Openbare vergadering - Gemeente Zwijndrecht

zwijndrecht.be

Openbare vergadering - Gemeente Zwijndrecht

GEMEENTE ZWIJNDRECHT Zwijndrecht, 19 maart 2009

BIJEENROEPING van de

GEMEENTERAAD

U wordt overeenkomstig artikel 21-26-29 van het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005 voor de eerste

maal uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, die in de Alfred Ostzaal

op de 2 de verdieping van het administratief centrum, zal plaatshebben op donderdag 26 maart 2009

te 20.00 uur stipt.

DAGORDE:

Openbare vergadering

1 Gemeenterekening 2008.

2 Politierekening 2008.

3 Gemeentelijk milieujaarprogramma 2009 rapportering 2008.

4 Schenking van een litho door Fred Bervoets.

5 Aankoop kunstwerk 'Adam en Eva' van Luk Van Soom.

6 Jeugdcentrum Den Trechter – aanpassing gemeentelijk reglement gebruik

infrastructuur.

7 Kasverslag 4 e kwartaal 2008 – gemeente.

8 Kasverslag 4 e kwartaal 2008 – politie.

9 Raamovereenkomst voor de aankoop van computerhardware voor een periode

van 48 maanden – lastvoorwaarden en wijze van gunnen.

10 Vernieuwing buitenschrijnwerk politiekantoor, Pastoor Coplaan 222, tweede

verdieping: voor- en zijgevel – lastvoorwaarden en wijze van gunnen.

11 IBOGEM – algemene vergadering dd. 21 april 2009 – statutenwijziging –

buitengewone algemene vergadering dd. 21 april 2009.

a) Agenda (av dd. 21 april 2009).

b) Aanduiding en voordracht afgevaardigden (av dd. 21 april 2009).

c) Statutenwijziging van de gecoördineerde statuten.

d) Agenda (bav dd. 21 april 2009).

e) Aanduiding en voordracht afgevaardigden (bav dd. 21 april 2009).

12 Streekpact Regionaal Sociaaleconomisch OverlegComité (RESOC) Antwerpen –

goedkeuring.

13 Aangevraagd door sp.a-fractie.

a) De dokter tijdens het weekend.

b) Verplichte vermelding van de huurprijs en de kosten bij verhuring van een

woning.

c) Gemeentepersoneel – salarisschalen.


14 Aangevraagd door Vlaams Belang-VLOTT-fractie.

a) Verzoek om grafconcessies voor kinderen gratis te maken.

15 Verkoop van oude printers aan personeel via biedingen onder gesloten omslag.

16 Mededeling – bestelbons buitengewone dienst februari 2009 – gemeente.

17 Mededelingen.

18 Verslag gemeenteraadszitting dd. 26 februari 2009.

19 Varia.

Besloten vergadering

1 Lokale politie – aanvaarding ontslag wegens pensioen van een hoofdinspecteur

van politie in de gebiedsgebonden werking (wijkwerking).

2 Lokale politie – benoeming van 1 hoofdinspecteur.

Met vriendelijke groeten

Ilse Weynants

gemeentesecretaris

Willy Minnebo

burgemeester


GEMEENTEDECREET

Art.21. Behalve in spoedeisende gevallen en behalve in geval van toepassing van artikel 7, § 1, wordt de oproeping ten minste

acht dagen vóór de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd.

De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een toelichtende

nota bij elk agendapunt, alsook de voorstellen van beslissing. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn.

Voor elk agendapunt wordt het dossier dat erop betrekking heeft, ter beschikking van de gemeenteraadsleden gesteld vanaf de

verzending van de agenda.

Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de oproeping van de gemeenteraadsleden wordt verzonden en de wijze

waarop het dossier dat op de agenda betrekking heeft, ter beschikking wordt gesteld.

De gemeentesecretaris of de door hem aangewezen ambtenaren verstrekken aan de gemeenteraadsleden die erom

verzoeken, technische inlichtingen over stukken die in het dossier voorkomen. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze

waarop die inlichtingen worden verstrekt.

Art.24. De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen.

Art.26. De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende

gemeenteraadsleden aanwezig is.

De raad kan echter, als hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een derde

oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de

derde maal op de agenda voorkomen.

De termijnen, bedoeld in artikelen 21 en 23, worden voor deze tweede en derde oproeping teruggebracht tot twee dagen. In

deze oproepingen wordt vermeld dat het om een tweede of derde oproeping gaat. In de derde oproeping worden de bepalingen

van dit artikel overgenomen.

Art.28.

§1. – De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als:

1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de

voorzitter de behandeling in besloten vergadering;

2° de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten

vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.

De vergaderingen over het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling, het meerjarenplan en de

aanpassingen ervan, het budget, een budgetwijziging of de jaarrekening zijn in elk geval openbaar.

§2. – De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken. Als tijdens de

openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare

vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken.

Art.146 §4. – Het ontwerp van meerjarenplan wordt op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het wordt

besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd.

Art.148 §4. – Het ontwerp van budget wordt op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het wordt besproken aan

ieder lid van de gemeenteraad bezorgd.

Art.149. Het budget van de gemeente omvat een beleidsnota en een financiële nota.

Art.29. Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen

als het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren.

Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die

leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.

Art.34. De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen

wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is

het voorstel verworpen.

Art.35.

§1. – De stemmingen in de gemeenteraad zijn openbaar.

§2. – Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:

1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemee nteraadslid en van schepen;

2° het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in

overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;

3° individuele personeelszaken.

§3. – Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen in § 2 stemmen de leden van de gemeenteraad mondeling. Het

huishoudelijk reglement kan een regeling invoeren die gelijkwaardig is met een mondelinge stemming. Als dusdanig worden de

mechanisch uitgebrachte naamstemming en de stemming bij zitten en opstaan of bij handopsteking beschouwd. Ongeacht de

bepalingen van het huishoudelijk reglement wordt er mondeling gestemd telkens als een derde van de aanwezige leden hierom

verzoekt.

§4. – De voorzitter stemt het laatst, behalve bij geheime stemming.

Art.36. Als bij de benoeming of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste

stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.

De voorzitter stelt daartoe een lijst op met tweemaal zoveel namen als er benoemingen of voordrachten moeten gebeuren.

Hebben bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald, dan wordt de jongste kandidaat tot de

herstemming toegelaten. De stemmen kunnen alleen worden uitgebracht op de kandidaten die op de lijst voorkomen. De

benoeming of de voordracht gebeurt bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste

kandidaat de voorkeur.

More magazines by this user
Similar magazines