Bervoets' Burchtse jaren tentoonstelling - Gemeente Zwijndrecht

zwijndrecht.be

Bervoets' Burchtse jaren tentoonstelling - Gemeente Zwijndrecht

Klimaatwijken

11Pompoen-

wedstrijd

21

Bibliotheekweek

Van droommannen tot vrouwendromen. Je vindt het allemaal in de bib bij jou in de buurt.

Meer weten? www.bibliotheek.be

Bervoets’ Burchtse jaren

tentoonstelling

foto MuHKA/clinckx

september 2008


Gelieve alle briefwisseling

te richten aan:

College van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht

gemeentebestuur@zwijndrecht.be

Gemeentediensten

administratief centrum

Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht

tel. 03 250 48 00, fax 03 250 48 09

gemeentebestuur@zwijndrecht.be

openingstijden

elke werkdag 9.00-12.00 u.

dinsdagavond 17.30-19.30 u.

woensdagnamiddag 14.00-16.00 u.

Je kan ook vooraf een afspraak maken.

burgemeester

Burgemeester Willy Minnebo is in principe

elke werkdag aanwezig in het administratief

centrum. Als je hem wenst te spreken, maak

je best vooraf telefonisch een afspraak met

het kabinet op 03 250 48 14.

website

www.zwijndrecht.be

colofon

Gemeentelijk informatieblad,

verschijnt 11x per jaar.

redactieadres

Dienst Communicatie

Gemeente Zwijndrecht

Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht

tel. 03 250 49 20, fax 03 250 48 09

info@zwijndrecht.be

v.u.

Willy Minnebo

Reynerslaan 29, 2070 Zwijndrecht

publicatie van

activiteiten

Erkende verenigingen die activiteiten

organiseren die toegankelijk zijn

voor het publiek, kunnen deze gratis

aankondigen in het gemeentelijk

informatieblad. Voor de voorwaarden en

afsluitdata kan je contact nemen met de

communicatiedienst in het administratief

centrum.

2

Administratief centrum

Beleids- en projectmanagement

03 250 48 00

projecten@zwijndrecht.be

Bevolking

03 250 48 30

bevolking@zwijndrecht.be

Burgerlijke stand

03 250 48 40

burgerlijke.stand@zwijndrecht.be

Communicatie

03 250 49 20

communicatie@zwijndrecht.be

Contractbeheer

03 250 48 60

contractbeheer@zwijndrecht.be

Cultuur

03 250 49 50

cultuurdienst@zwijndrecht.be

Duurzaamheid

03 250 48 07

duurzaam@zwijndrecht.be

Financiën

03 250 48 20

financien@zwijndrecht.be

Jeugd

03 250 49 80

jeugddienst@zwijndrecht.be

Kinderopvang

03 250 49 60

kinderopvang@zwijndrecht.be

Middenstand en lokale economie

03 250 48 15

middenstand@zwijndrecht.be

Personeel

03 250 48 50

personeelszaken@zwijndrecht.be

Sociale Zaken

03 250 49 30

sociale.zaken@zwijndrecht.be

Vrijetijdsbalie

03 250 49 65

vrijetijdsbalie@zwijndrecht.be

Departement

Grondgebiedszaken

Laarstraat 90

Gis - geografisch

informatiesysteem

03 250 48 75

gis@zwijndrecht.be

Milieu

03 250 49 00

milieudienst@zwijndrecht.be

Openbare werken

03 250 48 70

openbare.werken@zwijndrecht.be

Ruimtelijke ordening en

stedenbouw

03 250 48 80

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

Andere diensten

Bibliotheek

Binnenplein 1, 03 250 49 40

bibliotheek@zwijndrecht.be

Filiaal

John Tulpinckstraat 2, 03 252 56 81

Buitenschoolse kinderopvang

kinderopvang@zwijndrecht.be

Kobbe, Dorpstraat 118

03 252 83 36

Kozze, Pastoor Copaan 48-50

03 254 14 49

Jeugdcentrum Den Trechter

Dorp Oost 42

03 250 49 55

jeugdcentrum@dentrechter.be

OCMW

Dorp Oost 45

03 250 18 18

ocmw-zwijndrecht@publilink.be

Ontmoetingscentrum ’t Waaigat

Kerkplein 1

03 250 49 90

waaigat@zwijndrecht.be

Politie

Pastoor Coplaan 222

03 250 64 10

Sportcentrum Zwijndrecht

Sporthal,

Fortlaan 10

03 250 49 70

sportdienst@zwijndrecht.be

Sportpark De Wallen,

Heirbaan, 03 252 62 69


Column van de

burgemeester

Olympisch vuur

Iedere vier jaar maakt de wereld zich op voor de Olympische Spelen, zonder meer het

grootste sportevenement. Niet minder dan 204 landen meten zich in 28 disciplines.

Miljarden mensen wonen het ter plaatse bij of bekijken het op televisie of op het internet.

Peking 2008 heeft ook voor onze gemeente betekenis. Maar liefst drie atleten die een

binding hebben met Zwijndrecht nemen deel. Tia Hellebaut (hoogspringen) en Hans Van Alphen

(tienkamp) zijn aangesloten bij Atletica 84. Gino De Keersmaeker (kogel + discus) is inwoner van

Zwijndrecht en neemt deel aan de Paralympics van 6 tot 17 september.

Op het ogenblik dat ik deze column schrijf, zijn hun uitslagen nog niet bekend. Ik ben echter

overtuigd dat ze alle drie potentiële medaillekandidaten zijn. Hun prestatiestaat uit het verleden

is indrukwekkend en doet het beste verhopen.

Dat sport en beweging in ons dagelijkse leven een belangrijke rol spelen, hoeft geen

betoog. Vele duizenden joggen, fietsen, voetballen, fitnessen… Het gemeentebestuur is

zich dan ook bewust van de noodzaak om voldoende en volwaardige accommodatie aan

te bieden. De uitbouw van dergelijke infrastructuur kost handenvol geld maar is welbesteed.

Onze doelstelling is niet om van iedere inwoner een olympiër te maken, maar wel om de

burger op een verantwoorde manier de kans te geven zich op sportief gebied te ontplooien.

Komen er dan toch kampioenen uit, dan is dit meegenomen.

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat jongeren en vooral een groot deel van de

schoolgaande jeugd een belabberde conditie hebben. Het vak lichamelijke oefening op school

stelt weinig voor en is ingeperkt in tijd. Een paar uurtjes per week is ruimschoots onvoldoende.

Goed gestructureerde sportclubs en dito terreinen moeten dit tekort opvangen en onze jongens

en meisjes de mogelijkheid geven gezond bezig te zijn. Als gemeente willen wij dit blijven

promoten en ondersteunen. De spreuk indachtig: Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Willy Minnebo

burgemeester

3


Beslist

Uit de gemeenteraad

De belangrijkste beslissingen uit de gemeenteraadszitting van 26 juni

Lokale politie

De gemeenteraad opent twee functies

van inspecteur van politie. De dienst

Mobiliteit en Loopbaanbeheer van de

federale politie zal instaan voor de

bekendmaking en het verzamelen van de

kandidaturen.

Financiën

De gemeenteraad keurt de eerste begrotingswijziging

van 2008 goed. De begroting

is een raming van alle ontvangsten

en uitgaven van de gemeente tijdens een

volledig jaar. Omdat je niet alles vooraf

kan voorzien, stelt het college tweemaal

per jaar een begrotingswijziging op. Die

speelt in op nieuwe situaties en onverwachte

omstandigheden en corrigeert

op deze manier de begroting. Het lokaal

pact met de Vlaamse overheid en de

daarbij horende overname van schulden

heeft een gunstige invloed op het

budget. Een andere nieuwe factor is de

indexaanpassing van de lonen waardoor

de personeelskosten stijgen met 3,02 %

in vergelijking met 2007.

Ruimtelijke ordening

Het subsidiereglement voor de plaatsing

van zonnepanelen wordt aangepast. De

toekenning van de subsidie wordt voortaan

verbonden aan de aflevering van een

stedenbouwkundige vergunning wanneer

die vereist is. Vanaf nu zal het niet langer

nodig zijn om een voor eensluidend

verklaard afschrift van de factuur voor

te leggen. Een eenvoudige fotokopie

volstaat.

Inspraak

Sinds 1991 bestaat er een afsprakennota

die de samenwerking tussen de adviesraden

en de gemeente regelt. Uit de nota

verdween een aantal verouderde verwijzingen

en de taak van de ambtenaar die

is toegewezen aan de adviesraad, is duidelijker

omschreven. Ten slotte is de clausule

dat een lid van de adviesraad mag

deelnemen aan de betrokken gemeenteraadscommissie,

geschrapt. De voorzitter

van een gemeenteraadscommissie kan

steeds beslissen om een afgevaardigde

van een adviesraad te horen. De volledige

versie van de afsprakennota vind je op

www.zwijndrecht.be.

Bibliotheek

De gemeenteraad past het dienstreglement

van de openbare bibliotheek aan

aan de nieuwe openingstijden van het

bibliotheekfiliaal in Burcht. Het filiaal zal

gesloten zijn op vrijdagavond. Er is een

bijkomende opening op maandagochtend

van 10 tot 12 u.

Jeugd

De gemeente plaatst op vijf locaties

affichekasten voor de jeugd. De gemeenteraad

keurt het reglement goed dat het

gebruik van de borden regelt.

Noodhulp

De gemeente voorziet elk jaar een budget

voor dringende noodhulp bij kritieke

situaties in derdewereldlanden. Na raadpleging

van de Derdewereldraad beslist

de gemeenteraad om voor de noodsituaties

in Myanmar en in China telkens een

bedrag van tweeduizend euro te schenken,

te verdelen over de verschillende

hulporganisaties die in deze gebieden

werken.

Patrimonium

De lokale politie kocht twee nieuwe

wagens aan. De oude worden aan de

gemeente geschonken waar ze verder

zullen gebruikt worden door de groendienst.

Het administratief centrum van de

gemeente krijgt een groendak. De

gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden

voor deze opdracht goed en zal voor de

aanstelling van een aannemer gebruik

maken van de onderhandelingsprocedure.

Voor de renovatie van de buitenzijde

van het Oud Gemeentehuis worden ook

lastvoorwaarden opgesteld. Het gaat om

het vernieuwen van de dakbedekking en

het opfrissen van de gevel. De aanstelling

van een aannemer zal gebeuren na een

openbare aanbesteding.

Eerder dit jaar liet de gemeente in de

Statiestraat wachtbuizen plaatsen zodat

er later een glasvezelverbinding kan

aangelegd worden tussen de servers in

het administratief centrum en enkele

buitendiensten. De gemeenteraad beslist

om deze wachtbuizen door dezelfde aan-

4


Titel (2 de niveau)

Politie Zwijndrecht rekruteert

Maak mee het verschil

nemer te laten doortrekken tot aan het

jeugdcentrum Den Trechter.

Energie

De gemeente, de lokale politie en het

OCMW willen in de toekomst enkel

100 % groene stroom gebruiken. De

gemeenteraad keurt het bestek goed

voor deze opdracht. Via een openbare

aanbesteding zal de gemeente op zoek

gaan naar een geschikte leverancier

Mobiliteit

Het gemeentedecreet voorziet dat

burgers een punt op de agenda van de

gemeenteraad kunnen plaatsen. Hiervoor

moeten zij een aantal handtekeningen

verzamelen en die samen met

het voorgestelde punt indienen bij de

gemeente. Tijdens deze zitting wordt een

voorstel besproken tot het invoeren van

bewonerskaarten voor het parkeren in

Dorp West. Op advies van de verkeerscel

van de gemeente beslist de gemeenteraad

om het nieuwe mobiliteitsplan af

te wachten waarin de parkeerproblematiek

wordt geëvalueerd. Na de publicatie

van het mobiliteitsplan zal de gemeente

de verkeersproblematiek in zijn globaliteit

benaderen. De gemeenteraad beslist

eveneens om deze beslissing via Zwijndrecht

Info en via www.zwijndrecht.be

aan de bevolking mee te delen.

Een job bij de politie, voor velen nog

steeds een jeugddroom. Een mooie job

waarbij je jezelf ten dienste stelt van

de mensen, dagelijks met hen omgaat

en vooral luistert. Een job waarin je het

verschil kan maken. Een job ook die

veel van je verwacht: je houdt je aan de

regels, je werkt onafhankelijk, professioneel

en met schone handen. Een job met

afwisseling ook. Je weet niet vooraf wat

het leven je brengt: verkeerscontroles,

mensen informeren, inbraken vaststellen,

bemiddelen bij burenruzies.

Toch kampt de politie de jongste jaren

met een steeds groeiend personeelstekort.

Vier vacatures in Zwijndrecht

Ook bij de lokale politie van Zwijndrecht

zijn er een aantal plaatsen die niet ingevuld

zijn. Het personeelsbestand van het

korps is vastgelegd op 44 politieambtenaren,

maar er ontbreken er 4. Het gaat

hierbij om drie inspecteurs en één hoofdinspecteur,

allen bij de interventiedienst.

Om op een goede manier ten dienste te

kunnen staan van de burgers, is het echter

belangrijk dat het korps voltallig is.

Infoavond: maak kennis met

de politie Zwijndrecht

De lokale politiezone Zwijndrecht

heeft heel wat te bieden. In een kleine

gemeente aan de rand van de grootste

stad van Vlaanderen en als deel van één

van de grootste havens ter wereld, ben

je zeker van een boeiende, afwisselende

en veelzijdige job. Een klein korps heeft

bovendien het voordeel van een horizontale

structuur zodat je dicht bij de leiding

en bij het beleid staat.

Deze voordelen van het Zwijndrechtse

korps zijn te weinig gekend. Daarom

organiseert de korpsleiding op donderdag

4 september een informatieavond.

Die richt zich in de eerste plaats tot

bestaande politieambtenaren, maar ook

tot mensen die momenteel in de selectieketen

voor politieambtenaar zitten en

aspiranten in basis- of promotieopleiding.

Tijdens deze infoavond maak je kennis

met alle facetten van de korpswerking en

met de talrijke voordelen van een job bij

de lokale politie Zwijndrecht.

Schrijf je in

Als je deze infoavond wil bijwonen, stuur

dan je naam, adres en telefoonnummer

naar politie.zwijndrecht@telenet.be,

met vermelding “personeelsrekrutering

2008”. Je kunt ook terecht bij commissaris

David Wauters en commissaris

korpschef Frank Noens op 03 250 64 10.

Verdere details zullen dan op een later

tijdstip worden meegedeeld. Inschrijven

kan tot 30 augustus.

5


Milieu

Regenwater in de tuin,

niet in de riool

Ons land heeft de jongste jaren regelmatig

te kampen met wateroverlast. Een

belangrijke oorzaak is dat een steeds groter

deel van onze woongebieden bedekt

wordt door woonwijken en wegen. Alle

neerslag die op die verharde oppervlakten

valt, komt immers in de riolen

terecht. Door het vele bouwen moet

steeds meer water op die manier worden

afgevoerd. Ook Zwijndrecht krijgt met

die problematiek te maken.

Tenzij we het regenwater in de grond

laten dringen op de plaats waar het valt,

moeten we gigantische rioolbuizen plaatsen

om zuiver regenwater te bufferen

en te transporteren. Bij hevig regenweer

lopen de riolen over in de waterlopen en

zo stroomt er ook ongezuiverd afvalwater

in beken en rivieren. Door het vele

regenwater is het water dat naar de

zuiveringsinstallaties stroomt te weinig

vervuild. Dit bemoeilijkt de zuivering.

Om het natuurlijk evenwicht te bewaren

in het grondwaterpeil is het belangrijk

dat niet alle regenwater wordt afgevoerd

maar dat het ter plaatse kan infiltreren.

Daarom moeten we de verharde oppervlakte

zoveel mogelijk beperken. Dit is

een opdracht waarbij de overheid en de

burgers moeten samenwerken.

Samen wateroverlast

voorkomen

Regenwater kan op verschillende manieren

behandeld worden. Hieronder staan

ze gerangschikt, de meest wenselijke

bovenaan.

1. Opvangen en hergebruiken

2. Laten infiltreren op eigen terrein

3. Bufferen en vertraagd lozen in een

oppervlaktewater of gracht

4. Lozen in een regenwaterriool

Opvangen en herbruiken

van regenwater.

Regenwater dat je opvangt, kan je

gebruiken in het huishouden bijvoorbeeld

om je toilet te spoelen of om de tuin te

sproeien. Hiermee kan je besparen op je

drinkwaterfactuur. De gemeente voorziet

in alle recente gebouwen hergebruik van

regenwater en moedigt de inwoners ook

aan om hun regenwater op te vangen in

een regenwaterput. Voor de aanleg van

zo’n put kan je een toelage krijgen van

minimum 372 euro.

Regenwater laten infiltreren

op eigen terrein

Het is belangrijk dat het grondwater op

peil wordt gehouden door infiltratie. Dit

kunnen we eenvoudig bevorderen door

het beperken van de verhardingen en

bebouwingen. De gemeente heeft op

meerdere plaatsen waterdoorlatende

materialen gebruikt bij de aanleg van

parkings. Dit gebeurde op het Binnenplein

en op parking 1 aan de Richard

Orlentstraat. In de meer landelijke zones

tracht de gemeente waar mogelijk infiltratiegrachten

aan te leggen.

Op je eigen perceel is het belangrijk om

de verhardingen te beperken. Op plaatsen

die je toch moet verharden, kan je

gebruikmaken van doorlatende materialen

zoals grasdalles of dolomiet.

Bufferen van regenwater.

Deze opdracht is meer gericht naar de

overheid. Door een beperkte afwaartse

doorvoer van afstromend regenwater te

voorzien en het water opwaarts te bufferen,

vertraagt de afvoer van het water. Zo

komt het water pas in de regenwaterriool

na het piekmoment. Deze buffering kan

volledig ondergronds of als waterpartij

aangelegd worden.

In enkele straten voorzag de gemeente

een waterbufferingsbekken, dit gebeurde

bijvoorbeeld in Windeweeg, Leo Verbeecklaan

en aan de Seefhoeklaan.

Lozen in de regenwaterriool.

Reeds geruime tijd schakelde Vlaanderen

over van de aanleg van gemengde riolen

6


Vrijstellingen saneringsbijdrage

(waarin afvalwater en regenwater in één

buis afgevoerd worden) naar gescheiden

riolen. Een gescheiden rioleringsstelsel

heeft één vuilwaterbuis en één of meer

manieren om het regenwater af te voeren.

Niet alleen het regenwater van het

wegennet, maar ook dat van privéterreinen

moet gescheiden worden van het

afvalwater. De milieuwetgeving Vlarem

II kreeg een aanpassing waardoor de

aanleg van een gescheiden rioolstelsel

algemeen verplicht wordt. Bovendien

omschrijft de Vlaremwetgeving duidelijker

de plicht voor particulieren om het

regenwater te scheiden van het afvalwater

en het waar mogelijk ook af te koppelen.

Als de gemeente een gescheiden

riolering aanlegt, moet ook het regenwater

van het privéterrein afgekoppeld

worden. Dit is een verplichting voor de

gemeenten, maar net zo goed voor de

inwoners.

De gemeente Zwijndrecht startte in 1996

met de aanleg van gescheiden rioleringen.

Volgende straten hebben een

gescheiden rioleringsstelsel: Dorp Oost,

Dorp West, Beversebaan, Verbrandendijk,

Smisstraat, Walstraat, H. Geesthoek

(deel), Neerstraat (deel), Polderstraat

(deel), Mouterij, John Tulpinckstraat en

Kortegaard.

Wanneer regenwater in de grond kan

dringen op de plaats waar het valt, moet

er veel minder water via de riool worden

afgevoerd. Bij een verhard oppervlak is

dit net andersom.

Je kan een vrijstelling van de saneringsbijdrage

bekomen om sociale redenen of

wanneer je zelf afvalwater zuivert.

De vrijstellingsregeling om sociale redenen

is sinds 1 januari 2008 grondig

gewijzigd. Om administratieve overlast

te vermijden wordt de vrijstelling zoveel

mogelijk automatisch toegekend. Dit

gebeurt op basis van de gegevens over

de gezinstoestand, zoals ze zijn opgenomen

in het Rijksregister op 1 januari.

Je kan de vrijstelling enkel bekomen

op je woonplaats en dit voor zover één

van je gezinsleden op 1 januari van het

facturatiejaar voldoet aan één van de

volgende voorwaarden:

• het leefloon of het levensminimum

krijgen;

• het gewaarborgd inkomen voor

bejaarden of de inkomensgarantie

voor ouderen krijgen;

• de inkomensvervangende tegemoetkoming

en/of de tegemoetkoming

voor personen met een handicap

en/of de tegemoetkoming hulp aan

bejaarden krijgen, toegekend door

de Federale Overheidsdienst Sociale

Zekerheid.

In 2009 legt de gemeente in de Heirbaan,

Kruibeeksesteenweg en Krijgsbaan

gescheiden riolering aan. Voor de bewoners

van deze straten komt er tijdig een

informatievergadering.

Het blijft mogelijk dat je niet automatisch

kan worden vrijgesteld. Je kan dan

een vrijstelling krijgen op basis van een

attest van het OCMW, FOD sociale zaken

en de Rijksdienst voor Pensioenen, die

bevestigen dat je behoort tot één van de

opgesomde vrijstellingscategorieën. Dit

attest bezorg je aan het drinkwaterbedrijf

AWW.

Wanneer je het huishoudelijk afvalwater

zelf zuivert in een private installatie die

aan de normen voldoet, kan je hiervoor

een vrijstelling krijgen. Als voorwaarde

moet de zuiveringsinstallatie gebouwd

zijn op een ogenblik dat de woning nog

niet kon worden aangesloten op een

rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Je kunt hiervoor bij de gemeente een

attest aanvragen waaruit blijkt dat je

voldoet aan de voorwaarden. Dit attest

bezorg je aan AWW. Het attest blijft vijf

jaar geldig.

MEER INFO

www.aww.be

MEER INFO

dienst Openbare Werken

t 03 250 48 70

openbare.werken@zwijndrecht.be

www.vlario.be

www.vmm.be

7


Milieu

8 % energie besparen

Durf jij de weddenschap aan?

Centraal meldpunt

voor milieuklachten

De gemeente is op zoek naar gezinnen

en energiemeesters die willen deelnemen

aan de actie klimaatwijken. Hiermee win

je driemaal: je bespaart energie, je maakt

kans op een prijs en je maakt vooral ook

werk van een beter klimaat.

Wat is een klimaatwijk?

Een groep van vijf tot vijftien gezinnen

die 8 % energie probeert te besparen.

De weddenschap begint op 1 november

en eindigt op 30 april. Elke groep die

de weddenschap aangaat, krijgt steun

van een energiemeester. Verzamel dus

een groep mensen om je heen, bespaar

samen energie en win de weddenschap!

Wie is de energiemeester?

8

De energiemeester is de gangmaker van

je klimaatwijk. Hij of zij adviseert je hoe

je thuis energie bespaart en hij verzamelt

je meterstanden. De energiemeester

krijgt daarom een stevige cursus energiebesparing

en enkele nuttige hulpmiddelen.

Wil je een energie-expert worden en

klimaatwijken mee begeleiden? Volg dan

de gratis opleiding energiemeester.

Wil je deelnemen? Schrijf je dan in voor

30 september. Als je ook interesse hebt

om als energiemeester een klimaatwijk te

begeleiden, vergeet dit dan niet te vermelden

bij je inschrijving.

MEER INFO EN

INSCHRIJVING

dienst duurzaamheid

t 03 250 48 07

duurzaam@zwijndrecht.be

Heb je klachten over geurhinder, lawaaioverlast,

sluikstorten, zwerfvuil, hondenpoep,

distels, ratten, illegale lozingen,

verbranden van afval, hinderlijk veel licht?

Dan kan je 24 op 24 uur terecht bij het

centraal meldpunt van de milieudienst

op het telefoonnummer 03 250 49 00.

Tijdens de kantooruren word je rechtstreeks

geholpen. Buiten de kantooruren

kan je een melding of boodschap inspreken

in de mailbox. Voor heel dringende

zaken kan je buiten de kantooruren ook

terecht bij de interventiedienst van de

lokale politie.

Fijn stof

Open milieuraad

Wat is fijn stof? Hoeveel fijn stof is er in

Zwijndrecht? Welke zijn de gezondheidsaspecten?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er

minder fijn stof is?

Een antwoord op al je vragen vind je in

de tentoonstelling over fijn stof van 3

september tot 11 september in het administratief

centrum. De tentoonstelling is

alle werkdagen te bezichtigen tijdens de

normale openingstijden van de diensten.

Tevens kan je op maandag 8 september

om 20 u. in het administratief centrum

terecht voor de open milieuraad over

fijn stof. Externe deskundigen geven een

praktische voorstelling van de fijnstofproblematiek

in Zwijndrecht en ook de

gemeentelijke initiatieven komen aan

bod. Iedereen is welkom! Je kan er vanaf

19.30 u. ook de tentoonstelling bezoeken.


Welzijn

Titel (2 de niveau)

Dag van personen met een handicap

zondag 19 oktober

Cursus EHBO

Rode Kruis

De gemeente organiseert samen met

KVG-Burcht en KVG-Zwijndrecht, een

gezellige namiddag voor alle personen

met een handicap en hun familie. Plaats

van het gebeuren is zaal Flores, Sint-

Annaboomstraat 40.

zondag 19 oktober

11.45 u. deuren open

12.15 u. verwelkoming

12.20 u. warme driegangenmaaltijd

15.30 u. optreden van De Zingende

Schoenmaker

18.00 u. einde

Deelnameprijs

Mensen met een handicap (volwassenen

en kinderen): 2,50 euro - Begeleider:

5 euro - Ouders van kinderen met een

handicap: 5 euro per persoon - Andere

gezinsleden van een persoon met een

handicap: 10 euro

Inschrijvingen

Ten laatste op 3 oktober bij je KVGbestuur

of als je geen lid bent van deze

vereniging, bij het departement Welzijnszaken,

Binnenplein 1.

De gemeente en de KVG-afdelingen

wensen je een aangename namiddag.

Je verbrandt je vingers bij het koken. Je

zus snijdt zich in de hand bij het aardappelschillen.

Een collega valt van de trap.

Meestal is er geen dokter in de buurt

en hangt de eerste hulp af van familie,

voorbijgangers of collega’s. Onder leiding

van geschoolde lesgevers leert het Rode

Kruis je correct op te treden. De cursus is

praktijkgericht, geschoolde ongevalsimulanten

bootsen reële situaties na.

Ee afdeling Zwijndrecht organiseert dit

jaar een volledige cursus Helper volgens

de allernieuwste normen opgelegd door

de European First Aid Manual. In deze

cursus komen alle aspecten van eerste

hulp aan bod zoals reanimatie, levensbedreigende

situaties, wondverzorging, verbanden

aanleggen en productinformatie.

Gratis verzekering vrijwilligerswerk

Op 22 juli besliste de regering om via de

Nationale Loterij opnieuw middelen in te

schrijven voor de gratis verzekering vrijwilligerswerk

van de provincies. Hierdoor

kan ook in 2009 elke erkende organisatie

nog van deze verzekering genieten.

Ook initiatieven die nog niet erkend zijn

kunnen deze verzekering dit en volgend

jaar verkrijgen.

Eerder werd aan de provincies meegedeeld

dat de middelen die niet werden

opgebruikt van 2007/2008 ook volgende

jaren verder kunnen besteed worden aan

deze verzekering.

Je kan dus nog een aantal jaren hier

terecht om vrijwilligers van feitelijke

verenigingen en bijkomende vrijwilligers

in vzw’s en lokale afdelingen gratis te

verzekeren.

Meer informatie

www.provant.be/vrijwilligersverzekering

Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft ook

een eigen website. Veel informatie over

vrijwilligerswerk vind je op de gezamenlijke

site van de Steunpunten Vrijwilligerswerk.

Deze cursus van 24 uur is ingedeeld in

twee grote delen van telkens vier avonden.Als

je de hele cursus volgt, kan je op

het einde vrijblijvend deelnemen aan het

examen en zo het Europees eerstehulpbrevet

en het brevet “Helper” halen.

Start op donderdag 25 september om

19.30 u. in De Mouterij, John Tulpinckstraat

15. De cursus en het examen zijn

gratis. Het cursusboek (inclusief dvd en

attentie) bieden we vrijblijvend aan tegen

een kostprijs van 30 euro.

MEER INFO EN INSCHRIJVING

Gert De Saegher, t 0486 55 87 08,

vorming@zwijndrecht.rodekruis.be

Larry Bettington, t 0486/37.99.67,

larrybettington@skynet.be

9


Jubilarissen

Briljanten bruiloft

René Dillen

Georgetta Thys

Gehuwd: 06.08.1948

Gazetstraat 16

Armand De Beer

Georgette Maras

Gehuwd: 18.08.1943

Statiestraat 111

Diamanten bruiloft

Franciscus De Langhe

Lucienne Vercauteren

Gehuwd: 06.07.1948

Houtmere 15

Henri Van de Vyver

Maria Moras

Gehuwd: 30.08.1948

Guido Gezellestraat 10

Gouden bruiloft

Marcel Van Meirhaeghe

Alida Van Bogaert

Gehuwd: 03.07.1958

Heirbaan 69

Leopold Smet

Gilberte Wauters

Gehuwd: 23.07.1958

Vromenhove 34

Willy Bettens

Maria Embrecht

Gehuwd: 26.07.1958

Prins Boudewijnstraat 65

Robert Van Damme

Godelieva Meyntjens

Gehuwd: 02.08.1958

Pastoor Coplaan 232/V002

Omer Van Goethem

Magdalena Van de Vyver

Gehuwd: 06.07.1948

Sint-Annaboomstraat 43

Guillaume Ogiers

Perpetua Neels

Gehuwd: 12.07.1958

Heirbaan 177

Jozef Janssens

Germaine Van Roeyen

Gehuwd: 02.08.1958

Richard Orlentstraat 92

Frans De Ryck

Leona Eeckhout

Gehuwd: 30.07.1948

Heirbaan 112

10

André Van Raemdonck

Lia Coppens

Gehuwd: 12.07.1958

Alfred Oststraat 15


Titel (2 de niveau)

Jozef Goddaert

Maria Bressinck

Gehuwd: 09.08.1958

Molenstraat 88

François De Cleen

Gilberte Bernaers

Gehuwd: 09.08.1958

Vrijheidstraat 30

René Bolsens

Emma D’Olieslager

Gehuwd: 12.08.1958

Krijgsbaan 309

Louis Geldof

Augusta Lamberechts

Gehuwd: 13.08.1958

Constant Van Goeystraat 77

Frans Felix

Eleonora De Ryck

Gehuwd: 14.08.1958

Krijgsbaan 226

Etienne Goddaert

Irma Van Rumst

Gehuwd: 16.08.1958

Zandstraat 11

Julien Cap

Augusta Van Rumst

Gehuwd: 16.08.1958

Fortlaan 28

Leon Deckers

Mariette Geerts

Gehuwd: 23.08.1958

Kruibeeksesteenweg 12

Henri Mares

Regina Woestenborghs

Gehuwd: 29.08.1958

Heirbaan 57

Remy Bettens

Viviane Verhoeven

Gehuwd: 29.08.1958

Smoutpot 49

Pompoenwedstrijd

Prijsuitreiking en jurering

Parking 1

Op 19 september worden alle deelnemers

aan de pompoenwedstrijd vanaf 16

u. verwacht op parking 1 aan de Richard

Orlentstraat met hun pompoenen, groot

of klein, mooi of lelijk.. Je kan een aankoopcheque

van Aveve winnen. Die worden

geschonken door het Veejaarmarktcomité.

De prijsuitreiking is voorzien om

18 u.

Vijftigjarigen vieren

feest

Ben je geboren in 1958? Woon je in

Zwijndrecht of ben je van Zwijndrecht

afkomstig? Heb je zin om mee te feesten?

Op 15 november zijn alle vijftigjarigen

welkom in feestzaal Flores voor een

spetterend feest met Discobar Orion.

Neem snel contact met

Danny Vriesacker

0486 30 46 51 (na 18 u.)

danny.vriesacker@telenet.be

Rechtzetting

Elektronische vreemdelingenkaart

In de vorige editie van Zwijndrecht

Info kon je vernemen dat de gemeente

Zwijndrecht vanaf 1 juli startte met de

uitreiking van de elektronische vreemdelingenkaart.

Voor je aanvraag heb je je huidige kaart,

12 euro en twee recente pasfoto’s nodig.

Dus niet één recente pasfoto zoals verkeerd

vermeld werd.

11


Lokale economie

Veejaarmarkt

Oproep aan alle verenigingen en cafés

Op maandag 6 oktober van 9 tot 13 u.

vindt de jaarlijkse veejaarmarkt plaats

op de parking van de sporthal. Er wordt

weer voor de nodige randanimatie

gezorgd zoals gratis rondritten met een

huifkar, demonstratie van oude ambachten

en standen met hoeveproducten.

Het volledige programma vind je in het

oktobernummer.

Op voorstel van het Veejaarmarktcomité

kunnen cafés en verenigingen een dranken

of snackstand opstellen. De standplaatsen

zijn gratis, maar wel beperkt

in aantal en oppervlakte. Je stelt bij

voorkeur een kraampje of tentje op van

3 bij 3 m.

Je richt je schriftelijke kandidatuur, met

opgave van het soort snacks of dranken

aan de dienst Middenstand en Lokale

Economie.

Handelaarsverenigingen die acties organiseren

kunnen hiervoor een toelage

krijgen ter waarde van 20 % van de

gemaakte kosten. We spreken van een

plaatselijke middenstandsvereniging wanneer

minimum twee zelfstandigen zich

verenigen om een promotionele actie op

het getouw te zetten ter bevordering van

een aangenaam winkelklimaat. Acties

worden gesubsidieerd op voorwaarde dat

zij een jaar vooraf worden gemeld aan de

gemeente. Enkel dan kan het nodige geld

voorzien worden in de begroting van het

volgende jaar.

12

Na ontvangst van de inschrijvingen beslist

het college over de toewijzing van de

gevraagde standplaatsen, rekening houdend

met volgende criteria:

• toewijzing van maximum twee

standplaatsen per aanvraag

• een evenredige verdeling tussen

handelaars en verenigingen

• een gevarieerd productenaanbod

• bij overaanbod wordt er beslist door

loting

MEER INFO

dienst Middenstand en

Lokale Economie

t 03 250 48 17

middenstand@zwijndrecht.be

Subsidies middenstandsacties 2009

Ben je van plan om volgend jaar een dergelijke

actie te organiseren, bezorg dan

vóór 15 september een actielijst 2009 en

kostenprognose 2009 aan de dienst Middenstand

en Lokale Economie.

Een kopie van het toelagereglement kan

je ook bij deze dienst krijgen.

MEER INFO

dienst Middenstand en

Lokale Economie

Binnenplein 1

t 03 250 48 15

middenstand@zwijndrecht.be

Adviesraad

Zelfstandigen en Vrije

Beroepen

Uitnodiging algemene vergadering

Als zelfstandige, kleine onderneming of

beoefenaar van een vrij beroep gevestigd

in Zwijndrecht, ben je automatisch lid van

de Adviesraad voor Zelfstandigen en Vrije

Beroepen. Ieder lid kreeg onlangs de officiële

lidkaart toegestuurd.

Het adviesraadbestuur nodigt alle zelfstandigen

uit op de statutaire algemene

vergadering op woensdag 17 september

om 20 u. in De Mouterij, John Tulpinckstraat

15.

UNIZO energie-consulent Michel Van

Gorp zal in het kader van ‘Ondernemers

voor Kyoto’ de energieproblematiek bij

ondernemers toelichten. Enkele handelaars

zullen hun producten of diensten in

de kijker zetten. Als je dit ook graag zou

willen doen, gelieve dan nog snel contact

te nemen met het secretariaat van de

Adviesraad. Na het officiële deel is er

gelegenheid om na te praten met collega’s,

de bestuursleden en de schepen van

Middenstand en Lokale Economie. De

avond wordt rond 21 u. afgesloten met

een hapje en een drankje.

Tijdens de algemene vergadering kan

je je ook kandidaat stellen als bestuurslid.

Als bestuurslid neem je elke vierde

woensdag van de maand deel aan de

bestuursvergadering van de Adviesraad.

MEER INFO

Lieven Bernaers

Dorp West 5

t 03 252 74 16

lieven.bernaers@ing.be

azz@zwijndrecht.be


September cultuurmaand

Plattelandsontwikkeling in KLEUR

Titel (2 de niveau)

Kerkplein Burcht - zaterdag 30 augustus vanaf 15 u.

KLEUR, 9e editie, staat in het teken van

plattelandsontwikkeling hier en elders.

Het is tevens een oproep tot meer verdraagzaamheid

en meer respect voor de

andere.

Zwijndrecht bekent KLEUR. We zijn ervan

overtuigd dat alle mensen, blank, zwart,

bruin of geel, hetero, homo, lesbisch of

bi, mobiel of minder mobiel, intelligent

of verstandelijk gehandicapt, rijk of arm,

gevlucht of niet, gelijke kansen moeten

krijgen in onze maatschappij.

Programma

Presentatie door Jamal Boukhriss

15.00 u. Murgafanfare AGRUM!

Vrolijke muziek in een leuk kleedje

16.00 u. Anka

Traditionele Turkse feestmuziek

17.00 u. Murgafanfare AGRUM!

We zetten Kleur nog eens op stelten

18.00 u. Die Verdammte Spielerei

Muziek door knettergekke muzikanten

Gans de namiddag gratis circusinitiatie

19.00 u. Gori Kadence Orchestra

Opzwepende Bollywoodmuziek met dans

21.00 u. Les Gwanas de Bruxelles

Bezwerende traditionele Marokkaanse

klanken

Omstreeks 22.15 u. Vuurwerk op de

Schelde

Ter hoogte van het Kaaiplein en de Sint-

Martinuskerk (m.m.v. Waterwerken Hye)

22.30 u. Ziggo Nampo

Congolese dansmuziek

Infostands: Broederlijk Delen, Wereldwinkel,

Sri Lanka, Masereelfonds, Actiecomité

Roemenië, bibliotheek, Senegal,

Malawi …

Diverse eetstands uit alle delen van de

wereld: Thailand, Marokko, Chili, Cambodja

… onze eigen Kleurdog en het

onovertroffen Kleurijs.

Gratis toegang

Een initiatief van de Gelijkekansenraad,

Derdewereldraad en Cultuurraad

in samenwerking met de gemeente,

Socialistisch Gepensioneerden Burcht,

Wereldwinkel, OVM, Okra Burcht, KAV

Burcht, Masereelfonds, Milieuraad en

vele vrijwilligers.

MEER INFO

cultuurdienst, Binnenplein 1

t 03 250 49 51

cultuurdienst@zwijndrecht.be

13


September cultuurmaand

12e kroegentocht Muziek & Gelag

zaterdag 6 september

Zin in een sfeervolle avond vol

muziek? Uit zestien verschillende

kroegen zal er live muziek weerklinken.

Het loont zeker en vast de

moeite om deze avond je luie zetel

in te ruilen voor een portie plezier.

Trek met je familie of vrienden van

kroeg naar kroeg en geniet van een

waaier muziekgenres: rock-’n-roll,

pop, salsa, rock, Nederlandstalige

hits …

Programma:

Aanvang 21 u.

Centrum

MARACUYA

Zuid-Amerikaanse muziek: soms opjuttend,

opgewekt en uitbundig, soms ingetogen,

intiem en romantisch, maar steeds

vol overtuiging. Kortom, la pasión latina.

www.sonbacan.be

De Wachtzaal

SLOWRIDE

Ontstaan uit de groep Brewed&Bottled.

De groep brengt blues en rock, aanstekelijke

muziek en een spectaculaire live

show. Wie houdt van Stevie Ray Vaughan,

CCR, ZZ Top, The Who, e.a. moet

zeker een kijkje gaan nemen. Let the

good times roll.

Kraaienhof

THE VIBES

Prettig gestoorde coverband uit het

Antwerpse. Dit no-nonsense viertal is

er steeds op uit om het publiek een

onvergetelijke avond te bezorgen. Ze

omschrijven hun muziek als ambi-rockcovers,

zowel oude krakers als recente

StuBru-hits.

www.thevibes.be

Ons Huis

MAMA JODY

Revival van de sixties en seventies.

Beatles, Ray Charles, Paul Anka, Rolling

Stones … zijn slechts enkele grote namen

die Mama Jody in petto heeft.

Sint-Machuit

AVERECHTS

Wie van het Nederlandstalige genre

houdt, zal hier zeker zijn gading vinden.

Je kan niet anders dan meezingen met

deze overbekende liedjes.

www.averechts.be

Vlaams Huis

THE UGLY BUGGY BOYS

Welke muziekstijl spelen TUBB? Geen

reggae, geen ska, geen twist, geen disco

en zeker geen techno! Hun composities

vormen een smeltkroes met de beste

swing, hilbilly, country, blues en boogie.

Eén ding is zeker,

overal waar ze komen

zorgen ze voor plezier

en ambiance.

www.tubb.be

Aanvang 21.30 u.

Den Borrelbabbel

MUSIC 4 PLEASURE

Drie uur ambiance met popen

rocknummers uit de jaren

‘60, ‘70 en ‘80. Vier ‘ouwe’

rockers brengen je in de juiste sfeer.

De Oude Kroon

THE SUPERNATURAL

HEROES

De groepsnaam verwijst naar de ‘helden’

van de muziek uit de jaren ‘70, ‘80 en

‘90 die tijdens hun optredens de revue

passeren. Wie zin heeft in een avondje

zingen en dansen is hier aan het juiste

adres.

www.supernaturalheroes.be

De Smoutpot

MOONSHINE REUNION

De band haalt haar inspiratie uit de roots

muziek. Eens blues, dan weer country,

gevolgd door rockabilly. Hun album heet

‘Sex, trucks & rock-’n-roll’, dat belooft

een licht ontvlambaar optreden te worden!

www.moonshinereunion.com

14


Kroegentocht

K’s Double Track, te zien en horen in Ontmoetingscentrum

‘t Waaigat

Titel (2 de niveau)

D’Ouwe Werf

LAS TRES CERVEZAS

Menige kroegen en festivals zijn nog niet

bekomen van hun stomende optreden.

Nummers van de bovenste beste plank

uit de seventies en eighties.

JH Den Trechter

Het Jeugdhuis schotelt je deze avond

twee groepen voor:

ALL RIOT

Jonge punkrock van eigen bodem.

BONEY & THE FANNIES

Rock-’n-rollgroep uit het Zwijndrechtse.

Dit vijftal speelt klassiekers gaande van

Ozzy Osbourne tot Elvis.

OC ’t Waaigat

K’S DOUBLE TRACK

Akoestisch duo met zangeres en gitarist

die in vele bands ervaring opdeden.

K’s Double Track staat garant voor een

boeiend, meeslepend, muzikaal avontuur.

Soms ingetogen, dan weer onstuimig en

swingend.

www.ks-closed.com

Point

LA TRISTEZA DEL CARIBE

Salsa, cumbia, merengue, bachata … alle

Zuid-Amerikaanse muziek wordt met de

juiste swing gebracht. Dit tropische trio

zet de zaal in lichterlaaie.

www.sonbacan.be

Saxofoonorkest

PUR SANG & GUESTS

Het Saxofoonorkest tapt deze avond uit

eigen vaatje. Ze zet enkele van haar mensen

op de planken, samen met enkele

gasten. Het belooft een verrassende

avond te worden.

‘t Laar

SOKLAMOES

Een avondje onvervalste rock-’n-roll. Ze

zijn slechts met drie maar spelen de pannen

van het dak.

users.telenet.be/soklamoes

Toerist

BLIZZART

Letterlijk een wervelwind van hits die

iedereen met zich meesleept. Ook

Nederlandstalige nummers staan op hun

repertoire.

www.blizzart.be

Een organisatie van Cultuurraad

Zwijndrecht in samenwerking met de

gemeente.

MEER INFO

cultuurdienst

t 03 250 49 52

cultuurdienst@zwijndrecht.be

Busvervoer

Om je veilig te verplaatsen kan je tussen

20.30 en 2 u. één van de twee bussen

nemen die langs alle deelnemende kroegen

rijden. Als je naar de Smoutpot wil, moet je

het aparte shuttlebusje nemen dat vertrekt

aan de kerk in Zwijndrecht.

15


September cultuurmaand

Veertig jaar beiaard

Jubileumconcert

Open Monumentendag

20e editie/20e eeuw

Sint-Martinuskerk, Burcht

zaterdag 20 september om 20 u.

Toen tijdens de wereldtentoonstelling

in 1958 een rijdende beiaard aan het

Nederlandse paviljoen uitgroeide tot een

topattractie, stelde gemeenteraadslid

Albert Minnebo (vader van) de vraag om

dit initiatief in Burcht te hernemen. De

toenmalige burgemeester Paul Van Goethem

had daar wel oren naar. Het idee

dreigde een stille dood te sterven, tot

bijna onverwacht een vaste openluchtbeiaard

werd opgericht. Op 22 september

1968 werd deze beiaard met zijn 37 klokken

plechtig ingespeeld.

Nu, veertig jaar later, kunnen we dit

niet onopgemerkt laten voorbijgaan. De

gemeente werkte een bijzonder feestprogramma

uit met de wereldpremière van

een compositie die speciaal voor deze

gelegenheid werd geschreven voor beiaard,

koor en brassband.

Onze vaste beiaardier Ludo Van den Bos

opent de feestelijkheden met enkele

stukjes voor beiaard solo. Het koor

VocAmuze zingt liederen die vaak een

link leggen met klokken. Ook brassband

Burgipja gaat deze uitdaging aan en

geeft het beste van zichzelf. Interactie

tussen beiaard en koor of brassband is

niet uitgesloten.

Geert D’hollander neemt dan het beiaardklavier

over. Hij componeerde in

opdracht van de gemeente Hymenaios,

een feestelijke dans. Het is een compositie

voor beiaard, koor en brassband.

Met de hulp van een camera en andere

opnameapparatuur brengen we de beiaard

tot in de kerk.

Walther Verhulst neemt in zijn gekende

stijl de presentatie op zich.

Dit wordt een unieke ervaring en een

ongewone belevenis.

Kaarten voor dit jubileumconcert zijn te

bekomen in OC ‘t Waaigat, Kerkplein 1,

t 03 250 49 90 en aan de Vrijetijdsbalie,

t 03 250 49 65, Binnenplein 1.

Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop en

7,50 euro aan de kassa.

MEER INFO

cultuurdienst, Binnenplein 1

t 03 250 49 50

zondag 14 september

De 20e Open Monumentendag belicht

het onroerend erfgoed dat gebouwd of

verbouwd werd tussen 1900 en 1975. In

Zwijndrecht werden in 1904 het station,

de Laarstraat en de Fortlaan plechtig

ingehuldigd. Tot op vandaag zijn er nog

enkele merkwaardige huizen en villa’s uit

die periode overeind gebleven. Tijdens

een korte rondleiding kom je er meer

over te weten.

De rondleidingen vertrekken om het uur

in de Laarstraat 90 (departement Grondgebiedszaken):

om 13.30 – 14.30 – 15.30

– 16.30 – (17.30) u.

Terwijl je wacht om te vertrekken, kan

je nog een tentoonstelling van oude

plannen en ontwerpen van gebouwen

en straten bekijken. Verder is er ook

een diashow met foto’s en uitleg over

andere architecturaal interessante huizen

in de gemeente. Ter plaatse kan je ook

een brochure over het besproken thema

kopen. Prijs: 1,50 euro.

Het programma is een samenwerking van

Cultuurraad Zwijndrecht en de gemeente.

MEER INFO

cultuurdienst

t 03 250 49 52

cultuurdienst@zwijndrecht.be

www.openmonumenten.be

en in de gratis Monumentenmagazines

vanaf half augustus in de bibliotheek

en aan het onthaal van het

administratief centrum

16


September cultuurmaand

Ontmoetingscentrum ‘t Waaigat

Titel

viert

(2 de niveau)

15e verjaardag

Omwille van de gekende problemen

met geluidshinder, viert het onmoetingscentrum

deze verjaardag een

beetje stil maar daarom niet minder

kwaliteitsvol. Een topoptreden

van een fantastisch gitarist in een

bijzonder versierd ontmoetingscentrum

is een verademing tussen heel

wat elektrisch versterkt gedoe. De

film opent een bijna vergeten pagina

uit de grote wereldgeschiedenis.

zaterdag 13 september om 20 u.

Jokke Schreurs Trio

Tapijtconcert (muziek)

Dichtbij, intiem, intens, spannend en

sfeervol... Voor een beperkt publiek

treedt topgitarist Jokke Schreurs en zijn

kompanen op. In een bad van sfeervol

licht, op een Oosters tapijt, zittend op

kussens brengt Jokke een selectie van zijn

eigen nummers, een snuifje swing-jazz,

wat flamenco en tango. Ergens dwaalt

de geest van Django Reinhardt rond.

Bovendien zorgen we tussendoor voor

een smakelijk hapje en een lekker soepje.

Bezetting: Jokke Schreurs (gitaar), Sam

Stuyck (gitaar en zang), Ben Faes (contrabas)

Kaarten: 5 euro (vvk), 7,50 euro (kassa)

woensdag 17 september om 20 u.

Les Indigènes

film

Terwijl Frankrijk zich tracht te bevrijden

van het nazi-juk, proberen vier Noordafrikaanse

rekruten van het 1e Franse Leger

te overleven. Abdelkader, Saïd, Messaoud

en Yassin, gereputeerd omwille

van hun moed, worden de eerste linies

ingestuurd. Geld, liefde voor Frankrijk of

voor het Franse leger, geloof in vrijheid

en gelijkheid ... hun motivatie is verschillend

maar het gevecht dat ze leveren is

hetzelfde: Frankrijk bevrijden! Frankrijk

zal hen echter vergeten …

De film toont op meeslepende wijze het

miskende aandeel van de ruim honderdduizend

Noord-Afrikanen die tijdens deze

oorlog aan Franse zijde vochten.

Ze werden gebruikt als kanonnenvlees

en behandeld als tweederangssoldaten.

De film volgt de schrijnende belevenissen

van vier Noord-Afrikaanse rekruten.

De hoofdrolspelers kregen op het filmfestival

van Cannes de prijs voor beste

acteur.

Regie: Rachid Bouchareb - Met: Jamel

Debouzze, Samy Nacery, Sami Bouajila,

Roschdy Zem, Bernard Blancan, Mathieu

Simonet, Benoît Giros

Opgelet: film op woensdag

Plaats: Studio Rubens, Statiestraat 86

Kaarten: 3 euro (vvk), 4 euro (kassa)

Vanaf 6 september siert een overzicht

van 15 jaar OC ‘t Waaigat de muren van

de foyer. Representatieve affiches geven

een beeld van de vele voorstellingen

die in OC ‘t Waaigat plaatsvonden. De

tentoonstelling eindigt op 20 september.

Deze tentoonstelling is enkel open

tijdens de kantooruren en bij voorstellingen.

Info en kaarten

OC ‘t Waaigat, Kerkplein 1

t 03 250 49 90

waaigat@zwijndrecht.be

17


September cultuurmaand

Twee jaar Den Trechter

Feestweekend ter gelegenheid van tweejarig bestaan jeugdcentrum

Den Trechter - 19, 20 en 21 september

vrijdag

15.30-18.30 u.

Pannenkoekenfestijn met animatie

19.30 u.

Receptie en tentoonstelling ter gelegenheid

van 10 jaar Zwijndrecht Zw…

20.00 u.

Het jeugdhuis is open en voor de gelegenheid

in strandstijl ingericht.

zaterdag

15.00-18.00 u.

Tienernamiddag met allerlei sportactiviteiten,

demonstraties en workshops

- voor tieners vanaf 12 jaar

21.00 u.

Optredens van Osdorp Posse, Fait

d’Anvers en Squadra Bossa feat. Buscemi

and Livingstoon

20.00 u.

Het jeugdhuis is open en voor de gelegenheid

in strandstijl ingericht.

zondag

14.00-17.00 u.

Kindernamiddag met Vlaamse kermis en

nog vele andere toffe activiteiten

20.00-24.00 u.

Het jeugdhuis is open en voor de gelegenheid

in strandstijl ingericht.

JC Den Trechter

Dorp Oost 42

Zwijndrecht

Billijke vergoeding

Vlaamse Gemeenschap betaalt

Concert DUE(L)T

Kamerorkest Groupetto, ontstaan in

2001 in de schoot van het Saxofoonorkest

van Zwijndrecht, treedt al eens graag

buiten de landsgrenzen. Na een surf op

het internet botsten ze op het Saxofoonorkest

uit Drachten-Friesland. De nodige

contacten werden gelegd en eind september

2007 trokken ze naar hun Friese

collega’s voor een weekend van muziek,

verbroedering en verzustering. Dit jaar

wordt de thuiswedstrijd gespeeld, een

spetterend dubbelconcert.

Muzikale supporters zijn van harte uitgenodigd

op zaterdag 4 oktober om 20 u.

in ontmoetingscentrum Top Hat (Dwarslaan

9, Antwerpen LO).

MEER INFO

Petra Van Damme, Dorpstraat 113,

Zwijndrecht

t 03 252 74 87 of 03 254 06 49

advpvd@msn.com

© Pieter Swillen

Zaterdagavond: Squadra Bossa

feat. Buscemi and Livingstoon

18

Al enkele jaren is de billijke vergoeding

van toepassing. Dit wil zeggen dat de

organisator van elk evenement een

vergoeding moet betalen voor de

opgenomen muziek die men laat spelen

op een feest, een bijeenkomst… Dit is

niet hetzelfde als de auteursrechten,

beter gekend als Sabam, die men moet

betalen voor de tekstschrijvers en

componisten van de muziek.

Indien je voldoet aan een aantal voorwaarden,

betaalt de Vlaamse Gemeenschap

de billijke ergoeding betaald.

• Een lokale organisatie of vereniging

die hoofdzakelijk uit vrijwilligers

bestaat

• De inkomprijs bedraagt maximum 6

euro.

• De billijke vergoeding die zou moeten

betaald worden, mag niet hoger

zijn dan 100 euro.

• Het evenement vindt plaats in het

Nederlands taalgebied.

• Organisaties die een jaartarief betalen,

komen niet in aanmerking.

MEER INFO

www.debillijkevergoeding.be

cultuurdienst

Binnenplein 1


September cultuurmaand

foto MuHKA/clinckx

Tentoonstelling

Titel (2 de niveau)

Bervoets’ Burchtse jaren

Van zaterdag 27 september tot en

met zondag 26 oktober

foto MuHKA/clinckx

In 2007 werd onze ereburger Fred Bervoets

65 jaar en eindigde zijn opdracht

in de Antwerpse Academie. Dit werd

gepast gevierd met een plechtige ontvangst

op het Antwerpse stadhuis en

een opgemerkte tentoonstelling in het

Muhka Welcome Home. Hommage aan

Fred Bervoets.

Uiteraard kunnen wij niet achterblijven.

Samen met Fred zochten we naar

een bijzondere invalshoek. Die was rap

gevonden: Burcht. Wie het recent werk

van Fred Bervoets kent, weet dat hij zeer

herkenbaar put uit zijn jeugdherinneringen.

Denken we maar aan het voorlezen

van zijn nieuwjaarsbrief, de windpokken

en zelfs het wegnemen van de klokken

Notities

foto MuHKA/clinckx

Mijn legerdienst, De boeletteneters

uit de Burchtse kerktoren tijdens de oorlogsjaren.

Maar toen Fred jong was, tekende en

schilderde hij zeer veel en zeer intens.

Vaak worden Burchtse taferelen afgebeeld:

een huizenrij, een schuur, de kerk,

een wegel. Dat zijn toenmalige ateliers

in Burcht waren, is daar niet vreemd aan.

Als student aan de Academie bleef hij

in Burcht wonen (of is slapen een beter

woord) en verminderde zijn enorme productiviteit

niet. Nogal wat kleine etsen

zagen toen het levenslicht. Fred Bervoets

heeft veel van zijn oud werk zelf

vernietigd, maar hier en daar bleef wat

bewaard.

Met oud en nieuw materiaal stellen we

zomaar eventjes vier tentoonstellingen

samen.

Foyers OC ‘t Waaigat

Kerkplein 1

Hier tonen we vooral ouder werk van

Fred Bervoets. Zijn eerste tekeningen,

etsen en schilderijen die reeds het

enorme talent tonen van deze jonge

man, maar nog niet de kenmerkende stijl

van de kunstenaar.

Mouterij

John Tulpinckstraat 15

In deze ruimte wordt de legerdienst van

Fred Bervoets geëvoceerd. In zijn ‘Pon

19


September cultuurmaand

Recce’ reeks haalt hij herinneringen op

aan een bijzondere tijd. Zowel grote

etsen als de kleinere etsreeks sieren de

muren.

Administratief centrum

Binnenplein 1

Op de verschillende verdiepingen wordt

vooral recent werk getoond. Enkele werken

uit de reeks ‘Jeugdherinneringen’

maar ook ander werk zal er te zien zijn.

Bibliotheek

Binnenplein 1

Hier vind je de vele publicaties terug die

reeds over Fred verschenen zijn, boeken

maar uiteraard ook catalogi van de vele

tentoonstellingen.

Daarnaast zijn er ook werken te zien van

Zwijndrechtse schoolkinderen die na een

werksessie met de meester aan de slag

zijn gegaan met verf.

Om de permanentie te verzorgen zijn

we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers

die enkele uren de bewaking op

zich willen nemen. Bewaking wordt

voorzien in de Mouterij en in het administratief

centrum/bibliotheek. Voor

deze laatste locatie zijn twee personen

nodig per beurt. Het spreekt vanzelf

dat je medewerking wordt beloond met

een gepaste attentie.

20

In het raam van deze tentoonstelling

werd een nieuwe film gemaakt over Fred

Bervoets. Hij wandelt er door Burcht en

vertelt in zijn eigen stijl over zijn belevenissen

in de gemeente, als leerling in de

school, als misdienaar, als voetballer en

zijn permanente zoektocht naar materiaal

om op te tekenen en te schilderen.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk

op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag

telkens van 13 tot 18 u. Een bijzondere

publicatie, geschreven door Paul

Ilegems, met heel wat aandacht voor de

jeugd van Fred Bervoets is te koop tijdens

de tentoonstelling.

MEER INFO

cultuurdienst

t 03 250 49 50

Je kan ons ook helpen door een

affiche aan je raam te hangen.

Vraag er aan de cultuurdienst.

Bervoetstentoonstelling: vrijwilligers gezocht

Interesse? Zin om eens een namiddag

tussen de werken van Fred Bervoets te

vertoeven?

Geef je naam, adres, telefoonnummer

of mailadres door aan de cultuurdienst,

Binnenplein 1, t 03 250 49 50 of

cultuurdienst@zwijndrecht.be.

Identificatie verzocht

Een oud-inwoner van onze gemeente

ontdekte enige tijd geleden deze oude

foto van de fanfare Eendracht uit Zwijndrecht.

Deze fanfare, het huidige Saxofoonorkest,

werd opgericht in 1849. Dit

is trouwens te zien op de vlag.

De foto dateert van het eind van de

negentiende eeuw, ergens tussen 1890

en 1900. Werd deze foto gemaakt naar

aanleiding van het vijftigjarig bestaan?

Waar werd deze foto gemaakt? Sommigen

zien de mouterijtoren van de Blauwe

Hoeve op de achtergrond, anderen vermoeden

dat het de Heilig Kruiskerk is.

Wie kan ons helpen? Heeft iemand een

soortgelijke foto in zijn bezit? En zijn er

misschien mensen die worden herkend?

Alle info kan je bezorgen aan de cultuurdienst,

Binnenplein 1, t 03 250 49 50 of

cultuurdienst@zwijndrecht.be


Bibliotheekweek

Titel (2 de niveau)

11 tot 18 oktober

Countdown 2010

tentoonstelling

De derde week van oktober zetten de

Vlaamse bibliotheken zich extra in om de

bezoekers het zo aangenaam mogelijk te

maken.

Dit jaar worden voornamelijk de jonge

gezinnen extra in de watten gelegd op

de verwendag zaterdag 11 oktober tijdens

de gewone openingstijden.

Het personeel en de vrijwilligers van de

bibliotheekraaad staan er niet alleen

voor. Leden van de plaatselijke Gezinsbond

Burcht en Zwijndrecht komen de

ploeg versterken om het de ouders en

kinderen echt naar hun zin te maken. Het

is ook een ideale gelegenheid om uitgebreid

kennis te maken met de werking

van de Gezinsbond.

Wie “jonge gezinnen” zegt, zegt “te

weinig tijd”. Een bibliotheekbezoek is

kwaliteitsvolle gezinstijd: iedereen kan er

iets naar zijn gading vinden en het uitje

duurt net zolang of zo kort als het past

in de agenda. De bibliotheek wil jonge

ouders hierbij nog een beetje helpen.

Alle aanwezige ouders maken op zaterdag

11 oktober de kans een tijdcheque

te winnen waarmee ze gratis kinderoppas

kunnen krijgen van de plaatselijke

Gezinsbond.

In de loop van de bibliotheekweek plant

de bibliotheek samen met de Gezinsbond

een voordracht. Later meer hierover.

Uit de resultaten van een gebruikersonderzoek

blijkt dat de overgrote meerderheid

van de bibliotheekbezoekers

tevreden is over zijn bibliotheek. Die

zou het daarom prettig vinden als alle

gebruikers zich kenbaar zouden maken

door een affiche aan hun huis op te

hangen. Voor iets hoort iets en daarom

verbind de bibliotheek aan deze actie

een wedstrijd. Achttien deelnemers winnen

een boekenbon van tien euro. De

gelukkigen worden door loting bepaald.

De actie loopt vanaf maandag 1 tot en

met dinsdag 30 september. Affiches zijn

af te halen in de bibliotheken tijdens de

openingstijden.

Elke lener die een nieuwe volwassen

lener (vanaf 18 jaar) aanbrengt tijdens de

bibliotheekweek krijgt een leesbevorderende

gezinsagenda. Deze agenda’s zijn

speciaal ontworpen voor deze activiteit

en nergens anders te krijgen.

Al van de heikikker, de rugstreeppad,

de weidebeekjuffer, de hazelworm, de

veldparelmoervlinder en wateraardbei

gehoord? Voor natuurliefhebbers klinken

ze als muziek in de oren, maar de meeste

mensen zeggen deze namen waarschijnlijk

niets. Deze soorten zijn enkele dieren

en planten die typisch zijn voor onze

provincie maar die ook bedreigd zijn.

Het is met de biodiversiteit (verscheidenheid

aan plant- en diersoorten) niet goed

gesteld, hoog tijd dus om er op lokaal

niveau iets voor te doen.

In 2001 hebben de Europese landen

afgesproken om het biodiversiteitsverlies

te stoppen. In 2004 is de sensibilisatiecampagne

Countdown 2010 gestart met

als streefdoel het stoppen van het verlies

aan biodiversiteit tegen 2010.

Met dat opzet heeft de Antwerpse

Koepel voor Natuurstudie (ANKONA)

in samenwerking met de Bond Verantwoorde

Natuurfotografie (BVNF) een uitleenbare

fototentoonstelling ontworpen.

De tentoonstelling Biodiversiteit in de

provincie Antwerpen – Countdown 2010

zet op een artistieke wijze een aantal

belangrijke soorten in de kijker. Te

bezichtigen in de bibliotheek van Zwijndrecht

vanaf dinsdag 2 september tot

zaterdag 13 september.

Voor je agenda

1 september: afhalen affiche in de

bibliotheek

11 oktober: verwendag in de bibliotheek

van Burcht van 10 tot 12 uur,

Zwijndrecht van 10 tot 13 uur

21


Lees mee met de

leesgroep

Vertellegem terug

van start

Lees je graag en praat je graag over wat

je gelezen hebt? Dan is de leesgroep

misschien iets voor jou. Je leest een

boek uit het programma. De bibliotheek

zorgt voor voldoende exemplaren. Op

vastgestelde data komen alle deelnemers

samen in de bibliotheek, telkens

om 20 u. Een begeleider geeft een korte

inleiding over de schrijver en zijn of haar

werk. We bespreken dan samen het gelezen

boek.

Programma 2008 - 2009

22.09 Manon Uphoff (Koudvuur)

17.11 Haruki Murakami (Na de aardbeving

en Spoetnikliefde)

19.01 Dimitri Verhulst (De helaasheid

der dingen en Mevrouw Verona

daalt de heuvel af)

16.03 Remco Campert (Het satijnen

hart)

18.05 Koen Peeters (De grote Europese

roman - deze auteur komt

in juni naar de bibliotheek voor

een lezing)

eenteraad naast de

organisaties ook kleinere

e ondersteunen.

22

22 september

Manon Uphoff (1962) begon al op zeer

jonge leeftijd met het schrijven van verhalen.

In 1994 debuteerde ze met het

fameuze verhaal Poep, dat onmiddellijk

werd bekroond met de Rabobank Lenteprijs.

Het oeuvre van Uphoff is sindsdien

zeer lovend onthaald door de literaire

kritiek. Sinds een paar jaar is ze redacteur

van het literaire tijdschrift De Revisor. In

2005 verscheen haar laatste, meermaals

herdrukte roman Koudvuur. (www.debezigebij.nl)

Koudvuur gaat over een meisje in een

groot katholiek Nederlands stiefgezin

in de jaren zestig en zeventig. Het is

geschreven vanuit het perspectief van het

op twee na jongste kind Ninon. We volgen

het meisje vanaf haar lagere schooltijd

tot aan de dood van de vader. In vier

hoofdstukken, die ook als afzonderlijke

verhalen te lezen zijn, beschrijft Ninon

het wel en wee van de melodramatische

familie Borgkin. (Biblion, A. Buijs)

Na een deugddoende vakantie, staan de

voorlezers van Vertellegem elke derde

zaterdag van de maand weer paraat in

de bib van Zwijndrecht. Van 11 tot 12 uur

kunnen de jongste leners er terecht voor

een uurtje doorlopend voorleesplezier.

Volgende afspraak: 21 september.

Oproep

Waar is het kapelletje van

de Sint-Annaboom?

De Sint-Annaboomstraat behoort tot

het oorspronkelijke stratenpatroon van

Zwijndrecht. De straat dankt haar naam

aan een kapelletje ter ere van de Heilige

Anna. Dat hing in een lindeboom op het

kruispunt met de Melselestraat. In deze

straat was een herberg met dezelfde

naam, die voor het eerst wordt vermeld

in 1571. Na 1960 verdwenen de boom en

het kapelletje.

De Cultuurraad wil de herkomst van

de naam levend houden en doet een

oproep om te weten te komen waar het

kapelletje en het beeldje gebleven zijn.

Bestaat het nog? Wordt het door iemand

bewaard of is het definitief verloren

gegaan?

Weet jij hier meer over? Neem dan snel

contact met de cultuurdienst. Het is de

bedoeling om het kapelletje terug te

hangen of te vervangen door een nieuw

exemplaar.

cultuurdienst

t 03 250 49 52

cultuurdienst@zwijndrecht.be


Jeugd

Voor Titel (2 het de niveau) eerst naar

school

In de kleuterschool steken kinderen

heel wat op. Ze leren over geel, groen

en blauw. Ze praten over bang, blij en

boos zijn. Kleuters maken zelfstandig

een knutselwerkje en leren hun veters

te knopen. Ze oefenen ook hoe je een

potlood vasthoudt en met de computer

werkt. Ze leven zich uit, maar leren ook

om te luisteren en afspraken te respecteren.Kleuters

spelen, lachen, huilen en

leren samen.

Kortom, een boel goede, maar vooral

plezante redenen waarom je je kind naar

de kleuterschool laat gaan.

Kinderen die 2 jaar en 6 maanden oud

zijn, mogen naar de kleuterschool.

Vooraf dien je je kind wel in te schrijven.

In Zwijndrecht zijn er drie kleuterscholen.

We zetten ze op een rij:

Zwijndrecht zoekt medewerkers kinderopvang

De gemeente heeft plannen om kinderopvang

aan huis te kunnen aanbieden op die

momenten dat er geen opvangaanbod is

(voor 7.00 en na 18.00 u.).

Hiervoor zoekt de gemeente gemotiveerde

medewerkers met de volgende

kwaliteiten:

• Je hebt een hart voor baby’s, kleuters

en kinderen.

• Je kan zowel in team (Kobbe en

Kozze) als zelfstandig werken.

• Ochtend- en avondwerk schrikt je niet

af.

• Je kan je makkelijk verplaatsen in

Zwijndrecht, Burcht en Antwerpen-

Linkeroever.

Naast deze kwaliteiten moet je ook aan

een aantal wettelijke voorwaarden voldoen:

• Je bent langdurig werkloos.

• Je bent minstens 45 jaar oud.

• Je hebt geen diploma of getuigschrift

van het hoger secundair onderwijs.

• Je bent bereid om een opleiding te

volgen.

De gemeente Zwijndrecht biedt jou een

halftijds contract van onbepaalde duur

aan. Je werkt zowel in de buitenschoolse

opvang Kobbe en Kozze, als voor thuisopvang.

Je krijgt de nodige opleiding en

kansen om ervaring op te doen voordat je

met de thuisopvang start.

Meer informatie over de voorwaarden,

jobinhoud, selectieprocedure en opleidingsmogelijkheden:

dienst Kinderopvang

administratief centrum

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

t 03 250 49 57

kinderopvang@zwijndrecht.be

De Krinkelrups

Vrije zelfstandige kleuterschool

Regenbooglaan 20

2070 Zwijndrecht

t 03 252 58 88

www.dekrinkelrups.be

Inschrijvingen vanaf 18 augustus. Maar

bij voorkeur op de inschrijvingsavonden

op

15/10/08, 10/12/08, 21/01/09,

11/02/09, 25/03/09, 17/06/09 (telkens

om 20.00 u. in de school).

BSGO! Het Laar

Officiële school van de Vlaamse

Gemeenschap

Laarstraat 10

2070 Zwijndrecht

t 03 252 80 95

www.bsgo.hetlaar.be

Inschrijvingen vanaf 19 augustus. Maak

wel eerst een afspraak.

Ook tijdens het schooljaar kan je

je kind tijdens de schooluren (na

afspraak) inschrijven.

Sint-Martinus

Vrije basisschool

Kloosterstraat 16

Heirbaan 193

2070 Zwijndrecht

t 03 252 82 38

www.martinus-basisschool-burcht.be

Inschrijvingen vanaf 22 augustus. Maak

wel eerst een afspraak.

Ook tijdens het schooljaar kan je

je kind tijdens de schooluren (na

afspraak) inschrijven.

23


Sport

Sportwedstrijden Gemeentedag

vrijdag 29 augustus

Biljartkampioenschap ‘Vrij Spel’ – Kampioenschap

Burcht 2008 - een organisatie van BC

Carambol

Info: Gilbert De Vriendt, tel. 0486 73 61 36

Deelnemende clubs: BC Carambol – KBC Wij

Willen Beter – BC Madison – BC Trefpunt

– KBC Oefening Baart Kunst - BC Ons Huis.

Inschrijving en trekking van de kwalificatieronde

om 20.00 u. in Café De Wachtzaal,

Dorpstraat 119

maandag 1 september

Biljartkampioenschap ‘Vrij Spel’ – Kampioenschap

Burcht 2008

Kwalificatieronde – aanvang om 20.00 u. in

De Wachtzaal, Dorpstraat 119 (KBC Wij Willen

Beter) Info: Gilbert De Vriendt, tel. 0486 73

61 36

dinsdag 2 september

Biljartkampioenschap ‘Vrij Spel’ – Kampioenschap

Burcht 2008

Kwalificatieronde – aanvang om 20.00 u. in

De Wachtzaal, Dorpstraat 119 – (KBC Oefening

Baart Kunst)

Info: Gilbert De Vriendt, tel. 0486 73 61 36

vrijdag 5 september

Biljartkampioenschap ‘Vrij Spel’ – Kampioenschap

Burcht 2008

Kwalificatieronde – aanvang om 20.00 u.

In Taverne Trefpunt, Pastoor Coplaan 294,

(BC Trefpunt)

In Vrede Sint Martinus, Dorpstraat 34,

(BC Madison)

In café Ons Huis, Antwerpsesteenweg 11,

(BC Ons Huis)

In café De Wachtzaal, Dorpstraat 119,

(BC Carambol)

Trekking, 8e finale na de gespeelde wedstrijden

Info: Gilbert De Vriendt, tel. 0486 73 61 36

zaterdag 6 september

Volksspelen – een organisatie van Seefhoekvrienden

Inschrijven om 13 u. – aanvang om 14 u.

Mouterij, John Tulpinckstraat 15

Deelnemende clubs:, Seefhoekvrienden, Terlochtvrienden,

Vriendenkring Civiele Bescherming,

Welvaart, Willen is Kunnen.

Info: C. Westerlinck, tel. 03 252 65 38

Tafeltenniskampioenschap van Zwijndrecht,

TTK Zwijndrecht

Sint Martinusschool, Idsteinlaan 14

* Wedstrijden jeugd (jongens en meisjes) -18

jaar

Aanvang wedstrijden om 10.00 u.

* Wedstrijden seniors (dames en heren) vanaf

18 jaar

Aanvang wedstrijden om 13.30 u.

* Alle inwoners van Zwijndrecht en Burcht

kunnen tot donderdag 4 september inschrijven

bij Walter Heyrman, Neerbroek 113/5, tel.

03 253 07 12 - GSM 0486 30 45 29 -

e-mail heyrman.walter@myonline.be

maandag 8 september

Biljartkampioenschap ‘Vrij Spel’ – Kampioenschap

Burcht 2008

achtste finale – aanvang om 20.00 u.

In café De Wachtzaal, Dorpstraat 119 (KBC

Wij Willen Beter)

Info: Gilbert De Vriendt, tel. 0486 73 61 36

dinsdag 9 september

Biljartkampioenschap ‘Vrij Spel’ – Kampioenschap

Burcht 2008

achtste finale – aanvang om 20.00 u.

In café De Wachtzaal, Dorpstraat 119 (KBC

Oefening Baart Kunst)

Info: Gilbert De Vriendt, tel. 0486 73 61 36

vrijdag 12 september

Biljartkampioenschap ‘Vrij Spel’ – Kampioenschap

Burcht 2008

achtste finale – aanvang om 20.00 u.

In Taverne Trefpunt, Pastoor Coplaan 294

(BC Trefpunt)

In Vrede Sint Martinus, Dorpstraat 34,

(BC Madison)

In café Ons Huis, Antwerpsesteenweg 11,

(BC Ons Huis)

In café De Wachtzaal, Dorpstraat 119,

(BC Carambol)

Info: Gilbert De Vriendt, tel. 0486 73 61 36

zaterdag 13 september

Biljartkampioenschap ‘Vrij Spel’ – Kampioenschap

Burcht 2008

kwartfinale – trekking om 19.30 u. – café De

Wachtzaal, Dorpstraat 119 – wedstrijden om

20.00 u.

In Taverne Trefpunt, Pastoor Coplaan 294,

(BC Trefpunt)

In café De Wachtzaal, Dorpstraat 119,

(BC Carambol)

In Vrede Sint Martinus, Dorpstraat 34,

(BC Madison)

In café Ons Huis, Antwerpsesteenweg 11,

(BC Ons Huis)

Info: Gilbert De Vriendt, tel. 0486 73 61 36

Wielerkoers – een organisatie van WSC Willen

is Kunnen

Wielerwedstrijd voor Elite zonder contract en

Beloften, vertrek om 15 u. , afstand 116 km

Inschrijvingen en vertrek café Derby,

Kruibeeksesteenweg 62

Aankomst en uitbetaling café Derby,

Kruibeeksesteenweg 62

Info: F. Moras, tel. 03 252 62 98 of

0476 61 05 39 of freddy.moras@skynet.be

24


Titel (2 de niveau)

zondag 14 september

Pierbolkampioenschap

Voor alle inwoners van Zwijndrecht en Burcht

Café Derby, Kruibeeksesteenweg 62

Aanvang om 19.30 u.

Eindklassement over 2 speeldagen

Info: A. Vermeulen, tel. 03 252 41 04

Duivenprijskamp uit Quiévrain met jonge en

oude duiven – lossen om 9.10 u.

Duivenbond Burcht - intekenen op zaterdag

13 september van 18.00 tot 19.00 u. in lokaal

Welvaart, Heirbaan 104

Info: F. Derveaux, tel. 03 252 70 58

Duivenprijskamp uit Quiévrain met jonge en

oude duiven – lossen om 9.10 u.

Duivenbond Zwijndrecht - intekenen op zaterdag

13 september van 18.00 tot 19.00 u. in

lokaal Centrum,

Statiestraat 90

Info: B. Van der Meiren 0495 82 42 27

maandag 15 september

Biljartkampioenschap ‘Vrij Spel’ – Kampioenschap

Burcht 2008

Halve finale – trekking om 19.30 u. – café De

Wachtzaal, Dorpstraat 119 – wedstrijden om

20.00 u.

In café De Wachtzaal, Dorpstraat 119 (BC

Carambol)

Info: Gilbert De Vriendt, tel. 0486 73 61 36

vrijdag 19 september

Biljartkampioenschap ‘Vrij Spel’ – Kampioenschap

Burcht 2008

Finale –om 20.00 u. – café De Wachtzaal,

Dorpstraat 119 (BC Carambol)

Beker Kampioen Zwijndrecht 2008 geschonken

door BC Carambol

Info: Gilbert De Vriendt, tel. 0486 73 61 36

zondag 21 september

Pierbolkampioenschap

Voor alle inwoners van Zwijndrecht en Burcht

Café Derby, Kruibeeksesteenweg 62

Aanvang om 19.00 u.

Eindklassement over twee speeldagen

Info: A. Vermeulen, tel. 03 252 41 04

Kampioenschap handboogsport schieting

Liggende Wip – een organisatie van LWM

’t Heiken

Deelnemende verenigingen: LWM Zwijndrecht

West, LWM ’t Heiken, LWM De Kemels,

LWM Sporting, LWM Daltons, LWM Welvaart

50+ers, LWM ‘t Laar, LWM Vrij Vrienden.

Aanvang om 9.00 u.

Lokaal Café Sint Anna,

Sint Annaboomstraat 34

Info: F. Smet, tel. 03 253 10 34

Prijsuitreiking

Uitreiking van de trofeeën aan de kampioenen

van de Gemeentedagsportactiviteiten

in cafetaria sportpark De Wallen,

Heirbaan, Burcht om 20 u. .

Wachtdiensten

Omdat de apotheken steeds vaker onderling

wachtdiensten omwisselen is het zeer moeilijk

om hier correcte informatie te publiceren.

Wil je weten welke apotheek op een

bepaald moment wachtdienst heeft, dan

bel je best naar het nummer 0900 10 500

(0,50 euro/minuut) of je surft naar

www.apotheek.be.

Hulpdiensten

De nummers van de hulpdiensten zijn al

jaren dezelfde. We vinden daarom dat we

die niet elke maand opnieuw moeten verspreiden.

Je vindt deze nummers op onze

website en in de officiële telefoongids. Je

kan ze ook in je eigen telefoonboekje noteren

of in je gsm programmeren. Daarom

brengen we hieronder nog éénmaal de

nummers van de belangrijkste hulpdiensten.

Ambulance Rode Kruis 105

Antigifcentrum 070 245 245

Autismetelefoon 078 152 252

Brandweer en eerste hulp 100

Brandwondencentrum 03 217 75 95

Child Focus 110

Jongeren Adviescentrum 03 232 27 28

Kinder- en jongerentelefoon 102

Lampentelefoon 0800 6 35 35

Noodnummer gasreuk 0800 65 0 65

Politie 101

Tele-onthaal 106

Veilig Vrijenlijn 078 15 15 15

Uitleendienst Rode Kruis 03 252 65 38

Wachtdienst dierenartsen 03 771 44 22

Wachtdienst huisartsen 0900 10 5 12

25


Sport

Vorming najaar - Autisme en sport

16 oktober - 19.30 - 22.00 u.

De Sportdienst Provincie Antwerpen en

de sportregio’s organiseren een reeks

interessante bijscholingen. Trainers,

sporters en bestuursleden krijgen de kans

om hun kennis en vaardigheden op peil

te houden of te verbeteren. De brochure

sportvormingsprogramma najaar 2008 is

beschikbaar bij de gemeentelijke Sportdienst,

Fortlaan 10 en uiteraard ook bij

Mens en Beweging, Sportdienst Provincie

Antwerpen vzw, Boomgaardstraat 22 bus

1 in 2600 Antwerpen, t 03 240 62 70

vorming@sportdienst.provant.be –

www.provant.be. Deze vormingscursus

vindt plaats in Zwijndrecht, administratief

centrum, Binnenplein 1, deelnameprijs

12,50 euro (leden: 10 euro)

Het eerste deel van de cursus behandelt

de theorie over autisme. Hierin wordt

uitgelegd wat autisme precies is, wat de

beperkingen van deze kinderen zijn en

hoe je daarmee het best kan omgaan.

Daarna komen de principes van concrete

communicatie aan bod. Ten slotte worden

praktische en specifieke tips gegeven

voor sportlessen bij kinderen met

autisme. Lesgever: Sofie Proost, kinderpsychologe

.

MEER INFO

Diane Loosen

t 03 240 62 73

vorming@sportdienst.provant.be

26


Titel (2 de niveau)

Sport Overdag

G sport toch mee?!

Provinciale G-sportdag in Schoten

Vanaf vrijdag 3 oktober organiseert de

sportdienst opnieuw Sport Overdag.

Onder deskundige begeleiding krijgen

volwassenen van alle leeftijden de kans

kennis te maken met verschillende sporttakken

en hun conditie te verbeteren.

Gedifferentieerde oefen- en spelvormen

houden met ieders niveau rekening.

De lessen starten in oktober met indooractiviteiten

met ondermeer badminton,

tafeltennis en bowling. De folders met

het gedetailleerde programma zijn vanaf

september verkrijgbaar in de sporthal,

Fortlaan 10, in het administratief centrum,

Binnenplein 1 en op www.zwijndrecht.be

Bij de sportdienst kan je tienbeurtenkaarten

kopen. Deze gelden voor alle reeksen

en kunnen ook volgende jaren nog

gebruikt worden.

Praktisch

Sporthal, Fortlaan 10 - vrijdag van 13.30

tot 15.00 u.

Voor volwassenen vanaf 20 jaar

Prijs tienbeurtenkaart: 17,50 euro

MEER INFO EN

INSCHRIJVINGEN

sportdienst

Fortlaan 10

t 03 250 49 74

sportdienst@zwijndrecht.be

vrijetijdsbalie

Binnenplein 1

t 03 250 49 65

vrijetijdsbalie@zwijndrecht.be

Op zaterdag 20 september organiseert

de provinciale sportdienst in samenwerking

met de gemeente Schoten,

VLG, Recreas, Sporta To Walk Again en

de sportregio Antwerpse Kempen,een

provinciale G-sportdag in Schoten. De

Provinciale Sportdienst wil het aanbod

toegankelijker maken en uitbreiden. De

provinciale G-sportdag staat open voor

deelnemers vanaf acht jaar met een

verstandelijke handicap en/of motorische

beperking. De sportdag vindt plaats op

twee plaatsen in Schoten:

Sporthal Vordensteyn voor personen

met een motorische beperking

Sportaanbod: rolstoelbasket, rolstoeldans,

E-hokey, rolstoeltennis, tafeltennis,

boccia. Animatie: springkasteel, XLgames,

volksspelen. Infobeurs: clubs en

federaties, aangepaste sportmaterialen.

Sportcentrum De Zeurt voor personen

met een verstandelijke beperking

Scholenveldloop

Atletiekvereniging Atletica ’84 organiseert

met medewerking van de gemeente

de plaatselijke veldloopdag ter gelegenheid

van de Vlaamse Veldloopweek voor

Scholen.

De veldloopdag vindt plaats op woensdagnamiddag

24 september in het Sportpark

De Wallen aan de Heirbaan in Burcht. De

eerste reeks start om 14.00 u., het einde

is voorzien rond 16.30 u. De leerlingen

van het 1e en 2e leerjaar lopen 600 m. De

Sportaanbod: badminton, basketbal,

netbal, tafeltennis, korfbal, gymnastiek

en zelfverdediging. Animatie: reuzetafelvoetbal,

go-carts, klimmuur/speleobox,

voetbal, XL-games, waterski(simulator).

Infobeurs: clubs en federaties, aangepaste

sportmaterialen.

De activiteiten lopen van 10 u. tot 16 u.

en worden begeleid door ervaren trainers

van betrokken sportclubs. Tussen 17 u.

en 19 u. wordt de dag afgesloten met

een swingende fuif. Deelnemen kost 3

euro.

INSCHRIJVEN

Koen Stas

coördinator gehandicaptensport

provinciale sportdienst

Boomgaardstraat 22 bus 1

2600 Antwerpen

t 03 240 62 97

koen.stas@sportdienst.provant.be

leerlingen van het 3e tot en met het 6e

leerjaar lopen 1.000 m.

Inschrijven kan in alle Zwijndrechtse scholen

bij de sportleraar en bij de sportdienst,

sportcentrum, Fortlaan 10.

MEER INFO

sportdienst

Fortlaan 10

t 03 250 49 74

sportdienst@zwijndrecht.be

27


Derde wereld

‘k Ghana Afrika!

Verslag van de inleefreis van Dorien Matthijnssens

Vorig jaar trok Dorien Matthijnssens op

inleefreis naar Ghana. Hieronder kan je

lezen hoe ze geleefd en gewerkt heeft

in het dorpje Tongo in het noorden van

Ghana. Dorien kreeg voor haar reis een

subsidie van de Derdewereldraad. Iedere

jongere tot en met 25 jaar, die geïnteresseerd

is om een inleefreis te maken, kan

hiervoor tot maximum vijfhonderd euro

subsidie krijgen. Meer details over de

voorwaarden en het reglement vind je op

www.zwijndrecht.be.

In juni 2007 ben ik afgestudeerd als

bachelor in de toegepaste psychologie.

Alvorens mij in het werkveld te begeven,

heb ik gekozen om voor enkele maanden

vrijwilligerswerk in Afrika te gaan

doen. Het Afrikaanse continent en zijn

cultuur hebben me al van kindsaf enorm

geboeid.

Dankzij de Nederlandse organisatie ‘Meet

Afrika’ kreeg ik de kans om in september

2007 aan een project in Ghana mee

te werken. Ik mocht meer bepaald gaan

lesgeven in een klein schooltje voor

kinderen van zeer arme families. Dit

schooltje lag in een klein dorpje, Tongo

genaamd, in het noorden van Ghana. Het

was absoluut niet gemakkelijk om daar

les te geven. In mijn klasje zaten twintig

kinderen tussen acht en twaalf jaar. Niet

al mijn kindjes begrepen en praatten

even goed Engels. Vakken zoals biologie

of godsdienst kon ik dus niet geven.

Hun concentratie lag ook erg laag. Bij het

minste waren ze afgeleid. Ik heb vooral

wiskunde gegeven: de tafels, cijferreeksen,

optellen en aftrekken. Dit deden de

kinderen enorm graag.

De kinderen vonden het geweldig dat ze

een blanke juf hadden. We hebben veel

van elkaar geleerd en ik zag ze toch zo

graag! Het was echt mijn klasje. Daarom

dat ik het ook zo jammer vond dat de

werking van de school niet gestructureerder

verliep. De andere leerkrachten

waren vrouwen en mannen van

het dorpje zelf of van het nabijgelegen

dorpje. Deze hadden geen opleiding als

leerkracht gehad. Wanneer ze geen zin

hadden om les te geven, zaten ze samen

onder een boom of kwamen ze gewoonweg

niet. Dit kan je je in België absoluut

niet voorstellen!

De mensen van mijn gastgezin waren

enorm lief en behulpzaam. De familie

bestond uit meer dan 100 mensen. Echt

super! Ik kreeg er ineens een hele hoop

‘brothers’ en ‘sisters’ bij! Regelmatig

trok ik op met mijn oudste zus en broer.

Samen naar de markt, iets gaan drinken

in het plaatselijke cafeetje.

Mijn gastgezin had het traditionele

geloof. Dit hield in dat ze enorm geloofden

in de geesten van de voorvaders.

Regelmatig werden er dan ook offers

gebracht en één keer moesten we ’s

nachts de compound verlaten omdat de

geesten van de voorvaders in de hutten

kwamen om te praten met elkaar. Uit respect

verlieten de bewoners dan hun hutten.

Van de familie heb ik veel bijgeleerd

en nu ik terug ben, denk ik nog vaak

aan hen. Veel mensen vragen mij ook of

mijn familie dan hetzelfde was als in het

tv-programma ‘Toast Kannibaal’. Dit was

absoluut niet het geval. Ik had wel een

zeer arme, traditionele familie, maar het

was geen Afrikaanse stam uit de rimboe.

Ik heb 4 maanden bij hen gewoond en

enorm veel geleerd. Ik had geen grote

badkamer met een peperdure lekker

warme douche, maar een emmer koud

water van de pomp waarmee ik mezelf

kon wassen achter een klein muurtje. Van

een toilet met keuzeknop voor het water

was geen sprake, ik ging in het maïsveld.

En geloof me, ik had hier absoluut geen

enkel probleem mee. Al onze luxe en verwennerijtjes

zijn echt niet nodig.

Mijn ogen zijn daar open gegaan. De

mensen daar leven met veel minder en

met veel minder stress. Gebeurt het

vandaag niet dan is het voor morgen!

Overdag zorgen zij dat ze kleine dingetjes

zoals nootjes, zakjes water en bananen

op de markt verkopen, zodat ze ’s avonds

hun gezin en familie eten kunnen geven

met het verdiende geld. Ze weten wel

dat ze arm zijn en ze proberen wel aan

geld te komen maar de ‘positieve vibe’

blijft bij deze mensen aanwezig! En deze

levenswijze heb ik toch voor een groot

stuk overgenomen:

De kracht van positief denken!!

28


Eerlijke handel

Twee nieuwe bioproducten

Bio Titel (2 de niveau)

Ice Tea en bio kokoskoekjes

Oxfam Fairtrade zendt je dit jaar

sprankelende groetjes uit Sri Lanka.

Je vindt de nieuwe Bio Ice Tea,

gemaakt van vers gezette thee uit

Sri Lanka en rietsuiker uit Paraguay,

in de rekken van de wereldwinkel.

Allemaal biologisch én van eerlijke

handel. Aan de Bio Ice Tea zijn géén

smaak- of kleurstoffen toegevoegd.

Drink hem ijs en ijskoud en je ontdekt

een frisse, sprankelende ice tea waarin

de thee nog duidelijk de bovenhand

heeft. De thee is afkomstig van Biofoods,

een producent van thee, kokos en

kruiden uit Sri Lanka. Biofoods startte in

1993 als een kleine exportorganisatie van

biologische producten in Kandy (centraal

Sri Lanka), maar koos in 1996 resoluut

voor een samenwerking met kleine producenten.

De oprichter Sarath Ranaweera

zag in dat er voor de gemarginaliseerde

boeren een betere toekomst mogelijk

was als zij in staat waren over te schakelen

naar gecertificeerde biolandbouw.

Biofoods hielp de producenten zich te organiseren

en al gauw werd SOFA (Small

Organic Farmer Association) opgericht.

Biofoods bouwde zelf een thee- en kruidenverwerkingsfabriek

uit. Door de thee

zelf te verwerken en te verpakken creëert

het heel wat extra tewerkstelling in de

streek en kan het de thee aan een veel

betere prijs verkopen. De verschillende

boerengroepen waarmee het samenwerkt,

werken nu volledig zelfstandig.

Biofoods staat nog in voor de verwerking,

vermarkting, teeltbegeleiding

en export

van de verschillende

producten. Biofoods

stelt 340 arbeiders

tewerk, en 1828 boerenfamilies

zijn lid van SOFA.

De prijzen van biologische

én fairtradeproducten liggen veel hoger

dan de reguliere producten. Ondanks

de hogere productiekosten om aan de

vereisten van biologische en fairtradecertifiëring

te voldoen, kan Biofoods zijn

boeren en arbeiders een betere prijs en

een hoger loon bieden dan de reguliere

markt.

De fairtradepremie gaat rechtstreeks

naar SOFA. Jaarlijks beslissen zij op hun

algemene vergadering hoe ze de premie

zullen besteden. Tot nog toe ging de premie

vooral naar de aankoop van planten

en vee, onderwijs en infrastructuurwerken.

De kokos van Biofoods zit in de nieuwe

Oxfam Fairtrade Bio Kokoskoekjes. Heerlijk

knapperige koekjes waar de kokos

letterlijk uitswingt. De ideale versnapering

bij de ice tea.

29


Activiteitenkalender

Datum Organisator Activiteit Plaats en uur Extra info

za 30.08 gemeente, adviesraden en Kleur Kerkplein vanaf 15 u. vuurwerk omstreeks 22.15 u.

verenigingen

di 02.09 bibliotheek Tentoonstelling Countdown 2010 bibliotheek, Binnenplein

1

tot 13.09

do 04.09 Velt Den Bumpt Voordracht: Kippen in bio-tuin

door Fr. Smets

30

t Fakkeltje om 20 u.

Prijs: leden gratis, niet-leden 2,50 euro. Ingrid

Melis - 03 254 17 74

za 06.09 gemeente en Cultuurraad Kroegentocht Muziek en Gelag Gratis vervoer met pendelbus

zo 07.09 gemeente De Gordel Wie meerijdt met de bus, vertrek om 7.45 u. op

de parking van de sporthal

zo 07.09 De Stormvogels Natuurwandeling (12 km) Vertrek om 14 u. aan

de kerk van Schulen

of om 12.45 u. op de

parking van de sporthal

(carpooling)

Prijs: leden gratis, niet-leden 1 euro. R. Bolsens

- 03 252 85 32 of r.bolsens@scarlet.be

zo 07.09 KWB Zwijndrecht Garageverkoop (rommelmarkt) van 10 tot 17 u. Verschillende plaatsen in Zwijndrecht. Deelnemerslijst

te bekomen op de infostand, kerkplein

te Zwijndrecht. G. Buytaert - 03 755 84 14

of kwb@zwebsite.be

ma 08.09 Milieuraad Open milieuraad over fijn stof administratief centrum

vanaf 20 u.

ma 08.09 OKRA Zwijndrecht Casino-trip + barbecue Vertrek om 8.45 u.

sporthal

do 11.09 Rust-Roest Geleide wandeling door Bazel Vertrek om 13.30 u.

aan de kerk te Zwijndrecht.

za 13.09 OC ‘t Waaigat Tapijtconcert door Jokke Schreurs 20 u.

Trio

Volksspelen in Nevele, barbecue + Casino van

Middelkerke. Prijs: leden 43 euro, niet-leden 48

euro. N. Coppens - 03 254 11 79

Prijs: gratis R. Bolsens - 03 252 85 32 of r. bolsens@scarlet.be

zo 14.09 Baobab Percussie Opendeurdag JC Den Trechter 16 u. Gratis workshops djembé, afrikaanse dans,

conga, timbales, didgeridoo. Zowel voor kinderen

als voor volwassenen. Covergroep WO-

MEN TALK. Eetstand en mohjitobar.

www.baobabpercussie.be

zo 14.09 Cultuurraad Open Monumentendag Vertrek aan Laarstraat

90 vanaf 13.30 u.

di 16.09 KAV Burcht Les bloemschikken door Nicole

Heyndrickx

di 16.09

Socialistische Gepensioneerden

Burcht

t Waaigat om 19.30 u.

Inschrijven vóór 8/9. Prijs leden 5 euro, nietleden

8 euro. Extra: voor wie inschrijft voor

de cursus bloemschikken is deze les gratis.

Lea Stuer - 03 252 49 07

Schieting 55+ Ons Huis om 13.30 u. Prijs: leden en niet-leden 3,50 euro en inleg. B.

Gommers - 03 252 53 71

wo 17.09 OC ‘t Waaigat film Les Indigènes Studio Rubens om 20 u

wo 17.09 Adviesraad zelfstandigen Algemene vergadering De Mouterij om 20 u.

en vrije beroepen

do 18.09 Markant Zwijndrecht Openingsvergadering - voorstelling

nieuw jaarprogramma

met optreden van Sol Meunière:

“Humor in de Liefde”

Gildenhuis om 20 u.

Prijs: nog niet gekend

Magda Somers - 03 252 48 06


Datum Organisator Activiteit Plaats en uur Extra info

Titel (2 de niveau)

do 18.09 KVLV Voordracht: Energiek, startvergadering

waarbij dieper wordt

ingegaan op het jaarthema, door

W. Van Boxtael

Gildenhuis, zaal D om

13.30 u.

Prijs: leden 4 euro, niet-leden 6 euro. Info G.

De Schepper - 03 252 71 46 of users.belgacom.

net/kvlv.zwijndrecht

vr 19.09 JC Den Trechter Twee jaar Den Trechter JC Den Trechter op 19,

20 en 21.09

vr 19.09 gemeente Prijsuitreiking pompoenwedstrijd Parking 1, Richard

Orlentstraat

vr 19.09 VIVA SVV Burcht Quiz - algemene kennis Ons Huis om 20.00 u. Prijs: 10 euro/ploeg (4)

J. Peeters - 03 252 91 76.

za 20.09 gemeente jubilieumconcert 40 jaar beiaard Kerkplein om 20 u.

za 20.09 gemeente G-sportdag Schoten

zo 21.09 gemeente Gemeentedag Prijsuitreiking 20 u. De

Wallen

zo 21.09 De Stormvogels Natuurwandeling (12 km) Vertrek om 14 u. aan

de kerk van Serskamp

of om 13 u. op de

parking van de sporthal

(carpooling)

zo 21.09 bibliotheek Vertellegem bibliotheek, Binnenplein

1 van 11 tot 12 u.

ma 22.09 leesgroep bibliotheek Koudvuur van Manon Uphoff bibliotheek, Binnenplein

1 om 20 u.

di 23.09 KAV Zwijndrecht Uitstap met autocar naar Overmere

(Donkmeer) en bezoek aan

likeurstokerij De Klok te Serskamp

Vertrek om 8.30 u.

op de parking van de

sporthal

Prijs: leden gratis, niet-leden 1,00 euro. Mylène

Leysens - 03 219 53 93

Prijs: leden 33 euro, niet-leden 38 euro. Gaby

Van Mieghem - 03 252 94 95

di 23.09 KAV Burcht Servietten vouwen - workshop Kerkstraat 50 om 19 u. Gratis toegang voor iedereen. Speciale actie:

wordt KAV-lid voor slechts 10 euro. N. Guns

- 03 252 92 71

wo 24.09 gemeente & Atletica ‘84 scholenveldloop atletiekpiste De Wallen, voor kinderen uit het lager onderwijs

eerste start 14 u.

do 25.09 gemeente gemeenteraadszitting Oud Gemeentehuis

vanaf 20 u.

do 25.09 Rode Kruis start EHBO-cursus De Mouterij vanaf gratis cursus in 8 lessen

19.30 u.

do 25.09 sportdienst Bornem seniorensportdag Bornem cafetaria Sportkafee

om 9.15 u.

voor 50-plussers

do 25.09 Rust-Roest Busuitstap naar Hoegaarden met

geleid bezoek aan de Vlaamse

toontuinen en aan het wijnhuis

Elzenbosch.

za 27.09 gemeente Opening tentoonstelling Bervoets’

Burchtse Jaren

ma 29.09 Markant Zwijndrecht Cursus lijndansen o.l.v. Rita Verstraeten

(10 lessen, op maandag)

di 30.09 KAV Zwijndrecht Cursus bloemschikken (31/10 -

25/11 - 18/12 en 2009: 27/1 - 17/2

- 27/3 - 30/4 - 26/5 en 16/6)

Vertrek om 8.30 u.

op de parking van de

sporthal

OC ‘t Waaigat, Mouterij,

administratief centrum

en bibliotheek

JC Den Trechter om

14 u.

Oud gemeentehuis om

13.30 en 19 u.

Prijs: 40 euro - Lieve Van Goethem -

03 252 55 42 of flor.weckers@telenet.be

gratis

Prijs: nog niet gekend - Frieda Van Camp -

03 252 97 29

Prijs: 25 euro per 5 lessen. Chris Van Berlo - 03

252 65 91 of christelvanberlo@hotmail. com

31


Activiteitenkalender

Datum Organisator Activiteit Plaats en uur Extra info

di 30.09 Markant Zwijndrecht Groepsbezoek “Het Ecologisch

huis” in Antwerpen, rondleiding

met gids

di 30.09 KAV Burcht Stadswandeling “Tussen 2 kathedralen”

met gids (duur 2 uur)

zo 05.10

Socialistische Gepensioneerden

Burcht

Turnhoutsebaan 139

Borgerhout om 14 u.

Vetrek aan Centraal

Station stipt om 14 u.

Gezellig samenzijn - brunch Ons Huis om 12 u.

(deuren 11.30 u.)

do 02.10 KAV Burcht Cursus van 3 lessen juwelen knopen

(9/10 en 20/11) met twee kleuren

satijntouw met aangepaste

parels en hangers.

di 14.10 KAV Burcht Verwen jezelf, huidverzorging met

kruiden.

zo 19.10 gemeente met KVG Dag van personen met een handicap

zo 26.10

Socialistische Gepensioneerden

Burcht

Kerkstraat 50 om 19.30

u.

Kerkstraat 50 om 19.30

u.

zaal Flores, Sint-Annaboomstraat

40, vanaf

11.45 u.

Demick seniorenshow 2008 Kielpark om 14.30 u.

(deuren 13.30 u.)

Prijs: nog niet gekend - Veerle Van Wetteren

- vvwetteren@yahoo.de

Inschrijven tot en met 26/9 Prijs: leden 5

euro, niet-leden 8 euro. N. Guns - 03 252 92

71 of n.guns@scarlet.be

Inschrijven vóór 29 september.

Prijs: leden 20 euro, niet-leden 25 euro.

B. Gommers - 03 252 53 71 of gsm 0495 78 46

28 of v.vlem@telenet.be

Inschrijven tot en met 12/09. Prijs: leden

15 euro, niet-leden 20 euro voor 3 lessen.

Pakket van de kralen niet inbegrepen.

Maddy de Maayer - 03 252 71 82

Zelf eenvoudig, zonder chemische middelen,

lippenbalsem, handcréme, kleimaskers maken.

Inschrijven tot en met 22/9. Prijs: leden 12

euro, niet-leden 15 euro (pakket van 8,50 euro

inbegrepen. Maddy de Maayer - 03 252 71 82

Inschrijven voor 3 oktober

Inschrijven vóór 18 september.

Prijs: leden en niet-leden 8 euro. B. Gommers

- 03 252 53 71.

Wekelijkse activiteiten

Elke do

en elke

vr uitgez.

schoolvakanties

Schildersatelier Alizarine

Schilderen en tekenen onder

begeleiding

Kerkstraat 50

do 19 tot 22 u.

vr 13 tot 16 u.

Elke ma VIVA SVV Burcht Hobbynamiddag Ons Huis van 13 tot

16 u.

Elke di Markant Zwijndrecht Wekelijkse fietstochten rekeninghoudend

met weersomstandigheden

o.l.v. Maria De Bock

Elke di OKRA Zwijndrecht Fietsen, behalve 30/9 = BLOSOsportdag

Vertrek om 13.30 u.

aan de sporthal

Vertrek kerkplein Zwijndrecht

om 13,30 u.

Prijs: 3 x 30 euro. Myriam Van Goey - 03 219

67 56 of M. Verhelst 03 252 70 44

L. Van Der Heijden - 03 252 53 06

Prijs: gratis _ Maria De Bock - 03 252 95 08

Louis Van Acker - 03 252 95 08

Elke wo OKRA Zwijndrecht Turnen en volksdansen Turnzaal De Krinkel om Elisabeth Van Raemdonck - 03 252 88 39

14 u.

Elke wo OKRA Zwijndrecht Hobby-club Oud gemeentehuis om Alida Braem - 03 252 80 51

14 u.

Elke do OKRA Zwijndrecht Kaarten Houtmere om 13 u. Marcel Reyns - 03 252 89 37

Elke vr OKRA Zwijndrecht Zangrepetitie Oud gemeentehuis om

16.30 u.

Marie-Louise Smet - 03 252 17 29

Gedrukt op 100 % kringlooppapier, chloorvrij gebleekt.

More magazines by this user
Similar magazines