21.11.2014 Views

Zorg thuis staat op de helling - Per Saldo

Zorg thuis staat op de helling - Per Saldo

Zorg thuis staat op de helling - Per Saldo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

nr 01 - maart 2011<br />

het magazine van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> voor mensen met een persoonsgebon<strong>de</strong>n budget<br />

"We wonen in ons<br />

'paradijsje'; het pgb<br />

houdt ons uit een<br />

verzorgingshuis"<br />

<strong>Zorg</strong> <strong>thuis</strong> <strong>staat</strong> <strong>op</strong> <strong>de</strong> <strong>helling</strong><br />

<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> werkt hard om<br />

doemscenario's te voorkomen<br />

Kortdurend<br />

verblijf is<br />

geen luxe<br />

Voorwaar<strong>de</strong>n zijn<br />

aangescherpt<br />

Nieuw in <strong>de</strong><br />

AWBZ in 2011<br />

De nieuwe maatregelen<br />

van A tot Z, van administratiekosten<br />

tot zorgzwaartepakket.<br />

VVD en<br />

GroenLinks over<br />

toekomst pgb<br />

Waarom wordt pgb<br />

zo hard getroffen?<br />

De gevolgen van <strong>de</strong> bezuinigingen voor uw persoonlijke situatie zijn te lezen <strong>op</strong> www.pgb.nl


het voorwoord<br />

Het blijft onrustig<br />

Net als <strong>de</strong> vorige keer dat ik u sprak <strong>op</strong> <strong>de</strong>ze plek is het<br />

nog steeds erg onrustig voor budgethou<strong>de</strong>rs. Zoals u heeft<br />

kunnen lezen <strong>op</strong> onze website www.pgb.nl was er half<br />

februari nog een <strong>de</strong>bat in <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Kamer over <strong>de</strong> bezuinigingen<br />

die eind vorig jaar wer<strong>de</strong>n afgekondigd. Helaas werd toen<br />

besloten dat alle maatregelen gewoon doorgaan; alleen <strong>de</strong> maatregel<br />

dat budgethou<strong>de</strong>rs elkaar niet mogen inhuren is <strong>op</strong>geschort.<br />

Mensen die al langer een indicatie in een zorgzwaartepakket hebben en<br />

een pgb, zullen nog een poos in onzekerheid blijven hoe hun budget er na<br />

dit jaar uit gaat zien. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten gaf eind vorig<br />

jaar al aan <strong>de</strong> budgetgarantie na dit jaar te willen gaan afbouwen. Hoe ze<br />

dit <strong>de</strong>nkt te gaan doen, zal pas dit voorjaar echt dui<strong>de</strong>lijk wor<strong>de</strong>n als ze in<br />

een brief met haar visie <strong>op</strong> het pgb komt. Veel van u maken zich ernstige<br />

zorgen hierover, waaron<strong>de</strong>r Lian, <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>r van Nick en Marja. Op pagina 14<br />

vertellen zij hoe ze het nu <strong>thuis</strong> hebben geregeld en voor welke problemen<br />

ze komen te staan als er geen budgetgarantie meer is.<br />

Ook sprak ik voorafgaand aan het <strong>de</strong>bat met Tamara Venrooy van <strong>de</strong> VVD<br />

en Linda Voortman van GroenLinks over hoe zij <strong>de</strong> toekomst van het pgb<br />

zien, zie pagina 26. Het is goed te horen dat bei<strong>de</strong>n het pgb zien als een<br />

belangrijk mid<strong>de</strong>l om <strong>de</strong> eigen regie te kunnen voeren. We trekken er dan<br />

nu ook hard aan om bij alle politici tussen <strong>de</strong> oren te krijgen dat het pgb<br />

een volwaardig alternatief moet blijven voor mensen die bewust ervoor<br />

kiezen om zelf hun benodig<strong>de</strong> zorg in te k<strong>op</strong>en. Dat betekent niet alleen<br />

dat het budget toereikend moet zijn, maar vooral dat <strong>de</strong> indicatiestelling<br />

moet wor<strong>de</strong>n verbeterd. Niet ie<strong>de</strong>reen past in een bepaald hokje, of in één<br />

van <strong>de</strong> zorgzwaartepakketten; bij een indicatie moet goed wor<strong>de</strong>n gekeken<br />

naar welke zorg iemand precies nodig heeft en als iemand ervoor kiest om<br />

zijn zorg in te k<strong>op</strong>en met een pgb moet het budget groot genoeg zijn om<br />

die zorg ook daadwerkelijk in te kunnen k<strong>op</strong>en.<br />

De uitkomst van het laatste <strong>de</strong>bat is teleurstellend te noemen, maar<br />

toch hebben we wel iets bereikt. We hebben <strong>de</strong> afspraak gemaakt<br />

dat mensen die <strong>thuis</strong> wonen en in <strong>de</strong> problemen komen doordat<br />

hun budget te laag is zich kunnen mel<strong>de</strong>n. U kunt hiervoor bellen<br />

naar onze le<strong>de</strong>nlijn of een e-mail sturen naar info@pgb.nl.<br />

Een an<strong>de</strong>r positief punt dat ik u niet wil onthou<strong>de</strong>n is dat tij<strong>de</strong>ns het <strong>de</strong>bat<br />

<strong>de</strong> Christen Unie <strong>de</strong> <strong>staat</strong>ssecretaris aanspoor<strong>de</strong> om nu echt werk te gaan<br />

maken van het participatiebudget. Deze partij vindt dat we te ver afdrijven<br />

van het plan om serieus te gaan kijken hoe één budget kan wor<strong>de</strong>n ingevoerd<br />

<strong>op</strong> alle levensterreinen. Bij het participatiebudget gaat het kortweg<br />

om één budget voor on<strong>de</strong>rsteuning, zorg, vervoer, hulpmid<strong>de</strong>len en om één<br />

loket, één indicatie, één verantwoording. Dat is nog een lange weg, maar<br />

<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> blijft naast het werken aan een goed, soli<strong>de</strong> en wettelijk verankerd<br />

pgb, <strong>op</strong>timistisch werken aan dit doel. En dat kunnen we doen dankzij<br />

u. We hebben nu bijna 25.000 le<strong>de</strong>n waardoor we ook echt een vuist kunnen<br />

maken in Den Haag!<br />

Aline Saers, directeur <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong><br />

04<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

14<br />

30<br />

45<br />

19<br />

32<br />

Inhoud<br />

het verhaal<br />

14 - 19 <strong>Zorg</strong> <strong>thuis</strong> <strong>staat</strong> <strong>op</strong> <strong>de</strong> <strong>helling</strong><br />

Lian, moe<strong>de</strong>r van Nick, en Marja zien een doemscenario<br />

<strong>op</strong> zich afkomen als zij zich voorstellen<br />

wat er zou gebeuren als <strong>de</strong> budgetgarantie gaat<br />

vervallen. Nick en Marja wonen <strong>thuis</strong>, waar ze<br />

prima zorg krijgen met een pgb <strong>op</strong> basis van hun<br />

indicatie in een zorgzwaartepakket.<br />

22 - 23 Nieuw in <strong>de</strong> AWBZ in 2011<br />

De nieuwe maatregelen van A tot Z, van administratiekosten<br />

tot zorgzwaartepakket.<br />

24 - 29 VVD en GroenLinks over <strong>de</strong> toekomst<br />

van het pgb<br />

Aline Saers praat met Tamara Venrooy en Linda<br />

Voortman over <strong>de</strong> nieuwe maatregelen voor het<br />

pgb. Waarom wordt het pgb har<strong>de</strong>r getroffen<br />

door <strong>de</strong> bezuinigingen dan <strong>de</strong> reguliere zorg? Hoe<br />

zien bei<strong>de</strong> partijen <strong>de</strong> toekomst van het pgb?<br />

30 - 34 Kortduren<strong>de</strong> verblijf is geen luxe<br />

Een indicatie voor kortdurend verblijf blijft mogelijk,<br />

maar <strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n zijn aangescherpt.<br />

Deze vorm van zorg is voor het gezin van Astrid,<br />

moe<strong>de</strong>r van Tim, en voor Jeannette, partner van<br />

Johan, pure noodzaak. Zo hou<strong>de</strong>n ze <strong>de</strong> zorg voor<br />

kind en echtgenoot vol.<br />

<strong>de</strong> <strong>op</strong>ening<br />

6 Daarom is het pgb voor mij belangrijk …<br />

Op <strong>de</strong> cover staan Jeanne (68) en Adriaan (71)<br />

Verheul. Ze wonen in hun ‘paradijsje’, een mooie,<br />

aangepaste woning. Het pgb maakt hun leven<br />

een stuk eenvoudiger.<br />

6 - 11 Nieuws<br />

Met nieuwtjes van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> en uit <strong>de</strong> media,<br />

over vakantiegidsen, <strong>de</strong> regeling en over allerlei<br />

acties als reactie <strong>op</strong> het regeringsbeleid.<br />

7 De duim<br />

Een me<strong>de</strong>werker van een zorgkantoor stelt zich<br />

zeer coulant <strong>op</strong> nadat <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>r van een budgethou<strong>de</strong>r<br />

fouten had gemaakt bij <strong>de</strong> verantwoording.<br />

<strong>de</strong> column<br />

11 Mijn Wijs<br />

Voor stelen geen talent. Over frau<strong>de</strong> en verantwoording.<br />

45 De belevenissen van Herma en Gabriël Enkelaar<br />

met hun zoon Thijs<br />

Over <strong>de</strong> <strong>op</strong>bouw van een soli<strong>de</strong> samenspel tussen<br />

leiding en ou<strong>de</strong>rs.<br />

vraag het lenusya<br />

40 Eén van <strong>de</strong> pgb-consulenten van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> beantwoordt<br />

dit keer vragen over belasting<strong>op</strong>gave,<br />

bestedingsvrijheid en kortdurend verblijf, en al<br />

dan niet budgetgarantie bij een herindicatie.<br />

<strong>de</strong> kiek<br />

41 De heer Engelsman<br />

Wil zich niet laten betuttelen, maar zijn leven lei<strong>de</strong>n<br />

zoals hij dat wil.<br />

wat doet per saldo voor u<br />

42 - 44 Een ruim cursusaanbod, voor het eerst ook in <strong>de</strong><br />

avonduren en le<strong>de</strong>nbijeenkomsten ook bij u in <strong>de</strong><br />

buurt<br />

en ver<strong>de</strong>r…<br />

44 Colofon en informatie<br />

45 De puzzel, een doorl<strong>op</strong>er dit keer. Win een Pluim<br />

ter waar<strong>de</strong> van € 25.<br />

Nieuw <strong>op</strong> www.pgb.nl<br />

U vindt er sinds kort alle informatie rondom belangrijke on<strong>de</strong>rwerpen<br />

samengevat in dossiers, zoals over:<br />

• <strong>de</strong> nieuwe pgb-maatregelen met <strong>de</strong> 14 meest gestel<strong>de</strong> vragen en<br />

alle nieuwsberichten over dit on<strong>de</strong>rwerp <strong>op</strong> een rij<br />

• het zorgzwaartepakket, inclusief <strong>de</strong> nieuwe tarieven<br />

• het keurmerk voor pgb-bureaus, <strong>de</strong> stand van zaken<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

05


<strong>de</strong> <strong>op</strong>ening<br />

Is het pgb voor u ook zo belangrijk? En wilt u ons<br />

kort uw verhaal vertellen en <strong>op</strong> <strong>de</strong> foto voor onze<br />

cover? Stuur dan een e-mail naar eigenwijs@pgb.nl<br />

met uw verhaal in kort bestek en wie weet prijkt u<br />

dan binnenkort zelf <strong>op</strong> onze cover!<br />

nieuws van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong><br />

06<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

Daarom is het pgb<br />

voor mij belangrijk…<br />

Naam: Jeanne (68) en Adriaan (71) Verheul<br />

Budgethou<strong>de</strong>r sinds: 2000<br />

Lid van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> sinds: 2006<br />

Website van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> is www.pgb.nl<br />

De domeinnaam www.persaldo.nl bracht u tot voor kort zon<strong>de</strong>r dat u het merkte via een<br />

Jeanne doet het woord: "Wij zijn bei<strong>de</strong>n spastisch vanaf<br />

onze geboorte, al bijna 43 jaar getrouwd en hebben 2<br />

gezon<strong>de</strong> dochters, 2 schoonzonen en 2 kleinkin<strong>de</strong>ren. We<br />

wonen in ons 'paradijsje', een mooie aangepaste woning.<br />

Het pgb maakt ons leven een stuk eenvoudiger en het<br />

houdt ons uit het verzorgingshuis. Onze hulp komt al 11<br />

jaar bij ons. Wat een zaligheid, niet steeds een an<strong>de</strong>r. Ze<br />

komt <strong>op</strong> afgesproken tij<strong>de</strong>n, maar ook, als het zo uitkomt,<br />

bijvoorbeeld <strong>op</strong> zondag. Met die 3, 4 uurtjes per week<br />

zijn we enorm geholpen. Zo hou<strong>de</strong>n we grip <strong>op</strong> ons eigen<br />

leven.”<br />

omweggetje toch <strong>op</strong> onze website www.pgb.nl. Vanaf nu is dat niet meer mogelijk. De<br />

domeinnaam met <strong>de</strong> naam van onze vereniging is in han<strong>de</strong>n van een an<strong>de</strong>re eigenaar. Voor<br />

alle informatie over het pgb gaat u dus naar www.pgb.nl, een volledig toegankelijke website,<br />

waarvoor wij onlangs <strong>op</strong>nieuw het vignet hebben gekregen. Aan <strong>de</strong> in<strong>de</strong>ling en toegankelijkheid wordt voortdurend<br />

gesleuteld. Zo is <strong>de</strong> informatie over het zorgzwaartepakket onlangs in een handig dossier samengevat. <<br />

nieuws van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong><br />

Verzendkosten<br />

Tot nu toe kon<strong>de</strong>n we u bestellingen uit onze web-<br />

nieuws van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong><br />

Juridische hulp<br />

<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> werkt met ingang van 1 september 2010 samen met het advoca-<br />

winkel toesturen zon<strong>de</strong>r dat u daarvoor verzendkosten<br />

betaal<strong>de</strong>. Helaas kunnen we ons dat niet<br />

meer veroorloven. De kosten<br />

wor<strong>de</strong>n te hoog. <strong>Per</strong> 1 februari<br />

tenkantoor Van <strong>de</strong>r Wou<strong>de</strong> <strong>de</strong> Graaf advocaten (WDG), in eerste instantie<br />

voor <strong>de</strong> duur van één jaar. Deze advocaten nemen in <strong>op</strong>dracht van <strong>Per</strong><br />

<strong>Saldo</strong> bezwaar- en beroepzaken in behan<strong>de</strong>ling.<br />

De juridische af<strong>de</strong>ling van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> bekijkt of uw<br />

zien we ons daarom genoodzaakt<br />

nieuws van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong><br />

zaak doorgestuurd wordt. U ontvangt in dat geval<br />

om € 2,50 verzendkosten<br />

na<strong>de</strong>re informatie omtrent <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>re procedure. Er<br />

in rekening te brengen. Als lid Keurmerk<br />

zijn geen extra kosten aan verbon<strong>de</strong>n als uw zaak<br />

van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> kunt u brochures,<br />

slimme lijstjes en bijzon<strong>de</strong>re<br />

uitgaven wel gratis downloa<strong>de</strong>n<br />

van onze website www.<br />

pgb.nl. <<br />

Het Keurmerk voor bemid<strong>de</strong>lingsbureaus<br />

is <strong>op</strong> een haar na<br />

klaar; we zijn bezig met <strong>de</strong> laatste<br />

juridische haken en ogen. Houd<br />

het laatste nieuws hierover in <strong>de</strong><br />

wordt doorgestuurd. <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> is erg blij met <strong>de</strong>ze<br />

samenwerking. Van <strong>de</strong>r Wou<strong>de</strong> De Graaf advocaten<br />

is een gerenommeerd advocatenkantoor met als<br />

specialisatie gehandicaptenrecht. Ze hebben veel<br />

ervaring en kennis met betrekking tot het pgb. <<br />

gaten <strong>op</strong> www.pgb.nl. <<br />

<strong>de</strong> column<br />

hans van <strong>de</strong>r knijff onze eigen wegenwacht<br />

Wegens ziekte van onze eigen wegenwacht dit keer geen column<br />

van Hans van <strong>de</strong>r Knijfff. We h<strong>op</strong>en dat hij er <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> EigenWijs<br />

weer bij is!<br />

nieuws van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong><br />

Cursussen, ook voor uw zorgverlener<br />

Laat u bijpraten in één dag. Geef u <strong>op</strong> voor een cursus van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>.<br />

Voor <strong>de</strong> geplan<strong>de</strong> cursussen en bijeenkomsten in <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> perio<strong>de</strong>,<br />

kijkt u <strong>op</strong> pagina 42. Wilt uw zorgverlener of uw zorgaanbie<strong>de</strong>r, bijvoorbeeld<br />

een logeerhuis, zich laten bijscholen over <strong>de</strong> regeling rondom het<br />

pgb? <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> geeft cursussen speciaal voor dienstverleners. Voor een<br />

cursus <strong>op</strong> maat, in company of voor een grote groep <strong>op</strong> locatie, kunnen<br />

zij overigens altijd contact <strong>op</strong>nemen met <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>. Kijk <strong>op</strong> www.pgb.nl,<br />

on<strong>de</strong>r cursussen en voorlichting. <<br />

Acties in zorg en on<strong>de</strong>rwijs<br />

Het regeringsbeleid leidt tot felle reacties in zorg en on<strong>de</strong>rwijs. De actiebereidheid<br />

is groot. U kunt uw proteststem laten horen <strong>op</strong> www.petities.<br />

nl door <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> petities te on<strong>de</strong>rtekenen:<br />

• Maak <strong>de</strong> zorg <strong>thuis</strong> en in pgb-wooninitiatieven niet kapot<br />

• St<strong>op</strong> bezuiniging van 300 miljoen <strong>op</strong> passend on<strong>de</strong>rwijs<br />

• St<strong>op</strong> AWBZ maatregel waardoor pgb-hou<strong>de</strong>rs niet meer mogen werken<br />

voor pgb-hou<strong>de</strong>rs<br />

Op www.budgethou<strong>de</strong>rsvoorbudgethou<strong>de</strong>rs.nl kunt u uw eigen verhaal kwijt<br />

of lezen hoe an<strong>de</strong>ren hiermee te maken hebben. “Wanneer mensen met een<br />

beperking werk verrichten dat zij aankunnen, moet je dat juist stimuleren”,<br />

schrijft iemand. “Dat scheelt immers in <strong>de</strong> uitkeringen. Waarom <strong>de</strong>ze inperken<strong>de</strong><br />

maatregel?” Alle an<strong>de</strong>re verhalen leest u <strong>op</strong> voornoem<strong>de</strong> website. <strong>Per</strong><br />

<strong>Saldo</strong> heeft tegen <strong>de</strong>ze maatregel<br />

protest aangetekend en is er blij<br />

mee dat er een overleg gaat starten,<br />

waarin in elk geval het ministerie<br />

van VWS en <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> vertegenwoordigd<br />

zijn, om te kijken wie er<br />

niet on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ze maatregel zou<strong>de</strong>n<br />

moeten gaan vallen. <<br />

<strong>de</strong> <strong>op</strong>ening<br />

Achter instanties zitten mensen. Door onze<br />

eigen sores vergeten we dat natuurlijk<br />

wel eens. We zien ‘mevrouw Agis’ van het<br />

zorgkantoor vaak als <strong>de</strong>gene die het ons<br />

moeilijk maakt, als iemand die zich strikt<br />

aan <strong>de</strong> regels houdt. Maar mevrouw Agis<br />

is ook iemand die elke dag gemotiveerd en<br />

met plezier naar haar werk gaat, die haar<br />

cliënten zo goed mogelijk wil helpen. En als<br />

die cliënt zon<strong>de</strong>r het te weten iets helemaal<br />

fout doet, dan <strong>de</strong>nkt ze mee. Dat er echt<br />

zo’n mevrouw Agis be<strong>staat</strong>, on<strong>de</strong>rvond<br />

een moe<strong>de</strong>r van een jongen met een pgb.<br />

Moe<strong>de</strong>r had haar verantwoording ingediend,<br />

maar had vergeten enkele uitgaven aan<br />

zorgverleners te vermel<strong>de</strong>n. Mevrouw Agis<br />

liet daar<strong>op</strong> volkomen terecht weten dat<br />

moe<strong>de</strong>r een groot <strong>de</strong>el van het pgb moest<br />

terugbetalen. Moe<strong>de</strong>r had echter geen budget<br />

over en had er ook niets geks mee gedaan.<br />

Het bezwaarschrift dat ze daarna indien<strong>de</strong><br />

werd terecht niet ontvankelijk verklaard,<br />

omdat moe<strong>de</strong>r een foute factuur meestuur<strong>de</strong>.<br />

Het zou een zaak van <strong>de</strong> rechtbank wor<strong>de</strong>n.<br />

Moe<strong>de</strong>r riep <strong>de</strong> hulp in van een consulente<br />

van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>. Dat moe<strong>de</strong>r te goe<strong>de</strong>r trouw<br />

was, kon ze aantonen met goe<strong>de</strong> facturen<br />

en met haar bankafschriften. Mevrouw<br />

Agis werd gebeld met het verzoek zich<br />

ontvankelijk <strong>op</strong> te stellen voor <strong>de</strong>ze nieuwe<br />

informatie. Ze had het formeel niet hoeven<br />

doen, maar ze <strong>de</strong>ed het wel! Mevrouw Agis<br />

beschouw<strong>de</strong> het nieuwe overzicht als een<br />

herziene verantwoording die uitein<strong>de</strong>lijk<br />

werd goedgekeurd. Moe<strong>de</strong>r kan <strong>op</strong>gelucht<br />

a<strong>de</strong>mhalen. Mevrouw Agis stond in haar<br />

recht, maar stel<strong>de</strong> zich zeer coulant <strong>op</strong>.<br />

Mevrouw Agis, dat had u niet hoeven doen en<br />

daarom krijgt u van moe<strong>de</strong>r een flinke pluim<br />

en van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> een duim omhoog.<br />

Wilt u ook een duim uit<strong>de</strong>len aan een instantie?<br />

Omhoog, omdat u onverwacht aangenaam<br />

verrast werd? Of omlaag, omdat u echt<br />

verschrikkelijk werd behan<strong>de</strong>ld? E-mail dan in het<br />

kort uw verhaal naar eigenwijs@pgb.nl.<br />

nieuws van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong><br />

Nieuw: steunpunt <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong><br />

Naast <strong>de</strong> informatie- en advieslijn is het nu ook mogelijk<br />

om uw persoonlijke vragen te bespreken tij<strong>de</strong>ns<br />

een afspraak met een pgb-consulent van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> en<br />

wel <strong>op</strong> dinsdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Enige voorwaar<strong>de</strong><br />

is dat u pluslid bent of wilt wor<strong>de</strong>n. U kunt<br />

dan langskomen <strong>op</strong> ons steunpunt in Utrecht. Om een<br />

afspraak te maken belt u naar onze le<strong>de</strong>nservice. <<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

07


2010056 • Omslag Boekje ZZP_PS 1 06-12-10 12:33<br />

<strong>de</strong> <strong>op</strong>ening<br />

<strong>de</strong> <strong>op</strong>ening<br />

nieuws van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong><br />

Wat doet uw gemeente met het pgb?<br />

Vanaf eind januari kunnen lokale belangenbehartigers en Wmo-ra<strong>de</strong>n hun gemeente doormeten<br />

<strong>op</strong> hun regeling voor het pgb. Welk beleid voert uw gemeente, waar doet zij het goed,<br />

waar kan het beter of waar laat ze kansen liggen. Door het invullen van een digitale vragenlijst<br />

krijgt uw gemeente een rapportcijfer, dat on<strong>de</strong>rbouwd wordt met een na<strong>de</strong>re toelichting.<br />

Vragen die beantwoord moeten wor<strong>de</strong>n gaan bijvoorbeeld over <strong>de</strong> voorlichting van uw<br />

gemeente over het pgb, is die voldoen<strong>de</strong> om een weloverwogen keuze te maken tussen een<br />

pgb of zorg in natura? Is het pgb-tarief vergelijkbaar met tarieven voor zorg in natura? Moet<br />

<strong>de</strong> besteding van het pgb wor<strong>de</strong>n verantwoord en zo ja, hoe gebeurt dat? De uitslag levert<br />

concrete informatie <strong>op</strong>, die een goe<strong>de</strong> basis kan zijn voor een goed gesprek met uw gemeente.<br />

De thermometer is niet voor u als individuele budgethou<strong>de</strong>r bedoeld, maar gemaakt voor<br />

samenwerken<strong>de</strong> gehandicaptenorganisaties en <strong>de</strong> Wmo-ra<strong>de</strong>n. Op www.pgb.nl > dit is een<br />

pgb > Wmo > Digitale thermometer leest u er meer over of download <strong>de</strong> flyer ‘Digitale thermometer,<br />

geeft antwoord in 1 minuut’. <<br />

nieuws van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong><br />

Geen vergoeding<br />

lidmaatschap<br />

In <strong>de</strong> vorige EigenWijs las u dat <strong>de</strong> zorgverzekeraars<br />

<strong>Zorg</strong> en Zekerheid, FBTO<br />

en ONVZ het lidmaatschap van <strong>Per</strong><br />

<strong>Saldo</strong> zou<strong>de</strong>n vergoe<strong>de</strong>n. Dit is niet het<br />

geval, zo lieten <strong>de</strong>ze zorgverzekeraars<br />

ons weten. CZ vergoedt het lidmaatschap<br />

wel, maar CZ Excellent Garant<br />

doet dat weer niet. Om zeker te weten<br />

welke zorgverzekeraar wel/niet het<br />

lidmaatschap vergoedt, gaat u naar <strong>de</strong><br />

website van <strong>de</strong> CG-Raad en vindt u <strong>de</strong><br />

lijst met <strong>de</strong> zoekwoor<strong>de</strong>n ‘vergoeding<br />

lidmaatschap’. U kunt ook bellen naar<br />

<strong>de</strong> CG-Raad via nummer (030) 291 66 50<br />

<strong>op</strong> maan-, dins- en don<strong>de</strong>rdag tussen 9<br />

en 13.00 uur.<br />

<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> heeft uitgezocht waarom zij<br />

ons lidmaatschap niet vergoe<strong>de</strong>n. Wij<br />

kregen te horen dat zij alleen lidmaatschappen<br />

van patiëntenverenigingen<br />

vergoe<strong>de</strong>n. In onze ogen voldoen wij<br />

daaraan, dus hierover is het laatste<br />

woord nog niet gezegd. <<br />

nieuws van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong><br />

Oor<strong>de</strong>el zelf<br />

Als budgethou<strong>de</strong>r bent u verplicht kwalitatief goe<strong>de</strong> zorg in te k<strong>op</strong>en. Dat<br />

betekent dat u gebruik maakt van zorgverleners die u <strong>de</strong> zorg, verzorging<br />

of begeleiding kunnen geven die u nodig hebt. Met een ge<strong>de</strong>gen voor-<br />

bereiding voorkomt u teleurstelling. Lees hierover <strong>de</strong> slimme lijst van <strong>Per</strong><br />

<strong>Saldo</strong> ‘<strong>Zorg</strong>verleners werven, hoe vindt u wat u zoekt?’. <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> kondig<strong>de</strong><br />

het in het vorige nummer van EigenWijs al aan, wij willen u nog meer<br />

on<strong>de</strong>rsteunen. We zijn bezig aan onze website www.persaldohulpgids.nl<br />

een systeem te verbin<strong>de</strong>n, waardoor aan ie<strong>de</strong>re zorgverlener of zorgaanbie<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>ling van gebruikers gek<strong>op</strong>peld kan wor<strong>de</strong>n. Met vragen<br />

over bejegening en <strong>de</strong> manier waar<strong>op</strong> met <strong>de</strong> zakelijke kant van uw overeenkomst<br />

wordt omgegaan, krijgt u een beter beeld van <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong><br />

persoon of organisatie. Dit ‘oor<strong>de</strong>el zelf systeem’, te vergelijken met <strong>de</strong><br />

zogenoem<strong>de</strong> ‘ratings’ van commerciële hotel- en restaurantaanbie<strong>de</strong>rs, zal<br />

in <strong>de</strong> lo<strong>op</strong> van dit voorjaar in gebruik wor<strong>de</strong>n genomen. <<br />

nieuws van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong><br />

Laat uw mening horen via<br />

het panel van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong><br />

Het budgethou<strong>de</strong>rspanel is al meer dan vier jaar actief.<br />

<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> is er ontzettend blij mee, want door regelmatig<br />

digitaal vragen voor te leggen aan bijna 1000 budgethou<strong>de</strong>rs,<br />

weten we hoe ú over zaken <strong>de</strong>nkt. Graag<br />

zien we het aantal le<strong>de</strong>n van het budgethou<strong>de</strong>rspanel<br />

stijgen. Hoe meer le<strong>de</strong>n, hoe dui<strong>de</strong>lijker uw mening<br />

zichtbaar wordt en hoe krachtiger ons signaal richting<br />

overheid en instanties. Laat ook uw mening horen. Het<br />

kan gaan over allerlei zaken die het pgb betreffen, voor<br />

alle doelgroepen, van jong tot oud. Geef u <strong>op</strong> via www.<br />

pgb.nl > Ik help mee! <<br />

nieuws van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong><br />

Nieuwe slimme lijsten van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong><br />

Onlangs verschenen met daarin <strong>de</strong> meest actuele informatie over:<br />

• <strong>Zorg</strong>zwaartepakket<br />

• Kortdurend Verblijf<br />

• Belastingaangifte 2010, met tekst die is samengesteld<br />

door <strong>de</strong> CG-Raad. Wilt u na het lezen van <strong>de</strong>ze<br />

slimme lijst meer informatie, kijk <strong>op</strong> www.meerkosten.nl<br />

in <strong>de</strong> rubriek 'Aftrek specifieke zorgkosten'<<br />

in <strong>de</strong> media<br />

Wat gebeurt er <strong>op</strong> internet?<br />

Degenen die hun verhaal willen vastleggen en <strong>op</strong>enbaar<br />

willen maken, kunnen dat doen in een blog. Dat<br />

zijn <strong>op</strong>enbare weblogs, websites dus waar<strong>op</strong> bloggers<br />

regelmatig een bericht plaatsen. Sanne Kloosterboer<br />

(36) heeft zo’n blog. Ze vertelt haar belevenissen met<br />

haar dochter. Yaël (5) is verstan<strong>de</strong>lijk beperkt, autistisch<br />

en heeft epilepsie. Yaël heeft een pgb. Sanne neemt <strong>de</strong><br />

tot nu toe hon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n lezers mee in haar blijheid met<br />

Yaël, maar ook in haar frustratie als <strong>de</strong> instanties niet<br />

meewerken. Kijk <strong>op</strong> blog.jmou<strong>de</strong>rs.nl (zon<strong>de</strong>r www) en<br />

kies in <strong>de</strong> rechter kolom ‘<strong>Zorg</strong>enkindje’.<br />

Naast informele weblogs zijn er ook <strong>de</strong> formele. Zo<br />

heeft Aline Saers, directeur van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> een blog <strong>op</strong><br />

www.zorgvisie.nl, ga naar kwaliteit en vervolgens naar<br />

<strong>op</strong>inie. Wilt u uw weblog met verhalen waar het pgb<br />

een rol in speelt ook on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> aandacht brengen, stuur<br />

een e-mail naar eigenwijs@pgb.nl. <<br />

TIP<br />

Let <strong>op</strong>: post <strong>op</strong> tijd bezorgd?<br />

Bij het CIZ in Amsterdam komt in februari post binnen in<br />

envel<strong>op</strong>pen die al in oktober, november of <strong>de</strong>cember zijn<br />

afgestempeld. De envel<strong>op</strong>pen bevatten on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re aanvragen<br />

voor AWBZ-indicaties. Dit leidt uiteraard tot irritatie bij<br />

cliënten. Het CIZ han<strong>de</strong>lt vertraagd aangelever<strong>de</strong> aanvragen<br />

met voorrang af en conclu<strong>de</strong>ert dat <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> postbezorging<br />

blijkbaar lijdt on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> onrustige situatie bij TNT.<br />

Helaas kan het CIZ aan <strong>de</strong>ze situatie zelf niets doen. Wel wordt<br />

er met TNT over gesproken. Voorts zijn maatregelen genomen<br />

om <strong>de</strong> <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> aanvragen snel af te han<strong>de</strong>len.<br />

Aan budgethou<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> tip om rekening te hou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong><br />

mogelijkheid van vertraag<strong>de</strong> bezorging. Aangetekend verzen<strong>de</strong>n<br />

geeft u altijd het bewijs dat u uw brief <strong>op</strong> tijd hebt<br />

<strong>op</strong>gestuurd. En als u te lang niets hoort, check even met een<br />

telefoontje of uw post is aangekomen.<br />

Zo hebben we het goed <strong>thuis</strong>!<br />

Zo hebben we<br />

het goed <strong>thuis</strong>!<br />

Bezuinigingen <strong>op</strong> AWBZ:<br />

Kunnen mensen met grote zorgvraag<br />

straks nog wel <strong>thuis</strong> blijven wonen?<br />

nieuws van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong><br />

Zo hebben we het goed <strong>thuis</strong><br />

In <strong>de</strong>cember is het boek ‘Zo hebben we het goed <strong>thuis</strong>’<br />

verschenen. Een nieuwe uitgave van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> dat<br />

gemaakt is in het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> cliëntenmonitor<br />

AWBZ, een samenwerkingsverband van zeven<br />

lan<strong>de</strong>lijke cliëntenorganisaties. Het rijk geïllustreer<strong>de</strong><br />

boek heeft als doel <strong>de</strong> mens achter <strong>de</strong><br />

kille cijfers te beschrijven. Het zijn 18 indringen<strong>de</strong><br />

verhalen gewor<strong>de</strong>n, waarin dui<strong>de</strong>lijk naar voren<br />

komt dat eigen regie, wonen naar eigen keuze<br />

in <strong>de</strong> omgeving waar iemand zich fijn voelt, voor<br />

<strong>de</strong> meesten van levensbelang is. U kunt het boek<br />

gratis downloa<strong>de</strong>n vanaf www.pgb.nl, on<strong>de</strong>r<br />

informatie om te downloa<strong>de</strong>n, bij brochures. <<br />

in <strong>de</strong> media<br />

<strong>Zorg</strong>boerin Frida<br />

<strong>op</strong>nieuw in <strong>de</strong> media<br />

Lezers van EigenWijs maakten al eer<strong>de</strong>r met haar<br />

kennis. Frida Janssen, een gedreven zorgboerin die<br />

in 2009, in EigenWijs 4, haar zorgen uitsprak over <strong>de</strong><br />

verlaging van <strong>de</strong> zorgzwaartepakketten. Er is nu een<br />

film gemaakt over Frida. Deze film laat zien waar zij en<br />

haar man Noud tegenaan l<strong>op</strong>en en hoe <strong>de</strong> bewoners<br />

met een verstan<strong>de</strong>lijke beperking, autisme en aanverwante<br />

stoornissen <strong>op</strong> een heel speciale manier reageren<br />

<strong>op</strong> hun omgeving. Er ont<strong>staat</strong> een portret van een<br />

vrouw met een mateloze vorm van <strong>op</strong>timisme. Want<br />

ondanks haar irritaties over een niet werkend camera<br />

bewakingssysteem en <strong>de</strong> late betalingen van het zorgkantoor,<br />

blijft Frida ervan uitgaan dat het allemaal<br />

goed zal komen. De film werd <strong>op</strong> 21 en 28 februari in<br />

twee <strong>de</strong>len van 50 minuten uitgezon<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> NCRV<br />

<strong>op</strong> Ne<strong>de</strong>rland 1. Via ‘uitzending gemist’ kunt u wellicht<br />

alsnog kijken. De film is ook <strong>op</strong> dvd te bestellen bij<br />

Solfilmprodukties, www.solfilmprodukties.nl, info@<br />

solfilmprodukties.nl of telefoon 076-5220080. <<br />

08 09<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011


<strong>de</strong> <strong>op</strong>ening<br />

<strong>de</strong> column<br />

<strong>de</strong> <strong>op</strong>ening<br />

nieuws van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong><br />

GEZOCHT: pgb gebruikers (m/v)<br />

voor on<strong>de</strong>rzoek naar eigen regie<br />

In <strong>de</strong>cember 2010 is met steun van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> een on<strong>de</strong>rzoek<br />

gestart naar eigen regie. Zelf <strong>de</strong> touwtjes in han<strong>de</strong>n<br />

hebben in je eigen leven. Toen het pgb bijna 15 jaar<br />

gele<strong>de</strong>n ontstond waren empowerment en <strong>de</strong> wens om<br />

zelf je leven in te richten <strong>de</strong> belangrijkste re<strong>de</strong>nen om<br />

voor een persoonsgebon<strong>de</strong>n budget te knokken. Mensen<br />

wil<strong>de</strong>n niet meer door <strong>de</strong> agenda en voorkeuren van <strong>de</strong><br />

zorgverlener bepaald wor<strong>de</strong>n. Dit on<strong>de</strong>rzoek is bedoeld<br />

om te kijken in hoeverre het pgb in het dagelijks leven<br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n biedt voor eigen regie, of het pgb <strong>de</strong><br />

relatie met dienstverleners veran<strong>de</strong>rt en hoe mensen het<br />

PGB gebruiken om hun leven vorm te geven.<br />

Voor dit on<strong>de</strong>rzoek zijn we <strong>op</strong> zoek naar mensen die een<br />

pgb gebruiken en die willen vertellen wat voor hen eigen<br />

regie is, en hoe dat er in hun leven met een pgb concreet<br />

uit ziet. Als u dat wilt komen we graag met u in contact<br />

om een afspraak te maken voor een gesprek van ongeveer<br />

an<strong>de</strong>rhalf uur met een van ons. Het on<strong>de</strong>rzoek wordt groten<strong>de</strong>els<br />

betaald door het programma Disability Studies<br />

van ZonMw. Als u meer informatie wilt, of mee wilt werken<br />

aan het on<strong>de</strong>rzoek kunt u ons mailen of bellen:<br />

Agnes van Wijnen, Agnes@visieinuitvoering.nl<br />

06 24700103. <<br />

vakantie<br />

Reisgidsen<br />

Reizen met een beperking is heel goed mogelijk, maar<br />

het vereist wel een zorgvuldige voorbereiding zodat<br />

u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.<br />

Voor het boeken van een aangepaste vakantie kunt u<br />

speciale reisgidsen raadplegen (zie volgen<strong>de</strong> pagina).<br />

Vermelding in <strong>de</strong>ze gids wil niet altijd zeggen dat <strong>de</strong><br />

kosten vanuit uw pgb vergoed mogen wor<strong>de</strong>n. Lees<br />

voor <strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n <strong>de</strong> slimme lijst van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong><br />

‘Vakantie in binnen- en buitenland’, voor le<strong>de</strong>n gratis<br />

te downloa<strong>de</strong>n of tegen verzendkosten te bestellen via<br />

<strong>de</strong> webwinkel. <<br />

marja morskieft mijn wijs<br />

Voor stelen geen talent<br />

Ik ben in het verkeer<strong>de</strong> lichaam geboren.<br />

Dat realiseer<strong>de</strong> ik me pas toen ik las over frau<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> psychiaters.<br />

Miljoenen pgb-gel<strong>de</strong>n schijnen ze verduisterd te hebben,<br />

door valse diagnoses te gebruiken.<br />

Behalve dat ik het heel rot vind voor mijn pgb-hulp, mijn steun<br />

en toeverlaat immers, begrijp ik ook niets van het proces. Met<br />

een half A4tje hebben ze zich onnoemelijk verrijkt, hoe hebben<br />

ze dat geflikt? Dat is mij nog nooit gelukt!<br />

Ik heb er geen talent voor, stelen. Nog steeds word ik in familiekring<br />

uitgelachen als men het verhaal van het pakje thee<br />

<strong>op</strong>haalt. Ik kan het maar net zo goed <strong>op</strong>biechten: ik heb eens een<br />

pakje thee gestolen. Van een smaak die ik met geld toe nog niet<br />

zou willen drinken nota bene. Dat ging zo: <strong>thuis</strong>gekomen van een<br />

vermoeien<strong>de</strong> boodschappenron<strong>de</strong> leeg<strong>de</strong> ik <strong>de</strong> mand die ik doorgaans<br />

tussen mijn benen, <strong>op</strong> <strong>de</strong> scootmobiel plant. Rondrij<strong>de</strong>nd<br />

gooi ik die vol en daarna betaal ik netjes aan <strong>de</strong> kassa. Maar nu<br />

vond ik een onbetaald pakje bosvruchtenmelange. Hoe was die<br />

daar terechtgekomen?! Met het schaamzweet in mijn nek reed<br />

ik terug naar <strong>de</strong> supermarkt. De caissière keek bevreemd toen ik<br />

stamelend mijn misstap beken<strong>de</strong>. Dat had ze vast nog nooit meegemaakt.<br />

Opgelucht toog ik naar huis, waar mijn kin<strong>de</strong>ren me<br />

met hoongelach onthaal<strong>de</strong>n.<br />

Nee, ik ben er niet voor in <strong>de</strong> wieg gelegd. Frau<strong>de</strong>.<br />

En nu weer die pgb-verantwoording! Al weken voor het moment<br />

van aankomst zie ik er tegen<strong>op</strong>. Ongerust kijk ik elke morgen<br />

in <strong>de</strong> brievenbus. Als-ie er ein<strong>de</strong>lijk is ga ik ermee aan <strong>de</strong> slag,<br />

dagenlang reken ik uit mijn hoofd, ordners uitgespreid <strong>op</strong> <strong>de</strong> keukentafel,<br />

rekenmachine ter controle. Want er mag niks mis gaan!<br />

Je moet me dan echt niet storen met zoiets onbenulligs als een<br />

Arabische wereldrevolutie, tot het kl<strong>op</strong>t tot <strong>op</strong> <strong>de</strong> cent. Als ik <strong>de</strong><br />

formulieren eenmaal gepost heb, begint <strong>de</strong> onzekerheid aan me<br />

te knagen. Heb ik het echt goed ingevuld? Ik slaap pas weer rustig<br />

als <strong>de</strong> verantwoording goedgekeurd en geaccepteerd is.<br />

Dit jaar heb ik een waagstuk uitgevoerd: ik <strong>de</strong>ed <strong>de</strong> verantwoording<br />

elektronisch. Golven van paniek sloegen door me heen toen<br />

ik met één muisklik het formulier verzond! Dat ging te snel. Als<br />

dat maar goed komt.<br />

En nu wacht ik al weken <strong>op</strong> <strong>de</strong> goedkeuring. Ongerust kijk ik elke<br />

morgen in mijn mailbox.<br />

U begrijpt: ik ben ik het verkeer<strong>de</strong> lichaam geboren. Of liever met<br />

<strong>de</strong> verkeer<strong>de</strong> mindset. Ook een beperking……<br />

vakantie<br />

Support Vakantiegids<br />

De Support Vakantiegids <strong>staat</strong> bol van <strong>de</strong> vakantievoorpret<br />

voor 2011. Van stadvakantie tot strandvakantie. Naast<br />

reisreportages krijgt u er ook nuttige informatie. De gids<br />

geeft on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re handige tips over hoe u uw rolstoel<br />

kunt verzekeren als u <strong>op</strong> reis gaat, waar u aan moet<br />

<strong>de</strong>nken als u een hulphond meeneemt, of hoe u zorg of<br />

assistentie <strong>op</strong> het vakantieadres regelt. Achterin <strong>de</strong> gids<br />

is een handig overzicht <strong>op</strong>genomen met 1350 toegankelijke<br />

accommodaties in Ne<strong>de</strong>rland en het buitenland. De<br />

Support Vakantiegids kunt u voor € 5,95 bestellen via<br />

www.supportmagazine.nl of telefonisch via <strong>de</strong> klantenservice:<br />

070 - 336 46 00. <<br />

over <strong>de</strong> regeling<br />

vakantie<br />

Extra toekenning naast TOG<br />

Als u <strong>de</strong> Tegemoetkoming On<strong>de</strong>rhoudskosten <strong>thuis</strong>wonend Gehandicapt<br />

kind ontvangt is het vanaf 1 januari 2010 on<strong>de</strong>r bepaal<strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n<br />

mogelijk om daarnaast nog een éénmalige uitkering per jaar te ontvangen<br />

van € 1.460. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u aan een aantal<br />

strikte voorwaar<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n voldaan, waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong> eis dat het inkomen<br />

van één van <strong>de</strong> partners niet hoger is dan € 4.706 per jaar. Het inkomen<br />

van <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re partner is niet van belang. Dit zou betekenen, zoals een<br />

betrokken budgethou<strong>de</strong>r <strong>op</strong>merkt, dat <strong>de</strong> bankdirecteur waarvan <strong>de</strong> vrouw<br />

niet meer verdient dan € 4.706 per jaar, wel recht heeft <strong>op</strong> <strong>de</strong>ze tegemoetkoming.<br />

Alleenstaan<strong>de</strong>n niet, want zij hebben geen fiscaal partner.<br />

On<strong>de</strong>rzoek van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> wijst uit dat <strong>de</strong>ze maatregel is ingesteld on<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> voormalige minister Rouvoet, om ou<strong>de</strong>rs, die het zelf verzorgen van hun<br />

chronisch zieke of gehandicapte kind belangrijker vin<strong>de</strong>n dan een baan<br />

voor bei<strong>de</strong> partners, financieel tegemoet te komen. Alleenverdieners met<br />

een gehandicapt kind dreig<strong>de</strong>n in besteedbaar inkomen achter te blijven bij<br />

tweeverdieners en alleenstaan<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs. Helaas geldt <strong>de</strong> regeling dus niet<br />

voor alleenstaan<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs die het zelf verzorgen van hun chronisch zieke of<br />

gehandicapte kind belangrijker vin<strong>de</strong>n dan een volledige baan. De CG-Raad,<br />

waarvan <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> lid is, kaart dit aan bij het ministerie van Sociale Zaken. <<br />

Blauwe Gids<br />

De Blauwe Gids bevat 112 pagina's vakantieplezier! Men noemt zichzelf<br />

graag <strong>de</strong> meest complete gids voor aangepaste vakanties voor mensen<br />

met een lichamelijke of geestelijke handicap of mensen die chronisch ziek<br />

zijn. U vindt er in elk geval vele accommodaties en reisorganisaties in binnen-<br />

en buitenland, die hun aangepaste, rolstoelvrien<strong>de</strong>lijke accommodaties<br />

presenteren.<br />

Daarnaast vindt u er ook reistips en reisverhalen van mensen met een<br />

beperking. Als u <strong>de</strong> Blauwe Gids 2011 wilt ontvangen ga dan naar www.<br />

<strong>de</strong>blauwegids.nl, klik <strong>op</strong> <strong>de</strong> zon en vul het formulier in. Voor € 4,95 wordt<br />

<strong>de</strong> gids bij u <strong>thuis</strong>bezorgd. Wilt u liever bellen? Neem contact <strong>op</strong> met ACTA<br />

Uitgeversorganisatie 0475 - 463 465. <<br />

over <strong>de</strong> regeling<br />

www.pgb.nl<br />

Nieuwsbrief zorgkantoor<br />

Alle budgethou<strong>de</strong>rs wor<strong>de</strong>n door het zorgkantoor<br />

regelmatig geïnformeerd met een nieuwsbrief. U<br />

krijgt <strong>de</strong>ze <strong>thuis</strong>gestuurd. Soms leidt <strong>de</strong> informatie tot<br />

verwarring, zoals in januari, toen Agis in haar nieuwsbrief<br />

vermeld<strong>de</strong> dat budgethou<strong>de</strong>rs met een zzp per 1<br />

januari 2011 geen kortdurend verblijf meer uit hun pgb<br />

mogen betalen. Deze fout werd snel hersteld: bij een<br />

indicatie in een zorgzwaartepakket krijgt u geen indicatie<br />

meer voor kortdurend verblijf en krijgt u er dus<br />

ook geen geld meer voor. Echter, u mag uw pgb-zzp er<br />

vanwege <strong>de</strong> bestedingsvrijheid wél aan beste<strong>de</strong>n. <<br />

over <strong>de</strong> regeling<br />

Nieuwe indicatiewijzer CIZ<br />

Vanaf begin februari <strong>staat</strong> <strong>de</strong> nieuwe CIZ<br />

Indicatiewijzer <strong>op</strong> <strong>de</strong> website van het CIZ, www.ciz.nl.<br />

Deze versie 4.0 verschijnt alleen digitaal. In april komt<br />

<strong>de</strong> CIZ Indicatiewijzer 4.1 uit. In <strong>de</strong>ze versie, die wel<br />

in gedrukte vorm te bestellen is, zijn dan on<strong>de</strong>r meer<br />

wijzigingen <strong>op</strong>genomen over <strong>de</strong> geldigheidsduur van<br />

indicatiebesluiten. Hebt u al een bestelling bij het CIZ<br />

gedaan voor versie 4.0 van <strong>de</strong> CIZ Indicatiewijzer? Die<br />

bestelling blijft gewoon staan; in april stuurt het CIZ u<br />

dan <strong>de</strong> gedrukte versie 4.1 automatisch toe. <<br />

10 11<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011


het verhaal<br />

zzp<br />

<strong>Zorg</strong> <strong>thuis</strong> <strong>op</strong> <strong>de</strong> <strong>helling</strong><br />

Budgethou<strong>de</strong>rs zien<br />

doemscenario <strong>op</strong> zich<br />

afkomen<br />

De acties in <strong>de</strong>cember 2010 tegen <strong>de</strong> bezuinigingen <strong>op</strong> het pgb van mensen met<br />

een zorgzwaartepakket, hebben min<strong>de</strong>r <strong>op</strong>geleverd dan we had<strong>de</strong>n geho<strong>op</strong>t.<br />

Toch hou<strong>de</strong>n we moed en doet <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> er alles aan om het tij alsnog ten goe<strong>de</strong><br />

te keren. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten beslist vóór <strong>de</strong> zomer hoe ze<br />

<strong>de</strong> budgetgarantie voor mensen met een zorgzwaartepakket gaat afbouwen.<br />

Probleem is dat <strong>de</strong>ze budgetten door het wegvallen van <strong>de</strong> budgetgarantie tienduizen<strong>de</strong>n<br />

euro’s lager wor<strong>de</strong>n. Als het aan <strong>de</strong> 18.700 on<strong>de</strong>rtekenaars van <strong>de</strong> petitie<br />

ligt, komt ze <strong>op</strong> haar eer<strong>de</strong>r genomen beslissing terug. Een soli<strong>de</strong> pgb betekent<br />

voor hen een soli<strong>de</strong> basisbudget, passend bij <strong>de</strong> hulpvraag. Maar stel dat het allemaal<br />

doorgaat zoals in <strong>de</strong>cember werd aangekondigd? In <strong>de</strong> hierna beschreven<br />

voorbeel<strong>de</strong>n blikken we vooruit <strong>op</strong> dat mogelijke doemscenario.<br />

Tekst: Martha Vlastuin | Fotografie: Peter Damen<br />

Nick (16) woont <strong>thuis</strong> <strong>op</strong> kamers<br />

Bestaan<strong>de</strong> voorziening niet<br />

haalbaar bij verlaging zzp<br />

Het zal voorheen een gemeenteperk<br />

zijn geweest. Nu is dui<strong>de</strong>lijk te zien dat<br />

aan het begin van <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>re rij huizen<br />

een nieuw ge<strong>de</strong>elte is aangebouwd. Het<br />

is een voorziening die moe<strong>de</strong>r Lian met<br />

veel moeite voor elkaar heeft gekregen.<br />

Gericht <strong>op</strong> <strong>de</strong> toekomst, zodat Nick <strong>op</strong><br />

zichzelf en tegelijk <strong>thuis</strong> kan blijven<br />

wonen. Dit is <strong>de</strong> beste <strong>op</strong>lossing, dat<br />

weet ze zeker, nadat plaatsingen in een<br />

instelling en in een kleinschalig wooninitiatief<br />

niet lukte. De budgetgarantie<br />

blijft nodig om het hoofd boven water<br />

te kunnen hou<strong>de</strong>n.<br />

Nick heeft een zeldzame stofwisselingsziekte.<br />

Hoe uitzon<strong>de</strong>rlijk <strong>de</strong> verschijningsvorm<br />

is waarin hij het heeft, bewijst het feit dat er<br />

alleen maar iemand in Japan bekend was met praktisch<br />

<strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> kenmerken. Dat unieke maakt het lastig<br />

in <strong>de</strong> verzorging. Voor Nick is er geen protocol, geen<br />

algemeen behan<strong>de</strong>lplan. Hij heeft gespecialiseer<strong>de</strong><br />

verzorging nodig. De gevolgen van <strong>de</strong> ziekte zijn dat hij<br />

constant kampt met een energietekort en hij moeilijk<br />

zijn lichaamstemperatuur kan behou<strong>de</strong>n. Zijn ontwikkeling<br />

zit <strong>op</strong> het niveau van een baby van rond <strong>de</strong><br />

negen maan<strong>de</strong>n. Hij kan niet praten. Hij kan niet zelf<br />

eten. Hij ziet slecht. L<strong>op</strong>en gaat alleen met steun. Hij<br />

kan zichzelf staan<strong>de</strong> hou<strong>de</strong>n door iets vast te hou<strong>de</strong>n.<br />

Nick heeft continu iemand in zijn nabijheid nodig.<br />

Zoektocht met uitein<strong>de</strong>lijk ‘levenslang’<br />

Lian: “Tij<strong>de</strong>ns zijn eerste levensjaren woon<strong>de</strong> hij en wij<br />

zo ongeveer in het ziekenhuis. De ene infectie volg<strong>de</strong><br />

<strong>op</strong> <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re. Na enkele jaren werd <strong>de</strong> situatie stabiel<br />

en durf<strong>de</strong>n we over een toekomst met Nick na te<br />

gaan <strong>de</strong>nken. Hoe zagen we die, ook samen met mijn<br />

>><br />

14<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

15


het verhaal<br />

zzp<br />

Zomaar een voorbeeld<br />

Budgetgarantie in cijfers<br />

We noemen haar mevrouw Eigenwijs.<br />

Thuis gaat het prima met een pgb-zzp.<br />

Haar man, zoon en buurvrouw springen<br />

bij waar nodig.<br />

Mevrouw Eigenwijs heeft een budget dat<br />

we voor het gemak afron<strong>de</strong>n <strong>op</strong>:<br />

€ 60.000 per jaar<br />

€ 5.000 per maand<br />

€ 164 per dag<br />

Voor <strong>de</strong> dagelijkse zorg - verpleging,<br />

persoonlijke verzorging, begeleiding en<br />

huishou<strong>de</strong>lijke hulp – kan zij met een<br />

gemid<strong>de</strong>ld bruto uurtarief van € 25 bruto<br />

(netto € 15, na aftrek lasten en 8% vakantiegeld)<br />

zorg ink<strong>op</strong>en voor gemid<strong>de</strong>ld<br />

6,5 uur per dag<br />

Mevrouw Eigenwijs gaat twee weken per<br />

jaar naar een zorghotel om haar mantelzorgers<br />

te ontlasten. Totale kosten:<br />

€ 1.500<br />

dochter, toen 6, nu 22 jaar oud. Na Nick kreeg ik met<br />

mijn twee<strong>de</strong> partner nog een zoon, Kaj (nu 12 jaar), een<br />

jongen die <strong>op</strong> een an<strong>de</strong>re manier onze extra aandacht<br />

vraagt vanwege McDD. Dat is een vorm van autisme,<br />

die gepaard gaat met veel angsten. In <strong>de</strong> lo<strong>op</strong> <strong>de</strong>r jaren<br />

werd dui<strong>de</strong>lijk dat <strong>de</strong> twee jongens niet met elkaar<br />

matchen. Nick heeft een rustige, prikkelarme omgeving<br />

nodig, maar dat is voor zijn broer te beperkend.<br />

Kaj is gewoon te druk voor Nick.<br />

We zijn toen begonnen met logeerweeken<strong>de</strong>n in een<br />

instelling waar hij na verlo<strong>op</strong> van tijd in <strong>de</strong>eltijd ging<br />

wonen. Dat duur<strong>de</strong> een jaar, waarna het niet langer<br />

ging. Er was onvoldoen<strong>de</strong> individuele begeleiding en<br />

teveel onrust waar Nick heel ongelukkig van werd. Hij<br />

huil<strong>de</strong> veel, was vaak ziek. Voor ons was <strong>de</strong> keuze dui<strong>de</strong>lijk,<br />

hij kwam weer naar huis. We bleven zoeken naar<br />

an<strong>de</strong>re <strong>op</strong>lossingen. Zo is Nick <strong>op</strong>genomen geweest in<br />

<strong>de</strong> crisis<strong>op</strong>vang. Dat beviel heel goed, totdat <strong>de</strong> structuur<br />

van <strong>de</strong> instelling veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong>. Nick werd er aangevallen<br />

door een blind meisje met autisme, die het<br />

geluid dat Nick maakte wil<strong>de</strong> st<strong>op</strong>pen. De instelling<br />

Na wegvallen budgetgarantie<br />

In 2012 zou met een aftrek van 10% haar<br />

budget slinken naar:<br />

€ 54.000<br />

In 2013 zou met nog eens een aftrek van<br />

20% overblijven:<br />

€ 43.200 per jaar<br />

€ 3.600 per maand<br />

€ 114 per dag<br />

Hiermee kan zij voor hetzelf<strong>de</strong> gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong><br />

bruto uurtarief van € 25, zorg ink<strong>op</strong>en voor<br />

4,5 uur per dag<br />

730 uur per jaar<br />

Twee mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> uurtarief verlagen<br />

Mevrouw Eigenwijs kan om hetzelf<strong>de</strong><br />

aantal zorguren te behou<strong>de</strong>n, haar uurtarief<br />

verlagen naar € 18 (netto € 10,60).<br />

Dit is voor haar geen <strong>op</strong>tie, want daarmee<br />

zou ze haar huidige zorgverleners<br />

verliezen en wordt <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong><br />

zorg te ernstig aangetast.<br />

Mantelzorg in het weekend<br />

Mevrouw Eigenwijs kan ervoor kiezen <strong>de</strong><br />

zorg alleen in te zetten <strong>op</strong> door<strong>de</strong>weekse<br />

dagen. Met haar verlaag<strong>de</strong> budget kan ze<br />

<strong>op</strong> maandag tot en met vrijdag 6,5 uur<br />

zorg ink<strong>op</strong>en, tegen <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> uurtarieven.<br />

In het weekend is ze in <strong>de</strong>ze situatie volledig<br />

mantelzorgafhankelijk. Mevrouw<br />

Eigenwijs maakt zich over <strong>de</strong>ze <strong>op</strong>tie ernstige<br />

zorgen:<br />

Houdt haar man dit wel vol naast zijn<br />

fulltime baan? Straks wordt ook hij ziek.<br />

Welke invloed heeft dit <strong>op</strong> hun relatie?<br />

Ze wil geen patiënt zijn voor haar man,<br />

maar zijn vrouw.<br />

Kan ze regelmatig een beroep blijven<br />

doen <strong>op</strong> haar zoon met zijn jonge gezin?<br />

Zijn kin<strong>de</strong>ren en zijn vrouw hebben hem<br />

hard nodig.<br />

De buurvrouw komt <strong>op</strong> tij<strong>de</strong>n dat het<br />

haar uitkomt. Kan ze <strong>de</strong> buurvrouw vragen<br />

te komen <strong>op</strong> momenten dat zij haar<br />

nodig heeft en het voor <strong>de</strong> buurvrouw<br />

misschien niet goed schikt.<br />

wil<strong>de</strong> ons doen geloven dat dit een inci<strong>de</strong>nt was, maar<br />

na <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> keer was voor ons <strong>de</strong> maat vol. We trokken<br />

<strong>de</strong> conclusie dat als Nick dan niet in een instelling<br />

paste, we zelf een voorziening moesten regelen.<br />

Ik zette samen met vier ou<strong>de</strong>rparen hier in <strong>de</strong> gemeente<br />

een wooninitiatief <strong>op</strong> dat in 2006 werd gerealiseerd.<br />

Het was er heel gezellig, maar al snel bleek dat Nick <strong>de</strong><br />

drukte van <strong>de</strong> drie an<strong>de</strong>re bewoners, plus alle aanlo<strong>op</strong>,<br />

niet aankon. Hij werd paniekerig, hij werd ziek. We<br />

ho<strong>op</strong>ten dat hij het toch kon volhou<strong>de</strong>n door hulp in<br />

te schakelen die <strong>de</strong> zorgverleners in het huis zou leren<br />

Nick <strong>op</strong> <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> manier ‘te lezen’. Je moet hem leren<br />

kennen, naar hem blijven kijken, om te weten wat hem<br />

beweegt en wat hij wil. Maar het liep an<strong>de</strong>rs. Toen het<br />

voor Nick na weken van diaree levensbedreigend werd<br />

haal<strong>de</strong>n we hem <strong>de</strong>finitief naar huis. Dat was wrang,<br />

zeker omdat het een beetje ‘ons huis’ was, waaraan we<br />

tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> <strong>op</strong>richting een grote bijdrage had<strong>de</strong>n geleverd.<br />

We maakten <strong>op</strong>nieuw <strong>de</strong> balans <strong>op</strong> en beseften, dat<br />

nu onze pogingen niet waren geslaagd, we levenslang<br />

zelf voor hem moesten gaan zorgen. Maar dan wel <strong>op</strong><br />

Meer lezen<br />

Slimme lijst<br />

een voor ons allemaal acceptabele, duurzame manier.<br />

Deze aanbouw is <strong>de</strong> best mogelijke <strong>op</strong>lossing voor Nick<br />

en voor ons hele gezin. Kom, gaan we even bij Nick <strong>op</strong><br />

bezoek.” Tussen <strong>de</strong> woonkamer van het ou<strong>de</strong>rlijk huis<br />

en Nicks ge<strong>de</strong>elte zit een dubbele <strong>de</strong>ur. Lian gaat niet<br />

naar binnen zon<strong>de</strong>r kl<strong>op</strong>pen. Het is woensdag, <strong>de</strong> dag<br />

waar<strong>op</strong> hij niet naar school gaat. Cecile is <strong>de</strong>ze dag zijn<br />

begelei<strong>de</strong>r en heeft voor <strong>de</strong> gelegenheid Nicks haar<br />

in <strong>de</strong> gel gezet. Nick ziet er tevre<strong>de</strong>n uit. Hij vermaakt<br />

zich met eenvoudig speelgoed, een snoezelbuis met<br />

gekleur<strong>de</strong> belletjes, <strong>de</strong> tv. Lian vertelt dat hij daar, om<br />

Begin februari is <strong>de</strong> herziene slimme lijst <strong>Zorg</strong>zwaartepakket van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong><br />

uitgekomen, aangepast aan <strong>de</strong> actualiteit. Slimme lijstjes zijn exclusief voor<br />

le<strong>de</strong>n. U kunt <strong>de</strong>ze gratis downloa<strong>de</strong>n <strong>op</strong> www.pgb.nl, Informatie om te<br />

downloa<strong>de</strong>n. Heeft u geen internetaansluiting, bel dan naar onze le<strong>de</strong>nservice.<br />

Daar kunt u tegen betaling van € 3,00 plus verzendkosten <strong>de</strong> papieren<br />

versie bestellen.<br />

Zo hebben we het goed <strong>thuis</strong><br />

Dit is een nieuwe uitgave van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>, <strong>de</strong>cember 2010, die in beperkte<br />

<strong>op</strong>lage is gedrukt. Het is een rijk geïllustreerd boek van 123 pagina’s waarin 18<br />

budgethou<strong>de</strong>rs met een indicatie voor langdurig verblijf vertellen over hun situatie.<br />

U kunt het bestellen in <strong>de</strong> webwinkel van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> <strong>op</strong> www.pgb.nl on<strong>de</strong>r<br />

brochures. Le<strong>de</strong>nprijs € 2,50, niet-le<strong>de</strong>n € 5,00 + verzendkosten. Op=<strong>op</strong>!.<br />

Deze uitgave is ook vrij te downloa<strong>de</strong>n via www.pgb.nl, informatie om te<br />

downloa<strong>de</strong>n, brochures.<br />

www.petities.nl, petitie<br />

Maak zorg <strong>thuis</strong> en in pgb-wooninitiatieven niet kapot<br />

Direct na <strong>de</strong> start van <strong>de</strong>ze petitie, begin <strong>de</strong>cember 2010, stroom<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rtekeningen in sneltreinvaart binnen. Al binnen een week noteer<strong>de</strong>n<br />

we meer dan 10.000 on<strong>de</strong>rtekenaars. Bij het ter perse gaan van dit blad gaat<br />

<strong>de</strong> prikkels <strong>op</strong> te kunnen vangen, met zijn wang tegenaan<br />

gaat liggen.<br />

30% verlaging niet <strong>op</strong> te vangen<br />

Lian: “Een zorgzwaartepakket wordt toegekend omdat<br />

Nick permanent toezicht nodig heeft. Het budget is<br />

echter bij lange na niet toereikend voor 7 x 24 uurs<br />

<strong>op</strong>vang. We zetten begeleiding na schooltijd in, <strong>op</strong><br />

woensdag <strong>de</strong> hele dag, in het weekend en in vakanties.<br />

Net zoals ie<strong>de</strong>reen hebben we al 3% korting gehad dit<br />

jaar. Geen in<strong>de</strong>xering, dus geen salarisverhoging. Als<br />

<strong>de</strong> budgetgarantie vervalt moeten we het met ruim €<br />

2.000 per maand min<strong>de</strong>r zien te red<strong>de</strong>n. Dat <strong>staat</strong> voor<br />

100 uur per maand. Dat kan in principe niet. We zetten<br />

in een schoolse week ongeveer 50 uur per week hulp<br />

in. Als ou<strong>de</strong>rs participeren we in zijn zorg door zelf alle<br />

nachten en ochten<strong>de</strong>n <strong>de</strong> verzorging te doen en zijn<br />

we altijd achterwacht. Daar zit weinig rek in. Toch, als<br />

ik erover na<strong>de</strong>nk, is mijn eerste impuls om zelf min<strong>de</strong>r<br />

te gaan werken als <strong>de</strong> budgetgarantie weg zou vallen.<br />

Maar bij na<strong>de</strong>r inzien is dat geen <strong>op</strong>lossing, want dan<br />

verdien ik min<strong>de</strong>r, kunnen we <strong>de</strong> hypotheek niet meer<br />

<strong>op</strong>brengen en moeten we het huis verk<strong>op</strong>en. Ik heb me<br />

onlangs laten adviseren door een hypotheekadviseur.<br />

Die maakte me dui<strong>de</strong>lijk dat we al in een keurslijf zitten<br />

en er in dat <strong>op</strong>zicht weinig speelruimte is. Het uurtarief<br />

verlagen, is ook geen <strong>op</strong>tie. Ik hanteer al minimale<br />

uurtarieven voor kwalitatief goe<strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers.<br />

Een mogelijkheid is wel om <strong>de</strong> zorgverleners voor <strong>de</strong><br />

helft uit te betalen, <strong>op</strong> momenten dat Nick slaapt. Een<br />

regeling die in bepaal<strong>de</strong> CAO’s heel gebruikelijk is. Ze<br />

kunnen dan iets voor zichzelf gaan doen.<br />

Ver<strong>de</strong>r zou ik een aupair of een gastgezin kunnen<br />

aannemen, die gratis <strong>op</strong> <strong>de</strong> bovenverdieping kunnen<br />

wonen in ruil voor het zorgen voor Nick. Stu<strong>de</strong>nten als<br />

zorgverlener inschakelen, kan ook, dat is goedk<strong>op</strong>er.<br />

Maar dat zijn allemaal <strong>op</strong>lossingen die een aanslag<br />

doen <strong>op</strong> <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> zorg.”<br />

<strong>de</strong> teller richting 19.000. Een belangrijk signaal voor <strong>de</strong> <strong>staat</strong>ssecretaris! <strong>Per</strong><br />

16<br />

eigenwijs<br />

<strong>Saldo</strong> kiest een geschikt moment om <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rtekeningen aan te bie<strong>de</strong>n.<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

nr 1 - 2011<br />

17<br />

Toekomst<br />

“Al met al begrijp ik niet zo goed waarom er zoveel<br />

<strong>op</strong> het pgb bezuinigd moet wor<strong>de</strong>n. Als wij het <strong>thuis</strong><br />

niet meer red<strong>de</strong>n, moet Nick <strong>op</strong>genomen wor<strong>de</strong>n, wat<br />

financieel weinig voor<strong>de</strong>el <strong>op</strong>levert en waar Nick heel<br />

ongelukkig van wordt. Sterker nog, waar hij waarschijnlijk<br />

aan on<strong>de</strong>rdoor gaat. De aangepaste voorziening<br />

is er, Nick functioneert hier zon<strong>de</strong>r problemen,<br />

laat dat mogelijk blijven!<br />

Ik ben niet negatief. Integen<strong>de</strong>el, ik ben een mens die<br />

<strong>de</strong>nkt in mogelijkhe<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r alle omstandighe<strong>de</strong>n.<br />

Maar tegen een verlaging van het pgb zie ik erg <strong>op</strong>.”<br />

>>


het verhaal<br />

zzp<br />

Dan maar naar een verpleeghuis?<br />

“Je bent ergens te gast waar<br />

je niet wilt zijn”<br />

Haar verhaal <strong>staat</strong> uitgebreid in <strong>de</strong><br />

nieuwe uitgave ‘Zo hebben we het goed<br />

<strong>thuis</strong>’, van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>. Naast 17 an<strong>de</strong>re<br />

budgethou<strong>de</strong>rs met een indicatie voor<br />

langdurig verblijf, wordt <strong>de</strong> situatie<br />

van Marja (38 jaar) uitgelicht. Zij roept<br />

beleidsmakers <strong>op</strong> uit te gaan van <strong>de</strong> werkelijke<br />

zorgvraag van iemand. “Natuurlijk<br />

wil ik <strong>thuis</strong> blijven. Voorl<strong>op</strong>ig heb ik<br />

budgetgarantie, maar hoe moet het als<br />

die verdwijnt?” Met tegenzin laat ze zich<br />

het moeilijk voorstelbare doemscenario<br />

intrekken en maakt ze dui<strong>de</strong>lijk wat een<br />

<strong>de</strong>rgelijke verlaging van het budget voor<br />

haar zou betekenen.<br />

Doemscenario<br />

Haar beschikking van het zorgkantoor vermeldt dat<br />

Marja over twee jaar € 24.000 min<strong>de</strong>r budget krijgt<br />

te beste<strong>de</strong>n. Ze zet haar pgb nu in voor verpleging,<br />

persoonlijke verzorging, begeleiding en huishou<strong>de</strong>lijke<br />

hulp. Waar ze <strong>op</strong> zou kunnen bezuinigen is <strong>op</strong><br />

begeleiding. Die heeft ze nodig als ze in haar ligrolstoel<br />

naar buiten gaat. Ze kan niet zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong>skundige<br />

begeleiding <strong>op</strong> pad, vanwege haar epilepsie. Als ze een<br />

insult krijgt, kan ze een injectie nodig hebben. Ook zet<br />

ze begeleiding in om <strong>thuis</strong> dingen uit te zoeken, <strong>op</strong><br />

te ruimen, foto’s te plakken of bloemen te schikken.<br />

“De administratie blijf ik zelf graag doen. Daar heb ik<br />

assistentie bij nodig. Ik ga graag naar het strand. Is ook<br />

leuk voor Roel, mijn hulphond. Al die leuke dingen kunnen<br />

niet meer, als het budget wordt verlaagd. Want er<br />

zijn an<strong>de</strong>re zaken die per se wél moeten. Verzorging<br />

om doorliggen te voorkomen bijvoorbeeld, een katheterzak<br />

legen en son<strong>de</strong>voeding aansluiten. Medicijnen<br />

geven is ook heel erg noodzakelijk.<br />

Marja’s levensverhaal is een geschie<strong>de</strong>nis<br />

van steeds min<strong>de</strong>r kunnen en toch <strong>de</strong><br />

Met het afschaffen van <strong>de</strong> begeleiding ben ik er nog<br />

zonnige kant blijven zien. Ze leek een gezon<strong>de</strong> meid<br />

niet. Ik zal gedwongen wor<strong>de</strong>n om mijn man, Gert-Jan,<br />

daarin blijven liggen totdat er iemand komt. Dat tast<br />

Maar mijn belangrijkste bezwaar is, dat je ergens te<br />

toen <strong>op</strong> haar elf<strong>de</strong> bij een val haar schou<strong>de</strong>r uit <strong>de</strong><br />

permanent als vrijwillig verpleger in te gaan zetten.<br />

natuurlijk wel enorm mijn kwaliteit van leven aan,<br />

gast bent waar je niet wilt zijn. Je bent niet in je ver-<br />

kom schoot. Hij werd teruggezet, maar het gebeur<strong>de</strong><br />

Daar heb ik grote problemen mee. Het is al erg genoeg<br />

maar daar bekommert <strong>de</strong> overheid zich waarschijnlijk<br />

trouw<strong>de</strong> omgeving, niet bij je man, niet bij je hond en<br />

vaker. “Op mijn vijftien<strong>de</strong> kon ik geen hand schud<strong>de</strong>n<br />

dat ik nu al zoveel van hem vraag. Hij doet het graag<br />

niet om. Aan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kant, ze willen waarschijnlijk<br />

alle an<strong>de</strong>re dierbaren om je heen. En als je niet <strong>op</strong> <strong>de</strong><br />

of hij lag eruit. Toen hebben ze ‘m maar vastgezet.”<br />

hoor, maar hij is in <strong>de</strong> eerste plaats mijn man, met wie<br />

ook niet dat ik er een psychiatrische stoornis bij krijg,<br />

bel drukt, ik weet het uit eigen ervaring, dan komt er<br />

Op haar 26-ste werd <strong>de</strong>finitief <strong>de</strong> diagnose gesteld:<br />

ik, met <strong>de</strong> spaarzame energie die ik heb, lol wil maken,<br />

want dat brengt weer extra kosten met zich mee.”<br />

maar weinig hulp aan je bed. Opname in een verpleeg-<br />

het Ehlers-Danlossyndroom (EDS), een zeldzame chronische<br />

ziekte met een stoornis in <strong>de</strong> aanleg van het<br />

goe<strong>de</strong> gesprekken wil voeren, dingen wil doen die passen<br />

bij onze relatie. En ik ben bang dat Gert-Jan er<br />

Opname verpleeghuis geen <strong>op</strong>lossing<br />

huis is voor mij dus geen <strong>op</strong>lossing. Ik heb <strong>thuis</strong> veel<br />

betere zorg en ben bij mijn maatjes, Gert-Jan en Roel.<br />

bindweefsel. Marja werkte <strong>op</strong> een accountantskan-<br />

<strong>op</strong> <strong>de</strong>n duur last van gaat krijgen als hij meer voor<br />

“Ik heb ooit zeven maan<strong>de</strong>n in een verpleeghuis gele-<br />

Het hangt af van mijn conditie, die verschilt van dag<br />

toor: “Ik kon inmid<strong>de</strong>ls alleen nog <strong>op</strong> krukken l<strong>op</strong>en.<br />

mij moet gaan doen. Hij moet al letten <strong>op</strong> zijn rug en<br />

gen. Het gaat momenteel even wat min<strong>de</strong>r met mij<br />

tot dag, van uur tot uur, maar ik wil genieten. Op mijn<br />

Eerst kon ik nog in mijn autootje rij<strong>de</strong>n. Daarna ben<br />

knie.<br />

en een arts <strong>op</strong>per<strong>de</strong> het i<strong>de</strong>e om tij<strong>de</strong>lijk naar een ver-<br />

vele goe<strong>de</strong> momenten, tij<strong>de</strong>ns onze vakanties bijvoor-<br />

ik overgestapt <strong>op</strong> een scootmobiel, zodat ik dichterbij<br />

pleeghuis te gaan. Toen we er zo over zaten te praten,<br />

beeld, twee keer per jaar. Dan gaan we naar een zorg-<br />

m’n werkplek kon uitstappen. Ik werd steeds vermoei<strong>de</strong>r<br />

Ik zal moeten bezuinigen door min<strong>de</strong>r uren zorg in te<br />

viel het mij <strong>op</strong> dat die arts een heel an<strong>de</strong>r i<strong>de</strong>e bij een<br />

hotel, mid<strong>de</strong>n in het bos, heerlijk genieten van elkaar<br />

en had veel pijn die met <strong>de</strong> dag erger werd.” Ze kreeg in<br />

k<strong>op</strong>en. Ik heb nu hele goe<strong>de</strong> zorgverleners. Die moeten<br />

verpleeghuis heeft dan ik. Als er <strong>thuis</strong> medisch iets<br />

en <strong>de</strong> natuur. Zo wil ik graag leven, ho<strong>op</strong> ik te kunnen<br />

2002 ook nog eens last van epilepsie, waardoor ze door<br />

dan misschien <strong>de</strong> dingen in <strong>de</strong> helft van <strong>de</strong> tijd gaan<br />

mis gaat, komt mijn huisarts. Hij kent mij, weet wat te<br />

blijven leven. Tegen <strong>de</strong> <strong>staat</strong>ssecretaris wil ik daarom<br />

een insult zo hard viel dat haar bei<strong>de</strong> heupen uit <strong>de</strong> kom<br />

doen, gewoon wat har<strong>de</strong>r doorwerken.<br />

doen. In het verpleeghuis is <strong>de</strong> verpleeghuisarts niet<br />

zeggen: laat mensen die toch al zoveel moeten inleve-<br />

schoten. Daarna is ze gest<strong>op</strong>t met werken. In het revali-<br />

Dan moet ik overdag waarschijnlijk alleen <strong>thuis</strong> zijn,<br />

continu aanwezig. Als hij al komt, weet hij vaak niet<br />

ren alstublieft hun waardigheid behou<strong>de</strong>n. Die dreigen<br />

datiecentrum wil<strong>de</strong> ze weer leren l<strong>op</strong>en. Dat bleek niet<br />

constant in bed. Gert-Jan kan voordat hij naar zijn werk<br />

wat te doen en word ik doorgestuurd naar het zieken-<br />

wij te verliezen met uw plannen.”<<br />

meer haalbaar. Vanaf 2002 is ze volledig zorgafhankelijk.<br />

gaat wat boeken en <strong>de</strong> telefoon voor me klaarleggen.<br />

huis. Thuis krijg ik fysiotherapie. De therapeuten ken ik<br />

Ze kan zich niet meer zelf douchen en aankle<strong>de</strong>n.<br />

Doe ik intussen mijn behoefte in bed, dan moet ik<br />

al heel lang, die zijn goed <strong>op</strong> mij ingesteld.<br />

eigenwijs<br />

eigenwijs<br />

18<br />

nr 1 - 2011<br />

nr 1 - 2011<br />

19


het verhaal<br />

awbz van a tot z<br />

De nieuwe maatregelen in <strong>de</strong> AWBZ in 2011<br />

Van A tot Z<br />

Op <strong>de</strong>ze pagina’s vindt u <strong>de</strong> belangrijkste nieuwe maatregelen die gel<strong>de</strong>n sinds 1 januari 2011<br />

en an<strong>de</strong>re belangrijke informatie om te weten. De woor<strong>de</strong>n die schuin gedrukt zijn, wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r<br />

een apart k<strong>op</strong>je ver<strong>de</strong>r toegelicht.<br />

Administratiekosten<br />

U hoeft niet langer on<strong>de</strong>rscheid te maken<br />

tussen kosten die u maakt voor bemid<strong>de</strong>ling<br />

en kosten die u maakt voor uw pgbadministratie.<br />

Deze kosten kunt u als volgt<br />

verantwoor<strong>de</strong>n:<br />

Maximaal € 250 per jaar wanneer u<br />

€ 25.000 of min<strong>de</strong>r budget per jaar ontvangt.<br />

Maximaal € 500 per jaar wanneer<br />

u meer dan € 25.000 budget per jaar ontvangt.<br />

Het is nog niet zeker of <strong>de</strong> kosten<br />

die u maakt voor ePGB hieron<strong>de</strong>r gaan vallen.<br />

<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> is hierover in gesprek met het<br />

ministerie van VWS. Op dit moment in elk<br />

geval nog niet. We hou<strong>de</strong>n u <strong>op</strong> <strong>de</strong> hoogte.<br />

Arbeidstij<strong>de</strong>n: maximaal 40 uur<br />

bij familieovereenkomst<br />

Nieuw in 2011 is dat een zorgverlener <strong>op</strong><br />

wie het arbeidstij<strong>de</strong>nbesluit niet van toepassing<br />

is, niet meer dan 40 uur per week<br />

werkzaamhe<strong>de</strong>n mag verrichten voor een<br />

budgethou<strong>de</strong>r. Hebt u met iemand een familieovereenkomst<br />

afgesloten, dan geldt <strong>de</strong>ze<br />

regel voor u. Met <strong>de</strong>ze familieovereenkomst<br />

valt <strong>de</strong> zorgverlener namelijk niet on<strong>de</strong>r het<br />

arbeidstij<strong>de</strong>nbesluit. Voor mensen met wie u<br />

een arbeidsovereenkomst hebt afgesloten,<br />

geldt het arbeidstij<strong>de</strong>nbesluit wel. In dat<br />

geval mag <strong>de</strong> zorgverlener maximaal 48<br />

uur per week voor u werken.<br />

Budgetgarantie<br />

Budgethou<strong>de</strong>rs die voor 1 januari 2011 geïndiceerd<br />

zijn voor langdurig verblijf en een<br />

pgb hebben – ofwel in functies in klassen<br />

ofwel in <strong>de</strong> vorm van een zorgzwaartepakket<br />

- behou<strong>de</strong>n in 2011 – ook na een herindicatie<br />

- budgetgarantie. Dat betekent<br />

dat u het budget houdt dat u tot nu toe is<br />

toegekend. Hoe hoog uw budgetgarantie is,<br />

<strong>staat</strong> <strong>op</strong> uw verleningsbeschikking van het<br />

zorgkantoor. Het is nog niet zeker of en hoe<br />

<strong>de</strong> budgetgarantie wordt afgebouwd. De<br />

<strong>staat</strong>ssecretaris <strong>de</strong>nkt hier nog over na en zal<br />

vóór <strong>de</strong> zomer 2011 een beslissing nemen. Als zij<br />

vasthoudt aan haar plannen kan het zijn dat:<br />

<strong>op</strong> 1 januari 2012 het pgb-zzp wordt verlaagd<br />

met maximaal 10%<br />

<strong>op</strong> 1 januari 2013 het pgb-zzp van 2012<br />

wordt verlaagd met 20%<br />

Nogmaals, dit is nog niet zeker. Houdt u<br />

<strong>de</strong> berichtgeving hierover in <strong>de</strong> gaten <strong>op</strong><br />

www.pgb.nl.<br />

Drie procent korting<br />

voor ie<strong>de</strong>reen<br />

Het jaarbudget is voor álle budgethou<strong>de</strong>rs,<br />

dus bestaan<strong>de</strong> en nieuwe, met of zon<strong>de</strong>r<br />

een indicatie voor verblijf (zzp) en met of<br />

zon<strong>de</strong>r budgetgarantie, per 1 januari 2011<br />

met 3 procent verlaagd ten <strong>op</strong>zichte van <strong>de</strong><br />

tarieven van vorig jaar.<br />

Huishou<strong>de</strong>lijke hulp<br />

Hebt u een zorgzwaartepakket, dan kunt<br />

u uw huishou<strong>de</strong>lijke hulp uit uw budget<br />

betalen. Hierdoor heeft u geen recht meer<br />

<strong>op</strong> een pgb-Wmo huishou<strong>de</strong>lijke hulp<br />

van uw gemeente en hoeft uw gemeente<br />

u geen huishou<strong>de</strong>lijke hulp meer toe te kennen.<br />

U doet er verstandig aan om hierover<br />

zelf contact <strong>op</strong> te nemen met uw gemeente<br />

om problemen achteraf te voorkomen.<br />

In<strong>de</strong>xering<br />

Het is gebruikelijk dat uw pgb ie<strong>de</strong>r jaar<br />

wordt verhoogd vanwege <strong>de</strong> stijgen<strong>de</strong><br />

lonen. Dit jaar zou dat 1,5% zijn geweest.<br />

Dit jaar krijgt u <strong>de</strong>ze verhoging niet.<br />

Indicatiewijzer<br />

Het CIZ maakt ie<strong>de</strong>r jaar een document<br />

waarin <strong>de</strong> beleidsregels voor het pgb<br />

wor<strong>de</strong>n uitgewerkt, gericht <strong>op</strong> <strong>de</strong> praktische<br />

uitvoering. De nieuwste versie,<br />

‘Indicatiewijzer 4.0’ is uit. U kunt <strong>de</strong>ze<br />

gratis downloa<strong>de</strong>n van www.ciz.nl, linker<br />

kolom, on<strong>de</strong>r ‘directe downloads’. De papieren<br />

versie verschijnt in april.<br />

IQ-grens<br />

De <strong>staat</strong>ssecretaris is voornemens ie<strong>de</strong>reen<br />

met <strong>de</strong> grondslag ‘licht verstan<strong>de</strong>lijke<br />

beperking’ uit te sluiten van AWBZ-zorg.<br />

Deze IQ-knip zou, als <strong>de</strong>ze maatregel<br />

doorgaat, wor<strong>de</strong>n geplaatst bij kin<strong>de</strong>ren<br />

én volwassenen die een indicatie hebben<br />

vanwege een licht verstan<strong>de</strong>lijke beperking<br />

en die een gemid<strong>de</strong>ld IQ hebben tussen<br />

<strong>de</strong> 70 en 85.<br />

Ou<strong>de</strong>rra<strong>de</strong>n en cliëntenra<strong>de</strong>n hebben in<br />

een brief van 16 januari 2011 aan <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

Kamer hun ernstige bezorgdheid uitgesproken<br />

en <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Kamer <strong>op</strong>geroepen<br />

om niet akkoord te gaan met het buiten <strong>de</strong><br />

AWBZ-zorg plaatsen van mensen, alleen <strong>op</strong><br />

grond van hun IQ tussen 70 en 85.<br />

<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> schaart zich achter dit standpunt<br />

en is hierover in overleg met het<br />

ministerie van VWS.<br />

Kortdurend verblijf<br />

Dit heette voorheen ‘tij<strong>de</strong>lijk verblijf’,<br />

dat over het algemeen ‘logeren’ wordt<br />

genoemd. Kortdurend verblijf was voor 2011<br />

niet dui<strong>de</strong>lijk omschreven in <strong>de</strong> regeling.<br />

Nu wel. Om in aanmerking te komen moet<br />

u voldoen aan strengere criteria. De budgethou<strong>de</strong>r<br />

moet permanent toezicht nodig<br />

hebben en <strong>de</strong> noodzaak moet bestaan dat<br />

<strong>de</strong> mantelzorgers wor<strong>de</strong>n ontlast.<br />

Hebt u een zorgzwaartepakket, het maakt<br />

niet uit of dit voor of na 1 januari 2011 is<br />

toegekend, dan kunt u uw pgb (blijven)<br />

inzetten voor kortdurend verblijf. Nieuwe<br />

budgethou<strong>de</strong>rs met een zzp krijgen per<br />

1 januari 2011 geen geld meer voor <strong>de</strong>ze<br />

functie, maar mogen het pgb er wel aan<br />

beste<strong>de</strong>n vanwege <strong>de</strong> bestedingsvrijheid.<br />

NIEUW: in <strong>de</strong> recent vernieuw<strong>de</strong> slimme<br />

lijst van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> ‘Kortdurend verblijf’<br />

leest u er alles over. Deze slimme lijst is te<br />

vin<strong>de</strong>n <strong>op</strong> www.pgb.nl > informatie om te<br />

downloa<strong>de</strong>n > Slimme lijstjes.<br />

Maximale tarieven<br />

<strong>Per</strong> 1 januari 2011 mag u uw zorgverlener<br />

of <strong>de</strong> dagbesteding niet méér betalen dan<br />

respectievelijk € 62 per uur (individueel)<br />

en € 57 per dag<strong>de</strong>el (in een groep). Toen<br />

<strong>de</strong>ze maatregel al was genomen, bleek<br />

dat dit onvoorziene en onwenselijke<br />

gevolgen had. Voor bepaal<strong>de</strong>, vaak meer<br />

gespecialiseer<strong>de</strong> zorg gel<strong>de</strong>n daarom<br />

hogere maximumtarieven. Wilt u zeker<br />

weten of uw zorgverlener of uw dagbesteding<br />

valt on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ze hogere maximumtarieven,<br />

neem dan contact <strong>op</strong> met<br />

uw zorgkantoor. Le<strong>de</strong>n van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> kunnen<br />

voor advies bellen naar <strong>de</strong> le<strong>de</strong>nservice<br />

of een e-mail sturen naar info@pgb.<br />

nl. Om misverstan<strong>de</strong>n te voorkomen: voor<br />

kortdurend verblijf (logeren) gel<strong>de</strong>n geen<br />

maximale tarieven.<br />

Schuldproblemen<br />

Het zorgkantoor kan uw pgb beëindigen<br />

als u:<br />

• in surseance van betaling bent<br />

• failliet bent verklaard<br />

• in <strong>de</strong> schuldsanering zit (WSNP)<br />

Bent u ou<strong>de</strong>rs van een kind met een<br />

pgb, dan geldt dit ook voor u. De regels<br />

zijn dat als u dit niet tijdig meldt bij het<br />

zorgkantoor, het zorgkantoor zal uitgaan<br />

van <strong>de</strong> informatie in het Centraal<br />

Insolventieregister. In dat geval lo<strong>op</strong>t u<br />

het risico dat het zorgkantoor uw pgb<br />

met terugwerken<strong>de</strong> kracht intrekt.<br />

<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> stelt zich <strong>op</strong> het standpunt dat<br />

juist als mensen in een schuldsaneringstraject<br />

zitten, waarbij zij on<strong>de</strong>r streng<br />

financieel toezicht staan, het gevaar is<br />

geweken dat zij hun pgb inzetten om<br />

hun schul<strong>de</strong>n af te lossen. Daar heeft <strong>de</strong><br />

rechter inmid<strong>de</strong>ls ook een stokje voor<br />

gestoken. Als <strong>de</strong>ze mensen alsnog het<br />

pgb afgenomen zou wor<strong>de</strong>n, dan strookt<br />

dat niet met <strong>de</strong> bedoeling van schuldsanering<br />

en betekent het voor <strong>de</strong>ze mensen<br />

een extra straf. Zij zou<strong>de</strong>n dan aangewezen<br />

zijn <strong>op</strong> zorg in natura, waarbij het<br />

<strong>de</strong> vraag is of die wel voorhan<strong>de</strong>n is. <strong>Per</strong><br />

<strong>Saldo</strong> vindt <strong>de</strong> huidige regeling afdoen<strong>de</strong>:<br />

<strong>de</strong> zorgkantoren hebben <strong>de</strong> bevoegdheid<br />

om budgethou<strong>de</strong>rs of hun ou<strong>de</strong>rs het<br />

pgb bij gebleken misbruik te ontnemen,<br />

bijvoorbeeld wanneer zij met het pgb hun<br />

persoonlijke schul<strong>de</strong>n hebben afgelost.<br />

Slimme lijsten vernieuwd in<br />

2011<br />

De slimme lijsten van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> zijn een<br />

begrip. Hierin vindt u ge<strong>de</strong>tailleer<strong>de</strong><br />

informatie over bepaal<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwerpen.<br />

Het zijn kennisdocumenten en praktische<br />

wegwijzers. De slimme lijsten wor<strong>de</strong>n zo<br />

snel mogelijk aangepast aan <strong>de</strong> nieuwe<br />

regelgeving. ‘<strong>Zorg</strong>zwaartepakket’ en<br />

‘Kortdurend verblijf’ zijn inmid<strong>de</strong>ls geheel<br />

herzien. U kunt <strong>de</strong> lijsten downloa<strong>de</strong>n van<br />

<strong>de</strong> website van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>, www.pgb.nl ><br />

informatie om te downloa<strong>de</strong>n > Slimme<br />

lijstjes.<br />

Verleningsbeschikking<br />

Sinds dit jaar is <strong>de</strong> term ‘toekenningsbeschikking’<br />

veran<strong>de</strong>rd in ‘verleningsbeschikking’.<br />

Deze beschikkingen ontvangt u van<br />

uw zorgkantoor.<br />

Website www.pgb.nl<br />

De website van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> is www.pgb.nl.<br />

Hier<strong>op</strong> staan <strong>de</strong> nieuwe maatregelen uitgebreid<br />

beschreven. Voor <strong>de</strong> meest actuele<br />

stand van zaken kijkt u in <strong>de</strong> linker kolom<br />

on<strong>de</strong>r ‘DOSSIER: alles over <strong>de</strong> nieuwe pgbmaatregelen’<br />

.<br />

<strong>Zorg</strong>verlener die<br />

zelf budgethou<strong>de</strong>r is<br />

De maatregel dat het niet meer is toegestaan<br />

een zorgverlener in te huren die zelf<br />

ook budgethou<strong>de</strong>r is, is <strong>op</strong>geschort tot 1<br />

april. <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> is het niet eens met <strong>de</strong>ze<br />

maatregel.Wij zijn blij dat er een overleg,<br />

een zogenoem<strong>de</strong> regiegroep, komt,<br />

waarin on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re het ministerie van<br />

VWS en <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> zitting nemen. Wij gaan<br />

bekijken wie er niet on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ze regeling<br />

zou<strong>de</strong>n moeten vallen.<br />

Rob Hansen, zelf budgethou<strong>de</strong>r, is <strong>de</strong><br />

website www.budgethou<strong>de</strong>rsvoorbudgethou<strong>de</strong>rs.nl<br />

gestart, bedoeld als verzamelpunt<br />

voor gedupeer<strong>de</strong>n. Met <strong>de</strong> verhalen<br />

die hij hier<strong>op</strong> verzamelt, wil hij actie<br />

on<strong>de</strong>rnemen tegen <strong>de</strong>ze maatregel.<br />

<strong>Zorg</strong>zwaartepakket<br />

Mensen die per 1 januari 2011 voor het<br />

eerst een pgb krijgen en wor<strong>de</strong>n geïndiceerd<br />

voor verblijf, krijgen een budget dat<br />

minstens € 7.350 lager ligt dan voorheen.<br />

Als u al een pgb hebt, geldt <strong>de</strong>ze bezuiniging<br />

niet voor u. U hebt dit jaar, 2011, <strong>de</strong><br />

garantie dat u het budget behoudt dat u<br />

is toegekend. Dit heet: budgetgarantie.<br />

De bezuiniging geldt overigens niet voor<br />

mensen die niet zijn geïndiceerd voor verblijf.<br />

Ook budgethou<strong>de</strong>rs die in 2011 voor<br />

het eerst een zorgzwaartepakket krijgen<br />

(dus nieuwe instroom) en die in <strong>de</strong> eerste<br />

zes maan<strong>de</strong>n van 2011 in een met een pgb<br />

gefinancierd wooninitiatief gaan wonen,<br />

krijgen budgetgarantie <strong>op</strong> het niveau van<br />

2010 en krijgen dit jaar niet te maken met<br />

<strong>de</strong> bezuiniging.<br />

Sommige budgethou<strong>de</strong>rs weten niet of zij<br />

wel of niet een zorgzwaartepakket hebben.<br />

Om te weten te komen hoe u geïndiceerd<br />

bent, kunt u uw indicatiebesluit van<br />

het CIZ of Bureau Jeugdzorg doorlezen.<br />

Komt u er niet uit en wilt u het zeker<br />

weten, belt u dan naar <strong>de</strong> indicatiesteller.<br />

NIEUW: In <strong>de</strong> recent herziene slimme lijst<br />

‘<strong>Zorg</strong>zwaartepakket’ van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> leest u<br />

er veel meer over. Deze slimme lijst is te<br />

vin<strong>de</strong>n <strong>op</strong> www.pgb.nl > informatie om te<br />

downloa<strong>de</strong>n > Slimme lijstjes.<br />

22<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

23


het verhaal<br />

pgb nu en in <strong>de</strong> toekomst<br />

Pgb nu en in <strong>de</strong> toekomst<br />

VVD en GroenLinks willen<br />

een goed en soli<strong>de</strong> pgb<br />

De motie over het pgb, die eind <strong>de</strong>cember in <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Kamer werd aangenomen, bleek in <strong>de</strong><br />

praktijk erg na<strong>de</strong>lig uit te pakken voor nieuwe, <strong>thuis</strong> wonen<strong>de</strong> budgethou<strong>de</strong>rs met een pgbzorgzwaartepakket<br />

(zzp). Daarnaast kwamen bijna geruisloos an<strong>de</strong>re ingrepen in het kielzog<br />

van <strong>de</strong>ze grote bezuiniging mee. Aline Saers, directeur van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>, ging <strong>op</strong> bezoek bij <strong>de</strong><br />

hoofdrolspeelsters van het <strong>de</strong>cember<strong>de</strong>bat: Linda Voortman (GroenLinks) en Tamara Venrooy<br />

(VVD), <strong>op</strong> zoek naar hun visie <strong>op</strong> het pgb, voor nu en in <strong>de</strong> toekomst.<br />

Tekst: Martha Vlastuin | Fotografie: Peter Damen<br />

Linda Voortman, GroenLinks:<br />

Een pgb moet toegankelijk<br />

zijn voor ie<strong>de</strong>reen die zelf<br />

<strong>de</strong> regie wil voeren<br />

Voor Linda Voortman (GroenLinks) is het<br />

gesprek met Aline Saers, directeur van <strong>Per</strong><br />

<strong>Saldo</strong> een soort warming-up voor het februari<strong>de</strong>bat<br />

over het pgb, dat diezelf<strong>de</strong> middag plaatsvindt in <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> Kamer. Ze heeft zich goed voorbereid en is<br />

gemotiveerd om het pgb <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> kant <strong>op</strong> te loodsen.<br />

Aline: “Maakt u zich ook zorgen over <strong>de</strong> ontwikkelingen<br />

rondom het pgb?”<br />

“U weet dat wij groot voorstan<strong>de</strong>r zijn van het pgb.<br />

Wij zien het als hét mid<strong>de</strong>l om eigen regie te kunnen<br />

voeren. Waarom dat zo belangrijk is, hoef ik u ver<strong>de</strong>r<br />

niet uit te leggen. Als we kijken naar <strong>de</strong> huidige situatie,<br />

dan maak ik me zorgen. In het regeerakkoord is er<br />

veel aandacht voor zorg in instellingen, daar gaat zelfs<br />

extra geld naartoe. Over mensen die hun zorg zelf willen<br />

regelen, wordt door <strong>de</strong>ze regering an<strong>de</strong>rs beslist.<br />

Zeker, het is heel mooi dat het pgb tot een wettelijk<br />

recht wordt gemaakt, maar wat stelt het pgb nog voor<br />

als er maatregelen wor<strong>de</strong>n getroffen die het gebruik<br />

ervan ernstig beperken? Als <strong>de</strong> budgetten zodanig<br />

wor<strong>de</strong>n verlaagd dat mensen zon<strong>de</strong>r eigen geld er<br />

geen gebruik meer van kunnen maken? Het pgb wordt<br />

zo een mid<strong>de</strong>l dat er alleen kan zijn voor mensen met<br />

een dikkere portemonnee. Ik zou het heel erg vin<strong>de</strong>n<br />

als het die kant <strong>op</strong>gaat.”<br />

Aline: “Welke kant moet het <strong>op</strong> met het pgb?”<br />

“Het pgb moet toegankelijk zijn voor ie<strong>de</strong>reen en niet<br />

alleen voor mensen die wat meer te beste<strong>de</strong>n hebben.<br />

Het pgb moet verschillend inzetbaar zijn, <strong>thuis</strong> of in<br />

<strong>de</strong> pgb-wooninitiatieven. De plannen van <strong>de</strong> <strong>staat</strong>ssecretaris<br />

wijzen er naar mijn i<strong>de</strong>e sterk <strong>op</strong>, dat zij<br />

meer waar<strong>de</strong>ring heeft voor <strong>de</strong> georganiseer<strong>de</strong> zorg.<br />

Dat valt bijvoorbeeld af te lei<strong>de</strong>n uit <strong>de</strong> discussie over<br />

<strong>de</strong> minimale grootte van wooninitiatieven. Daar wil<br />

ze eigenlijk mini-instellinkjes van maken. Onze visie<br />

is: laat 1000 bloemen bloeien, laat mensen hun zorg<br />

organiseren zoals zij het willen. De <strong>staat</strong>ssecretaris wil<br />

institutionaliseren, dat willen wij juist niet.”<br />

Aline: "Maar waarom moet er dan bezuinigd wor<strong>de</strong>n?"<br />

“Je kunt niet alleen ‘nee, nee, nee’ zeggen tegen <strong>de</strong><br />

plannen van <strong>de</strong> regering. Wij kijken natuurlijk ook naar<br />

mogelijke <strong>op</strong>lossingen. Ga eerst eens heel gericht kijken<br />

naar <strong>de</strong> frau<strong>de</strong>bestrijding, daar valt winst te behalen.<br />

Daarnaast is het belangrijk dat zorg in natura zich<br />

meer toespitst <strong>op</strong> wat mensen willen en wat mensen<br />

vragen. Het pgb is tenslotte niet voor ie<strong>de</strong>reen weggelegd,<br />

mensen moeten er niet ingeduwd wor<strong>de</strong>n vanwege<br />

gebrek aan zorg van een instelling.<br />

De zorg die iemand nodig heeft, is een on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van<br />

zijn hele leven, levensbreed én levenslang. Ik zou het<br />

heel mooi vin<strong>de</strong>n als het pgb levensbreed inzetbaar<br />

>><br />

24<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

25


het verhaal<br />

pgb nu en in <strong>de</strong> toekomst<br />

zou wor<strong>de</strong>n gemaakt, ook voor wonen, on<strong>de</strong>rwijs en<br />

werken.”<br />

Aline: “Wat gaat u in het <strong>de</strong>bat met <strong>de</strong> <strong>staat</strong>ssecretaris<br />

benadrukken?”<br />

“In <strong>de</strong> eerste plaats wil ik graag uitleg over <strong>de</strong> motie<br />

die is aangenomen in <strong>de</strong>cember. Die legt <strong>de</strong> <strong>staat</strong>ssecretaris<br />

veel te smal uit. Nu behou<strong>de</strong>n <strong>de</strong> mensen die<br />

voor 1 juli in wooninitiatieven gaan wonen budgetgarantie.<br />

Ik vind dat er geen on<strong>de</strong>rscheid gemaakt mag<br />

wor<strong>de</strong>n tussen mensen die in wooninitiatieven gaan<br />

wonen en mensen die <strong>thuis</strong> willen blijven wonen. Ik<br />

dien een motie in als ik hier vandaag onvoldoen<strong>de</strong> antwoord<br />

<strong>op</strong> krijg.<br />

“De maatregel dat budgethou<strong>de</strong>rs niet mogen werken<br />

voor budgethou<strong>de</strong>rs moet van tafel. Alsof mensen<br />

met een beperking niet a<strong>de</strong>quaat genoeg zijn om te<br />

werken. We moeten juist stimuleren dat mensen met<br />

een beperking werken, al hebben zij een pgb voor bijvoorbeeld<br />

persoonlijke verzorging. Ik verwacht dat <strong>de</strong><br />

<strong>staat</strong>ssecretaris vanmiddag gaat zeggen: ‘Je hebt gelijk,<br />

dat gaan we niet zo doen’.<br />

“De 3% korting zal niet terug te draaien zijn, maar ik<br />

ga er wel <strong>op</strong> wijzen dat <strong>de</strong>ze maatregel ertoe bijdraagt<br />

dat het pgb een luxemid<strong>de</strong>l gaat wor<strong>de</strong>n. Daar zal ik<br />

direct onze toekomstvisie aan verbin<strong>de</strong>n, namelijk<br />

een pgb toegankelijk voor ie<strong>de</strong>reen die eigen regie wil<br />

voeren.<br />

“De sleutel naar een goe<strong>de</strong> inzet van het pgb ligt bij <strong>de</strong><br />

indicatiestelling. Die mening <strong>de</strong>el ik met <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>. De<br />

indicatie moet aansluiten bij <strong>de</strong> zorgbehoefte. Ik verwacht<br />

dat <strong>de</strong> <strong>staat</strong>ssecretaris dit punt zal verwerken in<br />

haar visie die ze voor <strong>de</strong> zomer kenbaar zal maken.”<br />

Aline: “Wat wilt u onze vereniging <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> als <strong>op</strong>dracht<br />

meegeven?<br />

“Ga zo door, zou ik zeggen. Ik heb met heel veel organisaties<br />

te maken <strong>op</strong> het gebied van zorg en wonen. Wat<br />

je merkt is dat organisaties vaak met mod<strong>de</strong>r gooien.<br />

Nu is er tegenwoordig ook best veel kritiek te uiten,<br />

maar daarnaast moet je ook met <strong>op</strong>lossingen komen.<br />

<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> zit stevig <strong>op</strong> <strong>de</strong> inhoud. Jullie zijn kritisch,<br />

maar <strong>de</strong>nken ook mee en jullie komen met <strong>op</strong>lossingen.<br />

Dat past heel erg bij <strong>de</strong> manier waar<strong>op</strong> ik in <strong>de</strong><br />

politiek sta.”<br />

Voor Festival 5D maakte Henk Zwart met twee mimespelers en<br />

een groep jonge acteurs met een handicap een voorstelling <strong>op</strong><br />

basis van improvisatie.<br />

Tamara Venrooy, VVD:<br />

“We moeten lastige discussies<br />

niet langer uit <strong>de</strong> weg te gaan”<br />

Wat <strong>op</strong>valt <strong>op</strong> <strong>de</strong> werkkamer van Tamara<br />

Venrooy zijn <strong>de</strong> kleurrijke schil<strong>de</strong>rijen.<br />

Eén ervan stelt een molen voor, geschil<strong>de</strong>rd door<br />

Sylvester, een kunstenaar van een dagcentrum. Hij verko<strong>op</strong>t<br />

niet zomaar zijn schil<strong>de</strong>rijen en ze moest eerst<br />

toestemming krijgen om zijn schil<strong>de</strong>rij überhaupt te<br />

mogen k<strong>op</strong>en. Uit haar verhaal blijkt onmiskenbaar<br />

haar betrokkenheid bij <strong>de</strong> zorg. Maar hoe ziet zij haar<br />

rol en die van haar partij in die zorg, als het gaat om<br />

het pgb?<br />

Aline: “Maakt u zich ook zorgen over <strong>de</strong> ontwikkelingen<br />

rondom het pgb?”<br />

“Voor ons is het pgb sinds jaar en dag een instrument<br />

dat we koesteren, omdat het bij uitstek geschikt is om<br />

eigen regie te voeren en keuzevrijheid waarborgt. Dat<br />

zijn voor onze partij belangrijke waar<strong>de</strong>n. Juist voor<br />

mensen die vanwege een chronische ziekte of beperking<br />

hun grip dreigen te verliezen <strong>op</strong> vele terreinen,<br />

is het zo belangrijk om grip te hebben <strong>op</strong> <strong>de</strong> zorg die<br />

zijzelf nodig hebben, in het leven zoals zij dat zelf willen<br />

lei<strong>de</strong>n. Het pgb is ingevoerd voor levensbre<strong>de</strong> en<br />

levenslange zorg. Vanaf 2003 is een pgb mogelijk voor<br />

alle doelgroepen, die een indicatie kunnen krijgen voor<br />

alle soorten van zorg binnen <strong>de</strong> AWBZ. Daar is volgens<br />

mij wel het begin van <strong>de</strong> huidige problemen ontstaan.<br />

Het pgb is in <strong>de</strong> jaren na 2003 uitermate snel in<br />

omvang gestegen en dreigt nu ten on<strong>de</strong>r te gaan aan<br />

haar eigen p<strong>op</strong>ulariteit. Ik vind het meest belangrijke<br />

dat mensen die levensbre<strong>de</strong> en levenslange zorg nodig<br />

hebben, kunnen kiezen voor een pgb. Dat moet <strong>de</strong> kern<br />

zijn van het toekomstig pgb: het moet een bewuste<br />

keuze zijn van mensen. Die kan je alleen maken als er<br />

te kiezen valt en er dus ook een goed aanbod van zorg<br />

in natura voorhan<strong>de</strong>n is. Het pgb kan pas goed functioneren,<br />

als <strong>de</strong> zorg in natura een re<strong>de</strong>lijk alternatief<br />

biedt.<br />

Na 2013 wordt een an<strong>de</strong>r schakelpunt het moment<br />

waar<strong>op</strong> <strong>de</strong> lichtere vormen van zorg door gemeenten<br />

overgenomen gaan wor<strong>de</strong>n. Daar moeten we wel naartoe.<br />

Wij zullen er overigens voor pleiten dat gemeenten<br />

altijd <strong>de</strong> mogelijkheid van een pgb aan hun burgers<br />

moet aanbie<strong>de</strong>n, als er geen passen<strong>de</strong> collectieve<br />

vorm van zorg beschikbaar is.”<br />

Aline: “Wat gaat u in het <strong>de</strong>bat met <strong>de</strong> <strong>staat</strong>ssecretaris<br />

benadrukken?”<br />

“In <strong>de</strong> eerste plaats het punt dat budgethou<strong>de</strong>rs geen<br />

budgethou<strong>de</strong>rs mogen helpen. Daarover heb ik veel<br />

mails ontvangen, waaruit blijkt dat dit voor mensen<br />

slecht uitpakt.<br />

Ver<strong>de</strong>r heb ik kennis genomen van <strong>de</strong> problemen van<br />

mensen die <strong>thuis</strong> wonen als zij hun budgetgarantie<br />

gaan verliezen. Het gaat hier om mensen die volledig<br />

afhankelijk zijn van zorg. Mensen met een lichamelijk<br />

of verstan<strong>de</strong>lijke beperking. Zoals <strong>de</strong> va<strong>de</strong>r met ALS die<br />

<strong>thuis</strong> willen blijven wonen, bij zijn gezin. Of <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs<br />

die <strong>thuis</strong> voor hun kind willen blijven zorgen. Die groep<br />

is urgent. De sleutel ligt bij <strong>de</strong> indicatiestelling. Daar<br />

moet dit voorjaar meer dui<strong>de</strong>lijkheid over komen.”<br />

Aline: “De motie die in <strong>de</strong>cember werd aangenomen,<br />

leid<strong>de</strong> tot een an<strong>de</strong>r resultaat dan u bedoel<strong>de</strong>. Wat<br />

vindt u nu: legt u zich erbij neer dat <strong>de</strong> <strong>staat</strong>ssecretaris<br />

haar plannen doorvoert of zegt u: ga als <strong>de</strong> bliksem<br />

eerst een visie ontwikkelen?”<br />

“We hebben <strong>de</strong> motie met een aantal partijen samengesteld.<br />

Er is een uitzon<strong>de</strong>ring gemaakt voor mensen<br />

die naar een wooninitiatief gaan. Dat voelt als heel<br />

oneerlijk naar <strong>de</strong> mensen die <strong>thuis</strong> wonen. De kans dat<br />

het <strong>de</strong>cemberbesluit wordt teruggedraaid is echter<br />

heel klein. Wat ik wil is dat er zo snel mogelijk hel<strong>de</strong>rheid<br />

komt over <strong>de</strong> indicatiestelling. Is er een mogelijkheid<br />

om extra zorgzwaarte te indiceren ook aan budgethou<strong>de</strong>rs,<br />

wat tot nu toe niet mogelijk is. Deze mensen<br />

komen nu in <strong>de</strong> knel, ze dreigen te moeten wor<strong>de</strong>n<br />

<strong>op</strong>genomen in een verpleeghuis. Voor hen is <strong>de</strong>stijds<br />

<strong>de</strong> budgetgarantie ingesteld, omdat zij het an<strong>de</strong>rs niet<br />

red<strong>de</strong>n. Laat dui<strong>de</strong>lijk zijn dat wij niet willen dat het<br />

pgb een rijke-luis-instrument wordt. Het moet een<br />

instrument zijn voor alle mensen die bewust ervoor<br />

kiezen <strong>de</strong> eigen regie over hun leven te willen voeren.”<br />

>><br />

26<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

27


het verhaal<br />

pgb nu en in <strong>de</strong> toekomst<br />

Aline: “Wat vindt u van <strong>de</strong> maatregel omtrent <strong>de</strong> maximale<br />

tarieven? Een groep budgethou<strong>de</strong>rs die hierdoor<br />

buiten <strong>de</strong> boot dreigt te vallen, is bijvoorbeeld die van<br />

<strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren, die professionele, <strong>op</strong> hun ontwikkeling<br />

gerichte begeleiding krijgen, zodat zij weer wor<strong>de</strong>n<br />

toegelaten in het speciaal on<strong>de</strong>rwijs.”<br />

“Dit punt is naar mijn oor<strong>de</strong>el on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> toekomstige<br />

discussie over <strong>de</strong> visie <strong>op</strong> het pgb. Voor ons<br />

is <strong>de</strong> eigen verantwoor<strong>de</strong>lijkheid van <strong>de</strong> budgethou<strong>de</strong>r<br />

een wezenlijk punt. Voor welk bedrag met welke zorgverlener<br />

hij zijn zorg regelt, bepaalt hij zelf. Daar legt<br />

hij verantwoording voor af, zodat wordt gecontroleerd<br />

of hij dit doet binnen <strong>de</strong> grenzen van <strong>de</strong> regelgeving.<br />

Wat wij willen is, dat mensen toereiken<strong>de</strong> zorg kunnen<br />

ink<strong>op</strong>en, die past bij <strong>de</strong> zorg waarvoor zij geïndiceerd<br />

zijn. Ik <strong>de</strong>nk dat we <strong>de</strong> ruimte moeten nemen om over<br />

<strong>de</strong> situatie zoals die nu be<strong>staat</strong> heen te kijken, een<br />

stapje hoger te gaan staan, zodat we kunnen vaststellen<br />

wat werkelijk nodig is voor mensen die langdurige<br />

zorg nodig hebben en voor wie, zon<strong>de</strong>r het pgb, geen<br />

re<strong>de</strong>lijk alternatief be<strong>staat</strong>. Het moet niet zo zijn dat<br />

<strong>de</strong> zorg aan <strong>de</strong>ze groep, waarvoor het pgb tenslotte<br />

bedoeld is, in het gedrang komt door <strong>de</strong> enorme toename<br />

van lichtere vormen van zorg, zoals huishou<strong>de</strong>lijke<br />

hulp en een paar uur begeleiding per week. Deze<br />

discussie, die best lastig zal wor<strong>de</strong>n, moeten we niet<br />

langer uit <strong>de</strong> weg gaan.”<br />

Aline: “Voordat ik mijn laatste vraag stel, wilt u zelf nog<br />

iets <strong>de</strong>len aan onze lezers?<br />

“Ja graag, een hartekreet! Ik snap dat er over <strong>de</strong> frau<strong>de</strong>gevoeligheid<br />

van het pgb wordt gesproken, maar ik<br />

vind het niet goed dat dit punt <strong>de</strong> discussie, <strong>de</strong> visie <strong>op</strong><br />

het pgb vertroebelt. In <strong>de</strong> praktijk blijkt dat het meren<strong>de</strong>el<br />

van <strong>de</strong> budgethou<strong>de</strong>rs te goe<strong>de</strong>r trouw han<strong>de</strong>lt<br />

en graag wil verantwoor<strong>de</strong>n. Door <strong>de</strong> discussie steeds<br />

te richten <strong>op</strong> frau<strong>de</strong> gaan we aan <strong>de</strong> essentie van het<br />

pgb voorbij. Frau<strong>de</strong> moet vanzelfsprekend bestre<strong>de</strong>n<br />

wor<strong>de</strong>n, maar het moet niet alleen daar over gaan.”<br />

Aline: “Wat wilt u onze vereniging <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> als <strong>op</strong>dracht<br />

meegeven?<br />

“Ik ho<strong>op</strong> dat jullie blijven doen wat je nu doet. Dat zal<br />

al lastig genoeg wor<strong>de</strong>n. Waakhond zijn en tegelijkertijd<br />

gesprekspartner. Altijd bereid om aan te geven<br />

waar het mis gaat, vanuit <strong>de</strong> gedachte ‘hoe kunnen<br />

we het beter maken’. Dat is uitermate constructief. Die<br />

houding blijkt ook altijd uit <strong>de</strong> stukken die ik van jullie<br />

krijg. Dus niet veran<strong>de</strong>ren, gewoon zo doorgaan!”<br />

28<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

Den Haag van <strong>de</strong>cember<br />

2010 t/m februari 2011<br />

December 2010<br />

De aflo<strong>op</strong> van het <strong>de</strong>bat in <strong>de</strong>cember 2010 was een frustreren<strong>de</strong> ervaring<br />

voor <strong>de</strong> meeste <strong>op</strong>positiepartijen én voor veel budgethou<strong>de</strong>rs. De ingedien<strong>de</strong><br />

motie van <strong>de</strong> <strong>op</strong>positie, waardoor <strong>de</strong> pgb-wachtlijst zou wor<strong>de</strong>n<br />

beëindiging en <strong>de</strong> voorgenomen maatregelen voor het pgb zou<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n<br />

uitgesteld, leek te wor<strong>de</strong>n aangenomen. Een politieke manoeuvre<br />

zorg<strong>de</strong> ervoor dat een vergelijkbare motie van <strong>de</strong> coalitiepartijen werd<br />

aanvaard. Niet leuk voor <strong>de</strong> <strong>op</strong>positie die geen eer naar hard werken<br />

kreeg, maar voor budgethou<strong>de</strong>rs was dit min<strong>de</strong>r belangrijk, voor hen tel<strong>de</strong><br />

immers het resultaat. De voorzichtige juichstemming werd al gauw in <strong>de</strong><br />

kiem gesmoord, toen bleek dat <strong>de</strong> motie <strong>op</strong> geheel an<strong>de</strong>re wijze moest<br />

wor<strong>de</strong>n uitgelegd. De korting van 3 procent ging door plus <strong>de</strong> korting <strong>op</strong><br />

<strong>de</strong> zzp's voor nieuwe budgethou<strong>de</strong>rs; alleen <strong>de</strong> nieuwe budgethou<strong>de</strong>rs<br />

die voor 1 juni in een wooninitiatief gaan wonen wor<strong>de</strong>n hiervan uitgezon<strong>de</strong>rd.<br />

Voor <strong>de</strong>ze groep wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> nieuwe tarieven een half jaar <strong>op</strong>geschort.<br />

Hoe dit heeft kunnen gebeuren is voor <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> nog altijd een<br />

raadsel.<br />

Een aantal weken ver<strong>de</strong>r, waarin intensief werd gelobbyd, en kritische<br />

Kamervragen wer<strong>de</strong>n gesteld, zien we dat <strong>de</strong> <strong>staat</strong>ssecretaris een aantal<br />

besluiten heeft moeten bijstellen:<br />

• <strong>de</strong> afbouw van <strong>de</strong> budgetgarantie is voorl<strong>op</strong>ig uitgesteld; <strong>de</strong> <strong>staat</strong>ssecretaris<br />

neemt voor <strong>de</strong> zomer van 2011 een besluit<br />

• <strong>de</strong> strenge criteria voor kortdurend verblijf zijn inmid<strong>de</strong>ls voor ruimere uitleg<br />

vatbaar (zie het slimme lijstje van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> over kortdurend verblijf)<br />

• <strong>de</strong> maximale tarieven blijken niet in alle gevallen hanteerbaar; uitzon<strong>de</strong>ringen<br />

zijn inmid<strong>de</strong>ls mogelijk<br />

<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> stuurt brief voor februari<strong>de</strong>bat<br />

Op 16 februari was er <strong>op</strong>nieuw een <strong>de</strong>bat met <strong>staat</strong>ssecretaris mevrouw<br />

Veldhuijzen van Zanten. <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> stuur<strong>de</strong> een brief naar <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

Kamer. Daarin <strong>staat</strong> on<strong>de</strong>r meer:<br />

• De korting van 3% laat sporen na. Zo horen we dat veel budgethou<strong>de</strong>rs<br />

geconfronteerd wor<strong>de</strong>n met gestegen prijzen voor dienstverlening aan<br />

huis en in wooninitiatieven. De rekeningen gaan omhoog, terwijl <strong>de</strong><br />

pgb’s naar bene<strong>de</strong>n zijn gegaan.<br />

• De afgel<strong>op</strong>en maand hebben meer dan 18.500 mensen hun zorg geuit<br />

<strong>op</strong> petitie.nl. Velen hebben ook e-mails en brieven gestuurd naar<br />

Twee<strong>de</strong> Kamerle<strong>de</strong>n.<br />

• De afgegeven pgb-beschikkingen voor 2011 laten mensen met een aanspraak<br />

‘langdurig verblijf’ zwart <strong>op</strong> wit zien hoe fors zij wor<strong>de</strong>n gekort<br />

als <strong>de</strong> budgetgarantie in 2014 vervalt. Ze <strong>de</strong>nken dat er een fout is<br />

gemaakt in <strong>de</strong> berekening en kunnen niet geloven dat dit hen te wachten<br />

<strong>staat</strong>.<br />

• Wooninitiatieven met een pgb vrezen voor hun voortbestaan en weten<br />

zich geen raad hoe ze toch goe<strong>de</strong> zorg moeten realiseren.<br />

• Voor mensen met een zzp die voor het<br />

eerst een pgb krijgen en <strong>thuis</strong> willen<br />

blijven wonen, wordt het vrijwel onmogelijk<br />

<strong>de</strong> benodig<strong>de</strong> zorg in te k<strong>op</strong>en.<br />

Vooral mensen die meer<strong>de</strong>re beperkingen<br />

hebben, komen in <strong>de</strong> problemen.<br />

Wij vin<strong>de</strong>n dat eerst <strong>de</strong>ze problemen<br />

moeten wor<strong>de</strong>n <strong>op</strong>gelost. Pas daarna kan<br />

een <strong>de</strong>finitieve bekostiging voor het pgbzzp<br />

wor<strong>de</strong>n vastgesteld.<br />

Oplossing: kijk naar <strong>de</strong> werkelijke<br />

zorgvraag<br />

In onze brief geven we ver<strong>de</strong>r aan dat <strong>de</strong><br />

<strong>op</strong>lossing ons inziens gezocht moet wor<strong>de</strong>n<br />

in een indicatiestelling die aansluit<br />

<strong>op</strong> <strong>de</strong> zorgvraag. De <strong>staat</strong>ssecretaris had<br />

daar in <strong>de</strong>cember 2011 zelf al een <strong>de</strong>ur<br />

voor <strong>op</strong>en gezet. <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> steunt <strong>de</strong>ze<br />

<strong>op</strong>lossingsrichting van harte. Ons uitdrukkelijke<br />

verzoek is een indicatie mogelijk<br />

te maken die aansluit <strong>op</strong> <strong>de</strong> individuele<br />

zorgvraag. Alleen zo kan wor<strong>de</strong>n voorkomen<br />

dat <strong>de</strong> zorg <strong>thuis</strong> en in pgbwooninitiatieven<br />

in drijfzand wegzakken<br />

en omvallen. De volledige brief leest u <strong>op</strong><br />

www.pgb.nl.<br />

Voorafgaand aan het <strong>de</strong>bat<br />

Voorafgaand aan het <strong>de</strong>bat overhandig<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> heer Rob Hansen, zelf budgethou<strong>de</strong>r<br />

en initiatiefnemer van <strong>de</strong> website ‘budgethou<strong>de</strong>rs<br />

voor budgethou<strong>de</strong>rs’, met steun<br />

van per <strong>Saldo</strong> een petitie aan <strong>de</strong> <strong>staat</strong>ssecretaris.<br />

Marlies Veldhuijzen van Zanten<br />

kondig<strong>de</strong> later in het <strong>de</strong>bat aan dat <strong>de</strong><br />

regel dat budgethou<strong>de</strong>rs geen budgethou<strong>de</strong>rs<br />

mogen helpen is <strong>op</strong>geschort. Een<br />

commissie vanuit het ministerie, waarin<br />

ook <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> zitting zal nemen, gaat<br />

on<strong>de</strong>rzoeken welke budgethou<strong>de</strong>rs wel of<br />

niet on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ze maatregel zou<strong>de</strong>n moeten<br />

vallen.<br />

Reactie Tamara Venrooy (VVD) na het <strong>de</strong>bat:<br />

“We hebben in dit <strong>de</strong>bat meters gemaakt. De<br />

algehele <strong>op</strong>vatting is dat het pgb een instrument<br />

is voor eigen regie. Dat is een doelpunt.<br />

Maar ik zie ook dat er veel water door <strong>de</strong><br />

Maas moet gaan voordat we daar echt zijn.”<br />

Reactie Linda Voortman (GroenLInks) na het <strong>de</strong>bat:<br />

“De motie van <strong>de</strong>cember wil<strong>de</strong> budgetgarantie bewerkstelligen voor<br />

alle mensen met een zzp en niet alleen voor <strong>de</strong> nieuwe mensen die<br />

voor 1 juli met een pgb in een wooninitiatief gaan wonen. Daarom<br />

wil ik <strong>op</strong>nieuw een motie indienen om dit dui<strong>de</strong>lijk te krijgen. Maar<br />

dat lukt alleen als <strong>de</strong> an<strong>de</strong>ren partijen akkoord gaan met een voortzetting<br />

van dit algemeen overleg, waar ik om heb gevraagd.”<br />

De motie werd ingediend maar werd niet door een meer<strong>de</strong>rheid gesteund.<br />

Uitkomst februari<strong>de</strong>bat<br />

De bezuinigingen die in <strong>de</strong>cember vorig<br />

jaar wer<strong>de</strong>n aangekondigd gaan gewoon<br />

door. Alleen <strong>de</strong> maatregel dat een budgethou<strong>de</strong>r<br />

niet mag werken voor een an<strong>de</strong>re<br />

budgethou<strong>de</strong>r is voorl<strong>op</strong>ig <strong>op</strong>geschort.<br />

In het <strong>de</strong>bat probeer<strong>de</strong>n GroenLinks,<br />

PvdA , D66 en Christen Unie tevergeefs<br />

<strong>de</strong> uitleg van <strong>de</strong> motie te verbre<strong>de</strong>n. VVD<br />

en CDA gingen er niet <strong>op</strong> in en vestigen<br />

hun ho<strong>op</strong> <strong>op</strong> <strong>de</strong> pgb-visiebrief die in het<br />

voorjaar uitkomt. Hierin komen <strong>de</strong> maatregelen<br />

die voor een goed en soli<strong>de</strong> pgb<br />

moeten zorgen. GroenLinks kwam met<br />

een nieuwe motie komen om alsnog <strong>de</strong><br />

budgetgarantie te verbre<strong>de</strong>n, maar <strong>de</strong>ze<br />

haal<strong>de</strong> geen meer<strong>de</strong>rheid.<br />

Wel is er <strong>de</strong> afspraak gemaakt dat mensen<br />

die <strong>thuis</strong> wonen en in <strong>de</strong> problemen<br />

komen doordat hun budget te laag is zich<br />

kunnen mel<strong>de</strong>n bij <strong>de</strong> le<strong>de</strong>nlijn of per<br />

e-mail naar info@pgb.nl.<br />

Een an<strong>de</strong>r positief punt is dat <strong>de</strong> Christen<br />

Unie <strong>de</strong> <strong>staat</strong>ssecretaris aanspoor<strong>de</strong> om<br />

nu echt werk te gaan maken van het participatiebudget.<br />

Deze partij vindt dat we<br />

te ver afdrijven van het plan om serieus<br />

te gaan kijken hoe één budget kan wor<strong>de</strong>n<br />

ingevoerd <strong>op</strong> alle levensterreinen.<br />

De enige maatregel die voorl<strong>op</strong>ig van<br />

tafel is, is dat budgethou<strong>de</strong>rs niet meer<br />

voor elkaar mogen werken. Het was <strong>de</strong><br />

<strong>staat</strong>ssecretaris dui<strong>de</strong>lijk gewor<strong>de</strong>n dat<br />

er juist veel goe<strong>de</strong> voorbeel<strong>de</strong>n zijn van<br />

budgethou<strong>de</strong>rs die voor an<strong>de</strong>re budgethou<strong>de</strong>rs<br />

werken.<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

29


het verhaal<br />

kortdurend verblijf<br />

Kortdurend verblijf is geen luxe<br />

Huisgenoten hou<strong>de</strong>n het vol<br />

dankzij vakantie- en logeer<strong>op</strong>vang<br />

Vanaf 1 januari 2011 is kortdurend verblijf - voorheen tij<strong>de</strong>lijk verblijf - voor het<br />

eerst apart in <strong>de</strong> regeling van <strong>de</strong> AWBZ <strong>op</strong>genomen. Dat betekent dat <strong>de</strong> functie<br />

kortdurend verblijf is verankerd in <strong>de</strong> regeling en tegen alle indianenverhalen in<br />

blijft bestaan. Min<strong>de</strong>r positief is dat <strong>de</strong> criteria zijn aangescherpt. Belangrijkste<br />

veran<strong>de</strong>ring is, dat een indicatie kortdurend verblijf alleen nog wordt gegeven als<br />

<strong>de</strong> budgethou<strong>de</strong>r permanent toezicht nodig heeft en hij in een situatie verkeert<br />

waarin <strong>de</strong> mantelzorger moet wor<strong>de</strong>n ontlast (<strong>de</strong> zogenoem<strong>de</strong> respijtzorg). Hoe<br />

<strong>de</strong>ze ontwikkeling uitpakt in <strong>de</strong> praktijk, volgt <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> <strong>op</strong> <strong>de</strong> voet. In dit artikel<br />

vertellen Jeannette en Astrid waarom het logeren voor hen geen luxe is, maar<br />

pure noodzaak. Hun ervaringen laten ver<strong>de</strong>r zien waar u een goed logeerhuis aan<br />

kunt herkennen en hoe u dit kunt vin<strong>de</strong>n.<br />

Tekst: Martha Vlastuin - Fotografie: Peter Damen<br />

Jeannette en Johan<br />

“Even geen claim, dat heb ik nodig om het<br />

<strong>de</strong> rest van het jaar vol te kunnen hou<strong>de</strong>n”<br />

Johan was tien jaar gele<strong>de</strong>n een vitale<br />

50+-er. Actief, sportief, rookte niet,<br />

dronk niet. De hart- en a<strong>de</strong>mstilstand<br />

<strong>op</strong> zijn 55-ste kwam daarom totaal<br />

onverwacht. Sindsdien kan hij zichzelf<br />

niet meer verzorgen. Hij is spastisch<br />

en kan niet meer spreken. Zijn vrouw<br />

Jeannette houdt <strong>de</strong> verzorging <strong>thuis</strong><br />

vol, dankzij <strong>de</strong> intermezzo’s van drie,<br />

soms vier weken vakantie per jaar. Ze<br />

ho<strong>op</strong>t van harte dat ze <strong>de</strong>ze mogelijkheid<br />

behoudt.<br />

“Het gebeur<strong>de</strong> <strong>op</strong> <strong>de</strong> tennisbaan, nu tien jaar gele<strong>de</strong>n”,<br />

vertelt Jeannette. “Johan werd gereanimeerd, maar<br />

zakte weg in een diepe coma die meer dan tien dagen<br />

duur<strong>de</strong>.” Een van <strong>de</strong> gevolgen is, dat Johan niet meer<br />

kan spreken. Daar heeft hij het zelf zichtbaar moeilijk<br />

mee, maar ook zijn omgeving. Hij kan zich nauwelijks<br />

uiten, schreeuwt wel veelvuldig, vooral<br />

’s nachts. Er zijn inmid<strong>de</strong>ls veertien zorgverleners die<br />

voor hem werken. Zij zijn allemaal met hem vertrouwd<br />

geraakt. “Dat was een proces, dat tijd heeft gekost”,<br />

vertelt Jeannette. “Verzorgers moeten hem leren ken-<br />

nen om te weten wat hij wel of niet wil. Zij moeten<br />

zijn reacties leren herkennen en daar vervolgens goed<br />

<strong>op</strong> reageren.“<br />

Kwaliteit<br />

Dat is dan ook <strong>de</strong> belangrijkste re<strong>de</strong>n waarom<br />

Jeannette hem, samen met hun dochter, na an<strong>de</strong>rhalf<br />

jaar verpleging en verzorging in respectievelijk een<br />

ziekenhuis en een verpleeghuis, naar huis hebben<br />

gehaald. “Het was <strong>op</strong> kerstavond. Wat zijn we nog<br />

altijd blij met het pgb waardoor dit mogelijk is. Omdat<br />

Johan helemaal niets zelf kan, moet er veel gebeuren.<br />

Alleen al elke dag in bad, een massage en goed<br />

insmeren ter voorkoming van doorzitplekken. De krant<br />

wordt aan hem voorgelezen. Verzorgers gaan met hem<br />

wan<strong>de</strong>len. Hier dichtbij lo<strong>op</strong>t <strong>de</strong> Waal. Het is één <strong>op</strong><br />

één begeleiding. Zeer intensief. We hebben twee kleinkin<strong>de</strong>ren<br />

van 2 en 4 jaar. Die zijn <strong>op</strong>gegroeid met <strong>op</strong>a<br />

in <strong>de</strong> rolstoel. Dat hij schreeuwt, vin<strong>de</strong>n zij helemaal<br />

niet erg. Ze gaan samen met hem naar <strong>de</strong> speeltuin.<br />

Dan mogen ze bij hem <strong>op</strong> schoot zitten in <strong>de</strong> rolstoel.<br />

Prachtig vin<strong>de</strong>n ze dat.”<br />

Vakantie noodzakelijk<br />

De verzorging van Johan vergt veel van Jeannette.<br />

Een <strong>de</strong>el neemt ze zelf voor haar rekening, inclusief<br />

>><br />

30<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

31


het verhaal<br />

kortdurend verblijf<br />

Astrid, Rick, Tim en Kes<br />

“Tim is niet te veel, wij hebben alleen af en<br />

toe rust nodig om het vol te kunnen hou<strong>de</strong>n”<br />

het coördineren van <strong>de</strong> zorg. De nachten zijn sowieso<br />

voor haar. Juist ’s nachts is Johan erg onrustig. Dan<br />

schreeuwt hij vaak, wat Jeannette uit haar slaap<br />

houdt. Eén dag in <strong>de</strong> week heeft ze vrij. “Maar <strong>de</strong><br />

vakanties, in het voorjaar en in het najaar, daar kijk ik<br />

ontzettend naar uit. Even geen claim, alleen al naar<br />

bed kunnen gaan en <strong>op</strong>staan wanneer ik dat wil. Dat<br />

heb ik nodig om het <strong>de</strong> rest van het jaar vol te kunnen<br />

hou<strong>de</strong>n.”<br />

Een geschikt logeerhuis vin<strong>de</strong>n, blijkt in <strong>de</strong> praktijk<br />

een lastige klus. Jeannette had een plekje dichtbij huis<br />

gevon<strong>de</strong>n, in een verpleeghuis met een af<strong>de</strong>ling voor<br />

mensen die niet bejaard waren. Dat ging perfect. Het<br />

voor<strong>de</strong>el was dat zorgverleners die hem <strong>thuis</strong> verzorgen<br />

bij hem <strong>op</strong> bezoek kon<strong>de</strong>n gaan. Helaas is er in<br />

<strong>de</strong>ze instelling momenteel geen plek meer voor Johan.<br />

Jeannette on<strong>de</strong>rzoekt nu an<strong>de</strong>re mogelijkhe<strong>de</strong>n, maar<br />

hij zou ook gewoon <strong>thuis</strong> kunnen blijven, terwijl zij <strong>op</strong><br />

vakantie is. Het huis waarin ze wonen leent zich daar<br />

uitstekend voor. Ze wacht nu eerst <strong>de</strong> herindicatie<br />

dit voorjaar af, voordat ze <strong>de</strong>finitieve afspraken gaat<br />

maken.<br />

On<strong>de</strong>rvindt u problemen bij uw<br />

herindicatie wat betreft kortdurend<br />

verblijf? Meld het <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong><br />

via <strong>de</strong> telefonische le<strong>de</strong>nservice<br />

of info@pgb.nl.<br />

Astrid, moe<strong>de</strong>r van Tim (14), vertelt<br />

<strong>op</strong>enhartig over hun situatie. “Doordat<br />

Tim ADHD en PDD-NOS heeft, vraagt<br />

zijn gedrag veel van ons. Het is een<br />

extra taak, die we er met z’n allen bij<br />

hebben gekregen. Kes, zijn zusje van<br />

6, moet al <strong>op</strong> jonge leeftijd verstandig<br />

met haar broer omgaan, terwijl hij haar<br />

vaak ‘in <strong>de</strong> nek hijgt’. Rick, mijn twee<strong>de</strong><br />

echtgenoot, stoort zich aan <strong>de</strong> min<strong>de</strong>r<br />

respectvolle manier waar<strong>op</strong> Tim met<br />

mij om kan gaan. Het is niet zijn eigen<br />

zoon en dat voelt gewoon an<strong>de</strong>rs. Dat<br />

begrijp ik heel goed. En ikzelf, ja, ik ben<br />

heel veel met Tim bezig. Met regelen,<br />

controleren, herinneren, aansporen en<br />

<strong>op</strong> weg helpen. En vergeet hemzelf niet,<br />

hij heeft ook een extra taak: hij moet<br />

leren omgaan met zijn beperkingen,<br />

wat echt niet eenvoudig is.”<br />

Hoe <strong>de</strong> dag voor Tim begint<br />

‘s Ochtends krijgt hij ontbijt plus medicatie <strong>op</strong> bed.<br />

Zijn hyperactiviteit is te heftig voor een gezamenlijke<br />

maaltijd. Astrid: “We zijn dit gaan doen na een <strong>de</strong> tip,<br />

die we kregen van <strong>de</strong> leiding van <strong>de</strong> logeer<strong>op</strong>vang. Als hij<br />

uit zijn kamer komt, werkt <strong>de</strong> medicatie inmid<strong>de</strong>ls. Dat<br />

bevalt heel goed van bei<strong>de</strong> kanten. We beginnen <strong>de</strong> dag<br />

zon<strong>de</strong>r al te veel commotie. Alhoewel, zelfstandig aankle<strong>de</strong>n<br />

en zichzelf verzorgen is lastig voor Tim. ‘Ik heb niks<br />

om aan te trekken’, roept hij, al liggen zijn kleren klaar.<br />

Picto’s gebruiken in <strong>de</strong> badkamer? Ik heb het geprobeerd,<br />

maar hij kijkt er niet naar. Ik schrijf nu alles <strong>op</strong> een whiteboard.<br />

Tan<strong>de</strong>npoetsen doet hij niet uit zichzelf. Als hij zelf<br />

gel in zijn haar doet, ligt er een dikke klod<strong>de</strong>r boven<strong>op</strong><br />

zijn hoofd. Tim mag dan 14 zijn - en met zijn intelligentie<br />

is niks mis - maar hij lo<strong>op</strong>t zon<strong>de</strong>r controle zo met een<br />

vies gezicht, on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> pindakaas en choc<strong>op</strong>asta, <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur<br />

uit. Misschien mét zijn schooltas, maar dan zit er vaak<br />

niet alles in wat hij nodig heeft.”<br />

Grootste problemen<br />

Tim volgt het vmbo, theoretische leerweg, <strong>op</strong> het<br />

speciaal on<strong>de</strong>rwijs. “Zon<strong>de</strong>r zijn beperkingen zou hij,<br />

misschien <strong>de</strong> havo aankunnen”, vermoedt Astrid, “maar<br />

dat kan niet <strong>op</strong> zijn school. Door <strong>de</strong> regionale functie<br />

van <strong>de</strong> school is er weinig contact met klasgenoten. In<br />

<strong>de</strong> buurt heeft hij ook geen vrien<strong>de</strong>n. Hij zat <strong>op</strong> judo.<br />

Dat ging heel goed. Hij kwam met bekers en al <strong>thuis</strong>.<br />

Tot hij in een groep kwam waarin hij <strong>de</strong> jongste was en<br />

nooit meer won. Toen st<strong>op</strong>te hij. Op dit moment neemt<br />

zijn stiefbroer hem mee naar een vechtsport. Daar<br />

leert hij voor zichzelf <strong>op</strong> te komen en tegelijk rekening<br />

te hou<strong>de</strong>n met een an<strong>de</strong>r. Voor <strong>de</strong> rest doet hij niets, ja<br />

<strong>op</strong> ‘gamen’ na. Ik zit hem voortdurend achter <strong>de</strong> broek.<br />

Dat hij genoeg drinkt, gezond eet – want snacken uit<br />

<strong>de</strong> koelkast doet hij net als elke an<strong>de</strong>re puber ook hoor<br />

- dat hij zijn huiswerk maakt, zijn kamer <strong>op</strong>ruimt en<br />

noem maar <strong>op</strong>. Hiervoor krijgt hij trouwens ook twee<br />

keer in <strong>de</strong> week begeleiding. Het werkt veel beter wanneer<br />

ook iemand die buiten ons gezin <strong>staat</strong> hem <strong>de</strong><br />

weg wijst. Dit gaat goed, we stemmen alles goed <strong>op</strong><br />

elkaar af.”<br />

Logeren is leren voor Tim<br />

Met die paar uurtjes begeleiding is Astrid blij, maar<br />

met <strong>de</strong> logeer<strong>op</strong>vang is ze ontzettend blij. “Via internet<br />

vond ik een adres bij ons in <strong>de</strong> buurt. Ik googel<strong>de</strong> <strong>op</strong><br />

‘logeerhuis met vervoer’. Via forums las ik ervaringen<br />

van an<strong>de</strong>re ou<strong>de</strong>rs, die vaak het hele land af moesten<br />

reizen om hun kind bij een geschikt logeerhuis af te<br />

zetten en weer <strong>op</strong> te halen. Dat wil<strong>de</strong> ik niet, want wat<br />

heb je dan aan je vrij weekend. Wat een geluk dat Leuk<br />

en Stoer hier in West-Brabant zit. Zij halen hem <strong>op</strong> en<br />

brengen hem weer <strong>thuis</strong>. De communicatie is perfect,<br />

we weten precies wat er gaat gebeuren. Hoe laat ze<br />

hem vrijdagmiddag komen halen en waar ze naartoe<br />

gaan. Ze gaan altijd naar een bestaand bungalowpark,<br />

ergens in het land, telkens <strong>op</strong> een an<strong>de</strong>re plek. Een<br />

midweek in Walibi beviel zo goed dat ze daar vaker<br />

heengaan. Dat gebeurt in vakanties. Dan gaat Tim ook<br />

mee, voor zover het budget dit toelaat. Hij overwon<br />

daar zijn achtbaanangst! Voor Tim zijn dit geweldig<br />

belangrijke ervaringen.”<br />

>><br />

eigenwijs<br />

eigenwijs<br />

32<br />

nr 1 - 2011<br />

nr 1 - 2011<br />

33


het verhaal<br />

Logeren is noodzaak<br />

“Ik zou het heel erg vin<strong>de</strong>n als Tim het i<strong>de</strong>e zou krijgen<br />

dat hij ons te veel is. Dat is het niet. Wij hebben<br />

alleen onze rust nodig om het vol te kunnen hou<strong>de</strong>n.<br />

Aanstaand weekend gaat hij weer weg. Daar leven we<br />

echt naartoe. Kes haalt haar portie aandacht in. We<br />

kunnen samen gaan winkelen, zo lang we willen. Of<br />

gewoon samen met een <strong>de</strong>kentje <strong>op</strong> <strong>de</strong> bank, tv of een<br />

film kijken. Zaterdag gaan we sushi eten, dat lust Tim<br />

niet en hij kan niet zo lang aan tafel blijven zitten. Ook<br />

erg belangrijk is dat we als partners tijd hebben voor<br />

elkaar. Onze agenda’s zitten vrij vol en vaak aanvullend<br />

<strong>op</strong> elkaar. Rick gaat door<strong>de</strong>weeks speciaal om 6<br />

uur ’s ochtends <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur uit, zodat hij ’s middags <strong>op</strong> tijd<br />

<strong>thuis</strong> kan zijn om Tim <strong>op</strong> te vangen. Daardoor zijn onze<br />

avon<strong>de</strong>n samen korter. Ik volg zelf een <strong>op</strong>leiding en<br />

lo<strong>op</strong> stage, in <strong>de</strong> ho<strong>op</strong> gauw weer betaald werk te krijgen.<br />

In zo’n weekend kunnen we ons weer <strong>op</strong>la<strong>de</strong>n. Al<br />

is het alleen maar dat ik 2,5 dag mijn woor<strong>de</strong>n niet <strong>op</strong><br />

een schaaltje hoef af te wegen. Dat constant alert zijn<br />

is erg vermoeiend. Een ggz-behan<strong>de</strong>laar zei het <strong>de</strong>stijds<br />

al: er moet iets gebeuren, an<strong>de</strong>rs gaat het mis. Hij<br />

had gelijk, we kunnen niet zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ze mogelijkheid,<br />

an<strong>de</strong>rs moeten we aan <strong>op</strong>name gaan <strong>de</strong>nken.”<br />

Hoe vind je een geschikt logeerhuis<br />

Astrid beseft dat ze boft met het logeerhuis Leuk en<br />

Stoer waar Tim naartoe gaat.<br />

Het voldoet volledig aan haar eisenlijstje. Het logeerhuis<br />

is een verlengstuk van <strong>thuis</strong>.<br />

• De intake was <strong>thuis</strong>, zodat <strong>de</strong> leiding weet wie wij<br />

zijn als gezin.<br />

• Gespecialiseer<strong>de</strong>, a<strong>de</strong>quaat geschool<strong>de</strong> leiding <strong>op</strong><br />

het gebied van adhd en autisme. Van oorsprong<br />

zelf ervarings<strong>de</strong>skundige ou<strong>de</strong>rs met een kind met<br />

autisme is geen noodzaak, maar schept wel extra<br />

vertrouwen.<br />

• Tim wordt <strong>thuis</strong> <strong>op</strong>gehaald en wordt weer <strong>thuis</strong>gebracht,<br />

waardoor het gezin qua tijd <strong>op</strong>timaal profiteert<br />

van het weekend.<br />

• Goe<strong>de</strong> communicatie per e-mail over tijd, plaats en<br />

an<strong>de</strong>re afspraken.<br />

• Hij zit in een vaste groep, met vrijwel steeds <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

jongeren van <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> leeftijd.<br />

• Ze maken gezamenlijk een programma voor het<br />

weekend, waardoor Tim leert samenwerken en leert<br />

<strong>op</strong>komen voor zichzelf.<br />

• Ze doen werkzaamhe<strong>de</strong>n die in het huisje moeten<br />

gebeuren, waardoor Tim werkt aan zijn zelfredzaamheid.<br />

• Er wor<strong>de</strong>n vaste regels gehanteerd (geen snoep,<br />

mobiel on<strong>de</strong>r voorwaar<strong>de</strong>n en geen foto’s maken;<br />

34<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

Slimme lijst Kortdurend verblijf<br />

Vanaf 1 januari 2011 is kortdurend verblijf voor het eerst apart als aanspraak<br />

in het Besluit <strong>Zorg</strong>aanspraken en in <strong>de</strong> Beleidsregels AWBZ <strong>op</strong>genomen.<br />

Daarbij zijn <strong>de</strong> criteria verdui<strong>de</strong>lijkt en verscherpt met nieuwe<br />

voorwaar<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong> Slimme lijst Kortdurend Verblijf vindt u een begrijpelijke<br />

uitleg over <strong>de</strong> nieuwe regeling.<br />

Definitie<br />

Met een indicatie ‘kortdurend verblijf’ wordt het noodzakelijk geacht dat<br />

u, uw kind, uw partner of een huisgenoot regelmatig korte tijd ergens<br />

an<strong>de</strong>rs dan <strong>thuis</strong> verblijft. Het kan daarbij gaan om logeer-, weekend- of<br />

vakantie<strong>op</strong>vang voor meer<strong>de</strong>re dagen in zowel gesubsidieer<strong>de</strong> als particuliere<br />

organisaties of instellingen.<br />

Eisen logeerhuis<br />

Een organisatie voor kortduren<strong>de</strong> <strong>op</strong>vang moet aan minstens één van <strong>de</strong><br />

volgen<strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n voldoen:<br />

• het is een veilige en afgescherm<strong>de</strong> woon- en leefomgeving<br />

• het biedt een therapeutisch leefklimaat, met geschikte therapie- en<br />

zorgfuncties<br />

• er is permanent toezicht aanwezig<br />

Wanneer<br />

Om in aanmerking te komen voor een indicatie voor kortdurend verblijf<br />

moet uw kind, partner of huisgenoot aan alle hierna genoem<strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n<br />

voldoen:<br />

1. Er moet sprake zijn van een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische<br />

aandoening of beperking of een verstan<strong>de</strong>lijke, lichamelijke of<br />

zintuiglijke handicap of beperking.<br />

2. Er is een zodanige zorgbehoefte dat <strong>de</strong> budgethou<strong>de</strong>r permanent toezicht<br />

nodig heeft.<br />

3. Het is noodzakelijk dat <strong>de</strong> taak van <strong>de</strong> persoon die mantelzorg geeft<br />

wordt verlicht; dit is <strong>de</strong> zogenoem<strong>de</strong> respijtzorg.<br />

4. De indicatie wordt alleen gegeven als er sprake is van bovengebruikelijk<br />

toezicht.<br />

Wilt u alles weten over Kortdurend Verblijf, waaron<strong>de</strong>r wat permanent<br />

toezicht, respijtzorg en bovengebruikelijk toezicht betekent? Lees dan <strong>de</strong><br />

slimme lijst Kortdurend Verblijf te vin<strong>de</strong>n <strong>op</strong> www.pgb.nl > Informatie om<br />

te downlao<strong>de</strong>n > Slimme lijstjes<br />

dat doet <strong>de</strong> leiding waarna <strong>de</strong> foto’s <strong>op</strong> <strong>de</strong> besloten<br />

website komen).<br />

• Afspraak is afspraak (bijvoorbeeld over bedtij<strong>de</strong>n).<br />

Daar wordt niet vanaf geweken.<br />

• Na aflo<strong>op</strong> krijgen we een terugblik <strong>op</strong> het weekend<br />

en horen we <strong>de</strong> ervaringen van <strong>de</strong> leiding met<br />

Tim. Daar kunnen we onze gezamenlijke aanpak <strong>op</strong><br />

afstemmen. Dat werkt erg steunend! <<br />

rubrieken<br />

Contactgegevens:<br />

Jacqueline van <strong>de</strong>r Bend<br />

M 06-288 355 25<br />

E info@zorgstu<strong>de</strong>nt.nl<br />

I www.jobs4care.nl<br />

<strong>Zorg</strong>stu<strong>de</strong>nten bie<strong>de</strong>n<br />

begeleiding aan kin<strong>de</strong>ren en<br />

jong volwassenen met een<br />

beperking.<br />

<strong>Zorg</strong>stu<strong>de</strong>nten volgen een<br />

studie <strong>op</strong> het gebied van<br />

zorg, pedagogiek, psychologie<br />

en on<strong>de</strong>rwijs<br />

Lan<strong>de</strong>lijke <strong>de</strong>kking<br />

CIT<br />

Hoogstraat 108, Berlicum<br />

T 073-523 65 45<br />

Nieuwstraat 4, Son<br />

T 0499-32 90 04<br />

E<br />

I<br />

info@cit<strong>thuis</strong>zorg.nl<br />

www.cit<strong>thuis</strong>zorg.nl<br />

Postbus 191<br />

1440 AD Purmerend<br />

T 0900 5555 222<br />

(à 0,10 p/m)<br />

E info@zorgrondzorg.nl<br />

I www.zorgrondzorg.nl<br />

PGB-cliënten en zorgverleners<br />

vin<strong>de</strong>n elkaar <strong>op</strong><br />

<strong>Zorg</strong>rond<strong>Zorg</strong>.nl<br />

kids2care<br />

kin<strong>de</strong>r<strong>thuis</strong>zorg B.V.<br />

Pastoor Ko<strong>op</strong>manweg 5<br />

1784 NX Den Hel<strong>de</strong>r<br />

T 0223-64 15 02<br />

E info@kids2care.nl<br />

I www.kids2care.nl<br />

gespecialiseer<strong>de</strong><br />

kin<strong>de</strong>r<strong>thuis</strong>zorg<br />

verpleging, persoonlijke<br />

verzorging voor uw kind en<br />

gezin <strong>op</strong> maat<br />

huishou<strong>de</strong>lijke<br />

verzorging<br />

Hoofdkantoor:<br />

Einsteinstraat 67,<br />

Purmerend<br />

T 0900-7700077 (35 cpm)<br />

E <strong>thuis</strong>zorg@as3.nl<br />

I www.<strong>thuis</strong>zorg-nu.nl<br />

• PGB Administratie<br />

• Thuiszorg<br />

• <strong>Zorg</strong>producten<br />

Ned<strong>Zorg</strong>/Gouwe <strong>Zorg</strong><br />

Watermanweg 40<br />

3067 GG Rotterdam<br />

T 010-209 36 00<br />

E info@gouwezorg.nl<br />

I www.gouwezorg.nl<br />

HKZ gecertificeerd<br />

<strong>Per</strong>soonlijk/Deskundig/<br />

Vertrouwd<br />

persoonlijke<br />

verzorging<br />

@ease zorgmanagement<br />

Bel<strong>de</strong>r 2-4,<br />

4704 RK Roosendaal<br />

T 0165-55 89 49<br />

E info@ease.nl<br />

I www.ease.nl<br />

Particulieren en instellingen.<br />

On<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> begeleiding.<br />

Nachtzorg, 24 uurszorg<br />

Professioneel geregeld voor jou!<br />

Stichting RAZ<br />

T 088-328 03 28<br />

E info@raz.nl<br />

I www.raz.nl<br />

Thuiszorg, zorghotelservice,<br />

huishou<strong>de</strong>lijke verzorging,<br />

personenalarmering, maaltijdservice,<br />

woonsupport,<br />

verpleging<br />

logo 100 mm<br />

standaard<br />

logo 80 mm<br />

briefpapier<br />

complimentscad<br />

logo 60 mm<br />

envel<strong>op</strong>pen<br />

logo 40 mm<br />

visitekaartje<br />

verpleging<br />

Ned<strong>Zorg</strong>/Gouwe <strong>Zorg</strong><br />

Watermanweg 40<br />

3067 GG Rotterdam<br />

T 010-209 36 00<br />

E info@gouwezorg.nl<br />

I www.gouwezorg.nl<br />

HKZ gecertificeerd<br />

<strong>Per</strong>soonlijk/Deskundig/<br />

Vertrouwd<br />

Averu<br />

Grote Ratelaan 124<br />

7422 NG Deventer<br />

T 0570-65 24 42<br />

E info@averu.nl<br />

I www.averu.nl<br />

<strong>Zorg</strong> van ou<strong>de</strong>ren<br />

voor ou<strong>de</strong>ren<br />

24-uurszorg, lan<strong>de</strong>lijk werkend<br />

Contactpersoon:<br />

Anka Vermeulen<br />

@ease zorgmanagement<br />

Bel<strong>de</strong>r 2-4,<br />

4704 RK Roosendaal<br />

T 0165-55 89 49<br />

E info@ease.nl<br />

I www.ease.nl<br />

Particulieren en instellingen.<br />

On<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> begeleiding.<br />

Nachtzorg, 24 uurszorg<br />

Professioneel geregeld voor jou!<br />

ZieZeZo<br />

James Wattstraat 7<br />

1817 DC Alkmaar<br />

T 072-512 87 21<br />

E info@ziezezo.nl<br />

I www.ziezezo.nl<br />

Gespecialiseer<strong>de</strong> kin<strong>de</strong>r<strong>thuis</strong>zorg<br />

in Noord Holland<br />

contactpersoon: E. Jutte<br />

gezinsbegeleiding<br />

logo 100 mm<br />

standaard<br />

logo 80 mm<br />

briefpapier<br />

complimentscad<br />

logo 60 mm<br />

envel<strong>op</strong>pen<br />

logo 40 mm<br />

visitekaartje<br />

eigen zorgwijzer<br />

begeleiding<br />

Voor adverteren kunt u bellen met Arzu Erg 010 - 289 40 06 of per e-mail aerguc@mediasalessupport.nl<br />

Regeltante.nl<br />

Koninginnelaan 38<br />

3762 DE Soest<br />

T 035-603 81 40<br />

E info@regeltante.nl<br />

I www.regeltante.nl<br />

Direct beschikbare hulp en<br />

kin<strong>de</strong>r<strong>op</strong>vang aan huis in<br />

heel Ne<strong>de</strong>rland<br />

Postbus 191,<br />

1440 AD Purmerend<br />

T 0900-202 1979 (€ 0,10 p/m)<br />

E info@particura.nl<br />

I www.particura.nl<br />

Thuiszorgorganisatie met<br />

vestigingen in Amsterdam,<br />

Purmerend, Grou (Friesland),<br />

Den Haag en Groningen<br />

Korteka<strong>de</strong> 58-60<br />

3062 GT Rotterdam<br />

T 010-213 25 11 (kantooruren)<br />

M 06-55888771 (24 uur)<br />

E info@<strong>thuis</strong>inzorg.nl<br />

I www.<strong>thuis</strong>inzorg.nl<br />

Gespecialiseerd in<br />

particuliere verpleging<br />

en verzorging.<br />

Bérard Auditieve Integratie<br />

Training<br />

Praktijk voor AIT<br />

tel: 050-5269638<br />

www.autisme-ait.nl<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

35<br />

>>


vraag het lenusya<br />

<strong>de</strong> kiek<br />

Pgb-consulente Lenusya Isabella beantwoordt<br />

vragen die vaak gesteld wor<strong>de</strong>n aan haar en<br />

haar collega’s van <strong>de</strong> telefonische informatieen<br />

advieslijn van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>.<br />

“Ik hou niet van betuttelen, door<br />

meneer Kos kan ik leven zoals ik wil”<br />

Zijn <strong>de</strong> kosten van huishou<strong>de</strong>lijke hulp<br />

aftrekbaar van <strong>de</strong> belasting?<br />

Vraag:<br />

Ik heb een indicatie voor huishou<strong>de</strong>lijke hulp van <strong>de</strong><br />

gemeente (Wmo). Het pgb dat ik van <strong>de</strong> gemeente<br />

krijg, is echter niet toereikend. Mag ik <strong>de</strong> extra kosten<br />

die ik zelf betaal <strong>op</strong>geven bij <strong>de</strong> belasting?<br />

Antwoord:<br />

Indien u een indicatie voor huishou<strong>de</strong>lijke hulp heeft<br />

vanuit <strong>de</strong> Wet maatschappelijke on<strong>de</strong>rsteuning (Wmo)<br />

of <strong>de</strong> Algemene Wet Bijzon<strong>de</strong>re Ziektekosten (AWBZ),<br />

zijn <strong>de</strong> vergoeding die u ontvangt en <strong>de</strong> eigen bijdrage<br />

die u ervoor betaalt niet aftrekbaar van <strong>de</strong> belasting. Als<br />

u boven<strong>op</strong> <strong>de</strong> indicatie (bruto-pgb) uit eigen mid<strong>de</strong>len<br />

extra huishou<strong>de</strong>lijke hulp inko<strong>op</strong>t, zijn <strong>de</strong>ze uitgaven wel<br />

als extra gezinshulp aftrekbaar van <strong>de</strong> belasting.<br />

Er geldt voor <strong>de</strong>ze aftrekpost een drempelbedrag,<br />

afhankelijk van uw inkomen. Alleen uitgaven boven<br />

<strong>de</strong> drempel zijn aftrekbaar. Maakt u gebruik van <strong>de</strong>ze<br />

post, dan berekent het aangifteprogramma automatisch<br />

<strong>de</strong>ze drempel. De kosten dienen schriftelijk aantoonbaar<br />

te zijn. U moet dus beschikken over rekeningen<br />

of <strong>de</strong>claraties, waar in ie<strong>de</strong>r geval staan vermeld<br />

<strong>de</strong> datum, het bedrag en naam, adres en woonplaats<br />

van <strong>de</strong> zorgverlener of instantie die u hebt ingehuurd.<br />

Voor meer informatie hierover download u <strong>de</strong> slimme<br />

lijst 'Belastingen 2010' <strong>op</strong> www.pgb.nl of bestelt u<br />

<strong>de</strong>ze via <strong>de</strong> webwinkel of telefonische le<strong>de</strong>nservice.<br />

Geen tij<strong>de</strong>lijk verblijf meer, toch ink<strong>op</strong>en?<br />

Vraag:<br />

Mijn zoon, Thijs, heeft <strong>de</strong> afgel<strong>op</strong>en jaren een indicatie<br />

voor tij<strong>de</strong>lijk verblijf gehad. Vorige maand werd hij door<br />

het Bureau Jeugdzorg <strong>op</strong>nieuw geïndiceerd en is <strong>de</strong><br />

indicatie voor tij<strong>de</strong>lijk verblijf helaas komen te vervallen.<br />

Deze zorgfunctie is echter onmisbaar gewor<strong>de</strong>n in<br />

ons gezin. Thijs is een kind dat veel aandacht vraagt.<br />

Doordat hij eens in <strong>de</strong> zoveel tijd uit logeren gaat,, kan<br />

<strong>de</strong> rest van het gezin even <strong>op</strong> a<strong>de</strong>m komen en kan er<br />

meer aandacht aan zijn twee zusjes wor<strong>de</strong>n gegeven.<br />

40<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

Mag ik een <strong>de</strong>el van het pgb dat hij voor begeleiding<br />

(individueel) ontvangt wel gebruiken om tij<strong>de</strong>lijk verblijf<br />

in te k<strong>op</strong>en?<br />

Antwoord:<br />

De zorgfunctie ‘tij<strong>de</strong>lijk verblijf’ is per 1 januari 2011 veran<strong>de</strong>rd<br />

in ‘kortdurend verblijf’. Ook <strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n om een<br />

indicatie te krijgen voor <strong>de</strong>ze zorgfunctie zijn veran<strong>de</strong>rd.<br />

Op pagina 32 en in ons slimme lijstje ‘Kortdurend verblijf<br />

(logeren)’ kunt u daarover meer lezen. Al onze slimme lijstjes<br />

kunt u <strong>op</strong> www.pgb.nl >informatie om te downloa<strong>de</strong>n<br />

bekijken of bestellen. Ondanks het feit dat Thijs geen indicatie<br />

voor kortdurend verblijf heeft gekregen, mag u <strong>de</strong>ze<br />

zorgvorm in het ka<strong>de</strong>r van bestedingsvrijheid toch ink<strong>op</strong>en<br />

met zijn budget voor begeleiding. Wanneer u hierover verantwoording<br />

aflegt aan het zorgkantoor, is het <strong>de</strong> bedoeling<br />

dat u aankruist wat u in werkelijkheid heeft ingekocht. In dit<br />

geval kunt u dus aangeven dat u begeleiding (individueel)<br />

en kortdurend verblijf hebt ingekocht.<br />

Heb ik recht <strong>op</strong> budgetgarantie?<br />

Vraag:<br />

Mijn man heeft 4 jaar gele<strong>de</strong>n een langduren<strong>de</strong> indicatie<br />

gekregen voor persoonlijke verzorging, begeleiding<br />

in uren, begeleiding in een groep, plus kortdurend<br />

verblijf. Er wordt in zijn indicatiebesluit niet gesproken<br />

over een zorgzwaartepakket (zzp). Mocht hij dit jaar in<br />

een zzp wor<strong>de</strong>n geherïndiceerd, heeft hij dan recht <strong>op</strong><br />

budgetgarantie, mocht dit zzp lager uitvallen dan <strong>de</strong><br />

vorige indicatie in functies en klassen?<br />

Antwoord:<br />

Uw man heeft alleen recht <strong>op</strong> budgetgarantie wanneer<br />

hij geïndiceerd was voor ‘verblijf’. Is dat niet het geval,<br />

was hij geïndiceerd in functies en klassen zon<strong>de</strong>r langdurig<br />

verblijf, dan krijgt hij het zzp volgens het tarief<br />

van 1 januari 2011 en heeft hij geen recht <strong>op</strong> budgetgarantie.<br />

Is hij <strong>de</strong>stijds wel geïndiceerd voor ‘langdurig<br />

verblijf’, dan heeft uw man dit jaar bij herindicatie<br />

recht <strong>op</strong> budgetgarantie. Kijkt u het indicatiebesluit<br />

hier<strong>op</strong> na, daarin moet dit vermeld staan.<br />

www.pgb.nl<br />

Het pgb is zeer belangrijk voor <strong>de</strong> heer Engelsman. Om dat te laten weten bel<strong>de</strong> hij zelf naar <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> met <strong>de</strong><br />

vraag of hij dit in EigenWijs zou mogen vertellen. Hij heeft een lichte verstan<strong>de</strong>lijke beperking. “Ik weet waar<br />

mijn beperkingen liggen”, zegt hij vol zelfinzicht. “Daarom heb ik begeleiding, van meneer Kos. Daarnaast heb<br />

ik één keer in <strong>de</strong> maand een gesprek bij een instelling voor verstan<strong>de</strong>lijk beperkte mensen. Zij twijfel<strong>de</strong>n er<br />

eerst aan of ik het wel aankon, een pgb. Maar ik vind het zo belangrijk. Ik wil namelijk leven zoals ik dat wil. Ik<br />

hou niet van betuttelen. Mijn wereld zou instorten als ik het pgb niet meer zou ontvangen. Ik woon zelfstandig<br />

in een flat. Heb het enorm naar mijn zin. Schoonmaken doe ik zelf, dat kan ik heel goed, maar bepaal<strong>de</strong><br />

dingen kan ik niet zelf. Meneer Kos komt bij mij of ik ga naar hem toe. Ik neem <strong>de</strong> post met hem door. De<br />

bankafschriften, maar bijvoorbeeld ook een brief van het zorgkantoor, waarin <strong>staat</strong> dat we 3% min<strong>de</strong>r pgb<br />

krijgen dit jaar. Ik heb geen computer, dat snap ik niet. Als er iets <strong>op</strong> <strong>de</strong> computer moet gebeuren, ga ik naar<br />

meneer Kos toe. Als er iets stuk is in huis helpt hij me of als <strong>de</strong> tv <strong>op</strong>nieuw ingesteld moet wor<strong>de</strong>n. Dat soort<br />

dingen. Of als er iets nieuws is wat ik nodig heb, zoals <strong>de</strong> OV-chipkaart. De verantwoording van het pgb doe ik<br />

samen met mevrouw Oskam. Die komt maar één keer per jaar. Ik hou het heel goed bij hoor, <strong>de</strong> verantwoording<br />

is altijd nog goedgekeurd.”<br />

OPROEP Bent u ook trots <strong>op</strong> uw zorgverlener(s), hulpmid<strong>de</strong>l of woningaanpassing? Laat het ons dan<br />

weten. Bel, Mail of schrijf naar EigenWijs. Misschien komt <strong>de</strong> fotograaf dan ook bij u <strong>op</strong> bezoek. <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>,<br />

Postbus 19161, 3501 DD Utrecht, t.a.v. Redactie EigenWijs. Tel: 030-231 93 55. E-mail: eigenwijs@pgb.nl<br />

Fotografie: Peter Damen<br />

eigenwijs<br />

nr5 - 2010<br />

41


wat doet per saldo voor u<br />

<strong>Zorg</strong> dat u <strong>de</strong> regels kent<br />

Volg een cursus of kom naar een le<strong>de</strong>nbijeenkomst van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong><br />

Cursusplaats Utrecht, tenzij an<strong>de</strong>rs vermeld<br />

Cursustij<strong>de</strong>n<br />

Dagcursus: 10.00 tot 16.00 uur<br />

Ochtendcursus: 10.00 tot 13.00<br />

Middagcursus: 13.00 tot 16.00 uur<br />

Avondcursus: 18.30 tot 21.30<br />

Tij<strong>de</strong>n le<strong>de</strong>nbijeenkomsten<br />

Ochtend: 9.30 tot 12.00 uur<br />

Middag: 14.30 tot 17.00 uur<br />

Avond: 19.30 tot 22.00 uur<br />

Kosten voor le<strong>de</strong>n*<br />

Cursus hele dag in Utrecht: € 45,-<br />

Cursus halve dag in Utrecht € 35,-<br />

Cursus <strong>op</strong> locatie hele dag € 65,-<br />

Cursus <strong>op</strong> locatie halve dag € 55,-<br />

Pgb in één dag voor zorgverleners € 247,50<br />

Vervolgcursus voor zorgverleners € 135,-<br />

Le<strong>de</strong>nbijeenkomsten € 15,-<br />

Spreekuur<br />

€ 7,50 per 15 min.<br />

* prijzen voor niet-le<strong>de</strong>n of niet-abonnees: kijk <strong>op</strong> www.pgb.nl<br />

Aanmel<strong>de</strong>n: via www.pgb.nl, ga naar Cursussen en<br />

voorlichting.<br />

VOL: hebt u zich <strong>op</strong>gegeven voor een cursus of bijeenkomst<br />

die hier niet bij<strong>staat</strong>, dan is die inmid<strong>de</strong>ls VOL.<br />

Pgb in één dag, <strong>de</strong> basiscursus<br />

Aanbevolen aan beginnen<strong>de</strong> budgethou<strong>de</strong>rs, zodat u<br />

zeker weet dat u goed van start gaat<br />

Om met het pgb aan <strong>de</strong> slag te gaan heeft u basiskennis<br />

nodig. Daarvoor kunt u het schriftelijke informatiemateriaal<br />

raadplegen van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>. Dat vindt u <strong>op</strong> onze<br />

website, waar u als lid volledig toegang toe hebt. Of u<br />

vraagt informatie aan via <strong>de</strong> telefonische le<strong>de</strong>nservice.<br />

De cursus ‘pgb in één dag’ is een snelle manier om alles<br />

wat u moet weten over het pgb on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> knie te krijgen.<br />

Deze dagcursus vindt <strong>op</strong> <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> data plaats in<br />

Utrecht, tenzij een an<strong>de</strong>re plaatsnaam <strong>staat</strong> vermeld.<br />

don<strong>de</strong>rdag 10 maart | dinsdag 29 maart | dinsdag 12 april<br />

| don<strong>de</strong>rdag 28 april | dinsdag 17 mei | dinsdag 31 mei |<br />

don<strong>de</strong>rdag 9 juni | don<strong>de</strong>rdag 23 juni<br />

Cursus (her)indicatie<br />

Bereid u goed voor, voor een indicatie die aansluit<br />

bij uw vraag<br />

Ziet u ertegen<strong>op</strong>? In <strong>de</strong> cursus ‘(her)indicatie’ leert u wat<br />

<strong>de</strong> bedoeling is van het indicatiegesprek en hoe u zich<br />

er<strong>op</strong> kunt voorberei<strong>de</strong>n <strong>de</strong> antwoor<strong>de</strong>n te geven die <strong>de</strong><br />

indicatiesteller nodig heeft om tot een goe<strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>ling<br />

te komen. Basiskennis van het pgb is een vereiste.<br />

Deze dagcursus vindt <strong>op</strong> <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> data plaats in<br />

Utrecht, tenzij een an<strong>de</strong>re plaatsnaam <strong>staat</strong> vermeld.<br />

dinsdag 29 maart (Reuver) | don<strong>de</strong>rdag 31 maart |<br />

dinsdag 5 april (Lelystad) | dinsdag 26 april | don<strong>de</strong>rdag<br />

28 april (Heerenveen) | don<strong>de</strong>rdag 19 mei (Ensche<strong>de</strong>) |<br />

don<strong>de</strong>rdag 16 juni<br />

Cursus ‘Begeleiding, wat mag wel en wat<br />

mag niet?’<br />

<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> leidt u door het woud van verbo<strong>de</strong>n en<br />

niet-verbo<strong>de</strong>n<br />

<strong>Per</strong> 1 januari 2011 hanteren alle zorgkantoren <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

vergoedingenlijst. Die is met name belangrijk voor <strong>de</strong><br />

functie begeleiding. In <strong>de</strong> cursus ‘begeleiding, wat mag<br />

wel en wat mag niet?’ wor<strong>de</strong>n basisvoorwaar<strong>de</strong>n van<br />

<strong>de</strong> inzet van begeleiding aan u uitgelegd en krijgt u<br />

antwoord <strong>op</strong> alle ondui<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n die hierover voor u en<br />

an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>elnemers bestaan. Basiskennis van het pgb is<br />

een vereiste. Deze halve dag cursus vindt <strong>op</strong> <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

data plaats in Utrecht, tenzij een an<strong>de</strong>re plaatsnaam<br />

<strong>staat</strong> vermeld.<br />

dinsdag 8 maart (ochtend) | don<strong>de</strong>rdagavond 17 maart<br />

(avond) | don<strong>de</strong>rdag 24 maart (ochtend) | don<strong>de</strong>rdag<br />

7 april (ochtend) | don<strong>de</strong>rdagavond 21 april (avond) |<br />

maandag 9 mei (ochtend) | don<strong>de</strong>rdag 26 mei (ochtend,<br />

Reuver) | dinsdag 31 mei (ochtend, Heerenveen) |<br />

don<strong>de</strong>rdag 9 juni (ochtend, Lelystad) | dinsdag 14 juni<br />

(ochtend Ensche<strong>de</strong>) | dinsdag 21 juni (ochtend)<br />

Cursus ‘Kind met een pgb’<br />

Aanbevolen aan ou<strong>de</strong>rs voor een juiste en effectieve<br />

inzet van het pgb voor hun kind<br />

Als ou<strong>de</strong>rs bent u vaak te druk om gewoon eens even stil<br />

te staan bij <strong>de</strong> vraag: Waar zet ik het pgb van mijn kind<br />

voor in, nu en later? Wat heeft mijn kind nodig, waar wil<br />

en mag ik het pgb voor inzetten? In <strong>de</strong> cursus ‘Kind en<br />

pgb’ trekt u zich één dag helemaal terug om u samen<br />

met an<strong>de</strong>re ou<strong>de</strong>rs helemaal te focussen <strong>op</strong> <strong>de</strong>ze vragen.<br />

Naast <strong>de</strong> informatie van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> steekt u vast ook iets<br />

<strong>op</strong> van <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>elnemers. Natuurlijk is er genoeg<br />

ruimte voor uw persoonlijke vragen. Basiskennis van het<br />

pgb is een vereiste.<br />

Voor <strong>de</strong>ze dagcursus zijn geen data gepland. Houd <strong>de</strong><br />

informatie bij <strong>op</strong> www.pgb.nl of meld uw interesse via<br />

cursusbudgethou<strong>de</strong>rs@pgb.nl.<br />

Familie of mantelzorger als zorgverlener:<br />

hoe werkt dat in <strong>de</strong> praktijk?<br />

Het pgb maakt het mogelijk om iemand vanuit uw directe<br />

omgeving in te huren. Bijvoorbeeld uw partner, uw kind, uw<br />

ou<strong>de</strong>rs of een familielid dat bij u in huis woont. Eén van <strong>de</strong><br />

voor<strong>de</strong>len is dat u al een vertrouwensband hebt met <strong>de</strong> persoon<br />

die u komt helpen en dat uw familielid of huisgenoot<br />

flexibel inzetbaar is. Het inhuren van iemand uit uw directe<br />

omgeving heeft voor- en na<strong>de</strong>len. In <strong>de</strong>ze cursus laten we u<br />

zien hoe u goed kunt afwegen of het voor u een goe<strong>de</strong> keus<br />

is een familielid in te huren. Als het antwoord ja is, waar u<br />

aan moet <strong>de</strong>nken om <strong>de</strong>ze samenwerking tot een succes te<br />

maken. En welke arbeidsrechtelijke gevolgen dit heeft voor<br />

uw familielid. Kortom, zowel <strong>de</strong> emotionele als zakelijke<br />

kant komt aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong>. Deze halve dag cursus is bijzon<strong>de</strong>r<br />

geschikt voor budgethou<strong>de</strong>rs die een familielid of huisgenoot<br />

willen gaan inhuren of al inhuren.<br />

dinsdag 24 mei (ochtend) | don<strong>de</strong>rdag 26 mei (middag,<br />

Reuver) | don<strong>de</strong>rdag 9 juni (middag, Lelystad) | dinsdag<br />

5 juli (ochtend, Heerenveen) | dinsdag 14 juni (ochtend,<br />

Ensche<strong>de</strong>) | dinsdag 20 september (ochtend, Ensche<strong>de</strong>)<br />

Cursus administratie<br />

Laat u niet onnodig ongerust maken of u alles wel<br />

goed doet. Als u uw zaken goed geregeld hebt, inclusief<br />

een or<strong>de</strong>lijke administratie, dan kunt u zich ook goed<br />

en gemakkelijk verantwoor<strong>de</strong>n bij het zorgkantoor of<br />

uw gemeente. In <strong>de</strong>ze cursus leert u hoe u uw pgbadministratie<br />

<strong>op</strong> or<strong>de</strong> brengt en houdt, hoe u problemen<br />

voorkomt. In een halve dag krijgt u veel praktische tips.<br />

Basiskennis van het pgb is een vereiste.<br />

Hiervoor staan nog geen data gepland. Houd <strong>de</strong><br />

informatie <strong>op</strong> www.pgb.nl bij of meld uw interesse via<br />

cursusbudgethou<strong>de</strong>rs@pgb.nl.<br />

Voor zorgverleners<br />

cursusaanbod<br />

Avondcursus ‘begeleiding, wat mag wel<br />

en wat mag niet?’<br />

Kunt u zich overdag moeilijk vrijmaken, geef u<br />

<strong>op</strong> voor <strong>de</strong>ze avondcursus van 18.30 tot 21.30<br />

uur in Utrecht. Kijk voor <strong>de</strong> inhoud on<strong>de</strong>r Cursus<br />

‘Begeleiding wat mag wel en wat mag niet?’<br />

don<strong>de</strong>rdagavond 17 maart | don<strong>de</strong>rdagavond 21 april<br />

Pgb in één dag<br />

Voor zorgverleners die <strong>op</strong> een efficiënte en effectieve<br />

wijze kennis willen nemen van <strong>de</strong> basisinformatie rondom<br />

het pgb.<br />

<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> neemt <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n en onmogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

van het pgb met u door. Van indicatiestelling tot aan<br />

toekenning en over <strong>de</strong> zakelijke verhouding tussen u en<br />

budgethou<strong>de</strong>rs, waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong> administratie van budgethou<strong>de</strong>rs<br />

en <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> Sociale Verzekeringsbank.<br />

Deze dagcursus vindt <strong>op</strong> <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> data<br />

plaats in Utrecht.<br />

dinsdag 19 april | dinsdag 10 mei | don<strong>de</strong>r 2 juni<br />

Vervolgcursus voor zorgverleners<br />

Voor zorgverleners die bijgepraat willen wor<strong>de</strong>n over <strong>de</strong><br />

meest actuele ontwikkelingen<br />

<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> vindt het erg belangrijk u <strong>op</strong> <strong>de</strong> hoogte te hou<strong>de</strong>n.<br />

Immers, als u budgethou<strong>de</strong>rs verkeerd inlicht, zijn zij<br />

zelf <strong>de</strong> dupe. Budgethou<strong>de</strong>rs blijven altijd zelf verantwoor<strong>de</strong>lijkheid<br />

voor <strong>de</strong> besteding van hun pgb. In <strong>de</strong>ze<br />

cursus van één dag<strong>de</strong>el krijgt u een update en antwoord<br />

<strong>op</strong> al uw vragen. De middagcursus (13.00 tot 16.30 uur)<br />

vindt <strong>op</strong> <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> data plaats in Utrecht.<br />

don<strong>de</strong>rdag 13 juni | don<strong>de</strong>rdag 30 juni >><br />

VOOR uITGebReIDe INfORMaTIe<br />

kIjk OP WWW.PGb.NL.<br />

NIEUW<br />

42<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011 43


wat doet per saldo voor u<br />

Le<strong>de</strong>nbijeenkomsten<br />

Er is veel veran<strong>de</strong>rd in <strong>de</strong> regeling van <strong>de</strong> AWBZ. Weet<br />

u of <strong>de</strong>ze nieuwe regels ook betrekking hebben <strong>op</strong> uw<br />

situatie? Als u er meer over wilt weten, kom naar <strong>de</strong><br />

le<strong>de</strong>nbijeenkomst bij u in <strong>de</strong> buurt.<br />

Laat u niet verrassen door <strong>de</strong> consequenties van <strong>de</strong><br />

nieuwe maatregelen.<br />

In <strong>de</strong>ze le<strong>de</strong>nbijeenkomst nemen we alle veran<strong>de</strong>ringen<br />

met u door. In grote lijnen gaat het over:<br />

• <strong>de</strong> algehele korting van 3% voor alle budgethou<strong>de</strong>rs:<br />

hoe krijgt u uw begroting rond?<br />

• het achterwege blijven van 1,5% in<strong>de</strong>xering: welke<br />

consequenties heeft dat voor u?<br />

• <strong>de</strong>genen met een indicatie in functies en klassen<br />

wordt geconfronteerd met an<strong>de</strong>re voorwaar<strong>de</strong>n voor<br />

kortdurend verblijf: waar moet u rekening mee hou<strong>de</strong>n<br />

bij uw herindicatie?<br />

• <strong>de</strong>genen met een zorgzwaartepakket, hoe is dit pakket<br />

aan zorg nu <strong>op</strong>gebouwd, wat is er gebeurd met <strong>de</strong> toekenning<br />

voor kortdurend verblijf en huishou<strong>de</strong>lijke hulp?<br />

• alle an<strong>de</strong>re wijzigingen, zoals over <strong>de</strong> maximale tarieven<br />

die u mag uitbetalen aan uw zorgverleners of dagactiviteit<br />

en welke uitzon<strong>de</strong>ringen daar<strong>op</strong> gemaakt wor<strong>de</strong>n,<br />

over uw positie wanneer u schuldproblemen hebt, wat<br />

te doen als u een budgethou<strong>de</strong>r als zorgverlener hebt<br />

ingehuurd en wat er is veran<strong>de</strong>rd in het vergoe<strong>de</strong>n van <strong>de</strong><br />

bemid<strong>de</strong>lings- én administratiekosten uit uw pgb<br />

Colofon<br />

EigenWijs is een uitgave van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>,<br />

<strong>de</strong> belangenvereniging van mensen<br />

met een persoonsgebon<strong>de</strong>n budget, in<br />

samenwerking met Mybusinessmedia.<br />

Le<strong>de</strong>n, abonnees en donateurs van<br />

<strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> ontvangen het magazine 5<br />

keer per jaar als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van hun<br />

lidmaatschap.<br />

Postbus 19161<br />

3501 DD Utrecht<br />

T 0900 742 48 57 (€ 0,20 p/m)<br />

Le<strong>de</strong>nservice (030) 230 40 66<br />

(ma-do 10.00-17.00 uur)<br />

I www.pgb.nl<br />

E info@pgb.nl<br />

Redactie EigenWijs<br />

T (030) 231 93 55<br />

E Eigenwijs@pgb.nl<br />

Hoofdredacteur Stans Damen<br />

Eindredacteur Martha Vlastuin<br />

Met me<strong>de</strong>werking van Herma en<br />

Gabriël Enkelaar, Sylvia Gijsen, Mireille<br />

Günther, Lenusya Isabella, Marlies<br />

Kamperman, Hans van <strong>de</strong>r Knijff, Joke<br />

Leemhuis, Marja Morskieft, Frans van<br />

<strong>de</strong>r Pas, Marjan Schuring<br />

Fotografie Peter Damen<br />

Vormgeving BuroDaan grafische<br />

vormgeving, Markelo<br />

44<br />

eigenwijs<br />

nr 1 - 2011<br />

MYbusinessmedia<br />

Postbus 8632<br />

3009 AP Rotterdam<br />

Adj. Uitgever Judith Verbeek<br />

Advertenties<br />

Mybusinessmedia<br />

Arzu Erguc<br />

T (010) 289 40 06<br />

Tarieven <strong>op</strong> aanvraag<br />

Druk Senefel<strong>de</strong>r Misset, Doetinchem<br />

Oplage EigenWijs: 25.000<br />

EigenWijs is voor visueel gehandicapten<br />

ook verkrijgbaar in gesproken<br />

vorm. Meer informatie hierover<br />

kunt u <strong>op</strong>vragen bij <strong>de</strong> redactie van<br />

EigenWijs. Dit blad wordt me<strong>de</strong><br />

mogelijk gemaakt door <strong>de</strong> inkomsten<br />

van adverteer<strong>de</strong>rs. <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> draagt<br />

echter geen verantwoor<strong>de</strong>lijkheid<br />

voor <strong>de</strong> inhoud van <strong>de</strong> advertenties.<br />

Wij verzoeken u eventueel negatieve<br />

ervaringen te mel<strong>de</strong>n via <strong>de</strong> servicelijn<br />

van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>.<br />

© <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>, Utrecht, maart 2011.<br />

Niets uit <strong>de</strong>ze uitgave mag wor<strong>de</strong>n<br />

verveelvoudigd, <strong>op</strong>geslagen in een<br />

geautomatiseerd gegevensbestand<br />

of <strong>op</strong>enbaar gemaakt in enige vorm<br />

of <strong>op</strong> enige wijze, hetzij elektronisch,<br />

mechanisch, in fotok<strong>op</strong>ie of an<strong>de</strong>rszins,<br />

zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> toestemming<br />

van <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>.<br />

zaterdagmorgen 5 maart in Emmen | zaterdagmiddag<br />

5 maart in Zwolle | don<strong>de</strong>rdagavond 10 maart in<br />

Ensche<strong>de</strong>| zaterdagmorgen 12 maart in Heinkenszand<br />

| don<strong>de</strong>rdagmiddag 17 maart in Maastricht | zaterdagmorgen<br />

19 maart in Leeuwar<strong>de</strong>n | zaterdagmiddag 19<br />

maart in Lelystad | dinsdagavond 22 maart in Amsterdam<br />

| woensdagavond 23 maart in Rijssen | zaterdagmiddag 26<br />

maart in Groningen| dinsdagavond 29 maart in Apeldoorn |<br />

woensdagavond 30 maart Nieuw Vennep<br />

Let <strong>op</strong> www.pgb.nl. Er komen meer le<strong>de</strong>nbijeenkomsten<br />

over <strong>de</strong> veran<strong>de</strong>ringen in <strong>de</strong> AWBZ.<br />

Spreekuur<br />

In het nieuwe jaar gaat <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong> u <strong>de</strong> mogelijkheid bie<strong>de</strong>n<br />

uw persoonlijke vragen te stellen tij<strong>de</strong>ns een spreekuur,<br />

vóór aanvang van een le<strong>de</strong>nbijeenkomst. Daarvoor<br />

kunt u van tevoren een afspraak maken via www.pgb.nl ><br />

cursussen en bijeenkomsten > spreekuur of u kunt onze<br />

le<strong>de</strong>nservice bellen. Hieraan zijn kosten verbon<strong>de</strong>n (zie<br />

hieron<strong>de</strong>r). Een aantal spreekuren zijn al bekend.<br />

dinsdag 8 maart Alkmaar 14.00 - 18.00u | don<strong>de</strong>rdag 10<br />

maart Ensche<strong>de</strong> 14.00 - 18.00 u.<br />

uitslag puzzel<br />

Winnaars bedankt!<br />

Wat stuur<strong>de</strong> u massaal <strong>de</strong> beste wensen voor het pgb<br />

naar <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>. Fijn om zoveel positieve berichten te<br />

ontvangen in <strong>de</strong>ze moeilijke tij<strong>de</strong>n. De beste wensen<br />

voor het pgb was in<strong>de</strong>rdaad <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> <strong>op</strong>lossing. We<br />

beloof<strong>de</strong>n drie winnaars een gratis toegangskaart<br />

voor <strong>de</strong> Nationale Gezondheidsbeurs. Met dank aan <strong>de</strong><br />

NPCF kon<strong>de</strong>n we velen van u twee toegangskaarten<br />

toesturen. We h<strong>op</strong>en dat u ervan heeft genoten.<br />

Volgen<strong>de</strong> keer<br />

Stuur uw inzending voor 1 april 2011 naar<br />

eigenwijs@pgb.nl of <strong>Per</strong> <strong>Saldo</strong>/EigenWijs,<br />

Postbus 19161, 3501 DD Utrecht.<br />

Drie winnaars ontvangen een Pluim ter waar<strong>de</strong><br />

van € 25,- waarmee u een activiteit naar keuze<br />

kunt beleven.<br />

Fotografie:<br />

Joost Enkelaar<br />

<strong>de</strong> column<br />

De belevenissen van Herma en Gabriël met hun zoon Thijs<br />

Soli<strong>de</strong> samenspel<br />

Op <strong>de</strong> pgb-beschikking 2011 van onze zoon Thijs <strong>staat</strong><br />

dat hij dit jaar € 54.091,18 ‘budgetgarantie’ krijgt. Dat<br />

betekent dat hij in 2014 45% min<strong>de</strong>r krijgt. Dat is schrikken!<br />

Hoe moet dat met het prachtige Droomhuis met<br />

zijn zes bewoners, kan dat wel blijven bestaan? De<br />

overige bewoners gaan er ook fors <strong>op</strong> achteruit. Een<br />

gaatje valt te dichten, maar door zo’n fors gat verdwijnt<br />

met gemak het kind samen met het badwater. Als dit<br />

<strong>de</strong> voorbo<strong>de</strong> is van <strong>de</strong> ‘soli<strong>de</strong>-pgb-regeling’, dan hou<strong>de</strong>n<br />

we ons hart vast. Gelukkig <strong>de</strong>nkt <strong>de</strong> <strong>staat</strong>ssecretaris<br />

nog even na. Wij zijn al in <strong>de</strong> pen geklommen en hebben<br />

bij het zorgkantoor bezwaar gemaakt tegen <strong>de</strong>ze<br />

beschikking. Dat verwijst ons weer door naar het CIZ<br />

voor een herindicatie.<br />

Onze jongeren wonen nu ruim drie jaar in het<br />

Droomhuis en hebben het er prima naar hun zin. Na<br />

<strong>de</strong> fase van enthousiasme, nodig om het huis van <strong>de</strong><br />

grond te krijgen, overheerste euforie. Toen we begonnen,<br />

bleek al gauw dat we in een twee<strong>de</strong> <strong>op</strong>bouwfase<br />

waren beland. Die van samenwerking tussen team en<br />

ou<strong>de</strong>rs. Het blijkt niet eenvoudig om een goed samenspel<br />

te realiseren. Veran<strong>de</strong>ring van aanpak door het<br />

team kan heel goed zijn, ook al druist dat in tegen onze<br />

jarenlange ervaring. An<strong>de</strong>rzijds kan het team leren<br />

van kennis en ervaring van ou<strong>de</strong>rs. Daarin moet je<br />

elkaar leren kennen en vertrouwen. Het team was van<br />

mening, dat Thijs wat kilo’s aan moest komen en drong<br />

K N Z O E G N A Z E T N E L M V R<br />

N E O T W U L A W Z N E R E O B T<br />

E L N I U B S R A A J R O O V L K<br />

P E L W A R M S L N E L R V O E A<br />

L T I D U N U E A E B J E E O V A<br />

U S C R I K N R W S A J G G R E M<br />

T E H U O T C E R A T E N E J N N<br />

R N T R E I T A R L L E W T A L O<br />

A E K G S N A S O E N J E N A I O<br />

A J E N E J M O N N D T I E R R H<br />

J U B L R O I T O T V E D L S D C<br />

R N L O E V E Z Z E E M E P M R S<br />

O I O H V M R W E A G M B L O E M<br />

O V E D A B E O T V R A S U D K B<br />

V I I A L R IJ E N O O L L T E K L<br />

D E N U K O E L E N E IJ A P R I L<br />

M D Z W A L U W L D N E K A W K F<br />

© www.ruiterpuzzel.nl<br />

In elk woord zitten minstens twee letters die maar <strong>op</strong> één manier weg te strepen zijn.<br />

aan <strong>op</strong> extra son<strong>de</strong>voeding. Na lang aarzelen gingen<br />

wij akkoord met een PEG-son<strong>de</strong>, maar alleen als Thijs<br />

zelf onvoldoen<strong>de</strong> wil<strong>de</strong> eten. We waren namelijk bang<br />

dat Thijs zijn eetfunctie helemaal zou gaan verliezen. Die<br />

vrees werd bewaarheid. Maan<strong>de</strong>nlang is Herma standby<br />

en in touw geweest om Thijs eten te geven als het een<br />

an<strong>de</strong>r niet lukte. Dit zette <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rlinge verhoudingen <strong>op</strong><br />

scherp. Godzijdank heeft Thijs zijn eetritme weer <strong>op</strong>gepakt<br />

en lukt het nu aardig om hem ‘normaal’ te laten<br />

eten. Wat zijn wij daar ontzettend blij om!<br />

Het veiligstellen van het benodig<strong>de</strong> pgb voor Thijs is<br />

één ding, zorgen dat het geld goed besteed wordt, is<br />

een ingewikkel<strong>de</strong> twee<strong>de</strong>. Als ou<strong>de</strong>rs werken we er<br />

hard aan om in goe<strong>de</strong> dialoog te blijven met <strong>de</strong> zorgverleners.<br />

Met een soli<strong>de</strong> samenspel realiseren we <strong>op</strong>timale<br />

zorg voor onze kin<strong>de</strong>ren. Het valt echt niet mee<br />

om het juiste mid<strong>de</strong>n te vin<strong>de</strong>n tussen aan <strong>de</strong> ene kant<br />

ruimte voor zorgverleners en aan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kant eigen<br />

regie van bewoners en hun ou<strong>de</strong>rs. Het heeft ons ervan<br />

bewust gemaakt, dat <strong>de</strong> mogelijkheid tot bijscholing<br />

voor zorgverleners in wooninitiatieven enorm belangrijk<br />

is. Wij zijn daarom blij dat het Lan<strong>de</strong>lijk Steunpunt<br />

Wonen binnenkort <strong>de</strong> cursus ‘Goedschaligheid’ aanbiedt<br />

voor teamlei<strong>de</strong>rs en zorgverleners in kleinschalige<br />

wooninitiatieven. Kijkt u <strong>op</strong> www.woonzelf.nl voor<br />

meer informatie. Gabriël Enkelaar en Herma Barnhoorn,<br />

www.hetdroomhuis.eu<br />

APRIL<br />

BIJ<br />

BLOEI<br />

BLOEM<br />

BOERENZWALUW<br />

DAUW<br />

EGEL<br />

GROEN<br />

JUNI<br />

KIKKERDRIL<br />

KLAVER<br />

KOELEN<br />

KROKUS<br />

KWAKEN<br />

LAMMETJE<br />

LENTE<br />

LENTEAVOND<br />

LENTEGEUR<br />

LENTEGEVOEL<br />

LENTEMAAND<br />

LENTEWEER<br />

LENTEZANG<br />

LENTEZON<br />

Veel puzzelplezier.<br />

<strong>de</strong> pgbpuzzel<br />

In elk woord zitten minstens twee letters<br />

die maar <strong>op</strong> één manier weg te strepen zijn.<br />

De letters die u overhoudt vormen twee woor<strong>de</strong>n.<br />

LEVEN<br />

MEI<br />

NARCIS<br />

NESTELEN<br />

SCHOONMAAK<br />

SLAK<br />

TUIN<br />

TULP<br />

TULPEN<br />

VIOOLTJE<br />

VOORJAAR<br />

VOORJAARSBLOEM<br />

VOORJAARSBUI<br />

VOORJAARSMODE<br />

VOORJAARSMOEHEID<br />

WARM<br />

WEIDE<br />

ZONLICHT<br />

ZONNEN<br />

ZWALUW<br />

ZWERK<br />

ZWOEL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!