1jnp25B

cizwebcare

1jnp25B

Een klacht of een bezwaar

indienen, hoe doet u dat?


Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht

We leggen in deze folder uit hoe u een klacht en hoe u een bezwaarschrift

indient. Als u niet precies weet of er sprake is van een klacht of van een

bezwaar, neem dan telefonisch contact op met het CIZ via 088 - 789 14 33.

Let op: u moet een bezwaar wel op tijd indienen bij het CIZ.

Klacht

Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of

schriftelijk (per post). U richt uw klacht aan:

Klachtencoördinator CIZ

Postbus 2690

3500 GR Utrecht

Bezwaar

Een bezwaarschrift dient u altijd schriftelijk (per post) in.

U richt het aan:

CIZ

Unitmanager Bezwaar en Beroep

Postbus 2891

3500 GW Utrecht

Klacht

Bezwaar

Een klacht dient u in als u van mening bent dat het CIZ zich naar u

toe verkeerd heeft gedragen. Bijvoorbeeld als een medewerker u

niet goed te woord heeft gestaan, of als u onduidelijke informatie

kreeg. Een klacht kunt u in een (telefoon)gesprek kenbaar maken

of schriftelijk (per post).

Als u het niet eens bent met de inhoud van een indicatiebesluit

van het CIZ, kunt u een bezwaar indienen. Dat heet officieel een

bezwaarschrift. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen de

begindatum van de zorg, of tegen het aantal uren zorg waar u

volgens het indicatiebesluit aanspraak op kunt maken. Een

bezwaar stuurt u altijd schriftelijk (per post) naar het CIZ.


Klacht indienen

Een klacht dient u in als u van mening bent dat het CIZ zich naar u toe

niet goed heeft gedragen. Bijvoorbeeld als een medewerker u niet goed

te woord heeft gestaan, of als u onduidelijke informatie kreeg. Uw klacht

wordt afgehandeld volgens ons klachtenreglement. U vindt dit reglement

op www.ciz.nl. Op uw verzoek sturen we het u toe.

Afhandeling klacht

Na ontvangst van uw klacht sturen wij u binnen twee werkdagen

schriftelijk een ontvangstbevestiging. Een leidinggevende neemt

vervolgens binnen drie werkdagen telefonisch contact met u op

om tot een oplossing te komen. Die leidinggevende is niet eerder

bij uw klacht betrokken geweest. Het CIZ doet daarna zijn uiterste

best om uw klacht binnen twee weken af te handelen.

Soms is de klacht ingewikkeld of de oplossing niet naar tevredenheid.

In dat geval kan het CIZ advies vragen aan een onafhankelijke

klachtencommissie voordat uitspraak wordt gedaan over

uw klacht. U kunt zelf ook aangeven dat die klachtencommissie

ingeschakeld moet worden. De commissie handelt alleen

schriftelijk ingediende klachten af. Met inschakeling van de commissie

duurt het wel langer voordat uw klacht is afgehandeld.

Met de afhandeling van uw klacht proberen wij te bereiken dat u

als klager tevreden bent en dat het CIZ in de toekomst klachten

kan voorkomen.

Bent u het niet eens met hoe uw klacht is afgehandeld? Dan kunt

u de Nationale ombudsman schriftelijk om onderzoek vragen.

Meer informatie hierover krijgt u bij de Nationale ombudsman

(www.nationaleombudsman.nl).

(Telefoon)gesprek met een medewerker of per brief

Indien u een klacht heeft, horen wij dat graag snel. U kunt uw

klacht direct kenbaar maken in een gesprek met een medewerker.

Bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek, huisbezoek of

spreekuur. U kunt ook bellen met ons KlantContactCentrum via

088 - 789 14 33.

Uw klacht schriftelijk indienen kan ook. Vermeld in uw brief

waar de klacht over gaat, de datum, uw handtekening en uw

adresgegevens. Stuur uw klacht naar:

Klachtencoördinator CIZ

Postbus 2690

3500 GR Utrecht


Bezwaarschrift indienen

Als u het oneens bent met een indicatiebesluit van het CIZ, kunt u een

bezwaar indienen. Dat heet officieel een bezwaarschrift. U kunt bijvoorbeeld

een bezwaarschrift indienen tegen de begindatum van de zorg, of tegen het

aantal uren zorg waar u volgens het indicatiebesluit aanspraak op kunt maken.

Ook als het CIZ niet binnen zes weken een indicatiebesluit heeft

afgegeven, kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat kan niet tegen de

leveringsvoorwaarden (zorg in natura of persoonsgebonden budget)

die in het indicatiebesluit worden genoemd.

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

• Uw naam en adres, de datum en uw handtekening;

• Uitleg waartegen u precies bezwaar maakt en waarom u dat doet.

Stuur ook een kopie mee van het indicatiebesluit, of omschrijf het

indicatiebesluit waarmee u het oneens bent.

Een bezwaarschrift kunt u alleen schriftelijk (per post) indienen.

Als het bezwaarschrift niet door uzelf, maar door iemand namens u

wordt gestuurd, moet er ook een machtiging of bewijs van wettelijke

vertegenwoordiging bij. Stuur het bezwaarschrift aan:

CIZ, Unitmanager Bezwaar en Beroep, Postbus 2891, 3500 GW Utrecht.

Binnen zes weken en volledig

U moet uw bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de verzenddatum

van het indicatiebesluit waartegen u bezwaar maakt. Als u het

bezwaarschrift te laat opstuurt of als het niet compleet is, krijgt u schriftelijk

bericht dat het niet aan de wettelijke vereisten voldoet. In die brief

staat ook wat u daar nog aan kunt doen en binnen welke termijn ontbrekende

gegevens bij het CIZ moeten zijn. Anders kan het CIZ uw bezwaar

niet ontvankelijk verklaren en wordt het inhoudelijk niet behandeld.

Behandeling bezwaarschrift

Als uw bezwaarschrift aan alle vereisten voldoet wordt het in behandeling

genomen. Vanaf dat moment heeft het CIZ maximaal twaalf weken

de tijd om te beslissen op uw bezwaar. Tot een beslissing op uw bezwaar

is genomen, geldt het afgegeven indicatiebesluit.

Toelichting en opvragen medische informatie

Als het CIZ uw bezwaar in behandeling neemt, krijgt u een bevestigingsbrief.

Daarin wordt gevraagd of u ‘gehoord’ wilt worden door een medewerker

van het CIZ. U kunt dan telefonisch of op ons kantoor een toelichting

geven op uw bezwaar. Het CIZ kan ook zelf nog vragen hebben over

uw situatie. Wij kunnen u daarvoor telefonisch benaderen of uitnodigen

voor een spreekuur. Ook kan voor de afhandeling van uw bezwaar door ons

medische informatie opgevraagd worden over uw gezondheid. In de bevestigingsbrief

vragen wij u om daarvoor een (bijgevoegde) machtiging in te

vullen, deze te ondertekenen en zo snel mogelijk aan ons terug te sturen.

Beslissing op bezwaarschrift

Vaak kan het CIZ binnen zes weken een beslissing nemen. Soms duurt

dit langer, bijvoorbeeld omdat wij wachten op medische informatie. Als

een beslissing is genomen, zijn er een paar mogelijkheden:

• Het CIZ komt aan uw bezwaar tegemoet: uw bezwaar is gegrond.

U krijgt een definitieve beslissing op bezwaar, met de nieuwe aanspraak

op AWBZ-zorg;

• Het CIZ kan niet (helemaal) aan uw bezwaar tegemoet komen; u

krijgt eerst een voorgenomen beslissing op bezwaar. Wij zijn dan

wettelijk verplicht om advies te vragen aan het College voor zorgverzekeringen

(CVZ). Daarna nemen wij een definitieve beslissing. Als

het CIZ uw bezwaar volledig ongegrond verklaart, blijft het indicatiebesluit

geldig of kunnen wij uw aanspraak op AWBZ-zorg verminderen.

Als het bezwaar deels ongegrond is, staat in de definitieve beslissing

de nieuwe aanspraak op AWBZ-zorg.

Bij een advies van het CVZ kan het maximaal 21 weken duren voordat het

CIZ definitief beslist.

Beroep en hoger beroep

Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, of als het CIZ

niet tijdig een beslissing heeft genomen, kunt u in beroep gaan bij de

rechtbank. In de beslissing op uw bezwaar leest u bij welke rechtbank u

terecht kunt. De termijnen en eisen voor een beroepschrift zijn dezelfde

als die voor een bezwaarschrift. Tegen een uitspraak van de rechter kunt

u in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep.

Voorlopige voorziening Als u niet kunt wachten op de afhandeling van uw bezwaar of beroep

(u heeft een spoedeisend belang) kunt u via de rechtbank aan de rechter om een voorlopige

voorziening vragen. Dit kan niet via het CIZ.


Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Heeft u langdurige zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op

de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het CIZ onderzoekt

of u aanspraak op zorg kunt krijgen via de AWBZ en zo

ja, hoe groot die aanspraak op zorg is en voor hoe lang.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het indienen van een klacht of

een bezwaar? Of weet u niet of in uw situatie sprake is van

een klacht of een bezwaar? Neem dan gerust contact op

met het KlantContactCentrum van het CIZ op telefoonnummer

088-789 14 33.

www.ciz.nl

telefoon 0900 - 1404

Deze folder is een uitgave van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Aan de tekst kunnen geen rechten worden ontleend. November 2013.

018.03

More magazines by this user
Similar magazines