15.11.2014 Views

Nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve - Rijksoverheid.nl

Nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve - Rijksoverheid.nl

Nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve - Rijksoverheid.nl

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1 Voor welke leerlingen is het Besluit<br />

<strong>samenwerking</strong> <strong>vo</strong>-<strong>bve</strong> bedoeld?<br />

Risicoleerlingen<br />

Leerlingen in het 3e of 4e leerjaar van het vmbo, die een vergroot risico lopen het onderwijs te verlaten<br />

zonder startkwalificatie. Zij kunnen in het onderwijs gehouden worden door uitbesteding <strong><strong>vo</strong>or</strong> een aantal<br />

vakken aan een andere <strong>vo</strong>-school of <strong>bve</strong>-instelling. Omdat een andere <strong>vo</strong>-school of <strong>bve</strong>-instelling<br />

bij<strong><strong>vo</strong>or</strong>beeld een bepaalde methode of praktijkoriëntatie biedt die geschikter is <strong><strong>vo</strong>or</strong> de leerling. Dat<br />

vergroot de kans dat de leerling toch een diploma haalt.<br />

Leerlingen die <strong>meer</strong> willen of kunnen dan de eigen <strong>vo</strong>-school in huis heeft<br />

Leerlingen die behoefte hebben aan verdieping en/of verrijking. De <strong>vo</strong>-school kan leerlingen uitbesteden,<br />

bij<strong><strong>vo</strong>or</strong>beeld om aanvullende vakken te <strong>vo</strong>lgen op een andere <strong>vo</strong>-school. Ook kunnen leerlingen <strong><strong>vo</strong>or</strong> een<br />

aantal vakken worden uitbesteed aan een <strong>bve</strong>-instelling, bij<strong><strong>vo</strong>or</strong>beeld omdat zij zich willen oriënteren op<br />

de studie- en beroepskeuze. Uiteindelijk zullen deze leerlingen <strong>meer</strong> kans maken het ver<strong>vo</strong>lgonderwijs<br />

met succes af te ronden.<br />

NB: Als leerlingen vakken aan een <strong>bve</strong>-instelling <strong>vo</strong>lgen, wordt hun ver<strong>vo</strong>lgopleiding mogelijk korter,<br />

aangezien het niet de bedoeling is dat ze vakken dubbel <strong>vo</strong>lgen.<br />

Tweedewegleerlingen<br />

Leerlingen van 16 jaar of ouder, waarvan de kans groot is dat ze het <strong><strong>vo</strong>or</strong>tgezet onderwijs zonder diploma<br />

verlaten en die baat hebben bij een overstap naar het va<strong>vo</strong> aan een <strong>bve</strong>-instelling. Via deze ‘tweede weg’<br />

kunnen de leerlingen in een <strong>meer</strong> <strong>vo</strong>lwassen omgeving toch een vwo-, ha<strong>vo</strong>- of vmbo (tl)-diploma halen.<br />

Is de leerling 18 jaar of ouder? Dan geldt de <strong><strong>vo</strong>or</strong>waarde van ononderbroken inschrijving aan een <strong>vo</strong>-school. 1<br />

Vo-gediplo<strong>meer</strong>den<br />

Leerlingen van 16 of ouder die een <strong>vo</strong>-opleiding succes<strong>vo</strong>l hebben afgerond, die graag een <strong>vo</strong>-diploma<br />

van een hogere schoolsoort (vmbo-tl, ha<strong>vo</strong>, vwo) willen halen en hier <strong>meer</strong> kans op maken als de<br />

<strong>vo</strong>-school ze uitbesteedt aan het va<strong>vo</strong>. Is de leerling 18 jaar of ouder? Dan geldt de <strong><strong>vo</strong>or</strong>waarde van<br />

ononderbroken inschrijving aan een <strong>vo</strong>-school<br />

Doelmatigheid<br />

Vo-scholen mogen leerlingen aan elkaar of aan een <strong>bve</strong>-instelling uitbesteden <strong><strong>vo</strong>or</strong> een efficiënter<br />

gebruik van de onderwijs<strong><strong>vo</strong>or</strong>zieningen en in het belang van de leerling. Bij<strong><strong>vo</strong>or</strong>beeld wanneer de ene<br />

<strong>vo</strong>-school bepaalde praktijk<strong><strong>vo</strong>or</strong>zieningen heeft die de ander mist. Ook kunnen <strong>vo</strong>-scholen gezame<strong>nl</strong>ijke<br />

klassen inrichten <strong><strong>vo</strong>or</strong> vakken die door weinig leerlingen worden ge<strong>vo</strong>lgd.<br />

1 Een leerling is ononderbroken ingeschreven als:<br />

• de leerling altijd bij één <strong>vo</strong>-school of <strong>bve</strong>-instelling ingeschreven is geweest;<br />

• als de leerling ooit van <strong>vo</strong> -school is gewisseld (zonder tussenperiode);<br />

• als de leerling tijdelijk ingeschreven was bij een <strong>vo</strong>-school die <strong>vo</strong>lgens de Leerplichtwet 1969 vervangend is <strong><strong>vo</strong>or</strong> <strong><strong>vo</strong>or</strong>tgezet onderwijs, bij<strong><strong>vo</strong>or</strong>beeld<br />

een buite<strong>nl</strong>andse school.<br />

<strong>Nog</strong> <strong>meer</strong> <strong>ruimte</strong> | 7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!