folder in pdf-formaat hier downloaden - Instituut voor Permanente ...

ivpv.ugent.be

folder in pdf-formaat hier downloaden - Instituut voor Permanente ...

Energietechniek

in gebouwen

POSTACADEMISCHE OPLEIDING

6 FEBRUARI 2013 – 19 JUNI 2013


In de afgelopen jaren werden op Europees, Federaal en Vlaams niveau meerdere initiatieven genomen om

het energieverbruik in nieuwe gebouwen te beperken en om energiebesparende maatregelen in bestaande

gebouwen te stimuleren. Niet verwonderlijk als men weet dat het gebouwgebruik in de huishoudelijke en

de tertiaire sector 40% van het Europees energiegebruik voor zijn rekening neemt.

Het energiegebruik van gebouwen is gerelateerd aan tal van factoren en technieken: het ontwerp van de

gebouwschil, de keuze van het HVAC-systeem, de toepassing van kunstlicht, de inzet van efficiënte energieopwekking,…

De kennis van deze technieken is momenteel versnipperd over de verschillende bouwprofessionals

die betrokken zijn bij de realisatie van gebouwen.

Deze opleiding wil de noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen op een geïntegreerde

manier samenbrengen, zodat de deelnemers inzicht verwerven in de verschillende deeldomeinen die een

impact hebben op de energieprestatie van gebouwen. De kengetallen, de werking en ontwerpprincipes

van energietechnieken in gebouwen komen aan bod, zowel bouw- (isolatie, beglazing, zonwering, passieve

systemen) als installatietechnieken (verwarming, ventilatie, verlichting,...). Per thema besteedt de lesgever

aandacht aan berekeningsmethoden, relevante normverwijzingen, technologie en prestaties.

Na het volgen van de opleiding zullen de deelnemers een grondige basis hebben om te oordelen over

de mogelijkheden en haalbaarheid van energiebesparende maatregelen in gebouwen.

INLEIDING

Doelpubliek

De opleiding richt zich tot de verantwoordelijken betrokken

bij bouwprojecten die geconfronteerd worden met energieprestaties

van gebouwen: architecten- en adviesbureaus,

systeemfabrikanten, administraties, promotoren, REGverantwoordelijken,


Het niveau van voorkennis is dat van een architect, industrieel

of burgerlijk ingenieur met basiskennis in één van de

deeldomeinen (architectuur/bouwkunde, werktuigkunde,

elektrotechniek), die zich technisch wil vervolmaken in het

brede domein dat verband houdt met energieprestaties van

gebouwen.

Architecten die minimaal modules 2, 3 en 5 van deze cursus

volgen, kunnen het label ‘energiebewust’ architect aanvragen

(www.energiebewustarchitect.be) zonder het volgen van de

bijkomende opleiding ‘energiebewust architect’ of het aantonen

van specifieke ervaring.

Getuigschrift van

Permanente Vorming van

de Universiteit Gent

U ontvangt een getuigschrift, indien u

minstens deelneemt aan de modules 2, 3 en

5 en slaagt voor het bijbehorende examen.

Lesgevers

Wetenschappelijk Coördinator: prof. dr. ir. arch. Arnold Janssens

Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent

Genootschap Bouwfysica, Gebouwtechniek en Architectuur, ie-net vzw

Lesgevers

∂∂

Bart Bleys, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

∂∂

Harry M. Bruggema, Peutz bv (NL)

∂∂

Jérémie De Clerck, 3E

∂∂

Friedl Decock, Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau

∂∂

Wil F. de Gids, TNO Building and Systems (NL)

∂∂

Michel De Paepe, Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding, UGent

∂∂

Filip Descamps, Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau /Departement

Architectuur, VUB / Genootschap Bouwfysica, Gebouwtechniek en Architectuur,

ie-net vzw

∂∂

Peter D’Herdt, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

∂∂

Filip Dobbels, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

∂∂

Hugo Hens, Afdeling Bouwfysica, KUL / Genootschap Bouwfysica, Gebouwtechniek

en Architectuur, ie-net vzw

∂∂

Arnold Janssens, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, UGent / Genootschap

Bouwfysica, Gebouwtechniek en Architectuur, ie-net vzw

∂∂

Jelle Laverge, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, UGent

∂∂

Joris Mampaey, Outremer CIP bvba

∂∂

Wina Roelens, Vlaams Energie Agentschap / Genootschap Bouwfysica,

Gebouwtechniek en Architectuur, ie-net vzw

∂∂

Staf Roels, Afdeling Bouwfysica, KUL / Genootschap Bouwfysica, Gebouwtechniek

en Architectuur, ie-net vzw

∂∂

Dirk Saelens, Afdeling Bouwfysica, KUL

∂∂

Piet Standaert, Physibel / Genootschap Bouwfysica, Gebouwtechniek en

Architectuur, ie-net vzw

∂∂

Filip Strubbe, Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen, UGent

∂∂

Paul Van den Bossche, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor

het Bouwbedrijf

∂∂

Jeroen Van der Veken, Katholieke Hogeschool Kempen

∂∂

Griet Verbeeck, Provinciale Hogeschool Limburg

∂∂

Johan Verplaetsen, Menerga nv


1: Basisbegrippen

Voor het succesvol volgen van de cursus is de kennis van de basisbegrippen

van bouwfysica en thermodynamica noodzakelijk. Deze

module reikt de nodige basisinformatie aan. Ze is bedoeld voor

diegenen die minder vertrouwd zijn met de theoretische begrippen

die later in de cursus worden toegepast, of voor wie zijn basiskennis

wil opfrissen.

Data: 6, 20 en 27 februari 2013

2: Bouwfysica en Ventilatie

In deze module wordt aandacht besteed aan de technieken die de

energievraag van het gebouw bepalen (de vraagzijde).

Enerzijds zijn er de architecturale en bouwkundige technieken,

zoals het ontwerp van de gebouwschil, de thermische isolatie van

bouwconstructies, de thermische en spectrale eigenschappen van

beglazingen, de luchtdichtheid van het gebouw,...

Anderzijds speelt de keuze en werking van natuurlijke en mechanische

ventilatiesystemen met hun verschillende componenten een

belangrijke rol. Bij dit alles gaat men uit van een globale ontwerpbenadering

van prestatiegericht bouwen.

Data: 13, 20 en 27 maart 2013

3: Verwarming en Koeling

De installatietechnieken die het comfort in het gebouw realiseren

(de aanbodzijde) komen in deze module aan bod. De keuze en het

ontwerp van de installatietechnieken is mee bepalend voor het efficiënt

gebruik van elektrische energie en brandstoffen in

gebouwen. In de lessen wordt de relatie gelegd tussen de gekozen

techniek voor energieopwekking, het systeemontwerp en de uitvoering

en het potentieel voor energiebesparing. De focus is de

energie-efficiëntie; het is niet de bedoeling om de dimensionering

van installaties in detail te behandelen.

Een eerste deel geeft een overzicht van de huidige mogelijkheden

op het vlak van energieopwekking. Het tweede deel behandelt

de verdeling van de energie voor verwarming en koeling. Hier gaat

de aandacht naar distributie, afgifte en regeling van de installatie.

Data: 17 en 24 april en 8 mei 2013

4: Verlichting

Het elektriciteitsgebruik voor kunstmatige verlichting maakt een

belangrijk deel uit van het energiegebruik van gebouwen, zeker in

de tertiaire sector. Besparingsmogelijkheden situeren zich in een

reductie van de vraag door bewust gebruik van daglicht, in het

gebruik van efficiëntere kunstlichtbronnen en in aangepaste regeltechnieken.

Deze les gaat door bij Philips Lighting Application Center

te Eindhoven en theorielessen worden afgewisseld met een rondleiding.

Datum: 22 mei 2013

5: Energieprestatie en Ontwerp

Het ontwerpen en realiseren van een energetisch performant

gebouw gebeurt via een proces van optimalisatie binnen de functionele,

wettelijke en economische randvoorwaarden die aan het ontwerp

worden opgelegd. Een combinatie van verschillende concepten

en technieken die in modules 2 tot 4 besproken werden, kunnen een

deeloplossing bieden voor het ontwerpprobleem.

Deze afsluitende module behandelt in eerste instantie enkele randvoorwaarden

bij het ontwerpproces: het programma van eisen en

de wetgeving. Daarna komen modellen en voorbeelden van economische

optimalisatie aan bod. Tenslotte wordt de nadruk gelegd op

de kwaliteitsbewaking die tijdens het ontwerpproces, de uitvoering

en de oplevering nodig is om een correct functionerend en energieefficiënt

gebouw te realiseren. De laatste lesdag van de module

staat in het teken van computerondersteunde technieken om lageenergie

bouwconcepten te evalueren. Er kan enerzijds een begeleide

case uitgewerkt worden met behulp van de EPB-software die toelaat

het potentieel van energiebesparende maatregelen te beoordelen.

Anderzijds kan de deelnemer aan de slag met dynamische gebouwsimulatie,

geschikt om meer innovatieve concepten te evalueren.

Data: 5 en 19 juni 2013

PROGRAMMA

MEER INFO & INSCHRIJVEN

www.ie-net.be/ivpv-ienet-energietechniek-2013

www.ivpv.ugent.be/energie


Deelnemingsprijs

Deze omvat lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie en broodjes. Betaling geschiedt na ontvangst

van de factuur. Alle facturen zijn contant betaalbaar dertig dagen na dagtekening.

Normaal

Leden ie-net

(KVIV-VIK)

of WTCB

Leden leraars/

ambtenaren/65+/

UGent personeel

Module 1: Basisbegrippen € 1.050 € 900 € 750

Module 2: Bouwfysica en Ventilatie € 1.050 € 900 € 750

Module 3: Verwarming en Koeling € 1.050 € 900 € 750

Module 4: Verlichting € 350 € 300 € 250

Module 5: Energieprestatie en Ontwerp € 700 € 600 € 500

Alle modules € 3.400 € 2.900 € 2.400

PRAKTISCH

Prijzen telkens te verhogen met 21% BTW.

Korting

Indien een bedrijf één of meer deelnemers inschrijft voor

het equivalent van de totale opleiding, genieten bijkomende

deelnemers van hetzelfde bedrijf een korting van 20%.

Annuleren

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de start van de opleiding

blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd.

Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend,

wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan

de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de

cursus.

Tijdstip en locatie

∂∂

Het programma is modulair opgebouwd. Elke module

kan apart gevolgd worden. De lessen vinden plaats

op woensdag volgens volgend uurrooster (behalve

de les van module 4):

14u30 – 15u45: sessie 1

15u45 – 16u00: koffiepauze

16u00 – 17u15: sessie 2

17u15 – 17u45: broodjesmaaltijd

17u45 – 19u00: sessie 3

19u00 – 19u15: koffiepauze

19u15 – 20u30: sessie 4

Opleidingscheques

ie-net vzw is erkend als opleidingsverstrekker.

Hiervoor verwijzen we naar www.kmo-portefeuille.be

in samenwerking met

De les van module 4 zal starten om 12u45 en eindigen

om 18u45.

∂∂

De lessen van module 1 en 3 worden gegeven in

het Ingenieurshuis, Desguinlei 214, 2018 Antwerpen.

∂∂

De lessen van module 2 en 5 worden gegeven aan

de Universiteit Gent, Instituut voor Permanente Vorming,

IVPV, Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde.

∂∂

De les van module 4 wordt gegeven in het LAC,

bij Philips Eindhoven. Adres: Philips Lighting Application

Centre, Gebouw EEE, Mathildelaan 1 te 5611 BD

Eindhoven, Nederland.

MEER INFO & INSCHRIJVEN

www.ie-net.be/ivpv-ienet-energietechniek-2013

www.ivpv.ugent.be/energie

ORGANISATIE

Universiteit Gent, Instituut voor Permanente Vorming (IVPV)

Technologiepark 913, 9052 Zwijnaarde

Tel: +32 9 264 55 82 / Fax: +32 9 264 56 05

E-mail: ivpv@UGent.be

ie-net vzw (Amy Desmet)

Desguinlei 214, 2018 Antwerpen 1

Tel: +32 3 260 08 67 / Fax: +32 3 216 06 89

E-mail: amy.desmet@ie-net.be

Foto: Kantienberg, Studentenhomes UGent © Hilde Christiaens / Ontwerp: www.cedricverhelst.be / VU: Hans Romaen, ie-net vzw, Desguinlei 214, 2018 Antwerpen 1

More magazines by this user
Similar magazines