22.11.2014 Views

De Hoftrompet, Zichtbaar maken wat niet gezien wil worden.

Gerard Hadders en Arne Stallenberg voor Crimson Architectural Historians, Simone Rots, Annuska Pronkhorst. De Hoftrompet was onderdeel van een monumentaal kunstproject wat de start inluidde van de herontwikkeling van het Hofpleinviaduct; 'het langste gebouw van Nederland'. Dit spoorviaduct werd na 100 dienstjaren uit gebruik genomen en voorzien van de bestemming als verbindend element te dienen in de herontwikkeling van o.a. Bergpolder en het Liskwartier, een wijk aan de noordgrens van Rotterdam. Het project beoogde de aandacht te vestigen op wat al decennia als een lelijk obstakel werd beschouwd en dus door de buurtbewoners naar het onderbewuste verbannen wat wel vaker gebeurt met onontkoombare urbane lelijkheid. Om de aanwezigheid van het viaduct en de urgentie van haar herontwikkeling te onderstrepen moet het wel weer naar de waarneembare realiteit gebracht worden. Dat gebeurde door het monumentaal benummeren van de afzonderlijke bogen en het aanbrengen van verwijzende teksten, dit alles met behulp van in heldere kleuren gechabloneerde cijfer en lettervormen. Als ondersteunende activiteit werd De Hoftrompet ontwikkeld. Een in muurkrant 'format' uitgevoerde reeks teksten die betrekking hadden op de Hofpleinlijn in haar breedste zin. Van coctailrecepten - het treintje was het reismiddel bij uitstek om mensen uit het slaperige Den Haag naar het bruisende uitgaansleven van Rotterdam te brengen - tot aan historisch teksten en aktes over geschiedenis van de buurt en de landgoederen die er aan haar bestaan voorafgingen.

Gerard Hadders en Arne Stallenberg voor Crimson Architectural Historians, Simone Rots, Annuska Pronkhorst.

De Hoftrompet was onderdeel van een monumentaal kunstproject wat de start inluidde van de herontwikkeling van het Hofpleinviaduct; 'het langste gebouw van Nederland'. Dit spoorviaduct werd na 100 dienstjaren uit gebruik genomen en voorzien van de bestemming als verbindend element te dienen in de herontwikkeling van o.a. Bergpolder en het Liskwartier, een wijk aan de noordgrens van Rotterdam. Het project beoogde de aandacht te vestigen op wat al decennia als een lelijk obstakel werd beschouwd en dus door de buurtbewoners naar het onderbewuste verbannen wat wel vaker gebeurt met onontkoombare urbane lelijkheid. Om de aanwezigheid van het viaduct en de urgentie van haar herontwikkeling te onderstrepen moet het wel weer naar de waarneembare realiteit gebracht worden. Dat gebeurde door het monumentaal benummeren van de afzonderlijke bogen en het aanbrengen van verwijzende teksten, dit alles met behulp van in heldere kleuren gechabloneerde cijfer en lettervormen. Als ondersteunende activiteit werd De Hoftrompet ontwikkeld. Een in muurkrant 'format' uitgevoerde reeks teksten die betrekking hadden op de Hofpleinlijn in haar breedste zin. Van coctailrecepten - het treintje was het reismiddel bij uitstek om mensen uit het slaperige Den Haag naar het bruisende uitgaansleven van Rotterdam te brengen - tot aan historisch teksten en aktes over geschiedenis van de buurt en de landgoederen die er aan haar bestaan voorafgingen.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!