indiaiduele bel.angen acwl ltaar kd-bedrijaen te beltartigen.

vesp.benelux.com

indiaiduele bel.angen acwl ltaar kd-bedrijaen te beltartigen.

Edwin van Dijk, Cees Woortman, Peter Miltenburg en André van den Engel

:?f..

.d'-;{t ''

, -*i.

;j:*-i-rrll

'*l l ':

íJEBIDAKE er aoortdrtrend op uit om dn collectieae en

indiaiduele bel.angen acwl ltaar kd-bedrijaen te beltartigen.

Dat gebeztrt in alle openlteid met de rniddelen en erpertise

d:ie daa,ruoor binnen d,e branclteaeren:iging aaffiDez'ig z$n.

lets minder zichtbaar is dat

goede belangenbehartiging

mede tot stand komt dankzii

het zakeliike netwerk van de

branchevereniging. Ook via

deze weg wordt een biidrage

geleverd aan de realisering van

strategische doelstellingen.

VEBIDAK-Bericht besteedt

aandacht aan dit netwerk.

ln deze editie staat VESP

centraal.

VESP staat voor Verenigde EPDM

Systeem Producenten, De vereniging is de

belangenbehartiger van EPDM-leveranciers

in de Bene[ux, Deze leveranciers vertegenwoordigen

gezamentiik circa 90%

van de totale omzet. EPDM (ethyteen

Propyteen Dieen Monomeer) is sinds 1963

op de markt. De toepassing ervan komen

we op veel ptaatsen tegen: in de automobieLindustrie,

riemen, transportbanden,

s[angen,vijverfotie en natuurliik ats dakbedekking.

Dankzii het elastische karakter

van EPDM vatten perfecte aansluitingen te

maken met dakdoorbrekingen, zoats biivoorbeeld

dakdoorvoeren, 0mdat het

materiaaIvan nature wortelvast is, is het bii

uitstek geschikt voor tuin- en groendaken

en gevetaf dichtingen. Het eerste met

EPDM rubberfolie bedekte dak dateert uit

'1966. Wii spraken met Edwin van Diik

(EPDM Systems BV) en Peter Miltenburg

(Detbouw BV dak & techniek) over VESP

atsmede de markt voor EPDM. Van Dilk

is sinds twee jaar voorzitter van VESP

terwiit Mittenburg als voorzitter van de

Technische Commissie van VESP zitting

heeft in de Technische Commissie BRL 1511

(gestoten dakbedekkingssystemen),

t


è-,

c

c

\

+ 151 .mei zoro

I


:l

"We sprelcen

lieaer wiet oaer

Wh'of 'nt:inder

nyikeubelastend' .

'rwiliem;riende-

Met'nyil:ieuneutraliteit'

bedoelen we

dat EPDM geen

scltad,eli.jhe

sroffin efgteft

of opneemt. "

(Mittenburg en Van Diik kwatificeren EpDM

als een mitieu-neutraLe dakbedekking)

Deze laatstgenoemde commissie rapporteert

rechtstreeks aan het Coltege van

Deskundigen "lsotatiematerialen en dakbedekkingen",

DRAAGVLAK

Dat de burelen van VESP in Brussel staan

berust, zo zeggen beide heren, op touter

toeval, "Er zit in etk gevat geen bewuste

strategle achter in verband met biivoorbeeld

de internationalisering van de

markt." Ze maken duidetiik dat het bii

VESP, anders dan bii VEB|DAK, draait om

een vorm van productbetangenbehartiging

voor de leden, "ln vergetiiking met de

ruim 190 aangestoten bedriiven bii

VEBIDAK is bovendien onze achterban

van een numeriek andere orde (z teOen),

Wat de deelnemers aan VESp nametijk

verenigt is het product EPDM. Bij ons

draait het in hoofdzaak om het promoten

en het breed vermarkten van dit materiaa[,

We verstrekken voorlichting, doen aan

promotie en verrichten gemeenschappelijke

duurzaamheidsonderzoeken, Deze

werkzaamheden strekken zich uit over de

gehele Benetux, ln vergeliiking met biivoorbeetd

de isotatie-industrie (Nll), waar

de onderlinge productkenmerken en

-eigenschappen nogaI uiteenlopen,

kunnen wil op productniveau erg veel

gezamentiik doen. Er ziin geen conftictsituaties

op productniveau, Het gaat om

één productsoort, nameliik EpDM, Met

VESP hebben de deetnemers voor zichzelf

een werkbaar draagvlak gecreëerd,"

MARKTWERKING

VESP is betrokken bii regetgeving en normen,

VEBIDAK en VESP komen elkaar

tegen in biivoorbeetd het Ptatdakoverteg

alsmede in BRL-commissies (K0M0), het

Cottege van Deskundigen ISDA en NENcommissies.

Beide verenigingen ziin daar

nauw betrokken bii onderwerpen zoa[s

biivoorbeetd het multifunctionete dak,

energiebesparing, de kwatiteit van dakbedekkingsproducten

en regelgeving, Een

actueel voorbeeld van het laatste is de

aansluiting van de nationale regetgeving

windbetasting op de internationate regetgeving,

VESP en VEBTDAK hebben dezetfde

opvattingen over het K0MO-keurmerk

versus CE-markering, Een stevig K0M0-

keurmerk is nuttig in onze branche, Van

Diik: "Het KOM0-keurmerk stett iedereen

onafhanketiik en inzichtetijk op de hoogte

van relevante product- en toepassinginformatie.

Het is het keurmerk voor de

bouwbranche, Daar kun je niet teqen zijn

vooral ook omdat het de vertaatstag is

naar de bouwregetgeving en de praktiik,

zoals beschreven in de Vakrichttijn 'Gestoten

Dakbedekkingssystemen'. Voorts

trachten beide verenigingen, overigens

samen met andere be[angenorganisaties,

etkaar te vinden in de discussies rond

vliegvuurbestendigheid en begaanbaarheid

van daken, Kortom,VEBlDAK en VESp

kennen etkaar. VESP is, zo wordt duidetiik

gemaakt, een voorstander van geharmoniseerde

regetgeving voor de verschittende

soorten dakbedekking. Miltenburg:

"Wat voor de één getdt, moet ook voor de

ander gelden".

*t

Ê

è

è

*t

{

De marktvraag naar EPDM dakbedekking

en EPDM afdichtingsproducten groeit

gestaag, zowel op de Nederlandse als

Betgische markt. Volgens Miltenburq en

Van Diik is die groei zelfs groter dan enige

iaren geleden werd ingeschat, Mittenburg:

"Kennetiik klezen opdrachtgevers steeds

vaker voor duurzame afdichtingssystemen.

Van atte verlegde dakafdichtingsmaterialen

groeit het marktaandeel van

etastomeer EPDM procentueeI het hardst,

Tegenwoordig bedraagt het marktaandeeI

van EPDM dakbedekking circa 14%,"

Van Diik vu[t aan dat de totstandkoming

van NEN 6050 het product EPDM natuurtijk

ook geen kwaad heeft gedaan,

I mei 2olo .* lsÍ


È:

"Daarmee werd niet atleen de bewustwording

ten aanzien van brandveitig werken

bij atte partijen in de markt vergroot

maar vooraI ook het brandvrii detailleren

werd gemeengoed, Met EPDM wordt in de

praktiik gemakketilk votdaan aan NEN

6050, Het wordt verlijmd of onderling verbonden

met tapes, gevutkaniseerd of

gelast met hete Lucht, Ook kan de dakbedekking

a[s een gestoten membraan

onder fabrieksomstandigheden worden

geprepareerd waarna de dakbedekking

als een geheetop het dakwordt uitgetegd,

Het is een groeiende markt "

i:; i::,;a'.t:t:t. a | :':'

=:,.*... ll -rif -

,dl.il,$

i]:;:*+,119

*::t--:::,,j..

:li!f

'Ë:r

Woortman beaamt dat voorheen traditionele

bitumineuze dakdekkers er in toenemende

mate specifieke kunststof

daken bij zijn gaan doen, "lk schat in

dat het toenemende marktaandeel van

EPDM dan ook van invtoed zaI zijn op de

bitumineuze markt' EPDM kwalificeren

Mittenburg en Van Diik ats een 'mi[ieuneutrale

dakbedekking', 'We spreken [iever

niet over milieuvriendeliik' of 'minder

milieube[astend', Met'mitieuneutraliteit'

bedoeten we dat EPDM geen schadetiike

stoffen afgeeft of opneemt,"

OPLEIDINGEN

0f er naast alte voordeLen van EPDM

ook nadelen ziln? Die btiiken in de priis

te zitten, Deze is hoger dan bii andere

baanvormige dakbedekkingen of foties,

Miltenburg en Van Diik merken op dat de

hogere prijs voor een deel te niet wordt

gedaan door een [ange ievensduur en

[age onderhoudskosten, "Maar in het

algemeen kun ie er wel vanuit gaan dat

EPDM niet in aanmerking komt voor projecten

waar lagere kwaliteitseisen aan

worden gestetd Bovendien is het teggen

van EPDM dakbedekking niet ieders werk.

De zekerheden van EPDM worden in de

praktiik atteen verkregen wanneer de dakbedekking

wordt verwerkt door gespecia-

[iseerde bedrijven, Vandaar dat opteidingen

en trainingen door atle VESPleden

separaat vanuit de eigen organisatie

worden verzorgd. De organisatie VESP

speelt hierin geen centrale ro[." Woortman

zet daarop de structuur uiteen van de

leverancierscursussen die in samenwerking

met TECTUM worden verzorgd.

"lndien aan bepaalde criteria wordt vo[-

daan, ziin deze cursussen subsidiabel

vanuit het SociaaI Fonds BIKUDAK,

Leverancierscursussen tellen mee om

aan het iaartiikse verplichte quotum van

schotingsdagen uit de CAO te voldoen.

Schoting en opteidingen voor EPDMverwerkers

is in het betang van beide

organisaties, Daarom is duidetilkheid over

het subsidiabel zijn van een opteiding wet

gewenst, Tegen het einde van het gesprek

vindt nog een geanimeerde discussie

ptaats over het innovatieve gehatte in de

dakbedekkingsbranche, Woortman is er

het meest uitgesproken over: "Onze sector

is overwegend traditioneet, Het gaat

vaak om de kunst van het verkopen en het

sterk neerzetten van het het eigen bedriif.

Daar is niks innovatief s aan,"

Van VESP-zi1de wordt opgemerkt dat

de Betgische overheid innovatief ondernemerschap

fors stimuteert met financië[e

regelingen. Partiien ziin het erover

eens dat Betgië inderdaad op sommige

terreinen, zoa[s biivoorbeeld het opwekken

van alternatieve energie, forse subsidies

verstrekt, Uiteindetiik bliiken VEBIDAK

en VESP het er over eens te ziin dat de

interesse in EPDM dakbedekking nog

steeds groeiend is en dat dat voor VESP

mooi nieuws is... E

De Nederlandse leden van VESP:

Detbouw BV dak & techniek

EPDM Systems BV

lmpermea BV EPDM Waterproofing

Technotogy

Mawipex BV

PDT (Phoenix Dichtungs Technik

GmbH)

Spectraroof

VBF BV

Ê

:è.

c

s

c

s

\

# tsl 'mei 2olo

I

33

More magazines by this user
Similar magazines