Vrijuit - editie november 2010 - Aclvb

aclvb.be

Vrijuit - editie november 2010 - Aclvb

AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X . P608646

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND

Vrijuit

81 ste jaargang november 2010

LIBERALE

SYNDICALISTEN

WIE

BENT U?

Echte vakbondsmensen en, in grote meerderheid, liberaal gezind. Dat komt naar voor uit de

grote enquête die bij u, leden van de ACLVB, gevoerd werd door de Universiteit van Gent en

CRISP. Was het noodzakelijk een beroep te doen op wetenschappers om in het daglicht te

stellen wat we al wisten en wat we duidelijk bevestigd hebben op het congres "Ons sociaal

liberalisme" ? Ja, omdat sommigen nog steeds niet begrijpen dat we zowel kunnen fungeren

als een vakbondsman en als liberaal in de ware betekenis van beide termen.

Als syndicalist heeft u een solidariteitsgevoel, strijdt u tegen sociale onrechtvaardigheid. Als

liberaal bent u gehecht aan individuele vrijheid en aanvaardt u niet dat u in een keurslijf

gedwongen wordt.

Een andere les die ons blij maakt, is dat u erg tevreden bent over de diensten die wij u

leveren.

Midden in deze Vrijuit kan u lezen over uw verwachtingen op sociaal en economisch vlak. Het

liberaal syndicalisme bestaat. Het is een onlosmakelijk deel van het landschap van de

Belgische sociale dialoog. We kunnen hier trots op zijn.

4

RAPPORT

De Centrale Raad voor het

Bedrijfsleven heeft opnieuw zijn

twee verplichte verslagen

gepubliceerd. Zeker nu, bij de start

van de interprofessionele

onderhandelingen, kunnen de

bevindingen op veel belangstelling

rekenen.

6EUROPA 2020

Wat is de rol van de sociale partners

en het georganiseerd

maatschappelijk middenveld in de

uitvoering en opvolging van de

Europa 2020-strategie ? En wat houdt

die strategie eerst en vooral in ?

8WILLEKEURIG ONTSLAG

Als de werknemer die werd

aangeworven voor onbepaalde tijd,

willekeurig ontslagen wordt, moet

de werkgever hem een

schadevergoeding betalen. Een

greep uit de praktijkgevallen.

15

WIE BENT U ?

ACLVB hield een groot

wetenschappelijk onderzoek bij

haar leden. Wat vindt u van uw

vakbond, wat verwacht u ervan,

hoe kijkt u aan tegen stakingen en

stiptheidsacties en hoe sterk bent

u gehecht aan het woord liberaal

in onze naam ?

28

VLAAMSE REGIONALE

Verdieping en vernieuwing, dat

waren de codewoorden van het

Vlaams Regionaal Comité begin

november in Essene. Via

workshops konden de aanwezige

militanten hun inbreng doen rond

diverse thema’s.

30 SLECHT WEER

Hoeveel bedraagt uw uitkering als

u tijdelijk werkloos bent door slecht

weer ? En aan welke voorwaarden

moet u voldoen om recht te hebben

op die uitkeringen ?


Goedkopere en

groenere

energie e :

ook

voor

u!

Energie

wordt steeds duurder. Zo

kondigde de “historische” gas- en elektriciteitsmaatschappij onlangs

een aantal prijsverhogingen aan tot 17 en zelfs 20% ! Zulke prijsstijgingen en de onzekerheid die

ermee gepaard gaat komen bij werknemers extra hard aan. Er moest iets gedaan worden. Tal van

organisaties, waaronder ook uw vakbond, hebben besloten om zich aan te sluiten bij Power4You

ou,

een

coöperatie die namens de vele leden van deze organisaties tegen scherpe prijzen energie inkoopt.

UW VOORDELEN

Energievan ndemaatschappijLampirist tegentarieven

die gemiddd eld 18%

onder die van Electrabel

liggen,

de grootste

leverancier op de markt.

Een

extra korting van

2,5% op de toch

al uiterst

aantrekkel ijke prijzen van Lampiris (exclusief

BTW

en distribut tiekosten).

Een

aanvullende korting

van 15 euro per

energiemet ter per jaar.

Een

vaste

elektriciteitsprijs

desgewens st

3 jaar.

100% groene stroom

.

Een

ombudsdienst

d oor het OIVO.

gedurende

1

of

Hoe kunt u ervan profiteren ?

Heel

eenvoudig. Als lid van de ACLVB kunt u zich

meteen aanmelden !

1. Neem een recente gasen

uw meternummer.

en/of

elektriciteitsrekening.

2. Noteer

de EAN-code (54…)

3. Surf

naar www.power4you.be e

of bel

gratis 0800/39839.

4. Vermeld uw voordeelcode : P4U281

5 .

Volg

de instructies.


actualiteit 3

167.269 KEER GEHAMERD

OP WAARDIG WERK !

Met een bezoek op 7 oktober 2010, de Internationale Dag voor Waardig Werk, aan

het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en het Federaal Parlement, sloten

ACLVB en de partners van de Coalitie Waardig Werk de nationale campagne

rond Waardig Werk af. Wij presenteerden de 167.269 handtekeningen die de coalitie

tijdens haar tweejarige campagne ophaalde, en legden een aantal duidelijke

eisen op tafel.

Twee jaar Waardig Werk

Twee jaar lang voerde ACLVB in coalitie met ACV, ABVV

en ngo's, bestaande uit 11.11.11, Fos socialistische solidariteit,

Oxfam-Solidariteit en Wereldsolidariteit, campagne

rond het thema waardig werk. De coalitie wist

daarmee een breed publiek te bereiken. In totaal tekenden

167.269 mensen de petitie voor Waardig Werk ! Dat

blijft broodnodig in tijden van crisis, want de helft van

alle werknemers wereldwijd is nog altijd straatarm.

Met die boodschap klopte de coalitie twee jaar lang bij

politici én werkgevers aan, en met resultaat. Zo konden

we het investeringsakkoord tussen België en

Colombia tegenhouden omwille van de talrijke schendingen

van mensen- en arbeidsrechten in dat land.

Het parlement keurde een resolutie rond waardig werk

goed en op de Internationale Arbeidsorganisatie

bereikte men een akkoord over betere arbeidsrechten

voor de 300 miljoen vrouwen die wereldwijd als huispersoneel

werken.

Acties in de ondernemingen

In honderden ondernemingen organiseerden werknemers

‘schafttijden' uit solidariteit met hun uitgebuite

collega's in het Zuiden. Vele vakbondsafgevaardigden

gingen nog een stap verder en zetten het thema op de

agenda van de Ondernemingsraad. Dat resulteerde in

tientallen gedragscodes, cao's en sectorale akkoorden

waarin waardig werk en het respect voor arbeidsrechten

een plaats kregen. Op internationaal niveau blijven

wij ook vechten om multinationals er op te wijzen

dat internationale kaderakkoorden de beste garantie

bieden aan werknemers uit alle hoeken van de wereld.

Concreet vraagt ACLVB-voorzitter Jan Vercamst aan

VERNIEUWING MANDATEN

IN HET EUROPEES

ECONOMISCH EN SOCIAAL

COMITÉ

Bernard Noël, Nationaal Secretaris,

vertegenwoordigt voortaan de ACLVB

binnen het Europees Economisch en

Sociaal Comité. Het EESC hield een

constituerende zitting van 19 tot en

met 21 oktober. Het EESC telt tegenwoordig

344 leden, benoemd voor een

periode van 4 jaar. Er werd zopas een

nieuwe Voorzitter verkozen, Staffan

Nilsson (Zweden) en twee vice-

Voorzitters, Anna-Maria Darmanin

(Malta) voor de werknemers en Jacek

Kraczyk (Polen) voor de werkgevers.

Het voorzitterschap van de werknemersgroep

wordt opnieuw waargenomen

door Georges Dassis.

Het Europees Economisch en Sociaal

Comité vindt zijn oorsprong in het

Verdrag van Rome (1957) en kwam

tot stand om de diverse economische

en sociale belangengroepen te kunnen

betrekken (de georganiseerde civiele

maatschappij) bij de verwezenlijking

van de Gemeenschappelijke Markt (nu

Interne Markt). Het EESC biedt hun de

mogelijkheid advies uit te brengen

aan de grote instanties, als de

Europese Raad, de Europese

Commissie en het Europees Parlement

en volwaardig betrokken te zijn bij de

besluitvorming van de Europese Unie.

het VBO een permanente opvolging van waardig werk in zijn werking en de aanduiding van een aanspreekpunt

om de vooruitgang samen met de vakbonden te bekijken.

7 oktober altijd de internationale dag voor Waardig Werk

De campagne sloten we af op 7 oktober 2010, maar de coalitie blijft hameren op waardig werk. Politici

en werkgevers, in België en daarbuiten, moeten aandacht hebben voor het lot van de werknemers

overal ter wereld. Bedrijven hier in het Noorden zijn verantwoordelijk voor alle stappen van hun productieketen

en moeten waardig werk garanderen voor iedereen die aan hun product meewerkt. Politici

moeten waardig werk meenemen in alle aspecten van hun beleid, in het bijzonder bij het afsluiten van

internationale akkoorden. De ACLVB zal waardig werk hoog blijven plaatsen op de agenda.

Internationale Dienst

ZWANGERSCHAPSVERLOF VERHOOGD TOT 20 WEKEN ?

Het resultaat van de stemming in het Europees Parlement over de richtlijn betreffende de

bescherming van het moederschap was gemengd.

"Hoewel we blij zijn met de verhoogde bescherming van zwangere werkneemsters en werkende

moeders, betreuren wij dat de stemming in het Europees Parlement over de richtlijn betreffende

de bescherming van het moederschap niet leidt tot volledige betaling van het zwangerschapsverlof

in alle lidstaten ", aldus John Monks, secretaris-generaal van de Europees Vakverbond (EVV).

Het EVV dringt aan op de volledige betaling van het zwangerschapsverlof voor ten minste 18

weken, zonder plafond op het nationale niveau. Het parlement stemde voor een verlenging van

het zwangerschapsverlof tot 20 weken, maar de vergoeding van de laatste vier weken mag

variëren naargelang de nationale wetgeving. Het dossier over de bescherming van het moederschap

gaat nu over in handen van de Raad en het EVV dringt er bij het Belgisch Voorzitterschap

op aan om dit probleem aan te pakken als een prioriteit. "In Europa hebben werkende moeders

lange tijd gewacht op een verbetering van de Europese bescherming van het moederschap. De

Raad moet ervoor zorgen dat zij niet tevergeefs gewacht hebben", zei John Monks.

VRIJUIT/NOVEMBER 2010


4 actualiteit

Hoe staat het met de loonkosten, het concurrentievermogen

en de werkgelegenheid in België ?

NIEUWE RAPPORTEN VAN DE CENTRALE

RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

De CRB (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) heeft

opnieuw zijn 2 verslagen gepubliceerd die hem door de Wet

van ’96 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve

vrijwaring van het concurrentievermogen zijn

opgelegd. Ze vormen een overzicht van de economische

situatie en positie van ons land en zijn uiteraard een

belangrijke bron van informatie. Tweejaarlijks staan deze

verslagen veel meer in de belangstelling, want dan vormen

zij de basis voor en de start van de interprofessionele

onderhandelingen.

Het verslag van de CRB analyseert achtereenvolgens onze loonkosten in vergelijking

met onze buurlanden, alsook de structurele aspecten van ons concurrentievermogen

en van de werkgelegenheid. Op die manier beschikken de interprofessionele

onderhandelaars over een objectief, volledig en actueel document om een

strategie uit te stippelen ten dienste van meer werkgelegenheid en meer welzijn

voor iedereen.

Dit jaar werd resoluut gekozen voor een kortere versie. Op die manier wordt de

lezer misschien aangespoord om verder te lezen dan de inleiding. De uitgebreidere

nota’s kan je terugvinden op de website van de CRB. Het technisch verslag

biedt uiteraard veel meer dan enkel informatie over de loonmarge en de loonkost.

Macro-economische context

De recessie van 2009 was in België minder groot dan in de andere landen van de

Eurozone. Bovendien is ook het economisch herstel in België krachtiger dan oorspronkelijk

verwacht. Men schat de economische groei voor 2011 op 1,7 % à 1,9 %

van het BBP.

Er blijven echter een groot aantal onzekerheden bestaan. Vooral over de grondstoffenprijzen

en de inflatie. Een verhoging van de rentevoeten zou het positieve

scenario negatief kunnen beïnvloeden.

Werkgelegenheid

De vertraging van de BBP-groei heeft uiteraard ook gevolgen voor de werkgelegenheid.

Die gevolgen zijn echter minder uitgesproken in Duitsland en België in

vergelijking met Nederland en Frankrijk. Met uitzondering van Nederland zouden

België en de buurlanden een groei kennen van de

werkgelegenheid.

Loonkostenontwikkeling

Voor de komende twee jaar berekende de CRB een

marge van 5 % voor de periode 2011-2012. In 2011

verwacht men een stijging van de lonen in onze buurlanden

van 1,5 % en voor 2012 met 3,4 %. De verwachte

loonindexering zou voor dezelfde periode 3,9 %

bedragen. Theoretisch kunnen we dus een reële loonmarge

berekenen van 1,1 %.

De effectieve loonnorm zal uiteraard ook rekening houden

met veel andere loonsgerelateerde elementen,

zoals de vrijstelling sociale bijdragen overuren, ploegen-

en nachtarbeid en onderzoek. Ook de verlenging

en uitbreiding van de korting op de bedrijfsvoorheffing

van 0,25 % van de brutolonen sinds 1 oktober 2007.

Vanaf 1 juli 2009 werd dit 0,75 % en vanaf 1 januari

2010 verhoogd tot 1 %.

Bovendien moeten ook loonsubsidies, werkgeversbijdrage

voor betaald educatief verlof en de wijzigingen

in fiscaliteit en parafiscaliteit in de balans gelegd

worden.

O&O en vorming

De grootste structurele handicaps zijn voor België nog

steeds het ondermaats presteren wat betreft onderzoek

en ontwikkeling (O & O) en vorming.

Een innovatieve, creatieve en efficiëntiegedreven economie

berust op gekwalificeerde werknemers.

Werknemers moeten in staat zijn zich de nieuwe technologieën

eigen te maken. Vorming is hierbij de sleutelfactor.

Structurele actie is dringend nodig.

Caroline JONCKHEERE

Wintervakantie in

Les vacances à Spa

Les Carroz d’Arâches

Villa Le Chalet de Spa d’Izé

RÉSERVATION TE RESERVEREN : VIA:

Spa Agence La Belle Immobilière immobilière Renand

Rue Route Collin des Moulins Leloup 222 – 74300 4900 Spa Les Carroz d’Arâches – Frankrijk

tél. tel. 087 00 33 23450 05 30 900 140

info@spalabelle.be

carroz@immorenand.com

PROFITEER VAN DIT AANBOD

TIJDENS DE TWEEDE WEEK VAN DE KERSTVAKANTIE

25 % KORTING

op een verblijf in Le Chalet d’Izé

(Les Carroz d’Arâches - Frankrijk)

Op uw boeking voor een verblijf vanaf zaterdag 1 januari 2011 tot

en met zaterdag 8 januari 2011 in het ACLVB-vakantieverblijf Le

Chalet d’Izé te Les Carroz d’Arâches (Frankrijk) geniet u een korting

van 25 %.

Laat deze buitenkans niet liggen en reserveer nu !

Een reservatieformulier vindt u in uw ACLVB-secretariaat.

Meer info bij het immobiliënkantoor RENAND :

www.immorenand.com of op

www.aclvb.be/voordelen/vakantiehuizen

VRIJUIT/NOVEMBER 2010


Glansrijke voorstellingen van Music Hall

Nu goedkoper dankzij uw WINcard

OLIVER

vanaf 25/11 in Capitole Gent,

vanaf 25/12 in Stadsschouwburg

Antwerpen

Oliver, het verhaal van Charles

Dickens, nu op de planken in een

musicalversie ! Met Peter Van Den

Begin als Fagin in de hoofdrol.

15 % korting

voor WINcard-houders !

ABBA THE SHOW

30 januari 2011 in Vorst

Nationaal

De legendarische groep ABBA

herleeft tijdens dit 2 uur durend

spektakel, mét uitzonderlijk

symfonisch orkest én fenomenale

coverband !

10 % korting

voor WINcard-houders !

HET ZWANENMEER

van 15/12 tot 19/12 in

Stadsschouwburg Antwerpen

Een prachtige uitvoering van het

Zwanenmeer van Tsjaikowsky

door het Koninklijk Ballet van

Vlaanderen.

15 % korting

voor WINcard-houders !

JEF NEVE & LIEBRECHT

VAN BECKEVOORT

28/01 in Capitole Gent

Een kruisbestuiving tussen twee

muziekculturen : meester in het

klassieke oeuvre in combinatie

met een jazz-virtuoos.

15 % korting

voor WINcard-houders !

Hoe reserveren ? Voor individuele boekingen (tot max. 10 personen), contacteer SHERPA op het nummer 0900/69 900 met

duidelijke vermelding van het codewoord WINCARD. Vergeet uw WINcard niet mee te nemen naar de voorstelling. Aan de

ingang kan u gevraagd worden ze voor te leggen. Kortingen worden steeds berekend op ticketprijzen (excl. reservatiekosten

van 3,5 euro en verzendingskosten). U kunt ook uw tickets verkrijgen bij de kassa van Capitole (Graaf van Vlaanderenplein 5,

9000 Gent) en de kassa van Stadsschouwburg Antwerpen (Theaterplein 1, 2000 Antwerpen).

Daar mag u het codewoord WINCARD vermelden bij de kassaverantwoordelijke.

Opgelet : Tickets voor Oliver kunnen ook online besteld worden via www.aclvb.be.


OP VERTOON VAN UW WINCARD,

-10 %*

KRIJGT U

OP DE HELE COLLECTIE

ONZE VERKOOPPUNTEN IN VLAANDEREN:

BRUGGE (ST.-ANDRIES) Hoge Express - Legeweg 160

BRUGGE (ST.-KRUIS) Maalsesteenweg 324 EEKLO

Krügercenter - Stationstraat 82K GENK Koopcentrum

Zuiderring - Bosdel 26 HASSELT Genkersteenweg

160 KURINGEN Schampbergstraat 22/6

IEPER De Rijselsepoort - Rijselsepoort 25 KORBEEK-LO

Tiensesteenweg 410 KUURNE Ter Ferrants 2

LOCHRISTI Bosdreef 1A LOMMEL Shopping De

Singel - Buitensingel 60 MAASMECHELEN Shopping

Center M2 - Koninginnelaan 115 MECHELEN Oscar

van Kesbeeckstraat 3 OOSTENDE Commercial

Center - Torhoutsesteenweg 568 ROESELARE

Mammoetcenter 2 - Brugsesteenweg 451 SINT-

DENIJS-WESTREM Wallekensstraat 24 SINT-JORIS-

WINGE Koopcentrum - Gouden Kruispunt 17

SINT-NIKLAAS Waasland Shopping Center

Pr. Alexanderlaan SINT-PIETERS-LEEUW Bergensesteenweg

100 SINT-TRUIDEN Kattenstraat 11

WESTERLO (OEVEL) Winkelcentrum Watertoren

Hotelstraat 10=


-10 %
*Geldig op vertoon van uw WINCard. Niet cumuleerbaar met Primo Prices

en andere voordelen.

MEER INFO OP WWW.PRIMO.BE


6 actualiteit

DE STRATEGIE EUROPA 2020 :

EEN STRATEGIE OM

ZICH EIGEN TE MAKEN

Op 17 september hebben de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad

voor het Bedrijfsleven in het kader van het Belgische voorzitterschap van

de Europese Unie en samen met het Europees Economisch en Sociaal

Comité een seminarie georganiseerd over de rol van de sociale partners en

van het georganiseerde maatschappelijk middenveld in de vaststelling, de

tenuitvoerlegging en de opvolging van de Europa 2020-strategie. Een sleutelrol

waar de Europese Commissie de nadruk op legt en waar de verschillende

sprekers die dag op ingingen.

Opdat Europa een project zou zijn dat zo breed mogelijk

gedragen wordt en de Europese Unie dicht bij haar

burgers en werknemers zou staan, moeten die zich

haar strategieën eigen maken en deelnemen aan zowel

de uitwerking als de uitvoering. De conferentie bood de

gelegenheid enkele pistes aan te reiken om daartoe te

geraken en eraan te herinneren dat de nieuwe strategie

van de Unie ons allen aanbelangt.

De Europa 2020-strategie :

implicaties en concrete acties achter de

abstracte begrippen

De Europese Unie voorziet zich van kaders, actieprogramma’s

en ze neemt ook wetgevende instrumenten

en beleid aan … een reeks instrumenten van zeer verschillende

aard, die zeer vaak hun oorsprong vinden in

politieke en economische strategieën en oriënteringen

die haar actie leiden over min of meer lange perioden.

De Europa 2020-strategie (of EU 2020) maakt er uiteraard

deel van uit en zou de Europese actie de 10

komende jaren moeten leiden, dus tot in 2020. Het is

dus die strategie die de passende instrumenten zou

moeten verstrekken om de Unie toe te laten om te gaan

met de verschillende crisissen die ze doormaakt (economisch

en financieel, massale werkloosheid, armoede,

klimaatswijzigingen en energievraagstukken,

demografie …).

VRIJUIT/NOVEMBER 2010


actualiteit 7

Om maar te zeggen hoe belangrijk ze is en welke gevolgen eruit

voortvloeien, zeker op Europees niveau, maar ook nationaal. Noteren

we bijvoorbeeld dat op grond van deze strategie de Lidstaten zich

geëngageerd hebben een tewerkstellingsgraad van 75 % te behalen

voor het geheel van de Unie. Een doelstelling die dus noodzakelijk

zeer concrete gevolgen zal hebben in België; in het bijzonder op

het niveau van het tewerkstellingsbeleid dat we moeten uitvoeren

om tegemoet te komen aan deze doelstelling.

EU 2020 en een sociaal Europa :

een restrictieve Europese benadering

Met het oog op een intelligente, duurzame en inclusieve groei is EU

2020 de opvolger van de Strategie van Lissabon die in 2010 van de

Europese Unie de meest competitieve economie ter wereld moest

maken, in een optiek van duurzame ontwikkeling. Daar waar

Lissabon steunde op 3 pijlers (economisch, sociaal en ecologisch),

wil Europa 2020 een transversale strategie zijn, die die 3 pijlers

integreert.

Het is zo dat EU 2020 beweert nog steeds een duurzaamheidsdoelstelling

naar voor te schuiven. Toch moeten we vaststellen dat ze

zich in de eerste plaats concentreert rond groei, begrotingsrestricties

en de vermindering van de openbare schuld en deficits. In

tegenstelling tot Lissabon zijn de hervormingen die de Lidstaten in

dit kader zullen moeten aannemen (of de zogenaamde nationale

hervormingsprogramma’s), nu gelieerd aan het Stabiliteits- en

Groeipact. De transversale benadering beperkt zich essentieel tot

het respecteren van dit pact en het vergroenen van bepaalde economische

oriënteringen. Het sociale is dan weer teruggebracht tot

de strijd tegen de armoede en de werkgelegenheid tot de tewerkstelling.

… en een nog scherpere noodzaak aan nationale

mobilisatie

Vandaag wordt dus geen verwijzing meer gemaakt naar kwaliteitsvolle

jobs, een beleid dat arbeids- en privéleven met elkaar verzoent,

het sociaal beleid, toegankelijke en kwalitatieve sociale diensten

en gezondheidszorgen … kortom een echte sociale agenda.

Wat uiteraard een duidelijke stap achteruit is ten opzichte van

Lissabon en van die aard dat we ons vragen moeten stellen, zowel

over de toekomst van het sociaal Europa als over de operationalisering

van de doelstellingen die door de EU worden vastgelegd.

Hoe met name een tewerkstellingsgraad van 75 % bereiken of een

vermindering met 20 miljoen van het aantal personen dat bedreigd

wordt door armoede terwijl geen enkel specifiek Europees sociaal en

tewerkstellingsbeleid gerealiseerd werd om het uit te voeren en de

EU overigens een bezuinigingsbeleid op nationaal vlak verdedigt ?

Op zich biedt de strategie geen antwoord en kan ze integendeel leiden

tot het nog meer destabiliseren van de werkgelegenheid en de

verzwakte personen in Europa.

Dat vergt voortaan waakzaamheid van de sociale partners en het

georganiseerd maatschappelijk middenveld, maar ook en vooral

reactiviteit, ambitie, inventiviteit en het vermogen tot concrete

voorstellen bij de implementatie van de strategie op nationaal vlak

via onze nationale hervormingsprogramma’s. Het is in dat kader

dat we ons zullen moeten mobiliseren om het sociale in te schrijven

in onze nationale hervormingsplannen en er kwaliteitsvolle jobs en

strategieën voor toegang tot de arbeidsmarkt te eisen.

Enkele pistes om zich de strategie eigen te maken

De conferentie van 17 september heeft bepaalde pistes aangereikt

die een sterkere participatie van het maatschappelijk middenveld

en de sociale partners kunnen bevorderen en de mogelijkheid bieden

om in de Europa 2020-strategie evengoed een sociale governance

als een economische governance te ontwikkelen. De conferentie

onderstreepte de belangrijke rol die de sociaal-economische

raden en het Europees Economisch en Sociaal Comité zullen moeten

spelen in het eigen maken van de Strategie Europa 2020.

Op Europees niveau eerst en vooral zouden de bestaande instrumenten,

waaronder de macro-economische dialoog of de tripartiete

top, beter kunnen worden benut dan nu het geval is. Aan de tripartiete

sociale top zou meer zichtbaarheid kunnen worden verleend.

Ook zou kunnen worden gedacht aan buitengewone sociale toppen

om bepaalde belangrijke teksten te onderzoeken. Moet daar volgens

ons ook aan toegevoegd worden : een betere coherentie en een

gelijkheid tussen de werkzaamheden van de verschillende departementen

(economisch, sociaal, werkgelegenheid en milieu); zoniet

zijn de agenda en de prioriteiten voorbestemd om tot het domein

van economie en financiën te blijven behoren.

Voorts zou het – nog steeds op Europees niveau - ook goed zijn te

zorgen voor meer transparantie in de werkzaamheden van de comités

(Comité voor de Werkgelegenheid, Comité voor de sociale

bescherming, Comité voor de Economische politiek) door de sociale

partners hierbij door middel van regelmatige ontmoetingen te

betrekken.

Op nationaal niveau vervolgens zou een echt debat met de sociale

partners en met de andere representatieve organisaties van het

maatschappelijk middenveld moeten plaatsvinden, alvorens het

nationaal hervormingsprogramma en het stabiliteits- en convergentieprogramma

worden goedgekeurd; daarbij moeten uiteraard

de eigen raadplegingsprocedures van elke lidstaat strikt in acht

worden genomen.

Noteren we dat België zich – ondanks de huidige institutionele crisis

– deze maand zal moeten toeleggen op de uitwerking van zijn

nationaal hervormingsplan. Bij dat proces werden de sociale partners

en het maatschappelijk middenveld al betrokken in het kader

van de drie federale adviesraden : de Nationale Arbeidsraad, de

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Federale Raad voor

Duurzame Ontwikkeling. Een zaak om zeker op de voet te volgen.

Diana VAN OUDENHOVEN

INSTRUMENTEN VAN GOVERNANCE IN EU

2020, STABILITEITS- EN GROEIPACT EN

EUROPEES SEMESTER

Een van de belangrijkste veranderingen inzake bestuur dat gepaard zal gaan met

de strategie is de instelling, vanaf 2011, van het nieuwe “Europees semester”,

waarin de nieuwe EU-2020-strategie zal ingebed worden. Het Europees semester

vormt een belangrijk apparaat voor de versterking van de coördinatie van het

budgettair beleid van de lidstaten. Het zal dus beginnen in 2011 en de lidstaten

zullen parallel de toekomstige maatregelen over werkgelegenheid en sociale inclusie

moeten preciseren. In de maanden juni en juli zullen de Europese Raad en de

ministers van Financiën van de EU hun advies aan de lidstaten geven, voordat die

hun begroting voor het volgend jaar zullen aanvaarden. Het gaat om een instrument

van begrotingsdiscipline, dat zich integreert in de Europa 2020-strategie en

dat dus de nationale hervormingsplannen verbindt aan het Stabiliteits- en

Groeipact.

DVO

VRIJUIT/NOVEMBER 2010


8 arbeidsrechtbank

WILLEKEURIG ONTSLAG (DEEL 2)

Daar waar in het vorig nummer van VRIJUIT het begrip willekeurig

ontslag werd toegelicht en de omkering van de

bewijslast werd verduidelijkt, zullen we het in dit artikel

hebben over de sanctie voor de werkgever indien hij zich

bezondigt aan willekeurig ontslag, om daarna een en ander

te illustreren aan de hand van een paar concrete voorbeelden

uit de rechtspraak.

VRIJUIT/NOVEMBER 2010

Sanctie

Indien de arbeider, aangenomen voor onbepaalde tijd,

willekeurig ontslagen wordt, moet de werkgever hem

een schadevergoeding betalen. Die vergoeding is bij

wet bepaald en wordt forfaitair vastgesteld en

bedraagt het brutoloon van zes maanden. De vergoeding

wegens willekeurig ontslag van een deeltijds

tewerkgestelde arbeider moet berekend worden op

grond van het deeltijdse loon (Arbeidshof Brussel, 17

december 2007).

Over de vraag of de vergoeding voor willekeurig ontslag,

net als een opzeggingsvergoeding, ook de voordelen

verworven krachtens de arbeidsovereenkomst

behelst, zijn de meningen verdeeld (Arbeidshof

Bergen, 21 april 1993 en Arbeidsrechtbank Brussel,

20 december 1993).

De vergoeding is verschuldigd van zodra is komen vast

te staan dat het ontslag willekeurig is, ongeacht of de

werkman al dan niet met een inachtneming van de

opzeggingstermijn werd afgedankt.

Deze forfaitaire vergoeding is cumuleerbaar met de

wettelijke opzeggingsvergoeding, maar is niet te combineren

met andere ontslagvergoedingen die worden

toegekend als het ontslag in strijd is met de ontslagverboden

en -beperkingen (o.a. vergoedingen bij het

ontslag omwille van dienstplicht, zwangerschaps-,

adoptie- en betaald educatief verlof of bij ontslag van

de personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden

van de ondernemingsraad en

comité voor preventie en bescherming op het werk).

Daarnaast zijn sommigen ervan overtuigd dat het ook

mogelijk is om de forfaitaire vergoeding aan te vullen

met een morele schadevergoeding (Arbeidsrechtbank

Brussel, 21 maart 1996).

Praktijkvoorbeelden

Er bestaan enorm veel praktijkgevallen waarin men het

willekeurig ontslag inroept om een schadevergoeding te

vorderen. Hierna volgt een selectie van enkele gevallen.

Afwezigheden

Afwezigheden kunnen in twee opzichten worden ingeroepen

om een ontslag te verantwoorden : enerzijds

omdat zij onrechtmatig zijn of anderzijds omdat zij,

hoewel zij rechtmatig zijn, de goede gang van zaken in

de onderneming hinderen. In beide gevallen zal het

ontslag wettig zijn.

a) Willekeurig ontslag wordt niet aanvaard

Als men ontslagen wordt wegens het niet onmiddellijk

melden van een afwezigheid bij de werkgever, beantwoordt

dit aan de economische en sociale noodwendigheden

van de onderneming aangezien de organisatie

door de niet-tijdige verwittiging in het gedrang kan

worden gebracht (Arbeidsrechtbank Antwerpen, 29

maart 1974). Ook wanneer een niet-tijdige melding

van de afwezigheid tot gevolg heeft dat de werkgever

zijn verbintenis ten aanzien van een klant niet kon

nakomen en die klant daarvoor schadeloos diende te

stellen, zal het ontslag gerechtvaardigd zijn

(Arbeidshof Brussel, 5 oktober 1998).

b) Willekeurig ontslag wordt aanvaard

Anders zal het zijn wanneer een arbeider met een onberispelijke

staat van dienst van 9 jaar, omwille van het feit

dat hij uit eigen beweging een dag vakantie nam na

belangrijke arbeidsprestaties te hebben geleverd in de

voorafgaande weken, ontslagen wordt (Arbeidsrechtbank

Brussel, 5 maart 1990). Dit ontslag is niet verantwoord

en kan aangevochten worden voor zijn willekeurig karakter.

Hetzelfde scenario speelt zich af wanneer een arbeider

in de periode van 9 maanden voorafgaand aan zijn

ontslag en volgend op een aanmaningsbrief tot beperking

van de afwezigheden in de onderneming, slechts 3 volle

dagen afwezig was, zonder dat bewezen is dat deze afwezigheid

ongerechtvaardigd was (Arbeidsrechtbank

Brussel, 24 april 1981).

De werknemer die een hele dag afwezig blijft terwijl het

bezoek aan de dokter alleen de morgen in beslag

neemt, begaat geen ernstige fout als zijn afwezigheid

het gevolg is van een foutieve doch aannemelijke interpretatie

van de beroepsziektewet, zelfs al heeft de

werkgever hem bevolen ’s middags het werk te hervatten.

Het ontslag om deze reden is evenwel geen willekeurig

ontslag aangezien het wordt gerechtvaardigd

door motieven die in verband staan met het gedrag van

de arbeider (Arbeidsrechtbank Luik, 24 april 1981).

Indien een arbeider wordt ontslagen wegens langdurige

of herhaalde zelfs gewettigde afwezigheid, is dit

ontslag niet willekeurig aangezien overdreven absenteïsme

het belang van de onderneming kan schaden

(Arbeidshof Luik, 9 juni 1995).

Ontslag om economische redenen

De economische redenen leveren een vaak voorkomende

grond op voor ontslag. Als een werkgever een dergelijk

motief opgeeft, moet men aannemen dat de term ‘economisch’

ruim mag worden geïnterpreteerd en ook betekent

‘op het bedrijfsleven betrekking hebbende’, zodat

onbekwaamheid en veelvuldige afwezigheden wegens

arbeidsongeschiktheid moeten worden geacht daaronder

te vallen (Arbeidsrechtbank Gent, 17 maart 1980).

a) Willekeurig ontslag wordt wel aanvaard

Een ontslag kan als willekeurig worden bestempeld,

wanneer een economische oorzaak of het einde van het

werk wordt ingeroepen als reden voor het ontslag en

blijkt dat dadelijk na het ontslag tot nieuwe aanwervingen

wordt overgegaan (Arbeidshof Antwerpen, 18

april 1991).


arbeidsrechtbank 9

Dit moet wel genuanceerd worden. Het aanwerven van

nieuwe werknemers kort na het ontslag van een arbeider,

verleent niet automatisch een willekeurige aard

aan het ontslag (Arbeidshof Gent, 6 oktober 1986). Dit

zal zo zijn indien het ontslag in werkelijkheid niet werd

gegeven om economische redenen, maar op grond van

een door de arbeider begane fout. De aanwerving van

nieuwe arbeidskrachten achteraf is dan ook niet ter

zake dienend (Arbeidshof Gent, 2 januari 1985).

b) Willekeurig ontslag wordt niet aanvaard

Het ontslag dat het gevolg is van economische moeilijkheden

waarmee de onderneming geconfronteerd

wordt of van het afschaffen van de functie van de

werknemer houdt verband met de noodwendigheden

van de onderneming en is niet willekeurig.

Als uit de omvang van de schulden van de onderneming,

de belastingaangiften en het niet-betalen van de bezoldigingen

tijdens de laatste maanden blijkt dat de onderneming

ernstige economische moeilijkheden heeft, sluit

dit uit dat het ontslag dat met deze toestand verband

houdt, willekeurig zou zijn (Arbeidshof Bergen, 21 februari

1992). Ook het ontslag van een arbeider die in feite

eenvoudig werk als handlanger verricht, maar na een

controle van de sociale inspectie als gekwalificeerd

arbeider moet vergoed worden, terwijl de onderneming de

loonkost van een gekwalificeerd arbeider niet kan dragen,

is niet willekeurig (Arbeidshof Bergen, 1 februari 1995).

Het spreekt echter vanzelf dat economische redenen

slechts in aanmerking komen om aan een ontslag elke

willekeurige aard te ontnemen, wanneer er werkelijk

economische motieven zijn en zij ook aan de grond liggen

van het ontslag (Arbeidsrechtbank Brussel, 21

maart 1996).

Bij algehele sluiting van een onderneming staat het economisch motief

natuurlijk vast. Men mag dan ook aannemen dat de regeling van het willekeurig

ontslag niet openstaat voor arbeiders die ontslagen worden door de

sluiting van de onderneming. De sluiting op grond van een evaluatie van de

investeringsrisico’s is dan ook op zichzelf geen fout, maar de uitoefening van

een recht van de ondernemer (Arbeidshof Antwerpen, 15 oktober 1980).

Andere gevallen

3 Het ontslag om reden van werkverlating houdt verband met het gedrag van

de arbeider en is dus niet willekeurig (Hof van Cassatie, 17 februari 1992).

3 Het ontslag gesteund op de niet-bereidheid om bepaalde arbeidstaken in

de plaats van een afwezige werknemer uit te voeren, is niet willekeurig

(Arbeidshof Gent (afd. Brugge), 4 september 1991).

3 Het ontslag van een arbeider omdat hij zijn godsdienst beoefent op ogenblikken

en in bedrijfslokalen die daarvoor niet bestemd zijn, en dit nadat de

werkgever de betrokken arbeider had verwittigd dat hij ontslagen zou worden

indien hij zou volharden in de praktijken, is niet willekeurig

(Arbeidsrechtbank Nijvel, 11 maart 1994).

3 Het ontslag van een arbeider omwille van gedragingen die volledig in de

private sfeer liggen (een vechtpartij buiten de arbeidsuren en buiten de

onderneming) zal willekeurig zijn (Arbeidsrechtbank Brugge, 8 oktober

1999).

3 Willekeurig is ook het ontslag met opzegging van een werknemer die had

geweigerd om over te schakelen naar ploegenarbeid, terwijl deze weigering

gemotiveerd werd door zeer ernstige en door de werkgever niet-betwiste

medische redenen (Arbeidsrechtbank Brussel, 5 september 1991).

Conclusie

Ten opzichte van zijn werkgever zal de arbeider steeds de zwakkere partij zijn.

Een bescherming tegen willekeurig ontslag is dus zeker op zijn plaats. Maar

zoals uit de verschillende praktijkgevallen blijkt, wordt het willekeurig ontslag

vaker niet dan wel aanvaard door de rechter en slaagt de arbeider er vaak niet

in om een schadevergoeding van zijn werkgever te verkrijgen.

Marleen VANDERSTRAETEN

VRIJUIT/NOVEMBER 2010


10 bedrijvig

Brink’s

WERKNEMERS ZIJN SPEELBAL

VAN AANDEELHOUDERS

KRONIEK VAN EEN AANGEKONDIGD FAILLISSEMENT… DAT DOOR DE RECHTBANK GEWEIGERD WERD

De directie van Brink’s heeft er niet lang twijfel over laten

bestaan. Nadat ze had bevestigd te willen bezuinigen door de

waardetransporteurs te laten overgaan van een bediendestatuut

naar een arbeidersstatuut, is de onderneming nu

genoodzaakt haar ware intenties te onthullen : België verlaten

met de noorderzon tegen een zo laag mogelijke kostprijs.

Die intenties werden uitvoerig bevestigd op de Buitengewone Ondernemingsraad

van vrijdag 12 november 2010 waar de directie de faillissementsaanvraag aankondigde.

Tijdens de zitting van de Handelsrechtbank van Brussel op 15 november

2010 sprak het Openbaar Ministerie over de faillissementsaanvraag in niet

mis te verstane termen als “onontvankelijk, voorbarig en ongegrond”. De slechte

leerling werd onmiddellijk onder voogdij geplaatst van twee voorlopige bewindvoerders

: meester Alain Zenner en bedrijfrevisor Gérard Delvaux. Hun dubbele

missie : de plaats innemen van de directie en de financiële situatie bij Brink’s

onderzoeken. In afwachting heeft de rechtbank van koophandel op 14 november

de faillissementsaanvraag verworpen wegens procedurefouten en werd de verkoop

van de basis in Zaventem geannuleerd.

De situatie bij Brink’s is sinds lange maanden gespannen als gevolg van : twee

opeenvolgende personeelsafslankingen, het aan de deur zetten van het voltallig

management om afhankelijk te worden van de Nederlandse directie, de aankondiging

van de directie alle waardetransporteurs te willen laten overgaan van een

bediendestatuut naar een arbeidersstatuut, …

Toen de personeelsafgevaardigden bijeenwaren op de Ondernemingsraad van 27

oktober 2010 om opnieuw de organisatieproblemen – of liever de desorganisatie

– en het managementprobleem aan te kaarten, voegde de directie verrassend een

extra punt aan de agenda toe : de sluiting van de Strépy-site.

Algemene staking

Voor de werknemers was dit de druppel die de emmer deed overlopen; ze beslisten

over te gaan tot een totale staking. Het vertrouwen is geschonden, de directie

weigert elke verzoeningspoging en respecteert de regels van het sociaal overleg in

België niet.

VRIJUIT/NOVEMBER 2010

Na het verzoeningsbureau van 2 november 2010 verzamelden

de sociale partners op 4 november 2010 onder

voogdij van de voorzitter van het Paritair Comité 317.

De vakbonden deden voorstellen voor de besparingen

die de directie nastreeft en voor het organiseren van

flexibiliteit, maar zonder succes.

Het verzoeningsbureau kon enkel vaststellen dat de

directie weigerde te onderhandelen, zelfs van kwade wil

is, en niet openstaat voor compromissen. Die vaststelling

geldt ook met betrekking tot de inspanningen die

de minister van Werk leverde. Na twee ontmoetingen

met de directie kon de minister niets anders concluderen

dan dat die stug is om mee te onderhandelen of op

zijn minst om de sociale dialoog met de sociale partners

aan te knopen.

Scenario faillissement : een realiteit ?!

Sinds 27 oktober 2010 bevestigen tal van argumenten

onze vermoedens die we van bij het begin koesterden :

is Brink’s bezig met het organiseren van zijn eigen faillissement

door het sociaal conflict te laten doodbloeden,

alvorens vanuit het buitenland te kunnen terugkeren

naar België, daarbij profiterend van de opening van

de Europese markt ?

We sommen kort de verschillende argumenten op die

onze vaststelling bijtreden dat het hier eenvoudigweg

gaat om een sabotage door de directie van Brink’s.

Om de statuutwijziging van bediende naar arbeider

voor een deel van het personeel te rechtvaardigen, valt

de directie terug op volgend argument : een bediende

kost meer en is minder flexibel. We stellen ons vragen

over de bereidheid van de directie die nooit heeft overwogen

om haar toevlucht te zoeken tot de crisismaatregelen

voor bedienden die een grotere flexibiliteit en

een vermindering van de kosten toelaten.


De vakbonden waren overigens wél akkoord om toegevingen

te doen, zonder daarbij te raken aan het

gewaarborgd maandloon en de opzeggingstermijn. De

directie daarentegen heeft uiteindelijk toegegeven

korte opzeggingstermijnen te verkiezen om met name

de kosten bij eventuele ontslagen zoveel mogelijk te

kunnen drukken.

bedrijvig

11

Vertrekken

De dag zelf van de vergadering op 4 november 2010

heeft Brink’s Belgium zijn basis in Zaventem verkocht

aan Brink’s Global Services. Volgens de directie zal de

verkoop van deze vestiging besparingen mogelijk

maken. Maar in werkelijkheid zal Brink’s zijn winsten

verminderen door ervoor te kiezen zich te ontdoen van

de meest rendabele site in het voordeel van een maatschappij

van dezelfde groep.

Sinds het begin van de crisis heeft de directie van

Brink’s niet ook maar de minste wil getoond om tot een

akkoord te komen, terwijl de vakbonden hun bereidheid

toonden om over eventueel te realiseren besparingen te

praten, op voorwaarde dat die becijferd en gerechtvaardigd

zouden zijn en het resultaat van onderhandelingen.

Wil Brink’s vertrekken tegen de laagste prijs ? We zijn

nog lang niet aan het einde van dit verhaal en er moeten

klaarblijkelijk nog een aantal lijken uit de kast van

Brink’s vallen. Bepaalde elementen in het faillissementsdossier

hebben argwaan gewekt bij het parket van

Brussel, dat een onderzoek instelde voor “misbruik van

maatschappelijk vermogen”. Het openbaar ministerie

blijkt die mening toegedaan en beschuldigt Brink’s van

“inbreuk op de faillissementswetgeving en verduistering

en witwassing van geld”.

De weigering van de faillissementsaanvraag door de

rechtbank van koophandel betekent een eerste zege

voor de werknemers, zelfs al heeft het slechts betrekking

op procedurefouten. De vakbonden hopen dat de

rechtbank het openbaar ministerie volgt over de grond

van de zaak, namelijk het vermoeden van het frauduleus

organiseren van een faillissement. Het zou niet

meer dan rechtvaardig zijn ten opzichte van de werknemers

van Brink’s, maar ook een sterk signaal voor alle

werknemers van ons land.

Gwendoline TIMMERMANS en Thibaut MONTJARDIN

Terwijl de discussies omtrent het eenheidsstatuut

op de intersectorale agenda staan, dreigt het geval

Brink’s een pijnlijk precedent te worden voor de

andere sectoren.

Het conflict bij waardetransporteur Brink’s is een

mooi bewijs van de verschillen die bestaan tussen

het statuut van arbeider en bediende. ACLVB weigert

het statuut van de werknemers te braderen om

de aandeelhouders van het bedrijf toe te laten

winst te realiseren terwijl het bedrijf wil stoppen

met investeren in ons land of werknemers onderbetaald

wil tewerkstellen.

Vandaag doen we de triestige vaststelling dat de

arbeider niet dezelfde bescherming tegen het ontslag

geniet als de bediende. ACLVB pleit voor een

uniforme ontslagregel op basis van een gestandaardiseerd

systeem, een voorafgaand horen van

de werknemer en een motivering van de reden van

het ontslag.

Meer info :

http://www.aclvb.be/publicaties/dossiers/

dossiers/statuut-arbeiders-bedienden/

Handen af van onze inhaalrust !

THE COMMONWEALTH

WAR GRAVES COMMISSION

Op maandag 8 november 2010 riepen Bestendig Secretaris Dieter Hollebeke en

de collega’s van de twee andere vakbonden van The CWGC hun mensen samen

op een raadplegingsvergadering. CWGC is The Commonwealth War Graves

Commission die instaat voor de oprichting en het onderhoud van de meer dan

10.000 sites wereldwijd waar Britse gesneuvelde militairen uit de twee wereldoorlogen

begraven liggen. Het hoofdkwartier Noord is in Ieper gevestigd en stelt

125 werknemers tewerk in België.

Aanleiding van de vergadering was de intentie van de directie om de periode en

berekeningswijze van de jaarlijkse inhaalrust eenzijdig en zonder overleg te wijzigen.

Drie discussiepunten zorgden ervoor dat kort na het aanvatten van de vergadering

een spontane staking uitbrak, waar alle aanwezige werknemers zich achter

schaarden.

Dat viel niet in goede aarde bij de Britse directie, zeker niet met de dag van

Wapenstilstand in het verschiet, dag waar vele prominenten uit de Britse

Gemenebest Ieper en haar oorlogsmonumenten

komen vereren met een staatsbezoek.

In de loop van dinsdagnamiddag 9 november

kon dan toch een gedeeltelijk akkoord

bereikt worden. De directie had blijkbaar

toch snel begrepen dat de Belgische wetgeving

dient gevolgd te worden, én dat haar

werknemers, die heel vaak in weer en wind

mooi werk leveren, niet met zich laten sollen.

Aan de toekenning van de ADV-dagen wordt

niet geraakt. Ook de berekening zal in dagen

blijven. Gelijkstellingen blijven echter een

discussiepunt, maar op een latere datum

komen de vakbondssecretarissen weer

samen om dat punt uit te klaren.

DH

Mee door de inzet van Bestendig Secretaris

Dieter Hollebeke (foto) en de ACLVB-kern

werd alvast een gedeeltelijk akkoord

bereikt bij The CWGC.

VRIJUIT/NOVEMBER 2010


Van links naar rechts :

Marc Van Hooste, Anja Verdurmen,

Bestendig Secretaris Leen Van Lierde,

Jean-Claude D’Haenens, Nicole Nuyts,

Karel Vanderkerken

en Eric Van Doorslaer

12 bedrijvig

Hewlett-Packard

HP EN HET WORK FORCE REDUCTION-VERHAAL

Met in de hoofdrollen Hewlett-Packard, Work Force

Reduction, off-shoring, 12 januari 2010, de vakbonden, de

delegees, de Wet Renault en een sociaal plan ...

Op 12 januari 2010 werd bij HP in Diegem aangekondigd dat 324 mensen het

schip moesten verlaten; een zware slag voor het personeel. Volgens de directie

een geluk bij een ongeluk, omdat dit aantal initieel nog een heel stuk hoger lag.

En met deze mokerslag was de procedure collectief ontslag ingezet.

Wat bij HP gebeurde, is helaas geen unicum in de ICT-sector. Overnames om het

marktaandeel te verhogen of de concurrentie uit te schakelen, hele diensten

(voornamelijk backoffice support) uitbesteden naar landen waar de loonkosten

een stuk lager liggen, … Deze overnames en het verhuizen van business hebben

tot gevolg dat interne functies overcompleet zijn of dat jobs gewoon wegvallen,

met (zware) herstructureringen tot gevolg. Een grote kanttekening bij heel dit

verhaal is dat dit meer dan eens bedrijven zijn die niet verlieslatend zijn, maar

die omwille van winstmaximalisatie deze acties doorvoeren.

Wat een ander uitgangspunt bij de onderhandelingen tot gevolg heeft.

Na een voorjaar wachten op gedetailleerde info van de directie en een zomer onderhandelen,

is dan op 7 september het sociaal plan goedgekeurd. Het aantal werknemers

dat moet vertrekken, hebben we kunnen reduceren tot 197 werknemers.

De korte inhoud van het plan is dat er verschillende modaliteiten zijn naargelang

de leeftijd en de anciënniteit bij HP, maar met een belangrijke aanvulling van

heel wat maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling.

Die maatregelen zijn :

3 Interne herplaatsing naar nieuwe posities

3 Contractors worden vervangen door interne medewerkers

3 Externe aanwerving is enkel mogelijk mits geen geschikte interne kandidaat

3 Opleidingsperiode van 1 maand voor getroffen medewerkers die zich kandidaat

stellen voor een openstaande interne vacature

3 HP neemt hierbij een actieve rol op om de medewerkers te begeleiden naar jobopenings

Om HP te motiveren deze maatregelen geëngageerd uit te voeren en een rem te

zetten op extra ontslagen, is er een ‘factor Z’ in het leven geroepen. Die houdt in

dat indien er meer dan 197 ontslagen vallen om economische of technische

reden tot einde sociaal plan, er per overschrijding een boetebedrag betaald

wordt. Deze eindafrekening wordt dan gemaakt op het einde van de rit.

De ontslagmodaliteiten naar leeftijd en anciënniteit :

- 50 jaar

Formule Claeys

Vertrekpremie per jaar anciënniteit op basis van het

brutoloon

Bestaanszekerheid (gedurende 12 maanden wordt dit

bijgepast bij de werkloosheid) of

Reactivatiepremie (gedurende 12 maanden wordt dit

bijgepast bovenop de nieuwe inkomsten ongeacht het

nieuwe statuut van de werknemer, ...)

50 maar nog geen 55 jaar

Ofwel : idem -50 jaar

Ofwel :

4 maand opzeggingsperiode per begonnen schijf van 5

jaar anciënniteit

Na de periode van verbrekingsvergoeding : bijpassing

tot leeftijd tot 65 jaar, ongeacht het statuut van de

werknemer

55+

Ofwel : idem -50 jaar

Ofwel :

4 maand opzeggingsperiode per begonnen schijf van 5

jaar anciënniteit

Na de periode van verbrekingsvergoeding : verbeterde

bestaanszekerheid tot de wettelijke pensioenleeftijd,

ongeacht het statuut van de werknemer

Voortzetting medisch plan tot de wettelijke pensioenleeftijd

En om met een positieve noot te eindigen : naast dit

sociaal plan werd tegelijkertijd een cao werkzekerheid

afgesloten voor de periode na deze Work Force

Reduction : november 2011 - oktober 2012.

Hierbij nog een woordje van dank aan onze HP-kern !

Leen VAN LIERDE

VRIJUIT/NOVEMBER 2010


edrijvig 13

BEKAERT | DANKJEWEL, MARNIX !

In oktober laatstleden ging Marnix Naert met brugpensioen

bij Bekaert Zwevegem. Dat konden we

niet zomaar laten voorbijgaan, zeker niet met zijn

loopbaan van 38 jaar, waarvan heel wat jaren ten

dienste van de ACLVB-kern.

In 1972 begon Marnix te werken bij de wereldbekende

staaldraadfirma Bekaert in Zwevegem.

Dankzij collega’s Georges Van Den Heede en Jannick

Devos schreef Marnix zich begin jaren ‘90 in voor de

vorming. En daar kreeg hij natuurlijk de vakbondsmicrobe

te pakken. Niet lang daarna was Marnix

klaar voor een verder engagement. In 1995 kon

Marnix Naert (op beide foto’s naast ACLVB-voorzitter Jan

Vercamst) werd in de bloemetjes gezet voor zijn jarenlange

inzet in de ACLVB-kern bij Bekaert.

Bestendig Secretaris Jean-Claude Hollebeke Marnix

overtuigen kandidaat te zijn op de ACLVB-lijst voor

de sociale verkiezingen; in 1997 werd hij delegee en

dat bleef hij al die jaren met hart en ziel.

Verkiezing na verkiezing kon de solide ACLVB-kern

onder leiding van het onafscheidelijk duo Jannick

Devos/Marnix Naert zijn positie bij Bekaert bestendigen

en verstevigen. Strijdvaardig maar begaan

met de belangen van de collega’s-werknemers

gingen ze geen enkel probleem uit de weg.

Sluitingen van afdelingen, reorganisaties, woelige

onderhandelingen : ze hebben het allemaal meegemaakt

en kwamen er alleen maar sterker uit !

De laatste sociale verkiezingen in 2008, ondertussen

samen met Bestendig Secretaris Geert

Debevere, kon er zelfs nog wat vooruitgang

geboekt worden. Marnix was tevreden; hij kon binnenkort

met een gerust hart de fakkel doorgeven

aan de jongeren, die het werk onverminderd zullen

voortzetten.

Op 15 oktober zwaaide Bekaert Zwevegem Marnix uit

met een geslaagde, zelfs emotionele afscheidsreceptie.

In aanwezigheid van de voltallige ACLVB-kern,

Nationaal Voorzitter Jan Vercamst, Zonesecretaris

Jean-Claude Hollebeke, Bestendig Secretaris Geert

Debevere en enkele ACLVB-collega’s werd hij oprecht

in de bloemetjes gezet.

Marnix, een welgemeende dankjewel en het ga je

goed ! Vergeet niet op tijd en stond eens binnen te

springen bij ons en je werkmakkers !

Els DEPOORTER

Speciale aanbieding !

Geniet 20 % korting

met uw WINcard !

Cirque du Soleil komt op 4 januari 2011

terug naar Brussel met de Europese première

van de grootste Big Top-voorstelling

die het ooit heeft opgevoerd.

Corteo, wat "processie" betekent in het

Italiaans, is een vrolijke optocht, een feestelijke

parade ingebeeld door een clown. In

deze voorstelling worden de passie van de

acteur en de elegantie en kracht van de

acrobaat samengevoegd om het publiek

onder te dompelen in een theatraal verhaal

van plezier, humor en spontaneïteit dat zich

afspeelt in een mysterieuze ruimte tussen

de hemel en de aarde.

SPEELDATA

Vanaf woensdag 5/01/2011 t.e.m. zondag

23/01/2011

PLAATS

Grote witte Cirque du Soleil tent

Kart Expo

Alfons Gossetlaan 11

1702 Groot-Bijgaarden

PRIJZEN (de korting voor Wincard-houders werd reeds verrekend)

CAT 1 CAT 2 CAT 3

Volwassenen € 60,00 € 44,00 € 28,00

Kind € 42,00 € 31,00 € 19,75

Student € 42,00 € 31,00 € 19,75

Senior 65+ € 42,00 € 31,00 € 19,75

RESERVATIES

Tickets kunnen besteld worden via www.wincard.be –

evenementen.

Betaling enkel mogelijk met creditcard !

3 Senioren en studenten = tarief kinderen

3 Kinderen: van 2 t.e.m. 12 jaar, student : 13+ mits

voorlegging studentenpas, senioren: 65+

3 Senioren en studenten dienen een ticket ‘kind’ aan te

kopen.

3 Geen kortingen op Front Rows, Tapis Rouge et Premium

tickets !

3 Korting niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.

3 Opgelet : aanbod NIET geldig op voorstellingen van

vrijdagavond en zaterdagnamiddag en -avond

VRIJUIT/NOVEMBER 2010


14

Non-profit

uit de sector

GESLAAGDE FIETSACTIE IN GENT

Op donderdag 28 oktober was er in Gent een fietsactie aangekondigd

door het gemeenschappelijk vakbondsfront. De

vakbonden wilden deze dag aangrijpen om de politieke partijen

wakker te schudden voor de onderhandelingen van de

vijfjaarlijkse non-profitakkoorden. De Liberale Vakbond was

ook van de partij met een enthousiaste delegatie vanuit alle

afdelingen in Oost-Vlaanderen.

We startten op het Sint-Pietersplein, waar het verzamelen geblazen was om 10

u. Tegen 10.30 u. was iedereen paraat om te vertrekken. Van het Sint-Pietersplein

ging het langs het Sint-Pietersstation en vandaar naar de Koning Albertlaan,

waar zich niet alleen onze administratieve zetel bevindt, maar ook de lokale

afdeling van de CD&V. Een volksvertegenwoordiger kwam ons te woord staan.

Wij hebben hem herinnerd aan het indienen van de eisenbundel, op 2 februari

2010, reeds 9 maanden geleden. Op die tijd kan een zwangerschap beëindigd

worden, dus kunnen we wel degelijk stellen dat de sector hoogzwanger is van een

nieuw akkoord. Dagelijks ondervinden de verpleegsters te hoge werkdruk, of moeten

verzorgenden ondanks lichamelijke letsels op latere leeftijd blijven verder

werken. Op de lange termijn dreigen grote tekorten in de sector van de rust- en

verzorgingstehuizen. Enzoverder. De overheid laat echter na om in gang te schieten,

want de vakbonden hadden op het moment van de actie nog geen uitnodiging

gekregen om de onderhandelingen

te beginnen. Integendeel,

halfweg oktober kwam Minister van

Cultuur Joke Schauvliege (CD&V)

met het bericht dat er een kwart

van de inkomsten van de volkshogescholen

(Vorming Plus) zal afgenomen

worden ! Op federaal niveau

werd ondertussen een akkoord van

korte duur met beperkte engagementen

afgesloten. Een kruimel

voor de werknemers !

Voor de vakbonden is het dus hoogtijd dat er een nieuw

akkoord komt. Deze hoogdringendheid werd nog benadrukt

door het overhandigen van een tijdbom aan de

politicus.

Vervolgens gingen we nog langs bij N-VA en Sp.A, waar

dezelfde boodschap werd gebracht. We kregen enkel te

horen dat er weinig geld was en dat de onderhandelingen

halfweg november zouden aangevat worden.

Weinig goed nieuws dus. Desondanks kunnen we

tevreden terugkijken op een geslaagde actie. Wat

acties betreft, geldt niet alleen “hoe meer zielen, hoe

meer vreugde”, maar ook “hoe meer zielen, hoe meer

kans op resultaten”. Bedankt dus aan de aanwezige

sympathisanten en militanten.

Op 19 november heeft ondertussen ook een nationale

actie plaatsgevonden in Brussel, om nogmaals onze

eisen te benadrukken. Daarvan zult u een verlag kunnen

lezen in Vrijuit van december.

Johan VANDYCKE

GOEDE VRACHTWAGENCHAUFFEURS GEZOCHT ?

VRIJUIT/NOVEMBER 2010

Groot was de verbazing wel (en tevens niet) tijdens

het lezen van de Knelpuntberoepenkrant

van 29 september. Daarin staat een interview

met een transporteur uit het Antwerpse die duidelijk

stelt dat er steeds meer vacatures zijn

binnen de transportsector en dat die maar zeer

moeilijk kunnen worden ingevuld door

bekwaam personeel. Het is steeds moeilijker

om personeel te vinden dat de nodige vergunningen

heeft, daar het behalen ervan veel geld

en tijd kost, maar de voorwaarden steeds uitgebreider

worden. De problemen situeren zich

echter niet alleen op het vlak van het vinden

van het juiste personeel, maar ook omtrent het

houden van deze mensen.

De man heeft in wezen nog gelijk ook, want het

vinden van dit bekwaam personeel is een verhaal

op zich, maar het houden van bekwame

mensen is net iets anders. Goede werkomstandigheden

en een leuke werksfeer, evenals een

blijk van appreciatie, kunnen zeer sterk bijdragen

tot het houden van het bekwame personeel.

Spijtig genoeg moeten we nog veel te vaak

vaststellen dat er grote fouten gebeuren en blijven

gebeuren binnen deze boeiende sector. Ik

geef enkele voorbeelden : tekorten van lonen,

niet respecteren van rij- en rusttijden door

extreme druk van de werkgever, constante controles

door de werkgevers en aanhoudende misverstanden

tussen dispatch systemen en chauffeur,

maar evengoed grote mobiliteitsproblemen

en verkeersagressie tegen rijdend personeel.

Werken in de transportsector vergt dan ook

moedige en gemotiveerde mensen die zich

steeds ten volle willen inzetten en steeds gefocust

dienen te blijven, maar vaak weinig of

geen appreciatie hiervoor krijgen.

Een ander item dat steeds terugkomt en bij

vele Belgische chauffeurs voor zeer veel wrevel

zorgt, is het fenomeen van de “buitenlandse”

chauffeurs in Belgische vrachtwagens.

Iedereen ziet wel de Poolse, Roemeense,

Bulgaarse, enz. nummerplaten op de weg op

een in wezen Belgische vrachtwagen. Malafide

constructies (de postbus in het buitenland),

opgezet door werkgevers om tegen zo weinig

mogelijk kosten te kunnen transporteren, zijn

een ware pest voor de sector.

Let wel, dit artikel is allesbehalve een discriminerend

betoog tegen de “buitenlandse” chauffeurs,

want zij zijn zeer zeker ook het slachtoffer.

Rijden tegen dumpingprijzen, geen enkele

sociale zekerheid, onvoldoende voorzieningen

voor hygiëne en erbarmelijke loonsvoorwaarden

zijn dagelijkse kost. Gelukkig zijn onze afgevaardigden

er, die proberen hen op te vangen.

We moeten anderzijds niet blind zijn voor de

wrevel die er al ontstaan is door bovenstaand

systeem bij de anciens in de sector, want ook

zij zien hun job in gevaar komen. Het verwijt

“jullie zijn te duur” mogen ze dan ook zeer

vaak horen.

Spijtig genoeg is dit allesbehalve een makkelijk

verhaal, laat staan een makkelijke discussie,

vermits er hier veel belangen spelen en er

meerdere Europese richtlijnen en wetgeving

rond bestaan.

Toch mogen we deze discussie niet uit de weg

gaan en is het zoeken naar aanvaardbare

oplossingen een permanente opdracht van ons

als vakbond.

Olivier COENEN


Grote enquête «Wie bent u» ?

enquête

ECHTE VAKBONDSMENSEN

15

Vakbondsleden en liberalen. Dat is hoe u

zichzelf omschrijft volgens de grote enquête

die ACLVB toevertrouwde aan de Universiteit

van Gent (*) en CRISP (**). Het idee ontstond

tijdens het congres over ons sociaal liberalisme

in 2008 tijdens hetwelk Nationaal

Voorzitter Jan Vercamst beloofde om een

werkgroep te starten over de benaming van

onze organisatie. Het doel van de enquête

werd vervolgens uitgebreid. We maakten van

de gelegenheid gebruik om u beter te leren

kennen om zo te bepalen of de koers die

ACLVB vaart de juiste is, op ideologisch vlak

en bij onze sociaal-economische eisen.

Om de objectiviteit te garanderen, de onontbeerlijke

kijk van een buitenstaander te hebben en zeker te zijn

van een wetenschappelijke benadering van in het

begin, hebben we ons gericht tot twee gezaghebbende

instellingen op het vlak van onderzoek en analyse van

de Belgische samenleving. ACLVB wou de campagne

op een transparante manier uitvoeren, zonder angst

voor de resultaten. Bij aanvang werd overeengekomen

dat de Universiteit van Gent en CRISP vrij zouden zijn

om hun bevindingen te publiceren. Bernard Noël, die

op vraag van het Nationaal Bureau de werkgroep voorzat,

benadrukt dat er snel een algemene sfeer van vertrouwen

was. Na de feiten leek het risico beperkt, want

we kunnen blij zijn met de antwoorden op de enquête,

maar voordien ... was het gedurfd. In afwachting van

de publicatie door de vorsers, zijn hier alvast enkele

lessen die we hebben getrokken uit een eerste (dik)

rapport van 366 pagina's gevuld met tabellen.

Tevreden over uw vakbond

Laat ons toe er eerst op te wijzen dat uw appreciatie

van de diensten die wij leveren bijzonder goed is, net

als de vriendelijkheid van het personeel. Het bewijs : u

blijft heel lang lid, 50,2 % meer dan 10 jaar.

Niet alles is perfect en er zijn redenen om ontevreden

te zijn wanneer u tijdens uw lidmaatschap in contact

komt met onze diensten. Gelukkig wordt alles snel bijgelegd

wanneer er een conflict is. Een ander bewijs ?

89,57 % heeft nog nooit overwogen om de Liberale

Vakbond te verlaten voor een van de twee andere vakbonden

of om niet langer bij een vakbond aangesloten

te zijn. Er zijn ook relatief weinig "overlopers". 64,6 %

is nooit lid geweest van een andere vakbond.

Wat verwacht u hoofdzakelijk van ons ? Dat wij u een

bepaalde zekerheid geven op het werk. Uw ACLVB-bijdrage

is een soort verzekering tegen problemen met uw

werkgever op individueel vlak en een collectieve verdediging

van werknemers waarvan u ook geniet. U stelt

de juridische bijstand en de betaling van werkloosheidsuitkeringen

op prijs.

U bent over het algemeen van mening (62,3 %) dat uw

plaatselijke ACLVB-secretariaat de plaats is waar u

passende hulp krijgt voor uw problemen.

30

25

20

15

10

5

0

Meer werkzekerheid

Lonen verhogen

Werkomstandigheden verbeteren eren

Belastingen verminderen

Sociale zekerheid versterken

S

Meer arbeidsplaatsen voor de jongeren

Combinatie arbeid en privé-leven

Meer macht aan werknemers

Eerste pijler

Inflatie tegengaan

Brugpensioen behouden

Milieu

Tweede pijler

Derde pijler

Meer opleidingen

Werktijd verkorten

VRIJUIT/NOVEMBER 2010


16 enquête

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Meestal wel

Soms swe wel, soms soms niet

Meestal eestal eestal eestal niet

Niet iet van toepassingoepassing

De Liberale Vakbond is een grote familie, deze uitdrukking is niet ijdel, want

38,1 % zegt aangesloten te zijn op advies van zijn familie en 20,9 % op eigen

initiatief, 11,4 % via een vakbondsafgevaardigde en 10,6 % via een vriend.

Een tegenwicht

U gelooft in het nut en de doeltreffendheid van de vakbonden in het algemeen

voor het verbeteren van het lot van de werknemers. Ze vormen een bekwaam

tegenwicht voor werkgevers en overheid. U vindt het niet normaal dat de werkgever

alles kan beslissen in het bedrijf. Werknemers moeten ook inspraak hebben

in het beheer of ten minste in belangrijke beslissingen die de toekomst

bepalen. U bent van mening dat de aandeelhouders niet de enige eigenaars

zijn van het bedrijf.

Natuurlijk is dit tegenwicht alleen effectief als de werknemers elkaar helpen. U

bent ervan overtuigd dat werknemers solidair moeten zijn als er een conflict

ontstaat in de onderneming, zelfs indien zij het risico op sancties lopen.

Wie bent u?

De sociologische samenstelling van de ACLVB-leden zal meer dan een buitenstaander

verrassen. 61,34 procent onder u werkt, 36,78 % heeft gewerkt en

1,88 % heeft nooit gewerkt. Bij diegenen die werk hebben, werkt 74,28 % voltijds

en 25,72 % deeltijds. Een goede meerderheid heeft een arbeiderscontract

(55,14 %), 33,95 % is bediende en 4,14 % kader. ACLVB is dus geen elitaire

organisatie van kaders en zelfstandigen zoals sommigen denken omdat ze de

organisatie niet goed kennen. Het contract van onbepaalde duur blijft het ideaal

en is gelukkig de norm met 85,06 %. De kwetsbare tewerkstelling heeft

betrekking op de 4,72 % contracten van bepaalde duur en uitzendkrachten

(2,76 %). In dit magazine geven we vaak het woord aan de werknemers in

bedrijven waar er sociale verkiezingen zijn. We vergeten echter de werknemers

uit de kmo's niet. 28 % van onze leden werkt in een bedrijf met minder dan 20

werknemers en 15,4 % in een bedrijf met 20 tot 49 personen.

Onder de sociaal verzekerden vinden we een meerderheid

aan werklozen. Een situatie waaruit het moeilijk te ontsnappen

is aangezien 54,4 % reeds meer dan 2 jaar zonder

werk zit.

NB : De enquête richtte zich niet tot de leden van het VSOA, de

openbare sector van ACLVB.

Sociale zekerheid onontbeerlijk

Als er al een vakbondsthema is, dan bent u met een

overweldigende meerderheid van mening dat de sociale

zekerheid een van de fundamenten is van onze

samenleving. Het is de beste manier om te zorgen voor

het welzijn van iedereen in geval van problemen. Het is

niet minder krachtig dan voorheen.

Maakt het de mensen onverantwoordelijk en lui ? Een

grote meerderheid denkt van niet.

Is de sociale zekerheid in gevaar of ten minste toch

sommige van haar onderdelen ? Met betrekking tot het

pensioen is uw mening duidelijk. Er zijn er maar weinig

die zich geen zorgen maken over de betaling van de

pensioenen voor hun kinderen, de toekomstige generaties

en zelfs hun eigen pensioen. Langer werken omdat

we langer leven, is voor u minder evident. Trouwens,

velen vinden dat de tweede pensioenpijler (groepsverzekeringen)

en de derde pijler (individueel sparen)

gestimuleerd moeten worden.

Actiemiddelen

Aan vakbondszijde heeft elke vakbond zijn eigen kenmerken.

Van de ACLVB is geweten dat ze de voorkeur

geeft aan het zoeken van een oplossing door dialoog in

plaats van het veroorzaken van een conflict. Als er verder

moet worden gegaan, dan verkiest u de gebruikelijke

middelen, zoals petities, ludieke acties, demonstraties,

stiptheidsacties en stakingen met stakingsaanzeg.

U bent meer terughoudend voor staking zonder

stakingsaanzeg en bedrijfsbezettingen. U verwerpt het

aanrichten van vernielingen aan het bedrijf en de gijzeling

van de werkgever of zijn vertegenwoordigers. In

elk geval denkt u dat staking niet het enige wapen is

van de werknemers om gehoord te worden.

Werkgelegenheid op de eerste plaats

Waarschijnlijk omdat werk het beste middel tot sociale

integratie blijft, is werkzekerheid uw voornaamste

zorg. Op respectabele afstand gevolgd door het verhogen

van de lonen en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Dan komen de belastingverlagingen

(wat onrechtstreeks neerkomt op koopkrachtverhoging)

en het versterken van de sociale zekerheid.

Daarna volgen de toegang tot de arbeidsmarkt voor

jongeren en een betere combinatie van werk en privéleven.

Geld maakt niet gelukkig ...

... maar draagt er wel sterk aan bij. Een aantal vragen

gingen over uw perceptie op uw positie op de maatschappelijke

ladder en uw inkomen. Bijna de helft

(48,5 %) vindt het inkomen van zijn huishouden voldoende

om te leven, 18,5 % gelooft dat er meer nodig

is, 19,3 % heeft problemen en 5,3 % heeft de grootste

moeite om de eindjes aan elkaar knopen.

Een actieve werknemer bevindt zich in een comfortabelere

situatie dan een bruggepensioneerde, een

gepensioneerde of werkloze. Het verliezen van een

VRIJUIT/NOVEMBER 2010


enquête 17

baan is traumatisch. Iemand die net werkloos geworden is, schat

zijn financiële situatie zorgelijker in dan langdurig werklozen (meer

dan twee jaar). Dit is enerzijds te verklaren omdat mensen een

direct verband leggen tussen het verloren loon en uitkeringen en

anderzijds door een aanpassing van de behoeften aan een laag

inkomen. De samenstelling van het huishouden heeft invloed op de

perceptie van het inkomen. Hoe meer kinderen er zijn, hoe moeilijker

het is. Ten slotte willen we er op wijzen dat huiseigenaren hun

situatie gunstiger inschatten dan huurders.

(Te) weinig gekende voordelen

Vreemd genoeg zijn er maar weinigen die kiezen voor de ACLVB voor

de voordelen die we bieden : vakantiehuizen, de WinCard ...

Nochtans worden ze sterk geapprecieerd ... door degenen die ze

kennen. Het probleem is dat ze een minderheid vormen.

Het is verwonderlijk dat 57,9 % van jullie beweren nooit te hebben

gehoord van de Weetwijzer, een samenvatting van de sociale wetgeving

die in twee vormen bestaat, een boek en een website (weetwijzer.be).

We nodigen jullie uit om de Weetwijzer zo snel mogelijk

te ontdekken. We zullen zeker de extra-syndicale voordelen die verbonden

zijn aan uw lidmaatschap beter kenbaar moeten maken.

Syndicalist en liberaal

De Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België. Kortweg,

ACLVB. Een moeilijke naam om te onthouden en uit te spreken,

horen we zo nu en dan. De benaming "Liberale Vakbond" is zonder

twijfel duidelijker. Sommigen beweren dat het bijvoeglijk naamwoord

“liberale” moeilijk om dragen is. Wel, u bent blijkbaar

gehecht aan deze eindeloze benaming en haar afkorting. Het is een

veilige waarde die ons perfect identificeert. U vindt de woorden

“vakbonden”, “liberale” en “België” in een vergelijkbaar percentage

belangrijk tot zeer belangrijk. U bent niet per toeval lid van de

ACLVB. Het vormt een bewuste keuze. Het woord “liberaal” komt

voor de meerderheid onder u niet te politiek geladen over, een bijkomend

bewijs dat wat telt onze eigen opvatting van het sociaal

liberalisme is. Is het ook niet duidelijk verankerd in onze statuten

50

40

30

20

10

0

Helemaal Helemaal maal niet belangrijk

belangrijk

Niet iet belangrijk

ijk

noch noch ch belang

belangrijk

noch noch och onbelangr

onbelangrijk

ijk

Belangrijk

ijk

dat we onafhankelijk zijn van elke politieke partij ? De enquête

bevestigt in ieder geval dat de liberale syndicalisten geen stemadvies

willen ontvangen van hun vakbond. Wij respecteren hun keuze.

BEDANKT OM TE REAGEREN

De werkgroep begon, in samenwerking met de Universiteit van Gent

en het CRISP, met het uitwerken van een vragenlijst en het selecteren

van een representatieve steekproef van de leden werkzaam in de

private sector.

Van de 11.600 vragenlijsten die verstuurd werden, kregen we 4.759

bruikbare exemplaren terug. Met een uitzonderlijke antwoordgraad

van 41,07 % is de enquête een momentopname van alle ACLVBleden.

Dank u voor het talrijk beantwoorden van de vragen, zelfs op

enigszins indiscrete vragen rond uw inkomen en uw religieuze of

politieke overtuigingen.

VRIJUIT, UW FAVORIETE

INFORMATIEKANAAL

In een tijd waarin het internet wijdverspreid is geworden, blijft Vrijuit

uw favoriete informatiekanaal. We waren aangenaam verrast om te

leren dat 16,4 % van u het leest van de eerste tot de laatste pagina.

De website wordt door 30,9 % van de steekproef af en toe

bezocht, 3,1 % doet dat regelmatig, terwijl 40 % het niet raadpleegt

en 26 % geen internetverbinding heeft .

Het syndicalisme is een zaak van mannen en vrouwen, we werken

niet met koopwaar, en bij de Liberale Vakbond vooral is de persoonlijke

ontwikkeling ons doel. Het is dan ook normaal dat u voorkeur

geeft aan directe contacten - onder vier ogen - met het ACLVB-personeel

op contacten per telefoon, brief of e-mail.

Helemaal l belangrijk

belangr

ijk

(*) Ghent Institute for Political Studies

(**) Centre de Recherche et d’Information socio-politiques

VRIJUIT/NOVEMBER 2010


18

enquête

CARL DEVOS

Universiteit Gent

UNIEK ONDERZOEK

LEVERT VEEL BRUIKBARE

INFORMATIE OP

JEAN FANIEL

CRISP

DE ACLVB ?

ONGEÏDENTIFICEERD OBJECT !

Zowel het Ghent Institute for Political Studies (GhIPS) van de Universiteit Gent

als CRISP werden door ACLVB aangezocht om dit onderzoek te voeren.

Professor Carl Devos, voorzitter van het GhIPS aan de vakgroep Politieke

Wetenschappen, greep meteen deze uitzonderlijke kans aan. “Het gebeurt

niet alle dagen dat spelers uit het maatschappelijk middenveld tot een dergelijk

grootschalig en verreikend onderzoek overgaan. Bovendien is ACLVB

niet zomaar de eerste de beste middenveldorganisatie. Als een van de klassieke

vakbonden heeft deze organisatie invloed, en het is altijd interessant

als een invloedrijke speler zich opent voor zo'n onderzoek. Bovendien: een

vakbond die liberaal is, dat alleen al maakt ACLVB uniek. Zijn mensen er lid

van omwille van of ondanks het feit dat de vakbond liberaal is ? Dat aspect

bijvoorbeeld interesseerde me zelf ook.”

De financiering van de bevraging mocht dan wel door ACLVB gebeuren, toch

stond de vakbond erop dat het onderzoek in alle objectiviteit zou geschieden.

“Dat was ook voor ons als wetenschappers uiteraard een absolute vereiste.

Tevens verzekerde ACLVB ons dat ze ons volledig autonoom zou laten in het

formuleren van conclusies.”

“De samenwerking met de Liberale Vakbond is zeer goed verlopen”, getuigt

Carl Devos. “ACLVB is alle afspraken nagekomen. Ze heeft ons - vanuit haar

wil tot ernstige medewerking - veel interne gegevens verstrekt, die wij op

onze beurt vertrouwelijk hebben behandeld.”

“Het sop is de kool zeker waard, dit onderzoek leverde zeer veel informatie

op. Zelfs al zitten er geen spectaculaire resultaten in die iedereen van zijn

sokken blazen. Er was een voldoende grote respons, waardoor de resultaten

representatief zijn. Interessant is ook dat de enquête deels een attitudeonderzoek

beoogde. Zo werd bijvoorbeeld gepolst naar de partijpolitieke opvattingen

van de ACLVB-leden. Het is uniek dat ACLVB daar heeft willen over

spreken en dat ze zich dus niet beperkt heeft tot een tevredenheidsonderzoek.”

Los van de resultaten heeft het onderzoek al heel wat bijgebracht voor de

politicologen. “Er steekt zeer veel materiaal in waarop we ook morgen kunnen

verderwerken”, aldus Carl Devos.

Dat de studie mag gezien worden, blijkt alvast uit het voornemen van de

professor om er - met medewerking van de universitaire assistenten Steven

Lannoo en Emmanuel Mus - een boek over te publiceren.

Op radio en televisie horen we Jean Faniel regelmatig antwoord geven

op vragen over de politieke situatie van België. Het geheel van zijn

onderzoeken is echter veel ruimer, zoals blijkt uit het onderwerp van zijn

doctoraatsthesis : De relatie tussen de Belgische vakbonden en de

werklozen. Het was dus de aangewezen persoon om namens CRISP de

enquête mee te voeren.

"De Liberale Vakbond is een niet-geïdentificeerd sociaal-politiek object

of beter gezegd, vreemd, ongebruikelijk en tezelfdertijd intrigerend,

zonder buitenlandse equivalent. In de verzuilde Belgische samenleving

(socialistisch-liberaal-katholiek) kan je zowel liberaal als syndicalist

zijn. Wij begrijpen niet waarom (dat was niet het onderwerp van het

onderzoek), maar het feit is er. Dit wordt bevestigd door het feit dat de

ACLVB-leden politiek eerder centrumrechts zijn en ook vlugger geneigd

zijn aan te sluiten bij de Liberale Mutualiteit. Het onderzoek toont duidelijk

aan hoe de ACLVB-leden syndicalist zijn. Hun prioriteiten zijn zeer

onthullend voor wat de Belgische vakbeweging is : een subtiele mix van

bescherming op het werk, collectieve belangenbehartiging en voorzieningen

zoals de betaling van werkloosheidsuitkeringen.

Wat echter niet uit de enquête blijkt, is wat het woord liberaal voor hen

betekent. We kunnen lessen trekken uit de statistieken van deze vragenlijst,

zonder te vergeten dat het 4.700 verschillende personen zijn

die gereageerd hebben met misschien wel elk hun mening over het

liberalisme."

Ons sociaal liberalisme

Vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid zijn de

kernwaarden van het sociaal-liberalisme zoals de 627 afgevaardigden

het hebben geherdefinieerd tijdens het ACLVB-congres op 15 februari

2008.

Waarom leggen we de nadruk op ons sociaal liberalisme ? Omdat er verschillende

benaderingen bestaan binnen de grote stroming die het liberalisme

is. Waar het ons op dat congres om te doen was, was onze conceptie

van sociaal-liberalisme te bepalen.

Voor ons zijn vrijheid, solidariteit, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid

onlosmakelijk met elkaar verbonden waarden om het welzijn te

verbeteren en de belangen te verdedigen van mensen, werknemers en

uitkeringsgerechtigden. Om dit doel te bereiken, rekenen we op de solidariteit

van de groep. De Liberale Vakbond stelt natuurlijk het individu

centraal. Ons syndicalisme staat ten dienste van het individu en niet

omgekeerd.

VRIJUIT/NOVEMBER 2010


internationaal 19

Solidariteit tussen vrouwen en mannen

1 STE NATIONALE GENDER CONFERENTIE VAN

DE ZUID-AFRIKAANSE VAKBOND SACCAWU

Van 19 tot 21 augustus kwamen meer dan 100 vrouwen en

mannen uit alle 9 Zuid-Afrikaanse provincies samen in

Kaapstad voor de SACCAWU 1ste Nationale Gender Conferentie.

Het thema luidde “Intensify the struggle for decent work and advance the struggle

for gender equality in all spheres of life” of : voer de strijd voor waardig werk

en gender gelijkheid op in alle levensaspecten. Met dit thema behandelde de conferentie

die sleutelaspecten die ook wereldwijd door internationale instanties

zoals het Internationaal Vakverbond (IVV) en de Internationale Arbeidsorganisatie

(IAO) aangekaart worden.

Onderbetaalde, ondergewaardeerde en atypische jobs

Vrouwen zijn meestal degenen die in onderbetaalde, ondergewaardeerde en atypische

jobs terechtkomen. De overgrote meerderheid hiervan zijn de jongere vrouwen.

Het thema ligt bijzonder nauw aan het hart van SACCAWU (South Africa

Commercial, Catering & Allied Workers Union), met haar meer dan 60 % vrouwelijke

leden die in de groot- en kleinhandelsector werken. Voor de inhoudelijke invulling

van de conferentie hebben de genderstructuren van SACCAWU veel inspiratie

opgedaan tijdens hun deelname aan de 1ste Vrouwenconferentie van het IVV in

oktober 2009 te Brussel en de genderworkshop die onder leiding van Sabine

Slegers, Nationaal Secretaris ACLVB, in november 2009 te Zuid-Afrika plaatsvond.

Gedurende de driedaagse conferentie werd hard gewerkt rond een eigen genderbeleid

voor SACCAWU. Met het oog op het volgende nationaal congres werden de

deelnemers in thematische commissies verdeeld. Zo waren er commissies rond

de Waardig Werk Agenda, strategieën om vrouwen van afgevaardigden tot nationaal

leiderschap te ontwikkelen, een commissie om te zorgen dat de ontwerpbeleidsdocumenten

rond gender alle resoluties respecteren, en een commissie

die de beleidszaken en -processen behartigde. Bij het conferentiemateriaal zat

er voor elke deelnemer een bundel met praktische informatiefiches, die speciaal

waren ontworpen om afgevaardigden in de bedrijven te helpen om een beter en

concreter genderbeleid te voeren.

Het goede voorbeeld uit België

Een bijzonder woord van dank werd door de eerste

adjunct-president Louise Thipe aan de ACLVB gericht

voor zowel de solidariteit in het realiseren van de conferentie,

als de steun aan kennisdeling en advies dat

ACLVB gaf inzake de gender thematiek. Met de woorden

van de COSATU-afgevaardigde Freda Oosthysen : “Wij

moeten als vakbond leren om te delen. Wij moeten elke

dag onze kennis met elkaar delen, en wij moeten blij

zijn en ons goed voelen wanneer een collega groeit als

gevolg van zaken die wij met hem gedeeld hebben.”

Het Belgische Gender Charter, een initiatief dat tot

stand kwam door de samenwerking tussen de drie

Belgische vakbonden, werd aangehaald als een goed

praktijkvoorbeeld. Hierin engageerden de Belgische

vakbonden zich om enerzijds de gelijke kansenproblematiek

tussen vrouwen en mannen meer aandacht te

geven in hun dagelijkse werking, en anderzijds om iets

te doen aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen

in eigen rangen.

De ACLVB en BIS zijn trots deel uit te maken van een

partnerschap met SACCAWU, aangezien die een thema

als gender hoog op de agenda zet. Wij zullen onze internationale

solidariteit blijven uitbouwen met onze zusterorganisaties

in het zuiden om ook hun de gelegenheid

te bieden te blijven vechten voor waardig werk.

Internationale Dienst

VRIJUIT/NOVEMBER 2010


20 europa

Gezien het multiculturele karakter van de

Balkanlanden heeft de Belgische

vakbondscohesie altijd veel succes gehad in

die landen. Ze begrijpen niet hoe een nietconflictuele

samenwerking tussen vakbonden

van eenzelfde land mogelijk kan zijn.

20 JAAR VAKBONDSSAMENWERKING

MET MIDDEN- EN OOST-EUROPA

Sinds 1989 leidt de ACLVB veel syndicale samenwerkingsprojecten

met de landen van Midden- en Oost-Europa en

bepaalde landen uit de Kaukasus. We vermelden hier enkel

een aantal van onze meest succesvolle acties.

VRIJUIT/NOVEMBER 2010

Kenmerkend voor België is de praktijk van sociale dialoog

en onderhandelingen tussen vakbonden en werkgeversorganisaties.

De instellingen voor sociale dialoog

die na de Tweede Wereldoorlog werden opgericht,

worden vaak als voorbeeld aangehaald. Tijdens verschillende

bijeenkomsten die sinds de val van de Muur

georganiseerd werden, hebben we er op gelet om dit

bijzondere Belgische kenmerk te beklemtonen.

Gezondheid en veiligheid

Allereerst willen we benadrukken dat een van de thema's

die ons dierbaar zijn en waaraan we veel energie

en middelen hebben besteed de veiligheid en gezondheid

op het werk is. In 2004 reeds hebben we een project

opgezet rond de richtlijn van 12 juni 1989 betreffende

het uitvoeren van maatregelen voor de verbetering

van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers

op het werk. We zaten rond tafel met vakbonden

uit Estland, Letland, Litouwen, Bulgarije en

Roemenië.

In Bulgarije voerden we actie rond de hervorming van

de suikersector (van een gedragscode tot de gevolgen


europa 21

van de herstructurering). We werkten ook

samen in de scheikundige nijverheid : van

REACH tot de Europese vennootschap. We

brachten de vertegenwoordigers van de

beide Bulgaarse vakbonden samen : Citub

en Podkrepa.

In de Tsjechische Republiek begon onze

samenwerking in de banksector met

CMKOS. KBC heeft een sterke aanwezigheid

in dit land en we hebben de werknemersafgevaardigden

van beide landen aangemoedigd

om elkaar te ontmoeten. We hebben

door de jaren heen ook nauwe banden

gesmeed met de vakbond OSPO die goed

vertegenwoordigd is in de distributiesector.

We hebben elkaar verscheidene keren ontmoet

: in 2001 als onderdeel van een project

over de invoering van de euro (voorbereiding,

gevolgen voor de arbeidsomstandigheden,

de opleiding van het personeel).

In 2003 hebben wij gesproken over de

standaardisering van de werkvormen in

multinationale ondernemingen. In 2006

hebben we bijgedragen aan de opbouw van

de vakbondscapaciteiten in de collectieve

sectorale onderhandelingen (groep Metro).

Meer recent, vorig jaar om precies te zijn,

hebben we een syndicale delegatie van

deze organisatie aangemoedigd om de

directie van Makro in Eke te ontmoeten.

In Rusland hebben we in eerste instantie

de uitdagingen nagegaan van de privatiseringen

en hun gevolgen in de sociale sfeer.

Vervolgens hebben we een project ontwikkeld

over de arbeidsrechtbanken en de

sociale dialoog. Onze samenwerking ging

veel verder dan Rusland want we hebben

samengewerkt met Oezbekistan en

Kazakstan, landen waar er sprake is van

een sterke syndicale wil om zich tot Europa

te richten.

Met Georgië hebben we projecten ontwikkeld

over de sociale dialoog en het

Gemeenschapsrecht voor een versterking

van de collectieve onderhandelingen. Onze

Georgische collega's hebben herhaaldelijk

gepleit voor internationale hulp om, geconfronteerd

met een groeiend democratisch

deficit, hun vakbondscapaciteit te versterken.

Als ondertekenaar van het Europees

Sociaal Handvest en het actieplan voor het

nabuurschapsbeleid van de Europese Unie,

zou Georgië een voorbeeldfunctie moet vervullen

in de ontwikkeling van de sociale

dialoog, maar de huidige praktijk bewijst

het tegendeel. Wij hebben bijgedragen aan

de vorming van vakbondscollega's in deze

Europese en internationale instrumenten,

zodat ze een constructief nationaal debat

gestoeld op een goede basis kunnen lanceren

en versterken.

Een ander land waar we speciale aandacht

voor koesteren is Moldavië. Terwijl het land

aan de poorten van Europa ligt, blijft

Moldavië het armste Europese land. We

werkten meermaals samen met onze

Moldavische collega's : een syndicaal versterkingsproject

voor de ontwikkeling en

bevordering van de actieve sociale dialoog,

vorming over de rol van de vakbonden in de

informele economie met een opleidingshandboek

vertaald in hun taal en een informatiebijeenkomst

over de sociale gevolgen

van de uitbreiding van de Europese Unie. In

Moldavië kan de ACLVB zich verheugen over

de oprichting van een arbeidsinspectiebureau.

We overlopen kort onze acties in andere

landen : in Litouwen hebben we gewerkt

rond atypische vormen van werkgelegenheid

en de economische en sociale ontwikkeling.

In Polen hebben we talloze discussies

gevoerd over het openstellen van de

havensector (en de gevolgen van de voorgestelde

verordening van de Europese

Commissie) en later over de Europese

Ondernemingsraden. In Slovenië was ons

project gericht op de onderhandelingen op

sectoraal niveau (non-profit). In Letland

bespraken we het statuut van kunstenaars.

Met Malta hebben we een uitwisselingsproject

opgezet voor de uitwisseling van goede

praktijken en ervaringen in de horeca.

Met de andere Belgische

vakbonden

Globaal genomen hebben we ook veel

gewerkt in de Balkan en dit op een gecoördineerde

wijze met het Internationaal

Vakverbond en vooral dan met onze

Belgische vakbondscollega's. Gezien de

specifieke kenmerken van de regio en haar

multiculturele karakter is de Belgische

Onze Georgische collega's deden herhaaldelijk een beroep op internationale steun om hun

syndicale slagkracht te vergroten tegenover een toenemend democratisch deficit.

vakbondseenheid altijd zeer succesvol

geweest in landen die niet begrijpen hoe

een niet-conflictuele samenwerking tussen

vakbonden uit hetzelfde land mogelijk is.

Er dient opgemerkt te worden dat bijna al

deze projecten gekenmerkt werden door het

integreren en betrekken van de afgevaardigden

van onze organisatie. Wij zijn ervan

overtuigd dat zij de stuwende kracht zijn

van onze organisatie, de rechtstreekse

actoren van elk overleg en, in onze ogen, de

beste experts op het terrein.

Op de vraag of deze projecten hun vruchten

afwerpen, antwoorden wij dat toen we

begonnen aan deze samenwerking, de

Europese Unie nog niet uitgebreid was tot

de 27 lidstaten van vandaag. Natuurlijk

heeft de samenwerking tussen de ACLVB en

haar partners vruchten afgeworpen ...

WHAT'S NEXT ?

De ACLVB heeft deelgenomen aan de derde editie van de

jaarlijkse zomerschool die doorging in Wenen (Oostenrijk)

van 15 tot 17 september 2010. De titel van de conferentie

was "20 jaar van transformaties. Wat nu ?"

Deze bijeenkomst was bedoeld om de verjaardag te vieren

van 20 jaar transformatie en om van dichtbij de ervaringen

te bestuderen van de landen uit Midden- en Oost-

Europa tijdens deze periode. Uiteraard kwam de economische

en financiële crisis ook aan bod tijdens de discussies.

De deskundigen en leiders van de vakbonden uit

Midden- en Oost-Europa hebben ons op de hoogte

gebracht van de huidige situatie in hun respectieve landen.

Een andere belangrijke boodschap van de conferentie was

dat we moeten samenwerken om de belangen van werknemers

te versterken. We stellen vast dat multinationale

bedrijven verhuizen naar de landen in het oosten. Een van

de voorgestelde ideeën was het harmoniseren van de lonen

omdat de prijzen op de wereldmarkt gelijk zijn en alleen de

lonen lager liggen in de transformerende landen.

VRIJUIT/NOVEMBER 2010


22

uit de sector

SYNDICALE PREMIES

Belgische Rode Kruis (PC 330.015)

Jaar : 2010

Referteperiode : 1/09/2009 – 31/08/2010

Bedrag : vermeld op het attest

Dienstencheques (PC 322.01)

Jaar : 2010

Referteperiode : 1/7/09 – 30/6/10

Bedrag : € 80

Bijzondere voorwaarden : aangesloten zijn op het ogenblik van de

betaling.

Om recht te hebben moet men 65 dagen gepresteerd hebben in

de sector.

De eindejaarspremie 2010 wordt door het sociaal fonds betaald.

Eindejaarspremie

Jaar : 2010

Referteperiode : 1/7/09 – 30/6/10

Bedrag : nettopremie

Betaling : De eindejaarspremie wordt enkel door het sociaal

fonds betaald. Het fonds stuurt een formulier naar de betrokken

werknemers.

Bijzondere voorwaarden : 65 dagen prestaties in de sector met

inbegrip van de dagen moederschapsverlof en de werkloosheid

(die laatste met een maximum van 26).

De premie bedraagt 4,15 % van het tijdens de referteperiode verdiende

brutoloon, met inbegrip van de periode van moederschapsverlof

aan het gemiddelde loon van de vorige vier kwartalen.

RSZ = 13,07 % en bedrijfsvoorheffing = 23,22 %.

De eindejaarspremie 2010 wordt bij de belastbare inkomsten van

het jaar 2010 gevoegd, indien de premie vóór 31/12/2010 werd

toegekend.

Erkende controleorganismen (PC 219)

Jaar: 2010 (premie 2009)

Aansluiting : aangesloten zijn sinds 16/7/2010

Bedrag : € 110

Bijzondere voorwaarden : sinds 16/7/2010 aangesloten zijn en in

orde met de bijdragen op het ogenblik van betaling.

Bruggepensioneerden en gepensioneerden hebben nog recht het

jaar dat zij de onderneming verlaten.

Uitzendkrachten hebben geen recht op de premie.

Jutezakken (PC 120.03)

Jaar : 2010

Referteperiode : 1/10/2009 – 30/09/2010

Bedrag : € 135 + € 225 na 5 dagen tijdelijke werkloosheid

Zie totaal op kaarten vermeld.

Ondernemingen voor recuperatie allerlei

producten (PC 142.04)

Jaar : 2010

Referteperiode : 1/07/2009 – 30/06/2010

Bedrag : € 60 of € 5 per twaalfde

Staalnijverheid bedienden (PC 210)

Jaar : 2010

Aansluiting : aangesloten zijn uiterlijk 1/5/2010

Bedrag : € 110 voor prestaties en bruggepensioneerden in 2010,

€ 35 voor bruggepensioneerden

Bijzondere voorwaarden : sinds 1/5/2010 aangesloten zijn en in

orde met de bijdragen op het ogenblik van betaling.

Uitzendkrachten hebben geen recht op de premie.

Voedingsnijverheid bedienden (PC 220)

Jaar : 2010

Referteperiode/aansluiting : 1/4/2009 – 31/3/2010

Bedrag : Bij een onderneming waarvan het RSZ-nr. wordt voorafgegaan

door het kengetal 048, 051, 052, 258 en 848 heeft men

recht op een syndicale premie.

Kortere periodes van tewerkstelling geven recht op een premie :

AANTAL DAGEN (5 DAGEN/WEEK) BEDRAG EURO

Minder dan 11 dagen 0

Tussen 11 en 32 dagen 10,70

Tussen 33 en 54 dagen 21,40

Tussen 55 en 76 dagen 32,10

Tussen 77 en 98 dagen 42,80

Tussen 99 en 120 dagen 53,50

Tussen 121 en 142 dagen 64,20

Tussen 143 en 164 dagen 74,90

Tussen 165 en 186 dagen 85,60

Tussen 187 en 208 dagen 96,30

Tussen 209 en 230 dagen 107,00

Tussen 231 en 252 dagen 117,70

Meer dan 252 dagen 128

Volledig werklozen en bruggepensioneerden kunnen een attest

verkrijgen via ACLVB. Het moet ingevuld worden door de werkloosheidsdienst.

Het recht op de premie blijft behouden gedurende

2 referteperioden volgend op de referteperiode waarin men

volledig werkloos werd.

Bruggepensioneerden behouden het recht op deze syndicale premie

tot het einde van hun brugpensioenperiode.

AANTAL DAGEN (6 DAGEN/WEEK) BEDRAG EURO

Minder dan 13 dagen 0

Tussen 13 en 38 dagen 6,40

Tussen 39 en 64 dagen 12,80

Tussen 65 en 90 dagen 19,20

Tussen 91 en 116 dagen 25,60

Tussen 117 en 142 dagen 32,00

Tussen 143 en 168 dagen 38,40

Tussen 169 en 194 dagen 44,80

Tussen 195 en 220 dagen 51,20

Tussen 221 en 246 dagen 57,60

Tussen 247 en 272 dagen 64,00

Tussen 273 en 298 dagen 70,40

Meer dan 298 dagen 77,00

De bediende (volledig werkloos of bruggepensioneerd) heeft

slechts recht op deze premie voor de periode van werkloosheid

die volgt op zijn periode van tewerkstelling in de

Voedingsnijverheid.

Opgelet

Voor de bedienden die op datum van hun indiensttreding nog niet

aangesloten waren bij een syndicale organisatie of die bij hun

indiensttreding niet meer aangesloten waren bij een syndicale

organisatie, wordt het aantal te bepalen maanden beperkt tot de

periode van lidmaatschap.

VRIJUIT/NOVEMBER 2010


uit de sector 23

Bouw

NU OOK EEN HOSPITALISATIEVERZEKERING

VOOR GEZINSLEDEN VAN BOUWVAKKERS

Vanaf januari 2011 kunnen de gezinsleden van bouwvakkers ook genieten

van de voordelen van een hospitalisatieverzekering !

De sociale partners hebben er tijdens het vorige sociaal akkoord

voor gezorgd dat alle bouwvakkers een gratis hospitalisatieverzekering

krijgen. Vanaf januari 2011 kunnen de gezinsleden van de

bouwvakkers zich nu ook aansluiten bij die verzekering en genieten

van identieke waarborgen.

Het Fonds voor Bestaanszekerheid in de Bouw stuurde begin september

een folder naar alle bouwvakkers. In de folder wordt alles

over de hospitalisatieverzekering voor gezinsleden uitgelegd.

Hier krijgt u een korte samenvatting.

Voor wie ?

U kan uw partner en/of kind(eren) aansluiten.

Bijdrage ?

De bijdrage bedraagt € 135 voor uw partner en € 67,78 per kind.

Wanneer u pas na 16/01/2011 uw bijdrage begint te betalen, ligt

de prijs 10 % hoger (€ 148,50 voor uw partner en € 74,56 voor

uw kind).

De bijdrage wordt jaarlijks betaald. U kan deze bijdrage betalen via

inhouding van uw getrouwheidszegels (in de maand november) of

via een domiciliëring.

Het is belangrijk dat u uw gezinsleden zo snel

mogelijk aansluit !

Voordeel bij aansluiten voor 16/01/2011 ?

Wie zich voor 16/01/2011 aansluit en bijdrage betaalt, geniet van

verschillende voordelen :

3 vanaf 1/01/2011 : uw gezinsleden worden aangesloten zonder

medische formaliteiten;

3 1/01/2011 – 30/06/2011 : uw wachttijd is beperkt tot deze periode.

Tijdens deze periode worden enkel de hospitalisatiekosten

bij ongevallen of acute infecties terugbetaald;

3 vanaf 1/07/2011 : uw gezinsleden zijn volledig gedekt.

3 U betaalt een lagere jaarlijkse bijdrage.

Wie zich na 16/01/2011 aansluit of zijn bijdrage betaalt, zal :

3 een medische vragenlijst moeten invullen (in plaats van een

aansluiting zonder formaliteiten);

3 een langere wachttijd moeten doorlopen (10 maanden in plaats

van 6 maanden);

3 een jaarlijkse bijdrage betalen die 10 % hoger ligt.

De gezinsleden moeten ingeschreven worden via het inschrijvingsformulier

van het Fonds voor Bestaanszekerheid in de Bouw (FBZ).

Dit inschrijvingsformulier vindt u bij de informatiebrochure die het

FBZ opstuurde naar alle bouwvakkers.

U kan uw aansluitingsformulier indienen bij uw ACLVB-secretariaat

of rechtstreeks opsturen naar AG Insurance.

Let erop dat u ten laatste op 15/01/2011 uw aansluitingsformulier

en betaling in orde brengt !

PB

LOONAANPASSINGEN OP 01.11.’10

P.C. ACTIVITEIT AANPASSING

102.03 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen

& kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant

+ 1 % (index)

102.09 Kalksteengroeven & -ovens & bitterspaatgroeven & -ovens + 1 % (index)

106.01 Cementfabrieken + 0,1594 % op de minimumlonen (index)

117 Petroleumnijverheid & -handel + 0,1594 % op de minimumlonen (index)

148.05 Pelslooierijen + 0,0372 EUR (index)

203 Bedienden uit de hardsteengroeven + 1 % (index)

226 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer & de logistiek + 1,4 % (index)

308 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie + 0,284 % op de barema's (index)

309 Beursvennootschappen + 0,284 % op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

310 Banken + 0,284 % op de barema's (index)

326 Gas- & elektriciteitsbedrijf + 0,1593 % (index)

VRIJUIT/NOVEMBER 2010


24

uit de sector

Energie

SECTORALE DAG IN TEKEN

VAN DUURZAME ENERGIE

Donderdag 21 oktober was het weer verzamelen voor de

sectorale dag energie, die ditmaal in het teken stond van

“duurzame energie”. Dankzij de inzet van Benoit Lahy, onze

afgevaardigde ter plaatse, kon het evenement dit jaar doorgaan

bij Elia, beheerder van het hoogspanningsnet in België.

Door de bereidwillige medewerking van een afgevaardigde van de MIVB konden we

bovendien per bus naar Elia te Schaarbeek gebracht worden.

Na de koffie werden de deelnemers door de Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke

verwelkomd en werd in een presentatie een algemeen beeld geschetst over het thema

“duurzame energie”.

Alternatieve energie

Enkele verschillende “alternatieve” energievormen (dit zijn alle energievormen verschillend

van de klassieke zoals kolen, gas, olie en nucleaire energie) werden kort

belicht : de zonne-energie, waterkracht, windenergie, biomassa en afvalverwerking

en de geo- en aerothermische energie. Blijkt dat er een enorme waaier aan toepassingen

bestaat die voor ons misschien niet alledaags zijn, maar toch op grote schaal

worden gebruikt of waarmee wordt geëxperimenteerd. De foto’s die werden getoond

over een zonneschoorsteen, de parabolische schotel of trog, de techniek van golfslagen-

en/of getijdenenergie, vergassing of vergisting van biomassa en turbines die

geothermische energie genereren maakten dit visueel duidelijk.

Als laatste werd nog een verwijzing gemaakt naar het Belgische EU-Voorzitterschap

en de doelstellingen van de Europese Unie inzake duurzame energie : de doelstelling

2020.

VRIJUIT/NOVEMBER 2010

De deelnemers bezochten het

trainingscentrum van Elia en ook de

centrale dispatching.

Elia

Door onze gastheer Elia, bij monde van zijn communicatieverantwoordelijke Eva Suls,

werd verduidelijkt wat deze nog relatief jonge firma (opgericht in juni 2001 als gevolg

van de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt) als core business heeft : het beheer,

onderhoud en de ontwikkeling van het Belgische hoogspanningsnet. Maar ook de netontwikkeling

op Europees vlak is een streefdoel. Tijdens de voorstelling konden we

immers leren dat Europa ook in deze sector een zeer belangrijke regulatorfunctie

opneemt : het is de bedoeling te komen tot de integratie van een Europese elektriciteitsmarkt,

een duurzaam Europees energiebeleid en

betrouwbare werking van een Europees transmissienet.

Als voorbeeld werden enkele lopende en/of toekomstige

projecten belicht, zoals de versterking van het net voor

het Antwerpse havengebied (Brabo), de hoogspanningsverbinding

tussen België en het VK (Nemo) en de verhoging

van de bevoorradingszekerheid voor de haven van

Zeebrugge via de aansluiting van windmolenparken voor

de kust van Zeebrugge en Oostende. De evolutie van

windenergie op grote schaal zal in Europa trouwens alsmaar

toenemen.

Ook in deze presentatie werd een woordje gezegd over de

groene energie in zijn (Europese) politieke context : de vermindering

van broeikasgassen, verhoging van de energie-efficiëntie

en het energiegebruik van hernieuwbare

bronnen, telkens 20 %, cfr. het Europese protocol 2020.

Als laatste kwamen de “smart grids” aan bod, de intelligente

elektriciteitsnetwerken die het mogelijk maken om

bv. de pieken en dalen eigen aan wind- en zonne-energie

in het stroomnet op te vangen en dus op die manier de

efficiëntie van productie en gelijktijdig verbruikssystemen

verhogen.

Trainingscentrum

Na het uitgebreide theoretisch gedeelte was het tijd om

even de benen te strekken en werden we rondgeleid in het

trainingscentrum van Elia, waar toekomstige werknemers

worden opgeleid om de talrijke technische vaardigheden

onder de knie te krijgen, maar waar ook de bestaande

werknemers worden “bijgeschoold”.

In “Edison” kregen we uitleg over de nagebouwde hoogspanningspost,

die uiteraard niet onder spanning stond,

maar waar wel alles functioneerde zoals in de realiteit.

Na een welgekomen lunch met een glaasje wijn werden

we nog vergast op een bezoek aan de centrale dispat-


uit de sector 25

ching; daar werd ons een blik gegund op het immens

grote digitale scherm waarop het ganse hoogspanningsnet

van Elia in België en Europa virtueel voortdurend

wordt gadegeslagen. Hiermee besloten we

een heel interessante voormiddag te Elia, waar we

dankzij onze gastvrouw Eva Suls en uiteraard ook

onze afgevaardigde weer een en ander hebben bijgeleerd.

Vakbond en energiebeleid in het bedrijf

’s Namiddags werden we nog onderhouden door

Suzanne Kwanten, adviseur studiedienst afdeling

Milieu; zij verduidelijkte waarom en hoe de vakbond

zich moet bezighouden met het energiegebruik in het

bedrijf. Daar zijn immers meerdere redenen voor : de

energierekening is vaak een belangrijke kost voor de

onderneming en de vakbond kan best waken over de

realisatie van investeringen die hierin kunnen gebeuren;

inzake klimaatverandering kunnen we als vakbond

de werknemers en werkgevers motiveren om

hierin hun steentje bij te dragen; een derde reden is

het stimuleren van de Belgische economie, import

van fossiele brandstoffen is een uitgave die niet

terugvloeit naar onze eigen economie.

Energie-intensieve ondernemingen worden door binnenlandse

en Europese regelgeving verplicht bepaalde

normen na te streven inzake energieverbruik en de

toepassing van duurzame energie. Door een beleidsovereenkomst

af te sluiten met de overheid, waarin

zij zich verbinden om een maximale energie-efficiëntie

te bereiken, ontstaan er een aantal voordelen,

zoals bv. een gedeeltelijke fiscale vrijstelling op energieproducten.

Ook bedrijven die minder verbruiken,

kunnen gebruikmaken van ecologiesteun, energieprestatiecertificaat

en groenestroomcertificaat.

De vakbonden hebben hun inspraak via de overlegkanalen

en kunnen het energiebeleid ondersteunen

door het opmaken van een energieplan; via een systematische

aanpak kan men komen tot duurzaam

energiebeheer : hoeveel energie wordt gebruikt, welke

soort, kosten, emissierechten, verplichtingen, wat

doet onze onderneming, enz. Een actieplan of stappenplan

is een middel om een duurzaam energiebeleid

te promoten via CPBW en OR. De voorstellen en

uiteindelijke resultaten kunnen beoordeeld worden

door een op te richten onafhankelijke werkgroep,

alvorens zij naar de uiteindelijke beleidsverantwoordelijken

in het bedrijf gaan. De initiatieven die men

dan uiteindelijk neemt (lees investering door bedrijf

én de werknemers), kunnen collectief beloond worden,

financieel of via een extralegaal voordeel. Er zijn

tal van bedrijven waarin werknemers een coöperatief

voordeel genieten als gevolg van een investering in

een duurzame energiebron.

Wilt u hierover meer weten, dan kan u terecht bij

Timothy De Clerck (medewerker milieu bij ACLVB) of

via de milieudesk@aclvb.be.

Power4you

Zo kwamen we tot de laatste spreker, Tressy Denis van

Power4you, die ons kwam uitleggen wat de doelstelling

is van deze coöperatieve onderneming : voor zijn

klanten de best mogelijke formule voor de levering

van gas en/of elektriciteit beschikbaar op de markt

aanbieden. Door de bestelling van zoveel mogelijk

leden te bundelen, heeft men een troef om te onderhandelen

over een collectieve prijs. Hoe meer consumenten

zich inschrijven via een van de aangesloten

verbruikersorganisaties, waaronder de ACLVB, hoe

aantrekkelijker de voorwaarden kunnen worden.

Bart de Crock, Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke, begon

met een voorstelling van de verschillende vormen van

alternatieve energie, met hun voor- en nadelen.

Leden die geïnteresseerd zijn, kunnen zich inschrijven

via www.power4you.be of via de link op de website

www.aclvb.be en dienen hun voordeelcode te vermelden.

Power4you neemt alle administratieve rompslomp

op zich die bij de overstap komt kijken.

Leerrijk

Zo konden we dit jaar weer een leerrijke dag beleven

en zijn we geslaagd in onze opzet om de afgevaardigden

binnen de sector gas en elektriciteit en afgevaardigden

van andere sectoren binnen het thema

van duurzame energie samen te brengen. Hierbij dus

dank aan onze afgevaardigden van Elia, SPE-

Luminus, BNO, de MIVB, Volvo, Daikin, Nike, en ook

anderen die hun interesse toonden, maar verhinderd

waren om het evenement bij te wonen.

Wordt vervolgd !

Bart DE CROCK

Uitzendkrachten

NIEUWE REFERTEPERIODE VOOR DE EINDEJAARSPREMIE

Uitzendkrachten hebben recht op een eindejaarspremie

op voorwaarde dat ze 65 gewerkte

(of gelijkgestelde) dagen kunnen bewijzen in de

loop van een referteperiode die liep van 1 april

van het vorig jaar tot 31 maart. Voor de eindejaarspremie

2010 begint de referteperiode op 1

april 2009, maar eindigt die op 30 juni 2010.

Omdat de eindejaarspremie pas gestort wordt

in de loop van de maand december, was de

periode tussen het einde van de referteperiode

en het moment van betaling te lang.

Om die tussenperiode te verkorten, hebben de

sociale partners besloten een nieuw systeem

toe te passen voor de toekenning van de eindejaarspremie.

Het zal helemaal operationeel zijn

vanaf 2011. Het jaar 2010 zal dus het overgangsjaar

zijn.

De referteperiode voor de berekening van de

eindejaarspremie van 2010 begint op 1 april

2009, maar eindigt op 30 juni 2010 (in plaats

van 31 maart, zoals voorheen) en strekt zich

uitzonderlijk uit over 5 kwartalen.

Om de eindejaarspremie 2010 te kunnen genieten,

zal de uitzendkracht dus moeten bewijzen

in de loop van de periode :

3 hetzij van 1 april 2009 tot 31 maart 2010

3 hetzij van 1 juli 2009 tot 30 juni 2010

minstens 65 dagen te hebben gewerkt als uitzendkracht.

Worden gelijkgesteld met gewerkte dagen : de

dagen van ziekte en ongeval gedekt door het

gewaarborgd loon, de dagen van recuperatie

en/of inhaalrust gedurende de hierboven vermelde

periodes. De eerste 30 dagen afwezigheid

omwille van een arbeidsongeval worden

eveneens in aanmerking genomen. Tellen ook

mee voor maximum 5 dagen : de niet-gepresteerde

arbeidsdagen omwille van economische

of technische werkloosheid, of door crisiswerkloosheid

voor bedienden.

Vermits men rekening houdt met 5 kwartalen,

zal het bedrag van de eindejaarspremie in

2010 hoger zijn dan in 2009. Met andere woorden

: de eindejaarspremie 2010 bedraagt

8,22 % van het brutoloon verdiend in de loop

van de periode van 1 april 2009 tot en met 30

juni 2010.

Goed om weten. Ontvang ook de syndicale

premie van 90 euro

Als u zich de eindejaarspremie laat uitbetalen

door ACLVB, ontvangt u bovendien een syndicale

premie. Om recht te hebben op de syndicale

premie, volstaat het dat u op het ogenblik van

de uitbetaling van de eindejaarspremie lid bent

van de ACLVB en in orde bent met uw vakbondsbijdrage.

De eindejaarspremie bedraagt dit jaar 90 euro.

Wat moet u doen om de eindejaarspremie en de

syndicale premie te verkrijgen ?

In de loop van de maand december stuurt het

Sociaal Fonds aan alle uitzendkrachten een

premiedocument.

Luik B van dat formulier dient u zo snel mogelijk

aan de ACLVB te bezorgen (aan de ACLVBafgevaardigde(n)

of Bestendig Secretaris voor

uw onderneming of in een plaatselijk ACLVBsecretariaat).

Indien u meent recht te hebben op een eindejaarspremie,

maar toch geen premiedocument

hebt ontvangen van het Sociaal Fonds, contacteert

u best een van de plaatselijke ACLVBsecretariaten.

Wij zullen dan het nodige doen

om na te kijken wat de reden hiervoor is.

Zorg ervoor dat u het document voor de eindejaarspremie

niet rechtstreeks aan het Sociaal

Fonds terugzendt, maar bezorg het aan de

ACLVB. Enkel op die manier kan u de syndicale

premie van 90 euro ontvangen.

VRIJUIT/NOVEMBER 2010


26 regionaal

WERK ARMOEDE WEG

Genk

Roeselare

Kessel-Lo

In Vrijuit van oktober kon u

lezen over de campagne

“Werk armoede weg”, een

initiatief van Welzijnszorg

dat mee gedragen wordt door

partners als ACLVB, ACV, ABVV,

Unizo, het Internationaal Comité en

Welzijnsschakels. Kortweg wil “Werk armoede

weg” armoede wegwerken door drempels

op de arbeidsmarkt te slopen.

Dit jaar focust de campagne op de positie van mensen van een andere origine op

onze arbeidsmarkt. Ook voor hen moet werk een hefboom uit de armoede zijn !

Na de algemene lancering van de campagne werden de afgelopen weken nu ook

regionale startmomenten georganiseerd op verschillende plaatsen in Vlaanderen en

Brussel. ACLVB was erbij.

MEMO TEGEN ARMOEDE

Welzijnszorg en de campagnepartners stelden

samen een memo tegen armoede op. Die

memo is een teken van protest. Uitbuiting op

de arbeidsmarkt is voor ons onaanvaardbaar !

De memo bevat ook enkele constructieve voorstellen om de kansen op de

arbeidsmarkt voor iedereen gelijk te maken. Schrijf of (onder-)teken je eigen

memo tegen armoede en vraag je collega’s, vrienden en familie om mee te tekenen.

Op de jongste Vlaamse Regionale in Essene gaven de ACLVB-militanten

alvast het goede voorbeeld …

VRIJUIT/NOVEMBER 2010


Rondetafel diversiteit

regionaal 27

STEEDS MEER INTERESSE

VOOR PROBLEMATIEK BIJ MILITANTEN

Op dinsdag 5 oktober organiseerde ACLVB, in

samenwerking met ACV en ABVV, de eerste intersyndicale

rondetafel over discriminatie in Brussel.

Tijdens het eerste deel van de voormiddag kwamen

twee sprekers aan bod die elk vanuit hun

eigen invalshoek discriminatie toelichtten, meer

bepaald rond het thema “inzicht krijgen in vooroordelen

en ze aanpakken op de werkvloer”.

Professor Assaad Azzi, sociaal psycholoog aan de

ULB, en trainer-consultant Houssein Boukhriss

van Trace bvba, deelden hun inzichten en veroorzaakten

enkele interessante discussies.

Discriminatie verleden tijd ? Ja, discriminatie is bij

wet verboden en wordt minder sociaal aanvaard

dan vroeger het geval was. En is er een daling van

het aantal mensen dat openlijk toegeeft te discrimineren.

Maar als er minder expliciete testen uitgevoerd

worden, blijkt echter dat er nog steeds

gediscrimineerd wordt. Bovendien hebben wetten

hun beperkingen, ze pakken enkel de openlijke

uitingen van discriminatie aan en kunnen er niet

voor zorgen dat subtielere vormen, zoals vooroordelen

en stereotiepen, verdwijnen. Stilzwijgende discriminatie

detecteren is echter geen evidente zaak

en de grens tussen beperkingen stellen aan vrijheden

en discrimineren is niet altijd duidelijk.

Discriminatie is deels een gevoel, een kwestie van

perceptie en emoties. Wat de één aanvoelt als discriminatie,

is dat niet voor de ander. Zijn de dingen

die mij overkomen gelegen aan discriminatie

of niet ? Is dit humor of discriminatie ? Word ik

gediscrimineerd of ben ik niet competent genoeg ?

Daarbij komt nog dat sommigen zich er zelf niet

bewust van zijn dat ze discrimineren.

Meerwaarde van diversiteit

Ondanks deze problemen moet er op de werkvloer

samengewerkt worden. Hoe ? Door op de werkvloer

zoveel mogelijk verschillen weg te gommen ? Het

werk dient toch om te werken en je privéleven

heeft daar niets mee te maken ? Het is verleidelijk

de zaken te simplificeren, maar in werkelijkheid is

het toch net iets gecompliceerder. Waarom ?

Omdat niemand zijn hele privéleven kan thuislaten.

Omdat de meeste mensen zich pas goed voelen

op het werk als ze zichzelf kunnen zijn, als ze

het gevoel hebben dat ook hun privéleven gerespecteerd

wordt. En omdat verschillen nooit helemaal

uitgeschakeld kunnen worden. Bovendien

zijn wij als vakbond overtuigd van de meerwaarde

van diversiteit. De complementariteit van competenties,

talenten en ervaringen van individuen en

groepen creëert extra mogelijkheden.

Waar ligt de grens tussen het aanvaarden van diversiteit

op de werkvloer en discriminatie ? Een delicate

vraag … Diversiteit is een kwestie van grenzen

verleggen, maar ook van grenzen stellen. Niet alles

is aanvaardbaar en de vrijheid van de één mag de

vrijheid van de ander niet beperken. Daarom is het

van cruciaal belang om duidelijke afspraken hieromtrent

te maken, diversiteit te integreren in het

personeelsmanagement en vervolgens het personeel

te sensibiliseren en de interne regelgeving rond discriminaties

te doen respecteren. Deze regelgeving

zal verschillen van bedrijf tot bedrijf, want geen

twee situaties of twee mensen zijn identiek.

Meer interesse

Geloven in de meerwaarde van het verschil is cruciaal

om diversiteit te promoten op de werkvloer.

De discussies die gevoerd werden, tonen echter

aan dat deze verschillen ook kunnen leiden tot

misverstanden en problemen. Zich bewust zijn van

de onderliggende oorzaak van deze conflicten is

een eerste stap naar meer begrip. En laten we

hierin niet vergeten dat je enkel de positieve

eigenschappen van de ander kan ontdekken als je

hem kansen geeft.

In het tweede deel van de voormiddag werden in

kleinere werkgroepen ervaringen uitgewisseld rond

de vooroordelen en de verschillende vormen van

discriminatie zoals racisme, seksisme, bodyisme,

en agisme. Tal van ACLVB-afgevaardigden uit verschillende

sectoren waren aanwezig (Erasmus, ISS,

SN Brussels Airlines, Dalkia, Mabille, ...) en deelden

hun ervaringen van de werkvloer. We merken dat

deze problematiek steeds meer interesse wekt

onder onze militanten. Een rondetafel bleek alvast

een goed begin om het debat te openen.

Ellen CHRISTIAENS

Seniorenwerking West-Vlaanderen

ACLVB-SENIOREN TREKKEN EROP UIT !

Op 1 oktober trokken de ACLVB-senioren er een dagje op uit naar

Brugge, het “Venetië van het Noorden”. De dag werd gestart in de kern

van de stad, de Grote Markt van Brugge. Van daaruit namen ze de koets

en reden door het hartje van de Brugse binnenstad langs de reien, over

eeuwenoude bruggetjes, op het ritme van het hoefgetrappel van het

paard.

Na deze aparte belevenis was het tijd voor een lunch in Bistro Den

Huzaar, waar de groep kon proeven van een gastronomische keuken.

Na de lunch vertrokken de enthousiaste ‘toeristen’ met een

goed gevulde maag te voet op verkenning. Een gids bracht hen op

de mooiste plekjes van de stad.

Wenst u ook lid te worden van de ACLVB-Senioren ? Bent u al lid

van ACLVB en bent u minstens 50 jaar, dan kunt u zich aansluiten

bij de ACLVB-senioren.

Bovendien organiseert Comé vzw jaarlijks vormingen voor deze 50-

plussers. De lessen vinden plaats in de lokale seniorencentra en

zijn gratis !

Word lid en schrijf u nu in voor de vormingen 2011 !

Meer info op www.aclvb-vlaanderen.be/senioren of in uw

ACLVB-secretariaat.

KR

VRIJUIT/NOVEMBER 2010


28 regionaal

Vlaams Regionaal Comité 2010

SYNDICAAL WERK VOOR

EN DOOR MILITANTEN

Verdieping en vernieuwing waren de codewoorden van het

Vlaams Regionaal Comité dat begin november plaatsvond in

De Montil in het pittoreske Essene, een deelgemeente van

Affligem. Vernieuwing met de voorstelling van de gloednieuwe

mailingtool en de website. Verdieping met het organiseren

van workshops rond het thema ‘Syndicaal werk

voor en door militanten’.

Vlaams Gewestsecretaris Hugo Engelen verschafte uitleg bij het

activiteitenverslag van het afgelopen jaar en besprak de

toekomstplannen van de Vlaamse Regionale

Adjunct-Vlaams Gewestsecretaris Gert Truyens leidde de workshops in en legde de ‘spelregels’ uit.

De formule van het Vlaams Regionaal Comité werd dit

jaar in een nieuwe vorm gegoten. Door het organiseren

van workshops konden de aanwezige militanten hun

zeg doen rond thema’s als de sociale verkiezingen

2010, het verbeteren van de ondersteuning van militanten

in hun syndicaal werk door de Liberale Vakbond

en het aantrekkelijker maken van de vakbond voor jongeren.

Bedoeling was om de betrokkenheid van de

militanten bij deze dag nog te verhogen.

Nationaal Voorzitter Jan Vercamst had in zijn toespraak

ook oog voor deze veranderingen. Hij noemde

zich de trotse voorzitter van een groeiend en bloeiend

ACLVB. Jan Vercamst loofde de Vlaamse Regionale ook

voor haar vernieuwde dynamiek en professionele ingesteldheid.

Daarentegen was hij verontrust door de politieke toestand

waarbij hij opriep tot waakzaamheid voor de

mogelijke gevolgen ervan voor de werknemers en sociaal

verzekerden. Tot slot riep hij ook op tot solidariteit

met de werknemers van Brink’s. De uitholling van het

statuut van arbeiders en bedienden moet vermeden

worden en multinationals als Brink’s mogen dit onderscheid

niet misbruiken voor hun eigen doelstellingen.

Activiteitenverslag

De vernieuwde aanpak van dit Vlaams Regionaal

Comité betekende niet dat traditionele zaken zoals het

overlopen en ter goedkeuring voorleggen van het activiteitenverslag

en het bevestigen van de nieuwe mandaten

in het Vlaams Regionaal Bureau achterwege

gelaten werden.

Erik Quisthoudt, Voorzitter van de Vlaamse Regionale, had het in zijn

toespraak onder meer over het partijpolitieke schouwspel van de

afgelopen maanden.

VRIJUIT/NOVEMBER 2010


egionaal 29

aan om de dienstverlening van de Vlaamse

Regionale van de Liberale Vakbond uit te breiden

en te verbeteren.

Zo wordt onder meer gedacht aan loopbaandienstverlening

en het heroriënteren van de activiteiten

van de diversiteitsconsulenten. Centraal in deze

ideeën staan de ACLVB-leden die zo op een nog

betere service van hun vakbond zullen kunnen

rekenen.

Zo heeft de interprofessionele werking van de

Vlaamse Regionale meegewerkt aan het

Werkgelegenheids- en Investeringsplan (WIP) dat

als doel heeft de Vlaamse economie door de crisis

te loodsen. Bovendien wil het WIP van Vlaanderen

een groene kenniseconomie maken. Uit het WIP

vloeit ook de Staten Generaal voor de Industrie

voort die het industriebeleid van de regio wil uittekenen.

De focus daarbij ligt voorlopig op vier proefsectoren

(metaal, voeding, chemie en de textiel-,

hout- en meubelsector). Voor elk van deze sectoren

zijn er transformatietrajecten opgesteld. De

Vlaamse Regionale van de ACLVB erkent meer dan

ooit het belang van de industrie voor de Vlaamse

economie en ondersteunt dan ook ten volle dit

transformatieproces.

Ook rond het preventief bedrijfsbeleid werd er in

Vlaanderen hard gewerkt. Bedoeling hiervan is dat

de ondernemingen gestimuleerd worden om een

financieel gezond bedrijfsmanagement te voeren.

De Vlaamse Regionale heeft hieromtrent een folder

uitgegeven.

Effe checken

Wat betreft de werkzoekenden en werknemerswerking

kwam Veerle Heirwegh de recente campagne

‘Effe checken’ voorstellen van de diversiteitsconsulenten.

‘Effe checken’ is een gemeenschappelijke sensibiliseringscampagne

van de Vlaamse vakbonden

met de bedoeling om diversiteit op de agenda van

de ondernemingsraden te krijgen in de Vlaamse

bedrijven. Centraal staat de website

www.effechecken.be waarop stand-upcomedians

hun ding doen rond diversiteit op de werkvloer. Op

de site kan men ook een checklist invullen over dit

onderwerp en er zijn tips over hoe diversiteit kan

aangehaald worden in de ondernemingsraad of het

CPBW voor bedrijven zonder ondernemingsraad.

Katrien Allaert van Comé vzw, de vormingsdient

van de ACLVB, had dan weer positief nieuws over

de vormingen. Zo gaat het aantal deelnemers aan

gespecialiseerde vormingen in stijgende lijn.

Bovendien reikt Comé sinds vorig jaar ook competentiedocumenten

uit. Daarbij wordt gebruikgemaakt

van Oscar (www. oscaronline.be). Oscar

helpt deelnemers aan het sociaal-cultureel jeugden

volwassenenwerk een zicht te krijgen op de

competenties die ze verwerven doorheen het volgen

van vormingen en het opnemen van vrijwilligersfuncties

en -taken.

Naast de activiteiten van het afgelopen jaar keek

Vlaams Gewestsecretaris Hugo Engelen ook naar

de toekomst. Zo kondigde hij een aantal ideeën

Syndicaal werk

De hoofdbrok van het Vlaams Regionaal Comité

2010 waren de workshops rond syndicaal werk. De

sociale verkiezingen 2012 verschijnen reeds aan

de einder. De voorbereiding ervan gebeurt niet

alleen door het dagdagelijkse werk van de militanten

op de werkvloer, maar ook door als organisatie

het ideale kader te bieden voor de kandidaten en

potentiële kandidaten.

Niet verwonderlijk dus dat een van de workshops

de mogelijke thema’s behandelde voor de sociale

verkiezingen, een tweede workshop had betrekking

op het verbeteren van het syndicaal werk en tot

slot werd ook aandacht besteed aan de toekomst

van de Liberale Vakbond, de jongeren. Voor elke

workshop werden er verschillende werkgroepen

samengesteld die elk gedurende zowat anderhalf

uur constructief discussieerden over hun onderwerp.

De conclusies, voorstellen en bemerkingen werden

nadien verzameld en na de lunchpauze voorgesteld.

Bestendig Secretaris Dirk Baeckelandt stelde de

conclusies voor van de werkgroepen die gepraat

hadden over de thema’s van de sociale verkiezingen.

Niet geheel verwonderlijk waren werkzekerheid

en jobbehoud, brugpensioen en koopkracht

veel aangehaalde onderwerpen. Ook tijdskrediet,

correct loonbeleid en wederzijds respect op de

werkvloer kwamen naar voor.

De werkgroepen die rond het syndicaal werk

gewerkt hadden, lieten hun talrijke conclusies

voorstellen door Bestendig Secretaris Koen De

Jaeger. Zij hadden onder meer voorstellen op het

vlak van vorming, ledenwerving, meer vakbondsondersteuning

op het vlak van arbeidsgerelateerde

materies en communicatie.

Bestendig Secretaris Els Madereel had met haar

werkgroep rond jongeren dan weer een aantal voorstellen

voor het aantrekkelijker maken van de vakbond

voor deze doelgroep.

Niet bij de pakken blijven zitten

Het Vlaams Regionaal Comité werd afgesloten met

een toespraak van voorzitter Erik Quisthoudt. Ook

hij verwees daarbij naar de politieke situatie.

Binnen het partijpolitieke schouwspel dat sinds de

verkiezingen aan de gang is, moet de vakbond

rationeel blijven. Een staatshervorming is noodzakelijk,

maar geen doel op zich. “Door de crisis zijn

veel jobs vernietigd. Kijk maar naar General

Motors. Een krachtige regering is dan ook nodig,

ook om in te spelen op de kansen die een crisis

brengt”, ging hij verder. Erik Quisthoudt benadrukte

ook het belang van de koopkracht voor de economische

heropleving.

Tot slot wees hij er op dat de Vlaamse Regionale

niet bij de pakken blijft zitten met het lanceren van

moderne communicatiemiddelen als de mailingtool

en de website. Toch mag volgens hem niet uit

het oog verloren worden dat vooral het rechtstreeks

contact tussen de ACLVB-medewerkers en de leden

en militanten nog altijd belangrijk zijn.

DE VLAAMSE

REGIONALE DIGITAAL

Het Vlaams Regionaal Comité 2010 bevatte ook een

belangrijk digitaal luik. Aan de aanwezige militanten

werd de fonkelnieuwe mailingtool voorgesteld.

Met deze mailingtool zullen de medewerkers van de

Liberale Vakbond via e-mail op een snelle manier

de leden en militanten kunnen informeren over

onderwerpen die voor hen van belang zijn.

De aanwezigen kregen meteen een demonstratie

van de mogelijkheden van deze tool. De mailingtool

werd immers gebruikt om een andere nieuwigheid

voor te stellen, met name de website van de

Vlaamse Regionale. Aan alle aanwezigen werd een

e-mail gestuurd met het adres van de site,

www.aclvb-vlaanderen.be, en wat uitleg.

Op de website van de Vlaamse Regionale vindt u

algemene informatie voor werknemers en werkzoekenden.

Ook de senioren en jongeren hebben hun

eigen stek.

Wie op zoek is naar de contactgegevens van zijn

zonale syndicale werking kan die voortaan ook vinden

op www.aclvb-vlaanderen.be. Verder vindt u er

ook uitgebreide informatie rond thema’s als het

Vlaams sociaal overleg, milieu, mobiliteit, welzijn

en armoede …

VRIJUIT/NOVEMBER 2010


30 werkloosheid

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

WEGENS SLECHT WEER

Met de winter voor de deur wordt in bepaalde sectoren de

kans op tijdelijke werkloosheid een stuk groter. We geven

graag een woordje uitleg.

VRIJUIT/NOVEMBER 2010

Wat is tijdelijke werkloosheid ?

Als tijdelijk werkloze ben je nog steeds verbonden door

een arbeidsovereenkomst met je werkgever. Omwille

van slecht weer, technische stoornis, economische

redenen, staking, overmacht, collectieve sluiting van

de onderneming, … kan je echter tijdelijk geen prestaties

verrichten.

Wat is slecht weer ?

Bij horen van de term slecht weer denken we vooral aan

regen, hagel, vorst, … Maar de RVA vult het begrip

“slecht weer” ruimer in. Het gaat om “ongunstige

weersomstandigheden die de uitvoering van het werk

onmogelijk maken”. Het gaat dus niet enkel over de

barre kou, maar ook een zomerse hittegolf kan in dit

kader als slecht weer beschouwd worden.

Voorbeelden

3 door vorst is het onmogelijk bepaalde metselwerken

uit te voeren

3 door aanhoudende regen is het voor een firma die

wegmarkeringen doet, onmogelijk de markeringen

aan te brengen op het natte wegdek

Heb je recht op uitkeringen ?

Om tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid

wegens slecht weer recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen,

moeten er uiteraard een aantal formaliteiten

vervuld worden.

3 Je werkgever moet een mededeling doen van het

slechte weer aan de RVA.

3 Je werkgever moet je tijdig verwittigen dat het werk

niet uitgevoerd zal kunnen worden wegens slecht

weer. Doet hij dit niet, en bied je je aan op het werk,

dan heb je recht op loon voor die dag. Hij moet je

opnieuw verwittigen indien het werk kan hervat worden.

3 Je werkgever moet je een aantal formulieren afleveren

zodat je indien nodig een uitkeringsaanvraag

kan indienen en je ACLVB-secretariaat je uitkeringen

kan betalen.

Opmerking : deze regeling is enkel van toepassing voor

arbeiders

Wat moet je doen bij aanvang

van de tijdelijke werkloosheid ?

Je moet een uitkeringsaanvraag indienen via je ACLVBsecretariaat

:

3 als je de eerste keer tijdelijk werkloos wordt;

3 als je de voorbije 3 jaar niet tijdelijk werkloos bent

geweest;

3 als je van werkgever bent veranderd;

3 of als je arbeidsduur is gewijzigd.

Je werkgever levert je een formulier C3.2-WERKGEVER

af. Je dient het samen met een formulier C3.2-WERK-

NEMER in bij je ACLVB-secretariaat. Als je werkgever

kiest voor een elektronische aangifte, moet je enkel het

ingevulde formulier C3.2-WERKNEMER indienen.

Controlekaart

De werkgever overhandigt je een controleformulier

C3.2A bij de aanvang van de periode van tijdelijke

werkloosheid wegens slecht weer. Dit formulier is voorzien

van een uniek nummer, je moet er dus voor zorgen

dat je het niet verliest.

Je moet het formulier steeds in je bezit hebben en kunnen

voorleggen aan een sociaal controleur van de RVA

wanneer die hierom vraagt. Je moet alle arbeidsprestaties

die je gedurende de periode van de sluiting verricht

voor jezelf of voor een derde aanduiden op het formulier.

Op het einde van de maand overhandig je het controleformulier

C3.2A aan je ACLVB-secretariaat, samen

met het formulier C3.2-WERKGEVER *(dat geldt als

bewijs van de uren tijdelijke werkloosheid). Op basis

van die documenten kunnen je werkloosheidsuitkeringen

betaald worden.

* Doet je werkgever de aangifte elektronisch, dan

moet je enkel je controlekaart indienen.

Heb je onmiddellijk recht op werkloosheidsuitkeringen

?

Voor werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld

geldt een vrijstelling van wachttijd. Dit betekent dat je

onmiddellijk uitkeringen kan genieten zonder dat je

eerst een aantal arbeidsdagen moet kunnen bewijzen.

Hoeveel bedraagt je uitkering ?

In geval van tijdelijke werkloosheid ontvangen :

3 werknemers met gezinslast en alleenstaanden een

bedrag gelijk aan 75 % van hun begrensd gemiddeld

loon (begrensd tot 2.250,63 euro per maand);

3 samenwonenden een bedrag gelijk aan 70 % van

hun begrensd gemiddeld loon.

GEZINSCATEGORIE % MIN./DAG MAX./DAG

Samenwonende 70 € 24,89 € 60,59

Alleenstaande 75 € 33,21 € 64,92

Gezinshoofd 75 € 39,53 € 64,92

En in de bouwsector … ?

Er zijn specifieke regels van toepassing in de bouwsector

bij tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer.

Er wordt in de bouwsector ook een specifiek controleformulier

gebruikt (het formulier C3.2A-BOUW).


werkloosheid 31

De verschillen met andere sectoren vind je in onderstaande tabel :

NIET IN DE BOUWSECTOR

Recht op loon ?

Situatie 1 : je werkgever verwittigt je laattijdig en je

biedt je aan op het werk

--> recht op loon voor de hele dag

Situatie 2 : in de loop van de dag moet je het werk

onderbreken wegens het slechte weer

--> recht op loon voor de hele dag

BOUWSECTOR

Situatie 1 : je komt op de werf aan en stelt vast dat je

het werk niet kan aanvatten wegens het slechte weer

--> je werkgever kan je die dag tijdelijk werkloos stellen

Situatie 2 : in de loop van de dag moet je het werk

onderbreken wegens het slechte weer

--> recht op een verminderd loon voor de niet-gepresteerde

uren

Controlekaart

C3.2A

3 genummerd maar niet op naam

3 je krijgt deze kaart uiterlijk de 1ste dag van tijdelijke

werkloosheid in de maand

3 je moet deze kaart bij je houden en invullen vanaf

de eerste dag van tijdelijke werkloosheid

C3.2A-BOUW

3 identiteit van werkgever en werknemer en de betreffende

maand zijn voorgedrukt

3 je ontvangt deze kaart van je werkgever voor het

begin van elke maand

3 je moet deze kaart de hele maand bij je houden en

invullen, zelfs indien je nog niet tijdelijk werkloos

was in die maand

Kim DE SCHAMPHELEIRE

Werkloze, opgelet !

Ook als werkloze heb je recht op 4 weken betaalde

vakantie. Tijdens deze vakantieperiode geniet je normaliter

werkloosheidsuitkeringen, behalve indien je

nog recht hebt op vakantiegeld. Deze dagen moeten

uitgeput zijn alvorens er sprake kan zijn van vakantiedagen

vergoed door de werkloosheidsverzekering.

Heb je vorig jaar gewerkt en had je daardoor recht op

betaalde vakantie ? Heb je deze vakantiedagen niet

gespreid in de loop van het jaar, dan zullen deze dagen

in mindering gebracht worden van je uitkeringen in

december.

KDS

VRIJUIT/NOVEMBER 2010


32 editoriaal

Als je wil zwemmen,

moet je springen

Het interprofessioneel overleg is volop bezig. We hebben net de

eerste urenlange vergaderingen over centen en procenten in

onze hoofdstad achter de rug. Die abstracte discussies zijn

nodig om tot een goed akkoord voor iedereen te komen. Voeling

blijven houden met onze leden op het terrein is echter essentieel

om die onderhandelingen ook door een concrete bril te

bekijken.

Recentelijk was ik naar de staking bij geldtransporteur Brink’s

gegaan om onze mensen een hart onder de riem te steken.

Naast de escalatie van jarenlange problemen in dit bedrijf,

werd Brink’s plots ook een symbooldossier rond het eenheidsstatuut

arbeiders-bedienden.

België is het enige land in Europa waar er nog steeds een

onderscheid bestaat. Het misbruik van Brink’s om bedienden

te dwingen in een arbeidersstatuut, toonde aan dat een kaderakkoord

tussen werkgevers en werknemers niet meer kan uitgesteld

worden.

Toen ik terugkeerde van de stakingsactie, was ik vastbesloten

om, naast onze vaste thema’s werkzekerheid, waardig werk en

de verhoging van de koopkracht, het eenheidsstatuut op de

onderhandelingstafel te brengen. Het meest realistische scenario

is een gefaseerde aanpak waarbij over een periode van

maximum vijf jaar het eenheidsstatuut een feit is.

Dat is geen revolutie, maar een normale evolutie.

Ik vermeld hier kort enkele eisen. We willen voor iedereen

rechtvaardige opzeggingstermijnen op basis van anciënniteit.

Bij ontslag door de werkgever bedraagt de prestatie van de

opzeggingstermijn maximum 3 maanden. Verouderde regels

zoals de carensdag moeten verdwijnen en wij willen een

regime van tijdelijke werkloosheid voor iedereen.

De motivatieplicht voor de werkgever bij ontslag en de voorafgaande

hoorzitting zijn zaken die sowieso in ons eisenpakket

voor dit interprofessioneel akkoord zitten.

Wil je meer te weten komen over onze concrete voorstellen ?

Kijk dan zeker op de eerste pagina van onze website

www.aclvb.be. Hier kan je een helder en volledig voorstel

terugvinden.

Te lang heeft iedereen aan het zwembad gestaan met de teen

in het water om de temperatuur op te meten. Het zal altijd te

koud of te warm zijn. Als je wil zwemmen, moet je springen.

En dat moet je de Liberale Vakbond maar één keer zeggen.

Jan VERCAMST,

Nationaal Voorzitter

Vr i juit

Maandblad van de Liberale Vakbond

ACLVB

Koning Albertlaan 95

9000 GENT

Tel. : 09-222.57.51

E-mail : aclvb@aclvb.be

http://www.aclvb.be

Verantwoordelijke

Uitgever

Jan VERCAMST

Koning Albertlaan 95

9000 GENT

Coördinatie

Sabine SLEGERS

Redactie

Annick COLPAERT

Didier SEGHIN

Hugo VAN LANCKER

Dimitri VERSTRAETEN

E-mail :

infocentrum@aclvb.be

Verschijnt niet in augustus.

Prepress & druk

Creative Plus Production

& Nevada-Nimifi

ISSN 0778-8517

De polyethyleen wikkel van dit magazine is

biologisch afbreekbaar en 100 % recycleerbaar.

VRIJUIT/NOVEMBER 2010

More magazines by this user
Similar magazines