alles wat u moet weten over werk vinden - Uwv

uwv.nl

alles wat u moet weten over werk vinden - Uwv

een uitgave van cwi, uwv en gemeenten - 10|07

alles wat u moet weten

over werk vinden

7


werkblad oktober 2007

c o l o f o n

Jaargang 4, nummer 2, oktober 2007

Werkblad is een gezamenlijke uitgave van

cwi (Centrum voor Werk en Inkomen),

uwv (Uitvoering Werknemersverzeke -

ringen) en Divosa, de organisatie van sociale

diensten. Aan deze uitgave kunnen geen

rechten worden ontleend

Verschijningsfrequentie

Twee keer per jaar

Doelgroep

Werkblad is bedoeld voor alle

werkzoekenden in Nederland

Distributie

Werkblad wordt verspreid via de

vestigingen van cwi en uwv en

via de sociale diensten

Redactie

Kees Diamant

Yolanda van Empel

Axel Niemeijer

Fennie Pruim

Danny Schuit

Realisatie

vdBJ/Communicatie Groep

www.vdbj.nl

Aan dit nummer werkten mee

Jolanda Dreijklufft, Yolanda van Empel,

Annemarie de Haas, Kirsten Meijer,

Tekstcorrectiebureau Van der Snoek,

Froukje Wattel, Janneke Vonkeman,

Els Wiegant

inhoudsopgave

10

Elkaar helpen

In de nieuwe maatschappelijke

activeringscentra helpen mensen

met een uitkering elkaar.

Die aanpak werkt.

12

Waar zit het werk?

In de beveiliging zitten ze om

mensen te springen. En... je

hoeft er geen Rambo voor te

zijn.

14

Nuttige netwerken

Veel werkgevers zijn huiverig

om mensen boven de 45 jaar

aan te nemen. Daarom is cwi

het project Talent 45-Plus

gestart. Netwerken is voor

45-plussers belangrijk bij het

vinden van een baan.

20

Jongerenloket

Niet meer van het kastje naar

de muur. Bij het jongerenloket

kun je terecht voor al je vragen

over werken, leren en uitkeringen.

verder in dit nummer:

4

Wie doet wat?

Wie helpt je als je werk zoekt? Wat doen

ze bij cwi, uwv en sociale dienst voor je?

En wat doet de onafhankelijke arbeids -

adviseur?

6

Het sollicitatiegesprek?

Zenuwachtig voor het sollicitatiegesprek?

Niet nodig, als je je maar goed voorbereidt.

9

Iets te zeggen hebben

Cliënten van cwi, uwv en sociale diensten

kunnen van zich laten horen in de verschillende

cliëntenraden. Ook meedoen?

16

Starters

Steeds meer mensen beginnen vanuit

een uitkering voor zichzelf.

Vijf starters en hun tips.

18

Steeds meer digitaal

Via de websites www.werk.nl en

www.uwv.nl kun je van huis uit steeds

meer regelen met uwv en cwi.

Wat is er allemaal mogelijk?

Vormgeving en opmaak

Studio Marise Knegtmans, Amsterdam

Fotografie en illustratie

Bastiaan Aalbersberg, De Beeldredaktie,

Bas Beentjes, Joris van Egmond, Jacqueline

de Haas, Jan Lankveld, Leendert Masselink,

Sieb Posthuma, Ronald Slabbers,

Steamwork Graphics, Kato Tan,

Chris van Tongeren

Fotografie omslag

Jacqueline de Haas

Druk

Weiss-Druck GmbH

Oplage

200.000

meer info in de brochures

Als u werkloos bent of een baan over is. De cwi-brochures zijn te

zoekt, krijgt u veel nieuwe informatie.

Die wilt u thuis nog eens rustig liggen ook de meeste uwv -folders.

vinden op de cwi-vestigingen. Daar

kunnen doornemen. Daarom geven Die laatste kunt u ook downloaden

cwi, uwv en gemeenten tientallen van internet (www.uwv.nl) of op -

brochures en folders uit waarin u alle vragen bij uwv, telefoonnummer

informatie over een bepaald onderwerp

bij elkaar vindt.

brochures van de gemeente moet u

0900-92 94 (lokaal tarief). Voor

Wilt u over een onderwerp meer bij de sociale dienst in uw woonplaats

weten, vraag dan of er een folder

zijn.

24

Leren én werken

Mendres Ilbay volgt een leerwerktraject.

Zo ontdekt hij

waar hij goed in is.

22

Nieuws in het kort

23

Klagen helpt echt

Wie minder goede ervaringen heeft met

cwi, uwv of sociale dienst kan dat via

speciale klachtenprocedures kenbaar

maken. Elke klacht wordt serieus genomen.

ww330 02833 03-05

issn-nummer

1574-4450

• 2 •

• 3 •


werkblad oktober 2007

Wie doet wat?

steeds meer samenwerking

cwi: de adviseur Werk en Inkomen

‘kijken naar de wens van de klant’

uwv: de re-integratiecoach

‘coach en regisseur’

De onafhankelijke arbeidsadviseur

‘motiveren om verder te gaan’

Sociale dienst: de klantmanager

‘kan iemand wel of niet werken?’

De medewerkers van cwi, uwv

en de gemeentelijke sociale

cwi, uwv en sociale dienst werken steeds

meer samen om werkzoekenden zo goed

mogelijk van dienst te zijn. Vaak zitten ze

Margreeth Ufkes is adviseur Werk en

Inkomen bij cwi Apeldoorn. Ze merkt dat

veel mensen het eerste bezoek aan cwi

Mensen met een ww-uitkering die meer

begeleiding nodig hebben, of die na zes tot

negen maanden nog geen baan hebben

Emma Jones is onafhankelijk arbeidsadviseur

in Apeldoorn. De functie is in 2004

op initiatief van de landelijke cliëntenraad

Wie een uitkering volgens de Wet werk en

bijstand (wwb) aanvraagt, krijgt bij het

vinden van werk hulp van de klantmanager

dienst helpen je om werk te

in één bedrijfsverzamelgebouw, zoals in

het Activerium in Apeldoorn.

best spannend vinden. ‘Dat geldt zeker

voor de groeiende groep oudere werk -

gevonden, krijgen een re-integratiecoach

toegewezen. De coach is in dienst van

in het leven geroepen. De onafhankelijke

adviseur is niet in dienst van cwi, gemeen-

van de sociale dienst. ‘Ik kijk altijd eerst

naar de situatie van de klant’, vertelt

vinden. Hoe doen ze dat? Wat

kun je van ze verwachten?

nemers die lang bij dezelfde baas hebben

gewerkt. Die hebben vaak nooit eerder echt

hoeven solliciteren.’

Het overgrote deel van de klanten wil zo

uwv, maar zit op de cwi-vestiging.

Christiaan Dobma is re-integratiecoach bij

het Activerium in Apeldoorn. Hij doet mee

aan de pilot integraal casemanagement,

te of uwv en geeft informatie en onafhankelijk,

vrijblijvend en gratis advies.

‘Mensen kunnen bij mij hun verhaal kwijt,

ze hoeven niet bang te zijn dat er conse-

Daniëlle Saalmink, klantmanager in

Apeldoorn. ‘Wat is er aan de hand? Kan

iemand wel of niet werken? Daar stem ik

mijn traject op af. Het gaat erom mensen

snel mogelijk weer aan de slag, is haar er -

wat inhoudt dat hij net als de cwi-advi-

quenties aan vastzitten. Ik beslis niet over

uiteindelijk financieel zelfstandig en zelf-

varing. Margreeth kan van alles inzetten

seurs de eerste intake doet. Dat betekent

hoogte en duur van een uitkering. Ik ben er

redzaam te maken, of er in ieder geval voor

om ze daarbij te helpen, zoals workshops

dat er vanaf het begin één vast contactper-

om ze op weg te helpen. Alles wat ze ver-

te zorgen dat de klant het voor hem meest

vacatures zoeken of sollicitatiebrieven

soon is en geen overdracht. ‘Als ik al bij het

tellen, blijft bij mij.’ Klanten komen vaak

haalbare doet. Bij de een is dat makkelijker

schrijven. Andere workshops zijn nog in

eerste contact zie dat extra hulp nodig is,

met vragen over re-integratietrajecten,

dan bij de ander.’ Bij sommige klanten kan

de maak. Zij kijkt als eerste naar de wens

kan ik dat meteen regelen. Een klant kan

rechten en plichten in de ww, of ze moe-

vrij snel met een traject naar werk worden

van de klant. Daar ligt immers de grootste

dan meteen in aanmerking komen voor

ten op gesprek bij uwv of de gemeente en

begonnen, bij andere is de hele werkvraag

motivatie en dus ook de grootste kans van

bijvoorbeeld een iro-traject (Individuele

willen weten wat ze kunnen verwachten.

nog niet aan de orde. ‘Dan moet ik eerst

slagen. ‘Ik kijk dan wel of wat iemand wil

Re-integratie Overeenkomst) of een proef-

Soms komen ze met een berg papieren

inzoomen op de problemen. Psychisch,

haalbaar is. Maar in feite maakt de klant zelf

plaatsing.’ Christiaan verwacht veel van

omdat ze het overzicht kwijt zijn. Ook veel

verslavingen, medisch. Of er is bijvoor-

de beste match.’

zijn klanten. Zij zijn zelf verantwoordelijk

nug’ers (mensen die niet-uitkeringsge-

beeld sprake van schulden.’ In dit soort

Weet iemand nog niet zo goed wat hij wil,

voor hun sollicitatie of verdere traject, zo

rechtigd zijn, zoals herintredende moeders

gevallen wordt met maatschappelijk werk

dan kan een competentietest inzicht geven

benadrukt hij. ‘Mijn rol is met name die

of mensen in loondienst die verder willen

of de Stadsbank samengewerkt. Ook heeft

in kennis, vaardigheden en eigenschappen.

van coach en regisseur.’ Als iemand bij-

kijken) komen met vragen. ‘Ik heb natuur-

Daniëlle overleg met andere organisaties

Klanten zoeken zelf vacatures en ook Ufkes

voorbeeld een slecht opgesteld cv heeft,

lijk een groot netwerk, weet veel van op -

zoals cwi. ‘Sommige klanten denken

gaat op zoek. Daarnaast overlegt zij veel-

verbetert hij dat samen met de klant. Is een

leidingen, re-integratiebedrijven. Ik kan

alleen maar: het wordt toch niets. Dan

vuldig met het werkgeversteam cwi,

klant nauwelijks tot solliciteren te bewe-

op allerlei manieren helpen.’ Alle hulp is

regel ik een competentietest bij cwi. Ze

onder meer over de nieuwste vacatures.

gen, dan probeert hij er achter te komen

aanvullend. Emma hoopt klanten via

zien dan op papier wat ze kunnen. Dat

‘Die kan ik dan gelijk meenemen in mijn

waarom. ‘Als mensen echt weigeren, zit er

gesprekken vooral meer zelfredzaam te

helpt dan toch weer.’

gesprekken. Het gaat ons toch om de kort-

vaak een verhaal achter. Zoals problemen

maken. ‘Als er weer orde is in de chaos en


ste weg naar werk.’

in de privésfeer. Daar houd ik dan rekening

zicht op hun eigen situatie, is er vaak


mee. Ik kan zelfs, als de problemen erg

motivatie om zelf verder te gaan. Dat is het

Fotografie: Bas Beentjes

groot zijn, mensen tijdelijk ontheffen van

hun verplichtingen.’

mooie van dit werk.’• 4 •

• 5 •


werkblad oktober 2007

Tips en valkuilen

Niet bang voor het sollicitatie e gesprekg

Illustraties: Ronald Slabbers

Je brief en cv zijn goed bevonden, maar hoe neem je nu met

succes de volgende horde – het sollicitatiegesprek? Werkblad

ging tijdens een sollicitatietraining op zoek naar de do’s en

don'ts van het solliciteren.

Met zijn negenen zitten

we om een grote

ovale tafel bij cwi in

Amsterdam; acht

deelnemers en een

seconde signalen binnen of je iemand kunt

vertrouwen of dat je op je hoede moet zijn.

Onze hersenen reageren prompt met het

produceren van bijbehorende neurotransmitters

als dopamine of adrenaline. En díé

contactadvertenties voor onze neus.

‘Welke teksten spreken jullie aan?’ We zijn

het snel eens. Een lang standaardverhaal

sla je over, evenals mensen die zichzelf

‘charmant’ of ‘boeiend’ noemen ofwel

trainer. Alle deelnemers – heel divers in

stoffen bepalen hoe we ons voelen.’

direct hun gebreken opsommen. Wél goed

leeftijd en achtergrond – zijn al een tijdje

Dus toch die eerste indruk? ‘Nee hoor.

vinden we de advertenties die zonder

aan het solliciteren. Het cv is het probleem

Zo’n gesprek gaat toch verder? De hersenen

omhaal zeggen waar het op staat: ‘dol op

niet; gespreksuitnodigingen komen er wel.

staan niet stil’, reageert de trainer.

uitgaan naar concert en theater’. Daar kun-

Toch lukt het niet die felbegeerde baan te

‘Solliciteren is een ontmoeting die toevallig

nen we wat mee.

krijgen.

over werk gaat. Natuurlijk moet de basis in

Met solliciteren is het precies hetzelfde.

Verwachtingsvol kijken we dus naar trainer

orde zijn: je bent gekwalificeerd, je komt op

Een concreet en positief verhaal wérkt.

Leo Hoeksma. Die stelt voorlopig alleen

tijd en verzorgd naar je afspraak, begroet

Niet: ‘Ik deed planning en logistiek in een

maar vragen: ‘Wat is solliciteren eigenlijk,

iemand met aandacht. Maar dan begint er

bedrijf dat een chaos was’, gevolgd door

wat is het beslissende moment erin, waar-

gewoon een ontmoeting. En het gaat erom

een uitweiding in jargon. Wel: ‘Bij bedrijf

om lukt het zo vaak niet?’

We gissen wat: ‘Solliciteren is kennis -

maken, je presenteren. Geen idee wat nu

beslissend is. Het gaat in ieder geval vaak

mis omdat er anderen zijn met betere

papieren.’

Leo heeft daar andere ideeën over. ‘Het

gekke is dat mensen altijd de illusie hebben

dat ze rationeel en logisch denken en beslissen.

Maar verreweg de meeste beslissingsprocessen

worden onbewust gestuurd.

Dus ook selectiebeslissingen.’

pret tig gesprek

‘Het moderne solliciteren bestaat pas kort.

Maar al 200.000 jaar lang kiezen mensen

dat die prettig verloopt, zodat de ander zich

op z’n gemak voelt en vertrouwen in je

heeft.’

Ja, daar zegt Leo wat. Zenuwen en onzekerheid

zitten een prettig gesprek meestal

danig in de weg. ‘Ik heb goede opleidingen

en veel ervaring’, vertelt een vrouw. ‘Maar

het lukt me niet dat rustig te vertellen. Ik sla

dicht.’ Geknik aan tafel. ‘Het loopt vaak

heel anders dan ik me had voorgesteld’, zegt

een jonge vrouw. ‘En ik weet nooit goed

wat ik wel en niet moet vertellen.’ Een man

zegt: ‘Ik vind het doodeng, ik wil weten

hoe ik het moet aanpakken.’

contactadvertentie

X leidde ik de afgelopen vier jaar een afdeling

met twintig man die de verzending

door heel Europa verzorgde van de kwetsbare

artikelen van bedrijf Z. Het risico op

beschadiging daalde van 2 naar 0,6 procent.’

Dán maak je je gesprekspartner

nieuwsgierig en heb je een gespreksingang:

goh, hoe deed u dat dan?

Leo wijst erop dat deze aanpak al begint bij

het cv. Zo concreet mogelijk! Zijn tip: geef

na je personalia een samenvatting waarin je

de wapenfeiten noemt die het belangrijkst

zijn voor deze baan.

ruziën

We vreesden het al, we mogen de theorie

vertelt de eerste deelnemer, een manager,

over een leerzaam voorval uit zijn werk.

Origineel. Maar het zegt weinig over wat

hij precies kan en wat zijn stijl van leidinggeven

is. ‘Dit verhaal is wel bruikbaar, werk

het verder uit’, adviseert Leo.

Als de volgende deelnemer vertelt dat hij

altijd eerst analyseert en dan pas het probleem

aanpakt, onderbreekt Leo. ‘De conclusie

dat jij kunt analyseren, wil ik zelf

kunnen trekken uit een concreet verhaal

De sollicitatietrainer

Leo Hoeksma is sociaal psycholoog. Eind

jaren tachtig was hij een van Nederlands

eerste loopbaanbegeleiders. In 1992 werd

hij beleidsadviseur minderheden bij cwi.

Hoeksma houdt zich nu voornamelijk

bezig met sollicitatietrainingen. ‘Dat doe

ik voor mensen die van de sociale dienst

komen en al jaren werkloos zijn, maar ook

voor hoger opgeleiden die het niet lukt

een baan naar hun wens te vinden. Ik maak

deelnemers bewust van de wetmatigheden

in hoe we elkaar beoordelen. Als je dat

snapt, kun je daarop inspelen met je voorbereiding

en presentatie.’

Beter solliciteren

Op internet staat veel informatie over solliciteren.

Zie bijvoorbeeld de site van cwi,

www.werk.nl, en www.sollicitatieinfo.nl

met praktische tips, ook over het schrijven

van brief en cv.

elkaar uit’, legt Leo uit. ‘En daar hebben we

Volgens Leo kan iedereen zijn sollicitatie -

in de praktijk brengen: in drie minuten ver-

dat je mij vertelt.’ En tot de groep: ‘Het is

haarfijne mechanismen voor ontwikkeld.

Bij een ontmoeting krijg je binnen een

gesprek in de goede richting sturen. Om dat

duidelijk te maken, krijgen we een vel met

tellen wát we kunnen en hoe góéd we dat

kunnen. Na een kwartier voorbereiden,

echt een kwestie van goed voorbereiden.

Je moet verhálen paraat hebben!’


• • 6

• • 7


werkblad oktober 2007

De voorbereiding

Bereid je tijdig voor, dat neemt ook de

zenuwen deels weg; vertrouw niet op

improvisatie.

Dit zijn veel gestelde vragen:

- Wat heb je concreet voor werk gedaan?

- Wat vind je vooral leuk in het werk?

- Waarom ben je bij je vorige werkgever

weggegaan?

- Waarom wil je juist hier werken?

- Wat verwacht je van de baan?

- Waarom ben juist jij geschikt voor de

baan?

- Wat zijn je beste en slechtste eigen -

schappen?

Bedenk antwoorden en oefen de

verhaaltjes, dan gaat het straks veel

gemakkelijker.

Verdiep je in het bedrijf en in de branche.

Maak een lijstje met vragen die je zelf

hebt.

Zorg ervoor dat je verzorgd en correct

gekleed bent.

Praktisch: neem adres, route, naam van

de contactpersoon en je brief en cv mee

en ga op tijd van huis.

Zet je mobiele telefoon uit.

(bron o.a. www.sollicitatieinfo.nl)

‘Wees concreet en vertel géén ellende’

De jongen die vertelt dat hij via via bij een beslissend

universiteit in een grote puinhoop terechtkwam

waar iedereen met iedereen ruzie ook het luisteren ernaar blijkt erg leer-

Niet alleen het houden van de presentatie,

maakte, hij het zelf maar moest uitzoeken, zaam. ‘Bij een ander zie je beter wat wel

maar eigenlijk best veel succes had, krijgt te en niet goed is’, zegt iemand. ‘En je krijgt

horen dat hij to the point moet zijn. ‘Je eerlijke feedback. Ik dacht dat ik een goed

bent je toehoorder anders kwijt, mensen verhaal had, maar het zweeft. Ik moet precies

bepalen wat ik wil overbrengen en me

hebben een beperkt opnamevermogen. En

we willen vooral geen ellende horen’,

dan goed voorbereiden.’

benadrukt de trainer. ‘Omzeil dat en vertel Eigenlijk hebben we allemaal een nieuwe

wat jouw rol precies was. Dat zegt dan kijk gekregen op solliciteren. Er moet ‘simpelweg’

een goed gesprek op gang komen,

genoeg over jouw kwaliteiten.’

waarin jij uit de verf komt. De selecteur

krijgt dan een goed gevoel bij jouw persoon.

En dan zit je dicht bij het beslissende

moment dat de selecteur erop vertrouwt

dat jij de vacature naar behoren kunt vervullen.


De cliëntenraad: voor u en door u

Als cliënt van cwi, uwv of

sociale dienst kunt u meedenken

en meepraten over de dienst -

verlening van de instantie waarmee

u te maken hebt. Dat

gebeurt via de cliëntenraad.

Uwv, cwi en gemeenten kennen

allemaal hun eigen

cliënten raden die – gevraagd

of ongevraagd – hun mening geven over

die instanties. De cliëntenraden zijn volwaardige

gesprekspartners en er wordt

serieus naar hen geluisterd. Cliënten

weten als geen ander hoe de dienstver -

lening van deze organisaties uitpakt. De

organisaties willen dan ook graag weten

wat er onder hun cliënten speelt, zodat er

samen gewerkt kan worden aan een betere

dienstverlening.

centraal, regionaal en landelijk

cwi heeft een centrale cliëntenraad en

Tijdens het gesprek

Geef je gesprekspartner een goede hand,

noem je naam, glimlach.

Ga zitten op de plek die je aangeboden

krijgt.

Denk aan een goede houding: voeten op

de grond, rechtop of iets voorovergebogen,

handen voor je op de tafel; dat komt

stevig, open en geïnteresseerd over.

Antwoord to the point en positief en

maak oogcontact met je gespreks -

partner(s).

Een lichte paniekaanval? Haal rustig

adem, drink een slok water.

regionale cliëntenraden. uwv kent een

centrale cliëntenraad die met de raad van

bestuur spreekt, twee landelijke cliëntenraden

(ww en ag, arbeidsgeschiktheid)

die met divisiedirecteuren overleggen en

regionale cliëntenraden (zes voor ww en

zes voor ag). Ook in veel gemeenten zijn

er cliëntenraden die de belangen van bijstandsgerechtigden

behartigen. Zij houden

zich bezig met de dienstverlening van de

sociale dienst.

Daarnaast is er nog een overkoepelende

Landelijke Cliëntenraad. Deze vertegenwoordigt

alle mensen die met sociale

zekerheid te maken hebben: van werk -

gelegenheid overlegt ten minste één keer

per jaar met deze Landelijke Cliëntenraad.

Ook de bestuurders van uwv, cwi,

Sociale Verzekeringsbank en Vereniging

van Nederlandse Gemeenten voeren overleg

met de Landelijke Cliëntenraad.

zelf lid worden

Dat kan. U moet daarvoor wel voorgedragen

worden door een belangenorganisatie

zoals een vakbond, een patiënten- of cliëntenorganisatie.

Vervolgens vindt benoeming

plaats door cwi, gemeenten of uwv.

Mensen met een bijstandsuitkering kunnen

ook lid worden. Neem hiervoor contact op

met de sociale dienst in uw gemeente.

Hebt u belangstelling voor het cliëntenraadswerk,

bijvoorbeeld bij uwv, vraag

dan bij uwv Telefoon (0900-92 94) naar

de brochure Voor u en door u/De cliëntenraad

van uwv. Op de site www.clientenraad-uwv.nl

kunt u eveneens informatie

vinden over de cliëntenraad van uwv.

Op de site www.werk.nl vindt u informatie

over de cliëntenparticipatie bij cwi (doorklikken

via cwi en cijfers, over cwi en

(bron o.a. www.sollicitatieinfo.nl)

zoekenden tot chronisch zieken en van

Voor deelname aan de cliëntenraad van

cwi en zijn klanten).

mensen met een ww-uitkering tot gepen-

cwi komt daar als voorwaarde bij dat u bij

De website van de Landelijke Cliëntenraad

sioneerden en bijstandsgerechtigden.

cwi staat ingeschreven. En voor uwv

is: www.landelijkeclientenraad.nl

De minister van Sociale Zaken en Werk -

geldt dat u een uitkering moet hebben.


• • 8

• 9 •

Illustratie: Sieb Postuma


Fotografie: Chris van Tongeren

werkblad oktober 2007

Werken als activeringsmedewerker

‘De vicieuze cirkel doorbreken’

In maatschappelijke activeringscentra helpen

mensen met een uitkering elkaar bij hun zoektocht

naar werk. Vooral mensen die al lange

tijd een uitkering ontvangen, hebben baat bij

de aanpak.

Meer informatie

Meerdere gemeenten starten maat-

Elham Safieh en Tessa Vink

schappelijke activeringscentra.

Naast Culemborg hebben onlangs

ook Ede en Alphen a/d Rijn activeringscentra

geopend. De aanpak kan

per centrum verschillen, maar overal

staat het principe ‘voor en door

Waar zijn voor mij de

mogelijkheden?

Dat dacht Tessa

Vink (37) toen zij

na haar scheiding

gebied van werk, wonen, zorg en onderwijs.

Ook gemeentelijke en buurtvoorzieningen

komen aan bod. Op basis van de

uitkomsten maken zij samen een stappenplan

naar werk. De geïnterviewden kun-

vaak creatieve, gevoelige mensen die in

een vicieuze cirkel zijn beland. Ik was verbijsterd

over zo veel onbenut talent.’ Zo

trof zij een ouder echtpaar dat jaren geleden

door pech zijn florerende antiekzaak

gelijkwaardig

Veel langdurig werklozen vinden het een

verademing om in een veilige en open sfeer

hun verhaal te kunnen doen, is ook Elhams

ervaring. ‘Je komt dichter bij mensen’, ver-

kinderschoenen

De maatschappelijke activeringscentra

staan nu nog in de kinderschoenen. Maar

Tessa en Elham hebben hun ideale plaatje

al scherp voor ogen. Zij dromen van een

klanten’ voorop. Neem voor meer

een bijstandsuitkering aanvroeg in haar

nen in het activeringscentrum trainingen

had moeten verkopen. Die klap waren ze

telt zij. ‘Vaak zijn ze boos op de gemeente

centrum met een biologische tuin, een

informatie contact op met de socia-

gemeente. Tessa had haar plan al precies

volgen voor het opzetten van een eigen

nooit meer te boven gekomen. Of de

of op z’n minst gedesillusioneerd. Pushen

meubelwerkplaats of zelfs een multicultu-

le dienst in uw gemeente. Of kijk op

uitgestippeld. Een opleiding tot coach en

bedrijf, sollicitatieactiviteiten doen of

Irakese vormgever, die zo graag wil wer-

naar werk werkt vaak averechts.’ Een gelei-

reel restaurant. ‘Misschien kunnen we zelfs

www.activeringscentra.nl.

counselor in ’s-Hertogenbosch en daarna

computerles volgen. Ook biedt het cen-

ken, maar zijn weg nog aan het zoeken is.

delijke aanpak in een veilige omgeving

wel tegen betaling kinderfeestjes organise-

een eigen praktijk starten. ‘De gemeente

trum ondersteuning bij schulden en het

Ook trof Tessa zieke en eenzame mensen.

werkt dan veel beter. Daarover zijn Tessa

ren of zelfgemaakte artikelen verkopen’,

zag echter niets in mijn plannen’, vertelt

invullen van formulieren. Het centrum

‘Twee mannen zaten de hele dag in hun

Vink en Elham Safieh het roerend eens. ‘En

aldus Tessa. ‘Een warm huis, kortom, waar

zij. 'Ik deed een standaard computercur-

wordt geleid door de activeringsmedewer-

pyjama op de bank’, vertelt zij. ‘Het is vaak

dat is precies wat het activeringscentrum

klanten in een veilige sfeer hun verhaal

sus, maar ik voelde me totaal niet gesteund

kers. Zij worden hierbij intensief begeleid

een “vergeten groep”.’

biedt. Bovendien, wij hebben meer tijd en

kwijt kunnen. Maar dat hun ook net dát

en serieus genomen.’ Totdat de gemeente

door medewerkers van cwi, uwv en so -

Daarover kan haar collega Elham Safieh (43)

praten op basis van gelijkwaardigheid’,

opstapje biedt om verder te komen.’ Net als

haar een tijdelijke baan aanbood als active-

ciale dienst. Werken bij een activerings-

meepraten. Dertien jaar lang ontving de

licht Elham toe. ‘Ook kunnen we klanten

voor henzelf. ‘Activeringsmedewerkers

ringsmedewerker in het onlangs geopende

centrum is geen doel op zichzelf, maar

alleenstaande moeder een bijstandsuitke-

helpen met bepaalde stappen. Bijvoorbeeld

krijgen een tijdelijk contract aangeboden.

maatschappelijke activeringscentrum in

bedoeld om mensen een opstap naar

ring. ‘Ik heb in die tijd geloof ik twee taal-

met kinderopvang. Vaak snappen mensen

Het is natuurlijk wel de bedoeling dat we

haar gemeente Culemborg.

regulier werk te bieden.

cursussen gevolgd. Als moeder van jonge

niet hoe ze het moeten doen. Dan komt er

uiteindelijk op eigen kracht verder kun-

Uitgangspunt van het centrum is dat

kinderen werd ik verder met rust gelaten.’

niets van terecht en vervolgens lopen ze bij

nen.’ Geen probleem, verwacht Tessa.

mensen met een uitkering elkaar helpen.

vergeten groep

Zij bloeide op toen de gemeente haar vroeg

uwv of sociale dienst tegen een korting

‘Intussen volg ik deels op kosten van de

Daarvoor worden mensen zoals Tessa

‘Een schot in de roos’, zegt Tessa. ‘Zo kan

om als activeringsmedewerker te komen

aan.’ Door hun hulp komen ze bij cwi,

gemeente de gedroomde opleiding tot

Vink benaderd om activeringsmedewerker

ik mensen helpen om drempels te over-

werken. ‘Het is voor mij een enorme kans

uwv of sociale dienst beter beslagen ten

coach. Ik kan mijn geluk niet op.’

te worden. De activeringsmedewerkers

winnen.’ Want dat veel langdurig werk -

om veel te leren. Bovendien kan ik nu na

ijs, hoopt zij.


interviewen mensen met een uitkering

lozen veel obstakels moeten overwinnen,

dertien jaar uitkering ook iets terugdoen

thuis over hun wensen en ideeën op het

merkte zij tijdens de interviews. ‘Het zijn

voor de gemeente. Dat voelt goed.’

• 10 •

• 11 •


Waar zit het werk?

Fotografie: Jacqueline de Haas | Illustratie: Steamwork Graphics

werkblad oktober 2007

Tuncay Yilmaz (34)

diploma verplicht

gezocht: beveiliger

Werkt bij: Reeberg Beveiliging, Rotterdam

Wie als beveiliger wil werken, moet het

Wie het diploma gehaald heeft, kan zich

Als: allround beveiliger

diploma Beveiliger II bezitten. ‘Dat is een

vervolgens met aanvullende cursussen

Vooropleiding: mavo

mbo-opleiding van ongeveer een jaar die

specialiseren, bijvoorbeeld in persoons-

Opleiding: mbo-bouwtechniek, politie -

bestaat uit acht vakken, waaronder wets-

of evenementenbeveiliging, maar ook in

opleiding, abm (heet nu Beveiliger II) en

kennis, beveiligingswerk en bedrijfshulp-

objectbeveiliging (gebouwen en bedrij-

specialisatie Persoonsbeveiliging.

verlening (bhv)’, legt opleider Pieter

ven), waardetransport- of winkelbeveili-

‘Ik heb 6,5 jaar bij de politie gewerkt. Toen

Simmers van Combiwerk uit. Pieter leidt

ging. ‘Werk genoeg in de beveiligingsbran-

dat me niet meer beviel qua organisatie,

voor de werkvoorziening van de gemeente

che, en voor elk wat wils’, zegt Shaam

ben ik in 2001 overgestapt naar de beveili-

Delft uitkeringsgerechtigden op tot beveili-

Salikram, Landelijk Bedrijfsadviseur van

ging, omdat dat er erg op lijkt. Ook hier heb

ger, die vervolgens bij beveiligingsbedrijven

cwi. ‘Er zijn enkele honderden beveili-

je met verschillende mensen en situaties te

geplaatst worden. ‘We hebben een leer-

gingsbedrijven in Nederland waaronder

maken. Wij zijn weliswaar minder bevoegd

werktraject van een jaar, dat bestaat uit één

een paar grote bedrijven zoals Trigion,

dan de politie, en mogen mensen alleen

dag opleiding en vier dagen werken per

Group 4 Securicor en Securitas met zo’n

aanhouden als we ze op heterdaad betrap-

week. Tijdens dat eerste jaar geven wij een

twee- tot drieduizend werknemers, en veel

pen, maar als je goed onderlegd bent en

baangarantie. Er is altijd veel belangstelling

kleine en middelgrote werkgevers. cwi

Gezocht:

beveiliger

die stevig

in zijn

schoenen

staat

stevig in je schoenen staat, krijg je mensen

toch wel waar je ze wilt hebben.

Ik werk als allround beveiliger omdat ik

van variatie houd. Ik wissel graag winkel -

beveiliging af met bijvoorbeeld mobiele

surveillance of objectbeveiliging. Nacht- of

weekenddiensten vind ik geen probleem,

dan heb je op andere tijden weer vrij, én je

verdient er extra toeslagen mee.

Dit is echt mijn vak, ik zou niet zo snel iets

anders gaan doen!’

Salaris: ongeveer 1350-1500 euro per vier

weken (dus dertien keer per jaar) plus toeslagen

voor onregelmatige of weekend -

diensten.

voor. Om voor het traject in aanmerking te heeft diverse regionale projecten waarbij

komen, moet je graag met mensen omgaan, we samenwerken met de branche. We

want het is dienstverlening. Je moet ook krijgen jaarlijks ongeveer 1500 vacatures

lastige mensen netjes te woord kunnen binnen voor alle soorten beveiliging en

staan. Verder mag je geen strafblad hebben, voor aanverwante vacatures zoals elektromonteurs

of servicemonteurs, want in de

moet je kunnen omgaan met onregelmatige

werktijden en alleen durven en kunnen beveiliging werken ze steeds meer met

werken, bijvoorbeeld als je mobiele surveillance

doet.’

toezicht. Degene die bij cwi beveiliging in

elektronica, pasjessystemen en camera -

zijn portefeuille heeft, helpt belangstellenden

graag op weg!’

Vier sectoren met de meeste banengroei

Je hoeft er geen Rambo voor

te zijn, en ook niet per se een

man. Voor wie stevig in zijn

Verplichte diploma’s, een

kwaliteitssysteem en een

check bij de politie: de tijd

dat iedereen die met een

druk op de knop een slagboom

kon openen zich ‘beveiliger’ mocht

noemen, is voorgoed voorbij. De branche

met zijn 35.000 medewerkers is de laatste

jaren in rap tempo geprofessionaliseerd en

met overwicht erop afstappen

Het levende bewijs daarvan is Carmelita

Reeberg, directeur van Reeberg Beveiliging.

‘Ongeveer 80 procent van de werknemers

in de beveiligingsbranche is man, maar

soms kun je als vrouw juist méér bereiken

in dit vak. Want stoer tegen elkaar opbieden

of vechten, is beslist niet altijd de juiste

oplossing.’ Hoewel ze nu als directeur haar

zen. Ook nu zit ik niet alleen achter mijn

bureau, ik doe nog persoonsbeveiliging van

vip’s (beroemde mensen). Als bijvoorbeeld

de president van Suriname en zijn vrouw

komen, dan doe ik dat zelf.’

Al is de grootste vraag naar beveiligers een

paar jaar na 9/11 wat afgevlakt, toch zijn er

op jaarbasis nog altijd ongeveer 6500 vacatures

in de beveiliging. ‘Ik zoek altijd goede

schoenen staat en betrouwbaar

is, biedt de groeiende

beveiligings branche goede

kansen.

het aantal werknemers verdubbelde in de

afgelopen tien jaar. Wrang maar waar: ook

aanslagen zoals 9/11 hebben de vraag naar

beveiliging doen toenemen. Al heeft het

beroep nog altijd een vrij stoer imago, een

Rambo die aan vechtsport doet, hoef je er

niet voor te zijn.

eigen beveiligingsbedrijf met vijftig medewerkers

leidt, weet Carmelita Reeberg uit

ervaring hoe je iemand met een vuurwapen

overmeestert in een overvol fastfoodrestaurant.

Of hoe je een groep dronken

mannen in een vliegtuig aanpakt. ‘Ik stap

overal op af. Het is een geweldig vak waarin

je altijd met mensen bezig bent, mensen die

je moet corrigeren of op gevaren moet wij-

en gekwalificeerde mensen’, zegt Carmelita.

‘In principe kan iedereen beveiliger worden,

maar je moet wel een beetje body en uitstraling

hebben. Een vechtsport is niet direct

nodig, ik heb overwicht op mensen door

mijn mond. Verbaal sterk zijn en niet bang,

dat is belangrijk. En je moet bijvoorbeeld bij

de beveiliging van gebouwen zonder problemen

anderhalf uur kunnen lopen.’Zakelijke dienstverlening Informatietechnologie

Beveiliging

Schoonmaak

Administratieve dienstverlening

Detailhandel

Horeca


Industrie

Kleinmetaal

Elektrotechniek


Zorg en welzijn

• 12 •

• 13 •


werkblad oktober 2007

cwi start met speciale Netwerkgroepen 45+

‘Je moet het van je

netwerk hebben’

Marjan Verbruggen (51) kan het

iedereen aanraden: meedoen aan

Netwerk 45+. Ze heeft veel gehad

aan de netwerkbijeenkomsten en

is nu ook weer aan het werk.

‘Vooral de tips van anderen uit de

groep zijn leuk en nuttig.’

Eén op de twee mensen die als

werkzoekende bij cwi staan

ingeschreven, is 45 jaar of

ouder. Door het gunstige economische

tij vinden 45-plus-

plussers vaker ziek zijn, bijvoorbeeld. Als

ze ziek zijn, is dat meestal wel wat langer,

maar ze zijn beslist minder vaak ziek dan

jongeren. Of dat ouderen minder energie

zouden hebben. Ook niet waar: ouderen

sers de afgelopen maanden weliswaar iets

worden juist minder afgeleid door zaken

makkelijker een baan, maar het blijft lastig.

die niets met werk te maken hebben, zoals

Driekwart van de ingeschrevenen is zelfs al

schoolgaande kleine kinderen of oppas-

een jaar of langer op zoek naar een baan.

problemen. Ze kunnen zich beter op werk

Om daar wat aan te doen, begon cwi eind

concentreren, hebben meer rust en levens-

2006 met het project Talent 45-Plus (zie

wijsheid. Ouderen zijn ook loyaler aan het

kader). Netwerk 45+ is een belangrijk

bedrijf, hebben minder behoefte om snel

onderdeel van dit project. Projectleider

te wisselen.’

Marjan Verbruggen

Carla Teutscher: ‘45-plussers moeten het

vooral hebben van netwerken. Op hun

sollicitatiebrief worden ze meestal niet

Als 45-plussers werkloos worden, is dat

vaak na een lange diensttijd bij één werkgever.

45-plussers zijn niet gewend om te

‘Elke personeelsfunctionaris

Belangstelling voor Netwerkgroep 45+?

Talent 45-Plus

uitgenodigd.’

Marjan Verbruggen heeft de afgelopen

maanden heel wat sollicitatiebrieven de

deur uit gedaan. Een paar keer werd ze

uitgenodigd voor een gesprek. Bij de afwijzingen

kan leeftijd zeker een rol hebben

gespeeld, vermoedt Marjan, die zelf HRadviseur

is. ‘Maar dát boven tafel proberen

te krijgen, heeft geen zin. Elke personeelsfunctionaris

zal ontkennen dat hij je te oud

vindt. Hij weet dat leeftijdsdiscriminatie

verboden is.’

onterechte vooroordelen

Dat het aantal levensjaren zo’n struikelblok

solliciteren en naar een nieuwe baan te

moeten zoeken. Juist daarom zijn de

Netwerkgroepen 45+ in het leven geroepen.

Carla: ‘Dan kunnen werkzoekende

45-plussers steun vinden bij elkaar en

gebruikmaken van elkaars netwerk. En

cwi ondersteunt hen ook weer met advies

en stelt het eigen netwerk ter beschikking.’

tips van anderen

Marjan was meteen enthousiast toen haar

cwi-adviseur haar voorstelde mee te doen

aan een Netwerkgroep 45+. ‘Ik ben begin

dit jaar werkloos geworden. Ik had mijn cv

op alle sites gezet, had me suf gesurft naar

zal ontkennen dat hij je te

oud vindt’

Gedurende vier maanden bezocht Marjan

de wekelijkse bijeenkomsten. ‘Je praat over

de dingen die je hebt gedaan om aan werk te

komen. Je bekijkt samen je cv en oefent in

jezelf goed presenteren. Van de opmerkingen

van anderen leer je veel. Iemand vroeg

bijvoorbeeld of recruitment niet iets voor

mij was. Daar had ik zelf nog niet aan

gedacht. Maar de baan die ik nu heb, heeft

Doel van de netwerkgroepen is ook om

van elkaars netwerk gebruik te maken.

Carla: ‘Je moet niet alleen willen hálen,

maar ook willen brengen. Soms leveren

jouw contacten voor jezelf geen voordeel

op, maar voor een ander wel.’

Marjan beaamt dat. ‘In ons groepje zat een

advocate. Zij kende altijd wel iemand of

een bedrijf waar je iets aan had. Dat vond ik

erg leuk. Ik kon op mijn beurt cv’s goed

beoordelen. “Laat Marjan die maar lezen;

die is HR-adviseur”, werd er dan gezegd.’

Aan de tips van anderen heeft Marjan het

meest gehad. ‘Het is nuttig als iemand je

een site mailt die je nog niet kent. En zelf

Vanaf oktober starten op alle cwi’s nieuwe

Netwerkgroepen 45+. Ze worden begeleid

door een klantadviseur van cwi en duren

zo’n vier tot vijf maanden. Vooraf vindt een

intakegesprek plaats. Tijdens de eerste

bijeenkomsten wordt informatie gegeven

over de aard en het belang van netwerken.

Er worden ook sprekers uitgenodigd.

Wil je meedoen aan een Netwerkgroep 45+?

Vraag je klantadviseur bij cwi ernaar.

Om 45-plussers beter te ondersteunen bij

hun zoektocht naar werk, is cwi eind 2006

gestart met het project Talent 45-Plus. Van

het ministerie kreeg cwi geld om driehonderd

extra, specifiek voor deze doelgroep

werkende adviseurs aan te stellen. Het

streven is dat er daardoor binnen twee jaar

30.000 méér 45-plussers aan het werk

komen (in loondienst of als zelfstandige).

Dat lijkt goed te lukken: in de eerste vier

maanden van 2007 kwamen al bijna 23.000

werkzoekenden van 45 jaar of ouder aan het

werk. Dat zijn er 8900 meer dan in dezelfde

periode vorig jaar.

is, komt omdat werkgevers veel onjuiste

vacatures, maar dat had allemaal nog niets

daar eigenlijk wel veel kenmerken van. De

mail je ook een vacature door als je denkt:

vooroordelen over sollicitanten in deze

opgeleverd. Dus ik dacht: zo’n groep lijkt

Netwerkgroep heeft me dus een duw in de

die baan is echt iets voor jou. Dat werkt

leeftijdscategorie hebben. Carla: ‘Dat 45-

me wel wat.’

goede richting gegeven.’

gewoon goed.’

Fotografie: Bastiaan Aalbersberg

• 14 •

• 15 •


werkblad oktober 2007

Ben jij een ondernemer in spe?

Als jij ook vanuit een uitkering

voor jezelf wilt beginnen, is

een goede voorbereiding

essentieel. Wat adviezen

voordat je begint.

- Ga eerst langs bij je contactpersoon bij

cwi, uwv of sociale dienst. Zij kunnen

je precies vertellen welke stappen je

moet zetten.

- Maak een duidelijk ondernemingsplan.

Je contactpersoon beoordeelt naar aanleiding

van het plan of het bedrijf kans

van slagen heeft en je genoeg inkomen

kunt genereren.

- Laat je goed voorlichten over de gevolgen

voor je uitkering als je voor jezelf

begint.

- Zoek uit of je in aanmerking komt voor

een starterslening.

test jezelf

Op internet staan verschillende tests om er

achter te komen of je geschikt bent voor het

zelfstandige ondernemerschap. Zie onder

andere www.kvk.nl en

www.deondernemerstest.nl

handige brochures

De brochure Kan ik ook voor mezelf

beginnen? is te downloaden van

www.uwv.nl of aan te vragen bij uwv

Telefoon Werknemers 0900-92 94 (lokaal

tarief). Het Breed Platform Verzekerden en

Werk heeft ook een startersbrochure voor

mensen die vanuit de ww of de wia voor

zichzelf willen beginnen. Starten als ondernemer

is te downloaden via www.bpv.nl.

starterskredieten

Sinds begin dit jaar is het mogelijk om als

startende gehandicapte of werkloze ondernemer

een microkrediet te verkrijgen.

Microkredieten zijn leningen van minder

dan 25.000 euro, in combinatie met

begeleiding of coaching van de startende

ondernemer.

En nog meer goed nieuws voor starters.

abn amro, Rabobank Nederland, Fortis

Bank en de kredietbanken Friesland en

Rotterdam hebben op 7 september 2007

een overeenkomst ondertekend met het

ministerie van Sociale Zaken en Werk -

gelegen heid over het verstrekken van starterskredieten

aan uitkeringsgerechtigden.

De ondernemer kan een krediet krijgen

van maximaal 31.500 euro, waarbij de

overheid zich voor 80 procent van de

lening garant stelt. De eerste ondernemers

zijn al van start gegaan met hun krediet.

Kijk voor meer informatie op

www.microfinanciering.com en

www.szw.nl.

startersdag op 3 november 2007

De Kamer van Koophandel organiseert op

zaterdag 3 november 2007 op 23 locaties in

het land de Startersdag. Daar kunnen geïnteresseerden

presentaties volgen, advies

vragen aan specialisten en rondkijken op

de informatiemarkt. Kijk op www.kvk.nl

onder starters voor meer informatie en de

precieze locaties of bel met de Kamer van

Koophandel bij u in de buurt.

Zij begonnen

Steeds meer mensen met een uit -

voor kering starten zichzelf

een eigen bedrijf.

Zoals Deisy, Onno, Marcia,

Margreet en Jeanine.

Hun tips voor nieuwe startende

ondernemers.

Deisy Rosa Lopez heeft sinds 1995 haar

eigen lingerieontwerpbureau Amorette

Bodyfashion in Hilversum en heeft net een

boek over lingerie uitgebracht: Handboek

ontwerpen en creëren voor alle maten. Haar

tip: ‘Luister vooral heel goed naar wat de

klant wil en nodig heeft. Je moet niet alleen

Na het winnen van verschillende prijzen in

diverse wedstrijden cocktail shaken is Onno

de Graaf zijn eigen cocktailcateringbedrijf

Cocktails Only begonnen. Zijn tip voor de

beginner: ‘Blijf geloven in je eigen idee en

probeer niet te veel naar andermans adviezen

te luisteren, alleen als je overtuigd bent

Marcia Alves Vilela opende in 2007 de sieradenwinkel

Villa Bijoux in Amsterdam via het

project Eigen Werk. Haar tip: ‘Denk goed na

over hoeveel tijd je per dag, week, maand of

jaar moet en wilt investeren. Het kost veel

meer tijd dan je denkt.’

Margreet Doorson, eigenaresse van kledingwinkel

Vippy, merkkleding voor kinderen in

Rotterdam. Het bedrijf zit nog in de opstartfase.

Haar tip: ‘Alles is mogelijk, je moet

gewoon doorzetten. Er is altijd wel een weg

om je doel te bereiken.’

Jeanine George begon in de zomer van

dit jaar bloemenzaak Stoute Bloemen in

Rotterdam. Haar tip: ‘Doe iets wat je echt

heel leuk vindt, door allerlei financiële en

administratieve perikelen vergeet je soms

waarom je het ook alweer zo graag wilde.

Verlies je droom niet uit het oog.’

bezig zijn met verkopen.’

van zijn of haar goede bedoelingen.’

Fotografie: De Beeldredaktie (Guido Benschop en Ton Kastermans) en Kato Tan

• 16 •

• 17 •


Sneller en handiger op de computer

werkblad oktober 2007

Digitaal ideaal

kort nieuws

Wat is er afgelopen tijd gebeurd op werkgebied?

Je inschrijven als werkzoekende, een uitkering aanvragen, vacatures

zoeken, je cv plaatsen, wijzigingen doorgeven, het werkbriefje invullen...

Op www.werk.nl en www.uwv.nl is steeds meer mogelijk.Inschrijven via www.werk.nl is een Het voordeel van alle digitale mogelijkheden

is dat het allemaal thuis op de compu-

groot succes. Al meer dan de helft

van alle inschrijvingen bij cwi en ter kan. En het is niet moeilijk. Er wordt

aanvragen voor een ww-uitkering verteld welke documenten nodig zijn en je

worden online gedaan. Het begint krijgt stap voor stap precies te zien wat er

allemaal met een digitale identificatie of moet worden gedaan. Wie thuis geen computer

met internet heeft, kan terecht op alle

‘DigiD’. Wie online zaken wil regelen met

cwi en uwv, heeft zo’n DigiD nodig: cwi-vestigingen.

overheidsdiensten en publieke organisaties

controleren er je identiteit mee. Een kan een ww-, bijstands- of Ioaw-uitkering

Wie al is ingeschreven als werkzoekende,

DigiD aanvragen, kan via www.werk.nl of (Wet inkomensvoorziening oudere en

www.digid.nl. Houd je burgerservicenummer

(sofinummer) bij de hand en bedenk werknemers) aanvragen. Klik hiervoor op

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

vast een gebruikersnaam (minimaal vier Aanvragen uitkering. Na de digitale aanvraag

moet nog wel een afspraak met cwi

tekens) en een wachtwoord (minimaal

acht letters en één cijfer). Het burger - worden gemaakt. Daar worden alle gegevens

en officiële documenten gecontro-

servicenummer staat in je paspoort, op je

identiteitsbewijs, rijbewijs of belastingaangifte.

adviseur over het zoeken naar

leerd. Daarna volgt een afspraak met een

werk.

digitaal cv

In de vacaturebank op www.werk.nl, onder

Vacatures zoeken, kun je op zoek gaan naar

geschikt werk. Je vult een trefwoord in,

bijvoorbeeld de functie die je zoekt, en de

regio waarin je wilt werken. Ook kun je

uitgebreid zoeken. Je kunt bijvoorbeeld

opgeven of je fulltime of parttime wilt

werken en hoe lang je maximaal wilt reizen.

Wil je vacatures op een presenteerblaadje?

Laat je digitale cv dan achter

op www.werk.nl. In je cv geef je aan

wat voor soort baan je zoekt,

wat je opleiding en werkervaring

is, hoeveel uur per week en in

welke plaats je wilt werken en of je een

tijdelijke of vaste baan zoekt. De computer

selecteert de voor jou interessante vacatures.

En potentiële werkgevers kunnen je

zo gemakkelijk zelf vinden. Onder mijnwerk.nl

kun je zien of je cv is bekeken door

werkgevers. Je kunt er ook een agenda bijhouden

met afspraken voor sollicitaties.

Verder bevat www.werk.nl informatie over

opleidingen en sollicitatietips.

nieuwe uwv-site

De site van uwv is dit voorjaar helemaal

vernieuwd. Al in drie klikken vind je er de

gewenste informatie. Via een interactieve

module zijn in verschillende talen vragen

te stellen die de software omzet in modelvragen

en -antwoorden. Zoeken op trefwoord

is ook een manier om snel informatie

te vinden. En slechtzienden kunnen

alle tekst, inclusief navigatie, laten voor -

lezen door de computer.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan

de ontwikkeling van het digitale loket

mijnuwv.nl. Op deze persoonlijke en

beveiligde site kun je straks je vakantie

doorgeven, het werkbriefje invullen, uitkeringsgegevens

bekijken en je ziek of

beter melden. In een aantal steden wordt

nu proefgedraaid met alle mogelijkheden.


Solliciteren via de webcam

Solliciteren via de webcam is in

opmars. Met name wervingsen

selectiebureaus gebruiken

de webcam regelmatig voor

hun kandidaten. Je zit dan ‘live’

voor de webcam met de potentiële

werkgever en vertelt wat

je kunt en waarom je jezelf

geschikt vindt voor de openstaande

vacature. Op deze

manier kunnen werkgevers

snel en makkelijk beoordelen

of je een geschikte kandidaat

bent. Het leuke is dat ook

werkgevers een filmpje kunnen

maken van hun bedrijf

zodat je als sollicitant een

indruk krijgt van het bedrijf.

Nieuwsgierig? Kijk op

www.jobmatch.tv,

www.videorecruitment.nl en

www.vacature.com.


Nieuws in het kort.

Moeite met lezen en

schrijven

In Nederland zijn ruim anderhalf

miljoen mensen die moeite

hebben met lezen en schrijven.

Dat bemoeilijkt het vinden

van een baan. Veel mensen

schamen zich ervoor en verzwijgen

dat ze er moeite mee

hebben. Om hen te helpen en

te motiveren een cursus te volgen,

worden de adviseurs van

cwi en uwv getraind om

laaggeletterdheid bij klanten te

signaleren.

De bewegwijzering in alle

cwi-vestigingen is ook aangepast

aan werkzoekenden met

een lees- en/of schrijfbeperking.

Op de borden met vacatures

zijn symbolen toegevoegd

waardoor een cliënt in

één oogopslag ziet in welke

sector de vacature valt. Valt de

vacature bijvoorbeeld onder de

agrarische sector dan staat er

een tractor als symbool bij.

Verder zijn op de verwijsborden

in de vestigingen de letters

verder uit elkaar gezet waar -

door de borden makkelijker te

begrijpen zijn.


Speuren

Sinds kort kun je op de website

www.speurders.nl ook op

zoek naar een baan. Volgens

Speurders zelf zijn zij nu de

allergrootste aanbieder van

banen onder de vraag- en aanbodsites.

Speurders werkt

samen met www.vacaturekrant.nl

en heeft zo een enorm

grote banenpoel tot zijn

beschikking. Je kunt op verschillende

termen en wensen

zoeken en zo een passende

vacature vinden.


Werk voor jongeren in de

ouderenzorg

De ouderenzorg wil de komende

tijd honderden jongeren

tussen de 18 en 27 jaar zonder

afgeronde opleiding aan een

startkwalificatie en een vaste

baan helpen. Op initiatief van

onder andere werkgeversorganisatie

ActiZ en werknemersorganisaties

als Abvakabo fnv

en cnv, is het project jazo

opgezet (Jongeren Aan Zet in

de Ouderenzorg) verdeeld over

de zeven regio’s Venlo,

Rotterdam, Zutphen, Delft,

Den Haag, het Gooi en

Amsterdam. De zorginstellingen

laten de jongeren, na een

selectieprocedure en een introductiecursus,

kennismaken

met allerlei werkzaamheden

zoals zorg, beveiliging, keuken

en ict. De bedoeling is dat er

minimaal 500 jongeren op

deze manier op weg gaan naar

een vaste baan. Bijna 140 jongeren

zijn inmiddels al aan het

traject begonnen.

Geïnteresseerd? Geef bij je

contactpersoon aan dat je wilt

werken in de zorg of kijk op

www.jazo.nu.


Illustratie: Leendert Masselink

• 18 •

• 19 •


Fotografie: Jan Lankveld

werkblad oktober 2007

Jongerenloket biedt hulp op één plek

Wat wil je over

een paar jaar zijn?

Zit je thuis en wil je eigenlijk werken of werken én leren?

Of weet je niet goed wat je wilt? In Utrecht-Noord is dit

najaar het Jongerenloket geopend, om jongeren tot 27

jaar snel en doeltreffend op weg te helpen.

Speciale hulp voor jongeren

Steeds meer steden hebben een jonge-

Het jongerenloket zit in

het cwi-kantoor

Utrecht-Noord en is

meteen bij binnenkomst

zichtbaar. Het is

school brengen. ‘Niet elke werkgever vindt

dat goed’, vertelt zij. Er wordt doorgevraagd

wat voor werk ze wil, en wat ze leuk

vindt. Als eerste wordt ze doorverwezen

naar FourStar, het re-integratiebedrijf dat

niet weten wat je wilt

Nieuw aan het jongerenloket is dat de organisaties

die helpen bij het vinden van scholing

of werk – cwi, uwv, gemeenten, roc

en rmc – nu op één centrale plek samen-

kunt dan nooit doorgroeien en je ligt eruit

als er jongere mensen solliciteren. “Maar

wat wil je dan écht, nu en over een jaar?”,

vragen wij. Soms zijn we best confronterend,

maar dat is goed. De meeste jongeren

ding of een arbeidscontract een vaste contactpersoon.

‘Want juist in die eerste

maanden kom je van alles tegen waardoor

je weer kunt gaan afhaken’, aldus Carien.

renloket waarin alle instanties die zich

met onderwijs, werk en uitkeringen

bezighouden, hun krachten bundelen.

Jongeren worden daardoor niet meer

van het kastje naar de muur gestuurd.

open en toegankelijk van opzet. ‘De sfeer

haar zo snel mogelijk aan het werk zal zet-

werken. In de toekomst zal in Utrecht

vinden dat prima, zij voelen zich dan juist

overzicht

Vraag bij je contactpersoon bij cwi,

is daardoor relaxed’, vertelt projectleidster

ten. ‘Dan krijg je salaris, en zij kijken welk

bovendien met andere organisaties worden

serieus genomen.’

Alles bij elkaar zorgt het loket vooral voor

uwv of sociale dienst naar de speciale

Carien Kroon. ‘Dat is belangrijk. We wil-

werk past.’ Bij een volgend contact is het

samengewerkt, zoals de Kredietbank en

overzicht. Truus: ‘Er komt vaak zo veel

hulp voor jongeren in je woonplaats.

len dat jongeren zich gehoord weten en

volgens Carien van belang om goed door te

welzijnsorganisaties. ‘Wij zetten de klant,

scholing of werk?

tegelijk op je af als je jong bent. Het kan bij-

zich serieus genomen voelen. Dan heb je

vragen over wat Monique van een baan

in dit geval de jongere, echt centraal’, ver-

Bij de gesprekken aan het loket probeert

voorbeeld ook aan je presentatie of kleding

beter contact en je komt sneller verder.’

verwacht. Om zo het besef te vergroten dat

telt projectleidster Carien Kroon. ‘Het

men er achter te komen wat iemand kan en

liggen dat het maar niet lukt. Dan gaan we

De vragen en achtergronden van de jonge-

zij ook zelf zaken moet organiseren voor

moet niet meer zo zijn dat je van het ene

wil. Scholing of werk? Leert hij of zij goed

het daarover hebben.’

ren aan het loket zijn volgens cwi-advi-

het verkrijgen van werk of een leuke baan.

kantoor naar het andere wordt gestuurd.

vanuit theorie of juist vanuit de praktijk?

Sandra* van 20 is een goed voorbeeld van

seur Truus van Neerbos zeer divers. Soms

‘Het is niet de bedoeling dat wij haar ver-

Dan duurt het te lang voor er iets gebeurt.’

Wat ging er goed bij vooropleidingen en

een jongere die op zich haar weg wel kan

hebben zij wel een opleiding, maar het gaat

antwoordelijkheid overnemen.’

Opzet van het loket is vooral om een goede,

eerder werk? Wat niet? Zo ontstaat een pro-

vinden, maar wat overzicht nodig heeft.

ze nog niet aan gedacht. Ook heeft ze zich

na een eerste baantje mis. Of: ze sollicite-

eerste diagnose te stellen.

fiel van sterke kanten en aandachtspunten.

Zij is door haar moeder gestuurd, omdat ze

nog niet voor de avondschool opgegeven,

ren heel actief bij bedrijven en via internet

Daarvoor wordt zo veel mogelijk doorge-

Carien: ‘Als een jongere daarna bijvoor-

net met een opleiding is gestopt en haar

die al snel begint. Sandra belooft er achter

en horen nooit iets.

Monique* (25) komt vandaag langs omdat

‘Snel veel geld verdienen,

vraagd, zodat de adviseurs een helder beeld

krijgen van wat iemand wil of kan. ‘Veel

beeld naar een re-integratiebedrijf gaat, kan

er werk worden gezocht waarbij de aan-

studiefinanciering eindigt. Wat ze dan

eigenlijk wil, vraagt Truus. Dat heeft

aan te gaan en Truus noteert haar nummer.

‘Dan bel ik morgen gelijk wat ze heeft

ze een bijstandsuitkering wil aanvragen.

Na haar vorige baantje in een kledingzaak

levert op de lange termijn

jongeren denken te weten wat ze willen.

Vaak willen ze snel veel geld verdienen’,

dachtspunten kunnen worden verbeterd en

de sterke kanten worden versterkt.’

Sandra al bedacht: avondschool wis- en

natuurkunde en daarna de lerarenoplei-

gedaan. En dan hoop ik ook meer van de

huiswerkbegeleiding te weten.’

kwam ze in de ww. Zij is alleenstaande

moeder en wil graag werken, maar ze wil

niets op’

aldus Truus. ‘Dan nemen ze steeds voor

een paar weken een contract aan. Maar dat

Het loket heeft veel oog voor de onzeker -

heden van jongeren. Zo houdt de jongere

ding. Overdag wil ze wel werken. Maar

wat? Ze vindt alles wel leuk. Totdat Truus


* de namen van de jongeren zijn om privacyredenen

wel elke ochtend haar dochter van zes naar

levert op de lange termijn weinig op. Je

tot twee maanden na de start van een oplei-

over huiswerkbegeleiding begint. Daar had

gefingeerd.

• 20 •

• • 21


www

Klagen helpt

werkblad oktober 2007

U bent of wordt werkloos en zoekt een (andere) baan. Het internet is

een goede plek om uw zoektocht te beginnen. Hebt u thuis geen computer?

Geen probleem. Bij alle cwi-vestigingen kunt u gratis op het

Woedend na een telefoontje? Geïrriteerd over een formulier? U kunt om allerlei

redenen ontevreden zijn over hoe u wordt behandeld door uwv, cwi of de sociale

dienst – maar zég het. Uw klacht kan het verschil maken.

wereldwijde web surfen. Hierbij een selectie van nuttige vacaturesites.

interessante vacaturesites

www.cwinet.nl

www.askjim.nl

www.jobinderegio.nl

site van cwi voor werkgevers en

zoekmachine die op alle vacaturebanken

site van vacaturekrant Job in de Regio

werkzoekenden

www.werk.nl

actuele vacatures en informatie over

solliciteren, loopbaan, beroepen et cetera

(kijk ook op www.werk.nl/jongeren)

naar het ingegeven beroep zoekt

www.allevacaturesites.nl

alle vacaturesites op een rijtje

www.intermediair.nl

vacatures voor hoogopgeleiden

www.vakantiejobs.nl

vakantiejobs, parttime jobs, bijbaantjes,

stageplaatsen

thuiswerk.startpagina.nl

siteoverzicht over thuiswerken

Als u uw klacht niet kwijt

kunt of wilt bij degene

die – in uw ogen – een

fout heeft gemaakt, dan

zijn er andere manieren.

Bij cwi voert de contactpersoon of diens

leidinggevende een gesprek met u. Lost dat

niets op, dan kunt u schriftelijk een klacht

indienen: u krijgt een bevestiging van ontvangst

en daarna neemt de klachtenadvi-

www.vacature.pagina.nl

www.abu.nl

www.englishlanguagejobs.com

cwi, uwv en sociale diensten hebben

seur contact met u op. Deze bespreekt de

overzicht van vacaturebanken, wervings-

Algemene Bond Uitzendorganisaties (abu)

jobsite for non-Dutch speakers who

eigen ‘klachtenprocedures’. Let wel: een

klacht met u en stuurt een advies naar de

en selectiebureaus, sites met sollicitatie-

www.flexwerker.nl

want to continue their career in

klacht gaat over hoe u wordt behandeld,

cwi Raadsman Ombuds zaken. Uiterlijk

en loopbaanadvies et cetera

organisaties op het gebied van uitzenden,

The Netherlands

niet over een beslissing die met uw uitke-

binnen zes weken na ontvangst van uw

www.vacaturebank.nl

detacheren, interim-professionals,

www.zoekcollega.nl

ring te maken heeft. Bent u het niet eens

klacht, krijgt u schriftelijk antwoord. Hebt

vacaturebank (per regio)

freelancen

vacatureplatform gericht op de regionale

met zo’n beslissing, dan kunt u bezwaar

u een klacht ingediend en contact gehad

www.jobnews.nl

www.waobank.nl

arbeidsmarkt

maken (zie onderaan). Eerst de klachten-

met de instanties, maar bent u ontevreden

vacatures, arbeidsmarktnieuws,

cv’s van wao’ers invoeren, zoeken en

www.werksite.nl

procedures op een rijtje.

over de afhandeling? Dan kunt u contact

solliciteren

informatie over rea-subsidies

jongeren kunnen hier een beroepskeuzetest

opnemen met de Nationale Ombudsman,

www.jobbingmall.nl

www.midlife.nl

doen en vacatures vinden

klacht over uwv?

klacht over de sociale dienst?

Postbus 93122, 2509 ac Den Haag, tel.

idem

vacaturesites voor 50-plussers

www.start12.nl

1 Vul het klachtenformulier in op

Ook als u van mening bent dat een

0800-335 55 55. U kunt ook een klacht stu-

www.monsterboard.nl

www.oudstanding.nl

een verzameling van vacaturesites

www.uwv.nl. U kunt het online verstu-

medewerker van de sociale dienst u niet

ren naar uw gemeente. Op de website van

idem

idem

www.carrieretijger.nl

ren naar het Klachtenbureau.

correct heeft behandeld, kunt u een klacht

uw gemeente kunt u een klachtenformu-

www.jobbox.nl

www.flexhunter.nl

site met vacaturebank en overzicht van wat

2 Of: bel naar het Klachtenbureau, tel.

indienen. Dat doet u bij de desbetreffende

lier invullen en dit digitaal versturen.

vacatures uit de media voor mbo, hbo, wo

meer dan 2000 links naar bemiddelaars,

er in de kranten aan vacatures is verschenen

0900-898 25 25 - op werkdagen tussen

so ciale dienst. Klachtenprocedures kun-

www.jobtrack.nl

bedrijven, vacaturebanken en werk -

www.totaljobs.nl

09.00 en 17.00 uur à 3 cent per minuut.

nen per sociale dienst verschillen, maar de

geen klacht maar bezwaar

vacatures regionale dagbladen

gerelateerde sites

vacatures gesorteerd op vakgebied

3 Of: schrijf een brief. Hoe? Dat staat in

meeste sociale diensten werken met een

Bent u het niet eens met een beslissing van

www.datavac.nl

www.stepstone.nl

www.eenbaan.nl

de brochure Ik heb een klacht (te vinden

klachtenformulier. Ze reageren doorgaans

uwv – uw uitkering wordt bijvoorbeeld

vacatures (uit vnu-media), tests,

site met meer dan 100.000 Europese

vacatures voor hbo’ers

op uwv-vestigingen of op

binnen zes weken schriftelijk op uw

verlaagd of stopgezet – dan kunt u een

solliciteren

vacatures

www.megajobs.nl

www.uwv.nl).

klacht. Informeer bij de sociale dienst in

bezwaarschrift indienen. Hoe dat moet,

www.volkskrantbanen.nl

www.europa.eu.int/jobs/eures

o.a. vacatures die van bedrijvensites

uw gemeente naar hun klachtenprocedure.

leest u in de brochure Daar ben ik het niet

vacatures en info over carrière en

werken in Europa, vacatures Eures

worden gehaald

klacht over cwi?

mee eens, te downloaden via www.uwv.nl

persoonlijke ontwikkeling

www.talent4europe.com

www.parttimebank.nl

1 Vertel het uw contactpersoon.

en wat dan?

of te bestellen bij 0900-92 94 tegen lokaal

www.meesterbaan.nl

vacaturesites van twaalf Europese

vacatures voor deeltijders

2 Of: vertel het de leidinggevende van

Opgebeld, formulier ingestuurd of brief

tarief. Ook wanneer u het niet eens bent

vacatures in het onderwijs

dagbladen

www.speurders.nl

uw contactpersoon.

geschreven – en wat gebeurt er dan? uwv

met een beslissing van de sociale dienst

www.careerkangaroo.com

www.arbeitsamt.de

nieuwe vacatureservice van deze

3 Of: neem de brochure Suggesties en

neemt direct na ontvangst van de klacht

over uw uitkering(ssituatie), kunt u een

vacaturezoekmachine die in de tien

site van de Duitse arbeidsbureaus

vraag- en aanbodsite

klachten mee, te vinden op cwi-vesti-

telefonisch contact met u op. Lost het

bezwaarschrift indienen. Vraag bij de

grootste vacaturebanken zoekt

www.vdab.be


gingen, en vul het klachtenformulier

gesprek niets op, dan wordt de klacht

sociale dienst in uw gemeente naar de

site van de Belgische (Vlaamse)

in. De brochure is ook te downloaden

verder onderzocht. Binnen drie weken

procedure.

arbeids bureaus

via www.werk.nl.

moet het probleem uit de wereld zijn.


Illustratie: Leendert Masselink

• 22 •

• 23 •


Fotografie: Joris van Egmond

‘Ik bepaal nu zelf mijn toekomst’

Naam: Mendres Ilbay

Leeftijd: 17 jaar

Vroeger: schoolverlater

Nu: deelnemer leer-werktrajectTips van Mendres

Ga gewoon werken en blijf niet de hele dag

op straat hangen.

Verdien je eigen geld, dat geeft je een goed

gevoel.

paar jaar geleden ben ik

van school afgegaan omdat

‘Een

ik het er niet meer zag zitten.

Ik hing daarna eigenlijk voornamelijk

op straat rond. Ik raakte steeds meer in de

problemen en moest door omstandigheden

ook mijn kamer af. Toen ik op een

gegeven moment voor het regelen van

mijn kinderbijslag naar cwi moest, vroegen

ze me of ik geen zin had een baan te

zoeken. Dat wilde ik wel, maar ik had geen

idee hoe ik dat moest aanpakken. De mensen

van cwi hebben mij toen meteen aangemeld

bij re-integratiebureau Fourstar in

Utrecht. Daar kun je allerlei dingen leren,

zoals koken, stuken, houtbewerken of

omgaan met computers. Ik leer momenteel

hoe je computers uit elkaar moet halen en

de onderdelen het beste kunt sorteren. Via

het leer-werktraject kan ik er langzaam aan

wennen weer een geregeld leven te leiden

en tegelijkertijd ontdekken waar mijn

talenten liggen. Het is fijn er achter te

komen waar ik goed in ben en welk werk ik

echt leuk vind. Daar dacht ik hiervoor

nooit echt over na. Ik was meer bezig met

overleven op straat. Er zijn tijdens dit traject

eigenlijk geen dingen waar ik echt aan

moet wennen of die tegenvallen. Ik heb er

gewoon zin in.

In mijn vrije tijd ben ik rapper. Als hobby,

dat wel, maar ik treed ook vaak op in discotheken.

Ik schrijf mijn eigen teksten en dat

gaat me best gemakkelijk af. Ik vind het te

gek om te doen en kan er mijn ei in kwijt.

Bij de opening van het Jongerenloket in

Utrecht-Noord op 17 september heb ik op

verzoek van de mensen van het Jongeren -

loket een zelfgeschreven nummer gerapt. Ik

mocht daarmee het loket officieel openen.

Of ik hier mijn brood niet mee wil verdienen?

Nee, ik ben toch wel op zoek naar een

gewone baan met zekerheid en een zonnige

toekomst.’


• 24 •