27.10.2014 Views

Aan: Quote Quotenet T.a.v. de hoofdredacteur en Henk Willem Smit ...

Aan: Quote Quotenet T.a.v. de hoofdredacteur en Henk Willem Smit ...

Aan: Quote Quotenet T.a.v. de hoofdredacteur en Henk Willem Smit ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Aan</strong>: <strong>Quote</strong><br />

<strong>Quote</strong>net<br />

T.a.v. <strong>de</strong> <strong>hoofdredacteur</strong> <strong>en</strong> H<strong>en</strong>k <strong>Willem</strong> <strong>Smit</strong><br />

Geachte her<strong>en</strong>,<br />

He<strong>de</strong>nmiddag werd ik telefonisch b<strong>en</strong>a<strong>de</strong>rd door uw redacteur, <strong>de</strong> heer H.W. <strong>Smit</strong>, met het verzoek om<br />

comm<strong>en</strong>taar te gev<strong>en</strong> op het gister<strong>en</strong> uitgesprok<strong>en</strong> faillissem<strong>en</strong>t van Lafin B.V., voorhe<strong>en</strong> Mr. Robert<br />

Moszkowicz B.V..<br />

Mij werd daarbij expliciet gevraagd of dit faillissem<strong>en</strong>t van <strong>de</strong>ze v<strong>en</strong>nootschap ook gevolg<strong>en</strong> had voor <strong>de</strong><br />

continuïteit van <strong>de</strong> huidige jurist<strong>en</strong>praktijk, <strong>de</strong> e<strong>en</strong>manszaak, B. Boukarfada hodn Jurist<strong>en</strong>kantoor Mr.<br />

Robert Moszkowicz Amsterdam. In antwoord daarop heb ik u uitdrukkelijk me<strong>de</strong>ge<strong>de</strong>eld, dat <strong>de</strong> failliete<br />

v<strong>en</strong>nootschap e<strong>en</strong> obsolete v<strong>en</strong>nootschap betrof, die al jar<strong>en</strong> niet meer actief is <strong>en</strong> dat <strong>de</strong> huidige<br />

jurist<strong>en</strong>praktijk met die v<strong>en</strong>nootschap niets van do<strong>en</strong> heeft, nu <strong>de</strong> jurist<strong>en</strong>praktijk wordt geëxploiteerd<br />

in e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>manson<strong>de</strong>rneming <strong>en</strong> daarvan <strong>de</strong>rhalve zowel <strong>de</strong> iure <strong>en</strong> <strong>de</strong> facto volledig los staat.<br />

In <strong>de</strong> tekst van uw internetbericht zegt u dit ook met zoveel woor<strong>de</strong>n, maar bestaat u het teg<strong>en</strong> beter<br />

wet<strong>en</strong> in <strong>en</strong> in strijd met hetge<strong>en</strong> ik u daarover heb me<strong>de</strong>ge<strong>de</strong>eld, om in <strong>de</strong> kop van uw bericht te<br />

stell<strong>en</strong> “Kantoor Robert Moszkowicz failliet”, terwijl u in <strong>de</strong> subkop schrijft: “Zijn juridisch advieskantoor<br />

is failliet verklaard”.<br />

Het behoeft ge<strong>en</strong> betoog, dat <strong>de</strong> gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lezer uit <strong>de</strong> door u in strijd met <strong>de</strong> waarheid gebezig<strong>de</strong> kop<br />

<strong>en</strong> subkop zal m<strong>en</strong><strong>en</strong> te moet<strong>en</strong> opmak<strong>en</strong>, dat in<strong>de</strong>rdaad mijn jurist<strong>en</strong>kantoor failliet zou zijn, nu dat<br />

immers is wat u schrijft. Dat u mij in het bericht zelf laat zegg<strong>en</strong> “maar dat betreft niks ernstigs…”, maakt<br />

het in feite nog erger, omdat het woordje “dat” terug slaat op <strong>de</strong> kop <strong>en</strong> subkop, zoals u dat hebt<br />

gehanteerd, waarmee u mij in mijn citaat betrekt bij uw tweeledige onjuiste berichtgeving in <strong>de</strong> kop <strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> subkop.<br />

Het mag dui<strong>de</strong>lijk zijn, dat zowel <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> cliënt<strong>en</strong> van ons jurist<strong>en</strong>kantoor, alsook pot<strong>en</strong>tiële<br />

nieuwe cliënt<strong>en</strong> door <strong>de</strong>ze onjuiste berichtgeving ernstig verontrust zijn <strong>en</strong> dat het gevolg daarvan zal<br />

zijn, dat bestaan<strong>de</strong> cliënt<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> afhak<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat pot<strong>en</strong>tiële nieuwe cliënt<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur van ons<br />

jurist<strong>en</strong>kantoor voorbij zull<strong>en</strong> gaan, met alle scha<strong>de</strong>lijke gevolg<strong>en</strong> van di<strong>en</strong>.<br />

Door notoir onjuiste berichtgeving op <strong>de</strong> website van uw blad te plaats<strong>en</strong>, han<strong>de</strong>lt u uiterst onzorgvuldig<br />

jeg<strong>en</strong>s mij <strong>en</strong> mijn kantoor <strong>en</strong> mitsdi<strong>en</strong> onrechtmatig, terwijl er e<strong>en</strong> evi<strong>de</strong>nt causaal verband aanwezig is<br />

tuss<strong>en</strong> uw feitelijk onjuiste <strong>en</strong> scha<strong>de</strong>lijke berichtgeving <strong>en</strong>erzijds <strong>en</strong> <strong>de</strong> door mij <strong>en</strong> het kantoor te lij<strong>de</strong>n<br />

<strong>en</strong> wellicht reeds gele<strong>de</strong>n scha<strong>de</strong> an<strong>de</strong>rzijds. Naast <strong>de</strong>ze materiële scha<strong>de</strong> is er uit <strong>de</strong> aard <strong>de</strong>r zaak<br />

tev<strong>en</strong>s sprake van ernstige reputatiescha<strong>de</strong> jeg<strong>en</strong>s mij persoonlijk.<br />

In verband met het bov<strong>en</strong>staan<strong>de</strong> stel ik uw on<strong>de</strong>rneming <strong>en</strong> u persoonlijk uitdrukkelijk aansprakelijk<br />

voor alle door het kantoor <strong>en</strong> mij gele<strong>de</strong>n <strong>en</strong> te lij<strong>de</strong>n scha<strong>de</strong> van zowel materiële als immateriële aard.<br />

Voorts b<strong>en</strong>t u gehou<strong>de</strong>n tot het onmid<strong>de</strong>llijk nem<strong>en</strong> van scha<strong>de</strong>beperk<strong>en</strong><strong>de</strong> maatregel<strong>en</strong> door uiterlijk<br />

morg<strong>en</strong>, vrijdag 10 augustus 2012 op <strong>de</strong> startpagina van uw website promin<strong>en</strong>t met kop te bericht<strong>en</strong>,<br />

dat u in strijd met <strong>de</strong> waarheid op 9 augustus 2012 op uw internetpagina hebt bericht, dat het kantoor<br />

Robert Moszkowicz failliet zou zijn <strong>en</strong> dat het juridisch advieskantoor van Robert Moszkowicz failliet zou


zijn verklaard, waarbij u als kop di<strong>en</strong>t te hanter<strong>en</strong>: “<strong>Quote</strong> heeft t<strong>en</strong> onrechte bericht, dat<br />

Jurist<strong>en</strong>kantoor Mr. Robert Moszkowicz failliet zou zijn.”<br />

En vervolg<strong>en</strong>s in het bericht zelve aangeeft, dat u c.q. uw verslaggever in strijd met <strong>de</strong> waarheid <strong>en</strong><br />

teg<strong>en</strong> beter wet<strong>en</strong> in op <strong>de</strong> website van don<strong>de</strong>rdag 9 augustus 2012 heeft bericht, dat het<br />

jurist<strong>en</strong>kantoor van mr. Robert Moszkowicz te Amsterdam failliet zou zijn, maar dat daadwerkelijk<br />

failliet werd verklaard e<strong>en</strong> ou<strong>de</strong> inactieve v<strong>en</strong>nootschap, die niets van do<strong>en</strong> heeft met <strong>en</strong> dus geheel los<br />

staat van <strong>de</strong> e<strong>en</strong>manszaak B. Boukarfada hodn Jurist<strong>en</strong>kantoor Mr. Robert Moszkowicz, in welke<br />

on<strong>de</strong>rneming het jurist<strong>en</strong>kantoor wordt gedrev<strong>en</strong>.<br />

En t<strong>en</strong>slotte: dat u <strong>en</strong> dhr. H.W. <strong>Smit</strong> het betreurt, dat <strong>de</strong>ze berichtgeving in strijd met <strong>de</strong> waarheid <strong>en</strong><br />

teg<strong>en</strong> beter wet<strong>en</strong> in, heeft kunn<strong>en</strong> plaatsvin<strong>de</strong>n.<br />

U di<strong>en</strong>t dit als e<strong>en</strong> sommatie in <strong>de</strong> zin <strong>de</strong>r wet aan te merk<strong>en</strong>.<br />

Mocht u niet c.q. niet tijdig, danwel niet geheel aan bov<strong>en</strong>omschrev<strong>en</strong> sommatie tot rectificatie<br />

voldo<strong>en</strong>, dan zal ik uw on<strong>de</strong>rneming zon<strong>de</strong>r na<strong>de</strong>re aankondiging in kort geding dagvaar<strong>de</strong>n <strong>en</strong> naast<br />

rectificatie tev<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> voorschot op <strong>de</strong> in <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>mprocedure te vor<strong>de</strong>r<strong>en</strong> scha<strong>de</strong>vergoeding, in rechte<br />

verzoek<strong>en</strong>. De sommatie geldt tev<strong>en</strong>s <strong>de</strong> eis, dat u uiterlijk morg<strong>en</strong> jeg<strong>en</strong>s mij c.q. Jurist<strong>en</strong>kantoor Mr.<br />

Robert Moszkowicz, uitdrukkelijk schriftelijk aansprakelijkheid aanvaardt voor <strong>de</strong> door het kantoor <strong>en</strong><br />

on<strong>de</strong>rgetek<strong>en</strong><strong>de</strong> in privé gele<strong>de</strong>n <strong>en</strong> te lij<strong>de</strong>n scha<strong>de</strong>, van zowel materiële als immateriële aard <strong>en</strong> u <strong>de</strong><br />

bereidheid aangeeft e<strong>en</strong> voorschot terzake scha<strong>de</strong>vergoeding te voldo<strong>en</strong> van € 35.000,00 in afwachting<br />

van <strong>de</strong> terstond nadi<strong>en</strong> met u c.q. uw raadsman te op<strong>en</strong><strong>en</strong> on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>ling<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> t<strong>en</strong> gron<strong>de</strong> te<br />

vergoe<strong>de</strong>n scha<strong>de</strong> van materiële <strong>en</strong> immateriële aard. Tot slot houd ik u aansprakelijk voor alle extra<br />

kost<strong>en</strong>, die gemoeid zull<strong>en</strong> zijn, indi<strong>en</strong> noodzakelijk blijkt om ons in rechte te do<strong>en</strong> bijstaan door e<strong>en</strong><br />

terzake kundig juridisch raadsman <strong>en</strong> <strong>de</strong> overige daarme<strong>de</strong> gemoei<strong>de</strong> kost<strong>en</strong>.<br />

U zult in retrospectie met mij e<strong>en</strong>s moet<strong>en</strong> zijn, dat het meer dan schandalig is, dat u moedwillig <strong>en</strong><br />

teg<strong>en</strong> beter wet<strong>en</strong> in, in <strong>de</strong> kop <strong>en</strong> subkop van uw artikel onwaarhe<strong>de</strong>n verkondigt, die evi<strong>de</strong>nt ernstige<br />

scha<strong>de</strong> aan mij <strong>en</strong> het jurist<strong>en</strong>kantoor berokk<strong>en</strong>t <strong>en</strong> ver<strong>de</strong>r zal berokk<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Sans préjudice <strong>en</strong> on<strong>de</strong>r voorbehoud van alle recht<strong>en</strong> <strong>en</strong> wer<strong>en</strong>.<br />

Met vri<strong>en</strong><strong>de</strong>lijke groet,<br />

mr. R. Moszkowicz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!