KV 14 13-04-2007.pdf - Kerkvenster

kerkvenster.nl

KV 14 13-04-2007.pdf - Kerkvenster

1

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

6 e JAARGANG NR. 14 • VRIJDAG 13 APRIL 2007

KerkVenster

In HISTORISCH dit nummer: MOMENT

tekst WYTZE ANDELA

Pagina 2

Nieuwe belijdende leden

HET BEZIG ZIJN MET ELKAAR IS GOED

tekst LIESBETH GREIJDANUS - foto JAN EBBERS

Het bezig zijn met elkaar is goed

Pagina 3

Een bericht uit Oeganda

Pagina 5

Naar een passende jas

Pagina 7

De laatste Naknaku

Pagina 14

Zegenen van relaties

Sinds Aalten PKN-gemeente is geworden, zijn verschillende

commissies van de vroegere Hervormde

Kerk en Gereformeerde Kerken samengegaan. Kerk-

Venster zocht Gerda Assink op, voorzitster van de

Protestantse Bezoekdienst.

Twee dominees hebben de voormalige HVD en Damescomité

geholpen de zaken op de rails te krijgen. Inmiddels

hebben dominee Everts en Faber te kennen

gegeven zich te willen terugtrekken omdat hun taak

erop zit. Voor vragen of advies blijven ze beschikbaar.

Sinds kort hanteert Gerda Assink de voorzittershamer

van het bestuur van de Protestantse Bezoekdienst. Ina

Hoftijzer, Hermien Roelofse, Willy Mateman, Willemien

Grevers, Ida Kassies, Ria Prinsen en Thea de Witte zijn

de andere bestuursleden. Ongeveer eens in de twee

maanden komen ze bij elkaar. De bedoeling is echter

het aantal vergaderingen terug te brengen. ‘Dat zal nog

wel even tijd nodig hebben’, aldus Gerda. Want de commissie

moet haar draai nog vinden.

Samen hebben ze al wel de Kerstmiddag voor ouderen

georganiseerd. Het bestuur bedenkt de activiteit, zorgt

voor het kader en delegeert het vervolgens aan de contactdames

die het op hun beurt weer doorgeven aan de

bezoekmedewerksters.

Zo heeft het bestuur een conceptuitnodiging gemaakt

voor de Kerstmiddag die vervolgens door elke wijk zelf

ingevuld kon worden. Eens in de zoveel tijd vergadert

het bestuur met de contactdames om van hen terug te

krijgen wat de reacties zijn op de plannen en om te horen

wat er eventueel anders of beter kan. De contactdames

nodigen de bezoekmedewerksters uit om een activieit

te organiseren. Elke wijk doet dit voor zich. Attenties

worden door de contactdames aan de bezoekmedewerksters

geleverd die ze vervolgens persoonlijk bij de

mensen afleveren.

Activiteiten

Om welke activiteiten gaat het? En voor wie zijn ze

bedoeld? ‘Met Kerst en Pasen wordt er een attentie bij

zieken en mensen van tachtig jaar en ouder bezorgd.

In mei komt er een voorjaarsmiddag per wijk. De wijk

kan dan zelf invulling geven aan die middag. Wanneer

er meer wordt gedaan op zo’n middag wordt er aan de

deelnemers een bijdrage gevraagd.’ Gerda gaat verder:

‘We hebben de verjaardagskaart. Alle leden vanaf achttien

jaar ontvangen een kaart. Leden van boven de vijfenzeventig

krijgen een attentie. Wanneer iemand in het

ziekenhuis ligt en weer thuiskomt is het de bedoeling dat

we langsgaan.’ Voor deze laatstgenoemde activiteit is het

van belang KerkVenster goed bij te houden, maar ook

de wijkouderling of pastoraal medewerker geeft nieuws

door aan het bestuur van de Protestantse Bezoekdienst.

Met name wanneer het gaat om bezoek bij iemand die

uit het ziekenhuis komt

is goed overleg met de Vervolg op pagina 3


2

COLOFON

Overdenking...

tekst ARIE BROEKHUIS

KerkVenster is het nieuwsblad

van en voor de Protestantse

Gemeente Aalten en de

Protestantse Gemeente Bredevoort.

Het verschijnt elke

veertien dagen. In de vakantieperiodes

verschijnen edities

van drie of vier weken.

KerkVenster wil een open

raam zijn, waardoor een ieder

naar binnen en naar buiten kan

kijken. Het blad gunt een blik

op het kerkelijk leven binnen

de aangesloten gemeenten, maar heeft ook aandacht

voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt.

KerkVenster beoogt zo een venster te zijn op kerk en

wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van

God en mensen.

Logo

In het logo van KerkVenster valt het witte kruis op. De

wereldbol in het midden wijst op de aarde, die is toevertrouwd

aan mensen. De ring symboliseert het plaatselijk

en wereldwijd samenkomen van de gemeente van

Christus en geeft het kerkelijk jaar aan met de kleuren

paars, wit, groen en rood. De kleur geel in de hoeken

duidt op het doorbrekende licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever

KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting

voor PR en Communicatie. Adres: Kerkstraat 2,

7121 DN Aalten. Tel. 0543-472835, b.g.g. 0650936465.

Redactie

Wytze Andela (hoofdredacteur),

Date van der Zaag (eindredactie),

Ria Evertse-de Vos (eindredactie),

Hans de Boer, Hanneke Drenth, Liesbeth Greijdanus,

Marijn Kraaijenbrink (coördinator jeugdredactie).

Beeldredactie: Jan Ebbers, Jan Oberink.

Andersumme: Everdien Lammers, Marije ter Maat

Naknáku: Arenda Koskamp, Berendien Oldenhave.

Coördinatie

Arnold Arentsen.

Financiën

Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd

om KerkVenster te kunnen bekostigen. Deze bijdrage

is aftrekbaar als gift. Belangstellenden buiten Aalten

en Bredevoort kunnen een postabonnement op Kerk-

Venster nemen. De abonnementskosten bedragen

€ 45,00 per jaargang. Giften kunnen worden

overgemaakt op bankrekeningnr. 38 02 29 595,

t.n.v. KerkVenster Aalten.

Penningmeester: Jan Meijnen, tel. 0543-476513.

Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Hoofd

van de distributiecommissie is Wim Ligterink, tel. 0543-

471844. Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging

en voor het aanvragen van de extra nummers.

Vormgeving

Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden

verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van

deze commissie is: Tiny Oosterink, tel. 0543-476350.

KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt door

Arjan Ligtenbarg en Kathy Wolterink-Mulder.

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 4050 ex.

Inleveren kopij

De kopij dient te worden aangeboden op diskette of per

e-mail in Word 97 of hoger, in txt-formaat. Illustraties

en/of foto’s altijd in aparte bestanden (JPEG, etc.)

aanleveren. Uiterste inleverdatum kopij per e-mail is

woensdag 18 april voor 18.00 uur. Voor evt. geschreven

of getypte kopij en kopij op diskette geldt als uiterste

inleverdatum maandag 16 april 2007 voor 18.00 uur.

Aanleveradressen

1. E-mail: redactie@kerkvenster.nl

2. Brievenbus KerkVenster, Kerkstraat 2.

3. Bus kerkelijk bureau Zuiderkerk, Ludgerstraat 64.

4. Jeugdredactie, Spinkatstraat 7

© KerkVenster 2007. Overname van artikelen alleen

met toestemming en bronvermelding

Het imagoprobleem van

de apostel Thomas

Politici worstelen er soms mee. Met hun

imagoprobleem. Ze zien er ‘gereformeerd’

uit, of ze kunnen maar niet van hun arrogante

reputatie afkomen. Iets dergelijks lijkt

ook aan de hand met de apostel Thomas.

Hij komt maar niet af van zijn aanduiding

‘ongelovig’.

Daarom is een beetje eerherstel voor Thomas

wel gepast, want imago’s bevatten maar een

deel van de waarheid. Wanneer Jezus zich na

zijn kruisdood op de derde dag weer laat zien

aan zijn leerlingen, is Thomas niet in de kring

(Johannes 20:24-29). Aan de uitroep van zijn lotgenoten

‘wij hebben de Heer gezien’ hecht hij

geen geloof. Daarmee ligt de lat te hoog voor

hem. Hij wil wel geloven, maar dan wel op eigen

gevoel en volgens zelf verworven inzicht. Wat

moet hij met aangeprate waarheden? Hoezo ‘de

Heer is opgestaan?’ Ik wil het zelf beleven, pas

dan is het voor mij waar. Thomas komt mij niet

onbekend voor. Hij is dichtbij ons.

Van Thomas vertelt de evangelist Johannes al

eerder iets wat hem sympathiek maakt. Wanneer

Jezus op weg gaat naar de dode Lazarus,

is het Thomas die zegt: ‘laten we ook gaan om

met Hem (=Jezus) te sterven.’ Een uitspraak

vol vertrouwen, waaruit ook blijkt dat Thomas

allesbehalve een vrijblijvende navolger wil zijn.

Het is Jezus zelf die Thomas tot gelovige overgave

beweegt. Bij de tweede ontmoeting is

Nieuwe Lidmaten

Nieuwe lidmaten

Thomas wèl van de partij. Het eerste woord dat

hij uit Jezus’ mond hoort is: ‘vrede.’ Gezegd tot

leerlingen die Hem alleen lieten. Vrede wordt

toegezegd. Zomaar. Zonder voorwaarden

vooraf. Zonder dat er eerst een collectief ‘sorry’

van de leerlingen hoeft te klinken.

Thomas wordt geraakt door de wonden van

de Heer, tekenen van de wereld die Hem niet

verdroeg. Tekenen ook van liefde en trouw

van Jezus tot het bittere eind. De wonden ziet

Thomas in een nieuw licht. Niet als bewijs van

een mislukte missie, maar als blijk van blijvende

verbondenheid, ook met hen die het op het cruciale

moment lieten afweten. Zijn uitroep bij de

ontmoeting met de opgewekte Jezus is er dan

ook één van verwondering en vreugde: ‘mijn

Heer en mijn God.’

En wij zelf, vele eeuwen na Thomas? Hoe houden

wij fiducie in dit oude, vreemde verhaal van een

mens die ten onder ging en desondanks met

Pasen in menig lied als de Opgestane beleden

wordt?

Ik denk weer aan de wonden waaraan Thomas

een verhaal van intense solidariteit aflas.

Jezus ging ten onder aan geweld. Hij redde het

niet. En toch noemt de kerk van alle tijden Hem

de Levende. Hij wordt voor mij de Levende als

we zijn liefde en trouw imiteren, ook al weet ik

dat ik daarmee niet de wereld goed kan maken.

Maar het is wel een passend antwoord op zijn

levensweg te midden van al het absurde en

kwade dat ons omringt. In geloof en hoop zeg ik

dat de liefde het op den duur zal winnen.

Bron: Red@ctieService

Tekst Ds. R. FABER - Foto GERRIT TER MAAT

Op Palmzondag 1 april jl. legden negen jonge mensen belijdenis af van hun geloof. De belijdenisdienst werd

gehouden in de Zuiderkerk. Op de foto is de groep te zien rondom de Paaskaars, symbool van het Licht van

Christus. Wij wensen deze jongeren toe dat ze het Licht van Christus in hun leven mogen ervaren. De namen

zijn van links naar rechts: Rien Koskamp, Femke Scholten, Judith Driessen, Yvon Heersink, Jeroen Heusinkveld,

ds. Riemer Faber, Joanneke Rutgers, Hermen van Eerden, Sietske Kooistra, Jojanneke Fles.


HET BEZIG ZIJN MET ELKAAR IS GOED

ouderling van belang. ‘Het moet niet zo zijn dat

de dominee en de bezoekmedewerkster vlak na

elkaar komen,’zegt Gerda. ‘Maar de contacten

moeten nog groeien.’

De meeste wijken beleggen een avond met de

bezoekmedewerksters en pastorale medewerkers

en ouderling zodat afgesproken kan worden

wat de werkwijze is.

Omzien naar elkaar

Gerda vindt het zelf belangrijk bij ouderen langs

te gaan, niet alleen wanneer ze jarig zijn. Maar

bijvoorbeeld ook wanneer de partner in het ziekenhuis

ligt. ‘Dan is het goed om bij degene langs

te gaan die thuis zit. Een zieke krijgt vaak genoeg

bezoek maar degene die thuis is wil ook wel z’n

verhaal kwijt.Omzien naar elkaar, noem ik het

maar.’ Ook bij geboorte gaat een bezoekmedewerkster

langs en geeft een attentie af.

‘Het verjaardagsbusje is er niet meer: we gaan nu

bij de mensen langs met een verjaardagskaart en

VERVOLG VAN PAGINA 1

geven een keer per jaar een enveloppe af. Daarin

kan men een bijdrage doen. Men is nu nog bezig

een bestemming voor het geld te vinden.’

Een andere taak van de commissie is het verwelkomen

nieuw ingekomenen in Aalten, zij krijgen

een bloemetje van de kerk. Tot slot zijn er de verpleeghuizen:

enkele dames gaan hier op bezoek.

Gerda raadpleegt haar map nog eens of ze niets

vergeten heeft ‘want ze is ook nog maar pas

begonnen in deze commissie.’

Op mijn vraag of het moeilijk was mensen te

vinden voor het bestuur antwoordt Gerda dat

het bepaald niet moeilijk was. Maar waar nog

wel gebrek aan is dat zijn bezoekmedewerksters.

‘Voelt u zich geroepen, meld u dan. Vaak zie je er

tegen op dat het werk gedaan moet worden. Maar

als je het doet en je merkt hoe dankbaar mensen

zijn voor het bezoek, de aandacht die ze krijgen

dan is dat heel fijn. Het is dus dankbaar werk. Het

bezig zijn met elkaar is goed.’

Neem

en lees...

April

vr 13 Jesaja 55:1-11

za. 14 Sefanja 3:14-20

zo. 15 Johannes 20:19-31 (Beloken Pasen)

ma. 16 Psalm 81

di. 17 Lucas 24:13-35

wo. 18 Handelingen 5:12-26

do. 19 Handelingen 5:27-42

vr. 20 Handelingen 6:1-7

za. 21 Johannes 10:1-10

zo. 22 Johannes 10:11-16

ma. 23 Psalm 33

di. 24 Handelingen 8:1-13

wo. 25 Handelingen 8:14-25

do. 26 Handelingen 8:26-40

vr. 27 Handelingen 9:1-9

3

DE HOOP GROEIT, WANNEER LIEFDE WORDT GETOOND

Tekst en foto: JOANNE NOORDINK

De hoop groeit, wanneer liefde wordt getoond

Een bericht uit Oeganda

Twee Kerkvensters geleden heeft u een update

kunnen lezen over mijn belevenissen hier in

Oeganda. Ondertussen zijn we al 7 weken in

Oeganda en is er natuurlijk ontzettend veel

gebeurd. Omdat ik niet het hele Kerkvenster

kan vullen met mijn opgedane ervaringen,

verwijs ik u door naar mijn website, waar u

alle verhalen en foto’s kunt bekijken: joannemasaka.waarbenjij.nu

Afrikaanse levensstijl

Ik heb in het begin best moeten wennen aan de

Afrikaanse levensstijl. Afspraken nakomen gebeurt

zelden en de ongelijkheid tussen man en vrouw

is zeer aanwezig. Zo heeft het 2 weken geduurd

voordat ik een docent kon spreken voor mijn

werkzaamheden hier.

Dus het heeft een hele tijd geduurd voordat ik met

mijn eigenlijke werkzaamheden kon beginnen. Pas

afgelopen week ben ik echt begonnen!! Ik geef nu

Engelse les aan Primary 4 (staat gelijk aan groep

6 op de basisschool) en ik geef remedial teaching

aan alle klassen (voornamelijk Engels), daarnaast

heb ik een nieuw vak geïntroduceerd: ‘study skills

and time management’ heb ik het genoemd. Ik

ga tijdens deze bijeenkomsten de kinderen leren

hoe ze het best kunnen studeren en hun lessen

zo effectief mogelijk kunnen maken (tips over het

maken van aantekeningen bijvoorbeeld.) Dit vak

geef ik aan alle Senior kinderen (staat gelijk aan de

vroegere MAVO).

Voordat ik begon met dit werk, heb ik me zeker

niet verveeld. Elke dag komen er zieke kinderen

naar ons toe, die graag door ons worden verzorgd.

Dagelijks zien we kapotte tanden, open wonden,

malaria en AIDS. Vooral de AIDS-kindjes maken

veel indruk op ons, want ja … Een groot dik ontstoken

oog, als gevolg van AIDS, wat kunnen wij

daar aan doen? Ook de wetenschap dat dit kereltje

dat nu voor je staat, niet oud wordt, maakt erg

veel indruk. Naast het verzorgen van de zieke

kinderen (wat al bijna een dagtaak was) namen we

veel tijd voor de kinderen om met ze te praten

en spelen. Een liedje van Ralph van Maanen zegt:

‘Hope grows, when love shows’ (de hoop groeit,

wanneer liefde wordt getoond) en dat is hier duidelijk

zichtbaar.

Bestemming giften

Ik wilde jullie ook graag op de hoogte brengen wat

er gebeurt met het geld dat ik vanuit Nederland

heb meegenomen deze kant op. Zoveel mensen

hebben me financieel gesteund en daar ben ik u

(en de kinderen hier, want ze weten dat het geld

dat ik hier aan ze uitgeef, komt van de mensen uit

Aalten en Nederland) heel erg dankbaar voor.

- In Oeganda moeten de kinderen in P7 (groep

8 van de basisschool) en S4 (4 de klas van de

MAVO) geld betalen om het examen te mogen

doen. Dit geld heb ik voor alle kinderen in deze

twee klassen betaald.

- Ik heb een grote hoeveelheid schoolboeken

gekocht voor de vakken aardrijkskunde, Engels

en Godsdienst voor zowel Primary als Secondary.

- De zieke kinderen, die wij niet verder kunnen

helpen, nemen we mee naar het ziekenhuis in

Masaka en wij betalen voor alle behandelingen

en medicatie van de kinderen. Ook hebben we

al een aantal kinderen naar de tandarts genomen,

omdat hun tanden getrokken moesten worden.

- Een jongen van 20, die heel graag wil studeren

maar omdat hij wees is geen geld heeft, geef

ik schoolgeld en ik betaal zijn schoolmateriaal,

zodat hij kan studeren. Hij wil heel graag dierenarts

worden en zal volgende week beginnen met

zijn studie.

- Deze maand gaat de bouwvakker op alle huisjes

bij het weeshuis (waar de weeskinderen wonen)

een dakgoot en regenpijp maken (met een grote

regenton om het water in op te vangen.) Ook

dit zal ik financieren van het door u gesponsorde

geld.

- Ik koop binnenkort voor elk bed in het weeshuis

een geïmpregneerde klamboe, zodat de kinderen

minder kans lopen op malaria.

Nogmaals hartelijk bedankt voor uw gift! Ook nu

ik hier in Oeganda zit, blijft het mogelijk om een

gift te storten op 135653460 t.n.v. J.S. Noordink

inzake Oeganda.

Ik zie hier nog zoveel gebreken en ga mijn best

doen daar wat aan te veranderen. Ik zal u via Kerk-

Venster op de hoogte houden. Hartelijk dank!


4

COLOFON

PROTESTANTSE GEMEENTE BREDEVOORT

Kerkenraad

Scriba: Sietske Stronks-de Vos, Misterstraat 24a,

7126-CD Bredevoort, tel. 0543-451343,

kerkbredevoort@kerkvenster.nl

Collectemunten

zijn op vrijdagavond van 17.00 tot 18.30 uur

verkrijgbaar bij de Rabobank, Hofstraat, Aalten.

Ledenadministratie

Jan Carel Brethouwer, Bleekwal 39,

7126 BT Bredevoort, tel: 0543-451618

ledenadministratiebredevoort@kerkvenster.nl

College van Kerkrentmeesters

Bankrek.nr. 3105.00.109

(onder meer voor vrijwillige bijdragen)

Penningmeester:

Vacant

College van Diakenen

Bankrek.nr. 3105.57.496

Administrateur: Hans Lensink, Koppelstraat 26,

7126 AJ Bredevoort, tel. 0543 - 451662

Correspondentie-adres KerkVenster

2e scriba: Erica Bollen-Groenesteijn, Binnenboom-weg

12, 7109 BK Winterswijk-Miste,

tel.-0543-565230,

e-mail: e-mail: ebollen@planet.nl

Kosters

- Lidy en Hans Scholtz, Ambthuiswal 7A,

7126 BC Bredevoort, tel: 0543-451703

- Riek en Wim Wikkerink, Pater J.de Vriesstraat 6,

7126 BM Bredevoort, tel: 0543-451925

- Grada en Gert Grevers, Misterweg 238, 7109 BA

Winterswijk, tel: 0543-565418 (hulpkosters)

M.J.A. Baan

A.C. van Voorst

Koppelstraat 40,

7126 AJ

Bredevoort

Tel. 0543-451253,

baan@kerkvenster.nl

vanvoorst@kerkvenster.nl

Zieken

Bredevoort

Mw. T.G. Heinen-Jansen, Landstraat 1B is vanuit

het ziekenhuis naar de Pronsweide gegaan. Op dit

moment is nog niet zeker of deze opname tijdelijk

of blijvend is.

Mw. J.H. Kuiperij-Simmelink, Bleekwal 18 verblijft

voorlopig nog op de Pronsweide. We wensen

beide vrouwen heel veel sterkte toe bij het revalideren.

Vervanging in Aalten

I.v.m. de ziekte van predikanten in Aalten is ons

gevraagd in geval van nood bij te springen. Natuurlijk

zijn wij daartoe bereid. Dit betekent dat wij, als

we zelf niet voorgaan in Bredevoort, nogal eens in

Aalten te vinden zijn in de komende periode.

Met vriendelijke groeten,

Ds. Maria Baan en ds. Anne van Voorst

Comité Gezamenlijke Kerken

Op woensdag 18 april wordt weer een bijeenkomst

gehouden in de zaal van St.Bernardus, aanvang 14.30

uur. Entree 2,-- p.p. Deze middag wordt verzorgd

door Ineke Tieltjes uit Aalten, zij werkt voor kinderen

in Afrika, met het Doorgeefhuis te Druten.

Wij feliciteren:

Dhr. E. Schutte, Tolhuisweg 12, die op 14 april 76

jaar wordt. Mw. M. Abbink-Klein Hesselink, Kerkstraat

10, die op 18 april jarig is en 80 jaar wordt.

Dhr. J.H.W. Hijink, Gasthuisstraat 18, die op 20

april 79 jaar hoopt te worden. En tenslotte Mw.

A.J. Heijink-Vonhof, ‘t Zand 22, die op 23 april haar

77ste verjaardag viert. Allen een heel fijne verjaardag

toegewenst!

Op 20 april a.s. zijn dhr. H.G.W. Pennings en Mw.

W.E. Pennings-Lievers, Kleine Gracht 1, 40 jaar

getrouwd! Wij feliciteren hen van harte met dit

huwelijksjubileum en wensen hen veel geluk, ook

voor de toekomst!

CONCERT

UNIEKE SAMENWERKING

Unieke samenwerking

Kerkinactie en Greenchoice

Met het Klimaatplan vragen Kerkinactie en ICCO aandacht voor klimaatverandering.

Het Klimaatplan roept iedereen op energiebewust te leven en

minder CO2 uit te stoten. Daarnaast investeert het Klimaatplan in duurzame

klimaatprojecten in arme landen. Zij worden het zwaarst getroffen door klimaatverandering,

terwijl ontwikkelingslanden veel minder CO2 uitstoten.

Onlangs sloot de Protestantse Kerk in Nederland, vertegenwoordigd door

Kerkinactie, een samenwerkingsovereenkomst met Greenchoice, leverancier

van groene stroom en groen gas. Greenchoice komt met een aantrekkelijk

aanbod voor donateurs van Kerkinactie en leden van de Protestantse Kerk.

Een huishouden dat energie afneemt van Greenchoice betaalt altijd 0,25ct

per kWh stroom en 0,25ct

per m3 gas minder dan de

laagste prijs van een andere

regionale aanbieder. Bovendien

doneert Greenchoice

per aansluiting 0,25 cent

per kWh in het Klimaatplan.

Zo snijdt het mes aan twee

kanten. U draagt bij aan een

beter milieu en Kerkinactie

en ICCO kunnen klimaatprojecten

financieren. Vanaf

half december worden

donateurs van Kerkinactie

en leden van de Protestantse

Kerk gevraagd over te

gaan op energie van Greenchoice.

Meer informatie

over deze actie is tegen die

tijd ook te vinden op www.

klimaatplan.nl en www.

greenchoice.nl/kerkinactie.

terug.


AANDACHT BESTEDEN AAN WAT GEMEENTE ZIJN IN DE TOEKOMST INHOUDT

Tekst: AP TE WINKEL (VOORZITTER) en SIETSKE STRONKS-DE VOS (SCRIBA) Foto: JAN EBBERS

Aandacht besteden aan wat gemeente zijn in de toekomst inhoudt

Kerkenraadsvergaderingen in teken van een passende jas

5

In januari heeft de kerkenraad de voorlopige

plannen voor de toekomstige huisvesting van

de Protestantse Gemeente Bredevoort aan de

gemeenteleden gepresenteerd. Naast informeren

stond betreffende gemeenteavond in

het teken van het horen van de gemeenteleden.

Tevens werd er tijdens deze avond en

in de eerstvolgende editie van KerkVenster de

mogelijkheid geboden om ook schriftelijk te

reageren op de gepresenteerde plannen. In

totaal kwamen er 19 reacties binnen bij de

kerkenraad.

In de kerkenraad van 27 februari zijn zowel de

reacties die binnen kwamen tijdens de gemeenteavond,

als de reacties die daarna binnengekomen

zijn per brief of email, besproken.

De ingekomen reacties waren divers van aard. Zo

pleitten een aantal gemeenteleden voor behoud

Koppelkerk; praktische bezwaren met betrekking

tot de St. Joriskerk die samenhangen met de-allesonder-een-dak-gedachte

en het beschikken over

goede parkeergelegenheid werden nogmaals naar

voren gebracht. Anderen spraken hun steun uit

voor het voorstel van de kerkenraad. Er waren

ook reacties van gemeenteleden die hun vraagtekens

plaatsten bij de financiële onderbouwing,

deze zou teveel afhangen van aannames.

Een aantal leden sprak niet zozeer hun voorkeur

uit voor een bepaald kerkgebouw, maar vroeg

om vooral veel aandacht te besteden aan wat

gemeente zijn in de toekomst inhoudt en de huisvesting

daar op af te stemmen. Sommigen pleitten

voor iets geheel nieuws: beide kerken afstoten en

een geheel nieuw kerkgebouw neerzetten: ‘een

nieuwe gemeente, een nieuwe jas.’ Ook waren er

verwijzingen naar toezeggingen die voor de federatievorming

door de kerkenraden zijn gedaan

(enkele jaren voor de federatievorming in het

SOW-proces); toezeggingen over de termijn van

10 jaar waarbinnen geen kerkgebouwen zouden

worden gesloten, hetgeen overigens niet wil

zeggen dat niet alvast kan worden begonnen met

nadenken over een passende situatie voor de toekomst.

Betrokkenheid gemeenteleden

Duidelijk werd dat veel gemeenteleden zich zeer

betrokken voelen bij dit thema; veel gemeenteleden

begrijpen dat er wat moet gebeuren, zowel

vanuit de gedachte: één gemeente één onderkomen,

als ook vanwege financiële redenen. Maar

tegelijkertijd wordt ook duidelijk dat het voor veel

gemeenteleden een moeilijk onderwerp is.Tijdens

de vergadering blijkt dat er ook een aantal ontwikkelingen

zijn die mogelijk van invloed kunnen zijn

op de besluitvorming:

- de ontwikkelingen rond het kulturhûs;

- de medewerking van de gemeente Aalten bij

eventueel gewenste wijzigingen

van bestemmingsplannen;

- het parkeerbeleid van de gemeente Aalten;

‘Op weg naar een passende jas’ wordt op de

februari-vergadering afgesloten met huiswerk

voor de kerkenraadsleden en het moderamen. De

kerkenraadsleden krijgen de opdracht om voor

zich zelf na te gaan of de ingekomen reacties een

ander licht werpen op het voorgenomen besluit.

Het moderamen zal er zorg voor dragen dat alle

mensen die een reactie hebben ingezonden schriftelijk

bericht krijgen en een aantal gemeenteleden

zal worden bezocht naar aanleiding van hun

reactie.

Behalve huisvesting komen de vacatures voor

ambtsdragers aan de orde. Met name het vinden

van mensen voor het ambt van ouderling is de

laatste jaren een probleem. Ook is er deze vergadering

gesproken over de diensten in de Lijdenstijd.

De predikanten hebben geschetst hoe de

diensten in de Lijdenstijd zullen verlopen. Voor de

Stille Week zal een speciaal boekje met teksten,

afbeeldingen en gedichten worden samengesteld.

De leden zullen dit samen met KerkVenster ontvangen.

Ook zullen er exemplaren in de kerk

liggen voor gasten en om verder uit te delen.

Extra kerkenraadsvergadering

Op 27 maart is er een extra kerkenraadsvergadering

gepland in het teken van huisvesting. Bij

de opening wordt stil gestaan bij het plotselinge

en onverwachte overlijden van Henk Kuenen.

De verslagenheid is groot. Henk heeft veel werk

verzet in de afgelopen jaren. Door zijn betrokkenheid,

zijn humor en zijn onverbloemde wijze van

formuleren had hij een warme plek in het college

van kerkrentmeesters en in de kerkenraad. Henk

laat een lege plek achter. Op Henk’s verzoek heeft

de kerk de afscheidsdienst voorbereid en de crematie

geregeld.

Er wordt waardering uitgesproken voor de manier

waarop dit gedaan is door een aantal gemeenteen

kerkenraadsleden.

Voordat er verder wordt gesproken over de

huisvesting, komt het verzoek aan de orde van 2

gemeenteleden om de kerkenraadsvergaderingen

bij te mogen wonen. Het plaatselijke reglement

zegt dat kerkenraadsvergaderingen openbaar zijn,

tenzij de kerkenraad beslist dat onderwerpen in

beslotenheid behandeld worden. In de afgelopen

jaren is daar geen gebruik van gemaakt of de wens

daartoe uitgesproken. Aan de ene kant wil de kerkenraad

graag in openheid haar werk doen, anderzijds

is er de laatste maanden toch wel wat druk

komen te liggen op de schouders van de kerkenraadsleden

en men wil deze druk liever niet verder

vergroot zien. De kerkenraad besluit om daar in

een komende vergadering op terug te komen.

Vervolgens wordt het centrale thema ‘Op weg naar

een passende jas’ aan de orde gesteld. In de eerste

plaats wordt verslag gedaan van de gesprekken die

plaats hebben gevonden en wordt een ingekomen

brief van een gemeentelid voorgelezen waarin

deze het functioneren van de voorzitter en de kerkenraad

ter discussie stelt. De kerkenraad is van

menig dat er tot nu toe zorgvuldig is gehandeld.

Een levende gemeente

In hoofdlijnen worden de ingekomen reacties nog

een keer besproken en wordt er gekeken naar de

ontwikkelingen die zich in de afgelopen maanden

hebben voorgedaan.

Duidelijk wordt dat de kerkenraad eensluidend is

over de doelstelling:

Een kerkgebouw inclusief kerkelijk centrum realiseren,

waar we een levende gemeente kunnen

zijn, ook in de toekomst op middellange termijn.

De uiteindelijke situatie dient te passen binnen de

financiële middelen.

Daarnaast is de kerkenraad van mening dat het

belangrijk is om het ingezette proces om deze

doelstelling te bereiken voort te zetten; het is

erg belangrijk om zorgvuldig doch vastberaden te

werken aan de toekomst van onze gemeente.

Een ruime meerderheid van de kerkenraad kiest

ervoor om het proces voort te zetten in het verlengde

van het voorgenomen besluit van de kerkenraad,

maar met de kanttekening dat een aantal

wezenlijke aspecten eerst nader uitgewerkt en

onderzocht moeten worden op haalbaarheid alvorens

een definitief besluit te nemen aangaande de

herbestemming/afstoting van de Koppelkerk.

Formulering besluit

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente

Bredevoort heeft d.d. 27 maart 2007 het principebesluit

genomen om de plannen inzake instandhouding

en aanpassing St. Joriskerk verder te

ontwikkelen. Mede naar aanleiding van de opmerkingen

die gemaakt zijn tijdens de gemeenteavond

en ingekomen zijn per email en per brief acht

de kerkenraad het noodzakelijk om de volgende

zaken nader uit te werken alvorens een definitief

besluit te nemen:

- parkeergelegenheid in nabijheid St. Joriskerk op

korte en middellange termijn;

- mogelijkheid om kerkzaal van de St. Joriskerk

aan te passen aan diverse soorten diensten;

- uitwerking van plannen ten aanzien de realisatie

van een multifunctioneel centrum;

- mogelijkheid tot overeenstemming met de

gemeente Aalten omtrent bestemmingsplan/

vergunningen;

- de financiële onderbouwing van diverse plannen

en de haalbaarheid daarvan.

Het realiseren van een andere bestemming voor

de Koppelkerk wordt gestart zodra bovenstaande

aspecten naar tevredenheid zijn ingevuld en door

de kerkenraad is vastgesteld dat de ontwikkelde

plannen voldoen aan de doelstelling.

We hopen u met bovenstaand verslag voor dit

moment voldoende te hebben geïnformeerd.


6

COLOFON

Adres:

Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten

of Postbus 74, 7120 AB Aalten

Kerkelijk Bureau

Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten, tel. 473250.

E-mail: kerkaalten@kerkvenster.nl. Geopend

op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Bankrekeningnrs. Protestantse Kerk

Bankrek.nr. Geref. Kerk: Rabo 380208741

(t.n.v. Geref. Kerk Aalten)

Bankrek.nr. kerkvoogdij: Rabo 300216521 of

ABN-AMRO 465142125 of Postbank 839410

(t.n.v. kerkvoogdij Herv. Gem. Aalten)

Kerkenraad

Voorzitter: B.A. Brethouwer,

Barloseweg 18, 7122 PV, tel. 451305

Scribaat

G.A. ter Horst, Sondernweg 16, 7122 LJ,

tel 461361

B.L.A. Helmink-ter Stege, Hogestraat 81,

7122 BS, tel. 475320

Kosters

Oosterkerk: A.J. te Lindert, tel. 474664

en E. Bekkers (hulpkoster), tel. 476012.

Zuiderkerk: G.J. Westerveld, tel. 473250

en H.W. Hengeveld (hulpkoster), tel. 473295.

Oude Helenakerk: F. Ratering, tel. 472896/

478110 en mw. I. Hijink, tel. 476764.

Organisten

Adres college van organisten:

A.J. te Winkel, Vragenderweg 3,

7121 RK Aalten, tel. 451572.

Cantor-organist:

G. Oldenbeuving, Rodetorenstraat 16,

7201 DH Zutphen, tel. 0575-517525.

Diaconie Protestantse Gemeente

Postadres : Postbus 74, 7120 AB Aalten

Bankreknr.: Rabo 30.02.16.548

Scriba diaconie

J.T. Stronks-Breukelaar, Emmastraat 3,

7121 CE Aalten, tel. 476301.

E-mail: Diaconieaalten@kerkvenster.nl

Gemeentediaconaat en sociaal diaconaat:

W. Schoppers, tel. 472585 en

H. Roelofse, tel. 471856.

B.g.g. R. Onnink-Heusinkveld, tel. 461441.

Noodhulp: Sinie Bussink, tel. 477245

Missionair en Diaconaal Werk (MDW)

Secreariaat taakgroep: mevr. I. Lubbers-te Lindert

Grote Maote 27, 7123 CB Aalten, tel.nr. 474555

Bankrek.nr. 11.28.87.651 t.n.v. MDW Aalten

o.v.v. Zending en/of Werelddiaconaat

Jeugdwerk:

PROTESTANTSE GEMEENTE AALTEN

jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl

Collectemunten zijn uitsluitend verkrijgbaar

bij de Rabobank te Aalten op vrijdagavonden

van 17.00 uur tot 18.30 uur

Vrijdag 27 april 2007

Lancering van de geheel vernieuwde website

van de Protestantse Gemeente Aalten en de

Protestantse Gemeente Bredevoort.

www.kerkvenster.nl

Hulpdienst Dinxperlo zoekt

aansluiting bij Aalten

Verslag van de vergadering van de

Kleine Kerkenraad van 26 maart 2007

Na de opening is er deze keer bij lief en leed veel

te melden. De ziekte van ds. Rotte, ds Faber en

ds. Yntema veroorzaakt grote beroering bij ons

allen. We wensen hen en hun naasten veel kracht

en sterkte toe in deze spannende tijden.

Een aantal leden van de kerkenraad heeft de uitvaartplechtigheid

bijgewoond van de heer Henk

Kuenen uit Bredevoort, die plotseling is overleden.

Hij heeft veel voor de Protestantse Gemeente in

Bredevoort betekend. Tevens was hij penningmeester

van de classis.

Bij de ingekomen stukken is o.a. een brief van

de commissie die de Hemelvaartdiensten organiseert

waarin zij vragen om nieuwe leden voor

hun commissie. Aan drie wijken is gevraagd een

ambtsdrager af te vaardigen, zodat in de toekomst

van iedere wijk een afgevaardigde in de commissie

vertegenwoordigd is.

Het voorgenomen besluit van de Kleine Kerkenraad

over ‘zegening van relaties’ is in de klankbordgroepen

besproken. Men kon zich vinden in

dit voorgenomen besluit en in het vervolgtraject.

De predikanten hebben een plan gemaakt voor

wijkavonden.

In KerkVenster komt te zijner tijd een artikel waarin

het afgelegde traject, het bespreekartikel en het

voorgenomen besluit wordt beschreven en het

feit dat we met de gemeente over dit onderwerp

willen spreken. Na het horen van de gemeente op

de gemeenteavonden komt het onderwerp terug

op de Kleine Kerkenraad om vervolgens op de

Grote Kerkenraad door middel van schriftelijke

stemming een besluit te kunnen nemen.

Evaluatie vindt plaats over MDW-fondswerving

Nieuw ingekomen

Van harte heten wij welkom in de Protestantse Kerk

van Aalten: Dhr. S. van der Lecq, Nijverheidsweg

6, 7122 AB, IJzerlo 5 A

Foutje

In het artikel over kerkbalans (College van Kerkrentmeesters)

staat een fout. Het bedrag van

leden die nog niet hebben toegezegd is niet

2.000,-- maar 12.000,00 Euro. Is het mogelijk dat

dit gerectificeerd wordt? Met vriendelijke groet.

Wim Kruisselbrink

Kruisdijk 27 - 7122 JX AALTEN

Protestantse Bezoek Dienst

Giften:

Via mevr. Blanken € 10,00, mevr. V.d. Ende € 10,00,

mevr. Westerveld € 50,00, mevr. Blekkink € 5,00,

mevr. KleinPoelhuis € 10,00, mevr. Klein Wolterink

€ 10,00 en mevr. Kuenen € 10,00.

Nogmaals hartelijk dank!

2006 (Missionair Diaconaal Werk) met een afgevaardigde

van de werkgroep MDW. Ondanks dat

niet alles helemaal vlekkeloos verlopen is voldeed

de opbrengst ruimschoots aan de verwachtingen.

Diverse suggesties voor verbetering werden

besproken. Helaas hebben een aantal wijkhoofden

en medewerkers laten weten dit jaar niet meer

beschikbaar te zijn. Daarom zullen gemeenteleden

in 2 of 3 wijken dit jaar per post worden benaderd.

Door de commissie die de MDW rondgang voorbereidt

wordt heel hard gewerkt om een volgend

jaar alles soepel te laten verlopen. De kerkenraad

hoopt van harte dat zich daarvoor voldoende

medewerkers beschikbaar stellen; immers ‘vele

handen maken licht werk.’

Mededelingen

Bij het punt mededelingen horen we van de taakgroep

diaconaat dat de hulpdienst Dinxperlo aansluiting

zoekt bij Aalten en van de taakgroep jeugden

jongeren werk zijn enthousiaste verhalen te

horen over de opzet van een maandelijkse dienst

voor jongeren van 17 tot omstreeks 25 jaar als

aansluiting op de ‘It’s4U2’ diensten. De taakgroep

PR en Communicatie laat weten dat de totaal vernieuwde,

eigentijdse website eind april van start

gaat met informatie zowel uit Aalten alsook uit

Bredevoort.

Ten slotte wordt gesproken over vervanging van

de drie zieke predikanten. Een eerste prioriteit

heeft het pastoraat en de gemeente in geval van

ziekte en overlijden. Op de ouderlingen en pastoraal

medewerkers zal in de komende tijd vaker

een beroep worden gedaan voor het ‘reguliere’

pastoraat. Behalve zorgzaam te zijn voor de

gemeente moeten we ook zorgzaam zijn voor

de overige predikanten, zodat zij hun taak goed

kunnen blijven vervullen.

Enkele dagen na de vergadering van de Kleine

Kerkenraad is, zoals u in het vorige KerkVenster

heeft kunnen lezen, vervanging geregeld voor

de zieke predikanten ds. Faber, ds. Rotte en ds.

Yntema. Het moderamen is heel erg blij en dankbaar

dat ds. M.A. Andela-Hofstede heeft aangeboden

om gedurende drie maanden full-time te

gaan werken.

Namens de kerkenraad

Berthe Helmink-ter Stege, scriba

Overzicht collectes

Maart 2007

04-03 Kerk € 1.102,04

Zending - 1.445,97

11-03 Kerk - 1.098,14

Missionair werk binnenland - 1.054,15

14-03 Diaconie 326,09

Kerk - 122,16

Restauratiefonds

Oude Helenakerk - 171,13

18-03 Kerk - 1.081,18

Catechese/geloofsopvoeding - 807,88

25-03 Diaconie - 876,20

Kerk - 636,36

Giften:

Via ouderling Neerhof ontvangen € 20,-- voor de

kerk. Via Stg Marga Klompé ontvangen € 400,--

en € 450,-- voor de kerk. Via bankrekening Diaconie

ontvangen € 25,-- voor Kerkinaktie. Via

bankrekening kerk ontvangen € 90,--. Wij willen

iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage.


7

RUBRIEK VOOR JONGEREN VANAF 16 JAAR

Berendien OIdenhave (21) en Arenda Koskamp (20), beiden opgegroeid in een

protestants gezin, schrijven iedere maand over hun visie op het geloof en de kerk.

Afscheid

De vorige keer hebben jullie ons vast gemist in KerkVenster. Nou, Naknaku moet

ermee kappen! De redactie van KerkVenster ziet het niet meer zitten met onze pagina.

We gaan dit verder niet toelichten, want dan hebben jullie wat om over te roddelen.

Naknaku’s utopische kerk

Ook al lijkt het misschien niet zo, achter onze

melige pagina zat serieus elke maand een diepere

gedachte. Toevallig kwamen we er na een aantal

gesprekjes achter dat we precies dezelfde mening

hebben over de kerk, het geloof en religies in het

algemeen. Beide hebben we nogal een weerstand

tegen hele brave of heilige praatjes, maar zijn toch

erg geïnteresseerd in het geloof. Veel mogelijkheden

biedt de kerk niet voor andersdenkenden.

Maar wij denken dat juist deze groep vrijdenkende

mensen de kerk sterker kan maken. Het is goed

uitgedaagd te worden in je denkbeelden, niet altijd

alles doen zoals het ging, maar fundamenteel veranderen.

In een individualistische, vrije samenleving

past volgens ons geen kerk die je denkbeelden

oplegt. Veel mensen zetten zich hiertegen af en de

secularisatie is een feit.

Nogal negatief stukje, maar nu komt de positieve

oplossing! Onze ultieme utopie..

Uiterlijk

De perfecte kerk is voor ons sowieso een ongelofelijk

groot, mooi gebouw met een innemende

uitstraling. Dit gevoel hebben wij bij kathedralen,

katholieke kerken en grote moskeeën. Wij als binnenhuisarchitecten

hebben de volgende ideeën

voor de inrichting bedacht: beelden, schilderijen,

rustige muziek, kaarsjes, sfeerverlichting, bloemen

en mooie glas in loodramen met allemaal kleuren,

zodat het licht in een regenboog naar binnenvalt.

Uit verschillende religies hangen wijze spreuken

over het leven aan de muur.

Het moet als je binnenkomt helemaal fijn voelen,

dat je rustig wordt, weet dat je geholpen wordt

en dat er mensen voor je zijn. Er moeten overal

kussens zijn zodat je fijn kunt zitten. Buiten moet

een grote tuin zijn, met heel veel gras, zodat je

lekker in de zon kunt liggen chillen en we willen

een fonteintje, of waarom niet meteen een vette

waterval?! En we willen een zee of oceaan (dat

maakt niet zoveel uit) met vet mooi blauw water

en met palmbomen en wit zand, zo´n bountyeiland.

En je moet er wel goddelijk kunnen eten

natuurlijk: lekker simpel (stok)brood en wijn.

Inhoud

Iedereen moet op zijn eigen manier invulling geven

aan de kerk: je kunt er kaarsjes branden, zingen,

discussiëren, praten, luisteren, lezen en mediteren.

Het is eigenlijk een ontmoetingsplek en een

zingevingsgebouw. Je kunt er leren over de grote

profeten der aarde en alle geloven en zingevingsshizzle

die er maar te bedenken valt. Wij willen

alles horen over inspirerende mensen en ways of

life zoals: Boeddha, Jezus, Mohammed, indianengeloven,

astrologie, zen en aura’s. Je kunt er je

leven voor het licht houden en zin geven, dus een

beter mens worden. Er lopen allemaal wijze, onbevooroordeelde

mannen

en vrouwen rond die je

op een open manier de

meest uiteenlopende,

boeiende dingen kunnen

vertellen over het leven.

Verder zijn er lezingen

en bijeenkomsten door

iedereen die denkt

dat ie wat boeiends te

zeggen heeft.

Niemand kent elkaar

goed, dus geen kliekjes

in dat gebouw.

Wij willen hierbij wel

zeggen: geen computers,

internet, mobieltjes

of hippe ppt-presentaties.

Gewoon lekker

back to basic: zoals een

onmundige boekenkast.

Oscaruitreiking

We zijn niet vaak

serieus, maar deze

keer ff wel. We willen

namelijk een Oscar uitreiken

aan ds. Andela

voor zijn coolheid.

Wij als steigerende

paarden werden lekker

rustig van de wijze

adviezen die hij ons

altijd gaf. Terwijl wij

in onze pagina er van

alles uitflapten, heeft

ds. Andela ons overal

lopen verdedigen en

de rust en vrede proberen te bewaren. Dus

vandaar de Oscar.

Ideologie

De kerk moet betrokken blijven bij de ontwikkelingen

in de samenlevingen van alle mensen,

geloven en culturen, zodat zij zich kan inleven in

haar bezoekers. Onze droomkerk heeft een positieve

benadering. Het is niet gericht op beperkingen,

zonden of de slechtheid van de mens maar

juist op alle mogelijkheden die je hebt. Kennis,

informatie, gedachten en meningen worden je

aangereikt waarna je zelf kijkt wat je daarmee wilt

doen. Onze kerk wil mensen rust, zingeving en

wijsheid brengen.

“ Werkelijkheid kan de droom vernietigen,

maar waarom verwoest eigenlijk

de droom de werkelijkheid niet?”

George Moore, Iers schrijver (1852-1933)

arendak@hotmail.com & berendienoldenhave@hotmail.com


8

De klok

van de kerk

Door Ds. M.A. Andela-Hofstede

We leven in de dagen tussen

Pasen en Pinksteren. In de kerk

hangt het witte kleed aan de kansel, het feestkleed.

Want Pasen is zo’n groot feest, dat kun

je niet in één keer vieren. Zeven zondagen van

Pasen zijn er, totdat op de vijftigste paasdag het

Pinksterfeest aanbreekt.

15 april - Tweede zondag van Pasen -

Kleur: wit

De aangegeven evangelielezing is Lucas 24:

13-35, het prachtige verhaal van de Emmausgangers.

Pas bij het breken van het brood

ontdekken zij hoe de verrezen Heer hun reisgenoot

wil zijn. De oudtestamentische lezing

is Genesis 28: 10-22, Jacobs droom te Betel.

Verder staat op het rooster Openbaring 1:2-20.

Johannes krijgt in een visioen de opdracht om

aan zeven gemeenten in Klein-Azië een brief te

schrijven. Het getal ‘zeven’ lijkt gekozen omdat

het ook elders in Openbaring een belangrijke

symbolische rol speelt. De zeven gemeenten

staan dan voor alle toenmalig bekende christelijke

gemeenschappen.

(De alternatieve lezing is Johannes 20: 19-31.)

Het lied van deze zondag is Gez. 73: ‘De Heer

is onze reisgenoot’. Een lied dat Jaap Zijlstra

schreef bij het verhaal van de Emmaüsgangers.

Het is een Paaslied, dat ook een avondmaalslied

is geworden:

‘De avond valt, blijf bij ons Heer!

Hij zet zich aan de tafel neer

en breekt het brood en schenkt de wijn,

die gast, het moet de gastheer zijn.’

22 april - Derde zondag van Pasen -

Kleur: wit

De aangegeven evangelielezing is Lucas 24: 35-

48. Jezus verschijnt in het midden van zijn discipelen.

Hij legt hun de Schriften uit en Hij maant

hen om te blijven in Jeruzalem, totdat zij met

kracht uit de hemel zullen worden overkleed.

Blijkbaar betekent volgeling van Jezus zijn ook:

vol vertrouwen doen wat er gedaan moet

worden, op de plaats waar je gesteld bent.

De oudtestamentische lezing is Jeremia 32:

36-41: Hoe zal het vernieuwde Jeruzalem verschillen

van het oude? Daarnaast staat ook nu

een lezing uit het boek Openbaring: Openbaring

5: 6-14. Het Lam verbreekt de zeven

zegels van de boekrol.

(De alternatieve lezingen zijn Handelingen 6:

1-7 en Marcus 15:43-16:8).

Het lied van deze zondag is Gez. 82. In dit lied

wordt het evangelie van Jezus’ verschijning

bezongen. Zijn aanwezigheid die wij ervaren

mogen, overal waar de verkondiging van zijn

evangelie centraal staat:

‘Terwijl wij van Hem spreken

is Hij in onze kring

om ons het brood te breken

van zijn verkondiging.’

Gelezen

Volharding is geen lange wedstrijd;

het zijn allemaal korte wedstrijden achter elkaar.

Kerkdiensten Bredevoort

St. Joriskerk

Zondag 15 april 2007

09.30 uur: Dhr. L.H. de Vries

Collecte: kerk

Uitgangscollecte: kerk (onderhoud)

Autohulpdienst:

dhr. W.B. Hijink, tel: 0543 451496

Kinderoppas: Evelien Brezet en Lotte Stronks

Zondag 22 april 2007

10.00 uur: Oec. Kinderdienst

Collecte: kerk - Uitgangscollecte: comm.

Kinderoppas: Lianne Kämink en Juliet Kämink

CONCERT

e-Mass

Latijnse Mis,

muziek: Johan Klein Nibbelink

beeld: Hans Hinkamp

Tekst uit de Missa Dominicalis, voor groot

gemengd koor, solist, rapper en computer,

waarbij beelden en teksten met vertaling

synchroon geprojecteerd worden. Duur ±

30 minuten.

Achtergronden

Koppelkerk

Zondag 22 april 2007

09.30 uur: ds. Ds. A.van Voorst - Paralleldienst

Collecte: kerk - Uitgangscollecte: diaconie

Autohulpdienst:

dhr. J. Migchelbrink, tel: 0543 451979

Voor de jeugd

BREDEVOORT

Kinderoppas

Elke zondag is er tijdens de dienst kinderoppas

(leeftijd 0-4 jaar) in de Koppelkerk, Koppelstraat

25 of in de consistorie van de St.Joriskerk

(ingang aan de zijkant van de kerk).

Kindernevendienst

Alle zondagen is er voor de kinderen in de

leeftijd van 4-12 jaar kindernevendienst.

Het idee voor de e-Mass ontstond vrij spontaan

in de periode dat ik met Sursum Corda Lintelo

de Missa Dominicalis in C van Brixi instudeerde.

Ik had op een bepaald moment een muzikaal idee

opgenomen (mijn keyboard is altijd aan de computer

gekoppeld) waarbij ik het idee kreeg dat het

een Kyrie zou kunnen zijn. De dissonanten liet ik

niet in de koorpartij oplossen maar in de begeleiding.

Pas aan het eind stijgen de sopranen langzaam

en chromatisch tot grote hoogte, waarbij de

laatste noot oplost in stralend akkoord. De mannenstemmen

vormen met hun lage bourdon een

haast middeleeuwse bodem.

Toen dit muzikale idee een Kyrie geworden was,

volgden de andere ideeën al vrij snel. Aanvankelijk

ontstond de gedachte om een moderne mis te

schrijven. Voor zover ik weet bestaan er nog geen

Latijnse missen waarbij de hedendaagse synthetische

klankmogelijkheden gecombineerd worden

met koorzang. Klanken die voor jongeren wellicht

wat toegankelijker zijn. Als werkwijze leek het me

aardig om Brixi te volgen: waar hij koor schreef,

zou ik ook een koor schrijven, waar hij een tekst

solistisch behandelde schreef ik ook voor een

solist, waar een instrumentaal gedeelte stond zou

ik ook … etc. Hierdoor zou een parallelwerk ontstaan.

Tijdens het schrijven heb ik dit idee echter

vrij snel verlaten, hoewel er zeker nog overeenkomsten

zijn.

Na het Kyrie volgde het Agnus Dei. De eerste

korte melodie wordt gespiegeld en daarna als

tweede stem bij de eerste gebruikt. Voor het slot

heb ik lange akkoorden geschreven die zoekend

op weg gaan naar het einde. De elektrische gitaar

geeft hierbij begeleidend commentaar. Het slotakkoord

lost niet op, maar blijft dissonant liggen,

ondersteund door een langgerekte lage bastoon,

waardoor de dissonant niet pijnlijk wordt, maar

versmelt.

Positieve reacties

Tekst: Johan Klein Nibbelink

Toen het eerste en het laatste deel vorm hadden

gekregen, kon ik eigenlijk niet meer terug. De

andere, door mij minder gekende misteksten

drongen zich meer en meer op en er ontstonden

meer ideeën: - zou het mogelijk zijn om een Latijnse

tekst te rappen? – kun je een soort Gregoriaanse

melodie maken op een

akkoordenschema uit Vervolg op bladzijde 15


Kerkdiensten Aalten

9

Oude Helenakerk Zuiderkerk Oosterkerk

Zondag 15 april 2007

10.00 uur ds. W.H. Everts - doopdienst

19.00 uur ds. W.H. Everts - Taizédienst

Collectes: Diaconie

Deurcollectes: Kerk

Zondag 22 april 2007

10.00 uur ds. H.J. Zeldenrijk – Heilig Avondmaal

Collectes: 1e : Kerk - 2e Werelddiakonaat

Deurcollectes: Educatie

Zondag 15 april 2007

09.30 uur ds. H.J. Zeldenrijk – doopdienst

Collectes: Diaconie

Deurcollectes: Kerk

Zondag 22 april 2007

09.30 uur ds. W.E. Onderwaater –

Heilig Avondmaal

Collectes: 1e : Kerk - 2e Werelddiakonaat

Deurcollectes: Educatie

Zondag 15 april 2007

09.30 uur ds. W.A. Andela

Collectes: Diaconie

Deurcollectes: Kerk

Zondag 22 april 2007

09.30 uur ds. W.H. Everts – Heilig Avondmaal

19.00 uur dhr. L.H. de Vries

Collectes: 1e : Kerk - 2e Werelddiakonaat

Deurcollectes: Educatie

Voor de jeugd

AALTEN

Kinderoppas

In alle drie de gebouwen is er elke zondag tijdens

de ochtenddiensten, kinderoppas (leeftijd

0 - 4 jaar). Oude Helenakerk: in Elim; Zuiderkerk:

in één van de zalen; Oosterkerk: in Peuterspeelzaal

Duimelot.

Kindernevendienst

Alle zondagen is er tijdens de ochtenddiensten

in alle drie de kerken voor twee groepen kindernevendienst

(leeftijd 4-12).

Zondagsschool

Op de zondagen is er zondagsschool van

10.00 uur tot 11.00 uur in Kom d'r In aan de

Bodendijk voor kinderen van groep 1 t/m

groep 8 (verdeeld in 2 groepen).

Doopdiensten

AALTEN

13 mei Oosterkerk, ds. Andela

(opgave vóór 15 april!)

Zuiderkerk, ds. Faber

(onder voorbehoud)

10 juni Helenakerk, ds. Andela-Hofstede

Zuiderkerk, ds. Kooistra

8 juli Helenakerk, ds. Everts

Oosterkerk, ds. Yntema

Zuiderkerk, ds. Zeldenrijk

2 sept Helenakerk, ds. Kooistra

Oosterkerk, ds. Andela

Zuiderkerk, ds. Everts

Bij geboorte ontvangt uw huidige (!) wijkpredikant

graag een kaartje. Indien u uw kind wilt laten

dopen, dan graag tijdig (minimaal twee weken van

tevoren) contact opnemen met de predikant die

voorgaat.

Bij de diensten

Gezinsdienst!

Op zondag 15 april zal er weer een gezinsdienst

gehouden worden in het gebouw ‘Kom d’r In’ aan

de Bodendijk (naast Scapino). De dienst begint om

10.00 uur. We gaan ‘op zoek…’ Als je wilt weten

waar we naar op zoek gaan, kom dan naar deze

gezinsdienst! Ds. Andela-Hofstede zal ons meer

uitleg geven. En het koor de Grenszangertjes uit

Dinxperlo, o.l.v. Riet Lieverdink, zullen voor een

muzikale medewerking zorgen.

Zomerregeling

In de Kleine Kerkenraad van 30 januari

2007 is gesproken over een ‘zomerregeling’

voor de kerkdiensten. Na een uitgebreide

discussie is toen, in eerste instantie

voor deze zomer, besloten dat de 08.15

uur diensten in de Oude Helenakerk een

maand later ingaan en dat de 15.00 uur

diensten in de Zuiderkerk in de maanden

juni, juli en augustus vervallen.

In het vorige KerkVenster heeft u kunnen

lezen dat in verband met ziekte van drie

predikanten de middagdiensten in de Zuiderkerk

vanaf Pasen vervallen.

Dat betekent dus dat:

- de 08.15 uur-diensten in de Oude Helenakerk

worden gehouden in de maanden juni

(te beginnen op 10 juni), juli en augustus

(dus nog niet in de maand mei).

- de 15.00 uur-diensten in de Zuiderkerk

vervallen vanaf Pasen tot en met

augustus.

De kerkenraad

Kom d’r in

Zondag 15 april 2007

10.00 uur ds. M.A. Andela-Hofstede,

gezinsdienst m.m.v. de Grenszangertjes

Bloemengroet

AALTEN

Een bloemengroet vanuit de drie kerken

werd gebracht bij de volgende leden van

de gemeente:

Mevr. Navis-Tolkamp, Köstersweide 35

Fam. Tolkamp-Eenink, Boterdijk 1

Mevr. Bent-van Zuilekom, ‘t Hoge Veld,

kamer 211

Het liturgisch bloemstuk gaat naar ds. A.J. Rotte

Pronsweide afd. Gelresland

mevr. Van Eerden-te Hennepe, Hogeveld

app. 102

mevr. Navis-Scholten, Bevrijding 28.

Weeksluitingen

VERZORGINGSTEHUIZEN

SINT-BERNARDUS

Za ter dag 14 april 2007

19.00 uur ds. W.H. Everts

Za ter dag 21 april 2007

19.00 uur pastor D.A.M. Benders

’T HOGE VELD

Za ter dag 14 april 2007

19.00 uur ds. A. Wagenaar

Za ter dag 21 april 2007

19.00 uur ds. C. Gros

BETH SAN

Za ter dag 14 april 2007

19.00 uur ds. A. Schellevis

Za ter dag 21 april 2007

19.00 uur ds. H.J. Zeldenrijk


10

PASTORAAT

Pastoraat en vervanging

In de komende maanden zullen de predikanten

gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het pastoraat

in onze gemeente. In de wijken waar de eigen

predikant niet aanwezig is (om welke reden dan

ook) kan een beroep worden gedaan op een van

de wel beschikbare predikanten. Daartoe zal in

iedere KerkVenster een contactpersoon worden

vermeld, die na overleg weet welke predikant u

ten dienste kan staan. Voor de komende periode

is de contactpersoon ds. W.H. Everts. Hem kunt u

bellen in geval van nood, maar ook bij ziekenhuisopname.

De volgende KerkVenster zal hier een

andere naam staan, dus houdt u dit bericht goed

in de gaten.

Mislukt!

Iets anders betreft een proef die we als predikanten

hebben genomen. Ds. Faber zou bij zijn

ziekenhuisopname opgeven dat ds. Andela-Hofstede,

zijn wijkdominee, bericht moest hebben.

Zo konden we mooi nagaan of het systeem van

het SKB (zoals beloofd) weer zou werken. In

huize Andela werd vol spanning uitgezien naar een

bericht van opname (en ontslag). Tot op heden is

niets ontvangen. En ds. Faber zit gelukkig al weer

thuis. Als het met dominees al niet lukt…. Dus:

geef uw ziekenhuisopnames persoonlijk of via

familie/vrienden aan de predikant door!

Namens de predikanten,

W.H. Everts

Wijk HAART

De Hare 19, tel. 473018.

E-mail:

everts@kerkvenster.nl

Aalten

Scriba: mevr. H. Hoftijzerter

Maat, Kriegersijk 14, tel. 472172,

e-mail: hhoftijzer-termaat@planet.nl

ds. W.A. Andela

Verjaardagen

In de komende tijd hopen hun verjaardag te vieren:

op 19 april dhr. H. Westerveld, Bevrijding 113;

mevr. J.F. Walvoort-Rexwinkel, ‘t Hoge Veld. Wij

wensen hen een goede verjaardag toe en Gods

zegen in het nieuwe levensjaar!

Zieken

Opgenomen in Doetinchem: dhr. A. Schonewille,

Het Verzet 58. Teruggekomen uit het ziekenhuis:

mevr. G.J. Navis-Scholten, Bevrijding 28; mevr.

W.B.J. Lubbers-Ruesink, Haermansweijde 22;

mevr. H.L. ter Maat-Veldboom, Het Verzet 93.

Overleden

Op 25 maart is overleden: Grada Frederika Blekkink,

Haermansweijde 72, op de leeftijd van 74 jaar.

Het In Memoriam staat elders in dit kerkblad.

Doopdienst

Op de eerste zondag na Pasen, 15 april is er een

doopdienst in de Oude Helenakerk. Er is één

dopeling: Sjoerd Willem Wensing, zoon van Frank

Wensing en Simone Boom. We hopen op een

goede en gezegende dienst.

Klankbordgroep Haart

In verband met mijn meivakantie (28 april t/m 11

mei) hebben wij de vergadering van de klankbordgroep

vervroegd. We komen samen op donderdag

26 april om 20.00 uur in Elim.

Een hartelijke groet voor u allen!

M.J. Kooistra

Wijk HEURNE

De Miggelt 14, tel. 475084.

E-mail:

kooistra@kerkvenster.nl

Scriba: mevr. L. Kämink-ter

Haar, Kleine Maote 23, tel.

474605, e-mail: lies.kamink@hetnet.nl

W.H. Everts

Verjaardagen

Op 16 april is mevr. G.F. Rutgers-Wevers,

Keizersweg 56 jarig. Op 21 april hoopt mevr. J.H.

Aalbers, Smitskamp 38 haar verjaardag te vieren.

En ook mevr. J.H. Vaags-Kemink, Brethouwerweg

7 hoopt op 21 april haar verjaardag te vieren. U

allen van harte gefeliciteerd! Een fijne dag toegewenst

en veel liefde, kracht en Gods zegen voor

het nieuwe levensjaar!

Geboren

Op 22 maart werden Remon en Miranda Kremer, ’t

Slaa 46, verblijdt met de geboorte van een dochter.

Ze kreeg de prachtige naam Ilze en is het zusje van

Naomi. We willen jullie van harte feliciteren met

de geboorte van jullie dochter en zusje. We hopen

dat Ilze voorspoedig en met Gods zegen liefdevol

in jullie gezin mag opgroeien.

Ziekenhuis

Opgenomen in het SKB te Winterswijk mevr. J.F.

Leerink, Kiefteweg 14. Teruggekomen uit het ziekenhuis

is ds. A.J. Yntema, ’t Slaa 98.

Ook de mensen die in de afgelopen tijd voor

onderzoek en behandeling naar het ziekenhuis

zijn geweest willen we heel veel kracht en sterkte

wensen.

Studieverlof

Vanaf 3 april tot 21 mei ben ik afwezig in verband

met studieverlof, een weekje vakantie en de jongerenreis

naar Taizé. Voor pastorale en andere

wijkaangelegenheden kunt u in deze periode

kontact opnemen met de scriba (mevr. L. Käminkter

Haar 474605). Wanneer u dringend een predikant

nodig hebt, kijk dan naar het algemene stukje

met betrekking tot de vervanging.

Huwelijksjubileum

Op 1 e Paasdag 8 april was het 25 jaar geleden dat

we zijn getrouwd. We hebben dit heugelijke feit

op 7 april in kleine kring gevierd. We willen u hartelijk

dankzeggen voor alle kaarten, bloemen en

felicitaties, die we mochten ontvangen. De vele

warme woorden hebben ons enorm goed gedaan.

Bedankt … !,

Marten Jan, Elizabeth en de kinderen

Tot slot

Overal waar liefde zichtbaar wordt,

tastbaar en voelbaar…..

in een menselijk lichaam,

in een menselijk hart,

in het bewegen van handen en voeten,

in het luisteren en het spreken

en in het licht van de ogen,

daar wordt Christus openbaar……

Een vriendelijke groet en Gods onmisbare zegen,

M.J. Kooistra

R. Faber

Wijk IJZERLO

Hogestraat 54,

tel. 473676.

E-mail: faber@kerkvenster.nl

Scriba : dhr. G.J. van Lochem,

Huisstededijk 1, tel. 466723,

e-mail: g.vanlochem@hetnet.nl

Zieken

Dhr. Wechgelaar, Nijverheidsweg 87 is opgenomen

in het SKB te Winterswijk.

Mevr. W.R. Meijnen-Top (Dinxperlosestraatweg

26) verblijft nog steeds in het Medisch Spectrum

Twente in Enschede. Zij moest opnieuw een operatie

ondergaan. Op het moment van schrijven is

er sprake van een lichte vooruitgang in haar situatie.

In de Pronsweide verblijft dhr. G.H. Krajenbrink

(Reviusstraat 1) voor revalidatie. We wensen

de zieken beterschap en Gods nabijheid toe.

Zoals in het vorige kerkblad al is aangegeven,

heeft ds. R. Faber een operatie ondergaan en is

hij inmiddels weer thuis. Met hem hopen wij van

harte, dat hiermee een einde is gekomen aan de

klachten die hij al geruime tijd had.

Jubileum

Op 11 april zijn de heer en mevrouw Nijman-

Bekkers (Servatiusstraat 26) 50 jaar getrouwd.

Zij vieren dit samen met kinderen, kleinkinderen,

familie en vrienden.

Wij feliciteren hen hiermee van harte en wensen

hen een fijne dag toe en nog veel goede jaren in

de toekomst.

Verjaardagen vanaf 80 jaar

In de komende weken hopen de volgende leden

van onze wijk hun verjaardag te vieren: op 15 april

mevr. G.J. Vreeman-Voskuil (‘t Hoge Veld, kamer

10) en op 25 april mevr. A.J. Jansen-Lammers

(Huisstededijk 7). Onze hartelijke gelukwensen en

Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

Vervanging

Vanwege het ondergaan van een operatie (zie

boven), kan ds. Faber zijn werk enige tijd niet

doen. Als u in deze tijd dringend een predikant

nodig hebt, wijzen wij u op het artikeltje boven

de pastorale berichten. Daar vindt u het centrale

contactadres voor de komende periode. Voor alle

andere zaken in en rondom de wijk IJzerlo kunt u

met mij (scriba) contact opnemen.

Gerrit van Lochem


H.J. Zeldenrijk

Wijk LINTELO

Varsseveldsestraatweg 39,

tel. 478500. E-mail:

zeldenrijk@kerkvenster.nl

Scriba: mevr. W.A.

van den Berg-Tolk,

Manschotplein 5, tel. 472515,

e-mail: w.a.vandenberg@ kpnplanet.nl

Zieken

In het ziekenhuis van Winterswijk is opgenomen

geweest mevr. J.B. Somsen-Klein Wolterink, Verzorgingshuis

Beth San.

Doopdienst

Op zondag 15 april in de morgendienst in Zuid

mogen gedoopt worden Muus Lichtenberg,

Kemenaweg 39, Isabel Schenau, Prinsenstraat 26

en Kaylen en Tyler Luiten, Akkermateweg 3. We

zien uit naar een blijde dienst.

Huwelijksjubileum

Op 12 april zijn Ali en Ben Stronks, Adm. de Ruyterstraat

76, 40 jaar getrouwd. U kunt het bruidspaar

feliciteren op 14 april in Partycentrum ’t Noorden

tussen 16.00-18.00 uur. Van harte gefeliciteerd!

Verjaardagen vanaf 80 jaar

Op 15 april mevr. H.B.H. Albers-Stapelkamp,

Jupiter 28; op 18 april mevr. A. Hakstege-Klein Hesselink,

Adm. de Ruyterstraat 7; op 22 april mevr.

W.J. Nieuwboer-Kwerreveld, Gendringseweg 22

en op 27 april dhr. S. Nieuwboer, Gendringseweg

22.

Van harte gefeliciteerd!

H.J. Zeldenrijk

W.A. Andela

M.A. Andela-Hofstede

Wijk

LINTELO-

DALE

Het Verzet 1, tel. 478797.

E-mail: andela@kerkvenster.nl

E-mail: andela.hofstede@kerkvenster.nl

Scriba: mevr. S. ter Horst-Krieger,

Bongenkamp 75, tel. 474173,

e-mail: j.ter.horst@hotmail.com

Om te beginnen

In de bijzondere situatie waarin onze gemeente

verkeert door de ziekte van drie collega’s is ons

werk anders dan normaal. We zijn nu een poosje

niet zozeer wijkdominees, maar vooral predikanten

voor de hele gemeente (en dat geldt

natuurlijk ook voor de andere overgebleven predikanten).

Dat betekent dat we in het het gewone

wijkwerk meer rekenen op ouderlingen, pastoraal

medewerkers en bezoekmedewerkers en dat wij

vooral beschikbaar zijn voor bijzondere situaties

in de hele gemeente. Wij hopen daarbij op uw

begrip.

Zieken

De kleine Britt ter Horst, Saturnus 6, heeft in het

ziekenhuis gelegen, maar is gelukkig weer thuis.

Ds. R. Faber, Hogestraat 54, mocht enkele dagen

na zijn operatie thuiskomen uit het ziekenhuis. Wij

wensen hem een goede tijd van rust en herstel

toe.

Meeleven

We leven mee met dhr. en mevr. Heusinkveld-

Oversteeg, Varsseveldsestraatweg 45/Pronsweide,

afd. Hameland, die op 27 maart zo plotseling

hun zoon Henk verloren. In al het verdriet zijn

zij dankbaar voor de warme aandacht van velen.

Verjaardagen

Op 19 april is jarig mevr. G.G. Hillen-van Eerden,

‘t Hoge Veld k. 414, op 20 april dhr. B. Hoftijzer,

Cederhof, op 26 april mevr. J.H. Voskuil, Pronsweide

afd. Walfort, op 29 april mevr. E. Heusinkveld-Hoopman,

‘t Hoge Veld afd. kleinschalig

wonen. Wij hopen dat u een goede dag zult

hebben, en we wensen u voor het nieuwe levensjaar

Gods zegen toe.

Jubileum

Op 26 april zijn Jan en Riek Hesselink, Lage Veld

42, 50 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen van harte

met deze gedenkwaardige dag en wensen hen

Gods zegen toe op hun verdere levenspad.

Doopdienst 13 mei

In verband met onze schaarse tijd en de planning

van een doopgesprek, wil ik (W.A.) vragen aan

ouders die graag op 13 mei willen laten dopen (in

de Oosterkerk) om dit weekeind nog contact op

te nemen met mij. Het doopgesprek is op 17 april

(plaats en tijd hoor je als je belt). Daarna ga ik ervan

uit dat er geen aanmeldingen meer zullen zijn.

Ten slotte

Onze reeds lang tevoren geplande voorjaarsvakantie

begint op zaterdag 21 april. Vanaf zondag

29 april hopen we (uitgerust) weer beschikbaar te

zijn voor het werk in onze gemeente. Als u in deze

tijd dringend een predikant nodig hebt, wijzen wij

u op het artikeltje boven de pastorale berichten.

Daar vindt u het centrale contactadres voor de

komende periode.

Hartelijke groeten van ons beiden,

W.A. Andela en M.A. Andela-Hofstede

A.J. Rotte

Wijk DALE

Ludgerstraat 76, tel: 473025.

E-mail: rotte@kerkvenster.nl

Scriba: dhr. A. Lammers,

De Hare 46, tel. 473895,

e-mail:

tonny.lammers@hetnet.nl

Uit de Ludgerhof

Anders dan anders schrijf ik u dit stukje met mijn

linkerhand. Nooit verwacht dat ooit te zullen

moeten doen. Maar zo is het leven. Niets staat

vast.

Zoals in het vorig nummer van KerkVenster werd

gemeld, overkwam mij op zondagmiddag 25 maart

j.l. een lichte beroerte. De kortste afstand was

toen: van huis via de dokterspost naar het Beatrixziekenhuis.

Al snel lag ik daar aan de monitor.

Toen was het vol spanning twee etmalen afwachten,

hoe het mij verder zou vergaan.

Gelukkig bleef de schade beperkt. Mijn spraak- en

11

loopvermogen mochten intact blijven. Maar mijn

rechterarm, toegespitst op mijn rechterhand,

heeft behoefte aan nadere behandeling. Via fysioen

ergotherapie zal ik mijn fijne motoriek hopelijk

alsnog terug kunnnen krijgen. Vrijdagmiddag

31 maart mocht ik weer naar huis. De neuroloog

gaf mij als opdracht mee: ‘Drie maanden absolute

rust!’ Misschien dat ik dan weer op volle sterkte

terug van weggeweest mag zijn. Zover is het

echter nog lang niet. Ook nog de chronische vermoeidheid

zien kwijt te raken. Een flinke tijd zal

ik dus nog uit de roulatie zijn. Collega’s zullen mij

zolang vervangen.

Tussentijds hoop ik u via KerkVenster af en toe wel

eens een levensteken van mij te geven. Goddank

dat ik er nog mag zijn!

Bemoedigend was het te mogen ervaren, dat

zovelen van u - per kaart, brief of telefoon - hun

hartelijk medeleven hebben laten blijken. Mede

namens mijn vrouw Dieneke, hartelijk dank daarvoor!

Ontvang de hartelijke groeten in Christo,

van uw

ds. Adriaan Rotte

Het wel en wee

In het SKB ziekenhuis te Winterswijk verblijven

op dit moment de heer J. van Lochem, Herenstraat

2 en de heer G.J. Lobeek, Oranjelaan 2.

Mevr. G.J. Schoppers-Nijman mocht weer naar

huis terugkeren. Mevr. W.E. Kempers-Lievers

mocht ook het ziekenhuis verlaten maar is tijdelijk

opgenomen in het verzorgingshuis Vredensehof

te Winterswijk. Daarnaast denken we ook aan de

zieken thuis. We wensen allen veel sterkte en een

voorspoedig herstel toe.

Huwelijksjubileum

Jan en Doortje Meinen, Lankhofstraat 24, melden

dat zij op 21 april a.s. 40 jaar getrouwd zijn. Wilt

u hen daarmee feliciteren dan nodigen zij u daarvoor

op deze dag uit van 19.30 tot 21.30 uur in

Restaurant Partycentrum ’t Noorden aan de

Lichtenvoordsestraatweg. Bruidspaar, van harte

gelukgewenst met elkaar en met dit jubileum. Wij

wensen u samen nog een gezegende tijd toe.

De 80-jarigen

Morgen 14 april hopen mevr. N.A. Brethouwer-

Bergwerff, Varsseveldsestraatweg 18M en de heer

D.H. ter Haar, Romienendiek 3A, hun verjaardag

te vieren. Op 21 april is het weer feest aan de

Romienendiek 3A want dan viert mevr. J.H. ter

Haar-Wassink haar verjaardag. 23 april is de verjaardag

van de heer A.H.B. Wikkerink, Julianastraat

10. De heer J. Otten, Manschotplein 46 is 26 april

jarig. Alle jarigen wensen wij een fijne verjaardag

toe en een gezegend nieuw levensjaar.

Vervanging

Als u in deze tijd dringend een predikant nodig

hebt, wijzen wij u op het artikeltje boven de pastorale

berichten. Daar vindt u het centrale contactadres

voor de komende periode. Voor alle

andere zaken in en rondom de wijk Dale kunt u

met de scriba contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

A. Lammers


12

A.J. Yntema

Wijk BARLO

‘t Slaa 98, tel. 477029.

E-mail:

yntema@kerkvenster.nl

Scriba: dhr. G.J. Voerman,

Landstraat 49a, tel: 475957,

e-mail: gvoerman@hetnet.nl

Overleden

Op 2 april is overleden Wilhelmina Grada Haaring-

Jansen, Barloseweg 24B, op de leeftijd van 78 jaar.

Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen

Gods nabijheid toe in dit grote gemis. In het volgende

KerkVenster zal een in memoriam worden

opgenomen van de hand van ds. Zeldenrijk.

Zieken

Uit het ziekenhuis keerden terug: Mevr. H.W.

Brinkman-Hoftijzer, Damstraat 17, Dhr. G.J.

Lensink, Tubantenstraat 11; mevr. M. Demkes-

Nieuwboer, Tubantenstraat 18; mevr. D.J. Lammers-Gijsbers,

Tubantenstraat 74. Ook mevr. W.

Mulder-van der Kouwe, Tubantenstraat 66, mocht

het ziekenhuis verlaten. Zij verblijft voor revalidatie

in Pronsweide (afd. Hameland). Ook ds. Yntema

mocht na een voorspoedig verlopen operatie naar

huis terugkeren.

Verjaardagen

In de komende weken hopen hun verjaardag

te vieren: op 15 april dhr. J. de Bree, Lichtenvoordsestraatweg

39; op 16 april mevr. J.M.

Verboon, ‘t Zand 23/121; op 18 april dhr. A.J.W.

Bongen, Zilverbekendijk 6A, en op 19 april mevr.

G.H. Hogeweg-Elferink, Prinsenstraat 15. Allen

een heel fijne verjaardag toegewenst!

Geboren

Op 18 maart werd Max geboren, zoon van Erwin

en Rachel ter Haar, Meidoornstraat 7, en broertje

van Sanne. Wij willen hen van harte feliciteren met

dit nieuwe leven!

Vervanging

Als u in deze tijd dringend een predikant nodig

hebt, wijzen wij u op het artikeltje boven de pastorale

berichten. Daar vindt u het centrale contactadres

voor de komende periode. Voor alle andere

zaken in en rondom de wijk Barlo kunt u met mij

(scriba) contact opnemen.

Een vriendelijke groet,

G.J. Voerman, scriba

I-J KÖNT ’T GELEUVEN OF NEET

De laatste Naknaku

In dit nummer van KerkVenster vindt u een aflevering

van Naknaku. Het is de laatste bijdrage van

Arenda en Berendien. Toen we vorig jaar begonnen

met Naknaku, is afgesproken dat dit een project,

voorlopig voor een jaar zou zijn. Aan dit project

komt nu een einde, omdat we van de kant van

de redactie toch tot de slotsom zijn gekomen dat

Naknaku op een ander spoor zit dan wat we met

KerkVenster willen.

Dat betekent voor ons niet dat er in de kerk geen

ruimte aan kritische tot zeer kritische geluiden

gegeven moet worden ... juist wel. Maar past het

in dit blad? Om die vraag gaat het. Daarbij komt

het gevoel dat de meeste jongeren niet zozeer een

kerkblad lezen, maar op internet hun informatie

zoeken.

Voor Arenda en Berendien hebben we als redactie

veel respect. Ze hebben zich open en kwetsbaar

durven opstellen. We willen hen dan ook heel erg

bedanken voor de inzet en het meedenken in de

maanden die achter ons liggen.

Wytze Andela, hoofdredacteur.

Bijeenkomst ouderenbonden

Op donderdag 19 april is er in De Pol

om 14.30 uur een gezamenlijke bijeenkomst

van de drie ouderenbonden K.B.O,

A.N.B.O. en P.C.O.B. Het onderwerp is:

‘Wat zijn uw rechten in de zorg?’

Mevrouw Inge Schut, beleidsmedewerker

van de P.C.O.B. zal dit onderwerp interaktief

behandelen. Het gaat ondermeer over

patiëntenrechten, zoals recht op informatie

over uw ziekte, toestemming voor behandeling,

inzage in uw dossier en waar kunt

u terecht met eventuele klachten. Ook

het opstellen van wilsbeschikkingen en de

problemen rond handelingsbekwaamheid

komen aan de orde. Dit wordt beslist geen

saaie middag! Graag tot ziens!

I. Luijmes

Ie’j kunt ‘t geleuven of neet

In den dreugen, warmen zommer van 1947 kwam

mien moder te ovverlie’n nao een ernstige zeekte

van een paar maond. Vader, 5 breurs en ikke bleven

achter. Zoas dat ton ‘t gebroek was kwam den helen

naoberschop um alles te regelen veur de begrafenis.

De naoste naobervrouwleu zorgen veur koffie.

Umdat d’r ton nog weinig mensen telefoon hadden

mos alles mondeling an’ezegd worden. Dat is mi’j

altied bi’j’ebleven. De naobers konnen briefkes

schrieven veur ho vulle zed at wollen doon.

Wi’j wonnen achter in Raotum, 9 km van Wenters

en de familie wonnen in Aalten, Dinxper en Varsseveld.

De naobers konnen ‘t maor nee teens

worden wee daor op de fietse hen mos gaon. ‘t

Leste worden d’r een van de naobers zo’n betjen

e’dwongen umdat hee uut Aalten kwam de familie

‘t mos anzeggen. Maor zee vonden dat ‘t wal veur

minder geld kon. Daor zit ie’j dan as 13 jaorig kind

tussen. Dat hef zeer e’daone. Veur ‘t eerst zag ik ok

een dode. ‘t Was neet naar. Ze lag met een glimlach

Stichting Restauratiefonds voor de

Oude Sint Helenakerk aan de Markt

Optreden van het Gelders

Politie Mannenkoor ten bate

van het Restauratiefonds

Op woensdag 25 april a.s. is er een optreden

in de Oude Sint Helenakerk ten bate van het

restauratiefonds met medewerking van het

Gelders Politie Mannenkoor. (GPM).

Dit koor is samengesteld uit actief en niet actief

dienend personeel van de regiopolitie en personeel

van het wapen der Koninklijke Marechaussee.

Het grote Marechausseekoor is na een bestaan

van 35 jaar in 1987 opgeheven en hieruit is in 1991

in samenwerking met de politie het huidige koor

ontstaan. Het koor heeft thans ongeveer 40 leden

en heeft nog steeds haar zetel in Apeldoorn.

Het repertoire van het GPM is rijk gevarieerd,

en speciaal voor deze avond is een bijzonder

programma samengesteld. De dirigent en muzikaal

leider is de heer J.Hulshof en de muzikale

begeleiding is in handen van de pianiste mevr.

A.Schermers. In de pauze zal er in de kerk orgelmuziek

worden verzorgd door de heer W. van

Waveren-Hogervorst.

op ‘t gezichte. In dee tied ging ie’j ok onwetend naor

de begrafenis, waor zol de domneer over preken?

Gelukkig had hee ‘t over Joh. 14 ovver de vulle

wonningen, dat troosten ons wal. Paosen 1999 is

mienen man ovverleden. Niks helen naoberschop

dee metbeslist. Samen met de kinder ku’j ovverleggen

ho of wat d’r zal gebeur’n. Ie’j kunt met de

domneer alles bespreken, welk gedeelte d’r uut de

Biebel e’leazen zal worden. Ie’j kunt zelf de verzen

opzeuken uut Psalm of leedbook.

Zo ku’j samen met de domneer de rouwdienst

samenstellen. Vrogger in 1947 most ie’j maor

afwachten wat de domneer zol zeggen. Zo ku’j

zeen dat ‘t teggenwoordig beter e’regeld is as

vrogger. Maor de dood is en blif onzen vijand.

Gelukkig wet wie’j ok van Paosen, dat de Heere

is op e’staone. Veur allen dee in Hem geleuft. Dat

was de boodschap dee zowal in 1947 as in 1999

‘ebracht worden. Ie’ j kunt ‘t geleuven of neet,

maor dat gef troost!

Dinie Korten-Jentink

De entree bedraagt € 5,00 en het programma

start om 20.00 uur in de Oude Helenakerk.

Tijdens de pauze is er koffie en thee verkrijgbaar

(voor € 1,00) in gebouw ELIM, u dient hiervoor

een bon te kopen bij ingang van de kerk voor aanvang

van het concert.

Er zijn kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar

vanaf 17 april a.s. bij de volgende adressen: Boekhandel

Messink en Prinsen, De Readshop, VVV en

tevens bij de bestuursleden S. Veneberg-Lantink

tel.nr. 471203 en I. v.d.Put-Obbink tel.nr. 476171.


13

Henk Kuenen

geboren: 4 mei 1948

overleden: 20 maart 2007

Henk heeft zijn hele leven gewoond in het

Klooster, in het huis aan de Bolwerkweg. Zijn

vader heeft hij bijna niet gekend omdat die overleed

toen Henk nog heel klein was. Zijn moeder

heeft hij met veel aandacht, geduld en genegenheid

tot aan haar dood toe verzorgd.

Er zijn twee kringen in zijn leven waar Henk zich

mee verbonden voelde: allereerst de Rabobank

Aalten. Hij trad in 1964 in dienst bij de Rabobank.

Hier vond hij een warme werkkring, waar hij zich

zeer thuis voelde. Hij zette zich voor de 100%

in op zijn werk: hij kwam als eerste en ging vaak

als laatste weg. Maar dat niet alleen. Ook vanwege

zijn karakter was hij zeer gewaardeerd bij

zijn collega’s. Hij had een heel eigen humor, was

door en door betrouwbaar en behulpzaam, zeer

bescheiden, en soms ook wat onhandig. Henk

was een markante collega. Eind mei 2003 kon

Henk vervroegd uittreden, en dat heeft hij toen

gedaan. Het afscheidsfeest was een groot succes:

een spectaculaire ballonvaart met 20 collega’s zou

hij niet gauw vergeten.

Ten tweede heeft Henk altijd heel veel werk

verzet voor de tweede kring waar hij een thuis

vond: de Protestantse Gemeente Bredevoort. Hij

was actief voor de jeugdraad, hij was lid van het

College van Kerkrentmeesters en als zodanig verzorgde

Henk de financiële administratie voor de

kerk. Hij deed dit op de zo voor hem kenmerkende

manier: soms wat chaotisch maar altijd

tot op de cent nauwkeurig. Ook was hij penningmeester

van de classis. Daarbij verrichtte hij het

nodige tuinonderhoud, zodat je wel kunt stellen

dat je hem altijd wel voor iets vragen.

Allen die Henk gekend hebben zoals hij was,

zullen hem waarderen om zijn integriteit en

zuiverheid. Zij zullen in dankbaarheid denken

aan een hele markante en soms wat eigenzinnige

man, die weinig voor zichzelf opeiste, maar veel

heeft gegeven en eigenlijk altijd vooral zichzelf is

gebleven.

Ds. Maria Baan

Grada Aleida Winkelhorst-Schreurs

geboren: 30 september 1916

overleden: 21 maart 2007

Ruim negentig jaar geleden werd Grada Aleida

Schreurs geboren. Zij groeide op op de Boombeke.

De man die haar hart stal was Jan Winkelhorst.

Tijdens de oorlog trouwden ze en zo werd

Grada Schreurs, Grada Winkelhorst. Drieënzestig

jaar mocht hun huwelijk duren.

Na het verlies van hun eerste kindje, een meisje,

kregen ze twee zonen. Met hun harde werken

(beheerders van gebouw Irene en daarna het

garagebedrijf) werden ze ook in materieel opzicht

gezegend. Grada was een vrouw met een sterk

karakter. Dat gaf ook wel eens problemen, want

ze zei wat ze dacht.

Ze was ook ondernemend. Met haar twee jongens

ging ze jaarlijks op vakantie. Met haar twee

jongens, want Jan moest bij de garage blijven. In

een Dafje, met voldoende proviand zodat ze van

honger niet om zouden komen, reden ze dan naar

de Middellandse zee. Ze wist exact welke richting

ze op moest, maar van afstanden had ze niet zoveel

begrip. Want op de kaart was de afstand Milaan

- Middellandse Zee volgens haar maar een klein

rukje. In zekere zin tekent dit ook haar geloof. Ze

wist niet hoe lang de reis over deze oude aarde

zou zijn. Wie had ook kunnen denken dat die reis

ruim negentig jaar zou duren, en dan nog wel het

grootste gedeelte samen met haar Jan. De afstand

die ze mocht afleggen lag immers in Gods hand.

Maar welke richting het uit moest, dat wist ze

wel. Dat had haar dat gedeelte uit II Korinthiërs 5

duidelijk gemaakt. ‘Want wij weten, dat, indien de

aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken,

wij een gebouw van God hebben, in de hemelen,

niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.’ Dat

wist ze. En daaraan heeft ze vastgehouden, heel

haar leven. Op dat punt heb ik nooit enige twijfel

bij haar ontdekt. Ze had een sterk karakter, maar

ook een sterk geloof. En in dat geloof heeft ze

haar zegeningen geteld. En aan die zegeningen

heeft het haar in haar lange leven niet ontbroken.

Zeker zijn van de richting die je moet inslaan, is

alleen maar mogelijk als je je weg met God mag

gaan. Vandaar ook die tekst uit psalm 56 op de

rouwbrief: ‘Dit weet ik, dat God met mij is.’

Die tekst hing in haar kamer in ‘den Es’, waar haar

leven eindigde. De laatste jaren van haar leven,

waarin haar geest langzaam maar zeker verduisterde,

behield ze dat besef dat haar leven een

leven was op weg naar het Vaderhuis. Bij mijn

bezoeken aan haar bleek dat ze de richting waarin

ze moest gaan, niet was kwijtgeraakt.

Op 21 maart j.l. kwam aan haar lange reis over de

oude aarde een einde. De vrouw die van genade

mocht leven, en die ze ook nodig had, waar ze

niet zonder kon, mocht in vertrouwen op haar

hemelse Vader van ons heengaan.

C. Gros

Derkjen Wiggers-Abrahams

geboren: 25 januari 1921

overleden: 22 maart 2007

Een aantal weken voor haar overlijden kreeg ze

een hartinfarct. Ze werd toen in het ziekenhuis

opgenomen. Vervolgens ging ze naar de Molenberg

in Groenlo. Daar is ze overleden op de

hoge leeftijd van 86 jaar. Dirkje is in Doetinchem

geboren, maar in Dinxperlo opgegroeid. Thuis

waren ze met vier meisjes. Al met dertien jaar ging

ze in betrekking. Maar ze heeft ook in de textiel

gewerkt. Zij leerde haar man kennen: Hendrik Jan

Wiggers. In 1944 zijn ze getrouwd. Samen kregen

ze vier kinderen.

Later kwamen de kleinkinderen. Ze was voor hen

een lieve en zorgzame moeder en oma. Die zorgzaamheid

heeft haar leven gekenmerkt. Ze had

altijd meer zorgen om de ander, dan om haar zelf.

Ze was altijd bezig. Ze had belangstelling voor de

kleinkinderen. Ze had ook hobby’s: kleren maken

ook voor de kinderen. Ze kon goed handwerken.

Ze mocht ook graag puzzelen en lezen. Het liefst

was ze gewoon thuis. Voor zichzelf vroeg ze

eigenlijk niets, ze was iemand die van eenvoud

hield. Toen haar man wegens zijn gezondheid

werd afgekeurd, hebben ze samen nog een mooie

tijd gehad. Vijf jaar geleden is haar man overleden.

Dat was voor haar wel een keerpunt in haar

leven. Ze had het moeilijk met het overlijden van

haar man. De laatste tijd merkte je ook aan haar

dat het voor haar niet meer hoefde. Ze vond dat

ze een mooi leven heeft gehad. In dankbaarheid

hebben wij haar herdacht. Voor de begrafenis

van haar man had ze de woorden uitgezocht die

Jezus sprak tot Martha, toen haar broer Lazarus

gestorven was: Wie in mij gelooft, zal leven, ook

al is hij gestorven. Deze woorden hebben ook in

haar afscheidsdienst centraal gestaan. We mogen

weten dat de dood niet het einde is, maar een

doorgang naar het nieuwe leven met God. Dat

haar kinderen en kleinkinderen in dat geloof hun

troost mogen vinden.

W.H. Everts

Grada Frederika Blekkink

geboren: 23 juni 1932

overleden: 25 maart 2007

Na een ernstige ziekte is zij in het hospice de Lelie

overleden. Rikie is in Aalten geboren op de buurtschap

de Haart. Haar vader was timmerman. Zij

was de jongste in een gezin van zeven kinderen.

Een lange tijd heeft ze bij haar ouders gewoond.

Een tijdlang is zij verpleegster geweest. Later ging

ze werken in de administratie. Zo heeft ze vele

jaren lang administratief werk gedaan in Arnhem.

Daar woonde ze ook. Ze zei dat ze het druk had

met haar werk, daarnaast had ze thuis ook de

zorg voor de huishouding, daarom had ze weinig

tijd voor contacten. Zo leefde ze een wat teruggetrokken

leven. Maar daar koos ze bewust voor.

Ze kon ook goed alleen zijn. Een aantal geleden

kwam ze weer in Aalten wonen. Ze vond het fijn

om hier weer te wonen. Rikie was iemand die in

alles heel precies was. Ze wilde een ander niet tot

last zijn. Ze wilde ook geen verplichtingen waar

ze aan vast zat. Over alles had ze goed nagedacht.

Ze was iemand die graag mocht lezen. Ze was

ook goed bij de tijd. De laatste weken zijn voor

haar moeilijk geweest. Haar ziek zijn heeft ze

heel moedig gedragen. Ze bleef rustig. Ze had

ook steun aan haar geloof. Ze vond het fijn dat ze

bezoek kreeg van haar familie. Zij was voor hen

een lieve zuster, schoonzuster en tante. Bij het

afscheid hebben we gelezen uit de afscheidsrede

van Jezus. Daar spreekt Jezus met zijn discipelen

over zijn sterven, zijn heengaan tot zijn hemelse

Vader. Wij mogen weten van het eeuwige huis,

dat God voor ons bereid heeft. Als wij sterven

gaan, mogen wij bij God thuis komen. In dat

geloof hebben wij van Rikie afscheid genomen.

W.H. Everts


14

WIJKAVONDEN OVER ZEGENEN VAN RELATIES ANDERS DAN VAN MAN EN VROUW

Wijkavonden over zegenen van relaties

anders dan van man en vrouw

TEKST: DS

In de verslaggeving van de vergaderingen van de Kleine Kerkenraad hebt u al enkele keren kunnen

lezen dat in de afgelopen maanden binnen de Kleine Kerkenraad en de klankbordgroepen (waarin

alle ambtsdragers zitting hebben!) uitvoerig is gesproken over het zegenen van relaties anders

dan van man en vrouw.

Procedure

In november 2006 is de volgende procedure vastgesteld

om de bespreking en besluitvorming op

een zorgvuldige manier te laten plaatsvinden.

- Klankbordgroepen januari 2007: oriënterende

bezinning over het onderwerp. Een handreiking

voor het gesprek komt voor 20 december 2006

beschikbaar.

- Kleine Kerkenraad 30 januari 2007: Bespreking

over hoe het op de Klankbordgroepen is

gegaan.

- Kleine Kerkenraad 1 maart 2007: Na meningsvormende

bespreking komt Kleine Kerkenraad met

voorstel dat op de klankbordgroepen besproken

wordt.

- Klankbordgroep maart 2007: Meningsvormende

bespreking over onderwerp en over voorstel

Kleine Kerkenraad.

- Kleine Kerkenraad 26 maart 2007: Na inventarisatie

van de adviezen uit de Klankbordgroepen

neemt de Kleine Kerkenraad een voorgenomen

besluit.

- Met dit voorgenomen besluit gaan we de

gemeente horen. Hoe we dit doen zal onderwerp

van gesprek zijn gaande het traject op de

Kleine Kerkenraad. Duidelijkheid zal hierover

moeten zijn op de vergadering van de Kleine

Kerkenraad in maart 2007

- Na het horen van de gemeente neemt de Grote

Kerkenraad een besluit. Of dit voor de zomer

of na de zomer van 2007 kan plaatsvinden, zal

afhangen van de manier waarop wij de gemeente

horen.

De gesprekken vonden plaats naar aanleiding van

een handreiking, die is opgesteld door ds. R. Faber

en ds. H.J. Zeldenrijk. Deze handreiking treft u in

het kader aan onder de naam: aanzet tot gesprek

…. enz.

Op grond van de oriënterende besprekingen

over de handreiking heeft de Kleine Kerkenraad

na een meningsvormende bespreking

aan de klankbordgroepen gevraagd het volgende

voorstel aan de orde te laten komen:

De Kleine Kerkenraad beseft dat in de Protestantse

Gemeente Aalten verschillend

wordt gedacht over het zegenen van relaties

anders dan van man en vrouw. De bespreking

van dit onderwerp op de vergadering van

1 maart 2007 heeft ons toch gebracht tot de

volgende gezamenlijke uitspraak:

Wij vinden dat binnen onze gemeente ruimte

moet zijn om homoseksuele paren die in

liefde en trouw een verbond zijn aangegaan,

in een kerkdienst te zegenen.

De Kleine Kerkenraad tekent daarbij aan

dat niemand als voorganger of ambtsdrager

zich gedwongen behoeft te voelen tot het

vervullen van zijn/haar ambt in kerkdiensten

waarin deze zegening wordt gevraagd. We

denken echter dat met respect voor elkaars

overtuiging in onze gemeente plaats kan zijn

voor het geven van die zegen.

Aanzet tot gesprek op de klankbordgroepen over het

zegenen van relaties anders dan van man en vrouw

Aanleiding

Sinds 1 april 2001 kunnen twee mannen of twee

vrouwen in Nederland met elkaar in het huwelijk

treden. Dit als gevolg van de ‘Wet openstelling

huwelijk’. Het huwelijk werd door deze wet

opengesteld voor paren van gelijk geslacht (er is

dus geen sprake van een apart homohuwelijk).

Deze verandering stelde de synode van onze kerk

voor de vraag hoe hier mee om te gaan. Kunnen

deze levensverbintenissen in de gemeenschap

van de kerk ook gezegend worden?

De synode besloot het antwoord op deze vraag

over te laten aan de plaatselijke kerkenraden.

In de kerkorde (Ordinantie5, artikel 4) is het als

volgt verwoord: ‘De kerkenraad kan – na beraad

in de gemeente – besluiten dat ook andere

levensverbintenissen van twee personen als een

verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht

kunnen worden gezegend.’

Plaatselijke situatie

In Aalten is de bespreking van deze vraag verschillende

malen aan de orde geweest, maar door

omstandigheden steeds weer uitgesteld. De kerkenraad

acht het wenselijk dat in het jaar 2007

hierover een standpunt wordt ingenomen. Er is

een procedure en een tijdpad uitgezet, waarin

eerst een bezinning op gang komt in de klankbordgroepen

en de kleine kerkenraad en vervolgens

een voorgenomen besluit aan de gemeente

wordt voorgelegd. De grote kerkenraad neemt

uiteindelijk het definitieve besluit.

Wat is zegenen?

In de groothuisbezoeken 2005-2006 is het onderwerp

‘zegenen’ aan de orde geweest. Zegenen

werd daar in het licht van bijbelse notities

besproken als ‘goede woorden spreken namens

God’. Een zegen kan door ieder mens aan een

ander gegeven worden. Maar in de kerk kennen

we ook bijzondere vormen van zegenen, die

voorbehouden zijn aan een dominee of priester.

Bijvoorbeeld de zegen aan het einde van de kerkdienst.

Ook de zegen bij het huwelijk valt onder

deze bijzondere zegen. Er wordt een zegen

gevraagd over het leven van twee mensen die

voortaan in liefde en trouw hun weg willen gaan.

Alleen bij een burgelijk gesloten huwelijk in liefde en trouw

Komt ook een homoseksuele relatie

in aanmerking voor een zegen?

Hoewel het één misschien niet los te zien is van

het ander is het goed te bedenken dat het in

de discussie niet gaat over het aanvaarden van

homoseksualiteit op zich. Daarover hebben de

synodes van de Nederlandse Hervormde Kerk

en van de Gereformeerde Kerken in Nederland

zich in de jaren ’80 in positieve zin uitgesproken.

De vraag waar wij antwoord op moeten geven


. R. FABER EN DS. H.J. ZELDENRIJK FOTO: JAN OBERINK

Verenigingen

15

Omdat alle klankbordgroepen zich in bovengenoemd

voorstel konden vinden, heeft de Kleine

Kerkenraad in zijn vergadering van 26 maart

besloten om dit voorstel als voorgenomen besluit

aan de gemeente voor te leggen.

Afgesproken is om dit te doen in de vorm van wijkavonden.

De Kleine Kerkenraad nodigt u van harte

uit om deze avond van uw wijk bij te wonen.

Hieronder vindt u de datum

en de plaats van de

verschillende wijkavonden

Haart: maandag 23 april

in Elim (20.00 uur)

Lintelo: donderdag 26 april

in de Zuiderkerk (20.00 uur)

Dale en Barlo (gezamenlijk):

maandag 7 mei in Elim (20.00 uur)

IJzerlo: dinsdag 8 mei in de Zuiderkerk

(20.00 uur)

Lintelo-Dale: donderdag

10 mei in Elim (20.00 uur)

Heurne: maandag 21 mei in

Kom d’r in (20.00 uur)

is of binnen onze gemeente ook homoseksuele

relaties gezegend kunnen worden.

Het is in dit verband goed om te benadrukken

dat het alleen om een huwelijksrelatie gaat en

niet om andere samenlevingsvormen, zoals een

‘samenlevingscontract’ of een ‘geregistreerd

partnerschap’. Immers ook heteroseksuele

paren worden binnen onze gemeente alleen

gezegend als het om een huwelijk gaat.

Wat zegt de Bijbel hierover?

Bij een bezinning op dit onderwerp ligt het voor

de hand dat wij ons laten leiden door wat de

Bijbel hierover zegt. Maar het is de vraag of

wij een antwoord rechtstreeks uit de Bijbel

kunnen herleiden. In de Bijbel wordt namelijk

niet gesproken over homoseksuele relaties

in liefde en trouw. Als homoseksualiteit aan

de orde komt gaat het vooral over perverse

homoseksualiteit, om wellust zonder liefde. Dit

wordt veroordeeld, maar dat geldt evenzeer

voor perverse heteroseksualiteit.

Pastorale vraag

In dit licht hebben we ten diepste te maken

met een pastorale vraag, waar wij in alle eerlijkheid

en respect voor elkaars overtuiging een

antwoord op moeten proberen te vinden. De

vraag waar het om gaat is als volgt te formuleren:

Vinden wij dat er binnen onze gemeente

ruimte moet zijn om homoseksuele paren die in

liefde en trouw een verbond zijn aangegaan in een

kerkdienst te zegenen?

Een goede bespreking gewenst.

R. Faber en H.J. Zeldenrijk

Passage NCVB en CPB

De gezamenlijke aprilvergadering is op donderdag

26 april, om 20.00 uur in Elim. Deze avond komt

de ambassadeur van de Cliniclowns, dhr. Basjes.

Voor de pauze is er een videofilm over het werk

van de Cliniclowns. In de pauze wil dhr. Basjes

graag wat verkopen t.b.v. de Cliniclowns en na

de pauze is er gelegenheid vragen te stellen. Dhr.

Basjes vraagt geen geld, maar om hem niet met

lege handen naar huis te laten gaan houden we een

verloting t.b.v. het werk van de Cliniclowns.

Gasten zijn hartelijk welkom.

Namens beide afdelingen,

Annie Grievink

Vrouwenclub Present

Maandag 16 april wil Anny Hoftijzer onze gastvrouw

zijn. We gebruiken deze avond ‘In gesprek’

van mei 2006. Het onderwerp is: ‘Van deelnemer

tot toeschouwer’, en daarna de viering en afsluiting

van een werkseizoen. Anny, Janah en Gerri

willen de avond voorbereiden.

Gerri Heersink

de popmuziek? – is het mogelijk om synthetische

klanken met groot koor te combineren?

Tegelijkertijd bespraken Hans Hinkamp en ik de

mogelijkheid of de e-Mass voor een nieuw Multimedia

project te gebruiken zou zijn. We hadden

in de afgelopen jaren twee projecten gedaan,

waarbij we de mogelijkheden om Interactieve

Multimedia zinvol te gebruiken tijdens vieringen

uitprobeerden. De overwegend positieve reacties

van de bezoekers (jong en oud) op deze vieringen

stimuleerden ons om verder te zoeken.

Op 31 december 2005 was de conceptversie van

de compositie klaar. Hans heeft daarna gewerkt aan

de vormgeving van de beelden en teksten voor de

projectie. Omdat het stuk volledig m.b.v. de computer

is ontstaan en er gebruik wordt gemaakt van

digitale projectie, kreeg de mis de titel e-Mass. Voor

de zomervakantie van 2006 heb ik het stuk tijdens

een repetitieavond gepresenteerd aan de leden van

Vrouwengepreksgroep Aalten-West

Op 17 april a.s. komen we samen bij Anneke

Houwers, Meiberg 10.

Zoals gebruikelijk beginnen we om 20.00 uur.

Dinie Houwers en Hanna Scholten bereiden het

onderwerp uit het maartnummer van ‘In Gesprek’

voor getiteld: ‘Eet u wel goed?’

Ali Gros

Praothuusken

In het vorige KerkVenster was al vermeld dat op

18 april Johan Hoftijzer ons komt voordragenvoorlezen

uit eigen werk. Iedereen is van harte

welkom. 25 april is een vrije middag, dan gaan

we ons weer bezig houden met sjoelen, rummicubben,

dammen en natuurlijk zijn er ook weer de

jarigen waar we graag aandacht aan besteden.

Zo maken we er altijd een gezellige middag van.

Met hartelijke groet namens de werkgroep.

Orgelconcert Gerrit Hoving Aalten

Zaterdag 21 april bespeelt Gerrit Hoving het

orgel van de Oude Sint Helenakerk te Aalten. Er

worden composities gespeeld van Bach, Franck en

Jaap Dragt. Dit bijzondere concert is een try-out

van het examen dat Gerrit Hoving in juli hoopt af

teleggen in de Grote Kerk van Leeuwarden. Hij

sluit daarmee zijn eerste fase voor Orgel aan het

conservatorium van Zwolle af.

Gerrit Hoving (1984) studeert vanaf 2002 hoofdvak

orgel bij Theo Jellema aan het Conservatorium te

Zwolle. Hij heeft in het verleden respectievelijk

de 2e, 3e en 1e prijs behaald bij orgelconcoursen

van de stichting Orgelcultuur Flevoland in de jaren

1998, 2000 en 2002. Ook won hij een gedeelde

eerste prijs op het concours van de Stichting

ORGEL te Aalten in 2001.Hij nam in 2004 deel

aan een projectreis naar orgels in Italië waarbij hij

lessen over Italiaanse orgelliteratuur ontving van

Umberto Pineschi. In 2005 en 2006 nam hij deel

aan projectreizen naar Parijs waar hij lessen kreeg

over de Franse romantiek van de organist Eric

Lebrun. Gerrit is werkzaam als organist in Nieuwleusen,

Zwolle en Aalten.

Sursum Corda, waarna besloten werd om het stuk

in het programma op te nemen. Tijdens onze deelname

aan het Nationaal Koren Festival in Doetinchem

is het Kyrie voor het eerst uitgevoerd.

Try-out

Sienie Bussink tel. 477245

Dit zeer bijzondere concert op zaterdag 21 april

begint om 19.30 uur. Voor meer informatie zie:

www.orgelsinaalten.nl

Vervolg van pag. 8

Op zondag 15 april zal er een try-out zijn tijdens

een viering in Helmerhoek in Enschede.

Vrijdagavond 20 april zal het stuk tijdens het concert

van Sursum Corda in zaal Wilhelmina te Lintelo

officieel in première gaan. Aan dit concert

zal medewerking worden verleend door Tom

Grondman tenor en het Batavier Ensemble o.l.v.

Wim Ruessink. Entree is vrij; wel is het mogelijk

om na afloop een vrije gift te geven.

Aansluitend is het mogelijk om de e-Mass te

boeken als concertonderdeel of als jongerenviering.

De jongerenviering duurt, inclusief samenzang

en uitleg, ongeveer 1 uur.


16

andersumme

VAN EN VOOR JONGEREN IN AALTEN EN BREDEVOORT

Stukjes voor Andersumme

kun je mailen naar:

everdien.

lammers@planet.nl

Je kunt het ook afgeven bij de

Spinkatstraat 7 in Aalten.

HALLO ALLEMAAL

Hopelijk hebben jullie allemaal een fijn paasweekend gehad met veel

eitjes en misschien wel een mooi paasvuur? Ik heb een leuk voorjaarsverhaaltje

voor jullie gevonden, veel leesplezier.

Groetjes Everdien

Kees de Kikker

Hoi! Ik ben Kees de kikker. Ik ben zoals je ziet een groene kikker.

Ik leef, in een groep, op het vaste land van Europa en in Azië.

Ik eet graag mieren, wespen, vliegen, torren, vlinders en nachtvlinders.

Ik ben nu ongeveer 12 centimeter groot. Ik ben een amfibie. Weet je

waarom? Ik leef in het water en op het land en ik leg mijn eitjes in het

water.

In dit verhaaltje wil ik jou graag wat vertellen over mijn leven. Er is namelijk

heel wat met mij gebeurd voordat ik een gewone groene kikker werd.

Luister maar eens.....

Het begon allemaal in mei. Mijn vader en moeder gingen naar een vijver

toe. Daar waren nog veel meer groene kikkers. Al deze kikkers kwaakten

hard, misschien heb je ze wel gehoord? De mannetjes hebben speciale

zakken aan de zijkant van hen bek zitten, dit zijn een soort ballonnen.

Hiermee kan hij extra hard kwaken. Van mei tot en met juli bleven mijn

ouders daar. Daar hebben ze gepaard. Mijn moeder heeft eitjes gelegd

in het water. Toen heeft mijn vader deze eitjes bevrucht. Mijn ouders

hebben samen duizenden eitjes gelegd. De eitjes hebben ze in kleine

klompen aan waterplanten vastgemaakt. En toen zijn ze weg gegaan. Zo

een klomp eitjes noemen we kikkerdril, want het voelt een beetje als een

drilpudding.

Toen zat ik, samen met duizenden broers en zussen als eitje in het kikkerdril.

Maar toen waren we nog geen kikker. Eerst gebeurde er nog een

heleboel terwijl we in het eitje zaten. Het kikkerdril zit meestal aan

waterplanten vast. In het begin waren mijn broers, zussen en ik nog maar

een donker stipje!

Maar langzaam begonnen we te groeien en kregen we een klein staartje.

We werden hele kleine visjes, met een dik kopje. Dat wordt vaak een

kikker visje of dikkopje genoemd.

We begonnen ons snel uit het eitje te wurmen. Toen we eruit waren aten

we het lege eitje meteen op, want dat vinden kikkers lekker.

Maar goed, toen was ik dus een kikkervisje. En ik wilde natuurlijk een

kikker worden. Maar kikkervisjes hebben geen longen, zoals mensen, maar

kieuwen, zoals vissen. Dus ik moest onder water blijven. Terwijl ik dus

onder water bleef at ik algen. Algen zijn kleine waterplantjes.

Ik begon te veranderen. Aan de achterkant begonnen pootjes te groeien.

Langzaam begon er over mijn kieuwen een huidje te groeien. Ik kreeg

longen! Na een tijdje begonnen ook mijn voorpoten te groeien en mijn

staartje werd steeds korter. In een paar weken tijd was ik van een klein

kikkervisje tot een klein kikkertje gegroeid!

Helaas hebben veel van mijn broertjes en zusjes het niet gehaald. Van de

duizenden eitjes zijn er maar een paar over gebleven. Maar dat is ook niet

zo raar, want anders zouden er veel te veel kikkers komen.

Nu ben ik dus helemaal volwassen. Ieder jaar in de maanden mei, juni en

juli ga ik weer naar de vijver waar ik geboren ben. Daar leg ik samen met

een vrouwtje eitjes, net zoals mijn

ouders hebben gedaan.

Ik hoop dat je het leuk vond om wat

meer over mij en natuurlijk ook alle

andere kikkers te horen. Misschien

kom ik je nog eens tegen!

KWAK!!!

Diensten voor jongeren:

Gezinsdienst

Wanneer?

zondag 15 april

Waar:

Gebouw ‘Kom d’r In’ aan de

Bodendijk (naast Scapino)

Hoe laat: 10.00 uur

Thema:

Op zoek…

Wie werken mee?: Ds. Andela-Hofstede en het

kinderkoor ‘de grenszangertjes’

uit Dinxperlo

Taizé-dienst

Wanneer: 15 april

Waar:

Oude Helenakerk

Hoe laat: 19:00 uur

Wie werken mee? Ds. W.H. Everts

Als je denkt aan honger of oorlog

Als je denkt aan je zieke vriend

En aan alles dat

Zonder reden

Zomaar fout kan gaan

En als je denkt aan werkeloosheid

Aan de ondergang van het avondland

Bedenk dan dat

Heel lang geleden

Alles anders was

Want wij komen

Wij komen uit het

Daar begon het in het

Paradijs

En als je denkt aan ongelijkheid

Aan elke vreemdeling

Ongewenst door ziin huid

Aan die ongelofelijke domheid

Die soms haar gezicht laat zien

En als je denkt aan hakenkruizen

En aan nodeloos geweld

Bedenk dan dat

Heel lang geleden

Alles anders was

Laten we teruggaan

Teruggaan naar het Paradijs

Kom we gaan terug naar het

Paradijs

Frank Boeijen

More magazines by this user
Similar magazines