Sportkompas mei 2011 - Hercules Dordrecht

herculesdordrecht.nl

Sportkompas mei 2011 - Hercules Dordrecht

Maandelijkse uitgave van de Dordrechtse Krachtsport- en Atletiekvereniging Hercules. Jaargang 65 - Mei 2011

Schoolatletiek

[Pagina 9]

Het volgende nuMMer

verscHijnt op

25 juni

Kopij inleveren vóór

10 juni

Laatste Pupillen-

PuzzelPlek

[Pagina 11]

Nordic Walking

in Groesbeek

[Pagina 24-25]

60 van Texel

[Pagina 28-31]

Juniorenkamp 2011

De junioren van Hercules gaan dit jaar, voor het eerst sinds

heel lang geleden, op kamp buiten het vertrouwde Herculesterrein.

Waarheen? Dat blijft nog een verrassing, maar dat

het leuk wordt, staat wel vast! Dus als je mee wilt, geef je dan

nog snel op bij je trainer. Er zijn nog een paar plaatsen vrij.


Belangrijke

Informatie

Sportkompas is een uitgave van de

Dordrechtse Krachtsport- & Atletiekvereniging HERCULES

Goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten van 4 december 1905, 27 oktober 1913,

11 maart 1925 en 3 juli 1954. Opgericht 5 juli 1896 – Aangesloten bij de K.N.A.U en K.N.K.F.

Algemeen

Telefoonnummer Hercules Kantine 078-6489050

Clubgebouw/kantine Sporthal Reeweg, Halmaheiraplein 35, 3312 GH Dordrecht

E-mailadres info@herculesdordrecht.nl

Postadres Van den Broek-erf 58, 3315 SE Dordrecht

Website www.herculesdordrecht.nl

Bestuur

Voorzitter Adrie den Haring

Secretaris Jan van Dalen

Penningmeester Andries Koornstra

Algemeen bestuurslid Pim Kaufmann

Algemeen bestuurslid Jacqueline van der Plas

Algemeen bestuurslid Jos Verveer

Algemeen bestuurslid Vacant

Notuliste Willy Diepeveen

Verenigingsmanager Frank de Visser

Coördinatoren commissies

Aerobics Marijke van Dijk

Atletiek Vacant

Atletiek jeugd Vacant

Fitness Peter Haring / Jos Verveer

Kickboksen Bertus Harte/Mohamed Kbabat

Nordic Walking Elly den Haan/Joop van den Brink

Worstelen Bram Franken

Vertrouwenspersonen Carine Banga/Ben Corino

Contributie per maand per 1 april 2011

Inschrijfgeld 15,00 dames en heren vanaf 21 jaar

0 t/m 6 jaar 6,50 zonder wedstrijdlicentie 11,50

7 t/m 10 jaar 7,50 met wedstrijdlicentie atletiek 13,00

11 t/m 16 jaar 8,50 met wedstrijdlicentie worstelen 14,50

17 t/m 20 jaar 10,50 rustende leden 3,50

Girorekening penningmeester 554764 t.n.v. penningmeester DK & AV Hercules te Dordrecht

Opzegtermijn Één maand. Opzegging schriftelijk melden aan de ledenadministratie

Ledenadministratie hercules@pi-ad.nl - Postbus 114, 3340 AC Hendrik-Ido-Ambacht

1

Bestuur & Organisatie


Informatie

Belangrijke

Informatie

OpEnIngSTIjDEn

Kantine Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 23.00 uur

Zaterdag van 09.00 tot 11.00 uur

Zondag van 10.00 tot 14.30 uur

Tijden kunnen afwijken ten gevolge van activiteiten in de sporthal en op de atletiekbaan

Fitness Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 22.00 uur

Dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en van18.00 tot 22.00 uur

Zaterdag van 09.30 tot 11.30 uur, zondag van 10.00 tot 13.00 uur

Ladyfitness Donderdag van 12.30 tot 16.00

Info Peter Haring, tel. 078-6489050

TRAInIngSTIjDEn

Wegatletiek:

Maandag 19.30 - 21.00 uur;

Dinsdag 19.15 - 21.00 uur;

Woensdag 19.30 - 21.15 uur;

Donderdag 19.15 - 21.00 uur.

Baanatletiek:

Dag Groep Periode Tijdstip Periode Tijdstip

Maandag Junioren D Zomer 17.45 tot 19.00 uur Winter 17.50 tot 18.50 uur

Junioren C Zomer 17.45 tot 19.00 uur Winter 17.50 tot 18.50 uur

Dinsdag Junioren B 19.00 tot 21.00 uur

Junioren A 19.00 tot 21.00 uur

Senioren 19.00 tot 21.00 uur

Veteranen 19.00 tot 21.00 uur

Woensdag Pupillen D Zomer 16.30 tot 17.30 uur Winter 16.30 tot 17.30 uur

Pupillen C Zomer 16.30 tot 17.30 uur Winter 16.30 tot 17.30 uur

Pupillen B Zomer 16.30 tot 17.30 uur Winter 16.30 tot 17.30 uur

Pupillen A1 17.30 tot 18.30 uur

Pupillen A2 17.30 tot 18.30 uur

Donderdag Junioren D Zomer 17.45 tot 19.00 uur Winter 17.50 tot 18.50 uur

Junioren C Zomer 17.45 tot 19.00 uur Winter 17.50 tot 18.50 uur

Junioren B 19.00 tot 21.00 uur

Junioren A 19.00 tot 21.00 uur

Senioren 19.00 tot 21.00 uur

Veteranen 19.00 tot 21.00 uur

Zaterdag Pupillen D 09.15 tot 10.15 uur

Pupillen C 09.15 tot 10.15 uur

Pupillen B 09.15 tot 10.15 uur

Pupillen A1 09.15 tot 10.15 uur

Pupillen A2 09.15 tot 10.15 uur

2

Trainingstijden


Informatie

Belangrijke

Informatie

TRAInIngSTIjDEn

Worstelen:

De worsteltrainingen vinden plaats in het M.O.K.-gebouw. Dit is ook gevestigd op Sportpark Reeland.

Dinsdag en vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur (junioren);

Dinsdag en vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur (senioren);

Info Bram Franken, tel. 06-53568480

Kempo:

Donderdag van 21.00 tot 22.30 uur

Info Bert Hardenberg, tel 06-28190513

Aerobics:

Maandag 18.45 - 19.40 uur BBB

19.45 - 20.40 uur BBB

Dinsdag 10.15 - 11.10 uur 55+

18.45 - 19.40 uur BBB

19.45 - 20.40 uur Pilates

20.45 - 21.40 uur Pilates

Woensdag 09.00 - 09.55 uur BBB

18.45 - 19.40 uur Step

19.45 - 20.40 uur Step/BBB

20.45 - 21.40 uur Bodyform

Donderdag 09.00 - 09.55 uur Combi les

10.15 - 11.10 uur Pilates

18.45 - 19.40 uur Bodyform

19.45 - 20.40 uur Step/BBB

20.45 - 21.40 uur Pilates

Info Piet en Marijke van Dijk, 078-6198415

Clubblad

Vormgeving Studio 66, René Blankenstein, 06 - 51 933 034

E-mailadres clubblad@herculesdordrecht.nl

Coördinatie bezorging Loes de Pee

Oplage 600 exemplaren

Aanleveren kopij Tekst: Liefst getypt in Word of per mail. Handgeschreven mag ook.

Foto’s: Zowel digitaal als op papier.

Let bij digitale foto’s op de resolutie: hanteer minimaal 150 dpi bij 100x150 mm.

Verwerkbare bestandsformaten: JPG, EPS, PDF, PSD, TIFF.

3

Kickboksen:

Vrijdag 20.00 tot 21.30 uur

Zondag 11.00 tot 12.30 uur

Info Adrie den Haring, tel. 06-26736516

nordic Walking:

Maandag 19.30 tot 21.00 uur

Donderdag 19.30 tot 21.00 uur

Zaterdag 09.30 tot 10.30 uur

Info Elly den Haan tel. 078-6143658

of Ad v.d. Kamp, tel. 078-6141646

Streetdance:

Woensdag 16.30 tot 17.30 uur (7-9 jaar)

17.30 tot 18.30 uur (9-11 jaar)

Vrijdag 18.45 tot 19.45 uur

Zumba:

Maandag 20.45 tot 21.40 uur

Zaterdag 09.30 tot 10.20 uur

10.35 tot 11.25 uur

Info ina.bertrand@herculesdordrecht.nl

Clubblad Trainingstijden


Wijzigingsformulier

Wijzigings-

formulier

Aankruisen wat van toepassing is.

Opzegging lidmaatschap Wijziging lidmaatschap

Adreswijziging Wijziging betaalwijze

Overschrijving vereniging

Naam Voorletters

Huidig adres Nieuw adres

Postcode Postcode

Woonplaats Woonplaats

E-mail Ingangsdatum

Overschrijving naar andere vereniging

Reden opzegging lidmaatschap

Wijziging betaalwijze

Ik machtig de penningmeester om de contributie van rekeningnummer

af te schrijven.

Naam rekeninghouder

Handtekening Datum

(Voor minderjarigen: handtekening van ouder of voogd)

Indien u het niet eens bent met de incasso, dient u dit binnen 30 dagen kenbaar te maken.

Opzegtermijn: één maand, vanaf de eerste van de volgende maand.

U dient schriftelijk bij de ledenadministratie op te zeggen.

4


Mededelingen

Mededelingen

DOORgEVEn WIjZIgIngEn AAn DE LEDEnADMInISTRATIE

De leden wordt verzocht, indien er een wijziging optreedt in omstandigheden die van belang zijn voor

het lidmaatschap, bijvoorbeeld een verhuizing, een wijziging van een giro-of bankrekening-nummer

en dergelijke, dit door te geven aan de ledenadministratie. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het wijzigingsformulier dat

zich op de pagina hiernaast bevindt. Het ingevulde formulier kan gedeponeerd worden in het postbakje van de penningmeester

in de kantine. De wijziging kan ook ge-emaild worden naar: ledenadministratie@herculesdordrecht.nl

InLEVEREn SLEUTELS KLUISjE

Indien een kluisje wordt gehuurd, wordt bij opzegging van het lidmaatschap verzocht om de 2 sleutels van het kluisje in te leveren

bij Dini Grootenboer. U kunt deze rechtstreeks overhandigen of u stopt de sleutels in een envelop voorzien van het nummer

van het kluisje, naam, adres, woonplaats en het giro-of bankrekeningnummer i.v.m. de terugstorting van de borg.

Ook vermeldt u ‘T.a.v. Dini Grootenboer’ op de envelop waarna deze kan worden afgegeven aan de bar of in de postbak van de

penningmeester worden gedeponeerd.

Mei

van het bestuur

De jarigen!

27 Alex de Bruijn (17)

27 Nathan Driesprong (10)

28 Joris van den Enden (14)

28 Lotje Baanvinger (13)

30 Ruben Overbeeke (18)

Van har te en een fijne dag!

5

Juni

1 Sophie van der Spoel (10)

5 Deavaina Strickx (12)

7 Christine Hoogeveen (11)

7 Cecilio Werners (9)

8 Anouk van Gent (9)

10 Twan van Someren (16)

12 Nathan Vigelandzoon (11)

13 Levi Bleau (11)

20 Janneke Blokland (16)

21 Maaike Rijsdijk (16)

23 Dennis van Dijk (7)

24 Stella Dekkers (7)


Agenda

atletiekWedstrijden

Dag Datum Club Plaats Categorie Soort Aanvang Sluiting

vrijdag 27-05 U-Track Utrecht vanaf jun B diverse nummers 19.00 uur instuif

zaterdag 28-05 Statina Culemborg alle cat. diverse nummers 10.00 uur 18-05

zaterdag 28-05 PAC Rotterdam t/m jun C 5 regiowed. ------woensdag

01-06 Spirit Oud-Beijerl. vanaf jun D werpmeerkamp 19.00 uur instuif

donderdag 02-06 Gouda Gouda vanaf jun B diverse nummers 12.00 uur instuif

zondag 05-06 Scorpio Oosterhout vanaf jun B seniorenconmp. ------dinsdag

07-06 Diomedon Steenbergen vanaf jun C werpmeerkamp 19.00 uur 04-06

woensdag 07-06 Diomedon Steenbergen vanaf jun C kogelslingeren 19.00 uur 04-06

zondag 12-06 AAC Amsterdam alleen jun B diverse nummers 10.00 uur 06-06

zondag 12-06 Startbaan Amstelveen vanaf jun D meerkamp 10.30 uur 05-06

maandag 13-06 Startbaan Amstelveen vanaf jun D meerkamp ------vrijdag

17-06 Typhoon Gorinchem vanaf jun B diverse nummers 19.30 uur instuif

vrijdag 17-06 Sparta Den Haag junioren diverse nummers 18.30 uur 10-06

zaterdag 18-06 AV ‘40 Delft jun CD meerkamp 11.00 uur 18-06

zaterdag 19-05 AV ‘41 Delft jun CD meerkamp ------zondag

19-06 De Spartaan Lisse vanaf jun B A-juniorencomp. ------zaterdag

25-06 Achilles Etten-Leur jun CD gebiedsfinale ------zondag

26-06 Diomedon Steenbergen vanaf jun B seniorenconmp. -------

Voor nadere informatie over deze en andere wedstrijden (nummers, inschrijfgeld e.d.) zie:

www.atletiek.nl - Wedstrijdatletiek - Wedstrijdkalender - Zoeken in baan/indoor

Belgie: www.val.be - kalender & resultaten - winter 2010-2011 - indoor

Inschrijven: Pupillen: pupillenwedstrijden@herculesdordrecht.nl of zelf doen via internet

instuifwedstrijden: ter plaatse

overige activiteiten

ACtIvIteIt DAtum LoCAtIe BIjzonDerheDen

Beginners eindloop 23-6-2011 Reeweghal Inclusief BBQ

Familie estafette 27-6-2011 Reeweghal C en D junioren

ouder-Kind-Dag 20-8-2011 Reeweghal Pupillen

juniorenkamp 26/27/28-8-2011 Onbekend � Ga ook mee! Je kunt nog inschrijven!

Pupillenkamp 8/9-10-2011 Reeweghal Meer informatie volgt

6


Van het bestuur...

Het bestuur heeft

In de bestuursvergadering van 2 mei

besloten om er een heeft het bestuur het beleidsplan

zogenaamd dynamisch 2011 – 2013 in concept vastgesteld.

document van te maken. Hierin wordt in grote lijnen de koers

Aanpassingen zijn

van Hercules voor de komende jaren

mogelijk bij gewijzigde

omstandigheden

en/of inzichten.

uitgezet...

Opgenomen zijn o.a. het organiseren

van de verenigingsstructuur, taken en

Frank succes!

verantwoordelijkheden, communicatie,

verwerven van financiën, sponsoren,

werven en behoud van leden, opzetten

vrijwilligersbeleid, de doelen van de bepaalde

afdelingen, hoe kunnen die bereikt worden,

wat is hiervoor nodig, het voortbestaan

van afdelingen, opleidingbehoeften en

kennisuitbreiding enz. Met de afdelingen en

commissies zullen de doelen nader uitgewerkt

dienen te worden.

Het concept beleidsplan zal op de website

worden geplaatst.

In het vorige clubblad vermeldde ik dat

Selmar Brand, de verenigingmanager, met

ingang van 1 mei ontslag had genomen.

Doch het bestuur heeft snel in de vervulling

van de vacature kunnen voorzien. Met

ingang van 1 mei is Frank de Visser in dienst

7

getreden als de nieuwe

verenigingsmanager.

Hij zal de komende

maanden gebruiken om

de vereniging te leren

kennen en contacten

met de afdelingen en

commissies gaan leggen.

Piet van der Merwe, onze kantinebeheerder,

had regelmatig te kennen gegeven om te

stoppen met zijn werkzaamheden, maar

het lukte niet om een opvolger te vinden,

waardoor hij zijn taken bleef vervullen. Met

ingang van 1 mei is het dan toch een feit

geworden. Dirk Vroon heeft Piet opgevolgd als

de nieuwe kantinebeheerder. Piet heeft over

de afgelopen 15 jaar een geweldige bijdrage

geleverd aan de gezelligheid in de kantine,

veel leden bleven na afloop van de training

nog napraten. Zeker vermeldenswaardig is

zijn inkoopbeleid, het in de gaten houden van

de aanbiedingen. Hierdoor vormde de kantine

een goede aanvullingsbron voor de financiën

van de vereniging. Piet bedankt en Dirk veel

succes.

De secretaris, Jan van Dalen


Donderdag 23 juni 2011

De ‘Cor Melger’-beginners eindloop

Ook dit jaar zijn de beginnende hardlopers

weer door Arnold klaargestoomd om aan de 5

km. lange eindloop mee te doen.

In februari zag het er helemaal niet naar uit

dat ze dat zouden gaan halen, maar nu gaat

het ze allemaal goed af en dus gaat het ze heus

wel lukken.

We hopen dan ook dat alle beginners weer

Vacatures

Trainerscoördinator

8

meelopen, vergezeld door hun begeleiders en

alle andere hardlopers voor wie die 5 km. een

kleinigheidje is.

Natuurlijk is er na afloop weer de geweldige

BBQ.

Dus: graag tot ziens allemaal op 23 juni 2011.

De taken zijn onder meer:

• Werving, selectie en beheer van het trainerscorps;

• Het bewaken van de optimale bezetting (kwalitatief en kwantitatief)

van het trainerscorps;

• leiden van het werkoverleg met de trainers;

Archivaris

Het gaat hierbij om werkzaamheden als:

• ordenen documenten;

• Verzamelen informatie over Hercules;

• Inrichten archief ter bevordering van de toegankelijkheid.

Toezichthouder materieel

Belast met:

• Controle op van de aanwezigheid van het Hercules materieel

• onderhoud en vervanging van defect materieel.

Mogelijk door meerdere personen

Het Beginnersteam

Iets voor jou?

meld je dan snel

aan bij het

bestuur!


Schoolatletiek 2011

Beste ouders / vrijwillig(st)ers,

Uw school heeft meegedaan aan het schoolsporttoernooi atletiek wat plaatsvond op zaterdag

16 april.

Wij, atletiekvereniging Hercules en Sportbedrijf Dordrecht, hebben geconstateerd dat dit

toernooi niet verlopen is zoals wij vooraf hadden gepland. Wij willen u bedanken voor uw hulp

en geduld tijdens het atletiektoernooi. Onze excuses voor het ongemak.

Komend schooljaar zal atletiek wederom op de schoolsportkalender staan.

Echter gaan wij er alles aan doen om met de ervaringen van het afgelopen jaar een kwalitatief

beter toernooi te organiseren.

Dit doen we door een duidelijke werkgroep samen te stellen met leden van Hercules en

Sportbedrijf Dordrecht.

Hercules zal het voortouw nemen in de organisatie en Sportbedrijf Dordrecht zal ons hierin

ondersteunen.

Wij hopen dan ook dat de scholen en de atleten van Hercules volgend schooljaar weer mee

willen doen aan het schoolsporttoernooi atletiek.

Mocht u nog vragen en / opmerkingen hebben of wilt u zich aanmelden om mee te denken bij

onze werkgroep dan kunt u terecht bij Nathalie Keijzer.

Telefoon: 06-21586158.

9

Met vriendelijke groet,

Werkgroep schoolsporttoernooi atletiek


Niet vergeteN!

zet maar vast iN je ageNda

Familie-estafette

Voor C- en D-junioren

Maandag 27 juni 2011

ouder-Kind-Dag

Voor alle pupillen

Zaterdag 20 augustus 2011

Juniorenkamp

Ga mee! Er zijn nog plaatsen!

Vr 26 t/m zo 28 augustus 2011

meer iNfo volgt

10


Pupillen

Puzzel

Plek

?

vraag

9

?

?

? ?

?

Antwoord

vraag

10

Antwoord

Naam

?

?

?

?

?

11

Ja, ja, hij staat er weer! De laatste PPP en ook

deze keer bestaat hij uit twee vragen.

Wat is de bedoeling?

Zoals gezegd, de puzzel bestaat telkens uit

twee opgaven. Als je denkt dat je de

antwoorden weet, schrijf je ze erbij. Knip dan

de puzzel uit en stop hem vóór 20 juni a.s. in

de verzamelbox die in de kantine staat.

Vergeet niet je naam erop te zetten!

Na de laatste puzzel wordt er onder de

inzenders met de meeste goede antwoorden

een leuke prijs verloot.

Dus doe je best, denk goed na en speel mee!

De prijsuitreiking vindt

plaats op 29 juni 2011,

na de training.

Wat is lichter dan een veer en bevat niets, maar zelfs de

sterkste mens ter wereld kan het niet langer dan 2 minuten

vasthouden?

Jij rijdt op een paard, vlak voor je rijdt een brandweerauto, je

wordt achtervolgd door een helicopter en links van je rijdt ook

nog een sportwagen...

De vraag is: hoe kun jij ervoor zorgen dat jullie allemaal tegelijk

stoppen zonder te botsen?

Uit de inzenders met de meeste goede antwoorden wordt één winnaar

geloot. In het volgende clubblad lees je wie dat is geworden.

Leeftijd


Wedstrijd

verslag

Zondag 17 april 2011 - Op een redelijk

zonnige zondagochtend vertrok een stoet

auto’s van Dordrecht naar Tilburg. Daar

aangekomen was er enig oponthoud, omdat

een aantal truckers, die de door de weeks al

de gehele dag achter het stuur zitten het nodig

vonden om al toeterend op hun vrije dag met

hun vrachtwagens door en om Tilburg te gaan

rijden. Waar een mens al zin in heeft.

De baan in Tilburg was vernieuwd en had nu

twee kleuren blauw. Afwisselend per laan

licht en donker. Het is toch wel even wennen,

die blauwe kleur. Over het weer mocht niet

worden geklaagd, al was het wel een beetje

fris als de zon achter de wolken verdween.

Voor wat betreft de resultaten van de

Hercules dames kan worden gezegd dat

sommige (enorm) meevielen, een enkele keer

zelfs verrassend goed waren en soms een

beetje tegenvielen. Dat laatse was vooral het

geval als de prestatie niet meer belangrijk was

voor de punten, omdat er tevoren al een veel

betere prestatie was geleverd, waar men toch

niet aan kon komen.

Isa miste op een haar (0,01 sec) het

clubrecord op 100 meter. Silke had op de 400

uItSLAgen

B-junioren competitie - Tilburg

14

meteral last van haar groeispurt, waardoor

ze nu enige tijd uit de roulatie is, maar

ongetwijfeld sterker zal terugkomen. Over

het verspringen was ze niet echt tevreden,

hoewel het haar op één na beste prestatie

was. Tina liep voor het eerst een 400 meter en

deed dat praktisch volgens de verwachtingen

(opgegeven was een tijd van 70 sec). Annelies

liep een goede 100 meter horden, maar

had wat problemen met de laatste horden,

waardoor een tijd onder de 18 sec. net niet

lukte. Op de 800 meter ging ze een beetje

(veel) te hard weg, waardoor de laatste

ronde een lijdensweg werd. Marije overtrof

zichzelf, door haar persoonlijk record op te

krikken naar 1.50 meter. Janneke was ook

in topvorm met een dik persoonlijk record

op het kogelstoten en een tweede PR op het

discuswerpen. Michelle overtrof zichzelf door,

na haar PR op zaterdag met de speer van 500

gram, met de 600 gram speer nóg een meter

verder te werpen.

De estafetteploeg liep voor het eerst in deze

samenstelling en verwezenlijkte een heel

goede tijd.

Piet Barends

nummer Pl. naam Prestatie Punten

100 meter 3 Isa Zuijderduijn 13.25 s 632

Tina Roelofs 13.93 s

400 meter 7 Silke Dekker 65.69 s 616

Tina Roelofs 70.94 s

800 meter 8 Annelies Kruijthoff 2.54.86 m 438

100 meter horden 8 Annelies Kruijthoff 18.21 s 459

hoogspringen 4 Marije Attasio 1.50 m 726

Michelle Stam 1.30 m


uItSLAgen

nummer Pl. naam Prestatie Punten

verspringen 4 Silke Dekker 4.86 m 643

Isa Zuijderduijn 4.24 m

kogelstoten 2 Janneke Blokland 11.26 m 672

Marije Attasio 8.17 m

discuswerpen 7 Jannek Blokland 20.34 m 327

speerwerpen 8 Michelle Stam 18.54 m 367

4 x 100 meter 2 Marije - Silke - Tina - Isa 51.79 s 684

totaal 6 5564

Wedstrijd

verslag

Dinsdag 26 april 2011 - Op dinsdag 26

april vond de eerste wedstrijd van de

onderlinge werpcompetitie 2011 plaats.

Deze wedstrijd maakt deel uit van een serie

van vier onderlinge wedstrijden die Hercules

en Parthenon gezamenlijk organiseren,

waarbij Hercules de werpnummers voor

haar rekening neemt en Parthenon de

loopnummers.

Helaas ging er bij Parthenon iets mis,

waardoor slechts één atlete deelnam. Hopelijk

zijn het er de volgende wedstrijd (24 mei

2011) meer.

De weersomstandigheden waren niet slecht,

hoewel de wind enigszins onregelmatig

was en het helaas niet meer zo warm als de

afgelopen dagen. Het werd nu zelfs een beetje

uItSLAgen

onderlinge werpcompetitie

15

fris aan het eind van de avond.

Er deden uiteindelijk 19 atleten aan één

of meer nummers mee, waarvan 18 van

Hercules.

Voor een aantal leden verliep deze wedstrijd

uiterst succesvol. Er werden zelfs drie

clubrecords verbeterd, waarvan één driemaal

achter elkaar, maar dat telt helaas maar als

één record. Degenen die dit volbrachten

waren Ruben Overbeeke op het nummer

kogelslingeren bij de jongens A, Inge Barends

(na drie jaar voor het eerst weer actief) op

het nummer discuswerpen bij de dames

veteranen 35+ en Dini Grootenboer op het

discuswerpen dames veteranen 60+. Voorts

sneuvelden er nog een aantal persoonlijke

records.

Pl. naam Cat. Kogelstoten Discuswerpen Kogelslingeren Punten

1 Marissa van Driel MD 7.44 17.62 651

2 Sylvia Loendersloot MD 7.04 18.35 643

1 Richard van Driel JC 11.11 29.07 1.034

2 Koen Hubregtse JC 9.67 29.05 966


uItSLAgen - vervoLg

Pl. naam Cat. Kogelstoten Discuswerpen Kogelslingeren Punten

3 Jasper Beljaars JC 11.25 581

1 Nicole Loendersloot MC 8.36 19.84 744

2 Michelle Stam MC 9.08 16.07 707

1 Janneke Blokland MB 10.18 20.87 21.38 1.034

1 Mariska Wüst MB 20.14 332

1 Ruben Overbeeke JA 11.31 26.40 38.57 1.186

2 Tom de Vos JA 11.00 22.68 28.23 998

3 Jasper Booy JA 10.78 27.34 21.34 928

1 Niels Overbeeke H 9.66 26.59 829

1 Inge Barends D35 41.78 793

1 Hans Leenheer H40 26.75 490

1 Arie Overbeeke H45 8.61 24.88 833

1 Dini Grootenboer D60 6.53 14.88 18.49 1.137

1 Piet Barends H65 8.14 24.47 20.00 1.013

De beste twee prestaties tellen mee voor de

competitie (alleen junioren B en ouder).

De cursief gedrukte prestaties leverden het

minste punten op en tellen derhalve dus niet

mee.

Naast de gebruikelijke puntentellingen

(KNAU- junioren CD en IAAF - heren en

dames) zijn ook de leeftijdsfactoren gebruikt,

zoals zij gelden bij de werpvijfkamp voor

veteranen. Deze factoren zijn afhankelijk

van de leeftijdscategorie, het werpnummer

en de sexe en bedragen 1,0000 of meer. De

prestatie wordt vermenigvuldigd met deze

16

factor, waarna de punten worden berekend

volgens de IAAF puntentelling. Zo wordt bij de

vrouwen 35 de afstand bij het discuswerpen

vermenigvuldigd met 1,0368 en bij de

mannen 65 de afstand bij het kogelslingeren

met 1,4656. En tenslotte bij de dames 100

bij het speerwerpen is de factor 11,3370.

Als je dan nog 10 meter weet te werpen,

krijg je bijzonder veel punten (2854 in plaats

van 142). Men gaat er dan vanuit, dat je als

senior 113,37 meter zou hebben kunnen

werpen, ruim anderhalf maal het huidige

wereldrecord!

Piet Barends


Wedstrijd

verslag

Donderdag 26 april 2011 - Tegelijk met

de 5000 meter en de werpmeerkamp vond

erook een wedstrijd polsstokhoogspringen

plaats. Deze wedstrijd had eigenlijk in

Rotterdam moeten plaatsvinden, maar daar

de accommodatie ter plaatse niet gebruikt

kon worden, werd de wedstrijd in Dordrecht

verwerkt.

Naast Hercules deden er atleten mee van

Groene Ster, PAC, Parthenon en Passaat.

Men kon wel merken dat het de eerste

Wedstrijd

verslag

Polsstokhoogspringen - Dordrecht

Zondag 8 mei 2011 - Op een bijna tropische

dag (men waande zich eerder in Spanje

of Zuid-Frankrijk, hoewel het daar op dat

moment kouder was) trok de een klein

karavaantje richting Dongen. De rest van de

atleten ging om uiteenlopende redenen op

eigen gelegenheid

In naam hadden we een heren- en een

damesploeg. Bij de heren klopte dat nog wel

aardig met vier senioren, één veteraan 35+,

twee junioren A (hadden er drie moeten zijn,

maar Tako Forsten kwam om onbekende

redenen niet opdagen) en één jongen B, maar

bij de dames bestond de ploeg uit één seniore,

twee meisjes A en vijf meisjes B, waarvan twee

eerste jaars.

Bij de dames misten we een loopster op de

400 meter. Silke Dekker maakt momenteel

- zoals dat heet - een ‘groeispurt’ door, met

als gevolg de nodige lichamelijke ongemakken,

waardoor zij niet in staat was mee te doen.

17

buitenwedstrijd was. Bijna niemand haalde

zijn/haar niveau van binnen.

Piet Barends

naam cat. hoogte

Lukas Struik JD 2.00 m

Espen Sturm JD 1.55 m

Lotje Baanvinger MD 2.20 m

Puck van Wiltenburg MD 1.70 m

Mariska Wüst MB 2.80 m

Seniorencompetitie - Dongen

Daarnaast misten we nog een loopster op de

3000 meter (andere reeds eerder geboekte

wedstrijden of vakantie).

Hopelijk zijn de we volgende wedstrijd wel

compleet, want met twee complete ploegen

kunnen we respectievelijk vijfde (en zeer

waarschijnlijk zelfs nog beter als Piet Meijdam

mee kan doen) en vierde worden.

Voor het eerst sinds jaren waren we voor

wat betreft overwinningen op individuele

nummers niet meer afhankelijk van Piet

Meijdam.

Zowel op de 100 meter heren als de 100

meter dames boekten we een overwinning.

David had een ietsiepietsie klein beetje

tegenwind en Suyanne (met Isa) een beetje

teveel rugwind, waardoor het clubrecord

van David wel kon worden erkend en de

clubrecords (MA + dames) van Suyanne niet,

maar wat in het vat zit verzuurd niet. Verder

werd Marte nog tweede op de 200 meter en


Annelies (als eerste jaars B!) vierde op de 100

meter horden. Vierde plaatsen behaalden ook

Michel Sas (5000 meter - wanneer is dat op

dit nummer nog eens voorgekomen) en Peter

v.d. Vliet (verspringen - nieuw clubrecord

HV35+!).

De dames estafetteploeg (twee meisjes A

uItSLAgen

heren

nummer naam Cat. Prestatie Punten Pl.

100 meter David Cronie JA 11.40 710 1

Abu Sesay H 12.25

200 meter Mathieu Scheffers H 24.50 600 7

Abu Sesay H 25.00

400 meter Mathieu Scheffers H 56.02 565 8

800 meter Greg v.d. Velde H 2.16.03 503 9

5000 meter Michel Sas H 17.53.17 520 4

110 meter horden David Cronie JA 17.23 642 5

hoogspringen Tako Forsten JA dns 0

verspringen Peter v.d. Vliet HV35 6.09 625 4

hinkstapspringen Peter v.d. Vliet HV35 11.84 550 8

kogelstoten Ruben Overbeeke JA 9.90 453 8

speerwerpen Alex de Bruijn JB 43.34 540 5

zweedse estafette David - Mathieu - Abu - Peter H 2.10.4 774 6

totaal 6485 8

DAmeS

nummer naam Cat. Prestatie Punten Pl.

100 meter Suyanne Richardson MA 12.97 682 1

Isa Zuijderduijn MB 13.27

200 meter Marte Dekker MA 28.00 612 2

Iris Pruysen D-T44 36.20

800 meter Mariska Wüst MB 2.39.38 575 5

100 meter horden Annelies Kruythoff MB 18.57 433 4

hoogspringen Marije Attasio MB 1.40 615 6

verspringen Isa Zuijderduijn MB 4.84 638 4

kogelstoten Janneke Blokland MB 9.14 530 7

discuswerpen Janneke Blokland MB 19.74 312 9

zweedse estafette Mariska - Marte - Suyanne - Isa MA/B 2.33.1 846 2

totaal 5243 9

18

en twee meisjes B) zorgden voor een nieuw

clubrecord bij de dames en de meisjes A met

een keurige tweede plaats (en een eerste

plaats met grote voorsprong op nummer twee

in hun serie).

Piet Barends


19

Quba woonprogramma

Modern eiken woonprogramma leverbaar met hout

of metaalaccenten in de deuren. Deze serie bestaat

uit diverse dressoirs en losse kasten, waarmee mooie

wandkasten zijn te creeëren. Standaard leverbaar in

de kleuren blank matlak, whitewash en wengé.

www.skippymeubel.nl


Sportcentrum Dordrech

LAGE DREMPEL

Op deze pagina’s staat veel informatie die wellicht het

gevoel kan oproepen “ben ik daar als beginner- c.q.

recreant wel op mijn plaats” Het antwoord is JA!! De

medewerkers van Sportcentrum Dordrecht zijn pure

sporters. Wij hanteren dus een lage drempel. Ondanks

testbaan, podologen en verdere kundige mensen zijn

wij gefocust op uw sportplezier en willen daar graag

aan bijdragen.

GRATiS LOOPSCHOENEN TEST

Gedurende de maand januari bieden wij u een gratis loopschoenentest aan. Wij controleren uw in

gebruik zijnde schoenen op stabiliteit, demping etc. Vervolgens scannen wij uw voeten en stellen

uw afwikkeling vast tijdens bewegen. Een unieke test waarin binnen 20-25 minuten duidelijk wordt

welke schoenen voor u het meest geschikt zijn, of de bevestiging dat uw gebruikte schoenen nog

prima zijn.

SPORT-BH EEN ABSOLuTE MuST

Wil jij uitgezakte borsten? Nee, natuurlijk niet!

Wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit van Porthmouth en het Australische “ Institute of

sports “ hebben onafhankelijk van elkaar aangetoond dat de gemiddelde vrouwenborst tijdens het

hardlopen zo’n 9 centimeter op en neer beweegt, in de vorm van een acht. De gemiddelde borst

weegt tussen 200 en 300 gram, dus de krachten die hierbij vrijkomen zijn groot. De impact hiervan

is zelfs zo groot dat het borstweefsel na enige tijd blijvend uitgerekt wordt. Deze bewegingen worden

met een goede sport-bh beperkt tot 50 tot 75% van de oorspronkelijke beweging. Alle reden dus om

een goede sport-bh te dragen.

SPORTPODOLOGEN

Twee gediplomeerde sportpodologen zijn dagelijks bij

Sportcentrum Dordrecht voor u aanwezig om het juiste advies

te geven om optimaal te kunnen sporten. Sportpodologie richt

zich op het verminderen en voorkomen van sportblessures en

optimaal presteren door o.a.:

- correctiezolen

- (sport/wandel)schoen advies

- optimaliseren van de pasvorm

- optimaliseren van stabiliteit en schokdemping

- optimaliseren van houding en beweging

Na uitgebreide analyse en onderzoek m.b.t. belasting, statiek

en bewegingspatroon, door het adviseren van het juiste

schoeisel en het eventueel vervaardigen van corrigerende en/of

pasvormbevorderende inlays (correctiezolen). Problemen tijdens

het sporten vinden vaak hun oorsprong tijdens het gaan en

staan in het dagelijks leven dus ook daar wordt ruim aandacht

aan besteed!

20


&t Hardloopschoenen

BEGiNNERSGROEPEN

Hardloopschoenen aanmeten voor beginnende runners vereist veel kennis van de adviseur. Er

zijn immers geen historische gegevens beschikbaar zodat je volledig bent aangewezen op de

testgegevens die op dat moment beschikbaar zijn. Daarbij stelt een beginnend sporter zich tevens de

vraag of running wel zijn- of haar sport is. Hardloopschoenen zijn het fundament onder het lichaam.

Het belang van dempende en stabiele modellen is dus van groot belang. Tijdens lezingen die wij

geven voor beginnersgroepen komt dit onderwerp steevast ter sprake. Als u zich heeft ingeschreven

voor een loopgroepproject dan beslist u dat niet in 5 minuten. U denkt erover na en een ieder

heeft zijn- of haar redenen om te starten met bewegen. Dan is dat fundament onder uw lichaam

onmisbaar. Een loopproject aanvangen met ondeugdelijke hardloopschoenen is een kansloze missie.

De kans op blessures is groot, zeker omdat uw lichaam moet wennen aan de harde ondergrond

waarop u gaat lopen.

TESTBAAN

Het aanbod in hardloopschoenen is groot. Merken als Adidas,

Asics, Brooks, Mizuno, New Balance en Nike staan in vele

uitvoeringen tentoongesteld. Om te kunnen beoordelen welke

hardloopschoen bij u het beste past maken we gebruik van de

testbaan. Voor beginners bepaal je het looppatroon, terwijl bij

gevorderde hardlopers wordt bekeken of de hardloopschoen

aan de verwachtingen heeft voldaan. Camera’s volgen uw

looppatroon op de testbaan. Aan de hand van die beelden

kunnen wij u het beste advies geven.

DE ANALYSE BESTAAT uiT 4 ONDERDELEN

Deel 1: intake gesprek.

Wij noteren uw gegevens in onze database. Hoeveel keer per week loop je, lichaamsgewicht,

ondergrond(en) waarop je loopt en of je nog andere sporten beoefend. Je doelstelling is ook

van groot belang. Als je gebruikte hardloopschoenen in gebruik hebt, dan bekijken we dat

slijtagepatroon.

Deel 2: Voetanalyse met behulp van digi- voetspiegel.

De voetafdruk, statisch gemeten, wordt bekeken en opgeslagen in de database.

Deel 3: Meetgegevens na het lopen op blote voeten.

U loopt op blote voeten waarbij de meetgegevens opgeslagen worden en gebruikt bij de keuze van

uw nieuwe hardloopschoenen.

Deel 4: Testen nieuwe loopschoenen.

Beginners starten met neutrale loopschoenen op de testbaan. Bij gevorderden adviseren wij bij

succes dezelfde lijn te blijven volgen. Vanzelfsprekend is buiten de opname van uw looppatroon ook

pasvorm een heel belangrijk gegeven.

albertine agnesstraat 35

3314 la DorDrecht

telefoon 078 - 6136181

info@sportcentrum-DorDrecht.nl

www.sportcentrum-DorDrecht.nl

21


Nordic Walking in groesbeek...

24


Hier ziet u enkele foto’s van de deelname door

de afstandslopers van de groep Nordic Walking,

aan een wandeling van 20km in Groesbeek.

Zoals jullie zien hebben ze onderweg heel veel

plezier gehad met elkaar. Het was ook wel erg

mooi weer. Elk terras was het raak, maar de

eindstreep hebben ze gehaald.

De oudste deelnemer Joop v.d Brink is nog altijd

één van onze trouwe 2 voeters en stimuleert ook

andere om mee te doen.

We gaan proberen om in de toekomst nog meer

van dit soort lopen op ons programma te zetten

en hopen op nog meer enthousiaste deelnemers.

25


Wedstrijd

verslag

jongens pupillen D

meerkamp 40 m ver Bal Pnt. 600 m

Pl. naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pl.

4 Timo de Kok 8,46 284 2,44 206 14,98 242 732 2.47.81 144 7

7 Yuri Hoogerwerf 9,02 205 2,02 122 9,20 136 463 3.26.30 1 12

8 Tom Hallensleben 9,59 133 2,04 126 7,87 107 366 3.03.95 61 8

meisjes pupillen D

meerkamp 40 m ver Bal Pnt. 600 m

Pl. naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pl.

4 Tessa van Kerkhof 8,93 217 2,24 166 8,23 115 498 3.17.61 10 1

8 Ivy Bhugwansing 9,22 179 2,23 164 5,00 36 379 2.55.40 103 5

9 Stella Dekkers 9,74 116 1,57 32 7,30 94 242 3.07.81 43 8

jongens pupillen C

meerkamp 40 m ver Bal Pnt. 600 m

Pl. naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pl.

3 Remco Scheffer 7,78 396 2,69 256 18,56 297 949 2.30.00 258 1

12 Diede de Jong 8,25 317 2,56 230 8,66 125 672 2.54.63 107 11

meisjes pupillen C

2 e Pupillencompetitie - Alblasserdam

Zaterdag 23 april 2011 35 jongens en meisjes vergezeld van ouders,

- Zoals te verwachten broers, zussen en andere supporters waren

was vielen er weinig deze uiterst zomerse en zonnige dag naar

PR’s te noteren op de Alblasserdam getrokken om daar de strijd

loopnummers, maar aan te binden met de pupillen van de andere

werden er wel de

nodige PR’s verbeterd

verenigingen uit de regio Dordrecht.

op de spring- en werpnummers.

In totaal werden er een drietal overwinningen

plaatsen behaald.

meerkamp 40 m ver Bal Pnt. 600 m

Pl. naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pl.

2 Dycianey Rijna 8,04 351 2,67 252 10,60 164 767 2.36.33 215 1

4 Nynke Kuipers 8,79 236 2,59 236 15,32 247 719 2.48.83 139 6

jongens pupillen B

meerkamp 40 m hoog Bal Pnt. 1000 m

Pl. naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pl.

3 Max Hallensleben 7,35 478 3,31 380 4,94 337 1195 4.47.67 224 17

17 Sam Bakelaar 8,25 317 2,64 246 3,70 246 809 4.50.96 213 20

19 Stijn Weber 8,55 271 2,39 196 4,74 323 790 4.54.84 200 23

26

behaald. Alle op

de 600 meter

in de jongere

leeftijdsklassen.

Daarnaast werden

nog een zevental

tweede en derde

Piet Barends


meisjes pupillen B

meerkamp 40 m hoog Bal Pnt. 1000 m

Pl. naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pl.

2 Maud Hollemans 7,69 412 1,03 364 19,51 311 1087 5.49.14 54 15

12 Sanne Tara Wiersma 8,10 341 0,68 108 15,34 247 696 5.23.58 117 14

13 Tessel Mingaars 8,68 252 0,73 144 8,74 126 522 4.56.70 194 8

14 Klaartje Baanvinger 8,60 263 0,68 108 6,67 79 450 5.23.14 118 13

15 Denise Dijkstra 8,88 224 0,73 144 6,68 80 448 5.12.71 147 11

19 Denise Dijkstra 8,98 210 2,22 162 2,66 157 529 5.13.65 144 16

jongens pupillen A1

meerkamp 60 m ver Bal Pnt. 1000 m

Pl. naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pl.

4 Silas Struik 10,19 449 3,67 452 22,13 347 1248

8 Casper van Kerkhof 10,34 427 3,41 400 20,17 320 1147 4.22.78 315 19

11 Siem van Hooijdonk 10,80 364 3,38 394 22,58 353 1111 4.23.14 315 21

23 Bram Roelofs 10,96 343 2,92 302 17,01 274 919 4.44.34 235 27

26 Ditmar Sturm 10,44 413 2,82 282 12,54 200 895 4.19.49 328 17

32 Jerry Veltman 11,28 304 2,65 248 11,95 190 742 4.40.85 247 25

meisjes pupillen A1

meerkamp 60 m ver Bal Pnt. 1000 m

Pl. naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pl.

2 Miranda van Dijk 9,87 498 3,74 466 20,86 329 1293 4.05.52 389 3

3 Sophie van der Spoel 10,07 467 3,76 470 20,28 321 1258 4.07.71 379 4

17 Maritt Jansen 10,95 345 3,05 328 14,35 231 904 4.49.93 216 18

19 Eri van Berkum 10,75 371 3,05 328 10,25 157 856 4.34.19 271 16

21 Amber van de Merwe 11,54 273 3,00 318 15,48 250 841 4.39.79 251 17

24 Vera Kuipers 11,74 250 2,88 294 12,48 199 743 4.34.01 272 15

27 Renu Bhugwansing DNS 0 2,79 276 17,82 286 562

30 Alysa Smaal 13,78 57 2,20 158 10,50 162 377 5.44.93 64 27

jongens pupillen A2

meerkamp 60 m hoog Kogel Pnt. 1000 m

Pl. naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pl.

14 Rens van Turenhout 10,19 449 1,07 394 4,43 301 1144 4.10.96 364 10

15 Levi Bleau 10,15 455 1,12 430 3,77 252 1137 4.03.04 400 7

meisjes pupillen A2

meerkamp 60 m hoog Kogel Pnt. 1000 m

Pl. naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pl.

10 Pien Baanvinger 10,92 349 1,17 467 5,25 358 1174

27


60 van Texel - Zand, zweten en zwoegen

2e Paasdag 25

april 2011 - Ergens

in de 2e helft

van 2010 viel

mijn oog op een

bijeenkomst voor de 60 van Texel die in 2011

zou worden gelopen. Uit interesse ben ik

daar naar toegegaan met de wetenschap dat

deze edite als was volgeboekt, maar dat de

informatie wel de moeite waard zou zijn. En

zo woonde ik dus in oktober “Trainen voor

Texel” bij. Het idee zou dan zijn om de editie

van 2013 mee te doen (de 60 wordt iedere 2

jaar georganiseerd). Begin november kreeg

ik echter een mailtje van de organisatie dat

voor voor een aantal lopers toch nog ruimte

was. Zonder te aarzelen heb ik mij toen gelijk

ingeschreven.

De voorbereiding

Het gevolg van het bovenstaande: de

De voorgeschiedenis - Veel mensen vroegen mij:

“60 km hardlopen! Hoe kom je erbij?”. Ja, daar

had en heb ik eigenlijk geen goed antwoord op.

Zo nu en dan dacht ik er wel eens aan om te

kijken hoe het zou zijn om verder te lopen dan de

marathonafstand…

28

trainingsopbouw

moest aangepast

worden d.w.z.

meer kilometers

per week, maar op

een lagere loopsnelheid. De afgelopen winter

hielp niet echt mee om dat te realiseren,

maar met de nodige flexibiliteit kon ik

ondanks de kou en de sneeuw toch goed door

trainen. Verder werd er op Texel nog een

weekend(eind februari) georganiseerd waarin

het volledig parcours van de 60 van Texel

gelopen zou worden, maar dan in 2 delen.

Het 1e deel op zaterdag en het 2e deel op

zondag. Dit weekend werd nog verrijkt door

interessante presentaties over vermoeidheid,

energiehuishouding met speciale aandacht

voor duursporters. In het kort. Dit weekend

was het koud en regende het vrij hard, zeker

op de zondag. In april zou het alleen maar

beter zijn dacht ik zo. Achteraf gezien was het


weekend een uiterste, maar de echte 60 van

Texel ook, maar dan de andere kant op.

Naast de meer kilometers plande ik

ook een 1e marathon+ loop in, in mijn

trainingsschema en wel in Parijs. Het verslag

daarvan stond in het vorige clubblad.

Het is zover ...

Het lijkt altijd zo ver weg als je traint voor een

wedstrijd, maar plotseling is het dan toch zo

ver. Het paasweekend staat voor de deur en

wel een lang weekend op Texel van vrijdag

t/m dinsdag. Na mijn ervaringen in Parijs heb

ik mij voorgenomen om vooraf mij niet al te

veel in te spannen (lees winkelen met mijn

partner Monika, ehh sorry ik moet van haar

vrouw zeggen �). Dus is het alleen fietsen,

een beetje wandelen en een ietsiepietsie

stukje rennen over het strand (ik kon het niet

laten). Het weer is prachtig en zelfs aan de

vrij warme kant voor de tijd van het jaar. De

voorspellingen voor 2e Paasdag zijn echter

dusdanig dat een ietwat lagere temperatuur

wordt verwacht. Helaas blijken voorspellingen

vaak niet uit te komen, zo ook deze.

Op de morgen van 2e Paasdag ga ik alleen

richting de start. Deze vindt plaats bij

het NIOZ, het Nederlands Instituut voor

Zeeonderzoek. Voor de kenners, dit is vlak

bij de plek waar de pont aankomt. Monika

komt mij later tegemoet bij het punt waar

het eerste stuk strand wordt verlaten (bij

strandpaal 9). Hoewel ik als een van de

eersten ter plekke ben neemt de drukte al

snel toe. Het startnummer wordt opgehaald,

de laatste voorbereidingen worden getroffen

(eten en drinken, vooral dat laatste met het

oog op de temperatuur) en dan is het wachten

op het startschot.

10:35 uur, het startschot is gevallen en de

meute zet zich in beweging richting het eerste

stuk strand. In het begin (ca. 5 km) lopen we

29

nog over verharde wegen en fietspaden, maar

dan is het uit met de pret. Het echte werk

gaat beginnen, het strand ... en intussen is de

temperatuur al aardig gestegen. Het lopen

op het strand valt niet mee. Stukken los zand

worden afgewisseld met minder loszand. Het

blijft zoeken naar de beste plek om te lopen.

Meestal is dat aan de vloedlijn, maar die is in

het eerste deel veel te ver weg om naar toe

te lopen. Na het ronden van de zuidpunt van

Texel is het eindelijk mogelijk om langs de

vloedlijn te lopen. Ook dat blijft lastig, het is

namelijk hoogwater. Toch gaat het redelijk

naar wens. Veel badgasten kom ik hier niet

tegen. Na ongeveer 7 kilometer komt de

duinovergang in zicht en krijg ik weer een

verhard parcours voorgeschoteld (ca. 5km).

Het bos waar ik nu in terecht kom geeft ook

wat schaduw wat zeker welkom is. Monika

staat bij de ingang van het bos te wachten met

de fiets en gaat met me mee fietsen totdat

ik weer via de “Duinen van Texel” richting

strand moet, het tweede stuk met een lengte

van 5km. De fietstas van Monika zit vol met

drinken, eten, een extra paar sokken, mijn

tweede paar loopschoen en indien nodig

een shirt. Vooral het drinken zal van belang

zijn. Op het verharde deel kan ik weer wat

makkelijker in een vast tempo lopen. Het

plan is om de eerste 30 km in 3 uur te lopen

en dat zou betekenen dat ik voor de laatste

30 km nog 4 uur zou hebben (je hebt 7 uur

om te finishen). Ik lig goed op schema. Het

stukje bos is niet al te lang. Ik passeer daar

het eerste meetpunt voor de tussentijden (en

1e wisselplek voor de estafette lopers). Daar

staat veel publiek wat weer een duwtje in de

rug geeft. Zelfs Monika op de fiets valt dit op

en zie daar het belang van supporters..

Het tweede stuk strand is wat korter.

Wel is het lopen langs de vloedlijn lastiger


door: golven die ik moet ontwijken, de vele

badgasten en de kuilen die spelende kinderen

gemaakt hebben.

De hoge temperatuur speelt hier minder een

rol doordat het water en de wind een beetje

verkoeling geeft. Uiteindelijk kan ik weer van

het strand af en daar ben ik toch wel blij om.

Nu wacht me nog een stukje natuurgebied

van 4km, De Nederlanden, voordat de eerste

30 km er opzit. Voordat ik hier verder ga trek

ik mijn droge sokken aan, want het is niet

gelukt om alle golven te vermijden en met al

het zand in de schoenen liep dat niet lekker

en ik heb geen zin in blaren. Het parcours

door De Nederlanden is onverhard maar,

op een klein stukje met loszand na, goed te

belopen. Als afsluiting van dit deel kom ik bij

de korte maar flinke klim over de duinrand bij

de Slufter op het fietspad terecht en passeer

het tweede meetpunt/wisselpunt. Het gaat

ietsje langzamer dan gedacht, maar als ik

de hoge temperatuur goed kan doorstaan

kan ik dat wel weer goed maken. Door niet

te forceren op het strand heb ik wel wat tijd

verloren , maar ben niet versleten van veel

andere lopers kan ik dat niet zeggen. Het gaat

er op lijken dat voor velen het erg zwaar gaat

worden. Voor mij wordt het ‘gewoon’ zwaar �

zal ik maar zeggen.

Intussen merk ik dat mijn maag begint te

protesteren en die roept: eten, eten, eten.

Bij de drinkposten heb ik voornamelijk

gedronken en maar een paar keer wat

sinaasappel gegeten. Dat was niet niet

voldoende. Monika geeft mij wat energierijk

voer dat ik al lopend verorber. Het werkt, de

maag wordt geleidelijk aan weer rustig, oeffff.

Nu de wind die ik aan zee had is weggevallen

is de warmte goed te voelen. Later in het

parcours krijg ik weer wind, maar dan in de

30

rug. Het is nog even afzien op het fietspad

door de duinen richting de vuurtoren bij de

Cocksdorp. De kop van het eiland is na ca. 7

km bereikt en de ‘afdaling’ naar de finish kan

beginnen, het meest saaie stuk van de 60 km.

Ik loop een kort stuk aan de buitenkant van de

dijk en dat is lekker, de wind geeft verkoeling.

Later moet ik weer aan de binnenkant lopen

en dat is duidelijk te merken aan de warmte.

Het gaat iets langzamer, maar toch boven

verwachting en dat terwijl ik niet zo graag in

de warmte loop. Ik heb nog steeds last van

het ‘natte’ zand in mijn schoenen en besluit

om ook mijn andere paar schoenen aan te

trekken. Deze zijn nog ‘vers’. Even later blijkt

dat ik bij de schoenenwissel mijn tijdmeet

chip heb laten liggen (dat merk ik bij het

derde meetpunt/wisselpunt, want ik hoor

geen piep). “Pieeep”, wat stom. Monika gaat

op de fiets terug om te kijken of de chip er nog

ligt. Dat is gelukkig het geval en ik bevestig die

weer aan mijn schoen, als dat maar goed kom

denk ik (hoe erg is het als ik een meetpunt

mis, achteraf gezien is het geen probleem

behalve dat ik op die plek geen tussentijd

heb).

Een kilometer voor het derde meetpunt/

wisselpunt passeer ik het marathonpunt

bordje. Vanaf nu is alles marathon plus. Ook

nu is het bereiken van het meetpunt een

welkome onderbreking van de toch wel saai

te noemen laatste 30km.

Een leuke onderbreking is ook het deel waar

we even bij de dijk weggaan en door het dorp

Oosterend lopen. Ook daar staat weer veel

publiek en dat is toch wel weer leuk. Na het

verlaten van Oosterend gaat het weer richting

de Waddendijk en wordt het weer stil. Mijn

looptempo is nog goed en ben zelfs al mensen

aan het inlopen die mij eerder voorbij gesneld

waren.

In de buurt van Oudeschild gaan de


kilometers dan toch wel tellen. Het gaat

moeite kosten om het tempo wat ik loop vast

te houden. Ik val een beetje terug. 5 km voor

de finish is de laatste drankpost en daar maak

ik nog even gebruik van om te drinken en wat

te eten. Intussen heb ik uitgerekend dat als ik

mijn best doe best rond de 6 uur en 30 min

zou kunnen finishen. Dat blijkt ook te lukken,

al kost het wel veel moeite en is de laatste

klim bij de Hoge Berg (die niet hoog is, maar

na ruim 55km wel hoog lijkt) relatief zwaar.

Maar de finish is inzicht en dat maakt veel

goed. Het laatse stuk loop ik op met een loper

die ongeveer hetzelfde tempo loopt en samen

gaan we in dezelfde tijd over de finish na 6

uur 32 min en 44 seconden. Niet slecht met

het oog op de omstandigheden.

Tenslotte

Mijn grote dank gaat uit naar Monika, die

31

ook zeker 75 km heeft gefietst om mij van

drinken, eten e.d. te voorzien. Het valt zeker

niet mee om de hele tijd mee te fietsen met

iemand die ca. 10 km/uur loopt en dat in de

zon. Nogmaals: bedankt!!

Ga ik de 60 Texel nog een keer lopen? Dat

weet ik nog niet. Het is een mooie ervaring

geweest en al het trainen heeft zijn vruchten

afgeworpen. Het heeft de nodige tijd gekost.

Misschien dat er nog meer Herculianen zijn

die interesse hebben in de 60 km van 2013 of

wellicht de estafette (4 keer ongeveer 15 km)

willen meelopen. Laat me het weten.

Jan Pieters (B-groep Chris)

P.S. Tegelijk met de 60 km was er ook een 120

km. Deze hardlopers moesten Texel dus 2

keer rondlopen en dan is 1 rondje “peanuts”.

Respect voor deze echte bikkels.

Jan Pieters


VERF, BEHAng En SCHILDERSgEREEDSCHAppEn

VAn REES beverwijcksplein 30 - 36

TEL 078 613 45 00 FAx 078 614 92 52

E-MAIL info@vanreesverf.nl

WEBSITE www@vanreesverf.nl

32

Dameskapsalon

Bianca

Gratis koffie

Prima behandeling

Betaalbaar

ijsselstraat 24 - dordrecht - tel. 078-614 18 08


Nannings & Partners

partyservice & catering

33

• Buffetten

• Recepties

• BaRBecue

• afteRnoon tea

• diveRse schotels

• fingeRfood Buffet

PLein 1940-1945 nr. 5 • 3313 CV DorDreCht • teL. 078 - 613 35 29 • Fax 078 - 631 59 64

De gezondheidswinkel aan

het Statenplein naast H&M

Statenplein 65 • 3311 NH Dordrecht

Tel. 078 - 648 92 59 • info@nanovitaal.com


Voor uw:

•Bedrijfsadministratie

•Jaarrekening

•Tussentijdse rapportage

35

•Salarisadministratie

•Fiscale zaken

•Aangifte Inkomstenbelasting

Herculesleden: vraag naar ons speciale tarief!

Pruimendijk 354 • 2989 AR Ridderkerk

T 078-6840071 • F 078-6840171 • E info@pi-ad.nl • www.pi-ad.nl

MaSSageprakTijk

MariOn VenManS

Een ontspannen lichaam

geeft ontspannen gedachten

Stoelmassage

Sportmassage

Triggerpointmassage

Ontspanningsmassage

U bent welkom op afspraak.

MVMassage

Ceramstraat 116a

T 06 10 55 21 00 • www.mvmassage.nl


Uitslagen overige wedstrijden

zAterDAg 16 APrIL 2011

gorInChem CD-ComPetItIe

jongens D

nummer naam Prestatie Ptn.

80 m Roelof Blommaert 11.83 s 491

Michel Shardon 14.40 s

1000 m Lukas Struik 3.33.21 m 460

80 mh Roelof Blommaert 15.97 s 328

hoog Espen Sturm 1.15 m 352

ver Lukas Struik 4.04 m 426

Espen Sturm 3.41 m

kogel Joshua Stam 6.04 m 308

discus Joshua Stam 13.72 m 179

4 x 80 m

Espen - Joshua -

Lukas - Roelof

48.79 s 416

meisjes D

nummer naam Prestatie Ptn.

60 m Mirte Kok (3) 9.12 s 526

Hilde den Engelsen 9.77 s 414

1000 m Puck Wiltenburg (3) 3.35.03 m 449

Manja Deurwaarder 3.53.66 m 346

60 mh Lotje Baanvinger 13.11 s 276

Alies van Berkum 15.06 s 137

hoog Mirte Kok (2) 1.40 m 541

Manja Deurwaarder 1.30 m 462

Lotje Baanvinger 1.25 m

ver Hilde den Engelsen 3.59 m 336

Puck van Wiltenburg 3.55 m 328

kogel Sylvia Loendersloot (3) 7.81 m 411

Marissa van Driel 7.28 m 382

discus Sylvia Loendersloot (1) 17.37 m 256

Marith Attasio 13.65 m 177

speer Marissa van Driel (1) 22.44 m 369

Marith Attasio 11.32 m 135

4 x 60 m

Alies - Hilde -

Lotje - Mirte

(2) 33.83 s 620

36

zAterDAg 16 APrIL 2011

gorInChem - CD-ComPetItIe

jongens C

nummer naam Prestatie Ptn.

100 m Jasper Beljaars 12.61 s 726

Florian Struik 14.27 s

800 m Thomas Wüst 2.28.84 m 570

100 mh Bijan Jalalian 18.38 s 459

hoog Richard van Driel (1) 1.70 m 779

Thomas Wüst 1.40 m

ver Florian Struik 4.44 m 506

kogel Koen Hubregtse (2) 9.96 m 521

discus Richard van Driel (3) 30.28 m 479

Koen Hubregtse 26.53 m

speer Jasper Beljaars (2) 35.14 m 572

Bijan Jalalian 23.53 m

meisjes C

nummer naam Prestatie Ptn.

80 m Tina Roelofs 11.37 s 560

1000 m Elise Beljaars 4.10.23 m 268

80 mh Elise Beljaars 18.09 s 196

hoog Michelle Stam 1.40 m 541

ver Tina Roelofs 4.19 m 456

kogel Nicole Loendersloot 8.80 m 463

discus Nicole Loendersloot 20.86 m 323

speer Michelle Stam 17.30 m 271

4 x 80 m

Tina - Elise -

Nicole - Michelle

47.74 s 451

jD 2e divisie Hercules 2960 pt 6e

mD 1e divisie Hercules 6165 pt 3e

jC 2e divisie Hercules 5305 pt 2e

mC 2e divisie Hercules 3529 pt 8e


zonDAg 17 APrIL 2011

LeIDen - veterAnenComPetItIe

heren

nummer naam Prestatie Ptn.

100 m Eddy Weemhoff 13.49 s 309

400 m Peter v.d. Vliet 57.30 s 520

5000 m Evert Verhagen 18.29.41 m 465

ver Peter v.d. Vliet (2) 5.81 m 562

kogel Eddy Weemhoff 8.53 m 348

37

zonDAg 17 APrIL 2011

LeIDen - veterAnenComPetItIe

heren

nummer naam Prestatie Ptn.

discus Arjen van Gink 30.35 m 482

speer Arjen van Gink 30.35 m 482

Zweedse

estafette

Arjen - Peter -

Eddy - Evert

2.26.42 m 566

totaal 11e 3664

vrIjDAg 6 meI - rotterDAm

naam Cat. 80 m. 150 m. hoog kogel speer.

Roelof Blommaert JD 11.69 22.0

Marissa van Driel MD 7.17 23.56

Sylvia Loendersloot MD 7.11

100 m 200 m

Jasper Beljaars JC 12.47 (3) 26.34 34.77

Richard van Driel JC (1) 1.72 (2) 11.85

Nicole Loendersloot

Onderstreept = nieuw clubrecord

MC (2) 8.71

vrIjDAg 6 meI - utreCht

naam Cat. 800 m.

Greg v.d. Velde H 13.49 s


Pr-competitie 2010/2011

Tussenstand per 8 mei 2011

Er begint langzamerhand tekening in de strijd

te komen. De competities voor de junioren

zijn weer begonnen en de tweede wedstrijd

van de pupillencompetitie zit er ook alweer

op. De favorieten voor de eindzege komen

langzaam maar zeker boven drijven.

De volgende wedstrijduitslagen zijn verwerkt:

16-04-2011 Etten-Leur - CD-competitie

17-04-2011 Tilburg - B-compettie

(deelname van enkele

C-junioren)

23-04-2011 Alblasserdam - pupillencompetitie

27-04-2011 Dordrecht - onderlinge

werpcompetitie

06-05-2011 Rotterdam

Het aantal door Herculesatleten bezochte

wedstrijden buiten de competities om blijft

helaas nog steeds heel heel mager.

meisjes junioren

Plaats Naam Punten

1 Mirte Kok 110

2 Marissa van Driel 90

3 Sylvia Loendersloot 80

Tina Roelofs 80

5 Alies van Berkum 60

6 Lotje Baanvinger 50

Michelle Stam 50

Nicole Loendersloot 50

Puck van Wiltenburg 50

10 Elise Beljaars 30

Marith Attasio 30

12 Hilde den Engelsen 5

38

Bij de jongens pupillen ziet het er naar uit dat

de strijd tussen vijf jongens zal gaan, waarbij

Timo de Kok en Tom Hallensleben thans de

lijst aanvoeren met Diede de Jong als goede

derde.

Bij de meisjes pupillen is Ivy Bhugwansing

alleen aan de leiding gekomen, mede

omdat Denise Blankenstein bij de laatste

pupillenwedstrijd met vakantie was. Nynke

Kuipers is Denise komen vergezellen op een

gedeelde tweede plaats.

Bij de jongens junioren lijkt de strijd te gaan

tussen Richard van Driel en Jasper Beljaars.

Roelof Blommaert is al op vrij grote afstand

derde.

Bij de meisjes junioren is Mirte Kok iets

uitgelopen. Marissa van driel is op Tina Roelof

heen gegaan naar de tweede plaats, terwijl

Sylvia Loendersloot en Tina nu derde staan.

Piet Barends

jongens junioren

Plaats Naam Punten

1 Richard van Driel 140

2 Jasper Beljaars 120

3 Roelof Blommaert 70

4 Thomas Wust 60

5 Florian Struik 50

6 Lukas Struik 45

7 Bijan Jalalian 30

8 Koen Hubregtse 30

9 Levi Flach 20

10 Shardon Michel 20


jongens pupillen

Plaats Naam Punten

1 Timo de Kok 110

Tom Hallensleben 110

3 Diede de Jong 100

4 Dennis van Dijk 90

Remco Scheffers 90

6 Silas Struik 75

7 Yuri Hoogerwerf 70

8 Siem van Hooijdonk 65

9 Stijn ten Brink 60

10 Ditmar Sturm 55

11 David Tieleman 50

12 Jason Bayens 40

Max Hallensleben 40

Sam Bakelaar 40

Storm Valk 40

16 Luc Bakker 35

17 Fabian Korrubel 30

Nour-eddine Faraji 30

Stijn Weber 30

Timo Kolk 30

21 Jerry Veltman 25

Kogelslingeren in Boskoop

Zaterdag 7 mei 2011 - Een drietal atleten

kwamen op deze zonnige zaterdagmiddag

in actie tijdens kogelslingerwedstrijden in

Boskoop. Vanwege de grote belangstelling (36

belangstellenden) was de groep in tweeën

gesplitst, terwijl de fanatiekelingen (9 in

totaal) aan het eind nog eens voor een tweede

maal in actie konden komen, met voor slechts

drie atleten en beter resultaat.

uItSLAgen

Plaats naam Cat. afstand

4e Janneke Blokland MB 23.99 m

2e Piet Barends HV65 21.45 m

3e Ruben Overbeeke JA 32.64 m

39

meisjes pupillen

Plaats Naam Punten

1 Ivy Bhugwansing 140

2 Denise Blankenstein 130

Nynke Kuipers 130

4 Manon v.d. Brug 120

5 Camille v.d. Brug 100

Sophie v.d. Spoel 100

7 Dycianey Rijna 90

8 Lisa Blankenstein 70

Yanouk Bijl 70

10 Alysa Smaal 60

Amber van de Merwe 60

Klaartje Baanvinger 60

Renu Bhugwansing 60

Tessel Mingaars 60

15 Maritt Jansen 55

16 Eri van Berkum 50

Maureen v.d. Brug 50

18 Miranda van Dijk 40

Pien Baanvinger 40

20 Mary Grace Konu 30

Sanne Tara Wiersma 30

Heel in het begin was er.nog even strijd tussen

Piet en Janneke, maar reeds in de tweede

ronde verbeterde Janneke zich zodanig (zou

dat daarna nog driemaal doen), dat de strijd

reeds was gestreden. Ruben had zijn dag niet

en hij moest genoegen nemen met één geldige

worp, die ook nog niet al te best was (voor zijn

doen).

Piet Barends


Wasbord-dieet

voor uw hypotheek?

Fitness

voor je autoverzekering?

Workout

voor een afgeslankt verzekeringspakket?

Neem contact op met uw

personal trainer op dit gebied:

Ger Berkhout, telefoon 078 - 63 99 414

Vogelplein1, 3312 GP Dordrecht, Tel. 078 - 6399414

E-mail: info@berkhout-verzekeringen.nl

Internet: www.berkhout-verzekeringen.nl

40


Kunt u wel wat extra

ondersteuning voor

een snelle start gebruiken?

Of zoekt u juist middelen

om uw koppositie te behouden?

Studio 66 is snel, creatief en betaalbaar als het gaat om communicatie-middelen

die uw kleine of (middel)grote bedrijf een tussensprintje kunnen laten maken.

Ontwerp, vormgeving, tekstschrijven en drukwerkbemiddeling zijn enkele van de

werkzaamheden die we graag voor u verzorgen. Altijd met een nuchtere kijk op

de zaak, gedegen samenspel en een scherp oog voor scoringskansen.

Bel 0184 419 455 of mail naar info@studio-66.nl om kennis te maken.

Baanhoek 184 • 3361 GN • Sliedrecht • 0184 419 455 • info@studio-66.nl • www.studio-66.nl

More magazines by this user
Similar magazines