De Bijbel open 2012 48 (08-12) Vanmorgen valt het licht op de ...

static.eo.nl

De Bijbel open 2012 48 (08-12) Vanmorgen valt het licht op de ...

1

De Bijbel open 2012 48 (08-12)

Vanmorgen valt het licht op de tweede persoon in onze serie: mensen uit

het OT in het licht van advent. Het gaat om Noach, over wie we lezen in

Hebr. 11: Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God

ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, de ark

gebouwd tot redding van zijn gezin. In zijn leven wordt advent heel

duidelijk zichtbaar. Ik bedoel de komst van Jezus Christus, die ons enig

behoud is.

Zoals u wellicht weet is de ark van Noach een poosje geleden opnieuw

gebouwd en is hij te zien in Dordrecht. Het is de moeite waard om daar

eens een bezoek te brengen. Dan zie je dat die ark bedoeld is als een

plaats van redding. De boodschap van de ark is: als je buiten blijft gaat

het mis, maar dan is het je eigen schuld. God wil niets liever dan mensen

redden. In dat perspectief mogen we vanmorgen in deze adventstijd naar

Noach kijken. Zijn naam betekent niet voor niets: troost.

We letten eerst eens op de tijd waarin Noach leeft. Het is een tijd die aan

de ene kant heel gewoon is. We lezen dat de mensen eten en drinken en

trouwen enz. Dat is gewoon het dagelijkse leven van ons mensen, zoals

wij dat hier in ons land ook elke dag kennen. Maar dat is maar de ene

kant. Er is ook een andere kant. Het is namelijk ook een tijd, waarin de

mensen zonder God leven. God heeft voor hen geen enkele relevantie,

Hij is iets van de vorige generaties, maar voor hen niet meer. Ze hebben

God ook niet nodig. Het gaat zonder God prima! Maar zo heeft God het

niet bedoeld met ons mensen. Dat is dan ook de reden dat we van God

het schokkende bericht lezen dat Hij er berouw van krijgt dat Hij de mens

heeft geschapen. Hij besluit om er een eind aan te maken. Een eind aan

de mensheid. Dat is wat! En dan komt Noach in beeld. God geeft hem de

opdracht om een ark te bouwen, een gigantisch schip. Waarom? Omdat

het oordeel er aan komt. De zondvloed die de aarde zal treffen. Dan zal

er alleen maar redding zijn in de ark die Noach moet maken. Maar

moeten dan al die mensen straks buiten de ark omkomen? Nee, zeker

niet, dat hoeft niet. God wil helemaal niet dat mensen omkomen. Als ze

straks zien wat Noach doet, als ze hem horen prediken en als ze hem

geloven, dan zijn ze welkom in de ark en dan zullen ze niet omkomen.

De ark is groot genoeg en voor niemand gesloten. Maar tegelijk moeten


2

we eerlijk zeggen: als zij Noach niet geloven en zich niet bekeren, dan

zullen ze wel omkomen. Maar dan is het wel hun eigen schuld.

Maar nu naar Noach? Hij gaat aan het werk. Hij gaat de ark bouwen.

Dat doet hij dus omdat hij gelooft dat het waar is wat God zegt. Anders

had hij het nooit gedaan. Daarom lezen we ook in Hebr. 11: door het

geloof heeft Noach de ark toebereid. In vers 1 van Hebr. 11 lezen we wat

met geloof bedoeld wordt. Het is dat je er op vertrouwt dat het waar is

wat God zegt en dat je daar rekening mee houdt. Ook als je er nog niets

van ziet. Inderdaad, ook Noach ziet er niets van dat het straks mis gaat

met de wereld. Het gaat nu nog allemaal prima. Mensen eten, drinken,

trouwen. Maar Noach gelooft dat het waar is wat God heeft gezegd. Dat

is het verschil tussen hem en de andere mensen. En daarom gaat hij

aan het werk: hout verzamelen, timmeren, passen, meten, pek strijken

enz. enz. Wat zal het een enorm werk geweest zijn. En Noach gaat maar

door ondanks al het onbegrip en hoongelach van de mensen.

Noach doet dus wat God hem opdraagt. Hij gelooft dat het oordeel op de

zonde komt en dat er alleen redding is in de ark. Waar ik nu vanmorgen

eens in het bijzonder op wil letten is dat er staat dat Noach deze ark

heeft gebouwd voor zijn gezin. Noach heeft de ark dus als een vader

gebouwd. Niet alleen als vader natuurlijk, maar wel in het bijzonder. Zo

komt Noach in beeld als vader. Wat is hij een echte vader, ik bedoel een

vader die bewogen is met het behoud van zijn kinderen. Niet alleen als

het gaat om aardse materiële dingen, maar om de relatie met God.

Daarin zien we een geweldige liefde van vader Noach, bezorgd om het

heil van zijn gezin.

Als je vader en moeder wordt, is dus een grote zegen. Maar dat is het

niet alleen. Je krijgt ook een stuk verantwoordelijkheid. Hoe het met je

kinderen zal gaan, daar ben je mede verantwoordelijk voor, voor zover je

daar iets aan kunt doen. Het is natuurlijk fantastisch als het materieel en

sociaal goed met je kinderen gaat. Maar het belangrijkste is toch dat het

geestelijk goed met ze gaat. Dat de relatie met God goed is. En als we

dat zo zeggen en we vergelijken de tijd waarin wij leven met die van

Noach, moeten we dan ook niet zeggen dat onze tijd heel veel lijkt op de

tijd van Noach? Het is duidelijk zichtbaar dat ook ons volk steeds meer

weg groeit van het geloof, de bijbel en van God zelf. We zien gewoon dat


3

kinderen vandaag opgroeien in een wereld die als twee druppels water

lijkt op die van toen.

Terug naar Noach. Hij is de enige die zegt: ik doe hier niet aan mee.

Noach is er diep van overtuigd dat wat God zegt waar is, betrouwbaar is,

je levenskompas is. Dat is zijn passie. Daarom bouwt hij de ark tot

redding van zijn gezin. In de christelijke kerk is de ark van Noach altijd

een beeld geweest voor de doop, zoals die tot op de dag van vandaag

bediend wordt in de kerk. In de bijbel zelf wordt er al zo over gesproken

in de eerste brief van Petrus, waar staat dat de doop het tegenbeeld van

de ark van Noach is. En dan komen we dus uit via de ark van Noach bij

de betekenis van de doop. We worden gedoopt met water. Waarom met

water? Omdat water een beeld is van het oordeel. In het NT wordt men

ondergedompeld in het water bij de doop. Men gaat onder in het oordeel,

het is een sterven en begraven worden met Christus, en daarna een

opstaan met Hem uit het water, uit het oordeel, uit de dood, in een nieuw

leven. Water heeft ook de betekenis van reiniging. De dopeling moet

gereinigd, gewassen worden van zonden. Dat gebeurt door het bloed

van Jezus Christus. Daar is het water ook een afbeelding van. We

kunnen gerust zeggen dat het hart van de doop is Jezus Christus en zijn

volbrachte werk. Hij ging onder in het oordeel van God voor ons, Hij gaf

zijn leven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Daarom is

Hij ten diepste de ark van onze redding. Daar gaat het om. In Hem is er

eeuwig behoud voor verloren zondaren. Dat is het wonder van de doop.

De doop bezegelt de belofte van God, dat dit nu ook voor jou geldt. Als

we dat alles overdenken, kunnen we zeggen: als we in het geloof onze

kinderen laten dopen, dan betekent dat dat ook wij als ouders een ark

bouwen tot redding van ons gezin.

Leven als Noach die de ark bouwde. Dat kan betekenen dat je anders

leeft dan je buren en je collega’s of andere mensen. Dat je andere

keuzes maakt. Keuzes die niet altijd worden begrepen, zoals dat met

Noach ook het geval was. Maar Noach is wel heel bewogen met de

mensen om hem heen. Juist omdat hij de betekenis van de ark kent. Dat

is toch voor ons ook zo belangrijk. Dat we bewogen zijn met de mensen

om ons heen en niets liever willen dan dat ze ook de deur naar de ark,

de Here Jezus vinden. Maar geloven in de Ark, in Jezus kan ook

betekenen dat we een stukje eenzaamheid meemaken. Het kan ook


4

betekenen dat we een kruis moeten dragen. Weet u wat mij ook opvalt?

Dat we in Hebr. 11 van Noach lezen dat Hij eerbied heeft voor God. Wat

merken kinderen dat aan hun ouders of ze eerbied hebben voor de Here,

voor zijn dienst, zijn dag, zijn geboden en beloften. Als ik voor me zelf

spreek, dan is dat toch eigenlijk wel het belangrijkste van de opvoeding

die kreeg. Dat mijn ouders eerbied hadden voor de Here. Daaruit bleek

dat ze het echt meenden. Daar gaat het om.

Maar hoe zit het nu met al die mensen die niet in de ark gekomen zijn?

Heeft Noach gedacht: als mijn gezin maar gered is, dan moeten al die

andere mensen om me heen het maar bekijken. Absoluut niet. Dat

Noach de ark bouwt is op zichzelf al een indringende oproep voor

iedereen die dat ziet, dat men zich moet bekeren. Bovendien lezen we in

de bijbel dat hij heeft gepredikt en dat het 120 jaar duurt voordat de

zondvloed komt. Zo bewogen is hij met zijn medemens. Hij laat zien in

woord en daad hoe God is. God heeft er geen plezier in dat mensen

verloren gaan. Integendeel, Hij wil dat ze behouden worden. Wat we bij

Noach zien, zien we nog veel meer in het NT, waar we lezen in Joh.

3:16: Alzo lief heeft God de wereld gehad, ook die wereld van Noach en

ook onze wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat

een ieder die in Hem gelooft het eeuwige leven heeft. Je zou het ook zo

kunnen zeggen dat de Here het oordeel 120 jaar uitgesteld heeft. Dan

hebben we het dus over het grote geduld van God. Maar dan klinkt des

te meer het appèl: blijf niet langer leven buiten de Ark, Jezus Christus.

De deur staat open. Ook voor jou.

Wat is Noach een man vol advent geweest. Eenzaam bouwend aan het

vreemde schip. Hij leeft helemaal vanuit wat God had beloofd. En we

zien dat Noach niet beschaamd geworden is. Als de zondvloed komt,

wordt zijn gezin gered. En na de zondvloed breekt een heel nieuw begin

aan. Zijn gezin is het begin van een nieuwe mensheid, vol advent. Uit

een van zijn kinderen, Sem is zelfs Jezus Christus, Gods eigen Zoon

geboren. Zo zien we dat God doorgaat, door de generaties heen, door

alles heen, zelfs door de zondvloed heen. Laten we het geloven. God

bewaart de trouw van generatie op generatie. Totdat Jezus wederkomt.

More magazines by this user
Similar magazines