwelijks van toepassing op BinckBank. Zo strekt ons geografisch werkgebied zich uit over landen binnen de

Europese Unie. Hierdoor spelen er geen issues op het gebied van mensenrechten, scheve inkomensverdelingen of

andere sociale vraagstukken. BinckBank verleent krediet aan particuliere beleggers voor de aankoop van effecten en

ziet zich derhalve niet geconfronteerd met ethische of maatschappelijke vraagstukken ten aanzien van het verstrekken

van kredieten aan bedrijven.

59

Jaarverslag 2012


Vooruitzichten 2013

Innovatie Retail basisplatform

Ons handelsplatform Binck360 wordt in 2013 verder uitgebreid met functionaliteiten voor de handel in futures.

Daarnaast worden de basics van het platform verbeterd en geoptimaliseerd, met onder andere geïntegreerde

technische (basis) analysemogelijkheden en geavanceerde orderfunctionaliteiten.

Afschaffing distributievergoedingen in Nederland

BinckBank is met de AFM overeengekomen dat zij per 1 januari 2014 niet langer meer distributievergoedingen zal

ontvangen. Door middel van een directe beloning is het voor de klant duidelijker zichtbaar wat de prijzen zijn van de

verschillende beleggingsdiensten. Om de invoering van het verbod geleidelijk te laten verlopen is 2013 aangewezen als

overgangsjaar. Er zijn een aantal ideeën om de dienstverlening van BinckBank hierop aan te passen. Deze ideeën

worden in 2013 verder uitgewerkt. De afschaffing van distributievergoedingen heeft een negatieve impact op het

verdienmodel van Binck.

Wijziging btw-tarief in Nederland

Op 1 oktober 2012 is het standaard btw-tarief verhoogd van 19% naar 21%. De tariefswijziging heeft gevolgen voor

BinckBank. Naast de diensten waarover geen btw wordt geheven, biedt BinckBank namelijk ook bepaalde diensten

waarover wel btw wordt berekend. De tariefswijziging wordt door BinckBank niet doorberekend aan de klant, wat een

daling van de opbrengst tot gevolg heeft.

60

Jaarverslag 2012

Financiële Transactietaks Nederland

De invoering van de Financiële Transactietaks in Nederland lijkt met het aantreden van het nieuwe kabinet in november

2012 weer op de agenda te staan. De voorwaarde is wel dat pensioenfondsen van de belasting dienen te worden

uitgezonderd. De Europese Commissie (“EC”) is bezig met het opstellen van juridische documentatie ter nadere

uitwerking van de plannen. Onder bepaalde voorwaarden zou de FTT mogelijk ook in Nederland kunnen worden

ingevoerd. In Italië wordt de FTT in maart 2013 ingevoerd. De invoering van de FTT heeft naar verwachting negatieve

gevolgen voor de performance van BinckBank.

Aandeleninkoopprogramma

Het aandeleninkoopprogramma wordt nog voortgezet tot en met juni 2013, mits de solvabiliteit boven de 20% blijft.

Buitenlandse bijkantoren

Voor BinckBank België is de migratie naar het Retail basisplatform het grootste project in 2013.

In Frankrijk wil BinckBank haar positie verder uitbouwen en voor Italië is het doel om enerzijds het klantenbestand

uit te breiden en anderzijds doormiddel van verschillende marketingcampagnes de naamsbekendheid in Italië

vergroten.

Wijziging beleggingsbeleid Alex Vermogensbeheer

Per 1 januari 2013 is het beleggingsbeleid van Alex Vermogensbeheer gewijzigd. Vanaf die datum houdt Alex

Vermogensbeheer op het moment dat de kansen in de aandelenmarkt minder geacht worden het vermogen

van onze klanten niet meer aan in contanten, maar zal dit beleggen in obligatietrackers van ThinkCapital. De

vervanging van cash door obligatietrackers is uitgebreid gebacktest en zou in de achterliggende periode onze klanten

een beter resultaat hebben gegeven.

Able

Vanaf begin 2013 zijn de business unit Professional Services en softwarebedrijf Syntel als één label in de markt gezet,

onder de naam Able. Able is een service- en softwarebedrijf dat zich volledig richt op beleggen en sparen. Als specialist

biedt Able drie producten: beursbeleggen, fondsbeleggen en banksparen. De producten worden in verschillende

concepten aangeboden. Zo kan het worden geleverd onder een standaard software licentiemodel, als software as a

service (“SaaS-service”) of door middel van volledige uitbesteding/BPO. In november 2012 hebben Binck Professional

Services en eXimius de handen ineengeslagen bij het aanbieden van een portfolio management service voor

vermogensbeheerders en private banks. Door het eXimius-platform volledig te koppelen aan het Professional Services

platform, maakt Binck Professional Services dit hoogwaardige platform laagdrempelig en toegankelijk voor

vermogensbeheerders die zich richten op de dienstverlening aan high net worth individuals. De nieuwe service zal naar

verwachting halverwege 2013 in de markt beschikbaar zijn.


Eenmalige heffing als gevolg van nationalisatie SNS Reaal

Op 1 februari 2013 heeft de Nederlandse staat SNS Reaal op basis van de interventiewet genationaliseerd. Er zal een

eenmalige, in de staatskas vloeiende resolutieheffing aan banken opgelegd worden van in totaal € 1 miljard euro. Deze

heffing zal niet voor de vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn. De bijdrage van de verschillende banken zal worden

gerelateerd aan de totaalsom van de onder het depositogarantiestelsel gegarandeerde deposito’s die op 1 februari 2013

bij hen worden aangehouden. Het is momenteel onduidelijk wat de exacte bijdrage zal zijn voor BinckBank N.V., met

gebruikmaking van de beschikbare gegevens zoals gebruikt bij de laatste bijdrage aan het depositogarantiestelsel, zou

dit ongeveer € 4,5 - 5,0 miljoen kunnen bedragen.

Vooruitzichten

Op basis van de huidige marktontwikkelingen zijn wij positief over de vooruitzichten van BinckBank. Het resultaat blijft

echter sterk afhankelijk van de activiteit van onze klanten op de beurs, wat mede wordt bepaald door (macro)

economische ontwikkelingen. De volatiliteit en richting van de beurs zijn hierbij belangrijk. Hierdoor is het voor ons niet

mogelijk om concrete verwachtingen te geven ten aanzien van de resultaten voor 2013. BinckBank zal zich blijven

richten op verdere groei van het klantenbestand, zowel in binnen- als buitenland, om zo haar ambities te realiseren.

61

Jaarverslag 2012


Personalia bestuursleden


Koen N. Beentjes, bestuursvoorzitter

(1961 – Nederlandse nationaliteit)

Koen is tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 28 april 2009 benoemd tot statutair bestuurder van

BinckBank voor een periode van vier jaar en heeft in 2012 verantwoordelijkheid gehad voor Informatie Technologie,

Human Resources, Internal Audit Department (IAD), Savings & Investment Management (SIM), Legal & Compliance en

de Corporate Secretary functie en met ingang van 2013 wordt hij ook verantwoordelijk voor de business unit Retail

(brokerage), de buitenlandse bijkantoren, ThinkCapital en TOM.

Koen is registeraccountant en heeft een internationale carrière van ruim twintig jaar bij de ING Groep en haar

voorgangers. Aan het begin van zijn carrière was hij met name actief op het gebied van Finance & Control bij

dochterondernemingen van de ING Groep. In 1994 werd hij verantwoordelijk voor de acquisitie van buitenlandse Retail

banken voor de ING. In 1998 trad hij toe tot het Bestuur van de Allgemeine Deutsche Direktbank AG in Frankfurt am

Main, Duitsland. Na zijn terugkeer in Nederland werd Koen ultimo 2002 benoemd tot general manager van ING Card.

Aantal aandelen BinckBank eind 2012: 37.787

Evert-Jan M. Kooistra, bestuurslid CFO

(1968 – Nederlandse nationaliteit)

Evert-Jan werd tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van 23 april 2012 door de aandeelhouders van

BinckBank herbenoemd tot statutair bestuurder voor een periode van vier jaar. Sinds 2008 is hij bestuurslid en CFO van

BinckBank. Evert-Jan is verantwoordelijk voor Finance & Control, Operations, Risk Management en Treasury en met

ingang van 2013 ook voor Investor Relations en Legal & Compliance Nederland (hoofdkantoor).

Evert-Jan studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is registeraccountant. Evert-Jan

heeft ruim negentien jaar ervaring in de financiële discipline, onder andere binnen ondernemingen als

PriceWaterhouseCoopers en Shell. In zijn laatste functie was hij financieel directeur bij het Amerikaanse International

Game Technology.

Aantal aandelen BinckBank eind 2012: 35.548

Pieter Aartsen, bestuurslid

(1964 – Nederlandse nationaliteit)

63

Jaarverslag 2012

Pieter is tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2010 herbenoemd tot statutair

bestuurder voor een periode van vier jaar. Pieter is sinds 2006 bestuurslid van BinckBank en verantwoordelijk voor de

business unit Professional Services, BeFrank en Able.

Pieter studeerde algemene economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Van 1990 tot 2004 was hij in dienst bij

de KAS Bank, waar hij diverse functies vervulde binnen de divisie Institutional Banking. Hij werd benoemd tot Hoofd

Sales en Relatiebeheer Benelux in 1996. In 2001 werd Pieter hoofd Sales en Relatiebeheer UK en in 2004 trad hij in

dienst bij Deutsche Bank AG in Londen als hoofd Europese effectenclearing en vice president. Daar was hij

verantwoordelijk voor product development en sales van het clearing product.

Aantal aandelen BinckBank eind 2012: 45.750

Nick Bortot, bestuurslid (tot en met 31 december 2012)

(1973 – Nederlandse nationaliteit)

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 23 april 2012 werd Nick door de aandeelhouders van BinckBank

herbenoemd tot statutair bestuurder voor een periode van vier jaar. Nick was sinds 2008 bestuurslid van BinckBank en

verantwoordelijk voor de business unit Retail. Nick heeft BinckBank per 1 januari 2013 verlaten.

Nick studeerde bedrijfskunde aan Nyenrode Business Universiteit en Internationale betrekkingen aan de Universiteit

van Amsterdam. Nick was sinds de oprichting in 2000 werkzaam bij BinckBank, waar hij achtereenvolgens werkzaam

was als hoofd particuliere relaties, directeur Marketing & Sales en als algemeen directeur van het succesvolle BinckBank

België.

Aantal aandelen BinckBank eind 2012: 60.191


WERK MET

PASSIE EN PLEZIER

ENTHOUSIASME WERKT

AANSTEKELIJK


Risicobeheer &

kapitaalmanagement


Inleiding

Per 31 december 2012 beschikt BinckBank over een solide vermogens- en liquiditeitspositie. Het totaal eigen vermogen van

BinckBank eind 2012 bedroeg € 455,2 miljoen. Het totaal aanwezige Tier I vermogen per 31 december 2012 bedroeg € 160,3

miljoen. Hiermee beschikt BinckBank over voldoende financiële buffers die haar weerbaar maken tegen financiële stress.

Belangrijke ontwikkelingen 2012

Kapitaaltoereikendheid

De kapitaalpositie van BinckBank is gedurende het gehele verslagjaar toereikend geweest. De BIS-ratio bleef ten opzichte

van het jaarultimo 2011 gelijk met 31,1% en de solvabiliteitsratio steeg van 23,1% ultimo 2011 naar 25,2% per 31 december

2012. Met het huidige Tier I vermogen van € 160,3 miljoen voldoet BinckBank ruimschoots aan de stringentere

kapitaaleisen die door het Basel Comité voor Bankentoezichthouders (BCBS) zijn voorgesteld en die in 2019 volledig

geïmplementeerd moeten zijn.

66

Jaarverslag 2012

Aanpassing beleggingsbeleid

In 2012 heeft BinckBank haar beleggingsbeleid aangepast, waardoor een deel van haar beleggingsportefeuille ultimo

2012 is geïnvesteerd in relatief kredietwaardige obligaties van Noord- Europese banken. Door de aanhoudende daling

van de rentestanden op de geld- en kapitaalmarkten kwamen de rendementen van het oude beleggingsbeleid, dat met

name in Duitse (deel)staat en Duitse Pfandbriefbanken belegde, in 2012 op een steeds lager niveau. Hierdoor dreigde

het rendement op het spaargeld verliesgevend te worden. Met ingang van maart 2012, heeft BinckBank haar

beleggingsbeleid deels herzien. Dit houdt in dat zij voor een deel van haar beleggingsportefeuille (maximaal 30% en

met een maximum van € 10 miljoen per tegenpartij) meer kredietrisico is gaan nemen in haar uitzettingen om zo het

rendement op het spaargeld minimaal op break-even niveau te houden. Onder het nieuwe beleid kan geïnvesteerd

worden in obligaties met een minimum A rating uitgegeven door banken, supranationale instellingen en

overheidsinstellingen van Europese landen. Kern van het nieuwe beleggingsbeleid is meer diversificatie in uitgevende

instellingen en landen en deels afbouw van de eenzijdige blootstelling aan Duitsland. Met de herziening van het

beleggingsmandaat wordt een grotere diversificatie over West- en Noord-Europese landen bereikt. De

beleggingsportefeuille bestaat per 31 december 2012 voor 41% uit Duitse Öffentliche Pfandbriefe, 36% is belegd bij

Duitse deelstaten, 9% van de beleggingen is gegarandeerd door de Duitse Staat of Duitse deelstaten en 13% van de

portefeuille is belegd in obligaties van banken uit Noord- en West-Europese landen. Het restant van de beleggingen

staat uit in obligaties van de Belgische overheid.

Ontwikkelingen interne beheersing

In deze paragraaf zetten wij de belangrijkste bevindingen uiteen ten aanzien van verbeterpunten op het gebied van

administratieve organisatie en interne beheersing die zijn voortgekomen uit controles van toezichthouders, de Internal

Audit Department en/of de externe accountant. Deze verbeterpunten hebben extra aandacht van het bestuur in 2013.

Informatie technologie

Gedurende het jaar 2012 kende BinckBank diverse meestal kleinere productieverstoringen welke voortkwamen uit

doorgevoerde wijzingen op de productieplatformen van BinckBank. Om het risico terug te dringen dat aanpassingen en

updates van applicaties en infrastructuur niet op een gecontroleerde en beheerste wijze in de productieomgeving

worden doorgevoerd, dient het test management proces verbeterd te worden. BinckBank werkt aan een aantal

verbetermaatregelen, zoals betere samenwerking tussen de betrokken partijen (ICT Retail, ICT Professional Services en

ICT Exploitatie & Beheer), het vergroten van de representativiteit van de testomgevingen, het beter beleggen van een

inhoudelijke toetsing van kritische wijzigingen door een derde functionaris die niet betrokken is bij de wijzigingen zelf,

investeren in trainingen en kennisborging en aanscherping van de testaanpak om binnen de testfases voldoende

testdekking te waarborgen.

Jaarlijks worden minimaal twee uitwijktesten van productie naar de uitwijkomgeving uitgevoerd. In 2012 hebben

uitwijktesten plaatsgevonden op 28 april, 14 juli en 17 november. Tijdens deze uitwijktesten zijn diverse (kleinere)

problemen opgetreden en derhalve zijn de uitwijktesten gekwalificeerd als niet volledig succesvol. Op basis van

ervaringen opgedaan tijdens de uitwijktesten zullen in 2013 verbeteringen worden doorgevoerd in het business

continuity management. Op 2 februari 2013 is er een succesvolle uitwijktest gedaan.


De verantwoordelijkheden met betrekking tot het performance- en capaciteitsmanagement dienen te worden

geformaliseerd. Tevens dient het capaciteitsmanagement beter (op meer structurele wijze) in het changemanagement

proces te worden geborgd. Onvoldoende aandacht voor performance- en capaciteitsmanagement heeft als risico dat de

vereiste en door onze klanten verwachte dienstverlening op de klantportals niet kan worden waargemaakt.

Begin 2012 heeft het ICT management een aantal structurele wijzigingen ondergaan. De ICT-organisatie is per 1 juli 2012

heringericht, waarbij een formele scheiding is gerealiseerd tussen ICT Retail, ICT Professional Services en ICT Exploitatie

& Beheer. Deze drie gescheiden organisaties werken nauw samen, maar hebben vanaf 1 juli 2012 een eigen

verantwoordelijkheid. ICT Retail en ICT Exploitatie & Beheer rapporteren aan de voorzitter van het bestuur (CEO) en ICT

Professional Services rapporteert aan de directeur Professional Services. De verantwoordelijkheden rondom software

ontwikkeling en test management zijn nu formeel in de business units belegd. Het feit dat een aantal ICT

verantwoordelijkheden naar de business units is verplaatst kan leiden tot conflicten tussen time to market en kwaliteit.

De afdeling ICT Exploitatie & Beheer functioneert als “gatekeeper” en dient er voor te zorgen dat de productie

omgeving alleen (door alle partijen) geaccepteerde wijzigingen in productie neemt.

Externe partijen

Vanaf 2011 maakt BinckBank gebruik van de dienstverlening van TOM. De ICT-infrastructuur van TOM is uitbesteed door

TOM aan NASDAQ OMX (Zweden). Het technisch beheer van zowel de Smart Order Router als de TOM Mulilateral

Trading Facility (“MTF”) is door TOM uitbesteed aan BinckBank. In 2012 heeft BinckBank haar relatie met TOM verder

geprofessionaliseerd, waarbij wederzijdse verwachtingen en afspraken omtrent dienstverlening zijn gedefinieerd in

zogenoemde Service Level Agreements (“SLA’s”). BinckBank heeft in samenwerking met TOM een risico analyse

uitgevoerd naar de continuïteit (“fail over” maatregelen) van TOM. Hierdoor is inzichtelijk gemaakt op welke wijze

BinckBank kan terugvallen op de dienstverlening van Euronext na mogelijke uitval van de dienstverlening van TOM.

Beheersing bijkantoren

De inrichting van de interne organisatie van de bijkantoren, risico analyses, procedurebeschrijvingen en in het bijzonder

de inrichting van de compliance functie in de bijkantoren dienen verder verbeterd te worden. De compliance functie

kende gedurende verslagjaar 2012 een hiërarchische aansturing door Compliance in Nederland, waarbij sprake was van

een informatielijn naar het lokale management van het bijkantoor. Mede als gevolg van de groei van de activiteiten in

de bijkantoren was het noodzakelijk de inrichting van de compliance functie te versterken. BinckBank heeft daarom

besloten om het aansturingsmodel van de compliance functie in de bijkantoren te veranderen en de compliance

afdeling voortaan hiërarchisch aan te laten sturen door het lokale management met een functionele (escalatie) lijn naar

de compliance officer in Nederland.

67

Jaarverslag 2012

De ACP (onderdeel van de Banque de France) heeft bij Binck Frankrijk een onderzoek gedaan naar de aanwezige

beheersmaatregelen met betrekking tot het witwassen van gelden. De bevindingen richten zich voornamelijk op het

procedureel vastleggen van het klantidentificatieproces, de risicoclassificatie van de klant en de operationele controles

daarvan, de doorlopende en periodieke compliance controles en de governance structuur tussen het hoofd- en

bijkantoor. Het verstrekken van liquiditeitsrapportages op brancheniveau moet ook verbeterd worden. Een projectgroep

uit Frankrijk heeft de punten opgepakt en zorgt dat de noodzakelijke aanpassingen worden gedaan binnen Binck

Frankrijk, zodat volledig aan de vereisten van de ACP wordt voldaan. Afhankelijk van de reactie van de ACP op de

verbeteringen die Binck Frankrijk doorvoert zal een “mise en demeur” (vergelijkbaar met een aanwijzing) worden

afgegeven. Ook bestaat het risico op een boete en is niet uitgesloten dat de notificatie ter discussie komt te staan.

Op grond van de bankvergunning draagt BinckBank de verantwoordelijkheid voor het monitoren van geldtransacties.

Het doel van de monitoring is het tegengaan van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het monitoren van

geldtransacties is gericht op inkomende en uitgaande geldstromen ten behoeve van klanten. De Franse toezichthouder

concludeert naar aanleiding van een intensief onderzoek naar de monitoring van geldtransacties in het Franse

bijkantoor dat deze onvoldoende aansluit op specifiek in Frankrijk geldende wet- en regelgeving. Naar aanleiding van

eigen onderzoek door BinckBank is geconcludeerd dat ook de monitoring van geldtransacties in de bijkantoren in België

en Italië en op het hoofdkantoor in Nederland, ofschoon er door het systeem van vaste tegenrekeningen een relatief

lager risico is op witwassen van geldmiddelen, eveneens dient te worden verbeterd. Onvoldoende monitoring van

geldtransacties leidt tot compliance risico’s in het verlengde van de Wwft. BinckBank zal in 2013 aandacht besteden aan

het verbeteren van de kwaliteit van de controles op geldtransacties.


Portfolio Based Margin model

In 2012 heeft BinckBank gewerkt aan de introductie van een nieuw systeem voor de berekening van risico’s op

effectenposities in portefeuilles van haar klanten. Dit systeem heet het Portfolio Based Margin model (“PBM”) en is een

aanvulling op het reeds bestaande Strategy Based Margin systeem (“SBM”). De doelstelling van het PBM systeem is het

introduceren van een andere systematiek van margin berekening die beter aansluit op het risico in de portefeuilles van

klanten. Klanten die gebruik maken van PBM dienen voor derivaten minder margin aan te houden dan onder SBM,

omdat PBM rekening houdt met risico mitigerende posities in de portefeuille van de klant. Dit maakt het voor klanten

aantrekkelijker om te handelen via BinckBank. De algoritmes achter dit model zijn door de business unit Retail

ontwikkeld in samenwerking met de afdeling Risk Management. Aangezien PBM een nieuw systeem is zullen de

algoritmes zich in de praktijk nog moeten bewijzen. Uiteraard heeft er voor de invoering intensieve backtesting plaats

gevonden. BinckBank zal in 2013 aandacht besteden aan de kwaliteit van het PBM systeem en waar nodig verbeteringen

aanbrengen.

68

Cybercrime

BinckBank is zich bewust van de verschillende bedreigingen en risico’s op het gebied van cybercrime. BinckBank richt

zich continu op het identificeren en zoveel mogelijk mitigeren van risico’s met betrekking tot cybercrime. Hierbij wordt

door het bestuur continu een afweging gemaakt tussen risico’s en kosten inzake de preventie van cybercrime. In 2012

heeft BinckBank security management formeel binnen Information Risk Management belegd. Het

informatiebeveiligingsbeleid is hierbij opgedeeld in drie lagen: strategisch, tactisch en operationeel beleid. De

verantwoordelijkheid voor het opstellen van het strategisch en tactisch beleid ligt bij de afdeling Information Risk

Management. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het operationeel beleid ligt bij de business units zelf. Op

strategisch en tactisch niveau is in 2012 goede voortgang geboekt, op operationeel niveau dienen nog verbeteringen te

worden aangebracht. Op basis van de door het bestuur goedgekeurde risicobereidheid en de geïdentificeerde risico’s is

een Risk Action Plan opgesteld. Dit Risk Action Plan wordt gemonitord door de ICT Security Commissie en richt zich

onder andere op onderwerpen als: Vulnerability Management, Security Awareness, Logging & Monitoring, Data

Classificatie en Password en Account Management.

Jaarverslag 2012


Overzicht risicomanagement BinckBank

BinckBank onderneemt op basis van een gezond evenwicht tussen risico, rendement en kapitaal en streeft er naar om

op een bewuste en verantwoorde manier risico’s aan te gaan. Daarbij wordt gestreefd naar een gematigd risicoprofiel.

Onze primaire focus op online brokerage beperkt ons risicoprofiel. Daarnaast beschikt BinckBank over een Governance

Risk Compliance Framework, waarmee het risicoprofiel wordt gestuurd, op basis van vooraf vastgestelde

risicomaatstaven.

3.1 Risicobereidheid BinckBank

Risicobereidheid is de mate waarin BinckBank bereid is risico te accepteren tijdens haar normale bedrijfsuitoefening om

haar doelstellingen te realiseren. Risicobereidheid is de balans tussen ‘Risk & Reward’ en raakt daarmee de kern van de

bedrijfsvoering van BinckBank. Commerciële belangen en rendementen worden afgezet tegen de te nemen risico’s. De

risicobereidheid is voor BinckBank niet een statisch gegeven, maar een dynamisch proces en wordt continu aangepast

aan veranderende interne & externe omstandigheden. Risicocultuur en ‘tone at the top’ zijn hierbij bepalend. Het

bestuur weegt externe perceptie mee bij het bepalen van de risicobereidheid: hoe wil BinckBank gezien worden door

key stakeholders zoals klanten, aandeelhouders, werknemers en toezichthouders? Wat zijn hun verwachtingen ten

aanzien van risicoprofiel, risicobereidheid en rendement? Het bestuur van BinckBank vormt zich een beeld hieromtrent

tijdens de diverse gesprekken met haar stakeholders. De risicobereidheid is de belangrijkste parameter binnen het

BinckBank Enterprise Risk Management systeem en vormt daarmee het startpunt voor het risicobeheer. Het bestuur

bepaalt de risicobereidheid tenminste een keer per jaar en stelt deze indien nodig bij materiële wijzigingen ook

tussentijds bij.

BinckBank is, evenals andere bancaire instellingen, afhankelijk van het vertrouwen van particuliere klanten. De absolute

omvang van het eigen vermogen, haar beursnotering en het grote aantal klanten maakt BinckBank gevoelig voor

‘vertrouwenskwesties’. BinckBank is zich hiervan bewust wat heeft geleid tot een lage risicobereidheid als het gaat om

haar reputatie, de toereikendheid van haar kapitaal- (solvabiliteit), haar liquiditeitspositie en de integriteit en rechten/

plichten van klanten. De risicobereidheid voor strategische risico’s, businessrisico’s, kredietrisico’s en operationele

risico’s variëren van laag tot matig. De risicobereidheid voor BinckBank als geheel laat zich het best kwalificeren als laag

tot gemiddeld.

Het volgend overzicht laat de risicobereidheid per risicocategorie zien tegen de achtergrond van het huidige

risicoprofiel van de bedrijfsactiviteiten. De gemiddelde risicobereidheid is 2 (op een schaal van 1 tot 5). Dit betekent dat

wij een relatief lage risicobereidheid hebben. De risicobereidheid van BinckBank wijkt voor bepaalde risicocategorieën

af van het huidige risicoprofiel. Dit betekent dat het bestuur van BinckBank bereid is meer of minder risico te nemen

ten opzichte van het risicoprofiel in de huidige situatie. Zo vindt het bestuur het businessrisico (earnings volatility) te

hoog omdat BinckBank zeer sterk afhankelijk is van inkomsten uit effectentransacties. Op langere termijn wil BinckBank

dan ook een stabielere inkomstenstroom creëren om zo minder afhankelijk te worden van transactiegerelateerde

inkomsten. BinckBank is bereid om iets meer kredietrisico te nemen ten opzichte van de huidige situatie om het

systeem voor effectenkredieten en marginberekeningen concurrerender te maken. Zo heeft BinckBank een nieuw

“portfolio based” risk management systeem voor haar grootste klanten. De marginberekeningen kunnen zo beter

worden afgestemd op de wensen van de klant zonder daarbij al te veel afbreuk te doen aan het risicoprofiel van

BinckBank. Het nieuwe systeem zal naast het huidige “strategy based” systeem gaan functioneren. De risicobereidheid

voor het kredietrisico in de beleggingsportefeuille blijft beperkt tot schuldpapier met een minimale rating van A.

BinckBank onderzoekt de mogelijkheid om meer inkomsten uit valutatransacties te halen. Dit zal de risicobereidheid

voor valutarisico beïnvloeden. Teneinde onze klanten beter van dienst te zijn, bieden we in de toekomst naast een USD

geldrekening ook valutarekeningen aan in onder andere GBP, CHF en CAD. Op het gebied van operationeel risico’s

verlaagt BinckBank de risicobereidheid. Dit past binnen haar streven naar operationele excellentie en continuïteit van

de dienstverlening. Het bestuur wil het risicoprofiel verlagen door a) hoger gekwalificeerd en meer ervaren personeel

aan te nemen en b) het verder automatiseren van de systemen en backoffice teneinde de betrouwbaarheid van het ICT

platform te verhogen.

69

Jaarverslag 2012


Risico

categorie

Risico

bereidheid

Laag Middel Hoog

1 2 3 4 5

Status

Reputatie

Strategisch

risico

Overige strategische

risico’s

Business Risico

(Earnings volatility)

Verlagen volatiliteit

door verbreding van

de inkomsten basis

Kredietrisico

Kredietrisico op

beleggingen &

liquide middelen

Kredietrisico op

effectenkrediet

Kredietrisico op

derivaten margins

Tegenpartijrisico

Marktrisico

Renterisico

Valutarisico

Operationeel risico

IT risico

Organisatierisico

Projecten

& Producten

Uitbestedingrisico

Verhogen

betrouwbaarheid

automatisering (STP)

Time to Market

Verhoging ervaring

personeel

70

Solv.

& Liqui

-diteit

Liquiditeitrisico

Kapitaal

toereikendheid

Jaarverslag 2012

Overig

Integriteit &

rechten/plichten

van klanten

Huidig Risicoprofiel

Risicobereidheid

& Tolerantie

Binnen tolerantie

Tolerantie onder druk

Buiten tolerantie

Gemiddelde Risk Appetite BinckBank

3.2 Risicoprofiel BinckBank

BinckBank heeft een wezenlijk ander risicoprofiel vergeleken met een traditionele Nederlandse bank. De typisch

bancaire activiteiten van BinckBank zijn relatief eenvoudig en betreffen het verstrekken van kredieten op onderpand

van snel te liquideren effectenportefeuilles (effectenkredieten), het faciliteren van betalingsverkeer naar vaste

tegenrekeningen bij andere bancaire instellingen, geautomatiseerd vermogensbeheer en het rentebedrijf met

betrekking tot de door klanten toevertrouwde middelen. Deze activiteiten zijn in algemene zin te typeren als

activiteiten met een relatief laag risico. De core business van BinckBank, het afwikkeling van effectentransacties, is

echter een complex proces. Jaarlijks verwerkt BinckBank miljoenen transacties voor meer dan 640.000 rekeningen in

een zeer groot aantal financiële producten op meerdere handelsplatformen via brokers en beurslidmaatschappen. Dit

zorgt samen met de grote ICT- afhankelijkheid voor een relatief groot operationeel risico. BinckBank besteedt veel

aandacht aan risicobeheersing. Adequate beheersmaatregelen, rapportage- en informatiesystemen zijn onderdeel van

het risicobeheersingproces. Het jaarlijks vaststellen van de risicobereidheid, het identificeren van risico’s, en het

instellen en aanpassen van relevante beheersmaatregelen is een continu proces binnen BinckBank. Risicobeheer wordt

daarnaast beïnvloed door wijzigende marktomstandigheden en toenemende complexiteit van wet- en regelgeving.

BinckBank moet continu blijven voldoen aan de sterk veranderende wet- en regelgeving in de financiële sector

(compliance).

3.3 Organisatie van het risicobeheer

Risk Management is in de huidige organisatie geconcentreerd rondom de bestuursvoorzitter (CEO) en de Chief Financial

Officer (CFO), samen sturen zij de diverse afdelingen betrokken bij het beheer van risico’s aan. In 2012 stuurt de CEO

Savings and Investment Management (SIM), ICT Infrastructure, Legal & Compliance en de Internal Audit Department

(IAD) aan. De CFO is in 2012 verantwoordelijk voor Operations, Treasury, Risk Management en Finance & Control.


Elk van deze afdelingen heeft een eigen statuut waarin taken en verantwoordelijkheden inzake risicobeheer zijn

vastgelegd. Deze statuten zijn op elkaar afgestemd om te voorkomen dat er doublures dan wel lacunes in het samenstel

van risicobeheersing mechanismen zitten. Tevens is door deze scheiding de onafhankelijkheid van de diverse functies/

afdelingen gewaarborgd.

Governance Risk Compliance Framework

BinckBank opereert volgens het ‘three lines of defence’ principe, waarbij de business units primair verantwoordelijk

zijn voor het beheersen van de risico’s. De eerstelijns afdelingen worden daarin ondersteund en gecontroleerd door

tweedelijns gespecialiseerde afdelingen als Risk Management, Finance & Control en Legal & Compliance. De Interne

Accountants Dienst (IAD) vormt de ‘third line of defence.’ De auditcommissie, risico- en productontwikkelingcommissie,

remuneratie commissie en de raad van commissarissen vormen samen met de externe toezichthouders en externe

accountant de laatste schakel in het Governance Risk Compliance Framework.

Supervisory Board

Audit Committee (AC)

Risk & Product

Development

Committee (RPC)

Remuneration

Committee

(RemCo)

Executive board

Regulators (DNB/AFM/CBFA/AMF)

Treasury

Committee

Investment

Committee

Professional Services

Retail

Savings & investment

management

Operations

Risk

Committee

Retail

Risk

Committee

Prof. Services

Finance & Control

Legal & Compliance

Risk Management

Credit Risk

Legal &

Compliance

Committee

IT Security

Committee

IAD

External Accountant

71

Jaarverslag 2012

Internal Control

ICT Infrastructure

Information Risk

Treasury

Capital, liquidity, market risk

and modelling

1st line ‘of defence’ 2nd line ‘of defence’ 3rd line ‘of defence’

Risicobeheerafdelingen en commissies

BinckBank beschikt over een organisatorische structuur waarbij functiescheidingen zijn gewaarborgd. Tevens zijn er een

aantal overlegstructuren c.q. afdelingen die nauw bij de beheersing van bepaalde risico’s zijn betrokken. De

belangrijkste worden hieronder toegelicht.


Treasurycommissie

De treasurycommissie richt zich met name op beheersing van het liquiditeitsrisico, kredietrisico van de

beleggingsportefeuille, het marktrisico (rente- en valutarisico) en beoordeelt daarnaast ook de kapitaaltoereikendheid

van BinckBank. Ook bepaalt deze commissie het beleggingsbeleid ten behoeve van het rentebedrijf. Dit betreft zaken

als de strategische allocatie van vrij beschikbare middelen over de beleggingsportefeuille en de bepaling van de aan te

houden liquide middelen. Met betrekking tot de aan te houden liquide middelen worden zaken behandeld als

uitzettingen van daggelden, de hierbij te hanteren risicomaatstaf (ratings) en de maximale exposure per tegenpartij en

per sector. De treasurycommissie is samengesteld uit de CFO, Manager Treasury, Group Controler en Manager Risk

Management.

Investmentcommissie

De investmentcommissie beoordeelt de uitvoering van het beleggingsbeleid van de afdeling Savings & Investment

Management. Daarbij ziet zij toe op rendement ontwikkeling en risico- en compliance vraagstukken alsmede de

beheersing van de operationele risico’s. De Investmentcommissie beoordeelt wijzigingen van het beleggingsbeleid en

keurt deze zo nodig goed. De Investment Commissie is samengesteld uit de CEO, CFO, Directeur SIM, Business Manager

SIM, Compliance Manager en Manager Risk Management.

72

Jaarverslag 2012

Risico Commissie Retail

Operationeel- en kredietrisico voor de retail organisatie is belegd bij de Risico Commissie Retail. In deze commissie

hebben de bestuursvoorzitter, CFO, Directeur Retail (Nederland, Italië, België en Frankrijk), Directeur Operations,

Manager Risk Management en Manager Interne Controle zitting. Dit orgaan richt zich op de beheersing van risico’s die

verband houden met de inrichting van bedrijfsprocessen en het kredietrisico uit hoofde van klantenportefeuilles.

Belangrijke taken zijn het nemen van beslissingen op het gebied van een integere en beheerste bedrijfsvoering, het

coördineren en stimuleren van de beheersing van de operationele risico’s en de inrichting van de belangrijkste

bedrijfsprocessen. Het kader van normen en richtlijnen waarbinnen besluitvorming plaatsvindt wordt uitgewerkt door

specialistische staven die het lijnmanagement ondersteunen bij het nemen van beslissingen en het uitwerken van

beleid. Daarnaast verleent deze commissie haar finale goedkeuring over de introductie van ‘nieuwe producten’ door de

retail organisatie, zoals in de Code Banken is beschreven.

Risico Commissie Professional Services

Operationeel- en kredietrisico voor de professional services organisatie is belegd bij de Risico Commissie Professional

Services. In deze commissie hebben de CEO, CFO, Directeur Professional Services, Directeur Operations,

Manager Risk Management en Manager Interne Controle zitting. Dit orgaan richt zich op de beheersing van risico’s

die verband houden met de inrichting van bedrijfsprocessen en het kredietrisico uit hoofde van klantenportefeuilles.

Belangrijke taken zijn het nemen van beslissingen op het gebied van een integere en beheerste bedrijfsvoering, het

coördineren en stimuleren van de beheersing van de operationele risico’s en de inrichting van de belangrijkste

bedrijfsprocessen. Het kader van normen en richtlijnen waarbinnen besluitvorming plaatsvindt wordt uitgewerkt door

specialistische staven die het lijnmanagement ondersteunen bij het nemen van beslissingen en het uitwerken van

beleid. Daarnaast verleent deze commissie haar finale goedkeuring over de introductie van ‘nieuwe producten’ door de

professional service organisatie zoals in de Code Banken is beschreven.

Legal & Compliance Commissie

De Legal & Compliance Commissie is samengesteld uit de CEO, CFO, de bestuurder van Professional Services, Manager

Legal & Compliance, de Compliance Manager en de directeur Operations. De Legal & Compliance Commissie heeft tot

doel het beheersen van de Juridische en Compliance aangelegenheden voor BinckBank NV. Daartoe bespreekt zij onder

andere de binnenkomende en lopende claims, nieuwe wet-en regelgeving en aanpassingen in de voorwaarden,

beleidsdocumenten en relevante aanpassingen in de handleiding. Tevens worden de KRI’s op gebied van Compliance

reviews en monitors besproken en indien nodig wordt de business verzocht de uitgevoerde beheersing van de

processen te verscherpen.

IT Security Commissie

De IT security Commissie is samengesteld uit de CEO, CFO, Directeur ICT Exploitatie & beheer,

Directeur Product development Retail, Manager Professional Services ICT, Manager Risk Management en Teamleider

Information Risk. Dit orgaan richt zich op de beheersing van risico’s die verband houden met de informatiebeveiliging

en beveiliging van de ICT processen. Belangrijke taken zijn het nemen van beslissingen op het gebied Netwerk- en

logische toegangsbeveiliging, vulnerability management, back up processen en het verbeteren van de risico awareness

op het gebied van informatiebeveiliging. Daarnaast neemt de commissie besluiten over strategisch- en tactisch beleid

op het gebied van Informatiebeveiliging.


Afdeling Risk Management

De afdeling Risk Management is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het beleid inzake beheersing van

het krediet- en marktrisico en de controle op bestaan en werking van de risicobeheersingmaatregelen. In het kader van

de beheersing van de operationele risico’s voert de afdeling Risk Management de periodieke interne controle uit op

operationele processen en rapporteert hierover aan de Risicocommissie. Tevens bewaakt zij het renterisico uit hoofde

van de beleggingsportefeuille en rapporteert hierover aan de treasurycommissie. Risk Management voert het

informatiebeveiligingsbeleid uit voor BinckBank en rapporteert daarover aan de IT Security Commissie. De afdeling valt

onder de verantwoordelijkheid van de CFO. Mede op basis van wettelijk vastgestelde normen is het kredietrisicobeleid

vastgesteld. Dit beleid richt zich op concentraties in uitstaande kredieten, tekortenbeheer, toereikendheid

marginvereisten, bevoorschottingsbeleid en controle op tegenpartijrisico. De afdeling Risk Management maakt gebruik

van de risicomodellen zoals Value-at-Risk, duration, haircutmethode en afzonderlijke stresstests om de omvang van de

risico’s in te schatten. De manager Risk Management heeft een escalatiemogelijkheid naar de risico- en

productontwikkelingscommissie.

Afdeling Finance & Control

De afdeling Finance & Control is belast met het juist, en volledig administreren en tijdig rapporteren van financiële

gegevens aan interne en externe belanghebbenden. Hieronder vallen alle verplichte rapportages aan DNB en Autoriteit

Financiële Markten (AFM). De afdeling Finance & Control rapporteert rechtstreeks aan het bestuur (CFO).

Afdeling Legal & Compliance

De afdeling Legal & Compliance rapporteert aan de CEO en is vanuit het risicobeheer belast met de controle op de

naleving van toepasselijke gedragscodes en op de naleving van relevante effectenrechtelijke wet- en regelgeving. De

afdeling Legal & Compliance richt zich hoofdzakelijk op de beheersing van het integriteitsrisico. BinckBank heeft

waarden als integriteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan en benadrukt dat via haar gedragscode, insider

trading reglement en klokkenluidersregeling. De Manager Compliance heeft een escalatiemogelijkheid naar de

auditcommissie.

73

Internal Audit Department (IAD)

De taak van de IAD is, conform de definitie van Internal Audit van het Institute of Internal Auditors, het verlenen van

onafhankelijke en objectieve zekerheid. Het doel van de IAD is het uitvoeren van assuranceactiviteiten om toegevoegde

waarde te leveren en het functioneren van de interne organisatie te verbeteren. Hiermee draagt de IAD bij aan het

realiseren van de organisatiedoelstellingen door middel van een systematische, gedisciplineerde aanpak voor het

evalueren en verbeteren van de effectiviteit van risico management, control en governance processen.

Jaarverslag 2012

De IAD levert aanvullende zekerheid ten aanzien van:

• De effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsactiviteiten.

• De betrouwbaarheid en integriteit van financiële en operationele informatie en rapportages.

• Waarborging van assets.

• Compliance met relevante wet- en regelgeving.

De onderzoeken van de IAD richten zich op de opzet, bestaan en werking van:

• De kwaliteit en effectiviteit van het functioneren van de governance.

• De risicobeheersing en control binnen de organisatie en processen.

• De geautomatiseerde systemen en de beheersmaatregelen rondom en in deze systemen.

In aanvulling op geplande audits, kunnen audits worden uitgevoerd op verzoek van het bestuur en/of de

auditcommissie.

De scope c.q. het werkterrein van de IAD omvat alle activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van BinckBank

worden uitgevoerd. Joint ventures en geassocieerde deelnemingen zijn zelfstandige entiteiten met een eigen

vergunning en vallen buiten het (directe) werkterrein van de IAD.

De IAD rapporteert aan het bestuur van BinckBank; in 2012 was de portefeuille van de IAD binnen het bestuur belegd bij

de bestuursvoorzitter. Hiernaast heeft de IAD directe toegang tot de voorzitter van de auditcommissie van BinckBank.

Door deze dubbele rapportagelijn en doordat de IAD los staat van de lijn en de dagelijkse interne controle is de

onafhankelijkheid van de IAD gewaarborgd.


Toezicht op activiteiten

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen bespreekt jaarlijks de strategie en de risico’s verbonden aan de onderneming en beoordeelt

aan de hand van rapportages de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen. Het toezicht

op de financiële informatievoorziening door de vennootschap geschiedt door de raad van commissarissen. De raad van

commissarissen beoordeelt ook jaarlijks de risicobereidheid van het bestuur en dient deze goed te keuren.

Auditcommissie

De activiteiten van de auditcommissie bestaan uit het toezicht op de opzet en werking van het stelsel van interne

controle en risicobeheersing maatregelen, de opvolging van de door de externe accountant gedane aanbevelingen en

het functioneren van de IAD. Het toezicht op de financiële informatie voorziening door de vennootschap geschiedt door

de raad van commissarissen.

Risico- en productontwikkelingcommissie

De risico- en productontwikkelingscommissie adviseert de raad van commissarissen onder andere over de inhoud van

het risicoprofiel en de risicobereidheid van BinckBank. Daarnaast houdt zij toezicht op de toereikendheid van de

liquiditeit en het kapitaal evenals het vaststellen, toetsen en analyseren van nieuwe producten of aanpassingen van

bestaande producten en diensten ten aanzien van de zorgplicht jegens de klant. Verder heeft de risico- en

productontwikkeling commissie als taak het signaleren, analyseren van en adviseren over alle overige materiële risico’s

van BinckBank.

74

Jaarverslag 2012

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie is opgericht per 25 januari 2012. De remuneratiecommissie is verantwoordelijk voor

het voorbereiden van beslissingen voor beloning, inclusief beslissingen die gevolgen hebben voor de risico’s en de

risicobeheersing van BinckBank die de raad van commissarissen moet nemen. De remuneratiecommissie houdt bij de

te nemen beslissingen rekening met de langetermijnbelangen van de aandeelhouders, investeerders en alle andere

belanghebbenden van BinckBank.

“Risk Oversight” door bestuur

In 2012 hebben zowel de CEO als de CFO zitting in de (meeste) risicocommissies gehad waarmee geborgd wordt dat zij

het overzicht houden op de risico’s en beheersmaatregelen.


Kapitaalstructuur

BinckBank houdt kapitaal aan ter dekking van risico’s die zij loopt uit hoofde van haar bedrijfsuitvoering. De

hoeveelheid en kwaliteit van het gereserveerde kapitaal wordt bepaald op basis van IFRS en bepalingen zoals

vastgelegd in de geldende Europese CRD-richtlijnen die zijn opgenomen in de Wft.

Berekening eigen vermogen en aanwezig Tier I vermogen

Het eigen vermogen van BinckBank bestaat uit: gestort en geplaatst aandelenkapitaal, agioreserve, overige reserves,

het resultaat van het lopende boekjaar, alsmede de waarde van de minderheidsbelangen. Ingekochte eigen aandelen

worden in mindering gebracht op het eigen vermogen. Ter berekening van het kernvermogen worden de posten

goodwill, immateriële activa, reserve reële waarde en de reservering voor nog uit te keren dividend in mindering

gebracht op het eigen vermogen. Ter berekening van het totaal aanwezige Tier I vermogen wordt de post deelnemingen

in financiële instellingen met een belang groter dan 10% in aftrek gebracht op het kernvermogen. De volgende tabel

geeft inzicht in de opbouw van het eigen vermogen en kernvermogen per 31 december 2012.

Per 31 december 2012 beschikt BinckBank over een gezonde vermogenspositie. Het totaal eigen vermogen van

BinckBank eind december 2012 bedroeg € 455,2 miljoen (2011: € 469,5 miljoen). Door het aandelen inkoopprogramma

daalde het totaal aanwezige Tier I vermogen gedurende 2012 licht, van € 160,7 miljoen per 31 december 2011 naar € 160,3

miljoen per 31 december 2012. Het Tier I vermogen is niet gevoelig voor mutaties in de reserve reële waarde, aangezien

deze bij de berekening van het totaal aanwezige vermogen in mindering wordt gebracht (zie post: “Af: reserve reële

waarde”).

(x € 1.000) 31 december 2012 31 december 2011

Gestort en geplaatst kapitaal 7.450 7.450

Agioreserve 373.422 373.422

Ingekochte eigen aandelen (21.539) (3.954)

Overige reserves 71.779 58.388

Onverdeeld resultaat 24.100 34.210

Minderheidsbelangen 9 7

Totaal eigen vermogen 455.221 469.523

75

Jaarverslag 2012

Af: goodwill (152.929) (152.929)

Af: overige immateriële vaste activa (110.213) (135.773)

Af: reserve reële waarde (7.493) 973

Af: reservering dividend (20.860) (17.880)

Kernvermogen 163.726 163.914

Af: aftrekpost financiële deelnemingen (3.384) (3.219)

Totaal aanwezig vermogen (A) - Tier 1 160.342 160.695


Berekening van het benodigde kapitaal onder Pilaar I en Pilaar II

Het Basel II raamwerk, zoals vastgelegd in de Wft, biedt richtlijnen voor de berekening van het Pilaar I kapitaal dat een

bank volgens de toezichthouders minimaal moet aanhouden voor krediet-, markt- en operationeel risico. Basel II kent

verschillende benaderingen voor de implementatie van de eisen onder Pilaar I ten aanzien van krediet-, markt- en

operationeel risico. BinckBank past de “standardised approach” toe voor het krediet- en marktrisico. Hierbij maakt zij

gebruik van risicowegingen en kredietrisicomitigatietechnieken zoals aangegeven door de toezichthouder. Voor het

operationeel risico hanteert BinckBank eveneens de “standardised approach”, waarbij zij een kapitaalreservering

toepast over de gemiddelde operationele baten per business line over de voorgaande drie boekjaren

De tweede Pilaar van het Basel II akkoord omvat het proces waarmee banken de toereikendheid van hun eigen

vermogen beoordelen, het zogenaamde Capital Adequacy Assessment Proces (ICAAP). BinckBank hanteert voor de

bepaling van het Internal Capital Adequacy Assessment Proces (ICAAP)-kapitaal de complementaire methode, wat

inhoudt dat er naast de voorgeschreven minimale kapitaaleisen onder Pilaar I ook nog kapitaal aangehouden wordt

voor complementaire risico’s die door BinckBank worden onderkend (Pilaar II). Uit het ICAAP volgt het door BinckBank

gehanteerde interne toezichtkapitaal (ICAAP-kapitaal). De verhouding tussen het beschikbare en het ICAAP-kapitaal

komt tot uiting in de solvabiliteitsratio. BinckBank hanteerde gedurende 2012 een minimale kapitaaleis voor de Pilaar II

solvabiliteitsratio van 12%.

Kapitaalratio’s onder Pilaar I & Pilaar II

(x € 1.000) 31 december 2012 31 december 2011

Totaal aanwezig vermogen (A) 160.342 160.695

76

Totaal benodigd kapitaal Pilaar I + II (C) 50.870 55.586

Jaarverslag 2012

Pilaar I benodigd kapitaal (B) 41.261 41.360

Kredietrisico 19.727 18.718

Marktrisico 93 120

Operationeel risico 21.441 22.522

Pilaar II benodigd kapitaal 9.609 14.226

Renterisico 1.454 4.294

Liquiditeitsrisico 157 477

Totaal kredietrisico Pilaar II 7.998 9.455

Concentratierisico 5.256 7.054

Marginrisico 2.242 401

Tegenpartijrisico 500 2.000

Kapitaal overschot/ tekort (Pilaar I) 119.081 119.335

Kapitaal overschot/ tekort (Pilaar II) 109.472 105.109

BIS-ratio (=A/B * 8%) 31,1% 31,1%

Solvabiliteitsratio (=A/C * 8%) 25,2% 23,1%

Pilaar I benodigd kapitaal

Per 31 december 2012 heeft BinckBank opnieuw de toereikendheid van haar kapitaal beoordeeld. Hieruit blijkt dat het

totaal benodigd kapitaal onder Pilaar I gedurende 2012 vrijwel onveranderd is gebleven op € 41,3 miljoen.


Pilaar II benodigd kapitaal

Het totaal benodigd kapitaal onder Pilaar II is in 2012 gedaald met 32% tot € 9,6 miljoen. Het benodigd kapitaal is voor

alle risico’s afgenomen. Het benodigd kapitaal voor renterisico daalde met € 2,8 miljoen doordat de duration van de

beleggingsportefeuille afnam van 0,82 jaar naar 0,67 jaar en de omvang van de beleggingsportefeuille daalde van € 1,682

miljoen naar € 1,516 miljoen. Het kapitaalbeslag voor het liquiditeitsrisico is met € 0,3 miljoen afgenomen ten opzichte

van 31 december 2011 doordat de kortere looptijd van de beleggingsportefeuille ook leidt tot lagere potentiele

liquidatieverliezen bij verkoop van stukken. Het concentratierisico meet het risico van verliezen op klanten met

eenzijdige beleggingsportefeuilles waarbij er sprake is van concentratie in specifieke fondsen (inclusief de daarop van

toepassing zijnde derivaten). De hoogste concentratie in portefeuilles van onze klanten vinden wij ultimo 2012 terug in

de aandelen ING Groep en Royal Dutch Shell. Het kapitaalbeslag voor het concentratierisico komt per 31 december 2012

uit op € 5,3 miljoen, wat een daling is van € 1,8 miljoen ten opzichte van 31 december 2011. Het kapitaalbeslag voor het

marginrisico volgt uit de omvang van de vorderingen op klanten na een daling van de effectenbeurzen met 12,5%. Mede

door grote posities van enkele klanten is de omvang van het marginrisico gestegen naar € 2,2 miljoen ultimo 2012 van €

0,4 miljoen ultimo 2011. Het kapitaalbeslag op tegenpartijrisico is gedaald met € 1,5 miljoen. Het kapitaalbeslag voor

tegenpartijrisico kwam hiermee uit op € 0,5 miljoen per 31 december 2012.

In totaal daalde het benodigd kapitaal in 2012 met 8,5% onder Pilaar I en II naar € 50,9 miljoen. Als gevolg van het

aandeleninkoopprogramma bleef het Tier I vermogen nagenoeg gelijk ten opzichte van 2011, namelijk € 160,3 miljoen

(FY11: € 160,7 miljoen). Hierdoor steeg de solvabiliteitsratio naar 25,2% (FY11: 23,1%) en de BIS-ratio bleef met 31,1% gelijk

ten opzichte van 2011.

Overzicht kapitaalstructuur BinckBank

x € 1.000

180.000

77

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

Tier I

Kapitaal

Tier I

Kapitaal

Minimum kapitaal

december 2012

(12% solvabiliteitsratio)

Jaarverslag 2012

60.000

40.000

20.000

0

Operationeel

risico

Krediet

risico

Operationeel

risico

Krediet

risico

Liquiditeitsrisico

Renterisico

Kredietrisico

Pilaar I

kapitaal

Liquiditeitsrisico

Renterisico

Kredietrisico

Pilaar I

kapitaal

Maximaal

Stress

scenario

Maximaal

Stress

scenario

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Pilaar I ICAAP-kapitaal Stresstest Aanwezig Kapitaal

Bovenstaande grafiek geeft inzicht in de toereikendheid van het kapitaal. Aangezien het benodigd ICAAP-kapitaal per

31 december 2012 lager was dan het aanwezig kapitaal, kan geconcludeerd worden dat BinckBank voldoende kapitaal

heeft aangehouden en dat de kapitaaltoereikendheid boven het gewenste niveau van 12% solvabiliteitsratio uitkwam.

Het maximale stressscenario laat zien dat BinckBank voldoende kapitaal heeft indien een stressscenario zich voordoet.


Kapitaalmanagement

Het kapitaalmanagement van BinckBank is gericht op het handhaven van een solide solvabiliteitspositie, waarbij

BinckBank continu zoekt naar een goede balans tussen de hoeveelheid kapitaal die zij aanhoudt en de risico’s die zij

loopt. Het kapitaalmanagement draagt in toenemende mate bij aan een stelselmatige analyse en verbetering van het

risico en rendement van de activiteiten van BinckBank. Bij het inrichten van de kapitaalstructuur houdt BinckBank

rekening met de grenzen die worden gesteld door DNB, de Wft, Basel II en III regelgeving en de eigen interne eisen ten

aanzien van kapitaaltoereikendheid.

Kapitaalstrategie en interne kapitaaldoelstellingen

BinckBank streeft naar een interne solvabiliteitsratio (Pilaar II solvabiliteitsratio) tussen de 12% en de 20% en heeft in

haar kapitaalbeleid bepaald dat indien de solvabiliteitsratio boven de 20% uitkomt, overtollig kapitaal kan worden

uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van dividend en/of door inkoop van eigen aandelen.

Aandeleninkoopprogramma

Op 16 december 2011 hervatte BinckBank haar aandeleninkoopprogramma met als doel kapitaalvermindering.

BinckBank verwacht in totaal voor maximaal € 28,2 miljoen aan aandelen in te kopen gedurende een periode van

achttien maanden, mits de (verwachte) solvabiliteit boven de 20% blijft. De solvabiliteitsratio is gedurende 2012 niet

onder de 20% grens gekomen. BinckBank heeft in 2012 voor in totaal € 18,0 miljoen aan aandelen ingekocht.

78

Jaarverslag 2012

Dividendstructuur

Met de overname van Alex heeft BinckBank een dividendstructuur geïntroduceerd op basis van gecorrigeerde

nettowinst. Het beleid is dat van de gecorrigeerde nettowinst 50% wordt uitgekeerd als dividend. Ter bepaling van de

gecorrigeerde nettowinst wordt de boekhoudkundige nettowinst (op basis van IFRS grondslagen) gecorrigeerd voor

afschrijving op immateriële activa en belastingbesparing op het verschil tussen de fiscale en commerciële afschrijving

van de bij de acquisitie van Alex verworven goodwill.

Extra dividend

De voorgestelde dividenduitkering voor 2012 ligt € 0,07 per aandeel boven het gecommuniceerde dividendbeleid, te weten

een uitkering van 50% van de netto gecorrigeerde winst. BinckBank doet dit voorstel voor extra dividenduitkering om te

voorkomen dat in verband met het aandeleninkoopprogramma dividendbelasting moet worden afgedragen. Aangezien

de voorgestelde dividendbetaling over 2012 groter is dan de nettowinst over het boekjaar 2012, is BinckBank conform

artikel 3:96 Wft verplicht een verklaring van geen bezwaar aan te vragen (“vvgb”) bij DNB en dient zij daarnaast

goedkeuring te krijgen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.


Beschrijving relevante risico’s en beheersmaatregelen

Hieronder worden de relevante risico’s op hoofdlijnen beschreven. Het identificeren, analyseren en beoordelen van

risico’s, het ontwerpen en implementeren van relevante beheersmaatregelen en het uitvoeren van stresstesten is een

continu proces binnen BinckBank.

Businessrisico

Internationale economische (conjuncturele) omstandigheden en de nasleep van de kredietcrisis beïnvloedden financiële

markten wereldwijd en daarmee het resultaat van de activiteiten van BinckBank. Daarnaast zijn er diverse factoren,

zoals het verlies van klanten, dalende handelsvolumes, lagere orderwaarden en prijsdruk door concurrentie, welke

kunnen resulteren in lagere inkomsten voor BinckBank. BinckBank is actief in een zeer competitieve omgeving waarin

concurrenten, veelal grote financiële instellingen, een grote naamsbekendheid en ruimere financiële middelen hebben.

Ook ziet BinckBank de concurrentie van kleinere online brokers die agressief op prijs concurreren in aantal toenemen.

BinckBank levert grote inspanningen en doet substantiële investeringen in haar ICT-platform en producten en diensten

om nieuwe klanten aan te trekken en bestaande klanten te behouden. Verder kunnen tekortkomingen uit hoofde van

ongunstige bedrijfsbesluiten, slechte uitvoering van bedrijfsbesluiten en onvoldoende response op veranderingen in

het ondernemingsklimaat in het algemeen en de voor de onderneming relevante markten in het bijzonder, negatieve

effecten hebben op het bedrijfsresultaat en vermogen van BinckBank.

Gedurende 2012 is het businessrisico van de Nederlandse Retail brokerage activiteiten toegenomen. BinckBank had in

2012 in haar thuismarkt te maken met afvlakkende klantengroei en teruglopende handelsvolumes als gevolg van

verslechterd sentiment onder particuliere beleggers. De Nederlandse markt kenmerkt zich daarnaast door een relatief

hoge gemiddelde opbrengst per transactie in vergelijking tot andere Europese markten, hetgeen de Nederlandse markt

aantrekkelijk maakt voor concurrenten, met gevolg dat de prijsdruk is toegenomen. Om haar positie als marktleider

verder te verstevigen heeft BinckBank in 2012 voor zowel het Alex label als het Binck label haar prijzen herzien. Per 2

april 2012 heeft BinckBank een nieuwe, eenvoudigere tariefstructuur geïntroduceerd bij Alex, waarbij klanten zelf het

tarief kiezen dat aansluit bij hun handelsgedrag. Naar verwachting zou deze nieuwe tariefstructuur op jaarbasis tot

maximaal € 2,0-2,5 miljoen lagere netto-provisiebaten kunnen leiden voor het Alex label. Per 1 oktober 2012 heeft

BinckBank tevens voor het Binck label een forse tariefverlaging doorgevoerd voor de actieve beleggers en het

bewaarloon afgeschaft voor de minder actieve belegger. Naar verwachting kan deze herziene tariefstructuur maximaal

tot een verlies van circa € 7-8 miljoen aan netto-provisiebaten voor het Binck label leiden. Verder staan andere vormen

van commissie inkomsten, zoals bewaarloon en retourprovisies, onder druk als gevolg van maatschappelijke kritiek en

veranderende wet- en regelgeving. Naast de provisiebaten stonden ook de netto rentebaten onder druk als gevolg van

lagere rentestanden op de geld- en kapitaalmarkten. De negatieve verwachte impact op de netto rente-inkomsten is

moeilijk te voorspellen aangezien deze afhankelijk zijn van de ontwikkelingen van de rentestanden op de geld- en

kapitaalmarkten in 2013 en de risicobereidheid van het bestuur ten aanzien van het beleggingsbeleid voor het

liquiditeitsoverschot van BinckBank.

79

Jaarverslag 2012

Beleggers in BinckBank hadden in 2012 hun twijfels over de houdbaarheid van het verdienmodel van de Retail brokerage

activiteiten, hetgeen duidelijk in een koersdaling van het aandeel BinckBank tot uiting kwam. Het bestuur van

BinckBank onderkent het toegenomen businessrisico van de Nederlandse Retail brokerage activiteiten en investeert

daarom onder andere in de uitbreiding van de dienstverlening met spaar- en vermogensbeheeractiviteiten, waarbij het

verdienmodel gericht is op het beheren en administreren van vermogen en in de uitbreiding van Business to Business

activiteiten. Dit dient op termijn te resulteren in een stabielere inkomstenstroom en zo het toegenomen business risico

van de Retail brokerage activiteiten te mitigeren.

Reputatierisico

Voor BinckBank is het vertrouwen van de klant essentieel en BinckBank minimaliseert het risico op reputatieschade dan

ook zoveel mogelijk. BinckBank is, evenals andere bancaire instellingen, afhankelijk van het vertrouwen van particuliere

klanten. De absolute omvang van het eigen vermogen, haar beursnotering en het grote aantal klanten maakt BinckBank

gevoelig voor “vertrouwenskwesties.” BinckBank is zich hiervan bewust en dat heeft geleid tot een lage risicobereidheid

als het gaat om haar reputatie, de toereikendheid van haar kapitaal (solvabiliteit), haar liquiditeitspositie, integriteit en

rechten en/of plichten van klanten.


Kredietrisico

Het kredietrisico heeft betrekking op het niet nakomen van een verplichting door een tegenpartij en/of uitgevende

instelling die betrokken is bij de handel in respectievelijk de uitgifte van een financieel instrument en zodoende

BinckBank financieel benadeelt. Dit kredietrisico heeft betrekking op de posten die in de balans zijn opgenomen onder

Kasmiddelen, Bankiers, Financiële activa en Leningen en vorderingen. Bij deze balansposten wordt voornamelijk de

kredietwaardigheid van de tegenpartij beoordeeld (behalve voor effectenkredieten, omdat deze volledig gedekt zijn

door onderpand van effecten).

80

Jaarverslag 2012

Kredietrisico op liquide middelen en beleggingen

BinckBank gaat prudent om met de door klanten aan haar toevertrouwde middelen. De toevertrouwde middelen, die

niet voor effectenkrediet worden gebruikt, worden voor een deel liquide aangehouden en uitgezet in de

beleggingsportefeuille. Uitzettingen gebeuren op een verantwoorde en risicomijdende manier. De

beleggingsportefeuille van BinckBank heeft als doel het liquiditeitsoverschot zodanig in de markt uit te zetten dat de

rentemarge tussen de kosten van de aantrekking en de opbrengst van de uitzetting wordt geoptimaliseerd, gegeven de

risicobereidheid van de onderneming. Het kredietrisico op liquide middelen en beleggingen wordt nauwlettend gevolgd

door de afdeling Treasury. Zij rapporteert hierover dagelijks aan de CFO en de afdeling Risk Management en periodiek

legt zij verantwoording af in de treasurycommissie. Beleggingen vinden plaats binnen een vooraf door de

treasurycommissie vastgesteld limietenstelsel per tegenpartij. Het kredietrisico van BinckBank kan onderverdeeld

worden in kredietrisico op liquide middelen en beleggingen, kredietrisico op uitstaande effectenkredieten/

marginverplichtingen/SRD-verplichtingen en tegenpartijrisico. Hieronder wordt een toelichting gegeven op welke wijze

BinckBank dit risico beheerst. Overtollige liquiditeiten worden uitgezet in de geld- en kapitaalmarkt bij centrale

overheden, lagere overheden voor zover door de centrale overheid gegarandeerd, centrale banken en andere

kredietinstellingen met een minimale rating van A (Fitch of vergelijkbaar). De geldmarktuitzettingen hebben een

looptijd variërend van dagbasis tot één maand. De kapitaalmarktuitzettingen hebben een looptijd tot drie jaar. De

afspraken en limieten over geld- en kapitaalmarktuitzettingen zijn vastgelegd in een door de treasurycommissie

vastgesteld limietenstelsel. De afdeling Treasury is gehouden aan strikte eisen, conform treasurybeleid, voor het

uitzetten van geld bij tegenpartijen. Hierbij worden intern opgestelde limieten voor zowel de hoogte als de looptijden

bij geaccordeerde tegenpartijen in acht genomen. Het hieruit voortvloeiende kredietrisico wordt bewaakt door

periodieke kredietrevisie. De relatief lage risicobereidheid van BinckBank ten aanzien van kredietrisico’s blijkt uit het

beleid om uitsluitend te investeren in relatief veilige en liquide instrumenten welke als onderpand kunnen dienen bij de

Europese Centrale Bank (ECB).

Kredietrisico op uitstaande effectenkredieten/marginverplichtingen

BinckBank biedt klanten de mogelijkheid, via de klantenovereenkomst, gebruik te maken van bevoorschotting op

onderpand van effecten. Deze bevoorschotting kan ingezet worden ter dekking van de marginverplichting, het

opnemen van krediet voor de aankoop van effecten, of het verstrekken van bankgaranties op de effectenrekening. In al

deze gevallen heeft BinckBank een (potentieel) kredietrisico op de klant. Door de aard van de kredieten en de verkregen

zekerheden is het kredietrisico echter beperkt. Bij kredieten op onderpand van financiële instrumenten is de hoogte van

het verstrekte krediet mede afhankelijk van de liquiditeit en prijs van het betrokken effect. De kredietfaciliteit voor alle

daarvoor in aanmerking komende producten wordt bepaald volgens de richtlijnen die door de kredietcommissie zijn

vastgesteld met inachtneming van de limieten zoals gesteld in artikel 152 uit Besluit gedragstoezicht financiële

ondernemingen (BGfo). BinckBank hanteert een ondergrens van 30% haircut in SBM op aandelen en 20% op obligaties.

Dit is in vergelijking met de standaard toezichthouders benadering voor bepaling van het kredietrisico onder Basel II

zeer prudent. BinckBank houdt zich tegenover haar klanten het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande

mededeling de bevoorschotting aan te passen. Toegestane limieten laten zich vertalen naar een maximale

bestedingsruimte (‘‘VBR’’). Deze bestedingsruimte wordt uitgedrukt in een dekkingsgraad waarbij de minimale eis een

dekkingsgraad van ‘1’ is. De mate waarin de klant boven de ‘1’ zit, geeft de relatieve overdekking ten opzichte van de

minimale eis aan. Extra dekking kan verkregen worden door bankgaranties te overleggen, onderpand in de vorm van

effecten aan te leveren of door het vergroten van de liquide middelen. Als de dekkingsgraad onder de ‘1’ komt, gaat de

klant in de tekortenprocedure. Wanneer er geen dekkingsgraad is (dekking is nul), dan komt de klant in de

incassoprocedure terecht.

Kredietbewaking vindt plaats door de afdeling Risk Management. Deze afdeling bewaakt de verstrekte kredieten op

geautomatiseerde wijze en op basis van realtime koersen. Het risico bij de kredietverlening betreft de waardemutatie

van de in onderpand verkregen zekerheden. Hierbij wordt door de afdeling Risk Management specifiek gelet op


ongewenste concentraties in portefeuilles van klanten, zogenaamde concentratierisico’s.

Concentratierisico is een vorm van kredietrisico en komt voor bij klanten met effectenkrediet en bij klanten met

marginverplichtingen op derivatenposities. Het concentratierisico doet zich bijvoorbeeld voor op het moment dat er bij

klanten met eenzijdige beleggingsportefeuilles sprake is van concentraties in specifieke fondsen. De kredieten op

onderpand van effecten zijn dan voor een (te) groot deel afhankelijk van één of enkele fondsen. Indien een uitgevende

instelling failliet mocht gaan, zijn de gevolgen aanzienlijk groter dan wanneer het krediet op een meer gespreide

portefeuille is verstrekt. De afdeling Risk Management houdt dagelijks toezicht op (te hoog) opgelopen concentraties in

portefeuilles van klanten. Indien nodig worden er maatregelen, conform beleid, getroffen om de te hoge concentraties

in te perken. Bij een te hoge concentratie wordt besloten om kredietverbruik op de desbetreffende klant terug te

brengen. Daarnaast kan de Risicocommissie besluiten om het concentratierisico op een specifiek fonds terug te brengen

door verlaging van de bevoorschotting op het desbetreffende fonds. Het effectenkrediet is sinds eind 2011 gestegen

met 11% van € 290 miljoen tot € 323 miljoen eind 2012. De omvang van het effectenkrediet is in de tweede helft van

2012 toegenomen. Klanten waren bereid iets meer risico te nemen naarmate de financiële markten stabiliseerden.

Margin is een bedrag dat de schrijver (verkoper) van een ongedekte optie of future moet storten als zekerheid voor het

risico van de positie. De margin vormt een waarborgsom voor mogelijke verliezen die ontstaan door de verplichtingen

die de belegger is aangegaan. Dit betekent niet dat de financiële risico’s beperkt zijn tot de omvang van deze

verplichtingen. Hierdoor bestaat het risico dat de door de klant aangehouden margin onvoldoende blijkt te zijn in

relatie tot de aangegane verplichting. De marginverplichting kan dus leiden tot een kredietrisico op de klant. De hoogte

van de marginverplichtingen wordt mede bepaald door de marginpercentages die zijn vastgesteld door de afdeling Risk

Management op basis van de historische beweeglijkheid van het onderliggende aandeel of index. De afdeling Risk

Management analyseert dagelijks de marktbewegingen en actualiseert minimaal één keer per maand de

marginpercentages voor alle fondsen en kan in het geval van extreme koersschommelingen in een fonds deze direct

aanpassen. De kapitaalreservering voor de openstaande marginverplichting van de klanten is in 2012 gestegen van € 0,4

miljoen naar € 2,2 miljoen. Deze stijging is toe te schrijven aan de relatief grote posities die klanten hadden per 31

december 2012.

81

Service de Règlement Différé (SRD)

In Frankrijk biedt BinckBank SRD-contracten aan. Een SRD-contract is een transactie in een geselecteerd aantal

aandelen genoteerd op NYSE Euronext Parijs, waarbij is toegestaan dat de betaling voor gekochte aandelen of de

levering van verkochte aandelen wordt uitgesteld tot de laatste beursdag van de maand. De corresponderende

transactie in aandelen in de contante markt wordt door BinckBank verricht ter dekking van de koersrisico’s. Feitelijk

wordt hierbij het transactiebedrag door BinckBank voorgeschoten aan de klant. Dit principe kan aangeduid worden als

krediet op effecten waarover BinckBank maandelijks een vergoeding in rekening brengt. De omvang van de uitstaande

verplichtingen ultimo 2012 is € 21,0 miljoen. Er was ultimo 2012 geen sprake van een verhoogd concentratierisico op

beleggingsportefeuilles van klanten in SRD-contracten, zodat dit geen significante invloed heeft op het kapitaalbeslag

voor het concentratierisico onder pilaar II.

Jaarverslag 2012

Tekortenprocedure BinckBank

Het kredietrisico op effectenkredieten en marginverplichtingen wordt op dagbasis bewaakt door de afdeling Risk

Management. Klanten met een krediet- en/of marginovereenkomst worden door de afdeling Risk Management

gemonitord op hun Vrije BestedingsRuimte. De VBR is het saldo van de gewogen waarde van de van de klant ontvangen

zekerheden minus de verplichtingen van de klant in de vorm van verstrekt effectenkrediet en marginverplichtingen. Een

tekort in de VBR houdt in dat de zekerheden in de portefeuille van de klant niet langer voldoende dekking geven voor

de door de klant aangegane verplichtingen. Vanaf het moment dat een negatieve VBR wordt geconstateerd, treedt

automatisch de tekortenprocedure in werking. Het hanteren van een tekortenprocedure is een wettelijke verplichting.

De tekortenprocedure bij BinckBank is als volgt: dagelijks wordt per klant nagegaan of de zekerheden voldoende zijn om

het effectenkrediet en/of verplichtingen (margin en lopende orders) te dekken. Bij een negatieve VBR dient de klant het

tekort binnen vijf beursdagen aan te zuiveren. Indien een tekort door futures of SRD ontstaat, dan moet dit binnen één

dag worden aangezuiverd. Als op de uiterste aanzuiverdatum de VBR van de klant nog steeds een tekort toont, dan gaat

BinckBank over tot het zelfstandig sluiten van effectenposities. Effectenposities worden gesloten totdat de rekening

van de klant weer een positieve VBR vertoont. Door gewijzigde marktomstandigheden kan het voorkomen dat het

bevoorschottingspercentage onvoldoende dekking biedt voor mogelijk toekomstige koersbewegingen. De afdeling Risk

Management houdt hier dagelijks toezicht op en zal zo nodig direct de bevoorschotting hierop aanpassen, conform het

bevoorschottingsbeleid. Begin 2012 heeft BinckBank haar nieuwe bevoorschottingssysteem “Portofolio Based Margin”

(“PBM”) geïntroduceerd. Bij het bestaande bevoorschottingssysteem “Strategy Based Margin” (“SBM”) werden posities

van een klant afzonderlijk beoordeeld om de totale bevoorschotting te berekenen. In het nieuwe systeem wordt


nadrukkelijk rekening gehouden met de samenhang van verschillende posities van een klant in ieder afzonderlijk fonds

om de totale bevoorschotting te berekenen. Bij PBM geldt wel een aangepaste tekortenprocedure waarbij klanten

binnen 24 uur een tekort moeten aanzuiveren. Dit maakt binnen de bestaande risicobereidheid een hogere

bevoorschotting richting klanten mogelijk. PBM is op aanvraag beschikbaar voor klanten, standaard wordt in Nederland

het SBM systeem gebruikt en in Italië het PBM systeem gebruikt.

Voorzieningen voor effectenkredieten en marginverplichtingen

Voorzieningen voor oninbare effectenkredieten worden individueel bepaald. Er zijn geen collectieve voorzieningen. De

hoogte van de voorziening is afhankelijk van de afspraken die met de klant zijn gemaakt over de aflossing. De totale

voorziening per 31 december 2012 bedraagt € 0,4 miljoen (2011: € 0,4 miljoen). In het geval dat de afdeling Risk

Management niet de mogelijkheid heeft het bedrag te incasseren, dan wordt dit uit handen gegeven aan een

incassobureau.

Tegenpartijrisico

Tegenpartijrisico is een onderdeel van het risico bij settlements. Voor het overgrote deel van de door de klanten van

BinckBank uitgevoerde transacties vindt de handel plaats op (gereglementeerde) markten, zoals NYSE Euronext en

TOM, waarbij gebruik gemaakt wordt van een centrale tegenpartij (“CCP”). Hierdoor is het tegenpartijrisico nagenoeg

nihil. Binnen de business unit Retail en de business unit Professional Services wordt een gering aantal transacties

rechtstreeks uitgevoerd met een tegenpartij (broker). Bij deze OTC-transacties kan door non-settlement een

kredietrisico (tevens marktrisico) ontstaan. Deze transacties worden uitgevoerd met inachtneming van

tegenpartijlimieten. De treasurycommissie keurt de tegenpartijlimieten goed en de afdeling Risk Management ziet toe

op de naleving daarvan.

82

Jaarverslag 2012

Kapitaaleis kredietrisico

De kapitaaleis voor het kredietrisico onder Pilaar I is in 2012 gestegen met 5% van € 18,7 miljoen naar € 19,7 miljoen. De

reden voor deze toename is voornamelijk het gevolg van een toename van de liquide middelen welke worden

aangehouden bij financiële instellingen waarvoor een risicoweging geldt van 20% volgens de standaard benadering van

Basel II.

Marktrisico

Het marktrisico bij BinckBank wordt onderverdeeld naar renterisico en valutarisico. Het renterisico is het risico dat

verband houdt met de veranderingen van de rente en de invloed daarvan op het vermogen en/of het resultaat van

BinckBank. Het valutarisico is het risico van schommelingen in de waarde van in vreemde valuta luidende posten als

gevolg van wijzigingen in valutakoersen en het effect daarvan op het vermogen en/of het resultaat van BinckBank.

Renterisico

BinckBank beheerst de gevoeligheid van rentemutaties op de resultaten en het toetsingsvermogen door middel van

tolerantieniveaus en maandelijkse renterisicorapportages aan de treasurycommissie. De rentegevoeligheid komt met

name tot uitdrukking in de wijze waarop de beleggingsportefeuille is samengesteld. Hierbij wordt een onderscheid

gemaakt tussen de rente technische en liquiditeittechnische vervalkalender. De rentetechnische vervalkalender toont

de vrijval van de rentetypische looptijd van portefeuilles in de tijd. Dit betekent dat het moment van vrijval bepalend is

voor de rentegevoeligheid van de portefeuille.

700

600

500

400

300

200

100

0

3 m 6 m

9 m 1 y 2 y 3 y

Liquiditeit vervalkalender

Rente vervalkalender


Uit bovenstaande vervalkalender kan worden opgemaakt dat de rente typische looptijd aanzienlijk korter is dan de

liquiditeit typische looptijd. De reden hiervoor is dat ultimo december 2012 voor 34% is belegd in variabel rentende

obligaties. Het verschil in rente typische- en liquiditeit typische looptijd komt tot uitdrukking in de rentegevoeligheid

van respectievelijk de rentebaten en waardemutaties van de beleggingsportefeuille. Een afname van de rente typische

looptijd leidt tot een lagere rentegevoeligheid van de waarde van de beleggingsportefeuille, maar creëert meer

rentegevoeligheid op de rentebaten. Een parallelle wijziging van de rente zal namelijk op korte termijn meer effect

hebben op de renteopbrengsten vanwege de omvang van de variabel rentende obligaties dan op de waarde van de

beleggingsportefeuille.

Renterisico op het gecorrigeerde nettoresultaat

BinckBank houdt geen handelsportefeuille aan, maar is desondanks wel gevoelig voor renteschommelingen uit hoofde

van haar uitzettingen en beleggingen. Het renterisico vloeit voort uit de mogelijkheid dat wijzigingen in de marktrente

een negatieve invloed op de toekomstige winstgevendheid kunnen uitoefenen. Een geleidelijke wijziging van de

marktrente (yield-curve) heeft invloed op de toekomstige rente-inkomsten uit effectenkredieten en de

beleggingsportefeuille en op de rentevergoedingen die BinckBank betaalt op de spaar- en beleggingsrekeningen.

BinckBank beheerst dit risico in zoverre dat dit betrekking heeft op de bancaire activiteiten van BinckBank door de rente

typische looptijden van de toevertrouwde en uitgezette middelen binnen gestelde grenzen met elkaar in

overeenstemming te brengen en te houden. De invloed van een geleidelijke rentemutatie op de winstgevendheid van

BinckBank wordt bepaald aan de hand van een Earnings at Risk model. Bij het Earnings at Risk model wordt de impact

van het renterisico op het gecorrigeerde nettoresultaat berekend door de verwachte rente-inkomsten en renteuitgaven

af te zetten tegen een geleidelijke wijziging van de marktrente over een periode van een jaar met 1% en 2%

zowel omhoog als omlaag en het effect daarvan over een termijn van twee jaar. Hiermee wordt duidelijk wat de

rentegevoeligheid is op het gecorrigeerde nettoresultaat van BinckBank. De afdeling Treasury rapporteert maandelijks

de uitkomsten en eventuele overschrijdingen van het tolerantieniveau aan de treasurycommissie. De uitkomsten van

het Earnings at Risk model staan in onderstaande tabel vermeld, waarbij de impact gebaseerd is op het gecorrigeerde

nettoresultaat over de achterliggende twaalf maanden.

83

x € 1.000 Periode van 1 jaar Periode van 2 jaar Periode van 1 jaar Periode van 2 jaar

Scenario 31-12-2012 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2011

200 bp shift 1,956 14,972 64 7,365

100 bp shift 978 7,486 32 3,683

-100 bp shift (762) (4,023) (1,503) (7,068)

-200 bp shift (1,049) (4,702) (1,922) (11,250)

Jaarverslag 2012

BinckBank houdt geen additioneel kapitaal aan voor de rentegevoeligheid op het gecorrigeerde nettoresultaat. Het

beoordelen van de toereikendheid van het kapitaal onder Pilaar II voor business risico’s, welke voortkomen uit onder

andere afnemende rentemarge, teruglopende handelsvolumes en toenemende concurrentie, worden jaarlijks getoetst

door middel van het uitvoeren van stresstesten op het business risico.

Renterisico op vermogen

Het renterisico op het vermogen houdt rekening met plotselinge verschuivingen van de yield-curve die de waarde van

de beleggingsportefeuille negatief beïnvloedt. BinckBank beschikt over een beleggingsportefeuille bestaande uit

variabele- en vastrentende waarden, die gespreid is over verschillende looptijden. BinckBank incasseert mogelijk

verliezen bij gedwongen liquidatie van de beleggingsportefeuille. Een dergelijk scenario kan zich voltrekken bij

liquiditeitstekorten, politieke onrust of door bijvoorbeeld maatschappelijke druk. Voor verliezen die kunnen ontstaan

door een plotselinge opwaartse renteschok houdt BinckBank kapitaal aan onder Pilaar II. Deze verliezen worden

bepaald volgens het Value at Risk model (“VaR”). De beleggingsportefeuille is ondergebracht in het bankenboek en

wordt gewaardeerd volgens het Available for Sale principe. Dit betekent dat waardemutaties als gevolg van

bijvoorbeeld renteschokken in eerste instantie tot uitdrukking komen in de herwaarderingsreserve, maar onder Basel II

geen invloed hebben op het toetsingsvermogen van de bank. Eventuele verliezen (of winsten) op (gedwongen)

verkopen in de beleggingsportefeuille komen tot uitdrukking in het resultaat van BinckBank. Het renterisico voor

BinckBank leidt om die reden alleen tot verliezen wanneer een gedwongen liquidatie van de beleggingsportefeuille als

gevolg van substantiële onttrekkingen van klanten gepaard gaat met een opwaartse renteschok. Dit risico wordt

gekwantificeerd middels het VaR-model. Binnen dit model is het mogelijk om met een bepaalde mate van zekerheid het

maximaal verwachte verlies over een gegeven periode (BinckBank hanteert een periode van tien handelsdagen) op de


eleggingsportefeuille te berekenen. BinckBank maakt gebruik van een 99,7% betrouwbaarheidsinterval, dat wil

zeggen dat in 0,3% van de gevallen een waardemutatie in de portefeuille optreedt die groter of gelijk is aan de VaRberekening.

Als brondata dienen de historische marktrentes van het afgelopen jaar. Op basis van deze data wordt de

variantie en correlatie van de rente voor de verschillende rentelooptijden bepaald. Dit model gaat uit van een volledige

liquidatie van de beleggingsportefeuille. Onder Pilaar II houdt BinckBank € 1,5 miljoen kapitaal aan voor de risico’s

conform de VaR-benadering.

Valutarisico

Valutarisico is het risico van schommelingen in de waarde van in vreemde valuta luidende posten als gevolg van

mutaties in valutakoersen. Het beleid is om geen actieve handelsposities in vreemde valuta in te nemen. Valutaposities

kunnen derhalve alleen ontstaan uit hoofde van het faciliteren van transacties door klanten. Het beleid is om

valutaposities voortvloeiend uit operationele activiteiten dezelfde dag nog in te dekken. Gedurende de dag worden

valutaposities tot 22:00 uur ingedekt door de afdeling Treasury. Valutaposities die ontstaan na 22:00 uur worden de

eerstvolgende handelsdag ingedekt. BinckBank accepteert dit restrisico op valutaposities. De reden hiervoor is dat het

overgrote deel van de transacties in vreemde valuta worden uitgevoerd in USD. Aangezien het merendeel van onze

klanten een US Dollar geldrekening heeft, worden deze valuta’s verrekend op de rekening van de klant, waardoor

BinckBank een geringe exposure krijgt in vreemde valuta. In 2012 zijn geen materiële winsten of verliezen geboekt op

het indekken van valutaposities. Resultaten op valutaposities worden maandelijks besproken in de treasurycommissie.

84

Jaarverslag 2012

Kapitaalreservering marktrisico

De kapitaaleis voor marktrisico komt tot uitdrukking onder Pilaar I (marktrisico) en Pilaar II (renterisico). BinckBank

reserveert kapitaal voor het risico in vreemde valuta onder pilaar I. Eind 2012 geldt voor het valutarisico een kapitaaleis

van € 0,1 miljoen (2011: € 0,1 miljoen). Voor het renterisico in de beleggingsportefeuille houdt BinckBank eind 2012 € 1,5

miljoen aan. De kapitaalreservering is gedaald door een daling van de duration op de beleggingsportefeuille van

0,82 jaren per 31 december 2011 naar 0,67 jaar ultimo 2012.

Operationeel risico

BinckBank heeft door de aard van haar bedrijfsactiviteiten een relatief hoog inherent operationeel risico. Belangrijke

determinanten hiervan zijn het grote aantal administratieve boekingen dat dagelijks moet worden verwerkt, het feit

dat alle communicatie met de klant via het internet plaatsvindt en het feit dat als gevolg van allerlei omstandigheden

zeer regelmatig aanpassingen moeten worden gedaan op het platform en de software. Ook kunnen in de operationele

processen van BinckBank tal van onverwachte gebeurtenissen optreden die verliezen kunnen veroorzaken of het

bereiken van doelstellingen kunnen verhinderen. Processen, systemen en mensen kunnen falen, medewerkers kunnen

fraude plegen, er kunnen incidenten optreden en de dagelijkse processen kunnen worden verstoord door een calamiteit

of systeemstoring (ICT-risico). De risico’s die uit dergelijke gebeurtenissen voortvloeien vallen onder de noemer

operationeel risico. Verliezen als gevolg van operationeel risico zijn onvermijdelijk. Voor vele vormen van voorzienbare

verliezen als gevolg van operationeel risico is BinckBank verzekerd bij derden. Als buffer voor onverzekerde

(onvoorziene) verliezen beschikt BinckBank over een wettelijk vereiste kapitaalreservering voor operationeel risico.

Beheersing van het operationeel risico

Operationeel risico in algemene zin is een gevolg van ontoereikend handelen in de dagelijkse verwerking van

transacties met klanten of andere belanghebbenden, de wijze van afhandeling van deze transacties, ontoereikende

procedures en maatregelen voor een tijdige detectie van gebreken, kwantitatieve en kwalitatieve tekortkomingen of

beperkingen in de menselijke sfeer, gebrekkige besluitvorming als gevolg van ontoereikende managementinformatie en

het niet juist naleven van interne beheersingsprocedures. Het beoordelings- en beheersingssysteem voor het

operationeel risico bij BinckBank voldoet aan de volgende voorwaarden:

• Vastlegging van eenduidig toegewezen verantwoordelijkheden;

• Meten, beoordelen en bijsturen van actueel operationeel risico in de diverse risicocommissies;

• Onderhouden en rapporteren van de loss database aan de diverse risicocommissies; Het beoordelings- en

beheersingssysteem wordt periodiek aan een onafhankelijk deskundig onderzoek onderworpen; en

• De uitkomsten van de periodieke controls worden maandelijks besproken in de risicocommissies en tevens vindt er

jaarlijks een risk assessment plaats in aanwezigheid van het bestuur, directeuren van de business units en hoofden

van de ondersteunende staven.


De beheersing van de risico’s kan alleen plaatsvinden met behulp van adequate managementverslaggeving. Bij BinckBank

voldoet dit aan de volgende voorwaarden:

• Verslaglegging van (in)effectiviteit van de controls op periodieke basis aan de verantwoordelijke business unit,

waarbij tevens een monitoring functie is ingericht voor de IAD. De IAD controleert of de uitvoering van de controls

door de tweede lijn of defence op een juiste, tijdige en volledige wijze wordt uitgevoerd. De rapportage van de

monitor en eventuele ineffectiviteit van de controls wordt tevens gerapporteerd aan de Risicocommissie;

• De effectiviteit van de controls wordt besproken in de Risicocommissie. Op basis daarvan worden passende

maatregelen genomen indien er sprake is van een onacceptabel risico. Tevens geeft de Risicocommissie haar

goedkeuring voor nieuwe producten en diensten die door BinckBank worden geïntroduceerd, waarbij de nadruk ligt

op de identificatie en beheersing van het risico waarbij een vastlegging plaatsvindt van de relevante key controls

voor het betreffende product/dienst in het risicobeheersingssysteem.

Het operationeel risico wordt beheerst door de structuur van de organisatie waarin diverse maatregelen van interne

controle zijn geïncorporeerd en beginselen die BinckBank hanteert voor het managen van operationeel risico. Maandelijks

worden de ineffectieve controls inzake het operationeel risico beoordeeld en zo nodig bijgestuurd in de Risicocommissie.

Daarnaast wordt een Risk Dashboard besproken waarin de key indicatoren worden weergegeven die een signaal geven

over de ontwikkeling van operationele risico’s in de tijd. Bijvoorbeeld indicatoren op het gebied van ICT betreffende de

uitval van systemen gedurende de maand (percentage uptime tijdens beursuren, norm = 99,9%) versus de voorgaande

periode, laatste geslaagde uitwijktest en percentage incidenten binnen twee dagen opgelost.

Enkele belangrijke onderdelen van de beheersing van het operationeel risico zijn:

• Leg de verantwoordelijkheid voor het managen van operationeel risico zo dicht mogelijk bij de processen zelf, dat

wil zeggen bij het lijnmanagement;

• Leg operationele processen, risicobeheerprocessen en de organisatorische inrichting schriftelijk en in samenhang

vast;

• Inbedden van informatie en escalatieprocedures richting management;

• Implementeer binnen elke procesketen ‘controls’ voor betrouwbare informatie en ‘indicators’ voor prestaties en

risico’s;

• Leer van incidenten en fouten. Registreer waar mogelijk de details van incidenten die leiden tot (bijna) verliezen en

toets registraties aan de uitkomsten van risicobeoordelingen;

• Geautomatiseerde vastlegging en uitvoering van transacties met daarbij behorende audit trails. Dagelijkse transactieen

positiereconciliatie inclusief rapportage aan management;

• Procedures voor aanname van medewerkers en begeleiding van medewerkers, functiescheiding en vastlegging van

taken voor alle medewerkers en afdelingen;

• Duidelijke rapportagelijnen, registratie van gewenste managementinformatie en periodieke interne overlegstructuren.

Interne controle en interne audit onderzoeken, afgedwongen ‘vier ogen principe’ voor procuratie en contractuele

binding van de vennootschap;

• Aanhouden van een kapitaalbuffer voor verliezen als gevolg van onvoorziene (onverzekerde) calamiteiten en toets de

toereikendheid daarvan periodiek door het uitvoeren van stresstesten; en

• Aanhouden van een verzekeringsportefeuille met daarin onder meer polissen voor bestuurdersaansprakelijkheid,

bedrijfsaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, inventaris, reconstructiekosten en bedrijfsschade.

85

Jaarverslag 2012

Beheersing van het ICT-risico

Doordat de bedrijfsactiviteiten van BinckBank sterk afhankelijk zijn van ICT bestaat een belangrijk deel van de

operationele risico’s uit ICT-risico’s. Tekortkomingen op ICT-gebied kunnen resulteren in een significante bedreiging

voor de kritieke bedrijfsprocessen en de dienstverlening aan de klanten. Hierdoor vormen de ICT-risico’s indirect een

bedreiging voor het vermogen en het resultaat. Om dit risico te reduceren zijn een groot aantal

beheersingsmaatregelen ingericht. Dit betreft maatregelen op het gebied van: organisatie en beleid, Information Risk

Management, incident en problem management, test, change & configuratie management en continuïteit.

Organisatie en beleid

Dit betreft enerzijds het risico dat het ICT-beleid en de ICT-organisatie onvoldoende aansluit bij de organisatiestrategie

en anderzijds het risico van het niet of onvoldoende toegesneden zijn van de ICT-organisatie en het ICT-beleid op de

bedrijfsprocessen en de bestaande informatie- en dataverwerking, waardoor onvoldoende ondersteuning wordt

geboden aan processen en informatievoorziening.


BinckBank heeft een ICT-Governance. De ICT-Governance wordt periodiek of wanneer nodig geëvalueerd en bijgesteld.

Daarnaast heeft BinckBank een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld dat actief wordt uitgedragen binnen de

organisatie. Voor alle significante ICT-risicobeheersingsmaatregelen, zoals beschikbaarheid, incidenten, problems en

changes, zijn beleidsuitgangspunten opgesteld die met behulp van Key Performance Indicators worden gemeten en

maandelijks gerapporteerd worden aan de verschillende risicocommissies.

In 2012 heeft BinckBank de dedicated ICT-teams binnen de business units verder uitgebreid. Per 1 juli 2012 beschikken de

business units Retail en Professional Services over een eigen ICT-afdeling voor softwareontwikkeling, testmanagement

en functioneel beheer. De centrale ICT-afdeling richt zich op ontwikkeling en beheer van de ICT-infrastructuur en dient

als gatekeeper van het productieplatform.

BinckBank heeft een verplichte BIV-classificatie van alle ICT-systemen als onderdeel van de governance. De BIVclassificatie

staat voor Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid. Met behulp van de BIV-classificatie nemen de

ICT-afdelingen maatregelen om de gewenste kwaliteitseisen te kunnen waarborgen.

86

Information risk management

Information risk management voorkomt toegankelijkheid van informatie voor niet-geautoriseerde gebruikers.

BinckBank is een internetbank en heeft daarmee per definitie een groot inherent risico voor externe fraude door

computercriminelen. BinckBank is zich terdege van dit risico bewust. BinckBank heeft een toegangsbeleid opgesteld

voor toegang tot de infrastructuur, systemen, applicaties en data. Om de veiligheid van haar platform verder te

verhogen heeft BinckBank haar Security Incident en Event Management systeem (SIEM) verder uitgebouwd en

geoperationaliseerd. SIEM monitort de veiligheid van het netwerk van BinckBank. BinckBank voert een zeer actief

beveiligingsbeleid, dat permanent wordt geëvalueerd. Een belangrijk onderdeel daarvan is een periodiek terugkerende

penetratietest, waarbij een derde partij in opdracht van BinckBank door middel van de nieuwste technieken en

methodes probeert in te breken in de systemen van BinckBank. De uitkomsten hiervan worden besproken in de IT

Security commissie. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn om beleid en/of controls verder aan te scherpen.

Jaarverslag 2012

Incident en problem management

Incident en problem management richt zich op het voorkomen van het risico op storingen waardoor de dienstverlening

niet of onvoldoende kan worden hervat, structurele fouten in de ICT-infrastructuur en het onjuist, onvolledig en/of niet

tijdig afhandelen van incidenten en problemen. BinckBank mitigeert dit risico door middel van een “incident

management” procedure, dat ervoor zorgt dat elk ICT-incident wordt geanalyseerd, geprioriteerd en bij incidenten met

een hoge urgentie en impact zo nodig geëscaleerd. Daarnaast zijn er maandelijkse rapportages over incidenten en

verstoringen.

Test, change en configurationmanagement

BinckBank werkt zijn systemen en programmatuur bij aan de hand van nieuwe technologische ontwikkelingen en de

behoeften van de klant. Hierdoor loopt BinckBank het risico op onjuist en/of onvolledig ontwikkelde programmatuur,

ongeautoriseerde wijzigingen in de ICT-infrastructuur, onvoldoende informatievoorziening over de ICT-infrastructuur

en onjuist, onvolledig en/of niet tijdig afhandelen van wijzigingsverzoeken. De hier getroffen beheersmaatregelen zijn

onder andere dat alleen personeel van de afdeling ICT Exploitatie en Beheer bevoegd is om geautoriseerde wijzigingen

op de productie door te voeren. Dit geschiedt alleen via het doorlopen van een vastgesteld changeproces. Verder heeft

BinckBank de beschikking over verschillende gescheiden ontwikkel-, test- en acceptatieomgevingen ten behoeve van

het ontwikkelen van nieuwe software releases. Alvorens wijzigingen op productie kunnen worden ingevoerd, dienen

deze de vastgestelde testprocedure te hebben doorlopen en te worden goedgekeurd door de testmanager.

Continuïteit

De beschikbaarheid van de website en de achterliggende systemen is voor BinckBank van groot belang. Het risico dat de

continuïteit van de (kritieke) bedrijfsprocessen/de gehele instelling in gevaar komt als gevolg van het niet beschikbaar zijn

van de ICT-infrastructuur (waaronder applicaties en systemen) wordt als volgt gereduceerd: BinckBank heeft een business

continuity plan en disaster recovery plan opgesteld op basis van een business impact analyse. BinckBank beschikt over een

uitwijkfaciliteit en houdt minimaal twee keer per jaar een uitwijktest.

Ter waarborging van de continuïteit van de bedrijfsvoering heeft BinckBank zijn ICT-productiesystemen ondergebracht bij

een extern datacentrum dat voorzieningen heeft getroffen ter preventie van oververhitting, brand, diefstal, beschadiging,

stroomonderbrekingen en natuurrampen. Tevens heeft BinckBank een backup in een tweede datacenter.


Het datacentrum beschikt over een Payment Card Industry Data Security Standaard (“PCI DSS”) certificering. Daarnaast

maakt BinckBank voor het veiligstellen van bedrijf kritische data gebruik van back-ups en realtime synchronisatie van data

naar de uitwijklocatie. Dagelijks wordt gecheckt of kritische back-ups hebben gefunctioneerd en wordt bij falen beoordeeld

of verdere acties noodzakelijk zijn. Eens per kwartaal wordt gerapporteerd aan het bestuur en de verschillende risico

commissies over de performance en beschikbaarheid van de systemen. Voor aanvang van de beurs wordt dagelijks

gecheckt of kritische systemen functioneren. Continue monitoring op beschikbaarheid en performance met behulp van

speciale monitoringsoftware op kritische systemen is eveneens ingericht.

Kapitaaleis operationeel risico

De kapitaaleis voor het operationele risico bedraagt per 31 december 2012 € 21,4 miljoen (2011: € 22,5 miljoen). De

interne doelstelling is dat de operationele verliezen uit de reguliere business op jaarbasis niet groter mogen zijn dan

1,0% van de bruto provisiebaten. Onder operationele verliezen wordt verstaan:

• Het financiële resultaat van outtrades en schadevergoeding aan klanten; en

• Overige directe schade als gevolg van storingen in de ICT-systemen, de geautomatiseerde informatieverwerking en

storingen in de operationele processen.

Over 2012 bedroegen de totale operationele verliezen 0,62% (2011: 1,17%) van de totale bruto provisiebaten en daarmee

is BinckBank binnen haar interne doelstelling van 1% gebleven.

Integriteitsrisico

Integriteitsrisico is het risico dat gedragsregels die volgen uit de BinckBank-normen, maatschappelijke normen en

wet- en regelgeving onvoldoende worden nageleefd. Integriteitsrisico kan resulteren in directe schade (zoals als gevolg

van claims en boetes) en in vervolgschade (zoals reputatieschade of schade als gevolg van fraude). In veel gevallen

betreft het schades die tot een redelijk bedrag verzekerd zijn. Om dit risico te beheersen worden heldere interne

normen en gedragsregels gehanteerd die BinckBank intern duidelijk gecommuniceerd heeft. BinckBank heeft een

Compliance officer, die handelt op basis van vastomlijnde rapportagelijnen en een escalatieprocedure. De Compliance

officer is verantwoordelijk voor het tijdig en juist informeren van leidinggevenden en het bestuur om te zorgen dat de

activiteiten van BinckBank blijven voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Ook beschikt BinckBank

over een “klokkenluidersregeling”, een “klikplicht” procedure, een Security officer en een Privacy officer.

Productspecifieke risico’s

Op dit moment zijn er voor het risicobeheer van de activiteiten onder Alex Vermogensbeheer afwijkende maatregelen

getroffen om het productspecifieke risico te mitigeren. Hieronder worden deze risico’s verder toegelicht.

87

Jaarverslag 2012

Risicobeheer Alex Vermogensbeheer

Binnen het label Alex biedt BinckBank naast een execution-only dienstverlening ook vermogensbeheer aan. Het beheerd

vermogen steeg in 2012 met 47% van € 690 miljoen naar iets meer dan € 1,0 miljard. BinckBank onderscheidt zich met

Alex Vermogensbeheer ten opzichte van traditionele vermogensbeheerders door een actief beleggingsbeleid in

combinatie met beleggingsbeslissingen en adviezen op basis van kwantitatieve analyses uit te voeren en door de klant

24/7 inzicht te geven in zijn beheerde portefeuille. Het risicoprofiel van het onderdeel Alex Vermogensbeheer is anders

dan die van de reguliere execution-only activiteiten van BinckBank. De mogelijke risico’s worden geïdentificeerd in relatie

tot zorgplichtaspecten, operationele risico’s en reputatieschade. De richtlijnen omtrent zorgplicht gaan doorgaans verder

voor vermogensbeheer dan voor execution-only dienstverlening, waardoor er een extra verantwoordelijkheid ligt bij de

vermogensbeheerder. BinckBank geeft hier invulling aan door, voorafgaand aan de dienstverlening, het beleggingsprofiel

van de klant vast te stellen met behulp van een digitale intake en deze door de klant digitaal te laten goedkeuren.

BinckBank vraagt vermogensbeheerklanten jaarlijks het beleggingsprofiel te actualiseren. BinckBank controleert iedere

dag of de portefeuille van de klant in lijn is met marktontwikkelingen en of deze correspondeert met het vastgestelde

beleggingsprofiel en de beleggingsdoelstellingen. Indien dit opportuun is, worden automatisch transacties uitgevoerd

om posities uit te breiden of te verkleinen. Dit proces is nagenoeg volledig geautomatiseerd en dus nauwelijks

afhankelijk van beheerders. Operationele risico’s betreffen vooral een sterke afhankelijkheid van de ICT-systemen,

beslissingsmodellen en juistheid van gebruikte data, zoals koersen verhandelde volumes en koersbeïnvloedende

corporate actions. Het controlekader is hierop aangepast. BinckBank voert dagelijks een groot aantal controles uit en

toetst regelmatig of de werking van de beslissingsmodellen nog voldoet aan de criteria. De reputatie van Alex

Vermogensbeheer en daarmee van BinckBank zou in het geding kunnen komen wanneer klanten het gevoel krijgen dat

hun vermogen niet goed wordt beheerd. Dit gevoel zou kunnen ontstaan wanneer rendementen tegenvallen of door

onduidelijke communicatie en negatieve publiciteit.


Kapitaaltoereikendheid en uitkomsten stresstest BinckBank

BinckBank voert periodiek stresstesten uit om inzicht te krijgen in de omvang van risico’s bij extreme gebeurtenissen op

een verandering van één of enkele parameters. Het uitvoeren van stresstesten is een integraal onderdeel van het

risicomanagement en wordt daarom als zodanig verplicht gesteld binnen het Basel Akkoord. Het doel van een stresstest

is om risico’s bij extreme gebeurtenissen uit te drukken in financiële schade. De kans en impact hiervan zal in relatie tot

de risicobereidheid leiden tot een afweging van geaccepteerde risico’s en/of maatregelen om het risico te mitigeren dan

wel de beslissing om meer kapitaal aan te houden. Binnen Pilaar II worden stresstesten op het Tier I vermogen vereist,

met hierin alle type risico’s waaraan de bank blootstaat. Wanneer de uitkomst van een extreem doch enigszins

waarschijnlijk stressscenario het aanwezige Tier I vermogen overschrijdt, bevindt BinckBank zich niet binnen haar

risicobereidheid. In dat geval zal BinckBank adequate actie moeten nemen door, hetzij het treffen van mitigerende

maatregelen als beleidswijzigingen of verzekeren, hetzij door het risicoprofiel van haar bestaande activiteiten te

verlagen.

88

Jaarverslag 2012

Uitkomsten recente stresstesten en maximale stressscenario

Voor het berekenen van het maximale stressscenario is het belangrijk te onderkennen dat er een verschil is tussen

stressscenario’s en stresstesten. Een stresstest is een enkelvoudige toets op één gebeurtenis en daarmee een

verandering in één enkele parameter. Een stressscenario is een verzameling van stresstesten welke gezamenlijk een

scenario vormen. Het maximaal stressscenario is gebaseerd op een set van extreme gebeurtenissen die kunnen leiden

tot financiële schade voor BinckBank. Per risicocategorie zijn verschillende stresstesten ontwikkeld om het

management inzicht te geven in de omvang van het risico bij extreme maar realistische situaties. De afzonderlijke

stresstesten zijn niet complementair, immers niet alle gebeurtenissen kunnen gelijktijdig samenvallen, zodat hieruit

een stressscenario per risicocategorie is samengesteld. De verschillende uitkomsten van de stressscenario’s per

risicocategorie worden samengevoegd tot één maximaal stressscenario voor het toetsen van de kapitaaltoereikendheid.

In de volgende figuur wordt de omvang van het maximaal gecombineerde scenario uiteengezet over de verschillende

risicocategorieën.

Maximaal gecombineerde scenario per risicocategorie

x € 1.000

70.000

Maximaal

gecombineerd

scenario

60.000

50.000

40.000

30.000

Kredietrisico

gecombineerd

scenario

Enkelvoudig

gecombineerd

scenario

20.000

10.000

Renterisico

Operationeel risico

gecombineerd

scenario

Business risico

Liquiditeitsrisico

0


Kapitaaltoereikendheid inclusief 2e ronde-effect

Het kapitaalverlies voor het maximum gecombineerde stressscenario bedraagt per 31 december 2012 € 65,1 miljoen en

was per 31 december 2011 € 50,6 miljoen. De aangehouden hoeveelheid kapitaal per 31 december 2012 van € 160,3 miljoen

zou terugvallen tot een Tier I vermogen van € 95,2 miljoen. Het tweede ronde-effect laat zien dat de effecten van het

stressscenario invloed hebben op het benodigd kapitaal.

Zo zal als gevolg van de gedwongen liquidatie van een deel van de beleggingsportefeuille het kapitaalbeslag voor het

krediet- en renterisico lager uitvallen. Daarnaast zal het kredietrisico op klantenportefeuilles afnemen als gevolg van de

gedwongen liquidatie van posities van klanten ten tijde van stress.

Deze effecten tezamen hebben tot gevolg dat niet alleen het totaal aanwezig vermogen daalt, maar ook het benodigd

kapitaal onder Pilaar I en II daalt van € 50,9 miljoen naar € 47,4 miljoen. De bijbehorende BIS-ratio bedraagt 18,8% en de

solvabiliteitsratio komt uit op 16,1%. Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de kapitaaltoereikendheid nadat het

gecombineerde stressscenario daadwerkelijk heeft plaatsgevonden met de bijbehorende tweede ronde-effecten.

(x € 1.000) Max. Gecomb. Stress 31 december 2012

Totaal aanwezig vermogen 95.242 160.342

Totaal benodigd kapitaal Pilaar I + II 47.402 50.870

Pilaar I benodigd kapitaal 40.581 41.261

Kredietrisico 19.047 19.727

Marktrisico 93 93

Operationeel risico 21.441 21.441

Pilaar II benodigd kapitaal 6.821 9.609

Renterisico 544 1.454

Liquiditeitsrisico 153 157

Totaal kredietrisico Pilaar II 6.124 7.998

Concentratierisico 3.942 5.256

Marginrisico 1.682 2.242

Tegenpartijrisico 500 500

89

Jaarverslag 2012

Kapitaal overschot/ tekort (Pilaar I) 54.661 119.081

Kapitaal overschot/ tekort (Pilaar II) 47.840 109.472

BIS-ratio 18,8% 31,1%

Solvabiliteitsratio 16,1% 25,2%

Inclusief tweede ronde effecten

Op basis van het tweede ronde-effect stelt BinckBank vast dat het kapitaal ook toereikend is onder het maximale

stressscenario. Doordat de BIS-ratio niet onder de minimale eis van 8% komt is het aantrekken van extra kapitaal of het

inhouden van winsten niet nodig.


Verantwoording risicobeheer

BinckBank geeft op verschillende manieren inzicht in het door haar gevoerde kapitaalmanagement en risicobeheer en

legt hierover naast het jaarverslag ook verantwoording af via het jaarlijkse Kapitaaltoereikendheid- en risicorapport,

welke beschikbaar is op www.binck.com. BinckBank heeft ervoor gekozen haar risicorapportage, voortvloeiende uit

Pilaar III van het Bazels akkoord, eens per jaar na afloop van het derde kwartaal via publicatie op haar website openbaar

te maken. De frequentie van de publicatie van de risicorapportage kan opgevoerd worden indien omstandigheden dit

vragen. Per jaareinde geeft BinckBank inzicht in haar risicobeheer in de toelichting van de jaarrekening onder toelichting

39 beginnend op pagina 175, voortvloeiende uit de eisen onder IFRS 7. Door middel van de jaarlijkse “in control

verklaring”, eveneens opgenomen in dit jaarverslag, legt het bestuur van BinckBank verantwoording af over de werking

van haar risicobeheer over het afgelopen verslagjaar.

90

Jaarverslag 2012


91

Jaarverslag 2012

Deze pagina is opzettelijk leegelaten.


Liquiditeitsmanagement


Inleiding

Naast kapitaal is liquiditeit ook zeer belangrijk voor een bank, daarom wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan het

liquiditeitsmanagement binnen BinckBank. Het liquiditeitsrisico is het risico dat BinckBank niet in staat zal zijn om aan

haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. BinckBank hanteert een prudent liquiditeitsrisicobeleid dat er op

gericht is om te allen tijde te kunnen voldoen aan de vraag van klanten naar hun liquide middelen. Ultimo 2012 beschikt

BinckBank over een ruime liquiditeitspositie van € 459,5 miljoen (exclusief deposito’s en kasgeldreserve bij Centrale

Banken). Dit is 20,8% van de totale toevertrouwde middelen. Er hebben zich geen materiële liquiditeitsincidenten

voorgedaan in het verslagjaar 2012 en er zijn geen redenen geweest om het liquiditeitsbeleid aan te passen.

Liquiditeitsprofiel BinckBank

94

Jaarverslag 2012

BinckBank is een online bank voor beleggers. Met haar dienstverlening richt BinckBank zich op: verwerking van door

klanten opgegeven effectenorders (brokerage) en het aanbieden van een spaarproduct en vermogensbeheerdiensten.

Het businessmodel van BinckBank kent door de aard van haar activiteiten een groot liquiditeitsoverschot. Klanten die

een rekening bij BinckBank aanhouden zijn meestal niet voor 100% van hun vermogen belegd, maar houden een

gedeelte van hun vermogen in liquide middelen aan op hun beleggings- of spaarrekening. Het beleid van BinckBank is

om geen middelen aan te trekken op de interbancaire markten om deze vervolgens weer uit te zetten tegen andere

looptijden of kredietklassen. Het financieringsbeleid is daarmee beperkt tot klantgelden en eigen vermogen. Het

businessmodel van BinckBank wijkt vanwege het ontbreken van een actief kredietbedrijf of hypotheekbedrijf af van dat

van de meeste Nederlandse (Retail)banken. Wel verstrekt BinckBank kredieten op basis van onderpand van effecten

(effectenkredieten) en zet zij het restant van haar liquiditeitsoverschot uit in een beleggingsportefeuille. Doordat

historisch gezien het saldo van de toevertrouwde klantgelden dat van de verstrekte effectenkredieten (ver) overstijgt,

heeft BinckBank een ‘natuurlijk’ liquiditeitsoverschot en geen financieringsbehoefte. Het ontbreken van (langlopende)

verstrekte kredieten in combinatie met het liquiditeitsoverschot uit hoofde van klantgelden zijn de basis van het

financieringsbeleid van BinckBank. Dit maakt dat er voor BinckBank geen noodzaak is overige (langlopende)

financieringen aan te trekken. Klanten van BinckBank kunnen te allen tijde hun tegoeden die zij aanhouden opeisen.

BinckBank biedt haar klanten geen deposito’s aan waarmee voor langere periode liquiditeiten worden vastgezet.

Kenmerkend voor de effectenbemiddeling is de beperkte voorspelbaarheid op de lange termijn en de korte termijn

invloed op de liquiditeitspositie. De meeste effectentransacties worden afgerekend binnen drie dagen na de

transactiedatum. Dit maakt dat het liquiditeitsbeleid sterk gericht is op de beheersbaarheid van liquiditeit op de korte

termijn.

Het liquiditeitsoverschot van BinckBank komt op de balans tot uiting in drie verschillende type activa:

1. Kasmiddelen en Bankiers; in principe wordt 5% tot 10% van de toevertrouwde middelen (interne

liquiditeitsdoelstelling) in liquide middelen (exclusief kasgeldreserve bij Centrale Banken) aangehouden bij derde

banken om de dagelijkse activiteiten van BinckBank te financieren. BinckBank kan per direct over deze middelen

beschikken.

2. Financiële activa; het grootste gedeelte van het liquiditeitssaldo wordt geïnvesteerd in de beleggingsportefeuille.

BinckBank belegt in liquide- en kredietwaardige obligaties met een maximale looptijd van drie jaar. Om de

liquiditeitswaarde van activa te beoordelen zijn criteria opgesteld.

3. Leningen en vorderingen; een deel van de klantgelden wordt gebruikt om de door BinckBank verstrekte kredieten op

basis van onderpand van effecten te financieren. Daarnaast maakt BinckBank gebruik van uitzettingen bij

Nederlandse lagere overheden in de vorm van deposito’s.


Beheersing liquiditeitsrisico

Om te voorkomen dat BinckBank geconfronteerd wordt met een liquiditeitstekort heeft BinckBank diverse

beheersmaatregelen getroffen.

De belangrijkste beheersmaatregelen zijn:

Organisatorisch

• Het bestuur van BinckBank bepaalt jaarlijks de risicobereidheid ten aanzien van het liquiditeitsrisico. De

risicobereidheid ten aanzien van liquiditeit is door het bestuur vastgesteld op “zeer laag” (1 op een schaal van 1 tot

5). De zeer lage risicobereidheid van het bestuur ten aanzien van het liquiditeitsrisico is gebaseerd op:

a. de liquiditeitskarakteristieken van het businessmodel, zijnde hoofdzakelijk afwikkeling van effectentransacties

en de omvang van de direct opvraagbare toevertrouwde middelen van de in verhouding tot de relatief kleine

omvang van BinckBank;

b. het feit dat het niet tijdig kunnen voldoen aan verplichtingen richting klanten of derden een negatief signaal is

dat het vertrouwen in BinckBank ernstig kan aantasten en daarmee een bedreiging kan vormen voor de

continuïteit van BinckBank; en

c. BinckBank dient te voorkomen dat ze haar activa zou moeten verkopen tegen ongunstige marktprijzen en

daarmee verliezen lijdt.


De risicobereidheid van BinckBank ten aanzien van liquiditeitsrisico is terug te zien in haar liquiditeit technische balans.

BinckBank financiert haar activa met door klanten toevertrouwde middelen, dat zij als een stabiele bron van financiering

ziet. De risicobereidheid ten aanzien van liquiditeit werkt ook sterk door in het beleid dat BinckBank heeft opgesteld voor

de beleggingsportefeuille. Beleggingen dienen van hoge kredietwaardigheid, liquide en direct beleenbaar te zijn bij de

centrale bank en/of andere banken. De afdeling Treasury is niet ingericht als commerciële afdeling, in die zin dat er geen

directe koppeling bestaat tussen de beloningen voor medewerkers en de financiële prestaties van de afdeling Treasury.

Het aantal functionarissen dat zich binnen BinckBank bezighoudt met het liquiditeitsmanagement is relatief klein en van

een senior niveau. Er zijn korte communicatielijnen waardoor beslissingen zeer snel genomen kunnen worden. De

belangrijkste betrokken functionarissen zijn: CFO, manager Risk Management, manager Treasury, Cash manager en de

Group Controller. De betrokken senior functionarissen hebben gedegen kennis van de liquiditeitskenmerken van het

businessmodel van BinckBank, de liquiditeitsdrivers en de liquiditeitsaspecten van de aanwezige activa en passiva.

Het liquiditeitsrisicobeleid van BinckBank is afgestemd op de risicobereidheid ten aanzien van liquiditeitsrisico in relatie

tot de liquiditeitskarakteristieken van het businessmodel. Er zijn duidelijke mandaten ten aanzien van beheer

kasmiddelen, geldmarktuitzettingen en beheer van de beleggingsportefeuille. De kaders waarbinnen beleggingen door

de afdeling Treasury mogen plaatsvinden zijn vastgelegd in mandaten welke zijn opgenomen in het Treasury handboek.

De afdeling Risk Management en de treasurycommissie zien erop toe dat er geen mandaten worden overschreden.

De liquiditeitswaarde van de activa wordt bewaakt aan de hand van vastgestelde criteria. De titels uit de

beleggingsportefeuille en de criteria voor liquiditeitswaarde van de activa worden maandelijks besproken in de

treasurycommissie.

95

Jaarverslag 2012

Intraday bewaking

Uitgaand betalingsverkeer wordt continu gemonitord; bij overboekingen van meer dan € 500.000 wordt de klant gebeld

en gevraagd naar de reden van de overboeking door de afdeling Relatiemanagement. Tevens wordt de afdeling Treasury

geïnformeerd over deze overboekingen. De afdeling Treasury ontvangt driemaal per dag de stand van in- en uitgaand

betalingsverkeer. In geval van stress kunnen de overboekingen op uurbasis worden gemonitord.

De afdeling Treasury ontvangt viermaal per dag overzichten met de gedane transacties voor klanten, op basis waarvan

de liquiditeitsprognose wordt bijgestuurd. Dagelijks wordt de liquiditeitspositie bepaald en wordt er een projectie

gemaakt voor de komende drie dagen (T+3). Deze projectie wordt getoetst aan de interne liquiditeitsdoelstelling.

Liquiditeitsrapportages worden verstuurd aan het bestuur en aan de leden van de treasurycommissie. Treasury bewaakt

de in- en uitstroom van liquiditeiten. In het geval van grote liquiditeitsuitstroom wordt er geëscaleerd naar het bestuur

(CFO) en actie ondernomen.


Langetermijnbewaking

Kredietverstrekking gebeurt onder de voorwaarde dat BinckBank te allen tijde eenzijdig het recht heeft de

kredietovereenkomst op zeggen en de gelden terug te vorderen. Ter dekking van de verstrekte kredieten ontvangt

BinckBank liquide financiële activa in onderpand.

Early warning indicators en escalatieprocedures

Er zijn duidelijke escalatieprocedures wanneer de ondergrens van de interne liquiditeitsdoelstelling overschreden dreigt

te worden. Escalatie vindt plaats conform het zogenaamde stoplichtenmodel. Het stoplichtenmodel bestaat uit een

stelsel van waarschuwingssignalen welke leiden tot een verhoogde waakzaamheid ten aanzien van de liquiditeitspositie.

Indien er geen overschrijdingen zijn van de escalatiecriteria, is er sprake van code groen, welke kan overgaan naar code

geel, oranje en uiteindelijk code rood. Dit laatste zal het geval zijn bij slechte berichtgeving over de reputatie van

BinckBank en/of grote liquiditeitsuitstroom gecombineerd met een beperkt saldo aan liquide middelen.

Stresstesten en Contingency Funding

Er worden stresstesten doorgerekend waarbij getoetst wordt of BinckBank nog steeds aan haar interne

liquiditeitsdoelstelling voldoet. BinckBank heeft hiertoe zelf een aantal stressscenario’s geformuleerd. Daarnaast zijn er

een tweetal door de toezichthouder voorgeschreven scenario’s. Minimaal jaarlijks wordt de werking van de alternatieve

bronnen van liquiditeit (Contingency Funding Plan) getest.

Contingency Funding Plan (CFP)

96

Jaarverslag 2012

Om liquiditeitsstress op te vangen beschikt BinckBank over diverse alternatieve bronnen van liquiditeit. Deze bronnen zijn:

• Repo-overeenkomsten;

• Multi currency kredietfaciliteit (met effectenonderpand);

• Liquidatie van de beleggingsportefeuille;

• Reserveverplichting Centrale Bank en;

• Marginale beleningsfaciliteit DNB.

Kapitaalbeslag liquiditeitsrisico

Ter bepaling van het kapitaalbeslag voor het liquiditeitsrisico wordt gebruik gemaakt van een scenario waarbij 25% van de

toevertrouwde middelen wordt onttrokken door klanten met een geldsaldo > € 100.000 en 12,5% van de toevertrouwde

middelen door klanten met een geldsaldo kleiner of gelijk aan € 100.000. Als gevolg van dit scenario zal BinckBank geld

beschikbaar moeten maken uit de beleggingsportefeuille. De liquiditeitsopslag om direct tot liquidatie van de

beleggingsportefeuille over te gaan is geraamd op 0,27%. De liquiditeitsopslag is gebaseerd op de liquiditeitsspread die is

ontstaan door de verkoop van een substantieel deel van de beleggingsportefeuille in de crisis van 2008. De

liquiditeitsspread houdt verband met de extra kosten die gepaard gaan bij een direct gedwongen verkoop van een

substantieel deel van de portefeuille binnen één handelsdag. Op basis van bovenstaand scenario zal een bedrag van

€ 389,2 miljoen uit de beleggingsportefeuille geliquideerd worden volgens dit “liquiditeitscrisis” scenario. Gelet op een

liquiditeitsopslag van 0,27%, is het kapitaalbeslag voor het liquiditeitsrisico vastgesteld op € 0,2 miljoen.


Bestuurdersverklaring

In Control Statement

In het Kapitaaltoereikendheid- en risicorapport 2012, zoals gepubliceerd op 28 september 2012; in het hoofdstuk

Risicobeheer & Kapitaalmanagement van het jaarverslag; en toelichting 39 van de jaarrekening hebben wij een

gedetailleerde beschrijving van onze risico’s en van ons risicobeheersingskader gegeven, alsmede van de

verantwoordelijkheden van het bestuur.

In overeenstemming met de best practice bepalingen zoals bedoeld in de Corporate Governance Code en met

inachtneming van de hierna genoemde beperkingen, bevestigen wij dat onze risicobeheersings- en controlesystemen

een redelijke mate van zekerheid verschaffen en dat wij op de hoogte zijn van:

a. de mate waarin de strategische en operationele doelstellingen van BinckBank worden gerealiseerd;

b. dat BinckBank zich houdt aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving; en

c. dat onze financiële verslaggeving geen materiële onjuistheden bevat.

Voorts verklaren wij dat deze risicobeheersing- en controlesystemen gedurende 2012 naar behoren hebben

gefunctioneerd.

Onze interne risicobeheersings- en controlesystemen kunnen echter niet de absolute zekerheid bieden dat de

strategische, operationele en financiële doelstellingen zonder meer worden bereikt en dat wet- en regelgeving altijd

wordt nageleefd. Ook zullen risicobeheersings- en controlesystemen niet alle menselijke (beoordelings)fouten en

vergissingen kunnen voorkomen. Daarnaast zijn deze systemen niet bestand tegen situaties waarin werknemers

samenspannen en waarbij integriteit en betrouwbaarheid van werknemers niet gewaarborgd kan worden. Voorts is

inherent aan het ondernemerschap dat bij het aanvaarden van risico’s en het treffen van beheersingsmaatregelen

steeds kosten/batenafwegingen dienen te worden gemaakt. Wij blijven continu streven naar verdere verbetering en

optimalisatie van onze interne risicobeheersing- en controleprocedures.

Zonder afbreuk te doen aan onze verklaring willen wij wijzen op de bevindingen ten aanzien van de verbeterpunten op

het gebied van administratieve organisatie en interne beheersing zoals uitgezet in het hoofdstuk Risicobeheer &

kapitaalmanagement en paragraaf Ontwikkelingen interne beheersing op pagina 66 van het jaarverslag. Deze

verbeterpunten hebben extra aandacht van het bestuur in 2013. Verder zijn de volgende projecten in het kader van ons

streven naar “operational excellence” in uitvoering: de doorontwikkeling van het Retail basisplatform (inclusief PBM

module), het verder vergroten van de aantoonbare werking van de beheersmaatregelen binnen onze buitenlandse

bijkantoren en de kwaliteitsborging van de diverse binnen BinckBank gehanteerde modellen, parameters en tabellen.

97

Jaarverslag 2012

Verklaring van het bestuur

In overeenstemming met artikel 5:25c Wet op het financieel toezicht (“Wft”) verklaren wij dat, naar ons beste weten:

A. de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van BinckBank N.V.

en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en

B. Het jaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op de balansdatum, de gang van zaken gedurende het

boekjaar van BinckBank N.V. en van de met haar verbonden ondernemingen waarvan de gegevens in haar

jaarrekening zijn opgenomen en dat in het jaarverslag de wezenlijke risico’s waarmee BinckBank N.V. wordt

geconfronteerd, zijn beschreven.

Amsterdam, 7 maart 2013

Het bestuur

Koen Beentjes, bestuursvoorzitter

Evert Kooistra, bestuurslid en CFO

Pieter Aartsen, bestuurslid

Nick Bortot, bestuurslid (tot en met 31 december 2012)


BINCKBANK ONDERSCHRIJFT

ALS MODERNE EN INNOVATIEVE

ONDERNEMING DE CORPORATE

GOVERNANCE CODE EN DE CODE

BANKEN.


Corporate governance


Inleiding

De Nederlandse Corporate Governance Code (“de Code”) is voor beursgenoteerde ondernemingen in Nederland een

belangrijke gedragscode voor goed ondernemingsbestuur. De Code heeft een zelfregulerend karakter en gaat uit van

het “pas toe of leg uit”-principe. De Monitoring Commissie Corporate Governance Code (“de Monitoring Commissie”)

heeft als taak de actualiteit en de bruikbaarheid van de Code te bevorderen, alsmede de naleving ervan door

Nederlandse beursvennootschappen te bewaken. De Monitoring Commissie heeft op 13 december 2012 haar rapport

over de naleving van de Code in 2012 overhandigd aan de minister van Economische Zaken. De Monitoring Commissie

heeft vooral aandacht besteed aan de kwaliteit van de uitleg bij afwijking van de Code.

Bij de raad van commissarissen is de samenstelling en het functioneren onderzocht. Ook de zelfevaluatie en de kwaliteit

van het commissarissenverslag zijn in kaart gebracht. Tot slot is de werkwijze van de raad van commissarissen

geëvalueerd. Hierbij is gekeken naar de manier van vergaderen en de interactie met het bestuur.

Bij het onderzoek naar aandeelhouders is dit jaar wederom dieper ingegaan op de rol van stemadviesbureaus en de

dialoog rondom de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Verder zijn vermogensbeheermandaten tussen

asset owners en asset managers onderzocht op afspraken over de naleving van de Code.

100

Jaarverslag 2012

De Code Banken is voor banken in Nederland een belangrijke gedragscode voor goed ondernemingsbestuur. Op 12

december 2011 heeft de Monitoring Commissie Code Banken (“de Commissie Burgmans”) haar integrale rapportage over

de naleving van de Code Banken aangeboden aan de Minister van Financiën en de Nederlandse Vereniging van Banken

(“NVB”). Bij de publicatie van haar rapport over de bevindingen van de implementatie van de Code Banken in 2011 gaf

de Commissie Burgmans aan dat haar belangrijkste aandachtspunten in 2012 zouden liggen op het gebied van: de klant

centraal, risicomanagement en governance, waaronder begrepen het beloningsbeleid.

BinckBank is een beursgenoteerde bank in Nederland. Om deze reden valt zij onder het toepassingsbereik van zowel de

Code als de Code Banken.

Ontwikkelingen 2012

Enquêterecht

In juni 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel van de toenmalige Minister van Veiligheid &

Justitie omtrent de aanpassing van het enquêterecht. De nieuwe regels treden op 1 januari 2013 in werking en wijzigen

onder andere de drempels voor aandeelhouders om een enquêteprocedure bij grote ondernemingen te starten.

Interventiewet

Op 13 juni 2012 is de Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen (“Interventiewet”) in werking getreden

met terugwerkende kracht tot 20 januari 2012. De Interventiewet voorziet in een aanvulling van de bevoegdheden van

De Nederlandsche Bank en de Minister van Financiën om te interveniëren bij financiële ondernemingen in ernstige

problemen. De Nederlandsche Bank heeft bij SNS Reaal inmiddels gebruik gemaakt van de Interventiewet.

Wet bestuur en toezicht

De Wet bestuur en toezicht treedt gelijktijdig met de reparatiewet (waarin een aantal regelingen uit de wet

verduidelijkt werden) op 1 januari 2013 in werking en voorziet onder meer in een wettelijke basis voor de “one-tier

board”, een maximering van het aantal toezichthoudende functies dat een persoon mag hebben, een nieuwe regeling

inzake tegenstrijdig belang, streefcijfers voor diversiteit (m/v) binnen het bestuur en de raad van commissarissen en in

een verandering van de rechtspositie van bestuurders van beursvennootschappen.

Wetsvoorstel corporate governance (“Frijns”)

Op 5 juli 2012 heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel corporate governance aangenomen. Dit wetsvoorstel beoogt

een bijdrage te leveren aan de versterking van het systeem van goed ondernemingsbestuur in Nederland. Tevens wordt

beoogd het Nederlandse corporate governance systeem in internationaal verband aantrekkelijk te houden of zelfs

aantrekkelijker te maken.


Wetsvoorstel “claw back”

Het wetsvoorstel “claw back” is eind 2012 nog steeds aanhangig bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel bevat een

regeling van de bevoegdheid tot het aanpassen en terugvorderen van bonussen van bestuurders. De positie van de raad

van commissarissen ten aanzien van de bezoldiging van bestuurders wordt op deze wijze versterkt. Het wetsvoorstel

beoogt de raad van commissarissen in staat te stellen ervoor te zorgen dat de bezoldiging van bestuurders bijdraagt aan

het (lange termijn) belang van de onderneming.

Bankenbelasting

De Wet bankenbelasting is op 1 oktober 2012 in werking getreden. De bankenbelasting wordt geheven over de

ongedekte schulden van banken die in Nederland actief zijn. Bovendien stelt de wet dat de variabele beloning van een

bestuurder niet meer mag bedragen dan 100% van de vaste beloning.

Wijzigingswet financiële markten 2013

De Wijzigingswet financiële markten 2013 bevat zowel enkele inhoudelijke wijzigingen als ook technische, nietinhoudelijke

wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet bekostiging financieel toezicht, de Wet

financiële markten BES, alsmede enige andere wetten. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit van de jaarlijkse

Wijzigingscyclus, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat daarin alle nationale wet- en regelgeving op het

terrein van de financiële markten wordt opgenomen. In het wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de motie

Huizing/ Blanksma. Deze motie verzoekt de regering de moreel-ethische verklaring die beleidsbepalers in het kader van

de Code Banken (ook wel: de bankierseed) dienen af te leggen wettelijk te verankeren in de betrouwbaarheids- en

geschiktheidstoets van bestuurders. De Wijzigingswet financiële markten 2013 treedt voor het grootste deel in werking

met ingang van 1 januari 2013.

Europese Commissie

De Europese Commissie is op 20 februari 2012 een raadpleging gestart over de toekomst van het Europese

vennootschapsrecht. De uiterste datum voor het inzenden van bijdragen was 14 mei 2012 en in totaal zijn er 496 reacties

binnengekomen. Eén van de conclusies was dat er in Europa weinig animo is voor een verdere harmonisatie van de

aandeelhoudersrechten via een aanpassing van de huidige EU-richtlijn aandeelhoudersrechten. Veel belanghebbenden

staan wel positief tegenover meer Europese harmonisatie van de openbaarmakingsverplichtingen en van de regels

betreffende grensoverschrijdende fusies. Verder blijkt dat 60% van de respondenten ervoor voelt om in het Europese

vennootschapsrecht een splitsing aan te brengen tussen niet-beursgenoteerde en beursgenoteerde ondernemingen (in

plaats van de huidige splitsing tussen naamloze en besloten vennootschappen). De Europese Commissie heeft

aangegeven dat ze de reacties zal betrekken bij het opstellen van het “Actieplan Corporate Governance.” De Europese

Commissie heeft een actieplan vastgesteld met toekomstige initiatieven op het gebied van vennootschapsrecht en

corporate governance. Het Europees vennootschapsrecht en de corporate governance zouden de concurrentiekracht en

de duurzaamheid van vennootschappen moeten garanderen. Uit de analyse van de Commissie en de raadplegingen van

de voorbije twee jaar blijkt duidelijk dat verdere verbeteringen mogelijk zijn, namelijk door betrokkenheid van de

aandeelhouders op lange termijn aan te moedigen en te faciliteren, door de transparantie tussen vennootschappen en

hun aandeelhouders te vergroten en door grensoverschrijdende operaties van Europese ondernemingen eenvoudiger te

maken. Op basis van haar reflectie en de resultaten van de raadplegingen legde de Commissie verschillende actielijnen

op het gebied van het vennootschapsrecht en de corporate governance vast die fundamenteel zijn om een moderne

wetgeving vast te stellen voor duurzame en concurrerende vennootschappen.

101

Jaarverslag 2012

Hierna zal worden ingegaan op de in de Code en de Code Banken opgenomen aanbevelingen.


De Code

De Code heeft een wettelijke basis in die zin dat een beursgenoteerde vennootschap in haar jaarverslag mededeling

dient te doen over de naleving van de principes en best practice bepalingen van de Code die zijn gericht tot het bestuur

of de raad van commissarissen van de vennootschap.

BinckBank onderschrijft op hoofdlijnen de in de Code genoemde en breed gedragen uitgangspunten.

Volgens best practice bepaling I.1 van de Code dienen de hoofdlijnen van de corporate governance structuur van de

vennootschap elk jaar, mede aan de hand van de principes die in de Code zijn genoemd, in een afzonderlijk hoofdstuk in

het jaarverslag te worden uiteengezet. In dit hoofdstuk dient tevens uitdrukkelijk te worden aangegeven in hoeverre de

in de Code opgenomen best practice bepalingen worden opgevolgd en zo niet, waarom en in hoeverre daarvan wordt

afgeweken. Dit “pas toe of leg uit”-principe heeft een wettelijke basis.

In dit hoofdstuk zal uitvoering worden gegeven aan genoemde best practice bepaling I.1 van de Code. Het bepaalde in

dit hoofdstuk kan tevens worden aangemerkt als de corporate governance verklaring genoemd in artikel 2:391 lid 5 BW.

Juridische structuur

102

Algemeen

BinckBank is een aan NYSE Euronext (Amsterdam) genoteerde naamloze vennootschap. Op BinckBank is in 2012 het

structuurregime van toepassing geworden. Als gevolg hiervan heeft in 2012 een statutenwijziging plaatsgevonden.

BinckBank heeft een aantal Nederlandse dochtermaatschappijen en deelnemingen. BinckBank heeft branches in België,

Frankrijk en Italië. In Spanje heeft BinckBank een verkoopkantoor.

Jaarverslag 2012

TOM

Holding N.V.

100%

ThinkCapital

Holding B.V.

BinckBank N.V.

34,2% 50% 60% 100% 100%

BeFrank N.V.

100% 100%

BinckBank N.V.

België Branch

Bewaarbedrijf

BinckBank B.V.

Syntel

Beheer B.V.

100%

TOM B.V.

BeFrank

PPI N.V.

ThinkCapital

Asset Mgt B.V.

BinckBank N.V.

Frankrijk Branch

Fintegration

B.V.

100%

100%

TOM

Broker B.V.

BinckBank N.V.

Italië Branch

Syntel B.V.

BinckBank N.V.

Spanje Branch

Per 31 december 2012

Aandelen, uitgifte van aandelen, stemrecht en aandeelhoudersstructuur

Aandelen

Het maatschappelijk geplaatst kapitaal van BinckBank bestaat uit 74.500.000 gewone, beursgenoteerde aandelen en 50

prioriteitsaandelen van elk nominaal groot € 0,10. De prioriteitsaandelen vertegenwoordigen 0,00007% van het

geplaatste kapitaal, staan op naam, zijn niet beursgenoteerd en worden gehouden door Stichting Prioriteit Binck

(“Stichting Prioriteit”).

Aan de prioriteitsaandelen zijn bijzondere (zeggenschaps)rechten verbonden zoals vermeld in de statuten van de

vennootschap. De statuten van de vennootschap zijn te vinden op onze website www.binck.com. Op de positie van

Stichting Prioriteit wordt later in dit hoofdstuk ingegaan. De aandelen van BinckBank zijn niet gecertificeerd.


Uitgifte van aandelen

De algemene vergadering van aandeelhouders besluit over uitgifte van aandelen en kan deze bevoegdheid overdragen

aan een ander vennootschapsorgaan voor de duur van ten hoogste vijf jaar. Bij uitgifte van gewone aandelen heeft

iedere aandeelhouder een recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen,

behoudens het bepaalde in de wet. Geen voorkeursrecht bestaat op aandelen die worden uitgegeven a) aan

werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij; of b) tegen inbreng anders dan in geld.

Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de AvA. Het voorkeursrecht kan ook worden

beperkt of uitgesloten door het hiervoor genoemde andere vennootschapsorgaan, indien dit bij besluit van de AvA voor

een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het

voorkeursrecht. Voor een besluit van de AvA tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing of

intrekking van die aanwijzing is een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen vereist,

indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de algemene vergadering van aandeelhouders is

vertegenwoordigd. Genoemde besluiten van de AvA kunnen slechts worden genomen op voorstel van Stichting

Prioriteit. Besluiten van het bestuur over uitgifte van aandelen zijn onderworpen aan goedkeuring van de raad van

commissarissen.

Stemrecht

Ieder aandeel BinckBank geeft recht op het uitbrengen van één stem. Besluiten worden genomen met gewone

meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.

BinckBank hanteert een registratiedatum conform de Wet aandeelhoudersrechten.

Aandeelhoudersstructuur

Op pagina 27 van dit jaarverslag zijn de aandeelhouders vermeld die met betrekking tot hun belang in BinckBank een

melding op grond van hoofdstuk 5.3 van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”) hebben gedaan. Tussen BinckBank en

de betrokken grootaandeelhouders bestaan geen aandeelhoudersovereenkomsten.

103

Beschermingsconstructies

Volgens de statuten is bij veel belangrijke besluiten een rol weggelegd voor Stichting Prioriteit. Stichting Prioriteit

houdt 50 prioriteitsaandelen BinckBank. De bevoegdheden van Stichting Prioriteit bestaan uit het initiëren van

specifieke besluiten van de AvA en het verlenen van voorafgaande goedkeuring aan nader beschreven besluiten.

Daarnaast heeft Stichting Prioriteit rechtstreekse bevoegdheden, zoals de vaststelling van het aantal bestuursleden en

commissarissen.

Jaarverslag 2012

Stichting Prioriteit heeft, kort weergegeven, als doel het weren van invloed in de leiding en de gang van zaken bij

BinckBank, welke de zelfstandigheid van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming nadelig zou kunnen

beïnvloeden en het bevorderen van de goede gang van zaken in genoemde leiding.

Het bestuur van Stichting Prioriteit wordt gevormd door drie leden. Bestuurslid A wordt benoemd door de raad van

commissarissen van BinckBank, bestuurslid B wordt benoemd door het bestuur van BinckBank en bestuurslid C wordt

benoemd door de bestuursleden A en B gezamenlijk. Thans fungeren de heren C.J.M. Scholtes (voorzitter raad van

commissarissen), K.N. Beentjes (voorzitter bestuur) en J.K. Brouwer (lid raad van commissarissen) respectievelijk als

bestuurslid A, B en C van Stichting Prioriteit.

De raad van commissarissen en het bestuur zien geen reden initiatief te ontplooien de bevoegdheden van Stichting

Prioriteit ongedaan te maken dan wel te beperken. De raad van commissarissen en het bestuur menen dat

instandhouding van de positie van Stichting Prioriteit kan bijdragen aan de continuïteit van BinckBank en het door haar

gevoerde beleid voor de korte en lange termijn onder zorgvuldige afweging van de belangen van degenen die bij de

onderneming zijn betrokken. De bevoegdheden van Stichting Prioriteit maken integraal onderdeel uit van de statuten

van de vennootschap. Het gaat, strikt genomen, daarom niet om een (potentieel) “inzetbare beschermingsmaatregel”

als bedoeld in best practice bepaling IV.3.11 van de Code. Stichting Prioriteit zal zich bij de uitoefening van haar

bevoegdheden, met inachtneming van haar hiervoor vermelde statutaire doel, richten naar het belang van de

vennootschap en de met haar verbonden onderneming en daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de

vennootschap betrokkenen afwegen. De wijze waarop Stichting Prioriteit gebruik zal maken van haar bevoegdheden,

zal afhangen van de concrete feiten en omstandigheden van het geval.


Bestuur

BinckBank kent een “two-tier” bestuurssysteem. Dit betekent dat de uitvoerende taak en de toezichthoudende taak

respectievelijk is toebedeeld aan het bestuur en de raad van commissarissen van BinckBank. BinckBank is van oordeel

dat deze structuur een adequaat systeem van “checks and balances” bevordert, waarbij het bestuur verantwoordelijk is

voor het dagelijks besturen van de onderneming en de realisatie van de korte- en middellangetermijndoelstellingen van

de onderneming, terwijl de raad van commissarissen toezicht houdt op het bestuur en haar advies verstrekt.

Personele unie

Bij BinckBank en een aantal van haar Nederlandse dochtermaatschappijen geldt op het niveau van het bestuur, waar

mogelijk, een personele unie in die zin dat (het merendeel van) de leden van het bestuur van BinckBank tevens fungeren

als statutair bestuurslid bij de dochtermaatschappijen. De personele unie bevordert eenvormigheid in het beleid en de

strategie van de onderneming.

Taak bestuur

Het bestuur is, behoudens beperkingen vermeld in de statuten, belast met het besturen van de vennootschap.

104

Jaarverslag 2012

Voorschriften benoeming, schorsing en ontslag bestuursleden

Bestuursleden van BinckBank worden, met inachtneming van het bepaalde in de statuten, benoemd door de raad van

commissarissen op basis van een door Stichting Prioriteit opgemaakte niet-bindende voordracht. Een lid van het

bestuur wordt benoemd voor een periode die loopt van de dag van (her)benoeming tot het einde van de jaarlijkse AvA

gehouden in het vierde kalenderjaar na het kalenderjaar van (her)benoeming of tot een eerder tijdstip zoals bij (her)

benoeming is bepaald. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd ieder lid van het bestuur te schorsen en te

ontslaan. De raad van commissarissen ontslaat een lid van het bestuur niet dan nadat de algemene vergadering over

het ontslag is gehoord.

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft als taak het houden van toezicht op het door het bestuur gevoerde beleid en op de

algemene gang van zaken van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van commissarissen

hecht aan een nauwe betrokkenheid bij de ontwikkeling van de onderneming. De raad van commissarissen richt zich bij

de vervulling van haar taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt

daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de vennootschap betrokkenen af. Ook betrekt zij daarbij de voor

de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. Voorts verleent de raad van commissarissen

advies aan het bestuur. De raad van commissarissen is voor het overige belast met hetgeen bij de wet en de statuten

aan haar is opgedragen. Een aantal belangrijke besluiten is onderworpen aan goedkeuring van de raad van

commissarissen.

Commissarissen van BinckBank worden, behoudens het bepaalde in artikel 21 lid 7 van de statuten, op voordracht van

de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering uit een door Stichting Prioriteit opgemaakte

niet-bindende voordracht. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen

personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. Voor een derde van het aantal leden van de raad

van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen de aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de

raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen

persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak als commissaris of dat de raad van commissarissen bij de

benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Een commissaris kan worden

geschorst door de raad van commissarissen. De Ondernemingskamer kan een commissaris ontslaan onder de in de

statuten genoemde voorwaarden. De algemene vergadering kan het vertrouwen in de raad van commissarissen

opzeggen. Een dergelijk besluit heeft het onmiddellijk ontslag van alle leden van de raad van commissarissen tot gevolg

Een lid van de raad van commissarissen wordt (her)benoemd voor een periode die loopt van de dag van (her)benoeming

tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in het vierde kalenderjaar na het

kalenderjaar van (her)benoeming of tot een eerder tijdstip zoals bij (her)benoeming is bepaald.


Algemene vergadering van aandeelhouders

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheden die uit de wet en de statuten voorvloeien. Bij de

bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders is vaak een belangrijke rol voor Stichting Prioriteit

weggelegd.

Naleving Code

BinckBank dient in het corporate governance hoofdstuk van het jaarverslag aan te geven in welke mate zij de in de Code

opgenomen best practice bepalingen opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt (“pas toe of leg uit”

principe). BinckBank volgt de in de Code opgenomen best practice bepalingen op, waaronder begrepen best practice

bepalingen II.3.2 – II.3.4 en best practice bepalingen III.6.1 – III.6.4, met uitzondering van de hieronder beschreven best

practice bepalingen.

Bezoldiging bestuur

Ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering van 2012 is een nieuw bezoldigingsbeleid vastgesteld

(“Bezoldigingsbeleid 2012”) om te voldoen aan de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 (“Regeling”). De Regeling

is een toezichthouderregeling die gebaseerd is op de bevoegdheden van DNB om ten aanzien van beloningen regels te

stellen.

De Regeling bevat met name regels met betrekking tot:

• de wijze waarop het beleid van financiële ondernemingen inzake beloningen wordt opgesteld en vastgesteld of

goedgekeurd, uitgevoerd, geëvalueerd en aangepast;

• de wijze waarop vorm wordt gegeven aan beloningscomponenten en beloningsstructuren en de wijze waarop de

risico’s die uit het beleid en de uitvoering daarvan voortvloeien, worden beheerst; en

• de inhoud en de wijze van openbaarmaking van (de toepassing van) het beleid inzake beloningen.

105

Het uitgangspunt van de Regeling is dat het bezoldigingsbeleid in overeenstemming dient te zijn met en dient bij te

dragen aan een degelijke en doeltreffende risicobeheersing en niet mag aanmoedigen tot het nemen van risico’s die

voor BinckBank niet aanvaardbaar zijn.

Ingevolge best practice bepaling II.2.13 van de Code dient het overzicht van het bezoldigingsbeleid dat voor het

komende boekjaar en daaropvolgende boekjaren door de raad van commissarissen wordt voorzien bepaalde informatie

te bevatten. BinckBank past best practice bepaling II.2.13 van de Code toe, indien en voor zover de openbaarmaking niet

op concurrentiegevoelige informatie, te weten: financiële en commerciële doelstellingen, betrekking heeft. Naar het

oordeel van het bestuur en de raad van commissarissen van BinckBank is het niet in het belang van de onderneming en

haar stakeholders dergelijke informatie te verstrekken. Hetzelfde geldt voor de in best practice bepaling II.2.14 van de

Code genoemde belangrijkste elementen uit het contract van de bestuurslid met de vennootschap die onverwijld na

het afsluiten daarvan openbaar moeten worden gemaakt, voor zover deze elementen althans genoemde

marktgevoelige informatie bevatten. Overigens wordt specifieke, in het toepasselijke beloningsbeleid genoemde

informatie achteraf bekendgemaakt. Aldus legt de raad van commissarissen verantwoording af aan de algemene

vergadering van aandeelhouders over de beoordeling van het functioneren van het bestuur.

Jaarverslag 2012

Volgens best practice bepaling 11.2.5 van de Code dienen aandelen die zonder financiële tegenprestaties aan

bestuurders worden toegekend, te worden aangehouden voor telkens een periode van ten minste vijf jaar of tot ten

minste het einde van het dienstverband indien deze periode korter is. BinckBank voldoet aan best practice bepaling

11.2.5 van de Code in die zin dat aandelen BinckBank, gerekend vanaf het moment dat deze onvoorwaardelijk zijn

toegekend, slechts gedurende een periode van twee jaar (i.p.v. vijf jaar) of tot einde van het dienstverband dienen te

worden aangehouden. BinckBank voldoet met de kortere retentieperiode van twee jaar (i.p.v. vijf jaar) aan de

voorschriften voor een variabele beloning zoals bedoeld in de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011. Naar de

mening van BinckBank wordt door de voorwaardelijke toekenning van een materieel deel van een variabele beloning,

zoals vermeld in de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011, in combinatie met genoemde retentieperiode van twee

jaar voorts voldoende recht gedaan aan de doelstelling van een lange termijn binding met de vennootschap en de met

haar verbonden onderneming.


De Code Banken

Algemeen

De NVB heeft op 9 september 2009 de Code Banken opgesteld naar aanleiding van het rapport ‘Naar herstel van

vertrouwen’ van de adviescommissie: Toekomst Banken (“de Commissie Maas”). De Code Banken kan worden beschouwd

als zelfregulering en is van toepassing op alle banken die beschikken over een bankvergunning verleend op grond van de

Wft. Het doel van de Code Banken is het versterken van de governance binnen banken, risicomanagement, audit en een

verantwoord beloningsbeleid. De Code Banken is sedert 1 januari 2010 van kracht en is verankerd in de wet. Banken zijn

verplicht in hun jaarverslag mededeling te doen over de naleving van de principes van de Code Banken op dezelfde wijze

als zij dit moeten doen over de naleving van de Code.

Permanente educatie

BinckBank heeft een permanent educatieprogramma voor bestuursleden. Hiermee voldoet BinckBank aan de principes

3.1.3 en 3.1.4 van de Code Banken. Het permanente educatieprogramma bestaat uit het volgen van verschillende

trainingen en cursussen met als doel de deskundigheid van de bestuursleden op peil te houden en waar nodig te

verbeteren. Koen Beentjes en Evert Kooistra zijn beide registeraccountant. Per 1 januari 2007 geldt voor leden van de

Vereniging Registercontrollers en accountants in business van het NBA, een regeling permanente educatie. In het kader

hiervan heeft Koen Beentjes in 2012 onder andere de leergang Professioneel-Kritische Instelling voor Accountants

gevolgd. Evert Kooistra heeft permanente educatietrainingen gevolgd met betrekking tot de volgende onderwerpen:

Besturen in crisis tijd, Crisis in het bankwezen, Talent management in crisistijd, Governance, Riskcompliance en

Flexibiliteit in organisaties. Daarnaast heeft Evert Kooistra de training Ethiek voor Accountants in business gevolgd.

Pieter Aartsen heeft in 2012 niet deelgenomen aan het permanent educatieprogramma voor bestuursleden.

106

Jaarverslag 2012

Afwijkingen

Volgens Principe 6.3.4 van de Code Banken dienen aandelen die zonder financiële tegenprestaties aan bestuurders

worden toegekend, te worden aangehouden voor telkens een periode van ten minste vijf jaar of tot ten minste het einde

van het dienstverband indien deze periode korter is. De inhoud van Principe 6.3.4 van de Code Banken stemt overeen met

de hiervoor vermelde best practice bepaling 11.2.5 van de Code. Voor wat betreft de afwijking van Principe 6.3.4. van de

Code Banken en de motivering hiervoor wordt verwezen naar het hiervoor bepaalde ten aanzien van de best practice

bepaling II.2.5 van de Code.

BinckBank voldoet aan Principe 6.3.4 in die zin dat aandelen BinckBank, gerekend vanaf het moment dat deze

onvoorwaardelijk zijn toegekend, slechts gedurende een periode van twee jaar (i.p.v. vijf jaar) of tot einde van het

dienstverband dienen te worden aangehouden. BinckBank voldoet met de kortere retentieperiode van twee jaar (i.p.v.

vijf jaar) aan de voorschriften voor een variabele beloning zoals bedoeld in de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft

2011. Naar de mening van BinckBank wordt door de voorwaardelijke toekenning van een materieel deel van een variabele

beloning, zoals vermeld in de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011, in combinatie met een retentieperiode van

twee jaar voorts voldoende recht gedaan aan de doelstelling van een lange termijn binding met de vennootschap en de

met haar verbonden onderneming.

Artikel 3.2.3 van de Code Banken bepaalt dat ieder lid van het bestuur een moreel-ethische verklaring dient te

ondertekenen. De tekst van de moreel-ethische verklaring dient openbaar te worden gemaakt en te worden gepubliceerd

op de website van BinckBank. Zij dient een leidraad te vormen voor het handelen van de medewerkers van BinckBank. In

de toelichting op de Code Banken is een modelverklaring opgenomen die iedere bank naar eigen inzicht kan aanvullen.

BinckBank heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. BinckBank heeft zich vanaf haar oprichting in de bancaire

sector weten te onderscheiden door een onafhankelijke en zelfstandige koers te varen die wordt gekenmerkt door een

sterke klantgerichtheid en een hoge mate van transparantie in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering. De

bestuursleden van BinckBank hebben het model voor de moreel-ethische verklaring aangepast zodat de inhoud hiervan

beter is toegesneden op het specifieke karakter en profiel van BinckBank en toepasselijke wet- en regelgeving. De

moreel-ethische verklaring is beschikbaar op www.binck.com.

Wet Bestuur en Toezicht

Per 1 januari 2013 is met de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht een niet-dwingendrechtelijke richtsnoer

opgenomen voor een evenwichtige man/vrouw participatie in besturen en raden van commissarissen van grote

vennootschappen.


Een bestuur of raad van commissarissen van een grote vennootschap is evenwichtig samengesteld indien deze voor

minimaal 30% uit vrouwen en 30% uit mannen bestaat. De zetels bij BinckBank zijn thans niet evenwichtig verdeeld als

bedoeld in de Wet Bestuur en Toezicht, omdat een marktonderzoek hiernaar tot dusver niet heeft geleid tot een

geschikte kandidaat. Het onderwerp zal in de komende periode nogmaals op de agenda worden geplaatst. Met behulp

van externe ondersteuning zal dan worden onderzocht of, met inachtneming van het geldende functieprofiel, kan

worden gekomen tot een evenwichtige verdeling als bedoeld in de Wet Bestuur en Toezicht.

Besluit artikel 10 overnamerichtlijn

BinckBank is verplicht in haar jaarverslag de navolgende informatie te verstrekken genoemd in het besluit artikel 10

overnamerichtlijn:

a. Op pagina’s 102 t/m 103 van dit jaarverslag staat een overzicht van de kapitaalstructuur. Hier wordt ingegaan op de

verschillende soorten aandelen en de daaraan verbonden rechten (waaronder bijzondere zeggenschapsrechten),

verplichtingen evenals het percentage van het geplaatste kapitaal dat door elke soort aandelen wordt

vertegenwoordigd;

b. er gelden geen beperkingen door de vennootschap aan de overdracht van aandelen;

c. deelnemingen in de vennootschap waarvoor een meldingsplicht bestaat overeenkomstig artikel hoofdstuk 5.3 van

de Wft staan vermeld op pagina 27 van dit jaarverslag;

d. bijzondere zeggenschapsrechten verbonden aan aandelen die aan Stichting Prioriteit toekomen worden vermeld op

pagina 102 t/m 103 van het jaarverslag;

e. de controle van een regeling, die rechten toekent aan werknemers om aandelen in het kapitaal van de vennootschap

of een dochtermaatschappij te nemen of te verkrijgen, wordt verricht door de Interne Audit Dienst (“IAD”) en

Compliance;

f. het stemrecht verbonden aan aandelen van de vennootschap kent geen beperkingen. Er zijn geen certificaten van

aandelen uitgegeven;

g. de vennootschap is slechts bekend met een beperking aan de overdracht van aandelen BinckBank die voortvloeien

uit het toepasselijke bezoldigingsbeleid en vergelijkbare beperkingen aan andere werknemers van BinckBank;

h. de wijze van benoeming en ontslag van de leden van de raad van commissarissen en het bestuur alsmede de

voorschriften tot wijziging van de statuten staan beschreven in de statuten van de vennootschap en wordt op

hoofdlijnen weergegeven op pagina 104 van het jaarverslag. Zie voor de statuten www.binck.com;

i. de bevoegdheden van het bestuur in het bijzonder tot de uitgifte van aandelen van de vennootschap en de

verkrijging van aandelen door de vennootschap worden vermeld op pagina 102 en 103 van het jaarverslag. Zie voor

verdere informatie de statuten van de vennootschap en de notulen van de algemene vergadering van

aandeelhouders op www.binck.com;

j. in de in 2006 met Friesland Bank N.V. gesloten dienstverleningsovereenkomst is bepaald dat in geval van een

specifiek omschreven wijziging van de zeggenschap in BinckBank de overeenkomst met onmiddellijke ingang kan

worden beëindigd. In de op 6 juli 2010 gesloten joint venture overeenkomst met Delta Lloyd Levensverzekering N.V.

is een ‘change of control’-bepaling opgenomen die de andere partij onder meer het recht geeft de overeenkomst te

beëindigen. In de op 30 september 2010 met SNS Bank N.V. gesloten dienstverleningsovereenkomst is bepaald dat in

geval van een specifiek omschreven wijziging van de zeggenschap in BinckBank de overeenkomst met onmiddellijke

ingang kan worden beëindigd;

k. informatie over afvloeiingsregelingen voor leden van het bestuur staan vermeld in het remuneratierapport 2012.

107

Jaarverslag 2012

Conclusie

BinckBank voldoet aan bijna alle bepalingen uit de Code en de Code Banken. Afwijkingen zijn deugdelijk gemotiveerd.


Van links naar rechts: Dhr. Leo Deuzeman, Dhr. Hans Brouwer, Dhr. Kees Scholtes en Dhr. Fons Van Westerloo


Verslag van de raad van

van commissarissen


Bericht van de voorzitter van de raad van commissarissen

Beste lezer,

Hierbij bieden wij u het verslag van de raad van commissarissen over het jaar 2012 aan. De jaarrekening is gecontroleerd

door Ernst & Young Accountants LLP en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. De goedkeurende

controleverklaring is opgenomen op pagina’s 215 en 216.

BinckBank heeft zich in 2012 niet kunnen onttrekken aan de algehele neergang op de financiële markten. Mede als

gevolg hiervan is BinckBank geconfronteerd met een teruglopende activiteit van beleggers. Tezamen met onder meer

toegenomen concurrentie, regeldruk (waaronder de invoering van een Financial Transaction Tax in Frankrijk) en de

geïntensiveerde wijze waarop de toezichthouders plegen te opereren, is 2012 een uitdagend jaar voor BinckBank

geweest. Niettemin heeft het resultaat van BinckBank in 2012 goed stand gehouden. In Nederland is “Binck360”

geïntroduceerd en zijn de tarieven voor Binck per 1 oktober 2012 verlaagd. “Binck360” is een modern platform, speciaal

ontworpen in samenwerking met en ten behoeve van actieve beleggers. Gelijktijdig is een nieuw, geavanceerd Portfolio

Based Margin systeem geïntroduceerd. Begin 2012 zijn Amerikaanse opties geïntroduceerd.

Alex Vermogensbeheer heeft zich goed ontwikkeld met een significante instroom van beheerd vermogen. Alex

Vermogensbeheer is naast Professional Services één van de pijlers die in de toekomst stabielere inkomsten moet

veiligstellen, wat BinckBank minder afhankelijk moet maken van het sentiment op de aandelenmarkten. Professional

Services blijft zich goed ontwikkelen en heeft haar productenaanbod in 2012 weten uit te breiden.

In Italië is Binck commercieel succesvol van start gegaan met de nieuwe vestiging.

110

Jaarverslag 2012

Op bestuursniveau heeft Nick Bortot bekendgemaakt BinckBank per 1 januari 2013 te verlaten om andere uitdagingen

aan te gaan. Koen Beentjes (CEO) heeft zijn taken overgenomen en is daarmee binnen het bestuur verantwoordelijk

geworden voor Retail en de buitenlandse bijkantoren. Het beloningsbeleid voor het bestuur is aangepast en de statuten

van de vennootschap zijn aangepast in verband met het op BinckBank van toepassing worden van het structuurregime.

Op politiek niveau zijn ontwikkelingen gaande die van negatieve invloed kunnen zijn op de prestaties van BinckBank. Zo

zal de invoering van een Financiële Transactietaks in Nederland, afhankelijk van de concrete inhoud, een negatieve

impact kunnen hebben op de financiële resultaten van BinckBank. Verder maken wij ons zorgen om de toenemende

wet- en regelgeving en intensivering van het toezicht welke (sterk) kostenverhogend kunnen werken. Om in de

toekomst winstgevendheid van de onderneming te kunnen blijven waarborgen, blijft een gedegen kostenbeheersing

essentieel.

Mede door de leiding van het bestuur en de overige leidinggevenden, evenals door de inzet, kennis en toewijding van

alle medewerkers, zijn de belangrijkste doelstellingen voor 2012 gerealiseerd. Wij danken het bestuur en de

medewerkers voor de getoonde inzet en betrokkenheid.

Amsterdam, 7 maart 2013

C.J.M. Scholtes (voorzitter van de raad van commissarissen)


Taken raad van commissarissen

Toezicht

De raad van commissarissen heeft als taak het houden van toezicht op het door het bestuur gevoerde beleid en op de

algemene gang van zaken van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

De raad van commissarissen richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de vennootschap en de met

haar verbonden onderneming en weegt daartoe af de in aanmerking komende belangen van bij de vennootschap

betrokkenen. De raad van commissarissen betrekt daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke

aspecten van ondernemen.

Advies

De raad van commissarissen verleent tevens advies aan het bestuur.

Overige

De raad van commissarissen is voor het overige belast met hetgeen bij de wet en de statuten aan haar is opgedragen.

Een aantal belangrijke besluiten van het bestuur zijn onderworpen aan goedkeuring van de raad van commissarissen.

Samenstelling raad van commissarissen

Personele samenstelling

De huidige personele samenstelling van de raad van commissarissen is als volgt:

C.J.M. Scholtes (voorzitter)

J.K. Brouwer (vice-voorzitter)

L. Deuzeman

A.F.M. Van Westerloo

De in best practice bepaling III.1.3 van de Code genoemde informatie over de leden van de raad van commissarissen

wordt vermeld op pagina’s 120 en 121.

Onafhankelijkheid

De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden, zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van

het bestuur of welk deelbelang dan ook, onafhankelijk kunnen opereren binnen het kader van de profielschets van de

raad van commissarissen. De raad van commissarissen voldoet aan de in best practice bepaling III.2.1 van de Code

genoemde onafhankelijkheidscriteria.

111

Jaarverslag 2012

Vergaderingen raad van commissarissen en deelcommissies

in 2012

Raad van commissarissenvergaderingen

Frequentie

In 2012 is de raad van commissarissen acht keer in een reguliere gecombineerde vergadering met het bestuur

bijeengekomen. De vergaderingen vonden plaats in de maanden januari, maart, april, juni, juli, oktober, november en

december. De voorzitter, en in voorkomende gevallen een individueel lid van de raad van commissarissen, hebben

daarnaast veelvuldig informeel overleg gevoerd met de leden van het bestuur. De raad van commissarissen is in 2012

daarnaast tweemaal in een afzonderlijke vergadering bijeengekomen. Het aantal vergaderingen illustreert een nauwe

betrokkenheid van de raad van commissarissen bij de onderneming. Voor 2013 zal een vergelijkbaar vergaderschema

door de raad van commissarissen worden gehanteerd.


Aanwezigheid

De leden van de raad van commissarissen hebben alle vergaderingen bijgewoond. Afwezigheid moet en is beperkt

gebleven tot gevallen van overmacht. De beschikbaarheid van de leden van de raad van commissarissen en het bestuur

om tussentijds overleg te plegen was goed.

Onderwerpen

Algemeen

De agenda van de vergaderingen van de raad van commissarissen besloeg vrijwel alle aspecten van de bedrijfsvoering.

De agenda werd steeds voorbereid door de voorzitter van de raad van commissarissen in overleg met de voorzitter van

het bestuur. Tijdens de vergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken: de strategie, de belangen

van de verschillende stakeholders, de voornaamste risico’s verbonden aan de onderneming, de uitkomsten van de

beoordeling van het bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen,

alsmede significante wijzigingen hierin. Voorts is stilgestaan bij zaken zoals budget, interne en externe financiële

kwartaal-, halfjaar- en jaarrapportages. Terugkerende en voorgeschreven onderwerpen, zoals de reguliere

voortgangsverslagen en het (in de aanwezigheid van de externe accountant) bespreken van accountantsrapporten, zijn

tijdens de vergaderingen van de raad van commissarissen eveneens behandeld.

Specifiek

In 2012 is onder andere specifiek aandacht besteed aan de navolgende onderwerpen.

112

Jaarverslag 2012

• Evaluatie strategie

De raad van commissarissen heeft, tezamen met het bestuur en met ondersteuning van een adviseur, de strategische

positionering van BinckBank geëvalueerd. De online Retail brokerage business van BinckBank zal, naar verwachting,

in toenemende mate worden geconfronteerd met (internationale) concurrentie en dalende tarieven. Een Europese

consolidatieslag van de Retail brokerage business lijkt op termijn in het verschiet te liggen. Om voorbereid te zijn op

een Europese consolidatieslag dient BinckBank voldoende schaalgrootte en kostenbeheersing te realiseren.

BinckBank zal telkens meer transacties op haar Retail basisplatform moeten gaan verwerken. Dit zou kunnen worden

bereikt door op een beheerste wijze Europees te expanderen. Europese expansie van de Retail brokerage business zou

gestalte kunnen krijgen door organische groei en/of overnames. Zorgvuldigheid bij de keuze tussen organische groei

en overnames is vanzelfsprekend geboden. Een verdere Europese expansie is pas opportuun op het moment dat

marktomstandigheden verbeteren. Een verdere samenwerking tussen Professional Services en Syntel, onder het label

Able, evenals het verder uitbouwen van de vermogensbeheeractiviteiten past bij de gewenste diversificatie van

inkomstenbronnen.

De uitkomst van de evaluatie is dat de huidige effectendienstverlening ook in de toekomst tot de kernactiviteiten

blijft behoren. Daarnaast zullen de vermogensbeheeractiviteiten in Nederland geleidelijk, met beperkte

investeringen, worden gediversifieerd en uitgebreid. De mogelijkheden van eventuele overnames wordt voortdurend

onderzocht en geëvalueerd. Kostenbesparingen worden, waar mogelijk, doorgevoerd.

• Remuneratiecommissie

Financiële instellingen worden geconfronteerd met toegenomen complexiteit van de wet- en regelgeving op het

gebied van bezoldiging en de versterkte aandacht van de maatschappij en de toezichthouders voor de inrichting,

opbouw en uitvoering van het bezoldigingsbeleid voor medewerkers bij financiële instellingen, alsmede de

verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen op dit vlak. Om deze reden is per 1 januari 2012 besloten tot

de instelling van een remuneratiecommissie bij BinckBank N.V. De renumeratiecommissie bestaat thans vanuit de

RvC uit twee commissarissen, te weten de heer Van Westerloo (voorzitter) en de heer Scholtes.

De remuneratiecommissie maakt onderdeel uit van de raad van commissarissen en bereidt de besluitvorming van

de raad van commissarissen voor op het gebied van bezoldiging. De remuneratiecommissie vormt tevens het eerste

aanspreekpunt voor de controle functies bij BinckBank die krachtens de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011

eveneens zijn betrokken bij de bezoldiging bij BinckBank. In lijn met het voorgaande is tijdens de jaarlijkse algemene

vergadering van aandeelhouders in 2012 besloten tot een aanpassing van het bezoldigingsbeleid.

• Integratie Professional Services en Syntel

Over een verdere integratie van Professional Services en Syntel is intensief van gedachten gewisseld met het

bestuur. De integratie is vanuit commercieel perspectief, strategisch en operationeel perspectief beoordeeld.


Het is relevant dat één visie op de markt wordt ontwikkeld waarbij een keuze wordt gemaakt voor het aanbieden van

een licentie of een Business Process Outsourcing variant. De integratie van Professional Services en Syntel zal in 2013

verder worden geïmplementeerd.

• Professional Services modellen

Met het bestuur is van gedachten gewisseld over een diversificatie van de service modellen van Professional

Services. Door de introductie van alternatieve service modellen wordt adequaat ingespeeld op de veranderde visie

van toezichthouders op vergoedingen die van derden worden ontvangen.

• Doelstellingen bestuur 2012

De raad van commissarissen heeft uitvoering gegeven aan haar verantwoordelijkheid bij de bepaling van de

bezoldiging van het bestuur. De inhoud van de targets voor het bestuur zijn zorgvuldig samengesteld. De raad van

commissarissen hecht eraan dat zoveel mogelijk meetbare doelstellingen worden vastgesteld. De raad van

commissarissen heeft tevens individuele gesprekken gevoerd met de afzonderlijke leden van het bestuur over hun

ambities voor de toekomst.

• Evaluatie aandelen inkoopprogramma

De raad van commissarissen heeft met het bestuur het aandelen inkoopprogramma geëvalueerd. De evaluatie heeft

niet tot een wijziging van de bestaande inzichten geleid.

• Herinrichting ICT

De raad van commissarissen heeft met het bestuur gesproken over een verandering van de ICT-organisatie. De

doelstelling van de wijziging van de ICT-organisatie was om deze efficiënter en doelmatiger te maken. De raad van

commissarissen heeft aandacht gevraagd voor het blijven waarborgen van een deugdelijke governance structuur bij

de ICT-organisatie. Het bestuur heeft dit advies overgenomen en geïmplementeerd.

113

• Taakverdeling bestuur

Mede als gevolg van het vertrek van Nick Bortot heeft de raad van commissarissen met het bestuur van gedachten

gewisseld over de taakverdeling van de individuele leden van het bestuur. De uitkomst van het overleg is geweest

dat de heer Beentjes als CEO tevens de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor Retail. De heer Kooistra

heeft na het vertrek van de heer Bortot een aantal taken van de heer Beentjes overgenomen.

• Functioneren bestuur en raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft, buiten aanwezigheid van het bestuur, het functioneren van de raad van

commissarissen als geheel en van haar individuele leden en haar commissies, de effectiviteit van de in principe 2.1.8

van de Code Banken bedoelde permanente educatie en de eventuele conclusies die hieraan moesten worden

verbonden besproken. De beoordeling heeft, mede met inachtneming van het bovenstaande, op een plenaire wijze

plaatsgevonden tegen de achtergrond van het profiel, de samenstelling en de competentie van de raad van

commissarissen, evenals die van haar individuele leden. Bij een dergelijke beoordeling dient uiteraard de nodige

prudentie te worden betracht. De raad van commissarissen heeft, eveneens buiten aanwezigheid van het bestuur,

zowel het functioneren van het bestuur als geheel als van haar individuele leden besproken. Hierbij heeft de raad

van commissarissen zich vergewist of de leden van het bestuur kunnen blijven voldoen aan de deskundigheidseisen

van DNB. Ook deze beoordeling heeft op plenaire wijze plaatsgevonden. De raad van commissarissen is unaniem tot

de conclusie gekomen dat het bestuur als geheel, evenals haar individuele leden, het afgelopen jaar een goede

prestatie heeft geleverd. Het bestuur opereert als een goed op elkaar ingespeeld team, waarbij de individuele leden

zich uitstekend van hun taak hebben gekweten om vanuit een brede, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

bijzondere aandacht te blijven schenken aan de hen toebedeelde, specifieke aandachtsgebieden. Hierbij is de

uitwisseling van specifieke informatie over deze aandachtsgebieden tussen de individuele leden van het bestuur,

evenals tussen het bestuur en de raad van commissarissen tijdig en van goede kwaliteit geweest, zodat betrokkenen

in staat waren hun taken naar behoren uit te voeren. Doordat de leden van het bestuur, ieder vanuit hun specifieke

achtergrond, op een proactieve en intensieve wijze kennis en ervaring hebben uitgewisseld, hebben zij uitvoering

kunnen geven aan het principe van collegiaal bestuur.

Jaarverslag 2012

Vergaderingen van de auditcommissie in 2012

De raad van commissarissen heeft uit haar midden een auditcommissie benoemd. De auditcommissie bestaat uit de

heren J.K. Brouwer (voorzitter), C.J.M. Scholtes en L. Deuzeman. De vergaderingen worden bijgewoond door de heren

K.N. Beentjes (bestuursvoorzitter), E.J.M. Kooistra (CFO), V. Casarrubios Sterkman (manager IAD) en M. de Jong

(Compliance manager).


De auditcommissie voldoet aan de geldende onafhankelijkheidseisen en bezit over voldoende leden met de vereiste

financiële expertise. De auditcommissie is in 2012 viermaal bijeengekomen. In de maanden februari, juni, september en

november.

De activiteiten van de auditcommissie omvatten onder meer het toezicht op de opzet, het bestaan en de werking van

het stelsel van interne controle en risicobeheersingsmaatregelen, de opvolging van de door de externe accountant

gedane aanbevelingen en het functioneren van de IAD. Het toezicht op de financiële informatievoorziening door de

vennootschap geschiedt, op basis van een daartoe strekkend advies van de auditcommissie, door de raad van

commissarissen. Vrijwel alle vergaderingen zijn bijgewoond door de bestuursvoorzitter en de CFO van BinckBank.

De door IAD en de afdeling Legal & Compliance uitgevoerde audits, met de daaruit voortvloeiende bevindingen en

aanbevelingen, stonden centraal tijdens de bijeenkomsten van de auditcommissie. De auditcommissie heeft opzet,

bestaan en werking van de interne beheersmaatregelen op de onderzochte risicogebieden grotendeels als adequaat

beoordeeld. Bij het implementeren van het interne risicobeheersingssysteem in een Governance-Risk-Compliance

applicatie zijn wederom, net als in 2011, vorderingen gemaakt. De processen, risico’s en beheersmaatregelen zijn

opgevoerd in deze applicatie en faciliteren een transparante vastlegging van de effectiviteit van de geïdentificeerde

beheersmaatregelen. In juni 2012 zijn de werkzaamheden omtrent de applicatie overgedragen aan de afdeling internal

control. Naast de reguliere aandacht als de management letter en audit plan van Ernst & Young is er bijzondere aandacht

besteed aan: de implementatie van het Portfolio Based Margin applicatie, Service de Règlement Différé (SRD), Portfolio

management, BPO migraties en het ACP rapport.

De auditcommissie heeft een voorbereidende taak vervuld om het toezicht door de raad van commissarissen te faciliteren.

114

Jaarverslag 2012

Vergaderingen van de risico- en productontwikkelingscommissie in 2012

De risico- en productontwikkelingscommissie (RPC), als bedoeld in de Code Banken, bestaat uit de commissarissen

L. Deuzeman (voorzitter RPC), J.K. Brouwer en A.F.M. Van Westerloo. Voorts hebben drie bestuursleden; de heren K.N.

Beentjes, E.J.M. Kooistra en N. Bortot zitting in de Risicocommissie evenals de managers van relevante afdelingen. Tot

de taak van de RPC behoort onder meer de advisering van de raad van commissarissen over de inhoud van het

risicoprofiel en de risicobereidheid van de vennootschap. Vrijwel alle vergaderingen zijn bijgewoond door de

bestuursvoorzitter en de CFO van BinckBank.

In 2012 is de RPC vijfmaal bijeengekomen in de maanden maart, mei, juni, september en november waarbij bijzondere

aandacht is geweest voor de onderwerpen: Alex Vermogensbeheer, introductie Binck 360 en introductie US options. De

RPC heeft deze diensten getoetst aan alle relevante risico’s, waaronder het belang van en de zorgplicht voor de klant.

Bovendien houdt de RPC toezicht op de risicobereidheid, risicoprofiel en beoordeling van de toereikendheid van kapitaal

en liquiditeit. Daartoe wordt de commissie periodiek geïnformeerd over de bestaande solvabiliteit en liquiditeit en de

impact daarvan ten tijde van stress. De RPC houdt daarnaast toezicht op de samenstelling van de beleggingsportefeuille

en de ontwikkeling van de ‘key risk indicators’ van BinckBank in de tijd. Dit betekent dat zij eventuele wijzigingen in het

risicoprofiel van de bank tijdig kan signaleren.

Remuneratiecommissie in 2012

Sinds 25 januari 2012 heeft BinckBank een remuneratiecommissie ingesteld. Deze commissie is verantwoordelijk voor

het voorbereiden van beslissingen over beloningen, inclusief beslissingen over beloningen die gevolgen hebben voor de

risico’s en de risicobeheersing van BinckBank die de raad van commissarissen moet nemen. De remuneratiecommissie

houdt bij de te nemen beslissingen rekening met de langetermijnbelangen van de aandeelhouders, investeerders en alle

andere belanghebbenden van BinckBank. De remuneratiecommissie bestaat thans vanuit de RvC uit de heer Van

Westerloo (voorzitter) en de heer Scholtes. In 2012 is de remuneratiecommissie viermaal bijeengekomen.


Hoofdlijnen remuneratierapport

Algemeen

Volgens best practice bepaling II.2.12 van de Code dient in het remuneratierapport verslag te worden gedaan van de wijze

waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen jaar in de praktijk is gebracht en dient een overzicht te worden gegeven

van het bezoldigingsbeleid dat het komende jaar en de daaropvolgende jaren door de raad van commissarissen wordt

voorzien. Het remuneratierapport over kalenderjaar 2012 (“Remuneratierapport 2012”) is te vinden op www.binck.com.

Tijdens de algemene vergadering van 2012 is een nieuw beloningsbeleid voor het bestuur vastgesteld (“Beloningsbeleid

BinckBank”) conform de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011(“Regeling”). De Regeling is een toezichthouderregeling

die is gebaseerd op de bevoegdheden van DNB om ten aanzien van beloningen regels te stellen.

Belangrijke wijzigingen zijn onder meer dat het beloningsbeleid voor de gehele organisatie geldt en dat variabele

beloningen voor een groot deel voorwaardelijk worden toegekend. Een variabele beloning wordt (gedeeltelijk)

onvoorwaardelijk al naar gelang de uitkomst van een herbeoordeling die, aan de hand van de geldende prestatiecriteria,

na verloop van een bepaalde periode dient plaats te vinden. Over voorwaardelijk toegekende aandelen mag geen

dividend worden uitgekeerd. Bij de beoordeling of aan de toepasselijke prestatie-indicatoren is voldaan, dient een

eventuele risicocorrectie plaats te vinden.

Met inachtneming van het voorgaande, wordt hierna verslag gedaan van de wijze waarop de beloning voor het bestuur

in 2012, met in achtneming van het bepaalde in het Beloningsbeleid BinckBank, door de raad van commissarissen is

vastgesteld en wordt een overzicht gegeven van het beloningsbeleid dat het komende jaar en de daaropvolgende jaren

door de raad van commissarissen wordt voorzien.

Beloningsbeleid BinckBank

115

Inleiding

Het Beloningsbeleid BinckBank geldt als kader waarbinnen de raad van commissarissen de bezoldiging van de leden van

het bestuur van BinckBank N.V. (“bestuursleden”) over kalenderjaar 2012 heeft vastgesteld.

Bezoldigingselementen

Het Beloningsbeleid BinckBank kent de navolgende bezoldigingscomponenten:

a. vast bruto jaarsalaris

b. variabele beloning

c. pensioenvoorziening en WAO-excedent verzekering

d. autoleaseregeling en vergoeding van mobiele telefoonkosten

Jaarverslag 2012

Hierna zal per bezoldigingselement worden beschreven wat de inhoud is van het beloningsbeleid BinckBank en de wijze

waarop daaraan tijdens het kalenderjaar 2012 door de raad van commissarissen uitvoering is gegeven.

a. vast bruto jaarsalaris

Inhoud beloningsbeleid BinckBank

Het vaste bruto jaarsalaris wordt door de raad van commissarissen vastgesteld binnen een in het Beloningsbeleid

BinckBank aangegeven kader. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de taken en verantwoordelijkheden van

de voorzitter en die van de overige leden van het bestuur.

Uitvoering beloningsbeleid BinckBank

Het vaste bruto basissalaris op jaarbasis is gelijk gebleven, behalve voor de heer E. Kooistra die als gevolg van zijn

herbenoeming een salarisverhoging heeft ontvangen per 1 mei 2012. De salarisverhoging is conform het

Beloningsbeleid BinckBank en is goedgekeurd door de raad van commissarissen:

K.N. Beentjes € 375.000

P. Aartsen € 325.000

E.J.M. Kooistra € 325.000

N. Bortot € 300.000


. Variabele beloning

Inhoud beloningsbeleid BinckBank

Een variabele beloning bestaat voor 50% uit aandelen BinckBank en voor 50% uit contanten. Een variabele beloning

bedraagt maximaal een vast bruto jaarsalaris. De opbouwperiode van een variabele beloning beloopt een periode van

één jaar; de zogenaamde prestatieperiode. Voor deze periode is een aantal prestatie-indicatoren vastgesteld. Deze

criteria zijn een afgewogen geheel van kwalitatieve en kwantitatieve financiële en niet-financiële criteria en zijn gericht

op zowel de korte als op de lange termijn. Na afloop van de prestatieperiode wordt beoordeeld of en zo ja, in hoeverre

de prestatie-indicatoren zijn gerealiseerd waarbij een eventuele risicocorrectie kan plaatsvinden.

Van de totale toegekende variabele beloning wordt 50% onvoorwaardelijk toegekend. De overige 50% wordt pro rato

voorwaardelijk toegekend over een periode van drie jaar. Na afloop van ieder jaar (binnen de periode van drie jaren)

vindt een herbeoordeling plaats aan de hand van de initieel geldende prestatie-indicatoren. Afhankelijk van de

uitkomst van de herbeoordeling verkrijgt het voor het relevante jaar pro rato toegekende gedeelte van de variabele

beloning een volledig dan wel gedeeltelijk onvoorwaardelijk karakter.

Aandelen BinckBank die onvoorwaardelijk worden toegekend, dienen gedurende een periode van minimaal twee jaar

door het desbetreffende bestuurslid te worden aangehouden.

Uitvoering beloningsbeleid BinckBank

De financiële doelstelling voor 2012 van een gecorrigeerde netto-jaarwinst van € 0,96 per aandeel is niet gerealiseerd.

De gecorrigeerde netto-jaarwinst per aandeel is uitgekomen op € 0,76. Dit is in totaal 79% van de te realiseren

doelstelling en haalt daarmee niet de minimaal gestelde ondergrens van 90% van de gebudgetteerde gecorrigeerde

netto-jaarwinst per aandeel.

116

Jaarverslag 2012

De kwalitatieve doelstellingen voor 2012 zijn voor 37,5% gerealiseerd. Deze doelstellingen zijn voor wat betreft Retail: de

groei van het aantal klanten en transacties in Nederland, België, Frankrijk en Italië conform het budget voor 2012, het

verbeteren van de dienstverlening in Nederland, inclusief het verhogen van de klanttevredenheid naar minimaal een

acht voor de labels Binck en Alex en een succesvolle lancering in Italië in het derde kwartaal van 2012. Savings &

Investment Management heeft als kwalitatieve doelstelling de groei van het aantal klanten conform businessplan,

namelijk een netto groei van 5.250 en de instroom van het netto nieuwe vermogen van € 235 miljoen. Voor Professional

Services zijn de kwalitatieve doelstellingen: de groei van het aantal transacties en de groei van de commissie omzet in

zowel Nederland als België conform het budget voor 2012. Daarnaast dienen twee BPO-contracten te zijn afgesloten in

Nederland en België met een jaarlijkse BPO-fee van minimaal € 1,5 miljoen per BPO-contract.

Voor ICT zijn de kwalitatieve doelstellingen: het verbeteren van (de inrichting van) de OTAS-omgevingen, het testproces

en het changemanagementproces. Daarnaast dient de beschikbaarheid van het platform minimaal 99,9% te zijn.

Voor de samenwerking met TOM is de uitbouw van de derivatenflow (Binck + ABN AMRO) en een substantiële verlaging

van de kosten van het platform als kwalitatieve doelstelling geformuleerd.

Voor toezicht en audit zijn de volgende kwalitatieve doelstellingen vastgesteld: High Risk Findings van DNB, E&Y of IAD

mogen niet langer dan zes maanden overdue zijn en schade als gevolg van operationele risico’s dienen lager te zijn dan

1% van de totale bruto provisiebaten. De kwantitatieve doelstelling voor het onderdeel strategie is het opstellen van

een sustainable strategisch plan. Deze doelstelling voor 2012 is voor 100% gerealiseerd.

De kwantitatieve doelstellingen die zijn gerelateerd aan de lange termijnontwikkeling van het aantal Retail brokerage

transacties, geadministreerd vermogen van Retail Brokerage, beheerd vermogen onder het vermogensbeheerproduct,

het aantal BPO overeenkomsten en de winst ontwikkeling richting break even voor Italië in 2015 zijn voor 60%

gerealiseerd.

Gezien het voorgaande, zijn doelstellingen in totaal voor 31,6% gerealiseerd. De raad van commissarissen heeft echter,

gezien de negatieve marktontwikkelingen en de fase waarin de onderneming zich bevindt, de realisatie van

doelstellingen voor het bestuur voor 2012 vastgesteld op 15%. Er bestaat geen reden om te differentiëren tussen de

bestuurders onderling.

De raad van commissarissen heeft het, mede gezien de bijdrage die de heer Bortot heeft geleverd aan onderneming,

billijk geacht de heer Bortot een beëindigingsvergoeding van € 300.000,- bruto toe te kennen bij zijn vertrek per 1

januari 2013.


c. Pensioenregeling en WAO-excedent verzekering

Inhoud en uitvoering beloningsbeleid BinckBank

Bestuursleden nemen deel aan een pensioenregeling waarbij jaarlijks 20% van het bruto jaarsalaris door de onderneming

als pensioenpremie wordt afgedragen voor een beschikbare premieregeling. BinckBank neemt 50% van de premie van de

WAO-excedent verzekering voor haar rekening die recht geeft op maximaal 70% van het laatstverdiende salaris. De

premie bedraagt 2,36% van het verzekerde bedrag per jaar. Bestuursleden hebben over 2012 deelgenomen aan deze

regeling.

d. Autoleaseregeling en vergoeding mobiele telefoonkosten

Inhoud en uitvoering beloningsbeleid BinckBank

Bestuursleden nemen deel aan de bij BinckBank toepasselijke autoleaseregeling en vergoeding van mobiele

telefoonkosten. Bestuursleden hebben over 2012 deelgenomen aan deze regeling.

Bezoldiging bestuursleden

Bezoldiging bestuur in 2012

Vaste basis

beloning

Pensioen

bijdrage

20%

Beëindigingsvergoeding

**

Prestatiebeloning

2012

Totaal

beloning (vast

+ prestatie)

****

Variabel als

% vast

beloning

Bezit

aandelen

BinckBank

ultimo 2012

Waarvan

aandelen in

lock-up

periode

Nog te ontvangen

aandelen m.b.t.

voorgaande

boekjaren***

K.N. Beentjes € 375.000 € 75.000 € 56.250 € 506.250 15% 37.787 23.712 6.885

P. Aartsen € 325.000 € 65.000 € 48.750 € 438.750 15% 45.750 16.325 5.967

E.J.M. Kooistra* € 316.667 € 63.333 € 47.500 € 427.500 15% 35.548 18.696 5.508

N. Bortot € 300.000 € 60.000 € 300.000 € 45.000 € 705.000 15% 60.191 16.104 5.508

117

Totaal € 1.316.667 € 263.333 € 300.000 € 197.500 € 2.077.500 179.276 75.110 23.868

* De vaste beloning van E.J.M. Kooistra is op besluit van de RvC per 1 mei 2012 verhoogd van € 300.000,- naar € 325.000,-

** De beeindigingsvergoeding zal begin 2013 betaald worden.

*** De nog te ontvangen aandelen m.b.t. voorgaande boekjaren zijn onder voorbehoud van een herbeoordeling m.b.t. de geleverde prestaties in het

desbetreffende prestatiejaar.

**** Exclusief sociale zekerheid en crisisheffing.

Jaarverslag 2012

Bezoldiging bestuur in 2011

Vaste basis

beloning

Pensioen

bijdrage 20%

Prestatiebeloning

2011*

Totaal beloning

(vast + prestatie)**

Variabel als %

vast beloning

Bezit aandelen

BinckBank

ultimo 2011

Waarvan

aandelen in

lock-up periode

K.N. Beentjes € 375.000 € 75.000 € 229.419 € 679.419 61% 30.901 16.826

P. Aartsen € 325.000 € 65.000 € 198.831 € 588.831 61% 42.885 13.460

E.J.M. Kooistra € 300.000 € 60.000 € 183.536 € 543.536 61% 30.039 13.460

N. Bortot € 300.000 € 60.000 € 183.536 € 543.536 61% 57.547 13.460

Totaal € 1.300.000 € 260.000 € 795.322 € 2.355.322 161.372 57.206

* De uitbetaling van de prestatiebeloning is uitgevoerd volgens de door de aandeelhouders op de AvA 2012 goedgekeurde beloningsbeleid.

** Exclusief sociale zekerheid.

Leningen verstrekt aan bestuursleden

Er worden geen leningen verstrekt aan bestuursleden. Bestuurders kunnen gebruik maken van effectenkrediet conform

personeelsvoorwaarden.


Bezoldiging leden van de raad van commissarissen

en commissies over 2012

Tijdens de jaarlijkse algemene vergaderingen van aandeelhouders van 2010 en 2011 is besloten om de navolgende

vergoedingen te hanteren voor leden van de raad van commissarissen en haar commissies:

Raad van commissarissen

Jaarlijkse vergoeding:

• voorzitter raad van commissarissen € 40.000 bruto

• lid raad van commissarissen € 26.000 bruto

Commissies

Jaarlijkse commissievergoeding:

• voorzitter van de auditcommissie € 8.000 bruto

• lid auditcommissie € 6.000 bruto

• voorzitter van de risico- en productontwikkelingscommissie € 8.000 bruto

• lid risico- en productontwikkelingscommissie € 6.000 bruto

• voorzitter remuneratiecommissie € 8.000 bruto

• lid remuneratiecommissie € 6.000 bruto

118

De vergoedingen zijn conform voorgaande aan leden van de raad van commissarissen toegekend. De volgende tabellen

geven een overzicht van de bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen, de auditcommissie, de risico- en

productontwikkelingscommissie en de remuneratiecommissie. Tevens wordt een overzicht gegeven van de resterende

duur van de benoemingstermijn met de individuele leden van de raad van commissarissen.

Jaarverslag 2012

Overzicht bezoldiging leden van de raad van commissarissen

Bezoldiging raad van

commissarissen 2012

Vaste beloningen

lid RVC

Vaste beloning

lid AC

Vaste beloning

lid RPC

Vaste beloning

lid REMCO

C.J.M. Scholtes € 40.000 € 6.000 - € 6.000 € 52.000

J.K. Brouwer € 26.000 € 8.000 € 6.000 - € 40.000

A.F.M. Van Westerloo € 26.000 - € 6.000 € 8.000 € 40.000

L. Deuzeman € 26.000 € 6.000 € 8.000 - € 40.000

Totaal € 118.000 € 20.000 € 20.000 € 14.000 € 172.000

Totaal

Bezoldiging raad van

commissarissen 2011

Vaste beloningen

lid RVC

Vaste beloning

lid AC

Vaste beloning

lid RPC

Vaste beloning

lid REMCO

C.J.M. Scholtes € 40.000 € 6.000 - - € 46.000

J.K. Brouwer € 26.000 € 8.000 € 6.000 - € 40.000

A.F.M. Van Westerloo € 26.000 - € 6.000 - € 32.000

L. Deuzeman € 26.000 € 6.000 € 8.000 - € 40.000

Totaal € 118.000 € 20.000 € 20.000 - € 158.000

Overzicht benoeming leden van de raad van commissarissen

Overzicht benoeming Commissarissen

Datum

(her) benoemd

Totaal

Datum afloop

termijn

C.J.M. Scholtes 27-4-2011 AvA 2015

J.K. Brouwer 28-4-2009 AvA 2013

A.F.M. Van Westerloo 26-4-2010 AvA 2014

L. Deuzeman 26-04-2011 AvA 2015


Overleg met de ondernemingsraad (OR)

De heer C.J.M. Scholtes heeft, namens de raad van commissarissen, op 20 januari 2012 een overlegvergadering met de

OR bijgewoond. De heer A.F.M. Van Westerloo heeft meerdere malen overleg gehad met de OR. Daarnaast heeft de OR

kennisgemaakt met de raad van commissarissen tijdens een raad van commissarissenvergadering op 18 oktober 2012.

De raad van commissarissen hecht veel waarde aan een goede relatie met de OR en heeft de contacten met de OR als

constructief en waardevol ervaren.

Jaarrekening en dividend

De raad van commissarissen heeft de jaarrekening 2012 besproken met het bestuur en Ernst & Young (de externe

accountant) en in de vergadering van 7 maart 2013 deze goedgekeurd. Ernst & Young heeft een goedkeurende

controleverklaring afgegeven. Op 22 april 2013 zal de jaarrekening ter vaststelling aan de algemene vergadering van

aandeelhouders worden voorgelegd. Het dividend over 2012 dat wordt voorgesteld, bedraagt € 0,45 per gewoon aandeel.

Rekening houdend met het reeds uitgekeerde interim dividend van € 0,17 bedraagt het voorgestelde slotdividend € 0,28

(€ 0,21 + € 0,07 extra dividend) per gewoon aandeel onder aftrek van 15% dividendbelasting en zal betaalbaar worden

gesteld op 29 april 2013. Aangezien de voorgestelde dividendbetaling over 2012 groter is dan de nettowinst over het

boekjaar 2012, is BinckBank conform artikel 3:96 Wft verplicht een verklaring van geen bezwaar (“vvgb”) te krijgen van De

Nederlandsche Bank.

119

Jaarverslag 2012


Personalia leden van de raad van commissarissen

Kees J.M. Scholtes, voorzitter

(1945 – Nederlandse nationaliteit)

De heer Scholtes is lid van de raad van commissarissen van BinckBank sinds 2004 en werd tijdens de AvA van 26 april

2011 herbenoemd voor een termijn van vier jaar. De raad van commissarissen heeft de heer Scholtes benoemd tot

voorzitter van de raad.

De heer Scholtes is voormalig bestuurder van Postbank N.V., NMB Postbank N.V. en ING Bank N.V., voormalig lid van het

executive committee van ING Asset Management B.V. en voormalig commissaris bij diverse beleggingsfondsen van

Postbank N.V., NMB Postbank N.V. en ING Bank N.V. Daarnaast was de heer Scholtes voorheen commissaris bij Parcom

N.V., Barings Private Equity Holding, Euroclear Nederland (rechtsvoorgangers Niec en Necigef) en RBC Dexia Securities

Services N.V. (voorheen CDC Labouchere Securities Services N.V.) en voormalig lid van het bestuur van de Amsterdamse

Effectenbeurs en Optiebeurs (nu NYSE Euronext). De heer Scholtes was tevens projectdirecteur bij de oprichting van het

Dutch Securities Institute en de Stichting Financiële Dienstverlening. De werkzaamheden bij IBUS en Kunst en Cultuur

heeft de heer Scholtes inmiddels beëindigd.

Momenteel is de heer Scholtes bestuurder bij financieringsmaatschappij Colonade B.V. en is hij door de

Ondernemingskamer benoemd tot directeur van Harbor Antibodirs B.V. te Rotterdam. Daarnaast is hij regelmatig

betrokken als onderzoeker in het kader van onderzoekscommissies van de Ondernemingskamer. De heer Scholtes was

onder andere betrokken bij het onderzoek naar Fortis en Van der Moolen.

120

Aantal aandelen BinckBank eind 2012: 0

Jaarverslag 2012

Johannes (Hans) K. Brouwer

(1944 – Nederlandse nationaliteit)

De heer Brouwer is lid van de raad van commissarissen van BinckBank sinds 2004 en werd tijdens de AvA van 28 april

2009 herbenoemd voor een termijn van vier jaar.

Na een militaire carrière als cavalerieofficier trad de heer Brouwer in 1981 bij de ABN Bank in dienst, waar hij zich onder

andere bezighield met de herziening van instroom en opleiding van het hoger kader, de reorganisatie van de

kredietverlening en de ontwikkeling van de buitenlandse kantoren in diverse regio’s, zoals Europa en het Midden- en

Verre Oosten. In 1988 trad de heer Brouwer toe tot de directie van de Vereniging voor de Effectenhandel (Amsterdamse

Effectenbeurs). In die functie was hij verantwoordelijk voor de regelgeving, het toezicht op de handel en – als speciaal

project – de herstructurering van de hele organisatie van de Amsterdamse Effectenbeurs. Na een geslaagde

herstructurering werd de heer Brouwer in 1991 benoemd tot algemeen directeur van de Amsterdamse Effectenbeurs.

Na een succesvolle fusie tussen de Amsterdamse Effectenbeurs en de EOE-Optiebeurs tot Amsterdam Exchanges (AEX)

per 1 januari 1997 volgde de benoeming tot directeur van Amsterdam Exchanges N.V. en algemeen directeur van de

AEX-Effectenbeurs N.V.

Net voor de fusie met de beurs van Parijs en Brussel (2002) – Euronext – is de heer Brouwer teruggetreden uit zijn

functie bij Euronext en vervult sindsdien een aantal commissariaten bij van Meijel, Ewals Cargo Care, Vital Innovators,

Holland Clearing House en BinckBank. Het commissariaat bij Nobel is in 2012 beëindigd. Tevens maakt de heer Brouwer

deel uit van de Raad van Toezicht van Vita Valley. Daarnaast bekleedt hij bestuursfuncties bij de Stichting Vereniging

voor de Effectenhandel, Amindho (Economische en culturele betrekkingen NL-Indonesië) en het Jazz Orchestra of the

Concertgebouw. Onder meer in opdracht van de Wereldbank begeleidde de heer Brouwer met een team van

beursspecialisten in diverse landen de opzet en verdere uitbouw van effectenbeurzen. Zo werd een dergelijk project in

Baku/Azerbeidzjan afgesloten.

Aantal aandelen BinckBank ultimo 2012: 0


Leo Deuzeman

(1952 – Nederlandse nationaliteit)

De heer Deuzeman werd tijdens een buitengewone vergadering van aandeelhouders op 26 april 2011 herbenoemd voor

een periode van vier jaar als lid van de raad van commissarissen van BinckBank.

De heer Deuzeman is bedrijfseconoom en was als registeraccountant werkzaam bij Deloitte van 1979 tot en met 1986.

In de periode 1976 tot en met 1979 was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Rijks Universiteit

Groningen bij de Economische faculteit vakgroep Financiering. Van 1990 tot 1998 en van april 2003 tot april 2007 was

hij CFO van Kempen & Co N.V. bij welke bank hij van 1986 tot 1990 de functie van directeur Financiën en Administratie

vervulde. De heer Deuzeman was voorts van 1998 tot 2003 managing partner van Greenfield Capital Partners N.V.

Daarnaast was hij bestuurslid bij Publifisque B.V., Managementmij Tolsteeg B.V., Kempen Management B.V., Asmey B.V.,

Arceba B.V., Kempen Finance B.V., Global Property Research B.V., Kempen Deelnemingen B.V., Greenpart B.V., Greenfield

Management Services B.V. en Nethave Management N.V. Ook was hij commissaris bij Trustus Capital Management B.V.,

Engage B.V., Cegeka N.V. en Kempen Custody Services N.V. Momenteel is de heer Deuzeman eveneens commissaris van

de Blue Sky Group en van Intereffekt Investment Funds (voorzitter). Tevens is hij commissaris en lid van de advisory

board van het beleggingsfonds Monolith Fund te Amsterdam en lid van de raad van Toezicht van Capital Guards te

Rotterdam.

Aantal aandelen BinckBank eind 2012: 0

Fons A.M. Van Westerloo

(1946 – Nederlandse nationaliteit)

Sinds 2004 is de heer Van Westerloo lid van de raad van commissarissen van BinckBank. Tijdens de AvA van 26 april 2010

is hij herbenoemd voor een termijn van vier jaar.

Voorheen was de heer Van Westerloo lid van het Operational Management Committee van RTL Group S.A., CEO van RTL

Nederland B.V., CEO van SBS Broadcasting B.V., directeur RTL 5 en adjunct-directeur van de AVRO.

De heer Van Westerloo is commissaris bij Inshared, een dochteronderneming van Eureko/Achmea, en commissaris bij de

Lotto, namens NOC/NSF, president commissaris bij Independer.nl en commissaris bij de Persgroep Nederland. Hij is lid

van de Raad van Toezicht van het reclamebureau DDB en lid van de adviesraad van 3stone bedrijfsmakelaars. Hij is

voorzitter van de Nationale stichting Thuiswinkel Awards. Hij is bestuurslid van het Koninklijk Concertgebouw Orkest,

de stichting Het Nieuwe Parool en de Vereniging Vrienden van het Koninklijk Concertgebouworkest en Concertgebouw.

Hij is lid van de Raad van Toezicht van de Wereldomroep en van de publieke omroep WNL. Hij is tevens ambassadeur

van de Nederlandse Opera. De heer Van Westerloo is Officier in de Orde van Oranje Nassau.

121

Jaarverslag 2012

Aantal aandelen BinckBank eind 2012: 0

Amsterdam, 7 maart 2013

Raad van commissarissen

C.J.M. Scholtes (voorzitter)

J.K. Brouwer

L. Deuzeman

A.F.M. Van Westerloo


JAARREKENING

2012


Jaarrekening 2012 BinckBank N.V.

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde balans ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 126

Geconsolideerde winst- en verliesrekening •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 127

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 128

Geconsolideerd kasstroomoverzicht •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 129

Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••131

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

1 Algemeen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 132

2 Grondslagen voor consolidatie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 135

3 Grondslagen voor transacties met deelnemingen en groepsmaatschappijen ••••••••••••••••••••••••••••••••• 135

4 Grondslagen voor waardering •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 135

5 Grondslagen voor resultaatbepaling •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 145

124

Jaarverslag 2012

Toelichting op de geconsolideerde balans

6 Kasmiddelen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 146

7 Bankiers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 146

8 Financiële activa en passiva aangemerkt als tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening •••••••••••••••• 147

9 Financiële activa beschikbaar voor verkoop •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 148

10 Leningen en vorderingen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 148

11 Geassocieerde deelnemingen en joint ventures ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 149

12 Immateriële activa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 150

13 Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 153

14 Vennootschapsbelasting •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 154

15 Uitgestelde belastingen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 155

16 Overige activa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 156

17 Overlopende activa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 156

18 Derivatenposities voor rekening en risico van klanten ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 156

19 Toevertrouwde middelen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 156

20 Voorzieningen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 156

21 Overige passiva •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 157

22 Overlopende passiva •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 157

23 Eigen vermogen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 158

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

24 Netto-rentebaten ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••160

25 Netto-provisiebaten ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••160

26 Overige baten •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 161

27 Resultaat uit financiële instrumenten ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 161

28 Bijzondere waardeverminderingen op financiële activa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 161

29 Personeelskosten ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 162

30 Afschrijvingen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 166

31 Overige operationele lasten •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 166

32 Resultaat per aandeel ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 166


Overige toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

33 Uitgekeerd en voorgesteld dividend•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 167

34 Reële waarde financiële instrumenten••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 167

35 Indeling activa en passiva naar verwachte looptijd ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 169

36 Verbonden partijen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 171

37 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••172

38 Segmentatieoverzicht •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 173

39 Risicobeheer •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 175

40 Gebeurtenissen na balansdatum••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 198

Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige balans •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••199

Enkelvoudige winst- en verliesrekening•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••199

Enkelvoudige overzicht van mutaties in het eigen vermogen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 200

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

a Algemeen••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 201

b Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 201

Toelichting op de enkelvoudige balans

c Kasmiddelen••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••202

d Bankiers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••202

e Leningen en vorderingen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••202

f Obligaties en andere vastrentende waardepapieren• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••203

g Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••203

h Geassocieerde deelnemingen en joint ventures• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 204

i Immateriële activa••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••205

j Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 206

k Vennootschapsbelasting •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••207

l Uitgestelde belastingen••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••207

m Overige activa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••207

n Overlopende activa••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••207

o Toevertrouwde middelen•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 208

p Overige passiva •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 208

q Overlopende passiva•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 208

r Voorzieningen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 209

s Eigen vermogen••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 210

125

Jaarverslag 2012

Overige toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

t Medewerkers• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 212

u Toelichting accountantskosten •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 212

v Niet uit de balans blijkende verplichtingen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 213

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 215

Statutaire bepalingen inzake prioriteitsaandelen (art. 15 en 21 van de statuten) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 217

Statutaire bepalingen inzake winstbestemming (art. 32 van de statuten) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 217

Voorstel voor verwerking van het resultaat ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 217


Geconsolideerde balans

126

Toelichting 31 december 2012 31 december 2011

x € 1.000 x € 1.000

Activa

Kasmiddelen 6 365.362 320.214

Bankiers 7 144.916 278.955

Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden 8 168 119

Financiële activa aangemerkt als tegen reële waarde via de

winst- en verliesrekening

8 15.876 15.594

Financiële activa beschikbaar voor verkoop 9 1.515.549 1.682.452

Leningen en vorderingen 10 323.008 324.097

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures 11 3.384 3.219

Immateriële activa 12 263.142 292.398

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 13 43.684 46.229

Vennootschapsbelasting 14 6.023 3.630

Overige activa 16 20.818 35.137

Overlopende activa 17 41.679 38.129

Derivatenposities voor rekening en risico van klanten 18 254.165 311.282

Totaal activa 2.997.774 3.351.455

Jaarverslag 2012

Passiva

Bankiers 7 20.060 28.161

Financiële passiva aangehouden voor handelsdoeleinden 8 65 155

Financiële passiva aangemerkt als tegen reële waarde via de

winst- en verliesrekening

8 1.084 1.013

Toevertrouwde middelen 19 2.213.049 2.492.503

Voorzieningen 20 2.400 2.940

Vennootschapsbelasting 14 141 75

Uitgestelde belastingverplichtingen 15 19.919 16.633

Overige passiva 21 20.163 13.591

Overlopende passiva 22 11.507 15.579

Derivatenposities voor rekening en risico van klanten 18 254.165 311.282

Totaal verplichtingen 2.542.553 2.881.932

Eigen vermogen toe te rekenen aan:

Aandeelhouders BinckBank N.V. 23 455.212 469.516

Aandeelhouders minderheidsbelangen 23 9 7

Totaal eigen vermogen 455.221 469.523

Totaal passiva 2.997.774 3.351.455


Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Toelichting 2012 2011

x € 1.000 x € 1.000

Baten

Rentebaten 42.723 54.625

Rentelasten (10.699) (15.718)

Netto-rentebaten 24 32.024 38.907

Provisiebaten 144.630 176.989

Provisielasten (30.967) (48.542)

Netto-provisiebaten 25 113.663 128.447

Overige baten 26 11.980 13.322

Resultaat uit financiële instrumenten 27 47 3.167

Bijzondere waardeveranderingen op financiële

activa

28 (2) (268)

Totale inkomsten uit operationele activiteiten 157.712 183.575

Lasten

Personeelskosten 29 50.057 50.861

Afschrijvingen 30 35.231 35.463

Overige operationele lasten 31 37.139 43.800

Totale operationele lasten 122.427 130.124

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 35.285 53.451

Aandeel in het resultaat van geassocieerde

deelnemingen en joint ventures

11 (3.580) (5.848)

Resultaat voor belastingen 31.705 47.603

Belastinglast 14 (8,325) (13.513)

Netto-resultaat 23.380 34.090

127

Jaarverslag 2012

Resultaat toe te schrijven aan:

Aandeelhouders van BinckBank N.V. 24.100 34.210

Aandeelhouders minderheidsbelangen 23 (720) (120)

Netto-resultaat 23.380 34.090

Gewone en verwaterde resultaat per aandeel 32 € 0,33 € 0,46


Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Toelichting 2012 2011

x € 1.000 x € 1.000

Netto-resultaat winst- en verliesrekening 23.380 34.090

Niet-gerealiseerde resultaten

Reële waardemutatie financiële activa

beschikbaar voor verkoop

23 11.289 5.625

Realisatie van herwaarderingen via de winsten

verliesrekening

23 - (3.443)

Belasting over resultaten via het vermogen 23 (2.823) (545)

Niet-gerealiseerde resultaten, na belasting 8,466 1.637

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde

resultaten, na belasting

31.846 35.727

128

Jaarverslag 2012

Resultaat toe te schrijven aan:

Aandeelhouders BinckBank N.V. 32.566 35.847

Aandeelhouders minderheidsbelangen 23 (720) (120)

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde

resultaten, na belasting

31.846 35.727


Geconsolideerde kasstroomoverzicht

Toelichting 2012 2011

x € 1.000 x € 1.000

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

Netto resultaat boekjaar 23.380 34.090

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen materiële vaste activa en

immateriële activa

12,13 35.231 35.463

Voorzieningen 20 (540) 1.672

Amortisatie agio / disagio op financiële activa

beschikbaar voor verkoop

9 18.642 24.699

Bijzondere waardevermindering kredieten 10 12 (62)

Mutaties in uitgestelde belastingen 15 463 3.393

Niet uitgekeerd aandeel in winst van

geassocieerde deelnemingen en joint ventures

11 3.580 5.848

Overige mutaties zonder kasstroom 2.017 (433)

Mutaties in operationele activa en passiva:

Bankiers (activa) 7 132 (6.350)

Financiële activa en passiva aangehouden voor

handelsdoeleinden

8 (139) 155

Financiële activa aangemerkt als tegen reële

waarde via de winst- en verliesrekening

8 (211) (2.210)

Leningen en vorderingen 10 1.077 172.231

Belasting, overige en overlopende activa 14,16,17 8.376 (9.057)

Bankiers (passiva) 7 (8.101) 2.551

Toevertrouwde middelen 19 (279.454) 234.213

Belasting, overige en overlopende passiva 14,21,22 2.566 (35.408)

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (192.969) 461.226

129

Jaarverslag 2012

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Financiële activa beschikbaar voor verkoop 9 159.550 (105.269)

Financiële activa aangehouden tot einde

looptijd

- - 4.121

Investering in geassocieerde deelneming en

joint ventures

11 (3.745) (6.000)

Investeringen in immateriële activa 12 (390) (1.782)

Investeringen in onroerende zaken en

bedrijfsmiddelen

13 (3.040) (7.650)

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten 152.375 (116.580)


Geconsolideerde kasstroomoverzicht (vervolg)

Toelichting 2012 2011

x € 1.000 x € 1.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kapitaalstorting door minderheidsbelang 23 722 200

Inkoop eigen aandelen 23 (18.005) (964)

Verkoop eigen aandelen 23 - 502

Dividenduitkeringen:

• Slotdividend voorgaand boekjaar 33 (17.605) (20.022)

• Interim-dividend huidig boekjaar 33 (12.365) (14.831)

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten (47.253) (35.115)

Netto kasstroom (87.847) 309.100

130

Geldmiddelen en kasequivalenten

begin boekjaar

Effect van valutakoersverschillen op gehouden

geldmiddelen

Geldmiddelen en kasequivalenten eind

boekjaar

589.711 280.180

(912) 431

500.952 589.711

Jaarverslag 2012

De geldmiddelen en kasequivalenten

zoals gepresenteerd in het geconsolideerd

kasstroomoverzicht zijn in de balans

ondergebracht onder de volgende rubrieken

voor de hierna vermelde bedragen:

Kasmiddelen 6 365.362 320.214

Bankiers 7 144.916 278.955

Bankiers - niet kasequivalenten 7 (9.326) (9.458)

Totaal kasequivalenten 500.952 589.711

In de kasstroom uit operationele activiteiten

zijn begrepen de kasstromen in:

• Betaalde belastingen (10.718) (12.194)

• Ontvangen rente 45.191 61.271

• Betaalde rente (12.742) (15.911)

• Ontvangen provisie 140.140 180.801

• Betaalde provisie (30.940) (48.863)


Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen

x € 1.000

Toe-

Geplaatst

aandelen

kapitaal

Agio

reserve

Reserve

reële

waarde

Overige

reserves

resultaat

lich-

ting

Ingekochte

eigen

aandelen

Onverdeeld

Minderheidsbelangen

Totaal

eigen

vermogen

1 januari 2012 7.450 373.422 (3.954) (973) 59.361 34.210 7 469.523

Netto-resultaat boekjaar - - - - - 24.100 (720) 23.380

Niet-gerealiseerde resultaten

via het vermogen

- - - 8.466 - - - 8.466

Totaalresultaat - - - 8.466 - 24.100 (720) 31.846

Uitkering slotdividend FY11 33 - - - - - (17.605) - (17.605)

Uitkering

interim-dividend FY12

33 - - - - (12.365) - - (12.365)

Toegekende rechten op

aandelen

23 1.105 1.105

Uitgifte aandelen

aan bestuur en

23 - - 420 - (420) - - -

medewerkers

Ingekochte aandelen 23 - - (18.005) - - - - (18.005)

Kapitaalstorting door minderheidsbelangen

23 - - - - - - 722 722

Ingehouden winst naar

overige reserves

23 - - - - 16.605 (16.605) - -

31 december 2012 7.450 373.422 (21.539) 7.493 64.286 24.100 9 455.221

x € 1.000

Toelichting

Geplaatst

aandelen

kapitaal

Agio

reserve

Ingekochte

eigen

aandelen

Reserve

reële

waarde

Overige

reserves

Onverdeeld

resultaat

Minderheidsbelangen

Totaal

eigen

vermogen

131

Jaarverslag 2012

1 januari 2011 7.450 373.422 (3.335) (2.610) 49.819 44.240 (73) 468.913

Netto-resultaat boekjaar - - - - - 34.210 (120) 34.090

Niet-gerealiseerde resultaten

via het vermogen

- - - 1.637 - - - 1.637

Totaalresultaat - - - 1.637 - 34.210 (120) (35.727)

Uitkering slotdividend FY10 33 - - - - - (20.022) - (20.022)

Uitkering

interim-dividend FY11

33 - - - - (14.831) - - (14.831)

Verkoop aandelen

aan bestuur en

23 - - 345 155 - 500

medewerkers

Ingekochte aandelen 23 - - (964) - - - - (964)

Minderheidsbelangen bij

eerste opname

23 - - - - - 200 200

Ingehouden winst naar

overige reserves

23 - - - - 24.218 (24.218) - -

31 december 2011 7.450 373.422 (3.954) (973) 59.361 34.210 7 469.523


Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

1. Algemeen

Bedrijfsinformatie

BinckBank N.V., opgericht en gevestigd in Nederland, is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarvan de

aandelen openbaar worden verhandeld. Het adres van de statutaire zetel van BinckBank N.V. is Barbara Strozzilaan 310,

1083 HN Amsterdam. BinckBank N.V. bemiddelt als (internet)broker in effecten- en derivatentransacties ten behoeve

van zowel particuliere als professionele beleggers. Hierna zal de naam ‘BinckBank’ worden gebruikt ter aanduiding van

BinckBank N.V. en haar dochterondernemingen.

De geconsolideerde jaarrekening van BinckBank voor het boekjaar eindigend op 31 december 2012 is opgesteld door

het bestuur van BinckBank en goedgekeurd voor publicatie ingevolge het besluit van het bestuur en de raad van

commissarissen van 7 maart 2013.

Bestuur:

Commissarissen:

K.N. Beentjes (voorzitter)

C.J.M. Scholtes (voorzitter)

E.J.M. Kooistra (CFO)

J.K. Brouwer

P. Aartsen L. Deuzeman

Nick Bortot (tot en met 31 december 2012) A.F.M. van Westerloo

132

Jaarverslag 2012

Presentatie jaarrekening

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door de International Accounting Standards

Board vastgestelde en door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden, hierna te noemen International Financial

Reporting Standards (IFRS).

De geconsolideerde jaarrekening luidt in euro’s en alle bedragen zijn afgerond naar duizendtallen (€ ‘000), tenzij anders

is vermeld. In tabellen opgenomen berekeningen zijn gebaseerd op niet afgeronde bedragen; er kunnen zich derhalve

afrondingsverschillen voordoen. Aangezien de winst- en verliesrekening over 2012 van BinckBank is verwerkt in de

geconsolideerde jaarrekening, is volstaan met weergave van de beknopte enkelvoudige winst- en verliesrekening in de

enkelvoudige jaarrekening in overeenstemming met artikel 2:402 van het Burgerlijk Wetboek.

Effect van nieuwe, gewijzigde en verbeterde standaarden

Nieuwe en gewijzigde IFRS-standaarden en IFRIC-interpretaties effectief in 2012

Nieuwe of gewijzigde standaarden worden effectief op de datum zoals vermeld door IFRS en na bekrachtiging door de

EU, waarbij eerdere toepassing soms wordt toegestaan.

• IAS 12 Belastingen (herzien) – van kracht voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2012, betreffende uitgestelde

belastingen op onroerend goed beleggingen gewaardeerd tegen reële waarde. BinckBank heeft de standaard

beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat de wijziging geen effect heeft op de financiële positie en resultaten.

• IFRS 1 Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards (herzien) - van kracht voor boekjaren

beginnend op of na 1 juli 2011, betreffende hyperinflatie en functionele valuta. Aangezien BinckBank niet een eerste

toepasser van IFRS is, is de herziene standaard niet op BinckBank van toepassing.

•• •IFRS 7 Financiële instrumenten: kwalitatieve en kwantitieve toelichtingen bij overdracht van activa die in het geheel,

dan wel gedeeltelijk niet meer opgenomen zijn maar waar nog wel betrokkenheid bij is - van kracht voor boekjaren

beginnend op of na 1 juli 2011, betreffende aanvullende toelichtingen voor sommige financiële activa. De wijziging zal

leiden tot geringe aanpassingen van de toelichtingen maar de wijziging heeft geen effect op de financiële positie en

resultaten.


De volgende standaarden, aanpassingen van standaarden en interpretaties, die nog niet van kracht zijn of nog niet door

de Europese Unie zijn bekrachtigd worden door BinckBank nog niet toegepast:

• IAS 1 Presentatie van de jaarrekening - van kracht voor boekjaren beginnend op of na 1 juli 2012, betreffende de

presentatie van het totaalresultaat. BinckBank verwacht geen significante impact op de financiële positie en de

resultaten.

•• •IAS 19 Voorzieningen voor werknemers (herzien) - van kracht voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2013,

bedoeld om te komen tot transparantere financiële verslaggeving ten aanzien van personeelsbeloningen, en in het

bijzonder pensioenen. De effecten worden grotendeels beperkt omdat BinckBank geen toegezegd pensioenregeling

heeft. BinckBank verwacht geen significante impact op de financiële positie en de resultaten.

•• •IAS 32 Financiële instrumenten: salderen van financiële activa en financiële passiva - van kracht voor boekjaren

beginnend op of na 1 januari 2014, betreffende het salderen van financiële activa en financiële passiva. BinckBank

verwacht geen significante impact op de financiële positie en de resultaten.

•• •IFRS 7 Financiële instrumenten: toelichtingen (herzien) - van kracht voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2013,

betreffende het salderen van financiële activa en financiële passiva. BinckBank heeft de standaard beoordeeld en

is tot de conclusie gekomen dat aanvullende informatie in de toelichting zal worden verstrekt over arrangementen

met partijen welke saldering van financiële activa en financiële passiva toestaan.

• IFRS 9 Financiële instrumenten, classificatie en waardering wordt van kracht per 1 januari 2015. Deze regelgeving

is de eerste fase van een volledige herziening van IAS 39 Financiële instrumenten. BinckBank verwacht dat deze

standaard gevolgen zal hebben voor de classificatie en waardering van de financiële activa en passiva maar de

volledige impact zal pas duidelijk worden nadat alle fasen van dit IASB project zijn voltooid.

•• •IFRS 10 Geconsolideerde jaarrekening – van kracht voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2013, bevat een

nieuwe definitie van zeggenschap, die wordt gebruikt om te bepalen welke entiteiten worden geconsolideerd,en

beschrijft de consolidatie procedures. BinckBank verwacht geen significante impact op de financiële positie en de

resultaten.

•• •IFRS 11 Gemeenschappelijke arrangementen – van kracht voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2013,

beschrijft de verwerking van gezamenlijke afspraken met gezamenlijke zeggenschap, proportionele consolidatie

is niet toegestaan voor joint ventures. BinckBank verwacht geen significante impact op de financiële positie en de

resultaten.

•• •IFRS 12 toelichting van belangen in andere entiteiten – van kracht voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2013,

bevat alle informatieverplichtingen voor de dochterondernemingen, joint ventures, geassocieerde deelnemingen, en

“gestructureerde entiteiten”. BinckBank verwacht geen significante impact op de financiële toelichtingen.

•• •IFRS 13 waardering tegen reële waarde – van kracht voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2013, geeft

richtlijnen over hoe de reële waarde te meten, maar verandert niet wanneer de reële waarde is vereist of toegestaan

onder IFRS. BinckBank verwacht geen significante impact op de financiële positie en de resultaten.

•• •In mei 2012 is een verzameling kleinere wijzigingen op een aantal IFRS standaarden gepubliceerd, allen van kracht

voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2013. BinckBank heeft de wijzigingen beoordeeld en is tot de conclusie

gekomen dat zij geen effect hebben op de financiële positie en resultaten.

133

Jaarverslag 2012

Verandering in grondslagen

De grondslagen van waardering en resultaat zijn consistent met vorig jaar.

Verandering in presentaties

Vanaf 1 januari 2012 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor onze dochteronderneming Syntel B.V. (bij

statutenwijziging van 23 januari 2013 heeft Syntel B.V. een naamswijziging ondergaan in Able B.V.) gewijzigd. De

verantwoordelijkheid is overgegaan van de bestuursvoorzitter naar het bestuurslid verantwoordelijk voor de business

unit Professional Services. Als gevolg hiervan worden de resultaten van Syntel (Able) niet langer gerapporteerd in de

groepsactiviteiten maar in het bedrijfssegment Professional Services. De nieuwe segmentstructuur weerspiegelt de

herziene bestuurlijke verantwoordelijkheid. De vergelijkende cijfers voor 2011 zijn dienovereenkomstig aangepast.

Belangrijke oordelen en schattingsonzekerheden

Bij het opstellen van de jaarrekening worden schattingen en veronderstellingen gemaakt gebaseerd op subjectieve

aannames en inschattingen. Deze schattingen kunnen van materiële invloed zijn op de omvang van de gerapporteerde

activa en verplichtingen en de voorwaardelijke activa en verplichtingen op de datum van de geconsolideerde

jaarrekening en de gerapporteerde baten en lasten over de verslagperiode. Hierbij worden de situaties beoordeeld

op basis van beschikbare financiële gegevens en informatie. Hoewel deze schattingen naar beste weten van het

management worden gemaakt, kunnen de feitelijke uitkomsten afwijken van die schattingen.


De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden periodiek beoordeeld. Herzieningen worden opgenomen

in de periode waarin de schatting wordt herzien, of in de periode van herziening én toekomstige perioden, indien de

herziening gevolgen heeft voor zowel de verslagperiode als toekomstige perioden. De belangrijkste veronderstellingen

over de toekomst en overige belangrijke bronnen van schattingsonzekerheden per balansdatum die een aanmerkelijk

risico in zich dragen van een belangrijke aanpassing van de boekwaarde van activa en verplichtingen betreffen.

Going concern

Het management van BinckBank heeft het vermogen van de bank om verder te gaan als een going concern beoordeeld

en is ervan overtuigd dat de bank de middelen heeft om in activiteiten in de nabije toekomst voort te zetten. Bovendien

is het management zich niet bewust van enig materiële onzekerheden die twijfel doen rijzen over het vermogen van

BinckBank om door te gaan als een going concern. Daarom is de jaarrekening opgesteld op going concern basis.

Reële waarde van financiële instrumenten

Waar de reële waarde van financiële activa en financiële passiva niet van prijsnoteringen in actieve markten kunnen

worden afgeleid, worden zij vastgesteld met waarderingstechnieken waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt

van kasstroommodellen. De input naar deze modellen wordt van waarneembare markten genomen waar mogelijk,

maar waar dit niet mogelijk is wordt een oordeel in het bepalen van de reële waarden vereist. De oordelen omvatten

overwegingen van input zoals liquiditeitsrisico, kredietrisico en volatiliteit. Veranderingen in veronderstellingen

over deze factoren kunnen de reële waarde van financiële instrumenten beïnvloeden. De waardering van financiële

instrumenten is uitgewerkt in toelichting 34.

134

Jaarverslag 2012

Bijzondere waardeverminderingen van leningen en vorderingen

Met betrekking tot leningen en vorderingen wordt een voorziening uit hoofde van bijzondere waardevermindering

getroffen indien er objectieve aanwijzingen bestaan dat BinckBank niet in staat zal zijn om alle bedragen te

incasseren die volgens de oorspronkelijke contractuele leningsvoorwaarden moeten worden ontvangen. Bij verstrekte

effectenkredieten wordt dagelijks de reële waarde van het ontvangen effectenonderpand bepaald en vergeleken

met het effectenkrediet. Er is een eerste indicatie voor een bijzondere waardevermindering indien het ontvangen

onderpand in effecten onvoldoende dekking geeft voor het effectenkrediet. Op een individuele basis maakt BinckBank

een inschatting van realiseerbare waarde, zijnde de waarde van de toekomstige kasstromen, opbrengsten van

uitwinning van het onderpand na aftrek van transactiekosten en kosten om het krediet te incasseren. Het bedrag van

de voorziening is gelijk aan het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Bijzondere waardevermindering van goodwill

BinckBank bepaalt ten minste eenmaal per jaar of goodwill aan een bijzondere waardevermindering onderhevig

is geweest. Dit vraagt om een schatting van de bedrijfswaarde van de kasstroomgenererende eenheden waaraan

de goodwill wordt toegerekend. Voor de schatting van de bedrijfswaarde maakt BinckBank een schatting van

de verwachte toekomstige kasstromen van de kasstroomgenererende eenheid en bepaalt tevens een geschikte

disconteringsvoet, ter berekening van de contante waarde van die kasstromen.

Reële waarde van bij overname geïdentificeerde immateriële activa

BinckBank voert een waardebepaling uit van de identificeerbare immateriële activa die bij een acquisitie van

een onderneming of activiteiten worden verkregen. Voor de waardebepaling wordt gebruik gemaakt van

kasstroommodellen en/of royaltymodellen. BinckBank doet aannames en projecties voor de opbrengst- en

resultaatontwikkeling om de kasstromen te bepalen alsmede de te hanteren disconteringsvoet. Bij het gebruik van de

royaltymethode wordt tevens een inschatting gemaakt van het geschikte royaltypercentage. Op iedere balansdatum

wordt nagegaan of er sprake is van een bijzondere waardevermindering.

Economische levensduur van immateriële activa en materiële vaste activa

BinckBank gebruikt standaard afschrijvingsperioden voor diverse groepen activa. BinckBank beoordeelt periodiek op

individuele basis of de standaard afschrijvingsperiode nog aansluit met de economische levensduur van het actief.

Tijdens het verbruik van het actief kunnen er situaties voordoen, waardoor deze standaard afschrijvingsperiode af

gaat wijken van de werkelijk economische levensduur. Op het moment dat deze afwijking geconstateerd is wordt de

resterende boekwaarde van het actief lineair afgeschreven over de herziene resterende economische levensduur.


Latente belastingvorderingen

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat toekomstige belastbare winsten

zullen worden gegenereerd die kunnen worden gebruikt voor verliescompensatie met in het verleden geleden

belastbare verliezen.

2. Grondslagen voor consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de activa, passiva, baten en lasten van de vennootschap en haar

dochterondernemingen geconsolideerd. Als dochteronderneming worden die ondernemingen beschouwd waarover

BinckBank zeggenschap kan uitoefenen. Daarvan is sprake voor zover BinckBank rechtstreeks danwel middellijk in staat

is om het financiële en operationele beleid van de onderneming zodanig te beheersen dat uit de activiteiten van die

onderneming inkomsten worden gegenereerd.

Dochtermaatschappijen worden geconsolideerd vanaf het moment waarop de zeggenschap over deze

dochteronderneming wordt verkregen. Indien op enig moment de zeggenschap over de dochteronderneming eindigt

zal vanaf dat moment deconsolidatie van de dochteronderneming plaatsvinden.

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de dochterondernemingen en de rapportageperiode komen

overeen met de voor BinckBank gehanteerde grondslagen.

3. Grondslagen voor transacties met deelnemingen en groepsmaatschappijen

Niet-gerealiseerde winsten op transacties met deelnemingen met invloed worden geëlimineerd naar rato van het belang

dat BinckBank in de onderneming heeft.

In het verslagjaar hebben transacties tussen BinckBank en haar dochterondernemingen plaatsgevonden. Deze onderlinge

transacties zijn geëlimineerd bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening.

4. Grondslagen voor waardering

135

Omrekening vreemde valuta

De geconsolideerde jaarrekening luidt in euro’s. Dit is tevens de functionele en rapporteringsvaluta van BinckBank. De

posten die in de jaarrekening van iedere entiteit worden opgenomen, worden gewaardeerd op basis van de functionele

valuta van de betreffende groepsentiteit. Transacties in vreemde valuta worden bij de eerste opname verantwoord tegen

de koers van de functionele valuta per de datum van de transactie.

De monetaire activa en passiva in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de per balansdatum geldende koersen. De

verschillen verband houdende met wijzigingen van wisselkoersen worden in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Niet-monetaire posten in vreemde valuta die worden gewaardeerd tegen reële waarde worden omgerekend tegen de

valutakoers op het moment dat de reële waarde wordt bepaald. Valuta-omrekeningsverschillen op niet-monetaire posten

die worden aangehouden tegen reële waarde worden evenzeer opgenomen in de winst- en verliesrekening. In de winst- en

verliesrekening zijn de resultaten uit financiële transacties en kosten omgerekend in euro’s tegen de op het moment van

de transactie geldende koers.

Jaarverslag 2012

Per balansdatum worden de activa en passiva van vreemde valuta deelnemingen omgerekend in de functionele valuta van

BinckBank tegen de koers per balansdatum en de winst- en verliesrekening tegen de gewogen gemiddelde koers van het

jaar. De aldus ontstane omrekenverschillen worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht.

Bij de afstoting van een vreemde valuta entiteit wordt het uitgestelde cumulatieve bedrag dat is opgenomen in het eigen

vermogen voor die betreffende entiteit in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Financiële activa en passiva

Eerste opname in de balans van financiële activa en passiva

De volgens standaard marktconventies afgewikkelde aankopen en verkopen van financiële activa en passiva worden

administratief verwerkt op de transactiedatum van de desbetreffende aankoop of verkoop. Overige financiële activa en

passiva worden verantwoord in de balans op het moment dat deze zijn verkregen.

Bij de eerste opname in de balans kunnen financiële instrumenten in een bepaalde categorie worden geclassificeerd

waarbij de basis voor verantwoording op dat moment wordt bepaald. De eerste waardering van financiële activa en

verplichtingen geschiedt tegen reële waarde, met inbegrip van direct toerekenbare transactiekosten, met uitzondering

van de categorie reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, waarbij de

transactiekosten direct ten laste van de winst- en verliesrekening worden gebracht.


Niet langer in de balans opnemen van financiële activa en passiva

Een financieel actief (of, indien van toepassing, een deel van een financieel actief of een deel van de groep van soortgelijke

financiële activa) worden niet langer in de balans opgenomen indien:

BinckBank geen recht meer heeft op de kasstromen uit dit actief; of

BinckBank het recht heeft behouden om de kasstromen uit dit actief te ontvangen, maar een verplichting is aangegaan

om deze volledig zonder belangrijke vertraging te betalen aan een derde ingevolge een bijzondere afspraak, en

BinckBank haar rechten om de kasstromen uit dit actief heeft overgedragen en ofwel (a) grotendeels alle risico’s en

voordelen van dit actief heeft overgedragen, ofwel (b) niet grotendeels alle risico’s en voordelen van dit actief heeft

overgedaan of behouden, maar de zeggenschap over dit actief heeft overgedragen.

Indien BinckBank haar rechten om de kasstromen uit een actief te ontvangen heeft overgedragen, maar niet grotendeels

alle risico’s en voordelen van dit actief heeft overgedragen of behouden, noch de zeggenschap heeft overgedragen, wordt

dit actief opgenomen voorzover BinckBank nog een voortgezette betrokkenheid heeft bij dit actief. Een financieel passief

wordt niet langer op de balans opgenomen zodra aan de prestatie ingevolge de verplichting is voldaan, opgeheven of

verlopen.

Kredieten en de daarbij behorende waardeverminderingen worden afgeboekt als er na uitwinning van het onderpand niet

langer een reële mogelijkheid is dat het resterende krediet kan worden geïncasseerd.

Bepaling van de reële waarde

De reële waarde van een financieel instrument is gebaseerd op de prijsnotering indien sprake is van een actieve markt,

waarbij de financiële activa worden opgenomen tegen biedkoers, financiële verplichtingen worden opgenomen tegen de

laatkoers en ‘risk off setting’ posities worden opgenomen tegen middenkoers, exclusief transactiekosten.

136

Jaarverslag 2012

Voor bepaalde financiële activa en passiva is geen prijsnotering in een actieve markt beschikbaar. Voor deze financiële

activa en passiva wordt de reële waarde bepaald met behulp van waarderingstechnieken. Deze waarderingstechnieken

variëren van netto contante waardeberekening tot waarderingsmodellen waarbij rekening wordt gehouden met relevante

prijsfactoren waaronder marktprijzen van de onderliggende instrumenten waaraan gerefereerd wordt, marktparameters

(volatiliteiten, correlaties, kredietwaardigheid) en klantgedrag. BinckBank gebruikt alleen waarderingsmodellen van

derde partijen en maakt geen eigen inschattingen betreffende de gebruikte input. Alle gebruikte waarderingstechnieken

worden intern beoordeeld en goedgekeurd. De meeste gegevens die in deze waarderingstechnieken worden gebruikt

worden dagelijks gevalideerd. Waarderingstechnieken zijn van nature subjectief. Het vaststellen van de reële waarde van

bepaalde financiële activa en passiva is dan ook in belangrijke mate afhankelijk van inschattingen. Het gebruik van andere

waarderingtechnieken en aannames zou tot schattingen van reële waarden kunnen leiden die materieel afwijken.

Salderen van financiële activa en passiva

Financiële activa en passiva worden gesaldeerd en het nettobedrag wordt vermeld in de balans op het moment dat sprake

is van een juridisch afdwingbaar recht om te salderen en de intentie bestaat om op nettobasis af te wikkelen of om het

actief te realiseren op hetzelfde moment dat de verplichting wordt afgewikkeld.

Waardering na eerste opname

De waardering na eerste opname vindt plaats afhankelijk van de categorieën zoals onderstaand beschreven.

Financiële activa en passiva tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening

Een instrument wordt geclassificeerd als gewaardeerd tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening indien het

wordt aangehouden voor handelsdoeleinden of als het bij eerste opname als zodanig wordt aangemerkt op grond van een

van de volgende redenen:

• Het elimineert of vermindert in belangrijke mate inconsistenties in waardering en verantwoording die anders

zouden ontstaan als gevolg van de waardering van activa of het verantwoorden van baten en lasten op afwijkende

grondslagen.

• De performance van de betreffende financiële activa wordt beoordeeld op basis van de reële waarde, in overeenstemming

met een gedocumenteerde risicomanagement- of investeringsstrategie. Rapportage aan het management

geschiedt op basis van de reële waarde.

• Het contract waarin het financiële instrument is opgenomen, bevat één of meerdere ingesloten derivaten en het

gehele contract wordt tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening verantwoord. Dit is alleen toegestaan mits:

• •• het ingesloten derivaat significante invloed heeft op de contractueel overeengekomen kasstromen of

• •• •het bij de eerste verantwoording van het financiële instrument overduidelijk is, dat splitsing van het ingesloten

derivaat niet is toegestaan (bijvoorbeeld optie tot vervroegde aflossing tegen geamortiseerde kostprijs).


Derivaten die niet worden aangehouden voor klanten worden geclassificeerd als aangehouden voor handelsdoeleinden.

Derivaten zijn financiële instrumenten waarbij geen of een beperkte netto aanvangsinvestering nodig is en waarbij

afwikkeling in de toekomst plaatsvindt afhankelijk van veranderingen in een bepaalde koers of prijs (zoals rentevoet of

prijs van een financieel instrument), ook wel aangeduid als de onderliggende waarde. De financiële instrumenten worden

opgenomen tegen reële waarde. Ongerealiseerde en gerealiseerde waardeveranderingen worden rechtstreeks in de winsten

verliesrekening opgenomen onder het Resultaat uit financiële instrumenten.

Leningen en vorderingen

Leningen en vorderingen zijn financiële instrumenten met vaste of bepaalde vergoedingen die niet op een actieve

markt zijn genoteerd. Bij BinckBank betreft dit voornamelijk rekening courant kredieten op onderpand van effecten

en kortlopende geldmarktleningen. Deze worden na eerste opname gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs

met behulp van de effectieve-rentemethode. Winsten en verliezen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening

zodra de leningen en vorderingen niet langer op de balans worden opgenomen of een bijzondere waardevermindering

ondergaan.

Financiële activa aangehouden tot einde looptijd

Financiële activa met vaste of bepaalde vergoedingen en een vaste looptijd worden aangemerkt als tot einde looptijd

aangehouden beleggingen voor zover BinckBank stellig voornemens is en in staat is deze aan te houden tot het einde

van de looptijd. Tot het einde looptijd aangehouden beleggingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs met behulp van de effectieve-rentemethode verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingen.

Financiële activa beschikbaar voor verkoop

Voor verkoop beschikbare financiële activa zijn financiële activa die worden aangemerkt als voor verkoop beschikbaar

of die niet worden geclassificeerd in de bovengenoemde categorieën. Na de eerste verantwoording worden de voor

verkoop beschikbare financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde. De winst of het verlies wordt verantwoord,

na aftrek van belastingen, als niet-gerealiseerd resultaat in de reserve reële waarde totdat het actief niet langer op de

balans wordt opgenomen of totdat wordt bepaald dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan.

Op een dergelijk moment wordt de cumulatieve winst of verlies, dat voorheen in het eigen vermogen was verantwoord,

opgenomen in de winst- en verliesrekening onder Resultaat uit financiële instrumenten.

Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa

BinckBank beoordeelt regelmatig en op elke balansdatum of er als gevolg van een of meerdere gebeurtenissen

objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van

financiële activa. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt uitsluitend opgenomen als er sprake is van een

nadelig effect op de toekomstige kasstromen. De bepaling van dit waardeverminderingsverlies wordt als volgt bepaald

voor financiële activa beschikbaar voor verkoop, leningen en vorderingen en financiële activa aangehouden tot einde

looptijd.

137

Jaarverslag 2012

Leningen en vorderingen

BinckBank beoordeelt of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardevermindering van kredieten (met

inbegrip van eventuele daaraan gerelateerde marginfaciliteiten en garanties). Voor kredieten op onderpand van

effecten is er sprake van een objectieve aanwijzing als de reële waarde van het onderpand lager is dan de boekwaarde

van het krediet. Aanwijzingen voor een bijzondere waardevermindering van een krediet worden verkregen via het

kredietbeoordelingsproces van de groep. Dit omvat het beoordelen van de kredietwaardigheid van de klanten, alsmede

beoordelen van de aard van de beleggingstransacties van de klanten en het volgen van de transacties door en saldi van

klanten.

Het verlies uit hoofde van bijzondere waardevermindering wordt bepaald op het verschil tussen de boekwaarde

van het krediet en de contante waarde van toekomstige kasstromen, verdisconteerd tegen de oorspronkelijke

effectieve rentevoet van het krediet. Het verlies wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening onder bijzondere

waardeverminderingen. Bij de berekening van de contante waarde van geschatte toekomstige kasstromen van

een financieel actief waarvoor zakelijke zekerheden zijn verstrekt, wordt rekening gehouden met de kasstromen

die waarschijnlijk ontstaan bij uitwinning van de zekerheden, minus de kosten die gemaakt moeten worden om de

zekerheden te verkrijgen en te verkopen.

Bij waardevermindering wordt de voorziening voor bijzondere waardeverminderingen verhoogd met het

waardeverminderingsverlies. Afboeking van dergelijke kredieten vindt pas plaats nadat alle vereiste procedures zijn

afgerond en het bedrag van het verlies is vastgesteld.


Indien in een volgende periode het bedrag van de bijzondere waardevermindering afneemt en deze daling objectief

kan worden gerelateerd aan een gebeurtenis die na de afboeking plaatsvond, wordt het voorheen verantwoorde

bijzonder waardeverminderingsverlies teruggenomen. De terugname van een bijzonder waardeverminderingsverlies

wordt opgenomen in de voorziening en in de winst- en verliesrekening. Bedragen die na afboeking alsnog worden geïnd,

worden ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht onder bijzondere waardeverminderingen.

De methodologie en veronderstellingen waarvan bij het schatten van toekomstige kasstromen gebruik is gemaakt,

worden regelmatig geëvalueerd om verschillen tussen geschatte verliezen en daadwerkelijk opgetreden verliezen te

verminderen.

Financiële activa aangehouden tot einde looptijd

Tot einde looptijd aangehouden beleggingen worden op individuele basis beoordeeld en eventuele bijzondere

waardeverminderingen worden individueel bepaald, volgens de gehanteerde methode zoals uiteengezet bij leningen en

vorderingen.

BinckBank beschouwt mogelijk in de toekomst verwachte gebeurtenissen niet als objectieve indicatoren en die worden

dan ook niet gebruikt voor de bepaling of er sprake is van een bijzondere waardevermindering van een financieel

actief of portefeuille van financiële activa. Verliezen verwacht op basis van toekomstige gebeurtenissen, ongeacht de

waarschijnlijkheid, worden niet verantwoord.

138

Financiële activa beschikbaar voor verkoop

Een belegging in aandelen wordt geacht een bijzondere waardevermindering te hebben ondergaan indien een

significante of langdurige daling van de reële waarde tot onder de verkrijgingsprijs heeft plaatsgevonden. De betekenis

van ‘significant’ en ‘langdurig’ wordt op individueel niveau voor elke aandelenbelegging apart geïnterpreteerd, in het

algemeen gelden een waardedaling van 25% en een tijdsduur van zes maanden als indicatoren. Een waardestijging in de

periode na een bijzondere waardevermindering wordt in het vermogen verwerkt als herwaardering.

Jaarverslag 2012

Beleggingen in rentedragende waardepapieren worden getoetst op een bijzondere waardevermindering indien er

objectieve aanwijzingen zijn voor financiële problemen bij de emittent of schuldenaar, een actieve markt of andere

aanwijzingen. Indien hiervoor aanwijzingen zijn, wordt het cumulatieve nettoverlies dat eerder direct ten laste van

het eigen vermogen is gebracht, overgeboekt van het eigen vermogen naar de winst- en verliesrekening onder de post

bijzondere waardeverminderingen. Het in navolgende jaren terugnemen van bijzondere waardeverminderingsverliezen

op beleggingen in rentedragende waardepapieren geschiedt via de winst- en verliesrekening, indien de stijging in de

reële waarde van het instrument objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die na de opname van

het bijzondere waardeverminderingsverlies in de winst- en verliesrekening heeft plaatsgevonden.

Kredieten op basis van hernieuwde afspraken

Voor bestaande kredieten kunnen hernieuwde afspraken worden gemaakt met klanten. Deze kredieten worden niet

langer als achterstallig aangemerkt. Echter deze nieuwe afspraken worden periodiek beoordeeld ter vaststelling van

de naleving hiervan en ter bepaling dat toekomstige betalingen waarschijnlijk worden geacht. Deze kredieten worden

periodiek getoetst op bijzondere waardeverminderingen op individuele basis, waarbij de oorspronkelijke effectieve

rentevoet wordt gebruikt.

Acquisities en goodwill

Alle acquisities worden verwerkt door de overnamemethode toe te passen. De identificeerbare activa en passiva van de

overgenomen onderneming of activiteiten worden bij overname op reële waarde gewaardeerd.

BinckBank voert een waardebepaling uit van de identificeerbare immateriële activa die bij een acquisitie van een

onderneming of activiteiten wordt verkregen. Voor de waardebepaling wordt gebruik gemaakt van kasstroommodellen

en/of royaltymodellen. BinckBank doet aannames en projecties voor de opbrengst- en resultaatontwikkeling om de

kasstromen te bepalen alsmede de te hanteren disconteringsvoet. Bij het gebruik van de royaltymethode wordt tevens

een inschatting gemaakt van het geschikte royaltypercentage.

Earn-out regelingen kunnen worden afgesproken bij bedrijfsovernames. BinckBank maakt een inschatting van de earnout

betalingen op basis van verwachte toekomstige resultaten van de overgenomen ondernemingen. Deze earn-out

betalingen maken deel uit van de kostprijs van de overgenomen onderneming. Jaarlijks wordt beoordeeld of de earn-out

verplichting aanpassing behoeft naar aanleiding van eventuele wijzigingen in de resultaatontwikkeling. Aanpassingen in

de earn-out berekeningen na voltooiing van de acquisitie worden rechtstreeks verwerkt in de winst- en verliesrekening.


Goodwill die is ontstaan bij een bedrijfsovername wordt bij eerste opname gewaardeerd tegen het positieve verschil

tussen de verkrijgingsprijs en het aandeel van BinckBank in de reële waarde van het saldo van identificeerbare activa,

verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen van de overgenomen onderneming. Vervolgens wordt de goodwill

gewaardeerd tegen kostprijs, na aftrek van eventuele cumulatieve verliezen wegens bijzondere waardevermindering.

Bij een negatief verschil tussen verkrijgingsprijs en de reële waarde wordt deze direct in de winst- en verliesrekening

verantwoord.

De waardering van een belang van derden in de overgenomen onderneming wordt naar keuze gewaardeerd tegen de

reële waarde op aquisitiedatum of tegen het proportioneel aandeel in de identificeerbare activa en verplichtingen van de

overgenomen onderneming.

Goodwill wordt jaarlijks getoetst op bijzondere waardevermindering of vaker indien gebeurtenissen of veranderingen in

de omstandigheden erop wijzen dat de boekwaarde mogelijk een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Voor

deze toetsing op bijzondere waardevermindering wordt de goodwill die is voortgekomen uit een bedrijfsovername vanaf

de overnamedatum toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheden van BinckBank of aan groepen hiervan, die

naar verwachting zullen profiteren van de synergie van de bedrijfsovername.

Een bijzondere waardevermindering wordt vastgesteld door middel van een beoordeling van de realiseerbare waarde

van de kasstroomgenererende eenheid waarop de goodwill betrekking heeft. De realiseerbare waarde is de hoogste

van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Indien deze lager ligt dan de boekwaarde, wordt een bijzondere

waardevermindering opgenomen. Bijzondere waardeverminderingen van goodwill worden niet teruggedraaid.

Correcties op de reële waarde van overgenomen activa en passiva op de overnamedatum die worden geconstateerd voor

het einde van het eerste verslagjaar na de overname leiden tot een aanpassing van de goodwill. Correcties die op een

later moment worden geconstateerd worden in de winst- en verliesrekening verwerkt als een bate of last. Winsten en

verliezen bij de verkoop van een onderneming of activiteit worden bepaald op het verschil tussen de verkoopopbrengst

en de boekwaarde van de desbetreffende onderneming of activiteit, inclusief goodwill en de valuta-omrekeningsreserve.

Transactiekosten verband houdende met een acquisitie worden rechtstreeks verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Geldmiddelen en kasequivalenten

Geldmiddelen en kasequivalenten in de balans bestaan uit kasmiddelen, banktegoeden en korte termijndeposito’s (call

gelden) met een oorspronkelijke looptijd van drie maanden of minder, die eenvoudig converteerbaar zijn in vaststaande

geldbedragen en die onderhevig zijn aan een verwaarloosbaar risico op waardeveranderingen.

139

Jaarverslag 2012

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

Geassocieerde deelnemingen

Geassocieerde deelnemingen zijn entiteiten waarin BinckBank in het algemeen tussen de 20% tot en met 50% van de

zeggenschap heeft, of waarin BinckBank op andere wijze invloed van betekenis kan uitoefenen, maar geen overheersende

zeggenschap heeft. Geassocieerde deelnemingen worden verantwoord volgens de vermogensmutatiemethode. In

de post is ook de bij de acquisitie betaalde goodwill begrepen, verminderd met eventuele cumulatieve bijzondere

waardeverminderingen. Onder de vermogensmutatiemethode wordt het aandeel van BinckBank in de resultaten van de

deelneming in de winst- en verliesrekening van BinckBank verantwoord als aandeel in het resultaat van geassocieerde

deelnemingen en joint ventures. Het aandeel van BinckBank in wijzigingen in de reserves van de deelneming wordt

rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen van BinckBank. De waarde van de deelneming wordt aangepast voor deze

resultaten en wijzigingen in reserves. Indien de waardering van de deelneming nihil is geworden, worden geen verdere

verliezen meer verantwoord, tenzij BinckBank namens de deelneming verplichtingen is aangegaan of al betalingen

voor de deelneming heeft verricht. Waar nodig zijn de grondslagen van de financiële verslaggeving van geassocieerde

deelnemingen aangepast teneinde consistentie te waarborgen met de grondslagen van BinckBank.

Joint ventures

Joint ventures zijn entiteiten waarover BinckBank gezamenlijke zeggenschap heeft, waarbij deze zeggenschap in een

overeenkomst is vastgelegd en waarin strategische beslissingen over het financiële en operationele beleid met unanieme

stemming worden genomen. Joint ventures worden verantwoord volgens de vermogensmutatiemethode vanaf de

datum waarop BinckBank voor het eerst gezamenlijke zeggenschap heeft, tot aan de datum waarop deze zeggenschap

eindigt. Onder de vermogensmutatiemethode wordt het aandeel van BinckBank in de resultaten van de joint venture in

de winst- en verliesrekening van BinckBank verantwoord als aandeel in het Resultaat van geassocieerde deelnemingen en

joint ventures.


Het aandeel van BinckBank in de wijzigingen in de reserves van de joint venture wordt rechtstreeks verwerkt in het

eigen vermogen van BinckBank. De waarde van de joint venture wordt aangepast voor deze resultaten en wijzigingen in

reserves. Indien de waardering van de joint venture nihil is geworden, worden geen verdere verliezen meer verantwoord,

tenzij BinckBank namens de joint venture verplichtingen is aangegaan of al betalingen voor de joint venture heeft

verricht. Waar nodig zijn de grondslagen van de financiële verslaggeving van joint ventures aangepast teneinde

consistentie te waarborgen met de grondslagen van BinckBank.

Immateriële activa

Immateriële activa die afzonderlijk zijn verworven, worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen kostprijs.

De kostprijs van de immateriële activa die zijn verworven bij een bedrijfsovername wordt gevormd door de reële

waarde per de overnamedatum. Na de waardering bij de eerste opname worden immateriële activa gewaardeerd

tegen kostprijs na aftrek van cumulatieve afschrijving en eventuele cumulatieve verliezen vanwege bijzondere

waardevermindering.

Voor de immateriële activa wordt bepaald of deze een bepaalbare of onbepaalbare gebruiksduur hebben.

Immateriële activa met bepaalbare gebruiksduur worden afgeschreven over de gebruiksduur en getoetst op

bijzondere waardevermindering indien er aanwijzingen zijn dat het immaterieel actief mogelijk een bijzondere

waardevermindering heeft ondergaan. Jaarlijks wordt de gebruiksduur voor de immateriële activa beoordeeld en

aangepast indien deze is veranderd. De afschrijvingslast op immateriële activa met een bepaalbare gebruiksduur wordt

opgenomen in de winst- en verliesrekening onder de post afschrijvingen.

140

Immateriële activa met onbepaalbare gebruiksduur worden jaarlijks getoetst op bijzondere waardeverminderingen,

ofwel op individuele basis ofwel op het niveau van de kasstroomgenererende eenheid. Op deze immateriële activa

wordt niet afgeschreven. De gebruiksduur van een immaterieel actief met een onbepaalbare gebruiksduur wordt

jaarlijks getoetst, waarbij wordt beoordeeld of de onbepaalbare gebruiksduur nog gefundeerd is.

Jaarverslag 2012

De activiteiten met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling van software worden als volgt gewaardeerd en

verantwoord:

Onderzoekskosten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen zodra zij zich voordoen.

Een immaterieel actief dat voortkomt uit ontwikkelingskosten gemaakt op een individueel project wordt slechts

opgenomen indien BinckBank kan aantonen dat:

• Oplevering van dit immaterieel actief technisch haalbaar is zodat het beschikbaar zal zijn voor gebruik of verkoop;

BinckBank de intentie heeft om het immaterieel actief te voltooien en te gebruiken of verkopen;

BinckBank het vermogen heeft om het immaterieel actief te gebruiken of verkopen;

• Toekomstige economische voordelen kunnen worden behaald;

• Adequate technische, financiële en andere middelen beschikbaar zijn om de ontwikkeling te voltooien en het

immaterieel actief te gebruiken of te verkopen; en

• Het mogelijk is om op betrouwbare wijze de gedurende de ontwikkeling te maken kosten te bepalen.

Na de eerste opname van de ontwikkelingskosten, wordt het actief opgenomen tegen kostprijs na aftrek van

eventuele cumulatieve afschrijving en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Eventueel geactiveerde

kosten worden afgeschreven over de periode waarin verwachte toekomstige economische voordelen worden

gerealiseerd vanuit het betreffende project. De boekwaarde van de ontwikkelingskosten wordt jaarlijks getoetst op

bijzondere waardeverminderingen indien het actief nog niet in gebruik is of indien er aanwijzingen zijn van bijzondere

waardeverminderingen gedurende het boekjaar.

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

Onroerende zaken voor eigen gebruik worden gewaardeerd op historische kostprijs verminderd met cumulatieve

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Alle overige op de balans als bedrijfsmiddelen verantwoorde

activa worden gewaardeerd op historische kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en eventuele

bijzondere waardeverminderingen.

De onroerende zaken en bedrijfsmiddelen worden lineair afgeschreven op basis van de gebruiksduur, waarbij rekening

wordt gehouden met de restwaarde. De verwachte gebruiksduur bedraagt:

Vastgoed (eigen gebruik) 50 jaar

Computer hardware 5 jaar

Inrichting en inventaris 5-10 jaar

Overige vaste activa 5 jaar


Indien een actief uit verschillende ‘componenten’ bestaat met een verschillende gebruiksduur en/of een verschillende

restwaarde, wordt het actief opgesplitst in deze componenten, die dan afzonderlijk worden afgeschreven. Gebruiksduur

en restwaarde worden jaarlijks beoordeeld. Indien blijkt dat de geschatte waarden afwijken van eerdere schattingen

dan worden deze aangepast. Indien de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte realiseerbare waarde,

vindt een bijzondere waardevermindering plaats ten laste van de winst- en verliesrekening. Resultaten op de verkoop

van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen, zijnde het verschil tussen de verkoopopbrengst en boekwaarde, worden

in de winst- en verliesrekening verwerkt in de periode waarin de verkoop heeft plaatsgevonden. Reparatie- en

onderhoudskosten worden ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht in de periode waarop deze kosten

betrekking hebben. De kosten van significante renovaties worden geactiveerd wanneer het waarschijnlijk is dat er

additionele toekomstige voordelen zullen worden behaald uit het bestaande actief. Significante renovaties worden

afgeschreven op basis van de resterende gebruiksduur van het desbetreffende actief. Vooruitbetalingen uit hoofde van

erfpacht (operationele lease) worden opgenomen in de investeringen in onroerende zaken. Amortisatie van de erfpacht

vindt lineair plaats over de resterende looptijd.

Belastingen

Vennootschapsbelasting

De Vennootschapsbelasting betreft acuut verschuldigde en verrekenbare belastingvorderingen en -verplichtingen voor

lopende en voorgaande jaren worden gewaardeerd op het bedrag dat naar verwachting zal worden teruggevorderd

van of betaald aan de belastingdienst. Het belastingbedrag wordt berekend op basis van de bij wet vastgestelde

belastingtarieven en geldende belastingwetgeving.

Uitgestelde belastingen

Uitgestelde belastingverplichtingen worden opgenomen op basis van de tijdelijke verschillen per balansdatum tussen

de fiscale boekwaarde van activa en passiva en hun in deze jaarrekening opgenomen boekwaarde.

141

Uitgestelde belastingverplichtingen worden verantwoord voor alle belastbare tijdelijke verschillen, behalve:

• Indien de uitgestelde belastingverplichting voortkomt uit de eerste opname van goodwill of de eerste opname van

een actief of verplichting in een transactie die geen bedrijfsovername is en geen invloed heeft op de winst voor

belasting of het fiscale resultaat;

• Voor wat betreft belastbare tijdelijke verschillen die verband houden met investeringen in dochterondernemingen

en deelnemingen, indien het tijdstip van afwikkeling geheel zelfstandig kan worden bepaald, en het waarschijnlijk is

dat het tijdelijke verschil niet in de nabije toekomst zal worden afgewikkeld.

Jaarverslag 2012

Uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen, onbenutte fiscale

faciliteiten en niet verrekende fiscale verliezen, voorzover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn

waarmee het verrekenbare tijdelijke verschil kan worden verrekend, en de verrekenbare tijdelijke verschillen, onbenutte

fiscale faciliteiten en onbenutte fiscale verliezen kunnen worden aangewend.

De boekwaarde van de uitgestelde belastingvorderingen wordt per balansdatum beoordeeld en verlaagd voorzover

het niet waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee het tijdelijke verschil geheel of

gedeeltelijk kan worden verrekend. Niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen worden per balansdatum

herbeoordeeld en opgenomen voorzover het waarschijnlijk is dat in de toekomst fiscale winst aanwezig zal zijn

waarmee deze uitgestelde vordering kan worden verrekend. Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen

worden gewaardeerd tegen de belastingtarieven die naar verwachting van toepassing zullen zijn op de periode

waarin de vordering wordt gerealiseerd of de verplichting wordt afgewikkeld, op basis van de bij wet vastgestelde

belastingtarieven en geldende belastingwetgeving. De belasting over posten die direct in het eigen vermogen zijn

verwerkt, worden direct in het eigen vermogen verwerkt in plaats van in de winst- en verliesrekening. Uitgestelde

belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien er een in rechte afdwingbaar recht bestaat om

belastingvorderingen te salderen met belastingverplichtingen en de uitgestelde belastingen verband houden met

dezelfde belastbare entiteit en dezelfde belastingautoriteit.

Overige activa

Opgenomen in deze post zijn overige vorderingen. De onder deze post verantwoorde vorderingen worden opgenomen

tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van eventuele waardeverminderingen.


Onderhanden werken

Onderhanden werken hebben slechts betrekking op de externe activiteiten van de dochter onderneming Syntel.

Onderhanden werken worden gewaardeerd tegen de kostprijs van het verrichte werk, vermeerderd met het naar rato

van de voortgang gerealiseerde deel van de verwachte eindewerkresultaten en verminderd met de gedeclareerde

termijnen, vooruitbetalingen en voorzieningen. Voor verwachte verliezen op onderhanden werken worden

voorzieningen getroffen zodra deze verliezen blijken en in mindering gebracht op de kostprijs; eventueel worden reeds

verantwoorde winsten teruggenomen. De kostprijs bevat de directe projectkosten, bestaande uit directe loonkosten,

materialen, kosten van uitbesteed werk, overige directe kosten en tarieven voor huur en onderhoudskosten van het

ingezette materieel. De voortgang van een project wordt bepaald op basis van de kostprijs van het verrichte werk in

relatie tot de verwachte kostprijs van het project als geheel. Winstneming op onderhanden werken blijft achterwege

zolang geen betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het eindewerkresultaat. Per project wordt het saldo van

de waarde van het onderhanden werk en de gedeclareerde termijnen en vooruitbetalingen bepaald. Voor projecten

waarvan de gedeclareerde termijnen en vooruitbetalingen de waarde van het onderhanden werk overtreft, wordt het

saldo opgenomen onder de overige passiva in plaats van onder de overige activa.

Bijzondere waardeverminderingen van niet-financiële activa

De boekwaarde van de activa van BinckBank wordt op iedere balansdatum opnieuw getoetst om vast te stellen of

er enige aanwijzing voor waardevermindering aanwezig is. Indien er een dergelijke aanwijzing bestaat, dan wordt

het realiseerbare bedrag van het actief geraamd. De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde

en de bedrijfswaarde. Er wordt een waardevermindering opgenomen wanneer de boekwaarde van een actief of een

kasmiddelen-genererende eenheid hoger is dan het realiseerbare bedrag.

142

Jaarverslag 2012

Derivatenposities voor rekening en risico van klanten

BinckBank brengt ten behoeve van haar klanten derivatentransacties tot stand en houdt de daaruit voortvloeiende

posities op eigen naam maar voor rekening en risico van haar klanten. De posities worden gewaardeerd tegen reële

waarde, zijnde de beurskoers per balansdatum. De met de transacties en posities verband houdende geldmutaties

worden onmiddellijk met de betreffende klant verrekend. Terzake van de risico’s uit hoofde van de aangehouden

derivatenposities worden door de klanten bij BinckBank toereikende zekerheden aangehouden in de vorm van geldsaldi,

bankgaranties en effecten.

Toevertrouwde middelen

Spaargelden bestaan uit saldi op spaarrekeningen van klanten. Spaargelden worden bij eerste opname gewaardeerd

tegen reële waarde, inclusief de gemaakte transactiekosten. Daarna worden spaargelden gewaardeerd tegen

geamortiseerde kostprijs. Een verschil tussen de opbrengst en de aflossingswaarde wordt op basis van de effectieverentemethode

opgenomen in de winst- en verliesrekening onder de rubriek rentelasten gedurende de looptijd van de

spaargelden.

Direct opvraagbare tegoeden hebben betrekking op niet-achtergestelde schulden aan niet-banken voor zover niet

belichaamd in schuldbewijzen. Deze schulden worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief

gemaakte transactiekosten. Daarna worden zij gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Een verschil tussen

de opbrengst en de aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve-rentemethode opgenomen in de winst- en

verliesrekening onder de rubriek rentelasten gedurende de looptijd van deze schulden aan klanten.

Voorzieningen

Een voorziening wordt opgenomen indien (I) BinckBank een huidige (contractuele of feitelijke) verplichting heeft als

gevolg van een gebeurtenis in het verleden; (II) het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen die economische

voordelen in zich bergen, vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen en (III) een betrouwbare schatting kan

worden gemaakt van het bedrag van de verplichting. Indien wordt verwacht dat een (deel van de) voorziening wordt

vergoed wordt de vergoeding alleen opgenomen als een afzonderlijk actief indien de vergoeding vrijwel zeker is. De last

die met een voorziening samenhangt, wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening na aftrek van een eventuele

vergoeding. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, worden de voorzieningen contant gemaakt

tegen een disconteringsvoet voor belasting die, indien noodzakelijk, met de specifieke risico’s van de verplichting

rekening houdt. Indien gedisconteerd wordt, wordt de toename in de voorziening wegens het verstrijken van de tijd

verantwoord als financieringskosten.


Pensioenen

BinckBank kent een pensioenregeling voor haar bestuur en medewerkers die is gebaseerd op een zogenaamd

‘beschikbaar premiestelsel’. Bij het beschikbaar premiestelsel wordt een percentage van het vaste salaris van de

medewerker als premie gestort bij een pensioenverzekeraar. De hoogte van het percentage is leeftijdsafhankelijk. De

pensioenpremies worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Overige passiva

Alle leningen worden bij de eerste opname opgenomen tegen de reële waarde van de ontvangen tegenprestatie

minus de direct toerekenbare transactiekosten. Na deze eerste opname worden de rentedragende leningen vervolgens

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode.

Eigen vermogen

De kosten verband houdend met de emissie van nieuwe aandelen worden ten laste van het agio gebracht.

Ingekochte eigen aandelen

Eigen vermogensinstrumenten die worden verworven (inkoop eigen aandelen) worden op het eigen vermogen

gemuteerd tegen aankoopprijs incl. gemaakte transactiekosten. Bij de aankoop, verkoop, uitgifte of intrekking van

eigen vermogensinstrumenten van BinckBank wordt geen winst of verlies in het resultaat verantwoord.

Personeelsbeloningen

Op de aandeelhoudersvergadering van 23 april 2012 is een aangepast beloningsbeleid, conform de Regeling beheerst

beloningsbeleid Wft 2011 van DNB, goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Het aangepaste

beloningsbeleid is met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 januari 2011.

De variabele beloningsregeling maakt onderscheid tussen drie doelgroepen:

• Identified staff : waaronder het bestuur, senior management, managers in control functies en in functies met

invloed op het risicoprofiel;

• Key Staff : medewerkers die in het kader van de uitoefening van hun functie een belangrijke rol spelen voor de

bedrijfsvoering van BinckBank, waarvoor een aanvullend incentive programma is overeengekomen. Zij ontvangen

een voorwaardelijke toekenning in contanten.

• Overige medewerkers : Overige medewerkers hebben een prestatievergoedingsregeling die in de totale omvang

voor de gehele onderneming gebaseerd is op het resultaat van BinckBank, maar op basis van de individuele prestatie

aan de betrokken medewerker wordt toegekend.

143

Jaarverslag 2012

Voor alle doelgroepen geldt dat de prestatieperiode voor alle doelstellingen één jaar is. De 1-jaars prestatiedoelstellingen

zijn evenwichtig samengesteld voor zowel groeps- , bedrijfsonderdeel en individueel niveau en

zijn zowel financieel als niet-financieel. De uitbetaling is afhankelijk van het behalen van de vooraf vastgestelde

prestatiedoelstellingen gedurende de prestatieperiode.

De toekenning van de variabele beloning van de Identified Staff wordt bepaald aan de hand van de score op financiële,

niet-financiële, kwantitatieve en kwalitatieve prestatie-indicatoren. Een variabele beloning voor Identified Staff

bestaat voor 50% uit aandelen BinckBank N.V. en voor 50% uit contanten. Elke uitbetaling van een variabele beloning

kent deze verhouding. Van de totale toegekende variabele beloning wordt een deel onvoorwaardelijk toegekend en

een deel wordt pro rata voorwaardelijk toegekend over een periode van drie jaar. Na afloop van ieder jaar (binnen

de periode van drie jaren) vindt een herbeoordeling plaats aan de hand van de initiële aan deze variabele beloning

gekoppelde prestatie-indicatoren. Al naar gelang de uitkomst van de herbeoordeling verkrijgt het voor het relevante

jaar pro rato toegekende gedeelte van de variabele beloning (gedeeltelijk) een onvoorwaardelijk karakter.

Het dienstverband van identified staff gedurende de uitgestelde periode is geen vereiste voor het onvoorwaardelijk

worden van de uitgestelde variabele beloning en maakt derhalve geen onderdeel uit van het herziene beloningsbeleid.

Aandelen BinckBank die onvoorwaardelijk worden toegekend, dienen gedurende een lock-up periode op een

geblokkeerde rekening te worden aangehouden. Voor identified staff geldt een lock-up periode van een jaar na het

onvoorwaardelijk worden van de aandelen, met uitzondering van de raad van bestuur. Voor de raad van bestuur geldt

een lock-up periode van 2 jaar.


De waardering van de voorwaardelijke aandelen van identified staff vindt plaats op basis van de volgende

uitgangspunten:

• IFRS 2 stelt dat de reële waarde van de geleverde diensten van een werknemer als kostenpost gealloceerd moet

worden aan het prestatiejaar;

• Als inschatting van de reële waarde van de geleverde diensten die betrekking hebben op de uitbetaling van de

bonus geldt de fair value van de aandelen die de werknemer ontvangt.

De reële waarde van aandelen in de toekomst is gelijk aan de reële waarde op het moment van waardering. Deze reële

waarde wordt gecorrigeerd voor:

• “Gemiste” dividenden, door de waarde van de aandelen te disconteren met een dividendrendement;

• De lock-up periode, door de waarde te corrigeren voor de waarde van een Amerikaanse call-optie, berekend met

behulp van een binomiale boom.

De uitbetaling van de uitkering in contanten aan identified staff vindt voor 50% plaats na afloop van het beloningsjaar

en voor 50% in gelijke delen in de drie opvolgende jaren en valt uiteen in een kortlopende verplichting en een

langlopende verplichting in contanten.

De voorziening voor de kortlopende verplichting en de langlopende verplichting in contanten wordt getroffen voor

de geschatte verplichtingen opgebouwd tot en met de balansdatum voor geleverde prestaties. De langlopende

verplichting zijn rentedragend en worden derhalve opgenomen voor hun nominale waarde inclusief opgelopen rente.

Daarnaast geldt er een claw back clausule gedurende een periode van vijf jaar na vesting, waarin elke variabele

beloning teruggevorderd kan worden indien een medewerker onethisch en/of in strijd met BinckBank beleid heeft

gehandeld.

144

Jaarverslag 2012

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen zijn verplichtingen die niet worden opgenomen in de balans, omdat het bestaan

afhankelijk is van het zich in de toekomst al dan niet voordoen van een of meer onzekere gebeurtenissen zonder dat

BinckBank daarop doorslaggevende invloed kan uitoefenen. Het maximale potentiële kredietrisico uit hoofde van deze

voorwaardelijke verplichtingen van BinckBank wordt in de toelichting vermeld. Voor de bepaling van het maximale

potentiële kredietrisico wordt verondersteld dat alle tegenpartijen hun contractuele verplichtingen niet meer nakomen

en alle bestaande zekerheden geen waarde hebben.

Leaseovereenkomsten

Leaseovereenkomsten waarbij de risico’s en voordelen met betrekking tot het eigendomsrecht voor een aanzienlijk deel

door de lessor worden behouden, worden aangemerkt als operationele lease. Leasebetalingen die in de hoedanigheid

van lessee worden verricht inzake operationele leases, worden ten laste van het resultaat gebracht gedurende de

leaseperiode, onder aftrek van eventueel van de lessor ontvangen premies. BinckBank is alleen als lessee betrokken bij

operationele leaseovereenkomsten.

BinckBank is noch als lessor noch als lessee financiële leaseovereenkomsten van materieel belang aangegaan.

Resultaat per gewoon aandeel

Het resultaat per gewoon aandeel wordt berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone

aandelen. Bij de berekening van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen worden de volgende

overwegingen in aanmerking genomen:

• Het totaal aantal uitgegeven gewone aandelen wordt verminderd met de eigen aandelen die door

groepsmaatschappijen worden aangehouden;

• De berekening is gebaseerd op gemiddelden per dag.

De verwaterde resultaat per gewoon aandeel wordt berekend door het gewogen gemiddeld aantal aandelen gedurende

de periode te corrigeren voor mogelijke verwatering als gevolg van bijvoorbeeld uitstaande optierechten.

De voorwaardelijk toegekende aandelen uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen zijn niet

dividendgerechtigd en worden pas in de berekening van de winst per aandeel betrokken op het moment dat zij

onvoorwaardelijk worden.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen

kasstromen uit operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. Bij de kasstroom uit operationele activiteiten

wordt het netto resultaat gecorrigeerd voor baten en lasten die niet hebben geresulteerd in ontvangsten en uitgaven in


hetzelfde boekjaar en voor wijzigingen in voorzieningen en overlopende posten. Onder geldmiddelen zijn opgenomen

de kasvoorraden alsmede vrij beschikbare tegoeden bij de centrale banken en andere financiële instrumenten met een

vervaldatum korter dan drie maanden vanaf de datum van verwerving. Kasstromen luidend in vreemde valuta worden

omgerekend naar de functionele valuta door middel van de valutakoers op de dag dat de kasstroom plaatsvindt.

5. Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Baten en lasten worden, met inachtneming van hiervoor vermelde grondslagen voor waardering, toegerekend aan

de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord voor zover het waarschijnlijk is dat de

economische voordelen ten goede zullen komen aan BinckBank en de opbrengsten betrouwbaar kunnen worden

bepaald.

Rentebaten

De rentebaten omvatten de aan de periode toe te rekenen rente op monetaire financiële activa. Rente op financiële

activa wordt opgenomen met behulp van de effectieve-rentemethode gebaseerd op de werkelijke aankoopprijs.

De effectieve-rentemethode is gebaseerd op de verwachte stroom van kasontvangsten, waarbij rekening wordt

gehouden met het risico van vervroegde aflossing van het onderliggende financiële instrument en de directe kosten

en opbrengsten, zoals de in rekening gebrachte transactiekosten en disagio of agio. Indien het risico van vervroegde

aflossing in onvoldoende mate betrouwbaar kan worden bepaald, gaat BinckBank uit van de kasstromen gedurende

de gehele looptijd van de financiële instrumenten. De rentebaten op monetaire financiële activa die een bijzondere

waardevermindering hebben ondergaan en die zijn afgeschreven tot de geschatte realiseerbare waarde of reële waarde,

worden daarna opgenomen op basis van de rentevoet die is gebruikt om middels discontering van de toekomstige

kasstromen de realiseerbare waarde te bepalen.

Rentelasten

Omvat de rentelasten uit hoofde van alle financiële verplichtingen en worden verantwoord op basis van de effectieverentemethode.

Netto-provisiebaten

Provisiebaten en -lasten omvatten de, met uitzondering van rente, al dan niet incidenteel van derden ontvangen/

betaalde respectievelijk nog te ontvangen/nog te betalen vergoedingen uit hoofde van dienstverlening.

145

Jaarverslag 2012

Overige baten

Onder overige baten worden verantwoord de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen voor

geleverde goederen en diensten met betrekking tot hardware en software onder aftrek van de kostprijs van de

verkopen en alle overige opbrengsten die niet onder de andere posten te classificeren zijn.

Onderhanden projecten in opdracht van derden

BinckBank past het ‘percentage of completion’ methode toe om op balansdatum de omzet op elk contract te bepalen.

Het ‘percentage of completion’ wordt vastgesteld door de gemaakte kosten per balansdatum te vergelijken met

de totaal geschatte kosten voor het project. BinckBank neemt onder overige activa (overige passiva) het positieve

(negatieve) saldo op van de omzet minus vooruitgefactureerde bedragen voor elk project.

Licentieverkopen welke zijn gekoppeld aan een verplichting tot het leveren van maatwerk dat essentieel is voor het

functioneren van de geleverde software, worden verondersteld onderdeel uit te maken van het totale project. De

omzet ter zake van de licenties als onderdeel van de totale projectsom wordt verantwoord naar rato van de gemaakte

voortgang van het project in het verslagjaar ‘percentage of completion’.

Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

Dit betreft het aandeel van BinckBank in de resultaten van de deelnemingen en joint ventures. Indien de waardering

van de deelneming of joint venture nihil is geworden, worden geen verdere verliezen meer verantwoord, tenzij

BinckBank namens de deelneming of de joint venture verplichtingen is aangegaan of al betalingen voor de deelneming

of joint venture heeft verricht.

Belastingen

Belastingen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord tenzij de belasting betrekking heeft op posten die

direct in het vermogen worden verantwoord. Deze worden in de niet-gerealiseerde resultaten, respectievelijk direct in

het eigen vermogen verantwoord.


Toelichting op de geconsolideerde balans

31 december 2012 31 december 2011

x € 1.000 x € 1.000

6. Kasmiddelen 365.362 320.214

Onder deze post zijn opgenomen alle kasmiddelen alsmede direct

opeisbare tegoeden bij de centrale banken van de landen waar

BinckBank is gevestigd en de Europese Centrale Bank.

7. Bankiers

Tegoeden bij bankiers 144.916 278.955

Deze post omvat alle met de bedrijfsuitoefening samenhangende

kasmiddelen en kasequivalenten aangehouden bij onder toezicht

bij het bankwezen staande kredietinstellingen.

146

Jaarverslag 2012

Deze post bestaat uit:

Direct opeisbare tegoeden 135.561 164.059

Call gelden 29 105.438

Vordering op DNB uit hoofde van Depositogarantiestelsel-DSB Bank 9.326 9.458

144.916 278.955

De vorderingen uit hoofde van call gelden hebben een

oorspronkelijke looptijd die minder dan drie maanden bedraagt.

Op de banktegoeden wordt rente ontvangen tegen een van

marktrentes afgeleide variabele rente.

Het verloop van de vordering op DNB uit hoofde

van DGS-DSB Bank is als volgt:

Balanswaarde per 1 januari 9.458 3.108

Ontvangen boedeluitkeringen/betaalde bijdragen (623) 7.293

Aanpassing van het verwachte verlies uit het faillisement van DSB 445 (668)

Herwaardering 46 (275)

Balanswaarde per 31 december 9.326 9.458

De Nederlandsche Bank voert sinds 19 oktober 2009 het depositogarantiestelsel (DGS) inzake DSB Bank N.V. uit. In

totaal is voor een bedrag van circa €3,6 miljard uitkeringen verricht aan rekeninghouders van DSB Bank. Dit bedrag

heeft DNB omgeslagen over alle aan het DGS deelnemende banken. Gedurende 2011 en 2012 hebben de curatoren van

DSB Bank boedeluitkeringen verricht.

Het verwachte verlies uit het faillisement van DSB is ultimo 2012 door de NVB geschat op € 650 miljoen (2011: € 750

miljoen). Het aandeel van BinckBank bedraagt € 2,9 miljoen en is op de vordering in mindering gebracht.

De vordering is gewaardeerd op de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen. Herwaarderingen

zijn verwerkt in de winst- en verliesrekening onder het resultaat uit financiële instrumenten.


31 december 2012 31 december 2011

x € 1.000 x € 1.000

Verplichtingen bij bankiers 20.060 28.161

BinckBank heeft sweeping arrangementen met diverse banken

waarbij dagelijks de debet & creditstanden van een groot aantal

bankrekeningen worden gereguleerd met een vaste treasury

tegenrekening. De regulatie is pas zichtbaar op het bankafschrift

van de volgende dag, waardoor BinckBank voor een korte periode

een verplichting kan hebben op een enkele bankrekening.

8. Financiële activa en passiva aangemerkt als tegen reële waarde

via de winst- en verliesrekening

Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden 168 119

Deze post bestaat uit derivatenposities u.h.v. SRD-vorderingen

Financiële activa aangemerkt als tegen reële waarde

via de winst- en verliesrekening

Deze post bestaat uit aandelenposities u.h.v. SRD-vorderingen

15.876 15.594

Financiële passiva aangehouden voor handelsdoeleinden 65 155

Deze post bestaat uit derivatenposities u.h.v. SRD-verplichtingen

Financiële passiva aangemerkt als tegen reële waarde via de

winst- en verliesrekening

Deze post bestaat uit aandelenposities u.h.v. SRD-verplichtingen

1.084 1.013

BinckBank is in Frankrijk actief met het aanbieden van SRD contracten (Service de Règlement Différé). Een SRD

contract is een transactie in een geselecteerd aantal aandelen genoteerd op Euronext Parijs waarbij wordt

toegestaan dat de betaling voor gekochte aandelen of de levering van verkochte aandelen wordt uitgesteld tot

de laatste beursdag van de maand. De corresponderende transactie in aandelen in de contante markt wordt door

BinckBank verricht ter dekking van de koersrisico’s. Feitelijk wordt hierbij het transactiebedrag door BinckBank

voorgeschoten aan de klant. Onder IFRS worden de SRD vorderingen en verplichtingen geclassificeerd als een

derivaat en worden opgenomen als financiële activa en passiva aangehouden voor handelsdoeleinden. De financiële

instrumenten worden opgenomen tegen reële waarde. Niet-gerealiseerde en gerealiseerde waardeveranderingen

worden rechtstreeks in de winst- en verliesrekening opgenomen onder het Resultaat uit financiële instrumenten. De

corresponderende positie in aandelen worden geclassificeerd als financiële activa en passiva aangemerkt als tegen

reële waarde via de winst en verliesrekening, omdat de behandeling anders niet consistent zou zijn met de hieraan

gerelateerde derivaten. Niet-gerealiseerde en gerealiseerde waardeveranderingen worden rechtstreeks in de winsten

verliesrekening opgenomen onder het Resultaat uit financiële instrumenten. Doordat BinckBank een positie in

aandelen inneemt welke precies contra is aan de SRD derivaten positie van klanten ontstaat een natuurlijke hedge

van de koersrisico’s.

147

Jaarverslag 2012


31 december 2012 31 december 2011

x € 1.000 x € 1.000

9. Financiële activa beschikbaar voor verkoop 1.515.549 1.682.452

Deze post bestaat uit:

Staatobligaties c.q. staatsgegarandeerde obligaties 693.400 676.838

Overige obligaties 822.149 1.005.614

1.515.549 1.682.452

Mutaties in de financiële activa beschikbaar voor verkoop waren:

Geamortiseerde kostprijs per 1 januari 1.683.750 1.603.180

Lossingen (514.710) (395.785)

Verkopen - (483.205)

Aankopen 355.160 984.259

Amortisatie agio / disagio (18.642) (24.699)

Geamortiseerde kostprijs per 31 december 1.505.558 1.683.750

Herwaardering per 31 december 9.991 (1.298)

Balanswaarde per 31 december 1.515.549 1.682.452

148

10. Leningen en vorderingen 323.008 324.097

Deze post omvat vorderingen op cliënten, waaronder

vallen daggeldleningen en vorderingen in rekening courant

(‘effectenkrediet’) gedekt door onderpand van effecten en

bankgaranties.

Jaarverslag 2012

Het bedrag is als volgt gespecificeerd:

Vordering op overheidsinstellingen - 34.000

Vorderingen op onderpand van effecten 319.139 287.115

Vorderingen op onderpand van bankgaranties 3.846 2.944

Overige vorderingen 459 462

Brutokredieten 323.444 324.521

Af: voorziening voor bijzondere waardeverminderingen (436) (424)

323.008 324.097

De rentevergoeding is gebaseerd op EURIBOR of EONIA.

De overige vorderingen zijn rest vorderingen, welke zijn ontstaan

na uitwinning van het onderpand (effecten en bankgaranties).

Verloop voorziening voor bijzondere waardeverminderingen:

Balanswaarde per 1 januari 424 486

Toevoeging 47 271

Teruggevorderd (30) (3)

Afboekingen (5) (330)

Balanswaarde per 31 december 436 424

De voorzieningen voor bijzondere waardeverminderingen worden

op individuele basis bepaald.


31 december 2012 31 december 2011

x € 1.000 x € 1.000

11. Geassocieerde deelnemingen en joint ventures 3.384 3.219

Deze post bestaat uit:

TOM Holding N.V. 1.093 1.510

BeFrank N.V. 2.291 1.709

3.384 3.219

Het verloop van deze post is als volgt:

Balanswaarde per 1 januari 3.219 3.067

Investeringen en acquisities 3.745 6.000

Resultaat deelnemingen en joint ventures (3.580) (5.848)

Balanswaarde per 31 december 3.384 3.219

De post investeringen en acquisities hebben betrekking

op investeringen in TOM Holding N.V. en de joint venture

BeFrank N.V.

Land Belang Aandeel in

het eigen

vermogen

Aandeel

in het

resultaat

Activa

Passiva

excl. eigen

vermogen

Geassocieerde deelnemingen 2012

TOM Holding N.V. NL 34,2% 1.093 (1.662) 5.093 1.901

Totaal 1.093 (1.662) 5.093 1.901

Geassocieerde deelnemingen 2011

TOM Holding N.V. NL 38,5% 1.510 (3.664) 5.561 1.639

Totaal 1.510 (3.664) 5.561 1.639

Land Belang Aandeel in

het eigen

vermogen

Aandeel

in het

resultaat

Vaste

activa

Vlottende

activa

Lang

lopende

verplichtingen

Kort

lopende

verplichtingen

Totale

Baten

Totale

Lasten

Joint ventures

2012

BeFrank N.V. NL 50% 2.291 (1.918) 1.227 6.206 - 2.851 390 (4.227)

Totaal 2.291 (1.918) 1.227 6.206 - 2.851 390 (4.227)

149

Jaarverslag 2012

Joint ventures

2011

BeFrank N.V. NL 50% 1.709 (2.184) 538 4.321 - 1.441 49 (4.302)

Totaal 1.709 (2.184) 538 4.321 - 1.441 49 (4.302)

De joint venture heeft per 31 december 2012 en per 31 december 2011 geen niet uit de balans blijkende verplichtingen

of investeringsverplichtingen.


31 december 2012 31 december 2011

x € 1.000 x € 1.000

12. Immateriële activa 263.142 292.398

Het verloop hiervan gedurende 2012 is als volgt:

Handelsnaam Toevertrouwde Klant Software Goodwill Totaal

middelen relaties

Boekwaarde per 1 januari 2012 6.281 50.457 78.635 4.096 152.929 292.398

Investeringen - - - 390 - 390

Desinvesteringen - aanschafwaarden - - - (5.338) - (5.338)

Desinvesteringen - cumulatieve

afschrijvingen

- - - 5.338 - 5.338

Afschrijvingen (6.281) (8.409) (13.106) (1.850) - (29.646)

Boekwaarde per 31 december 2012 - 42.048 65.529 2.636 152.929 263.142

Cumulatieve aanschafwaarden 31.405 84.095 131.988 7.832 152.929 408.249

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere

waardeverminderingen

(31.405) (42.047) (66.459) (5.196) - (145.107)

Boekwaarde per 31 december 2012 - 42.048 65.529 2.636 152.929 263.142

Afschrijvingsperiode (jaren) 5 10 5 - 10 5

150

Jaarverslag 2012

Het verloop hiervan gedurende 2011 is als volgt:

Handelsnaam Toevertrouwde Klant Software Goodwill Totaal

middelen relaties

Boekwaarde per 1 januari 2011 12.562 58.866 91.927 4.473 152.929 320.757

Investeringen - - - 1.782 - 1.782

Desinvesteringen - aanschafwaarden - - - (414) - (414)

Desinvesteringen - cumulatieve

afschrijvingen

- - - 414 - 414

Afschrijvingen (6.281) (8.409) (13.292) (2.159) - (30.141)

Boekwaarde per 31 december 2011 6.281 50.457 78.635 4.096 152.929 292.398

Cumulatieve aanschafwaarden 31.405 84.095 131.988 12.780 152.929 413.197

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere

waardeverminderingen

(25.124) (33.638) (53.353) (8.684) - (120.799)

Boekwaarde per 31 december 2011 6.281 50.457 78.635 4.096 152.929 292.398

Afschrijvingsperiode (jaren) 5 10 5 - 10 5

De posten ‘Handelsnaam’ en ‘Toevertrouwde middelen’ zijn ontstaan uit de overname van Alex Beleggersbank. De post

‘Klantrelaties’ is ontstaan uit de overname van Syntel en Alex Beleggersbank.

Software omvat gekochte software en door Syntel ontwikkelde eigen software, die aan haar klanten wordt verkocht

alsmede door haar ontwikkelde software ter ondersteuning van de activiteiten van BinckBank. De door Syntel hieraan

bestede uren zijn door BinckBank als software geactiveerd tegen een gemiddeld uurtarief waarin alleen de directe

personeelskosten zijn opgenomen.

De post goodwill heeft betrekking op het surplus van de kostprijs ten opzichte van de reële waarde van de

identificeerbare activa en passiva van de acquisitie van de activiteiten van Alex Beleggersbank en Syntel.


Toetsing overige immateriële activa op bijzondere waardevermindering

De overige immateriële activa worden jaarlijks of vaker getoetst op bijzondere waardevermindering indien

gebeurtenissen of veranderingen in de omstandigheden erop wijzen dat de boekwaarde, met inachtname van de

jaarlijkse daarop van toepassing zijnde afschrijving, mogelijk een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan.

In eerste instantie wordt getoetst aan de hand van in IAS 36.12 genoemde indicatoren aangevuld met de door

BinckBank geïdentificeerde indicatoren ten opzichte van de aannames die gedaan zijn bij de waardebepaling van de

geïdentificeerde immateriële activa ten tijde van de acquisitie:

Immaterieel actief

Handelsnaam

Toevertrouwde middelen

Klantrelaties

Software

Algemeen

Indicator

Reputatieschade merknaam Alex

Besluit tot verminderen gebruik van de merknaam Alex

Afname saldo toevertrouwde middelen

Afname rentemarge op toevertrouwde middelen

Hoger vervalpercentage Alex-rekeningen

Afname van de gemiddelde opbrengst per gekochte klant

Besluit tot verminderen gebruik van meegekochte software

Hogere marktrente, welke een negatief effect heeft op de disconteringsvoet

Wanneer er een indicatie voor bijzondere waardevermindering is, voert BinckBank een uitgebreide berekening van de

realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheden uit. Deze berekening geschiedt op dezelfde wijze als

uiteengezet bij de berekening van de reële waarde van bij overname geïdentificeerde immateriële activa. Ultimo 2012

is de boekwaarde van tijdens de acquisitie verworven handelsnaam en software nihil, waardoor de impairment triggers

voor deze onderdelen in 2013 niet meer getoetst zullen worden.

Toetsing goodwill op bijzondere waardevermindering

Goodwill wordt jaarlijks of vaker getoetst op bijzondere waardevermindering indien gebeurtenissen of veranderingen

in de omstandigheden erop wijzen dat de boekwaarde mogelijk een bijzondere waardevermindering heeft

ondergaan. Gedurende 2012 was de afgeleide marktwaarde van de kasstroomgenererende eenheid Retail Nederland

lager dan de boekwaarde. Dit was aanleiding om de reguliere jaarlijkse toets van de goodwill op een bijzondere

waardevermindering reeds in het derde kwartaal uit te voeren. Dit vraagt om een schatting van de bedrijfswaarde van

de kasstroomgenererende eenheden waaraan de goodwill wordt toegerekend. Voor de schatting van de bedrijfswaarde

maakt BinckBank een schatting van de verwachte toekomstige kasstromen van de kasstroomgenererende eenheid

en bepaalt tevens een geschikte disconteringsvoet, ter berekening van de contante waarde van die kasstromen. Een

bijzondere waardevermindering wordt vastgesteld door middel van een beoordeling van de realiseerbare waarde

van de kasstroomgenererende eenheid waarop de goodwill betrekking heeft. De realiseerbare waarde is de hoogste

van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Indien deze lager ligt dan de boekwaarde, wordt een bijzondere

waardevermindering opgenomen.

151

Jaarverslag 2012

De goodwill is toegerekend aan de volgende individuele kasstroomgenererende eenheden:

31 december 2012 31 december 2011

x € 1.000 x € 1.000

Goodwill

Retail 142.882 142.882

Syntel 8.014 8.014

Business Process Outsourcing (BPO) 2.033 2.033

152.929 152.929

De belangrijkste aannames in de berekening van de bedrijfswaarde zijn als volgt:

De realiseerbare waarde van de kasstroomgenerende eenheden is gebaseerd op de bedrijfswaarde. Er wordt gebruik

gemaakt van kasstroomprojecties over een periode van vijf jaar, op basis van financiële ramingen die door het

management worden gebruikt voor het bepalen van doelstellingen. De kasstromen na de periode van 5 jaar zijn

geëxtrapoleerd met een groei percentage van 0% tot 2%. Het management heeft de belangrijkste aannames afgezet

tegen marktramingen en marktverwachtingen.


De volgende aannames zijn gebruikt:

2012 Retail Syntel BPO

Disconteringsvoet 9,55% 9,98% 9,98%

Verwachte groeivoet na projectieperiode 2% 0% 0%

2011 Retail Syntel BPO

Disconteringsvoet 10,13% 11,87% 11,87%

Verwachte groeivoet na projectieperiode 2% 2% 0%

Belangrijkste uitgangspunten bij de berekening van de bedrijfswaarde van Retail Nederland per 31 augustus 2012

De belangrijkste uitgangspunten van de door het bestuur bepaalde kasstroomprojecties ten behoeve van de

beoordeling van de bijzondere waardevermindering van goodwill zijn:

• Het verloop van alsmede het openen van nieuwe rekeningen is gebaseerd op de ontwikkelingen van de afgelopen

5 jaar respectievelijk het budget inclusief een meerjaars forecast. De conservatief ingeschatte groei van het aantal

klanten is verdisconteerd in de verwachte aantallen transacties alsmede de toevertrouwde en uitgezette middelen.

• De rentemarge is gebaseerd op de gerealiseerde rentemarge van afgelopen jaar rekening houdend met een

langdurig effect van een lage rente.

• Provisiebaten en -lasten zijn gebaseerd op het verwachte aantal transacties en de gemiddelde provisieopbrengsten

en kosten per transactie. De gemiddelde opbrengsten, kosten en aantal transacties zijn gebaseerd op de onderkende

trends van het afgelopen jaar, waaronder teruglopende transactievolumes en lagere gemiddelde opbrengsten per

transactie.

152

Jaarverslag 2012

In de impairment test van 2012 heeft BinckBank de toekomstige winstgevendheid van de kasstroomgenererende

eenheid Retail Nederland in zijn geheel beoordeeld op basis van een zeer negatief scenario, waarbij de rente langdurig

laag blijft, de netto provisiebaten over een periode van vijf jaren in totaal met meer dan 40% zullen dalen. Zelfs met

gebruikmaking van dit zeer negatieve scenario, waren de uitkomsten van de uitgevoerde toets geen aanleiding tot

een bijzondere waardevermindering en de afgeleide marktwaarde was nog 19,2% hoger dan de boekwaarde van de

kasstroomgenererende eenheid Retail Nederland.

Per 31 december 2012 is de afgeleide marktwaarde van de kasstroomgenererende eenheid Retail Nederland hoger

dan de boekwaarde. Daarnaast zijn er ten opzichte van de impairment test, zoals uitgevoerd in het derde kwartaal,

geen veranderingen in de omstandigheden welke aanleiding zouden geven tot nieuwe inzichten, die een bijzondere

waardevermindering tot gevolg zou kunnen hebben.

Belangrijkste uitgangspunten bij berekening bedrijfswaarde van Syntel en BPO- activiteiten per 30 september 2012

De belangrijkste uitgangspunten van de door het bestuur bepaalde kasstroomprojecties ten behoeve van de

beoordeling van de bijzondere waardevermindering van goodwill zijn:

• De begrote omzet is gebaseerd op de omzet gerealiseerd in het jaar direct voorafgaand aan het begrotingsjaar,

jaarlijks verhoogd met 0%.

• De kosten zijn gebaseerd op de genormaliseerde kosten van het jaar direct voorafgaand aan het begrotingsjaar,

jaarlijks verhoogd met een schatting van de inflatie.


31 december 2012 31 december 2011

x € 1.000 x € 1.000

13. Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 43.684 46.229

Het verloop hiervan gedurende 2012 is als volgt:

Onroerende

zaken

Inrichting en

inventaris

Computer

hardware

Overig

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2012 28.915 7.382 9.922 10 46.229

Investeringen - 389 2.651 - 3.040

Desinvesteringen - aanschafwaarden - (714) (2.254) - (2.968)

Desinvesteringen - cumulatieve

afschrijvingen

- 714 2.254 - 2.968

Afschrijvingen (620) (982) (3.981) (2) (5.585)

Boekwaarde per 31 december 2012 28.295 6.789 8.592 8 43.684

Cumulatieve aanschafwaarden 29.827 9.270 20.935 12 60.044

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere

waardeverminderingen

(1.532) (2.481) (12.343) (4) (16.360)

Boekwaarde per 31 december 2012 28.295 6.789 8.592 8 43.684

Afschrijvingsperiode in jaren 50 5 - 10 5 5

Het verloop hiervan gedurende 2011 is als volgt:

Onroerende Inrichting en Computer Overig Totaal

zaken inventaris hardware

Boekwaarde per 1 januari 2011 24.665 7.960 11.272 4 43.901

Investeringen 4.829 468 2.341 12 7.650

Desinvesteringen - aanschafwaarden - (167) (325) (18) (510)

Desinvesteringen - cumulatieve

afschrijvingen

- 167 325 18 510

Afschrijvingen (579) (1.046) (3.691) (6) (5.322)

Boekwaarde per 31 december 2011 28.915 7.382 9.922 10 46.229

153

Jaarverslag 2012

Cumulatieve aanschafwaarden 29.827 9.595 20.538 12 59.972

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere

waardeverminderingen

(912) (2.213) (10.616) (2) (13.743)

Boekwaarde per 31 december 2011 28.915 7.382 9.922 10 46.229

Afschrijvingsperiode in jaren 50 5 - 10 5 5

De ontwikkelingen op de Nederlandse kantorenmarkt was in 2012 aanleiding om een erkend taxateur een

taxatierapport te laten opstellen van de onroerende zaken. De uitkomst van de taxatie gaf geen aanleiding tot een

impairment van het onroerend goed.

In de investering in onroerende zaken zijn begrepen vooruitbetalingen uit hoofde van erfpacht (operationele lease)

met een looptijd tot 15 april 2056. In 2012 is een bedrag van € 256.000 betreffende amortisatie van de erfpacht in de

afschrijvingen opgenomen (2011: € 242.000).


31 december 2012 31 december 2011

x € 1.000 x € 1.000

14. Vennootschapsbelasting

Te vorderen vennootschapsbelasting 6.023 3.630

Het saldo per jaareinde heeft betrekking op de laatste twee boekjaren.

Te betalen vennootschapsbelasting (141) (75)

Betreft te betalen vennootschapsbelasting van branches die geen

onderdeel zijn van de fiscale eenheid.

154

De aansluiting tussen het effectieve belastingtarief en het toepasselijke

belastingtarief voor de geconsolideerde jaarrekening luidt als volgt:

2012

Bedrag

2012

Percentage

2011

Bedrag

2011

Percentage

Nominale belastingtarief 7.926 25,0% 11.901 25,0%

Effect afwijkend (buitenlands)

belastingtarief

180 0,6% 49 0,1%

Effect deelnemingsvrijstellingen 895 2,8% 1.462 3,1%

Effect van tariefswijzigingen (774) -2,4% - 0,0%

Overige effecten op het

belastingtarief

98 0,3% 101 0,2%

Totaal belastinglast 8.325 26,3% 13.513 28,4%

Jaarverslag 2012

In het effect van fiscale faciliteiten is opgenomen voordelen voortvloeiend uit lagere belastingtarieven als gevolg van

innovatiebox afspraken bij dochteronderneming Syntel.

In de overige effecten zijn diverse belasting effecten opgenomen, zoals belastingcorrecties op voorgaande boekjaren

en verschillen die ontstaan doordat bepaalde kosten fiscaal als niet aftrekbaar worden aangemerkt, zoals de

verstrekking van aandelen aan personeelsleden m.b.t. de uitvoering van het beloningsbeleid. De verstrekking van

aandelen worden fiscaal als aangelegenheid tussen aandeelhouders behandeld en kunnen als zodanig niet ten laste

van de fiscale winst worden gebracht.


31 december

2012

31 december

2011

15. Uitgestelde belastingen

Opbouw

Uitgestelde belastingvorderingen - -

Uitgestelde belastingverplichtingen (19.919) (16.633)

Totaal vordering / (verplichting) (19.919) (16.633)

Looptijd uitgestelde belastingverplichtingen:

Korter dan 1 jaar (3.673) (1.426)

Tussen de 1 en 5 jaar (2.071) (3.581)

Langer dan 5 jaar (14.175) (11.626)

(19.919) (16.633)

1 januari

2012

Mutatie via

W&V

Mutatie via

balans

31 december

2012

Oorsprong van uitgestelde

belastingvorderingen en -verplichtingen

Financiële activa beschikbaar voor verkoop (824) - (1.673) (2.497)

Goodwill en immateriële activa (10.948) - (2.737) (13.685)

Afschrijvingstermijnverschillen vaste activa (3.997) - 618 (3.379)

Overige (864) 399 107 (358)

Totaal vorderingen / (verplichtingen) (16.633) 399 (3.685) (19.919)

1 januari

2011

Mutatie via

W&V

Mutatie via

balans

31 december

2011

Oorsprong van uitgestelde

belastingvorderingen en -verplichtingen

Financiële activa beschikbaar voor verkoop (720) - (104) (824)

Goodwill en immateriële activa (8.211) - (2.737) (10.948)

Afschrijvingstermijnverschillen vaste activa (2.900) - (1.097) (3.997)

Overige (864) - - (864)

Totaal vorderingen / (verplichtingen) (12.695) - (3.938) (16.633)

155

Jaarverslag 2012

De Financiële activa beschikbaar voor verkoop heeft betrekking op de uitgestelde belasting over ongerealiseerde

winsten als gevolg van de herwaardering van de beleggingsportefeuille.

De goodwill en immateriële activa in de uitgestelde belastingsverplichtingen heeft betrekking op de verschillen

tussen de commerciële en fiscale afschrijvingen van de bij acquisitie van Alex verworven goodwill en immateriële

activa.

De afschrijvingstermijnverschillen vaste activa hebben betrekking op fiscale faciliteiten, inzake versnelde

afschrijvingen op bepaalde investeringen in vaste activa in de jaren 2009 t/m 2011.


31 december 2012 31 december 2011

x € 1.000 x € 1.000

16. Overige activa 20.818 35.137

Deze post bestaat uit:

Handelsvorderingen 4.660 1.515

Vorderingen uit hoofde van verkochte maar nog niet

geleverde effecten

14.236 31.447

Overige vorderingen 1.922 2.175

20.818 35.137

De handelsvorderingen, de vorderingen uit hoofde van

verkochte maar nog niet geleverde effecten en de overige

vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

De post vorderingen uit hoofde van verkochte maar nog

niet geleverde effecten kan op dagbasis fluctueren met de

beweging van de markt en de totale omvang van het aantal

transacties.

156

Jaarverslag 2012

17. Overlopende activa 41.679 38.129

Deze post bestaat uit:

Te ontvangen rente 26.269 28.737

Te ontvangen provisie 10.450 5.960

Overige vooruitbetaalde bedragen 4.960 3.432

41.679 38.129

De overige vooruitbetaalde bedragen betreffen

voornamelijk vooruitbetaalde ICT-licenties en

onderhoudsovereenkomsten.

18. Derivatenposities voor rekening en risico van klanten 254.165 311.282

De derivatenposities voor rekening en risico van klanten

worden in eigen naam gehouden maar zijn voor rekening en

risico van de desbetreffende klanten.

19. Toevertrouwde middelen 2.213.049 2.492.503

Deze post bestaat uit:

Direct opvraagbare spaargelden 424.388 518.954

Direct opvraagbare tegoeden in rekening courant 1.788.661 1.973.549

2.213.049 2.492.503

20. Voorzieningen 2.400 2.940

Deze post bestaat uit:

Voorziening juridische geschillen 1.012 1.958

Overige voorzieningen 1.388 982

2.400 2.940

Het verloop van de voorziening juridische geschillen is als

volgt:

Balanswaarde per 1 januari 1.958 604

Opname ten laste van het resultaat 432 1.358

Ten laste van de voorziening gebracht (722) -

Vrijval ten gunste van het resultaat (656) (4)

Balanswaarde per 31 december 1.012 1.958


De voorzieningen betreft een inschatting van de mogelijk

door BinckBank te lijden schade als gevolg van tegen

BinckBank ingestelde juridische procedures. Voor de

afhandeling van juridische geschillen is BinckBank

afhankelijk van de werkzaamheden van derden maar

verwacht dat zij binnen een jaar zijn afgehandeld.

31 december 2012 31 december 2011

x € 1.000 x € 1.000

Het verloop van de overige voorziening is als volgt:

Balanswaarde per 1 januari 982 664

Opname ten laste van het resultaat 1.388 982

Ten laste van de voorziening gebracht (797) (71)

Vrijval ten gunste van het resultaat (185) (593)

Balanswaarde per 31 december 1.388 982

In de overige voorzieningen zijn onder andere voorzieningen

opgenomen met betrekk