Views
4 years ago

centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek

centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek

De kerntaken Het

De kerntaken Het verrichten van fundamenteel en toegepast (wetenschappelijk) onderzoek vormt de kerntaak van het instituut. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in het Volgen, Begrijpen en Verspreiden van kennis over sport. Volgen verwijst naar het monitoren van trends en ontwikkelingen in de sportwereld. Actuele vraagstukken en meer duurzame ontwikkelingen willen we begrijpen door sport in een maatschappelijke context te plaatsen. Deze kennis verspreiden we onder meer door publicaties, discussie en uitwisseling van kennis in debatten en congressen. Het Mulier Instituut voert onder meer opdrachten uit voor de landelijke overheid, provincies en gemeenten, sportkoepels, sportbonden en private (sport)organisaties. De onderzoeksprojecten van het instituut zijn te onderscheiden naar de drie hoofdthema’s Passie, Praktijk en Profijt (zie onder meerjarenprogramma). Deze programmatische inbedding garandeert dat onderzoeksopdrachten, waar mogelijk, niet alleen vanuit hun eigen vraagstelling worden uitgevoerd en beantwoord, maar tevens vanuit een projectoverstijgende expertise en maatschappelijke gerichtheid.

Volgen monitoren van trends en ontwikkelingen uitwisselen, bediscussiëren en verspreiden van kennis Verspreiden Begrijpen verdiepen en vernieuwen van kennis over de sport in een maatschappelijke context

Tijdschrift Pijn - Pijn Kennis Centrum
sectorplan sportonderzoek en - Sport Knowhow XL
Kennisagenda Sport 2011-2016 - Sport Knowhow XL
Waar gebeurd? Geschiedschrijving en sociaal-wetenschappelijk ...
Sociaal Cultureel Centrum De Mayboom - Sportfondsen
Financiële incentieven en laagbetaald werk. - Centrum voor Sociaal ...
Sport: Passie, Praktijk & Profijt Meerjaren onderzoeksprogramma ...
Zorgen om de voorzorgcultuur - Erasmus centrum voor recht en ...
1 Criminaliteit, schering en inslag; vermogens - Historisch Centrum ...
boektekst Hans versie voor PDF 18 4 2007 - Nederlands Centrum ...