Stadsdelen in cijfers 2007 - Onderzoek en Statistiek Amsterdam ...

os.amsterdam.nl

Stadsdelen in cijfers 2007 - Onderzoek en Statistiek Amsterdam ...

Stadsdelen

in cijfers 2007


Stadsdelen

in cijfers 2007


COLOFON

Verkrijgbaar bij

Stadsdrukkerij Amsterdam N.V., Voormalige Stadstimmertuin 4-6, telefoon 020 551 1811

Samenstelling

Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S)

Redactie

Wim van Zee

Cor Hylkema

Informatie

Dienst Onderzoek en Statistiek

telefoon 020 527 9459 of 527 9464

Vormgeving, zetwerk, omslag, druk en afwerking

Stadsdrukkerij Amsterdam N.V.

Foto’s

Fotobank Intranet Amsterdam: Westerpark, Stadspark Osdorp, Sloterplas en Leidseplein

Bronvermelding

Het overnemen van de informatie is toegestaan met de volgende bronvermelding:

O+S Amsterdam

Verklaring der tekens

. = de gegevens ontbreken

– = nul

0 (0,0) = het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid

niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen

x

= geheim

* = niet berekend i.v.m. kleine aantallen

prijs: € 10,– incl. BTW en excl. verzendkosten

november 2007

Website

Stadsdelen in cijfers 2007 staat volledig in PDF-formaat op de website van O+S,

www.os.amsterdam.nl/publicaties/stadsdelenincijfers/

De tabellen zijn zowel in html- als in xls-formaat opgenomen, de kaarten en grafieken

in html- en gif-formaat.

De directe link is www.os.amsterdam.nl/feitenencijfers/stadsdelenincijfers2007


WOORD VOORAF


De publicaties ‘Stadsdelen in cijfers’, ‘Amsterdam in cijfersen ‘Regio Amsterdam

in beeld’ vormen samen de basisstatistieken over Amsterdam en de regio.

Stadsdelen in cijfers 2007’ bevat de statistische informatie van 1 januari 2007

en het jaar 2006 voor Amsterdam, de 15 stadsdelen en de 97 buurtcombinaties.

Alle gegevens kunnen ook geraadpleegd of gedownload worden via de website

van de Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S), www.os.amsterdam.nl

Ik hoop dat u allen van ‘Stadsdelen in cijfers 2007’ veelvuldig gebruik zult maken.

drs. Ronald Venderbosch,

directeur Dienst Onderzoek en Statistiek

Stadsdelen in cijfers 2007


INHOUD

Woord vooraf 3

Kerncijfers 6

0 Kerncijfers voor Amsterdam en de stadsdelen, 1 januari 2007 6

Bevolking 12

1 Bevolking, 1 januari 2003-2007 (mannen+vrouwen) 12

2 Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht, 1 januari 2003-2007 15

3 Bevolking naar huishoudenstypen, 1 januari 2007 17

4 Bevolking naar geslacht en leeftijdsgroepen, 1 januari 2007 20

5 Bevolking naar herkomstgroepering, 1 januari 2007 22

6 Bevolking naar woonduur op het adres, 1 januari 2007 25

7 Bevolking naar vestigingsduur in de stad, 1 januari 2007 28

8 Bevolking naar de meest voorkomende nationaliteiten, 1 januari 2007 1

9 Huishoudens naar huishoudenstypen, 1 januari 2007 34

10 Loop van de bevolking, 2002-2006 37

11 Loop van de bevolking, 2006 39

12 Geboorte naar herkomstgroepering, 2006 42

13 Sterfte naar herkomstgroepering, 2006 42

14 Geboorte, 2002-2006 43

15 Sterfte, 2002-2006 46

16 Vestiging naar herkomstgroepering, 2006 49

17 Vertrek naar herkomstgroepering, 2006 49

18 Vestiging, 2002-2006 50

19 Vertrek, 2002-2006 53

20 Verhuizingen binnen Amsterdam naar gebied van vestiging, 2002-2006 56

21 Verhuizingen binnen Amsterdam naar gebied van vertrek, 2002-2006 59

22 Bevolking en de prognoses hiervan, 1 januari 2007-2025 62

Openbare orde en veiligheid 65

23 Opgenomen aangiften in Amsterdam, 2002-2006 65

24 Opgenomen aangiften in Amsterdam naar resultaatgebieden, 2006 68

Werk en inkomen 71

25 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar geslacht, 1 januari 2006-2007 71

26 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2007 74

27 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar opleidingsniveau, 1 januari 2007 77

28 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar herkomstgroepering, 1 januari 2007 80

29 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar duur niet-werkend, 1 januari 2007 83

30 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar bemiddelingsfase, 1 januari 2007 86

31 Vestigingen en werkzame personen, 1 januari 2005-2007 89

32 Werkzame personen naar secties, 1 januari 2007 92

33 Uitkeringen bij de Dienst Werk en Inkomen, 1 januari 2006-2007 93

34 Uitkeringen WIA naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2007 96

35 Uitkeringen WAO naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2007 96

36 Uitkeringen WAZ naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2007 97

37 Uitkeringen Wajong naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2007 97

38 Uitkeringen WW naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2007 98

39 Toegekende aanvragen huursubsidie/-toeslag en gemiddeld subsidiebedrag/-toeslag

van (minima) huishoudens, 1 juli 2003-1 juli 2006 99

40 Kerncijfers inkomen, 2004 100

41 Personen met 52 weken inkomen en gemiddeld besteedbaar inkomen naar geslacht, 2004 103

42 Personen met 52 weken inkomen en gemiddeld besteedbaar inkomen naar leeftijdsgroepen, 2004 106

43 Huishoudens naar inkomensklassen, 2004 109

blz


INHOUD


Zorg 112

44 Huisartsen, tandartsen, praktijken voor fysiotherapie, fysiotherapeuten en apotheken,

1 januari 2005-2007 112

Onderwijs 115

45 Scholen en leerlingen basisonderwijs en speciaal onderwijs, 2006/’07 115

Openbare ruimte en groen 118

46 Grondgebied naar soort bodemgebruik, 2006 118

Stedelijke ontwikkeling 121

47 Woningvoorraad, 1 januari 2003-2007 121

48 Woningvoorraad naar aantal kamers per woning, 1 januari 2007 124

49 Woningvoorraad naar bouwperiode, 1 januari 2007 127

50 Woningvoorraad naar gemiddeld gebruiks oppervlakte, 1 januari 2007 130

51 Woningvoorraad naar eigendom, 1 januari 2007 133

52 Woningen en de prognoses hiervan, 1 januari 2007-2025 136

53 Hoofdbewoners naar bewoningstypen, 1 januari 2007 139

Verkiezingen 142

54 Kiesgerechtigden, blanco stemmen, uitgebrachte geldige stemmen en opkomstpercentage

bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, 22 november 2006 142

55 Kiesgerechtigden, blanco stemmen, uitgebrachte geldige stemmen en opkomstpercentage

bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten, 7 maart 2007 145

Grafieken en kaarten

A Bevolking naar herkomstgroepering, 1 januari 2007 14

B Niet-westerse allochtonen naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2007 19

C Niet-westerse allochtonen per buurtcombinatie, 1 januari 2007 24

D Bevolking naar (gemiddelde) woonduur op het adres per buurtcombinatie, 1 januari 2007 27

E Bevolking naar vestigingsduur in de stad per buurtcombinatie, 1 januari 2007 0

F Alleenstaanden per leeftijdsgroep, 1 januari 2007 en 2020 64

G Opgenomen aangiften naar resultaatgebieden, 2002-2006 67

H Opgenomen aangiften per 10.000 inwoners per stadsdeel, 2006 70

I

Niet-werkende werkzoekenden als % van de bevolking van 15-64 jaar per buurtcombinatie,

1 januari 2007 73

J Werkzame personen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar per buurtcombinatie, 1 januari 2007 91

K WWB-uitkeringen per 100 inwoners van 15-64 jaar per buurtcombinatie, 1 januari 2007 95

L Uitkeringen UWV, 1 januari 1998-2007 98

M Gemiddeld besteedbaar inkomen van personen met 52 weken inkomen per buurtcombinatie, 2004 105

N Groenvoorzieningen als % van het grondgebied per buurtcombinatie, 2006 120

O Woningdichtheid per buurtcombinatie, 1 januari 2007 123

P Grote woningen als % van de woningvoorraad per buurtcombinatie, 1 januari 2007 126

Q Woningen gebouwd na 1980 als % van de woningvoorraad per buurtcombinatie, 1 januari 2007 129

Bijlagen 148

1 Verklaring van begrippen en gebruikte afkortingen 148

2 Omschrijving van de buurtcombinaties en stadsdelen, 1 januari 2007 153

3 De gemeente Amsterdam verdeeld in 15 stadsdelen en 97 buurtcombinaties, 1 januari 2007 154

4 Verschenen publicaties van O+S in 2007 156

blz

Stadsdelen in cijfers 2007


KERNCIJFERS

0 Kerncijfers voor Amsterdam en de stadsdelen, 1 januari 2007

totaal A B C D

Amsterdam Centrum Westpoort Westerpark Oud-West

totale oppervlakte (ha) 21939.44 809.64 3544.55 380.23 169.67

oppervlakte land (ha) 16672.08 631.40 2611.61 299.67 156.21

bevolkingsdichtheid (inwoners/km 2 land) 4457 12808 14 11353 20211

woningdichtheid (woningen/km 2 land) 2275 7529 4 6484 12200

bevolking naar leeftijdsgroepen

0- 4 jaar 45432 3389 12 1798 1621

5-19 jaar 110047 7011 19 4099 2930

20-34 jaar 193616 23784 126 10492 10371

35-49 jaar 187286 22786 97 9855 8874

50-64 jaar 123134 16713 82 5239 5288

65 jaar e.o. 83589 7136 34 2576 2445

totaal 743104 80819 370 34059 31529

mannen 365872 42460 241 17063 15657

vrouwen 377232 38359 129 16996 15872

bevolking naar generatie

eerste generatie allochtonen 207869 18314 82 8794 7069

tweede generatie allochtonen 153131 11387 36 6341 4898

autochtonen 382104 51118 252 18924 19562

bevolking naar herkomstgroepering

Surinamers 68878 2833 10 2352 1336

Antillianen 11290 714 3 373 305

Turken 38565 762 9 886 702

Marokkanen 66256 1407 1 2964 1469

overige niet-westerse allochtonen 71269 5694 10 3217 2195

totaal niet-westerse allochtonen 256258 11410 33 9792 6007

westerse allochtonen 104742 18291 85 5343 5960

autochtonen 382104 51118 252 18924 19562

totaal 743104 80819 370 34059 31529

geboorte en sterfte 2006

geboorte 10191 889 2 453 450

sterfte 5747 664 2 264 154

interne migratie (verhuizingen) 2006

vestiging 78515 9299 54 3673 3582

vertrek 78515 10389 62 3825 4116

externe migratie 2006

vestiging 48227 7268 100 2321 2363

vertrek 52486 7332 57 2387 2336

werkzame geneeskundigen

huisartsen 1 ) 387 44 – 18 21

tandartsen 2 ) 585 4 ) 69 1 9 15

fysiotherapeuten 3 ) 956 5 ) 121 7 39 63

apotheken 85 10 – 4 4

1

) Gevestigde huisartsen uit het adressenbestand van de 1ste Lijn Amsterdam.

2

) Tandartsen vermeld in de adressengids van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).

3

) Fysiotherapeuten aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).

4

) Inclusief dubbeltellingen; exclusief dubbeltellingen: 567.

5

) Inclusief dubbeltellingen; exclusief dubbeltellingen: 812.


KERNCIJFERS


0 Kerncijfers voor Amsterdam en de stadsdelen, 1 januari 2007 (vervolg)

totaal A B C D

Amsterdam Centrum Westpoort Westerpark Oud-West

woningvoorraad naar aantal kamers

1+2 kamers 113153 25509 7 10110 8195

3 kamers 134601 13727 11 6036 7226

4 kamers 95024 5412 45 2630 2418

5 en meer kamers (+ onbekend) 36524 2862 36 678 1193

totaal 379302 47510 99 19454 19032

gemiddelde woningbezetting 1,96 1,70 3,74 1,75 1,66

woningvoorraad naar eigendom

eigenaar/bewoner 93074 13916 9 3800 4659

sociale verhuur 191203 15869 – 11692 6460

particuliere verhuur 95025 17726 90 3961 7913

totaal 379302 47511 99 19453 19032

gemiddeld besteedbaar inkomen 2004 (x 1.000 euro)

per inwoner 12,6 14,9 8,5 11,9 13,6

per persoon met 52 weken inkomen 18,6 21,4 x 16,8 18,8

per huishouden 25,2 26,6 14,5 21,4 23,9

huishoudens met huursubsidie/-toeslag 1 juli 2005-1 juli 2006

alle huishoudens 77805 6443 – 4177 2893

minima huishoudens 57717 5172 – 3344 2306

uitkeringen Dienst Werk en Inkomen

WWB - tot 65 jaar 35520 1 ) 3642 15 2213 1477

WWB - 65 jaar e.o. 5410 1 ) 315 – 271 203

IOAW + IOAZ 381 51 – 20 21

uitkeringen UWV

WIA 948 80 – 46 36

WAO 33896 1 ) 3103 11 1610 1393

WAZ 1379 246 1 72 51

Wajong 5357 431 1 250 314

WW 13086 1584 7 717 682

werkgelegenheid

potentiële beroepsbevolking (bev. 15-64 jaar) 541672 65974 311 26922 25612

vestigingen met werkzame personen 59837 14236 1913 2502 3229

werkzame personen 423241 85270 45271 8879 11210

werkloosheid

werklozen (NWW) 39923 1 ) 3808 22 2125 1713

werkloosheidspercentage 7,4 5,8 7,1 7,9 6,7

werkloosheidspercentage niet-westerse allochtonen 11,9 11,2 6,9 12,7 12,2

basisonderwijs 2006/'07

scholen 209 13 – 7 6

leerlingen 56437 4008 – 1691 1500

leerlingen 2006/'07

speciaal basisonderwijs 1717 – – – 63

(voortgezet) speciaal onderwijs 3559 93 – 68 –

voortgezet onderwijs 33377 1107 407 1416 852

praktijkonderwijs 1640 – – – –

1

) Inclusief stadsdeel onbekend.

Stadsdelen in cijfers 2007


KERNCIJFERS

0 Kerncijfers voor Amsterdam en de stadsdelen, 1 januari 2007 (vervolg)

G H J N P

Bos en

Amsterdam- Geuzenveld-

Zeeburg Lommer De Baarsjes Noord Slotermeer

totale oppervlakte (ha) 1932.69 274.65 164.02 6347.33 999.38

oppervlakte land (ha) 750.00 260.31 154.28 4219.19 913.65

bevolkingsdichtheid (inwoners/km 2 land) 6227 11652 21979 2077 4522

woningdichtheid (woningen/km 2 land) 2943 5621 12261 938 1993

bevolking naar leeftijdsgroepen

0- 4 jaar 4161 2299 2140 5686 3235

5-19 jaar 7410 5086 4037 16190 8171

20-34 jaar 12220 10249 12362 16821 9586

35-49 jaar 13964 6690 8328 20372 8875

50-64 jaar 6295 3722 4280 14847 6156

65 jaar e.o. 2650 2248 2700 13707 5312

totaal 46700 30294 33847 87623 41335

mannen 23841 15272 16552 42180 20565

vrouwen 22859 15022 17295 45443 20770

bevolking naar generatie

eerste generatie allochtonen 13813 11590 10085 21134 15012

tweede generatie allochtonen 10736 8214 6965 17858 12385

autochtonen 22151 10490 16797 48631 13938

bevolking naar herkomstgroepering

Surinamers 4739 1937 2131 7761 3123

Antillianen 557 306 313 1170 444

Turken 3244 4706 2914 4839 6806

Marokkanen 5903 7008 3781 7899 9844

overige niet-westerse allochtonen 4375 2898 2976 9327 3523

totaal niet-westerse allochtonen 18818 16855 12115 30996 23740

westerse allochtonen 5731 2949 4935 7996 3657

autochtonen 22151 10490 16797 48631 13938

totaal 46700 30294 33847 87623 41335

geboorte en sterfte 2006

geboorte 849 528 537 1106 642

sterfte 199 135 204 808 382

interne migratie (verhuizingen) 2006

vestiging 6907 3078 3499 7755 4456

vertrek 4680 3654 4107 6905 4042

externe migratie 2006

vestiging 3228 2007 2448 3573 1929

vertrek 2873 1999 2590 4920 2463

werkzame geneeskundigen

huisartsen 1 ) 21 14 18 40 16

tandartsen 2 ) 20 2 30 34 15

fysiotherapeuten 3 ) 45 21 18 86 34

apotheken 4 2 3 9 5

1

) Gevestigde huisartsen uit het adressenbestand van de 1ste Lijn Amsterdam.

2

) Tandartsen vermeld in de adressengids van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).

3

) Fysiotherapeuten aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).


KERNCIJFERS


0 Kerncijfers voor Amsterdam en de stadsdelen, 1 januari 2007 (vervolg)

G H J N P

Bos en

Amsterdam- Geuzenveld-

Zeeburg Lommer De Baarsjes Noord Slotermeer

woningvoorraad naar aantal kamers

1+2 kamers 6617 3906 4790 8630 3702

3 kamers 9795 7700 9840 12896 7118

4 kamers 4365 2219 3547 14503 6157

5 en meer kamers (+ onbekend) 1294 790 705 3530 1242

totaal 22071 14615 18882 39559 18219

gemiddelde woningbezetting 2,12 2,07 1,79 2,21 2,27

woningvoorraad naar eigendom

eigenaar/bewoner 6565 2463 3546 8275 3844

sociale verhuur 12232 8418 7347 29705 13555

particuliere verhuur 3274 3734 7989 1579 820

totaal 22071 14615 18882 39559 18219

gemiddeld besteedbaar inkomen 2004 (x 1.000 euro)

per inwoner 12,4 9,8 11,5 11,0 10,2

per persoon met 52 weken inkomen 18,8 15,5 16,6 16,3 16,0

per huishouden 26,3 21,2 22,0 24,0 23,0

huishoudens met huursubsidie/-toeslag 1 juli 2005-1 juli 2006

alle huishoudens 4380 3546 4070 11135 4552

minima huishoudens 3197 2768 3172 7605 3306

uitkeringen Dienst Werk en Inkomen

WWB - tot 65 jaar 2292 1953 1884 4042 2338

WWB - 65 jaar e.o. 401 246 287 494 350

IOAW + IOAZ 23 9 14 45 29

uitkeringen UWV

WIA 48 59 59 121 55

WAO 1292 1348 1593 4919 2164

WAZ 65 28 50 180 61

Wajong 309 193 191 844 357

WW 867 495 626 1400 640

werkgelegenheid

potentiële beroepsbevolking (bev. 15-64 jaar) 34650 22354 26290 57459 27419

vestigingen met werkzame personen 2912 1306 1870 4554 1402

werkzame personen 10749 8946 5565 25678 5503

werkloosheid

werklozen (NWW) 2457 2109 2067 5002 2657

werkloosheidspercentage 7,1 9,4 7,9 8,7 9,7

werkloosheidspercentage allochtonen 11,4 13,1 13,3 13,3 12,2

basisonderwijs 2006/'07

scholen 17 10 10 29 11

leerlingen 4264 2527 2344 8038 3566

leerlingen 2006/'07

speciaal basisonderwijs – – – 272 213

(voortgezet) speciaal onderwijs 138 – 48 363 652

voortgezet onderwijs 68 296 120 4047 1003

praktijkonderwijs – – – 193 501

Stadsdelen in cijfers 2007


10

KERNCIJFERS

0 Kerncijfers voor Amsterdam en de stadsdelen, 1 januari 2007 (vervolg)

Q R T U V W

Oost-Water-

Zuider-

Osdorp Slotervaart Zuidoost graafsmeer Oud-Zuid amstel

totale oppervlakte (ha) 1129.52 1114.90 2211.21 1130.95 705.18 1025.51

oppervlakte land (ha) 1064.88 943.51 2032.63 1048.04 654.27 932.41

bevolkingsdichtheid (inwoners/km 2 land) 4271 4652 3833 5610 12788 5020

woningdichtheid (woningen/km 2 land) 1969 2027 1715 2855 7300 2923

bevolking naar leeftijdsgroepen

0- 4 jaar 3029 2708 5172 3353 4594 2235

5-19 jaar 8640 8940 15669 8416 8804 4625

20-34 jaar 9251 9065 17041 15435 24977 11836

35-49 jaar 10400 10622 19411 14997 21873 10142

50-64 jaar 6750 6601 13831 10285 14736 8309

65 jaar e.o. 7413 5977 6793 6312 8649 9637

totaal 45483 43913 77917 58798 83633 46784

mannen 21754 21514 38074 29142 40284 21273

vrouwen 23729 22399 39843 29656 43349 25511

bevolking naar generatie

eerste generatie allochtonen 12694 12802 34870 14876 17960 8774

tweede generatie allochtonen 11293 10871 20563 11162 13382 7040

autochtonen 21496 20240 22484 32760 52291 30970

bevolking naar herkomstgroepering

Surinamers 3881 3351 25625 4630 3445 1724

Antillianen 435 394 4581 568 728 399

Turken 4418 3686 767 2762 1559 505

Marokkanen 7298 7311 1503 5549 3202 1117

overige niet-westerse allochtonen 3443 3806 16655 4534 5608 3008

totaal niet-westerse allochtonen 19475 18548 49131 18043 14542 6753

westerse allochtonen 4512 5125 6302 7995 16800 9061

autochtonen 21496 20240 22484 32760 52291 30970

totaal 45483 43913 77917 58798 83633 46784

geboorte en sterfte 2006

geboorte 612 538 1043 790 1177 575

sterfte 417 406 546 420 540 606

interne migratie (verhuizingen) 2006

vestiging 5152 4076 9340 5689 7973 3982

vertrek 4786 4097 9425 5991 8627 3809

externe migratie 2006

vestiging 2008 2303 4965 4202 6064 3448

vertrek 2510 2789 6319 4144 6084 3683

werkzame geneeskundigen

huisartsen 1 ) 22 17 45 33 46 32

tandartsen 2 ) 24 84 30 22 141 89

fysiotherapeuten 3 ) 51 58 86 82 142 103

apotheken 4 5 9 8 11 7

1

) Gevestigde huisartsen uit het adressenbestand van de 1ste Lijn Amsterdam.

2

) Tandartsen vermeld in de adressengids van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).

3

) Fysiotherapeuten aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).


KERNCIJFERS

11

0 Kerncijfers voor Amsterdam en de stadsdelen, 1 januari 2007 (slot)

Q R T U V W

Oost-Water-

Zuider-

Osdorp Slotervaart Zuidoost graafsmeer Oud-Zuid amstel

woningvoorraad naar aantal kamers

1+2 kamers 2518 2257 9653 9410 13630 4219

3 kamers 9230 5345 8026 10192 18885 8574

4 kamers 7041 9210 13796 6260 7012 10409

5 en meer kamers (+ onbekend) 2185 2320 3384 4056 8212 4037

totaal 20974 19132 34859 29918 47739 27239

gemiddelde woningbezetting

woningvoorraad naar eigendom

eigenaar/bewoner 6726 5311 8117 6392 12149 7302

sociale verhuur 12207 9348 23511 16982 14886 8991

particuliere verhuur 2041 4473 3231 6544 20704 10946

totaal 20974 19132 34859 29918 47739 27239

gemiddeld besteedbaar inkomen 2004 (x 1.000 euro)

per inwoner 11,4 12,1 10,7 12,5 15,6 16,0

per persoon met 52 weken inkomen 17,2 18,8 17,0 18,0 22,0 21,4

per huishouden 26,0 28,2 23,1 24,5 28,6 28,8

huishoudens met huursubsidie 1 juli 2005-1 juli 2006

alle huishoudens 4558 3838 10912 7011 6463 3827

minima huishoudens 3105 2700 7712 5427 5148 2755

uitkeringen Dienst Werk en Inkomen

WWB - tot 65 jaar 1638 1474 5331 2982 3028 1172

WWB - 65 jaar e.o. 305 268 1032 583 457 190

IOAW + IOAZ 17 11 27 42 47 25

uitkeringen UWV

WIA 63 51 113 82 78 57

WAO 1973 1858 3593 3560 3433 1867

WAZ 71 71 84 91 173 135

Wajong 350 249 617 507 510 234

WW 600 579 1621 1083 1410 775

werkgelegenheid

potentiële beroepsbevolking (bev. 15-64 jaar) 29314 29314 55912 43666 64569 31906

vestigingen met werkzame personen 1964 2370 3662 4007 9683 4227

werkzame personen 7938 30734 60139 35747 41635 39977

werkloosheid

werklozen (NWW) 2034 1936 5612 3165 3484 1515

werkloosheidspercentage 6,9 6,6 10,0 7,2 5,4 4,7

werkloosheidspercentage allochtonen 10,1 10,2 12,1 12,4 10,6 8,5

basisonderwijs 2006/'07

scholen 13 12 29 16 22 14

leerlingen 4079 4213 7492 4004 5466 3245

leerlingen 2006/'07

speciaal basisonderwijs 197 220 207 206 190 149

(voortgezet) speciaal onderwijs 368 802 333 146 371 177

voortgezet onderwijs 2299 3199 2758 4206 7894 3705

praktijkonderwijs – 224 177 355 – 190

bron: DRO/1ste Lijn Amsterdam/ANT/KNGF/Amsterdam.nl/GVI/CBS/VROM/DWI/UWV/CWI/CFI/O+S

Stadsdelen in cijfers 2007


12

BEVOLKING

1 Bevolking, 1 januari 2003-2007 (mannen+vrouwen)

bc/std naam bc/std 2003 2004 2005 2006 2007

A00 Burgwallen-Oude Zijde 4094 3701 3684 3737 3732

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 3597 3585 3676 3791 3799

A02 Grachtengordel-West 7651 8372 8412 8464 8240

A03 Grachtengordel-Zuid 4134 4164 4200 4225 4180

A04 Nieuwmarkt/Lastage 8547 8680 8819 8812 8545

A05 Haarlemmerbuurt 6893 7050 7143 7095 6978

A06 Jordaan 18376 18524 18772 18890 18855

A07 De Weteringschans 6545 6629 6855 6883 6919

A08 Weesperbuurt/Plantage 7319 7402 7591 7472 7252

A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 11823 11812 12050 12611 12319

A Centrum 78979 79919 81202 81980 80819

B10 Westelijk Havengebied 240 239 241 233 251

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 87 90 101 102 119

B Westpoort 327 329 342 335 370

C12 Houthavens 593 639 1045 1700 1680

C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 11040 10811 10495 10357 10187

C14 Staatsliedenbuurt 11996 12057 12121 12095 12100

C15 Centrale Markt 2314 2331 2296 2363 2441

C16 Frederik Hendrikbuurt 7856 7479 7625 7565 7651

C Westerpark 33799 33317 33582 34080 34059

D17 Da Costabuurt 4215 4304 4314 4261 4250

D18 Kinkerbuurt 5273 5271 5224 5181 5060

D19 Van Lennepbuurt 6880 6791 6632 6536 6608

D20 Helmersbuurt 6607 6723 6773 6839 6811

D21 Overtoomse Sluis 7050 7105 7157 7156 7093

D22 Vondelbuurt 1716 1705 1740 1746 1707

D Oud-West 31741 31899 31840 31719 31529

G31 Indische Buurt West 12952 12818 12749 12643 12448

G32 Indische Buurt Oost 10365 10539 10712 10600 10620

G33 Oostelijk Havengebied 15857 16289 16564 16649 17086

G34 Zeeburgereiland/Nieuwe Diep 527 601 568 426 455

G35 IJburg West 6 668 1650 3183 6091

G Zeeburg 39707 40915 42243 43501 46700

H36 Sloterdijk 82 82 88 95 101

H37 Landlust 17776 17947 18180 18325 18110

H38 Erasmuspark 5611 5616 5370 5176 5073

H39 De Kolenkit 7314 7575 7351 6847 7010

H Bos en Lommer 30783 31220 30989 30443 30294

J40 De Krommert 11976 11939 12135 11898 11861

J41 Van Galenbuurt 5643 5545 5656 5628 5499

J42 Hoofdweg e.o. 10289 10057 10220 10281 10072

J43 Westindische Buurt 6435 6464 6461 6440 6415

J De Baarsjes 34343 34005 34472 34247 33847


BEVOLKING

13

1 Bevolking, 1 januari 2003-2007 (mannen+vrouwen) (vervolg)

bc/std naam bc/std 2003 2004 2005 2006 2007

N60 Volewijck 10048 10090 10166 9944 9732

N61 IJplein/Vogelbuurt 8202 8238 8247 8136 8332

N62 Tuindorp Nieuwendam 3466 3441 3420 3428 3438

N63 Tuindorp Buiksloot 1976 1963 1928 1905 1884

N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 1562 1535 1576 1579 1590

N65 Tuindorp Oostzaan 9320 9356 9305 9423 9489

N66 Oostzanerwerf 8892 9027 9040 8882 8939

N67 Kadoelen 2833 2888 2852 2894 2903

N68 Nieuwendam-Noord 13174 13250 13429 13237 13057

N69 Buikslotermeer 11737 11657 11816 11755 11707

N70 Banne Buiksloot 13890 13832 13820 13795 13699

N71 Buiksloterham 253 242 307 613 607

N72 Nieuwendammerham 160 147 149 145 135

N73 Waterland 2048 2046 2064 2058 2111

N Amsterdam-Noord 87561 87712 88119 87794 87623

P75 Spieringhorn 2 2 2 2 2

P76 Slotermeer-Noordoost 8979 9035 9010 9106 9137

P77 Slotermeer-Zuidwest 16010 15989 16191 16285 16077

P78 Geuzenveld 13273 13046 13344 13481 13799

P79 Eendracht 2341 2350 2341 2348 2320

P Geuzenveld-Slotermeer 40605 40422 40888 41222 41335

Q80 Lutkemeer/Ookmeer 1254 1073 875 892 894

Q81 Osdorp-Oost 14249 14359 14418 14380 14022

Q82 Osdorp-Midden 10214 9635 9659 10295 10588

Q83 De Punt 4739 4778 4850 4902 4967

Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 12904 14410 14936 14996 15012

Q Osdorp 43360 44255 44738 45465 45483

R85 Slotervaart 15706 15790 16057 16215 16407

R86 Overtoomse Veld 9622 9629 9617 9516 9693

R87 Westlandgracht 5566 5451 5490 5156 4505

R88 Sloter-/Riekerpolder 13453 13350 13406 13340 13308

R Slotervaart 44347 44220 44570 44227 43913

T92 Amstel III/Bullewijk 85 67 110 117 113

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 21504 21395 21953 21313 20406

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 26576 25496 23631 22739 22970

T95 Nellestein 2724 2709 2724 2760 2716

T96 Holendrecht/Reigersbos 18586 18409 18366 18273 18238

T97 Gein 12521 12397 12262 12188 11989

T98 Driemond 1496 1505 1504 1517 1485

T Zuidoost 83492 81978 80550 78907 77917

U27 Weesperzijde 4502 4534 4501 4414 4346

U28 Oosterparkbuurt 10532 10738 10631 10384 10401

U29 Dapperbuurt 8396 8509 8441 8427 8252

U30 Transvaalbuurt 9675 9626 9664 9606 9413

U55 Frankendael 9382 9361 9430 9326 9242

U56 Middenmeer 11568 11755 11890 11972 11979

U57 Betondorp 3102 3124 3094 3098 3053

U58 De Omval 971 1035 1028 1401 2112

U Oost-Watergraafsmeer 58128 58682 58679 58628 58798

Stadsdelen in cijfers 2007


14

BEVOLKING

1 Bevolking, 1 januari 2003-2007 (mannen+vrouwen) (slot)

bc/std naam bc/std 2003 2004 2005 2006 2007

V24 Oude Pijp 13614 13647 13840 13616 13659

V25 Nieuwe Pijp 11422 11481 11452 11348 11352

V26 Diamantbuurt 8371 8251 8227 8221 8181

V44 Hoofddorppleinbuurt 10538 10716 10771 10742 10648

V45 Schinkelbuurt 3543 3672 3786 3719 3728

V46 Willemspark 5077 5124 5125 5149 5164

V47 Museumkwartier 11342 11434 11467 11422 11375

V48 Stadionbuurt 9600 9637 9726 10133 10223

V49 Apollobuurt 7943 8007 8096 8013 8050

V50 Duivelseiland 1204 1231 1206 1231 1253

V Oud-Zuid 82654 83200 83696 83594 83633

W52 Scheldebuurt 12975 13256 13237 13176 13117

W53 IJselbuurt 5037 5108 5166 5122 5026

W54 Rijnbuurt 8628 8635 8575 8504 8549

W59 Station Zuid/WTC e.o. 1084 1076 1131 1174 1196

W90 Buitenveldert-West 11475 11541 11758 11714 11785

W91 Buitenveldert-Oost 7020 7074 7174 7195 7111

W Zuideramstel 46219 46690 47041 46885 46784

ASD Amsterdam 736045 738763 742951 743027 743104

bron: O+S

A Bevolking naar herkomstgroepering, 1 januari 2007bron: O+S


BEVOLKING

15

2 Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht, 1 januari 2003-2007

leeftijdsgroepen in jaren

totaal

1 januari 0-19 20-34 35-49 50-64 65+ m v totaal

A CENTRUM

2003 9840 24598 23242 14763 6536 41631 37348 78979

2004 10201 24393 23380 15337 6608 42056 37863 79919

2005 10393 24475 23612 15924 6798 42767 38435 81202

2006 10502 24542 23579 16327 7030 43135 38845 81980

2007 10400 23784 22786 16713 7136 42460 38359 80819

B WESTPOORT

2003 39 72 100 85 31 208 119 327

2004 38 76 103 82 30 215 114 329

2005 39 93 100 79 31 218 124 342

2006 34 104 91 76 30 212 123 335

2007 31 126 97 82 34 241 129 370

C WESTERPARK

2003 6001 10699 9952 4606 2541 17397 16402 33799

2004 5970 10229 9853 4750 2515 17025 16292 33317

2005 6083 10166 9943 4884 2506 17041 16541 33582

2006 6101 10499 9883 5065 2532 17160 16920 34080

2007 5897 10492 9855 5239 2576 17063 16996 34059

D OUD-WEST

2003 4434 11063 8827 4909 2508 15979 15762 31741

2004 4557 10952 8885 5036 2469 15935 15964 31899

2005 4599 10771 8967 5108 2395 15862 15978 31840

2006 4595 10565 8992 5175 2392 15841 15878 31719

2007 4551 10371 8874 5288 2445 15657 15872 31529

G ZEEBURG

2003 9363 11548 11566 4914 2316 20604 19103 39707

2004 9759 11537 12034 5220 2365 21148 19767 40915

2005 10182 11630 12493 5529 2409 21760 20483 42243

2006 10706 11517 13019 5767 2492 22346 21155 43501

2007 11571 12220 13964 6295 2650 23841 22859 46700

H BOS EN LOMMER

2003 7968 10362 6343 3687 2423 15471 15312 30783

2004 8021 10587 6596 3677 2339 15755 15465 31220

2005 7850 10534 6635 3686 2284 15600 15389 30989

2006 7539 10286 6631 3720 2267 15377 15066 30443

2007 7385 10249 6690 3722 2248 15272 15022 30294

J DE BAARSJES

2003 6495 12886 7893 4254 2815 16940 17403 34343

2004 6360 12604 8078 4218 2745 16721 17284 34005

2005 6459 12758 8216 4266 2773 16946 17526 34472

2006 6366 12544 8297 4277 2763 16753 17494 34247

2007 6177 12362 8328 4280 2700 16552 17295 33847

N AMSTERDAM-NOORD

2003 21627 17406 20038 14501 13989 42046 45515 87561

2004 21956 17102 20286 14482 13886 42081 45631 87712

2005 22152 16976 20468 14633 13890 42294 45825 88119

2006 22141 16766 20371 14705 13811 42085 45709 87794

2007 21876 16821 20372 14847 13707 42180 45443 87623

Stadsdelen in cijfers 2007


16

BEVOLKING

2 Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht, 1 januari 2003-2007 (slot)

leeftijdsgroepen in jaren

totaal

1 januari 0-19 20-34 35-49 50-64 65+ m v totaal

P GEUZENVELD-SLOTERMEER

2003 11017 9143 8587 5702 6156 19927 20678 40605

2004 11015 9074 8640 5845 5848 19925 20497 40422

2005 11201 9324 8733 6004 5626 20201 20687 40888

2006 11370 9410 8838 6093 5511 20422 20800 41222

2007 11406 9586 8875 6156 5312 20565 20770 41335

Q OSDORP

2003 11107 9052 9583 6208 7410 20877 22483 43360

2004 11476 9115 10033 6299 7332 21281 22974 44255

2005 11564 9226 10249 6372 7327 21471 23267 44738

2006 11640 9418 10482 6552 7373 21828 23637 45465

2007 11669 9251 10400 6750 7413 21754 23729 45483

R SLOTERVAART

2003 11939 9331 10802 6014 6261 21472 22875 44347

2004 11968 9113 10817 6149 6173 21466 22754 44220

2005 12054 9143 10939 6285 6149 21675 22895 44570

2006 11895 9045 10803 6354 6130 21594 22633 44227

2007 11648 9065 10622 6601 5977 21514 22399 43913

T ZUIDOOST

2003 23695 19420 21815 11707 6855 40979 42513 83492

2004 22995 18703 21379 12127 6774 40206 41772 81978

2005 22136 18185 20805 12678 6746 39618 40932 80550

2006 21338 17433 20099 13280 6757 38628 40279 78907

2007 20841 17041 19411 13831 6793 38074 39843 77917

U OOST-WATERGRAAFSMEER

2003 11700 15323 15171 9329 6605 28819 29309 58128

2004 11940 15271 15340 9585 6546 29219 29463 58682

2005 11946 15075 15374 9833 6451 29162 29517 58679

2006 11897 15004 15329 10027 6371 29101 29527 58628

2007 11769 15435 14997 10285 6312 29142 29656 58798

V OUD-ZUID

2003 13008 26200 20804 13972 8670 39931 42723 82654

2004 13169 25952 21200 14227 8652 40202 42998 83200

2005 13435 25420 21702 14488 8651 40457 43239 83696

2006 13380 25078 21795 14625 8716 40329 43265 83594

2007 13398 24977 21873 14736 8649 40284 43349 83633

W ZUIDERAMSTEL

2003 6524 11617 9600 8299 10179 20806 25413 46219

2004 6724 11900 9759 8361 9946 21039 25651 46690

2005 6942 11887 9944 8379 9889 21273 25768 47041

2006 6935 11734 10130 8377 9709 21303 25582 46885

2007 6860 11836 10142 8309 9637 21273 25511 46784

TOTAAL AMSTERDAM

2003 154757 198720 184323 112950 85295 363087 372958 736045

2004 156149 196608 186383 115395 84228 364274 374489 738763

2005 157035 195663 188180 118148 83925 366345 376606 742951

2006 156439 193945 188339 120420 83884 366114 376913 743027

2007 155479 193616 187286 123134 83589 365872 377232 743104

bron: O+S


BEVOLKING

17

3 Bevolking naar huishoudenstypen, 1 januari 2007

gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd

samenw. samenw. samenw. samenw.

alleen- zonder zonder met met eenouder- tehuisbc/std

staand kinderen kinderen kinderen kinderen gezin overig bewoner totaal

A00 1689 208 816 268 132 262 190 167 3732

A01 1866 226 870 252 97 202 269 17 3799

A02 4009 786 1200 989 452 465 245 94 8240

A03 1675 470 754 589 235 253 163 41 4180

A04 3866 672 1278 1127 505 846 204 47 8545

A05 2773 638 950 1062 482 815 112 146 6978

A06 8572 1656 2880 2084 1151 1881 354 277 18855

A07 2879 610 1234 1015 401 441 237 102 6919

A08 2914 546 972 747 507 636 186 744 7252

A09 4528 1046 1490 2113 1047 1775 164 156 12319

A 34771 6858 12444 10246 5009 7576 2124 1791 80819

B10 52 40 28 24 14 4 6 83 251

B11 43 12 18 21 – 12 7 6 119

B 95 52 46 45 14 16 13 89 370

C12 1081 66 266 74 73 58 62 – 1680

C13 3558 810 1048 1959 666 1622 168 356 10187

C14 4888 778 1708 2159 918 1414 182 53 12100

C15 588 162 226 746 299 383 25 12 2441

C16 3316 586 1164 1087 463 726 166 143 7651

C 13431 2402 4412 6025 2419 4203 603 564 34059

D17 1650 400 754 488 329 389 100 140 4250

D18 2175 414 782 611 315 601 136 26 5060

D19 2976 506 838 1054 323 779 112 20 6608

D20 2581 520 1168 949 630 727 200 36 6811

D21 2777 558 1288 791 566 659 250 204 7093

D22 533 172 214 360 145 128 65 90 1707

D 12692 2570 5044 4253 2308 3283 863 516 31529

G31 3993 902 1424 3660 594 1497 311 67 12448

G32 3007 882 998 3396 617 1387 189 144 10620

G33 3641 1478 2706 4286 2562 2138 214 61 17086

G34 131 36 122 33 27 34 64 8 455

G35 687 428 628 2228 1255 814 51 – 6091

G 11459 3726 5878 13603 5055 5870 829 280 46700

H36 31 28 12 19 3 2 6 – 101

H37 5238 1424 2334 5649 949 2098 418 – 18110

H38 1698 466 768 1167 278 537 159 – 5073

H39 1356 514 372 3399 230 953 131 55 7010

H 8323 2432 3486 10234 1460 3590 714 55 30294

J40 3688 940 1874 2704 836 1396 404 19 11861

J41 2075 460 736 1204 303 599 122 – 5499

J42 3515 754 1410 2320 474 1272 225 102 10072

J43 2124 566 1168 1147 523 660 227 – 6415

J 11402 2720 5188 7375 2136 3927 978 121 33847

Stadsdelen in cijfers 2007


18

BEVOLKING

3 Bevolking naar huishoudenstypen, 1 januari 2007 (vervolg)

gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd

samenw. samenw. samenw. samenw.

alleen- zonder zonder met met eenouder- tehuisbc/std

staand kinderen kinderen kinderen kinderen gezin overig bewoner totaal

N60 2599 1168 718 2706 748 1590 140 63 9732

N61 2334 764 598 2439 529 1533 102 33 8332

N62 884 838 192 793 322 388 21 – 3438

N63 380 398 90 577 139 271 29 – 1884

N64 169 246 112 633 300 104 26 – 1590

N65 2056 1884 562 2630 837 1234 78 208 9489

N66 1502 1372 482 3336 957 1216 60 14 8939

N67 354 630 176 1125 344 253 21 – 2903

N68 2385 1422 656 4759 877 2790 150 18 13057

N69 3057 1994 842 3133 694 1643 99 245 11707

N70 2705 1896 710 4850 953 2304 136 145 13699

N71 416 38 36 69 14 22 12 – 607

N72 23 20 18 34 16 15 7 2 135

N73 283 398 160 862 227 172 9 – 2111

N 19147 13068 5352 27946 6957 13535 890 728 87623

P75 – – 2 – – – – – 2

P76 2215 1006 614 3557 419 1135 140 51 9137

P77 4077 1788 1024 5930 759 2056 272 171 16077

P78 2263 1614 680 5953 687 2132 166 304 13799

P79 290 426 122 976 235 261 10 – 2320

P 8845 4834 2442 16416 2100 5584 588 526 41335

Q80 111 182 42 418 64 74 3 – 894

Q81 4115 2854 1026 3833 514 1507 163 10 14022

Q82 2372 1236 728 4123 376 1551 201 1 10588

Q83 1148 734 348 1567 296 620 41 213 4967

Q84 1619 2014 902 7314 1583 1453 123 4 15012

Q 9365 7020 3046 17255 2833 5205 531 228 45483

R85 3338 2348 1240 5481 950 2134 180 736 16407

R86 1862 806 822 4269 377 1266 254 37 9693

R87 1403 562 618 1079 212 443 95 93 4505

R88 1733 1946 866 5509 1459 1484 168 143 13308

R 8336 5662 3546 16338 2998 5327 697 1009 43913

T92 50 2 6 24 – 6 9 16 113

T93 5737 1032 1546 3561 2083 5843 534 70 20406

T94 6072 1730 1702 4180 2446 6186 500 154 22970

T95 1000 378 408 317 217 260 28 108 2716

T96 3955 2034 1106 4132 1885 4708 245 173 18238

T97 1990 1186 694 3742 1324 2761 165 127 11989

T98 169 330 76 627 169 108 6 – 1485

T 18973 6692 5538 16583 8124 19872 1487 648 77917

U27 1648 306 708 702 390 445 123 24 4346

U28 3746 768 1288 2303 625 1318 244 109 10401

U29 2864 730 910 1913 437 1038 131 229 8252

U30 2686 716 984 2925 566 1371 165 – 9413

U55 3221 1130 818 2038 633 991 129 282 9242

U56 2547 1556 1300 3427 1643 1280 219 7 11979

U57 1200 708 232 464 127 288 34 – 3053

U58 1234 134 206 192 70 73 19 184 2112

U 19146 6048 6446 13964 4491 6804 1064 835 58798


BEVOLKING

19

3 Bevolking naar huishoudenstypen, 1 januari 2007 (slot)

gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd

samenw. samenw. samenw. samenw.

alleen- zonder zonder met met eenouder- tehuisbc/std

staand kinderen kinderen kinderen kinderen gezin overig bewoner totaal

V24 6273 834 2374 1639 879 1149 478 33 13659

V25 4782 796 1880 1489 677 1191 268 269 11352

V26 2790 742 908 1760 511 1311 134 25 8181

V44 4034 1030 1878 1568 831 1023 251 33 10648

V45 1463 244 654 446 280 398 80 163 3728

V46 1312 612 644 1498 458 434 148 58 5164

V47 3305 1528 1298 2987 845 847 384 181 11375

V48 3554 1066 1338 1774 708 1543 220 20 10223

V49 1895 1256 830 2666 605 576 209 13 8050

V50 568 94 240 118 103 84 46 – 1253

V 29976 8202 12044 15945 5897 8556 2218 795 83633

W52 4235 1502 2078 2251 1311 1283 403 54 13117

W53 1826 486 760 825 312 663 154 – 5026

W54 3294 866 1310 1187 538 1099 203 52 8549

W59 409 216 100 294 78 79 18 2 1196

W90 4080 2168 1144 2499 500 1010 200 184 11785

W91 2468 1508 554 1277 243 517 78 466 7111

W 16312 6746 5946 8333 2982 4651 1056 758 46784

ASD 222273 79032 80858 184561 54783 97999 14655 8943 743104

bron: O+S

B


Niet-westerse allochtonen naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2007 (procenten)

Stadsdelen in cijfers 2007bron: O+S


20

BEVOLKING

4 Bevolking naar geslacht en leeftijdsgroepen, 1 januari 2007

leeftijdsgroepen in jaren

gestd

slacht 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ totaal

A m 1745 1202 990 1295 2752 4256 4717 4728 4555 3840 3435 3344 2313 1442 792 511 543 42460

v 1644 1130 998 1396 3470 4413 4176 3594 3176 2893 2755 2841 2025 1180 769 613 1286 38359

totaal 3389 2332 1988 2691 6222 8669 8893 8322 7731 6733 6190 6185 4338 2622 1561 1124 1829 80819

B m 5 5 4 4 25 30 27 21 26 21 19 23 9 11 5 5 1 241

v 7 – 4 2 14 14 16 13 6 10 14 11 6 5 5 1 1 129

totaal 12 5 8 6 39 44 43 34 32 31 33 34 15 16 10 6 2 370

C m 932 765 653 657 1301 1621 1935 1954 1818 1515 1176 964 661 446 278 184 203 17063

v 866 692 653 679 1671 1953 2011 1738 1507 1323 1025 832 581 416 296 242 511 16996

totaal 1798 1457 1306 1336 2972 3574 3946 3692 3325 2838 2201 1796 1242 862 574 426 714 34059

D m 818 517 410 525 983 1792 2080 1885 1570 1263 1081 1002 684 443 279 174 151 15657

v 803 504 420 554 1408 2111 1997 1687 1292 1177 973 883 665 407 329 245 417 15872

totaal 1621 1021 830 1079 2391 3903 4077 3572 2862 2440 2054 1885 1349 850 608 419 568 31529

G m 2132 1551 1129 1080 1377 1873 2541 2949 2548 2066 1468 1131 779 512 315 211 179 23841

v 2029 1516 1043 1091 1612 2171 2646 2676 2115 1610 1331 947 639 452 331 255 395 22859

totaal 4161 3067 2172 2171 2989 4044 5187 5625 4663 3676 2799 2078 1418 964 646 466 574 46700

H m 1166 944 740 814 1235 1775 1838 1521 1291 919 803 636 553 410 273 161 193 15272

v 1133 944 765 879 1529 2019 1853 1257 937 765 667 612 451 353 238 220 400 15022

totaal 2299 1888 1505 1693 2764 3794 3691 2778 2228 1684 1470 1248 1004 763 511 381 593 30294

J m 1064 746 588 633 1235 2040 2347 1915 1508 1135 867 756 566 469 349 166 168 16552

v 1076 813 570 687 1694 2665 2381 1664 1166 940 805 711 575 479 350 243 476 17295

totaal 2140 1559 1158 1320 2929 4705 4728 3579 2674 2075 1672 1467 1141 948 699 409 644 33847

N m 2911 2883 2649 2722 2626 2577 2761 3366 3502 3202 2664 2506 2116 1720 1510 1251 1214 42180

v 2775 2743 2496 2697 2895 2958 3004 3454 3614 3234 2771 2525 2265 1988 1863 1716 2445 45443

totaal 5686 5626 5145 5419 5521 5535 5765 6820 7116 6436 5435 5031 4381 3708 3373 2967 3659 87623


BEVOLKING 21

4 Bevolking naar geslacht en leeftijdsgroepen, 1 januari 2007 (slot)

leeftijdsgroepen in jaren

gestd

slacht 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ totaal

P m 1648 1440 1294 1476 1452 1555 1564 1680 1700 1378 1263 1082 826 670 516 424 597 20565

v 1587 1391 1244 1326 1690 1783 1542 1455 1370 1292 1189 975 821 636 593 738 1138 20770

totaal 3235 2831 2538 2802 3142 3338 3106 3135 3070 2670 2452 2057 1647 1306 1109 1162 1735 41335

Q m 1562 1461 1435 1461 1440 1409 1504 1705 1929 1569 1286 1155 897 805 691 729 716 21754

v 1467 1478 1353 1452 1664 1607 1627 1784 1832 1581 1272 1189 951 943 1065 1056 1408 23729

totaal 3029 2939 2788 2913 3104 3016 3131 3489 3761 3150 2558 2344 1848 1748 1756 1785 2124 45483

R m 1418 1469 1531 1588 1470 1469 1462 1710 1905 1688 1362 1114 917 710 577 503 621 21514

v 1290 1407 1507 1438 1497 1605 1562 1729 1884 1706 1258 1111 839 749 745 796 1276 22399

totaal 2708 2876 3038 3026 2967 3074 3024 3439 3789 3394 2620 2225 1756 1459 1322 1299 1897 43913

T m 2643 2679 2570 2774 3065 2686 2618 2994 3200 3290 2930 2352 1624 970 648 495 536 38074

v 2529 2458 2333 2855 3023 2870 2779 3102 3297 3528 3018 2321 1586 1036 898 738 1472 39843

totaal 5172 5137 4903 5629 6088 5556 5397 6096 6497 6818 5948 4673 3210 2006 1546 1233 2008 77917

U m 1727 1390 1412 1407 2183 2428 2755 2835 2629 2397 2120 1839 1343 996 656 464 561 29142

v 1626 1316 1349 1542 2720 2693 2656 2537 2413 2186 1943 1744 1296 900 760 689 1286 29656

totaal 3353 2706 2761 2949 4903 5121 5411 5372 5042 4583 4063 3583 2639 1896 1416 1153 1847 58798

V m 2279 1616 1332 1424 2408 4029 4983 4598 3684 3023 2683 2582 2044 1335 932 602 730 40284

v 2315 1611 1262 1559 3315 5089 5153 4359 3366 2843 2604 2712 2111 1404 1066 850 1730 43349

totaal 4594 3227 2594 2983 5723 9118 10136 8957 7050 5866 5287 5294 4155 2739 1998 1452 2460 83633

W m 1193 801 694 738 1259 2047 2260 2050 1629 1367 1214 1422 1159 957 760 681 1042 21273

v 1042 833 678 881 1616 2286 2368 2005 1598 1493 1414 1622 1478 1237 1171 1193 2596 25511

totaal 2235 1634 1372 1619 2875 4333 4628 4055 3227 2860 2628 3044 2637 2194 1931 1874 3638 46784

ASD m 23243 19469 17431 18598 24811 31587 35392 35911 33494 28673 24371 21908 16491 11896 8581 6561 7455 365872

v 22189 18836 16675 19038 29818 36237 35771 33054 29573 26581 23039 21036 16289 12185 10479 9595 16837 377232

totaal 45432 38305 34106 37636 54629 67824 71163 68965 63067 55254 47410 42944 32780 24081 19060 16156 24292 743104

bron: O+S

Stadsdelen in cijfers 2007


22

BEVOLKING

5 Bevolking naar herkomstgroepering, 1 januari 2007

overige totaal

niet- niet-

Surina- Antil- Marok- westerse westerse westerse autochbc/std

mers lianen Turken kanen allochtonen allochtonen allochtonen tonen totaal

A00 82 25 31 50 300 488 982 2262 3732

A01 62 38 38 48 365 551 1056 2192 3799

A02 307 91 97 167 579 1241 2228 4771 8240

A03 30 21 42 14 288 395 1134 2651 4180

A04 228 67 67 56 607 1025 2019 5501 8545

A05 214 75 37 136 415 877 1498 4603 6978

A06 445 154 130 225 1059 2013 4159 12683 18855

A07 133 69 57 28 452 739 1696 4484 6919

A08 260 57 54 69 481 921 1535 4796 7252

A09 1072 117 209 614 1148 3160 1984 7175 12319

A 2833 714 762 1407 5694 11410 18291 51118 80819

B10 8 2 3 – 5 18 51 182 251

B11 2 1 6 1 5 15 34 70 119

B 10 3 9 1 10 33 85 252 370

C12 56 12 16 17 110 211 285 1184 1680

C13 1107 143 347 1064 1140 3801 1365 5021 10187

C14 744 137 313 1066 1170 3430 2000 6670 12100

C15 152 14 50 254 184 654 334 1453 2441

C16 293 67 160 563 613 1696 1359 4596 7651

C 2352 373 886 2964 3217 9792 5343 18924 34059

D17 126 39 58 137 240 600 779 2871 4250

D18 281 53 221 375 394 1324 856 2880 5060

D19 490 76 229 641 641 2077 1070 3461 6608

D20 194 63 86 131 364 838 1372 4601 6811

D21 206 62 99 148 452 967 1473 4653 7093

D22 39 12 9 37 104 201 410 1096 1707

D 1336 305 702 1469 2195 6007 5960 19562 31529

G31 1406 138 1384 2603 1545 7076 1460 3912 12448

G32 1321 138 1312 2170 1199 6140 1065 3415 10620

G33 1276 177 383 693 1135 3664 2470 10952 17086

G34 7 3 – 2 11 23 63 369 455

G35 729 101 165 435 485 1915 673 3503 6091

G 4739 557 3244 5903 4375 18818 5731 22151 46700

H36 2 3 – – 5 10 16 75 101

H37 1259 183 2472 3803 1681 9398 1860 6852 18110

H38 194 46 552 643 412 1847 673 2553 5073

H39 482 74 1682 2562 800 5600 400 1010 7010

H 1937 306 4706 7008 2898 16855 2949 10490 30294

J40 636 115 923 1241 964 3879 1740 6242 11861

J41 459 53 614 748 544 2418 707 2374 5499

J42 738 92 1087 1360 996 4273 1380 4419 10072

J43 298 53 290 432 472 1545 1108 3762 6415

J 2131 313 2914 3781 2976 12115 4935 16797 33847


BEVOLKING 23

5 Bevolking naar herkomstgroepering, 1 januari 2007 (vervolg)

overige totaal

niet- niet-

Surina- Antil- Marok- westerse westerse westerse autochbc/std

mers lianen Turken kanen allochtonen allochtonen allochtonen tonen totaal

N60 796 116 606 1135 1021 3674 795 5263 9732

N61 998 151 458 1381 1193 4181 774 3377 8332

N62 86 23 17 50 85 261 322 2855 3438

N63 66 16 32 41 40 195 145 1544 1884

N64 10 11 4 11 19 55 232 1303 1590

N65 511 65 195 400 543 1714 765 7010 9489

N66 742 87 325 441 806 2401 873 5665 8939

N67 130 19 38 38 100 325 304 2274 2903

N68 1763 225 1344 2026 2002 7360 1048 4649 13057

N69 1093 249 709 768 1605 4424 1253 6030 11707

N70 1516 198 1097 1596 1820 6227 1193 6279 13699

N71 26 9 6 4 41 86 97 424 607

N72 7 – – 4 7 18 20 97 135

N73 17 1 8 4 45 75 175 1861 2111

N 7761 1170 4839 7899 9327 30996 7996 48631 87623

P75 – – – – – – – 2 2

P76 671 89 1453 2391 880 5484 812 2841 9137

P77 1142 167 2278 4056 1328 8971 1482 5624 16077

P78 1071 168 2910 3247 1180 8576 1077 4146 13799

P79 239 20 165 150 135 709 286 1325 2320

P 3123 444 6806 9844 3523 23740 3657 13938 41335

Q80 36 5 5 12 18 76 86 732 894

Q81 967 137 1050 2310 1051 5515 1418 7089 14022

Q82 882 101 1822 3239 881 6925 813 2850 10588

Q83 420 61 427 577 499 1984 579 2404 4967

Q84 1576 131 1114 1160 994 4975 1616 8421 15012

Q 3881 435 4418 7298 3443 19475 4512 21496 45483

R85 1307 125 1513 3041 1456 7442 1809 7156 16407

R86 661 85 1334 3220 1028 6328 834 2531 9693

R87 306 56 371 559 508 1800 645 2060 4505

R88 1077 128 468 491 814 2978 1837 8493 13308

R 3351 394 3686 7311 3806 18548 5125 20240 43913

T92 9 2 1 – 4 16 17 80 113

T93 8179 1449 401 566 5651 16246 1336 2824 20406

T94 7820 1684 145 429 6050 16128 1723 5119 22970

T95 287 57 10 16 246 616 432 1668 2716

T96 5979 899 142 303 2776 10099 1528 6611 18238

T97 3309 481 62 185 1911 5948 1140 4901 11989

T98 42 9 6 4 17 78 126 1281 1485

T 25625 4581 767 1503 16655 49131 6302 22484 77917

U27 240 34 59 255 303 891 787 2668 4346

U28 1123 111 632 1151 1116 4133 1464 4804 10401

U29 860 97 737 1127 770 3591 1028 3633 8252

U30 1166 90 916 1795 1003 4970 1131 3312 9413

U55 543 91 239 743 554 2170 1163 5909 9242

U56 401 72 129 289 472 1363 1755 8861 11979

U57 201 24 30 155 152 562 300 2191 3053

U58 96 49 20 34 164 363 367 1382 2112

U 4630 568 2762 5549 4534 18043 7995 32760 58798

Stadsdelen in cijfers 2007


24

BEVOLKING

5 Bevolking naar herkomstgroepering, 1 januari 2007 (slot)

overige totaal

niet- niet-

Surina- Antil- Marok- westerse westerse westerse autochbc/std

mers lianen Turken kanen allochtonen allochtonen allochtonen tonen totaal

V24 545 132 272 537 1062 2548 2749 8362 13659

V25 685 119 282 665 885 2636 1995 6721 11352

V26 745 75 394 980 817 3011 1306 3864 8181

V44 350 78 156 248 581 1413 1891 7344 10648

V45 201 44 86 134 226 691 683 2354 3728

V46 110 34 30 50 260 484 1312 3368 5164

V47 153 69 38 31 556 847 2782 7746 11375

V48 564 115 256 534 715 2184 1709 6330 10223

V49 63 42 38 15 444 602 2070 5378 8050

V50 29 20 7 8 62 126 303 824 1253

V 3445 728 1559 3202 5608 14542 16800 52291 83633

W52 288 82 75 166 612 1223 2408 9486 13117

W53 291 51 130 276 258 1006 982 3038 5026

W54 442 103 125 377 549 1596 1374 5579 8549

W59 14 7 1 4 71 97 313 786 1196

W90 466 103 107 196 928 1800 2415 7570 11785

W91 223 53 67 98 590 1031 1569 4511 7111

W 1724 399 505 1117 3008 6753 9061 30970 46784

ASD 68878 11290 38565 66256 71269 256258 104742 382104 743104

bron: O+S

C

Niet-westerse allochtonen per buurtcombinatie, 1 januari 2007 (procenten)

Amsterdam: 34,5%

buiten beschouwing

0% – < 10%

10% – < 20%

20% – < 30%

30% – < 40%

40% – < 50%

50% – < 80%

bron: O+S


BEVOLKING

25

6 Bevolking naar woonduur op het adres, 1 januari 2007

woonduur op het adres in jaren

bc/std


26

BEVOLKING

6 Bevolking naar woonduur op het adres, 1 januari 2007 (vervolg)

woonduur op het adres in jaren

bc/std


BEVOLKING

27

6 Bevolking naar woonduur op het adres, 1 januari 2007 (slot)

woonduur op het adres in jaren

bc/std


28

BEVOLKING

7 Bevolking naar vestigingsduur in de stad, 1 januari 2007

vestigingsduur in de stad in jaren

bc/std


BEVOLKING

29

7 Bevolking naar vestigingsduur in de stad, 1 januari 2007 (vervolg)

vestigingsduur in de stad in jaren

bc/std


30

BEVOLKING

7 Bevolking naar vestigingsduur in de stad, 1 januari 2007 (slot)

vestigingsduur in de stad in jaren

bc/std


BEVOLKING

31

8 Bevolking naar de meest voorkomende nationaliteiten, 1 januari 2007

Groot- Verenigde

bc/std Nederland Marokko Turkije Brittannië Duitsland Staten Italië Frankrijk Ghana Portugal overig totaal

A00 2785 14 6 99 69 87 41 37 1 14 579 3732

A01 2688 16 19 161 70 76 67 34 – 14 654 3799

A02 6058 73 56 337 131 256 66 76 1 17 1169 8240

A03 3225 4 20 146 44 110 31 46 – – 554 4180

A04 6788 11 31 176 114 132 62 70 – 14 1147 8545

A05 5614 38 10 146 81 130 58 41 4 14 842 6978

A06 15209 70 39 445 225 277 123 131 6 39 2291 18855

A07 5470 11 29 165 99 181 60 55 2 12 835 6919

A08 5921 12 14 122 91 87 33 35 2 5 930 7252

A09 9694 173 47 94 85 82 57 32 7 60 1988 12319

A 63452 422 271 1891 1009 1418 598 557 23 189 10989 80819

B10 203 – 1 5 1 1 2 1 – – 37 251

B11 82 1 6 – 3 1 – – – 4 22 119

B 285 1 7 5 4 2 2 1 – 4 59 370

C12 1385 2 5 9 25 20 3 11 – 1 219 1680

C13 7217 344 96 96 85 17 49 23 18 53 2189 10187

C14 8756 329 84 153 111 50 71 44 16 42 2444 12100

C15 1863 76 5 20 12 7 9 6 – 4 439 2441

C16 5724 165 41 89 64 40 65 29 6 36 1392 7651

C 24945 916 231 367 297 134 197 113 40 136 6683 34059

D17 3441 45 18 60 42 17 10 12 – 9 596 4250

D18 3669 114 74 74 40 23 37 23 1 17 988 5060

D19 4674 191 51 71 58 20 46 26 5 30 1436 6608

D20 5584 44 28 119 82 61 51 44 1 17 780 6811

D21 5663 52 37 118 90 60 48 27 – 37 961 7093

D22 1333 8 1 42 23 45 22 3 – 6 224 1707

D 24364 454 209 484 335 226 214 135 7 116 4985 31529

G31 6524 824 355 72 86 19 48 37 32 59 4392 12448

G32 5667 618 351 55 46 17 27 30 34 48 3727 10620

G33 14079 156 92 152 138 53 45 46 12 25 2288 17086

G34 400 – – 3 8 1 1 3 – – 39 455

G35 4849 55 28 25 30 12 13 15 3 9 1052 6091

G 31519 1653 826 307 308 102 134 131 81 141 11498 46700

H36 86 – – 2 1 – – 1 – – 11 101

H37 9682 1142 848 99 89 28 78 30 30 88 5996 18110

H38 3171 186 168 44 33 14 35 9 3 33 1377 5073

H39 2019 655 523 14 17 – 12 8 13 18 3731 7010

H 14958 1983 1539 159 140 42 125 48 46 139 11115 30294

Stadsdelen in cijfers 2007


32

BEVOLKING

8 Bevolking naar de meest voorkomende nationaliteiten, 1 januari 2007 (vervolg)

Groot- Verenigde

bc/std Nederland Marokko Turkije Brittannië Duitsland Staten Italië Frankrijk Ghana Portugal overig totaal

J40 8052 389 271 106 106 42 71 36 12 51 2725 11861

J41 3297 239 192 36 40 10 32 25 – 28 1600 5499

J42 6175 390 372 54 84 24 51 22 3 55 2842 10072

J43 4743 131 83 90 55 31 33 37 5 24 1183 6415

J 22267 1149 918 286 285 107 187 120 20 158 8350 33847

N60 6875 384 196 42 36 10 20 13 16 15 2125 9732

N61 5264 431 124 21 49 14 20 9 16 16 2368 8332

N62 3173 20 3 8 15 – 5 3 – 3 208 3438

N63 1707 9 19 3 5 – 8 – 1 4 128 1884

N64 1446 5 – 8 12 5 1 8 – – 105 1590

N65 8163 87 38 23 10 3 23 18 10 3 1111 9489

N66 7016 77 61 29 24 7 24 10 21 33 1637 8939

N67 2619 2 2 18 9 2 8 3 – 2 238 2903

N68 7878 414 381 36 24 11 22 16 34 15 4226 13057

N69 8584 135 157 46 33 11 20 16 37 42 2626 11707

N70 9214 301 280 36 41 15 26 21 34 25 3706 13699

N71 511 – 1 1 9 1 2 1 – – 81 607

N72 115 – – 2 1 1 – 1 – – 15 135

N73 1997 1 – 10 5 1 1 1 – – 95 2111

N 64562 1866 1262 283 273 81 180 120 169 158 18669 87623

P75 2 – – – – – – – – – – 2

P76 4313 640 407 41 26 8 29 20 26 28 3599 9137

P77 8269 1227 598 55 34 18 35 35 24 56 5726 16077

P78 6469 841 835 24 27 6 17 19 23 34 5504 13799

P79 1811 37 31 2 2 2 8 4 – 21 402 2320

P 20864 2745 1871 122 89 34 89 78 73 139 15231 41335

Q80 818 – – 3 2 4 5 – 1 – 61 894

Q81 9430 583 245 50 40 13 30 13 13 23 3582 14022

Q82 4602 907 464 19 22 6 11 18 19 27 4493 10588

Q83 3353 166 100 13 10 2 10 5 13 18 1277 4967

Q84 11431 189 155 51 29 16 20 25 5 50 3041 15012

Q 29634 1845 964 136 103 41 76 61 51 118 12454 45483

R85 10092 719 310 53 67 23 31 35 18 73 4986 16407

R86 4063 929 345 47 34 11 35 10 13 33 4173 9693

R87 2808 125 93 35 40 25 11 14 3 6 1345 4505

R88 10948 80 80 64 70 30 54 27 1 65 1889 13308

R 27911 1853 828 199 211 89 131 86 35 177 12393 43913


BEVOLKING

33

8 Bevolking naar de meest voorkomende nationaliteiten, 1 januari 2007 (slot)

Groot- Verenigde

bc/std Nederland Marokko Turkije Brittannië Duitsland Staten Italië Frankrijk Ghana Portugal overig totaal

T92 95 – – – 2 – – 2 – – 14 113

T93 14744 131 60 114 49 15 25 91 564 35 4578 20406

T94 17398 135 37 117 74 21 43 97 748 41 4259 22970

T95 2297 3 2 21 21 13 13 11 19 6 310 2716

T96 15038 48 26 48 41 18 30 32 210 50 2697 18238

T97 9953 33 18 49 44 8 11 31 172 20 1650 11989

T98 1430 – – 3 4 1 1 1 – 2 43 1485

T 60955 350 143 352 235 76 123 265 1713 154 13551 77917

U27 3390 84 14 54 52 24 17 13 2 28 668 4346

U28 7069 339 144 67 99 21 34 32 13 50 2533 10401

U29 5388 306 184 46 57 23 29 16 11 38 2154 8252

U30 5331 565 233 51 70 24 57 15 16 37 3014 9413

U55 7279 213 56 42 47 21 23 19 4 22 1516 9242

U56 10361 86 24 92 80 53 41 30 1 9 1202 11979

U57 2610 36 6 11 7 2 5 4 9 19 344 3053

U58 1728 15 4 26 18 14 7 8 1 3 288 2112

U 43156 1644 665 389 430 182 213 137 57 206 11719 58798

V24 10539 182 60 200 128 135 92 85 4 54 2180 13659

V25 8661 190 72 120 96 50 66 49 3 68 1977 11352

V26 5515 302 102 58 58 20 51 29 8 88 1950 8181

V44 8847 60 42 147 113 56 36 40 – 30 1277 10648

V45 2930 51 32 38 39 41 19 29 2 14 533 3728

V46 4084 8 13 153 67 115 36 64 1 3 620 5164

V47 9235 9 13 293 111 222 56 149 1 15 1271 11375

V48 8093 168 83 65 66 41 43 30 3 51 1580 10223

V49 6459 1 12 221 66 222 39 75 1 7 947 8050

V50 1000 2 – 36 10 22 20 9 – 5 149 1253

V 65363 973 429 1331 754 924 458 559 23 335 12484 83633

W52 11271 20 25 123 102 82 58 61 1 17 1357 13117

W53 3932 78 33 50 32 22 27 21 1 31 799 5026

W54 7018 110 26 51 55 25 38 26 2 48 1150 8549

W59 962 1 – 25 5 15 8 5 – 1 174 1196

W90 9556 29 26 64 46 56 44 36 7 17 1904 11785

W91 5612 12 22 51 28 26 30 17 1 11 1301 7111

W 38351 250 132 364 268 226 205 166 12 125 6685 46784

ASD 532586 18104 10295 6675 4741 3684 2932 2577 2350 2295 156865 743104

bron: O+S

Stadsdelen in cijfers 2007


34

BEVOLKING

9 Huishoudens naar huishoudenstypen, 1 januari 2007

gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd

samenw. samenw. samenw. samenw.

alleen- zonder zonder met met eenouderbc/std

staand kinderen kinderen kinderen kinderen gezin overig totaal

A00 1689 104 408 72 38 114 54 2479

A01 1866 113 435 71 30 85 71 2671

A02 4009 393 600 275 131 201 69 5678

A03 1675 235 377 152 65 111 41 2656

A04 3866 336 639 311 142 358 60 5712

A05 2773 319 475 285 140 353 34 4379

A06 8572 828 1440 569 337 809 104 12659

A07 2879 305 617 274 114 190 65 4444

A08 2914 273 486 201 151 263 51 4339

A09 4528 523 745 550 293 708 49 7396

A 34771 3429 6222 2760 1441 3192 598 52413

B10 52 20 14 7 4 2 2 101

B11 43 6 9 6 – 5 2 71

B 95 26 23 13 4 7 4 172

C12 1081 33 133 20 23 22 17 1329

C13 3558 405 524 491 194 655 52 5879

C14 4888 389 854 550 261 567 55 7564

C15 588 81 113 189 84 156 8 1219

C16 3316 293 582 278 137 308 51 4965

C 13431 1201 2206 1528 699 1708 183 20956

D17 1650 200 377 131 95 166 29 2648

D18 2175 207 391 160 91 254 41 3319

D19 2976 253 419 270 94 325 34 4371

D20 2581 260 584 249 176 306 58 4214

D21 2777 279 644 215 164 282 74 4435

D22 533 86 107 91 39 55 18 929

D 12692 1285 2522 1116 659 1388 254 19916

G31 3993 451 712 876 170 602 94 6898

G32 3007 441 499 831 180 555 60 5573

G33 3641 739 1353 1134 731 823 67 8488

G34 131 18 61 10 7 13 16 256

G35 687 214 314 559 348 288 14 2424

G 11459 1863 2939 3410 1436 2281 251 23639

H36 31 14 6 5 1 1 2 60

H37 5238 712 1167 1367 276 862 126 9748

H38 1698 233 384 285 84 229 49 2962

H39 1356 257 186 775 59 357 37 3027

H 8323 1216 1743 2432 420 1449 214 15797

J40 3688 470 937 684 239 575 122 6715

J41 2075 230 368 300 86 251 37 3347

J42 3515 377 705 588 143 535 66 5929

J43 2124 283 584 301 153 276 66 3787

J 11402 1360 2594 1873 621 1637 291 19778


BEVOLKING

35

9 Huishoudens naar huishoudenstypen, 1 januari 2007 (vervolg)

gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd

samenw. samenw. samenw. samenw.

alleen- zonder zonder met met eenouderbc/std

staand kinderen kinderen kinderen kinderen gezin overig totaal

N60 2599 584 359 682 210 640 44 5118

N61 2334 382 299 592 149 569 31 4356

N62 884 419 96 218 94 164 7 1882

N63 380 199 45 163 41 112 8 948

N64 169 123 56 164 78 42 8 640

N65 2056 942 281 708 238 491 24 4740

N66 1502 686 241 883 266 461 19 4058

N67 354 315 88 306 96 103 6 1268

N68 2385 711 328 1158 232 1004 47 5865

N69 3057 997 421 784 189 613 32 6093

N70 2705 948 355 1202 256 846 44 6356

N71 416 19 18 19 4 8 3 487

N72 23 10 9 10 5 6 2 65

N73 283 199 80 223 60 74 3 922

N 19147 6534 2676 7112 1918 5133 278 42798

P75 – – 1 – – – – 1

P76 2215 503 307 865 115 453 42 4500

P77 4077 894 512 1409 204 778 84 7958

P78 2263 807 340 1429 183 795 52 5869

P79 290 213 61 257 66 99 3 989

P 8845 2417 1221 3960 568 2125 181 19317

Q80 111 91 21 103 17 30 1 374

Q81 4115 1427 513 922 148 589 51 7765

Q82 2372 618 364 970 109 591 63 5087

Q83 1148 367 174 390 82 244 13 2418

Q84 1619 1007 451 1872 432 555 36 5972

Q 9365 3510 1523 4257 788 2009 164 21616

R85 3338 1174 620 1329 261 806 56 7584

R86 1862 403 411 927 98 443 77 4221

R87 1403 281 309 273 62 178 29 2535

R88 1733 973 433 1440 403 579 50 5611

R 8336 2831 1773 3969 824 2006 212 19951

T92 50 1 3 7 – 2 1 64

T93 5737 516 773 889 554 2147 155 10771

T94 6072 865 851 1052 643 2245 150 11878

T95 1000 189 204 90 62 112 9 1666

T96 3955 1017 553 1069 504 1722 72 8892

T97 1990 593 347 985 351 1021 45 5332

T98 169 165 38 166 45 41 2 626

T 18973 3346 2769 4258 2159 7290 434 39229

Stadsdelen in cijfers 2007


36

BEVOLKING

9 Huishoudens naar huishoudenstypen, 1 januari 2007 (slot)

gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd

samenw. samenw. samenw. samenw.

alleen- zonder zonder met met eenouderbc/std

staand kinderen kinderen kinderen kinderen gezin overig totaal

U27 1648 153 354 183 111 180 35 2664

U28 3746 384 644 567 178 537 69 6125

U29 2864 365 455 471 125 414 38 4732

U30 2686 358 492 685 160 522 52 4955

U55 3221 565 409 526 179 413 39 5352

U56 2547 778 650 896 452 512 66 5901

U57 1200 354 116 123 36 125 11 1965

U58 1234 67 103 55 21 32 6 1518

U 19146 3024 3223 3506 1262 2735 316 33212

V24 6273 417 1187 433 256 481 140 9187

V25 4782 398 940 395 202 490 83 7290

V26 2790 371 454 428 148 538 43 4772

V44 4034 515 939 428 242 439 77 6674

V45 1463 122 327 122 82 169 22 2307

V46 1312 306 322 392 130 179 41 2682

V47 3305 764 649 779 233 347 104 6181

V48 3554 533 669 482 210 658 67 6173

V49 1895 628 415 695 170 235 60 4098

V50 568 47 120 34 30 36 14 849

V 29976 4101 6022 4188 1703 3572 651 50213

W52 4235 751 1039 620 381 543 120 7689

W53 1826 243 380 217 93 284 46 3089

W54 3294 433 655 315 158 469 61 5385

W59 409 108 50 76 22 31 5 701

W90 4080 1084 572 669 140 424 61 7030

W91 2468 754 277 345 72 215 25 4156

W 16312 3373 2973 2242 866 1966 318 28050

ASD 222273 39516 40429 46624 15368 38498 4349 407057

bron: O+S


BEVOLKING

37

10 Loop van de bevolking, 2002-2006

verhuizingen externe migratie bevolking

ultimo

jaar geboorte sterfte vestiging vertrek vestiging vertrek jaar

A CENTRUM

2002 937 822 7761 8445 5831 5178 78979

2003 988 790 8134 8763 6429 5119 79919

2004 936 701 8897 9566 6953 5272 81202

2005 976 741 9671 10232 6951 5804 81980

2006 889 664 9299 10389 7268 7332 80819

B WESTPOORT

2002 – – 21 76 54 44 327

2003 – 5 15 32 55 29 329

2004 5 3 33 29 68 64 342

2005 4 1 50 35 58 79 335

2006 2 2 54 62 100 57 370

C WESTERPARK

2002 510 297 3481 3775 2045 2140 33799

2003 508 298 3018 3559 1839 2009 33317

2004 454 291 3620 3888 2236 1877 33582

2005 461 252 4113 4130 2446 2147 34080

2006 453 264 3673 3825 2321 2387 34059

D OUD-WEST

2002 443 173 3044 3421 2006 2034 31741

2003 467 215 2962 3423 2221 1885 31899

2004 478 201 3014 3674 2229 1934 31840

2005 458 180 3362 3814 2108 2053 31719

2006 450 154 3582 4116 2363 2336 31529

G ZEEBURG

2002 785 217 4367 3896 2102 2105 39707

2003 848 207 4300 3741 2346 2340 40915

2004 867 209 4836 4059 2314 2395 42243

2005 819 214 5440 4368 2596 2973 43501

2006 849 199 6907 4680 3228 2873 46700

H BOS EN LOMMER

2002 578 204 3285 3658 1951 1801 30783

2003 563 186 3306 3419 1886 1754 31220

2004 576 175 3018 3910 2020 1779 30989

2005 555 160 3177 3703 1827 2242 30443

2006 528 135 3078 3654 2007 1999 30294

J DE BAARSJES

2002 548 224 3179 3941 2139 2326 34343

2003 596 192 2948 3844 2174 2037 34005

2004 590 163 3333 3468 2488 2329 34472

2005 572 178 3328 3853 2357 2431 34247

2006 537 204 3499 4107 2448 2590 33847

N AMSTERDAM-NOORD

2002 1083 979 7656 6266 3269 4086 87561

2003 1118 950 7021 5845 3044 4261 87712

2004 1066 876 7235 5857 3059 4186 88119

2005 1099 848 7590 6438 3236 4949 87794

2006 1106 808 7755 6905 3573 4920 87623

Stadsdelen in cijfers 2007


38

BEVOLKING

10 Loop van de bevolking, 2002-2006 (slot)

verhuizingen externe migratie bevolking

ultimo

jaar geboorte sterfte vestiging vertrek vestiging vertrek jaar

P GEUZENVELD-SLOTERMEER

2002 609 442 4189 3342 1527 1759 40605

2003 609 473 3987 3843 1503 1997 40422

2004 643 421 3914 3334 1619 1961 40888

2005 738 381 3973 3434 1636 2184 41222

2006 642 382 4456 4042 1929 2463 41335

Q OSDORP

2002 612 414 3856 3568 1467 2227 43360

2003 590 416 4956 3763 1720 2169 44255

2004 612 347 3885 3181 1672 2151 44738

2005 633 378 4667 3907 1940 2255 45465

2006 612 417 5152 4786 2008 2510 45483

R SLOTERVAART

2002 562 482 3748 3126 1738 2120 44347

2003 577 481 3724 3345 1739 2336 44220

2004 566 442 3765 3254 1886 2146 44570

2005 557 450 3934 4004 2046 2432 44227

2006 538 406 4076 4097 2303 2789 43913

T ZUIDOOST

2002 1258 548 8746 9695 4917 5964 83492

2003 1188 599 8179 8979 4527 5892 81978

2004 1102 512 9230 9942 4738 6079 80550

2005 1045 509 8733 9338 4482 6001 78907

2006 1043 546 9340 9425 4965 6319 77917

U OOST-WATERGRAAFSMEER

2002 749 495 5484 5187 3050 3124 58128

2003 830 480 5299 5123 3164 3150 58682

2004 823 435 5256 5540 3223 3396 58679

2005 817 488 5527 5755 3668 3767 58628

2006 790 420 5689 5991 4202 4144 58798

V OUD-ZUID

2002 1209 596 6783 7656 5286 5309 82654

2003 1166 564 7175 7775 5398 4913 83200

2004 1277 516 7380 8118 5684 5239 83696

2005 1222 500 7954 8689 5841 5902 83594

2006 1177 540 7973 8627 6064 6084 83633

W ZUIDERAMSTEL

2002 549 658 3667 3215 2825 2950 46219

2003 563 707 3523 3093 3004 2827 46690

2004 601 608 3731 3327 3098 3133 47041

2005 611 675 3857 3676 3186 3454 46885

2006 575 606 3982 3809 3448 3683 46784

TOTAAL AMSTERDAM

2002 10432 6551 69267 69267 40207 43167 736045

2003 10611 6563 68547 68547 41049 42718 738763

2004 10596 5900 71147 71147 43287 43941 742951

2005 10567 5955 75376 75376 44378 48673 743027

2006 10191 5747 78515 78515 48227 52486 743104

bron: O+S


BEVOLKING

39

11 Loop van de bevolking, 2006

interne migratie

(= verhuizingen) externe migratie stand

per

bc/std naam bc/std geboorte sterfte vestiging vertrek vestiging vertrek 1-1-2007

A00 Burgwallen-Oude Zijde 34 13 588 693 478 397 3732

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 41 12 563 663 604 534 3799

A02 Grachtengordel-West 97 29 1412 1702 1243 1027 8240

A03 Grachtengordel-Zuid 34 20 421 525 405 339 4180

A04 Nieuwmarkt/Lastage 79 59 931 1063 680 826 8545

A05 Haarlemmerbuurt 86 34 739 765 528 660 6978

A06 Jordaan 214 159 1691 1842 1215 1170 18855

A07 De Weteringschans 95 23 806 873 604 586 6919

A08 Weesperbuurt/Plantage 87 258 880 861 789 883 7252

A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 122 57 1268 1402 722 910 12319

A Centrum 889 664 9299 10389 7268 7332 80819

B10 Westelijk Havengebied 2 1 29 30 61 43 251

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk – 1 25 32 39 14 119

B Westpoort 2 2 54 62 100 57 370

C12 Houthavens 12 2 185 273 326 268 1680

C13 Spaarndammeren

Zeeheldenbuurt 133 90 1241 1382 622 691 10187

C14 Staatsliedenbuurt 185 55 1173 1303 813 818 12100

C15 Centrale Markt 34 14 229 123 74 124 2441

C16 Frederik Hendrikbuurt 89 103 845 744 486 486 7651

C Westerpark 453 264 3673 3825 2321 2387 34059

D17 Da Costabuurt 60 25 485 577 333 311 4250

D18 Kinkerbuurt 60 28 560 731 395 381 5060

D19 Van Lennepbuurt 71 41 861 869 445 399 6608

D20 Helmersbuurt 116 19 719 831 479 484 6811

D21 Overtoomse Sluis 121 23 788 907 573 614 7093

D22 Vondelbuurt 22 18 169 201 138 147 1707

D Oud-West 450 154 3582 4116 2363 2336 31529

G31 Indische Buurt West 193 43 1422 1841 931 858 12448

G32 Indische Buurt Oost 162 105 1175 1147 603 659 10620

G33 Oostelijk Havengebied 350 36 1712 1370 924 1139 17086

G34 Zeeburgereiland/Nieuwe Diep 1 5 68 64 80 57 455

G35 IJburg West 143 10 2530 258 690 160 6091

G Zeeburg 849 199 6907 4680 3228 2873 46700

H36 Sloterdijk – – 6 5 8 3 101

H37 Landlust 350 80 1778 2263 1191 1213 18110

H38 Erasmuspark 77 22 427 609 408 393 5073

H39 De Kolenkit 101 33 867 777 400 390 7010

H Bos en Lommer 528 135 3078 3654 2007 1999 30294

J40 De Krommert 174 59 1307 1484 887 877 11861

J41 Van Galenbuurt 80 32 556 719 437 444 5499

J42 Hoofdweg e.o. 178 88 1001 1237 663 733 10072

J43 Westindische Buurt 105 25 635 667 461 536 6415

J De Baarsjes 537 204 3499 4107 2448 2590 33847

Stadsdelen in cijfers 2007


40

BEVOLKING

11 Loop van de bevolking, 2006 (vervolg)

interne migratie

(= verhuizingen) externe migratie stand

per

bc/std naam bc/std geboorte sterfte vestiging vertrek vestiging vertrek 1-1-2007

N60 Volewijck 142 69 942 1022 460 661 9732

N61 IJplein/Vogelbuurt 118 41 967 783 462 529 8332

N62 Tuindorp Nieuwendam 27 33 210 147 76 123 3438

N63 Tuindorp Buiksloot 10 13 139 131 50 73 1884

N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 28 7 67 67 37 47 1590

N65 Tuindorp Oostzaan 89 105 712 520 264 382 9489

N66 Oostzanerwerf 106 49 599 450 404 556 8939

N67 Kadoelen 30 19 152 96 60 119 2903

N68 Nieuwendam-Noord 208 79 1181 1240 563 814 13057

N69 Buikslotermeer 129 211 1036 906 574 677 11707

N70 Banne Buiksloot 189 162 1523 1369 507 794 13699

N71 Buiksloterham 3 4 73 85 78 71 607

N72 Nieuwendammerham 1 1 11 11 5 15 135

N73 Waterland 26 15 143 78 33 59 2111

N Amsterdam-Noord 1106 808 7755 6905 3573 4920 87623

P75 Spieringhorn – – – – – – 2

P76 Slotermeer-Noordoost 161 61 893 814 415 562 9137

P77 Slotermeer-Zuidwest 222 146 1537 1602 766 983 16077

P78 Geuzenveld 243 158 1895 1515 697 819 13799

P79 Eendracht 16 17 131 111 51 99 2320

P Geuzenveld-Slotermeer 642 382 4456 4042 1929 2463 41335

Q80 Lutkemeer/Ookmeer 12 6 41 20 37 56 894

Q81 Osdorp-Oost 155 175 1391 1550 714 856 14051

Q82 Osdorp-Midden 185 101 2373 2102 586 644 10559

Q83 De Punt 63 77 466 371 227 239 4967

Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 197 58 881 743 444 715 15012

Q Osdorp 612 417 5152 4786 2008 2510 45483

R85 Slotervaart 212 264 1594 1228 692 830 16407

R86 Overtoomse Veld 122 65 1222 1221 661 603 9693

R87 Westlandgracht 76 31 532 1000 450 672 4505

R88 Sloter-/Riekerpolder 128 46 728 648 500 684 13308

R Slotervaart 538 406 4076 4097 2303 2789 43913

T92 Amstel III/Bullewijk 2 – 30 47 27 15 113

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 340 105 2680 3406 1672 2014 20406

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 335 147 3587 3162 1654 2041 22970

T95 Nellestein 35 37 230 227 196 245 2716

T96 Holendrecht/Reigersbos 191 169 1858 1602 902 1221 18238

T97 Gein 127 76 902 927 489 725 11989

T98 Driemond 13 12 53 54 25 58 1485

T Zuidoost 1043 546 9340 9425 4965 6319 77917


BEVOLKING

41

11 Loop van de bevolking, 2006 (slot)

interne migratie

(= verhuizingen) externe migratie stand

per

bc/std naam bc/std geboorte sterfte vestiging vertrek vestiging vertrek 1-1-2007

U27 Weesperzijde 58 14 540 666 351 341 4346

U28 Oosterparkbuurt 146 58 1180 1318 843 794 10401

U29 Dapperbuurt 111 75 835 944 503 617 8252

U30 Transvaalbuurt 133 34 803 979 465 567 9413

U55 Frankendael 102 130 751 820 737 728 9242

U56 Middenmeer 206 68 972 910 527 736 11979

U57 Betondorp 15 38 216 190 98 144 3053

U58 De Omval 19 3 392 164 678 217 2112

U Oost-Watergraafsmeer 790 420 5689 5991 4202 4144 58798

V24 Oude Pijp 193 65 1616 1828 1193 1085 13659

V25 Nieuwe Pijp 145 105 1200 1277 816 781 11352

V26 Diamantbuurt 90 68 660 690 387 437 8181

V44 Hoofddorppleinbuurt 194 48 942 1059 813 941 10648

V45 Schinkelbuurt 69 40 336 377 304 282 3728

V46 Willemspark 79 24 445 502 386 369 5164

V47 Museumkwartier 147 69 998 1171 877 840 11375

V48 Stadionbuurt 123 57 853 784 575 624 10223

V49 Apollobuurt 112 59 762 780 616 626 8050

V50 Duivelseiland 25 5 161 159 97 99 1253

V Oud-Zuid 1177 540 7973 8627 6064 6084 83633

W52 Scheldebuurt 216 100 1180 1223 967 1110 13117

W53 IJselbuurt 72 23 414 499 367 426 5026

W54 Rijnbuurt 124 50 824 808 584 613 8549

W59 Station Zuid/WTC e.o. 13 17 90 78 88 80 1196

W90 Buitenveldert-West 95 180 912 776 890 865 11785

W91 Buitenveldert-Oost 55 236 562 425 552 589 7111

W Zuideramstel 575 606 3982 3809 3448 3683 46784

ASD Amsterdam 10191 5747 78515 78515 48227 52486 743104

bron: O+S

Stadsdelen in cijfers 2007


42

BEVOLKING

12 Geboorte naar herkomstgroepering, 2006

overige totaal

niet- nietwesterse

westerse westerse

Surina- Antil- Marok- alloch- alloch- alloch- autochnaam

std mers lianen Turken kanen tonen tonen tonen tonen totaal

A Centrum 15 6 8 11 93 133 177 579 889

B Westpoort – – – – – – – 2 2

C Westerpark 23 8 10 62 61 164 57 232 453

D Oud-West 11 4 8 23 48 94 71 285 450

G Zeeburg 41 5 59 122 79 306 95 448 849

H Bos en Lommer 21 2 72 154 71 320 40 168 528

J De Baarsjes 14 1 36 95 73 219 60 258 537

N Amsterdam-Noord 96 9 90 222 178 595 67 444 1106

P Geuzenveld-Slotermeer 31 5 118 244 72 470 32 140 642

Q Osdorp 41 4 68 173 62 348 46 218 612

R Slotervaart 23 5 47 148 65 288 52 198 538

T Zuidoost 287 64 14 46 290 701 55 287 1043

U Oost-Watergraafsmeer 32 6 49 101 92 280 90 420 790

V Oud-Zuid 27 12 20 44 117 220 182 775 1177

W Zuideramstel 14 4 6 14 66 104 85 386 575

ASD Amsterdam 676 135 605 1459 1367 4242 1109 4840 10191

bron: O+S

13 Sterfte naar herkomstgroepering, 2006

overige totaal

niet- nietwesterse

westerse westerse

Surina- Antil- Marok- alloch- alloch- alloch- autochnaam

std mers lianen Turken kanen tonen tonen tonen tonen totaal

A Centrum 29 2 1 2 15 49 94 521 664

B Westpoort – – – – – – – 2 2

C Westerpark 13 – 3 8 7 31 23 210 264

D Oud-West 6 – 2 4 1 13 19 122 154

G Zeeburg 22 3 8 11 5 49 28 122 199

H Bos en Lommer 5 2 7 10 3 27 12 96 135

J De Baarsjes 15 1 4 12 5 37 22 145 204

N Amsterdam-Noord 25 – 9 5 6 45 74 689 808

P Geuzenveld-Slotermeer 9 2 7 15 4 37 47 298 382

Q Osdorp 12 1 9 12 7 41 49 327 417

R Slotervaart 12 – 4 4 6 26 45 335 406

T Zuidoost 88 16 1 1 13 119 57 370 546

U Oost-Watergraafsmeer 24 1 5 10 5 45 47 328 420

V Oud-Zuid 13 3 5 7 10 38 62 440 540

W Zuideramstel 12 2 1 1 3 19 90 497 606

ASD Amsterdam 285 33 66 102 90 576 669 4502 5747

bron: O+S


BEVOLKING

43

14 Geboorte, 2002-2006

bc/std naam bc/std 2002 2003 2004 2005 2006

A00 Burgwallen-Oude Zijde 47 40 29 45 34

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 39 30 41 43 41

A02 Grachtengordel-West 101 121 109 110 97

A03 Grachtengordel-Zuid 58 48 45 54 34

A04 Nieuwmarkt/Lastage 98 105 94 92 79

A05 Haarlemmerbuurt 86 82 92 82 86

A06 Jordaan 232 233 245 233 214

A07 De Weteringschans 80 106 83 84 95

A08 Weesperbuurt/Plantage 89 66 62 92 87

A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 107 157 136 141 122

A Centrum 937 988 936 976 889

B10 Westelijk Havengebied – – 1 3 2

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk – – 4 1 –

B Westpoort – – 5 4 2

C12 Houthavens 9 16 12 18 12

C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 174 150 148 129 133

C14 Staatsliedenbuurt 191 199 152 190 185

C15 Centrale Markt 33 30 33 28 34

C16 Frederik Hendrikbuurt 103 113 109 96 89

C Westerpark 510 508 454 461 453

D17 Da Costabuurt 55 59 58 54 60

D18 Kinkerbuurt 77 77 80 78 60

D19 Van Lennepbuurt 72 83 86 70 71

D20 Helmersbuurt 105 122 115 117 116

D21 Overtoomse Sluis 116 105 120 108 121

D22 Vondelbuurt 18 21 19 31 22

D Oud-West 443 467 478 458 450

G31 Indische Buurt West 233 224 232 194 193

G32 Indische Buurt Oost 170 182 173 179 162

G33 Oostelijk Havengebied 371 429 410 347 350

G34 Zeeburgereiland/Nieuwe Diep 11 7 10 5 1

G35 IJburg West – 6 42 94 143

G Zeeburg 785 848 867 819 849

H36 Sloterdijk – – – 2 –

H37 Landlust 321 342 312 345 350

H38 Erasmuspark 94 86 117 96 77

H39 De Kolenkit 163 135 147 112 101

H Bos en Lommer 578 563 576 555 528

J40 De Krommert 159 194 202 191 174

J41 Van Galenbuurt 102 109 91 83 80

J42 Hoofdweg e.o. 169 188 185 198 178

J43 Westindische Buurt 118 105 112 100 105

J De Baarsjes 548 596 590 572 537

Stadsdelen in cijfers 2007


44

BEVOLKING

14 Geboorte, 2002-2006 (vervolg)

bc/std naam bc/std 2002 2003 2004 2005 2006

N60 Volewijck 156 141 157 129 142

N61 IJplein/Vogelbuurt 116 125 106 113 118

N62 Tuindorp Nieuwendam 29 23 23 20 27

N63 Tuindorp Buiksloot 10 19 5 18 10

N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 23 25 27 27 28

N65 Tuindorp Oostzaan 92 93 80 87 89

N66 Oostzanerwerf 95 117 108 123 106

N67 Kadoelen 43 32 29 37 30

N68 Nieuwendam-Noord 173 216 211 224 208

N69 Buikslotermeer 127 111 134 124 129

N70 Banne Buiksloot 199 191 164 172 189

N71 Buiksloterham 3 1 5 2 3

N72 Nieuwendammerham 2 1 – 3 1

N73 Waterland 15 23 17 20 26

N Amsterdam-Noord 1083 1118 1066 1099 1106

P75 Spieringhorn – – – – –

P76 Slotermeer-Noordoost 147 154 174 183 161

P77 Slotermeer-Zuidwest 250 246 234 274 222

P78 Geuzenveld 196 193 216 249 243

P79 Eendracht 16 16 19 32 16

P Geuzenveld-Slotermeer 609 609 643 738 642

Q80 Lutkemeer/Ookmeer 20 11 8 6 12

Q81 Osdorp-Oost 135 157 160 165 155

Q82 Osdorp-Midden 195 155 174 188 185

Q83 De Punt 55 62 49 65 63

Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 207 205 221 209 197

Q Osdorp 612 590 612 633 612

R85 Slotervaart 204 210 210 211 212

R86 Overtoomse Veld 139 127 128 133 122

R87 Westlandgracht 66 71 84 85 76

R88 Sloter-/Riekerpolder 153 169 144 128 128

R Slotervaart 562 577 566 557 538

T92 Amstel III/Bullewijk 3 – 1 1 2

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 402 373 390 367 340

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 449 408 352 302 335

T95 Nellestein 19 32 33 21 35

T96 Holendrecht/Reigersbos 219 201 188 216 191

T97 Gein 151 150 122 121 127

T98 Driemond 15 24 16 17 13

T Zuidoost 1258 1188 1102 1045 1043


BEVOLKING

45

14 Geboorte, 2002-2006 (slot)

bc/std naam bc/std 2002 2003 2004 2005 2006

U27 Weesperzijde 64 71 51 77 58

U28 Oosterparkbuurt 131 168 151 130 146

U29 Dapperbuurt 107 111 98 113 111

U30 Transvaalbuurt 142 147 166 134 133

U55 Frankendael 115 109 128 103 102

U56 Middenmeer 159 177 185 199 206

U57 Betondorp 19 21 23 28 15

U58 De Omval 12 26 21 33 19

U Oost-Watergraafsmeer 749 830 823 817 790

V24 Oude Pijp 196 223 204 180 193

V25 Nieuwe Pijp 170 155 165 151 145

V26 Diamantbuurt 120 84 103 82 90

V44 Hoofddorppleinbuurt 196 170 196 194 194

V45 Schinkelbuurt 53 49 54 70 69

V46 Willemspark 76 69 94 86 79

V47 Museumkwartier 157 160 177 175 147

V48 Stadionbuurt 112 122 142 144 123

V49 Apollobuurt 109 109 121 113 112

V50 Duivelseiland 20 25 21 27 25

V Oud-Zuid 1209 1166 1277 1222 1177

W52 Scheldebuurt 207 216 222 256 216

W53 IJselbuurt 89 70 82 71 72

W54 Rijnbuurt 123 135 111 107 124

W59 Station Zuid/WTC e.o. 7 7 19 13 13

W90 Buitenveldert-West 80 82 115 101 95

W91 Buitenveldert-Oost 43 53 52 63 55

W Zuideramstel 549 563 601 611 575

ASD Amsterdam 10432 10611 10596 10567 10191

bron: O+S

Stadsdelen in cijfers 2007


46

BEVOLKING

15 Sterfte, 2002-2006

bc/std naam bc/std 2002 2003 2004 2005 2006

A00 Burgwallen-Oude Zijde 21 26 20 15 13

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 11 20 17 15 12

A02 Grachtengordel-West 36 17 31 37 29

A03 Grachtengordel-Zuid 24 17 18 17 20

A04 Nieuwmarkt/Lastage 73 62 52 58 59

A05 Haarlemmerbuurt 48 53 44 70 34

A06 Jordaan 204 184 163 166 159

A07 De Weteringschans 35 32 32 29 23

A08 Weesperbuurt/Plantage 331 318 283 277 258

A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 39 61 41 57 57

A Centrum 822 790 701 741 664

B10 Westelijk Havengebied – 3 3 1 1

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk – 2 – – 1

B Westpoort – 5 3 1 2

C12 Houthavens 3 – 2 1 2

C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 109 102 111 96 90

C14 Staatsliedenbuurt 56 63 55 47 55

C15 Centrale Markt 16 10 7 16 14

C16 Frederik Hendrikbuurt 113 123 116 92 103

C Westerpark 297 298 291 252 264

D17 Da Costabuurt 21 29 27 18 25

D18 Kinkerbuurt 23 19 25 28 28

D19 Van Lennepbuurt 56 72 55 48 41

D20 Helmersbuurt 30 31 25 31 19

D21 Overtoomse Sluis 28 32 39 35 23

D22 Vondelbuurt 15 32 30 20 18

D Oud-West 173 215 201 180 154

G31 Indische Buurt West 67 68 61 56 43

G32 Indische Buurt Oost 110 106 110 113 105

G33 Oostelijk Havengebied 39 33 32 40 36

G34 Zeeburgereiland/Nieuwe Diep 1 – 5 4 5

G35 IJburg West – – 1 1 10

G Zeeburg 217 207 209 214 199

H36 Sloterdijk – 3 – – –

H37 Landlust 122 95 93 85 80

H38 Erasmuspark 36 40 30 31 22

H39 De Kolenkit 46 48 52 44 33

H Bos en Lommer 204 186 175 160 135

J40 De Krommert 62 62 47 47 59

J41 Van Galenbuurt 34 28 25 26 32

J42 Hoofdweg e.o. 83 66 66 66 88

J43 Westindische Buurt 45 36 25 39 25

J De Baarsjes 224 192 163 178 204


BEVOLKING

47

15 Sterfte, 2002-2006 (vervolg)

bc/std naam bc/std 2002 2003 2004 2005 2006

N60 Volewijck 102 113 92 83 69

N61 IJplein/Vogelbuurt 58 46 39 49 41

N62 Tuindorp Nieuwendam 59 47 41 55 33

N63 Tuindorp Buiksloot 23 22 23 22 13

N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 7 10 2 8 7

N65 Tuindorp Oostzaan 123 127 114 92 105

N66 Oostzanerwerf 67 61 53 59 49

N67 Kadoelen 16 22 16 18 19

N68 Nieuwendam-Noord 97 98 107 102 79

N69 Buikslotermeer 224 221 197 193 211

N70 Banne Buiksloot 182 173 178 158 162

N71 Buiksloterham 2 1 1 – 4

N72 Nieuwendammerham 1 – 1 – 1

N73 Waterland 18 9 12 9 15

N Amsterdam-Noord 979 950 876 848 808

P75 Spieringhorn – – – – –

P76 Slotermeer-Noordoost 69 75 68 53 61

P77 Slotermeer-Zuidwest 174 174 150 139 146

P78 Geuzenveld 187 208 191 175 158

P79 Eendracht 12 16 12 14 17

P Geuzenveld-Slotermeer 442 473 421 381 382

Q80 Lutkemeer/Ookmeer 3 4 7 6 6

Q81 Osdorp-Oost 201 190 161 167 175

Q82 Osdorp-Midden 95 94 80 84 101

Q83 De Punt 72 78 65 70 77

Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 43 50 34 51 58

Q Osdorp 414 416 347 378 417

R85 Slotervaart 327 317 300 300 264

R86 Overtoomse Veld 68 70 58 58 65

R87 Westlandgracht 43 42 28 35 31

R88 Sloter-/Riekerpolder 44 52 56 57 46

R Slotervaart 482 481 442 450 406

T92 Amstel III/Bullewijk 1 – – – –

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 117 99 85 104 105

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 176 183 160 159 147

T95 Nellestein 42 46 33 43 37

T96 Holendrecht/Reigersbos 128 182 158 141 169

T97 Gein 76 84 67 55 76

T98 Driemond 8 5 9 7 12

T Zuidoost 548 599 512 509 546

Stadsdelen in cijfers 2007


48

BEVOLKING

15 Sterfte, 2002-2006 (slot)

bc/std naam bc/std 2002 2003 2004 2005 2006

U27 Weesperzijde 24 17 11 17 14

U28 Oosterparkbuurt 65 49 71 70 58

U29 Dapperbuurt 68 100 58 79 75

U30 Transvaalbuurt 49 50 38 40 34

U55 Frankendael 149 134 129 142 130

U56 Middenmeer 87 74 79 82 68

U57 Betondorp 51 52 44 52 38

U58 De Omval 2 4 5 6 3

U Oost-Watergraafsmeer 495 480 435 488 420

V24 Oude Pijp 67 61 40 54 65

V25 Nieuwe Pijp 117 104 84 77 105

V26 Diamantbuurt 69 57 68 46 68

V44 Hoofddorppleinbuurt 68 61 76 61 48

V45 Schinkelbuurt 51 35 37 35 40

V46 Willemspark 21 27 22 27 24

V47 Museumkwartier 70 86 61 60 69

V48 Stadionbuurt 79 75 71 68 57

V49 Apollobuurt 52 50 55 66 59

V50 Duivelseiland 2 8 2 6 5

V Oud-Zuid 596 564 516 500 540

W52 Scheldebuurt 138 141 106 102 100

W53 IJselbuurt 30 27 25 43 23

W54 Rijnbuurt 49 77 66 57 50

W59 Station Zuid/WTC e.o. 14 10 11 13 17

W90 Buitenveldert-West 220 270 233 219 180

W91 Buitenveldert-Oost 207 182 167 241 236

W Zuideramstel 658 707 608 675 606

ASD Amsterdam 6551 6563 5900 5955 5747

bron: O+S


BEVOLKING

49

16 Vestiging naar herkomstgroepering, 2006

overige totaal

niet- nietwesterse

westerse westerse

Surina- Antil- Marok- alloch- alloch- alloch- autochnaam

std mers lianen Turken kanen tonen tonen tonen tonen totaal

A Centrum 259 96 102 139 929 1525 2695 3048 7268

B Westpoort 1 2 – – 9 12 46 42 100

C Westerpark 103 34 41 119 307 604 563 1154 2321

D Oud-West 67 31 24 59 236 417 673 1273 2363

G Zeeburg 243 40 74 146 430 933 624 1671 3228

H Bos en Lommer 119 38 102 160 312 731 349 927 2007

J De Baarsjes 91 23 112 112 302 640 550 1258 2448

N Amsterdam-Noord 363 100 169 245 631 1508 588 1477 3573

P Geuzenveld-Slotermeer 173 37 197 320 338 1065 294 570 1929

Q Osdorp 192 46 129 190 312 869 366 773 2008

R Slotervaart 147 29 112 216 398 902 524 877 2303

T Zuidoost 1413 435 50 91 1355 3344 525 1096 4965

U Oost-Watergraafsmeer 279 81 97 194 439 1090 823 2289 4202

V Oud-Zuid 168 71 77 100 647 1063 1792 3209 6064

W Zuideramstel 102 45 38 41 416 642 891 1915 3448

ASD Amsterdam 3720 1108 1324 2132 7061 15345 11303 21579 48227

bron: O+S

17 Vertrek naar herkomstgroepering, 2006

overige totaal

niet- nietwesterse

westerse westerse

Surina- Antil- Marok- alloch- alloch- alloch- autochnaam

std mers lianen Turken kanen tonen tonen tonen tonen totaal

A Centrum 169 82 121 112 854 1338 3108 2886 7332

B Westpoort – 1 2 – 7 10 23 24 57

C Westerpark 187 44 40 131 321 723 515 1149 2387

D Oud-West 91 29 30 72 239 461 678 1197 2336

G Zeeburg 285 36 111 218 377 1027 543 1303 2873

H Bos en Lommer 139 36 149 250 273 847 317 835 1999

J De Baarsjes 128 45 122 156 287 738 607 1245 2590

N Amsterdam-Noord 603 135 219 298 764 2019 596 2305 4920

P Geuzenveld-Slotermeer 231 55 258 401 347 1292 311 860 2463

Q Osdorp 260 49 151 249 342 1051 399 1060 2510

R Slotervaart 193 33 114 248 423 1011 600 1178 2789

T Zuidoost 1833 557 41 114 1804 4349 662 1308 6319

U Oost-Watergraafsmeer 353 67 155 255 454 1284 789 2071 4144

V Oud-Zuid 246 48 90 131 638 1153 1753 3178 6084

W Zuideramstel 132 45 46 50 339 612 1005 2066 3683

ASD Amsterdam 4850 1262 1649 2685 7469 17915 11906 22665 52486

bron: O+S

Stadsdelen in cijfers 2007


50

BEVOLKING

18 Vestiging, 2002-2006

bc/std naam bc/std 2002 2003 2004 2005 2006

A00 Burgwallen-Oude Zijde 653 468 441 440 478

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 443 473 531 525 604

A02 Grachtengordel-West 710 1231 1188 1219 1243

A03 Grachtengordel-Zuid 394 394 400 399 405

A04 Nieuwmarkt/Lastage 490 528 615 543 680

A05 Haarlemmerbuurt 369 427 506 488 528

A06 Jordaan 1030 1103 1137 1211 1215

A07 De Weteringschans 505 542 650 575 604

A08 Weesperbuurt/Plantage 551 616 783 721 789

A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 686 647 702 830 722

A Centrum 5831 6429 6953 6951 7268

B10 Westelijk Havengebied 42 37 44 46 61

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 12 18 24 12 39

B Westpoort 54 55 68 58 100

C12 Houthavens 54 36 324 575 326

C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 565 587 591 574 622

C14 Staatsliedenbuurt 672 706 776 729 813

C15 Centrale Markt 45 53 60 72 74

C16 Frederik Hendrikbuurt 709 457 485 496 486

C Westerpark 2045 1839 2236 2446 2321

D17 Da Costabuurt 256 290 271 258 333

D18 Kinkerbuurt 328 398 343 361 395

D19 Van Lennepbuurt 387 370 441 380 445

D20 Helmersbuurt 386 473 450 446 479

D21 Overtoomse Sluis 487 528 564 530 573

D22 Vondelbuurt 162 162 160 133 138

D Oud-West 2006 2221 2229 2108 2363

G31 Indische Buurt West 780 824 843 807 931

G32 Indische Buurt Oost 467 533 545 483 603

G33 Oostelijk Havengebied 744 688 700 743 924

G34 Zeeburgereiland/Nieuwe Diep 111 173 71 242 80

G35 IJburg West – 128 155 321 690

G Zeeburg 2102 2346 2314 2596 3228

H36 Sloterdijk 3 7 10 9 8

H37 Landlust 1177 1020 1156 1183 1191

H38 Erasmuspark 365 393 442 369 408

H39 De Kolenkit 406 466 412 266 400

H Bos en Lommer 1951 1886 2020 1827 2007

J40 De Krommert 732 753 879 793 887

J41 Van Galenbuurt 342 348 459 409 437

J42 Hoofdweg e.o. 673 620 706 707 663

J43 Westindische Buurt 392 453 444 448 461

J De Baarsjes 2139 2174 2488 2357 2448


BEVOLKING

51

18 Vestiging, 2002-2006 (vervolg)

bc/std naam bc/std 2002 2003 2004 2005 2006

N60 Volewijck 445 421 386 375 460

N61 IJplein/Vogelbuurt 355 350 379 339 462

N62 Tuindorp Nieuwendam 64 48 85 82 76

N63 Tuindorp Buiksloot 41 56 52 42 50

N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 38 36 27 39 37

N65 Tuindorp Oostzaan 219 239 196 253 264

N66 Oostzanerwerf 520 428 300 290 404

N67 Kadoelen 55 43 67 78 60

N68 Nieuwendam-Noord 521 479 520 454 563

N69 Buikslotermeer 519 452 504 545 574

N70 Banne Buiksloot 422 419 425 420 507

N71 Buiksloterham 19 13 64 256 78

N72 Nieuwendammerham 11 12 13 13 5

N73 Waterland 40 48 41 50 33

N Amsterdam-Noord 3269 3044 3059 3236 3573

P75 Spieringhorn – – – – –

P76 Slotermeer-Noordoost 381 430 404 408 415

P77 Slotermeer-Zuidwest 564 569 642 610 766

P78 Geuzenveld 534 472 539 577 697

P79 Eendracht 48 32 34 41 51

P Geuzenveld-Slotermeer 1527 1503 1619 1636 1929

Q80 Lutkemeer/Ookmeer 96 144 43 48 37

Q81 Osdorp-Oost 493 533 582 722 714

Q82 Osdorp-Midden 404 378 366 550 586

Q83 De Punt 212 238 236 208 227

Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 262 427 445 412 444

Q Osdorp 1467 1720 1672 1940 2008

R85 Slotervaart 539 540 583 637 692

R86 Overtoomse Veld 415 449 501 567 661

R87 Westlandgracht 412 397 388 440 450

R88 Sloter-/Riekerpolder 372 353 414 402 500

R Slotervaart 1738 1739 1886 2046 2303

T92 Amstel III/Bullewijk 97 18 39 49 27

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 1531 1466 1653 1583 1672

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 1805 1703 1661 1421 1654

T95 Nellestein 187 167 166 200 196

T96 Holendrecht/Reigersbos 782 721 740 736 902

T97 Gein 476 414 451 454 489

T98 Driemond 39 38 28 39 25

T Zuidoost 4917 4527 4738 4482 4965

Stadsdelen in cijfers 2007


52

BEVOLKING

18 Vestiging, 2002-2006 (slot)

bc/std naam bc/std 2002 2003 2004 2005 2006

U27 Weesperzijde 289 316 266 357 351

U28 Oosterparkbuurt 536 635 657 675 843

U29 Dapperbuurt 429 475 448 471 503

U30 Transvaalbuurt 464 494 540 487 465

U55 Frankendael 519 496 600 597 737

U56 Middenmeer 574 499 519 557 527

U57 Betondorp 71 90 82 107 98

U58 De Omval 168 159 111 417 678

U Oost-Watergraafsmeer 3050 3164 3223 3668 4202

V24 Oude Pijp 930 999 1019 1061 1193

V25 Nieuwe Pijp 693 767 764 793 816

V26 Diamantbuurt 372 298 362 339 387

V44 Hoofddorppleinbuurt 663 717 776 747 813

V45 Schinkelbuurt 282 260 293 216 304

V46 Willemspark 371 382 364 378 386

V47 Museumkwartier 768 834 822 904 877

V48 Stadionbuurt 503 449 538 711 575

V49 Apollobuurt 609 585 631 589 616

V50 Duivelseiland 95 107 115 103 97

V Oud-Zuid 5286 5398 5684 5841 6064

W52 Scheldebuurt 880 966 873 899 967

W53 IJselbuurt 299 280 332 306 367

W54 Rijnbuurt 451 537 514 524 584

W59 Station Zuid/WTC e.o. 46 40 63 79 88

W90 Buitenveldert-West 633 685 782 808 890

W91 Buitenveldert-Oost 516 496 534 570 552

W Zuideramstel 2825 3004 3098 3186 3448

ASD Amsterdam 40207 41049 43287 44378 48227

bron: O+S


BEVOLKING

53

19 Vertrek, 2002-2006

bc/std naam bc/std 2002 2003 2004 2005 2006

A00 Burgwallen-Oude Zijde 522 380 318 331 397

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 344 338 288 394 534

A02 Grachtengordel-West 607 877 1043 838 1027

A03 Grachtengordel-Zuid 292 252 292 297 339

A04 Nieuwmarkt/Lastage 469 437 428 514 826

A05 Haarlemmerbuurt 384 385 403 448 660

A06 Jordaan 1006 954 952 1112 1170

A07 De Weteringschans 462 453 435 481 586

A08 Weesperbuurt/Plantage 429 384 457 726 883

A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 663 659 656 663 910

A Centrum 5178 5119 5272 5804 7332

B10 Westelijk Havengebied 35 22 44 59 43

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 9 7 20 20 14

B Westpoort 44 29 64 79 57

C12 Houthavens 33 26 63 135 268

C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 615 671 601 710 691

C14 Staatsliedenbuurt 720 693 677 715 818

C15 Centrale Markt 106 101 79 108 124

C16 Frederik Hendrikbuurt 666 518 457 479 486

C Westerpark 2140 2009 1877 2147 2387

D17 Da Costabuurt 271 225 231 298 311

D18 Kinkerbuurt 315 360 317 336 381

D19 Van Lennepbuurt 414 368 366 410 399

D20 Helmersbuurt 386 344 441 408 484

D21 Overtoomse Sluis 495 447 458 488 614

D22 Vondelbuurt 153 141 121 113 147

D Oud-West 2034 1885 1934 2053 2336

G31 Indische Buurt West 664 761 760 868 858

G32 Indische Buurt Oost 512 639 513 610 659

G33 Oostelijk Havengebied 870 846 983 1080 1139

G34 Zeeburgereiland/Nieuwe Diep 59 93 113 373 57

G35 IJburg West – 1 26 42 160

G Zeeburg 2105 2340 2395 2973 2873

H36 Sloterdijk 3 1 7 4 3

H37 Landlust 1123 1041 953 1190 1213

H38 Erasmuspark 349 360 449 397 393

H39 De Kolenkit 326 352 370 651 390

H Bos en Lommer 1801 1754 1779 2242 1999

J40 De Krommert 773 676 784 861 877

J41 Van Galenbuurt 351 333 415 390 444

J42 Hoofdweg e.o. 718 596 641 712 733

J43 Westindische Buurt 484 432 489 468 536

J De Baarsjes 2326 2037 2329 2431 2590

Stadsdelen in cijfers 2007


54

BEVOLKING

19 Vertrek, 2002-2006 (vervolg)

bc/std naam bc/std 2002 2003 2004 2005 2006

N60 Volewijck 512 482 452 603 661

N61 IJplein/Vogelbuurt 453 475 495 480 529

N62 Tuindorp Nieuwendam 84 82 100 102 123

N63 Tuindorp Buiksloot 53 63 72 82 73

N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 31 64 61 49 47

N65 Tuindorp Oostzaan 330 339 287 377 382

N66 Oostzanerwerf 401 484 502 698 556

N67 Kadoelen 126 72 108 109 119

N68 Nieuwendam-Noord 648 856 775 809 814

N69 Buikslotermeer 598 589 590 679 677

N70 Banne Buiksloot 740 670 682 839 794

N71 Buiksloterham 24 21 17 25 71

N72 Nieuwendammerham 15 13 9 11 15

N73 Waterland 71 51 36 86 59

N Amsterdam-Noord 4086 4261 4186 4949 4920

P75 Spieringhorn – – – – –

P76 Slotermeer-Noordoost 441 445 525 505 562

P77 Slotermeer-Zuidwest 673 825 715 783 983

P78 Geuzenveld 556 644 633 780 819

P79 Eendracht 89 83 88 116 99

P Geuzenveld-Slotermeer 1759 1997 1961 2184 2463

Q80 Lutkemeer/Ookmeer 74 251 186 47 56

Q81 Osdorp-Oost 647 594 600 756 856

Q82 Osdorp-Midden 631 485 486 538 644

Q83 De Punt 234 246 252 247 239

Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 641 593 627 667 715

Q Osdorp 2227 2169 2151 2255 2510

R85 Slotervaart 729 820 698 795 830

R86 Overtoomse Veld 437 525 487 516 603

R87 Westlandgracht 386 433 368 491 672

R88 Sloter-/Riekerpolder 568 558 593 630 684

R Slotervaart 2120 2336 2146 2432 2789

T92 Amstel III/Bullewijk 148 32 17 33 15

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 1640 1703 1910 1897 2014

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 2061 2004 2078 1927 2041

T95 Nellestein 223 223 158 182 245

T96 Holendrecht/Reigersbos 1106 1128 1170 1238 1221

T97 Gein 739 736 695 681 725

T98 Driemond 47 66 51 43 58

T Zuidoost 5964 5892 6079 6001 6319


BEVOLKING

55

19 Vertrek, 2002-2006 (slot)

bc/std naam bc/std 2002 2003 2004 2005 2006

U27 Weesperzijde 253 268 228 337 341

U28 Oosterparkbuurt 577 617 677 813 794

U29 Dapperbuurt 398 429 468 501 617

U30 Transvaalbuurt 602 522 547 583 567

U55 Frankendael 548 549 599 598 728

U56 Middenmeer 509 523 595 659 736

U57 Betondorp 95 137 146 132 144

U58 De Omval 142 105 136 144 217

U Oost-Watergraafsmeer 3124 3150 3396 3767 4144

V24 Oude Pijp 877 831 827 943 1085

V25 Nieuwe Pijp 640 633 662 720 781

V26 Diamantbuurt 380 399 350 442 437

V44 Hoofddorppleinbuurt 784 688 791 931 941

V45 Schinkelbuurt 274 233 260 287 282

V46 Willemspark 416 306 334 368 369

V47 Museumkwartier 725 689 718 836 840

V48 Stadionbuurt 570 504 593 595 624

V49 Apollobuurt 569 542 568 676 626

V50 Duivelseiland 74 88 136 104 99

V Oud-Zuid 5309 4913 5239 5902 6084

W52 Scheldebuurt 850 910 948 1008 1110

W53 IJselbuurt 314 273 311 337 426

W54 Rijnbuurt 562 552 616 624 613

W59 Station Zuid/WTC e.o. 65 49 58 74 80

W90 Buitenveldert-West 714 624 703 868 865

W91 Buitenveldert-Oost 445 419 497 543 589

W Zuideramstel 2950 2827 3133 3454 3683

ASD Amsterdam 43167 42718 43941 48673 52486

bron: O+S

Stadsdelen in cijfers 2007


56

BEVOLKING

20 Verhuizingen binnen Amsterdam naar gebied van vestiging, 2002-2006

bc/std naam bc/std 2002 2003 2004 2005 2006

A00 Burgwallen-Oude Zijde 824 580 456 530 588

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 408 422 446 528 563

A02 Grachtengordel-West 1114 1558 1208 1290 1412

A03 Grachtengordel-Zuid 394 345 353 503 421

A04 Nieuwmarkt/Lastage 673 751 780 794 931

A05 Haarlemmerbuurt 570 651 691 713 739

A06 Jordaan 1432 1654 1751 1909 1691

A07 De Weteringschans 571 630 732 812 806

A08 Weesperbuurt/Plantage 819 716 1070 1103 880

A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 956 827 1410 1489 1268

A Centrum 7761 8134 8897 9671 9299

B10 Westelijk Havengebied 13 10 12 29 29

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 8 5 21 21 25

B Westpoort 21 15 33 50 54

C12 Houthavens 184 65 191 442 185

C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 901 976 1197 1335 1241

C14 Staatsliedenbuurt 1283 1134 1155 1332 1173

C15 Centrale Markt 160 136 225 233 229

C16 Frederik Hendrikbuurt 953 707 852 771 845

C Westerpark 3481 3018 3620 4113 3673

D17 Da Costabuurt 322 364 380 398 485

D18 Kinkerbuurt 526 512 519 559 560

D19 Van Lennepbuurt 631 598 579 706 861

D20 Helmersbuurt 704 606 625 732 719

D21 Overtoomse Sluis 682 687 696 786 788

D22 Vondelbuurt 179 195 215 181 169

D Oud-West 3044 2962 3014 3362 3582

G31 Indische Buurt West 1197 1331 1405 1630 1422

G32 Indische Buurt Oost 1136 1205 1102 1123 1175

G33 Oostelijk Havengebied 2004 1195 1409 1362 1712

G34 Zeeburgereiland/Nieuwe Diep 24 29 38 70 68

G35 IJburg West 6 540 882 1255 2530

G Zeeburg 4367 4300 4836 5440 6907

H36 Sloterdijk – 4 11 7 6

H37 Landlust 2033 2071 1836 1845 1778

H38 Erasmuspark 459 519 546 545 427

H39 De Kolenkit 793 712 625 780 867

H Bos en Lommer 3285 3306 3018 3177 3078

J40 De Krommert 1050 999 1083 1145 1307

J41 Van Galenbuurt 532 490 660 558 556

J42 Hoofdweg e.o. 1020 893 996 1062 1001

J43 Westindische Buurt 577 566 594 563 635

J De Baarsjes 3179 2948 3333 3328 3499


BEVOLKING

57

20 Verhuizingen binnen Amsterdam naar gebied van vestiging, 2002-2006 (vervolg)

bc/std naam bc/std 2002 2003 2004 2005 2006

N60 Volewijck 999 953 912 831 942

N61 IJplein/Vogelbuurt 852 874 784 745 967

N62 Tuindorp Nieuwendam 203 193 212 229 210

N63 Tuindorp Buiksloot 136 106 118 122 139

N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 72 75 121 97 67

N65 Tuindorp Oostzaan 931 698 571 845 712

N66 Oostzanerwerf 506 513 613 663 599

N67 Kadoelen 151 159 111 176 152

N68 Nieuwendam-Noord 1311 1331 1367 1212 1181

N69 Buikslotermeer 1031 919 1132 1038 1036

N70 Banne Buiksloot 1357 1120 1157 1384 1523

N71 Buiksloterham 26 13 33 117 73

N72 Nieuwendammerham 7 15 15 8 11

N73 Waterland 74 52 89 123 143

N Amsterdam-Noord 7656 7021 7235 7590 7755

P75 Spieringhorn – – – – –

P76 Slotermeer-Noordoost 900 821 884 896 893

P77 Slotermeer-Zuidwest 1476 1374 1365 1504 1537

P78 Geuzenveld 1691 1639 1550 1401 1895

P79 Eendracht 122 153 115 172 131

P Geuzenveld-Slotermeer 4189 3987 3914 3973 4456

Q80 Lutkemeer/Ookmeer 35 31 29 41 41

Q81 Osdorp-Oost 1253 1178 1140 1311 1391

Q82 Osdorp-Midden 1149 1084 1097 1934 2373

Q83 De Punt 458 416 414 499 466

Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 961 2247 1205 882 881

Q Osdorp 3856 4956 3885 4667 5152

R85 Slotervaart 1431 1598 1638 1687 1594

R86 Overtoomse Veld 1009 938 786 972 1222

R87 Westlandgracht 543 430 516 465 532

R88 Sloter-/Riekerpolder 765 758 825 810 728

R Slotervaart 3748 3724 3765 3934 4076

T92 Amstel III/Bullewijk 21 9 34 33 30

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 2620 2465 3517 2702 2680

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 3426 2926 2930 2954 3587

T95 Nellestein 260 263 176 255 230

T96 Holendrecht/Reigersbos 1491 1591 1586 1825 1858

T97 Gein 867 868 951 922 902

T98 Driemond 61 57 36 42 53

T Zuidoost 8746 8179 9230 8733 9340

Stadsdelen in cijfers 2007


58

BEVOLKING

20 Verhuizingen binnen Amsterdam naar gebied van vestiging, 2002-2006 (slot)

bc/std naam bc/std 2002 2003 2004 2005 2006

U27 Weesperzijde 405 513 486 562 540

U28 Oosterparkbuurt 912 1122 1053 1177 1180

U29 Dapperbuurt 811 851 756 844 835

U30 Transvaalbuurt 934 813 840 923 803

U55 Frankendael 773 806 859 747 751

U56 Middenmeer 1328 878 927 866 972

U57 Betondorp 225 246 242 219 216

U58 De Omval 96 70 93 189 392

U Oost-Watergraafsmeer 5484 5299 5256 5527 5689

V24 Oude Pijp 1243 1294 1385 1403 1616

V25 Nieuwe Pijp 1011 1118 1066 1175 1200

V26 Diamantbuurt 657 623 623 754 660

V44 Hoofddorppleinbuurt 820 928 924 919 942

V45 Schinkelbuurt 344 426 387 386 336

V46 Willemspark 410 389 412 474 445

V47 Museumkwartier 841 896 933 1006 998

V48 Stadionbuurt 761 699 851 1036 853

V49 Apollobuurt 575 650 659 659 762

V50 Duivelseiland 121 152 140 142 161

V Oud-Zuid 6783 7175 7380 7954 7973

W52 Scheldebuurt 1044 1159 1099 1181 1180

W53 IJselbuurt 543 413 403 437 414

W54 Rijnbuurt 734 618 724 732 824

W59 Station Zuid/WTC e.o. 71 64 115 95 90

W90 Buitenveldert-West 766 793 859 863 912

W91 Buitenveldert-Oost 509 476 531 549 562

W Zuideramstel 3667 3523 3731 3857 3982

ASD Amsterdam 69267 68547 71147 75376 78515

bron: O+S


BEVOLKING

59

21 Verhuizingen binnen Amsterdam naar gebied van vertrek, 2002-2006

bc/std naam bc/std 2002 2003 2004 2005 2006

A00 Burgwallen-Oude Zijde 1127 1090 614 613 693

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 567 578 617 579 663

A02 Grachtengordel-West 822 1303 1414 1593 1702

A03 Grachtengordel-Zuid 526 476 451 628 525

A04 Nieuwmarkt/Lastage 770 743 867 860 1063

A05 Haarlemmerbuurt 596 567 753 820 765

A06 Jordaan 1659 1710 1774 1959 1842

A07 De Weteringschans 760 719 765 929 873

A08 Weesperbuurt/Plantage 665 606 984 1024 861

A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 953 971 1327 1227 1402

A Centrum 8445 8763 9566 10232 10389

B10 Westelijk Havengebied 37 22 13 22 30

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 39 10 16 13 32

B Westpoort 76 32 29 35 62

C12 Houthavens 30 46 62 248 273

C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 1157 1182 1532 1387 1382

C14 Staatsliedenbuurt 1269 1227 1293 1510 1303

C15 Centrale Markt 114 94 268 138 123

C16 Frederik Hendrikbuurt 1205 1010 733 847 744

C Westerpark 3775 3559 3888 4130 3825

D17 Da Costabuurt 387 381 449 458 577

D18 Kinkerbuurt 590 617 659 672 731

D19 Van Lennepbuurt 679 708 855 780 869

D20 Helmersbuurt 739 708 679 791 831

D21 Overtoomse Sluis 798 797 817 911 907

D22 Vondelbuurt 228 212 215 202 201

D Oud-West 3421 3423 3674 3814 4116

G31 Indische Buurt West 1709 1699 1740 1816 1841

G32 Indische Buurt Oost 1161 1013 1033 1177 1147

G33 Oostelijk Havengebied 998 981 1202 1210 1370

G34 Zeeburgereiland/Nieuwe Diep 28 41 30 75 64

G35 IJburg West – 7 54 90 258

G Zeeburg 3896 3741 4059 4368 4680

H36 Sloterdijk – 7 7 7 5

H37 Landlust 2387 2142 2037 1953 2263

H38 Erasmuspark 603 601 877 777 609

H39 De Kolenkit 668 669 989 966 777

H Bos en Lommer 3658 3419 3910 3703 3654

J40 De Krommert 1352 1249 1151 1447 1484

J41 Van Galenbuurt 680 685 658 656 719

J42 Hoofdweg e.o. 1254 1285 1013 1128 1237

J43 Westindische Buurt 655 625 646 622 667

J De Baarsjes 3941 3844 3468 3853 4107

Stadsdelen in cijfers 2007


60

BEVOLKING

21 Verhuizingen binnen Amsterdam naar gebied van vertrek, 2002-2006 (vervolg)

bc/std naam bc/std 2002 2003 2004 2005 2006

N60 Volewijck 978 875 834 872 1022

N61 IJplein/Vogelbuurt 922 806 730 772 783

N62 Tuindorp Nieuwendam 153 161 201 167 147

N63 Tuindorp Buiksloot 116 110 113 104 131

N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 72 87 71 101 67

N65 Tuindorp Oostzaan 610 529 494 597 520

N66 Oostzanerwerf 416 369 441 463 450

N67 Kadoelen 103 86 122 121 96

N68 Nieuwendam-Noord 1030 1005 1036 1179 1240

N69 Buikslotermeer 773 762 801 903 906

N70 Banne Buiksloot 973 947 898 994 1369

N71 Buiksloterham 33 16 18 45 85

N72 Nieuwendammerham 17 27 15 16 11

N73 Waterland 70 65 83 104 78

N Amsterdam-Noord 6266 5845 5857 6438 6905

P75 Spieringhorn – – – – –

P76 Slotermeer-Noordoost 768 844 895 819 814

P77 Slotermeer-Zuidwest 1198 1212 1171 1370 1602

P78 Geuzenveld 1285 1682 1188 1133 1515

P79 Eendracht 91 105 80 112 111

P Geuzenveld-Slotermeer 3342 3843 3334 3434 4042

Q80 Lutkemeer/Ookmeer 54 93 69 46 20

Q81 Osdorp-Oost 864 989 1045 1315 1550

Q82 Osdorp-Midden 1773 1598 1066 1425 2102

Q83 De Punt 337 356 311 403 371

Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 540 727 690 718 743

Q Osdorp 3568 3763 3181 3907 4786

R85 Slotervaart 1107 1128 1161 1280 1228

R86 Overtoomse Veld 837 906 885 1194 1221

R87 Westlandgracht 510 529 544 807 1000

R88 Sloter-/Riekerpolder 672 782 664 723 648

R Slotervaart 3126 3345 3254 4004 4097

T92 Amstel III/Bullewijk 138 14 16 46 47

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 2620 2636 3024 3263 3406

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 4459 3950 4589 3468 3162

T95 Nellestein 208 206 166 210 227

T96 Holendrecht/Reigersbos 1397 1393 1229 1493 1602

T97 Gein 812 740 895 824 927

T98 Driemond 61 40 23 34 54

T Zuidoost 9695 8979 9942 9338 9425


BEVOLKING

61

21 Verhuizingen binnen Amsterdam naar gebied van vertrek, 2002-2006 (slot)

bc/std naam bc/std 2002 2003 2004 2005 2006

U27 Weesperzijde 515 591 601 731 666

U28 Oosterparkbuurt 1036 1062 1243 1331 1318

U29 Dapperbuurt 874 788 861 848 944

U30 Transvaalbuurt 1014 937 923 972 979

U55 Frankendael 740 748 801 795 820

U56 Middenmeer 748 767 831 789 910

U57 Betondorp 183 149 186 169 190

U58 De Omval 77 81 94 120 164

U Oost-Watergraafsmeer 5187 5123 5540 5755 5991

V24 Oude Pijp 1482 1590 1547 1866 1828

V25 Nieuwe Pijp 1140 1253 1276 1421 1277

V26 Diamantbuurt 778 672 691 686 690

V44 Hoofddorppleinbuurt 911 899 963 889 1059

V45 Schinkelbuurt 376 336 327 414 377

V46 Willemspark 411 463 518 518 502

V47 Museumkwartier 1029 1033 1121 1236 1171

V48 Stadionbuurt 745 667 797 825 784

V49 Apollobuurt 603 698 717 696 780

V50 Duivelseiland 181 164 161 138 159

V Oud-Zuid 7656 7775 8118 8689 8627

W52 Scheldebuurt 1050 1020 1150 1290 1223

W53 IJselbuurt 450 397 423 475 499

W54 Rijnbuurt 735 655 727 754 808

W59 Station Zuid/WTC e.o. 68 59 72 57 78

W90 Buitenveldert-West 618 597 607 727 776

W91 Buitenveldert-Oost 294 365 348 373 425

W Zuideramstel 3215 3093 3327 3676 3809

ASD Amsterdam 69267 68547 71147 75376 78515

bron: O+S

Stadsdelen in cijfers 2007


62

BEVOLKING

22 Bevolking en de prognoses hiervan, 1 januari 2007-2025

prognose 2006

bc/std naam bc/std 2007 2010 2015 2020 2025

A00 Burgwallen-Oude Zijde 3732 3753 3747 3732 3718

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 3799 3772 3809 3780 3768

A02 Grachtengordel-West 8240 8167 7914 7779 7711

A03 Grachtengordel-Zuid 4180 4193 4133 4074 4021

A04 Nieuwmarkt/Lastage 8545 8753 9045 9102 8953

A05 Haarlemmerbuurt 6978 8773 8769 8745 8828

A06 Jordaan 18855 18454 18211 18071 17807

A07 De Weteringschans 6919 6857 6887 6787 6697

A08 Weesperbuurt/Plantage 7252 7275 7107 7009 6939

A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 12319 12585 12593 12647 12414

A Centrum 80819 82582 82215 81726 80856

B10 Westelijk Havengebied 251 230 234 235 230

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 119 93 94 87 96

B Westpoort 370 323 328 322 326

C12 Houthavens 1680 1688 1679 3043 4251

C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 10187 9924 9747 9384 9054

C14 Staatsliedenbuurt 12100 11619 11431 11012 10623

C15 Centrale Markt 2441 2548 2417 2318 2236

C16 Frederik Hendrikbuurt 7651 7535 7309 7069 6844

C Westerpark 34059 33314 32583 32826 33008

D17 Da Costabuurt 4250 4080 3988 3862 3749

D18 Kinkerbuurt 5060 5063 5075 5270 5107

D19 Van Lennepbuurt 6608 6252 6023 5816 5634

D20 Helmersbuurt 6811 6710 6558 6349 6139

D21 Overtoomse Sluis 7093 6883 6601 6371 6162

D22 Vondelbuurt 1707 1676 1625 1569 1516

D Oud-West 31529 30664 29870 29237 28307

G31 Indische Buurt West 12448 12363 12067 11880 11489

G32 Indische Buurt Oost 10620 10294 9981 9604 9249

G33 Oostelijk Havengebied 17086 17673 17701 17261 16479

G34 Zeeburgereiland/Nieuwe Diep 455 378 368 5276 9358

G35 IJburg West 6091 13532 16605 16432 16039

G51 IJburg Zuid 1988 7719 7799 10006

G74 IJburg Oost 222 9153

G Zeeburg 46700 56228 64441 68474 81773

H36 Sloterdijk 101 86 82 78 83

H37 Landlust 18110 17597 17677 17818 17366

H38 Erasmuspark 5073 5228 5069 4919 4795

H39 De Kolenkit 7010 8074 10001 10242 10540

H Bos en Lommer 30294 30985 32829 33057 32784

J40 De Krommert 11861 11578 11339 10970 10624

J41 Van Galenbuurt 5499 5391 5193 5020 4872

J42 Hoofdweg e.o. 10072 9888 9503 9469 9133

J43 Westindische Buurt 6415 6170 5934 5732 5539

J De Baarsjes 33847 33027 31969 31191 30168


BEVOLKING

63

22 Bevolking en de prognoses hiervan, 1 januari 2007-2025 (vervolg)

prognose 2006

bc/std naam bc/std 2007 2010 2015 2020 2025

N60 Volewijck 9732 9507 9160 8910 8644

N61 IJplein/Vogelbuurt 8332 8065 7778 7837 8322

N62 Tuindorp Nieuwendam 3438 3261 3123 3007 2908

N63 Tuindorp Buiksloot 1884 1812 1731 1676 1617

N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 1590 1522 1516 1454 1382

N65 Tuindorp Oostzaan 9489 9564 10667 11453 11914

N66 Oostzanerwerf 8939 8693 8347 8041 7724

N67 Kadoelen 2903 2762 2646 2902 2783

N68 Nieuwendam-Noord 13057 13009 12234 11878 11656

N69 Buikslotermeer 11707 11235 11913 13783 16342

N70 Banne Buiksloot 13699 13364 12833 12936 12786

N71 Buiksloterham 607 604 1396 3250 9405

N72 Nieuwendammerham 135 144 143 151 150

N73 Waterland 2111 1968 1884 1812 1731

N Amsterdam-Noord 87623 85510 85371 89090 97364

P75 Spieringhorn 2 2 – – –

P76 Slotermeer-Noordoost 9137 8969 8848 8701 8512

P77 Slotermeer-Zuidwest 16077 15719 15713 14637 15801

P78 Geuzenveld 13799 14970 12356 11376 11993

P79 Eendracht 2320 2242 2166 2146 2123

P Geuzenveld-Slotermeer 41335 41902 39083 36860 38429

Q80 Lutkemeer/Ookmeer 894 830 786 759 740

Q81 Osdorp-Oost 14022 14921 15139 14999 14759

Q82 Osdorp-Midden 10588 11962 12024 12023 11978

Q83 De Punt 4967 5008 4964 4992 4796

Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 15012 14558 14076 13649 13253

Q Osdorp 45483 47279 46989 46422 45526

R85 Slotervaart 16407 15994 16305 16070 15773

R86 Overtoomse Veld 9693 10370 11322 12579 13156

R87 Westlandgracht 4505 5765 7662 9638 9655

R88 Sloter-/Riekerpolder 13308 12727 12239 11958 11753

R Slotervaart 43913 44856 47528 50245 50337

T92 Amstel III/Bullewijk 113 107 2057 3152 3051

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 20406 21259 23394 23630 24432

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 22970 26222 26118 26686 26200

T95 Nellestein 2716 2703 2656 2622 2592

T96 Holendrecht/Reigersbos 18238 17606 17247 17188 16911

T97 Gein 11989 11647 11374 11230 11107

T98 Driemond 1485 1453 1553 1531 1527

T Zuidoost 77917 80997 84399 86039 85820

U27 Weesperzijde 4346 4453 4516 4858 4865

U28 Oosterparkbuurt 10401 9943 10180 10152 9997

U29 Dapperbuurt 8252 8642 8920 8856 8717

U30 Transvaalbuurt 9413 9237 8976 8849 8745

U55 Frankendael 9242 10046 10160 11661 11680

U56 Middenmeer 11979 13496 13934 14853 14701

U57 Betondorp 3053 3034 2982 2945 2896

U58 De Omval 2112 1337 2121 6671 6828

U Oost-Watergraafsmeer 58798 60188 61789 68845 68429

Stadsdelen in cijfers 2007


64

BEVOLKING

22 Bevolking en de prognoses hiervan, 1 januari 2007-2025 (slot)

prognose 2006

bc/std naam bc/std 2007 2010 2015 2020 2025

V24 Oude Pijp 13659 13241 12983 12793 12629

V25 Nieuwe Pijp 11352 11030 10951 10871 10726

V26 Diamantbuurt 8181 7895 7665 7513 7383

V44 Hoofddorppleinbuurt 10648 10612 10475 10411 10289

V45 Schinkelbuurt 3728 3650 3606 3571 3536

V46 Willemspark 5164 5053 4958 4855 4757

V47 Museumkwartier 11375 11205 11048 10853 10659

V48 Stadionbuurt 10223 10948 10780 10758 10561

V49 Apollobuurt 8050 7867 7745 7619 7467

V50 Duivelseiland 1253 1215 1196 1172 1167

V Oud-Zuid 83633 82716 81407 80416 79174

W52 Scheldebuurt 13117 12987 12905 13797 13593

W53 IJselbuurt 5026 4980 4879 4797 4720

W54 Rijnbuurt 8549 8348 8279 8164 8042

W59 Station Zuid/WTC e.o. 1196 1147 1116 1530 1841

W90 Buitenveldert-West 11785 12108 14098 15243 15079

W91 Buitenveldert-Oost 7111 7168 8848 8804 8903

W Zuideramstel 46784 46738 50125 52335 52178

ASD Amsterdam 743104 757309 770926 787085 804479

bron: DRO/O+S

F

Alleenstaanden per leeftijdsgroep, 1 januari 2007 en 2020 (procenten)bron: DRO/O+S


OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

65

23 Opgenomen aangiften in Amsterdam, 2002-2006

bc/std naam bc/std 2002 2003 2004 2005 2006

A00 Burgwallen-Oude Zijde 5512 4611 3819 3208 3379

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 10578 9009 8000 7898 6776

A02 Grachtengordel-West 1834 1686 1523 1660 1447

A03 Grachtengordel-Zuid 1643 1684 1572 1501 1659

A04 Nieuwmarkt/Lastage 2914 2369 2230 2077 1875

A05 Haarlemmerbuurt 1123 1057 826 791 718

A06 Jordaan 2210 2075 1871 1823 1795

A07 De Weteringschans 2452 2296 2501 2501 2783

A08 Weesperbuurt/Plantage 1186 1221 1334 1305 1102

A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 1182 1165 1276 1269 1104

A Centrum 30634 27173 24952 24033 22638

B10 Westelijk Havengebied 393 354 323 372 364

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 750 673 686 757 905

B Westpoort 1143 1027 1009 1129 1269

C12 Houthavens 115 135 71 99 103

C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 815 803 776 751 804

C14 Staatsliedenbuurt 968 959 791 970 973

C15 Centrale Markt 358 283 384 302 351

C16 Frederik Hendrikbuurt 612 591 573 559 554

C Westerpark 2868 2771 2595 2681 2785

D17 Da Costabuurt 699 618 579 514 608

D18 Kinkerbuurt 627 569 559 521 552

D19 Van Lennepbuurt 791 754 682 659 678

D20 Helmersbuurt 635 683 646 665 637

D21 Overtoomse Sluis 574 519 484 482 492

D22 Vondelbuurt 712 610 538 497 512

D Oud-West 4038 3753 3488 3338 3479

G31 Indische Buurt West 1379 1416 1129 1097 986

G32 Indische Buurt Oost 971 873 857 787 854

G33 Oostelijk Havengebied 1226 1039 1021 1291 1195

G34 Zeeburgereiland/Nieuwe Diep 136 112 140 172 158

G35 IJburg West 1 18 41 141 318

G Zeeburg 3713 3458 3188 3488 3511

H36 Sloterdijk 119 141 160 98 78

H37 Landlust 1255 1353 1399 1196 1221

H38 Erasmuspark 534 669 567 538 487

H39 De Kolenkit 513 615 468 413 492

H Bos en Lommer 2421 2778 2594 2245 2278

J40 De Krommert 1147 1162 1046 934 980

J41 Van Galenbuurt 361 427 347 399 475

J42 Hoofdweg e.o. 1022 995 746 846 940

J43 Westindische Buurt 504 424 274 366 362

J De Baarsjes 3034 3008 2413 2545 2757

Stadsdelen in cijfers 2007


66

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

23 Opgenomen aangiften in Amsterdam, 2002-2006 (vervolg)

bc/std naam bc/std 2002 2003 2004 2005 2006

N60 Volewijck 1025 950 842 904 889

N61 IJplein/Vogelbuurt 843 817 647 725 704

N62 Tuindorp Nieuwendam 206 206 170 158 154

N63 Tuindorp Buiksloot 117 131 146 77 92

N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 157 158 150 126 117

N65 Tuindorp Oostzaan 367 387 331 458 413

N66 Oostzanerwerf 382 500 417 411 453

N67 Kadoelen 154 187 144 149 195

N68 Nieuwendam-Noord 810 902 744 756 741

N69 Buikslotermeer 1331 1406 1237 1041 1162

N70 Banne Buiksloot 611 816 831 808 840

N71 Buiksloterham 347 377 333 374 486

N72 Nieuwendammerham 123 176 168 138 117

N73 Waterland 174 222 187 117 122

N Amsterdam-Noord 6647 7235 6347 6242 6485

P75 Spieringhorn 115 78 74 72 79

P76 Slotermeer-Noordoost 860 1072 836 812 891

P77 Slotermeer-Zuidwest 1808 1874 1719 1681 1603

P78 Geuzenveld 750 895 870 858 972

P79 Eendracht 156 252 199 195 213

P Geuzenveld-Slotermeer 3689 4171 3698 3618 3758

Q80 Lutkemeer/Ookmeer 156 122 130 179 194

Q81 Osdorp-Oost 1953 1929 1419 1495 1710

Q82 Osdorp-Midden 711 660 684 791 943

Q83 De Punt 397 359 348 418 506

Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 682 734 565 576 786

Q Osdorp 3899 3804 3146 3459 4139

R85 Slotervaart 1674 1487 1428 1578 1422

R86 Overtoomse Veld 1449 1441 1185 1402 1733

R87 Westlandgracht 976 1006 921 942 879

R88 Sloter-/Riekerpolder 830 854 813 931 957

R Slotervaart 4929 4788 4347 4853 4991

T92 Amstel III/Bullewijk 1537 1464 1224 1233 1172

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 4231 3452 2770 2505 2241

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 3222 2870 2397 2100 1784

T95 Nellestein 541 354 367 390 356

T96 Holendrecht/Reigersbos 1701 1279 1300 1196 1250

T97 Gein 788 675 711 840 710

T98 Driemond 40 56 50 57 62

T Zuidoost 12060 10150 8819 8321 7575

U27 Weesperzijde 859 703 830 744 656

U28 Oosterparkbuurt 1112 1178 1211 1322 1325

U29 Dapperbuurt 1656 1380 1411 1333 1189

U30 Transvaalbuurt 822 694 705 808 825

U55 Frankendael 1090 1170 1018 1102 1189

U56 Middenmeer 971 951 942 1125 1128

U57 Betondorp 188 201 209 219 201

U58 De Omval 719 554 610 607 683

U Oost-Watergraafsmeer 7417 6831 6936 7260 7196


OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

67

23 Opgenomen aangiften in Amsterdam, 2002-2006 (slot)

bc/std naam bc/std 2002 2003 2004 2005 2006

V24 Oude Pijp 2082 2035 1930 1909 1761

V25 Nieuwe Pijp 1020 974 865 1012 1042

V26 Diamantbuurt 475 539 528 508 577

V44 Hoofddorppleinbuurt 978 921 842 929 846

V45 Schinkelbuurt 359 322 331 296 299

V46 Willemspark 549 536 459 524 589

V47 Museumkwartier 2281 2279 1997 2014 2280

V48 Stadionbuurt 609 668 617 687 684

V49 Apollobuurt 880 947 942 942 911

V50 Duivelseiland 112 142 140 165 122

V Oud-Zuid 9345 9363 8651 8986 9111

W52 Scheldebuurt 1128 1098 1084 1302 1281

W53 IJselbuurt 371 429 405 448 371

W54 Rijnbuurt 487 480 472 463 480

W59 Station Zuid/WTC e.o. 465 510 426 427 478

W90 Buitenveldert-West 1339 1274 1240 1198 1143

W91 Buitenveldert-Oost 778 719 551 595 440

W Zuideramstel 4568 4510 4178 4433 4193

X99 Onbekend 1091 620 462 306 494

ASD Amsterdam 101496 95440 86823 86937 86659

bron: Politie ASD-ASL

G Opgenomen aangiften in Amsterdam naar resultaatgebieden, 2002-2006


bron: Politie ASD-ASL

Stadsdelen in cijfers 2007


68

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

24 Opgenomen aangiften in Amsterdam naar resultaatgebieden, 2006

leef- maatsch.

bc/std naam bc/std veiligheid baarheid integriteit totaal

A00 Burgwallen-Oude Zijde 2894 411 74 3379

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 5189 1397 190 6776

A02 Grachtengordel-West 1119 271 57 1447

A03 Grachtengordel-Zuid 1419 201 39 1659

A04 Nieuwmarkt/Lastage 1521 305 49 1875

A05 Haarlemmerbuurt 561 126 31 718

A06 Jordaan 1365 342 88 1795

A07 De Weteringschans 2455 268 60 2783

A08 Weesperbuurt/Plantage 886 188 28 1102

A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 825 239 40 1104

A Centrum 18234 3748 656 22638

B10 Westelijk Havengebied 225 125 14 364

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 564 312 29 905

B Westpoort 789 437 43 1269

C12 Houthavens 84 11 8 103

C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 609 155 40 804

C14 Staatsliedenbuurt 746 179 48 973

C15 Centrale Markt 260 74 17 351

C16 Frederik Hendrikbuurt 439 83 32 554

C Westerpark 2138 502 145 2785

D17 Da Costabuurt 472 110 26 608

D18 Kinkerbuurt 422 108 22 552

D19 Van Lennepbuurt 502 132 44 678

D20 Helmersbuurt 486 114 37 637

D21 Overtoomse Sluis 407 72 13 492

D22 Vondelbuurt 402 96 14 512

D Oud-West 2691 632 156 3479

G31 Indische Buurt West 759 192 35 986

G32 Indische Buurt Oost 656 156 42 854

G33 Oostelijk Havengebied 938 215 42 1195

G34 Zeeburgereiland/Nieuwe Diep 136 21 1 158

G35 IJburg West 261 43 14 318

G Zeeburg 2750 627 134 3511

H36 Sloterdijk 65 10 3 78

H37 Landlust 960 213 48 1221

H38 Erasmuspark 377 96 14 487

H39 De Kolenkit 397 83 12 492

H Bos en Lommer 1799 402 77 2278

J40 De Krommert 771 167 42 980

J41 Van Galenbuurt 386 80 9 475

J42 Hoofdweg e.o. 722 185 33 940

J43 Westindische Buurt 300 40 22 362

J De Baarsjes 2179 472 106 2757


OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

69

24 Opgenomen aangiften in Amsterdam naar resultaatgebieden, 2006 (vervolg)

leef- maatsch.

bc/std naam bc/std veiligheid baarheid integriteit totaal

N60 Volewijck 632 223 34 889

N61 IJplein/Vogelbuurt 513 171 20 704

N62 Tuindorp Nieuwendam 88 63 3 154

N63 Tuindorp Buiksloot 58 30 4 92

N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 90 26 1 117

N65 Tuindorp Oostzaan 249 140 24 413

N66 Oostzanerwerf 295 131 27 453

N67 Kadoelen 134 59 2 195

N68 Nieuwendam-Noord 538 176 27 741

N69 Buikslotermeer 814 312 36 1162

N70 Banne Buiksloot 663 156 21 840

N71 Buiksloterham 322 149 15 486

N72 Nieuwendammerham 74 39 4 117

N73 Waterland 91 30 1 122

N Amsterdam-Noord 4561 1705 219 6485

P75 Spieringhorn 57 21 1 79

P76 Slotermeer-Noordoost 674 196 21 891

P77 Slotermeer-Zuidwest 1216 337 50 1603

P78 Geuzenveld 712 224 36 972

P79 Eendracht 163 50 - 213

P Geuzenveld-Slotermeer 2822 828 108 3758

Q80 Lutkemeer/Ookmeer 142 49 3 194

Q81 Osdorp-Oost 1222 434 54 1710

Q82 Osdorp-Midden 709 205 29 943

Q83 De Punt 369 129 8 506

Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 526 239 21 786

Q Osdorp 2968 1056 115 4139

R85 Slotervaart 1118 270 34 1422

R86 Overtoomse Veld 1462 244 27 1733

R87 Westlandgracht 683 175 21 879

R88 Sloter-/Riekerpolder 721 206 30 957

R Slotervaart 3984 895 112 4991

T92 Amstel III/Bullewijk 840 299 33 1172

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 1581 497 163 2241

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 1299 375 110 1784

T95 Nellestein 229 108 19 356

T96 Holendrecht/Reigersbos 975 203 72 1250

T97 Gein 496 186 28 710

T98 Driemond 37 25 – 62

T Zuidoost 5457 1693 425 7575

U27 Weesperzijde 508 134 14 656

U28 Oosterparkbuurt 1061 239 25 1325

U29 Dapperbuurt 908 248 33 1189

U30 Transvaalbuurt 678 128 19 825

U55 Frankendael 955 205 29 1189

U56 Middenmeer 879 211 38 1128

U57 Betondorp 160 37 4 201

U58 De Omval 530 137 16 683

U Oost-Watergraafsmeer 5679 1339 178 7196

Stadsdelen in cijfers 2007


70

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

24 Opgenomen aangiften in Amsterdam naar resultaatgebieden, 2006 (slot)

leef- maatsch.

bc/std naam bc/std veiligheid baarheid integriteit totaal

V24 Oude Pijp 1428 280 53 1761

V25 Nieuwe Pijp 792 211 39 1042

V26 Diamantbuurt 449 98 30 577

V44 Hoofddorppleinbuurt 634 190 22 846

V45 Schinkelbuurt 225 64 10 299

V46 Willemspark 449 125 15 589

V47 Museumkwartier 1822 406 52 2280

V48 Stadionbuurt 541 118 25 684

V49 Apollobuurt 744 142 25 911

V50 Duivelseiland 103 13 6 122

V Oud-Zuid 7187 1647 277 9111

W52 Scheldebuurt 1078 144 59 1281

W53 IJselbuurt 281 68 22 371

W54 Rijnbuurt 364 95 21 480

W59 Station Zuid/WTC e.o. 364 100 14 478

W90 Buitenveldert-West 843 258 42 1143

W91 Buitenveldert-Oost 346 89 5 440

W Zuideramstel 3276 754 163 4193

X99 Onbekend 398 16 80 494

ASD Amsterdam 66912 16753 2994 86659

bron: Politie ASD-ASL

H Opgenomen aangiften in Amsterdam per 10.000 inwoners per stadsdeel, 2006

Amsterdam: 1166

buiten beschouwing

700 – < 800

800 – < 1000

1000 – < 1100

1100 – < 1300

1300 – < 3000

bron: Politie ASD-ASL


WERK EN INKOMEN

71

25 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar geslacht, 1 januari 2006-2007

1 januari 2006 1 januari 2007

bc/ std naam bc/std mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal

A00 Burgwallen-Oude Zijde 89 69 158 84 47 131

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 86 61 147 62 56 118

A02 Grachtengordel-West 337 120 457 386 115 501

A03 Grachtengordel-Zuid 63 46 109 47 38 85

A04 Nieuwmarkt/Lastage 214 210 424 190 177 367

A05 Haarlemmerbuurt 202 198 400 172 186 358

A06 Jordaan 538 478 1016 519 455 974

A07 De Weteringschans 127 107 234 112 86 198

A08 Weesperbuurt/Plantage 184 149 333 159 127 286

A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 454 379 833 423 367 790

A Centrum 2294 1817 4111 2154 1654 3808

B10 Westelijk Havengebied 6 5 11 8 4 12

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 4 2 6 5 5 10

B Westpoort 10 7 17 13 9 22

C12 Houthavens 19 19 38 6 10 16

C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 432 403 835 381 349 730

C14 Staatsliedenbuurt 498 419 917 436 361 797

C15 Centrale Markt 69 70 139 57 75 132

C16 Frederik Hendrikbuurt 297 229 526 241 209 450

C Westerpark 1315 1140 2455 1121 1004 2125

D17 Da Costabuurt 118 101 219 117 81 198

D18 Kinkerbuurt 231 184 415 192 157 349

D19 Van Lennepbuurt 286 252 538 264 235 499

D20 Helmersbuurt 173 189 362 136 150 286

D21 Overtoomse Sluis 198 216 414 155 167 322

D22 Vondelbuurt 46 37 83 32 27 59

D Oud-West 1052 979 2031 896 817 1713

G31 Indische Buurt West 653 541 1194 502 429 931

G32 Indische Buurt Oost 474 389 863 406 365 771

G33 Oostelijk Havengebied 357 387 744 302 318 620

G34 Zeeburgereiland/Nieuwe Diep 6 4 10 7 7 14

G35 IJburg West 26 53 79 47 74 121

G Zeeburg 1516 1374 2890 1264 1193 2457

H36 Sloterdijk 3 1 4 5 1 6

H37 Landlust 869 789 1658 658 634 1292

H38 Erasmuspark 199 190 389 139 130 269

H39 De Kolenkit 358 308 666 293 249 542

H Bos en Lommer 1429 1288 2717 1095 1014 2109

J40 De Krommert 392 432 824 337 337 674

J41 Van Galenbuurt 282 267 549 198 201 399

J42 Hoofdweg e.o. 474 434 908 336 354 690

J43 Westindische Buurt 181 189 370 143 161 304

J De Baarsjes 1329 1322 2651 1014 1053 2067

Stadsdelen in cijfers 2007


72

WERK EN INKOMEN

25 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar geslacht, 1 januari 2006-2007 (vervolg)

1 januari 2006 1 januari 2007

bc/ std naam bc/std mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal

N60 Volewijck 429 413 842 354 390 744

N61 IJplein/Vogelbuurt 384 427 811 338 349 687

N62 Tuindorp Nieuwendam 69 91 160 60 61 121

N63 Tuindorp Buiksloot 54 55 109 49 49 98

N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 18 20 38 18 19 37

N65 Tuindorp Oostzaan 241 257 498 218 210 428

N66 Oostzanerwerf 159 225 384 136 188 324

N67 Kadoelen 35 45 80 37 42 79

N68 Nieuwendam-Noord 503 625 1128 418 509 927

N69 Buikslotermeer 293 402 695 265 348 613

N70 Banne Buiksloot 472 584 1056 396 501 897

N71 Buiksloterham 7 3 10 4 3 7

N72 Nieuwendammerham 2 3 5 2 2 4

N73 Waterland 23 16 39 23 13 36

N Amsterdam-Noord 2689 3166 5855 2318 2684 5002

P75 Spieringhorn – – – – – –

P76 Slotermeer-Noordoost 384 384 768 298 317 615

P77 Slotermeer-Zuidwest 681 729 1410 571 554 1125

P78 Geuzenveld 526 621 1147 381 458 839

P79 Eendracht 52 40 92 45 33 78

P Geuzenveld-Slotermeer 1643 1774 3417 1295 1362 2657

Q80 Lutkemeer/Ookmeer 12 14 26 11 8 19

Q81 Osdorp-Oost 410 432 842 329 354 683

Q82 Osdorp-Midden 405 442 847 314 374 688

Q83 De Punt 134 161 295 114 121 235

Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 214 291 505 185 224 409

Q Osdorp 1175 1340 2515 953 1081 2034

R85 Slotervaart 443 497 940 357 429 786

R86 Overtoomse Veld 349 397 746 302 316 618

R87 Westlandgracht 160 169 329 113 114 227

R88 Sloter-/Riekerpolder 144 213 357 136 169 305

R Slotervaart 1096 1276 2372 908 1028 1936

T92 Amstel III/Bullewijk 4 6 10 3 1 4

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 934 1202 2136 907 1090 1997

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 871 992 1863 806 969 1775

T95 Nellestein 50 47 97 45 39 84

T96 Holendrecht/Reigersbos 465 653 1118 438 638 1076

T97 Gein 336 378 714 308 334 642

T98 Driemond 10 20 30 13 21 34

T Zuidoost 2670 3298 5968 2520 3092 5612

U27 Weesperzijde 149 121 270 130 94 224

U28 Oosterparkbuurt 461 366 827 433 336 769

U29 Dapperbuurt 369 275 644 306 244 550

U30 Transvaalbuurt 426 357 783 365 338 703

U55 Frankendael 252 222 474 228 200 428

U56 Middenmeer 162 186 348 121 145 266

U57 Betondorp 87 85 172 87 78 165

U58 De Omval 47 16 63 47 13 60

U Oost-Watergraafsmeer 1953 1628 3581 1717 1448 3165


WERK EN INKOMEN

73

25 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar geslacht, 1 januari 2006-2007 (slot)

1 januari 2006 1 januari 2007

bc/ std naam bc/std mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal

V24 Oude Pijp 473 390 863 386 318 704

V25 Nieuwe Pijp 424 358 782 348 306 654

V26 Diamantbuurt 348 358 706 315 310 625

V44 Hoofddorppleinbuurt 217 244 461 180 207 387

V45 Schinkelbuurt 97 97 194 74 74 148

V46 Willemspark 66 68 134 56 57 113

V47 Museumkwartier 128 119 247 107 101 208

V48 Stadionbuurt 278 336 614 248 270 518

V49 Apollobuurt 56 75 131 40 55 95

V50 Duivelseiland 20 23 43 13 19 32

V Oud-Zuid 2107 2068 4175 1767 1717 3484

W52 Scheldebuurt 220 262 482 184 224 408

W53 IJselbuurt 130 173 303 107 144 251

W54 Rijnbuurt 235 267 502 218 220 438

W59 Station Zuid/WTC e.o. 6 4 10 6 4 10

W90 Buitenveldert-West 132 169 301 113 144 257

W91 Buitenveldert-Oost 82 90 172 72 79 151

W Zuideramstel 805 965 1770 700 815 1515

X99 Onbekend 128 179 307 101 116 217

ASD Amsterdam 23211 23621 46832 19836 20087 39923

bron: CWI/O+S

I Niet-werkende werkzoekenden als % van de bevolking van 15-64 jaar per buurtcombinatie, 1 januari 2007

Amsterdam: 7,4%

buiten beschouwing

0% – < 4%

4% – < 7%

7% – < 9%

9% – < 11%

11% – < 14%

bron: CWI/O+S

Stadsdelen in cijfers 2007


74

WERK EN INKOMEN

26 Niet–werkende werkzoekenden (NWW) naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2007

leeftijdsgroepen in jaren

bc/std naam bc/std t/m 19 20-24 25-34 35-44 45-64 onbekend totaal

A00 Burgwallen-Oude Zijde 1 3 21 33 73 – 131

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 1 8 21 29 59 – 118

A02 Grachtengordel-West 1 22 111 179 188 – 501

A03 Grachtengordel-Zuid – – 7 24 54 – 85

A04 Nieuwmarkt/Lastage 1 4 29 90 240 3 367

A05 Haarlemmerbuurt 3 4 49 89 212 1 358

A06 Jordaan 8 15 112 286 552 1 974

A07 De Weteringschans – 4 29 58 107 – 198

A08 Weesperbuurt/Plantage 7 19 35 67 158 – 286

A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 10 18 116 200 444 2 790

A Centrum 32 97 530 1055 2087 7 3808

B10 Westelijk Havengebied – – 2 5 5 – 12

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk – 1 2 2 5 – 10

B Westpoort – 1 4 7 10 – 22

C12 Houthavens – 3 – 4 9 – 16

C13 Spaarndammer- en

Zeeheldenbuurt 9 39 130 225 327 – 730

C14 Staatsliedenbuurt 17 31 133 256 360 – 797

C15 Centrale Markt 2 3 13 49 65 – 132

C16 Frederik Hendrikbuurt 5 20 66 151 206 2 450

C Westerpark 33 96 342 685 967 2 2125

D17 Da Costabuurt – 4 28 62 104 – 198

D18 Kinkerbuurt 4 15 65 107 158 – 349

D19 Van Lennepbuurt 6 15 64 165 249 – 499

D20 Helmersbuurt 2 2 31 92 158 1 286

D21 Overtoomse Sluis 6 7 47 108 153 1 322

D22 Vondelbuurt 2 2 8 21 26 – 59

D Oud-West 20 45 243 555 848 2 1713

G31 Indische Buurt West 11 55 184 285 395 1 931

G32 Indische Buurt Oost 10 51 166 222 321 1 771

G33 Oostelijk Havengebied 10 13 68 227 302 – 620

G34 Zeeburgereiland/Nieuwe Diep – – 1 4 9 – 14

G35 IJburg West 3 6 24 56 32 – 121

G Zeeburg 34 125 443 794 1059 2 2457

H36 Sloterdijk – – 1 – 5 – 6

H37 Landlust 17 51 304 388 532 – 1292

H38 Erasmuspark 1 13 60 101 93 1 269

H39 De Kolenkit 3 32 143 179 185 – 542

H Bos en Lommer 21 96 508 668 815 1 2109

J40 De Krommert 8 44 120 207 295 – 674

J41 Van Galenbuurt 6 13 91 121 167 1 399

J42 Hoofdweg e.o. 8 30 163 227 261 1 690

J43 Westindische Buurt 3 11 55 95 139 1 304

J De Baarsjes 25 98 429 650 862 3 2067


WERK EN INKOMEN

75

26 Niet–werkende werkzoekenden (NWW) naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2007 (vervolg)

leeftijdsgroepen in jaren

bc/std naam bc/std t/m 19 20-24 25-34 35-44 45-64 onbekend totaal

N60 Volewijck 21 56 144 224 297 2 744

N61 IJplein/Vogelbuurt 25 46 139 202 275 – 687

N62 Tuindorp Nieuwendam 8 4 18 25 66 – 121

N63 Tuindorp Buiksloot 16 13 6 20 43 – 98

N64 Nieuwendammerdijk/

Buiksloterdijk 1 2 1 8 25 – 37

N65 Tuindorp Oostzaan 16 17 63 120 212 – 428

N66 Oostzanerwerf 12 15 53 106 138 – 324

N67 Kadoelen 3 1 10 19 46 – 79

N68 Nieuwendam-Noord 28 58 226 313 300 2 927

N69 Buikslotermeer 17 33 131 185 247 – 613

N70 Banne Buiksloot 26 46 173 336 315 1 897

N71 Buiksloterham – 2 1 3 1 – 7

N72 Nieuwendammerham – 1 – 2 1 – 4

N73 Waterland – – 4 5 27 – 36

N Amsterdam-Noord 173 294 969 1568 1993 5 5002

P75 Spieringhorn – – – – – – –

P76 Slotermeer-Noordoost 13 32 156 188 224 2 615

P77 Slotermeer-Zuidwest 21 61 234 355 454 – 1125

P78 Geuzenveld 18 61 172 264 324 – 839

P79 Eendracht 5 1 6 19 47 – 78

P Geuzenveld-Slotermeer 57 155 568 826 1049 2 2657

Q80 Lutkemeer/Ookmeer – – 5 5 9 – 19

Q81 Osdorp-Oost 11 46 131 186 309 – 683

Q82 Osdorp-Midden 13 57 172 232 214 – 688

Q83 De Punt 4 14 45 60 112 – 235

Q84 Middelveldsche Akerpolder/

Sloten 18 18 63 104 205 1 409

Q Osdorp 46 135 416 587 849 1 2034

R85 Slotervaart 14 38 143 275 316 – 786

R86 Overtoomse Veld 10 42 116 195 255 – 618

R87 Westlandgracht 3 9 47 79 89 – 227

R88 Sloter-/Riekerpolder 7 11 26 69 191 1 305

R Slotervaart 34 100 332 618 851 1 1936

T92 Amstel III/Bullewijk – – 1 2 1 – 4

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 46 157 458 586 749 1 1997

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 40 143 358 554 680 – 1775

T95 Nellestein 2 4 12 16 50 – 84

T96 Holendrecht/Reigersbos 48 71 195 295 467 – 1076

T97 Gein 22 52 110 160 298 – 642

T98 Driemond 1 1 2 10 20 – 34

T Zuidoost 159 428 1136 1623 2265 1 5612

Stadsdelen in cijfers 2007


76

WERK EN INKOMEN

26 Niet–werkende werkzoekenden (NWW) naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2007 (slot)

leeftijdsgroepen in jaren

bc/std naam bc/std t/m 19 20-24 25-34 35-44 45-64 onbekend totaal

U27 Weesperzijde 3 12 38 61 110 – 224

U28 Oosterparkbuurt 11 33 107 234 384 – 769

U29 Dapperbuurt 7 22 75 147 299 – 550

U30 Transvaalbuurt 7 28 144 202 320 2 703

U55 Frankendael 4 15 73 111 225 – 428

U56 Middenmeer 4 8 25 78 151 – 266

U57 Betondorp 1 4 21 34 104 1 165

U58 De Omval – – 9 28 23 – 60

U Oost-Watergraafsmeer 37 122 492 895 1616 3 3165

V24 Oude Pijp 6 17 122 208 351 – 704

V25 Nieuwe Pijp 5 22 112 192 322 1 654

V26 Diamantbuurt 13 24 87 169 331 1 625

V44 Hoofddorppleinbuurt 1 15 60 114 195 2 387

V45 Schinkelbuurt 5 7 16 55 65 – 148

V46 Willemspark 1 4 10 24 74 – 113

V47 Museumkwartier 9 3 19 42 135 – 208

V48 Stadionbuurt 5 15 62 121 313 2 518

V49 Apollobuurt – 5 13 16 61 – 95

V50 Duivelseiland – – 3 12 17 – 32

V Oud-Zuid 45 112 504 953 1864 6 3484

W52 Scheldebuurt 5 12 52 92 246 1 408

W53 IJselbuurt 2 12 30 63 143 1 251

W54 Rijnbuurt 9 11 76 122 219 1 438

W59 Station Zuid/WTC e.o. – – – 4 6 – 10

W90 Buitenveldert-West 1 9 34 66 147 – 257

W91 Buitenveldert-Oost 1 5 18 36 91 – 151

W Zuideramstel 18 49 210 383 852 3 1515

X99 Onbekend 4 12 46 65 90 – 217

ASD Amsterdam 738 1965 7172 11932 18077 39 39923

bron: CWI/O+S


WERK EN INKOMEN

77

27 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar opleidingsniveau, 1 januari 2007

basis- MBO/ HBO/ WO/

bc/std naam bc/std onderwijs VMBO HAVO/VWO bachelor master onbekend totaal

A00 Burgwallen-Oude Zijde 13 32 28 35 23 – 131

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 7 26 25 44 16 – 118

A02 Grachtengordel-West 60 202 120 72 47 – 501

A03 Grachtengordel-Zuid 3 12 17 26 27 – 85

A04 Nieuwmarkt/Lastage 29 62 81 113 82 – 367

A05 Haarlemmerbuurt 31 87 93 92 52 3 358

A06 Jordaan 78 216 251 263 163 3 974

A07 De Weteringschans 8 25 51 65 49 – 198

A08 Weesperbuurt/Plantage 21 58 79 76 52 – 286

A09 Oostelijke Eilanden/

Kadijken 103 234 201 137 114 1 790

A Centrum 353 954 946 923 625 7 3808

B10 Westelijk Havengebied – 5 6 – – 1 12

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 1 2 2 1 4 – 10

B Westpoort 1 7 8 1 4 1 22

C12 Houthavens 3 1 3 7 2 – 16

C13 Spaarndammer- en

Zeeheldenbuurt 127 275 190 77 60 1 730

C14 Staatsliedenbuurt 114 208 220 160 95 – 797

C15 Centrale Markt 21 30 39 23 19 – 132

C16 Frederik Hendrikbuurt 58 121 105 93 72 1 450

C Westerpark 323 635 557 360 248 2 2125

D17 Da Costabuurt 16 42 51 58 31 – 198

D18 Kinkerbuurt 45 101 97 73 33 – 349

D19 Van Lennepbuurt 62 173 126 74 63 1 499

D20 Helmersbuurt 11 58 66 90 61 – 286

D21 Overtoomse Sluis 19 72 91 87 52 1 322

D22 Vondelbuurt 4 19 10 18 8 – 59

D Oud-West 157 465 441 400 248 2 1713

G31 Indische Buurt West 274 313 204 87 51 2 931

G32 Indische Buurt Oost 232 274 172 51 38 4 771

G33 Oostelijk Havengebied 76 122 154 157 111 – 620

G34 Zeeburgereiland/

Nieuwe Diep 1 3 6 4 – – 14

G35 IJburg West 9 34 37 31 9 1 121

G Zeeburg 592 746 573 330 209 7 2457

H36 Sloterdijk – 1 2 2 1 – 6

H37 Landlust 372 470 286 96 65 3 1292

H38 Erasmuspark 75 90 51 37 15 1 269

H39 De Kolenkit 192 223 97 22 8 – 542

H Bos en Lommer 639 784 436 157 89 4 2109

J40 De Krommert 152 222 149 95 53 3 674

J41 Van Galenbuurt 102 137 89 48 22 1 399

J42 Hoofdweg e.o. 184 231 153 69 52 1 690

J43 Westindische Buurt 56 103 84 35 26 – 304

J De Baarsjes 494 693 475 247 153 5 2067

Stadsdelen in cijfers 2007


78

WERK EN INKOMEN

27 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar opleidingsniveau, 1 januari 2007 (vervolg)

basis- MBO/ HBO/ WO/

bc/std naam bc/std onderwijs VMBO HAVO/VWO bachelor master onbekend totaal

N60 Volewijck 171 303 193 50 26 1 744

N61 IJplein/Vogelbuurt 155 259 185 47 41 – 687

N62 Tuindorp Nieuwendam 11 63 28 13 6 – 121

N63 Tuindorp Buiksloot 14 55 22 7 – – 98

N64 Nieuwendammerdijk/

Buiksloterdijk 1 10 7 10 9 – 37

N65 Tuindorp Oostzaan 73 182 133 27 13 – 428

N66 Oostzanerwerf 50 111 111 36 16 – 324

N67 Kadoelen 7 30 27 10 5 – 79

N68 Nieuwendam-Noord 233 355 257 56 26 – 927

N69 Buikslotermeer 135 225 174 57 21 1 613

N70 Banne Buiksloot 189 349 258 67 34 – 897

N71 Buiksloterham 1 3 3 – – – 7

N72 Nieuwendammerham – 3 – 1 – – 4

N73 Waterland 3 7 14 5 7 – 36

N Amsterdam-Noord 1043 1955 1412 386 204 2 5002

P75 Spieringhorn – – – – – – –

P76 Slotermeer-Noordoost 188 237 129 42 19 – 615

P77 Slotermeer-Zuidwest 343 430 235 79 38 – 1125

P78 Geuzenveld 277 330 170 41 19 2 839

P79 Eendracht 13 25 30 5 3 2 78

P Geuzenveld-Slotermeer 821 1022 564 167 79 4 2657

Q80 Lutkemeer/Ookmeer 4 7 6 1 1 – 19

Q81 Osdorp-Oost 185 233 182 60 22 1 683

Q82 Osdorp-Midden 204 276 151 40 16 1 688

Q83 De Punt 61 89 61 15 8 1 235

Q84 Middelveldsche

Akerpolder/Sloten 79 138 126 43 22 1 409

Q Osdorp 533 743 526 159 69 4 2034

R85 Slotervaart 200 278 195 66 46 1 786

R86 Overtoomse Veld 226 202 123 40 24 3 618

R87 Westlandgracht 61 70 48 29 19 – 227

R88 Sloter-/Riekerpolder 45 82 90 56 32 – 305

R Slotervaart 532 632 456 191 121 4 1936

T92 Amstel III/Bullewijk 1 1 1 1 – – 4

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 415 878 528 111 65 – 1997

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 367 780 466 119 43 – 1775

T95 Nellestein 3 16 32 20 13 – 84

T96 Holendrecht/Reigersbos 152 497 319 71 37 – 1076

T97 Gein 85 260 201 68 28 – 642

T98 Driemond 3 14 10 4 3 – 34

T Zuidoost 1026 2446 1557 394 189 – 5612


WERK EN INKOMEN

79

27 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar opleidingsniveau, 1 januari 2007 (slot)

basis- MBO/ HBO/ WO/

bc/std naam bc/std onderwijs VMBO HAVO/VWO bachelor master onbekend totaal

U27 Weesperzijde 28 55 53 55 33 – 224

U28 Oosterparkbuurt 186 218 193 103 67 2 769

U29 Dapperbuurt 138 176 115 71 50 – 550

U30 Transvaalbuurt 216 217 152 76 39 3 703

U55 Frankendael 62 143 125 62 36 – 428

U56 Middenmeer 26 61 70 66 43 – 266

U57 Betondorp 39 51 46 18 11 – 165

U58 De Omval 4 25 12 8 11 – 60

U Oost-Watergraafsmeer 699 946 766 459 290 5 3165

V24 Oude Pijp 98 185 167 149 105 – 704

V25 Nieuwe Pijp 100 184 158 119 93 – 654

V26 Diamantbuurt 122 167 169 100 65 2 625

V44 Hoofddorppleinbuurt 36 107 104 91 46 3 387

V45 Schinkelbuurt 17 38 39 31 22 1 148

V46 Willemspark 6 18 33 24 32 – 113

V47 Museumkwartier 10 32 43 65 58 – 208

V48 Stadionbuurt 75 152 141 89 61 – 518

V49 Apollobuurt 5 5 16 35 34 – 95

V50 Duivelseiland 1 3 12 9 7 – 32

V Oud-Zuid 470 891 882 712 523 6 3484

W52 Scheldebuurt 38 90 121 93 66 – 408

W53 IJselbuurt 37 60 74 49 31 – 251

W54 Rijnbuurt 44 117 160 57 60 – 438

W59 Station Zuid/WTC e.o. – 1 3 4 2 – 10

W90 Buitenveldert-West 22 67 86 55 26 1 257

W91 Buitenveldert-Oost 5 41 60 27 18 – 151

W Zuideramstel 146 376 504 285 203 1 1515

X99 Onbekend 48 71 54 19 25 – 217

ASD Amsterdam 7877 13366 10157 5190 3279 54 39923

bron: CWI/O+S

Stadsdelen in cijfers 2007


80

WERK EN INKOMEN

28 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar herkomstgroepering, 1 januari 2007

overige totaal

niet- nietwesterse

westerse westerse

Surina- Antil- Marok- alloch- alloch- alloch- autochbc/std

mers lianen Turken kanen tonen tonen tonen tonen onbekend totaal

A00 7 3 3 5 15 33 29 69 – 131

A01 4 – – 7 10 21 24 71 2 118

A02 72 18 8 52 86 236 71 184 10 501

A03 3 1 – – 5 9 23 51 2 85

A04 19 5 6 6 37 73 82 211 1 367

A05 24 6 2 17 36 85 49 215 9 358

A06 33 12 12 29 90 176 197 575 26 974

A07 5 2 2 2 11 22 36 135 5 198

A08 18 4 4 14 37 77 68 135 6 286

A09 98 6 23 59 127 313 91 374 12 790

A 283 57 60 191 454 1045 670 2020 73 3808

B10 – – 1 – 1 2 2 8 – 12

B11 – – – – – – 2 5 3 10

B – – 1 – 1 2 4 13 3 22

C12 1 – – 1 – 2 4 10 – 16

C13 99 18 41 88 128 374 101 239 16 730

C14 60 10 29 88 135 322 131 332 12 797

C15 12 – 7 21 21 61 18 51 2 132

C16 24 5 15 57 60 161 70 213 6 450

C 196 33 92 255 344 920 324 845 36 2125

D17 7 3 8 14 26 58 31 107 2 198

D18 26 7 24 39 44 140 50 155 4 349

D19 45 6 24 58 84 217 81 193 8 499

D20 10 – 6 11 32 59 55 161 11 286

D21 19 3 7 13 35 77 65 171 9 322

D22 3 1 – 2 5 11 13 33 2 59

D 110 20 69 137 226 562 295 820 36 1713

G31 124 11 118 204 199 656 80 175 20 931

G32 100 13 134 161 136 544 66 143 18 771

G33 82 8 30 48 65 233 68 311 8 620

G34 – – – – – – 2 12 – 14

G35 26 – 2 14 25 67 14 40 – 121

G 332 32 284 427 425 1500 230 681 46 2457

H36 – 1 – – 1 2 1 3 – 6

H37 119 18 244 319 206 906 102 259 25 1292

H38 13 7 49 53 44 166 31 65 7 269

H39 30 8 152 187 94 471 21 44 6 542

H 162 34 445 559 345 1545 155 371 38 2109

J40 62 14 104 97 85 362 85 212 15 674

J41 50 10 60 64 63 247 24 116 12 399

J42 71 5 105 122 119 422 70 192 6 690

J43 18 4 37 37 32 128 41 128 7 304

J 201 33 306 320 299 1159 220 648 40 2067


WERK EN INKOMEN

81

28 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar herkomstgroepering, 1 januari 2007 (vervolg)

overige totaal

niet- nietwesterse

westerse westerse

Surina- Antil- Marok- alloch- alloch- alloch- autochbc/std

mers lianen Turken kanen tonen tonen tonen tonen onbekend totaal

N60 79 13 69 93 121 375 57 297 15 744

N61 79 17 32 122 165 415 53 205 14 687

N62 4 2 – 3 6 15 15 90 1 121

N63 2 – 4 2 6 14 9 70 5 98

N64 – – – – – – 4 32 1 37

N65 33 5 13 38 50 139 33 247 9 428

N66 46 7 19 29 52 153 26 136 9 324

N67 5 1 – 3 2 11 8 60 – 79

N68 156 27 124 155 209 671 55 176 25 927

N69 76 17 83 60 158 394 48 157 14 613

N70 129 22 90 122 229 592 60 225 20 897

N71 1 – – – – 1 1 4 1 7

N72 1 – – – 1 2 1 1 – 4

N73 – – – – 1 1 4 31 – 36

N 611 111 434 627 1000 2783 374 1731 114 5002

P75 – – – – – – – – – –

P76 49 18 113 204 90 474 32 96 13 615

P77 103 14 231 323 162 833 61 214 17 1125

P78 91 14 212 232 104 653 51 125 10 839

P79 9 1 4 10 5 29 13 35 1 78

P 252 47 560 769 361 1989 157 470 41 2657

Q80 – – – 1 4 5 3 10 1 19

Q81 70 10 95 161 105 441 64 164 14 683

Q82 74 9 150 230 93 556 38 75 19 688

Q83 11 4 33 40 48 136 20 73 6 235

Q84 50 4 57 70 33 214 34 148 13 409

Q 205 27 335 502 283 1352 159 470 53 2034

R85 77 4 111 221 132 545 64 162 15 786

R86 62 6 117 211 96 492 39 71 16 618

R87 27 1 30 51 33 142 26 57 2 227

R88 46 7 10 24 28 115 39 144 7 305

R 212 18 268 507 289 1294 168 434 40 1936

T92 – – – – 1 1 – 3 – 4

T93 733 165 46 56 682 1682 90 146 79 1997

T94 574 184 20 36 635 1449 78 161 87 1775

T95 12 4 – 1 12 29 9 43 3 84

T96 387 84 14 22 238 745 58 241 32 1076

T97 193 47 2 12 153 407 49 159 27 642

T98 1 – – – – 1 3 28 2 34

T 1900 484 82 127 1721 4314 287 781 230 5612

Stadsdelen in cijfers 2007


82

WERK EN INKOMEN

28 Niet–werkende werkzoekenden (NWW) naar herkomstgroepering, 1 januari 2007 (slot)

overige totaal

niet- nietwesterse

westerse westerse

Suri- Antil- Marok- alloch- alloch- alloch- autochbc/std

namers lianen Turken kanen tonen tonen tonen tonen onbekend totaal

U27 20 6 7 19 28 80 41 99 4 224

U28 113 8 84 106 136 447 89 214 19 769

U29 85 8 51 85 96 325 49 163 13 550

U30 115 8 101 144 101 469 64 158 12 703

U55 48 7 13 51 57 176 49 199 4 428

U56 16 3 12 9 13 53 46 165 2 266

U57 16 1 – 13 22 52 22 90 1 165

U58 4 2 – 7 1 14 5 34 7 60

U 417 43 268 434 454 1616 365 1122 62 3165

V24 51 8 30 46 93 228 125 337 14 704

V25 66 13 28 59 88 254 95 290 15 654

V26 64 9 37 96 97 303 96 212 14 625

V44 21 3 11 18 32 85 71 225 6 387

V45 12 1 6 7 19 45 19 82 2 148

V46 6 2 3 3 7 21 15 74 3 113

V47 10 1 – 6 11 28 49 127 4 208

V48 47 4 19 37 75 182 88 238 10 518

V49 3 2 2 – 4 11 21 60 3 95

V50 1 – 1 1 2 5 7 20 – 32

V 281 43 137 273 428 1162 586 1665 71 3484

W52 18 4 7 19 32 80 82 240 6 408

W53 25 2 14 21 26 88 47 115 1 251

W54 34 8 10 36 46 134 53 246 5 438

W59 1 – – 1 – 2 1 7 – 10

W90 21 2 5 15 31 74 53 124 6 257

W91 11 7 2 7 19 46 32 70 3 151

W 110 23 38 99 154 424 268 802 21 1515

X99 1 ) 34 7 25 30 36 132 12 60 13 217

ASD 5306 1012 3404 5257 6820 21799 4274 12933 917 39923

1

) Stadsdeel en buurtcombinatie onbekend. bron: CWI/O+S


WERK EN INKOMEN

83

29 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar duur niet-werkend, 1 januari 2007

t/m 3 4-6 7-12 1-2 2-3 langer dan

bc/std naam bc/std mnd mnd mnd jaar jaar 3 jaar totaal

A00 Burgwallen-Oude Zijde 14 15 22 20 15 45 131

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 15 12 18 25 15 33 118

A02 Grachtengordel-West 65 72 89 80 71 124 501

A03 Grachtengordel-Zuid 2 10 14 19 10 30 85

A04 Nieuwmarkt/Lastage 30 30 45 75 41 146 367

A05 Haarlemmerbuurt 38 26 55 62 36 141 358

A06 Jordaan 108 95 143 167 107 354 974

A07 De Weteringschans 31 25 33 34 22 53 198

A08 Weesperbuurt/Plantage 22 34 33 51 40 106 286

A09 Oostelijke Eilanden/

Kadijken 66 79 102 131 102 310 790

A Centrum 391 398 554 664 459 1342 3808

B10 Westelijk Havengebied – 1 2 4 1 4 12

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 3 1 1 3 – 2 10

B Westpoort 3 2 3 7 1 6 22

C12 Houthavens 3 2 – 3 1 7 16

C13 Spaarndammer- en

Zeeheldenbuurt 57 76 100 117 92 288 730

C14 Staatsliedenbuurt 76 81 117 143 94 286 797

C15 Centrale Markt 9 14 17 25 17 50 132

C16 Frederik Hendrikbuurt 60 41 59 71 45 174 450

C Westerpark 205 214 293 359 249 805 2125

D17 Da Costabuurt 24 21 36 27 18 72 198

D18 Kinkerbuurt 43 40 47 50 39 130 349

D19 Van Lennepbuurt 54 48 76 59 63 199 499

D20 Helmersbuurt 24 33 48 47 34 100 286

D21 Overtoomse Sluis 33 31 47 57 46 108 322

D22 Vondelbuurt 13 5 6 13 6 16 59

D Oud-West 191 178 260 253 206 625 1713

G31 Indische Buurt West 85 80 93 161 155 357 931

G32 Indische Buurt Oost 89 83 89 147 105 258 771

G33 Oostelijk Havengebied 74 74 90 119 90 173 620

G34 Zeeburgereiland/

Nieuwe Diep 1 3 1 1 3 5 14

G35 IJburg West 25 18 17 19 11 31 121

G Zeeburg 274 258 290 447 364 824 2457

H36 Sloterdijk – 2 2 1 – 1 6

H37 Landlust 115 99 157 229 153 539 1292

H38 Erasmuspark 18 23 41 43 26 118 269

H39 De Kolenkit 58 46 50 96 63 229 542

H Bos en Lommer 191 170 250 369 242 887 2109

J40 De Krommert 59 53 114 107 83 258 674

J41 Van Galenbuurt 33 34 48 67 49 168 399

J42 Hoofdweg e.o. 80 56 89 124 83 258 690

J43 Westindische Buurt 35 29 42 58 31 109 304

J De Baarsjes 207 172 293 356 246 793 2067

Stadsdelen in cijfers 2007


84

WERK EN INKOMEN

29 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar duur niet-werkend, 1 januari 2007 (vervolg)

t/m 3 4-6 7-12 1-2 2-3 langer dan

bc/std naam bc/std mnd mnd mnd jaar jaar 3 jaar totaal

N60 Volewijck 75 62 111 115 70 311 744

N61 IJplein/Vogelbuurt 67 62 83 116 70 289 687

N62 Tuindorp Nieuwendam 7 15 22 17 9 51 121

N63 Tuindorp Buiksloot 9 8 20 14 9 38 98

N64 Nieuwendammerdijk/

Buiksloterdijk 3 6 5 8 6 9 37

N65 Tuindorp Oostzaan 45 36 54 61 51 181 428

N66 Oostzanerwerf 25 37 60 62 39 101 324

N67 Kadoelen 5 8 16 15 10 25 79

N68 Nieuwendam-Noord 80 69 114 170 105 389 927

N69 Buikslotermeer 56 41 79 100 67 270 613

N70 Banne Buiksloot 59 67 122 163 107 379 897

N71 Buiksloterham 1 2 1 3 – – 7

N72 Nieuwendammerham 1 2 1 – – – 4

N73 Waterland 4 – 6 5 9 12 36

N Amsterdam-Noord 437 415 694 849 552 2055 5002

P75 Spieringhorn – – – – – – –

P76 Slotermeer-Noordoost 51 48 84 110 69 253 615

P77 Slotermeer-Zuidwest 74 84 139 195 152 481 1125

P78 Geuzenveld 72 70 105 150 105 337 839

P79 Eendracht 10 7 15 17 10 19 78

P Geuzenveld-Slotermeer 207 209 343 472 336 1090 2657

Q80 Lutkemeer/Ookmeer 4 – 3 3 2 7 19

Q81 Osdorp-Oost 51 56 72 133 80 291 683

Q82 Osdorp-Midden 66 56 88 141 75 262 688

Q83 De Punt 25 18 33 51 20 88 235

Q84 Middelveldsche

Akerpolder/Sloten 40 37 78 73 44 137 409

Q Osdorp 186 167 274 401 221 785 2034

R85 Slotervaart 74 63 87 144 109 309 786

R86 Overtoomse Veld 50 52 67 90 81 278 618

R87 Westlandgracht 19 13 32 49 29 85 227

R88 Sloter-/Riekerpolder 37 33 58 48 37 92 305

R Slotervaart 180 161 244 331 256 764 1936

T92 Amstel III/Bullewijk 1 1 – – – 2 4

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 188 222 370 327 230 660 1997

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 200 186 297 300 224 568 1775

T95 Nellestein 9 12 18 14 13 18 84

T96 Holendrecht/Reigersbos 98 110 180 187 134 367 1076

T97 Gein 69 81 105 109 83 195 642

T98 Driemond 2 8 7 5 4 8 34

T Zuidoost 567 620 977 942 688 1818 5612


WERK EN INKOMEN

85

29 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar duur niet-werkend, 1 januari 2007 (slot)

t/m 3 4-6 7-12 1-2 2-3 langer dan

bc/std naam bc/std mnd mnd mnd jaar jaar 3 jaar totaal

U27 Weesperzijde 21 29 30 40 38 66 224

U28 Oosterparkbuurt 89 65 98 137 117 263 769

U29 Dapperbuurt 53 48 61 87 93 208 550

U30 Transvaalbuurt 71 63 73 118 115 263 703

U55 Frankendael 42 39 60 73 70 144 428

U56 Middenmeer 30 20 37 56 31 92 266

U57 Betondorp 13 13 16 32 28 63 165

U58 De Omval 8 4 8 6 9 25 60

U Oost-Watergraafsmeer 327 281 383 549 501 1124 3165

V24 Oude Pijp 81 39 90 98 78 318 704

V25 Nieuwe Pijp 68 48 73 81 68 316 654

V26 Diamantbuurt 53 40 68 98 72 294 625

V44 Hoofddorppleinbuurt 41 49 58 57 48 134 387

V45 Schinkelbuurt 14 8 26 25 18 57 148

V46 Willemspark 12 12 16 19 15 39 113

V47 Museumkwartier 19 20 35 29 26 79 208

V48 Stadionbuurt 54 38 58 77 64 227 518

V49 Apollobuurt 14 13 5 17 13 33 95

V50 Duivelseiland 3 8 5 2 – 14 32

V Oud-Zuid 359 275 434 503 402 1511 3484

W52 Scheldebuurt 42 32 54 68 43 169 408

W53 IJselbuurt 24 13 39 38 24 113 251

W54 Rijnbuurt 57 28 70 50 67 166 438

W59 Station Zuid/WTC e.o. 3 – 2 2 – 3 10

W90 Buitenveldert-West 23 31 42 39 22 100 257

W91 Buitenveldert-Oost 14 14 17 15 22 69 151

W Zuideramstel 163 118 224 212 178 620 1515

X99 Onbekend 17 24 27 35 24 90 217

ASD Amsterdam 3905 3662 5543 6749 4925 15139 39923

bron: CWI/O+S

Stadsdelen in cijfers 2007


86

WERK EN INKOMEN

30 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar bemiddelingsfase, 1 januari 2007

direct (nog) niet nader

bemiddel- kort lang bemiddel- te

bc/std naam bc/std baar traject traject baar bepalen totaal

A00 Burgwallen-Oude Zijde 18 36 33 39 5 131

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 18 39 36 22 3 118

A02 Grachtengordel-West 30 70 170 222 9 501

A03 Grachtengordel-Zuid 8 41 15 20 1 85

A04 Nieuwmarkt/Lastage 35 114 115 98 5 367

A05 Haarlemmerbuurt 31 100 113 105 9 358

A06 Jordaan 99 289 319 248 19 974

A07 De Weteringschans 35 75 45 38 5 198

A08 Weesperbuurt/Plantage 23 95 91 72 5 286

A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 56 198 282 231 23 790

A Centrum 353 1057 1219 1095 84 3808

B10 Westelijk Havengebied – 3 6 2 1 12

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 3 1 6 – – 10

B Westpoort 3 4 12 2 1 22

C12 Houthavens 3 4 5 4 – 16

C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 51 127 269 261 22 730

C14 Staatsliedenbuurt 71 193 266 242 25 797

C15 Centrale Markt 13 36 47 34 2 132

C16 Frederik Hendrikbuurt 40 102 147 147 14 450

C Westerpark 178 462 734 688 63 2125

D17 Da Costabuurt 23 57 61 56 1 198

D18 Kinkerbuurt 36 70 123 109 11 349

D19 Van Lennepbuurt 46 94 159 179 21 499

D20 Helmersbuurt 29 90 84 72 11 286

D21 Overtoomse Sluis 36 92 99 90 5 322

D22 Vondelbuurt 8 16 19 13 3 59

D Oud-West 178 419 545 519 52 1713

G31 Indische Buurt West 88 187 334 270 52 931

G32 Indische Buurt Oost 77 149 309 191 45 771

G33 Oostelijk Havengebied 121 185 185 105 24 620

G34 Zeeburgereiland/Nieuwe Diep 1 2 9 2 – 14

G35 IJburg West 26 32 39 16 8 121

G Zeeburg 313 555 876 584 129 2457

H36 Sloterdijk 2 2 2 – – 6

H37 Landlust 86 286 502 350 68 1292

H38 Erasmuspark 19 65 88 82 15 269

H39 De Kolenkit 24 125 200 150 43 542

H Bos en Lommer 131 478 792 582 126 2109

J40 De Krommert 57 171 250 164 32 674

J41 Van Galenbuurt 25 107 143 104 20 399

J42 Hoofdweg e.o. 51 178 270 149 42 690

J43 Westindische Buurt 31 79 103 73 18 304

J De Baarsjes 164 535 766 490 112 2067


WERK EN INKOMEN

87

30 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar bemiddelingsfase, 1 januari 2007 (vervolg)

direct (nog) niet nader

bemiddel- kort lang bemiddel- te

bc/std naam bc/std baar traject traject baar bepalen totaal

N60 Volewijck 52 113 314 230 35 744

N61 IJplein/Vogelbuurt 41 127 302 181 36 687

N62 Tuindorp Nieuwendam 9 30 51 28 3 121

N63 Tuindorp Buiksloot 5 17 54 19 3 98

N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 7 15 12 3 – 37

N65 Tuindorp Oostzaan 26 73 202 118 9 428

N66 Oostzanerwerf 28 84 136 65 11 324

N67 Kadoelen 7 25 28 18 1 79

N68 Nieuwendam-Noord 52 169 417 251 38 927

N69 Buikslotermeer 41 115 267 160 30 613

N70 Banne Buiksloot 56 166 407 228 40 897

N71 Buiksloterham – 1 5 1 – 7

N72 Nieuwendammerham 1 1 1 1 – 4

N73 Waterland 1 18 8 7 2 36

N Amsterdam-Noord 326 954 2204 1310 208 5002

P75 Spieringhorn – – – – – –

P76 Slotermeer-Noordoost 39 141 251 152 32 615

P77 Slotermeer-Zuidwest 56 218 489 295 67 1125

P78 Geuzenveld 56 169 364 216 34 839

P79 Eendracht 9 23 31 13 2 78

P Geuzenveld-Slotermeer 160 551 1135 676 135 2657

Q80 Lutkemeer/Ookmeer 4 1 7 5 2 19

Q81 Osdorp-Oost 42 160 282 159 40 683

Q82 Osdorp-Midden 40 164 285 163 36 688

Q83 De Punt 15 62 91 58 9 235

Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 37 123 158 71 20 409

Q Osdorp 138 510 823 456 107 2034

R85 Slotervaart 54 181 333 182 36 786

R86 Overtoomse Veld 29 126 249 183 31 618

R87 Westlandgracht 16 65 82 54 10 227

R88 Sloter-/Riekerpolder 38 116 96 44 11 305

R Slotervaart 137 488 760 463 88 1936

T92 Amstel III/Bullewijk 2 – 2 – – 4

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 193 267 880 510 147 1997

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 172 217 779 472 135 1775

T95 Nellestein 13 26 31 4 10 84

T96 Holendrecht/Reigersbos 96 170 501 248 61 1076

T97 Gein 83 114 291 114 40 642

T98 Driemond 4 9 17 4 – 34

T Zuidoost 563 803 2501 1352 393 5612

Stadsdelen in cijfers 2007


88

WERK EN INKOMEN

30 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar bemiddelingsfase, 1 januari 2007 (slot)

direct (nog) niet nader

bemiddel- kort lang bemiddel- te

bc/std naam bc/std baar traject traject baar bepalen totaal

U27 Weesperzijde 33 62 79 41 9 224

U28 Oosterparkbuurt 88 153 277 208 43 769

U29 Dapperbuurt 44 117 207 153 29 550

U30 Transvaalbuurt 69 136 266 199 33 703

U55 Frankendael 51 114 159 88 16 428

U56 Middenmeer 39 94 72 51 10 266

U57 Betondorp 14 40 52 53 6 165

U58 De Omval 4 14 34 7 1 60

U Oost-Watergraafsmeer 342 730 1146 800 147 3165

V24 Oude Pijp 88 171 209 212 24 704

V25 Nieuwe Pijp 80 154 194 202 24 654

V26 Diamantbuurt 39 118 248 197 23 625

V44 Hoofddorppleinbuurt 56 124 104 88 15 387

V45 Schinkelbuurt 9 51 48 34 6 148

V46 Willemspark 14 50 27 20 2 113

V47 Museumkwartier 26 89 55 37 1 208

V48 Stadionbuurt 61 107 181 154 15 518

V49 Apollobuurt 19 47 17 9 3 95

V50 Duivelseiland 8 6 9 9 – 32

V Oud-Zuid 400 917 1092 962 113 3484

W52 Scheldebuurt 50 137 103 106 12 408

W53 IJselbuurt 27 64 77 75 8 251

W54 Rijnbuurt 58 115 139 106 20 438

W59 Station Zuid/WTC e.o. 2 5 – 2 1 10

W90 Buitenveldert-West 31 88 83 39 16 257

W91 Buitenveldert-Oost 15 47 51 32 6 151

W Zuideramstel 183 456 453 360 63 1515

X99 Onbekend 23 38 83 66 7 217

ASD Amsterdam 3592 8957 15141 10405 1828 39923

bron: CWI/O+S


WERK EN INKOMEN

89

31 Vestigingen en werkzame personen, 1 januari 2005-2007 1 )

1 januari 2005 1 januari 2006 1 januari 2007 2 )

vest. met vest. met vest. met

bc/std naam bc/std werkz. pers. werkz. pers. werkz. pers. werkz. pers. werkz. pers. werkz. pers.

A00 Burgwallen-Oude Zijde 1224 8578 1208 8695 1157 8506

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 1900 14331 1935 15068 1909 15276

A02 Grachtengordel-West 2067 9465 2085 9323 2048 9464

A03 Grachtengordel-Zuid 1258 7876 1280 7506 1251 7377

A04 Nieuwmarkt/Lastage 1295 8673 1332 8082 1339 8431

A05 Haarlemmerbuurt 1090 4639 1092 4831 1096 4900

A06 Jordaan 2144 5843 2224 6207 2224 6274

A07 De Weteringschans 1484 10888 1494 10594 1491 10640

A08 Weesperbuurt/Plantage 789 9240 811 9985 814 10240

A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 873 4201 907 4122 907 4162

A Centrum 14124 83734 14368 84413 14236 85270

B10 Westelijk Havengebied 960 16273 980 17727 898 17070

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 898 26339 993 27258 1015 28201

B Westpoort 1858 42612 1973 44985 1913 45271

C12 Houthavens 163 300 163 346 162 366

C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 666 2606 689 2689 675 2729

C14 Staatsliedenbuurt 797 1627 830 1700 825 1681

C15 Centrale Markt 317 3170 321 2909 313 2645

C16 Frederik Hendrikbuurt 513 1604 518 1558 527 1458

C Westerpark 2456 9307 2521 9202 2502 8879

D17 Da Costabuurt 443 1248 449 1119 449 1153

D18 Kinkerbuurt 476 1512 492 1394 484 1331

D19 Van Lennepbuurt 505 1134 498 1048 485 1073

D20 Helmersbuurt 804 2262 797 2177 806 2298

D21 Overtoomse Sluis 570 1599 615 1766 621 2193

D22 Vondelbuurt 388 2923 408 2961 384 3162

D Oud-West 3186 10678 3259 10465 3229 11210

G31 Indische Buurt West 535 1525 538 1436 571 1549

G32 Indische Buurt Oost 336 1213 372 1252 377 1395

G33 Oostelijk Havengebied 1454 6075 1513 6605 1573 6943

G34 Zeeburgereiland/Nieuwe Diep 71 424 70 305 65 232

G35 IJburg West 94 131 160 259 325 617

G51 IJburg Zuid 1 13

G Zeeburg 2490 9368 2653 9857 2912 10749

H36 Sloterdijk 17 4288 23 4450 25 4391

H37 Landlust 803 2743 889 3029 892 3149

H38 Erasmuspark 209 557 221 537 239 579

H39 De Kolenkit 150 2377 149 807 150 827

H Bos en Lommer 1179 9965 1282 8823 1306 8946

J40 De Krommert 680 1351 712 1380 725 1421

J41 Van Galenbuurt 235 1144 245 1162 259 1209

J42 Hoofdweg e.o. 489 1158 508 1270 525 1389

J43 Westindische Buurt 363 1628 361 1544 361 1546

J De Baarsjes 1767 5281 1826 5356 1870 5565

Stadsdelen in cijfers 2007


90

WERK EN INKOMEN

31 Vestigingen en werkzame personen, 1 januari 2005-2007 1 )

1 januari 2005 1 januari 2006 1 januari 2007 2 )

vest. met vest. met vest. met

bc/std naam bc/std werkz. pers. werkz. pers. werkz. pers. werkz. pers. werkz. pers. werkz. pers.

N60 Volewijck 396 1527 406 1692 400 1680

N61 IJplein/Vogelbuurt 370 1013 382 1038 357 1015

N62 Tuindorp Nieuwendam 113 242 132 260 141 287

N63 Tuindorp Buiksloot 47 136 48 133 49 142

N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 132 258 143 276 157 286

N65 Tuindorp Oostzaan 305 1548 291 1717 303 1721

N66 Oostzanerwerf 343 726 351 770 376 819

N67 Kadoelen 182 399 199 433 189 437

N68 Nieuwendam-Noord 390 1719 400 1716 380 1695

N69 Buikslotermeer 576 4229 571 3992 568 3794

N70 Banne Buiksloot 352 2307 337 2235 328 2309

N71 Buiksloterham 741 8086 746 8287 743 8121

N72 Nieuwendammerham 288 2478 299 2479 339 2824

N73 Waterland 207 489 226 523 224 548

N Amsterdam-Noord 4442 25157 4531 25551 4554 25678

P75 Spieringhorn 3 245 3 267 3 277

P76 Slotermeer-Noordoost 366 1093 395 1171 389 1182

P77 Slotermeer-Zuidwest 576 2787 581 2763 559 2586

P78 Geuzenveld 327 1295 335 1289 348 1320

P79 Eendracht 94 139 98 144 103 138

P Geuzenveld-Slotermeer 1366 5559 1412 5634 1402 5503

Q80 Lutkemeer/Ookmeer 150 695 159 799 157 819

Q81 Osdorp-Oost 642 3631 675 3463 651 3253

Q82 Osdorp-Midden 258 881 283 971 292 1111

Q83 De Punt 251 1124 233 1108 231 1394

Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 586 1152 634 1307 633 1361

Q Osdorp 1887 7483 1984 7648 1964 7938

R85 Slotervaart 588 9991 612 10213 608 8142

R86 Overtoomse Veld 362 6071 389 6345 374 6167

R87 Westlandgracht 747 9583 715 9004 701 7982

R88 Sloter-/Riekerpolder 627 6070 661 6283 687 8443

R Slotervaart 2324 31715 2377 31845 2370 30734

T92 Amstel III/Bullewijk 1057 33720 1064 32543 1043 36977

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 825 12436 835 12243 822 16682

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 852 3013 825 3022 756 2883

T95 Nellestein 141 579 147 580 141 473

T96 Holendrecht/Reigersbos 518 2085 521 1791 525 2113

T97 Gein 300 886 318 896 306 885

T98 Driemond 63 109 68 118 69 126

T Zuidoost 3756 52828 3778 51193 3662 60139

U27 Weesperzijde 398 2052 395 2424 395 2362

U28 Oosterparkbuurt 706 5255 700 4739 682 4771

U29 Dapperbuurt 567 2987 564 2780 551 2666

U30 Transvaalbuurt 347 718 377 751 389 779

U55 Frankendael 523 11306 530 12944 521 9257

U56 Middenmeer 860 3832 916 4098 950 4098

U57 Betondorp 106 304 107 305 109 315

U58 De Omval 420 10743 419 10928 410 11499

U Oost-Watergraafsmeer 3927 37197 4008 38969 4007 35747


WERK EN INKOMEN

91

31 Vestigingen en werkzame personen, 1 januari 2005-2007 1 )

1 januari 2005 1 januari 2006 1 januari 2007 2 )

vest. met vest. met vest. met

bc/std naam bc/std werkz. pers. werkz. pers. werkz. pers. werkz. pers. werkz. pers. werkz. pers.

V24 Oude Pijp 1630 4528 1682 4588 1685 4544

V25 Nieuwe Pijp 967 4006 1018 4264 1033 4325

V26 Diamantbuurt 387 934 392 946 415 971

V44 Hoofddorppleinbuurt 954 5385 977 5431 964 5775

V45 Schinkelbuurt 369 2890 364 2532 337 2554

V46 Willemspark 1102 4031 1115 3914 1107 3845

V47 Museumkwartier 2125 10532 2138 10264 2117 10044

V48 Stadionbuurt 654 3223 718 3460 725 3325

V49 Apollobuurt 1097 4853 1109 4838 1140 5580

V50 Duivelseiland 156 670 155 639 160 672

V Oud-Zuid 9441 41052 9668 40876 9683 41635

W52 Scheldebuurt 1024 3182 1043 3173 1042 3079

W53 IJselbuurt 324 651 342 761 342 751

W54 Rijnbuurt 578 3511 603 3552 616 3537

W59 Station Zuid/WTC e.o. 579 7750 560 7917 574 7475

W90 Buitenveldert-West 1058 18489 1144 19216 1212 19892

W91 Buitenveldert-Oost 461 4819 452 4950 441 5243

W Zuideramstel 4024 38402 4144 39569 4227 39977

ASD Amsterdam 58227 410338 59784 414386 59837 423241

1

) Personen 12 uur of meer per week werkzaam. bron: O+S

2

) De toename van 8.855 werkzame personen in 2006 is voor een groot deel (5.670)

het gevolg van een administratieve correctie in de financiële sector.

J Werkzame personen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar per buurtcombinatie, 1 januari 2007 1 )

Amsterdam: 781

buiten beschouwing

tot 250

250 – < 500

500 – < 750

750 – < 1000

1000 – < 1250

1250 en meer

1

) Personen 12 uur of meer per week werkzaam. bron: O+S

Stadsdelen in cijfers 2007


92

WERK EN INKOMEN

32 Werkzame personen naar secties, 1 januari 2007 1 )

stadsdeel

totaal

sectie A B C D G H J N P Q R T U V W ASD

A landbouw, jacht en bosbouw 45 3 6 4 4 2 5 71 1 295 1 15 10 8 60 530

C winning van delfstoffen 1 40 – – – – – – – – – – – – 37 78

D industrie 2486 7044 540 330 456 126 152 3088 238 233 602 1649 853 988 298 19083

E prod. en distributie energie 2 433 – 1 18 – – 17 – – – – – – 126 597

F bouwnijverheid 874 2189 253 265 611 363 197 2184 267 320 305 1327 579 1144 693 11571

G1 groothandel 2350 5412 1363 251 350 686 156 1079 129 406 4794 4115 716 952 675 23434

G2 rep. en handel consumentenart. 8389 1449 742 1456 738 488 658 2575 728 1239 781 3867 1782 4287 1752 30931

H horeca 12519 165 423 1158 550 167 247 532 125 288 353 596 1164 3395 994 22676

I1 transport en logistiek 3992 5659 152 234 235 159 106 1642 254 299 1158 876 397 1675 1282 18120

I2 post en telecommunicatie 459 4169 158 57 764 48 37 252 34 110 351 2831 360 330 370 10330

J financiële instellingen 9478 1743 163 254 573 3094 76 387 71 213 819 17123 4304 2147 6004 46449

K onroerend goed, zakelijke diensten 17558 9954 2349 2790 3083 1091 1486 5435 764 1295 6728 12823 10838 14451 10721 101366

L overheid en sociale verzekeringen 6559 4321 486 452 450 1538 525 1087 552 632 3129 1892 3962 1251 1916 28752

M onderwijs 4923 377 401 630 801 563 402 1814 1037 933 2539 2366 3856 2268 4496 27406

N gezondheids- en welzijnszorg 6182 540 1197 2240 918 333 1118 4306 1074 1306 8229 9264 4728 4526 8360 54321

O milieu, cultuur, recreatie, ov. dnstv. 9399 1773 646 1051 1198 288 400 1209 229 369 945 1395 2198 4167 2175 27442

Q extra-territoriale lichamen en org. 54 – – 37 – – – – – – – – – 46 18 155

totaal 85270 45271 8879 11210 10749 8946 5565 25678 5503 7938 30734 60139 35747 41635 39977 423241

1 ) Personen 12 uur of meer per week werkzaam. bron: O+S


WERK EN INKOMEN

93

33 Uitkeringen bij de Dienst Werk en Inkomen, 1 januari 2006-2007

WWB (thuiswonenden)

totaal

ioaw + ioaz

tot 65 jaar

bc/std naam bc/std 65 jaar e.o. 2007 2006 2007 2006

A00 Burgwallen-Oude Zijde 117 14 131 120 3 1

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 75 10 85 88 1 2

A02 Grachtengordel-West 800 6 806 959 3 4

A03 Grachtengordel-Zuid 44 4 48 45 3 5

A04 Nieuwmarkt/Lastage 310 54 364 372 4 7

A05 Haarlemmerbuurt 291 23 314 314 10 7

A06 Jordaan 810 92 902 894 15 12

A07 De Weteringschans 178 4 182 181 3 3

A08 Weesperbuurt/Plantage 243 35 278 284 3 4

A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 774 73 847 850 6 8

A Centrum 3642 315 3957 4107 51 53

B10 Westelijk Havengebied 11 – 11 10 – –

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 4 – 4 4 – –

B Westpoort 15 – 15 14 – –

C12 Houthavens 17 – 17 17 – –

C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 853 109 962 1010 8 14

C14 Staatsliedenbuurt 782 90 872 896 5 9

C15 Centrale Markt 123 21 144 153 1 2

C16 Frederik Hendrikbuurt 438 51 489 509 6 4

C Westerpark 2213 271 2484 2585 20 29

D17 Da Costabuurt 162 19 181 182 4 5

D18 Kinkerbuurt 330 39 369 363 2 5

D19 Van Lennepbuurt 463 84 547 543 6 7

D20 Helmersbuurt 214 27 241 246 5 4

D21 Overtoomse Sluis 261 32 293 311 4 5

D22 Vondelbuurt 47 2 49 55 – –

D Oud-West 1477 203 1680 1700 21 26

G31 Indische Buurt West 896 174 1070 1181 5 12

G32 Indische Buurt Oost 830 166 996 1039 8 7

G33 Oostelijk Havengebied 432 48 480 487 10 9

G34 Zeeburgereiland/Nieuwe Diep 8 1 9 8 – –

G35 IJburg West 126 12 138 73 – 2

G Zeeburg 2292 401 2693 2788 23 30

H36 Sloterdijk 3 – 3 3 – –

H37 Landlust 1180 160 1340 1381 5 9

H38 Erasmuspark 217 22 239 272 3 5

H39 De Kolenkit 553 64 617 648 1 7

H Bos en Lommer 1953 246 2199 2304 9 21

J40 De Krommert 572 77 649 693 2 6

J41 Van Galenbuurt 426 55 481 506 1 2

J42 Hoofdweg e.o. 641 117 758 793 7 12

J43 Westindische Buurt 245 38 283 302 4 5

J De Baarsjes 1884 287 2171 2294 14 25

Stadsdelen in cijfers 2007


94

WERK EN INKOMEN

33 Uitkeringen bij de Dienst Werk en Inkomen, 1 januari 2006-2007 (vervolg)

WWB (thuiswonenden)

totaal

ioaw + ioaz

tot 65 jaar

bc/std naam bc/std 65 jaar e.o. 2007 2006 2007 2006

N60 Volewijck 687 72 759 781 5 10

N61 IJplein/Vogelbuurt 654 101 755 744 10 15

N62 Tuindorp Nieuwendam 112 23 135 140 2 4

N63 Tuindorp Buiksloot 72 10 82 88 1 2

N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 5 – 5 6 1 1

N65 Tuindorp Oostzaan 349 43 392 382 – 6

N66 Oostzanerwerf 213 28 241 231 4 8

N67 Kadoelen 34 1 35 32 – 2

N68 Nieuwendam-Noord 749 73 822 881 4 6

N69 Buikslotermeer 465 54 519 514 5 9

N70 Banne Buiksloot 690 88 778 809 10 15

N71 Buiksloterham 4 – 4 1 – 1

N72 Nieuwendammerham 1 1 2 2 – –

N73 Waterland 7 – 7 7 3 3

N Amsterdam-Noord 4042 494 4536 4618 45 82

P75 Spieringhorn – – – – – –

P76 Slotermeer-Noordoost 583 80 663 650 7 11

P77 Slotermeer-Zuidwest 980 157 1137 1184 13 20

P78 Geuzenveld 743 101 844 862 7 13

P79 Eendracht 32 12 44 50 2 2

P Geuzenveld-Slotermeer 2338 350 2688 2746 29 46

Q80 Lutkemeer/Ookmeer 23 1 24 26 – 1

Q81 Osdorp-Oost 559 99 658 688 5 10

Q82 Osdorp-Midden 619 112 731 708 4 11

Q83 De Punt 227 46 273 269 3 5

Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 210 47 257 268 5 5

Q Osdorp 1638 305 1943 1959 17 32

R85 Slotervaart 633 114 747 764 8 12

R86 Overtoomse Veld 524 99 623 605 1 5

R87 Westlandgracht 182 28 210 267 1 5

R88 Sloter-/Riekerpolder 135 27 162 168 1 1

R Slotervaart 1474 268 1742 1804 11 23

T92 Amstel III/Bullewijk 5 – 5 5 – –

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 1964 313 2277 2375 6 7

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 1839 356 2195 2084 7 7

T95 Nellestein 35 8 43 30 – 2

T96 Holendrecht/Reigersbos 973 270 1243 1207 9 9

T97 Gein 505 84 589 604 4 3

T98 Driemond 10 1 11 8 1 2

T Zuidoost 5331 1032 6363 6313 27 30

U27 Weesperzijde 175 28 203 198 5 6

U28 Oosterparkbuurt 710 119 829 852 10 11

U29 Dapperbuurt 632 120 752 765 7 9

U30 Transvaalbuurt 703 139 842 843 6 8

U55 Frankendael 405 82 487 478 9 15

U56 Middenmeer 159 45 204 229 3 3

U57 Betondorp 191 50 241 261 2 5

U58 De Omval 7 – 7 9 – 1

U Oost-Watergraafsmeer 2982 583 3565 3635 42 58


WERK EN INKOMEN

95

33 Uitkeringen bij de Dienst Werk en Inkomen, 1 januari 2006-2007 (slot)

WWB (thuiswonenden)

totaal

ioaw + ioaz

tot 65 jaar

bc/std naam bc/std 65 jaar e.o. 2007 2006 2007 2006

V24 Oude Pijp 597 72 669 740 10 14

V25 Nieuwe Pijp 627 95 722 760 8 11

V26 Diamantbuurt 585 129 714 733 6 9

V44 Hoofddorppleinbuurt 305 25 330 334 5 5

V45 Schinkelbuurt 151 23 174 171 1 1

V46 Willemspark 62 11 73 77 2 4

V47 Museumkwartier 124 7 131 135 3 5

V48 Stadionbuurt 531 89 620 632 10 9

V49 Apollobuurt 23 3 26 25 2 1

V50 Duivelseiland 23 3 26 31 – –

V Oud-Zuid 3028 457 3485 3638 47 59

W52 Scheldebuurt 243 33 276 297 7 6

W53 IJselbuurt 230 28 258 278 3 7

W54 Rijnbuurt 402 55 457 456 5 10

W59 Station Zuid/WTC e.o. 2 – 2 2 – –

W90 Buitenveldert-West 166 50 216 231 7 7

W91 Buitenveldert-Oost 129 24 153 144 3 5

W Zuideramstel 1172 190 1362 1408 25 35

X99 Onbekend 39 8 47 27 – –

ASD Amsterdam 35520 5410 40930 41940 381 549

bron: DWI/O+S

K

WWB-uitkeringen (thuiswonend jonger dan 65 jaar) per 100 inwoners van 15-64 jaar

per buurtcombinatie, 1 januari 2007

Amsterdam: 6,6%

buiten beschouwing

0% – < 3%

3% – < 6%

6% – < 8%

8% – < 10%

10% – < 12%

12% – < 14%

bron: DWI/O+S

Stadsdelen in cijfers 2007


96

WERK EN INKOMEN

34 Uitkeringen WIA naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2007

leeftijdsgroepen in jaren

waarvan

naam std 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 totaal WGA IVA

A Centrum – 12 25 27 16 80 71 9

B Westpoort – – – – – – – –

C Westerpark 1 9 13 13 10 46 39 7

D Oud-West – 4 13 12 7 36 29 7

G Zeeburg – 9 18 14 7 48 39 9

H Bos en Lommer 2 12 22 16 7 59 54 5

J De Baarsjes 1 9 20 17 12 59 53 6

N Amsterdam-Noord – 18 31 48 24 121 109 12

P Geuzenveld-Slotermeer – 9 14 21 11 55 48 7

Q Osdorp 3 9 16 25 10 63 53 10

R Slotervaart 2 11 11 18 9 51 43 8

T Zuidoost – 12 25 51 25 113 99 14

U Oost-Watergraafsmeer 1 16 24 26 15 82 74 8

V Oud-Zuid 2 12 25 22 17 78 73 5

W Zuideramstel – 7 15 14 21 57 47 10

totaal 12 149 272 324 191 948 831 117

bron: UWV

35 Uitkeringen WAO naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2007

leeftijdsgroepen in jaren

totaal

naam std 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 2007 2006

A Centrum 3 91 426 1011 1572 3103 3463

B Westpoort – – 2 5 4 11 9

C Westerpark 2 60 251 566 731 1610 1832

D Oud-West – 34 222 468 669 1393 1557

G Zeeburg 3 50 231 468 540 1292 2072

H Bos en Lommer 2 70 233 426 617 1348 1564

J De Baarsjes 1 72 269 507 744 1593 1827

N Amsterdam-Noord 7 188 754 1567 2403 4919 5490

P Geuzenveld-Slotermeer 1 102 346 740 975 2164 2405

Q Osdorp 3 83 347 638 902 1973 2177

R Slotervaart 2 69 303 644 840 1858 2028

T Zuidoost 6 100 487 1240 1760 3593 4002

U Oost-Watergraafsmeer 5 115 529 1163 1748 3560 3195

V Oud-Zuid 1 110 522 1013 1787 3433 3878

W Zuideramstel 3 61 232 555 1016 1867 2075

X onbekend 1 22 47 51 58 179 30

totaal 2007 40 1227 5201 11062 16366 33896

totaal 2006 74 1746 6557 12336 16891 37604

bron: UWV


WERK EN INKOMEN

97

36 Uitkeringen WAZ naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2007

leeftijdsgroepen in jaren

totaal

naam std 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 2007 2006

A Centrum – 1 18 69 158 246 272

B Westpoort – – – – 1 1 1

C Westerpark – 2 6 25 39 72 84

D Oud-West – – 4 14 33 51 63

G Zeeburg – 1 8 23 33 65 63

H Bos en Lommer – – 3 6 19 28 40

J De Baarsjes – – 11 13 26 50 55

N Amsterdam-Noord – – 13 55 112 180 204

P Geuzenveld-Slotermeer – 2 8 14 37 61 69

Q Osdorp – 1 7 16 47 71 80

R Slotervaart – – 6 17 48 71 74

T Zuidoost – – 6 23 55 84 96

U Oost-Watergraafsmeer – 1 4 22 64 91 107

V Oud-Zuid – 2 16 63 92 173 209

W Zuideramstel – 1 11 29 94 135 148

X onbekend – – – – – – 3

totaal 2007 – 11 121 389 858 1379

totaal 2006 – 16 161 457 934 1568

bron: UWV

37 Uitkeringen Wajong naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2007

leeftijdsgroepen in jaren

totaal

naam std 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 2007 2006

A Centrum 51 92 96 97 95 431 454

B Westpoort – – 1 – – 1 1

C Westerpark 40 62 58 38 52 250 227

D Oud-West 53 69 59 73 60 314 298

G Zeeburg 76 72 64 55 42 309 260

H Bos en Lommer 49 55 39 25 25 193 180

J De Baarsjes 43 51 40 34 23 191 182

N Amsterdam-Noord 204 160 205 165 110 844 810

P Geuzenveld-Slotermeer 90 89 63 60 55 357 334

Q Osdorp 101 91 82 48 28 350 342

R Slotervaart 74 65 46 33 31 249 236

T Zuidoost 215 155 80 92 75 617 561

U Oost-Watergraafsmeer 99 123 108 111 66 507 506

V Oud-Zuid 88 117 126 89 90 510 502

W Zuideramstel 29 64 52 46 43 234 233

X onbekend – – – – – – 5

totaal 2007 1212 1265 1119 966 795 5357

totaal 2006 1043 1179 1096 1015 798 5131

bron: UWV

Stadsdelen in cijfers 2007


98

WERK EN INKOMEN

38 Uitkeringen WW naar leeftijdsgroepen, 1 januari 2007

leeftijdsgroepen in jaren

totaal

naam std 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 2007 2006

A Centrum 11 185 461 537 390 1584 1978

B Westpoort – 1 – 1 5 7 5

C Westerpark 9 89 261 228 130 717 938

D Oud-West 6 94 240 207 135 682 889

G Zeeburg 13 121 312 290 131 867 1034

H Bos en Lommer 11 105 182 124 73 495 678

J De Baarsjes 14 111 234 167 100 626 870

N Amsterdam-Noord 32 178 419 421 350 1400 1668

P Geuzenveld-Slotermeer 13 99 195 215 118 640 841

Q Osdorp 23 81 164 178 154 600 796

R Slotervaart 15 68 168 185 143 579 770

T Zuidoost 36 199 459 560 367 1621 1995

U Oost-Watergraafsmeer 19 138 315 359 252 1083 1346

V Oud-Zuid 9 203 443 411 344 1410 1885

W Zuideramstel 1 91 235 204 244 775 899

X onbekend – – – – – – 5

totaal 2007 212 1763 4088 4087 2936 13086

totaal 2006 355 3081 5796 4563 2802 16597

bron: UWV

L Uitkeringen UWV, 1 januari 1998-2007

bron: UWV


WERK EN INKOMEN

99

39 Toegekende aanvragen huursubsidie/-toeslag en gemiddelde huursubsidie/-toeslag van (minima)

huishoudens, 1 juli 2003-1 juli 2006

alle huishoudens

toegekende aanvragen

huursubsidie/-toeslag

gemiddelde huursubsidie/-toeslag

per jaar (x 1 euro)

naam std 2003/’04 2004/’05 2005/’06 2003/’04 2004/’05 2005/’06

A Centrum 6195 6717 6443 1487 1432 1510

B Westpoort – – – – – –

C Westerpark 3909 4409 4177 1437 1337 1427

D Oud-West 2874 2991 2893 1417 1389 1492

G Zeeburg 4325 4444 4380 1696 1689 1807

H Bos en Lommer 3795 3780 3546 1279 1280 1370

J De Baarsjes 4141 4230 4070 1327 1332 1420

N Amsterdam-Noord 10710 11176 11135 1718 1709 1757

P Geuzenveld-Slotermeer 4633 4728 4552 1477 1474 1563

Q Osdorp 4512 4663 4558 1633 1652 1756

R Slotervaart 3930 3976 3838 1738 1729 1811

T Zuidoost 11703 11753 10912 1942 1942 2025

U Oost-Watergraafsmeer 7052 7081 7011 1510 1515 1595

V Oud-Zuid 6613 6717 6463 1362 1358 1446

W Zuideramstel 4026 4018 3827 1675 1653 1738

ASD Amsterdam 78418 80683 77805 1596 1582 1664

naam std

minima huishoudens

A Centrum 4826 5365 5172 1567 1485 1572

B Westpoort – – – – – –

C Westerpark 2954 3460 3344 1517 1381 1470

D Oud-West 2193 2363 2306 1485 1444 1558

G Zeeburg 3128 3201 3197 1812 1813 1940

H Bos en Lommer 2880 2920 2768 1362 1361 1440

J De Baarsjes 3207 3322 3172 1408 1413 1505

N Amsterdam-Noord 7060 7505 7605 1917 1886 1917

P Geuzenveld-Slotermeer 3294 3412 3306 1573 1586 1665

Q Osdorp 2972 3215 3105 1791 1798 1911

R Slotervaart 2722 2799 2700 1907 1891 1978

T Zuidoost 7880 8224 7712 2173 2151 2236

U Oost-Watergraafsmeer 5246 5359 5427 1589 1591 1665

V Oud-Zuid 5145 5355 5148 1436 1427 1517

W Zuideramstel 2823 2880 2755 1829 1799 1887

ASD Amsterdam 56330 59380 57717 1716 1689 1772

bron: VROM/O+S

Stadsdelen in cijfers 2007


100

WERK EN INKOMEN

40 Kerncijfers inkomen, 2004

gemiddeld

besteedb.

gemiddeld inkomen gemiddeld index

besteedb. personen per pers. met besteedb. gestand.

inkomen met 52 weken inkomen inkomen

per inw. 52 weken inkomen huis- per huish. huish.

inwoners (x 1.000 inkomen (x 1.000 houdens (x 1.000 (Ned. =

bc/std naam bc/std (x 1.000) euro) (x 1.000) euro) (x 1.000) euro) 100)

A00 Burgwallen-Oude Zijde 3,7 13,6 2,4 19,4 2,0 24,2 102,0

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 3,7 13,7 2,4 20,2 2,0 24,4 105,0

A02 Grachtengordel-West 8,4 17,5 5,4 27,0 4,8 31,1 126,2

A03 Grachtengordel-Zuid 4,2 18,1 2,7 27,1 2,1 35,6 142,1

A04 Nieuwmarkt/Lastage 8,8 15,1 5,8 21,0 4,9 26,0 105,9

A05 Haarlemmerbuurt 7,1 14,1 5,0 20,2 4,1 25,7 102,0

A06 Jordaan 18,8 14,6 13,1 19,8 10,7 24,5 101,5

A07 De Weteringschans 6,9 17,1 4,5 24,8 3,6 31,3 124,3

A08 Weesperbuurt/Plantage 7,6 14,3 5,4 20,9 3,8 27,3 110,4

A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 12,1 12,6 7,5 18,3 6,1 23,2 92,1

A Centrum 81,2 14,9 54,3 21,4 44,2 26,6 108,4

B10 Westelijk Havengebied 0,2 8,6 x x 0,1 13,2 52,0

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 0,1 x x x x x x

B Westpoort 0,3 8,5 x x 0,1 14,5 56,4

C12 Houthavens 1,0 13,2 0,6 19,6 0,4 29,5 122,3

C13 Spaarndammer- en

Zeeheldenbuurt 10,5 11,0 6,7 15,9 5,3 20,6 80,2

C14 Staatsliedenbuurt 12,1 12,1 7,7 17,0 6,6 21,1 86,6

C15 Centrale Markt 2,3 12,2 1,5 19,2 1,1 26,8 96,5

C16 Frederik Hendrikbuurt 7,6 12,5 5,3 16,8 4,5 20,9 85,6

C Westerpark 33,6 11,9 21,8 16,8 17,8 21,4 85,6

D17 Da Costabuurt 4,3 13,4 3,1 18,6 2,5 23,6 95,5

D18 Kinkerbuurt 5,2 12,0 3,5 16,2 2,8 20,5 83,7

D19 Van Lennepbuurt 6,6 11,6 4,3 16,1 3,7 20,0 82,2

D20 Helmersbuurt 6,8 15,4 4,8 21,1 3,8 27,1 108,9

D21 Overtoomse Sluis 7,2 14,0 5,3 19,0 4,2 24,5 99,5

D22 Vondelbuurt 1,7 17,9 1,1 27,5 0,9 35,5 140,1

D Oud-West 31,8 13,6 22,0 18,8 17,9 23,9 97,0

G31 Indische Buurt West 12,7 9,9 7,6 15,0 6,1 20,0 77,7

G32 Indische Buurt Oost 10,7 10,2 6,3 15,8 4,9 21,3 80,7

G33 Oostelijk Havengebied 16,6 15,8 10,7 23,0 7,5 33,9 124,3

G34+ Zeeburgereiland/Nieuwe Diep +

G35 IJburg West 2,2 12,8 1,1 21,1 0,7 34,2 116,3

G Zeeburg 42,2 12,4 25,7 18,8 19,2 26,3 98,0

H36 Sloterdijk 0,1 x x x 0,1 22,6 91,6

H37 Landlust 18,2 10,1 10,7 15,6 8,6 20,9 79,7

H38 Erasmuspark 5,4 11,1 3,6 16,6 2,8 22,2 85,6

H39 De Kolenkit 7,4 7,5 3,0 13,9 2,3 20,9 68,8

H Bos en Lommer 31,0 9,8 17,4 15,5 13,7 21,2 79,2

J40 De Krommert 12,1 11,5 7,6 16,6 5,8 22,8 87,6

J41 Van Galenbuurt 5,7 10,5 3,4 15,6 2,9 19,1 77,2

J42 Hoofdweg e.o. 10,2 11,0 6,6 16,0 5,2 20,8 81,7

J43 Westindische Buurt 6,5 13,4 4,6 18,0 3,4 24,7 97,5

J De Baarsjes 34,5 11,5 22,1 16,6 17,4 22,0 86,1


WERK EN INKOMEN

101

40 Kerncijfers inkomen, 2004 (vervolg)

gemiddeld

besteedb.

gemiddeld inkomen gemiddeld index

besteedb. personen per pers. met besteedb. gestand.

inkomen met 52 weken inkomen inkomen

per inw. 52 weken inkomen huis- per huish. huish.

inwoners (x 1.000 inkomen (x 1.000 houdens (x 1.000 (Ned. =

bc/std naam bc/std (x 1.000) euro) (x 1.000) euro) (x 1.000) euro) 100)

N60 Volewijck 10,2 9,7 5,9 14,5 4,5 20,1 74,8

N61 IJplein/Vogelbuurt 8,2 9,5 4,8 15,4 4,0 20,4 75,7

N62 Tuindorp Nieuwendam 3,4 12,1 2,4 15,6 1,7 23,1 86,6

N63 Tuindorp Buiksloot 1,9 11,0 1,3 14,8 0,8 23,8 83,7

N64 Nieuwendammerdijk/

Buiksloterdijk 1,6 14,7 1,1 22,2 0,7 38,1 127,2

N65 Tuindorp Oostzaan 9,3 11,1 7,0 15,0 4,7 22,7 82,7

N66 Oostzanerwerf 9,0 12,0 5,5 17,8 3,6 28,2 97,5

N67 Kadoelen 2,9 12,6 2,0 17,5 1,2 30,1 101,5

N68 Nieuwendam-Noord 13,4 9,7 7,5 16,2 5,5 23,3 82,7

N69 Buikslotermeer 11,8 12,1 8,0 17,1 5,6 24,8 93,6

N70 Banne Buiksloot 13,8 10,7 8,3 16,4 6,0 23,3 84,7

N71 Buiksloterham 0,3 9,8 0,3 13,4 0,1 24,7 88,6

N72 Nieuwendammerham 0,1 x x x 0,1 29,3 104,5

N73 Waterland 2,1 14,8 1,3 21,2 0,8 35,5 119,8

N Amsterdam-Noord 88,1 11,0 55,7 16,3 39,3 24,0 86,6

P75 Spieringhorn 0,0 x x x x x x

P76 Slotermeer-Noordoost 9,0 10,3 5,2 16,0 4,1 21,8 82,2

P77 Slotermeer-Zuidwest 16,2 10,5 9,5 16,0 7,2 22,3 83,7

P78 Geuzenveld 13,3 9,5 7,3 15,4 5,1 22,9 79,7

P79 Eendracht 2,3 12,6 1,7 18,4 1,0 32,5 107,4

P Geuzenveld-Slotermeer 40,9 10,2 23,7 16,0 17,5 23,0 83,7

Q80 Lutkemeer/Ookmeer 0,9 9,2 0,5 15,3 0,3 25,8 84,2

Q81 Osdorp-Oost 14,4 12,0 9,7 16,7 7,1 23,9 92,6

Q82 Osdorp-Midden 9,7 9,3 5,5 15,0 4,0 21,6 77,7

Q83 De Punt 4,9 11,6 3,2 16,8 2,3 24,1 90,1

Q84 Middelveldsche

Akerpolder/Sloten 14,9 12,4 8,5 19,5 5,2 32,9 107,9

Q Osdorp 44,7 11,4 27,3 17,2 18,9 26,0 93,1

R85 Slotervaart 16,1 11,8 10,3 17,6 7,2 25,3 93,6

R86 Overtoomse Veld 9,6 9,6 5,0 16,7 3,6 24,5 87,1

R87 Westlandgracht 5,5 12,3 3,8 18,3 2,9 26,2 102,5

R88 Sloter-/Riekerpolder 13,4 14,2 8,8 21,4 5,4 35,7 121,8

R Slotervaart 44,6 12,1 27,8 18,8 19,1 28,2 101,5

T92 Amstel III/Bullewijk 0,1 5,2 x x 0,1 13,3 56,9

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 22,0 9,5 11,5 16,0 9,9 20,0 74,8

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 23,6 10,1 13,3 16,8 10,8 21,8 81,7

T95 Nellestein 2,7 15,5 2,0 20,0 1,4 27,5 109,9

T96 Holendrecht/Reigersbos 18,4 11,5 11,3 17,2 8,2 24,7 89,6

T97 Gein 12,3 11,4 7,5 17,8 5,2 26,9 92,6

T98 Driemond 1,5 13,3 1,0 18,8 0,6 33,9 113,4

T Zuidoost 80,6 10,7 46,5 17,0 36,1 23,1 84,7

Stadsdelen in cijfers 2007


102

WERK EN INKOMEN

40 Kerncijfers inkomen, 2004 (slot)

gemiddeld

besteedb.

gemiddeld inkomen gemiddeld index

besteedb. personen per pers. met besteedb. gestand.

inkomen met 52 weken inkomen inkomen

per inw. 52 weken inkomen huis- per huish. huish.

inwoners (x 1.000 inkomen (x 1.000 houdens (x 1.000 (Ned. =

bc/std naam bc/std (x 1.000) euro) (x 1.000) euro) (x 1.000) euro) 100)

U27 Weesperzijde 4,5 13,7 3,1 19,5 2,5 25,3 100,0

U27 Weesperzijde 4,5 13,3 3,0 19,2 2,4 25,0 97,5

U28 Oosterparkbuurt 10,6 11,6 7,1 16,6 5,7 21,6 85,6

U29 Dapperbuurt 8,4 11,0 5,5 16,0 4,5 20,7 81,2

U30 Transvaalbuurt 9,7 10,5 5,7 16,5 4,5 22,1 83,2

U55 Frankendael 9,4 13,0 6,5 17,7 4,5 25,2 95,5

U56 Middenmeer 11,9 15,1 7,8 21,6 5,4 31,8 116,3

U57 Betondorp 3,1 11,7 2,5 14,8 2,0 19,5 78,7

U58 De Omval 1,0 20,2 0,7 30,4 0,5 45,1 186,6

U Oost-Watergraafsmeer 58,7 12,5 39,0 18,0 29,4 24,5 94,1

V24 Oude Pijp 13,8 13,3 9,3 18,3 7,9 22,2 93,6

V25 Nieuwe Pijp 11,5 12,9 8,2 17,7 6,5 22,5 92,6

V26 Diamantbuurt 8,2 11,5 5,4 16,2 4,3 21,4 84,2

V44 Hoofddorppleinbuurt 10,8 15,4 7,6 20,4 5,9 26,9 108,9

V45 Schinkelbuurt 3,8 14,1 2,5 19,4 1,9 25,1 102,5

V46 Willemspark 5,1 20,0 3,4 29,4 2,4 41,8 155,4

V47 Museumkwartier 11,5 20,0 7,3 29,9 5,4 40,5 154,5

V48 Stadionbuurt 9,7 13,6 6,5 18,0 5,1 23,5 94,6

V49 Apollobuurt 8,1 21,3 5,0 34,1 3,6 48,3 176,2

V50 Duivelseiland 1,2 16,9 0,8 22,7 0,6 27,7 118,3

V Oud-Zuid 83,7 15,6 55,8 22,0 43,6 28,6 113,4

W52 Scheldebuurt 13,2 16,0 9,4 21,8 6,9 30,3 116,8

W53 IJselbuurt 5,2 13,5 3,5 18,7 2,8 24,4 98,0

W54 Rijnbuurt 8,6 14,3 6,2 18,5 4,8 24,3 98,0

W59 Station Zuid/WTC e.o. 1,1 23,1 1,1 31,3 0,8 42,3 165,3

W90 Buitenveldert-West 11,8 16,4 8,2 21,8 6,1 29,5 117,3

W91 Buitenveldert-Oost 7,2 17,7 5,3 22,9 3,7 31,0 126,2

W Zuideramstel 47,0 16,0 33,6 21,4 25,1 28,8 114,4

ASD Amsterdam 743,0 12,6 472,9 18,6 359,3 25,2 96,5

bron: CBS/RIO 2004


WERK EN INKOMEN

103

41 Personen met 52 weken inkomen en gemiddeld besteedbaar inkomen naar geslacht, 2004

personen met 52 weken inkomen gemiddeld besteedbaar inkomen

(x 1.000) (x 1.000 euro)

bc/std naam bc/std totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen

A00 Burgwallen-Oude Zijde 2,4 1,4 0,9 19,4 20,7 17,5

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 2,4 1,4 1,0 20,2 22,0 17,8

A02 Grachtengordel-West 5,4 3,1 2,3 27,0 30,4 22,3

A03 Grachtengordel-Zuid 2,7 1,6 1,2 27,1 31,2 21,6

A04 Nieuwmarkt/Lastage 5,8 3,1 2,8 21,0 23,5 18,3

A05 Haarlemmerbuurt 5,0 2,6 2,4 20,2 21,8 18,6

A06 Jordaan 13,1 6,6 6,5 19,8 22,1 17,3

A07 De Weteringschans 4,5 2,4 2,1 24,8 28,2 20,7

A08 Weesperbuurt/Plantage 5,4 2,5 2,9 20,9 23,8 18,4

A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 7,5 3,8 3,6 18,3 19,2 17,3

A Centrum 54,3 28,6 25,6 21,4 23,8 18,6

B10 Westelijk Havengebied x x x x x x

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk x x x x x x

B Westpoort x x x x x x

C12 Houthavens 0,6 0,3 0,3 19,6 20,3 18,9

C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 6,7 3,3 3,4 15,9 17,0 14,8

C14 Staatsliedenbuurt 7,7 4,1 3,6 17,0 17,6 16,2

C15 Centrale Markt 1,5 0,7 0,8 19,2 20,2 18,2

C16 Frederik Hendrikbuurt 5,3 2,7 2,6 16,8 17,5 16,1

C Westerpark 21,8 11,1 10,7 16,8 17,7 15,9

D17 Da Costabuurt 3,1 1,6 1,5 18,6 20,5 16,7

D18 Kinkerbuurt 3,5 1,9 1,6 16,2 17,3 15,0

D19 Van Lennepbuurt 4,3 2,1 2,2 16,1 16,5 15,8

D20 Helmersbuurt 4,8 2,3 2,5 21,1 23,2 19,2

D21 Overtoomse Sluis 5,3 2,5 2,7 19,0 20,8 17,3

D22 Vondelbuurt 1,1 0,6 0,5 27,5 32,4 21,9

D Oud-West 22,0 11,0 11,0 18,8 20,5 17,2

G31 Indische Buurt West 7,6 4,1 3,5 15,0 16,1 13,8

G32 Indische Buurt Oost 6,3 3,1 3,2 15,8 16,3 15,5

G33 Oostelijk Havengebied 10,7 5,6 5,1 23,0 25,4 20,4

G34+G35 Zeeburgereiland/Nieuwe Diep +

IJburg West 1,1 0,5 0,5 21,1 24,0 18,3

G Zeeburg 25,7 13,4 12,3 18,8 20,4 17,2

H36 Sloterdijk x x x x x x

H37 Landlust 10,7 5,5 5,2 15,6 17,0 14,2

H38 Erasmuspark 3,6 1,9 1,7 16,6 17,8 15,3

H39 De Kolenkit 3,0 1,7 1,4 13,9 15,2 12,5

H Bos en Lommer 17,4 9,1 8,3 15,5 16,9 14,1

J40 De Krommert 7,6 3,9 3,7 16,6 17,8 15,5

J41 Van Galenbuurt 3,4 1,7 1,7 15,6 16,5 14,6

J42 Hoofdweg e.o. 6,6 3,3 3,2 16,0 17,0 15,0

J43 Westindische Buurt 4,6 2,1 2,4 18,0 19,7 16,6

J De Baarsjes 22,1 11,1 11,0 16,6 17,7 15,5

Stadsdelen in cijfers 2007


104

WERK EN INKOMEN

41 Personen met 52 weken inkomen en gemiddeld besteedbaar inkomen naar geslacht, 2004 (vervolg)

personen met 52 weken inkomen gemiddeld besteedbaar inkomen

(x 1.000) (x 1.000 euro)

bc/std naam bc/std totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen

N60 Volewijck 5,9 3,0 3,0 14,5 16,3 12,9

N61 IJplein/Vogelbuurt 4,8 2,4 2,4 15,4 16,5 14,3

N62 Tuindorp Nieuwendam 2,4 1,1 1,3 15,6 18,0 13,5

N63 Tuindorp Buiksloot 1,3 0,6 0,7 14,8 17,5 12,4

N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 1,1 0,6 0,6 22,2 24,0 20,3

N65 Tuindorp Oostzaan 7,0 3,3 3,7 15,0 17,2 13,1

N66 Oostzanerwerf 5,5 2,8 2,8 17,8 20,8 14,8

N67 Kadoelen 2,0 1,0 1,0 17,5 20,9 14,2

N68 Nieuwendam-Noord 7,5 3,5 4,0 16,2 18,6 14,2

N69 Buikslotermeer 8,0 3,6 4,4 17,1 19,7 15,0

N70 Banne Buiksloot 8,3 3,8 4,5 16,4 18,8 14,4

N71 Buiksloterham 0,3 x x 13,4 x x

N72 Nieuwendammerham x x x x x x

N73 Waterland 1,3 0,8 0,6 21,2 24,0 17,5

N Amsterdam-Noord 55,7 26,8 28,8 16,3 18,7 14,2

P75 Spieringhorn x x x x x x

P76 Slotermeer-Noordoost 5,2 2,7 2,5 16,0 17,8 14,0

P77 Slotermeer-Zuidwest 9,5 4,7 4,8 16,0 17,5 14,5

P78 Geuzenveld 7,3 3,6 3,7 15,4 17,4 13,6

P79 Eendracht 1,7 0,9 0,8 18,4 21,1 15,7

P Geuzenveld-Slotermeer 23,7 11,9 11,8 16,0 17,8 14,2

Q80 Lutkemeer/Ookmeer 0,5 0,3 0,2 15,3 17,2 13,1

Q81 Osdorp-Oost 9,7 4,5 5,2 16,7 19,0 14,8

Q82 Osdorp-Midden 5,5 2,6 2,8 15,0 16,6 13,6

Q83 De Punt 3,2 1,4 1,7 16,8 18,6 15,5

Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 8,5 4,3 4,2 19,5 22,8 16,1

Q Osdorp 27,3 13,1 14,2 17,2 19,7 15,0

R85 Slotervaart 10,3 4,9 5,3 17,6 20,5 15,0

R86 Overtoomse Veld 5,0 2,5 2,5 16,7 18,7 14,7

R87 Westlandgracht 3,8 1,9 1,8 18,3 20,9 15,7

R88 Sloter-/Riekerpolder 8,8 4,5 4,3 21,4 25,0 17,8

R Slotervaart 27,8 13,9 13,9 18,8 21,7 15,9

T92 Amstel III/Bullewijk x x x x x x

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 11,5 5,5 5,9 16,0 16,4 15,6

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 13,3 6,6 6,7 16,8 17,5 16,1

T95 Nellestein 2,0 1,0 1,0 20,0 22,8 17,4

T96 Holendrecht/Reigersbos 11,3 5,1 6,1 17,2 18,5 16,2

T97 Gein 7,5 3,5 4,0 17,8 19,7 16,3

T98 Driemond 1,0 0,5 0,5 18,8 22,2 14,8

T Zuidoost 46,5 22,2 24,3 17,0 18,1 16,1

U27 Weesperzijde 3,0 1,6 1,4 19,2 20,4 17,9

U28 Oosterparkbuurt 7,1 3,7 3,4 16,6 17,3 15,8

U29 Dapperbuurt 5,5 2,8 2,7 16,0 16,5 15,5

U30 Transvaalbuurt 5,7 2,9 2,8 16,5 17,7 15,2

U55 Frankendael 6,5 3,0 3,6 17,7 20,1 15,8

U56 Middenmeer 7,8 3,8 4,0 21,6 24,7 18,7

U57 Betondorp 2,5 1,3 1,2 14,8 16,0 13,6

U58 De Omval 0,7 0,4 0,3 30,4 35,2 24,5

U Oost-Watergraafsmeer 39,0 19,5 19,4 18,0 19,6 16,4


WERK EN INKOMEN

105

41 Personen met 52 weken inkomen en gemiddeld besteedbaar inkomen naar geslacht, 2004 (slot)

personen met 52 weken inkomen gemiddeld besteedbaar inkomen

(x 1.000) (x 1.000 euro)

bc/std naam bc/std totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen

V24 Oude Pijp 9,3 4,8 4,5 18,3 19,9 16,7

V25 Nieuwe Pijp 8,2 4,0 4,1 17,7 19,0 16,5

V26 Diamantbuurt 5,4 2,6 2,8 16,2 17,0 15,4

V44 Hoofddorppleinbuurt 7,6 3,5 4,0 20,4 22,5 18,6

V45 Schinkelbuurt 2,5 1,2 1,3 19,4 21,4 17,9

V46 Willemspark 3,4 1,6 1,7 29,4 37,1 22,3

V47 Museumkwartier 7,3 3,6 3,6 29,9 35,7 24,4

V48 Stadionbuurt 6,5 2,9 3,5 18,0 19,2 17,0

V49 Apollobuurt 5,0 2,5 2,6 34,1 43,9 24,6

V50 Duivelseiland 0,8 0,3 0,4 22,7 23,2 22,4

V Oud-Zuid 55,8 27,1 28,7 22,0 25,2 19,0

W52 Scheldebuurt 9,4 4,1 5,3 21,8 24,4 19,8

W53 IJselbuurt 3,5 1,6 1,9 18,7 20,9 17,0

W54 Rijnbuurt 6,2 3,1 3,1 18,5 20,1 16,9

W59 Station Zuid/WTC e.o. 1,1 0,5 0,6 31,3 38,5 25,3

W90 Buitenveldert-West 8,2 3,6 4,6 21,8 26,5 18,2

W91 Buitenveldert-Oost 5,3 2,4 2,9 22,9 27,2 19,3

W Zuideramstel 33,6 15,2 18,4 21,4 24,6 18,7

ASD Amsterdam 472,9 233,8 238,6 18,6 20,7 16,6

bron: CBS/RIO 2004

M Gemiddeld besteedbaar inkomen van personen met 52 weken inkomen per buurtcombinatie, 2004

Amsterdam: 18.600 euro

buiten beschouwing

14.000 euro – < 16.000 euro

16.000 euro – < 18.000 euro

18.000 euro – < 20.000 euro

20.000 euro – < 22.000 euro

22.000 euro en meer

bron: CBS/RIO 2004

Stadsdelen in cijfers 2007


106

WERK EN INKOMEN

42 Personen met 52 weken inkomen en gemiddeld besteedbaar inkomen naar leeftijdsgroepen, 2004

personen met 52 weken inkomen (x 1.000)

gemiddeld besteedbaar inkomen (x 1.000 euro)

bc/std

15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar 65 jaar e.o. 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar 65 jaar e.o.

A00 x 1,3 0,7 x x 20,5 21,4 x

A01 0,3 1,4 0,5 x 9,0 21,4 24,5 x

A02 0,3 2,5 2,0 0,6 8,4 23,8 32,8 30,3

A03 0,2 1,2 1,0 0,2 9,2 24,7 32,2 35,2

A04 0,4 2,5 2,2 0,7 8,4 23,0 22,2 17,1

A05 0,3 2,3 1,8 0,6 8,6 22,4 20,9 16,6

A06 0,8 6,2 4,5 1,7 9,0 21,6 21,0 15,1

A07 0,4 2,3 1,5 0,3 7,8 26,2 26,7 24,3

A08 0,4 2,3 1,5 1,2 9,4 23,5 23,4 16,3

A09 0,5 3,4 2,9 0,5 9,0 19,2 19,3 16,3

A 3,7 25,3 18,5 6,8 8,7 22,4 23,5 18,7

B10 x x x x x x x x

B11 x x x x x x x x

B x x x x x x x x

C12 x x x x x x x x

C13 0,6 3,2 1,9 1,0 9,6 17,7 16,3 12,8

C14 0,6 4,4 2,1 0,7 10,3 17,9 17,8 13,4

C15 x 0,7 0,4 x x 21,0 20,2 x

C16 0,3 2,8 1,4 0,7 9,8 18,6 16,6 13,5

C 1,7 11,4 6,2 2,5 9,5 18,4 17,4 13,2

D17 0,2 1,6 0,9 x 9,9 20,2 19,0 x

D18 0,3 2,0 0,8 0,2 9,7 18,0 15,9 13,0

D19 0,3 2,2 1,3 0,3 9,4 17,7 16,1 13,5

D20 0,3 2,6 1,4 0,5 9,4 23,2 21,2 16,6

D21 0,4 3,0 1,5 0,2 8,9 20,7 19,2 16,3

D22 x 0,4 0,4 x x 28,8 28,7 x

D 1,5 11,9 6,3 2,4 9,4 20,4 19,3 15,8

G31 0,9 3,9 2,1 0,7 10,1 17,2 14,3 12,2

G32 0,6 2,9 1,7 1,0 10,0 18,5 15,0 13,3

G33 0,4 6,8 3,0 0,4 8,9 24,7 22,3 17,1

G34+G35 x 0,7 0,2 x x 21,0 25,0 x

G 2,0 14,3 7,1 2,3 9,8 21,2 18,2 13,8

H36 x x x x x x x x

H37 1,1 5,8 2,5 1,3 10,1 17,2 15,4 13,9

H38 0,4 2,1 0,7 0,2 10,7 18,2 16,3 13,7

H39 0,5 1,3 0,8 0,2 10,1 15,0 15,1 13,3

H 2,1 9,2 4,1 2,1 10,2 17,1 15,6 13,9

J40 0,8 4,3 1,9 0,7 10,0 18,7 15,7 14,4

J41 0,3 1,8 0,8 0,3 10,6 17,3 14,8 13,7

J42 0,7 3,7 1,4 0,8 10,3 17,6 16,0 13,0

J43 0,4 2,6 1,1 0,4 11,1 19,7 18,3 15,0

J 2,1 12,4 5,1 2,5 10,4 18,4 16,1 13,9


WERK EN INKOMEN

107

42 Personen met 52 weken inkomen en gemiddeld besteedbaar inkomen naar leeftijdsgroepen, 2004 (vervolg)

personen met 52 weken inkomen (x 1.000)

gemiddeld besteedbaar inkomen (x 1.000 euro)

bc/std

15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar 65 jaar e.o. 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar 65 jaar e.o.

N60 0,4 2,4 2,0 1,1 10,2 15,9 15,1 12,4

N61 0,5 2,2 1,5 0,5 10,8 16,7 16,0 11,9

N62 x 0,7 0,9 0,8 x 17,1 16,6 13,9

N63 x 0,2 0,5 0,2 x 16,8 15,4 12,2

N64 x 0,3 0,5 x x 25,3 23,7 x

N65 0,5 2,3 2,1 2,1 10,5 16,6 16,0 13,6

N66 0,4 2,3 1,6 1,2 8,4 19,5 19,7 15,4

N67 x 0,7 0,7 0,3 x 20,1 19,2 13,8

N68 0,7 3,1 2,0 1,8 9,3 16,2 18,6 16,3

N69 0,6 2,5 2,2 2,7 9,1 18,5 19,2 16,0

N70 0,5 3,0 2,7 2,1 10,1 17,3 17,9 14,9

N71 x x x x x x x x

N72 x x x x x x x x

N73 x 0,3 0,6 x x 24,2 22,5 x

N 4,1 20,6 17,3 13,6 9,7 17,6 17,8 14,8

P75 x x x x x x x x

P76 0,5 2,3 1,4 1,1 10,6 17,2 17,5 14,1

P77 0,9 3,5 2,6 2,5 9,9 17,5 17,4 14,7

P78 0,8 2,6 2,1 1,9 10,3 17,3 16,4 14,2

P79 x 0,4 0,7 x x 19,9 22,2 x

P 2,3 8,9 6,7 5,8 10,1 17,4 17,6 14,4

Q80 x x x x x x x x

Q81 0,8 2,9 2,3 3,7 10,6 18,5 17,9 16,0

Q82 0,6 2,2 1,1 1,5 10,5 16,6 15,0 14,6

Q83 0,3 1,1 0,9 0,9 9,3 17,1 20,1 15,4

Q84 0,6 4,2 2,7 0,9 9,0 21,4 20,5 14,6

Q 2,3 10,6 7,2 7,1 10,0 19,0 18,8 15,4

R85 0,7 3,7 2,7 3,1 10,9 19,5 18,6 16,1

R86 0,6 2,2 1,1 1,0 9,8 18,6 17,9 15,6

R87 0,3 1,8 0,9 0,7 10,4 20,5 19,3 15,6

R88 0,5 3,8 3,4 1,2 8,4 22,8 23,7 16,9

R 2,1 11,4 8,2 6,0 9,9 20,5 20,7 16,1

T92 x x x x x x x x

T93 1,0 5,9 3,5 1,0 10,0 17,2 16,5 13,4

T94 1,2 5,5 4,7 1,9 10,1 17,2 18,6 15,1

T95 x 0,7 0,7 0,3 x 20,3 22,8 15,7

T96 1,1 4,1 4,4 1,7 11,1 18,3 18,9 14,3

T97 0,7 3,0 3,1 0,7 8,7 18,3 20,1 15,9

T98 x x 0,3 x x x 21,9 x

T 4,2 19,6 16,8 6,0 10,1 17,7 18,8 14,8

Stadsdelen in cijfers 2007


108

WERK EN INKOMEN

42 Personen met 52 weken inkomen en gemiddeld besteedbaar inkomen naar leeftijdsgroepen, 2004 (slot)

personen met 52 weken inkomen (x 1.000)

gemiddeld besteedbaar inkomen (x 1.000 euro)

bc/std

15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar 65 jaar e.o. 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar 65 jaar e.o.

U27 0,3 1,6 0,9 x 9,5 20,4 21,1 x

U28 0,6 3,5 2,2 0,8 9,0 18,6 16,3 14,2

U29 0,4 2,5 1,8 0,8 8,9 18,3 16,1 12,7

U30 0,6 2,9 1,7 0,3 9,6 18,9 15,7 12,2

U55 0,6 2,4 1,9 1,7 8,5 20,4 19,7 15,0

U56 0,4 3,3 2,6 1,5 9,0 24,3 23,2 16,3

U57 x 0,6 0,9 0,9 x 16,3 15,8 13,5

U58 x 0,2 x x x 31,4 x x

U 3,1 17,2 12,3 6,4 9,1 20,3 18,9 14,7

V24 0,8 5,4 2,4 0,7 9,5 20,4 18,0 14,0

V25 0,6 4,4 2,1 1,1 9,6 21,0 15,5 13,3

V26 0,5 2,3 1,8 0,9 9,3 18,6 15,9 13,9

V44 0,5 4,4 1,6 1,0 10,8 23,3 18,3 16,2

V45 x 1,5 0,3 0,3 x 22,3 18,7 14,3

V46 0,3 1,4 1,2 0,5 8,0 32,3 33,3 23,7

V47 0,5 2,7 2,7 1,4 7,3 33,4 32,7 25,5

V48 0,4 2,8 2,0 1,2 10,1 21,2 16,7 15,4

V49 0,3 1,9 1,7 1,2 7,2 36,7 37,7 30,9

V50 x 0,5 x x x 24,6 x x

V 3,9 27,4 16,1 8,3 9,2 24,1 23,0 19,2

W52 0,7 4,3 2,6 1,8 9,1 24,8 22,3 18,8

W53 0,3 1,7 1,0 0,5 9,1 22,3 17,7 14,2

W54 0,5 2,9 1,6 1,1 11,1 21,3 18,8 14,1

W59 x x 0,2 x x x 35,9 x

W90 0,5 2,2 2,1 3,4 9,1 23,3 25,0 20,8

W91 x 1,2 1,3 2,6 x 24,2 27,6 20,9

W 2,2 12,7 9,0 9,7 9,6 23,4 23,0 19,8

ASD 37,3 212,8 140,8 81,5 9,6 20,2 19,9 16,2

bron: CBS/RIO 2004


WERK EN INKOMEN

109

43 Huishoudens (x 1.000) naar inkomensklassen (besteedbaar inkomen per jaar), 2004

huishoudens (x 1.000) met besteedbaar inkomen per jaar

minder 15.800 22.000 29.600

dan euro - euro - euro - 39.900

15.800 < 22.000 < 29.600 < 39.900 euro

bc/std naam bc/std euro euro euro euro en meer totaal

A00 Burgwallen-Oude Zijde 0,8 0,4 0,3 0,2 0,3 2,0

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 0,8 0,4 0,3 0,2 0,3 2,0

A02 Grachtengordel-West 1,9 0,5 0,7 0,5 1,2 4,8

A03 Grachtengordel-Zuid 0,6 0,3 0,3 0,3 0,6 2,1

A04 Nieuwmarkt/Lastage 1,7 0,8 0,9 0,6 0,8 4,9

A05 Haarlemmerbuurt 1,5 0,8 0,6 0,5 0,7 4,1

A06 Jordaan 4,1 2,2 1,7 1,2 1,6 10,7

A07 De Weteringschans 1,0 0,7 0,6 0,4 0,9 3,6

A08 Weesperbuurt/Plantage 1,2 0,8 0,6 0,5 0,7 3,8

A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 2,2 1,4 1,0 0,7 0,7 6,1

A Centrum 15,8 8,4 6,8 5,2 7,9 44,2

B10 Westelijk Havengebied x x x x x 0,1

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk – – – x x x

B Westpoort x x x x x 0,1

C12 Houthavens x x x x x 0,4

C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 2,2 1,3 0,8 0,6 0,4 5,3

C14 Staatsliedenbuurt 2,6 1,6 1,1 0,6 0,6 6,6

C15 Centrale Markt 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 1,1

C16 Frederik Hendrikbuurt 1,9 1,1 0,7 0,5 0,4 4,5

C Westerpark 7,0 4,3 2,9 2,0 1,7 17,8

D17 Da Costabuurt 0,9 0,6 0,5 0,2 0,4 2,5

D18 Kinkerbuurt 1,2 0,7 0,4 0,3 0,2 2,8

D19 Van Lennepbuurt 1,5 1,0 0,5 0,3 0,3 3,7

D20 Helmersbuurt 1,1 0,8 0,7 0,6 0,6 3,8

D21 Overtoomse Sluis 1,3 0,9 0,9 0,5 0,6 4,2

D22 Vondelbuurt 0,2 x 0,1 x 0,3 0,9

D Oud-West 6,2 4,1 3,2 2,0 2,3 17,9

G31 Indische Buurt West 2,6 1,6 1,0 0,6 0,4 6,1

G32 Indische Buurt Oost 2,0 1,3 0,8 0,5 0,4 4,9

G33 Oostelijk Havengebied 1,3 1,2 1,3 1,4 2,4 7,5

G34+G35 Zeeburgereiland/Nieuwe Diep +

IJburg West 0,1 x x x 0,3 0,7

G Zeeburg 6,0 4 3,2 2,6 3,4 19,2

H36 Sloterdijk x x x x x 0,1

H37 Landlust 3,1 2,4 1,5 0,9 0,6 8,6

H38 Erasmuspark 0,8 0,9 0,6 0,3 0,3 2,8

H39 De Kolenkit 0,8 0,7 0,4 0,3 0,1 2,3

H Bos en Lommer 4,8 3,9 2,4 1,5 1,0 13,7

J40 De Krommert 1,8 1,5 1,1 0,7 0,6 5,8

J41 Van Galenbuurt 1,2 0,9 0,4 0,3 0,1 2,9

J42 Hoofdweg e.o. 2,0 1,3 0,9 0,6 0,4 5,2

J43 Westindische Buurt 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 3,4

J De Baarsjes 6,0 4,5 3,2 2,2 1,6 17,4

Stadsdelen in cijfers 2007


110

WERK EN INKOMEN

43 Huishoudens (x 1.000) naar inkomensklassen (besteedbaar inkomen per jaar), 2004 (vervolg)

huishoudens (x 1.000) met besteedbaar inkomen per jaar

minder 15.800 22.000 29.600

dan euro - euro - euro - 39.900

15.800 < 22.000 < 29.600 < 39.900 euro

bc/std naam bc/std euro euro euro euro en meer totaal

N60 Volewijck 1,7 1,2 0,9 0,5 0,2 4,5

N61 IJplein/Vogelbuurt 1,5 1,1 0,6 0,5 0,2 4,0

N62 Tuindorp Nieuwendam 0,5 0,4 0,4 0,3 0,1 1,7

N63 Tuindorp Buiksloot 0,2 0,3 0,1 0,1 x 0,8

N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk x x x 0,2 0,3 0,7

N65 Tuindorp Oostzaan 1,5 1,3 0,9 0,7 0,4 4,7

N66 Oostzanerwerf 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 3,6

N67 Kadoelen 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 1,2

N68 Nieuwendam-Noord 1,5 1,6 1,1 0,8 0,5 5,5

N69 Buikslotermeer 1,5 1,4 1,1 0,9 0,7 5,6

N70 Banne Buiksloot 1,8 1,8 1,0 0,8 0,6 6,0

N71 Buiksloterham x x x x x 0,1

N72 Nieuwendammerham x x x x x 0,1

N73 Waterland 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8

N Amsterdam-Noord 11,3 10,2 7,5 6,0 4,4 39,3

P75 Spieringhorn – – x x – x

P76 Slotermeer-Noordoost 1,6 1,0 0,7 0,5 0,4 4,1

P77 Slotermeer-Zuidwest 2,3 1,9 1,4 1,0 0,6 7,2

P78 Geuzenveld 1,5 1,3 1,1 0,7 0,5 5,1

P79 Eendracht x 0,2 0,2 0,3 0,2 1,0

P Geuzenveld-Slotermeer 5,5 4,5 3,4 2,5 1,7 17,5

Q80 Lutkemeer/Ookmeer x x x x x 0,3

Q81 Osdorp-Oost 2,0 1,9 1,4 1,1 0,7 7,1

Q82 Osdorp-Midden 1,2 1,2 0,8 0,5 0,2 4,0

Q83 De Punt 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 2,3

Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 0,7 0,9 0,9 1,2 1,5 5,2

Q Osdorp 4,7 4,7 3,6 3,2 2,8 18,9

R85 Slotervaart 1,8 2,0 1,6 1,0 1,0 7,2

R86 Overtoomse Veld 0,8 1,1 0,9 0,5 0,4 3,6

R87 Westlandgracht 0,8 0,6 0,6 0,4 0,5 2,9

R88 Sloter-/Riekerpolder 0,7 0,7 0,9 1,3 1,8 5,4

R Slotervaart 4,0 4,4 3,9 3,2 3,7 19,1

T92 Amstel III/Bullewijk x x x x x 0,1

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 4,0 2,7 1,6 1,0 0,6 9,9

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 3,8 3,0 1,7 1,2 1,0 10,8

T95 Nellestein 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 1,4

T96 Holendrecht/Reigersbos 2,2 2,1 1,6 1,3 1,1 8,2

T97 Gein 1,1 1,2 1,0 0,9 1,0 5,2

T98 Driemond x x 0,1 0,1 0,1 0,6

T Zuidoost 11,4 9,5 6,4 4,7 4,1 36,1


WERK EN INKOMEN

111

43 Huishoudens (x 1.000) naar inkomensklassen (besteedbaar inkomen per jaar), 2004 (slot)

huishoudens (x 1.000) met besteedbaar inkomen per jaar

minder 15.800 22.000 29.600

dan euro - euro - euro - 39.900

15.800 < 22.000 < 29.600 < 39.900 euro

bc/std naam bc/std euro euro euro euro en meer totaal

U27 Weesperzijde 0,9 0,5 0,4 0,3 0,4 2,4

U28 Oosterparkbuurt 2,2 1,4 0,9 0,7 0,6 5,7

U29 Dapperbuurt 1,8 1,2 0,7 0,4 0,4 4,5

U30 Transvaalbuurt 1,6 1,3 0,8 0,5 0,4 4,5

U55 Frankendael 1,5 1,0 0,8 0,6 0,7 4,5

U56 Middenmeer 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 5,4

U57 Betondorp 0,8 0,6 0,3 0,2 x 2,0

U58 De Omval 0,1 x x x 0,2 0,5

U Oost-Watergraafsmeer 9,9 6,9 4,8 3,6 4,2 29,4

V24 Oude Pijp 3,2 1,8 1,2 0,9 0,9 7,9

V25 Nieuwe Pijp 2,4 1,5 1,2 0,7 0,8 6,5

V26 Diamantbuurt 1,6 1,2 0,6 0,5 0,4 4,3

V44 Hoofddorppleinbuurt 1,6 1,4 1,2 0,7 1,0 5,9

V45 Schinkelbuurt 0,6 0,3 0,4 0,3 0,3 1,9

V46 Willemspark 0,5 0,4 0,3 0,3 0,8 2,4

V47 Museumkwartier 1,2 0,7 0,7 0,8 2,0 5,4

V48 Stadionbuurt 1,7 1,3 0,9 0,7 0,6 5,1

V49 Apollobuurt 0,6 0,3 0,4 0,5 1,8 3,6

V50 Duivelseiland 0,2 x x x 0,1 0,6

V Oud-Zuid 13,6 8,9 7,0 5,5 8,7 43,6

W52 Scheldebuurt 1,5 1,4 1,3 1,0 1,7 6,9

W53 IJselbuurt 1,0 0,5 0,5 0,4 0,4 2,8

W54 Rijnbuurt 1,6 1,1 0,9 0,6 0,6 4,8

W59 Station Zuid/WTC e.o. 0,1 x 0,1 0,1 0,3 0,8

W90 Buitenveldert-West 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 6,1

W91 Buitenveldert-Oost 0,7 0,9 0,8 0,6 0,8 3,7

W Zuideramstel 6,2 5,2 4,9 3,7 5,0 25,1

ASD Amsterdam 112,5 83,6 63,1 47,8 52,2 359,3

bron: CBS/RIO 2004

Stadsdelen in cijfers 2007


112

ZORG

44 Huisartsen, tandartsen, praktijken voor fysiotherapie, fysiotherapeuten en apotheken, 1 januari 2005-2007

praktijken fysiov.

fysio- therahuisartsen

1 ) tandartsen 2 ) therapie peuten 3 ) apotheken 4 )

bc/std 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2007 2007 2006 2007

A00 8 8 9 2 1 1 – – 2 2

A01 2 2 2 3 3 3 2 3 – –

A02 3 3 3 9 10 12 3 13 1 1

A03 1 1 1 6 8 8 2 7 1 1

A04 4 4 5 5 6 7 3 6 1 1

A05 5 4 4 2 2 2 3 7 1 1

A06 6 6 7 12 12 13 16 36 2 2

A07 7 7 6 13 13 12 6 11 1 1

A08 3 1 1 4 5 5 5 20 – –

A09 4 5 6 4 4 6 3 18 1 1

A 43 41 44 60 64 69 43 121 10 10

B10 – – – – – – – – – –

B11 – – – – 1 1 6 7 – –

B – – – – 1 1 6 7 – –

C12 – – – 1 1 – – – – –

C13 3 4 6 3 4 4 4 14 1 1

C14 8 8 8 1 2 2 2 3 1 1

C15 – – – – – – 1 5 – –

C16 4 4 4 4 3 3 7 17 2 2

C 15 16 18 9 10 9 14 39 4 4

D17 4 4 4 4 5 2 3 9 1 1

D18 1 1 1 – – – 1 2 – –

D19 3 3 4 1 2 2 3 12 1 1

D20 11 11 9 – 1 2 5 20 – –

D21 1 1 1 3 3 2 3 7 1 1

D22 2 2 2 6 7 7 4 13 1 1

D 22 22 21 14 18 15 19 63 4 4

G31 6 6 6 2 3 3 4 10 1 1

G32 7 6 7 1 1 2 4 15 1 1

G33 5 5 6 10 12 12 6 19 1 1

G34 – – – 1 1 1 – – – –

G35 1 1 2 – – 2 1 1 1 1

G 19 18 21 14 17 20 15 45 4 4

H36 – – – – – – 1 1 – –

H37 8 11 11 1 1 2 2 12 1 1

H38 5 3 3 – – – 3 7 1 1

H39 – – – – – – 1 1 – –

H 13 14 14 1 1 2 7 21 2 2

J40 5 5 7 13 13 14 3 4 1 1

J41 4 2 2 4 4 5 – – 1 1

J42 4 3 5 3 3 3 3 8 1 1

J43 3 1 4 7 8 8 1 6 – –

J 16 11 18 27 28 30 7 18 3 3


ZORG

113

44 Huisartsen, tandartsen, praktijken voor fysiotherapie, fysiotherapeuten en apotheken,

1 januari 2005-2007 (vervolg)

praktijken fysiov.

fysio- therahuisartsen

1 ) tandartsen 2 ) therapie peuten 3 ) apotheken 4 )

bc/std 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2007 2007 2006 2007

N60 5 5 4 7 8 7 3 7 2 2

N61 6 6 5 3 4 4 2 3 – –

N62 4 4 2 – 2 2 1 2 1 1

N63 – – – – – – – – 1 1

N64 2 – – 4 2 2 – – – –

N65 6 5 6 2 2 3 3 7 1 1

N66 3 3 3 1 1 1 1 8 1 1

N67 – – – – – – 1 2 – –

N68 6 6 6 1 4 5 6 14 1 1

N69 4 3 3 4 4 4 7 27 1 1

N70 7 6 7 4 5 5 6 13 1 1

N71 – – – 1 1 1 – – – –

N72 – – – – – – – – – –

N73 2 3 4 – – – 2 3 – –

N 45 41 40 27 33 34 32 86 9 9

P75 – – – – – – – – – –

P76 3 4 4 2 3 3 – – 1 1

P77 7 8 7 6 6 6 5 17 3 3

P78 5 4 5 5 5 6 6 16 1 1

P79 – – – – – – 1 1 – –

P 15 16 16 13 14 15 12 34 5 5

Q80 – – – – – – 1 1 – –

Q81 10 9 9 11 10 12 7 22 2 2

Q82 – 1 5 2 4 4 3 15 1 1

Q83 5 5 – 4 4 4 1 2 – –

Q84 7 7 8 3 4 4 4 11 1 1

Q 22 22 22 20 22 24 16 51 4 4

R85 9 7 6 25 39 58 10 25 2 2

R86 3 3 3 15 14 16 4 21 1 1

R87 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1

R88 5 4 6 6 8 9 4 10 1 1

R 19 16 17 47 62 84 20 58 5 5

T92 – – – 2 7 6 5 17 – –

T93 11 9 11 3 4 4 6 18 3 3

T94 10 12 14 9 10 10 5 23 3 3

T95 3 3 3 3 3 2 1 2 – –

T96 13 13 10 8 8 7 5 17 2 2

T97 7 7 7 1 1 1 3 8 1 1

T98 – – – – – – 1 1 – –

T 44 44 45 26 33 30 26 86 9 9

Stadsdelen in cijfers 2007


114

ZORG

44 Huisartsen, tandartsen, praktijken voor fysiotherapie, fysiotherapeuten en apotheken,

1 januari 2005-2007 (slot)

praktijken fysiov.

fysio- therahuisartsen

1 ) tandartsen 2 ) therapie peuten 3 ) apotheken 4 )

bc/std 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2007 2007 2006 2007

U27 1 1 1 3 3 5 2 2 – –

U28 9 14 15 5 5 4 5 20 1 1

U29 5 5 4 2 2 1 4 15 2 2

U30 2 – – 3 3 3 1 2 1 1

U55 3 3 2 1 1 1 2 3 2 2

U56 8 8 10 8 9 8 8 30 1 1

U57 1 1 1 – – – 1 5 – 1

U58 – – – – – – 2 5 – –

U 29 32 33 22 23 22 25 82 7 8

V24 11 5 5 13 13 13 6 16 1 1

V25 5 11 14 11 12 12 5 12 2 2

V26 – – – 4 4 2 2 4 1 1

V44 3 3 3 5 5 5 6 18 1 1

V45 2 2 2 1 1 1 – – – –

V46 3 4 4 11 14 14 5 9 1 1

V47 8 9 8 29 27 23 6 14 2 2

V48 2 2 2 10 10 10 8 39 1 1

V49 6 6 6 48 53 55 9 28 1 1

V50 2 2 2 6 7 6 1 2 1 1

V 42 44 46 138 146 141 48 142 11 11

W52 9 8 8 16 17 16 7 21 3 3

W53 4 4 3 3 2 2 – – 1 1

W54 10 11 11 5 6 6 5 13 – –

W59 1 1 1 6 6 7 2 5 – –

W90 6 6 7 42 47 53 18 43 2 3

W91 2 2 2 3 4 5 7 21 – –

W 32 32 32 75 82 89 39 103 6 7

ASD 376 369 387 493 554 585 329 956 83 85

1

) Exclusief verpleeghuisartsen, gevestigde huisartsen bron: 1ste Lijn Amsterdam/GAN/ANT/KNGF/Amsterdam.nl

uit het adressenbestand van de 1ste Lijn Amsterdam.

2

) Tandartsen vermeld in de adressengids van de Associatie

Nederlandse Tandartsen (ANT), inclusief dubbeltellingen

(exclusief dubbeltellingen: 567).

3

) Fysiotherapeuten aangesloten bij het Koninklijk Nederlands

Genootschap Fysiotherapie (KNGF), inclusief dubbeltellingen

(exclusief dubbeltellingen: 812).

4

) Amsterdam.nl


ONDERWIJS

115

45 Scholen en leerlingen basisonderwijs en speciaal onderwijs, 2006/’07

basisonderwijs speciaal basisonderwijs speciaal onderwijs

bc/std scholen m v totaal scholen m v totaal scholen m v totaal

A00 – – – – – – – – – – – –

A01 – – – – – – – – – – – –

A02 1 228 253 481 – – – – – – – –

A03 – – – – – – – – – – – –

A04 2 241 275 516 – – – – – – – –

A05 1 147 132 279 – – – – – – – –

A06 3 549 528 1077 – – – – 2 64 29 93

A07 2 313 318 631 – – – – – – – –

A08 1 148 138 286 – – – – – – – –

A09 3 376 362 738 – – – – – – – –

A 13 2002 2006 4008 – – – – 2 64 29 93

B10 – – – – – – – – – – – –

B11 – – – – – – – – – – – –

B – – – – – – – – – – – –

C12 – – – – – – – – – – – –

C13 4 405 336 741 – – – – 1 68 – 68

C14 2 347 337 684 – – – – – – – –

C15 – – – – – – – – – – – –

C16 1 127 139 266 – – – – – – – –

C 7 879 812 1691 – – – – 1 68 – 68

D17 2 218 229 447 – – – – – – – –

D18 2 233 284 517 – – – – – – – –

D19 1 140 154 294 1 44 19 63 – – – –

D20 – – – – – – – – – – – –

D21 1 135 107 242 – – – – – – – –

D22 – – – – – – – – – – – –

D 6 726 774 1500 1 44 19 63 – – – –

G31 4 388 386 774 – – – – – – – –

G32 3 387 460 847 – – – – 2 114 24 138

G33 5 870 876 1746 – – – – – – – –

G34 – – – – – – – – – – – –

G35 5 471 426 897 – – – – – – – –

G 17 2116 2148 4264 – – – – 2 114 24 138

H36 – – – – – – – – – – – –

H37 4 452 470 922 – – – – – – – –

H38 3 428 418 846 – – – – – – – –

H39 3 378 381 759 – – – – – – – –

H 10 1258 1269 2527 – – – – – – – –

J40 5 651 680 1331 – – – – – – – –

J41 1 112 135 247 – – – – – – – –

J42 3 307 351 658 – – – – 1 42 6 48

J43 1 60 48 108 – – – – – – – –

J 10 1130 1214 2344 – – – – 1 42 6 48

Stadsdelen in cijfers 2007


116

ONDERWIJS

45 Scholen en leerlingen basisonderwijs en speciaal onderwijs, 2006/’07 (vervolg)

basisonderwijs speciaal basisonderwijs speciaal onderwijs

bc/std scholen m v totaal scholen m v totaal scholen m v totaal

N60 3 432 419 851 – – – – – – – –

N61 3 293 310 603 – – – – – – – –

N62 – – – – – – – – 1 37 19 56

N63 – – – – – – – – 1 181 97 278

N64 – – – – – – – – – – – –

N65 3 311 323 634 1 65 31 96 – – – –

N66 2 303 318 621 – – – – – – – –

N67 1 218 228 446 – – – – – – – –

N68 5 729 769 1498 – – – – – – – –

N69 7 940 866 1806 1 113 63 176 – – – –

N70 4 675 675 1350 – – – – 1 23 6 29

N71 – – – – – – – – – – – –

N72 – – – – – – – – – – – –

N73 1 121 108 229 – – – – – – – –

N 29 4022 4016 8038 2 178 94 272 3 241 122 363

P75 – – – – – – – – – – – –

P76 4 374 370 744 – – – – 2 309 163 472

P77 3 389 414 803 2 132 81 213 3 127 53 180

P78 4 1009 1010 2019 – – – – – – – –

P79 – – – – – – – – – – – –

P 11 1772 1794 3566 2 132 81 213 5 436 216 652

Q80 – – – – – – – – – – – –

Q81 4 564 576 1140 1 88 30 118 1 187 83 270

Q82 4 498 507 1005 – – – – – – – –

Q83 2 342 337 679 – – – – 1 89 9 98

Q84 3 630 625 1255 1 61 18 79 – – – –

Q 13 2034 2045 4079 2 149 48 197 2 276 92 368

R85 4 595 619 1214 – – – – – – – –

R86 3 551 559 1110 1 159 61 220 5 527 275 802

R87 2 191 225 416 – – – – – – – –

R88 3 730 743 1473 – – – – – – – –

R 12 2067 2146 4213 1 159 61 220 5 527 275 802

T92 – – – – – – – – 2 27 3 30

T93 6 947 927 1874 – – – – 5 182 121 303

T94 9 1091 1057 2148 – – – – – – – –

T95 1 163 114 277 1 71 36 107 – – – –

T96 6 765 747 1512 – – – – – – – –

T97 5 709 695 1404 1 69 31 100 – – – –

T98 2 137 140 277 – – – – – – – –

T 29 3812 3680 7492 2 140 67 207 7 209 124 333


ONDERWIJS

117

45 Scholen en leerlingen basisonderwijs en speciaal onderwijs, 2006/’07 (slot)

basisonderwijs speciaal basisonderwijs speciaal onderwijs

bc/std scholen m v totaal scholen m v totaal scholen m v totaal

U27 1 202 173 375 – – – – – – – –

U28 4 422 389 811 – – – – – – – –

U29 1 183 183 366 – – – – – – – –

U30 4 322 301 623 – – – – – – – –

U55 – – – – 2 147 59 206 1 92 54 146

U56 5 869 841 1710 – – – – – – – –

U57 1 57 62 119 – – – – – – – –

U58 – – – – – – – – – – – –

U 16 2055 1949 4004 2 147 59 206 1 92 54 146

V24 2 171 169 340 – – – – 1 121 15 136

V25 3 355 365 720 – – – – – – – –

V26 1 65 62 127 – – – – – – – –

V44 2 253 228 481 1 32 17 49 – – – –

V45 – – – – 1 43 17 60 – – – –

V46 1 89 75 164 1 56 25 81 – – – –

V47 5 674 683 1357 – – – – 1 58 9 67

V48 3 396 417 813 – – – – 1 143 25 168

V49 5 747 717 1464 – – – – – – – –

V50 – – – – – – – – – – – –

V 22 2750 2716 5466 3 131 59 190 3 322 49 371

W52 4 519 530 1049 2 94 55 149 1 90 12 102

W53 – – – – – – – – – – – –

W54 1 149 125 274 – – – – 1 23 7 30

W59 2 234 244 478 – – – – 1 24 21 45

W90 6 588 583 1171 – – – – – – – –

W91 1 149 124 273 – – – – – – – –

W 14 1639 1606 3245 2 94 55 149 3 137 40 177

ASD 209 28262 28175 56437 17 1174 543 1717 35 2528 1031 3559

bron: CFI

Stadsdelen in cijfers 2007


118

OPENBARE RUIMTE EN GROEN

46 Grondgebied naar soort bodemgebruik (ha), 2006 1 )

wegen/

spoor- agrarisch/ vuilstortwoon-

tram- en bedrijfs- bouw- groenvoor- natuurlijk plaatsen

bc/std gebied metrobanen terreinen terrein zieningen gebied e.d. water totaal

A00 – 1.38 33.51 0.24 – – – 5.60 40.72

A01 0.20 15.33 41.94 3.92 – – – 17.46 78.84

A02 23.09 0.60 26.87 – – – – 13.21 63.76

A03 10.53 1.07 31.16 0.12 – – – 9.90 52.78

A04 27.57 12.11 27.36 5.37 – – – 36.63 109.04

A05 23.15 10.30 13.84 6.86 – 0.06 – 29.86 84.08

A06 71.58 0.97 10.50 0.32 0.11 – – 12.44 95.91

A07 26.07 1.23 23.47 0.29 4.49 – – 9.12 64.67

A08 33.18 0.98 23.05 0.21 14.82 – – 13.03 85.26

A09 56.78 1.59 34.10 4.77 6.33 – – 31.01 134.57

A 272.15 45.55 265.79 22.10 25.75 0.06 – 178.24 809.64

B10 – 101.64 1151.66 609.64 60.39 41.74 2.33 904.76 2872.15

B11 0.11 103.50 296.69 161.61 62.69 18.85 0.78 28.18 672.40

B 0.11 205.14 1448.35 771.24 123.08 60.59 3.11 932.94 3544.55

C12 6.39 2.09 8.16 7.26 3.73 2.60 – 57.99 88.22

C13 40.30 29.57 9.95 – 47.68 7.56 – 5.63 140.69

C14 40.16 2.67 4.05 – 0.14 – – 6.11 53.12

C15 10.59 1.72 33.97 0.68 4.83 – – 5.55 57.35

C16 24.69 3.04 4.44 0.50 2.92 – – 5.29 40.88

C 122.13 39.06 60.57 8.44 59.30 10.16 – 80.56 380.23

D17 18.71 2.32 0.57 – – – – 4.24 25.84

D18 22.12 – 2.22 0.73 – – – 1.99 27.06

D19 23.13 0.78 0.95 0.23 – – – 3.70 28.78

D20 27.61 2.13 2.66 0.87 – – – 1.61 34.88

D21 26.96 1.83 0.66 – 0.06 – – 1.45 30.96

D22 11.70 1.97 5.61 – 2.40 – – 0.46 22.14

D 130.22 9.03 12.67 1.83 2.47 – – 13.46 169.67

G31 42.56 1.55 2.58 – – – – 1.36 48.05

G32 43.88 4.04 4.98 0.30 42.11 – – 34.18 129.48

G33 83.75 26.24 35.38 7.45 2.27 0.34 – 225.82 381.26

G34 3.38 34.86 48.48 7.32 111.60 48.85 – 207.83 462.32

G35 37.87 4.36 – 71.98 – 1.39 – 204.59 320.19

G51 – 0.07 – 76.46 3.87 – – 63.84 144.23

G74 – – – – 1.12 0.96 – 445.07 447.16

G 211.44 71.11 91.43 163.51 160.97 51.54 – 1182.69 1932.69

H36 7.70 0.03 5.84 – 35.04 1.35 – 1.21 51.16

H37 76.84 5.98 16.76 0.11 3.03 – – 6.03 108.75

H38 23.62 1.25 3.28 2.08 5.87 – – 4.35 40.45

H39 30.99 14.55 5.97 12.16 7.85 – – 2.77 74.29

H 139.15 21.81 31.86 14.35 51.79 1.35 – 14.35 274.65

J40 50.18 0.40 1.44 0.93 – – – 4.13 57.08

J41 17.65 2.95 6.63 2.70 0.07 – – 0.63 30.63

J42 36.00 1.42 2.07 0.15 0.13 – – 1.78 41.56

J43 26.36 3.17 1.97 – 0.02 – – 3.19 34.72

J 130.19 7.98 12.11 3.78 0.22 – – 9.73 164.02


OPENBARE RUIMTE EN GROEN

119

46 Grondgebied naar soort bodemgebruik (ha), 2006 1 ) (vervolg)

wegen/

spoor- agrarisch/ vuilstortwoon-

tram- en bedrijfs- bouw- groenvoor- natuurlijk plaatsen

bc/std gebied metrobanen terreinen terrein zieningen gebied e.d. water totaal

N60 77.35 2.40 13.03 – 26.35 – – 11.84 130.98

N61 53.80 6.25 5.51 9.77 43.35 – – 26.43 145.12

N62 38.19 – 0.82 – 6.59 – – 1.45 47.06

N63 16.58 0.21 – – – – – 0.45 17.25

N64 16.64 0.79 2.79 0.42 18.77 – – 4.07 43.47

N65 105.59 0.59 16.11 20.41 11.21 4.38 – 11.70 169.98

N66 97.84 56.32 8.29 0.70 41.20 37.64 – 82.27 324.26

N67 42.86 21.28 10.87 – 24.46 33.86 – 16.34 149.67

N68 87.10 16.45 13.22 0.99 61.24 8.11 – 11.82 198.91

N69 98.44 47.28 37.16 1.63 124.35 18.73 – 15.56 343.15

N70 116.31 14.44 11.15 0.80 22.33 2.60 – 15.21 182.85

N71 6.06 9.35 156.74 44.68 5.85 32.04 – 124.17 378.88

N72 0.60 – 60.61 3.75 0.87 2.52 – 41.52 109.88

N73 49.98 78.96 5.19 94.41 78.68 2033.37 – 1765.30 4105.89

N 807.34 254.32 341.50 177.55 465.24 2173.25 – 2128.14 6347.33

P75 0.84 27.27 3.43 3.04 83.48 92.41 – 23.25 233.73

P76 65.99 7.93 7.64 1.80 11.94 – – 6.08 101.37

P77 129.12 12.61 11.39 0.99 85.83 – – 41.35 281.30

P78 95.60 5.97 7.66 8.32 15.73 – – 7.92 141.20

P79 26.05 9.01 2.72 – 85.02 111.87 – 7.13 241.79

P 317.60 62.78 32.83 14.16 282.00 204.28 – 85.73 999.38

Q80 16.81 4.89 43.01 54.57 106.30 308.19 5.90 21.99 561.66

Q81 95.13 10.35 26.76 10.30 15.88 – – 18.01 176.43

Q82 60.90 2.87 6.31 22.39 14.46 – – 4.94 111.88

Q83 42.77 1.37 11.92 1.10 – – – 2.83 59.99

Q84 146.26 6.05 10.01 – 24.37 16.00 – 16.82 219.52

Q 361.87 25.53 98.02 88.36 161.01 324.18 5.90 64.64 1129.52

R85 136.12 17.82 49.25 1.28 31.24 1.50 – 49.03 286.23

R86 44.68 18.55 40.45 4.39 42.19 – – 3.44 153.71

R87 36.27 34.20 42.54 10.35 16.03 0.49 – 8.91 148.78

R88 124.17 60.50 53.18 6.26 157.38 14.66 – 110.06 526.22

R 341.25 131.07 185.42 22.28 246.84 16.66 – 171.38 1114.90

T92 – 88.48 248.28 22.20 134.22 8.61 – 26.15 527.94

T93 134.08 47.71 53.37 17.90 44.02 4.81 – 13.90 315.77

T94 216.71 29.68 12.24 41.19 81.80 4.39 – 21.58 407.59

T95 34.09 19.96 29.31 4.64 106.17 24.68 – 75.59 294.44

T96 163.45 33.08 13.87 2.29 45.07 3.50 – 9.98 271.24

T97 115.30 3.39 2.12 – 55.17 9.53 – 6.58 192.08

T98 22.33 6.04 – – 50.95 98.02 – 24.81 202.15

T 685.96 228.34 359.19 88.22 517.40 153.54 – 178.59 2211.21

U27 25.06 5.19 5.52 0.55 0.15 – – 8.06 44.54

U28 39.91 5.55 13.42 0.45 14.47 – – 1.44 75.24

U29 32.01 10.94 7.96 7.24 1.28 – – 2.04 61.46

U30 34.32 2.56 – – – – – 0.98 37.85

U55 83.88 18.46 27.83 0.74 32.17 0.51 – 7.15 170.74

U56 80.92 49.22 29.28 25.31 67.32 28.39 – 21.68 302.13

U57 35.22 14.17 3.16 0.75 55.40 – – 4.73 113.43

U58 5.64 62.78 92.04 1.82 65.78 60.69 – 36.82 325.56

U 336.96 168.88 179.21 36.85 236.55 89.59 – 82.91 1130.95

Stadsdelen in cijfers 2007


120

OPENBARE RUIMTE EN GROEN

46 Grondgebied naar soort bodemgebruik (ha), 2006 1 ) (slot)

wegen/

spoor- agrarisch/ vuilstortwoon-

tram- en bedrijfs- bouw- groenvoor- natuurlijk plaatsen

bc/std gebied metrobanen terreinen terrein zieningen gebied e.d. water totaal

V24 49.35 4.83 3.80 0.63 4.60 – – 4.88 68.09

V25 42.03 1.77 6.43 0.05 1.11 – – 3.23 54.62

V26 33.42 0.80 1.07 – – – – 4.16 39.44

V44 53.86 2.33 24.14 0.25 3.11 1.79 – 12.33 97.81

V45 15.23 6.31 6.14 – – 1.38 – 4.88 33.93

V46 38.44 0.79 4.94 – 22.15 – – 3.87 70.20

V47 69.61 4.74 23.46 0.86 29.77 – – 3.73 132.18

V48 54.79 6.26 16.72 6.71 16.55 – – 7.26 108.28

V49 73.84 3.29 10.19 – 0.89 – – 6.26 94.47

V50 4.18 0.84 0.83 – – – – 0.31 6.16

V 434.76 31.95 97.71 8.50 78.19 3.16 – 50.91 705.18

W52 75.64 17.59 34.05 5.84 1.85 – – 2.80 137.78

W53 24.65 0.74 – – 0.16 – – 3.54 29.08

W54 46.76 10.56 9.15 – 29.45 – – 14.58 110.50

W59 20.42 29.67 31.52 4.74 32.94 0.93 – 4.68 124.89

W90 126.21 29.76 67.09 15.78 89.60 40.86 – 55.60 424.90

W91 69.07 13.25 23.18 7.59 70.94 2.42 – 11.90 198.35

W 362.75 101.57 164.99 33.95 224.94 44.20 – 93.10 1025.51

ASD 4653.89 1404.11 3381.64 1455.13 2635.73 3132.57 9.01 5267.36 21939.44

1

) Voorlopige cijfers. bron: DRO

N Groenvoorzieningen als % van het grondgebied per buurtcombinatie, 2006

Amsterdam: 12,0%

0% – < 10%

10% – < 20%

20% – < 30%

30% – < 40%

40% – < 50%

50% – < 70%

bron: DRO


STEDELIJKE ONTWIKKELING

121

47 Woningvoorraad, 1 januari 2003-2007

bc/std naam bc/std 2003 2004 2005 2006 2007

A00 Burgwallen-Oude Zijde 2182 2252 2271 2306 2362

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 2297 2360 2427 2451 2525

A02 Grachtengordel-West 3683 3744 3780 3812 3976

A03 Grachtengordel-Zuid 2477 2488 2509 2536 2543

A04 Nieuwmarkt/Lastage 4822 4836 4790 4800 4841

A05 Haarlemmerbuurt 3929 4083 4091 4086 4086

A06 Jordaan 12225 12154 12196 12204 12241

A07 De Weteringschans 4216 4245 4233 4254 4285

A08 Weesperbuurt/Plantage 3664 3656 3676 3712 3728

A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 6423 6445 6529 6869 6924

A Centrum 45918 46263 46502 47030 47511

B10 Westelijk Havengebied 67 67 66 65 64

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 35 35 36 35 35

B Westpoort 102 102 102 100 99

C12 Houthavens 346 345 345 345 345

C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 6012 5994 5958 5876 5778

C14 Staatsliedenbuurt 7481 7520 7419 7527 7513

C15 Centrale Markt 977 977 976 987 1048

C16 Frederik Hendrikbuurt 4565 4584 4665 4680 4769

C Westerpark 19381 19420 19363 19415 19453

D17 Da Costabuurt 2477 2490 2500 2519 2524

D18 Kinkerbuurt 3262 3274 3261 3276 3256

D19 Van Lennepbuurt 4248 4255 4250 4167 4280

D20 Helmersbuurt 3787 3786 3780 3802 3813

D21 Overtoomse Sluis 4359 4360 4308 4321 4330

D22 Vondelbuurt 775 785 815 825 829

D Oud-West 18908 18950 18914 18910 19032

G31 Indische Buurt West 6581 6484 6525 6459 6464

G32 Indische Buurt Oost 4890 4930 4980 4986 5034

G33 Oostelijk Havengebied 7543 7541 7608 7701 8052

G34 Zeeburgereiland/Nieuwe Diep 23 22 21 25 27

G35 IJburg West 146 665 1260 2494

G Zeeburg 19037 19123 19799 20431 22071

H36 Sloterdijk 44 44 45 41 41

H37 Landlust 8964 9087 9223 9254 9253

H38 Erasmuspark 2907 2908 2903 2789 2803

H39 De Kolenkit 2634 2635 2562 2659 2518

H Bos en Lommer 14549 14674 14733 14743 14615

J40 De Krommert 6327 6328 6331 6363 6364

J41 Van Galenbuurt 3194 3175 3172 3180 3179

J42 Hoofdweg e.o. 5552 5654 5651 5730 5732

J43 Westindische Buurt 3604 3605 3608 3607 3607

J De Baarsjes 18677 18762 18762 18880 18882

Stadsdelen in cijfers 2007


122

STEDELIJKE ONTWIKKELING

47 Woningvoorraad, 1 januari 2003-2007 (vervolg)

bc/std naam bc/std 2003 2004 2005 2006 2007

N60 Volewijck 4914 4892 4904 4904 4903

N61 IJplein/Vogelbuurt 3893 3891 3888 3889 4020

N62 Tuindorp Nieuwendam 1848 1848 1846 1846 1846

N63 Tuindorp Buiksloot 931 931 929 924 919

N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 609 609 609 611 610

N65 Tuindorp Oostzaan 4557 4485 4489 4565 4598

N66 Oostzanerwerf 3608 3609 3598 3596 3598

N67 Kadoelen 1140 1142 1142 1142 1143

N68 Nieuwendam-Noord 5680 5760 5760 5761 5636

N69 Buikslotermeer 5385 5385 5385 5385 5386

N70 Banne Buiksloot 6024 6024 6025 6029 6028

N71 Buiksloterham 46 46 42 41 36

N72 Nieuwendammerham 67 64 65 65 64

N73 Waterland 742 752 752 775 772

N Amsterdam-Noord 39444 39438 39434 39533 39559

P75 Spieringhorn 2 2 2 2 2

P76 Slotermeer-Noordoost 4173 4173 4180 4180 4175

P77 Slotermeer-Zuidwest 7541 7540 7625 7625 7490

P78 Geuzenveld 5245 5380 5148 5268 5621

P79 Eendracht 930 932 932 931 931

P Geuzenveld-Slotermeer 17891 18027 17887 18006 18219

Q80 Lutkemeer/Ookmeer 301 299 278 290 294

Q81 Osdorp-Oost 7280 7314 7342 7466 7488

Q82 Osdorp-Midden 5015 4474 4202 4793 5278

Q83 De Punt 2276 2274 2273 2273 2274

Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 5047 5467 5631 5639 5640

Q Osdorp 19919 19828 19726 20461 20974

R85 Slotervaart 6964 7118 7169 7175 7175

R86 Overtoomse Veld 3860 3836 3892 3891 4004

R87 Westlandgracht 2818 2818 2816 2816 2636

R88 Sloter-/Riekerpolder 5295 5309 5311 5317 5317

R Slotervaart 18937 19081 19188 19199 19132

T92 Amstel III/Bullewijk 11 11 11 12 12

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 9707 9737 9839 9601 9420

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 13108 12764 12339 11990 10247

T95 Nellestein 1662 1662 1662 1659 1659

T96 Holendrecht/Reigersbos 8009 8010 8012 8012 8012

T97 Gein 4902 4894 4894 4895 4893

T98 Driemond 605 615 616 616 616

T Zuidoost 38004 37693 37373 36785 34859

U27 Weesperzijde 2485 2480 2507 2475 2516

U28 Oosterparkbuurt 5572 5573 5543 5534 5542

U29 Dapperbuurt 4441 4452 4453 4443 4451

U30 Transvaalbuurt 4501 4498 4506 4510 4509

U55 Frankendael 4807 4806 4801 4793 4785

U56 Middenmeer 5681 5673 5665 5668 5661

U57 Betondorp 1976 1980 1982 1982 1982

U58 De Omval 467 466 466 471 472

U Oost-Watergraafsmeer 29930 29928 29923 29876 29918


STEDELIJKE ONTWIKKELING

123

47 Woningvoorraad, 1 januari 2003-2007 (slot)

bc/std naam bc/std 2003 2004 2005 2006 2007

V24 Oude Pijp 9025 9038 8967 8925 8888

V25 Nieuwe Pijp 6951 6948 6953 7064 7057

V26 Diamantbuurt 4476 4476 4478 4546 4546

V44 Hoofddorppleinbuurt 6373 6369 6366 6378 6376

V45 Schinkelbuurt 2129 2169 2178 2194 2192

V46 Willemspark 2437 2445 2459 2485 2493

V47 Museumkwartier 5608 5620 5645 5658 5627

V48 Stadionbuurt 5469 5471 5643 5884 5879

V49 Apollobuurt 3819 3826 3830 3836 3830

V50 Duivelseiland 853 851 854 858 851

V Oud-Zuid 47140 47213 47373 47828 47739

W52 Scheldebuurt 7154 7251 7249 7271 7240

W53 IJselbuurt 2928 2927 2928 2932 2932

W54 Rijnbuurt 5146 5141 5142 5143 5146

W59 Station Zuid/WTC e.o. 690 690 688 689 688

W90 Buitenveldert-West 7047 7017 7016 7141 7097

W91 Buitenveldert-Oost 4150 4148 4131 4134 4136

W Zuideramstel 27115 27174 27154 27310 27239

ASD Amsterdam 374952 375676 376233 378507 379302

bron: GVI/O+S

O Woningdichtheid per buurtcombinatie (woningen per km 2 land), 1 januari 2007

Amsterdam: 2.275

0 – < 2.500

2.500 – < 5.000

5.000 – < 7.500

7.500 – < 10.000

10.000 – < 12.500

12.500 – < 17.500

bron: GVI/DRO/O+S

Stadsdelen in cijfers 2007


124

STEDELIJKE ONTWIKKELING

48 Woningvoorraad naar aantal kamers per woning, 1 januari 2007

woningen met ... kamers

bc/std 1 2 3 4 5 6 7 8 9+ onb. totaal

A00 411 1062 552 195 84 23 15 4 6 10 2362

A01 519 1110 564 185 74 24 15 11 5 18 2525

A02 1000 1297 940 323 135 97 66 25 53 40 3976

A03 503 726 694 273 117 67 44 32 59 28 2543

A04 483 1845 1548 730 122 58 17 8 16 14 4841

A05 482 1670 1205 569 105 31 10 6 3 5 4086

A06 1806 5415 3668 988 220 81 20 19 6 18 12241

A07 475 1821 1124 381 179 144 70 44 36 11 4285

A08 447 1174 1381 393 154 80 44 24 21 10 3728

A09 427 2836 2051 1376 191 30 2 4 1 6 6924

A 6553 18956 13727 5413 1381 635 303 177 206 160 47511

B10 1 5 6 24 24 1 – – 1 2 64

B11 – 1 5 21 4 3 1 – – – 35

B 1 6 11 45 28 4 1 – 1 2 99

C12 99 82 107 34 18 5 – – – – 345

C13 309 2500 1675 1079 190 19 2 1 1 2 5778

C14 411 4218 1839 774 207 50 2 1 2 9 7513

C15 11 202 457 305 55 18 – – – – 1048

C16 175 2103 1958 437 62 18 7 4 1 4 4769

C 1005 9105 6036 2629 532 110 11 6 4 15 19453

D17 117 699 1112 424 108 29 10 4 – 21 2524

D18 99 1705 1066 333 42 6 3 – – 2 3256

D19 633 2039 1118 413 64 9 3 – – 1 4280

D20 114 1098 1692 392 299 160 24 14 19 1 3813

D21 116 1325 1958 760 110 40 8 8 2 3 4330

D22 68 182 280 96 50 48 23 22 52 8 829

D 1147 7048 7226 2418 673 292 71 48 73 36 19032

G31 249 2668 2555 787 185 14 1 – – 5 6464

G32 110 1938 2052 781 140 12 – – 1 – 5034

G33 153 1299 4238 1996 290 49 15 2 – 10 8052

G34 9 2 3 12 – – – – 1 – 27

G35 7 182 947 789 367 111 79 9 2 1 2494

G 528 6089 9795 4365 982 186 95 11 4 16 22071

H36 3 13 7 17 1 – – – – – 41

H37 27 2958 4455 1485 261 45 20 1 1 – 9253

H38 1 430 1957 321 81 7 6 – – – 2803

H39 – 474 1281 396 347 19 – 1 – – 2518

H 31 3875 7700 2219 690 71 26 2 1 – 14615

J40 83 1098 2796 2192 119 29 37 5 2 3 6364

J41 11 1106 1780 223 26 19 9 5 – – 3179

J42 43 2049 3084 442 85 17 5 5 1 1 5732

J43 7 393 2180 690 252 50 25 7 3 – 3607

J 144 4646 9840 3547 482 115 76 22 6 4 18882


STEDELIJKE ONTWIKKELING

125

48 Woningvoorraad naar aantal kamers per woning, 1 januari 2007 (vervolg)

woningen met ... kamers

bc/std 1 2 3 4 5 6 7 8 9+ onb. totaal

N60 22 1314 2230 1063 235 21 8 4 5 1 4903

N61 33 1372 1268 862 382 67 24 6 3 3 4020

N62 3 265 1295 248 31 2 1 1 – – 1846

N63 2 90 555 253 16 3 – – – – 919

N64 46 69 122 194 132 28 9 3 6 1 610

N65 14 1316 1848 1152 249 14 1 1 3 – 4598

N66 13 449 988 1749 316 78 4 – 1 – 3598

N67 5 65 321 634 102 13 1 – 2 – 1143

N68 62 773 1415 2731 542 97 9 3 2 2 5636

N69 109 1003 1182 2642 416 24 7 2 1 – 5386

N70 4 1385 1477 2712 435 15 – – – – 6028

N71 2 4 5 10 9 5 1 – – – 36

N72 – 2 20 21 13 6 2 – – – 64

N73 59 149 170 232 123 25 9 1 1 3 772

N 374 8256 12896 14503 3001 398 76 21 24 10 39559

P75 – – – 1 1 – – – – – 2

P76 88 1113 1761 897 254 60 1 1 – – 4175

P77 12 2041 2437 2518 398 51 30 1 1 1 7490

P78 58 387 2637 2128 342 64 3 1 1 – 5621

P79 – 3 283 613 32 – – – – – 931

P 158 3544 7118 6157 1027 175 34 3 2 1 18219

Q80 44 31 36 83 83 11 5 – – 1 294

Q81 59 1197 3654 2111 346 103 7 5 6 – 7488

Q82 155 515 3038 1210 293 60 4 – 1 2 5278

Q83 – 318 623 1128 168 37 – – – – 2274

Q84 67 132 1879 2509 922 97 20 10 4 – 5640

Q 325 2193 9230 7041 1812 308 36 15 11 3 20974

R85 53 873 2222 2991 666 239 124 2 4 1 7175

R86 104 664 602 1959 502 108 49 13 3 – 4004

R87 211 253 1227 874 52 12 6 – 1 – 2636

R88 14 85 1294 3386 429 95 5 2 2 5 5317

R 382 1875 5345 9210 1649 454 184 17 10 6 19132

T92 2 – 1 4 3 2 – – – – 12

T93 313 3132 2192 3208 465 107 1 1 1 – 9420

T94 268 2870 2093 3592 1373 43 – – 8 – 10247

T95 – 284 626 657 88 2 2 – – – 1659

T96 57 1771 1823 3346 972 14 28 – – 1 8012

T97 72 829 1136 2634 202 – 19 1 – – 4893

T98 1 54 155 355 37 10 – – 1 3 616

T 713 8940 8026 13796 3140 178 50 2 10 4 34859

U27 109 891 865 377 140 81 24 10 11 8 2516

U28 181 1907 2358 769 190 57 33 12 29 6 5542

U29 170 1813 1444 742 198 45 28 3 7 1 4451

U30 64 1342 1634 1109 280 43 10 6 2 19 4509

U55 126 1689 1613 859 307 132 29 15 9 6 4785

U56 66 354 1327 1682 1509 524 104 45 37 13 5661

U57 3 665 616 655 21 7 11 – 2 2 1982

U58 3 27 335 67 21 14 1 1 2 1 472

U 722 8688 10192 6260 2666 903 240 92 99 56 29918

Stadsdelen in cijfers 2007


126

STEDELIJKE ONTWIKKELING

48 Woningvoorraad naar aantal kamers per woning, 1 januari 2007 (slot)

woningen met ... kamers

bc/std 1 2 3 4 5 6 7 8 9+ onb. totaal

V24 1387 3355 3209 586 194 79 28 29 13 8 8888

V25 374 2787 2927 737 160 40 15 9 5 3 7057

V26 31 1159 2239 919 175 16 2 – 5 – 4546

V44 206 898 4320 671 171 76 21 10 3 – 6376

V45 24 635 1122 337 56 10 5 3 – – 2192

V46 90 193 617 436 436 288 166 124 137 6 2493

V47 437 453 1010 841 1015 828 442 280 301 20 5627

V48 9 1080 2677 1862 172 30 22 19 8 – 5879

V49 48 198 300 533 1181 521 433 344 269 3 3830

V50 46 220 464 90 26 2 2 – 1 – 851

V 2652 10978 18885 7012 3586 1890 1136 818 742 40 47739

W52 64 625 1152 3681 1323 238 76 51 25 5 7240

W53 6 465 1121 1190 90 48 11 1 – – 2932

W54 21 1152 2700 948 235 52 24 7 4 3 5146

W59 25 32 121 260 171 61 12 4 2 – 688

W90 141 1264 1440 3049 767 352 51 20 13 – 7097

W91 1 423 2040 1281 269 100 10 4 8 – 4136

W 258 3961 8574 10409 2855 851 184 87 52 8 27239

ASD 14993 98160 134601 95024 24504 6570 2523 1321 1245 361 379302

bron: O+S

P Grote woningen (4+ kamers) als % van de woningvoorraad per buurtcombinatie, 1 januari 2007

Amsterdam: 34,7%

buiten beschouwing

8% – < 15%

15% – < 25%

25% – < 35%

35% – < 60%

60% – < 90%

bron: O+S


STEDELIJKE ONTWIKKELING

127

49 Woningvoorraad naar bouwperiode, 1 januari 2007

voor 1906- 1919- 1931- 1946- 1961- 1971- 1981- 1991- 2001-

bc/std 1906 1918 1930 1945 1960 1970 1980 1990 2000 2006 totaal

A00 1736 – 20 81 8 12 74 154 84 193 2362

A01 1932 – 18 28 – 2 24 94 183 244 2525

A02 3145 – 14 120 22 7 110 61 74 423 3976

A03 1918 – 40 83 11 26 17 220 41 187 2543

A04 2071 11 128 428 44 96 251 1050 517 245 4841

A05 1987 1 29 195 61 28 98 1063 304 320 4086

A06 6865 182 401 1109 56 21 508 1610 1019 470 12241

A07 2793 – 44 292 74 39 86 335 345 277 4285

A08 2268 111 43 78 84 26 61 431 338 288 3728

A09 2378 68 19 32 27 38 665 2013 957 727 6924

A 27093 373 756 2446 387 295 1894 7031 3862 3374 47511

B10 3 1 9 4 16 27 – – 2 2 64

B11 – – – – 1 20 11 1 – 2 35

B 3 1 9 4 17 47 11 1 2 4 99

C12 92 1 – – 11 – – – 84 157 345

C13 857 1716 1269 295 – 10 516 743 245 127 5778

C14 2747 1825 279 136 5 2 209 939 915 456 7513

C15 – – 1 – 9 1 – 369 595 73 1048

C16 2528 673 180 297 – 4 – 428 457 202 4769

C 6224 4215 1729 728 25 17 725 2479 2296 1015 19453

D17 1892 230 – 13 – – – 36 270 83 2524

D18 1517 957 79 237 – – 27 167 149 123 3256

D19 1730 666 18 – 12 10 186 1094 361 203 4280

D20 2883 77 97 43 – 67 – 423 55 168 3813

D21 1768 1852 142 41 16 40 – 309 102 60 4330

D22 477 17 25 35 2 1 27 120 93 32 829

D 10267 3799 361 369 30 118 240 2149 1030 669 19032

G31 1200 1900 620 18 – – 179 1599 518 430 6464

G32 4 235 1417 143 – 4 281 1632 1019 299 5034

G33 448 86 47 4 19 1 – 579 5332 1536 8052

G34 9 – 1 – 4 1 4 1 1 6 27

G35 – – – – – – – – – 2494 2494

G 1661 2221 2085 165 23 6 464 3811 6870 4765 22071

H36 – – 28 – – – – 12 1 – 41

H37 6 4 1853 5422 1450 – 2 141 23 352 9253

H38 – – 410 2056 322 – – – 1 14 2803

H39 – – – – 2193 48 – 24 157 96 2518

H 6 4 2291 7478 3965 48 2 177 182 462 14615

J40 49 48 3850 2154 – 6 7 46 132 72 6364

J41 – – 2675 317 128 1 1 – 41 16 3179

J42 1 – 4667 719 24 – – 26 169 126 5732

J43 4 – 1905 1638 29 9 – 16 – 6 3607

J 54 48 13097 4828 181 16 8 88 342 220 18882

Stadsdelen in cijfers 2007


128

STEDELIJKE ONTWIKKELING

49 Woningvoorraad naar bouwperiode, 1 januari 2007 (vervolg)

voor 1906- 1919- 1931- 1946- 1961- 1971- 1981- 1991- 2001-

bc/std 1906 1918 1930 1945 1960 1970 1980 1990 2000 2006 totaal

N60 42 132 3329 622 383 – 1 282 109 3 4903

N61 1 541 1676 9 40 1 – 1617 – 135 4020

N62 – – 1011 202 512 – 45 67 2 7 1846

N63 – – – 782 – – – 106 22 9 919

N64 45 – 383 89 20 5 10 44 7 7 610

N65 – – 1332 650 1238 77 63 1004 123 111 4598

N66 86 58 124 28 143 1262 162 475 1244 16 3598

N67 177 70 64 16 315 2 10 103 378 8 1143

N68 – – – – – 4949 248 117 242 80 5636

N69 – – 2 – – 2778 1424 433 748 1 5386

N70 4 – 10 – 1 1861 3071 399 676 6 6028

N71 1 3 9 3 7 12 – 1 – – 36

N72 2 9 23 9 16 2 1 1 1 – 64

N73 44 8 435 50 36 37 38 39 42 43 772

N 402 821 8398 2460 2711 10986 5073 4688 3594 426 39559

P75 – – 1 – – – 1 – – – 2

P76 – – – – 3890 1 – 28 218 38 4175

P77 – – 1 – 5923 621 – 362 465 118 7490

P78 – – – – 4204 119 2 72 351 873 5621

P79 – – 7 1 – 1 – 394 527 1 931

P – – 9 1 14017 742 3 856 1561 1030 18219

Q80 9 – 81 16 3 25 10 22 98 30 294

Q81 – – – – 3053 2113 148 854 700 620 7488

Q82 – – – 1 62 2734 36 419 547 1479 5278

Q83 – – – – – 1833 304 137 – – 2274

Q84 8 – 181 20 17 9 6 1619 2996 784 5640

Q 17 – 262 37 3135 6714 504 3051 4341 2913 20974

R85 2 – – – 5126 110 151 446 1122 218 7175

R86 – – – – 1995 445 1001 30 185 348 4004

R87 – – – – 485 1280 11 – 770 90 2636

R88 – – 39 11 10 10 6 21 5145 75 5317

R 2 – 39 11 7616 1845 1169 497 7222 731 19132

T92 4 3 – – – – 1 3 – 1 12

T93 2 – – – – 1206 1739 5354 402 717 9420

T94 1 – 1 2 – 1602 5486 1265 1111 779 10247

T95 2 1 5 9 4 4 1522 112 – – 1659

T96 1 – – – – – 3123 4687 198 3 8012

T97 – – – – – – – 4891 2 – 4893

T98 16 41 75 14 97 98 64 178 21 12 616

T 26 45 81 25 101 2910 11935 16490 1734 1512 34859

U27 1365 251 20 130 171 7 15 295 163 99 2516

U28 2127 255 198 55 351 31 411 1341 654 119 5542

U29 1570 49 1 85 140 37 398 1319 697 155 4451

U30 245 1312 1786 269 160 – – 229 484 24 4509

U55 164 42 902 155 2565 237 31 195 458 36 4785

U56 182 5 2719 569 1246 – 4 32 227 677 5661

U57 – – 1932 12 37 – – 1 – – 1982

U58 – – 16 – 12 6 20 2 390 26 472

U 5653 1914 7574 1275 4682 318 879 3414 3073 1136 29918


STEDELIJKE ONTWIKKELING

129

49 Woningvoorraad naar bouwperiode, 1 januari 2007 (slot)

voor 1906- 1919- 1931- 1946- 1961- 1971- 1981- 1991- 2001-

bc/std 1906 1918 1930 1945 1960 1970 1980 1990 2000 2006 totaal

V24 7157 38 16 51 8 28 39 537 642 372 8888

V25 3136 1229 1266 72 14 8 – 761 297 274 7057

V26 220 176 3816 160 – 3 – 68 27 76 4546

V44 24 – 2213 3629 60 158 100 77 72 43 6376

V45 197 1421 172 119 52 8 7 65 76 75 2192

V46 413 1429 539 3 12 – – – 9 88 2493

V47 2826 1005 1452 25 6 – – 58 113 142 5627

V48 2 – 3193 2243 – – – 1 5 435 5879

V49 3 – 1523 1836 367 4 – 6 65 26 3830

V50 673 52 98 – – – – 1 – 27 851

V 14651 5350 14288 8138 519 209 146 1574 1306 1558 47739

W52 3 – 3917 2222 316 362 1 44 194 181 7240

W53 – – 2636 12 1 – – 44 67 172 2932

W54 34 86 1129 3743 44 45 6 3 49 7 5146

W59 – – – – 545 141 – 1 1 – 688

W90 13 – 150 48 510 5072 404 229 449 222 7097

W91 1 – 17 – 390 2405 2 1240 – 81 4136

W 51 86 7849 6025 1806 8025 413 1561 760 663 27239

ASD 66110 18877 58828 33990 39215 32296 23466 47867 38175 20478 379302

bron: O+S

Q Woningen gebouwd na 1980 als % van de woningvoorraad per buurtcombinatie, 1 januari 2007

Amsterdam: 28,1%

buiten beschouwing

0% – < 3%

3% – < 10%

10% – < 20%

20% – < 35%

35% en hoger

bron: O+S

Stadsdelen in cijfers 2007


130

STEDELIJKE ONTWIKKELING

50 Woningvoorraad naar gemiddeld gebruiks oppervlakte (GBO), 1 januari 2007

gemiddeld gebruiks oppervlakte in m 2

bc/std tot 40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90+ onbekend totaal

A00 295 303 290 234 138 98 411 593 2362

A01 342 331 245 233 189 115 376 694 2525

A02 261 274 400 321 222 184 1048 1266 3976

A03 211 170 230 240 212 140 713 627 2543

A04 375 742 850 578 515 407 810 564 4841

A05 539 560 739 550 409 301 586 402 4086

A06 2676 2360 2231 1517 1061 545 980 871 12241

A07 687 663 576 384 317 179 788 691 4285

A08 414 449 665 580 427 222 649 322 3728

A09 1406 538 704 838 1000 848 1236 354 6924

A 7206 6390 6930 5475 4490 3039 7597 6384 47511

B10 – 4 3 7 14 4 31 1 64

B11 – – – 1 4 7 21 2 35

B – 4 3 8 18 11 52 3 99

C12 – 18 66 2 61 98 99 1 345

C13 746 1543 1183 604 624 470 450 158 5778

C14 1785 2174 978 519 757 513 526 261 7513

C15 3 63 105 186 141 280 242 28 1048

C16 557 1379 1068 616 393 300 333 123 4769

C 3091 5177 3400 1927 1976 1661 1650 571 19453

D17 197 305 404 745 339 197 300 37 2524

D18 354 1128 815 456 220 108 82 93 3256

D19 916 1154 666 594 467 233 173 77 4280

D20 84 615 1127 600 321 224 672 170 3813

D21 201 1240 1136 679 306 294 324 150 4330

D22 33 61 95 103 35 54 273 175 829

D 1785 4503 4243 3177 1688 1110 1824 702 19032

G31 461 2009 1667 708 623 448 457 91 6464

G32 212 1356 879 721 686 624 526 30 5034

G33 6 182 343 642 1322 1216 4176 165 8052

G34 2 – – 3 1 3 8 10 27

G35 14 4 23 34 154 358 1903 4 2494

G 695 3551 2912 2108 2786 2649 7070 300 22071

H36 3 2 1 5 14 3 5 8 41

H37 115 3172 3222 1451 643 289 320 41 9253

H38 61 388 1883 195 158 91 24 3 2803

H39 50 261 1316 131 483 203 72 2 2518

H 229 3823 6422 1782 1298 586 421 54 14615

J40 187 1031 2130 1228 1157 281 267 83 6364

J41 13 1215 1478 261 65 23 100 24 3179

J42 86 2124 2513 443 184 155 168 59 5732

J43 8 520 1674 702 337 62 284 20 3607

J 294 4890 7795 2634 1743 521 819 186 18882


STEDELIJKE ONTWIKKELING

131

50 Woningvoorraad naar gemiddeld gebruiks oppervlakte (GBO), 1 januari 2007 (vervolg)

gemiddeld gebruiks oppervlakte in m 2

bc/std tot 40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90+ onbekend totaal

N60 268 970 1665 984 457 272 267 20 4903

N61 138 929 600 689 553 622 461 28 4020

N62 115 242 1105 116 209 28 26 5 1846

N63 27 201 327 288 40 21 10 5 919

N64 14 15 45 81 84 97 214 60 610

N65 416 751 949 759 1011 212 142 358 4598

N66 10 68 313 335 579 309 1853 131 3598

N67 3 33 72 271 186 332 236 10 1143

N68 312 250 362 1346 1893 882 580 11 5636

N69 52 259 521 483 1744 1100 1205 22 5386

N70 35 241 1258 413 1733 1209 1123 16 6028

N71 – 2 – 2 8 2 17 5 36

N72 – – 2 10 13 13 22 4 64

N73 25 35 46 99 92 91 300 84 772

N 1415 3996 7265 5876 8602 5190 6456 759 39559

P75 – – – – 1 1 – – 2

P76 440 747 1200 972 333 280 193 10 4175

P77 1136 742 1521 1921 1177 443 549 1 7490

P78 222 121 1424 1863 589 488 911 3 5621

P79 – – 1 1 120 193 320 296 931

P 1798 1610 4146 4757 2220 1405 1973 310 18219

Q80 1 10 5 17 15 20 134 92 294

Q81 305 275 1306 2229 1292 896 1035 150 7488

Q82 140 186 1179 1409 812 923 578 51 5278

Q83 1 102 720 670 13 435 331 2 2274

Q84 25 18 86 356 766 516 3707 166 5640

Q 472 591 3296 4681 2898 2790 5785 461 20974

R85 284 327 954 1801 1583 858 1364 4 7175

R86 142 155 526 660 1019 516 981 5 4004

R87 274 49 229 801 488 234 517 44 2636

R88 1 6 12 72 378 871 3695 282 5317

R 701 537 1721 3334 3468 2479 6557 335 19132

T92 – – – – 1 1 6 4 12

T93 525 530 1838 1682 816 2084 1878 67 9420

T94 442 684 1735 737 1433 1531 3555 130 10247

T95 – 1 140 392 398 366 362 – 1659

T96 87 132 1338 1099 1823 2134 1378 21 8012

T97 92 300 305 971 1534 1272 410 9 4893

T98 7 14 47 180 143 117 99 9 616

T 1153 1661 5403 5061 6148 7505 7688 240 34859

Stadsdelen in cijfers 2007


132

STEDELIJKE ONTWIKKELING

50 Woningvoorraad naar gemiddeld gebruiks oppervlakte (GBO), 1 januari 2007 (slot)

gemiddeld gebruiks oppervlakte in m 2

bc/std tot 40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90+ onbekend totaal

U27 272 371 596 348 194 174 480 81 2516

U28 331 989 1592 902 619 441 600 68 5542

U29 578 488 963 762 726 344 487 103 4451

U30 200 906 973 757 841 340 418 74 4509

U55 775 777 1125 607 425 303 673 100 4785

U56 74 133 384 1104 727 1155 1991 93 5661

U57 153 492 297 505 428 55 43 9 1982

U58 1 1 5 4 27 88 343 3 472

U 2384 4157 5935 4989 3987 2900 5035 531 29918

V24 1781 1892 1690 1247 729 507 684 358 8888

V25 700 1704 2187 993 598 315 422 138 7057

V26 89 1054 1374 1192 375 208 191 63 4546

V44 25 796 3689 827 351 121 324 243 6376

V45 93 569 747 359 113 119 147 45 2192

V46 12 35 171 339 303 198 1236 199 2493

V47 146 72 284 466 445 478 3154 582 5627

V48 83 1148 1738 1228 864 239 552 27 5879

V49 65 18 68 106 77 92 3237 167 3830

V50 58 178 275 121 56 46 91 26 851

V 3052 7466 12223 6878 3911 2323 10038 1848 47739

W52 337 166 574 1063 1729 1471 1851 49 7240

W53 17 310 669 969 595 116 229 27 2932

W54 57 1333 2172 703 489 209 170 13 5146

W59 – 25 24 6 32 70 530 1 688

W90 411 553 380 1630 1433 881 1790 19 7097

W91 224 108 46 1116 847 373 1411 11 4136

W 1046 2495 3865 5487 5125 3120 5981 120 27239

ASD 25321 50851 75559 58174 50358 37289 68946 12804 379302

bron: O+S


STEDELIJKE ONTWIKKELING

133

51 Woningvoorraad naar eigendom, 1 januari 2007

eigenaar/ sociale particuliere

bc/std naam bc/std bewoner verhuur verhuur totaal

A00 Burgwallen-Oude Zijde 508 288 1566 2362

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 600 149 1776 2525

A02 Grachtengordel-West 1875 132 1969 3976

A03 Grachtengordel-Zuid 1080 133 1330 2543

A04 Nieuwmarkt/Lastage 1437 2007 1397 4841

A05 Haarlemmerbuurt 1038 1956 1092 4086

A06 Jordaan 3055 4788 4398 12241

A07 De Weteringschans 1670 492 2123 4285

A08 Weesperbuurt/Plantage 1161 1121 1446 3728

A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 1492 4808 624 6924

A Centrum 13916 15874 17721 47511

B10 Westelijk Havengebied 7 – 57 64

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 2 – 33 35

B Westpoort 9 – 90 99

C12 Houthavens 225 99 21 345

C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 597 4543 638 5778

C14 Staatsliedenbuurt 1594 4240 1679 7513

C15 Centrale Markt 416 617 15 1048

C16 Frederik Hendrikbuurt 968 2193 1608 4769

C Westerpark 3800 11692 3961 19453

D17 Da Costabuurt 619 603 1302 2524

D18 Kinkerbuurt 492 1370 1394 3256

D19 Van Lennepbuurt 625 2513 1142 4280

D20 Helmersbuurt 1234 876 1703 3813

D21 Overtoomse Sluis 1328 956 2046 4330

D22 Vondelbuurt 361 143 325 829

D Oud-West 4659 6461 7912 19032

G31 Indische Buurt West 939 4444 1081 6464

G32 Indische Buurt Oost 691 3874 469 5034

G33 Oostelijk Havengebied 3649 3134 1269 8052

G34 Zeeburgereiland/Nieuwe Diep 9 – 18 27

G35 IJburg West 1277 780 437 2494

G Zeeburg 6565 12232 3274 22071

H36 Sloterdijk 20 11 10 41

H37 Landlust 1494 5371 2388 9253

H38 Erasmuspark 900 641 1262 2803

H39 De Kolenkit 49 2395 74 2518

H Bos en Lommer 2463 8418 3734 14615

J40 De Krommert 1402 2198 2764 6364

J41 Van Galenbuurt 535 1733 911 3179

J42 Hoofdweg e.o. 867 2588 2277 5732

J43 Westindische Buurt 742 828 2037 3607

J De Baarsjes 3546 7347 7989 18882

Stadsdelen in cijfers 2007


134

STEDELIJKE ONTWIKKELING

51 Woningvoorraad naar eigendom, 1 januari 2007 (vervolg)

eigenaar/ sociale particuliere

bc/std naam bc/std bewoner verhuur verhuur totaal

N60 Volewijck 230 4405 268 4903

N61 IJplein/Vogelbuurt 447 3402 171 4020

N62 Tuindorp Nieuwendam 152 1676 18 1846

N63 Tuindorp Buiksloot 44 875 – 919

N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 549 3 58 610

N65 Tuindorp Oostzaan 659 3856 83 4598

N66 Oostzanerwerf 1322 2196 80 3598

N67 Kadoelen 629 458 56 1143

N68 Nieuwendam-Noord 1149 4325 162 5636

N69 Buikslotermeer 1370 3794 222 5386

N70 Banne Buiksloot 1062 4674 292 6028

N71 Buiksloterham 9 1 26 36

N72 Nieuwendammerham 14 – 50 64

N73 Waterland 639 41 92 772

N Amsterdam-Noord 8275 29706 1578 39559

P75 Spieringhorn – 1 1 2

P76 Slotermeer-Noordoost 1078 2948 149 4175

P77 Slotermeer-Zuidwest 1524 5516 450 7490

P78 Geuzenveld 859 4560 202 5621

P79 Eendracht 383 530 18 931

P Geuzenveld-Slotermeer 3844 13555 820 18219

Q80 Lutkemeer/Ookmeer 202 23 69 294

Q81 Osdorp-Oost 1862 4928 698 7488

Q82 Osdorp-Midden 648 4221 409 5278

Q83 De Punt 771 1311 192 2274

Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 3243 1725 672 5640

Q Osdorp 6726 12208 2040 20974

R85 Slotervaart 1662 4482 1031 7175

R86 Overtoomse Veld 406 2372 1226 4004

R87 Westlandgracht 583 1394 659 2636

R88 Sloter-/Riekerpolder 2660 1100 1557 5317

R Slotervaart 5311 9348 4473 19132

T92 Amstel III/Bullewijk 4 – 8 12

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 1327 7808 285 9420

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 2624 6570 1053 10247

T95 Nellestein 514 111 1034 1659

T96 Holendrecht/Reigersbos 1720 5867 425 8012

T97 Gein 1615 2880 398 4893

T98 Driemond 313 275 28 616

T Zuidoost 8117 23511 3231 34859


STEDELIJKE ONTWIKKELING

135

51 Woningvoorraad naar eigendom, 1 januari 2007 (slot)

eigenaar/ sociale particuliere

bc/std naam bc/std bewoner verhuur verhuur totaal

U27 Weesperzijde 731 921 864 2516

U28 Oosterparkbuurt 952 3701 889 5542

U29 Dapperbuurt 532 3266 653 4451

U30 Transvaalbuurt 668 3173 668 4509

U55 Frankendael 798 3031 956 4785

U56 Middenmeer 2340 1005 2316 5661

U57 Betondorp 65 1884 33 1982

U58 De Omval 306 4 162 472

U Oost-Watergraafsmeer 6392 16985 6541 29918

V24 Oude Pijp 1783 2715 4390 8888

V25 Nieuwe Pijp 1434 2675 2948 7057

V26 Diamantbuurt 375 3651 520 4546

V44 Hoofddorppleinbuurt 2199 1008 3169 6376

V45 Schinkelbuurt 589 777 826 2192

V46 Willemspark 1104 258 1131 2493

V47 Museumkwartier 2142 150 3335 5627

V48 Stadionbuurt 504 3487 1888 5879

V49 Apollobuurt 1749 63 2018 3830

V50 Duivelseiland 270 102 479 851

V Oud-Zuid 12149 14886 20704 47739

W52 Scheldebuurt 1630 1343 4267 7240

W53 IJselbuurt 360 1468 1104 2932

W54 Rijnbuurt 711 2297 2138 5146

W59 Station Zuid/WTC e.o. 542 – 146 688

W90 Buitenveldert-West 2620 2390 2087 7097

W91 Buitenveldert-Oost 1439 1494 1203 4136

W Zuideramstel 7302 8992 10945 27239

ASD Amsterdam 93074 191215 95013 379302

bron: GVI/DBA/DW/O+S

Stadsdelen in cijfers 2007


136

STEDELIJKE ONTWIKKELING

52 Woningen en de prognoses hiervan, 1 januari 2007-2025

prognose 2006

bc/std naam bc/std 2007 2010 2015 2020 2025

A00 Burgwallen-Oude Zijde 2362 2348 2365 2373 2373

A01 Burgwallen-Nieuwe Zijde 2525 2484 2528 2528 2528

A02 Grachtengordel-West 3976 3840 3840 3840 3840

A03 Grachtengordel-Zuid 2543 2555 2555 2555 2555

A04 Nieuwmarkt/Lastage 4841 4912 5181 5305 5305

A05 Haarlemmerbuurt 4086 5077 5162 5232 5382

A06 Jordaan 12241 12242 12314 12394 12394

A07 De Weteringschans 4285 4306 4385 4385 4385

A08 Weesperbuurt/Plantage 3728 3733 3745 3745 3745

A09 Oostelijke Eilanden/Kadijken 6924 7055 7196 7364 7364

A Centrum 47511 48552 49271 49721 49871

B10 Westelijk Havengebied 64 65 65 65 65

B11 Bedrijventerrein Sloterdijk 35 35 35 35 35

B Westpoort 99 100 100 100 100

C12 Houthavens 345 345 345 945 1515

C13 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 5778 5844 5890 5790 5690

C14 Staatsliedenbuurt 7513 7427 7447 7322 7197

C15 Centrale Markt 1048 1111 1096 1081 1066

C16 Frederik Hendrikbuurt 4769 4751 4696 4616 4536

C Westerpark 19453 19478 19474 19754 20004

D17 Da Costabuurt 2524 2487 2482 2442 2402

D18 Kinkerbuurt 3256 3273 3329 3482 3427

D19 Van Lennepbuurt 4280 4115 4045 3975 3905

D20 Helmersbuurt 3813 3798 3764 3699 3634

D21 Overtoomse Sluis 4330 4265 4170 4100 4030

D22 Vondelbuurt 829 813 798 783 768

D Oud-West 19032 18751 18588 18481 18166

G31 Indische Buurt West 6464 6513 6487 6495 6390

G32 Indische Buurt Oost 5034 4960 4905 4820 4735

G33 Oostelijk Havengebied 8052 8393 8729 8965 8965

G34 Zeeburgereiland/Nieuwe Diep 27 25 25 1844 3437

G35 IJburg West 2494 5014 6111 6111 6111

G51 IJburg Zuid 750 2877 2877 3746

G74 IJburg Oost 84 3417

G Zeeburg 22071 25655 29134 31196 36801

H36 Sloterdijk 41 41 41 41 41

H37 Landlust 9253 9130 9326 9522 9408

H38 Erasmuspark 2803 2882 2837 2792 2747

H39 De Kolenkit 2518 3210 4023 4194 4331

H Bos en Lommer 14615 15263 16227 16549 16527

J40 De Krommert 6364 6365 6356 6251 6146

J41 Van Galenbuurt 3179 3136 3081 3026 2971

J42 Hoofdweg e.o. 5732 5654 5559 5634 5539

J43 Westindische Buurt 3607 3559 3499 3439 3379

J De Baarsjes 18882 18714 18495 18350 18035


STEDELIJKE ONTWIKKELING

137

52 Woningen en de prognoses hiervan, 1 januari 2007-2025 (vervolg)

prognose 2006

bc/std naam bc/std 2007 2010 2015 2020 2025

N60 Volewijck 4903 4837 4760 4680 4600

N61 IJplein/Vogelbuurt 4020 3967 3902 3987 4272

N62 Tuindorp Nieuwendam 1846 1822 1792 1762 1732

N63 Tuindorp Buiksloot 919 912 897 882 867

N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk 610 606 613 603 593

N65 Tuindorp Oostzaan 4598 4752 5263 5514 5759

N66 Oostzanerwerf 3598 3636 3577 3517 3457

N67 Kadoelen 1143 1126 1106 1243 1223

N68 Nieuwendam-Noord 5636 5689 5429 5404 5445

N69 Buikslotermeer 5386 5263 5692 6557 7827

N70 Banne Buiksloot 6028 5949 5807 5932 5975

N71 Buiksloterham 36 41 408 1223 3963

N72 Nieuwendammerham 64 65 65 65 65

N73 Waterland 772 767 757 742 727

N Amsterdam-Noord 39559 39432 40068 42111 46505

P75 Spieringhorn 2 2 2 2 2

P76 Slotermeer-Noordoost 4175 4180 4180 4180 4180

P77 Slotermeer-Zuidwest 7490 7483 7564 7160 7816

P78 Geuzenveld 5621 5984 5017 4700 5052

P79 Eendracht 931 931 931 931 931

P Geuzenveld-Slotermeer 18219 18580 17694 16973 17981

Q80 Lutkemeer/Ookmeer 294 291 292 292 292

Q81 Osdorp-Oost 7488 7856 8064 8064 8064

Q82 Osdorp-Midden 5278 5562 5663 5725 5770

Q83 De Punt 2274 2350 2361 2407 2361

Q84 Middelveldsche Akerpolder/Sloten 5640 5640 5640 5640 5640

Q Osdorp 20974 21699 22020 22128 22127

R85 Slotervaart 7175 7216 7481 7498 7511

R86 Overtoomse Veld 4004 4347 4794 5330 5592

R87 Westlandgracht 2636 3164 4029 4882 4976

R88 Sloter-/Riekerpolder 5317 5317 5317 5317 5317

R Slotervaart 19132 20044 21621 23027 23396

T92 Amstel III/Bullewijk 12 12 806 1262 1262

T93 Bijlmer Centrum (D,F,H) 9420 9896 11164 11532 12145

T94 Bijlmer Oost (E,G,K) 10247 13877 14129 14575 14575

T95 Nellestein 1659 1659 1659 1659 1659

T96 Holendrecht/Reigersbos 8012 8012 8047 8147 8147

T97 Gein 4893 4895 4907 4907 4907

T98 Driemond 616 616 671 671 671

T Zuidoost 34859 38967 41383 42753 43366

Stadsdelen in cijfers 2007


138

STEDELIJKE ONTWIKKELING

52 Woningen en de prognoses hiervan, 1 januari 2007-2025 (slot)

prognose 2006

bc/std naam bc/std 2007 2010 2015 2020 2025

U27 Weesperzijde 2516 2544 2604 2801 2833

U28 Oosterparkbuurt 5542 5487 5748 5819 5819

U29 Dapperbuurt 4451 4691 4937 4985 4985

U30 Transvaalbuurt 4509 4510 4500 4500 4500

U55 Frankendael 4785 5272 5421 6241 6342

U56 Middenmeer 5661 6450 6749 7315 7399

U57 Betondorp 1982 1982 1982 1982 1982

U58 De Omval 472 471 824 2870 3033

U Oost-Watergraafsmeer 29918 31407 32765 36513 36893

V24 Oude Pijp 8888 8902 8889 8889 8889

V25 Nieuwe Pijp 7057 7052 7124 7161 7161

V26 Diamantbuurt 4546 4546 4546 4546 4546

V44 Hoofddorppleinbuurt 6376 6416 6424 6471 6471

V45 Schinkelbuurt 2192 2194 2205 2205 2205

V46 Willemspark 2493 2485 2485 2485 2485

V47 Museumkwartier 5627 5657 5675 5675 5675

V48 Stadionbuurt 5879 6441 6441 6516 6516

V49 Apollobuurt 3830 3836 3836 3836 3836

V50 Duivelseiland 851 858 858 858 858

V Oud-Zuid 47739 48387 48483 48642 48642

W52 Scheldebuurt 7240 7290 7346 7885 7910

W53 IJselbuurt 2932 2932 2932 2932 2932

W54 Rijnbuurt 5146 5173 5215 5215 5215

W59 Station Zuid/WTC e.o. 688 689 689 929 1121

W90 Buitenveldert-West 7097 7495 8634 9326 9374

W91 Buitenveldert-Oost 4136 4216 5185 5239 5358

W Zuideramstel 27239 27795 30001 31526 31910

ASD Amsterdam 379302 392824 405324 417824 430324

bron: DRO/O+S


STEDELIJKE ONTWIKKELING

139

53 Hoofdbewoners naar bewoningstypen, 1 januari 2007

alleenechtpaar

een- echtpaar twee staande+ +

met ouder- zonder alleen- eenouder- alleen- alleenbc/std

kinderen gezin kinderen staanden gezin wonende staanden overig totaal

A00 49 94 82 433 42 1248 132 61 2141

A01 53 62 90 424 28 1300 177 59 2193

A02 213 134 329 667 124 1996 166 169 3798

A03 119 79 193 396 68 1134 120 93 2202

A04 273 294 283 711 155 3053 157 119 5045

A05 257 310 283 525 158 2376 98 83 4090

A06 506 705 767 1625 362 7237 291 180 11673

A07 224 152 264 661 103 2167 181 125 3877

A08 166 215 244 542 156 2284 134 96 3837

A09 481 617 493 854 318 3972 92 136 6963

A 2341 2662 3028 6838 1514 26767 1548 1121 45819

B10 7 2 16 16 2 33 4 6 86

B11 4 2 6 6 1 20 4 4 47

B 11 4 22 22 3 53 8 10 133

C12 18 20 33 115 24 958 56 3 1227

C13 423 584 372 614 217 3055 99 123 5487

C14 471 494 356 973 271 4229 132 152 7078

C15 177 140 79 129 85 502 14 26 1152

C16 243 270 269 658 150 2878 106 76 4650

C 1332 1508 1109 2489 747 11622 407 380 19594

D17 114 143 178 417 104 1338 77 57 2428

D18 130 218 186 462 105 1770 90 63 3024

D19 227 288 229 491 97 2600 74 86 4092

D20 223 257 229 608 183 2024 166 87 3777

D21 187 251 245 702 163 2236 174 86 4044

D22 66 42 68 116 43 356 36 45 772

D 947 1199 1135 2796 695 10324 617 424 18137

G31 676 502 375 795 198 3126 191 305 6168

G32 644 476 382 549 196 2372 126 265 5010

G33 1049 718 707 1465 747 2914 156 172 7928

G34 8 10 14 22 6 60 51 8 179

G35 517 257 204 327 348 528 30 71 2282

G 2894 1963 1682 3158 1495 9000 554 821 21567

H36 5 1 10 6 1 13 2 3 41

H37 1097 743 628 1282 297 3988 246 422 8703

H38 228 198 204 410 92 1311 106 106 2655

H39 599 316 205 184 69 942 71 223 2609

H 1929 1258 1047 1882 459 6254 425 754 14008

J40 568 493 414 1011 253 2739 270 210 5958

J41 244 217 205 409 91 1668 94 100 3028

J42 485 454 321 788 167 2860 138 193 5406

J43 257 244 243 631 152 1633 145 99 3404

J 1554 1408 1183 2839 663 8900 647 602 17796

Stadsdelen in cijfers 2007


140

STEDELIJKE ONTWIKKELING

53 Hoofdbewoners naar bewoningstypen, 1 januari 2007 (vervolg)

alleenechtpaar

een- echtpaar twee staande+ +

met ouder- zonder alleen- eenouder- alleen- alleenbc/std

kinderen gezin kinderen staanden gezin wonende staanden overig totaal

N60 582 554 552 423 227 2111 69 176 4694

N61 494 490 340 355 160 1876 62 175 3952

N62 211 141 406 124 99 769 9 33 1792

N63 156 101 189 53 39 319 13 25 895

N64 151 32 108 60 76 111 9 35 582

N65 643 418 912 326 263 1775 49 122 4508

N66 783 365 649 263 281 1075 26 145 3587

N67 274 84 304 95 99 240 11 50 1157

N68 950 891 666 364 253 1873 67 309 5373

N69 686 528 952 474 203 2609 63 184 5699

N70 1035 735 892 401 288 2232 52 270 5905

N71 17 7 17 18 4 413 2 5 483

N72 9 6 7 10 5 16 4 1 58

N73 193 51 172 85 64 193 6 56 820

N 6184 4403 6166 3051 2061 15612 442 1586 39505

P75 – – – 1 – – – – 1

P76 680 389 451 319 121 1700 90 265 4015

P77 1130 656 827 590 221 3278 125 402 7229

P78 1127 674 724 369 196 1702 75 422 5289

P79 225 85 198 63 66 217 6 49 909

P 3162 1804 2200 1342 604 6897 296 1138 17443

Q80 86 21 71 24 18 63 2 32 317

Q81 739 512 1367 591 172 3570 71 269 7291

Q82 733 518 554 359 116 1853 91 332 4556

Q83 315 206 343 186 82 912 37 117 2198

Q84 1641 457 938 452 442 1157 62 337 5486

Q 3514 1714 3273 1612 830 7555 263 1087 19848

R85 1122 700 1116 648 276 2825 114 323 7124

R86 725 378 353 359 108 1333 163 268 3687

R87 230 160 269 348 65 1137 61 64 2334

R88 1317 509 930 461 420 1294 79 205 5215

R 3394 1747 2668 1816 869 6589 417 860 18360

T92 5 – 1 2 – 15 5 4 32

T93 715 1711 426 875 573 3798 355 556 9009

T94 848 1767 786 946 666 4137 354 592 10096

T95 78 96 184 243 61 814 25 35 1536

T96 916 1439 958 601 532 3006 180 380 8012

T97 874 845 557 396 389 1457 84 251 4853

T98 153 35 160 42 44 147 2 20 603

T 3589 5893 3072 3105 2265 13374 1005 1838 34141


STEDELIJKE ONTWIKKELING

141

53 Hoofdbewoners naar bewoningstypen, 1 januari 2007 (slot)

alleenechtpaar

een- echtpaar twee staande+ +

met ouder- zonder alleen- eenouder- alleen- alleenbc/std

kinderen gezin kinderen staanden gezin wonende staanden overig totaal

U27 160 141 129 379 118 1264 97 67 2355

U28 481 461 340 723 183 3003 152 161 5504

U29 383 352 324 534 141 2352 98 146 4330

U30 560 447 313 561 168 2027 127 209 4412

U55 469 359 528 487 190 2393 80 119 4625

U56 828 420 749 678 469 1972 151 155 5422

U57 109 113 350 132 37 1097 15 31 1884

U58 47 20 65 108 25 1160 18 15 1458

U 3037 2313 2798 3602 1331 15268 738 903 29990

V24 363 416 366 1297 252 5006 364 173 8237

V25 344 414 359 1020 221 3974 207 136 6675

V26 355 471 337 532 177 2353 68 133 4426

V44 386 382 492 1022 259 3309 194 99 6143

V45 105 145 107 376 90 1190 53 46 2112

V46 348 152 266 325 124 886 105 116 2322

V47 650 267 658 658 241 2279 243 297 5293

V48 414 588 488 755 238 2986 120 144 5733

V49 598 172 553 434 179 1212 142 213 3503

V50 31 32 44 137 32 471 30 6 783

V 3594 3039 3670 6556 1813 23666 1526 1363 45227

W52 561 456 673 1096 394 3144 315 190 6829

W53 186 249 218 415 102 1449 99 74 2792

W54 274 421 414 755 177 2704 134 87 4966

W59 63 25 101 61 22 336 11 25 644

W90 623 380 1048 630 151 3524 128 115 6599

W91 309 186 723 327 80 2120 33 80 3858

W 2016 1717 3177 3284 926 13277 720 571 25688

ASD 39498 32632 36230 44392 16275 175158 9613 13458 367256

bron: O+S

Stadsdelen in cijfers 2007


142

VERKIEZINGEN

54 Kiesgerechtigden, blanco stemmen, uitgebrachte geldige stemmen en opkomstpercentage in Amsterdam bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer,

22 november 2006

uitgebrachte stemmen per groepering (%) blanco/

kies- totaal

gerech- blanco geldige opkomst overige

bc/std tigden stemmen stemmen % CDA PvdA VVD SP GL D66 ChU SGP PVDD PVV grp.

A00 2881 5 2356 82,0 8,3 19,9 21,3 15,3 18,0 7,1 1,7 0,0 3,9 2,6 1,9

A01 2116 11 3026 143,5 9,0 22,9 18,9 17,0 16,5 7,4 1,3 0,0 4,2 1,5 1,3

A02 6371 17 4855 76,5 9,7 22,2 22,1 12,4 17,6 7,0 0,7 0,1 4,5 2,2 1,5

A03 3261 9 2862 88,0 11,1 20,2 27,7 9,1 14,9 8,6 0,9 0,0 4,2 1,8 1,5

A04 6944 16 7253 104,7 5,5 26,5 13,2 18,1 21,0 6,3 1,0 0,1 4,8 2,4 1,1

A05 5377 21 4482 83,7 6,3 25,3 14,3 20,2 19,1 5,0 0,9 0,1 4,4 3,1 1,3

A06 14000 34 11328 81,2 7,9 24,4 16,1 19,6 16,2 5,1 0,8 0,1 5,2 3,4 1,2

A07 4834 15 4152 86,2 9,1 23,1 22,7 11,4 17,3 7,9 0,6 0,0 4,6 2,1 1,2

A08 5808 18 4945 85,5 7,9 27,7 13,9 16,2 19,9 6,0 1,5 0,0 3,6 2,0 1,3

A09 9335 25 6857 73,7 4,7 30,1 8,8 22,9 19,8 4,0 1,5 0,0 3,9 3,2 1,1

A 60927 171 52116 85,8 7,5 25,0 16,5 17,3 18,2 6,0 1,0 0,1 4,5 2,6 1,3

B10+B11 278 – 226 81,3 9,3 21,7 16,8 23,0 13,7 2,7 1,3 0,0 3,5 4,9 3,1

B 278 – 226 81,3 9,3 21,7 16,8 23,0 13,7 2,7 1,3 0,0 3,5 4,9 3,1

C13+C12 8741 62 5601 64,8 5,7 31,2 8,1 24,3 16,0 4,3 1,6 0,1 3,5 4,0 1,2

C14 8457 36 6118 72,8 5,3 26,6 8,6 24,5 20,0 4,7 1,1 0,0 4,2 3,6 1,4

C15 1684 11 1175 70,4 4,3 29,4 8,6 21,5 22,4 4,4 1,5 0,0 4,0 3,3 0,6

C16 6235 19 4388 70,7 7,5 28,3 12,4 20,4 17,2 4,9 1,0 0,0 4,3 2,8 1,2

C 25117 128 17282 69,3 5,9 28,7 9,4 23,2 18,1 4,6 1,3 0,0 4,0 3,5 1,3

D17 3422 6 2596 76,0 8,3 24,5 17,5 19,1 16,2 5,1 0,8 0,0 4,2 3,0 1,3

D18 3700 21 2844 77,4 7,2 25,8 13,5 22,2 17,7 5,6 0,8 0,0 3,1 3,0 1,1

D19 5666 30 4312 76,6 5,8 28,8 9,3 24,4 16,8 4,5 1,0 0,0 4,4 3,7 1,3

D20 4524 6 3521 78,0 8,7 24,5 18,3 15,4 19,0 6,4 1,1 0,1 3,7 2,1 0,7

D21 5801 13 4420 76,4 8,4 24,6 17,3 17,6 17,9 5,8 1,2 0,0 4,0 2,0 1,2

D22 978 4 713 73,3 9,4 25,4 19,2 14,3 18,2 7,3 0,6 0,1 2,8 2,0 0,7

D 24091 80 18406 76,7 7,7 25,8 15,1 19,6 17,6 5,6 1,0 0,0 3,9 2,7 1,0

G31 8190 73 5417 67,0 4,6 35,8 6,4 23,8 15,4 5,9 1,3 0,0 2,6 2,9 1,3

G32 7307 55 4566 63,2 5,1 37,3 6,2 23,1 13,0 5,1 1,4 0,2 2,9 4,4 1,3

G33 11938 40 10053 84,5 7,4 29,1 16,3 15,8 18,4 5,7 1,0 0,0 3,4 1,8 1,1

G35+G34 3450 – 2829 82,0 10,2 31,8 20,2 13,0 11,5 5,1 1,7 0,0 3,4 2,4 0,7

G 30885 168 22865 74,6 6,6 32,6 12,4 18,8 15,8 5,6 1,3 0,1 3,1 2,7 1,0

H37+H36 11423 74 7146 63,2 7,4 31,0 10,2 21,7 13,1 6,1 1,7 0,1 2,7 4,6 1,4

H38 4077 29 2579 64,0 7,9 31,5 10,2 19,7 14,0 6,9 1,6 0,0 2,6 4,4 1,2

H39 3739 52 2228 61,0 5,4 41,8 5,1 22,3 8,5 8,1 1,4 0,1 1,8 3,6 1,9

H 19239 155 11953 62,9 7,2 33,1 9,3 21,4 12,5 6,6 1,6 0,1 2,5 4,4 1,3


VERKIEZINGEN

143

54 Kiesgerechtigden, blanco stemmen, uitgebrachte geldige stemmen en opkomstpercentage in Amsterdam bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer,

22 november 2006 (vervolg)

uitgebrachte stemmen per groepering (%) blanco/

kies- totaal

gerech- blanco geldige opkomst overige

bc/std tigden stemmen stemmen % CDA PvdA VVD SP GL D66 ChU SGP PVDD PVV grp.

J40 8298 53 5873 71,4 8,2 29,2 12,0 19,6 15,2 6,4 1,6 0,1 2,8 3,6 1,3

J41 3985 7 2404 60,5 6,5 31,2 9,7 23,3 15,4 4,9 1,2 0,0 3,0 3,5 1,3

J42 7089 72 4910 70,3 7,6 30,3 10,3 21,9 13,7 5,3 2,2 0,0 3,8 3,8 1,1

J43 4738 20 3745 79,5 10,8 27,9 15,6 17,1 13,2 5,8 1,5 0,1 3,4 3,6 1,0

J 24110 152 16932 70,9 8,4 29,5 12,0 20,2 14,3 5,7 1,7 0,1 3,2 3,6 1,3

N60+N71 7227 24 4475 62,3 6,1 31,9 6,3 27,0 7,3 2,5 1,5 0,1 3,4 11,8 2,1

N61+N72 5652 41 3590 64,2 5,9 36,8 5,8 26,1 9,5 2,8 1,4 0,2 2,8 6,9 1,8

N62 3593 11 2862 80,0 8,3 32,2 9,5 23,2 8,1 1,4 1,0 0,1 4,5 10,1 1,6

N63+N64 2231 8 1677 75,5 7,0 30,6 9,1 23,6 9,2 2,5 0,6 0,0 3,4 12,4 1,6

N65 8246 26 5347 65,2 10,8 28,9 9,2 24,0 4,3 1,1 1,1 0,1 3,9 14,9 1,7

N66 5725 19 4297 75,4 13,3 30,2 12,4 20,2 5,6 1,4 2,5 0,2 3,3 9,2 1,7

N67 2250 4 1891 84,2 11,4 23,6 18,5 18,6 7,7 1,8 1,0 0,7 4,0 10,9 1,8

N68 8366 55 5452 65,8 13,1 37,3 10,2 18,1 6,3 3,2 1,7 0,1 2,1 6,3 1,6

N69 8734 48 6598 76,1 13,3 34,0 12,6 16,9 6,7 2,8 1,8 0,1 3,1 7,0 1,7

N70 9196 66 6019 66,2 9,9 35,7 8,4 22,3 6,3 2,5 1,7 0,1 2,8 8,6 1,7

N73 818 5 737 90,7 25,9 21,6 16,6 9,1 10,9 3,8 2,4 0,1 4,7 3,5 1,4

N 62038 307 42945 69,7 10,7 32,7 10,0 21,5 6,8 2,3 1,6 0,1 3,2 9,4 1,7

P76+P75 5559 39 3363 61,2 9,0 35,2 9,1 20,5 6,8 5,4 2,4 0,1 2,8 6,5 2,2

P77 9921 81 6821 69,6 10,5 34,1 9,4 20,2 7,2 4,0 2,2 0,1 3,3 7,1 1,9

P78 7955 61 4828 61,5 9,8 36,0 9,0 21,3 5,4 4,6 1,7 0,2 2,2 8,0 1,8

P79 2537 6 1647 65,2 12,4 32,3 12,6 18,7 4,9 2,4 1,2 0,1 3,3 10,8 1,3

P 25972 187 16659 64,9 10,2 34,7 9,6 20,4 6,4 4,3 2,0 0,1 2,9 7,6 1,8

Q80 586 – 312 53,2 19,2 26,9 16,7 11,5 7,4 4,8 1,9 0,0 2,2 8,7 0,7

Q81 10043 59 7487 75,1 15,9 29,7 13,0 17,2 6,0 2,4 1,8 0,1 3,0 8,9 2,0

Q82 6739 56 4229 63,6 13,1 37,7 9,3 18,9 5,6 3,7 1,6 0,1 2,2 6,3 1,5

Q83 3703 19 2358 64,2 12,7 29,7 12,4 19,4 5,5 2,8 1,6 0,1 3,4 9,7 2,7

Q84 10176 35 7999 79,0 14,3 27,4 18,5 15,4 6,2 3,6 1,9 0,1 2,7 8,2 1,7

Q 31247 169 22385 72,2 14,5 30,4 14,2 17,0 6,0 3,1 1,8 0,1 2,8 8,2 1,9

R85 11747 74 8906 76,4 12,7 33,7 13,3 17,0 7,9 3,0 1,8 0,1 2,5 6,1 1,9

R86 5628 38 3617 64,9 10,4 34,7 11,0 18,9 10,6 4,2 2,3 0,1 2,0 4,0 1,8

R87 3226 15 2257 70,4 12,9 29,8 15,8 18,9 7,7 4,7 1,6 0,0 2,9 4,4 1,3

R88 8580 35 6683 78,3 14,0 28,0 18,1 15,0 8,5 3,1 1,7 0,0 2,4 7,6 1,6

R 29181 162 21463 74,1 12,7 31,7 14,7 16,9 8,5 3,4 1,8 0,1 2,4 6,0 1,8

Stadsdelen in cijfers 2007


144

VERKIEZINGEN

54 Kiesgerechtigden, blanco stemmen, uitgebrachte geldige stemmen en opkomstpercentage in Amsterdam bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer,

22 november 2006 (slot)

uitgebrachte stemmen per groepering (%) blanco/

kies- totaal

gerech- blanco geldige opkomst overige

bc/std tigden stemmen stemmen % CDA PvdA VVD SP GL D66 ChU SGP PVDD PVV grp.

T93 13026 135 7477 58,4 5,2 55,7 5,0 16,8 9,4 1,5 2,3 0,1 1,1 1,8 1,1

T94 15401 148 9365 61,8 6,6 50,5 6,8 17,0 8,0 1,6 2,2 0,1 2,9 3,0 1,3

T95 2149 11 1646 77,1 12,4 31,0 14,2 18,3 8,6 3,0 2,1 0,1 5,2 3,4 1,7

T96+T92 13049 54 8587 66,2 8,0 43,4 7,7 20,8 8,0 1,2 2,6 0,0 2,5 4,5 1,3

T97 8452 31 5795 68,9 7,9 39,8 9,6 21,8 7,8 1,5 2,8 0,1 2,8 4,8 1,1

T98 1188 8 961 81,6 23,7 16,8 22,6 16,6 5,0 1,5 0,9 0,1 3,4 7,6 1,8

T 53265 387 33831 64,2 7,6 46,1 7,9 18,8 8,2 1,5 2,4 0,1 2,5 3,6 1,3

U27 3674 19 2257 61,9 5,8 30,2 9,8 21,7 18,2 5,8 1,1 0,1 3,9 2,0 1,4

U28 7325 53 5810 80,0 6,2 30,0 8,9 21,3 20,4 4,5 1,5 0,1 3,5 2,4 1,2

U29 5911 47 3973 68,0 5,3 33,9 7,2 23,3 16,0 5,0 1,0 0,1 3,2 3,5 1,5

U30 5911 33 4207 71,7 4,8 33,5 7,0 23,5 17,6 5,3 1,1 0,0 3,3 2,8 1,1

U55+U58 8946 31 6591 74,0 11,3 26,9 13,0 19,2 12,9 4,0 1,6 0,2 4,2 5,1 1,6

U56 8804 14 6961 79,2 11,2 27,9 13,3 16,2 16,6 5,1 1,7 0,1 3,3 3,6 1,0

U57 2407 11 2081 86,9 9,0 30,4 9,6 24,9 8,4 2,4 1,3 0,1 4,5 7,6 1,8

U 42978 208 31880 74,7 8,2 29,9 10,4 20,6 16,2 4,6 1,4 0,1 3,6 3,7 1,3

V24 10288 53 7647 74,8 7,8 25,3 17,0 17,5 17,2 6,1 1,0 0,1 4,6 2,2 1,2

V25 9046 41 7601 84,5 8,6 26,6 15,9 19,0 15,4 5,7 1,1 0,1 4,1 2,3 1,2

V26 6200 24 4032 65,4 5,3 32,4 7,7 24,2 16,4 4,5 1,0 0,1 4,2 3,0 1,2

V44 8474 23 6667 78,9 12,2 23,6 20,0 15,8 12,7 5,5 1,4 0,1 4,1 3,5 1,1

V45 3388 2 2408 71,1 10,4 27,5 21,6 15,2 11,9 4,6 1,1 0,0 4,1 2,7 0,9

V46 3168 12 2656 84,2 10,1 26,2 20,9 14,5 14,7 5,4 2,1 0,1 3,8 1,6 0,6

V47 8647 20 8111 94,0 12,6 22,8 25,0 10,0 14,7 7,0 1,6 0,0 3,8 1,7 0,8

V48 7041 15 5521 78,6 10,4 25,5 19,4 18,2 11,5 4,0 1,5 0,1 4,4 3,7 1,3

V49 5796 16 5197 89,9 14,7 17,8 36,0 6,1 10,3 7,9 1,6 0,1 2,8 1,8 0,9

V50 1046 7 1184 113,9 10,3 22,7 25,9 12,2 15,5 6,5 0,7 0,1 3,9 1,3 0,9

V 63094 213 51024 81,2 10,4 24,8 20,6 15,4 14,2 5,8 1,3 0,1 4,0 2,5 0,9

W52 9727 27 7881 81,3 13,2 25,0 21,0 14,6 12,0 5,3 1,2 0,1 3,7 2,9 1,0

W53 4494 7 3375 75,3 9,0 26,5 16,7 19,3 14,5 4,4 1,5 0,0 3,2 3,9 1,0

W54 6888 27 5319 77,6 12,2 23,7 18,0 20,0 11,9 4,4 1,4 0,0 4,8 2,8 0,8

W59 863 4 902 105,0 20,3 17,7 36,6 3,7 7,8 8,1 1,2 0,0 2,7 1,3 0,6

W90 9476 45 9547 101,2 17,3 22,9 23,6 11,8 8,2 4,1 2,5 0,1 3,6 4,4 1,5

W91 5444 27 4081 75,5 18,7 23,1 25,3 11,1 5,9 3,1 2,2 0,1 4,2 4,9 1,4

W 36892 137 31105 84,7 14,8 23,8 21,9 14,4 10,2 4,5 1,8 0,1 3,8 3,7 1,0

ASD 529314 2624 391072 74,4 9,6 30,1 13,9 18,5 12,5 4,5 1,5 0,1 3,5 4,5 1,3

bron: DPG/O+S


VERKIEZINGEN

145

55 Kiesgerechtigden, blanco stemmen, uitgebrachte geldige stemmen en opkomstpercentage in Amsterdam bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten,

7 maart 2007

kies- totaal uitgebrachte stemmen per groepering (%) blanco/

gerech- blanco geldige opkomst

bc/std tigden stemmen stemmen % PVDA VVD CDA GL SP D66 CUSGP OPVSP NHADG PVDD

A00 2866 6 1410 49,4 17,2 20,4 5,7 22,9 16,2 9,2 2,1 0,8 1,1 4,4

A01 2081 14 2965 143,2 19,5 18,3 4,6 26,4 14,2 9,1 1,3 0,4 1,9 4,2

A02 6312 27 3058 48,9 19,6 22,5 6,0 20,6 13,0 10,5 0,6 0,8 0,9 5,5

A03 3271 9 1691 52,0 18,7 28,5 6,9 19,0 9,2 10,2 0,8 0,8 1,2 4,6

A04 6956 20 4644 67,1 21,2 14,6 3,0 25,9 18,3 8,1 1,1 1,0 1,8 4,9

A05 5362 14 2445 45,9 19,0 14,1 3,0 24,5 22,7 7,6 0,9 0,9 1,8 5,5

A06 13967 18 6686 48,0 20,5 15,9 4,5 21,3 20,1 7,9 1,0 1,6 1,3 5,9

A07 4843 8 2525 52,3 21,9 22,4 5,2 21,9 10,8 10,2 0,6 0,8 1,5 4,7

A08 5779 14 3023 52,6 22,6 14,8 5,7 23,9 15,7 8,0 1,7 1,3 1,5 4,7

A09 9323 26 4118 44,4 23,1 10,1 3,1 26,5 22,4 6,1 1,7 1,0 1,3 4,7

A 60760 156 32565 53,9 20,7 16,9 4,5 23,5 17,3 8,4 1,2 1,0 1,5 5,1

B10+B11 275 2 608 221,8 19,9 16,4 4,1 25,2 20,4 6,3 1,5 0,5 1,5 4,3

B 275 2 608 221,8 19,9 16,4 4,1 25,2 20,4 6,3 1,5 0,5 1,5 4,3

C13+C12 8786 16 2860 32,7 23,5 10,8 3,4 22,9 23,0 5,2 2,3 1,8 2,6 4,6

C14 8440 18 3283 39,1 20,7 9,2 2,6 27,4 24,6 5,6 1,3 1,7 1,6 5,2

C15 1666 6 626 37,9 22,5 6,5 3,8 30,4 20,9 4,8 1,3 2,1 2,1 5,6

C16 6344 12 2536 40,2 22,0 13,6 4,0 24,2 20,0 7,2 1,5 1,6 1,5 4,3

C 25236 52 9305 37,1 22,0 10,7 3,3 25,4 22,6 5,9 1,7 1,7 1,9 4,8

D17 3399 13 1443 42,8 18,8 19,3 5,5 21,7 20,5 6,8 1,0 1,0 1,4 4,0

D18 3699 5 1522 41,3 21,1 15,5 4,5 21,8 21,4 7,4 1,1 1,2 1,4 4,7

D19 5704 11 2383 42,0 22,9 11,8 3,5 23,3 24,5 5,1 1,2 1,6 1,1 5,0

D20 4497 11 2014 45,0 21,3 17,7 5,3 23,3 17,1 7,3 1,2 1,1 1,3 4,4

D21 5789 11 2473 42,9 20,3 19,0 5,3 21,6 18,2 8,1 1,5 1,0 1,0 4,0

D22 964 2 455 47,4 23,3 20,9 6,8 20,4 11,2 10,8 0,7 0,7 1,1 4,2

D 24052 53 10290 43,0 21,1 16,7 4,8 22,3 19,9 7,1 1,2 1,2 1,2 4,4

G31 8188 34 2760 34,1 27,9 10,7 3,1 20,5 22,4 6,2 2,4 1,6 1,4 4,0

G32 7273 29 2205 30,7 29,0 10,4 4,1 19,2 21,1 4,2 2,2 3,8 1,4 4,6

G33 12078 22 6115 50,8 25,1 17,5 4,0 23,2 15,9 8,1 0,9 0,4 1,1 3,8

G35+G34 3827 4 1425 37,3 26,0 21,3 5,1 17,8 13,9 8,1 2,4 1,1 0,7 3,6

G 31366 89 12505 40,2 26,5 15,2 4,0 21,3 18,0 7,0 1,6 1,4 1,2 3,9

H37+H36 11375 41 3181 28,3 25,8 13,0 4,6 19,4 19,9 6,8 2,6 2,5 0,9 4,6

H38 4060 9 1306 32,4 26,1 14,9 6,2 19,2 17,8 6,1 2,1 2,8 0,9 3,9

H39 3796 16 966 25,9 33,2 11,8 4,2 14,9 23,4 3,6 2,7 2,8 0,4 2,9

H 19231 66 5453 28,7 27,2 13,2 4,9 18,6 20,0 6,1 2,5 2,6 0,8 4,1

Stadsdelen in cijfers 2007


146

VERKIEZINGEN

55 Kiesgerechtigden, blanco stemmen, uitgebrachte geldige stemmen en opkomstpercentage in Amsterdam bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten,

7 maart 2007 (vervolg)

kies- totaal uitgebrachte stemmen per groepering (%) blanco/

gerech- blanco geldige opkomst

bc/std tigden stemmen stemmen % PVDA VVD CDA GL SP D66 CUSGP OPVSP NHADG PVDD

J40 8308 12 3142 38,0 23,5 15,1 5,3 21,2 18,2 7,2 1,9 2,3 1,1 4,1

J41 3959 11 1140 29,1 23,4 13,3 3,9 21,1 22,1 6,4 2,1 1,8 0,9 4,9

J42 7140 23 2502 35,4 25,3 13,3 5,3 18,9 20,4 5,5 2,4 2,5 1,2 5,3

J43 4722 10 2045 43,5 23,4 18,1 6,6 18,6 17,3 7,6 2,2 1,5 0,8 3,8

J 24129 56 8829 36,8 24,0 15,1 5,4 19,9 19,1 6,7 2,2 2,1 1,0 4,5

N60+N71 7161 17 1975 27,8 24,6 10,9 4,9 12,0 29,9 2,3 1,6 5,4 1,3 7,1

N61+N72 5697 17 1631 28,9 26,4 11,8 4,6 14,2 27,7 3,0 3,0 3,9 0,8 4,7

N62 3601 9 1696 47,3 25,9 13,4 6,9 12,6 24,6 2,8 1,5 5,8 1,0 5,5

N63+N64 2220 13 927 42,3 24,9 14,0 4,6 12,4 26,8 5,1 1,3 4,2 1,2 5,5

N65 8269 17 2487 30,3 24,6 15,0 8,1 6,6 28,6 1,2 1,8 7,9 0,8 5,3

N66 5714 14 2135 37,6 23,7 14,9 12,5 9,5 23,9 2,4 3,8 4,1 1,0 4,2

N67 2249 6 1007 45,0 21,7 23,8 8,3 10,0 18,4 2,5 3,0 4,8 0,9 6,6

N68 8314 17 2690 32,6 28,3 18,2 12,5 8,0 19,4 2,4 2,8 5,0 0,9 2,6

N69 8751 37 3840 44,3 26,9 18,0 11,3 7,8 18,8 3,3 2,5 6,1 0,8 4,5

N70 9200 38 2903 32,0 26,1 14,5 8,5 9,2 24,5 2,1 3,5 5,9 1,0 4,7

N73 820 2 463 56,7 14,0 16,2 22,5 17,1 13,0 6,0 3,2 1,1 3,2 3,7

N 61996 187 21754 35,4 25,5 15,5 9,2 9,8 23,6 2,6 2,6 5,5 1,0 4,8

P76+P75 5540 14 1505 27,4 24,4 17,0 10,0 10,5 20,6 3,3 3,3 6,0 0,6 4,3

P77 9755 27 3150 32,6 27,3 16,5 9,5 8,6 20,1 3,4 3,1 5,4 0,9 5,1

P78 8118 26 2190 27,3 29,1 16,2 8,9 8,1 21,1 3,3 3,0 4,8 0,6 4,7

P79 2563 6 783 30,8 27,5 21,6 11,6 5,7 18,5 3,4 1,9 5,5 0,8 3,4

P 25976 73 7628 29,6 27,3 17,0 9,7 8,5 20,3 3,4 3,0 5,3 0,7 4,7

Q80 736 – 251 34,1 18,3 29,9 22,7 4,8 13,1 4,8 2,0 1,6 1,2 1,6

Q81 10525 43 4277 41,0 24,1 18,7 14,1 7,1 19,4 2,6 2,8 6,3 0,5 4,4

Q82 6375 16 1687 26,7 30,2 15,0 12,0 7,0 21,2 2,8 2,4 5,5 0,6 3,3

Q83 3683 13 1081 29,7 25,9 17,7 10,2 8,9 20,8 3,6 2,5 5,9 0,3 4,3

Q84 10195 27 3763 37,2 22,5 24,5 11,4 10,0 16,2 4,9 2,7 3,4 0,6 3,8

Q 31514 99 11059 35,4 24,5 20,3 12,7 8,2 18,6 3,6 2,6 5,1 0,5 4,0

R85 11785 41 4812 41,2 26,2 20,0 10,9 10,3 16,7 3,9 3,0 4,4 0,6 4,0

R86 5636 8 1678 29,9 29,7 17,0 9,8 10,5 18,3 4,9 3,0 3,3 0,7 2,7

R87 3148 9 1158 37,1 25,0 23,7 9,1 9,9 16,4 5,6 1,5 3,2 1,2 4,3

R88 8548 24 3468 40,9 24,6 23,6 10,4 11,9 15,5 5,1 1,9 2,9 0,8 3,3

R 29117 82 11116 38,5 26,1 21,1 10,4 10,8 16,5 4,6 2,5 3,6 0,8 3,6


VERKIEZINGEN

147

55 Kiesgerechtigden, blanco stemmen, uitgebrachte geldige stemmen en opkomstpercentage in Amsterdam bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten,

7 maart 2007 (slot)

kies- totaal uitgebrachte stemmen per groepering (%) blanco/

gerech- blanco geldige opkomst

bc/std tigden stemmen stemmen % PVDA VVD CDA GL SP D66 CUSGP OPVSP NHADG PVDD

T93 12973 21 2801 21,8 38,5 10,2 4,6 18,4 17,1 2,3 4,1 1,8 0,9 2,1

T94 15391 29 4264 27,9 31,4 12,8 6,5 14,7 20,1 2,6 3,9 2,7 0,8 4,6

T95 2144 7 1013 47,6 25,4 16,2 9,5 12,4 20,5 3,8 2,6 2,8 0,9 5,9

T96+T92 13051 31 4034 31,1 31,9 11,0 7,3 14,6 21,1 2,3 3,7 3,0 0,7 4,5

T97 8440 10 2715 32,3 27,3 13,6 6,1 16,4 23,0 2,7 3,8 2,4 0,7 4,0

T98 1182 1 515 43,7 14,2 26,2 21,4 7,6 15,7 1,7 1,9 7,2 0,4 3,7

T 53181 99 15342 29,0 31,1 12,7 7,0 15,2 20,2 2,5 3,7 2,7 0,8 4,1

U27 3692 11 1268 34,6 23,2 11,0 3,2 26,6 21,1 7,5 1,4 0,7 1,2 4,0

U28 7367 19 3077 42,0 22,3 10,7 3,2 25,7 22,0 6,7 1,3 1,6 1,2 5,2

U29 5899 26 2220 38,1 27,3 10,5 3,2 22,3 22,3 4,9 1,4 1,9 1,5 4,7

U30 5919 16 2067 35,2 24,6 9,8 3,7 24,4 21,3 6,3 1,5 1,7 1,0 5,6

U55+U58 8931 26 4521 50,9 22,8 15,2 8,1 18,6 18,6 5,5 2,1 2,5 1,0 5,7

U56 8819 13 4595 52,3 23,9 14,8 8,9 22,0 15,8 6,5 1,5 2,0 0,8 4,0

U57 2401 14 1170 49,3 25,9 12,2 6,0 11,5 26,8 3,1 1,2 6,8 0,4 6,1

U 43028 125 18918 44,3 23,9 12,8 6,0 21,7 19,9 5,9 1,6 2,2 1,0 5,0

V24 10269 18 4199 41,1 19,1 18,0 3,8 22,5 18,6 9,0 1,1 1,1 1,5 5,3

V25 9028 29 4192 46,8 21,8 17,3 5,7 20,9 18,8 7,3 1,2 1,8 0,9 4,2

V26 6157 23 2181 35,8 23,8 11,2 3,9 21,1 25,2 5,2 1,8 1,6 1,1 5,1

V44 8453 14 3660 43,5 19,2 23,1 8,2 17,9 13,6 8,1 1,8 2,2 1,2 4,7

V45 3374 5 1321 39,3 24,8 22,6 5,5 15,1 15,8 7,1 1,3 1,7 1,1 5,0

V46 3162 13 1631 52,0 22,5 22,4 6,7 17,1 14,5 7,2 2,4 1,4 1,2 4,5

V47 8637 13 5363 62,2 21,8 26,1 8,1 17,4 10,2 9,5 1,4 0,8 1,0 3,7

V48 7051 10 3076 43,8 22,0 21,9 7,0 14,8 18,1 5,3 2,1 2,0 1,6 5,3

V49 5763 20 3213 56,1 17,8 40,1 10,6 11,1 6,0 9,0 1,8 0,8 0,4 2,3

V50 1047 – 714 68,2 19,5 21,0 8,4 19,0 15,0 10,1 0,4 1,1 1,3 4,2

V 62941 145 29550 47,2 21,0 22,8 6,8 17,9 15,1 7,9 1,6 1,4 1,1 4,4

W52 9668 30 4996 52,0 22,7 23,1 8,3 16,5 14,4 7,1 1,4 1,9 0,8 3,8

W53 4511 11 1955 43,6 23,7 17,9 6,6 18,7 18,4 5,6 1,5 1,6 1,1 4,9

W54 6914 16 3073 44,7 21,2 19,4 8,0 15,4 18,1 6,4 1,5 2,8 0,9 6,4

W59 872 1 1226 140,7 17,7 36,1 10,6 13,7 7,2 8,4 1,2 0,5 1,3 3,3

W90 9421 33 5717 61,0 19,7 29,6 14,3 8,8 11,3 5,5 2,9 2,9 0,6 4,5

W91 5407 10 2632 48,9 18,0 32,0 15,5 7,0 12,4 3,4 2,2 4,0 0,6 4,9

W 36793 101 19599 53,5 20,7 25,9 10,9 12,8 13,8 6,0 2,0 2,5 0,8 4,6

ASD 529595 1385 214521 40,8 23,7 17,6 7,1 17,3 18,4 5,9 2,0 2,5 1,1 4,5

bron: DPG/O+S

Stadsdelen in cijfers 2007


148

BIJLAGEN

1 Verklaring van begrippen en gebruikte afkortingen

Begrip/afkorting

A

Alleenstaande

Alleenwonende

Allochtonen

ANT

Autochtonen

Verklaring

Persoon die alleen een huishouden voert (eenpersoonshuishouden), behalve

alleenwonenden vallen hier ook kamerbewoners onder.

Persoon die alleen op een adres woont.

O+S hanteert vanaf 2006 de CBS-definitie. Volgens deze definitie zijn allochtonen

personen, waarvan minstens een ouder in het buitenland is geboren.

Associatie Nederlandse Tandartsen.

Personen waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het geboorteland

van de persoon zelf.

B

Basisonderwijs

Het vroegere kleuter‐ en gewoon lager onderwijs samengevoegd, exclusief het

speciaal onderwijs en bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar én verplicht vanaf 5 jaar.

Bemiddelingsfase

Werkzoekenden worden ingedeeld op basis van hun afstand tot de arbeidsmarkt:

fase 1 – direct bemiddelbaar: werkzoekenden met een geringe afstand tot de

arbeidsmarkt en die op eigen kracht werk kunnen zoeken;

fase 2 – kort traject: werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt

die na een kort traject werk kunnen vinden;

fase 3 – lang traject: werkzoekenden met een nog grotere afstand tot de arbeidsmarkt

die na een lang traject werk kunnen vinden;

fase 4 – (nog) niet bemiddelbaar: werklozen met een dermate grote afstand tot

de arbeidsmarkt dat bemiddeling naar werk voorlopig niet mogelijk is.

Besteedbaar inkomen

Bruto-inkomen uit arbeid, onderneming, vermogen en ontvangen overdrachten

verminderd met de premies sociale zekerheid, loon-, inkomsten- en vermogensbelasting

en andere betaalde overdrachten (o.a. premies ziektekosten en

alimentatie voor ex-partner).

Bevolkingsdichtheid Het aantal inwoners per oppervlakte-eenheid (gewoonlijk per km 2 ).

Bevolkingsprognose

Een vooruitberekening van de omvang en samenstelling van de bevolking.

De prognose is gebaseerd op veronderstellingen over de demografische factoren

geboorte, sterfte en migratie.

Bewoningstype

Bevat de combinatie van gezinnen en alleenstaanden die per adres wordt

aangetroffen.

Bodemgebruik

Een onderverdeling van het grondgebied van de gemeente naar soort gebruik.

Bouwperiode

Met ingang van 1 januari 1998 is de bouwperiode vastgesteld op basis van

de opvoerdatum van het woonobject.

Buurtcombinatie

Een geografische indeling binnen een stadsdeel.

C

CBS

CFI

CWI

D

DBA

DRO

DW

DWI

Centraal Bureau voor de Statistiek.

Centrale Financiën Instellingen, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschap.

Centrum voor Werk en Inkomen.

Dienst Belastingen Amsterdam.

Dienst Ruimtelijke Ordening.

Dienst Wonen.

Dienst Werk en Inkomen.


BIJLAGEN

149

1 Verklaring van begrippen en gebruikte afkortingen (vervolg)

Begrip/afkorting

E

Echtgeno(o)t(e)

Echtpaar

Eenoudergezin

Eigendom

Externe migratie

G

GAN

GBO (Gemiddeld

Gebruiks Oppervlakte)

Geboorte

Gemiddelde woningbezetting

Generatie

Geslacht

Gestandaardiseerd

huishoudinkomen

Gezin

Gezinshoofd

Grondgebied

GVI

H

HAVO

HBO

Herkomstgroepering

Hoofdbewoner

Huishouden

Verklaring

Met de wettige echtgeno(o)t(e) samenwonende man of vrouw.

Man en vrouw die voor de wet in de echt verbonden zijn.

Gezin dat wordt gevormd door één ouder met één of meer kinderen.

Geeft het soort eigenaar van een (woon)object aan.

Vestiging in en vertrek uit de gemeente.

Geneeskundig Adresboek Nederland (uitgever: Nijgh Periodieken BV).

Hierbij wordt aangesloten bij de NEN 2580 norm. D.w.z.: alle binnenruimte met

een hoogte boven de 1,50 meter. Ook de vloeroppervlakten onder trappen worden

meegeteld op de bouwlaag waar de vloer begint. Het is inclusief garage, kelder,

zolder, erkers, vloer onder de trap, “schuur in de tuin”, Verder tellen ook nog mee:

vides, trapopeningen en liftschachten kleiner dan 4 m². Bij deze ‘vloer’oppervlakten

telt men de bouwlaag, waarvan de vloer een opening vertoont. De ‘vloer’oppervlakte

van liftschachten bepaalt men met de uitwendige maten. Tenslotte is het

inclusief incidentele nissen en uitsparingen groter dan 0,5 m² en leidingschachten

kleiner dan 0,5 m². Het is exclusief balkon, overdekt balkon, binnenmuren, plinten,

inrichtingsobjecten (zoals vaste kolommen).

Het aantal levendgeborenen, behorend tot de werkelijke bevolking van

Amsterdam; dit getal is dus exclusief baby's, die wel in Amsterdam geboren zijn,

maar elders woonachtig zijn.

Het aantal inwoners gedeeld door het aantal woningen.

De allochtonen worden onderverdeeld in twee generaties. Tot de eerste generatie

behoren die allochtonen die niet in Nederland zijn geboren; tot de tweede generatie

behoren de allochtonen die wel in Nederland zijn geboren.

Man of vrouw.

Om de inkomens van huishoudens van verschillende omvang en samenstelling

vergelijkbaar te maken, wordt het inkomen van het huishouden met behulp van een

equivalentiefactor gestandaardiseerd. Deze equivalentiefactoren zijn gebaseerd op

de budgetverdelingsmethode. Daarbij is als standaardhuishouden het eenpersoonshuishouden

gekozen.

Samenwonenden waartussen een wettige familierelatie in de eerste graad bestaat.

Man samenwonend met wettige echtgenote, man en/of vrouw samenwonend

met wettige ongehuwde kinderen.

De totale oppervlakte van het grondgebied van de gemeente vallend binnen

de gemeentegrenzen.

Geo- en vastgoedinformatie.

Hoger algemeen voortgezet onderwijs.

Hoger beroepsonderwijs.

De herkomstgroepering wordt voor de eerste generatie allochtonen bepaald

aan de hand van de persoon zelf. Voor de tweede generatie aan de hand van

de moeder, tenzij die in Nederland is geboren. In dat geval is gerubriceerd aan

de hand van het geboorteland van de vader.

De belangrijkste bewoner van een adres opgemaakt uit de positie in het huishouden

en woonduur op het adres.

Een huishouden bestaat uit één of meer personen die alleen of samen een leefeenheid

vormen; dit uit zich bijvoorbeeld in het gebruik van een gemeenschappelijke

woonkamer of keuken. Huishoudens zijn dus gezinnen, samenwonenden,

woongroepen en alleenstaanden die een zelfstandige huishouding voeren.

Stadsdelen in cijfers 2007


150

BIJLAGEN

1 Verklaring van begrippen en gebruikte afkortingen (vervolg)

Begrip/afkorting

I

Interne migratie

IOAW

IOAZ

IVA

Verklaring

Vestiging en vertrek binnen de gemeente; ook wel verhuizingen genoemd.

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

werknemers.

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen

zelfstandigen.

De WIA kent twee soorten uitkeringen, de IVA en de WGA. De regeling Inkomensvoorziening

Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) verstrekt uitkeringen aan volledig

en duurzaam arbeidsongeschikten.

K

Kiesgerechtigden Provinciale Staten Alle ingezetenen van de gemeente Amsterdam, die op de dag van de kandidaatstelling

geregistreerd zijn, met de Nederlandse nationaliteit, niet zijn uitgesloten

van het kiesrecht en op de dag van de stemming de leeftijd van 18 jaar hebben

bereikt.

Kiesgerechtigden Tweede Kamer Alle ingezetenen van de gemeente Amsterdam, die op de dag van de kandidaatstelling

geregistreerd zijn, met de Nederlandse nationaliteit, niet zijn uitgesloten

van het kiesrecht en op de dag van de stemming de leeftijd van 18 jaar hebben

bereikt.

Kind

Met de wettige vader en/of moeder samenwonende ongehuwde man of vrouw

zonder eigen kinderen.

KNGF

Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie.

L

Leeftijd

Leeftijdsgroep

Loop van de bevolking

M

MBO

N

Nationaliteit

Niet-westerse allochtonen

NWW

O

O+S

Opgenomen aangiften

Opkomstpercentage

Oppervlakte

Het verschil tussen de teldatum en de geboortedatum (dag, maand, jaar).

Samentelling van twee of meer leeftijden.

De verandering van de bevolking, gebaseerd op geboorte, sterfte, externe migratie

en verhuizingen.

Middelbaar beroepsonderwijs.

De hoedanigheid van tot een bepaalde natie te behoren of van een bepaalde natie

deel uit te maken.

Allochtonen afkomstig uit Afrika, Zuid- en Midden-Amerika en Azië met uitzondering

van Indonesië en Japan.

Niet-werkende werkzoekenden. Hiertoe worden alle bij het Centrum voor Werk en

Inkomen ingeschreven werkzoekenden van 15 t/m 64 jaar gerekend die geen werk

hebben en één uur of meer per week willen werken.

Dienst Onderzoek en Statistiek.

Geteld worden de aangifteformulieren die bij een hoofdincident in het bedrijfsprocessensysteem

X-pol zijn ingevoerd. De datum van telling is de aangiftedatum.

Cijfers zijn inclusief pogingen.

Het percentage uitgebrachte geldige stemmen van het totaal aantal

kiesgerechtigden.

Oppervlakte in hectares van het grondgebied vallend binnen de gemeentegrenzen.


BIJLAGEN

151

1 Verklaring van begrippen en gebruikte afkortingen (vervolg)

Begrip/afkorting

P

Personen met 52 weken inkomen

Politie ASD-ASL

Potentiële beroepsbevolking

Verklaring

Personen die het gehele jaar inkomen hebben genoten, worden tot de categorie

‘met 52 weken inkomen’ gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot

de groep die het gehele jaar inkomen hebben genoten.

Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua tijdsduur

onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de groep

‘minder dan 52 weken inkomen’. Studenten, dat wil zeggen personen met een

studiebeurs in het kader van de wet studiefinanciering, worden altijd tot deze

groep gerekend, ook al hebben zij het gehele jaar een baan. Uitzondering op

deze algemene regel vormen de studenten die naast hun studiebeurs ook nog

winst uit onderneming hebben. Deze groep wordt altijd ingedeeld bij de categorie

‘52 weken inkomen’. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de groep

parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor zullen ook bij

de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.

Politie Amsterdam-Amstelland.

Bevolking van 15-64 jaar.

R

RIO 2004 Regionaal Inkomensonderzoek 2004.

S

Speciaal onderwijs

Stadsdeel

Sterfte

U

Uitgebrachte geldige stemmen

UWV

V

Verhuizing

Vertrek

Vestiging

Vestiging (bedrijfs)

Vestigingsduur

VMBO

VROM

VWO

Primair onderwijs bestemd voor kinderen voor wie vaststaat dat zij overwegend

op een orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen zijn;

voor kinderen van 12 jaar en ouder is er het voortgezet speciaal onderwijs.

Een bestuurlijke eenheid binnen de gemeente Amsterdam. Tevens een geografische

indeling van het grondgebied van de gemeente Amsterdam.

Het aantal overledenen, behorend tot de werkelijke bevolking van Amsterdam;

dit getal is dus exclusief personen, die wel in Amsterdam gestorven zijn, maar

elders woonachtig waren.

Stemmen uitgebracht bij de verkiezingen of referendum die niet ongeldig zijn.

UWV, Uitvoering Werknemersverzekeringen.

Vertrek van een adres binnen de gemeente en vestiging op een adres binnen

de gemeente.

Vertrek van een adres binnen de gemeente naar een bestemming buiten

de gemeente‐ of landsgrens.

Vestiging op een adres binnen de gemeente met een herkomst van buiten

de gemeente‐ of landsgrens.

Een locatie van een onderneming, instelling of zelfstandige beroepsbeoefenaar,

dat wil zeggen elke fabriek, werkplaats, kantoor, winkel of andere bedrijfsruimte,

dan wel elk complex daarvan, waarin of van waaruit een economische activiteit,

een andere (niet-economische) activiteit, of een zelfstandig (vrij) beroep wordt

uitgeoefend.

Het verschil tussen de teldatum en de vestigingsdatum in Amsterdam.

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

Stadsdelen in cijfers 2007


152

BIJLAGEN

1 Verklaring van begrippen en gebruikte afkortingen (slot)

Begrip/afkorting

W

Wajong

WAO

WAZ

Werkloosheidspercentage

Werkzame personen

Westerse allochtonen

WGA

WIA

WO

Woningdichtheid

Woningvoorraad

Woonduur

WW

WWB

Verklaring

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Deze wet is op

1 januari 1998 in werking getreden en heeft tot doel een regeling te treffen voor

een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor mensen die geen beroep kunnen doen

op de WAO omdat een arbeidsverleden ontbreekt (personen die arbeidsongeschikt

worden voor hun 17-de levensjaar en personen die een opleiding/studie volgen).

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. In werking getreden op 1 januari

1967. Uitkering voor personen in loondienst die langer dan een jaar ziek zijn, en

ook geen andere werkzaamheden kunnen uitvoeren tegen een gelijke loonwaarde.

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. In werking getreden op

1 januari 1998. Betreft een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor personen

die als zelfstandige werkzaam zijn, als beroepsbeoefenaar, of als meewerkende

echtgenoot.

Werkloze beroepsbevolking in procenten van de totale beroepsbevolking.

Personen die een beroep uitoefenen en 12 uur of meer per week werkzaam zijn.

Hieronder vallen directeuren van N.V.’s en B.V.’s, eigenaars, meewerkende gezinsleden,

personeel in loondienst, krachten geleend van uitzendbureaus en personen

werkzaam via regelingen voor gesubsidieerde arbeid zoals Wet Inschakeling

Werkzoekenden (JWG, banenpool), ‘Melkert’-banen en WSW.

Tot de werkenden worden ook buitendienstmedewerkers gerekend zoals vertegenwoordigers,

service- en onderhoudsmederwerkers, varend en rijdend personeel

en thuiswerkers die op de loonlijst staan. Ook personen afwezig wegens ziekte/

vakantie worden meegeteld.

Allochtonen afkomstig uit Europa (inclusief de gehele voormalige Sovjet-Unie),

Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan.

De WIA kent twee soorten uitkeringen, de IVA en de WGA. De regeling

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) verstrekt uitkeringen

aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en niet-duurzaam arbeidsongeschikten.

De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen voorziet werknemers en ambtenaren

van een uitkering in geval zij arbeidsongeschikt raken. De wet is in werking

getreden per 29 december 2005 en is van toepassing op personen die op of na

deze datum voor het eerst een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend krijgen.

Er is een wachttijd van 104 weken. Het betreft dus mensen die ziek geworden zijn

vanaf 1 januari 2004. De WIA kent twee soorten uitkeringen, de IVA en de WGA.

Wetenschappelijk onderwijs.

Het aantal woningen per oppervlakte-eenheid (gewoonlijk per km 2 land).

Het totaal voor bewoning geschikte woningen.

Het verschil tussen de teldatum en de vestigingsdatum op het laatste adres in

Amsterdam.

Werkloosheidswet. Ingevoerd in 1952 en in 1987 vervangen door een nieuwe

Werkloosheidswet. Doel van de wet is werknemers te verzekeren tegen de

financiële gevolgen van werkloosheid.

Wet Werk en Bijstand.


BIJLAGEN

153

2 Omschrijving van de buurtcombinaties en stadsdelen, 1 januari 2007

bc naam buurtcombinatie bc naam buurtcombinatie

A00

A01

A02

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

B10

B11

C12

C13

C14

C15

C16

D17

D18

D19

D20

D21

D22

G31

G32

G33

G34

G35

G51

G74

H36

H37

H38

H39

J40

J41

J42

J43

N60

N61

N62

N63

N64

N65

N66

N67

N68

N69

N70

N71

N72

N73

P75

P76

P77

Q80

Q81

Burgwallen-Oude Zijde

Burgwallen-Nieuwe Zijde

Grachtengordel-West

Grachtengordel-Zuid

Nieuwmarkt/Lastage

Haarlemmerbuurt

Jordaan

De Weteringschans

Weesperbuurt/Plantage

Oostelijke Eilanden/Kadijken

Westelijk Havengebied

Bedrijventerrein Sloterdijk

Houthavens

Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt

Staatsliedenbuurt

Centrale Markt

Frederik Hendrikbuurt

Da Costabuurt

Kinkerbuurt

Van Lennepbuurt

Helmersbuurt

Overtoomse Sluis

Vondelbuurt

Indische Buurt West

Indische Buurt Oost

Oostelijk Havengebied

Zeeburgereiland/Nieuwe Diep

IJburg West

IJburg Zuid

IJburg Oost

Sloterdijk

Landlust

Erasmuspark

De Kolenkit

De Krommert

Van Galenbuurt

Hoofdweg e.o.

Westindische Buurt

Volewijck

IJplein/Vogelbuurt

Tuindorp Nieuwendam

Tuindorp Buiksloot

Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk

Tuindorp Oostzaan

Oostzanerwerf

Kadoelen

Nieuwendam-Noord

Buikslotermeer

Banne Buiksloot

Buiksloterham

Nieuwendammerham

Waterland

Spieringhorn

Slotermeer-Noordoost

Slotermeer-Zuidwest

Lutkemeer/Ookmeer

Osdorp-Oost

Q82

Q83

Q84

R85

R86

R87

R88

T92

T93

T94

T95

T96

T97

T98

U27

U28

U29

U30

U55

U56

U57

U58

V24

V25

V26

V44

V45

V46

V47

V48

V49

V50

W52

W53

W54

W59

W90

W91

std

A

B

C

D

G

H

J

N

P

Q

R

T

U

V

W

ASD

Osdorp-Midden

De Punt

Middelveldsche Akerpolder/Sloten

Slotervaart

Overtoomse Veld

Westlandgracht

Sloter-/Riekerpolder

Amstel III/Bullewijk

Bijlmer Centrum (D,F,H)

Bijlmer Oost (E,G,K)

Nellestein

Holendrecht/Reigersbos

Gein

Driemond

Weesperzijde

Oosterparkbuurt

Dapperbuurt

Transvaalbuurt

Frankendael

Middenmeer

Betondorp

De Omval

Oude Pijp

Nieuwe Pijp

Diamantbuurt

Hoofddorppleinbuurt

Schinkelbuurt

Willemspark

Museumkwartier

Stadionbuurt

Apollobuurt

Duivelseiland

Scheldebuurt

IJselbuurt

Rijnbuurt

Station Zuid/WTC e.o.

Buitenveldert-West

Buitenveldert-Oost

naam stadsdeel

Centrum

Westpoort

Westerpark

Oud-West

Zeeburg

Bos en Lommer

De Baarsjes

Amsterdam-Noord

Geuzenveld-Slotermeer

Osdorp

Slotervaart

Zuidoost

Oost-Watergraafsmeer

Oud-Zuid

Zuideramstel

Amsterdam

Stadsdelen in cijfers 2007


154

BIJLAGEN

3 De gemeente Amsterdam verdeeld in 15 stadsdelen en 97 buurtcombinaties, 1 januari 2007

N66

B10

B

N65

B11

P75

P79

P78

Q80

Q

Q83 Q82

Q84

Q81

P

P76

P77

R88

R85

R

N7

C12

C13

H36 C

C15 C14 A05

H H37

A0

H39 H38

C16

A06 A00

J40

A02

J41

D17 A

J42 J

D18

R86

J43

V44

D

D19 D20

D22

D21

V47

V46

V

R87

V45 V49

V48

W59

W

A03

A07

V24

V50

V25 V

W52

Amsterdam in 15 stadsdelen

en 97 buurtcombinaties

W90

W91

A

B

C

D

G

H

J

N

P

Q

R

T

U

V

W

Centrum

Westpoort

Westerpark

Oud-West

Zeeburg

Bos en Lommer

De Baarsjes

Amsterdam-Noord

Geuzenveld-Slotermeer

Osdorp

Slotervaart

Zuidoost

Oost-Watergraafsmeer

Oud-Zuid

Zuideramstel


U

G

T

N

1

A04

A08

A09

26

W53

U58

T92

T93

T94

T95

T98

T97

T96

W54

U55

U57

U27

U28

U30

U29

G33

N61

N62

N63

N64

N60

1

N67

N70

N69

N68

N73

G34

G35

G51

G74

U56

N72

G31

G32

BIJLAGEN

Stadsdelen in cijfers 2007

155


156

BIJLAGEN

4 Verschenen publicaties van O+S in 2007

Onderstaande lijst geeft een overzicht van de openbare publicaties die O+S in 2007 heeft uitgebracht.

De meeste daarvan zijn online te raadplegen (www.os.amsterdam.nl).

Alle publicaties zijn in te zien bij het Kenniscentrum Amsterdam, Jodenbreestraat 25, kamer 1A.01.

De publicaties, gemerkt met SD zijn te koop bij:

Stadsdrukkerij Amsterdam N.V. (SD), Voormalige Stadstimmertuin 4-6, telefoon 020 551 1811.

U kunt een publicatie ook bij O+S bestellen; in dat geval worden er verzendkosten in rekening gebracht

(e-mail: algemeen@os.amsterdam.nl).

Titel rapport Verkrijgbaar bij Prijs

Statistische publicaties

Kerncijfers Amsterdam 2007 online gratis

Key figures Amsterdam 2007 online gratis

Stadsdelen in cijfers 2007 online/SD € 10,00

Amsterdam in cijfers 2007 online/SD € 25,00

Gebiedsindeling Amsterdam 2005 online/SD € 10,00

Amsterdam in 15 stadsdelen, 97 buurtcombinaties en

470 buurten, 1 januari 2005 (kaart op A0-formaat) SD € 4,00

Straatnamenboek Amsterdam 2005/2006 online/SD € 25,00

Fact sheets

1 Creative industry and ICT in Helsinki and Amsterdam:

a comparison online gratis

2 Autochtonen in Amsterdam online gratis

3 Minder coffeeshops in Amsterdam online gratis

4 Recordaantal banen in Amsterdam online gratis

5 Het sociaal kapitaal van Amsterdamse jongeren online gratis

6 Groei toerisme zet door online gratis

Winkelaanbod in Amsterdam online gratis

Onderzoeksrapporten

Monitor creatieve industrie 2006 online gratis

Publieksonderzoek Vondelpark 2006 online gratis

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd online gratis

Amsterdamse Sportmonitor 2006 online gratis

Bedrijfsmigratie 2005 online gratis

De Staat van de Stad Amsterdam IV online/SD € 30,00

Winkelen in Amsterdam 2005-2006 online gratis

Vrijetijdsbesteding Amsterdamse jongeren 2006 online gratis

Probleemwijken in Amsterdam online gratis

Evaluatie stemprocedure Stadsdeel- en Gemeenteraads-

Verkiezingen online gratis

Toevallige ontmoetingen met onbekenden in Amsterdam online gratis

Zie voor een volledig publicatieoverzicht onze website: www.os.amsterdam.nl.


AANTEKENINGEN

157

Stadsdelen in cijfers 2007


158

AANTEKENINGEN


AANTEKENINGEN

159

Stadsdelen in cijfers 2007


160

Voor meer informatie

Veel gebruikt [+] Stadsdelen in cijfers 2007

Veel gebruikt

[+] Stadsdelen in cijfers 2007

www.os.amsterdam.nl


Postbus 658

1000 AR Amsterdam

Bezoekadres

Gebouw Metropool

Weesperstraat 79

Telefoon 020 527 9527

Fax 020 527 9595

www.os.amsterdam.nl

More magazines by this user
Similar magazines