en alles wat hiermee samenhangt - De Goede Woning

dgw.nl

en alles wat hiermee samenhangt - De Goede Woning

E HUURPRIJS

en alles wat hiermee samenhangt


Huurprijs

Voorwoord 3

Huurbetaling 4

Automatische betaling 4

Huurachterstand 4

Huurverhoging 4

Huurcommissie 4

Kosten van de levering van goederen en diensten

(servicekosten) 5

Warmtemeting 5


Huurprijs

Voorwoord

De jaarlijkse huurverhoging

is nóóit hoger dan het

maximale percentage

dat door de minister is

vastgesteld’

In de huurovereenkomst en de aanvullende bepalingen

staat aangegeven wat de betalingsverplichting inhoudt.

De huurprijs bestaat over het algemeen uit twee delen:

-

-

De kale huur: voor enkel het gebruik van de woning

De bijkomende kosten – ook wel servicekosten

genoemd – voor de levering van goederen en

diensten.

Jaarlijks ontvangt u een overzicht van de geldende huurprijs

en de huurverhoging per (in de regel) 1 juli. U kunt

tegen de aangezegde huurverhoging bezwaar aantekenen

volgens de door de Huurprijzenwet Woonruimte

(HUW) daartoe ingestelde mogelijkheden. In het huurverhogingsvoorstel

wordt de procedure nader aangegeven.

Voor informatie over deze procedure kunt u terecht

bij de Huurcommissie. Bij het team Woonservice kunt u

hierover een brochure aanvragen.


Huurprijs

Huurbetaling

De maandelijkse huur (kale huur en bijkomende kosten)

dient u vooruit te betalen. Dit wil zeggen dat de

huur voor de eerste van de maand bij ons binnen moet

zijn. Er zijn verschillende manieren om de betaling te

voldoen. U kunt er voor kiezen om de huur over te

maken via een acceptgirokaart. In dit geval sturen wij u

iedere maand vroegtijdig een acceptgirokaart toe. Als

u de huur niet tijdig betaalt ontvangt u vervolgens een

herinnering.

Ook ontvangt u een acceptgirokaart als is gebleken dat

er op het incassomoment onvoldoende saldo op uw

rekening stond.

Automatische betaling

Het gemakkelijkste is automatische betaling. Op deze

manier kunt u nooit vergeten te betalen en voorkomt u

het ontstaan van huurachterstand. U kunt ons toestemming

geven om het verschuldigde bedrag maandelijks

van uw rekening af te schrijven. Dit kan door het invullen

van een machtiging. Mocht u dat willen, dan kunt

u de machtiging ook weer intrekken. Bovendien heeft

u, indien u het niet eens bent met de afschrijving, een

maand de tijd om deze te corrigeren.

Wanneer u ons machtigt, dan wordt het bedrag op de

eerste werkdag van de maand afgeschreven. Uw saldo

dient op dat moment dus toereikend te zijn. Als dit

niet het geval is ontvangt u alsnog een acceptgirokaart

om de huur van de betreffende maand aan ons over te

maken.

Het is natuurlijk ook mogelijk om uw bank opdracht te

geven om maandelijks het verschuldigde bedrag over te

maken. Dit heeft echter het nadeel dat u de bank steeds

nieuwe instructies moet geven als het huurbedrag verandert.

Wanneer u ons machtigt is dit niet nodig.

Als u verhuist naar een andere woning van ons is het

niet nodig om opnieuw een machtigingskaart in te sturen.

Wij zorgen ervoor dat uw huurbetaling in orde blijft.

Als u dat wilt kan de huurbetaling door iemand anders

worden gedaan dan degene die op de huurovereenkomst

staat vermeld. Het is echter wel belangrijk dat

ons team Huurincasso hiervan op de hoogte is. Het is

overigens ook mogelijk om de huur op ons kantoor te

betalen; bij voorkeur via een pinbetaling.

‘Niet eens met de huurverhoging?

U heeft het recht

om bezwaar te maken!’

Huurachterstand

Als u de huur niet tijdig betaalt ontvangt u een herinnering.

Blijft betaling vervolgens uit dan ontvangt u

een aanmaningsbrief. Aan zo’n brief zijn voor u kosten

verbonden.

Bij betalingsproblemen adviseren wij u altijd contact op

te nemen met een van onze medewerkers van het team

Huurincasso. Wellicht kunnen wij u van dienst zijn met

een kosteloze betalingsregeling. Dit ter voorkoming van

hoge bijkomende (deurwaarders-)kosten.

Ook kan in specifieke situaties worden verwezen naar

de juiste hulpverlenende instanties, zoals Schuldhulpverlening

(van de Gemeente Zoetermeer) en de

Gemeentelijke Kredietbank (GKB).

Vanzelfsprekend is uw privacy hierbij te allen tijde

gewaarborgd!

Huurverhoging

Ieder jaar mag de huur worden verhoogd en de meest

gangbare datum hiervoor is 1 juli. De Minister van

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieubeheer

bepaalt het maximale huurverhogingspercentage. Het

daadwerkelijke percentage waarmee wij de huur verhogen

kan per complex of woning verschillen. De prijs-/

kwaliteitverhouding van de woning geeft hierbij de

doorslag. Uiteraard zal de huurverhoging nooit meer zijn

dan het maximale percentage dat de minister heeft vastgesteld.

Over de gemiddelde huurprijsverhoging voeren

wij van tevoren overleg met de huurdersvereniging.

Jaarlijks, in de maand april, ontvangt u schriftelijk

bericht van het percentage huurverhoging dat voor uw

woning geldt.

Huurcommissie

Als u het niet eens bent met de door ons voorgenomen

huurverhoging, dan heeft u het recht hiertegen bezwaar

te maken. In de jaarlijkse Huurkrant staan de gronden

vermeld waarop u bezwaar kunt maken. Dit kan door

een bezwaarschrift in te dienen bij uw verhuurder. Bij

de schriftelijke aankondiging van de huurverhoging


Huurprijs

staat vermeld hoe dit in zijn werk gaat. Het indienen

van een dergelijk bezwaarschrift dient vóór 1 juli plaats

te vinden.

Uiteindelijk beoordeelt de huurcommissie de inhoud

van het bezwaar en doet hierover een (schriftelijke)

uitspraak. Beroep hiertegen is mogelijk bij de rechter

(sector kanton). Voor ernstige onderhoudsklachten

geldt een aparte procedure, los van de jaarlijkse

huurverhoging.

Let op:

U kunt alleen bezwaar maken tegen de kale huur, niet

tegen de servicekosten.

De Huurcommissie bemiddelt in geschillen tussen

huurder en verhuurder met betrekking tot woningkwaliteit,

de onderhoudstoestand van de woning en

voorstellen tot huurverhoging of -verlaging. Bij het

team Woonservice kunt u een brochure aanvragen over

de Huurcommissie.

Huurtoeslag

Wij adviseren u om bij de Belastingdienst na te gaan of

u in aanmerking kunt komen voor huurtoeslag. Een aanvraagformulier

dient u eveneens zelf aan te vragen bij

de Belastingdienst, gratis telefoonnummer 0800 0543.

Houdt uw sofinummer bij de hand.

Let op:

Het huurtoeslagjaar loopt van 1 januari tot en met

31 december. U kunt een aanvraag huurtoeslag doen

tot 1 april van het opvolgende jaar, waarbij u met

terugwerkende kracht huurtoeslag kunt krijgen tot de

ingangsdatum van inschrijving bij de Gemeentelijke

Basis Administratie (GBA) van de Gemeente

Zoetermeer. Wij kunnen u helpen bij het invullen van

het formulier, wij zijn namelijk Huurtoeslag Informatie

Punt (HIP).

Voorbeeld: als de huurovereenkomst ingaat op

17 augustus, dan start de huurtoeslag op 1 september.

Voorwaarde voor de maandelijkse verstrekking van de

huurtoeslag is dat u op de eerste dag van de betreffende

maand niet alleen bewoner bent, maar ook dat

u zich binnen 5 werkdagen na ingang van de huurovereenkomst

laat inschrijven in de GBA van de Gemeente

Zoetermeer.

Kosten van de levering van

goederen en diensten

(servicekosten)

De bijkomende kosten voor de levering van goederen

en diensten kunnen per complex, zowel qua samenstelling

als hoogte van de bedragen, verschillen. Als

bijlage bij de huurovereenkomst heeft u een specificatie

aangetroffen van de kosten zoals die voor uw

woning(complex) gelden.

Voor de laagbouwwoningen geldt in het algemeen dat

de bedragen als werkelijke kosten worden aangemerkt.

Het gaat veelal om betrekkelijk geringe bedragen die

op grond van een nauwkeurige berekening zijn vastgesteld

en waarin afwijkingen, zowel voor- als nadelig,

erg klein zijn.

Een uitzondering betreft de kosten van het glas- en

rioolontstoppingsfonds. Periodiek wordt beoordeeld of

die tarieven nog overeenkomen met de werkelijke kosten.

Dit wordt echter over een periode van enkele jaren

beoordeeld, waarbij grote tariefschommelingen zoveel

mogelijk worden vermeden.

Voor de hoogbouwwoningen gelden veelal specifieke

kosten die verband houden met de woonvorm. Te denken

valt aan verwarmings- en schoonmaakkosten.

De hiervoor in rekening te brengen bedragen worden

in eerste instantie als voorschot aangemerkt. De afrekening

van de servicekosten vindt in de regel in de maand

juli of augustus plaats, direct na het jaarlijks per 31 mei

aflopende tijdvak.

De huurprijs bestaat uit

twee delen: de kale huur

en de bijkomende kosten

Warmtemeting

In de meeste hoogbouwwoningen met collectief

gestookte centrale verwarming worden de verwarmingskosten

over de bewoners verdeeld, door gebruik te

maken van warmtemeters.

Dit zijn verdampingsmeters dan wel elektronische

meters die de kosten over de bewoners verdelen.

Jaarlijks ontvangen de bewoners een afrekening, waarin

het gemeten warmteverbruik wordt vertaald naar

kosten.


Huurprijs

‘Kies voor gemak, betaal uw

huur via de automatische

incasso!’

Maandelijks betaalt u een voorschot stook-/verwarmingskosten.

Aan het einde van het stookseizoen worden de

meterstanden opgenomen die als basis dienen voor de

eindafrekening.

Voorschotten ten behoeve van verwarmingskosten worden

zoveel mogelijk individueel bepaald aan de hand

van de voorgaande afrekening. Nieuwe bewoners betalen

op basis van het gemiddelde van het betreffende

woningtype. De voorschotten worden voor het gehele

jaar bepaald op een gelijk bedrag.

De overschotten in de zomerperiode worden verrekend

met de (eventuele) tekorten in de wintermaanden. Het

kan voorkomen dat u op een 'ongunstig' tijdstip de

woning betrekt. Bijvoorbeeld net vóór de winterperiode.

U heeft dan onvoldoende kunnen 'sparen' door het

ontbreken van de zomer(over)voorschotten. De kans op

bijbetalen wordt hierdoor groter.

De mogelijkheid bestaat echter om het voorschot verwarmingskosten

zelf te (laten) verhogen. Een verzoek

tot aanpassing kunt u indienen bij het team Huurincasso.


Huurprijs

Colofon

Fotografie: Ilona Kamps, Rotterdam

Vormgeving: 2D3D, Den Haag


De Goede Woning

D

Bezoekadres

Storkstraat 6

2722 NN Zoetermeer

Openingstijden kantoor

maandag t/m donderdag van 08.00 tot 16.30 uur

vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Postadres

Postbus 11

2700 AA Zoetermeer

T 079 343 80 00

F 079 331 14 38

E woonservice@dgw.nl

I www.dgw.nl

More magazines by this user
Similar magazines