24.11.2014 Views

Hij is een man voor wie de zon altijd schijnt. Desnoods ... - Quote

Hij is een man voor wie de zon altijd schijnt. Desnoods ... - Quote

Hij is een man voor wie de zon altijd schijnt. Desnoods ... - Quote

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

tekst Paul van Riessen<br />

beeld Brigitte Vincken<br />

reconstructie<br />

Blijf<br />

het<br />

<strong>zon</strong>nig<br />

inzien<br />

<strong>Hij</strong> <strong>is</strong> <strong>een</strong> <strong>man</strong> <strong>voor</strong> <strong>wie</strong> <strong>de</strong> <strong>zon</strong> <strong>altijd</strong> <strong>schijnt</strong>. <strong>Desnoods</strong> achter <strong>de</strong> wolken. Maar nu<br />

zijn vakantiehuizenimperium La Perla Living in surseance verkeert en 75 informal<br />

investors steeds ongeduldiger wachten op <strong>de</strong> tachtig miljoen euro die ze nog van<br />

hem krijgen, begint ook bij Geert Duizendstraal <strong>de</strong> lucht te betrekken. ‘Ik heb<br />

inmid<strong>de</strong>ls geleerd dat ik mijn aangeboren optim<strong>is</strong>me soms wat moet temperen.’


050<br />

‘G<br />

eert Duizendstraal<br />

heeft <strong>de</strong> zaken veel<br />

te mooi <strong>voor</strong>gesteld.<br />

Ik verwijt hem dat<br />

hij zich schuldig<br />

maakt aan bewuste<br />

overwaar<strong>de</strong>ring van objecten, dat<br />

hij <strong>een</strong> rookgordijn optrekt door te<br />

werken met allerlei ondoorzichtige<br />

trusts en dat hij mensen valse beloftes<br />

doet. <strong>Hij</strong> <strong>is</strong> <strong>een</strong> grootmeester in het<br />

veel te mooi en veel te groot <strong>voor</strong>stellen<br />

van zijn projecten. <strong>Hij</strong> vertelt<br />

simpelweg verhaaltjes. Ook als het<br />

op betalen aankomt. Als hij zegt: “Ik<br />

betaal dan en dan” en hij doet dat niet,<br />

dan verdwijnt het vertrouwen. Zeker<br />

als hij het vervolgens nog tien keer<br />

belooft. Log<strong>is</strong>ch dat er dan mensen<br />

zijn die zeggen: “En nu <strong>is</strong> het afgelopen!”<br />

Ik zal hem namens twee<br />

cliënten op korte termijn <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

rechter dagen.’<br />

Van jur<strong>is</strong>t Bob van <strong>de</strong>r Goen hoeft<br />

Geert Duizendstraal dui<strong>de</strong>lijk<br />

g<strong>een</strong> clementie meer te verwachten.<br />

‘Ongelooflijk’, reageert <strong>de</strong>ze. Hoewel<br />

Van <strong>de</strong>r Goen namens zijn cliënten<br />

schermt met contracten waarin<br />

La Perla genoemd staat als <strong>een</strong> van<br />

<strong>de</strong> betrokken partijen, stelt Duizendstraal<br />

dat <strong>de</strong> klagers helemaal g<strong>een</strong><br />

geld hebben gel<strong>een</strong>d aan La Perla,<br />

maar aan <strong>een</strong> an<strong>de</strong>r bedrijf waarbij<br />

hij privé zij<strong>de</strong>lings betrokken <strong>is</strong>. Het<br />

gaat volgens hem wat dat betreft dus<br />

om <strong>een</strong> ‘lullige situatie’. De overige<br />

aantijgingen die Van <strong>de</strong>r Goen doet,<br />

veegt hij resoluut van tafel. ‘Dat slaat<br />

nergens op.’<br />

Skyboxen<br />

‘Geert<strong>is</strong>natuurlijk<br />

zeeroptim<strong>is</strong>t<strong>is</strong>ch.<br />

Ik<strong>de</strong>nkookdat<br />

datzijnredding<strong>is</strong>.<br />

Menig<strong>een</strong>hadhet<br />

bijltjeerallang<br />

bijneergegooid.’<br />

(Investeer<strong>de</strong>r<br />

Jos Kersten)<br />

Geert Duizendstraal was ie<strong>man</strong>d<br />

die je graag wil<strong>de</strong> kennen. In <strong>de</strong> skyboxen<br />

van <strong>de</strong> door hem gesponsor<strong>de</strong><br />

Apeldoornse voetbalclub AGOVV<br />

verdrong men zich om <strong>de</strong> <strong>man</strong> die<br />

als oprichter van La Perla Living <strong>de</strong><br />

meest geweldige vakantieparadijzen<br />

creëer<strong>de</strong> op <strong>de</strong> moo<strong>is</strong>te plekken op<br />

aar<strong>de</strong>. Plekken bovendien waar<br />

service nog met <strong>een</strong> grote S wordt<br />

geschreven. Zo hoeven <strong>de</strong> eigenaren<br />

van <strong>de</strong> villa’s zich nooit zorgen te<br />

maken over <strong>de</strong> vraag of <strong>de</strong> champagne<br />

wel op <strong>de</strong> ju<strong>is</strong>te temperatuur <strong>is</strong>, of <strong>de</strong><br />

bed<strong>de</strong>n wel zijn ge<strong>de</strong>kt met kn<strong>is</strong>perend<br />

schone lakens en of ze wel het<br />

begin van <strong>de</strong> toiletrol kunnen vin<strong>de</strong>n.<br />

Dat <strong>is</strong> namelijk immer in <strong>een</strong> net<br />

puntje gevouwen. Het <strong>is</strong> precies waar<br />

rijke wereldburgers volgens Duizendstraal<br />

behoefte aan hebben: luxe en<br />

gemak op <strong>een</strong> prachtige vakantiebestemming<br />

die aanvoelt als thu<strong>is</strong>.<br />

De w<strong>is</strong>kundige weet zijn Apeldoornse<br />

voetbalkenn<strong>is</strong>sen zo enthousiast te<br />

maken dat ze in <strong>de</strong> loop <strong>de</strong>r jaren<br />

75 miljoen euro aan hem meegeven.<br />

An<strong>de</strong>re vrien<strong>de</strong>n, en vrien<strong>de</strong>n van<br />

vrien<strong>de</strong>n, leggen nog <strong>een</strong>s tachtig<br />

miljoen euro in. Ze kunnen rekenen<br />

op ren<strong>de</strong>menten die net zo <strong>zon</strong>nig zijn<br />

‘Wacht maar, ik meld me nog wel.<br />

Wellicht als hoogste nieuwe binnenkomer<br />

volgend jaar?’ Inmid<strong>de</strong>ls <strong>is</strong><br />

dui<strong>de</strong>lijk dat <strong>een</strong> rentree er <strong>voor</strong>lopig<br />

niet in zit. Duizendstraal mag al blij<br />

zijn als hij <strong>een</strong> persoonlijk faill<strong>is</strong>sement<br />

weet te <strong>voor</strong>komen.<br />

Heb geduld<br />

Hoe mooi ze ook zijn, als in 2008 <strong>de</strong><br />

vastgoedmarkt in elkaar stort, raakt<br />

Duizendstraal zijn droomvilla’s aan<br />

<strong>de</strong> straatstenen niet meer kwijt. Er<br />

komt simpelweg g<strong>een</strong> cent meer binnen.<br />

De rentes kunnen nog <strong>een</strong> paar<br />

maan<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n betaald, dan <strong>is</strong> <strong>de</strong><br />

kas leeg. Als <strong>een</strong> koning in oorlogstijd<br />

maant Duizendstraal <strong>de</strong> mensen die<br />

hem geld toevertrouw<strong>de</strong>n tot kalmte.<br />

<strong>Hij</strong> weet dat er maar één <strong>de</strong>al hoeft<br />

te wor<strong>de</strong>n gesloten om weer even uit<br />

<strong>de</strong> problemen te zijn. ‘Wij hebben<br />

stukken grond die zo groot zijn, dat er<br />

bij <strong>een</strong> verkoop tientallen miljoenen<br />

mee zijn gemoeid. Als bij<strong>voor</strong>beeld<br />

onze positie in Panama wordt<br />

verkocht, <strong>is</strong> het gelijk bingo! Dan kun<br />

je ie<strong>de</strong>r<strong>een</strong> weer tevre<strong>de</strong>nstellen.’<br />

Bovendien trekt <strong>de</strong> internationale<br />

‘MenSen die al tien jaar zaken<br />

<strong>de</strong><strong>de</strong>n Met geert, keer<strong>de</strong>n zicH<br />

tegen HeM op <strong>een</strong> Manier die<br />

ik all<strong>een</strong> ken uit filMS’<br />

Toch <strong>is</strong> het volgens Duizendstraal wel<br />

<strong>de</strong>ze Van <strong>de</strong>r Goen die er<strong>voor</strong> zorgt<br />

dat De Telegraaf begin augustus met<br />

chocola<strong>de</strong>letters op <strong>de</strong> <strong>voor</strong>pagina<br />

kopt dat zijn villa-imperium wankelt.<br />

‘Natuurlijk, <strong>de</strong> krant ligt <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

dag weer in <strong>de</strong> kattenbak, maar dit<br />

kost allemaal energie en tijd. Je wilt<br />

natuurlijk niet willoos naar <strong>de</strong> slachtbank<br />

wor<strong>de</strong>n geleid, dus moet je je wel<br />

ver<strong>de</strong>digen. En ju<strong>is</strong>t tijd <strong>is</strong> mijn grootste<br />

probleem. Elke dag zie ik <strong>de</strong> <strong>de</strong>adlines<br />

op me afkomen, dus ik heb g<strong>een</strong><br />

moment te verliezen.’<br />

als <strong>de</strong> plekken waar het geld uitein<strong>de</strong>lijk<br />

wordt verdiend. Duizendstraal:<br />

‘Er zijn mensen die <strong>een</strong> jaar hebben<br />

meegedaan en hun geld hebben<br />

verdubbeld. An<strong>de</strong>ren kregen vijf jaar<br />

lang elke maand an<strong>de</strong>rhalf procent<br />

rente.’<br />

Ook Duizendstraal zelf profiteert.<br />

Vanuit het niets bestormt hij in 2001<br />

<strong>de</strong> <strong>Quote</strong> 500 en op <strong>de</strong> toppen van zijn<br />

vermogen <strong>is</strong> hij met 250 miljoen euro<br />

goed <strong>voor</strong> plaats 120. Tot vorig jaar;<br />

toen don<strong>de</strong>r<strong>de</strong> hij uit <strong>de</strong> lijst. Tij<strong>de</strong>lijk,<br />

mail<strong>de</strong> Duizendstraal optim<strong>is</strong>t<strong>is</strong>ch.<br />

markt <strong>voor</strong> dure vakantiehuizen<br />

vanzelf weer aan, <strong>de</strong>nkt Duizendstraal.<br />

Kortom: geduld, heb geduld.<br />

<strong>Hij</strong> wringt zich in allerlei bochten<br />

om dat geduld erin te masseren bij<br />

zijn investeer<strong>de</strong>rs. Want hoewel <strong>de</strong><br />

veilige haven nog lang niet in zicht <strong>is</strong>,<br />

moet hij blijven zwemmen. Om <strong>de</strong><br />

Apeldoornse groep investeer<strong>de</strong>rs van<br />

zijn nek te hou<strong>de</strong>n, krijgt ze in ruil<br />

<strong>voor</strong> haar vor<strong>de</strong>ring van 75 miljoen<br />

euro twee projecten in Vietnam<br />

toegeschoven. An<strong>de</strong>re investeer<strong>de</strong>rs,<br />

zoals vleeskoning Eddy <strong>de</strong> Kroes, >>


GeertDuIzenDstraal<br />

Geboren28januari1953<br />

inrotterdam.<br />

HuIDIGewoonplaatslon<strong>de</strong>n.<br />

stuDeerDew<strong>is</strong>kun<strong>de</strong>aan<br />

<strong>de</strong>tuDelft.<br />

loopbaanviawessanenschopthijhettot<br />

directeurvancomputerbouwerConvex,dat<br />

uitein<strong>de</strong>lijkverkochtwordtaanHp.Van<strong>de</strong><br />

miljoenendiezijnoptiepakketopbrengt,<br />

koopthijin1988<strong>een</strong>hu<strong>is</strong>jeinMarbella.<br />

uitein<strong>de</strong>lijkzalhijdaar<strong>de</strong>bas<strong>is</strong>leggen<strong>voor</strong><br />

laperlaliving.<br />

InVesteerDeeerDeron<strong>de</strong>ran<strong>de</strong>reinhet<br />

spaansegoocheltheatervanHansKazàn,<br />

inpostbedrijfsandd,in<strong>een</strong>filmbedrijf,<strong>een</strong><br />

goudmijninColombiaen<strong>een</strong>aantalit-en<br />

telecombedrijven.


053<br />

krijgen in plaats van rente af en toe<br />

<strong>een</strong> lapje grond. Voor olie- en<br />

vettenhan<strong>de</strong>laar Joost Smit weet<br />

Duizendstraal nog wel wat geld te<br />

vin<strong>de</strong>n, ver<strong>de</strong>r wordt hij koest gehou<strong>de</strong>n<br />

met <strong>een</strong> hypothecaire zekerheid<br />

op <strong>een</strong> groot stuk grond in Spanje.<br />

Daarnaast heeft Smit van <strong>de</strong> rechtbank<br />

toestemming gekregen om het<br />

Ne<strong>de</strong>rlandse onroerend goed van <strong>de</strong><br />

officieel in Lon<strong>de</strong>n wonen<strong>de</strong> Duizendstraal<br />

te verkopen. Het gaat dan on<strong>de</strong>r<br />

an<strong>de</strong>re om <strong>een</strong> enorme lap bouwgrond<br />

in Bosch en Duin. Daarbij<br />

moet overigens wor<strong>de</strong>n opgemerkt<br />

dat er nog wel meer partijen zijn die<br />

aanspraak kunnen maken op <strong>de</strong><br />

eventuele opbrengst. Bij an<strong>de</strong>re<br />

schul<strong>de</strong><strong>is</strong>ers schermt Duizendstraal<br />

met han<strong>de</strong>lswaar als auto’s en<br />

horloges uit zijn privécollectie. ‘Ik<br />

heb al mijn assets ingezet om mensen<br />

tevre<strong>de</strong>n te stellen en heb me <strong>voor</strong><br />

tientallen miljoenen persoonlijk<br />

garant gesteld. De <strong>een</strong> zegt: “Prachtig.”<br />

De an<strong>de</strong>r zegt: “Stom, want dat<br />

hoeft niet.” Maar ik heb het gedaan.’<br />

Wat hij ook heeft gedaan, erkent hij<br />

nu, <strong>is</strong> beloftes doen die niet nagekomen<br />

kon<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n. ‘Vergeet niet<br />

dat je soms door mensen gedwongen<br />

wordt uitspraken te doen. Als <strong>een</strong><br />

informal investor vraagt waar zijn geld<br />

blijft, en ik zeg: “G<strong>een</strong> flauw i<strong>de</strong>e”,<br />

dan accepteert hij dat niet. Dan zeg je<br />

m<strong>is</strong>schien dat het in <strong>de</strong>cember goed<br />

komt. “Ja, maar <strong>de</strong>cember <strong>is</strong> te laat.”<br />

Dan kun je wor<strong>de</strong>n verleid tot het<br />

doen van <strong>een</strong> uitspraak die all<strong>een</strong><br />

standhoudt als alles goed gaat.’<br />

Uitein<strong>de</strong>lijk verliezen <strong>een</strong> paar beleggers<br />

hun geduld. Zeker drie van hen<br />

vragen eind vorig jaar het faill<strong>is</strong>sement<br />

aan van La Perla Living en <strong>de</strong><br />

holding Nacar. ‘Mensen die al tien<br />

jaar zaken met hem <strong>de</strong><strong>de</strong>n, en die veel<br />

geld hebben verdiend, keer<strong>de</strong>n zich<br />

tegen hem op <strong>een</strong> <strong>man</strong>ier die ik all<strong>een</strong><br />

ken uit films’, zegt Geert-Jan<br />

Itjeshorst, me<strong>de</strong>werker van het<br />

eerste uur. Volgens hem kreeg zijn<br />

baas g<strong>een</strong> messen maar sabels in zijn<br />

rug gestoken. Zelf nuanceert Duizendstraal<br />

dat. ‘Er zijn <strong>altijd</strong> mensen<br />

die <strong>voor</strong>aan in <strong>de</strong> rij willen komen,<br />

maar over het algem<strong>een</strong> vind ik dat ze<br />

sportief hebben gereageerd. Want het<br />

was natuurlijk g<strong>een</strong> leuke boodschap<br />

die we moesten brengen. We betaal<strong>de</strong>n<br />

jarenlang punctueler dan <strong>de</strong><br />

bank. Dan gaan mensen erop rekenen<br />

en komen ze m<strong>is</strong>schien klem te zitten<br />

als er even g<strong>een</strong> geld komt.’<br />

Duizendstraal weet evenwel dat zijn<br />

echt grote investeer<strong>de</strong>rs heus niet<br />

direct van hem afhankelijk zijn.<br />

Ie<strong>man</strong>d als Eddy <strong>de</strong> Kroes gaf hem<br />

wel<strong>is</strong>waar enkele miljoenen mee,<br />

maar die hoeft zijn dagelijkse biefstuk<br />

echt niet te verruilen <strong>voor</strong> <strong>een</strong> goedkope<br />

hamlap. En Joost Smit vertrouw<strong>de</strong><br />

Duizendstraal wel vijftien<br />

miljoen euro toe, maar daarmee ligt<br />

zijn notering in <strong>de</strong> <strong>Quote</strong> 500 echt<br />

niet in<strong>een</strong>s in diens han<strong>de</strong>n.<br />

paS afSnij<strong>de</strong>n<br />

Om <strong>de</strong> mensen die La Perla Living<br />

liever failliet zien gaan <strong>de</strong> pas af te<br />

snij<strong>de</strong>n, vraagt Duizendstraal in<br />

‘duizendStraal iS Met<br />

ongeken<strong>de</strong> energie van alleS<br />

aan Het doen oM <strong>de</strong> zaak<br />

overeind te Hou<strong>de</strong>n’<br />

januari van dit jaar uitstel van betaling<br />

aan. Het lukt hem simpelweg niet<br />

meer om ie<strong>de</strong>r<strong>een</strong> rustig te hou<strong>de</strong>n.<br />

Er wordt <strong>een</strong> bewindvoer<strong>de</strong>r aangesteld:<br />

Bart <strong>de</strong> Man van advocatenkantoor<br />

Kennedy van <strong>de</strong>r Laan.<br />

Eigenlijk tot diens verbazing staat<br />

La Perla Living dit najaar nog steeds<br />

‘Decreativiteitvan<br />

Geert<strong>is</strong>natuurlijk<br />

bovengemid<strong>de</strong>ld.’<br />

(Bart <strong>de</strong> Man,<br />

bewindvoer<strong>de</strong>r)<br />

overeind; in april verl<strong>een</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

rechtbank <strong>de</strong> staat van surseance<br />

<strong>voor</strong> <strong>een</strong> perio<strong>de</strong> van an<strong>de</strong>rhalf jaar.<br />

‘Zelf schatte ik bij mijn aantre<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> kans dat <strong>de</strong> zaak nog gered kon<br />

wor<strong>de</strong>n niet hoger in dan twintig<br />

procent. Inmid<strong>de</strong>ls <strong>de</strong>nk ik dat het<br />

fifty-fifty <strong>is</strong>. Dat komt ook doordat<br />

ik er steeds meer van overtuigd ben<br />

dat Duizendstraal vast van plan <strong>is</strong><br />

dit te laten slagen. <strong>Hij</strong> <strong>is</strong> met ongeken<strong>de</strong><br />

energie van alles aan het doen<br />

om <strong>de</strong> zaak overeind te hou<strong>de</strong>n.<br />

Vooral ook omdat hij zich ook op het<br />

persoonlijke vlak verbon<strong>de</strong>n voelt<br />

met <strong>de</strong> informal investors’, aldus<br />

De Man, die verwacht dat g<strong>een</strong> van<br />

hen baat heeft bij <strong>een</strong> faill<strong>is</strong>sement.<br />

‘Er zijn partijen die alle mid<strong>de</strong>len<br />

hebben om har<strong>de</strong> klappen uit te <strong>de</strong>len,<br />

als ze maar iets had<strong>de</strong>n om te raken.<br />

Maar dat <strong>is</strong> er niet. Op grond van <strong>de</strong><br />

aanwezige taxaties <strong>is</strong> <strong>de</strong> verwachting<br />

dat er per saldo slechts enkele miljoenen<br />

uit <strong>de</strong> boe<strong>de</strong>l komen als je alles<br />

nu executeert.’<br />

De <strong>voor</strong>uitzichten zijn wel <strong>een</strong>s<br />

gunstiger geweest. In 2007 waren <strong>de</strong><br />

bezittingen van La Perla volgens het<br />

jaarverslag nog 396 miljoen euro<br />

waard. Daartegenover stond ‘slechts’<br />

285 miljoen euro aan schuld. Nu die<br />

werkelijkheid zo dramat<strong>is</strong>ch <strong>is</strong><br />

bijgesteld, vragen sommigen zich af<br />

of die officiële cijfers niet iets te rooskleurig<br />

waren. De achterdocht wordt<br />

gevoed door het feit dat in dat jaar<br />

<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> van <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> bezittingen<br />

met zo’n 120 miljoen euro naar<br />

boven <strong>is</strong> bijgesteld, omdat op<strong>een</strong>s <strong>de</strong><br />

marktwaar<strong>de</strong> als uitgangspunt werd<br />

genomen. ‘Men zou zich kunnen<br />

afvragen of bepaal<strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ringen<br />

niet wat beter tegen het licht<br />

gehou<strong>de</strong>n had<strong>de</strong>n moeten wor<strong>de</strong>n’,<br />

sputtert bij<strong>voor</strong>beeld investeer<strong>de</strong>r<br />

Jos Kersten, die zelf <strong>voor</strong> ruim<br />

135 duizend euro in <strong>de</strong> touwen hangt.<br />

Joost Smit zegt tegen <strong>Quote</strong> g<strong>een</strong><br />

woe<strong>de</strong> jegens <strong>de</strong> accountant te<br />

kennen, maar heeft wel overwogen<br />

om PricewaterhouseCoopers aansprakelijk<br />

te stellen. Smit vindt<br />

daarbij opvallen<strong>de</strong> steun bij Die<strong>de</strong>rik<br />

Stradmeijer, die van februari 2007<br />

tot begin 2008 ceo van La Perla was.<br />

‘Ik heb me ook over <strong>de</strong> jaarverslagen<br />

verbaasd. Laat ik het zo zeggen:<br />

>>


054<br />

er ston<strong>de</strong>n getallen in die ik niet<br />

herken<strong>de</strong> uit <strong>de</strong> operatie. Het strookte<br />

bij<strong>voor</strong>beeld niet met <strong>de</strong> cijfers over<br />

verkopen en diensten die intern<br />

wer<strong>de</strong>n gepresenteerd. Maar je gaat<br />

ervan uit dat <strong>een</strong> nette accountant<br />

daar zijn vinger wel achter weet te<br />

krijgen.’<br />

toptaxateurS<br />

‘Ikproefaan<br />

GeertDuizendstraal<br />

dathemeralles<br />

aangelegen<strong>is</strong><br />

mensenscha<strong>de</strong>loos<br />

testellen.’<br />

(Investeer<strong>de</strong>r<br />

Jos Kersten)<br />

naar dat bedrijf kijkt, begrijpt precies<br />

waarom. Als we <strong>een</strong> halfjaar eer<strong>de</strong>r<br />

waren gestart, dan had<strong>de</strong>n we <strong>de</strong><br />

herfinanciering wel <strong>voor</strong> elkaar<br />

gekregen. Vervolgens hebben we<br />

geprobeerd via <strong>een</strong> reverse takeover<br />

<strong>een</strong> notering aan <strong>de</strong> Franse beurs te<br />

krijgen. Alles was rond, maar toen viel<br />

Leh<strong>man</strong> om en trok <strong>de</strong> bank die <strong>de</strong><br />

zelf ook maar het roer vasthou<strong>de</strong>n.”<br />

Want in<strong>de</strong>rdaad, we wil<strong>de</strong>n ook niet<br />

<strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> koers varen. Ik vond dat er<br />

veel te hard werd gegroeid, dat we<br />

beter <strong>een</strong> cashflowpositieve situatie<br />

kon<strong>de</strong>n creëren <strong>voor</strong>dat er weer in<br />

nieuwe lan<strong>de</strong>n werd geacquireerd.<br />

Ik vind het jammer dat er niet naar mij<br />

<strong>is</strong> gelu<strong>is</strong>terd. Ik ga me er niet over op<br />

Duizendstraal zelf hoort <strong>de</strong> opmerkingen<br />

van zijn <strong>voor</strong>malige bestuurs<strong>voor</strong>zitter<br />

zuchtend aan. ‘Dat had ik<br />

niet van Die<strong>de</strong>rik verwacht. Ik ga niet<br />

natrappen, al <strong>is</strong> er inmid<strong>de</strong>ls voldoen<strong>de</strong><br />

literatuur waarin hij… Nou ja, laat<br />

maar’, zegt Duizendstraal, hintend<br />

naar het feit dat Stradmeijer vanwege<br />

zijn eer<strong>de</strong>re functie bij Bouwfonds<br />

door het leven gaat als <strong>een</strong> van <strong>de</strong><br />

verdachten in <strong>de</strong> Klimop-vastgoedfrau<strong>de</strong>zaak.<br />

‘Maar goed, <strong>voor</strong> wat<br />

betreft die twijfel: we hebben qua<br />

accountants niet met Pietje Puk<br />

gewerkt, maar met Pricewaterhouse-<br />

Coopers. Weet jij <strong>een</strong> betere? Het <strong>is</strong><br />

onroerend goed; die jongens zijn als<br />

<strong>de</strong> dood <strong>voor</strong> claims. Dus <strong>de</strong>nk je<br />

dat die lichtvaardig <strong>een</strong> jaarrekening<br />

aftekenen?’ Duizendstraal wijst<br />

ver<strong>de</strong>r op <strong>een</strong> rapport van <strong>de</strong> AMF,<br />

<strong>de</strong> Franse variant van <strong>de</strong> AFM, die<br />

<strong>de</strong> nettowaar<strong>de</strong> van La Perla in<br />

september 2008 waar<strong>de</strong>ert op ruim<br />

162 miljoen euro. ‘Daaraan zijn schattingen<br />

<strong>voor</strong>afgegaan door <strong>de</strong> top-5-<br />

taxateurs van <strong>de</strong> wereld. Dus als je<br />

zegt: “Die taxatie lijkt nergens op”,<br />

dan doe je alle partijen tekort die zich<br />

in <strong>de</strong> wereld bezighou<strong>de</strong>n met taxaties.<br />

En nee, ook waar het gaat om <strong>de</strong><br />

verkopen <strong>is</strong> niks gelogen. Ik kan alles<br />

<strong>de</strong>al <strong>voor</strong> <strong>de</strong>al verantwoor<strong>de</strong>n.’<br />

Nee, dat zijn bedrijf toch in <strong>de</strong> problemen<br />

kwam, had niks met m<strong>is</strong><strong>man</strong>agement<br />

of opportun<strong>is</strong>me te maken,<br />

louter met pech, m<strong>een</strong>t Duizendstraal.<br />

‘In september 2007 gingen<br />

we <strong>de</strong> markt op om <strong>een</strong> bedrag van<br />

100 à 150 miljoen euro bancair te<br />

herfinancieren. Maar ie<strong>de</strong>r<strong>een</strong> zei<br />

op dat moment: “Nice company, nice<br />

memorandum, bad timing.” Ook <strong>een</strong><br />

<strong>de</strong>al van zeventig miljoen euro die we<br />

had<strong>de</strong>n met AIG, toen nog <strong>een</strong> van <strong>de</strong><br />

tien grootste bedrijven ter wereld,<br />

ging uitein<strong>de</strong>lijk niet door. Wie nu<br />

‘in <strong>de</strong> jaarverSlagen Ston<strong>de</strong>n<br />

getallen die ik niet Herken<strong>de</strong>.<br />

Maar je gaat ervan uit dat <strong>een</strong><br />

accountant daar zijn vinger<br />

Wel acHter Weet te krijgen’<br />

operatie zou financieren zich terug.<br />

Als die cr<strong>is</strong><strong>is</strong> twee maan<strong>de</strong>n later was<br />

uitgebroken, had<strong>de</strong>n we <strong>de</strong> schapen<br />

net op tijd op het droge gehad.’<br />

Weeffout<br />

Terwijl Duizendstraal spreekt van<br />

pech, vin<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren dat hij te<br />

makkelijk doet alsof hij het slachtoffer<br />

van <strong>de</strong> situatie <strong>is</strong>. ‘De zaken<br />

gingen in eerste instantie heel erg<br />

goed. En als het goed gaat, raken<br />

on<strong>de</strong>rnemers wel<strong>een</strong>s blind <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />

r<strong>is</strong>ico’s. Ik <strong>de</strong>nk dat dat het probleem<br />

<strong>is</strong> geweest. Er waren verschillen<strong>de</strong><br />

mensen die zei<strong>de</strong>n dat het eigenlijk<br />

niet kon wat hij <strong>de</strong>ed. <strong>Hij</strong> financier<strong>de</strong><br />

lang geld met kort geld. Dan loop je<br />

<strong>een</strong> enorm r<strong>is</strong>ico’, zegt <strong>een</strong> <strong>voor</strong>malig<br />

me<strong>de</strong>werker.<br />

Ook Die<strong>de</strong>rik Stradmeijer zag het<br />

probleem. ‘Geert <strong>is</strong> <strong>een</strong> groot <strong>de</strong>nker<br />

en het concept <strong>is</strong> prachtig, maar in <strong>de</strong><br />

uitvoering werd het te groot, te mooi,<br />

te veel en te snel.’ De <strong>voor</strong>malige ceo<br />

was als bestuurs<strong>voor</strong>zitter niet bij<br />

machte veran<strong>de</strong>ring te brengen. ‘Ik<br />

was aangesteld als kapitein op het<br />

schip. Geert zou als aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>r op<br />

afstand gaan staan. Maar <strong>de</strong> praktijk<br />

was dat hij <strong>de</strong> hele dag op <strong>de</strong> gastrapper<br />

stond. Eind 2007 heb ik gezegd:<br />

“Geert, het <strong>is</strong> jouw schip, dus moet je<br />

<strong>de</strong> borst slaan, hoor, maar het bedrijf<br />

<strong>is</strong> kapot gegroeid.’<br />

Duizendstraal zelf voelt zich evenwel<br />

niet aangesproken door <strong>de</strong>ze kritiek.<br />

<strong>Hij</strong> wijst erop dat er in 2007 eigenlijk<br />

g<strong>een</strong> nieuwe projecten zijn gestart.<br />

En van <strong>een</strong> verwijtbare financiële<br />

weeffout wil hij ook niet weten. ‘In<br />

Spanje heeft 75 procent van <strong>de</strong> vastgoedbedrijven<br />

het niet gered. En die<br />

waren echt niet allemaal gefinancierd<br />

zoals wij, hoor. Intussen bestaan<br />

wij natuurlijk nog wel.’ En volgens<br />

Duizendstraal <strong>is</strong> het ein<strong>de</strong> ook zeker<br />

afwendbaar, al waagt hij zich liever<br />

niet meer aan <strong>voor</strong>spellingen. ‘Als ons<br />

plan goed loopt, kunnen we ie<strong>de</strong>r<strong>een</strong><br />

op termijn terugbetalen. Maar hoe<br />

groot die kans <strong>is</strong>? Ik sluit me aan bij<br />

<strong>de</strong> curator, eh, <strong>de</strong> bewindvoer<strong>de</strong>r.<br />

Ik heb <strong>de</strong> laatste jaren geleerd mijn<br />

aangeboren optim<strong>is</strong>me en enthousiasme<br />

wat te temperen. Vroeger had<br />

ik m<strong>is</strong>schien gezegd dat <strong>de</strong> kans van<br />

slagen tachtig procent was. Ik ben<br />

<strong>altijd</strong> <strong>een</strong> optim<strong>is</strong>t geweest, dat haal je<br />

niet uit het beestje, maar ook ik ben<br />

wat <strong>voor</strong>zichtiger gewor<strong>de</strong>n. Maar we<br />

zijn zeker g<strong>een</strong> spookbeeld aan het<br />

najagen’, zegt hij, alvorens hij begint<br />

over zijn on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>lingen met <strong>een</strong><br />

grote Amerikaanse investeer<strong>de</strong>r<br />

betreffen<strong>de</strong> <strong>een</strong> overname van het<br />

project in Antigua. ‘Er ligt al <strong>een</strong> letter<br />

of intent.’ Ver<strong>de</strong>r heeft Duizendstraal


055<br />

Meer Geert Duizendstraal op<br />

<strong>Quote</strong>net.nl/geertduizendstraal<br />

met financiële partijen afspraken<br />

weten te maken over <strong>de</strong> sanering van<br />

hun schul<strong>de</strong>n. ‘Dat <strong>is</strong> het fijne aan<br />

institutionele investeer<strong>de</strong>rs. Het <strong>is</strong><br />

gemakkelijker om geld bij informals<br />

los te krijgen, maar je komt nooit meer<br />

van die claims af. Zij verwachten<br />

gewoon dat het volledig terugkomt.<br />

Als je met <strong>een</strong> bank zaken doet, ken je<br />

bei<strong>de</strong>n <strong>de</strong> r<strong>is</strong>ico’s en accepteer je het<br />

bei<strong>de</strong>n als het fout gaat.’<br />

Zo <strong>is</strong> het Austral<strong>is</strong>che Babcock &<br />

Brown bereid driekwart van haar<br />

investering van twintig miljoen euro<br />

in Panama af te schrijven. En ook in<br />

Spanje gloort licht, zegt Duizendstraal.<br />

De Duitse Hypobank heeft op<br />

het Monte Mayor-project <strong>een</strong> hypotheek<br />

verstrekt van 66 miljoen euro,<br />

maar wil daar nu <strong>voor</strong> zo’n zeventien<br />

miljoen weer vanaf. ‘De betreffen<strong>de</strong><br />

bank <strong>is</strong> genational<strong>is</strong>eerd en moet<br />

van het hoofdkantoor niet all<strong>een</strong><br />

weg uit Spanje, maar ook uit het<br />

onroerend goed. Dus als het mij lukt<br />

om financiers te vin<strong>de</strong>n, dan kunnen<br />

we dat vlot trekken. En ja, dat moet<br />

kunnen, want het project <strong>is</strong> <strong>een</strong> aantal<br />

jaren gele<strong>de</strong>n nog gewaar<strong>de</strong>erd op<br />

120 miljoen. Daar zit <strong>voor</strong> ons dus<br />

<strong>een</strong> enorme upsi<strong>de</strong> in’, aldus Duizendstraal,<br />

die zegt dat <strong>de</strong> Spaanse<br />

vastgoedmarkt haar dieptepunt wel<br />

heeft bereikt. ‘Als <strong>de</strong> totale werel<strong>de</strong>conomie<br />

niet in <strong>een</strong> double-dip<br />

La PerLa Living<br />

in 1995 begint Duizendstraal vakantiehuizen<br />

aan te bie<strong>de</strong>n in Frankrijk en Spanje<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> naam La Perla Developers. in 2000<br />

wordt dat omgedoopt tot La Perla Living,<br />

vijf jaar later tot La Perla international<br />

Living. Het bedrijf heeft in zijn h<strong>is</strong>torie zo’n<br />

750 huizen opgeleverd. Op het hoogtepunt<br />

boekte het <strong>een</strong> nettowinst van ruim 26 miljoen<br />

euro, op <strong>een</strong> omzet van 78 miljoen. er<br />

lagen plannen om, naast Spanje, Frankrijk,<br />

vietnam, antigua en Panama, actief te<br />

wor<strong>de</strong>n in Polynesië, Brazilië en Zuid-afrika.<br />

in 2008 kwam het bericht dat er via <strong>een</strong><br />

reverse takeover van het Franse ontwikkelingsbedrijf<br />

Mandarin <strong>een</strong> beursnotering<br />

aan zat te komen. Hoewel Duizendstraal<br />

werd benoemd tot ceo, en het bedrijf nu<br />

door het leven gaat als La Perla World,<br />

heeft die integratie nooit plaatsgehad.<br />

terechtkomt en er g<strong>een</strong> an<strong>de</strong>re<br />

catastrofes van wereldformaat<br />

komen, verwacht ik dat we in het <strong>de</strong>el<br />

van Spanje waar wij zitten het ergste<br />

wel hebben gehad. Het prijsniveau <strong>is</strong><br />

nog wel even laag als <strong>een</strong> jaar gele<strong>de</strong>n,<br />

maar je merkt dat er meer <strong>de</strong>als<br />

wor<strong>de</strong>n gedaan.’<br />

Integere <strong>man</strong><br />

Hoewel Duizendstraal <strong>de</strong> <strong>de</strong>al rond<br />

het Spaanse project bijna als <strong>een</strong><br />

no-brainer omschrijft, zijn er ook<br />

tegengelui<strong>de</strong>n te horen. ‘In Duitsland<br />

hebben we gezien dat banken met<br />

enorme kortingen afscheid namen<br />

van posities. Als dat ook in Spanje<br />

gebeurt, dan komt er nog <strong>een</strong> enorme<br />

kaalslag’, zegt <strong>een</strong> investeer<strong>de</strong>r. <strong>Hij</strong> <strong>is</strong><br />

ook door Duizendstraal bena<strong>de</strong>rd,<br />

maar bedankte vrien<strong>de</strong>lijk, ook al<br />

werd hem <strong>een</strong> nettowinst van twintig<br />

miljoen euro <strong>voor</strong>gespiegeld. ‘Ja, dat <strong>is</strong><br />

<strong>altijd</strong> mooi bij Geert, hè. Maar ik kan<br />

er g<strong>een</strong> winst in zien.’<br />

Omdat <strong>de</strong> Hypobank het aanbod niet<br />

ein<strong>de</strong>loos laat gel<strong>de</strong>n, zoekt Duizendstraal<br />

nu als <strong>een</strong> bezetene naar an<strong>de</strong>re<br />

investeer<strong>de</strong>rs om <strong>de</strong> schuld over te<br />

nemen. Uiterlijk <strong>voor</strong> het ein<strong>de</strong> van<br />

het jaar moet dui<strong>de</strong>lijk wor<strong>de</strong>n of dat<br />

lukt. Een oplossing kan zijn om<br />

bestaan<strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemers te bewegen<br />

‘ Duizendstraal <strong>is</strong> <strong>een</strong><br />

magiër. Wat hij nu<br />

aan het doen <strong>is</strong>,<br />

<strong>is</strong> ook weer Jan<br />

Tim<strong>man</strong>-waardig: hij<br />

<strong>is</strong> op tachtig bor<strong>de</strong>n<br />

simultaan aan het<br />

schaken.’<br />

(Oud-me<strong>de</strong>werker<br />

en schul<strong>de</strong><strong>is</strong>er<br />

Geert-Jan Itjeshorst)<br />

extra te investeren, maar veel van hen<br />

zijn huiverig gewor<strong>de</strong>n. Ze willen hun<br />

geld terug, niet nog meer uitlenen.<br />

Dat komt bij<strong>voor</strong>beeld ook door <strong>de</strong><br />

ervaringen van <strong>de</strong> Apeldoorn-groep,<br />

die in ruil <strong>voor</strong> 75 miljoen euro schuld<br />

twee projecten in Vietnam overnam,<br />

waarop <strong>een</strong> resort kan wor<strong>de</strong>n<br />

gebouwd. Die schul<strong>de</strong><strong>is</strong>ers hebben nu<br />

wel<strong>is</strong>waar iets tastbaars in han<strong>de</strong>n,<br />

maar <strong>de</strong> <strong>de</strong>al leid<strong>de</strong> bepaald niet tot<br />

volle tevre<strong>de</strong>nheid. ‘Ik <strong>de</strong>nk dat we<br />

bij lange na niet halen wat er in 2008<br />

beoogd was. Daar zijn we natuurlijk<br />

niet blij mee. De verwachtingen die<br />

<strong>voor</strong>gesteld zijn door La Perla, zijn<br />

an<strong>de</strong>rs dan we ervaren’, zegt Jos van<br />

<strong>de</strong>r Vorst , die als woordvoer<strong>de</strong>r van<br />

<strong>de</strong> groep optreedt.<br />

‘Het kan hoor, dat bepaal<strong>de</strong> dingen<br />

zijn tegengevallen. Maar <strong>de</strong> groep<br />

heeft heel uitgebreid due diligence<br />

kunnen doen. Vietnam <strong>is</strong> <strong>een</strong> exot<strong>is</strong>ch<br />

land; met <strong>de</strong> projecten all<strong>een</strong> ben je er<br />

niet. Je moet ontwikkelen. Maar ik<br />

kan me niet <strong>voor</strong>stellen dat er één<br />

persoon <strong>is</strong> die zegt dat hij spijt heeft<br />

het te hebben gedaan’, wuift Duizendstraal<br />

<strong>de</strong> suggestie weg als dat hij<br />

zaken te <strong>zon</strong>nig heeft <strong>voor</strong>gesteld. Dat<br />

heeft hij nooit gedaan, zegt hij.<br />

En in<strong>de</strong>rdaad: afgezien van jur<strong>is</strong>t Van<br />

<strong>de</strong>r Goen <strong>is</strong> er nie<strong>man</strong>d te vin<strong>de</strong>n die<br />

twijfelt aan <strong>de</strong> oprechte bedoelingen<br />

van Duizendstraal. ‘Geert <strong>is</strong> <strong>de</strong> meest<br />

integere <strong>man</strong> die ik ken’, zegt Itjeshorst.<br />

‘Ik hoop echt dat het hem lukt<br />

uit <strong>de</strong> problemen te komen. Er lopen<br />

wat <strong>de</strong>als die het verschil moeten<br />

maken of het <strong>een</strong> fantast<strong>is</strong>che doorstart<br />

wordt, of ein<strong>de</strong> oefening. Maar<br />

als het hem lukt, <strong>is</strong> dat wat mij betreft<br />

van <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> or<strong>de</strong> als Victor Muller die<br />

Saab binnenhaal<strong>de</strong>.’<br />

Duizendstraal zelf hoopt het natuurlijk<br />

van harte. ‘Je leest wel<strong>een</strong>s van die<br />

faill<strong>is</strong>sementen waarbij <strong>de</strong> eigenaar<br />

gewoon doorgaat. Bij mij zijn het communiceren<strong>de</strong><br />

vaten. Als dit niet lukt,<br />

ben ik alles in één keer kwijt. Maar ik<br />

zit niet te vechten <strong>voor</strong> mezelf. Zeker,<br />

als ik ie<strong>de</strong>r<strong>een</strong> kan afbetalen, loop ik<br />

wat trotser rond dan wanneer dat niet<br />

lukt. Maar financieel levert het mij<br />

ver<strong>de</strong>r niks op. Want als alle an<strong>de</strong>ren<br />

<strong>voor</strong>gaan, dan blijft er <strong>voor</strong> mij niet<br />

zoveel over. G<strong>een</strong> ramp hoor, ik kom<br />

wel weer ver<strong>de</strong>r. Al zit <strong>een</strong> rentree<br />

in <strong>de</strong> <strong>Quote</strong> 500 er niet meer in.’

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!