21 juni 2011 89ste jaargang nummer 11 - AFC, Amsterdam

afc.nl

21 juni 2011 89ste jaargang nummer 11 - AFC, Amsterdam

AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB

Opgericht 18 januari 1895


'autoschade

fritzsche bv

Van der Madeweg 25

1099 BS Amsterdam

E-mail: fritzsche@wxs.nl

020 - 693 73 99

Gratis leenauto

erkenning

NEN-ISO 9001


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

Dit is de laatste Schakel van het seizoen 2010-2011

woensdag 6 juli 2011, aanvang 20.00 uur

Algemene Vergadering

in het clubhuis van AFC

Inhoud Schakel

Van de brug af gezien 2

Agenda Algemene vergadering 3

Jaarverslag 2010-2011 4

Bestuursmededelingen 20

AFC’s “Bie”-zonderheden 22

Ledenlijst 28

Zondag 1 31

De Jonge AFC’ers 37

Mixed Pickles 39

Eindstanden 2010-2011 41

De volgende Schakel verschijnt medio augustus 2011

En . . . volg dagelijks onze berichten op www.afc-amsterdam.nl


de AFC Schakel

Website: www.afc-amsterdam.nl

e-mail Schakel en website: webmaster@afc-amsterdam.nl

Productie Schakel Hans Elias 0297-741406

Redactie Andre Wijnand 06-22457424

Drukkerij Palteam 020- 4950435

Medewerkers Johan de Bie, Pim Adriaansz, Hans de Bie

Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50, 1082 LR A’dam

clubhuis 020-6445575

Verenigingsmanager

Henny Kottmann 020-4044043

verenigingsmanager@afc-amsterdam.nl

Administratie

Yvonne Steeman, Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam,

020- 6611513, fax 020-6611959,

administratie@afc-amsterdam.nl

Wedstrijdzaken

Theo Janssen, 020- 6611513, fax 020-6611959

wedstrijdzaken@afc-amsterdam.nl

Contributies t.n.v. AFC, ING 241002

Secretariaat AFC

Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam 06-53166640

AFC bestuur

Voorzitter Machiel van der Woude 020- 6623867

Secretaris Ronald Koster 020- 4977917

Penningmeester Benno Honsdrecht 06-15015894

Vice-voorzitter Ad Westerhof 020- 6444217

2e Secretaris Ruud Mantel 020- 6401900

Commissaris jeugdzaken Brian Speelman 06-53139933

Commissaris seniorenvoetbal Lou Hekster 06-53304374

Commissaris TOPamateurs Bob Duis 06-46160111

Commissies en contactpersonen

Elftalcommissie TOPamateurs Bob Duis 06-46160111

Elftalcommissie zondag B Patrick Reddering 06-47806481

Elftalcommissie zaterdag Sebo Woldringh 06-14672961

Jeugdcommissie

Voorzitter Brian Speelman 06-53139933

Wiebe Westerhof 06-54736036

Floor Wellens 06-44236713

René Toonen 06-52044823

Dennis Bijlsma 06-22245977

Jos van Moerkerk 06-51707560

Michiel Middendorf 06-51362635

Peggy de Hond 06-48205116

Ondersteuning Anjo Vorstenbosch 06-55384042

Jeugdcoördinatoren

Bert Rijmers: selectieteams 06-53434533

Martin Verburg: overige teams A, B en C 06-52017206

Jan Verhagen: overige teams D, E en F 06-51071908

Emiel Neter: World C. en Champions L 06-41509893

John de Lange : keepers 06-16304189

Commissie Sociale Zaken Johan de Bie 0297-582372

Veteranencommissie André Wijnand 0297-522668

Archiefcommissie Rik de Boer 023-5281970

Scheidsrechterscommissie Frans Juch 06-23622214

Clubstatisticus Chris Schröder 020-6152751

Trainers senioren o.a.

Cor ten Bosch 06-12088165

Wessel Colijn 06-11375452

Jeroen Brussee 06-10892823

Martin Verburg 06-52017206

Kees Bregman 06-22146418

Van de brug af gezien

22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

Onze club werd op 10 juni jl. opgeschrikt door het overlijden van Dick van der Klaauw,

oud-voorzitter en erelid van AFC. Dick heeft gedurende 22 jaar in verschillende bestuursfuncties

op bijzondere wijze leiding gegeven aan onze club. In mijn toespraak namens het

bestuur (in deze Schakel afgedrukt) tijdens de herdenkingsplechtigheid in hotel Huis ter

Duin te Noordwijk heb ik in 600 woorden de betekenis van Dick trachten te schetsen voor

AFC. Een schier onmogelijke taak, want over zijn voorzitterschap van de jeugdcommissie,

het penningmeesterschap en de jaren als bestuursvoorzitter valt veel goeds te

vertellen. Die activiteiten, anekdotes en mooie momenten zullen zeker bij andere gelegenheden

nog naar voren worden gebracht. Dick blijft in onze gedachten als een krachtig en

innemend bestuurder, die veel voor AFC heeft betekend. Het zal Ria en de kinderen goed

hebben gedaan dat een groot aantal clubgenoten in Noordwijk aanwezig was om Dick

te eren.

Het seizoen zit er weer bijna op. Op 6 juli 2011 vindt in ons clubhuis de Algemene

Vergadering plaats en dan wordt het boek 2010-2011 definitief dicht geslagen. In het

uitgebreide verslag van tweede secretaris Ruud Mantel worden de ‘ins’ en ‘outs’ van het

afgelopen verenigingsjaar besproken. Samenvattend was het een succesvol jaar met goede

resultaten en geslaagde evenementen. Wat betreft de resultaten was het natuurlijk in de

eerste plaats spannend of de uitzonderlijke prestaties in het seizoen daarvoor met kampioenschappen

van AFC 1 en 2 en zaterdag 1 niet gevolgd zouden worden door een flinke

terugval. Gelukkig was dat niet het geval. Ons eerste kwam uit in de nieuwe, zwaardere

Topklasse en eindigde onder leiding van Cor ten Bosch en Bob Duis op een prachtige

vierde plaats. De resultaten gaven na een wat aarzelende start hoop op een nog betere

plek, maar na een behoorlijke dip na de winterstop was het slotakkoord weer overtuigend

en konden spelers en begeleiding op de Gouden Ballen avond met opgeheven hoofd de

felicitaties in ontvangst nemen van bestuur en genodigden. Op deze avond werd ook

afscheid genomen van spelers die de A-selectie gingen verlaten, waaronder Said Moumane,

die, hoewel zelf met vakantie, toch een welverdiend applaus kreeg voor de 10

seizoenen, die hij actief was in AFC 1. Een sportieve speler, ‘gewapend’ met veel voetbalgogme,

techniek én discipline. Tot zijn 39 e deed de technische leiding dan ook graag

een beroep op Said. De naar Israël vertrekkende Laurens Samson werd uitgeroepen tot

speler van het jaar en Sjoerd Jens werd als topscorer van alle Topklasseverenigingen apart

in het zonnetje gezet. Het op veel plaatsen vernieuwde tweede elftal eindigde onder regie

van Wessel Colijn en David Westerhof in de reserve Hoofdklasse op een mooie 5 e plaats

na lange tijd in de kopgroep meegedraaid te hebben. Zaterdag 1 toonde aan een waardige

tweede klasser te zijn. Jammer genoeg haalden Jeroen Brussee en Paul van ’t Woud met

hun team de nacompetitie net niet.

De resultaten van de andere teams op de zaterdag en zondag waren wisselend. De rapportages

van de betreffende elftalcommissies in het jaarverslag laten echter duidelijk zien dat

de sfeer in de teams, ongeacht de prestaties, onverminderd goed was. Zondag 3 verdient

een groot compliment. Hoewel het af en toe behoorlijk tegen zat en het kampioenschap in

rook opging bleef deze selectie onder leiding van Martin Verburg en Cocky van Duivenbode

gefocust en was in de nacompetitie en de strijd om de districtbeker ten slotte niet

meer te houden. Promotie naar de reserve eerste klasse en bekerwinst waren het gevolg.

Chapeau! Een groot compliment ook voor ons eigen scheidsrechterscorps, dat weer bij

alle thuiswedstrijden acte de présence gaf.

In tegenstelling tot de senioren konden afgelopen seizoen bij de jeugd weer een groot

aantal kampioenen worden begroet en wonnen verschillende AFC-teams een districtbeker.

Allen van harte gefeliciteerd. Al dan niet kampioen, onze jeugd doet van zich spreken en

daar zijn we trots op. Niet vergeten mag worden dat een en ander een geweldige inspanning

vergt. Het grote aantal wedstrijden op de zaterdag en zondag, alsmede de trainingsarbeid

doordeweeks én het aanbod van verschillende evenementen, was weer kolossaal.

Het bestuur is alle functionarissen, in het bijzonder de jeugdcommissie, die dit alles voor

onze jeugd mogelijk maakten bijzonder dankbaar.

Nadat 6 juli aanstaande definitief de balans is opgemaakt met betrekking tot het afgelopen

seizoen staat het nieuwe verenigingsjaar al weer te trappelen. De eerste trainingen kondigen

zich aan en de voorbereidingen binnen de verschillende geledingen van onze club

zijn in volle gang. Lastig gegeven daarbij is wel dat de schoolvakanties in onze regio dit

jaar zeer laat vallen. Maar met een beetje goede wil en improvisatie kunnen mogelijke

problemen echter goed worden opgelost. Belangrijk is dat bestuur en commissies het

komende seizoen in vrijwel dezelfde samenstelling in touw blijven voor onze club.

Uitzondering hierop vormt de commissie commerciële zaken die na een lange periode

van samenstelling gaat veranderen. Het bestuur is de huidige commissie, in het bijzonder

Tim Timmerman, dankbaar voor al het werk dat in de loop der tijd is verzet.

Wat gaat het 117 e verenigingsjaar ons brengen? Krijgt AFC eindelijk duidelijkheid over

een nieuw sportpark aan de Zuidas of blijft de situatie weer even zo als die nu is? Kan ons

eerste zich weer meten met de besten uit de Topklasse? Zou het de A 1 nu (net) wel lukken

te promoveren naar de eerste divisie? Kunnen we bij de senioren enkele kampioenen

begroeten? De tijd zal het allemaal leren. Voor nu wens ik alle AFC’ers namens het

bestuur een heerlijke vakantie toe en hoop natuurlijk op een geweldige opkomst voor de

Algemene Vergadering. Er is veel om met plezier over te praten.

Machiel van der Woude

Voorzitter

2


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

Agenda voor de Algemene Vergadering

AGENDA voor de Algemene Vergadering van de Amsterdamsche Football

Club, te houden op woensdag 6 juli 2011 in het clubhuis op sportpark Goed

Genoeg aan de De Boelelaan te Amsterdam. Aanvang: 20.00 uur.

Indien op genoemd tijdstip niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig

zijn, wordt reeds nu een tweede Algemene Vergadering bijeen geroepen,

eveneens op woensdag 6 juli 2011, aanvang 20.30 uur.

1. Opening door de voorzitter.

2. Ingekomen stukken.

3. Notulen van de Algemene Vergadering van 1 juli 2010.

Deze notulen zijn gepubliceerd in de Schakel nummer 1 seizoen 2010-2011

89 ste jaargang, van 18 augustus 2010.

4. Bestuursmededelingen.

5. Jaarverslag secretaris seizoen 2010-2011.

Dit verslag is vanaf pagina 4 in deze Schakel opgenomen.

6. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2010-2011.

Dit jaarverslag ligt vanaf 30 juni 2011 voor belangstellende clubgenoten ter

inzage bij de administratie op sportpark Goed Genoeg.

Tevens kan vanaf die datum het verslag middels een e-mail bij de 1 ste penningmeester

Benno Honsdrecht (benno.honsdrecht@snsams.nl) door leden van

AFC opgevraagd worden.

7. Verslag kascommissie, décharge bestuur.

8. Verkiezing van het bestuur.

Het bestuur bestond uit de volgende leden:

Machiel van der Woude (voorzitter), Ronald Koster (secretaris), Benno Honsdrecht

(penningmeester), Ad Westerhof (vice-voorzitter), Ruud Mantel (2 de

secretaris), Lou Hekster (commissaris seniorenvoetbal), Bob Duis (voorzitter

TOPamateurs) en Brian Speelman (voorzitter jeugdcommissie). Allen zijn

herkiesbaar.

9. Contributies seizoen 2011-2012

Het bestuur stelt voor de contributies voor het seizoen 2011-2012 als volgt

vast te stellen:

seizoen 2011-2012 (2010-2011)

Senioren € 355,= € 340,=

Senioren 18 – 23 jaar € 310,= € 295,=

Senioren boven 60 jaar € 210,= € 200,=

Jeugdleden € 300,= € 280,=

Donateurs wordt verzocht minimaal € 117,= te betalen.

Toeslag voor betalen na 1 oktober € 50,=

Entreegeld nieuwe leden € 50,=.

Nieuwe leden zijn eerst speelgerechtigd na betaling voor 1 september 2011 van

de verschuldigde contributie, entreegeld en evt. overschrijvingskosten.

10. Vaststelling begroting seizoen 2011-2012.

11. Verkiezing Elftalcommissie A TOPamateurs.

Zitting hebben Bob Duis (voorzitter) , Jack van Gelder en Milko Vinke.

Het bestuur stelt voor deze commissie uit te breiden met Henk Bijlsma.

12. Verkiezing Elftalcommissie B.

Zitting hebben Patrick Reddering (voorzitter), Max Flam (secretaris) en Seth

van Straten. Allen zijn herkiesbaar.

13. Verkiezing Elftalcommissie C.

Zitting hebben Roy van Dijk (voorzitter), Sebo Woldringh (secretaris) en Jack

Huiman. Allen zijn herkiesbaar.

14. Verkiezing Jeugdcommissie.

Zitting hebben Brian Speelman (voorzitter), Rene Toonen (penningmeester),

Wiebe Westerhof, Peggy de Hond, Floor Wellens, Dennis Bijlsma, Jos van

Moerkerk, Michiel Middendorf en Anjo Vorstenbosch ondersteunt de commissie.

Wiebe Westerhof is niet herkiesbaar.

15. Verkiezing Commissie Commerciële zaken.

Zitting hebben Ad Westerhof (voorzitter), Tim Timmerman, Meindert Huisman,

Dennis de Wit en Alderd van der Zwaard.

De gehele commissie is niet herkiesbaar. Het bestuur zal z.s.m. komen tot een

invulling van de nieuw te vormen commissie.

16. Verkiezing Commissie Medische Zaken.

Zitting hebben Wim Crouwel, Michael Oliveira, Lex Swaan en

Ko Grosze Nipper. Allen zijn herkiesbaar.

17. Verkiezing Strafcommissie.

Zitting hebben Mr. Ernst Seunke Jr. (voorzitter), Mr. Ron Limburg,

Bas Rachman en plaatsvervangend lid Mr. Quintus Abeln.

Allen zijn herkiesbaar.

18. Verkiezing Commissie van Beroep.

Zitting hebben Roy van Dijk (voorzitter), Wiebe Westerhof en Patrick Reddering.

Wiebe Westerhof is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt kandidaat Dennis

Bijlsma.

19. Verkiezing Kascommissie.

Zitting hebben Wim Ringe, Frank Keijzer en Maarten Blokland

Plaatsvervangende leden zijn Jos Lonnee en Nicolaas van Ommeren.

Frank Keijzer is niet terstond herkiesbaar, zijn plaats wordt ingenomen door

Nicolaas van Ommeren.

Het bestuur draagt Edwin Geluk voor als plaatsvervangend lid.

20. Verkiezing Kennismakingscommissie.

Zitting hebben Hans Honsdrecht (voorzitter), Steve Bierman, Ger van Caspel,

Frans Juch, Brian Speelman, Peggy de Hond, Floor Wellens, Wiebe Westerhof,

Dennis Bijlsma, René Toonen, Leo de Nobel, Sebo Woldringh en Patrick

Reddering. Dennis Bijlsma is niet herkiesbaar.

21. Verkiezing Commissie Pers en Publiciteit.

Zitting hebben André Wijnand, Hans Elias en Jan van Galen.

Allen zijn herkiesbaar.

22. Verkiezing Archiefcommissie.

Zitting hebben Rik de Boer (voorzitter), Hans de Wijs en

Wim Ringe. Allen zijn herkiesbaar.

23. Verkiezing Veteranencommissie.

Zitting hebben André Wijnand (voorzitter), Frank Keijzer en

Nicolaas van Ommeren. Allen zijn herkiesbaar.

24. Verkiezing Commissie Sociale Zaken.

Zitting hebben Johan de Bie (voorzitter), Jan van Dijk, Ger van Caspel en

Edwin Geluk. Allen zijn herkiesbaar.

25. Verkiezing Scheidsrechterscommissie.

Zitting hebben Frans Jüch, Eric Bos, Peter Brans en Leo de Nobel.

Peter Brans is niet herkiesbaar.

Het bestuur stelt kandidaat Seth van Straten.

26. Verkiezing Commissie van Materiaal.

Zitting hebben Fred ten Nijenhuis en Wiebe Westerhof.

Allen zijn herkiesbaar.

27. Verkiezing Evenementencommissie.

Het bestuur stelt kandidaat Jan Verhagen en Henk Foppen.

28. Rondvraag.

29. Sluiting door de voorzitter.

Tegenkandidaten. Volgens artikel 11 par. 3b van het Huishoudelijk Reglement

moeten kandidaten worden gesteld voor uiterlijk 2 juli 2011 door een door

tenminste 15 seniorleden getekende voordracht.

Machiel van der Woude, voorzitter,

Ronald Koster, secretaris.

22 juni 2011.

3


1. INLEIDING

4

22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG Amsterdamsche Football Football Club over het seizoen Club 2010 - 2011 over het seizoen 2010-2011

Na het geweldige kampioensjaar 2009 – 2010, waarin zowel Zondag 1, Zondag 2 als Zaterdag 1 de kampioensvlag konden hijsen, was het de vraag

wat dit nieuwe seizoen zou brengen. Het is immers niet ongewoon dat na zo’n succesvol seizoen een stevige terugval volgt. Gelukkig bleef een dergelijk

scenario uit. Ons 1 ste zondagelftal presteerde met een 4 de plaats in de nieuwe Topklasse boven verwachting. Gewoon een uitstekend resultaat

voor Cor ten Bosch en zijn mannen. Zondag 2 had het soms moeilijk, moest vaak spelers door diverse omstandigheden missen, maar werd toch keurig

5 de en Zaterdag 1, vorig seizoen gepromoveerd naar de 2 de klasse, handhaafde zich moeiteloos in de subtop, een niet geringe prestatie.

Verheugend is zeker ook het grote aantal kampioenen bij de jeugd. In totaal waren 20 jeugdteams het sterkste in hun poule, 7 in het najaar (bij de

pupillen speelt men een najaars- en een voorjaarscompetitie) en liefst 13 in de voorjaarscompetitie. Onder Resultaten seizoen 2010-2011 worden al

deze kampioenen in dit Jaarverslag apart vermeld. Er werden uiteraard nog veel meer uitstekende prestaties geleverd, zo miste de A1 op een haar na

promotie naar de eerste divisie en werd de E4 in een zware poule zeer knap 2de, vlak na het ongeslagen AJAX.

Naast deze vele goede resultaten gebeurde er uiteraard nog veel meer binnen onze 116 jaar oude, maar als nooit tevoren jeugdig ogende, vereniging.

Ook nu weer, het begint eentonig te worden, sudderde het zuidas-traject en daarmee de mogelijke toekomstige gevolgen hiervan voor ons sportpark,

voort zonder dat er veel duidelijkheid ontstaat. Het enige prettige daaraan is dat AFC voorlopig kan blijven zitten waar het zit. De trip van ons 1 ste naar

Portugal, komende en gaande spelers en de vele evenementen, onder meer bij onze bruisende jeugdafdeling. Hierover en over een groot aantal andere

zaken leest u in dit jaarverslag aan de hand van de volgende hoofdstukken:

2 - De Algemene Vergadering 14 - De Scheidsrechterscommissie

3 - Het bestuur en de interne organisatie 15 - De overige commissies

4 - Resultaten seizoen 2010 – 2011 16 - Supportersclub “the Reds”

5 - TOPamateurs 17 - Stichting “Keep Smiling”

6 - Zondag senioren 18 - Stichting Goed Genoeg en de V.S.G.G.

7 - Zaterdag senioren 19 - AFC en de Zuidas

8 - De jonge AFC’ers 20 - De evenementen

9 - De Klassieke Veteranen 21 - AFC’s dochter ACC

10 - De commissie medische zaken 22 - 4 mei herdenking

11 - Pers en Publiciteit 23 - In memoriam

12 - Archiefcommissie 24 - Resumé.

13 - De commissie Commerciële Zaken

2. DE ALGEMENE VERGADERING

De jaarlijkse Algemene Vergadering vond plaats op donderdag 1 juli 2010. Op deze vergadering, die traditiegetrouw plaatsvond in de achterzaal

van ons clubhuis op Sportpark Goed Genoeg, tekenden 60 werkende leden de presentielijst. De notulen van deze vergadering werden

verzorgd door de 2 de secretaris Ruud Mantel en werden gepubliceerd in “De Schakel” nummer 1, seizoen 2010-2011, 89 ste jaargang van

18 augustus 2010.

3. HET BESTUUR EN DE INTERNE ORGANISATIE

Het bestuur was voor het seizoen 2010 - 2011 als volgt samengesteld:

Voorzitter: Machiel van der Woude (21 ste jaar in het bestuur)

Vice-voorzitter: Ad Westerhof (13)

Secretaris: Ronald Koster (10),

Penningmeester: Benno Honsdrecht (2)

2 de secretaris: Ruud Mantel (4)

Voorzitter jeugdcommissie: Brian Speelman (3)

Commissaris TOPamateurs: Bob Duis (4)

Commissaris seniorenvoetbal: Lou Hekster (1)

Het bestuur kwam 22 keer officieel in vergadering bijeen en daarnaast vond vrijwel dagelijks onderling overleg tussen de bestuursleden plaats.

Het bestuur werd bij de uitvoering van het beleid op het sportpark dagelijks geassisteerd door de verenigingsmanager Henny Kottmann, de

administrateurs Theo Janssen en Yvonne Steeman en sportparkmanager Pim van de Meent, die op zijn beurt weer ondersteund werd door zijn

medewerkers.

Frans Ris, bijgestaan door Joop Kenter, fungeerde ook dit seizoen tot veler tevredenheid als pachter van het clubhuis, en zal dat ook komend

seizoen blijven doen. Marjan Janssen en haar echtgenoot Theo traden op als respectievelijk gastvrouw en gastheer voor tegenstanders en

scheidsrechters. Marcel Koster begeleidde ook dit seizoen het arbitrale trio en was tevens wisselfunctionaris bij de thuiswedstrijden van het

eerste elftal, Hans Elias redigeerde De Schakel en was iedere dag actief als webmaster van de meest bezochte website van alle amateurvoetbalclubs

van Nederland. Chris Schröder produceerde voor het 47 ste jaar in successie de standen en andere statistische wetenswaardigheden van alle

AFC-teams. Vanzelfsprekend mag niet onvermeld blijven dat meer dan 60 commissieleden in de vele commissies (zie voor hun namen en

activiteiten de hoofdstukken 5 t/m 15) en talloze trainers, elftalleiders en andere vrijwilligers iedere week tijd vrijmaken om de talloze

wedstrijden en trainingen in goede banen te leiden.

4. RESULTATEN SEIZOEN 2010 - 2011

In het seizoen 2010 - 2011 betraden bij AFC maar liefst 111 teams het veld, verdeeld over 26 seniorenteams, 21 juniorenteams, 40 pupillenteams

en 24 Champions Leaque en World Cup teams.


Sportspecialisten

In 2007 bekroond tot beste ‘voetbalzaak’ van Amsterdam.

Adidas - Nike - Vedette - Puma - Cruyff

Mizuno - Pantofola d’Oro - Lotto

www.hergo.nl

ELANDSGRACHT 98 1016 VA AMSTERDAM

Tel. 020-6231735 E-mail: smitcruyff@planet.nl

www.smit-cruyff.nl


Heeren Makelaars is gespecialiseerd

in de aan- en verkoop van woningen

en bedrijfsonroerend goed in de regio

Amsterdam.

Wij zijn gevestigd in Amsterdam

Oud-Zuid aan het Minervaplein. Ook

voor hypotheken, taxaties & huur en

verhuur bent u bij ons aan het juiste

adres.

Voor info: Eran Hausel AFC 3 (zat.)

Roemer Visscherstraat 41 - 1054 EW Amsterdam

T 020 6722109 - F 020 4706446

info@trifium - www.trifium.nl

De pensioen, hypotheek en arbeidsongeschiktheidsspecialist

voor zelfstandig ondernemers en particulieren.

Uw financiële planning in de toekomst

vormt een basis van onze advisering.


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

Kampioenen, bekerwinnaars en promovendus:

In het seizoen 2010-2011 telde AFC maar liefst 21 kampioenen !

Senioren: Zaterdag 6, Zondag 3 promoveert naar de Reserve 1 ste klasse.

Junioren: Najaarscompetitie: B2 zondag, C2 zondag, C3 zondag en C4 zondag.

Junioren: Voorjaarscompetitie: C5.

Pupillen: Najaarscompetitie: D3, D4, E2 en E Top.

Pupillen: Voorjaarscompetitie: D9, E2, E3, E5, E10, E15, F2, F4, F5, F8 en F11.

De KNVB beker werd gewonnen door: Zondag 3, A1, B2 zondag, C3 en D1.

Zondag 3 boekte nog meer succes. Het team van Martin Verburg en Cocky van Duivenbode promoveerde na een bloedstollende finale tegen

ZSGO/WMS 2 naar de Reserve 1ste klasse. Chapeau !

5. TOPAMATEURS

AFC 1 en 2 vallen onder de verantwoordelijkheid van de Elftalcommissie A TOPamateurs, bestaande uit Bob Duis, Jack van Gelder en, dit jaar voor

het eerst, Milko Vinke. Bob Duis en David Westerhof, teamleider van het 2 de , berichten ons als volgt:

Zondag 1

Het seizoen 2010-2011, het eerste seizoen in de nieuwe KNVB Topklasse, begon met vallen en opstaan door een groot aantal schorsingen en

blessures. Als gevolg van de wedstrijden in de nacompetitie om het Kampioenschap van Nederland seizoen 2009-2010 was de pakkans hoger

voor onze spelers m.b.t. het oplopen van gele kaarten en daarnaast begon het seizoen voor een aantal spelers met serieuze blessures, waarbij

Gijs Roodbeen de grootste pechvogel was.

De eerste wedstrijd in de Topklasse moest kampioenenmaker Cor ten Bosch direct puzzelen en speelden wij tegen Haaglandia met een beetje

fantasie opstelling. Een keurig gelijkspel was een prima resultaat en midweeks stond direct de wedstrijd voor de KNVB beker tegen Kozakken

Boys op het programma. Een fikse kater liepen wij daar op door een kansloze nederlaag en dat viel ons koud op ons dak.

De zondag hierop volgend werd thuis tegen Dijkse Boys de eerste overwinning geboekt maar de volgende midweekse wedstrijd werd opnieuw

een teleurstelling. Uit bij Quick ’20 in Oldenzaal waren de mannen van ons vlaggenschip na een bustocht van 160 km niet in goede doen en

werd wederom verloren.

Op 5 september kwam echter de revanche tegen Hilversum (thuis) en won de ploeg met ruime cijfers. Toen werd al snel duidelijk dat AFC dit

seizoen een goede ploeg had en minimaal Topklasse waardig moest kunnen zijn. Enkele ploegen waren nog een maatje te groot (bijv. Argon en

FC Oss) maar mooie overwinningen werden behaald tegen Achilles ’29, FC Lienden en Gemert.

AFC kwam prima voor de dag in de nieuwe Topklasse en onze spelers kwamen steeds beter in vorm. Ronnie “Kanonnie” van Es kwam er in de

wedstrijd tegen FC Lienden voor het eerst bij en dat bleek een goede “boost” voor het zelfvertrouwen. Een mooie 1-4 overwinning voor de

Reds werd dan ook in Lienden behaald.

Tijdens de winterstop werd Portugal voor het eerst aangedaan. Jack van Gelder legde het contact met Ron Jans en een aantrekkelijke wedstrijd

tegen Eredivisieclub Heerenveen was het resultaat.

AFC 1 kwam sterk terug uit de winterstage en won achtereenvolgens van Haaglandia en Quick’20. Er werden al grapjes gemaakt dat de badjassen

opnieuw besteld konden worden. De volgende wedstrijden waren echter minder. De Baronie stond stijf onderaan en onze jongens

dachten dat klusje wel even te kunnen klaren, maar het weer gooide roet in het eten. Met een keiharde storm viel er eigenlijk niet te voetballen

en de Baronnen hadden minder pech dan AFC. Die 1-2 nederlaag luidde een slechte fase in waarbij AFC slechts 2 punten uit 6 wedstrijden

haalde, maar de wederopstanding kwam op tijd.

Thuis tegen FC Lienden werd (opnieuw) heel goed gevoetbald en vervolgens werd nagenoeg alles gewonnen. Alleen FC Oss had vlak voor tijd

veel geluk in de wedstrijd op Sportpark Goed Genoeg, terwijl AFC werkelijk de gehele wedstrijd duidelijk beter speelde tegen de latere

kampioen. De coach van FC Oss gaf na afloop ook eerlijk toe dat hij vond dat zijn ploeg de overwinning niet verdiend had.

En zo eindigt AFC haar eerste jaar in de KNVB Topklasse op een mooie vierde plaats. Iedereen heeft genoten van een enerverend seizoen met

meer ups dan downs.

Laurens Samsom werd benoemd tot speler van het jaar. Een geweldige prestatie van een jongen uit onze eigen jeugdopleiding en Sjoerd Jens

werd Algeheel Topscorer van de KNVB Topklasse. Een Topjaar voor AFC in de Topklasse en trots overheerst.

Namens de commissie Topamateurs,

Bob Duis.

Zondag 2

Na een geweldig seizoen 2009-2010 onder leiding van Wessel Colijn en Joey van Leijenhorst, werd het afgelopen seizoen gestart met hoge

verwachtingen. Enkele spelers vertrokken naar andere verenigen en de nodige versterkingen vanuit de A1 kwamen erbij.

Door de wens om met voldoende mensen en voldoende kwaliteit te starten in de nieuw gevormde Topklasse was de selectie van het eerste elftal

ruim bemeten. Dit zorgde uiteraard voor veel concurrentie binnen de selectie van het eerste maar had tegelijkertijd ook gevolgen voor het

tweede elftal. De eerste maanden van de competitie werden er regelmatig 5 spelers per wedstrijd doorgeschoven naar het tweede elftal.

Voor ons tweede elftal waren de gevolgen van deze formatie wisselingen in de eerste maanden van de competitie goed zichtbaar omdat van

vaste patronen nauwelijks sprake was.

7


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

Een compliment aan het team en aan de spelers van de selectie van het eerste die gedurende het seizoen werden ingepast voor de wijze waarop,

na een moeilijke star, de zaak positief werd opgepakt. Uitwedstrijden zoals bij Elinkwijk, waar de tegenstander een volwaardig Hoofdklasse

team op de been bracht, werden onder andere verloren door de gevolgen van de wat trage start. Samenspel en teamspirit groeiden gestaag

tijdens het seizoen en de resultaten werden steeds overtuigender.

Na de winterstop werden er slechts enkele spelers per week doorgeschoven naar het tweede elftal. Dit had moeten bijdragen tot meer stabiliteit

in de groep. Echter door het wegvallen van aanvoerder Joey Singels (studie verplichtingen in het buitenland), Kay Bottse en Nordin Dibi

(chronische blessures) en Jonathan Richards en Winston Telgt die wegens persoonlijke omstandigheden stopten met voetballen werd de selectie

erg klein. Al met al werd het seizoen afgesloten met een zeer behoorlijk resultaat.

Het tweede elftal is iedereen erg dankbaar voor alle inspanningen die er voor hebben gezorgd dat er iedere week een volwaardig elftal op de

been werd gebracht. Naast de prestatie stond het plezier centraal en dat is iets waar we allemaal tevreden over kunnen zijn.

Het seizoen werd afgesloten met een diner in Amsterdam. Na het diner hebben spelers en technische begeleiding, de zorgvuldig opgebouwde

reputatie van het innemen, het gevolg van een jaar lang oefenen na de training op donderdagavond, tot laat in de stad in de praktijk gebracht.

Gelukkig hebben we de foto’s nog !

David Westerhof, elftalleider AFC 2 seizoen 2010-2011.

6. ZONDAG SENIOREN 3 T/M 11

Patrick Reddering bericht namens de elftalcommissie B als volgt:

Samenstelling B-commissie

De B-commissie bestond afgelopen seizoen uit Patrick Reddering, Max Flam en Seth van Straten. De begeleiding van de zondag 3 t/m zondag 5

was in handen van Patrick Reddering. Max Flam hield zich bezig met de zondag 9 en zondag 11. En Seth van Straten was verantwoordelijk

voor de zondag 6, 7, 8 en 10. Volgend seizoen zal er een extra seniorenteam bijkomen waardoor we in totaal met 12 teams op zondag uitkomen.

De B-commissie zal het nieuwe seizoen in dezelfde samenstelling doorgaan.

Trainer/trainingen

Martin Verburg was afgelopen seizoen trainer van de zondag 3. Hij werd daarbij geassisteerd door elftalleider Cocky van Duivenbode. Beiden

zullen ze het komende seizoen weer de begeleiding van de zondag 3 op zich nemen.

De training van de overige seniorenteams stond op woensdagavond onder leiding van Kees Bregman. Op zondag was Kees op AFC aanwezig

om wedstrijden van de zondag 4 t/m zondag 11 te bekijken en de spelers te coachen. Met ingang van het nieuwe seizoen zal Kees doorgaan met

het trainen van de overige seniorenteams, maar daarnaast zal hij trainer/coach worden van zijn “eigen team” de zondag 4. Onze clubscheidsrechter

Gerrit Altena wordt de nieuwe elftalleider van dit team.

Scheidsrechters

Dankzij de regelmatige inzet van onze eigen scheidsrechters Gerrit Altena, Erik Bos, Hans Elias, Herman Fritzsche, Adriaan Jeukens, Frans

Jüch, Rutger Koopmans, Karel Kuyvenhoven, Leo de Nobel, Steve Ritfeld en Ap Springer was het mogelijk praktisch alle thuiswedstrijden van

onze zondagteams te laten leiden door eigen scheidsrechters. Ook kwamen onze scheidsrechters weer in actie bij de twee senioren toernooien,

namelijk: `Het Gelukkig Nieuwjaar toernooi` en de ´Be Friends Cup`. Herman Fritzsche heeft dit seizoen zijn indrukwekkende carrière als

scheidsrechter bij AFC afgesloten. Mede namens de spelers willen wij Herman nogmaals bedanken voor zijn jarenlange inzet.

Bestuur

Bij de start van het afgelopen seizoen heeft Lou Hekster, als nieuw bestuurslid, de portefeuille seniorenvoetbal van Ronald Koster overgenomen.

Samen met Lou en de leden van de elftalcommisie C hebben we veel tot stand gebracht. Vooral bij de organisatie van de twee grote

onderlinge toernooien werd er weer goed samengewerkt. Wij bedanken Lou voor zijn ondersteuning en adviezen.

Administratie

Dankzij de medewerking van Theo Janssen en Yvonne Steeman op de administratie werd ons veel werk uit handen genomen en konden we

onze aanvoerders en spelers altijd goed informeren over o.a. wijzigingen in het wedstrijdprogramma, het aanvragen van nieuwe spelerspassen,

opgelegde schorsingen, nog openstaande boetes en contributies. Het afgelopen seizoen hebben ze samen met onze verenigingsmanager Henny

Kottmann weer veel belangrijk werk verricht. Bedankt daarvoor!

Wedstrijdsecretariaat

Elke zondag werd de wedstrijdtafel op uitstekende wijze bemand door Theo Janssen. Een prima gastheer voor aanvoerders, leiders en scheidsrechters.

Zijn betrokken en actieve bijdrage heeft ook grote waardering bij onze eigen aanvoerders. Komend seizoen zullen we Theo echter op

de zondag helaas niet meer terugzien als gastheer bij de wedstrijdtafel. Namens onze aanvoerders en de scheidsrechters bedankt voor het

vervullen van deze belangrijke functie.

Sportpark

De organisatie van de kleedkamers, materialen en velden op ons prachtige sportpark werden door de inzet van Pim van de Meent en zijn vaste

team tot volle tevredenheid uitgevoerd. Onze teams worden elke zondag uitstekend opgevangen en begeleid. Leuk om hier alvast te melden is

dat er, ijs en weder dienende, vanaf het nieuwe seizoen vier nieuwe kleedkamers, in de vorm van portocabins, bijkomen.

Teams

Zondag 3 kan terugkijken op een zeer geslaagd seizoen. In de reguliere competitie eindigde het team van trainer Martin Verburg en elftalleider

Cocky van Duivenbode op de derde plaats. Maar in de laatste weken van het seizoen werden nog twee hele mooie prijzen gewonnen. Eerst de

KNVB districtsbeker West 1 en daarna werd via de nacompetitie ook nog eens promotie naar de reserve 1 e klasse bereikt. Kortom: een

fantastische afsluiting van het seizoen!

8


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

Zondag 4 heeft sportief gezien een teleurstellend seizoen achter de rug in de reserve 3 e klasse. Ondanks de vele nederlagen in de competitie

bleef de vaste kern van het team toch tot het einde van het seizoen met plezier trainen. Vanaf het nieuwe seizoen krijgt de zondag 4, in de

persoon van Kees Bregman, een eigen trainer/coach. Daarnaast zal Gerrit Altena de rol van elftalleider gaan vervullen. Enkele nieuwe spelers

en jeugdspelers uit onze eigen zondag A1 zullen dit team gaan versterken.

Zondag 5 heeft een wisselvallig seizoen achter de rug in de reserve 4 e klasse. Met een keurige eindklassering in het rechterrijtje heeft het team

goed gepresteerd. Enkele spelers hebben besloten om met ingang van het nieuwe seizoen hun voetbalcarrière in de veteranen van AFC voort

te zetten. Hun vervangers zijn inmiddels al aangetrokken. Met deze versterkingen moet een plek in het linkerrijtje er volgend seizoen zeker

inzitten.

Zondag 6 onder leiding van aanvoerder Teun Linthorst, heeft afgelopen seizoen aan de onderkant van de middenmoot meegedraaid. Gelukkig

heeft dit de pret niet mogen drukken. Het verdient nog te worden opgemerkt dat de heren altijd in grote getale aanwezig zijn bij de training,

hulde! Ook komend seizoen zal dit team uitkomen in de regio buiten Amsterdam. Men steekt qua resultaat de hand in eigen boezem en men laat

zich typeren door de zin: woorden zijn overbodig!

Zondag 7 is op dit moment het jongste vriendenteam bij de zondagsenioren en staat onder leiding van Seth van Straten en de empathische

coach Eric Schiering. Opnieuw is een goede middenpositie op de ranglijst behaald, waarbij met name de tweede seizoenshelft indrukwekkende

resultaten met zich heeft gebracht. Dit seizoen hoorde een rit met de officiële AFC spelersbus er ook bij, een geweldige KIENprijs. Tot slot mag

ook de vaste scheidsrechter, Erik Bos, niet onopgemerkt blijven: Erik veel dank! De zomer zal in het teken van BBQ en voetbal staan; de voorbereiding

voor het nieuwe seizoen kan alweer bijna beginnen. De zondag 7 zal opnieuw in de reserve 5e klasse uitkomen.

Zondag 8 zakte na een wervelend begin van het seizoen voor de winterstop ver terug. De eerste titanenstrijd tegen zondag 9 werd nog

gewonnen door het 8e maar de tweede wedstrijd is dik verloren. Ook na de winterstop was het zeer wisselvallig gesteld met het team. Mede

door blessures, vakanties en werk was het soms puzzelen om ondanks de brede selectie van 19 man een team op de been te krijgen. Bloed,

zweet en tranen hoorden er ook dit jaar weer bij, wat evenwel resulteerde in winst van de laatste wedstrijd dit seizoen. De zomer wordt gebruikt

om te werken aan de conditie en de heren verwachten in september weer met een juiste teamspirit de competitie in te gaan.

Zondag 9 heeft een prachtige vierde plaats in de reserve 5e klasse behaald. Het team is vorig jaar in z'n geheel overgekomen van Geuzen-

Middenmeer en voelde zich al snel helemaal thuis bij AFC. Onder leiding van aanvoerder Thomas van der Werff zal het team volgend seizoen

in de reserve 5e klasse gaan strijden voor de hoogste eindklassering.

Zondag 10 wordt al twee jaar geteisterd door het gebrek aan een vaste keeper. Het is een leuke groep met leuke kerels, die aardig kunnen ballen

en weer terug zijn waar ze thuis horen: de zevende klasse (quote Jack Duis). De teamcaptain heeft zelf negen maanden niet gevoetbald door

verblijf in het buitenland, maar is inmiddels weer terug. Met een Hongaar, een Griek en een aantal Chinezen in het team is het een zeer internationaal

gezelschap, dus in de kleedkamer spreken ze de taal van het voetbal… die verstaan ze allemaal. Op naar het nieuwe seizoen dus!

Zondag 11 speelt al vele jaren als vriendenteam met elkaar. Mede door het ontbreken van een aantal belangrijke vaste krachten vielen de

resultaten in de eerste seizoenshelft een beetje tegen. Maar door een bijna ongeslagen tweede helft van het seizoen eindigde het team toch nog

als middenmotor in de reserve 7e klasse.

Activiteiten

Samen met de elftalcommissie C en Lou Hekster hebben we afgelopen seizoen weer twee succesvolle voetbaltoernooien georganiseerd.

Op 9 januari werd het 'Gelukkig Nieuwjaar' toernooi gespeeld in de sporthal van Borchland en op 18 mei werd het seizoen afgesloten met de

'Be Friends Cup' op de velden van AFC. De 'Be Friends Cup' is de nieuwe naam voor het traditionele ABC Cup toernooi dat al vele jaren voor

alle seniorenteams wordt georganiseerd.

Vrijwilligers

De B-commissie is zuinig op haar vrijwilligers en koestert deze AFC-leden binnen de club. Wij bedanken iedereen voor hun inzet, want dankzij

hun inspanningen is het weer een zeer geslaagd seizoen geworden.

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie en tot ziens bij de start van het nieuwe voetbalseizoen 2011/2012.

7. ZATERDAG SENIOREN

Hoe is het de elftallen, zaterdag 1 tot en met 11, alsmede de veteranen 1, 2 en 3, vergaan?

Het vlaggenschip, de zaterdag 1, stond dit seizoen voor het vierde achtereenvolgende jaar onder de technische leiding van Jeroen Brussee en

Wessel Colijn, geflankeerd door elftalleider Paul van ’t Wout.

Het seizoen daarvoor waren zij kampioen geworden in de 3 e klasse en dus daarom mochten zij zich opmaken voor een sportieve strijd in de

standaard 2 e klasse A. Het is het seizoen van de gelijke spelen geworden. Maar liefst 10x een “Unentschieden” ! Niet verloren, maar toch ook

10 x twee punten misschien wel laten liggen. In ieder geval hebben zij tot een paar wedstrijden voor het einde nog meegedaan om een hoge

klassering met mogelijk nog een periodetitel in het verschiet, dan wel nog zicht op promotiewedstrijden. Uiteindelijk duurde het seizoen net iets

te lang en zijn zij met lege handen geëindigd op toch een verdienstelijke 6 e plek. Kortom, voor het eerste jaar weer in de 2e klasse, meer dan

prima. De sfeer was goed met een leuke, brede selectie met als hoogtepunt de trip naar Barcelona in de winterstop.

Voor het nieuwe seizoen blijft de selectie, inclusief Jeroen en Wessel, nagenoeg bij elkaar. Elftalleider Paul van ‘t Wout heeft afscheid

genomen. Wij willen hem hartelijk bedanken voor zijn bijdrage in de afgelopen twee seizoenen.

De sterren van Zaterdag 2 zijn uiteindelijk 5 e geworden in de reserve 1 e klasse. En dat vonden deze voormalige profs waaronder een Brian

Roy, Richard en Rob Witschge, Michel Kreek, maar ook o.a. de oer-AFC’ers Robert Gehring, Hans Geerlings, Laurens Bianchi en Ken

Watanabe eigenlijk wel prima zo. Zat 1 & 2 vormen geen selectie. Echter voor het komende seizoen zal toch bekeken gaan worden hoe de

teams elkaar af en toe kunnen aanvullen, versterken, helpen etc. De zaterdag 3 van Eran Hausel c.s. kende een mooie eerste helft van het

seizoen, maar haalde na de winterstop een stuk minder punten. Wat dat betreft een kopie van voorgaande jaren. Blijven trainen jongens!

De oudere garde zal komend seizoen de overstap gaan maken naar de veteranen. En een nieuwe lichting spelers van RAP 1 zal overkomen.

9


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

Zaterdag 4 had dit jaar een nieuwe spokesman in de persoon van Jelle Folmer die het stokje van Joost Harmsen had overgenomen. Zij hebben

een wisselend seizoen gedraaid met niet altijd voldoende mensen, maar uiteindelijk zijn zij als 6e toch nog net in het linkerrijtje geëindigd.

Zaterdag 5, nog altijd onder leiding van Maarten Blokland, heeft sportief gezien toch een beetje een teleurstellend seizoen gedraaid en is 9 e

geworden. Komend seizoen ook hier nieuwe aanwas!

En dan mag trompetgeschal klinken want zaterdag 6 is na het kampioenschap van vorig jaar als zat 8, wederom kampioen geworden. Glansrijk

met slechts drie gelijke spelen en nul nederlagen mochten zij zich terecht wederom kampioen noemen. Hulde voor de mannen van Sebastian

Brokmann c.s. en volgend seizoen mogen zij als zat 3 de trilogie proberen te behalen in de reserve 2 e klasse.

De mannen van Zaterdag 7, met Jack Huiman en David Westerhof aan het roer, hebben zich uiteindelijk weten te handhaven en zijn 7 e van de

11 geworden na een mooie eindsprint. Volgend jaar weer in de reserve 3 e klasse en hopelijk weer in een meer Amsterdamse poule.

De teams van zat 8 tot en met zat 11 zijn allemaal in de reserve 4 e klasse uitgekomen. Zaterdag 8 van Sebastian Licht c.s. is 9 e geworden van

de 12 en daar had eigenlijk wel iets meer ingezeten. Echter ook hier was het af en toe puzzelen met de bezetting. Daarom in het nieuwe seizoen

ook hier een aantal nieuwe spelers. De penningmeester zal overall blij zijn ! Het Zaterdag 9 van Jean-Paul Lo-ten-Foe is uiteindelijk 6e

geworden. En wellicht toch ietwat teleurstellend na hun net misgelopen titel van vorig seizoen. Desalniettemin weer een constant jaar gedraaid

met als slotapotheose het winnen van de “”Be Friends-cup””. In een spannende finale werd het 2-1 tegen ………zaterdag 1! Zaterdag 10 van

Victor de Vries c.s. heeft sportief niet veel klaargemaakt: 11 e stek, terwijl zij in het hoofd én in de kleine ruimte (zie het indoor zaalvoetbaltoernooi

bij Borchland) toch aardig kunnen ballen. Enfin, de lol was er niet minder om.

Zaterdag 11 van Alain Leons c.s. was dit seizoen gepromoveerd naar de reserve 4 e klasse na de titel van vorig jaar en is uiteindelijk als 4 e

geëindigd. Deze jonge honden hebben inmiddels als 2 e jaars senioren hun draai aardig gevonden en zijn, zoals eigenlijk alle zaterdagteams, een

echt AFC vriendenteam.

Velen van ons zijn al op jonge leeftijd lid geworden om vervolgens opgeleid te worden voor de veteranen. De Veteranen 1 onder de bezielende

leiding van bestuurslid seniorenvoetbal Lou Hekster hebben sportief gezien een veel leuker seizoen gedraaid dan het jaar daarvoor. You win

some, you lose some, maar bovenal was er weer de lol in & buiten het veld, alsmede in ons clubhuis bij Frans Ris, Joop Kenter & staff.

Alhoewel nog wel even gezegd moet worden dat het nog dikwijls puzzelen en schrapen van spelers was. Daarom zullen dan ook voor komend

seizoen, het 25 e seizoen in successie van zami quattro, zami cinque én V1, een flink aantal spelers uit voormalig zat 3 en zat 8, gaan toetreden

tot dit illustere gezelschap met vele bestuurs- en diverse commissieleden; leden van verdienste, zilveren ploegers etc etc. Maar ja, ze worden er

niet jonger op en de praktijk leert nu eenmaal dat je een brede selectie nodig hebt. Maar om met de woorden van coach Lou te spreken “”je bent

zo sterk als je bank””.

De Veteranen 2 van “”kootsj”” Robby Lobatto hadden er de voorkeur aangegeven om in de 30+ (i.p.v. 35+) competitie te willen gaan

uitkomen. Helaas vielen na de KNVB-indeling nog een 5-tal ploegen weg, waardoor V2 een anderhalve competitie moest gaan spelen.

Uiteindelijk toch nog tot 18 wedstrijden met leuke tegenstanders van vooral buiten Amsterdam. “”Een verademing””, aldus de kootsj.

De veteranen 3, met nog steeds “”Marko”” (Marcel Koster voor intimi) aan het roer, hebben sportief gezien hun beste seizoen sinds

jaaaaaaaaaaaaaaaren gedraaid. En zijn als 5 e van de 13 geëindigd in de 45+ competitie. En tja, succes trekt mensen aan, dus voor komend

seizoen weer nieuwe aanwas.

Tot zover het wel en wee van zat 1 tot en met veteranen 3. En het seizoen is voorbij gevlogen. Maar ja, alles valt of staat ook met een perfecte

organisatie zoals daar zijn, in willekeurige volgorde: Marjan Janssen met haar wedstrijdtafel. Tegenstander én scheidsrechters werden wederom

op meer dan AFC-waardige wijze ontvangen. En onder coördinatie van Frans Juch waren alle, ook de lagere teams weer voorzien van een

scheidsrechter. Kom daar maar eens om bij een willekeurige andere amateurclub. Frans, Peter Brans, Adriaan Jeukens, Steve Ritfeld, Leo de

Nobel, Erik Bos, Hans Dekkers, Appie Springer, Karel Kuijvenhoven, Wim Ringe en Rutger Koopmans. Hulde !

En dan natuurlijk het veelvuldig contact met Theo Janssen op het wedstrijdsecretariaat. Yvonne Steeman op de administratie, samen met

verenigingsmanager Henny Kottman. Alles liep eigenlijk weer ouderwets prima. En dank ook weer aan onze sportparkmanager Pm van de

Meent met zijn mannen. Het oude kunstgrasveld (veld 3) hebben we gelukkig zo min mogelijk hoeven in te delen. En voor het komend seizoen

schijnt dit veld kwalitatief te worden opgepimpt. Ook hebben wij dit jaar de 17.00 uur wedstrijden weten te beperken. Op de een of andere

manier paste het allemaal aardig in het schema alhoewel wij altijd afhankelijk zullen blijven van het grote aantal jeugdteams op de zaterdag.

Kortom het is weer een mooi seizoen geweest en dank dan ook mijn beide commissieleden Roy van Dijk en Jack Huiman, alsmede bestuurslid

seniorenvoetbal Lou Hekster voor de prettige samenwerking.

Aldus, Sebo Woldringh, secretaris AFC zat-cie.

8. DE JONGE AFC’ERS

Het seizoen 2010-2011 is enige weken gelden afgesloten en de voorbereidingen op komend seizoen zijn alweer gestart. Tijd dus voor een

korte terugblik op de afgelopen periode door Floor Wellens.

De selectie teams van AFC spelen voor een amateur vereniging op een behoorlijk hoog niveau. De B1, C1 en D1 kwamen uit in de eerste

divisie. De D2 kwam dit seizoen voor het eerst uit in de tweede divisie, na vorig seizoen promotie te hebben afgedwongen in de derde divisie.

De B2 heeft zich via de nacompetitie kunnen handhaven in de tweede divisie en de A1 en A2 hebben zelfs promotiewedstrijden gespeeld.

Helaas strandden beide teams in de finale wedstrijd en komen zij ook komend seizoen uit in de tweede en dede divisie. Een aantal teams heeft

de KNVB bekerfinale gewonnen en de D1 werd dit seizoen winnaar van de Supercup.

Ook de andere jeugdteams hebben zich goed gemanifesteerd, wij hebben weer een groot aantal kampioenen kunnen feliciteren, en de teams die

geen kampioen geworden zijn hebben vrijwel allemaal een waardevol seizoen achter de rug. Onze dank gaat uit naar de leiders, die zich weer

met veel enthousiasme hebben ingezet voor hun teams. Dit geldt uiteraard ook voor onze allerjongste jeugd: de World Cup en Champions

League, waar iedere week een groot aantal ouders actief zijn bij de interne competitie.

En als wij het dan toch over vrijwilligers hebben: dit seizoen heeft een groot aantal scheidsrechters uit de eigen jeugd de leiding gehad over

wedstrijden van de D- E en F pupillen. De overige jeugdwedstrijden werden geleid door enthousiaste ouders die ook allen de scheidsrechterscursus

met succes hebben volbracht. Wij hopen komend seizoen weer een aantal nieuwe enthousiaste jeugdleden en ouders de gelegenheid te

bieden een cursus te volgen, zodat er niet continue een beroep op de huidige scheidsrechters gedaan hoeft te worden.

10


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

De evenementencommissie heeft dit seizoen met groot succes een aantal jeugdevenementen georganiseerd: de herfsttweedaagse, de

Sinterklaasviering, het Kerstdiner voor de C junioren, AFC Superstars in Borchland en natuurlijk ter afsluiting van het seizoen het Mini WK.

Ook jeugdtrainers en spelers van diverse selectieteams hebben zich in hun vrije dagen met veel plezier ingezet tijdens al deze evenementen.

De toernooicommissie heeft een groot aantal externe toernooien aangenomen om alle jeugdteams die graag wilden deelnemen aan toernooien

tegemoet te komen. Op deze manier hebben in het hele land (en in sommige gevallen ook in het buitenland) een aantal teams, veelal met groot

succes, deelgenomen aan toernooien op verschillende niveau’s. Ook de spelers van de World Cup hebben aan toernooien deelgenomen om zo

alvast te wennen aan het spelen in de F-competitie.

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat wij deze zomer het AFC voetbalkamp gaan introduceren. Het voetbalkamp, dat bedoeld is voor jongens

en meisjes in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar, zal in juli worden gehouden bij AFC en staat onder leiding van onze eigen jeugdtrainers. Er hebben

zich inmiddels al meer dan 200 kinderen aangemeld.

Buiten hat plezier dat wij kinderen op deze manier kunnen bieden, zal het voetbalkamp ook een welkome aanvulling zijn op het budget van

komend seizoen. Fantastisch dat er ook nog steeds AFC leden en ouders zijn die de jeugd financieel ondersteunen via het Lieverdjesfonds en de

Sponsor Bingo Loterij !

Voor komend seizoen is de trainersstaf vrijwel rond. De Technische Commissie zal worden uitgebreid om op deze manier meer aandacht te

kunnen besteden aan de technische organisatie en structuur, handhaving van het beleid volgens het jeugdplan, de ontwikkeling van de jeugdtrainers

en interne scouting.

De Jeugdcommissie zal zich weer met veel plezier en toewijding inzetten voor een mooi nieuw seizoen en bedankt alle vrijwilligers die zich dit

seizoen hebben ingezet nogmaals voor hun ondersteuning !

9. DE KLASSIEKE VETERANEN

Verslag Klassieke Veteranen seizoen 2010-2011 door André Wijnand

Allereerst gaat onze dank uit naar de Klassieke Veteranen vriendelijke bedrijven: Bonnit Benelux BV, Troostwijk, Blank en Partners, AND

Automotive Navigation Data, Tank en Autowascentrum Zwart, Sanches Schoonmaak en Glazenwasserij, die ervoor gezorgd hebben dat de

kosten beheersbaar bleven. Zoals te doen gebruikelijk werd na elke thuiswedstrijd de tegenstander ontvangen voor de derde helft, was ons

jaardiner inclusief vrouwen weer een groot succes, dit keer gehouden in de Special Sports Lounge Club en zijn wij voor de derde keer in

successie naar Barcelona gegaan als afsluiting van het seizoen, 21 deelnemers! Het verslag daarvan is reeds op de website geplaatst. Daarnaast

hebben wij ook nog gevoetbald. Heel lang deden wij mee voor het kampioenschap, maar Sparta was dit jaar een maatje te groot voor ons.

De Klassieke Veteranen kenden dit seizoen een smalle selectie, als dan ook nog een paar dragende spelers langdurig geblesseerd raken, kan niet

anders gezegd worden dat er gezien de resultaten weer een goede prestatie geleverd is. Dankzij een goede samenwerking met Veteranen 1

konden wij diverse keren een beroep op hen doen om mee te spelen, hetgeen omgekeerd ook het geval was. Nieuwe gezichten dit jaar waren

Remco Post, Jeroen Brussee als zijlijner; Nils Adriaans en Houcine Laroussiyen. De Veteraan van het Jaar werd Maarten Oldenhof voor zijn rol

als captain: op zeer positieve wijze leiding geven aan zijn team zowel binnen als buiten het veld. De topscorer werd Frank Keijzer en de

schaduwschutter Houcine Laroussiyen. Wim Husers heeft naar alle tevredenheid dit afgelopen jaar als coach gefungeerd, zijn contract is

inmiddels verlengd. Nicolaas van Ommeren beheerde de financiën; Frank Keijzer zorgde o.a. voor assistentie naar de coach en André Wijnand

hield op de achtergrond de touwtjes in handen. Voor komend jaar zijn er geen bedankjes ontvangen, vooralsnog ook geen nieuwe gezichten

dus de Klassieke Veteranen gaan op dezelfde vertrouwde voet verder.

10. DE COMMISSIE MEDISCHE ZAKEN

Tijdens het seizoen 1999 nam Wim Crouwel het initiatief de Medische Commissie in het leven te roepen. Deze commissie houdt toezicht op de

algemene hygiëne in en rondom de kleedkamers, het beoordelen en behandelen van blessures van onze voetballende leden in het algemeen en

een preventieve gezondheidstaak bij onze jeugdleden in het bijzonder. Voorts is een interne opleiding opgezet van diverse voor A.F.C.

functionerende sportverzorgers.

Al weer 12 seizoenen stellen de commissieleden hun professionele kennis ter beschikking. De M.C. bestond dit seizoen uit de leden Lex Swaan

arts, de fysiotherapeuten Wim Crouwel (voorzitter), Michael Olivieira en sportverzorger Co Groszenipper.

Ons Eerste vlaggenschip werd vakkundig begeleid door clubarts Lex Swaan, de nieuw aangetrokken fysiotherapeut Wouter van Doorn (Medico

Fysion) en sportverzorger Michael Olivieira. De zondag senioren 2 werd begeleid door sportverzorger Dennis Schröder en zaterdag senioren 1

door fysiotherapeute Marielle Marelis. De A.F.C. Top-jeugd werd dit seizoen paramedisch begeleid door sportverzorgers Michael Olivieira

(jun. A1), Dennis Schröder (jun. B1), Aukje Spoelstra (jun. C1) en Floor Monas (jun. D1).

De reguliere kolom van de Medische Commissie in ons clubblad de Schakel heeft tot een moderne interactie geleid met ouders van onze jeugd

en/of trainers, daar waar het ging om vragen m.b.t. algemene gezondheid. Na verstandige aanschaf van twee A.E.D. apparaten (Automatisch

Elektrische Defibrillator) is ook door diverse gelederen daarmee geoefend.

Als een club als A.F.C. door haar diverse commissies te vergelijken is met een “gezond” bedrijf, dan functioneerde de Medische Commissie

daarin wederom als een geolied radertje.

11. PERS EN PUBLICITEIT

De commissie bestaande uit Jan van Galen, Hans Elias en André Wijnand was verantwoordelijk voor de publicatie van het clubblad de Schakel,

het programmablaadje AFCThuis, de AFCwebsite, de AFC nieuwsbrief en de ontvangst van de pers bij de thuiswedstrijden van het eerste.De

bijdragen in de Schakel kwamen afgelopen jaar van Pim Adriaansz ( Mixed Pickles), Laurens Samsom, Maurice Loonstijn

(verslaggever van het eerste), Johan de Bie (“Bie”zonderheden) en Wim Crouwel ( medische zaken). Nieuw was de rubriek: Een AFC’er

vertelt. Ook de jeugdcie droeg bij met een nieuwe rubriek in de vorm van een interview met een jeugdlid. Redactie was in handen van André

Wijnand en Hans Elias, die ook voor de productie zorgde. De Schakel wordt ondanks dat het eerder op de website te lezen valt nog steeds naar

450 leden verstuurd en is volgens de penningmeester budget neutraal. Het programmablaadje AFCThuis dat een iedere bezoeker voor slechts

één euro kan kopen (bijdrage trainingsfonds jeugd!) werd geproduceerd onder redactie van Hans Elias en André Wijnand. De alom geprezen

AFCwebsite werd door webmaster Hans Elias wederom op een meer dan voortreffelijke wijze bijgehouden. Deze website werd weer bijzonder

veel bezocht. De fraaie wedstrijdfoto’s van het eerste kwamen weer van Ton Post. Hans Elias tekende eveneens voor de productie en inhoud

11


12

22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

van de digitale AFC-nieuwsbrief. Pim Adriaansz nam bij de thuiswedstrijden van het eerste nog steeds plaats aan het hoofd van de tafel achter

het bordje “Pers”, waar hij door Hans Elias en Jan van Galen werd bijgestaan om de journalisten te ontvangen. De Persmap was dankzij de vele

kampioenschappen fraaier dan ooit, niet te overtreffen. De Persmap daarentegen werd apart van deze commissie samengesteld en geredigeerd

door Jan van Galen en André Wijnand, in samenwerking met Jan Otsen, die verantwoordelijk was voor de fotografie. Dank gaat uit naar

Valentijn Jorritsma van Palteam en naar de vele medewerkers binnen AFC (zie colofon in de Persmap). En nog steeds is Hans Elias de spin in

het web van de Cie P&P.

12. ARCHIEFCOMMISSIE

De commissie heeft, naar eigen zeggen weliswaar, het afgelopen verenigingsjaar veel werk verzet.

Dit seizoen had de commissie voor het eerst op de AFC-website, een eigen “archiefpagina”. Een hele klus, waar vooral Wim Ringe zich mee

bezig heeft gehouden. Te hopen is dat veel in de AFC-historie geïnteresseerden, de weg naar deze informatiebron weten te vinden. Opvallend is

dat juist van buiten de vereniging hier naar gekeken wordt, zoals wij uit diverse reacties reeds hebben geconstateerd.

Een andere belangrijke gebeurtenis was het uitkomen van het boek “115 jaar competitie voetbal van A.F.C.-1”. Dit bevat een historisch

overzicht in cijfers, woord en beeld van de resultaten van AFC over de periode 1895 tot en met 2010. Het boek is voortgekomen uit een

initiatief om één centraal dossier samen te stellen met alle uitslagen en eindstanden van ons eerste elftal. Een hoogtepunt daarbij was de

uitreiking van de eerste exemplaren aan enkele oud eerste elftal spelers tijdens het afgelopen jaardiner. Later werd in Oost Knollendam ook een

exemplaar overhandigd aan de oudste, nog in ons midden zijnde speler die in het boek voorkomt, de inmiddels 88-jarige Henk Sonnevelt.

Henk is zoals ook in het boek te lezen valt, onze legendarische goalgetter uit de jaren 1942 t/m 1948. Tot nu aan toe zijn ruim 180 boeken “aan

de man” gebracht en zijn nog maar enkele exemplaren te koop. Mede door enige financiële hulp (met dank aan de Zilveren Ploeg en de

Stichting Goed Genoeg) kon dit project kostenneutraal afgewerkt worden.

Voor het overige blijft het archiveren (verzamelen, ordenen, beschrijven en beheren) een wekelijkse bezigheid, waarbij ook het werken thuis op

de computer bijna dagelijks werk is geworden. Voor het komende seizoen staat vooral de (brand)veiligheid van ons archief centraal. De

commissie hoopt op dit terrein, in goed overleg met het Bestuur en de Stichting Goed genoeg, de hoog noodzakelijke verbeteringen te kunnen

realiseren.

De commissie (bestaande uit Rik de Boer, Hans de Wijs en Wim Ringe) kwam gedurende dit seizoen negen maal officieel in vergadering

bijeen. Alle leden laten weten het werk voor het AFC-archief het volgende seizoen graag en met plezier te willen voortzetten.

13. DE COMMISSIE COMMERCIELE ZAKEN

Een bijdrage van commissievoorzitter en vice-voorzitter Ad Westerhof:

De tegenzittende economie, ook wel recessie geheten, heeft net als vorig seizoen de commerciële commissie nogal bezig gehouden.

Met kunst- en vliegwerk en geïmproviseerde maatwerkoplossingen zijn we er uiteindelijk in geslaagd om een geringe groei in de inkomsten te

bewerkstelligen.

Net als vorig jaar kon ook dit jaar een aantal sponsors niet meer aan de verplichtingen jegens AFC voldoen of nog erger: ging failliet!

Vervelend voor ons, maar buitengewoon triest voor het bedrijf, haar werknemers, leveranciers en afnemers.

Echter door het gevoerde beleid gedurende vele jaren heeft AFC haar belangen breed gespreid, waardoor dit soort van tegenslagen enigszins

konden worden opgevangen.

Daarnaast heeft een vijftal AFC-Vriendelijke bedrijven te kennen gegeven Keep Smiling financieel te willen ondersteunen en tegelijkertijd haar

bijdrage substantieel te verhogen.

Daardoor heeft Keep Smiling (tenslotte ook gewoon AFC, voor meer info zie elders in dit jaarverslag) een solide basis gekregen.

Dat is weliswaar goed voor de financiële huishouding van Keep Smiling, het fonds waaruit de ”waarderingstoelage” voor de selectiespelers

wordt geput, maar tegelijkertijd neemt de noodzaak toe om reguliere sponsors daarvoor in de plaats te vinden.

Tel daarbij het vertrek van Search als AFC-Vriendelijk bedrijf (maar liefst 8 jaar hebben wij genoten van hun financiële ondersteuning, waarvoor

grote dank) en u begrijpt dat de commissie aan de bak kon.

Met de komst dit seizoen van Deko aannemers, Club Sportive (trainingsfaciliteiten in natura voor ons eerste elftal), RTV NH ( tv-uitzendingen)

en op de valreep nog twee prachtige AFC-Vriendelijke bedrijven t.w. Hampshire Inn Hotel Maastricht en ABNAMRO, die het aflopende

contract opnieuw heeft verlengd, is de conclusie dat de commissie daar aardig in is geslaagd.

Kortom fantastisch nieuws zou je zeggen.

Desondanks zijn er ook enige zorgen over de absolute (en procentuele) toename van de sponsorgelden in onze AFC begroting.

Daarmee neemt ook de kwetsbaarheid toe en het risico dat AFC steeds afhankelijker wordt van deze (externe) geldstromen.

Tijdens de periodieke vergaderingen van de commissie is vooral hierover veel gesproken.

Onze voorlopige conclusie is dat afhankelijkheid niet negatief hoeft te zijn, zolang je er voor kiest en het je niet overkomt.

Maar de thans ontstane situatie stijgt uit boven de bevoegdheid van onze commissie omdat hier de continuïteit van AFC en het beleid van de

hele vereniging in het geding zijn.

De commissie geeft het bestuur in overweging om het beleid ter zake van sponsoring en de uitvoering daarvan aan te passen, zodanig dat enerzijds

er een balans blijft bestaan tussen onze identiteit en het ambitieniveau van AFC en anderzijds de financiële continuïteit gewaarborgd is.

Voor de uitvoering van de sponsorwerkzaamheden doet de commissie de suggestie om meerdere personen -op dagelijkse basis- actief te laten

participeren, aangezien inmiddels gebleken is dat het werk door een persoon (Tim Timmerman) te veel omvattend is en de kwetsbaarheid

daarenboven te groot.

Het dagelijks werk van de commerciële commissie, uitgevoerd door Tim Timmerman, is in de loop der jaren aanzienlijk toegenomen.

Te denken valt hierbij aan alle (periodieke) contacten met bestaande en potentiële sponsors, assistentie bij de financiële afhandeling, het

bestellen van reclameborden, vlaggen, advertenties, de administratieve follow-up, etc,etc.

Ten einde het bestuur en haar adviseurs de mogelijkheid te geven om geheel vrij van bestaande structuren en personen dit nieuwe beleid te

ontwikkelen en daarna hier invulling aan te geven, treden alle leden van de commerciële commissiebij de komende Algemene Vergadering

terug.

Een Korte Terugblik

Onze commissie is sinds 2003 actief en kijkt terug op een prachtige periode met soms mooie en ook soms onverwachte resultaten.


Voor onderzoek, behandeling van leerlingen van de

basisschool en het voortgezet onderwijs en begeleiding van

studenten in het hoger onderwijs.

GESPECIALISEERD IN DYSLEXIE

Kennismaking is kosteloos

www.buroleerhulp.nl

Secretariaat

Postbus 95205 - 1090 HE Amsterdam (Rivierenbuurt) - 020-6427542

Drukkerij Palteam BV

Rozenburglaan 12

1115 BS Duivendrecht

Tel. 020 - 495 04 35

Fax 020 - 495 04 39

drukkerij@palteam.nl

www.palteam.nl

Sterk van één- tot vierkleurendruk,

van visitekaartje tot brochure...

D R U K K E R I J

Creatief &

Modern

Nu ook digitaal drukken, speciaal voor

kleinere oplagen en personaliseren.

COFFEE CORNER

Willemsparkweg 1

Tel. 6620029

Open 8.00 - 19.00 uur

Zondag 11.00 - 18.00 uur

‘een sfeervol rustpunt’

EATINGHOUSE

van Baerlestraat 52

Tel. 6714864

Open 11.00 - 21.30 uur

Zondag 11.00 - 18.00 uur

Heerlijke broodjes

ontbijt en lunch

tegenover het Stedelijk Museum, een blok van het Concertgebouw

tevens Traiteur voor thuisdiners – tel. (020) 679 47 41

Specialiteit:

Gebakken Tong

Tournedos

Vakbekwaamheid gekoppeld aan creativiteit!

Belastingadviesbureau Rogge

Overdam 33 – 1081 CG Amsterdam – tel.: 020 - 675 08 89

fax: 020 - 470 52 80 – e-mail: info@roggeadvies.nl


Volop aandacht voor Topklasse in Noord-

Holland. Reportages en samenvattingen

van wedstrijden.

Iedere zondag in NH Sport om 20:15 uur.

MEER INFO OP RTVNH.NL

Stichting de Lieverdjes van AFC, misschien iets voor U?

Sinds geruime tijd bestaat binnen onze vereniging een fonds voor de jeugd: Stichting de Lieverdjes van AFC.

Het ontleent zijn naam aan een man die op deze wijze de jeugd van AFC extra financieel ondersteunde,

Dé Stoop. Deze oud-voorzitter van FC Amsterdam (de Lieverdjes), overleed in 2007.

Stichting de Lieverdjes van AFC ondersteunt een groot aantal projecten binnen de jeugd die niet door de normale

begroting gedekt worden. Veelal betreft dit de evenementen, maar ook zijn extra – niet geplande – voetbalmogelijkheden

hierdoor in de seizoenen mogelijk gemaakt.

Omdat AFC van tijd tot tijd het aanbod krijgt van leden of ouders van leden, om iets extra’s te doen voor de

vereniging – en dan met name de jeugd – brengen wij dit fonds graag onder uw aandacht.

De doelstelling blijkt al uit de invulling hierboven.

Het fonds is louter bestemd voor de jeugdafdeling van AFC en wordt beheerd door enkele leden van de jeugdcommissie

onder toezicht van de penningmeester van AFC.

Een bijdrage in dit fonds is uiteraard vrijwillig en AFC geeft ook geen ruchtbaarheid aan de sponsors in dit fonds.

Bijdragen van iedere omvang zijn welkom, maar wij kunnen ons voorstellen dat u wellicht iets meer informatie

daarover wilt hebben. Want uw bijdrage kan onder bepaalde voorwaarden ook fiscaal interessant zijn.

Brian Speelman, voorzitter van de jeugdcommissie, is graag bereid u verder hierover te informeren.

Hoewel het fonds al zijn gelden aan de jeugd ter beschikking stelt is er nog wel één voordeel voor

de sponsors in dit fonds te noemen.

Bij een jaarlijkse bijdrage van 500,00 of meer zal een parkeerkaart voor weekdagen op het

parkeerterrein van AFC ter beschikking worden gesteld.

AFC is ambitieus en wil graag het aanbod van voetbal en plezier op een nog hoger nivo brengen.

En ondanks alle vrijwillige inspanningen is geld daarbij onontbeerlijk.

Als u dit streven deelt en in de gelegenheid bent iets extra’s te doen is dit een prima mogelijkheid.

Het Lieverdjesfonds van de Amsterdamsche Football Club, rekeningnummer: 52.92.45.868.

Voor meer informatie hierover: Brian Speelman (06-53139933).


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

De groei van zo’n 18 naar 30 AFC-Vriendelijke bedrijven, het grote aantal bordsponsors, de adverteerders, de ballengevers etc, etc. is niet

uitsluitend het werk van deze commissie maar vooral tot stand gekomen door de steun, introductie, samenwerking en volhardendheid van vele

AFC-ers en sympathisanten.

Met de geweldige steun van Yvonne Steeman,Theo Jansen en de verenigingsmanager Henny Kottmann is heel veel bereikt.

Gemiddeld waren de vergaderingen serieus te noemen, soms scherp, maar uiteindelijk altijd plezierig.

Activiteiten

In het najaar werd er een succesvolle sponsorborrel annex stamppotavond georganiseerd.

Met een praatje van de aanvoerder Lutzen Brink en een “meet en Greet” met de spelers van onze selectie voldeed deze zeer goed bezochte

avond aan de hoog gespannen verwachtingen.

Voor, tijdens en na de thuiswedstrijden van ons eerste elftal ontmoetten onze sponsors elkaar in de ‘bestuurshoek’ of in de daarvoor omgebouwde

Radiokamer.

Tenslotte

Met een sinds de aanvang bijna ongewijzigde samenstelling (Tim Timmerman, Dennis de Wit, Meindert Huisman (Alderd v.d. Zwaard

gedurende een seizoen), adviseur Hans Brouwer en Ad Westerhof) heeft de commissie het seizoen 2010-2011 traditiegetrouw half Mei

afgesloten met een rijke lunch, aangeboden door de vaste adviseur.

14. DE SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE

Afgelopen seizoen waren 17(!) AFC-scheidsrechters op de zaterdag en zondag voor de lagere senioren elftallen actief.

Regelmatig werden ook jeugdwedstrijden geleid door één van deze referees.

Dit team werd na de winterstop aangevuld met Wim Ringe en George Wijnberg die de KNVB Basis Opleiding Scheidsrechter volgden.

Herman Fritzsche nam in mei jl. op bijzondere wijze afscheid na zijn jarenlange verdienste als scheidsrechter.

Hans Elias, Adriaan Jeukens, Frans Jüch, Ab Springer en Reinier te Groen (scheidsrechter bij AFC-jeugd) voldeden onlangs aan de eisen

gesteld aan de applicatie ‘Omgaan met Beïnvloedingsfactoren en Weerstanden’ van de KNVB.

De scheidsrechterscommissie bestaat uit Erik Bos, Peter Brans, Frans Jüch (voorzitter) en Leo de Nobel.

De scheidsrechterscommissie draagt Seth van Straten (B-commissie-lid en aanvoerder AFC7-zondag voor om met ingang van het seizoen

2011/2012 de plaats van Peter Brans over te nemen.

Namens AFC scheidsrechterscommissie;

Frans Jüch, Leo de Nobel, Erik Bos, Peter Brans

15. DE OVERIGE COMMISSIES

Naast de hierboven vermelde commissies werd het bestuur van AFC ondersteund door de volgende commissies: de STRAFcommissie werd gevormd

door mr Ernst Seunke jr., mr Ron Limburg, Bas Rachman en mr Quintus Abeln als plaatsvervangend lid, de commissie van BEROEP met Roy van

Dijk, Patrick Reddering en Wiebe Westerhof, de KAScommissie bestond uit Wim Ringe, Frank Keijzer en Maarten Blokland met als plaatsvervangende

leden Nicolaas van Ommeren en Jos Lonnee, in de KENNISMAKINGScommissie hadden zitting Sebo Woldringh, Dennis Bijlsma,

Brian Speelman, Steve Bierman, Peggy de Hond, Patrick Reddering, Wiebe Westerhof, Rene Toonen en Floor Wellens, de commissie SOCIALE

ZAKEN bestond uit de Ereleden Johan de Bie, Ger van Caspel, Jan van Dijk en Edwin Geluk, de commissie van MATERIAAL met de leden

Fred ten Nijenhuis en Wiebe Westerhof en tenslotte de SCHEIDSRECHTERScommissie, die uit Eric Bos, Peter Brans, Leo de Nobel en

Frans Jüch bestond.

16. SUPPORTERSCLUB “THE REDS”

Een bijdrage van voorzitter Lou Hekster

AFC supportersclub The Reds is op 5 mei 1993 opgericht ter ondersteuning van de toppositie die onze ZONDAG 1 vanaf 1962 inneemt in de

hoogste regionen van het Nederlands amateurvoetbal.

Het bestuur bestond dit jaar uit : Lou Hekster (voorzitter), Peter van den Dungen jr. (penningmeester), Bob Duis (secretaris), Ronald Koster,

Benno Honsdrecht en Dennis Bijlsma.

De supportersclub bestaat uit leden van de club die jaarlijks een extra vaststaand bedrag doneren naast de normale contributie. Supportersclub

The Reds bestaat dit seizoen uit 85 leden. Het bestuur van s.c. the Reds waardeert zeer dat deze leden jaarlijks deze extra financiële bijdrage

leveren omdat deze sponsorgelden een essentieel deel zijn van de totale exploitatie van ZONDAG1.

Supportersclub The Reds is dan ook trots dat ons vlaggenschip zo fantastisch gepresteerd heeft tijdens het eerste jaar in de Topklasse.

Tijdens het afgelopen seizoen hebben wij helaas niet onze (bijna) traditionele discussieavond kunnen organiseren omtrent een speciaal voetbal

thema. Echter voor het komend najaar 2011 is deze altijd zeer succesvolle thema-avond reeds gepland.

Om onze leden enigszins te verwennen, heeft het bestuur van The Reds in het najaar bij een thuiswedstrijd de vaste bezoekers op de Dijk tijdens

de 2 de helft verrast met het serveren van warme kroketten. Deze ludieke actie hebben wij tijdens het voorjaar herhaald, maar dan met heerlijke

ijsjes. Deze geste werd wederom zeer geapprecieerd.

17. STICHTING “KEEP SMILING”

Het bestuur van deze Stichting Ad Westerhof (voorzitter), Kees Gehring (secretaris) en Henk Bijlsma (penningmeester) leverde de volgende

bijdrage voor AFC’s jaarverslag:

Toen op 22 mei 1961 het Kampioenschap in de Eerste Klasse A van het seizoen 1960-1961 werd behaald, keerde AFC na een periode van

40 jaar terug op het hoogste amateurniveau.

In de jaren 1918 en 1919 speelde AFC nog wedstrijden om het Kampioenschap van Nederland tegen clubs als AJAX, NAC, GO AHEAD en

BE QUICK Groningen, maar in 1920 en 1921 degradeerde onze club twee maal achtereen. In het seizoen 1954-1955 eindigde AFC zelfs op de

laatste plaats in de Tweede Klasse, maar er volgde geen degradatie, omdat met ingang van dat seizoen het Betaald Voetbal in Nederland werd

ingevoerd, waar de Algemene Vergadering van AFC zich overigens destijds tegen had uitgesproken.

15


16

22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

1961 was het begin van de sportief meest succesvolle periode uit AFC’s 116-jarige geschiedenis want ook in de jaren 1963, 1967 en 1969 werd

in de KNVB 1 e Klasse amateurs het Kampioenschap behaald en werden er wederom wedstrijden om het Kampioenschap van Nederland

gespeeld, nu tegen clubs als MIDDELBURG, SC ENSCHEDE, UNITAS, v.v. SNEEK en QUICK NIJMEGEN.

In 1974 kwalificeerde AFC zich voor de nieuwe Hoofdklasse en al deze successen tussen 1961 en 1974 werden behaald met spelers die, zoals

het heet, louter “voor de eer” speelden.

Ondergetekende heeft het als speler van AFC’s A-selectie van 1966 t/m 1982 van dichtbij mogen meemaken. Twee consumptiebonnen na

afloop van een wedstrijd en een etentje wanneer er uit 5 wedstrijden 11 punten werden gehaald……... Tenminste, dat was altijd de humor van

de kleedkamer. Maar de meeste spelers uit de 60-er / 70-er jaren zijn altijd AFC’er gebleven en kijken op die periode terug als de mooiste tijd

van hun leven. In “onze” tijd waren er natuurlijk ook wel clubs in de regio waar vergoedingen werden toegekend, maar als AFC-er dacht je er

niet aan om van club te veranderen, dat was onbestaanbaar.

Toen AFC op 6 oktober 1962 als 1 e klasser verhuisde van de Zuidelijke Wandelweg naar de De Boelelaan waren er op het nieuwe sportpark

Goed Genoeg geen reclameborden rondom het hoofdveld, speelde men in eigen shirtjes, broekjes en kousen en zonder rugnummers, zoals het

echte amateurs betaamt. Maar andere tijden, andere wetten !

In de loop van de jaren zestig werd begonnen met het plaatsen van reclameborden en dat werd gezien de grote achterban van AFC al snel een

succes. De spelers kregen een tenue van de club met een nummer op het broekje en in het jaar 1971 werd er naast de trainer voor het eerst ook

een verzorger aangesteld, terwijl vanaf 1973 de A-selectie ieder jaar in Augustus voor een kennismakings-weekend naar Enschede afreisde om

deel te nemen aan het landelijk bekende “Twentse Ros”-tournooi. En zo ging AFC met haar tijd mee.

Vanaf begin jaren tachtig werd het echter steeds moeilijker om te concurreren met clubs die hun spelers vergoedingen toekenden en begon (het

bestuur en technische leiding van) AFC, naast onze mooie club en het aantrekkelijke hoofdveld, aan spelers die “doorkwamen”vanuit de eigen

jeugd en aan spelers die geïnteresseerd waren om voor onze vereniging te komen spelen ook het AFC- netwerk aan te bieden. Er werd bijvoorbeeld

door AFC’ers geprobeerd voor een speler een baan te zoeken/vinden, of een woning, er werd geholpen bij vervoer, een buitenlandse

reis of bij studiekosten. Maatwerk via ons netwerk, dat was de slogan in die jaren.

Teneinde meer financiele middelen voor de hele club en voor de begeleiding van het eerste elftal te genereren werd in 1986 een start gemaakt

met de AFC-vriendelijke bedrijven en in 1992 werd daartoe supportersclub “The Reds” opgericht. En zo kon ook AFC meer en meer voor de

spelers van de A-selectie gaan betekenen.

Vanaf 1989 ging de A-selectie 20 jaren in successie dankzij financiele steun van van s.c. “The Reds” tijdens iedere winterstop voor een

trainingsstage naar de Canarische Eilanden en alle spelers en begeleiders die in de loop der jaren deze trips hebben meegemaakt, hebben het er

nu nog over.

In 1998 degradeerde AFC onvoorzien uit de Hoofdklasse en was de doelstelling om d.m.v. een kampioenschap in de Eerste Klasse zo snel

mogelijk naar de Hoofdklasse terug te keren.

In 1999 bevestigde het bestuur van s.c. “the Reds” het verzoek van het AFC-bestuur om vanaf dat seizoen de contributies van de spelers van de

A-selektie voor hun rekening te nemen en in het seizoen 2000-2001 behaalde AFC o.l.v. trainer Ton du Chatinier het Kampioenschap in de

Eerste Klasse, met daarbij automatisch promotie en terugkeer op het hoogste niveau.

Vanaf 2003 ontvangen de spelers van de penningmeester van AFC een maandelijkse netto onkosten/ reiskosten-vergoeding, binnen de door de

KNVB en de fiscus bepaalde grenzen.

Maar in het jaar 2005 waren het bestuur en de technische leiding van AFC van mening dat er opnieuw stappen moesten worden gezet om het

verschil tussen de faciliteiten bij andere clubs en bij AFC te verkleinen, wilden wij onze toppositie (in de loop der jaren opgeklommen tot de

nummer 2 op de ranglijst aller tijden) kunnen behouden.

Inmiddels was op 18 januari 2003 bij de 108 ste verjaardag van AFC in het Amsterdamse Apollo-Hotel door 11 clubgenoten het comité “Keep

Smiling” opgericht, teneinde een verdere bijdrage te leveren om de spelers van de A-selectie van AFC zo optimaal mogelijk te begeleiden.

Bij de aanvang van het seizoen 2005-2006 werd besloten dit comité om te zetten een Stichting en passeerde op 17 augustus 2005 bij notaris

Jager en Stuyt de oprichtingsakte, waarbij het bestuur bestond uit Ad Westerhof (voorzitter), Kees Gehring (secretaris) en Henk Bijlsma

(penningmeester).

In samenwerking met het AFC-vriendelijk bedrijf Peugeot de Jong werd via de Stichting “Keep Smiling” gedurende het seizoen 2006-2007 aan

12 spelers van de AFC A-selektie een Peugeot 207 beschikbaar gesteld tegen een voor de betrokken spelers aantrekkelijke eigen bijdrage, van

welke regeling ook in de seizoenen 2007-2008 en 2008-2009 door een aantal spelers gebruik werd gemaakt. Voor het seizoen 2009-2010 werd

deze samenwerking echter beëindigd, omdat belasting-autoriteiten de regeling met de spelers beoordeelden als genoten inkomen en derhalve

inkomsten-belasting wilden gaan opleggen.

Met ingang van het seizoen 2010-2011 besloot het bestuur van AFC over te gaan tot het toekennen van een zgn. “waarderingstoelage” aan de

spelers van AFC’s A-selektie, die door de Stichting “Keep Smiling” werd uitbetaald met inhouding van loonbelasting en sociale lasten, in

10 maandelijkse gedeeltes van augustus 2010 t/m mei 2011.

Het benodigde totaalbedrag werd door “Keep Smiling” ontvangen van de AFC-vriendelijke bedrijven Troostwijk, Cheung Shin Holland, Tank

en autocentrum Zwart, OTX Logistics en Bonnit Benelux en daarnaast via donaties van 10 verschillende AFC’ers.

Er is voor het komend seizoen 2011-2012 sprake van continuïteit, want de betrokken 15 clubgenoten hebben dezelfde bijdragen/donaties

toegezegd als voor het seizoen 2010-2011, waar de besturen van AFC en van “Keep Smiling” hen zeer erkentelijk voor zijn.

Heeft u na het lezen van deze bijdrage voor het jaarverslag van AFC interesse in- of vragen over “Keep Smiling”, meldt u dan svp bij één van

de bestuursleden van AFC en Ad Westerhof, Henk Bijlsma en/of ondergetekende zullen direct met u in contact treden.

Juni 2011, KG

18. STICHTING GOED GENOEG EN DE V.S.G.G. (VERENIGING SPORTPARK GOED GENOEG).

Een bijdrage van secretaris Kees Gehring.

De Stichting Goed Genoeg huurt het Sportpark Goed Genoeg van de Gemeente Amsterdam. Het bestuur bestaat uit Machiel van der Woude (voorzitter),

Kees Gehring (secretaris), Bob Neseker (penningmeester), Ad Westerhof, Nicolaas van Ommeren en Benno Honsdrecht (leden), terwijl Jan van

Dijk en Johan de Bie in het verleden benoemd zijn tot “adviseur voor het leven” van de Stichting.


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

Een afvaardiging van dit bestuur voerde ook in het achter ons liggende seizoen diverse gesprekken met gemeentelijke instanties over de toekomst van

ons Sportpark aan de Zuidas.

Bovengenoemde AFC’ers vormen tevens het bestuur van de VSGG (Vereniging Sportpark Goed Genoeg), dat het contract met de pachter van het

clubhuis opmaakt en de contacten hierover onderhoudt. Voor het seizoen 2011-2012 is het contract met pachter Frans Ris voor de tiende keer in

successie verlengd.

19. AFC EN DE ZUIDAS

Hieronder schetst onze voorzitter Machiel van der Woude de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de Zuidas en de plannen voor een nieuw

sportpark.

In het afgelopen verenigingsjaar is er tussen de Gemeente en AFC, vertegenwoordigd door Ad Westerhof, Bob Neseker, Nicolaas van

Ommeren en Machiel van der Woude, en ondersteund door Kees Gehring en Quintus Abeln, veel gesproken over het toekomstige sportpark van

AFC. Al dit overleg heeft nog niet geleid tot nieuwe afspraken. De besprekingen staan goed beschouwd in het teken van de economische crisis

die de geplande ontwikkelingen op de Zuidas in ernstige mate frustreert. Sinds 2008 ligt de ontwikkeling van het gebied stil en vindt er een

heroriëntatie plaats om de vaart er weer in te krijgen. Het alles omvattende dokmodel, met spoor en auto’s ondergronds heeft plaats gemaakt

voor een meer gefaseerde aanpak, waarbij eerst de weg onder de grond wordt gelegd en wellicht (veel) later het spoor. Het wachten is thans op

de voorkeursbeslissing van het Rijk die wordt vastgelegd in een structuurvisie, met de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling voor

zowel de infrastructuurbundel als de stedenbouwkundige ontwikkeling van het zogenoemde ZuidasDok. De Gemeente is ervan overtuigd dat de

beslissing eind 2011 genomen wordt, maar dit optimisme is al eerder gebruuskeerd door het economisch tij.

(Auto)tunnel of niet, de Gemeente heeft voor ons plangebied (Ravel) in het afgelopen seizoen het roer drastisch omgegooid. Het door de

Gemeenteraad goedgekeurde plan voor Ravel dat voorzag in een uitgebreid bouwprogramma voor woningen, kantoren en voorzieningen op

onze velden en een verplaatsing van AFC naar het Parkgebouw in het aanpalende plangebied Vivaldi en het dokgebied, is definitief van de

baan. Er zal door de Gemeenteraad een nieuw besluit genomen moeten worden, met, als het aan wethouder Van Poelgeest van ruimtelijke

ordening ligt, een ander bouwprogramma en een complex voor AFC met 5 kunstgrasvelden op rij, haaks op en direct aan de A 10. Over dit

nieuwe plan heeft het AFC-bestuur 2 maal bestuurlijk overleg gehad met de wethouders Van Poelgeest en Van der Burg van sport, is enkele

malen gesproken met het bestuur van Stadsdeel Zuid en is ter voorbereiding regelmatig gesproken met de Dienst Zuidas. In al dit overleg heeft

AFC laten weten dat onze club nu over 7 velden beschikt, de club in de loop der tijd sterk is gegroeid en dat het aanbod van 5 velden tegen deze

achtergrond niet passend is. Zeker zo belangrijk is dat de voorgestelde configuratie van velden onaantrekkelijk is en niet de parkachtige uitstraling

heeft die Gemeente en AFC in 2006 hebben afgesproken voor het inmiddels door de Gemeente afgeblazen sportpark over de A 10 heen.

Zijn er in al die gesprekken geen alternatieven ter sprake gekomen? Zeker wel. Van AFC-zijde zijn het Amsterdamse Bos en het zuidelijk deel

van het Amstelpark genoemd als locatie van het toekomstige sportpark. De Gemeente kon zich hier om uiteenlopende redenen niet in vinden.

Van gemeentezijde werd als alternatief Het Loopveld in Amstelveen voorgesteld als toekomstige locatie van ons sportpark. Het bestuur van

AFC was en is van mening dat een dergelijk plan pas bespreekbaar is als er een representatieve toegangsweg voor auto’s aan de Amsterdamzijde

wordt gecreëerd en als Het Loopveld beter te bereiken is via het openbaar vervoer. Een patstelling dus aan de onderhandelingstafel die

AFC trachtte te doorbreken via een nieuw plan in het Zuidasgebied. In dit plan (het zgn. kantelmodel) zou AFC van ons huidige sportpark aan

de westzijde (kant Beethovenstraat) 3 velden inleveren en aan de aan andere kant (zuid-oostzijde) 2 nieuwe velden terug krijgen, alsmede een

nieuw clubhuis. Om dit complex te realiseren zou het wel noodzakelijk zijn dat de sporthal wordt afgebroken en dat verder geen bebouwing

plaats vindt in dit zuid-oostelijk deel van de Zuidas(Vivaldi).

De Gemeente heeft ook dit voorstel van AFC van de hand gewezen. Het zou niet passen in de ambitie van de stad. De sporthal blijft tot tenminste

2014 staan en er is, om het gebied levendig te houden (!), naast de sporthal studentenhuisvesting voorzien voor de periode 2013-2022.

Het kantelmodel is aldus tot 2022 niet uitvoerbaar en derhalve van de baan. Het bestuur vindt deze aanpak van de Gemeente, tegen de achtergrond

van de grote sportieve en recreatieve functie van AFC, zeer teleurstellend. Maar ook onbegrijpelijk gelet op de grote leegstand in

Amsterdam. Waarom nu juist op deze plek grootschalige studentenhuisvesting?

De vraag is hoe we nu verder gaan. AFC zal zich constructief blijven opstellen en de gesprekken met de Gemeente voortzetten in hoop dat

16 jaar (!) onderhandelen ten slotte zal leiden tot een nieuw sportpark dat past bij een Topklasse-club. Van veel belang hierbij is de eerder

opgeworpen vraag of de voorkeursbeslissing van het Rijk eind 2011 genomen wordt en de milieuvriendelijke ondertunneling van de A 10 (voor

het autoverkeer) ter hand wordt genomen. Wordt die beslissing wederom uitgesteld resp. naar de (verre) toekomst gefaseerd dan ontstaat er

voor het Zuidasgebied een nieuwe situatie met ook repercussies voor de planontwikkeling inzake Ravel/Vivaldi en dus ook voor AFC. De stad

Amsterdam heeft zich in de loop van de geschiedenis vele malen opnieuw uitgevonden (denk aan de gestrande plannen inzake cityvoming en de

IJ-oever) onder invloed van de complexe werkelijkheid. Dat zou ook voor een deel voor het grootschalige Zuidas-project kunnen gelden.

Een flexibele aanpak is (dan) noodzakelijk, inspelend op de mogelijkheden die het gebied zelf biedt. AFC is anno 2011 een financieel gezonde

en sportief florerende voetbalvereniging, waar ca. 200.000 mensen per jaar genoegen aan beleven. Reden genoeg om AFC vertrekpunt

(in plaats van restpost) te laten zijn in de planontwikkeling van dit zuidasgebied, waar onze club al sinds 1921 actief is.

20. DE EVENEMENTEN

Jaarlijks kent onze club weer een groot aantal evenementen, sommigen zijn eenmalig, maar vele kennen een lange historie. Er zijn evenementen voor

de jeugd, voor de senioren, voor specifieke categorieën en evenementen voor de hele vereniging. Een groot aantal wordt hieronder kort beschreven.

Op zaterdag 14 augustus 2010 vond, als uitvloeisel van het door AFC behaalde kampioenschap in de Hoofdklasse A, de kampioensreceptie in ons

clubhuis plaats. Verschillende sprekers voerden het woord. De Amsterdamse wethouder van sport Eric van der Burg feliciteerde AFC met het behaalde

kampioenschap en prees de club voor haar verdiensten voor de Amsterdamse sport. Rob Stenacker, die namens de KNVB sprak, roemde naast de

prestaties de gastvrijheid en noemde AFC een voorbeeld voor het Amsterdamse amateurvoetbal. Ed Degenkamp voerde namens de HET het woord en

feliciteerde onze club namens alle Hoofdklasse-, Eerste klasse- en Tweede klasse verenigingen uit de regio. Argon-voorzitter Eric de Graaff prees AFC

in zijn speech als de terechte kampioen, die in menig opzicht het voorbeeld is voor de concurrerende clubs. Na de receptie oefende ons eerste tegen een

jong team van AJAX, de strijd tussen de 2 beste clubs van Amsterdam eindigde onbeslist: 3-3.

17


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

Dit seizoen werd, voor het eerst zonder presentatie, de 28 ste Persmap verzonden. Ook dit jaar weer samengesteld door het kundige team van Jan van

Galen, Jan Otsen en André Wijnand. Zonder overdrijven kan worden gesteld dat er opnieuw sprake was van een prachtig boekwerk met mooie

verhalen, schitterende foto’s en veel gegevens, zoals altijd aangeleverd door Chris Schröder.

Op vrijdag 5 november 2010 kwamen circa 120 Zilveren Ploegers bijeen voor de traditionele bijeenkomst van AFC-ers die 25 jaar of langer lid zijn.

De organisatie van deze geweldige avond was zoals altijd weer in vertrouwde handen van Tafelvoorzitter Johan de Bie, bijgestaan door

Hans Honsdrecht en Hans de Wijs. 7 nieuwe Zilveren Ploegers werden geïnstalleerd, te weten: Henk Foppen, Marcel Foreman, Edwin Ludwig,

Rob Overweg, Ad Westerhof, Machiel van der Woude en Cor Wijdogen. Zij slaagden er moeiteloos in aan de aanwezigen uit te leggen waarom

het altijd zo goed toeven is bij AFC.

Op 23 december 2010 (aanvankelijk gepland op 17 december maar vanwege barre weersomstandigheden voor het eerst in de geschiedenis uitgesteld)

vond opnieuw een hoogtepunt plaats, namelijk het traditionele Kienen, en wel voor de 14 de keer in successie georganiseerd door het Kien Dream Team

bestaande uit Ronald Koster, Nicky en Lou Hekster, Roy van Dijk, Hans Hulst en Ron van Doesburg. Een geweldig evenement dat jaarlijks nog aan

populariteit wint, mede door de vaak hilarische wijze waarop dit steeds weer wordt gepresenteerd. Ditmaal gaven de presentatoren een perfecte imitatie

van de Toppers . Er waren meer dan 200 kieners afgekomen op dit spektakel en zij genoten van mooie spijzen en dito prijzen.

De Nieuwjaarsreceptie, gehouden op 2 januari 2011, mag uiteraard niet in dit overzicht ontbreken. Meer dan 150 leden en donateurs, al of niet vergezeld

van partner waren in ons door Frans Ris en Joop Kenter gezellig en smaakvol aangeklede clubhuis aanwezig om hun clubgenoten een voorspoedig

en sportief Nieuwjaar toe te wensen. Voorzitter Machiel van der Woude, sprak de aanwezigen toe. Hij blikte terug op het kampioensjaar 2010, schetste

de huidige situatie, blikte vooruit op de toekomst en wenste een ieder namens het bestuur een gezond, sportief en mooi 2011 toe.

Eén van de hoogtepunten voor ons eerste is de jaarlijkse trip naar een zonnige bestemming, ter voorbereiding op de 2 de seizoenshelft, ditmaal naar

Portugal. Commissaris TOPamateurs Bob Duis had een aantrekkelijk programma opgesteld waarin naast enkele pittige trainingen wedstrijden tegen

Heerenveen en ADO’20 op het programma stonden. Uiteraard kwam ook plezierige ontspanning ruimschoots aan bod. De traditionele ‘Silver Spoon’,

voor de beste speech, werd gewonnen door Sil Paddenburg.

Op 18 januari 2010 vierde AFC haar 116 e verjaardag met het traditionele Jaardiner net als in de 3 voorafgaande jaren in de prachtige zaal van het

American Hotel aan het Leidse Plein. De circa 180 aanwezigen genoten met volle teugen van deze avond. Onder de bezielende leiding van tafelpreses

Nicky Hekster werd er voortreffelijk gegeten en gespeecht en ontving Henk Bijlsma voor het vervolg van zijn activiteiten als teammanager in het

kampioensjaar de mr. Henne Boskamp Nobelprijs en werd door de aanwezigen voorgesteld Pim Adriaansz, alias Pickelaar, op grond van zijn vele

verdiensten voor onze club te benoemen tot Erelid. Een langdurig applaus viel beiden ten deel. Speeches waren er verder van onze voorzitter Machiel

van der Woude, de nieuwe captain van ons eerste, Lutzen Brink en Rik de Boer die namens de Archiefcommissie het boek: 115 jaar competitievoetbal

AFC 1 presenteerde. De avond werd traditioneel afgesloten met het uit volle borst meezingen van ons clublied: “Ik heb u lief mijn AFC”. Uiteraard

vond op dezelfde avond ook het Dames-jaardiner plaats, ook ditmaal in het Hiltonhotel. Voor de eerste keer onder de bezielende leiding van Cilia

Bruin, Paula de Jonge, Anette Kouwenhoven en Cecile Smits-van Oyen kwamen 150 dames samen die kunnen terugzien op een prachtige avond.

Een bijzonder evenement is uiteraard ook de Ridderlunch, gehouden op 5 april 2011 en waaraan kan worden deelgenomen door AFC-ers die 50 jaar

of meer lid zijn. 2 nieuwe ridders werden geïnstalleerd, te weten Doby Polak en Rokus Hoogendoorn, die beide het begeerde naamschildje kregen

overhandigd door voorzitter Machiel van der Woude. Beiden presenteerden zich met een boeiend verhaal en daarna genoten allen van een zeer

gezellige en smakelijke lunch.

Reeds sinds 1962 komt een illuster gezelschap AFC-ers, allen onder het sterrenbeeld stier, bijeen voor het Stierenbal, een sportief en culinair

samenzijn. Het traditionele sportieve gevecht om de fel begeerde Edelfok-bokaal (die op geen enkel dressoir zou misstaan) werd dit jaar gehouden op

13 mei. Onder leiding van “Opperstier” Rein Minor en kassier Wouter Amesz werden dit jaar de krachten gemeten op de putting green van het

Amstelpark, op fietsafstand van ons sportpark. Bas Rachman toonde zich de sterkste, gevolgd door Wouter Amesz en Ruud Mantel die verdienstelijk

2 de respectievelijk 3 de werden. Het sportieve samenzijn werd afgesloten met een zeer gezellig etentje in ons clubhuis, alwaar diverse sprekers op vaak

humorvolle wijze het woord voerden.

Op 17 mei werd de traditionele Gouden Ballenwedstrijd gespeeld, tussen ons 1 ste en een ploeg samengesteld uit oud-eerste elftalspelers en gecoacht

door niemand minder dan Ton du Chatinier. In aansluiting op de wedstrijd, die door ons 1 ste met ‘maar liefst’ 3-0 werd gewonnen, stond een buffet op

het programma. Na het buffet, stond voorzitter Machiel van der Woude stil bij het tragische overlijden van Michael Koomen, zoon van ons lid Jan en

echtgenote Tineke Koomen. Hierna werd een minuut stilte in acht genomen.

Vervolgens werden de spelers die AFC 1 gaan verlaten, door de voorzitter toegesproken. Achtereenvolgens werden Sil Paddenburg, Tatchary

Langguth, Steve Kenepa en Bertjan Wijers in het zonnetje gezet, en ook schonk de voorzitter aandacht aan de niet aanwezige Patrick Krop,

Bela Szenasi en Chelton Linger. Helaas kon ook de 10 (!) seizoenen voor AFC 1 uitgekomen Said Moumane op deze avond vanwege vakantie niet

aanwezig zijn. De voorzitter sprak over Said mooie en respectvolle woorden en zegde de aanwezigen toe dat Said op een ander moment die aandacht

zal krijgen die bij zijn afscheid past.

Op 18 mei vond op ons sportpark het Be Friends Cup toernooi (voorheen ABC The Reds-cup) voor zaterdag- en zondagsenioren plaats. Liefst 20

teams met in totaal 225 spelers deden mee aan dit zeer geslaagde toernooi dat verassend gewonnen werd door Zaterdag 9.

Ook voor de jeugd viel er dit seizoen wat evenementen betreft weer genoeg te beleven. Naast de herfst 2-daagse, het Pepernotentoernooi en het

kerstdiner voor C-junioren (met als mistery guest Ajacied Florian Jozefzoon) waren de AFC Superstars op 8 januari 2011 op Borchland, waaraan

ruim 330 jonge AFC-ers meededen en op 28 mei 2011 de MINI-WK, waaraan meer dan 350 jeugdspelers meededen en dat werd gewonnen door

Brazilië, de absolute hoogtepunten.

21. AFC’S DOCHTER ACC

Onze dochtervereniging Amsterdamsche Cricket Club (ACC), dat zich 2 seizoenen geleden plaatste voor de destijds nieuwe Topklasse, doet het dit

seizoen tot nu uitstekend. Op het moment van schrijven van dit verslag staat ACC met stadgenoot VRA zelfs bovenaan en lonkt in de verte de

9 de landstitel.

18


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

De laatste titel dateert overigens alweer van 1954. Ook verder floreert de club. De aantallen bij zowel de jeugd als de senioren nemen toe, en sociaal is

de club een centrum van activiteit. Het veld en de accommodatie behoren eveneens tot de top in Nederland. Wij wensen het bestuur en alle leden van

de club veel succes en sportief plezier gedurende het resterende verloop van het huidige seizoen.

22. 4 MEI HERDENKING

Op woensdag 4 mei om 18.00 uur vond de traditionele Dodenherdenking op ons sportpark plaats om de clubgenoten van AFC en ACC te herdenken

die slachtoffer werden van de terreur van de Duitse bezetter. De herdenking vindt altijd plaats aan het einde van het pad tussen onze velden 1 en 2 en de

nieuwe kunstgrasvelden. Hier staat een monument met de namen van clubgenoten die ons tijdens de 2 de wereldoorlog zijn ontvallen. Dit jaar

verzamelden zich ongeveer 30 aanwezigen die luisterden naar een toespraak van onze voorzitter Machiel van der Woude, die onder meer sprak over

het feit dat de oorlog ook bij AFC en ACC gepaard ging met veel persoonlijk oorlogsdrama.

Kransen werden bij het monument gelegd door de voorzitters van AFC en ACC, Machiel van der Woude en Guido Dukker.

23. IN MEMORIAM

Tot groot verdriet van nabestaanden en AFC-vrienden moest in het afgelopen seizoen afscheid worden genomen van de volgende AFC-ers:

Op 30 juni 2010 overleed op 79-jarige leeftijd Bert van Essen, vader van ons lid Peter van Essen en grootvader van onze jeugdleden Dino en Roy, op

1 juli 2010 overleed mevrouw Greet Bijlsma- Van Buuren (84), moeder van ons Lid van Verdienste Henk Bijlsma, grootmoeder van onze leden

Dennis en David en overgrootmoeder van onze jeugdleden Dillon, Dani en Guy, op 3 juli 2010 overleed AFC-Ridder Jacques Mellegers (85), op

16 juli 2010 AFC-Ridder Gerard van Poorten (78), en op 20 juli 2010 AFC-Ridder Piet Vaal (76). Op 5 september 2010 overleed op 86-jarige leeftijd

mevrouw Sija Colijn-Hanff, echtgenote van AFC-Ridder Coen Colijn, op 3 oktober 2010 August Landvreugd (74), vader van ons lid, oud eerste elftalspeler

en ex-trainer Ulrich landvreugd en op 21 december 2010 overleed mevrouw Ron Laarhoven-Smit (89), weduwe van ons overleden lid

Ger Laarhoven en moeder van Zilveren Ploeger en Nobelprijswinnaar Fred Laarhoven.

Op 18 maart 2011 overleed op 54-jarige leeftijd mevrouw Marion Nooy, dochter van AFC-Ridder Tom Nooy en echtgenote Els, op 22 maart 2011

overleed Hans Boskamp (78), speler van ons eerste elftal midden jaren ’60 van de vorige eeuw, op 1 april 2011 AFC-Ridder Pierre Eskes(86), op

27 april 2011 AFC-Ridder Hans Rooze (75) en op 14 mei 2011 kwam op veel te jonge leeftijd (31) door een tragische gebeurtenis om het leven

Michael Koomen, zoon van ons lid Jan en zijn echtgenote Tineke Koomen. Op 10 juni 2011 werden wij opgeschrikt door het overlijden op 80-jarige

leeftijd van onze oud-voorzitter jeugdcommissie, oud-penningmeester, oud-vice-voorzitter en oud-voorzitter en Erelid Dick van der Klaauw. En op

15 juni 2011 overleed na een kort ziekbed op 73-jarige leeftijd mevrouw Diny Dukker-Zuyderland, echtgenote van ons Zilveren Ploeglid Hans Dukker.

Al deze AFC’ers zullen in onze herinneringen blijven voortleven.

24. RESUMÉ

Het seizoen 2010 – 2011 behoort tot het verleden. Een goed seizoen, in vele opzichten. Met opnieuw veel prachtige evenementen, mooie resultaten en

veel spelvreugde. Maar ook met soms teleurstellingen en verdrietige gebeurtenissen op het persoonlijke vlak. Wat dat betreft is een grote vereniging als

AFC, met ruim 1800 leden, ook een afspiegeling van het gewone leven.

AFC wil graag een club zijn waarbij zowel prestaties aan de ene kant, als sfeer, gezelligheid en tradities aan de andere kant een belangrijke rol spelen.

Dit kan elkaar wel eens bijten. Belangrijk is daarom dat de vele honderden AFC-ers, waarvan een groot deel al heel lang lid is, zich in voldoende mate

moeten kunnen blijven herkennen in hun club. Het is aan het bestuur en de commissies om hierin de balans te vinden en deze te blijven bewaken.

AFC staat er gelukkig in grote lijnen uitstekend voor. En dit kan niet worden gezegd van alle voetbalclubs in de regio. Wat aantal leden betreft steken

wij met kop en schouders boven alle andere Amsterdamse clubs uit en ook dit jaar moesten wij weer veel jeugdige kandidaat-spelertjes teleur stellen

omdat er geen plaats voor hen is. De prestaties van vele teams zijn uitstekend te noemen en daarnaast spelen velen binnen onze vereniging voor de

sfeer en de gezelligheid. En voor al voor deze teams doen wij het. En laten wij er voor blijven zorgen, dat AFC tot in lengte van jaren aantrekkingskracht

zal blijven uitoefenen op al diegenen, die actief en/of passief, willen genieten van onze mooie voetbalsport.

Wat kunnen wij van volgend seizoen verwachten. Er zijn wat mutaties in ons eerste; enkele spelers vertrokken, anderen stopten, althans op het hoogste

niveau. Nieuwe spelers zijn gekomen en onze succesvolle trainer Cor ten Bosch blijft. Zoals het er nu uit ziet zullen wij ook in het 2 de seizoen in de

Topklasse weer met een meer dan representatief team voor de dag gaan komen. Helaas, het is eerder in dit Jaarverslag al uitgebreid aan de orde

gekomen, blijft de onzekerheid rond ons sportpark. Het bestuur zal niets nalaten om het belang van AFC in dit traject zo goed mogelijk te blijven

behartigen. Wij zullen ook in het nieuwe seizoen weer veel aandacht geven aan de jeugd, maar uiteraard ook aan de senioren. Dit geldt zowel voor de

selectie- als voor de meer recreatief ingestelde teams. En zeker niet in de laatste plaats zullen wij er naar blijven streven een aantrekkelijke partner te

worden en te blijven voor AFC-vriendelijke bedrijven en andere sponsors.

Kortom, er is genoeg werk aan de winkel. Het bestuur in ongewijzigde samenstelling is er klaar voor. Maar het bestuur kan het natuurlijk niet alleen.

Samen met de vele deskundige en enthousiaste commissieleden en andere vrijwilligers zullen wij AFC ook het komende seizoen zo goed mogelijk

blijven ondersteunen. Wij zien het nieuwe seizoen dan ook met veel vertrouwen tegemoet.

Ten slotte wil ik graag alle AFC-ers die een bijdrage aan dit Jaarverslag hebben geleverd hartelijk bedanken en hoop en vertrouw op een voortzetting

van deze samenwerking in het komende seizoen.

Namens het bestuur van AFC,

Ruud Mantel, 2 de secretaris.

Amstelveen, 15 juni 2011.

19


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

Bestuursmededeling

Clubhuis gesloten

Per 1 juni is het clubhuis officieel gesloten.

Mocht u om wat voor reden dan ook toch gebruik van het clubhuis

willen maken, kunt u het beste (ruim) van te voren contact opnemen

met onze clubhuispachter Frans Ris (06-55746749).

In Memoriam

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden

op 10 juni 2011 op de leeftijd van 80 jaar van

de Heer Dick van der Klaauw

erelid en oud-voorzitter van onze vereniging, alsmede lid

van de Zilveren Ploeg.

Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan

de naaste familie.

Machiel van der Woude - voorzitter

Ronald Koster - secretaris

IN MEMORIAM DICK VAN DER KLAAUW

Tijdens het afscheid van ons erelid en oud-voorzitter Dick van

der Klaauw werd door Machiel van der Woude het volgende

uitgesproken.

Lieve Ria, Anne Claire, Nathalie, Guido, Brennus en kleinkinderen.

Op 10 juni werd ik vroeg in de ochtend gebeld door Bob Duis.

Dick van der Klaauw was overleden. Geschokt pakte ik even

later de telefoon, de meeste ereleden en bestuursleden waren al

op de hoogte van het slechte, onverwachte nieuws.

Het bericht kwam keihard bij de AFC-gemeenschap aan. Dick

was, hoewel al 8 jaar uit het bestuur, nog immer één van ons,

nog altijd betrokken bij zijn club én bij zijn AFC-vrienden.

Een veelzijdige man, met humor en scherpe blik, die in alles

wat hij deed een natuurlijke middelpunt was. Ook bij AFC,

waarvoor hij in verschillende functies grote verdiensten heeft

gehad.

Aan het eind van het seizoen 2002-2003 kreeg ik de voorzittershamer

van Dick overhandigd. En daarmee de spreekwoordelijke

leiding over van een vereniging die de jaren

daarvoor door Dick op excellente wijze was bestuurd. En

hoewel Dick zeker in de categorie mannetjesputters thuis hoort

deed hij dat als een echte teamspeler die, zoals hij dat zei, de

kikkers in de kar probeerde te houden. Zeldzaam was daarbij

de gastvrijheid die hij thuis op het Coba Ritsemahof in

Amstelveen en aan de Rembrandtweg in Noordwijk, samen

met Ria, ten toon spreidde. We hebben er heel wat vergaderd

en passant genoten van al dat lekkers wat werd voorgeschoteld.

Hetzelfde geldt voor de feesten en partijen buitenshuis

waarvoor het bestuur van AFC werd uitgenodigd.

Dick hield hier zichtbaar van en deelde zijn plezier graag met

anderen. Dick was van veel markten thuis, ik zei het al, en

werd als bekend honkbalscheidsrechter, met eigen fanclub,

graag uitgenodigd door onze toenmalige honkbaldochter ABC

voor het bekende Hans Volkerstoernooi toernooi.

Via vriend Hugo Walker en Johan de Bie werd daar de lijn

met AFC snel gelegd, mede door het feit dat Guido en Brennus

bij AFC gingen voetballen. Dick werd in 1972 lid en was

enkele jaren actief als jeugdleider en trainde als goedwillende

vader de jeugd zelf. Dat kon in die dagen nog. Hij trainde ook

de zoon van Piet Keizer, en toen Dick hem vroeg of hij de

training niet over wilde nemen antwoordde de international

‘waarom, het gaat toch goed?’ Ondanks die aanmoediging en

al het plezier werd het veld verlaten voor de bestuurstafel.

Dick nam het voorzitterschap op zich van de jeugdcommissie

en werd daarmee vanaf 1981 bestuurslid. In 1986 volgde hij

Otto van Rijn op als penningmeester en mede door zijn geweldige

inzet, daarbij fantastisch ondersteund door Yvonne, werd

AFC een financieel zeer gezonde vereniging. ‘Streng maar

rechtvaardig’ waren begrippen die in die tijd zeker voor Dick

van toepassing waren.

De laatste bestuursetappe betrof het voorzitterschap van AFC.

Die functie heeft Dick met veel verve en trots ook gedurende

een periode van 8 jaar vervuld. Dàt gevoel bracht hij met volle

kracht over op de bestuurders om hem heen én op de omgeving

van AFC. In de onderhandelingen met de Gemeente

over een langer verblijf van de club op de Zuidas heeft die

wervende houding zeer geholpen. We zitten nog steeds op de

Zuidas en hiervoor heeft Dick een belangrijke bijdrage geleverd.

In deze periode onderhield Dick een bijzondere relatie

met het eerste elftal. Dieptepunt voor hem was dan ook de

onverwachte degradatie uit de Hoofdklasse in het seizoen

1997-1998. De overwinning in de laatste wedstrijd tegen VCS

mocht niet baten. Toen bleek dat naaste concurrent Neptunes

de dans op bijna niet te verklaren wijze was ontsprongen kon

Dick het niet geloven. Maar het was wel waar en het bestuur

deed er onder leiding van Dick alles aan om zo snel mogelijk

op het hoogste niveau terug te keren. Toen dat in 2000-2001

een feit was, werd één van de absolute hoogtepunten voor

Dick bereikt. Dick was, afsluitend, voor AFC een man uit één

stuk, die de club veel goeds heeft gebracht. De waardering

hiervoor binnen de vereniging was groot. Bij het 100 jarig

bestaan in 1995 werd Dick benoemd tot erelid en bij zijn

afscheid als voorzitter in 2003 ontving Dick de belangrijke

mr. Henne Boskamp Nobelprijs.

Wij zullen Dick van der Klaauw in ere gedenken.

Ria en de kinderen wensen wij alle sterkte toe.

20


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

Het bestuur geeft met diep leedwezen kennis van het tragisch

overlijden door een ongeval op zaterdag 14 mei jl. op de

leeftijd van 31 jaar van

Michael Koomen

zoon van ons lid Jan Koomen en echtgenote Tineke, broer

van Nick.

Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming

aan Jan, Tineke en Nick.

Machiel van der Woude - voorzitter

Ronald Koster - secretaris

IN MEMORIAM MICHAEL KOOMEN

Van zijn ouders hadden we al gehoord van zijn mooie carrière

en daar hadden Michael en ik het dan o.a. over als ik hem

ontmoette. Omgekeerd vroeg Michael altijd hoe het met mijn

zonen ging, waarmee hij jaren had gevoetbald. Hij was naar

iedereen altijd aardig, wellevend en zeer geïnteresseerd.

Een intelligente, sociale vent met een mooie toekomst voor

zich. Het noodlot heeft tot ons aller verdriet anders beslist.

De Club AFC wenst Tineke, Jan en Nick sterkte, kracht en

liefde toe om dit onvoorstelbare verlies te dragen. AFC zal er

voor jullie altijd zijn.

Machiel van der Woude.

Lieve AFC-vrienden

De vele blijken van medeleven van onze AFC-vrienden, vanwege

het tragische overlijden van onze zoon en broer Michael,

zal ons een beetje troost geven bij de verwerking van dit

afschuwelijke drama.

Wij willen u hiervoor bedanken.

Tineke, Jan en Nick Koomen.

Tijdens het afscheid van Michael op maandag 23 mei jl. sprak

onze voorzitter Machiel van der Woude in de aula van de

begraafplaats de Nieuwe Ooster de volgende woorden.

Lieve Tineke, Jan en Nick,

Zondagavond 15 mei was er een feestje op de Haarlemmerdijk,

ter gelegenheid van de 65 e verjaardag van ons AFC-lid

Wouter Amesz. Ik fietste laat naar de stad, dwars door rumoerige

Ajax-supporters heen, na een mooi, feestelijk competitieslot

van ons eerste in Breda.

In het café van Wouter aangekomen werd ik al op de stoep

geconfronteerd met het slechte, ondenkbare nieuws: één van

de zoons van Jan en Tineke Koomen zou zijn omgekomen bij

een schietincident, de ander gewond. Verwarring, angst, ongeloof.

Niet veel later werd het onheilspelende bericht door

Jan zelf telefonisch bevestigd. Michael was overleden, 2 jongens

van zijn team ernstig gewond, waaronder Michaels’ broer

Nick. De verslagenheid was groot, het feest was voorbij.

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden

op 15 juni 2011 op de leeftijd van bijna 73 jaar van

Mevrouw Diny Dukker - Zuyderland

echtgenote van ons Zilveren Ploeglid Hans Dukker.

Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan

Hans, kinderen en kleinkinderen.

Machiel van der Woude - voorzitter

Ronald Koster - secretaris

IN MEMORIAM DINY DUKKER

Alle aanwezige AFC’ers kennen de familie Koomen heel erg

goed. De zoons speelden in de jeugd bij onze club, Jan en

Tineke horen sinds die tijd tot de intimi van de vereniging.

Wat was het toen een mooie tijd! Michael begon in 1986 bij de

F’jes en speelde tot 1997 steeds in de hoogste teams bij de

pupillen en de junioren. Altijd met ongeveer dezelfde jongens,

waarvan er verschillende hier vandaag en afgelopen vrijdag

aanwezig zijn respectievelijk waren. Eén langgerekt feest met

kampioenschappen en bijzonder trips, met zeer betrokken

ouders die heel vaak acte de présence gaven. Ouders die, zoals

je vaak op scholen ziet, vrienden werden en bleven, ook toen

de jongens na school, en in dit geval na het jeugdvoetbal,

uitwaaierden en andere dingen gingen doen. Jan en Tineke

bleven bij AFC en zijn ons zeer dierbaar. Michael kwam na de

jeugd zo af en toe nog eens op AFC en was ook kort actief als

jeugdtrainer.

21

Op 15 juni jl. overleed na een kort ziekbed Diny Dukker-

Zuyderland, echtgenote van onze Zilveren Ploeger Hans

Dukker. Diny kwam bijna 50 jaar geleden als echtgenote mee

naar AFC, nadat zij al ook bij de ACC (Amsterdamsche

Cricket Club) aan de arm van Hans haar entree had gemaakt.

Hans voetbalde in onze club, en later ook zoon Michael en nog

later haar kleinzoons Mels en Tammo.


Diny was, naast haar activiteiten bij de ACC, samen met haar

echtgenoot een trouw bezoeker van de wedstrijden van ons

eerste elftal en daarnaast een vaste deelneemster aan het

jaarlijks op 18 januari te houden Damesjaardiner.

Verder een trouwe moeder bij de wedstrijden van haar zoon en

kleinzoons.

Ook was Diny één van de sterren in de musical “Ja zo ben je”

bij het 75 jarig bestaan in 1970, geschreven door Pim

Adriaansz en Bob Wildeboer, en muzikaal begeleid door ons

overleden erelid Cor van Peperzeel. Ook Hans had daarin een

glansrol. In latere jaren speelde dochter Monique ook in de

AFC- musicals: de appel valt niet ver van de boom! Vele leden

van onze verenigingen bewaren zeer aangename herinneringen

aan deze lieve, charmante vrouw. Namens de AFC betuigen

wij onze oprechte deelneming aan Hans, kinderen en kleinkinderen

en wensen hen sterkte in deze moeilijke periode.

Johan de Bie.

Van harte

GEBOREN OP 10 MEI 2011 IN DUBAI

John Hidde Parlevliet

zoon van Lennard Parlevliet en Mariska van Drooge.

Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen aan de trotse

ouders.

GEBOREN OP 8 JUNI 2011

Joshua Pinto

zoon van Benjamin en Natascha Pinto - Parsser.

Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen aan de trotse

ouders en grootouders.

AFC’s “Bie”-zonderheden

Ik wil dit keer mijn bijdrage beginnen met verdrietig

nieuws. Op vrijdag 10 juni jl. overleed onze oud-voorzitter

en Erelid Dick van der Klaauw op de leeftijd van ruim

80 jaar.

22

22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

Elders in deze uitgave van ons clubblad de Schakel kunt u

kennis nemen van de toespraak, welke onze voorzitter

Machiel van der Woude tijdens de indrukwekkende bijeenkomst

heeft gehouden. Ook ons Erelid en oud-bestuurder

Kees Gehring, alsmede ons Lid van Verdienste Jack van

Gelder spraken woorden van herinnering aan de overledene.

Op 14 mei jl. overleed tengevolge van een tragisch ongeval op

de leeftijd van 31 jaar Michael Koomen, zoon van ons lid

Jan Koomen en echtgenote Tineke en van broer Nick. Elders

in deze uitgave van ons clubblad de Schakel leest u een

toespraak uitgesproken door onze voorzitter Machiel van der

Woude bij de uitvaart op de Nieuwe Ooster Begraafplaats.

Ook bereikte de AFC het bericht van overlijden op 15 juni jl.

na een kort ziekbed van Diny Dukker-Zuyderland, echtgenote

van onze Zilveren Ploeger Hans Dukker. Elders in

deze uitgave van ons clubblad de Schakel leest u een in

memoriam over Diny.

In het laatste RABO-Magazine was een interview opgenomen

met onze Zilveren Ploeger Benno Leeser. Hij vertelt over

zijn grootvader Samuel Gassan, de oprichter van het bedrijf,

over zijn eigen carrière sinds 1983, en over de aandacht voor

het Verre Oosten, momenteel een belangrijke succesfactor

- door de economische kracht aldaar - voor het bedrijf.

Op 28 mei jl. werd weer de jaarlijkse Mini-WK georganiseerd

voor de D, E en F pupillen. De dag werd wederom een

groot succes dankzij onze jeugdcommissie en de vele vrijwilligers,

waarvoor namens de AFC onze dank. Voor een

verslag verwijs ik u naar onze website.

Onze Junioren A 1 hadden via een aantal fraaie overwinningen

in de Nacompetitie de finale bereikt en moesten in

Veenendaal spelen tegen de A-junioren van VVV/Helmond

Sport. In een spannende wedstrijd werd helaas met 2-1 verloren.

Onze complimenten voor dit elftal.

Het Parool en de Telegraaf hebben aan het einde van de

competitie in de nieuwe Topklasse veel aandacht besteed aan

onze AFC. In de sportbijlage d.d. 14 mei jl. was een groot

artikel opgenomen met een leuke foto van diverse spelers van

ons eerste elftal. In dit artikel worden aanvoerder Lutzen

Brink, Sjoerd Jens (topscorer in de Topklasse Zondag) en

Peter Post uitvoerig aan het woord gelaten. Bij het lezen van

een dergelijk artikel voel je je als erelid toch zeer gelukkig dat

je lid mag zijn van zo een bijzondere vereniging als AFC.

In de zelfde sportbijlage wordt een groot artikel gewijd aan

ons lid van 90 jaar, tafeltennisser van de 20 e eeuw, Cor du

Buy. Uitgebreid vertelt Cor over zijn sportcarrière, welke

begonnen is op een clubavond van AFC toen Cor voetbalde in

een jeugdteam.

Mijn tweelingbroer Hans en ik hebben regelmatig contact

met hem en constateren dat Cor vanaf de zijlijn de verrichtingen

van onze vereniging duidelijk volgt. Recent werd Cor

onderscheiden door de International Tennis Federation voor

zijn levenslange inzet voor de sport. Namens de AFC feliciteren

wij hem met deze verdiende onderscheiding en wensen

wij hem nog een groot aantal gezonde en gelukkige jaren

samen met zijn echtgenote Carla.

Op 27 mei jl. hield de VBC (Vrienden Biljart Club) haar

jaarlijkse uitgangsdag. De leden verzamelden zich op de sportvelden

van AMVJ om zich intensief met de golfsport bezig te

gaan houden. Deze Vrienden Biljart Club werd tijdens de

oorlog op 13 november 1941 opgericht door de vader van ons

Erelid, oud-voorzitter Jan van Dijk.

In Parool Sport van dinsdag 14 juni jl. was een uitgebreid

artikel opgenomen naar aanleiding van de wedstrijd VRA-

ACC.


Ons bloemwerk

is nooit “Goed Genoeg”

Altijd iets beter

Bloemsierkunst

“Anggrek”

Olympiaplein 134

Amsterdam

Tel. (020) 679 13 72

Met wereldwijd 66 kantoren

een sterke speler in logistiek.

Luchtvracht:

Rijnlanderweg 766F

2132NM Hoofddorp

Tel: 020-655 0010

info@ams.otxlogistics.com

Zeevracht:

Geyssendorfferweg 27

3088 GJ Rotterdam

Tel: 010-428 6150

info@rtm.otxlogistics.com

Topklasse waardig!


Ontwerp & productie van exclusieve houten vloeren en tafels

Ontwerp Massieve planken, & productie traditioneel parket van zoals exclusieve

visgraat / Hongaarse punt.

Antiek gerookt, geloogd, verouderd, geborsteld, anti scratch lak.

houten vloeren en tafel

Info: www.bertderooij.nl

Totale begeleiding voor

Architecten, projectontwikkelaars, interiors, woninginrichters.

Ressource verf

RESSOURCE

Info: www.ressourceverf.nl

Het concept van Ressource verf is gebaseerd op heel

eenvoudige principes:

Totale

De kleur

begeleiding

en het mooie betaalbaar

voormaken.

De best mogelijke producten en diensten bieden.

Architecten, Speciaal door RESSOURCE projectontwikkelaars

opgeleide schilders.

De keuze van de klant vergemakkelijken.

en woninginrichters

IWI Distributeur van RESSOURCE verven.

Renovatie

Informatie RESSOURCE: www.ressource-peintures.com

In samenwerking met ervaren vloerenleggers,

Showroom: Joh Enschedeweg 30-32, 1422 DR Uithoorn

stukadoors

(alleen

en

op

schilders

afspraak)

Showroom: ETC EXPO (showroom 32A)

Showrooms Randweg in de 20, buurt Culemborg

(alleen op maandag geopend)

Amsterdam / Abcoude / Hilversum / Laren

Mijdrecht / Uithoorn / Volendam

Informatie: E iwibertderooij@msn.com W www.bertderooij.nl

F 020 - 4539349 M 06-10940938

www.soundshop.nl

Elanor Rooseveltlaan 106-108 – 1183 CL Amstelveen

Telefoon: 020-6409111 – e-mail: info@soundshop.nl

In Amstelveen zijn wij makkelijk te bereiken met tram 5 of sneltram 51 (halte

Zonnestein). Parkeergelegenheid: Direct voor de winkel gratis parkeren.

Openingstijden:

Maandag van 12.00 tot 18.00 uur

Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 tot 18.00 uur

Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Koopavond (Donderdag) 19.00 tot 21.00 uur

Bent u op zoek

naar een instrument?

Kom dan gerust langs

voor een professioneel en

geheel vrijblijvend advies.

Ook kunt u bij ons terecht voor vakkundige en

snelle reparaties, het onderhoud van uw instrument,

onderdelen en voor occasions.

deVerlichting

a m s t e r d a m

Bedrijfsmakelaardij o.g.

aan-/verkoop & aan-/verhuur

advies en beleggingen

Tel. 020 - 44 11 027

www.doitrealestate.nl

nick@doitrealestate.nl

contactpersoon N. van Ommeren

Artemide

FontanaArte

Flos

Kreon

Luceplan

Modular

Ingo Maurer

Occhio

Prandina

Steng

Vibia

etc

A.J. Ernststraat 667

(200 mtr. van het Gelderlandplein)

tel. 020 - 4045845 fax 020 - 4045875

info@deverlichting.com www.deverlichting.com


HE RED

GET CONNECTED!

NETWORK

BY

PAK € 368 SHIRT € 98 DAS

€ 48

PAK € 348 SHIR

T € 98 DAS € 48

PAK € 298 SHIRT € 98 DAS

€ 48

P.C. Hooftstraat 75 - 81 Amsterdam · Kruiskade 63 - 65 Rotterdam · Noordeinde 6 Den Haag · H.J. van Heekplein 11 Enschede · Lange Gasthuisstraat 7 Antwerpen

www.oger.eu


Scoren door onze adviseurs

Al heel wat AFC’ers hebben de weg gevonden naar Kottmann & Co!

Voor advies en volledige administraties gericht op midden- en kleinbedrijf

Amsterdamseweg 508 A 1181 BX Amstelveen +

31(20) 345 58 55

www.kottmann-co.nl

Kottmann & Co

Accountancy en belastingadviseurs


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

Zoals bekend zijn de resultaten van de ACC in het thans

lopende seizoen voortreffelijk en staan onze cricketers samen

met VRA aan kop in de topklasse. Namens de AFC wensen

wij onze cricketvrienden veel succes in de competitie.

In dezelfde sportbijlage besteed de journalist Maarten Moll

naar aanleiding van het overlijden van Bob Spaak aandacht

aan onze Zilveren Ploeger Hugo Walker. Hij roemt Hugo om

zijn geestig zijn en zijn vele bekende uitspraken. Hij eindigt

zijn column met de woorden dat hij Hugo mist. Gelukkig

ontmoeten wij hem nog wel en weten dat hij met zijn gezondheid

sukkelt. Namens AFC wensen wij Hugo en echtgenote

Truus beterschap.

Onze Zilveren Ploeger Wim Crouwel en ons lid Marc de

Hond hebben met het Nederlandse Rolstoel Hockey Team

een succesvol 4-landen toernooi in Gotenburg afgewerkt.

Vorige week zijn zij voor een trip van drie weken vertrokken

naar Sydney (Australië) voor een trainingsstage om in Israël

eind juli de EK te spelen. Hier zal duidelijk worden of ze bij

de eerste zes landen komen voor een ticket naar de komende

Paralympics 2012 in Londen. Namens de AFC wensen wij de

sporters veel succes.

Marleen Veldhuis, echtgenote van ons lid Camiel Huisman,

is na de geboorte van hun kindje weer druk bezig met zwemmen

in aanloop naar de komende Olympische Spelen in 2012

in Londen. De sportkrant van de Telegraaf vermelde de kop

“Marleen Veldhuis weer de oude”. Namens de AFC veel

succes met de voorbereidingen. AFC blijft het volgen.

Zilveren Ploeger Bert Witteveen verbleef in het ziekenhuis

voor het ondergaan van een heupoperatie. Inmiddels is hij

weer thuis waar hij liefdevol wordt verzorgd door zijn partner

Sylvia en mocht ik hem weer bij ACC ontmoeten. Namens

AFC een spoedig herstel.

Radio/TV Noord-Holland gaf in het afgelopen voetbalseizoen

veel aandacht aan de wedstrijden van AFC,

FC.Hilversum en Hollandia. Er is inmiddels een flyer, waarop

een foto staat van onze selectiespeler Ron van Es met als

tekst “De mannen van AFC wereldberoemd in Noord

Holland.” Naar mijn mening een leuke reclame voor onze

club.

Ook dit jaar, en wel op 27 augustus a.s., wordt weer de

Zwaluwen Jeugd Actie onder auspiciën van de ANVV “De

Zwaluwen” gehouden. Sinds 1959 wordt ieder najaar dit toernooi

gehouden. Het eerste toernooi werd in 1959 door AFC

georganiseerd. Ons overleden Lid van Verdienste Henk van

Teunenbroek was toen de grote organisator.

Op dinsdag 17 mei jl. werd weer de jaarlijkse wedstrijd van

ons vlaggenschip tegen de Gouden Ballen gespeeld.

Het is thans 40 jaar geleden dat ons toenmalige 1 e elftal door

een overwinning op Celeritudo (3-1) kampioen werd en

promoveerde naar de 1 e klasse (toen het hoogste).

Onze AFC-Ridder Rolf Leeser nam toen samen met de heer

Samuel Gassan (grootvader van onze Zilveren Ploeger

Benno Leeser) het initiatief om aan de spelers van het kampioensteam

een gouden bal in de vorm van een speld uit te

reiken. Bij de latere kampioenschappen, en promoties naar de

Hoofdklasse en Topklasse werden wederom weer gouden

ballen uitgereikt. En dan nu ieder jaar weer deze voetbalontmoeting

bij AFC.

Liliane Crouwel en Corry Bakker (mijn kapster!) organiseerden

met een aantal vriendinnen via de Stichting “Lopen

voor het leven” een actie voor het onderzoek naar het zgn.

Ewing Sarcoom, een nagenoeg dodelijke vorm van botkanker

bij jeugdigen. Door ons erelid Kees Gehring en ondergetekende

werd via hun netwerk medewerking gegeven.

Het resultaat was dat op 29 mei jl. door patiënte Myrna

Brussel een bedrag van Euro 50.000,- kon worden overhandigd

aan Professor Winette van der Graaf van het

Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Liliane is door haar vele

activiteiten op het gebied van kankerpitstrijdig bekend met de

Stichting AYA (Adolescent and Young Adults.

En dan nu de verjaardagen van de leden van de Zilveren

Ploeg: In de eerste plaats moet ik nog de verjaardag vermelden

van Zilveren Ploeger Jan Meijer, die op 21 mei jl. zijn 81 e

verjaardag vierde. Jan voetbalde in het verleden bij onze AFC

in één van de Zaterdagelftallen, en was heel lang actief als

speler en bestuurslid, en later als voorzitter van de voormalige

honkbalclub ABC. Jan is een trouw bezoeker samen met

echtgenote Gerda van de thuiswedstrijden van ons 1 e elftal.

Namens de AFC wensen wij hem samen met Gerda nog een

groot aantal gelukkige en gezonde jaren.

Tevens vierde op zondag 15 mei jl. AFC-Ridder en Zilveren

Ploeger Wouter Amesz zijn 65 e verjaardag. Voor familie en

vrienden, waaronder ook vele leden van AFC, vierde Wouter

zijn verjaardag in zijn Eetcafé Rosereijn. Namens de AFC

wensen wij Wouter nog een groot aantal gelukkige en gezonde

jaren. Ook vergat ik de verjaardag van Zilveren Ploeger Jan

de Moor te vermelden. Hij werd op 19 juni jl. 54 jaar. Jan is

een trouw bezoeker van de bijeenkomsten van de Zilveren

Ploeg en de wedstrijden van ons eerste elftal. En dan nu de

verjaardagen: Hans Geusebroek (24/6) - AFC-Ridder Dick

Moesbergen (25/6 - 83 jaar jong) - Nobelprijswinnaar Wim

Crouwel (30/6) - AFC-Ridder Guus Graanboom (30/6) -

Nobelprijswinnaar Ko Groszenipper (30/6) - AFC-Ridder

George Wijnand (5/7 - 86 jaar jong) - Erelid en AFC-Ridder

Bob Neseker (5/7) - AFC-Ridder Arthur Reddering (6/7) -

AFC-Ridder Donald Speelman - Lid van Verdienste en

AFC-Ridder Bob Wildeboer (7/7) - Lid van Verdienste

Hans Elias - AFC-Ridder Ger Smit (12/7) - Lid van Verdienste

en AFC-Ridder Peter Roosenschoon (14/7) Etienne

Spee (15/7) - AFC-Ridder Bob v.d. Bergh (16/7) - AFC-

Ridder Cees Bouwens (16/7 - 85 jaar jong) - AFC-Ridder

Hans Woudstra (17/7) - Fred ten Nijenhuis (19/7 - 50 jaar) -

AFC-Ridder Max de Bruin (23/7) - AFC-Ridder Ton Nooy

(25/7) - Hans Dukker (2/8) - Henk Gamelkoorn (3/8) - Lid

van Verdienste Frans Haubrich (3/8) - Frank Bouman (9/8) -

AFC-Ridder Hans Loonstijn (13/8) - Nobelprijswinnaar

Fred Laarhoven (17/8) – Harry Schoemaker (21/8).

Aan al deze jarigen onze welgemeende felicitaties.

Johan de Bie

27


28

22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

Ledenlijst

KANDIDAATLEDEN SEIZOEN 2011-2012

Lidnr. Achternaam Tussenvoegsel Roepnaam Geb. datum Bondsnummer Volledig adres Postcode Woonplaats Telefoon

10103 Voute David 4-nov-05 NXGQ80D Woubruggestraat 25 hs. 1059 VP AMSTERDAM 020-8458073

10104 Troostwijk Zeb 14-sep-05 NXGQ94A Michelangelostraat 107 hs. 1077 CA AMSTERDAM 020-7771000

10105 Bus Nick 18-aug-05 NXGR02G Van Boshuizenstraat 539 1082 AV AMSTERDAM 020-6460832

10106 Waals van der Kick 16-aug-05 NXGR11M Holtmeulen 28 1083 CH AMSTERDAM 020-3640507

10107 Hamsvoort van der Jonathan 5-aug-05 NXGR23R Reyer Anslostraat 25 1054 KT AMSTERDAM 06-53729425

10108 Ottink Miles 3-aug-05 NXGR646 Wielingenstraat 30 M 1078 KL AMSTERDAM 020-4714958

10109 Veldhuis Daniël 25-jul-05 NXGR738 Willemsparkweg 39 ' 1071 GR AMSTERDAM 020-6759597

10110 Mourik van Tijn Pepijn 11-jul-05 NXGR79E Prinsengracht 1065 1017 JG AMSTERDAM 020-6124261

10111 Poelmans Rover 11-jul-05 NXGR89H Cornelis Schuytstraat 1 1071 JC AMSTERDAM 06-13131010

10112 Weijel Orry 10-jul-05 NXGR88G Camera Obscuralaan 47 1183 JV AMSTELVEEN 020-6452279

10113 Schuirink Finn 29-jun-05 NXGY544 Brahmsstraat 4 ''' 1077 HG AMSTERDAM 020-7759665

10114 Hillen Philip 18-jun-05 NXGY522 Wallestein 36 1081 BD AMSTERDAM 020-4045066

10115 Veldkamp Bob 9-jun-05 NXGY533 Nieuwe Kerkstraat 153 1018 VL AMSTERDAM 020-6222005

10116 Veldkamp Luke 9-jun-05 HXHN10I Nieuwe Kerkstraat 153 1018 Vl AMSTERDAM 020-6222005

10117 Beeck van Morris 23-mei-05 NXGY68B Rubensstraat 79 1077 ML AMSTERDAM 06-26352985

10118 Dolen van Thijs 7-mei-05 NXGY717 Hobbemakade 109 ''' 1071 XT AMSTERDAM 020-6766930

10119 Jesse Thomas 3-mrt-05 NXGY70G Dr. J. Wasscherstraat 1 1432 PS AALSMEER 0297-363934

10120 Block Vijay 7-feb-05 NXGY69C Lisdoddestraat 7 1433 WG KUDELSTAART 06-55977080

10121 Maravas Dimitri 22-jan-05 NXGY67A Raphaelstraat 18 '' 1077 PT AMSTERDAM 06-24565228

10122 Sy Sebastiaan 5-dec-04 NXGY669 Henriette Bosmansstraat 1 1077 XE AMSTERDAM 020-6759238

10123 Stibbe Samuel 19-nov-05 NXGY88H Diepenbrockstraat 22 1077 VZ AMSTERDAM 06-53383043

10124 Hemert van Steijn 1-mrt-05 NXGY86F P Cornelisz Hooftstr 158 hs. 1071 CH AMSTERDAM 020-6738757

10125 Bokhorst van Noah 21-sep-05 NXGY85E Leidsegracht 5 1017 NA AMSTERDAM 06-50232529

10126 Stok van der Gijs 22-aug-05 NXGY89I Stadionweg 33 1077 RW AMSTERDAM 06-51239384

10127 Blokker Ben 10-apr-05 NXGY87G Jekerstraat 74 1078 MG AMSTERDAM 06-51594437

10128 Kenter Quincy 14-dec-05 NXGY90M Van Reigersbergenstraat 558 1052 WH AMSTERDAM 06-27297000

10129 Brondgeest Menno 28-okt-05 NXGZ00U Praam 148 1186 TM AMSTELVEEN 020-4706666

10130 Meij van der Pieter 16-okt-05 NXGY99L Valeriusstraat 126 1075 GD AMSTERDAM 06-53715889

10131 Kemper Vince 28-jun-05 NXGY98K Amstelkade 179 ''' 1078 BA AMSTERDAM 06-28467693

10132 Fokke Nouk 1-mei-05 NXGZ01L Nieuwendammerdijk 507 1023 BR AMSTERDAM 020-6854755

10133 Ruijgrok Dexter 23-nov-05 NXGZ262 Churchilllaan 304 1078 GC AMSTERDAM 020-6644409

10134 Blankers Benjamin 10-mei-04 NXGZ24Y Staringplein 10 1054 VK AMSTERDAM 020-6165634

10135 Ziekman Gijs 10-feb-05 NXGZ25Z Jan van Eijckstraat 45 hs. 1077 LH AMSTERDAM 020-8455889

10136 Jorna Daniel 26-nov-82 Overschrijving Oostelijk Halfrond 97 1183 EN AMSTELVEEN 06-15868093

10137 Schildwacht Mitchel 27-sep-91 FFNY59S Dietsveld 10 2025 BG HAARLEM 06-51797853

10138 Geenen van Noah 18-apr-99 LZHL55B Tugelaweg 110-d 1091 VT AMSTERDAM 020-6632495

10139 Lanting Michael 8-jan-85 Overschrijving Graaf Willem 2 straat 310 1785 KM DEN HELDER 06-46333330

10140 Haer de Jasper 14-okt-83 Overschrijving Dikninge 146 1083 VG AMSTERDAM 06-16485373

10141 Derlagen Mike 14-jul-86 Overschrijving Twiskeweg 5 1511 BZ OOSTZAAN 06-30962244

10142 Rijna Dick 19-mei-58 CHGQ169 Noorddammerlaan 20 1185 ZA AMSTELVEEN 06-53121587

10143 Dolen van Joost 14-jan-70 CGRW439 Hobbemakade 109 ''' 1071 XT AMSTERDAM 06-10618713

10144 Sarikaya Ugur 1-mei-55 CGZW585 Turfschip 55 1186 XB AMSTELVEEN 06-53418572

10145 Ameerali Iwan 14-sep-58 FJXL485 Ouddiemerlaan 6H 1111 HJ DIEMEN 06-13890785

10146 Engelberts Daniel 8-jul-69 FMQF44N Heivlinderweg 45 1113 KS DIEMEN 06-21419256

10147 Blokker Thijs 10-okt-84 Overschrijving Rooseveltlaan 89 ' 1079 AG AMSTERDAM 06-51465933

10148 Koorstra Jan-Bart 4-jun-85 Overschrijving 1e Oosterparkstraat 57 ''' 1091 GV AMSTERDAM 06-25554121

10149 Poppelaars Niek 25-feb-80 Overschrijving Jekerstraat 65' 1078 MA AMSTERDAM 06-30395105

10150 Roex Ralf 21-jul-82 Overschrijving Bilderdijkkade 13 '' 1053 VA AMSTERDAM 06-42307324

10151 Gils van Jan 25-aug-82 Overschrijving Tijl Uilenspiegelstraat 9 ' 1055 CK AMSTERDAM 06-11100107

10152 Latham Niels 13-jan-81 Overschrijving Kinkerstraat 368 ' 1053 GH AMSTERDAM 06-55395604

10153 Heijligers Rogier 21-apr-82 Overschrijving Jan van Galenstraat 3c 1051 KE AMSTERDAM 06-24210784

10154 Kroner Willem 5-jun-82 Overschrijving Marnixstraat 77b 1015 VD AMSTERDAM 06-30150885

10155 Bekius Ronald 15-jan-83 Overschrijving Roetersstraat 10 ' 1018 WC AMSTERDAM 06-14365282

10156 Kramer Erik 12-dec-80 FYXJ63P Warmondstraat 193 ''' 1058 KX AMSTERDAM 06-43754252

10157 Roex Nic 16-jan-81 Overschrijving 1e van Swindenstraat 395 ' 1093 GB AMSTERDAM 06-41423648

10158 Londeman Rob 27-okt-83 Overschrijving Afroditekade 110 1076 DP AMSTERDAM 06-41499696

10159 Wijtenburg Olivier 7-aug-84 Overschrijving Frederik Hendrikstraat 110 ''' 1052 JA AMSTERDAM 06-43040231

10160 Landkroon Bas 6-jan-81 Overschrijving Aalsmeerweg 5 '' 1059 AA AMSTERDAM 06-52460483

10161 Mos de Diederick 28-nov-81 Overschrijving Cornelis Anthoniszstraat 27 '' 1071 VP AMSTERDAM 06-55831018

10162 Anderiesen Bing 9-aug-05 NXKF22S Henry Fondastraat 15 1325 HK ALMERE 06-53920912

10163 Heij Joost 8-jun-91 Overschrijving Ordermolenweg 11 7312 SC APELDOORN 06-23191503

10164 Sarica Yusuf 30-nov-85 Overschrijving Ambonstraat 31 2022 DL HAARLEM 06-10874051

10165 Osch van Luuk 31-mrt-05 NXML45D Koninginneweg 147 hs. 1075 CM AMSTERDAM 06-25157452

10166 Veerhuis Marly 11-apr-90 FMQD55H Dunantstraat 42 2131 RR HOOFDDORP 06-28049077

10167 Hobo Rob 3-mei-90 LZTT55X Vinkenburg 124 2135 BR HOOFDDORP nb

10168 Janssen Jeroen 23-aug-85 CBWG213 Minervaplein 4 1077 TN AMSTERDAM 06-10902075

10169 Smulders Simon 17-sep-84 Overschrijving Weteringstraat 15 2A 1017 SL AMSTERDAM 06-18434634

10170 Cyganek Daniel 21-nov-86 NXLL87K Wilhelminastraat 50 ' 1054 WK AMSTERDAM 06-17448584

10171 Uffelen van Eddy 26-apr-82 FHNF33B De Populier 43 2912 NJ Nieuwerk. a/d Ijssel 06-15551909

10172 Hazewinkel Tjardo 7-dec-90 FKBG59B Petrus Blokhof 12 '' 1065 XK AMSTERDAM 06-16063528

10173 Prehn van Timothy 4-jan-83 BSWW592 Servatiusstraat 35 6462 XD KERKRADE 06-14215205

10174 Dikken den Guido 28-jan-90 Overschrijving 2e Atjehstraat 16 '' 1094 LG AMSTERDAM 06-10709808

10175 Diepen van Pieter 1-jan-85 BZZY565 Borneostraat 16 B 1094 CJ AMSTERDAM 06-12610784

10176 Stoke Justin 19-dec-84 CHVF699 Hasebroekstraat 77 ''' 1053 CP AMSTERDAM 06-53496244

10177 Reijn Frank 7-mrt-84 NJWF97I Amstelveenseweg 128 ' 1075 XL AMSTERDAM 06-48266741

10178 Butter Joost 8-mrt-85 CHMD834 Van Baerlestraat 103 ''' 1071 AV AMSTERDAM 06-47566385

10179 Empelen Jeremy 21-feb-00 MBWX772 Houthalenstraat 78 1066 LS AMSTERDAM 06-41456729

10180 Tol Joris 23-jul-00 Overschrijving Veenderij 54 1394 LK Nederhorst den Berg 06-26028756

10181 Stuffertz Caryl 20-jun-00 Overschrijving Westduinen 1 1187 JE AMSTELVEEN 06-46716262

10182 Berg van den Sebby 6-nov-99 Overschrijving Ossenven 10 1567 BB ASSENDELFT 06-25138601

10183 Sanches Elijah 2-feb-96 Overschrijving Maassluisstraat 472 '' 1062 GW AMSTERDAM 06-47818903

10184 Joode de Jan 10-mei-96 Overschrijving Johan van der Keukenstraat 36 1087 BN AMSTERDAM 06-46197349

10185 Aar van der Jorri 18-jul-95 Overschrijving Van der Burchstraat 3 2064 WJ SPAARNDAM 06-42864468

10186 Tiller Junior 28-mrt-96 FZYZ64M Karperstraat 134 1432 PC AALSMEER 06-17343561

10187 Zwieten van Dean 14-mrt-00 Overschrijving Willem van Egmontlaan 5 1191 AZ Ouderkerk aan de Amstel 06-41853395

10188 Boomgaard Mick 13-jan-00 LZNN34M Boterbloem 59 1191 TN Ouderkerk aan de Amstel 06-46056382

10189 Verschut Nick 28-dec-96 GFPR53E Eendracht 31 1432 DZ UITHOORN 06-21521641

10190 Visser Danny 29-mrt-97 Overschrijving Beijneslaan 30 1947 HK BEVERWIJK 06-83337754

10191 Aldenberg Bobby 21-jun-96 GBFP875 Nassaukade 106 ''' 1052 CZ AMSTERDAM 06-42969045

10192 Wiel van de Bram 26-mei-00 GJQL00N Dammerweg 81 1394 GR Nederhorst den Berg 06-21215019

10193 Ampadu Joel 31-jul-97 MKHV77J Raoul Wallenbergstraat 27 1102 AX AMSTERDAM 06-14678559

10194 Mansouri Salim 2-jun-97 GHPD51W Meidoornplein 25 1112 EJ DIEMEN 06-16298652

10195 Ennali Mohamed 17-mrt-97 LZPM87F Oranje Nassaustraat 62 1165 GN HALFWEG 06-43142017

10196 Barjiji el Achraf 23-dec-97 GMPY895 Aalbersestraat 39 c 1067 EZ AMSTERDAM 06-29403425

10197 Buis Tristan 1-okt-99 LYHP31A Jan Bertsstraat 44 1111 AS DIEMEN 06-22245295

10198 Zakir Younes 23-feb-99 Overschrijving Corn. Outshoornstraat 71 hs. 1067 HA AMSTERDAM 06-19340084

10199 Gemmel Sammy 28-aug-99 LZSP94H Cycladenlaan 91 1060 MC AMSTERDAM 06-24202476

10200 Boateng Emmanuel 3-mrt-99 LWNG37P Ketelmakerij 133 1021 PA AMSTERDAM 06-21250724

10201 Swaan de Badu 28-feb-05 NXNB70I Okeghemstraat 32 hs. 1075 PP AMSTERDAM 06-10980771

10202 Horst van der Jules 6-aug-02 NXNB72A Nieuwerhoek 57 1081 CA AMSTERDAM nb

10203 Kuiper Seger 17-aug-04 NXNB719 Herengracht 10 A 1015 BK AMSTERDAM 06-46177625

10204 Loef Jesse 23-jun-05 NXNB73B Wedderborg 43 1082 SV AMSTERDAM 06-42074870

10205 Mertens Eran 11-dec-04 NXNB81C Salamander 103 1187 BS AMSTELVEEN 06-51608952

10206 Boer de Felix 28-nov-05 NXNB80L Admiraal de Ruyterweg 374 hs. 1055 NB AMSTERDAM 06-10922361

10207 Cloe de Mika 23-mrt-04 NXNB79H Valeriusstraat 201 ''' 1075 EX AMSTERDAM 06-24799229

10208 Freeke Victor 9-sep-04 NXNB82D Van Eeghenstraat 25 '' 1071 ET AMSTERDAM 06-52617660

10209 Goertz Julius 12-mei-05 NXNB78G Karperstraat 48 1432 PA AALSMEER 06-48408135

10210 Heering Eliott 6-feb-04 NXLF57F Eerste Weteringdwarsstraat 56 1017 TP AMSTERDAM 06-51587033

10211 Lawoasal Simao 24-sep-04 NXNB83E Eosstraat 196 1076 DR AMSTERDAM 06-11300478

10212 Leembruggen Noah 27-mei-05 NXNB87I Bisonstraat 47 1448 WP PURMEREND 06-15189350

10213 Leembruggen Jordan 27-mei-05 MJQY59E Bisonstraat 47 1448 WP PURMEREND 06-15189350

10214 Mathijse Sam 21-mei-05 NXNB86H Zillesenlaan 37 1086 ZG AMSTERDAM 06-50934704

10215 Merkus Yannick 17-jul-05 NXNB88J Jekerstraat 51 hs. 1078 LZ AMSTERDAM 06-31750560

10216 Ommeren van Morris 21-feb-05 NXLF57F Woubruggestraat 21 hs. 1059 VN AMSTERDAM 06-11621345

10217 Swaan de Ezra 15-nov-03 NXNB89K Tintorettostraat 13 1077 RN AMSTERDAM 06-51390830


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

10218 Zijl Keano 1-feb-05 NUZJ97P Westlandgracht 229 '' 1059 TP AMSTERDAM 06-24263555

10219 Ven van der João-Maurits 15-jun-99 LZJQ79Q Barend van Dorenweerdelaan 2 1181 BK AMSTELVEEN 06-52521184

10220 Kamerling Merlijn 20-okt-98 Overschrijving 2e Const. Huijgenstraat 46 1054 ZV AMSTERDAM 06-27008338

10221 Saat Rens 20-mrt-84 Overschrijving Bredeweg 1 hs. 1098 BL AMSTERDAM 06-24136363

10222 Köksal Emir 22-apr-97 Overschrijving Braillelaan 105 2037 XB HAARLEM 06-23585485

10223 Vetten de Casper 25-aug-95 Overschrijving Stuwdam 49 1186 ZL AMSTELVEEN 020-6436120

10224 Singh Tajdip 31-okt-97 NXPP45K Allegondahoeve 108 2131 NC HOOFDDORP 023-8224036

10225 Singh Mohdip 9-jan-96 NXPP44J Allegondahoeve 108 2131 NC HOOFDDORP 023-8224036

10226 Braafheid Jordano 22-jun-98 Overschrijving Kikkenstein 1204 1104 SN AMSTERDAM 06-55589608

10227 Ait Afkir Ayoub 30-jan-95 GJGN344 Lievenkeersenmakerstraat ?? 1067 ZH AMSTERDAM 06-31283360

10228 Jones Marvin 17-mei-97 Overschrijving Pieter van Damstraat 113 1335 PD ALMERE 06-15137304

10229 Amzand Tyrone 21-jan-98 GMBW53I Valckenierstraat 35 ' 1018 XD AMSTERDAM 06-54200631

10230 Mustert-Boering River 28-jul-02 NXPP48N Zwanebloemstraat 318 1087 KE AMSTERDAM 06-51147503

10231 Mustert-Boering Luca 29-aug-99 NXPP47M Zwanebloemstraat 318 1087 KE AMSTERDAM 06-51147503

10232 Kibaroglu Barbaros 19-mei-94 FZVG408 Linnaeusstraat 214 1504 CL Zaandam 06-41214644

10233 Koster Zack 8-apr-97 Overschrijving Kloosterstraat 57 1115 BK Duivendrecht 06-53308036

10234 Hetten van Aubrey 27-apr-93 Overschrijving Borgerstraat 248 c 1104 RG AMSTERDAM 06-85332158

10235 Oudsten den Rinus 26-mei-94 FTYH61X KNSMlaan 42 1019 LL AMSTERDAM 06-43778830

10236 Emma's Emmanuel 14-feb-94 Overschrijving Singravenstraat 20 1335 SP ALMERE 06-23831142

10237 Graaven Charlon 7-nov-94 Overschrijving Oudeschans 31C 1011 KT AMSTERDAM 06-40593427

10238 Alkan Erol 16-feb-94 Overschrijving Zwanenplein 68 1021 CM AMSTERDAM 06-84165321

10239 Moses Ruben 19-sep-88 CHBG38Y Rubensstraat 77 1077 ML AMSTERDAM 06-81486090

10240 Kolk van der Joris 22-nov-84 CDTB84Y Plantage Kerklaan 15 ''' 1018 SZ AMSTERDAM 06-44584470

10241 Kolk van der Jelle 29-jun-88 CDTD54Z Plantage Kerklaan 15 ''' 1018 SZ AMSTERDAM 06-22025071

10242 Ubbels Wouter 21-nov-84 BQYH81M Bestevaerstraat 24 ''' 1056 HN AMSTERDAM 06-46332824

10243 Aipassa Kristian 2-feb-84 BCMQ48S Aalbersestraat 242 H 1067 GM AMSTERDAM 06-19840597

10244 Shahwan Belli Menal 3-aug-83 NXRM28G Derde Looiersdwarsstraat 73 1016 VD AMSTERDAM 06-21266484

10245 Veldhuizen van Norbert 3-apr-87 FNRX90G Artemisstraat 156 1076 DW AMSTERDAM 06-55303794

10246 Costa da Nikhil 18-sep-75 NXRM37I Willemsparkweg 8 ' 1071 HD AMSTERDAM 06-13127328

10247 Reisman Jonathan 11-nov-87 Overschrijving Johannes van der Waalstraat 13-bv 1098 PD AMSTERDAM 06-25143159

10248 Evers Ronald 26-okt-85 NJZD93P Wilhelminastraat 77 '' 1054 VX AMSTERDAM 06-16046371

10249 Alarslan Alpay Kaanhan 22-jan-95 GFKS82Q Lotharingenweg 54 1827 BJ Alkmaar 06-51097127

10250 Vink Julian 19-okt-99 MJFL29X Stadionweg 182 ''' 1077 TC AMSTERDAM 06-24211443

10251 Niebe Harley 8-okt-99 Overschrijving Koornhorst 238 1104 JG AMSTERDAM 06-45074362

10252 Pinxt Duco 24-feb-99 Overschrijving Waregemstraat 16 1066 TL AMSTERDAM 06-24221184

10253 Themen Liam 15-jun-99 NXQB510 Charles Leikertstraat 26 hs. 1062 BD AMSTERDAM 06-46244321

10254 Kanhai Niroel 24-jan-00 Overschrijving Keizer Karelweg 227 1181 RC AMSTELVEEN 06-30236675

10255 Puttmann Toni 10-nov-00 MFVS11N Roeselarestraat 34 1066 SW AMSTERDAM 06-54950095

10256 Rooijen van Henk 27-okt-98 MFCX08H Prinses Margrietlaan 16 1182 BG AMSTELVEEN 06-10557736

10257 Verdonkschot Djorim 21-dec-95 Overschrijving Planetenweg 329 1974 LW Ijmuiden 06-57587595

10258 Hamidan Issam 15-jan-95 GFPW16U Andries Snoekstraat 7 H 1065 TA AMSTERDAM 06-29007710

10259 Huwae Jermano 23-jan-95 Overschrijving Uranuslaan 122 1562 XD Krommenie 06-12314066

10260 Yanik Mustafa 19-jan-95 Overschrijving Pleiadenplantsoen 97 1973 BT IJmuiden 06-31585754

10261 Wieringen van Niek 15-mei-86 Overschrijving President Kennedylaan 128 " 1079 NJ AMSTERDAM 06-18193927

10262 Blue Bjorn 13-okt-00 NXRL99X Dr. H. Colijnstraat 636 1067 CP AMSTERDAM 06-1565733?

10263 Regeling Rik 3-mei-01 MDYX55T Nachtegaalstraat 17 1171 TC Badhoevedorp 06-24593309

10264 Ruder Donny 15-sep-01 MCWZ233 Vegastraat 199 1033 HT AMSTERDAM 06-53666995

10265 Lachkar Nadim 3-feb-01 MCYC02R Jacques Veltmanstraat 407 hs. 1065 DC AMSTERDAM 06-14982194

10266 Noot Skip 7-mrt-01 Overschrijving Van Heuven Goedhartlaan 393 1181 KR AMSTELVEEN 06-4987644??

10267 Brown Yigal 14-sep-01 NXRM53K Noordhollandstraat 8 1081 AT AMSTERDAM 06-21523037

10268 Manhoef Million 3-jan-02 Overschrijving Drontermeer 43 1447 JK PURMEREND 06-23223959

10269 Mertens Sem 13-feb-02 Overschrijving Lingestraat 20 3404 KG Ijsselstein 06-15272414

10270 Knott Stezo 15-nov-02 MGFR849 Ed van de Elskenhof 9 1087 DS AMSTERDAM 06-41977966

10271 Mourabet el Silamin 15-aug-02 Overschrijving Kerdijkhof 166 1067 MN AMSTERDAM 06-29076099

10272 Gelder van Ole 19-sep-02 Overschrijving Amstelkade 71 hs. 1078 AL AMSTERDAM 06-30366799

10273 Mol de Bono 20-nov-02 NXRM67R Cliostraat 25 1077 KB AMSTERDAM 06-24873837

10274 Schuirink Daan 29-apr-02 NXRM71O Brahmsstraat 4 ''' 1077 HG AMSTERDAM 06-23842729

10275 Spaak Adrian 1-okt-02 NNTB92G Samoastraat 20 1339 PG AMSTERDAM 06-14777823

10276 Hezemans Jamie 15-dec-02 NXRM75S De Lairessestraat 6 1071 NZ AMSTERDAM 06-21578020

10277 Oerle van Lars 30-mei-03 Overschrijving Koolwitjestraat 26 1432 NA AALSMEER 06-29240323

10278 Brandes Julian 11-mei-04 Overschrijving Groenendaal 25 1187 GX AMSTELVEEN 06-21718943

10279 Santos dos Lucas 8-jan-03 NXRM78V Bernissestraat 48 '' 1079 ZZ AMSTERDAM 06-46514176

10280 Zanden van der Mike 3-feb-03 NXRR90U Biesbosch 119 1181 JA AMSTELVEEN 06-43710951

10281 Windt de Jair 1-aug-03 NXRM84U Krombekstraat 202 1104 KK AMSTERDAM 06-12941289

10282 Millenaar Etienne 1-dec-03 NXRM88Y Willemsparkweg 174 1071 HT AMSTERDAM 06-46225777

10283 Brondgeest Duco 25-dec-03 NXRM91U Praam 148 1186 TM AMSTELVEEN 06-42120606

10284 Driest van Senna 22-jan-04 NMKF32C Max Havelaarlaan 247 1183 LR AMSTELVEEN 06-13555329

10285 Dubois Xion 12-jul-04 MNCS978 Boschplaat 12 1187 KW AMSTELVEEN 06-42272405

10286 Berg vander Pirmin 15-aug-04 Overschrijving Koninginneweg 191 hs. 1075 CR AMSTERDAM 06-52559507

10287 Filarski Dotan 25-jun-00 MBTD385 Heringa-state 25 1082 TP AMSTERDAM 06-81520448

10288 Santos Kombrink dos Mihai 16-jun-00 Overschrijving Dollardpad 24 1025 XG AMSTERDAM 06-28146453

10289 Rimaru Andrei 16-mei-97 MMVF11Z Samoastraat 20 1339 PG AMSTERDAM 06-14777823

10290 Gentenaar Dayen 18-jun-01 LXLX04N Zanglijster 10 1191 TJ Ouderkerk aan de Amstel 06-18513548

10291 Deira Keanu 3-okt-97 Overschrijving Nico Jessekade 35 1087 MG AMSTERDAM 06-54782324

10292 Liem Kin Tjoan 30-mrt-86 Overschrijving 2e Sweelinckstraat 65 2517GT Den Haag 06-42016662

10293 Riedijk Pieter 16-okt-81 LYLM733 Herengracht 249 '' 1016 BH AMSTERDAM 06-41364754

10294 Olieman Matthijs 15-jul-84 FHJX87O Jan Bernardusstraat 16 hs. 1091 TT AMSTERDAM 06-43063635

10295 Veenstra Warner 24-mrt-02 NXTF24P Van Eeghenstraat 127 1071 GA AMSTERDAM 020-5711550

10296 Entius Pieter 27-aug-85 MJNF63V Uithoornstraat 32 '' 1058 SV AMSTERDAM 06-16840062

10297 Rijckevorsel van James 8-dec-03 Overschrijving Willemsparkweg 97 1071 GV AMSTERDAM 06-55716595

10298 Bodewus Thomas 15-mei-05 NXRL57J St. Pietershalsteeg 6 1012 GL AMSTERDAM 06-326118634

10299 Baddag Julian 25-apr-99 MHKL89U Charles Leickertstraat 34 hs. 1062 BD AMSTERDAM 06-85123513

10300 Lierop van Levy 23-jul-03 Overschrijving Zandoogjestraat 6 1432 NL AALSMEER 06-43444817

10301 Voorwinde Tom 10-okt-02 MHVQ72K Stadionweg 74 1077 SP AMSTERDAM 06-15051890

10302 Pool Andre 3-mei-92 Overschrijving Amersfoortsestraatweg 27 1401 CV Bussum 06-21231001

10303 Meulen van der Guy 8-nov-74 CBQL14K Veembroederhof 201 1019 HD AMSTERDAM 06-41239615

10304 Willekens Luuk 27-dec-78 Overschrijving Lijnbaansgracht 188 hs. 1016 XA AMSTERDAM 06-23707785

10305 Pels Nino 2-feb-98 Overschrijving Jan Luykenstraat 17 2026 AC HAARLEM 06-54294609

10306 Hertzberger Abraham 14-jan-97 Overschrijving Postbus 678 1180AR AMSTELVEEN 06-15157443

10307 Bosma Paul 9-jan-82 KNVB Tweede Helmersstraat 89 1054 CE AMSTERDAM 06-55853837

10308 Gunaydin Abdullah 22-nov-99 Overschrijving Geerban 157 1068 ZW AMSTERDAM 06-81942367

10309 Hoekstra Killian 14-okt-02 KNVB Emmastraat 20 hs. 1075 HT AMSTERDAM 06-44884075

10310 Tomasevic Luca 5-jan-04 KNVB Wijnand Nuijenstraat 115 1061 WB AMSTERDAM 06-42660099

10311 Blok Jan Matthijs 10-okt-84 Overschrijving Rooseveltlaan 89 ' 1079 AG AMSTERDAM 06-51465933

10312 Hanrath Roderick 13-feb-84 KNVB Rustenburgerstraat 145 ''' 1073 EX AMSTERDAM 06-20210545

10313 Woensel Kooy van Samuel 29-okt-04 Overschrijving Diezestraat 15 '' 1078 JM AMSTERDAM 06-26488199

10314 Pavert van de Jamie 4-jun-04 NXTD805 Oudeschans 79 k 1011 KW AMSTERDAM 06-51757314

10315 Mesic-Espinosa Milos 30-mrt-04 KNVB Jekerstraat 26 hs. 1078 MD AMSTERDAM 06-26144414

10316 Riet van Morris 1-mrt-04 KNVB Oud-Ehrenstein 30 1082 AH AMSTERDAM 06-14546565

10317 Boutakbach Massin 28-feb-04 Overschrijving Stevenvenncoolstraat 24 '' 1067 ES AMSTERDAM 06-81861884

10318 Maas Menno 24-nov-91 GLSZ89K Riouwstraat 236 1094 ZC AMSTERDAM 06-11510025

10319 Vis Robert 9-apr-84 NXSX002 Tesselschadestraat 15 1054 ET AMSTERDAM 06-5477063

10320 Steltman Clavio 6-jan-05 NXTF698 Runmoolen 8 1181 NZ AMSTELVEEN 06-10911069

10321 Sahingoz Okan 13-sep-94 Overschrijving Jan de Greefstraat 7 ' 1067 HH AMSTERDAM 06-15379832

10322 Menkveld Dirk Jan 2-nov-83 BMWT73N Sloterkade 90 '' 1058 HK AMSTERDAM 06-24658723

10323 Plaizier Bart 26-mei-92 Overschrijving Fokke Simonszstraat 18 ''' 1017 TG AMSTERDAM 06-15699755

10324 Holtrop Dirk 21-jan-05 NXTG67B Koninginneweg 50 1075 EA AMSTERDAM 06-51794027

10325 Stolwijk Bas 22-aug-83 Overschrijving Pieter de Hooghstraat 7 b 1071 ED AMSTERDAM 06-18802216

10326 Dongor Ayron 11-mrt-92 KNVB Oostakkerstraat 53 1066 HR AMSTERDAM 06-83167462

10327 Weerman Joeri 4-aug-74 NXVC94B Arens Bontekoeplantsoen 11 1063 KC AMSTERDAM 06-53864044

10328 Dekker Niels 21-jun-04 NXVC96D 2e Const. Huijgenstraat 20 B 1054 CT AMSTERDAM 06-55121329

10329 Bijvoet Stefan 30-jul-87 BBPF71J Giselbertstraat 2 3641 DG Mijdecht 0297-284463

10330 Tiekstra Jeroen 31-mrt-79 KNVB Bestevaerstraat 27 '' 1056 HG AMSTERDAM 06-22102994

10331 Kessel van Ben 17-feb-91 Overschrijving Kennemerstraatweg 612 1851 NK Heiloo 06-40870078

10333 Driouch Ayoub 5-jul-98 Overschrijving Van Hillegeartstraat 1072 KA AMSTERDAM 06-55561760

10334 Vries de Tjerk 9-jan-96 Overschrijving Rijswijkstraat 36 1062 EE AMSTERDAM 06-24623325

10335 Veer van de Michiel 3-jul-81 KNVB Apollolaan 97 1077 AN AMSTERDAM 06-55700909

29


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

10336 Pinto Joshua 8-jun-11 NXVR83E Van Leijenberghlaan 224 1082 DC AMSTERDAM

10337 Parlevliet John 10-mei-11 KNVB POBox 261668 Dubai United Arab Emirates

10338 Sharabani Nissim 28-jun-98 Overschrijving Opveld 15 1082 AB AMSTERDAM nb

10339 Dhaliwal Jaskaran 22-apr-89 KNVB Nicolaas Maesstraat 103 1071 PV AMSTERDAM 06-52034222

10340 Wilderom Bryan 25-sep-93 Overschrijving Ravelijn 30 2141 NJ Vijfhuizen 023-5248894

10341 Akabawy el Shams 5-jun-98 Overschrijving Dijkgraafplein 355 1069 ET AMSTERDAM 06-23333487

10342 Faerber Mitchell 21-feb-94 Overschrijving Thomasprinslaan 12 1035 SL AMSTERDAM 06-20467544

10343 Smaal Doris 13-nov-04 KNVB Graaf Aelbrechtlaan 125 1181 ST AMSTELVEEN 06-20968209

10344 Gathier Stephan 30-nov-67 Overschrijving Brantwijk 10 1181 MT AMSTELVEEN 06-12242636

10345 Brandsteder Rick 7-apr-84 Overschrijving Stadionkade 69 '' 1077 VS AMSTERDAM 06-14674484

10346 Brandsteder Bob 22-apr-86 Overschrijving Stadionkade 99 ''' 1076 BM AMSTERDAM 06-22392230

10347 Bergsma Jerry 30-aug-85 Overschrijving Rustenburgerstraat 407 1072 GW AMSTERDAM 06-83702632

10348 Bakkenist Pieter 22-nov-82 Overschrijving Wolvenstraat 24 1016 EP AMSTERDAM nb

10349 Cornelisse Floris 21-jun-05 NXWY44B J.J. Cremerplein 56 ''' 1054 TM AMSTERDAM 06-53891595

10350 Elkouby Joshua 30-jun-04 KNVB Stromboli 27 1186 CJ AMSTELVEEN 06-24244033

10351 Vries de Andrew 27-jun-84 KNVB 1e Boerhavenstraat 13 B 1091 RZ AMSTERDAM 06-41018994

10352 Bruin de Bo 17-4-2000 KNVB Zeist Int. Plaswijk 30 3645 AV Vinkeveen nb

OPNIEUW OPVOEREN

7751 Nuyten Benoit 22-nov-72 LYMX77Z Parnassusweg 29 ''' 1077 DC AMSTERDAM 06-50122903

8238 Lerby Kay 28-jun-83 BCKQ325 Agememnonstraat 61 hs. 1076 LS AMSTERDAM 06-54370007

7204 Horst van der Didier 15-okt-96 GHWG20S Nieuwerhoek 57 1081 CA AMSTERDAM nb

8100 Pije Benjamin 31-okt-79 Overschrijving Laan van Binnenrust 11 1391 BW Abcoude 06-20006388

4478 Verhagen Tom 8-mei-84 CHBD86W Raadhuisstraat 39 1111BK Diemen nb

7875 Kistemaker Tobias 4-mei-92 FRGZ354 Sandhorst 40 ' 1082 BM AMSTERDAM nb

8685 Amofa Jamal 25-nov-98 MCNR86N Hogevecht 56 1102 HC AMSTERDAM nb

6734 Oved Daniel 20-jan-96 FZYT55O Burg. Haspelslaan 218 1181 NE Amstelveen 06-11180001

6988 Lansdorf Roy 7-aug-96 GDYX34C Sumatrakade 699 1019 PV AMSTERDAM nb

7468 Gerards Jan 13-okt-88 CGQQ517 Staringplein 14 hs. 1054 VL AMSTERDAM 06-41850026

4827 Ramsahai Mitchell 26-dec-88 CHBG99J Apollolaan 95 b 1077 AM AMSTERDAM 06-30301318

5430 Langenberg David 27-feb-87 Overschrijving 1e Constantijn Huygensstraat 86 ''' 1054 BX AMSTERDAM 06-50693604

7299 Hofstra Lucas 23-aug-93 FRCW28T Funenpark 425 1018 AK AMSTERDAM nb

Van WL naar Donateur:

5983 Westerhof Wessel

7470 Molenaar Klaas

5468 Molenaar Robert

44 Bergh van den Bob

100041 Weijtboer Dylan

100042 Janowitz Remco

100043 Kampen van Nicky

100044 Snijders Stefan

100045 Samsom van den Laurens

Adreswijzigingen:

2573 Samson Jinon Rembrandtweg 465, 1181 GP Amstelveen.

4625 Hes Philip Cronenburg 142, 1081 GN Amsterdam.

470 Laarhoven Fred Zeelandiahoeve 71, 1187 MA Amstelveen.

6371 Graves Noah A.J. Ernststraat 207, 1083 JN Amsterdam.

Verwijderd uit het ledenbestand:

4555 Guijarro Nicky

5144 Hilbrink Jeroen

5343 Koster Maurice

7224 Kuyt Ron

8359 Naarendorp Humprey

6610 Zandvoort van Lucas

8920 Imamovic Anel

8972 Paulino Rosario Luis Antonio

8498 Tdlohreg Derek

6102 Meer van de Jesse

8596 Sangare Abdoulaye

6982 Viegen Daniel

7379 Warrens Max

8957 Zandvliet Lieuwe

10075 Ayadi Taisser

Opgezegd als lid van AFC:

8838 Aalders Mike

8079 Aartsen Olivier

8839 Abdulahi Liban

8842 Adjei-asamoah Gilles

8840 Agbolosoo Alfons

8841 Ahannach Anass

8283 Ahinful Dyllan

8843 Akhamrane Marwan

7777 Altaiy Mohammed

7866 Assink Joeri

8446 Astro Ole

8849 Bakker Justin

8702 Beek van Marek Joan

8821 Benovic Vuc

6733 Berg van den Tom

7790 Biallosterski Brian

8026 Bosman Chima

8861 Bouy Naoufal

8638 Breugel van Sam

7260 Buit Body

10058 Bulic Filip

8307 Bunink S.

6753 Burght van der Roel

4062 Chardet Antoine

7262 Cohen Gino

871 Cozijn Zua

7826 Cunningham Felix

8189 Dahan Raph

5894 Dekker Roy

8874 Devecioglu Yener

8786 Dijkgraaf David

6318 Erisman Daan

8885 Feringa Ben

8886 Fontijn Anton

3023 Foreman Marcel

10042 Fraeyhoven Jason

10051 Francisco Randy

5237 Galen van Tim

8636 Gelder van Marc

7772 Goslings Wessel

8548 Guine van Livio

8062 Gulcher Coen

8897 Gussenhoven Otto

8074 Haidari Reshad

8902 Haps Risgeciano

8903 Harrevelt Randell

8434 Hart van der Jaimy

8409 Hart van der Joey

10041 Hart van der Eyal

8906 Hasselbaink J.F.

6956 Havermans Sander

8620 Heijmerink Nathan

7832 Heijmerink Maxim

8199 Heijmerink Ruben

3823 Helden Alexander

3230 Hoegee Erik

8046 Hof van 't Vince

7303 Hommes Luca

8421 Horst van der Mees

8778 Inan Toprak

8707 Inge Shaquille

8582 Izmir Sefa

5222 Juliard Daniel

8590 Kassie Yared

8739 Kenepa Steve

5859 Kesser Camiel

7314 Key Job

8436 Klaassen Pepijn

10040 Klinken Paul

8573 Knip Koen

6003 Kolk van der Daniel

7484 Kooijman Marco

8633 Koopman Sanne

6027 Koswal Anthony

10050 Kremer Joel

8930 Krop Patrick

8931 Kurban Furkan

8675 Langguth Tatchary

8936 Leenders Teun

8935 Leenders Okke

7185 Leilis Armano

8939 Liesdek Justin

8766 Linger Chelton

6066 Lobatto Marco

7131 Loman Brian

8196 Lopez Cardozo Seb

8941 Lukoki Madjer

7686 Maljers Isidoor

7325 Malmberg Michael

8947 Martinus Anthony

7178 Massaut Felix

7840 Meesters Tinne

8255 Megale Angelo

8949 Meij van der Jesse

7627 Meijer Bonno

8012 Mertens Dylan

6585 Metz de Dale

8951 Meuwese Terrence

8353 Miedema Daniel

6611 Morel Olaf

6650 Mossou Lucien

7626 Nahuis Tobias

8960 Nieuwenhuis Tom

8964 Ooijen van der Jay

8644 Oosterlen Jair

8572 Ouhdida Ibrahim

8969 Owusu Sekijere Deabeas

6963 Paddenburg S.

8018 Patrick Delano

6111 Pekel Dennis

8521 Pel Sebastiaan

8973 Petersen Walt

8510 Pinto Danny

6876 Piso Thijs

7341 Plaisier Philip

8977 Pozam Berke

8124 Rappange Job

7819 Ribbink Abel

8278 Richard Jonathan

7505 Rodjan Abbaas

8619 Roeden Daan

5937 Roeg Nicky

8123 Rojas Gueorguieva Oscar

6018 Roobeek Thorsten

7618 Russell Lucas

8595 Saffrie Kyle

6117 Salomon Ruben

8597 Saridakis Stellios

8775 Scheffmann Danny

7586 Schendstok Derk

4565 Schiering Istvan

7710 Sedee Steven

7612 Siemer Gijs

4744 Sieradzki Lee

5984 Sombeek-Eigenbrood Reinier

8272 Sorber Berry

10086 Starink Derek

8599 Steevens Sacha

8251 Steffens Guy

8499 Sellmeijer Bram

7857 Stolte Caesar

6670 Stronks Martijn

8200 Swens Jop

8407 Tahiri Djalil

8289 Telgt Winston

6732 Tempels Nanne

8999 Thieme Jair

8649 Toom van der Thijs

7369 Truijens Erik

7855 Veenendaal Max

8453 Verhagen Kay

8520 Vetten de Arjan

7762 Vettorato Oleg

7863 Vinke Joost

8682 Vries de Thijs

8601 Vrijhoef Oscar

8151 Wenneker Kasper

5461 Wiewel Joren

10017 Wind van der Daan

8611 Windt Hobie

7974 Winter de Wouter

6902 Wiskerke Joost

10020 Yilmaz Cani

7066 Youbari el Noureddine

10071 Ziogas Dimitri

8372 Zschottche Jeffry

8165 Zwaard Stijn

30


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

‘Gouden Ballen’ avond

Dinsdagavond 17 mei vond de traditionele Gouden Ballen avond bij

AFC plaats.

Naast de wedstrijd tussen een Gouden Ballen-team en het huidige

AFC 1 werd afscheid genomen van de spelers die de A-selectie gaan

verlaten en werd ‘de speler van het jaar 2010-2011' bekend gemaakt.

Als start van de zeer geslaagde avond speelde het huidige AFC 1

tegen een selectie van het Gouden Ballen-team. Laatst genoemd team,

onder leiding van oud-trainer Ton du Chatinier, was samengesteld uit

spelers die in het verleden een kampioenschap voor AFC behaald

hebben of meer dan 100 wedstrijden voor AFC 1 gespeeld hebben

aangevuld met een aantal oud-eerste elftal spelers die nog steeds in

een lager AFC-team uitkomen.

De volgende spelers kwamen in actie: Edwin van Holten, Rokus

Hoogendoorn, Benjamin Pinto, Laurens Bianchi, Peter de Waal, Roy

Tular, Murat Böke, Erwin Smit, Joey Zebeda, Robert Gehring, Bobby

Gehring, Mendel Witzenhausen, Niels Adriaans, Frank Keijzer, Lex

Oosterling, Dennis Purperhart, Johan Dol, Fred ten Nijenhuis, Ronald

van de Meent en Yama Hashemi. De begeleiding bestond uit Ko

Grosze Nipper, Henk Bijlsma en Cees Thomas. In de boeiende wedstrijd

won het huidige AFC 1 met 3-.

Topklasse zaterdag als zondag, ruim voorbleef, kreeg een foto in lijst

waarop Sjoerd afgebeeld is. Daarnaast ontving hij uit handen van

Chris Schröder de topscorer wisselbokaal.

Sjoerd Jens met foto en wisselbeker

Tenslotte werd ‘de speler van het seizoen 2010-2011' bekend gemaakt.

Unaniem hiervoor werd door de keuzecommissie Laurens

Samsom voorgedragen. Uit handen van de voorzitter kreeg hij de

welverdiende maquette en bijbehorende foto.

Het Gouden Ballen Team met gehurkt v.l.n.r. Ko Grosze Nipper,

Mendel Witzenhausen, Bobby Gehring, Rokus Hoogendoorn, Laurens

Bianchi, Edwin van Holten, Peter de Waal, Robert Gehring, Nils

Adriaans, Frank Keijzer, Yama Hashemi.

Staand v.l.n.r. Ton du Chatinier, Murat Böke, Henk Bijlsma, Joey

Zebeda, Ronald van de Meent, Fred ten Nijenhuis, Johan dol, Erwin

Smit, Roy Tular, Lex Oosterling, Dennis Purperhart, Benjamin Pinto

en Cees Thomas.

Na de wedstrijd stond een buffet op het programma, waarna voorzitter

Machiel van der Woude het woord nam. Als eerste stond hij stil

bij het overlijden door een noodlottig ongeval van de 31 jarige Michael

Koomen, zoon van ons lid Jan en echtgenote Tineke Koomen.

Een minuur stilte werd in acht genomen.

Daarna werden de spelers die AFC 1 gaan verlaten of gaan stoppen

door de voorzitter afzonderlijk toegesproken en kregen als aandenken

een prachtige grote foto in een lijst waarop de betreffende speler in

actie te zien is. Resp. werden Sil Paddenburg (vertrekt naar Ajax

zaterdag), Tatchary Langguth (nieuwe club nog onbekend), Steve

Kenepa (naar Leonidus) en Bertjan Wijers (gaat werken voor Puma in

Duitsland en voetballen voor de AFC's zaterdag 1) naar voren geroepen

en afzonderlijk even in de spotlight gezet. Machiel van der Woude

schonk ook, ondanks hun afwezigheid, aandacht aan de naar

VVSB vertrekkende Patrick Krop, aan reservedoelman Bela Szenasi

die wel als jeugdkeeperstrainer verbonden blijft aan AFC en aan

Chelton Linger waarvan nog niet bekend is waar hij volgend seizoen

gaat spelen. Helaas kon de na 10 seizoenen voor AFC 1 uitgekomen

Said Moumane op deze avond niet die speciale aandacht krijgen

vanwege zijn vakantieviering in Marokko. De voorzitter sprak over

Said mooie en respectvolle woorden en zegde de aanwezigen toe dat

Said op een ander moment die aandacht zal krijgen die bij zijn afscheid

past.

De topscorer van het seizoen 2010-2011 werd niet vergeten. Sjoerd

Jens die 22 doelpunten maakte en daardoor iedereen, in zowel de

31

‘Speler van het jaar 2010-2011’ Laurens Samsom

Het bleef nog lang gezellig in het clubhuis.

Hans Elias

Be Friends Cup 2011

zeer geslaagd

Een nieuwe naam voor een traditioneel AFC toernooi om het recreatieve

zaterdag- en zondagsenioren voetbalseizoen af te sluiten vond

plaats op woensdagavond 18 mei. Voorheen noemden wij dit toernooi

de ABC Cup, waarbij elke letter de 3 commissies vertegenwoordigden

van het senioren voetbal. Echter de A-commissie bestaat niet

meer en is opgegaan in de commissie ‘Top Amateurs'

‘Be Friends' en ‘ Keep Smiling' zijn de statements die boven de entree

van ons hoofdveld staan. Deze borden bestonden al bij ons oude

sportpark aan de Zuidelijke Wandelweg en was een initiatief van

wijlen erelid Wim Staats. Een prachtige AFC traditie die de juiste

essentie aangeeft met welke intentie een voetbalwedstrijd gespeeld

moet worden.

Om 18:30 uur begonnen 20 teams met in totaal 225 spelers het toernooi,

begeleid door onze eigen scheidsrechters en wedstrijdtafel.

Het was een fantastisch gezicht om 6 halve velden constant bezet te

zien met allemaal trotse AFC-ers. Alle teams speelden 4 wedstrijden

van 10 minuten. De uiteindelijke finale werd om 20:30 uur gespeeld.

ZATERDAG 1 tegen ZATERDAG 9. De verassende winnaar werd

ZATERDAG 9, waarvoor hulde!


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

Winnaar zaterdag 9

Na afloop van het toernooi werden alle deelnemers door AFC getrakteerd

op een Portugees getinte maaltijd met gebak en werd gezamenlijk

gekeken naar de (saaie) finale van de Europa League. In de rust

was het de tijd om de winnaars te huldigen. Dit was ook het juiste

moment voor alle teams om een groot applaus te geven aan de volgende

mensen die onze thuiswedstrijden altijd tot een feestje maken:

De leden van de B-commissie: Patrick, Max en Seth.

De leden van de C-commissie: Roy, Sebo en Jack.

Marian en Theo Jansen van de wedstrijdtafel.

Frans, Joop, Peter, keukenprinses Astrid en alle mooie dames achter

de bar.

Het scheidsrechters corps o.l.v. Frans Juch.

Deze avond werd wederom bevestigd dat AFC uniek is en dat de

zaterdag- en zondagsenioren afdelingen floreren.

Namens het bestuur wens ik iedereen een heerlijke zomer en voor je

het weet is het september.......!

Lou Hekster

Moment Suprême!

door Laurens Samsom

Maar de koning van pieken op het juiste moment is toch wel Zinedine

Zidane. De beste voetballer van de afgelopen 30 jaar (en misschien

wel aller tijde), scoorde drie keer in twee WK-finales, één keer in een

Champions League finale en ook nog eentje voor de Super Cup. En

dat waren geen lullige intikkertjes. Alleen al voor deze imposante

cijfers zien we dat ene kopstootje door de vingers.

Terug naar het doelpunt van het jaar in de Nederlandse Eredivisie.

Eén goal stak er met kop en schouders bovenuit: de stift van Theo.

Als ik voorzitter van FC Twente was, zou ik speciaal voor deze stift

een museumpje oprichten. Een interactief museum wel te verstaan,

zodat men de onmogelijkheid van de voetbeweging kan navoelen.

Bij binnenkomst krijg je eerst wat zakken zand omgehangen, totdat je

precies evenveel weegt als Theo Janssen. Met de zandzakken om het

lichaam loop je naar de volgende ruimte, waar je zo snel mogelijk een

halve slof sigaretten moet oproken. Zo doet Janssen dat immers ook

altijd voor een belangrijke wedstrijd. Als de sigaretten op zijn, wordt

je vriendelijk verzocht 81 minuten op een loopband te rennen. Let

wel: de zakken zand blijven ook bij deze inspanning om.

Direct na de loopband, eindigt het museumbezoek op een voetbalveld

van 70 meter lang. Aan het begin van het veld krijg je een bal met een

stuitje aangespeeld. Daarna moet je met de bal aan de voet in volle

vaart richting het doel aan de andere kant sprinten. Na vijftig meter

komt er een medewerker van het museum aanrennen om een schouderduw

uit te delen, waardoor je in een uitzichtloze hoek voor het

doel belandt. Juist op dat moment, als je vermoeid ter aarde wil storten,

vliegt de bal automatisch met een boogje over de boomlange

keeper in de verste hoek, zachtjes in het zijnet.

Tel daarbij op dat Janssen deze schitterende treffer maakte in de

topper thuis tegen PSV en er is geen twijfel meer over het doelpunt

(en de bijbehorende speler) van het jaar. In de souvenirwinkel van het

museumpje is overigens ook de mogelijkheid om alle tatoeages van

Theo in de huid te laten graveren. Maar dat gedeelte is facultatief, het

moet natuurlijk wel een aantrekkelijke plek blijven.

Medische commissie

Insmeren die handel!?

Eind mei wordt het voetbalritme altijd rigoureus doorbroken. Geen

trainingen meer, het hele weekend is ineens vrij en zondagavond om

zeven uur zendt de televisie tennis vanuit Wimbledon uit. De voetbalfinales

zijn geweest en na twee weken uithobbelen met promotie/

degradatievoetbal, zit het er echt helemaal op.

Het enige wat er nog aan voetbal te zien is, zijn de terugblikken. Nog

één keer de verrassendste club (ADO den Haag), de gekste actie (de

beet van Suárez), de mooiste steekpass (Eriksen tegen Twente). Maar

vooral: de mooiste goal. De omhalen van Kah, Boymans en Siem de

Jong waren prachtig, maar één doelpunt overtrof alles. Het gaat bij

een doelpunt namelijk niet alleen hoe het wordt gemaakt, maar vooral

op welk moment.

Neem bijvoorbeeld het doelpunt van Marco van Basten tijdens de EK

finale in 1988. Natuurlijk al een prachtige goal op zich, maar zulke

treffers worden ook eens per seizoen per ongeluk in de B3 van AFC

gemaakt. Bij Marco’s goal telde vooral het moment, waardoor de

vaak ingetogen Theo Reitsma triomfantelijk brulde: ‘Wat een goal,

wat een goal, wat een schi-tte-rend doelpunt.’

32

De competitie is gespeeld, en A.F.C. heeft zich met een mooie plaats

stevig in Topklasse genesteld. Een plaats waar niemand meer omheen

kan! De toernooien staan voor de deur, dus breekt de vakantie aan.

Zomervakantie, ondanks cola en chips binnen handbereik blijkt zelfs

in het gehele betaalde voetbal een voedingadvies te circuleren.

De Medische Commissie vaart graag mee op moderne inzichten en

adviseert onze Topamateurs dit mogelijk na te volgen.

Door regelmatig iets te eten voorkom je dat je opeens heel veel trek

krijgt en gaat zitten ‘snaaien”.

Tips om regelmatig te eten zijn:

altijd ontbijten als je uit bed komt al is het pas laat in de ochtend.

neem na elke 3 tot 4 uur iets te eten wat wel gezond is.

Gezonde tussendoortjes zijn: biscuits als Liga of Sultana, ontbijtkoek,

eierkoek, krentenbol, rijstwafel, lange vingers, crackers (evt.

belegd), muesli- of sportrepen, vruchtenyoghurt, kwark, alle soorten

vers fruit of fruitshakes, een soepje, gedroogd fruit zoals rozijnen en

vijgen, rijstcrackers, zoute Japanse mix of vruchtenvlaai.

Het is vakantie, dus weinig beweging en veel suikers: herken jij je

daarin, dan sla je deze energie op in vet (love-handles rondom je

buik) Veel suikers bevind zich in frisdranken en siropen , te zoete

“sport”drankjes, alle soorten snoep en te veel enkelvoudige suiker in

thee en koffie.

Wil je toch even vetbekken, miniseer dit tot maximaal twee keer per

week. Dit is beter dan elke dag een beetje. Te vette happen zijn:

croissants, donut, broodje kroket, saucijzenbroodje, pizzapunt, hotdog,

bapao broodje, gevulde koek, sprits, glacé- en kokoskoeken,

snoep met chocola, alle soorten chips, frites met mayo maar zeker

ook de frikandel.


Eigentijdse mode met deskundig advies.

Airfield

Basler

Cambio

Creenstone

Hale Bob

Isabel de Pedro

Mc Planet

Pianura studio

Save the Queen

Sportalm

NYDJeans

e.v.a

gelderlandplein 57 1082 kz amsterdam

020-6441460 www.bronwasserwoman.nl

The Fine Art of Framing

van stijlvaste lijsten tot chique encadrementen

P.C. Hooftstraat 27 - 1071 BL AMSTERDAM

Tel. (020) 662 81 46 - Fax (020) 664 31 42

Pouw Peugeot is officieel Peugeot

dealer voor Groot Amsterdam

Amsterdam Zuidoost

Klokkenbergweg 9

Telefoon (088) 0014 500

Amsterdam Noord

Johan van Hasseltweg 65

Telefoon (088) 0014 200

Amsterdam West

Anthony Fokkerweg 15

Telefoon (088) 0014 100

Amstelveen

Spinnerij 9-11

Telefoon (088) 0014 400

Tevens vestigingen in Hoofddorp, Leiderdorp, Lisse-Hillegom, Noordwijk-Katwijk

www.pouwpeugeot.nl

Pouw. Trots op Peugeot!


Ristorante Italiano

Dagelijks open van:

12.00-15.00 uur en

van 17.00-23.00 uur.

Zaterdag en zondag

van 17.00 - 23.00 uur.

Nederhoven 17

1083 AM Amsterdam-Buitenveldert

Tel. 020 - 6448390 – triolo@xs4all.nl – www.bellini.nl

,,Accuraat”

VERHUUR

Alles om uw evenement te laten slagen

Stoelen

Tafels

Linnen

Garderobe

Podium/dansvloer

Bar/koeling

Parasols/zeilen

Verlichting

Koffie/thee apparatuur

Bak/kookapparatuur

Keukenmateriaal

Warmhoudapparatuur

Opdien/buffetartikelen

Schalen RVS

Asbak etc.

Servies

Bestek

Glaswerk

Telefoon: 020-641 09 20

www.accuraatverhuur.nl

Wij verzorgen een verfijnde Italiaanse catering, zowel zakelijk als privé!

Legmeerdijk 134

1187 NH Amstelveen

Telefax: 020-643 01 90

E-mail: info@accuraatverhuur.nl

Geopend:

ma. t/m vrij. 8.00 - 17.00 uur

zaterdag 8.00 - 13.00 uur


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

Gezonde shake voor 2 personen:

Doe een geheel bakje aardbeien in een blender, voeg een scheut

magere yoghurt en spa rood toe. Laat geheel 1 minuut draaien en

schenk de mix in twee grote glazen. Gezondheid!

Over gezondheid gesproken. Geniet van de zon, maar zorg dat je niet

verbrandt. Denk daarom op tijd aan zonbescherming en help anderen

eraan te denken.

Tip: Smeer de onbedekte huid minimaal met een factor 20, ga niet

uitgebreid in de zon tussen 12.00 en 15.00 uur, draag een hoofddeksel

en ga zeker uit de zon als je huid vreemd reageert met uitslag, jeuk of

erg snelle verbranding. (zie: verstandig zonnen bij K.W.F. Kankerbestrijding)

Je zult zien dat op de eerste training na je vakantie de trainer verbaasd

zal zijn en een basisplaats is gegarandeerd en …….misschien eindigt

A.F.C. wel bij de eerste drie!!??

De Medische Commissie, Lex Swaans, Co Groszenipper, Wim

Crouwel, Michaël, Dennis, Wouter, Marïelle, Aukje en Floor wenst

de gehele A.F.C. familie een fijne zomervakantie en gezond weer

terug.

De Medische Commissie:

Lex Swaan (arts) tel. 020-6731337

Michael Olivieira (verz. A-selectie) 06-21278122

Co Grosze Nipper (sportmasseur) tel. 06-44352970

Wim Crouwel (fysiotherapeut/voorzitter) tel. 06-51050940

mail: wim.crouwel@xs4all.nl

Verslagen Zondag 1

15 mei 2011: Baronie – AFC 1 - 5

Toen ik mij met enkele "die-hards" zoals Marcel Plotske, Benno

Honsdrecht, Edwin Geluk, de ouders van Wout Meulemans, Johan de

Bie, de voorzitter en mijn zoon Robert, zoals gebruikelijk achter de

goal van de tegenpartij opstelde, constateerden wij dat er door de

apotheose in de Arena wel heel weinig AFC'ers aanwezig waren bij

de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. Wel had ik voor de

wedstrijd een leuke ontmoeting met AFC-Ridder Co Onsman die in

Breda woont. Deze ooit razendsnelle buitenspeler maakte deel uit van

het AFC-kampioensteam uit 1961 en speelde daarna enkele jaren

betaald voetbal bij Sparta in Rotterdam.

Zelfs uw vaste scribent Maurice ontbrak in Breda, dus vroeg de voorzitter

of ik hem voor deze wedstrijd wilde vervangen. Maar toen

stond het al 1-0 voor Baronie door een onderschepte te korte breedtepass

van Peter Post, die dit keer als linksback stond opgesteld. Eigenlijk

had ik gehoopt op die plek voor de laatste keer Said Moumane

aan het werk te kunnen zien, maar bij navraag bleek dat Said in Marokko

verbleef.

Baronie begon met die opsteker van 1-0 in de 5e minuut sterk, maar

na een klein kwartier verzette AFC de bakens (mooie voetbaluitdrukking).

In de 20e minuut brak Shane Barrantes op rechts door, zijn voorzet

bereikte captain Lutzen Brink bij de tweede paal, die vervolgens

d.m.v. een trekbal Sjoerd Jens in staat stelde zijn 20e goal van het

seizoen aan te tekenen.

Even later speelde dezelfde Jens zich d.m.v. een schitterende Bergkamp-actie

vrij voor de keeper maar miste. Doodzonde, want het zou

een wereldgoal zijn geweest.

Maar AFC zette door met goede opbouw vanuit het centrum van de

verdediging (Mike Ruyter en Duncan van Moll) en walste over de

Baronie heen, speelde "one touch" combinatievoetbal en creëerde

kans op kans.

In de 20e minuut scoorde Brink met een heerlijke droge knal van rand

16-meter en in de 34e minuut was Magid Jansen doeltreffend met een

strakke kopbal uit een corner van Brink.

Vlak daarvoor stopte de goed keepende Kerwin Hartman met een safe

een hard schot van Baronie-aanvoerder Rosalia, die volgend seizoen

voor FC Lienden gaat spelen?? In de 42e minuut werd nog onterecht

een mooie goal van Ronny van Es wegens vermeend buitenspel afgekeurd.

Ruststand dus niet 1-4, maar 1-3.

In de tweede helft werd Sjoerd Jens opnieuw een aantal malen in de

diepte gestuurd, maar hij kwam niet tot scoren. Net toen wij achter

35

het doel de overeenkomst vaststelden tussen Sjoerd en Henk Bijlsma

(beiden goalgetters, die ook wel eens een kansje lieten / laten lopen),

maakte Sjoerd uit een haast onmogelijke positie via een prachtige

volley de 1-4. Hilariteit en bewondering alom.

Vlak daarvoor was Ron van Es vervangen door Patrick Krop, die

volgend seizoen in de Topklasse uitkomt voor VVSB. Inmiddels was

er achter de goal veel telefoonverkeer met AFC'ers die in de Arena

aanwezig waren en begon het er voor AJAX steeds beter uit te zien.

Trainer Cor ten Bosch bracht in de laatste 10 minuten nog twee AFC

jeugdspelers in. In de 81e minuut Mitchel Theuns voor de sterk spelende

Gideon de Graaf en in de 84e minuut kreeg Laurens Samsom

een publiekswissel (hij gaat voor onbepaalde tijd naar Israel, we

zullen je missen Laurens) en werd vervangen door Mauritio Helstone.

Deze Mauritio werd in de 89e minuut door de uitblinkende Lutzen op

de rechtervleugel aangespeeld, gooide er een dubbele schaar uit en

trok de bal prachtig voor, waardoor Sjoerd Jens zijn 3e goal van de

wedstrijd en 22e (!) van dit seizoen kon intikken. Daarmee werd

Sjoerd algeheel topscorer van de Topklasse! Een topprestatie,van

harte gefeliciteerd!

Direct na afloop zagen wij met alle AFC spelers, nog in hun voetbal

tenue, in het business home van Baronie AJAX door een goal van de

sympathieke Siem de Jong kampioen worden. Een knappe prestatie

van de nieuwe trainer Frank de Boer en een mooi afscheid voor voorzitter

Uri Coronel.

Ook sprak ik na afloop Co Onsman. Hij had genoten van AFC, vond

het een aanvallend en aantrekkelijk spelend team en beloofde volgend

seizoen vanuit Breda zeker een aantal thuiswedstrijden van AFC te

komen bezoeken.

Zo eindigde AFC in het eerste seizoen in de Topklasse op een prachtige

4e plaats met de meeste (59) doelpunten voor! Complimenten

voor trainer Cor ten Bosch, assistent Murat Boke en teamleider Bob

Duis en voor alle spelers en alle overige begeleiders.

En als ik zo de selectie voor volgend seizoen bekijk, dan zit er misschien

nog wel meer in, maar dat moeten we maar lekker onder ons

houden en niet naar buiten brengen.....

En dan eindigt uw vaste scribent bij al zijn verslagen dit seizoen met

wat hij op zondagavond heeft gegeten. Welnu, gisteravond waren wij

met veel AFC'ers op de 65e verjaardag van AFC-Ridder Wouter

Amesz in zijn eetcafé Rosereijn in de Haarlemmerstraat en daar was

de catering prima verzorgd. Onze ook aanwezige voorzitter vertelde

dat onze spelers in het business home van De Baronie met de spelers

van deze club (en hun vrouwen!) waren uitgenodigd voor een barbecue

en daar, ondanks de degradatie en de 1-5 nederlaag van de Baronnen,

nog een mooi feest hadden gevierd. Zo kan het dus ook! Al

met al een prima einde van een prachtig seizoen.

KG.

Foto’s (Ton Post) staan op onze website bij ‘AFC Fotoalbum’

Eindstand per 15 mei 2011

FC Oss 28 16 11 1 59 49 - 23

Achilles '29 28 15 8 5 53 52 - 25

Argon 28 14 5 9 47 38 - 34

AFC 28 13 6 9 45 59 - 45

De Treffers 28 13 6 9 45 39 - 39

JVC Cuijk 28 11 8 9 41 47 - 48

Haaglandia 28 11 7 10 40 58 - 43

Quick '20 28 11 6 11 39 46 - 43

EVV 28 10 7 11 37 36 - 34

FC Lienden 28 11 4 13 37 50 - 58

VVSB 28 9 5 14 32 34 - 48

Hollandia 28 7 10 11 31 26 - 34

FC Hilversum 28 7 10 11 31 30 - 43

Gemert * 28 6 7 15 25 24 - 43

Baronie * 28 3 6 19 15 32 - 60

Dijkse Boys teruggetrokken

* Baronie en Gemert gedegradeerd

FC Hilversum nacompetitie


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

Een verloren weddenschap

Aan het begin van de competitie sloten teammanager Bob Duis en

Sjoerd Jens een weddenschap af. Als Sjoerd tenminste 20 doelpunten

zou maken, dan zou Bob de voetbalschoenen van Sjoerd gaan poetsen.

En wat gebeurde?

Sjoerd overtrof dit getal en maakte 22 doelpunten. Tijd om Bob aan

het werk te zetten en zo geschiedde gisterenavond ten aanschouwe

van de andere spelers en aanwezigen.

Bij de eerste beste zin vliegen de interrupties al om je oren. Probeer je

uit te leggen dat deze selectie gezien het lange tijd meedoen om de

titel in feite toch wel goed gepresteerd heeft, word je min of meer

direct tot de orde geroepen. Een klas met 30 puberende leerlingen

gaat me gelukkig heel wat makkelijker af. Dus maar heel snel over

naar de prijzen.

Vrijdagavond was tenslotte ook de afsluiting van het seizoen. De

Schaduwschutter ( meeste assists) :Houcine Laroussiyen. De Topscorer:

Frank Keijzer en De Veteraan van het Jaar: Maarten Oldenhof,

vanwege zijn op bijzonder positieve wijze leidinggeven aan zijn team

zowel op het veld als daarbuiten.

Bob Duis moet de schoenen poetsen van Sjoerd Jens

Klassieke Veteranen in

Barcelona 27, 28 en 29 mei

September 2010 vergadering : belangrijk agendapunt gaan we weer of

gaan we niet? Natuurlijk gaan we. Waar gaan we dan naar toe? München,

spelen tegen de veteranen van Bayern of toch maar weer en wel

voor de derde keer in successie naar Barcelona?

Pieter Scholten had slechts twee voorwaarden: niet te lang vliegen en

het moet mooi weer zijn. Hesdy Sanches had er maar eentje. Avonds

naar CPLC. Nee dat is geen sportclub, hoewel? Carpe Diem Lounge

Club. Dat werd na stemmen heel duidelijk, met overweldigende

meerderheid: bestemming Barcelona!

De raderen werden in beweging gezet. Ernst Huisman voor de tegenstander

CF Europa en transport. Rutger Hoorn, oud speler van zaterdag

1, voor de restaurants. Frank Keijzer voor het hotel. Nicolaas van

Ommeren voor de financiën en André Wijnand voor tickets en samen

met Nicolaas en Frank voor de organisatie.

Voor eind 2010 alles geregeld. Dan denk je alles maar dan ook alles

in kannen en kruiken te hebben en dan zegt de tegenstander twee

weken voor de wedstrijd af. We were not amused, to put it mildly.

Een paar dagen voor vertrek: Rutger had alsnog een veld gereserveerd

en Martijn, de zoon van Ernst kwam met een tegenstander.

Alleen een klein probleempje: het veld was beschikbaar vanaf 14.00

en de nieuwe tegenstander om 10.00. Allebei op zaterdag. We gaan

naar Barca om een wedstrijd te spelen, ok ok onder andere, dus werd

het 10.00 aanvang wedstrijd. Vroeg, heel vroeg als je de dag daarvoor

al bent gearriveerd. Taxi's stonden om 09.00 al klaar en eerlijk is

eerlijk iedereen was op tijd, al dan niet zonder ontbijt. Iedereen, nou

ja op 1 na dan. Kwam min of meer strompelend de lift uit, zag er niet

uit. Schijnt de tweede nacht staand in de lift geslapen te hebben. Nee

namen worden niet genoemd. Hm ik zou mijn mond maar houden.

Kan mij nog wel wat herinneren, lang geleden in Londen. Trouwens

wel eens geprobeerd voor deze groep avonds laat in een restaurant

een klein toespraakje te houden. Kansloos.

Goed terug naar de wedstrijd. Ondanks dat sommige chauffeurs wat

moeite hadden om het veld te vinden, nogal moeilijk Sportpark van

de Universiteit, op tijd begonnen. Het was een leuke en goede tegenstander

die heel wat fitter en frisser oogde dan wij. Hoe kan dat nou?

Martin vluchtte zelfs naar de tribune om maar niet meer te hoeven

invallen. Robert Vromans ging daarom maar aan de andere kant van

het veld liggen. We konden namelijk continu doorwisselen. Barry van

der Glas klaagde dat hij niet wist waar hij stond. Nee dat zagen we bij

die ene corner ook wel: 1-0 achter. Erwin Smit gaf een prachtige pass

op Hesdy, maar die stond buiten het veld en deed dus niet mee. Dan

die blik van Erwin: ‘Wat doe je nou?' Ik geloof dat de hele bank

omviel van het lachen, hilarisch. Overigens Erwin had toch al de

lachers op zijn hand toen hij een bal die over hem heen ging met een

hakbal wou onderscheppen...kwam dus totaal niet in de buurt. Dat

probeerde Henk Bijlsma tijdens de warming up ook, zelden iemand

zo op zijn plaat zien gaan. Nee er werd natuurlijk niet gelachen, stel

je voor. Helaas niet voor Youtube vastgelegd. Geheide hit geweest!

Barry werd wakker en groeide uit tot man of the match, loste een paar

1 tegen 1 situaties schitterend op. Hield het team daardoor in de

wedstrijd. Tweede helft dan toch nog 2-0 achter. Maar vlak voor tijd

prachtige aanval, schitterend afgemaakt door Houcine, die overigens

in de allerlaatste seconde nog op de paal schoot. 2-1 verloren. Ach

waar hebben we het over. Voordeel van zo vroeg spelen was dat ieder

de hele middag voor zichzelf had. Heerlijk geslapen!

Net zoals vrijdag werd er weer om 18.00 verzameld op het ons zo

langzamerhand bekende terras van CDLC aan het strand. Uitermate

gezellig. De hoofd en nekmassages, die je daar kan krijgen, brachten

enkelen van ons in andere sferen. Foto's bij mij te verkrijgen..... Iedereen

komt dan ook naar het verzamelpunt. Iedereen? Bijna, een

klein groepje belde keurig of zij in de stad mochten blijven, omdat zij

toch al in de buurt van het sportcafé waren alwaar wij die avond

zouden eten en naar de finale kijken. Dat werd wat je noemt een

topavond. Overbodig om te zeggen dat wij via het feestende Placa de

Catalunya ver voordat er ongeregeldheden uitbraken allang weer in

CDLC of ernaast in Opium aanwezig waren?

En dan is het weer zondag, terug naar huis, tijd omgevlogen. In het

vliegtuig even de ogen dicht. Dan denk je : dit wil ik voor geen goud

missen, wat een groep, zo relaxed, iedereen werkt mee, klaagt niet als

we bij de verkeerde terminal worden afgezet.........je bent thuis, je

hoofd leeg, je portemonnee ook....waar hebben we het over? .....waar

gaat het om?......om helemaal niks... en dat is soms zo heerlijk.....dat

je er gewoon weer energie van krijgt. Volgend jaar weer.

André Wijnand

36


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

Zondag 3 promoveert naar

de Reserve 1e klasse!

Wat een geweldige afsluiting van het seizoen voor de zondag 3. Na

eerder de KNVB districtsbeker te hebben gewonnen werd vandaag

door een 1-0 overwinning op ZSGO/WMS 2 ook nog eens promotie

naar de reserve 1e klasse een feit.

Na het laatste fluitsignaal was de ontlading zowel bij de spelers als de

bezoekers dan ook groot.

Nadat Machiel van der Woude een korte speech had gehouden kon

het feest beginnen.

Namens het Bestuur en de B-commissie wil ik alle spelers en in het

bijzonder Martin Verburg en Cocky van Duivenbode feliciteren met

dit fantastische resultaat.

Patrick Reddering

“Onze Toekomst”

Onder de titel “Onze Toekomst” wordt er maandelijks een van de

AFC Jeugdspelers “doorgelicht” met allerlei relevante en irrelevante

vragen.

De zesde in deze reeks is de, sinds 25 augustus 2010, 17-jarige Xander

Stoffer uit de zondag B4, alweer zo’n jongen die zijn hele jeugd

bij AFC rond loopt, traint, voetbalt, keept en zelfs ook fluit.

voor de wedstrijd niet zijn uit gegaan, winnen we af en toe zelfs

nog….

Waar woon je en waar ga je naar school?

Ik woon in Amsterdam Zuid, vlakbij mijn school (Hervormd Lyceum

Zuid) en vlakbij AFC.

Gaat school een beetje?

Ja hoor, ik zit nu op 5 VWO en ga naar de 6 e .

En dan?

Dan wil ik zo snel mogelijk geneeskunde gaan studeren.

Waarom geneeskunde en waarom zo snel mogelijk?

De keuze voor geneeskunde gaat al een tijdje terug. Ik moest in de 3 e

klas een profielkeuze maken, economisch of wetenschappelijk, en het

leek me beiden wel leuk. De moeder van een goede vriend van mij is

anesthesist bij het AMC en ik mocht een dag mee lopen om te kijken

wat ik van dat wereldje vond. Ik was zeer onder de indruk en vanaf

die dag wist ik het zeker: ik wil chirurg worden. Vandaar dat ik ook

snel wil beginnen want met een dergelijke specialisatie heb ik nog

wat jaren voor de boeg.

Blijf je voetballen tijdens je studie?

Ik hoop het wel, en als dat lukt zeker bij AFC.

Komen je ouders nog wel eens naar een wedstrijd kijken?

Mijn vader af en toe, en soms ook mijn moeder,

Wiens analyse van de wedstrijd is beter?

De analyse van mijn moeder is meer op mij gericht en die van mijn

vader meer op het team. De kwaliteit van de analyse hangt ook af van

of we gewonnen hebben of niet…

Elk interview vragen we wat anders, maar we vragen altijd: “wat

is je lievelingsgerecht bij AFC?”

Ik snack alleen maar bij AFC, ik woon zo dichtbij, dus ik eet thuis.

Je bent keeper, het is even pijnlijk, maar wat was je grootste

blunder?

Ik kan me het nog goed herinneren. Ik was nog maar net begonnen

met keepen. Ik had verkeerd in geschat waar ik stond en reageerde

niet op een slap schot op het doel. Ik dacht dat hij naast ging. De bal

rolde echter rustig het doel in….

Mooiste redding?

Op veld 3, een goed genomen corner ging richting kruising, ik maakte

een snoekduik en had hem klem vast. We hadden die wedstrijd wel

met 15-0 verloren, maar het had dus nog erger gekund!

Welke leeftijd fluit je als scheidsrechter?

De D-pupillen.

Wat is moeilijker: leiding over de ouders hebben of leiding over

de spelers?

Ik ben zo geconcentreerd wanneer ik een wedstrijd fluit, ik heb niet in

de gaten wat de ouders roepen. Ik merkte dat laatst ook nog toen ik

een jongen uit het veld had gestuurd die iemand in zijn nek had gegrepen

en onder uit had gehaald. Ouders langs de kant begonnen te

keer te gaan tegen deze jongen, maar ik had niets in de gaten. Ik was

met hem en de wedstrijd bezig. Niet met de ouders.

Xander Stoffer uit de zondag B4

Wanneer begon je bij AFC?

Ik loop al rond vanaf de Champions League.

Maar vast niet vanaf die leeftijd al als keeper?

Nee, ik was eerst verdediger, linksback (ook al ben ik rechts), daarna

mid -mid. Toen keek ik veel voetbal op tv en raakte ik geïnspireerd

door een aantal reddingen van Henk Timmer (toen nog bij AZ) en zag

ik vele mooie acties van Edwin van der Sar en dacht ik: “dat wil ik

ook”. In het tweede jaar van de D pupillen ben ik met keepen begonnen.

De Zondag B4 is op de AFC website nadrukkelijk aanwezig met

prachtige inhoudelijke wedstrijdverslagen die niet onder doen

voor de Telegraaf Sport.

Onze coach Nicky Hekster schrijft deze stukjes. Het is een leuk team,

een team “voor de lol”, we zijn niet super goed, maar als we de avond

Wat vind je leuk aan het scheidsrechter vak?

Als keeper heb ik soms tijd om me te verplaatsen in de veldspelers en

kan ik de scheidsrechter goed observeren. Dan zie ik dat aan en denk

ik: “dat wil ik zelf beter doen”.

Wat is je ultieme wedstrijd om ooit “live” te zien?

Ajax in de Champions League finale, tegen wie dan ook.

Wat vind je leuk aan AFC?

Ik voetbal hier sinds ik me kan herinneren, het is leuk om hier al mijn

jeugdherinneringen op te halen. Er heerst een goede sfeer en ik heb

een geweldig team. We gaan, zover ik weet, allemaal gezamenlijk

door naar het volgende seizoen.

Zitten er nog jongens van het eerste uur bij je in het team?

Nee, niemand. Dat komt omdat ik in de C een keer te weinig had

getraind. Toen ben ik een team “terug gezet” maar had het in dat

nieuwe team eigenlijk veel meer naar mijn zin. Dat “terug zetten”

37


vond ik niet zo’n probleem want toen had ik al in de gaten dat ik Ajax

niet zou halen…

Toen ik in een later seizoen weer terug kon naar mijn oude team, heb

ik dispensatie aangevraagd om in mijn nieuwe team te kunnen blijven

en daar ben ik nooit meer weg gegaan.

Nog even voor de diepgang: wat wil je eigenlijk bereiken in het

leven?

Hapiness!

En “hapiness” bestaat uit welke elementen?

Een goed betaalde en inhoudelijke baan Mooi huis

Een gezin

Veel op vakantie gaan

Mag ik daar het bijwonen van Ajax in de Champions League

finale aan toe voegen?

Graag!

Geïnspireerd door Henk Timmer, van der Sar en een anesthesist gaat

het met die “hapiness” van Xander vast wel goed komen.

Michiel Middendorf

Mini WK 2011:

Wat een feest!

Minder zonovergoten, maar gelukkig wel grotendeels droog. Dat

waren de weersomstandigheden waaronder de Mini WK 2011 werd

gespeeld. Om half tien waren de ruim 350 jongens uit de World Cup,

Champions League, D, E en F pupillen "ingecheckt" en klaar voor de

opening.

Het succesnummer uit de twee voorgaande jaren, de band Youth

Inspiration, zorgde er voor dat iedereen goed wakker was en zij

maakten meteen een prima sfeer.

Met behulp van twee jeugdige spelers opende AFC voorzitter

Machiel van de Woude de 22e editie van het afsluitende spektakel

van ons voetbalseizoen.

De hele dag door werd er gevoetbald, maar ook de kraampjes werden

goed bezocht. Het Kraampje met AFC voetballen, bedlampjes, shirts,

frisbees, rugzakjes en spaarpotten liep "als een trein", maar de eettentjes

deden het zo mogelijk nog beter. Lekkere pizza, hotdogs, suikerspinnen,

nacho's, cake en natuurlijk oud Hollandse poffertjes. Fantastisch

om te zien welke culinaire verkooptalenten verscholen zitten in

de ouders van onze spelers.

Ook zijn er dit jaar weer loten verkocht van de Sponsor Bingo loterij

waar een deel van de opbrengst naar het AFC Lieverdjes fonds gaat

en op die manier rechtstreeks bij de jeugd van AFC komt.

De kleinsten onder ons sloten het seizoen af op veld drie met een

prijsuitreiking onder leiding van hun vertrouwde trainers Emiel Neter

en Nick van de Bunt.

Om ongeveer half vier kon de prijsuitreiking voor de D, E en F pupillen

starten. Vloeiend uitgevoerd door onze jeugdcoördinator Jan

Verhagen. De 'Brazilianen' gingen met de hoofdprijs aan de haal dit

jaar, maar met een uniek mini WK shirt had iedere speler eigenlijk

gewonnen.

Een evenement van deze omvang heeft een flinke voorbereiding

nodig en ook op de dag zelf wemelt het van de vrijwilligers en hulptroepen.

AFC bedankt dan ook de evenementencommissie die verantwoordelijk

is voor de hele dag, de jeugdscheidsrechters, onze

coördinatoren en trainers, de studenten van het CIOS en ROC, New

York Pizza, de "groundsmen", de vele ouders die als leider optraden

of achter de kraampjes en natuurlijk alle jongens die sportief de

degens hebben gekruist. Na de mini WK zit het seizoen er voor bijna

iedereen op. De jeugdcommissie van AFC wenst alle spelers (en hun

ouders en overige familieleden) een mooie zomer toe en we hopen

jullie allemaal bij de start van seizoen 2011-2012 weer gezond en

uitgerust aan te treffen op sportpark Goed Genoeg.

Fijne vakantie!

Uitslagen

zaterdag 14 mei 2011

AFC zat A1 FC Dordrecht A1 2-3 nacompetitie

AFC zat A2 Zutphen A1 6-0 nacompetitie

AFC zat B2 OSV B1 4-1 nacompetitie

Castricum 1 AFC 1 5-0

zondag 15 mei 2011

AFC zon 3 Zeeburgia 2 3-0 nacompetitie

38

22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

zaterdag 21 mei 2011

FC Dordrecht A1 AFC zat A1 3-4 nacompetitie

Zutphen A1 AFC zat A2 0-3 nacompetitie

OSV B1 AFC zat B2 3-3 nacompetitie

zondag 22 mei 2011

Zeeburgia 2 AFC zon 3 3-0 nacompetitie

AFC zon 3 w.n.s.

zaterdag 28 mei 2011

Alphense Boys A1 AFC zat A1 2-3 nacompetitie

AFC zat A2 DVS'33 A1 1-1 nacompetitie

AFC zat B2 Hoofddorp B1 2-1 nacompetitie

zondag 22 mei 2011

Sporting Martinus 2 AFC zon 3 2-3 Nacompetitie

donderdag 2 juni 2011

AFC zon 3 Sporting Martinus 2 1-1 Nacompetitie

DVS'33 A1 AFC zat A2 2-3 Nacompetitie

Hoofddorp B1 AFC zat B2 0-4 Nacompetitie

zaterdag 4 juni 2011

AFC zat A1 Alphense Boys A1 1-0 Nacompetitie

AFC zat A2 DCG A1 1-2 Nacompetitie

RKAV Volendam B1 AFC zat B2 0-6 Nacompetitie

zondag 5 juni 2011

ZSGO/WMS 2 AFC zon 3 0-1 Nacompetitie

zaterdag 11 juni 2011

AFC zat A1 VVV/Helm. Sp. A1 000 Nacompetitie

Zaterdag

Contactpersonen

Zat 1, Paul van ‘t Wout (06-53395840)

Zat 2, Fred ten Nijenhuis (06-53487485)

Zat 3, Eran Hausel (06-46119428)

Zat 4, Jelle Folmer (06-24995004)

Zat 5, Maarten Blokland (06-18887550)

Zat 6, Sebastian Brokman (06-44157465)

Zat 7, Jack Huiman (06-38541459)

Zat 8, Iain Thompson (06-55326583)

Zat 9, Jean-Paul Lo-ten-Foe (06-53892410)

Zat 10, Victor de Vries (06-13390145)

Zat 11, Alain Leons (06-20587800)

Vet 1, Lou Hekster (06-53304374)

Vet 2, Robby Lobatto (06-51987726)

Vet 3, Marcel Koster (06-53134078)

Zaterdagcommissie

De zaterdagcommissie bestaat uit:

Roy van Dijk - voorzitter (06-53288696)

Sebo Woldringh - secretaris (06-14672961)

Jack Huiman - commissaris (06-38541459)

Zondag B

Contactpersonen zondag seniorenteams

AFC 3: trainer Martin Verburg tel. 06-52017206

AFC 4: Gianni Termaaten tel. 06-52017570

AFC 5: Patrick Reddering tel. 06-47806481 en Gijs Veerhoek tel. 06-

38743872

AFC 6: Teun Linthorst tel. 06-29248487

AFC 7: Seth van Straten tel. 06-30888444

AFC 8: Paul Bol tel. 06-47566443 en Marcel Schouten tel. 06-

14618744

AFC 9: Thomas van der Werff tel. 06-42531753

AFC 10: Jack Duis tel. 06-53662520

AFC 11: Leen Meijaard tel. 06-55753030

Samenstelling B-commissie

Patrick Reddering (06-47806481): coördinatie AFC 3 t/m AFC 5

Seth van Straten (06-30888444): coördinatie AFC 6, AFC 7, AFC 8

en AFC 10

Max Flam (06-25425231): coördinatie AFC 9 en AFC 11


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

M I X E D P I C K L E S

ingelegd door Willem (Pim) Adriaansz (sinds 1976 nr. 345)

w.adriaansz@zonnet.nl en www.home.zonnet.nl/w.adriaansz

REKENSCHRIFT

De vorige Mixed Pickles aflevering (van 11 mei j.l.) beëindigde Pickelaar met het Pickeltje Rekenschap, waarin hij persoonlijk verantwoording

aflegde over het op dat moment vrijwel voltooide seizoen 2010/2011. Hij stelde verstek te moeten laten gaan bij Baronie-AFC in verband

met zijn gewenste aanwezigheid bij de gelijktijdige reünie van zijn aloude honkbal (en softbal) club Quick; en dat er volgens zijn berekening

nog slechts één Schakel zou uitkomen. Achteraf bleek dat driemaal onjuist. In alle onschuld – hij staat toch hopelijk niet bekend als een schielijke

oplichter – had hij die feiten als waarheden opgevoerd, maar zij werden alras als leugens door de tijd achterhaald.

De honkbalreünie werd – mede door de voetbalkraker Ajax-Twente – uitgesteld, waardoor Pickelaar toch nog in Breda terecht kon komen. En

de voorlaatste Schakel zou de voorvoorlaatste Schakel blijken te zijn. Na deze hebt u (nooit heeft u zeggen) er dus nog één tegoed.

CITAAT

“Voor wie wat tastend door het leven gaat/ en wet en voorschrift ondervindt als hinder: geloof niet alles wat geschreven staat/ en van wat daags

gezegd wordt nog iets minder”.

(Pim Pelaer, Nederlands chroniqueur, 20-ste en 21-ste eeuw).

POSTSCRIPTUM

Dit gezegd en geschreven zijnde grijpt Pickelaar andermaal terug op de vorige Schakel, waarin André Wijnand in zijn inleidend Red-aktueel

goed bedoeld opmerkt: “Pickelaer vind ik beter passen dan Pickelaar”.

Met verschuldigde ootmoed is Pickelaar het niet eens met hem. De verre voorganger van Pickelaar, Jo Wijnand (grootvader van André W.),

nam het woord Pickelaar incidenteel (en dus sporadisch)in de mond (lees vulpen). Uw huidige Pickelaar nam het woord over en hij gebruikt het

veelvuldig. Het ligt hem als het ware in de bek bestorven. Zijn alter ego Pim Pelaer dient zich daarentegen in de Mixed Pickles incidenteel maar

wel langjarig aan als citaatschrijver onder de naam Pim Pelaer. De ae daarin is dus diens onvervreemdbaar recht. Het blijft dus Pickelaar.

EDELSTIEREN

Op vrijdag 13 mei j.l. was het weer zover: de leden van de “Vereniging van Edel(fok)stieren der stamboekclub AFC” vierde haar (49-ste)

verjaardag met hap, snap en spel. Het feestje begon met het laatste onderdeel op de Midgetgolf & Putting Greens in het Amstelpark. De inzet:

was de felle strijd om de wisseltrofee De Boele (spreek uit de bulle). Scherts, luim en jolijt dus even terzijde gesteld. De fraaie loodzware stier

verhuisde voor een jaar van Joey Esionye naar Bas Rachman. Spel maakt niet alleen dorstig maar ook hongerig. De dorst werd aanvankelijk

gelest in het Amstelpark en aansluitend in ons clubhuis, waar vervolgens de honger werd bestreden. Aanzittenden waren twintig stieren: Wouter

Amesz, Dennis Bijlsma, Thomas Elias (nieuw lid), Joey Esionye, Henk Foppen, Jan van Galen, Kees Gehring, Wim Haagsma, Peter van der

Heydt, Benno Honsdrecht, Brennus van der Klaauw, Ruud Mantel, Herman Meyer, Rein Minor, Pickelaar, Bas Rachman, Ron Susan, Rody

Turpijn, Jeroen Walker en Ken Watanabe. Twee gasten: Nick en Lou Hekster. Tenslotte qualitate qua: AFC voorzitter Machiel van der Woude.

De laatste schetste de voortgang van de Zuidas en de positie daarin van AFC. Er werd uiteraard meer gesproken; ondermeer over de Stieren

bijeenkomst over één jaar: een halve eeuw edelstieren! Pickelaar traceerde, dat hij in 1981 via de toenmalige stierenballotage mocht toetreden.

Recent kreeg hij voorinzage van het tekstuele gedeelte van het jubileumboek, dat op stapel staat. Daarin onder veel meer zijn stierensonnet uit

het vóórcomputertijdperk. Het kwam verminkt terecht in Schakel en Honderdjarenboek. Hoogste tijd dus voor een geautoriseerde tekst.

“TAURUS Wat mij zo diep en mateloos kan boeien/ is sedert lang de schoonheid van het dier,/ dat majesteitelijk sonoor kan loeien,/ hier

nader aan te duiden als de stier./ De ferme bullekop verraad het schier:/ hij gaat zich weer eens met de koe bemoeien/ - de staldeur toe tot

aan de laatste kier -/ en knisperdampend een partijtje stoeien./ Daar trilt de stal reeds voor het groots verrichten/ en hóóg komt dan de bulle

overend!/ Hij stelt zijn daad, gaat stamboekvee weer stichten./ Dat is hij al een jaar of wat gewend./ Al snuivend is hij niet direct een prater,/

de superbul; het abattoir komt later.”

DAGJE THUIS

Het gebeurde met enige regelmaat, dat Pickelaar in het afgelopen voetbalseizoen in zijn dorp op zaterdagmiddag ging kijken naar de verrichtingen

van de FC Castricum, uitkomende in de tweede klasse. Het aantal toeschouwers is ook daar te overzien en Pickelaar is er dus min of meer

herkenbaar; met de wetenschap dat hij eigenlijk een AFC-er is. In die afdeling kwam ook zijn AFC zat 1 uit en het lag dus voor de hand, dat

Pickelaar op zaterdag 14 mei j.l. aanwezig was bij FC Castricum-AFC. De thuisclub was op dat moment nog niet veilig en de roodzwarte gasten

leunden behaaglijk in het linker rijtje. De AFC-formatie: 1 Peter van der Linden, 2 Jorik Dopmeier, 3 Sandro Piqué, 4 Stefan van Slooten, 5

Thijs Gerritsen, 6 Milan de Wijs, 7 Yama Hashemi, 8 Stefan Snijders, 9 Bobby Gehring, 10 Jens Vonk en 11 Thomas Heemskerk. Wissels: 12

Thomas Rijsman, 14 Frank Bakker en 16 Jasper Blonk. Wat een makkie had geleken werd een ontgoocheling. Na 8 minuten was de stand al 2-0

en AFC nog niet echt op de speelhelft van de thuisclub geweest. Het was op zich een wonder, dat met die stand de rust werd gehaald; maar na

de hervatting scoorde FC Castricum lustig verder: 0-3, 0-4 en 0-5; waarmee continuatie van het tweedeklasserschap was verzekerd. Via Maarten

Jurrjens (jawel, ooit AFC zondag 1) werd Pickelaar na afloop genodigd voor een borrel in de bestuurskamer. Hij bleek er de enige AFC-er

te zijn. Overmoedig geworden - ver buiten zijn boekje gegaan - heeft hij daar namens AFC de FC Castricum gefeliciteerd en daarbij een kelkje

geheven. Dat moest toch kunnen, zo vlak bij huis.

DAGJE BREDA

Als vermeld lag op 15 mei de weg naar Breda voor Pickelaar toch nog open. De spelersbus bleek ditmaal een gewone bus: stoelen in bioscoop

opstelling, met middenpad. Al bij het oprijden van de A2 gepasseerd door een tiental voortrazende marechaussee voertuigen. Even dacht Pickelaar:

Baronie-AFC is toch geen risico duel? Maar nee, gewoon voor Ajax-Twente. In Breda was het na 5 minuten al 1-0, maar het liep anders

dan de dag tevoren: 1-5. Het gedegradeerde Baronie had toch nog wat kampioenschappen (mannen en vrouwen op lager niveau) te vieren. Ook

AFC viel aldus in een massale barbecue. Pickelaars profetie: Baronie zakt niet verder weg, maar vindt de weg weer omhoog.

GOUDEN BALLEN

Als gebruikelijk werd het seizoen afgesloten met de Gouden Ballen Avond. Ook Pickelaar werd uitgenodigd, hoewel hij met zijn gehaktballen

dramatisch laag in de pikorde staat. In weinig uren werd een veelomvattend programma afgewerkt. Het hoogtepunt: het Gouden Ballen Team

(samengesteld door Robert Gehring en gecoacht door Ton du Chatinier) tegen het Huidige AFC 1. Uitslag 0-3, waarna een buffet volgde. Speler

van het seizoen werd Laurens Samsom (nummer 7), die ons vanuit Israël zal blijven schrijven; hetgeen Pickelaar veel deugd doet.

39


40

22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11


41


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11


42


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11
43


HAND MADE TAILOR JEANS


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

45


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11

46


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11
47


22 juni 2011 89 e jaargang nr. 11
48


DE MAAT

VOOR

SUCCESVOL

ZAKEN DOEN

WWW.RICKMOORMAN.NL

Scabal Hugo Boss Canali Aeronautica Militare

Dressler Lacoste Eton Humberto Jacob Cohën

Moorman Mannenmode Groot Gelderlandplein 135 1082 LV Amsterdam

Telefoon 020 - 644 11 62 E-mail: info@rickmoorman.nl Website: www.rickmoorman.nl

More magazines by this user
Similar magazines