Gecertificeerde opleidingen niveau C - Fedweb

fedweb.belgium.be

Gecertificeerde opleidingen niveau C - Fedweb

Niveau c

2012 • 2013

GECERTIFICEERDE

OPLEIDINGEN


Niveau C

Gecertificeerde opleidingen

Live as if you were to die tomorrow.

Learn as if you were to live forever.

~ Gandhi

Leef alsof je morgen sterft.

Leer alsof je nooit zal sterven.


Niveau C

Gecertificeerde opleidingen

Algemene informatie

Dankzij de gecertificeerde opleidingen van niveau C kan je je kwalificaties en competenties

updaten en ontwikkelen. Ze worden georganiseerd per functiefamilie en duren minsten 3

dagen.

Het aanbod hieronder is onderverdeeld in drie soorten gecertificeerde opleidingen:

generieke opleidingen, opleidingen voor een specifieke functiefamilie en opleidingen voor

meedere functiefamilies.

• Generieke opleidingen zijn opleidingen die je helpen competenties te verbeteren die

eerder algemeen zijn en die je dus nodig hebt ongeacht je specifieke functie.

• Opleidingen voor een specifieke functiefamilie zijn opleidingen die je helpen specifieke

competenties te verbeteren, die je in een bepaalde functiefamilie nodig hebt.

• Opleidingen voor meerdere functiefamilies zijn opleidingen die bestemd zijn voor een

bepaalde doelgroep (vermeld in de opleidingsfiche).

Als personeelslid van niveau C kan je vrij kiezen uit de eerste en de derde groep (behalve:

communicatie en dossierbeheer/G&P). Een opleiding voor een specifieke functiefamilie

kan je alleen kiezen indien je tot de juiste functiefamilie behoort (en als er voor jouw

functiefamilie opleidingen beschikbaar zijn).

Na afloop van een gecertificeerde opleiding wordt er een test georganiseerd om na te gaan

of je de competenties en kennis verbonden met de inhoud van de opleiding voldoende

verworven hebt. Om voor de test te slagen, moet je 60% behalen.


Niveau C

Gecertificeerde opleidingen

Inhoudstafel

Generieke opleidingen

Mondeling en schriftelijk rapporteren CACERM092XNC 1

Leidinggeven / beheer van een team CACERM093XNC 2

Samenwerken in team CACERM095XNC 3

Omgaan met taken en informatie CACERM102XNC 4

Efficiënter communiceren met collega’s en/of klanten CACERM104XNC 5

Selfmanagement niveau C/D CACERM113XNC 6

Opleidingen voor een specifieke vakrichting

Communiceren in een onthaaldienst CACERM121XNC 8

Reglementaire aspecten in de dagelijkse praktijk van een dossier beheerder van een stafdienst P&O CACERMO86XNC 10

Opleidingen voor meerdere vakrichtingen

Documenten klasseren, beheren en bewaren CACERM091XNC 12

Uw kennis doorgeven CACERM112XNC 14

De basisfuncties van Excel en de geavanceerde functies van Word leren CACERMB01XNC 16

Communiceren en omgaan met taken (technische functie) CACERM103XNC 18

Zertifizierte Fortbildungen in deutscher Sprache

Folgende zertifizierte Fortbildungen werden auch in deutscher Sprache organisiert

Selbstmanagement Niveau C/D CACERM113XDC 19

Mündliche und schriftliche Berichterstattung CACERM092XDC 21

Kommunizieren am Empfang CACERM121XDC 22

Algemene informatie 24

Waar bevindt het OFO zich? 25

Zelfstudie overeenkomst e-learning 26


niveau cd

Mondeling en schriftelijk rapporteren

Code CACERM092XNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Federale ambtenaren van niveau C en D uit alle functiefamilies

Vereiste voorkennis

Geen enkele

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

• De rapportering binnen de organisatie verloopt doeltreffend.

• Het advies dat aan de klanten wordt gegeven, gebeurt op professionele wijze.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:

• actief deel te nemen aan de werkvergaderingen

• efficiënt schriftelijk en mondeling te rapporteren

• de klant professioneel te informeren en te adviseren

Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:

• de verschillende manieren om actief deel te nemen aan de werkvergaderingen toe te

passen

• de technieken toe te passen om hoofd- en bijzaken bij het noteren te onderscheiden

• de aandachtspunten aan te wenden om mondeling te rapporteren over de uitgevoerde

werkzaamheden en over de vervolgactiviteiten

• een gestructureerde manier te hanteren om over de uitgevoerde werkzaamheden en de

vervolgactiviteiten schriftelijk te rapporteren

• de technieken om feedback te geven of om op feedback te reageren, toe te passen

• de aandachtspunten voor het mondeling en schriftelijk formuleren van adviezen, aan te

wenden

• een onderscheid te maken tussen objectieve en subjectieve gegevens bij het verstrekken

van informatie

• aangepaste technieken te gebruiken om na te gaan of de informatie die verstrekt wordt,

voldoende duidelijkheid biedt voor de andere gesprekspartner(s)

Praktische schikkingen

Duur: 3 dagen

1


niveau cd

Leidinggeven / beheer van een team

Code CACERM093XNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Federale ambtenaren van niveau C en D die verantwoordelijk zijn voor een team

Vereiste voorkennis

Ervaring hebben met het beheer van een team

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

• de organisatie beschikt over leidinggevenden die hun stijl van leidinggeven kunnen

aanpassen aan de omstandigheden.

• de prestaties van de teams en van de organisatie verbeteren.

• de toepassing van de Ontwikkelcirkels (OC) verbetert.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:

• een team aan te sturen door de eigen persoonlijkheidskenmerken, motivatie en

competenties en die van uw medewerkers in te schatten en in te zetten

• doelstellingen te formuleren voor uw medewerkers

• efficiënt te communiceren door op een constructieve manier feedback te geven, op

problemen te anticiperen en door conflicten uit te klaren

Op het einde van de opleiding bent u in staat om:

• de verschillende rollen van de leidinggevende te omschrijven.

• technieken toe te passen om de eigen sterke en te verbeteren punten, alsook die van de

medewerkers, te identificeren (onder andere in het kader van het planningsgesprek van de

Ontwikkelcirkels).

• de leiderschapsstijl te selecteren in functie van aan de verschillende types van medewerkers

( onder andere in het kader van de 4 gesprekken van de Ontwikkelcirkels).

• de basisbeginselen van communicatie toe te passen.

• de criteria van een werkbare doelstelling toe te passen (onder andere in het kader van het

planningsgesprek van de Ontwikkelcirkels).

• de methode van probleemdetectie toe te passen.

• de methode voor probleemoplossing toe te passen.

• de technieken om om te gaan met weerstand, toe te passen.

• de technieken om op een constructieve manier feedback te geven, toe te passen (onder

andere in het kader van een functioneringsgesprek en een evaluatiegesprek )

Praktische schikkingen

Aantal dagen: 3

2


niveau cd

Samenwerken in team

Code CACERM095XNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Alle federale ambtenaren van niveau C en D die deel uitmaken van een vast team of

een projectteam en die de effectiviteit van hun eigen functioneren in een groep willen

optimaliseren

Vereiste voorkennis

Geen

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

1. de kwaliteit van teamwerk verbetert

2.de efficiëntie en slaagkansen van ad hoc groepen verhogen door effectievere en

efficiëntere participatie van de teamleden

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:

• problemen in groepen waarin u werkt te herkennen

• efficiënt te beïnvloeden bij het werken in teams

• te adviseren over interventies om communicatiestoornissen aan te pakken

Op het einde van de opleiding bent u in staat om:

1. een aantal concepten van groepsdynamica te omschrijven (bijvoorbeeld het

Belbinmodel)

2. de aangeleerde methode van probleemdetectie toe te passen

3. de aangeleerde technieken om efficiënter te beïnvloeden in vaste of projectmatige

teams, toe te passen

4. technieken te identificeren om communicatiestoornissen aan te pakken;

5. enkele belangrijke werkvormen en interventietechnieken te herkennen

Praktische schikkingen

Aantal dagen: 3

3


niveau cd

Omgaan met taken en informatie

Code CACERM102XNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Alle federale ambtenaren van niveau C of D met een administratieve functie

Vereiste voorkennis

Basiskennis van het Nederlands

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

• Zowel het interne als het externe informatiebeheer zal verbeterd worden

• Elke personeelslid zal beter omgaan met zijn taken

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:

• Zowel interne als externe informatie correct te beheren

• De organisatie van uw taken te optimaliseren

Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:

• verschillende communicatiemedia (bv. e-mails, brieven, verslagen, dienstnota’s, teksten,

telefoongesprekken) objectief en binnen de toegestane termijn te verwerken

• op een duidelijke en aangepaste wijze informatie te bezorgen aan de bestemmeling.

• uw werk te structureren en uw taken uit te voeren in functie van bepaalde procedures,

termijnen en prioriteiten.

Methodologie

Om uw leerproces te ondersteunen worden theorie en oefeningen met mekaar afgewisseld

Praktische schikkingen

Duur: 3 dagen

4


niveau cd

Efficiënter communiceren met collega’s

en/of klanten

Code CACERM104XNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Ambtenaren van niveau C en D die beter willen communiceren met collega’s of klanten, zowel

van persoon tot persoon als aan de telefoon.

Vereiste voorkennis

Geen enkele

Voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

• De mondelinge en telefonische communicatie met collega’s en klanten zal efficiënter

verlopen.

• De verbale en non-verbale communicatie zal beter geïnterpreteerd worden.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek :

• gesprekken op een efficiëntere manier te voeren

• communicatiebevorderende methoden te gebruiken

• elk telefoongesprek te voeren door de gepaste technieken te gebruiken

• gestelde problemen op te lossen

Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:

Wat betreft het communicatieschema van Jakobson

• het communicatieschema van Jakobson en de bestanddelen van communicatie te

beschrijven

Wat betreft verbale en non-verbale communicatie

• de oorsprong van NLP, AT, …te beschrijven

• perceptie en de onderliggende mechanismen te omschrijven (verbaal, non-verbaal en

paraverbaal)

• non-verbale elementen te identificeren

• communicatietechnieken toe te passen

• de sterke en de zwakke punten m.b.t. communicatie in groep of van persoon tot persoon te

bepalen

Wat betreft het beheer van telefoongesprekken

• de aandachtpunten voor telefonische communicatie toe te passen

• technieken toe te passen om een vraag of een voorstel te formuleren

• technieken toe te passen om om te gaan met agressiviteit

Praktische schikkingen

Duur : 4 dagen

5


niveau cd

Selfmanagement niveau C/D

Code CACERM113XNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Alle federale ambtenaren van niveau C en D

Vereiste voorkennis

• Kennis van de doelstellingen van uw organisatie

• Kennis van uw eigen taken en van de resultaten waarvoor u verantwoordelijk bent

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

• De organisatie communiceert beter met haar “klanten”.

• De organisatie werkt op efficiënte en doeltreffende wijze.

• De organisatie en haar ambtenaren reageren op gepaste en doeltreffende wijze op

onvoorziene omstandigheden.

• De ambtenaren beheren hun taken en prioriteiten beter en respecteren de termijnen beter.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:

• u op een duidelijke en begrijpelijke manier uit te drukken

• te luisteren naar de boodschap van anderen en die te begrijpen

• u in te leven in andermans situatie

• uw eigen werk te structureren door prioriteiten te stellen en een veelheid aan taken op een

systematische manier uit te voeren

• uw taken binnen de vooropgestelde termijnen af te werken

• doelgericht te reageren en kalm te blijven in stresserende werksituaties

6

Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:

1. Wat betreft communicatie en luistervaardigheid:

1. de relevante elementen in de communicatie te identificeren

2. de factoren die een optimale communicatie tegenwerken te identificeren

3. te luisteren naar een vraag en ze te herformuleren om te zien of ze correct werd

begrepen

4. een luisterende houding aan te nemen, inclusief empathie

5. zich op een “assertieve” manier uit te drukken

6. een advies of feedback op een constructieve manier te formuleren in functie van een

bepaalde actie of situatie.

2. Wat betreft tijds- en taakbeheer:

1. tijdwinnende en tijdrovende factoren te identificeren

2. een onderscheid te maken tussen belangrijkheid en dringendheid

3. de basisprincipes van een doeltreffend prioriteitenbeheer te begrijpen

4. de “tijdvreters” te identificeren (de controleerbare en andere).


niveau cd

Selfmanagement niveau C/D

Code CACERM113XNC

(vervolg)

tt

Inhoudstafel

3. Wat betreft stressbeheer:

1. stressfactoren te identificeren

2. vast te stellen hoe hindernissen, storingen en veranderingssituaties beter beheerd

kunnen worden.

Praktische schikkingen

Duur: 3 dagen

7


Niveau cd

Onthaal

Communiceren in een onthaaldienst

Code CACERM121XNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Federale ambtenaren van niveau C en D die tot de functiefamilie “Onthaal” behoren.

Vereiste voorkennis

In staat zijn om basiscommunicatievaardigheden toe te passen

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

• De mondelinge (en telefonische) informatieverstrekking aan klanten zal vlotter, efficiënter en

meer klantvriendelijk verlopen.

• De onthaalmedewerkers zullen beter gewapend zijn om om te gaan met moeilijke klanten.

• Kennisdeling binnen de onthaaldienst zal bevorderd worden.

• De onthaalmedewerkers zullen de deontologische aspecten, verbonden aan hun functie,

respecteren.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:

• de juiste vragen te stellen aan uw klanten

• gepast om te gaan met moeilijke klanten

• op een correcte en toereikende manier informatie te verstrekken aan klanten

• de kennis en de informatie binnen uw team doeltreffend te delen

Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:

Wat de informatieverstrekking aan klanten betreft

• de aangeleerde methode van informatieverstrekking te gebruiken

• de aandachtspunten voor telefonische communicatie aan te wenden

• de gepaste vragen over opmerkingen van een burger te formuleren

Wat het omgaan met moeilijke klanten betreft

• een assertieve, manipulatieve, passieve en agressieve houding te onderscheiden

• de regels voor het geven van een assertief antwoord volgens een assertiviteitsstappenplan

te identificeren

• de verschillende types van agressie te herkennen

• de stappen van het escalatieproces van agressie te identificeren

• de technieken om de eigen emoties onder controle te houden tijdens en na een agressief

incident, te identificeren

• de technieken om een adequaat antwoord te formuleren naargelang de vorm van agressie

waarmee ze worden geconfronteerd, toe te passen

8


Niveau cd

Code CACERM121XNC

Onthaal

Communiceren in een onthaaldienst

(vervolg)

tt

Inhoudstafel

Wat kennisdeling betreft

• de technieken toe te passen om informatie inzichtelijk en overzichtelijk te noteren voor een

derde persoon

• de technieken toe te passen om informatie inzichtelijk en duidelijk aan een derde door te

geven

• de technieken toe te passen om zijn kennis binnen het team door te geven

Wat deontologie betreft

• de vuistregels toe te passen om reglementair om te gaan met persoonsgebonden

informatie

• de vuistregels toe te passen voor het respecteren van discretie in hun functie

Praktische schikkingen

Duur: 3 dagen

9


Niveau bc

Onthaal

Reglementaire aspecten in de

dagelijkse praktijk van een dossierbeheerder

van een stafdienst P&O

Code CACERMO86XNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Alle federale ambtenaren van niveau B of C die op een P&O-stafdienst/HR-dienst/

personeelsdienst als dossierbeheerder autonoom dossiers opvolgen in verband met

personeelszaken (loopbaanbeheer, weddenberekening, verlof en ziekte)

Vereiste voorkennis

Beschikken over een elementaire kennis van één of meerdere deelaspecten van één van de

thema’s uit de opleiding.

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

• Het door de organisatie gevoerde personeelsbeleid wordt effectiever: het functioneren van

de P&Ostafdienst verbetert, omdat de P&O-medewerkers van niveau B en C een betere

kennis over de rechtspositieregeling van de personeelsleden bezitten.

• De personeelsdossiers worden door de dossierbeheerders meer correct opgevolgd door

een beter inzicht in de reglementering.

• Doordat de deelnemers tijdens de opleiding een duidelijke uiteenzetting krijgen

over verschillende aspecten van de reglementering kunnen ze in de toekomst meer

multifunctioneel worden ingezet.

• De dienstverlening aan de eigen personeelsleden van de organisaties in verband met hun

eigen personeelsdossiers wordt versterkt.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:

• de kennis van de belangrijkste bestanddelen van de rechtspositieregeling van de

ambtenaren en contractuele personeelsleden te kunnen gebruiken in uw dagelijkse praktijk

bij het beheren van de dossiers

• de reglementering inzake verloven en afwezigheden van de ambtenaren en contractuele

personeelsleden te kunnen gebruiken in uw dagelijkse praktijk bij het beheren van de

dossiers

• autonoom beslissingen te nemen in geval van geschillen

• de reglementering uniform en correct te interpreteren, waardoor het aantal betwistingen

over individuele personeelsdossiers zal verminderen

Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:

• de kenmerken en gevolgen van het statuut en de verschillen tussen het statuut en de

arbeidsovereenkomst op te sommen

• de principes van het statuut en de reglementering toe te passen in praktijkgerichte

oefeningen

10


Niveau bc

Code CACERMO86XNC

Onthaal

Reglementaire aspecten in de

dagelijkse praktijk van een dossierbeheerder

van een stafdienst P&O

(vervolg)

tt

Inhoudstafel

• de reglementering inzake verloven en afwezigheden samen te vatten en toe te passen bij

het formuleren van adviezen in concrete gevalstudies inzake:

- het aanpassen van de arbeidsduur of het tijdelijk uitoefenen van een functie

onderbreken wegens familiale of sociale omstandigheden, of wegens persoonlijke

redenen

- opleidingsverlof

- moederschapsverlof

- verlof wegens ziekte

• de reglementering inzake bezoldigingen en loopbaan samen te vatten en toe te passen bij

het formuleren van adviezen in concrete gevalstudies inzake:

- het vaststellen van bezoldigingen en weddenschalen in het algemeen en van de

bezoldiging van contractuelen in het bijzonder

- de link tussen functieweging en de klassen in niveau A

- de valorisatie van vroegere diensten (privé, overheid)

- ranginneming (dienstanciënniteit, niveau-anciënniteit, graadanciënniteit,

klasseanciënniteit) en de impact ervan

- de belangrijkste toelagen en premies

Praktische schikkingen

Duur: 4 dagen

Deze opleiding wordt om de twee jaar georganiseerd (niet in 2011).

11


Niveau Bc

Documenten klasseren, beheren en

bewaren

Code CACERM091XNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Alle federale ambtenaren van niveau B en C uit de functiefamilies “Administratieve

ondersteuning”, “Dossierbeheer”, “Documentatiebeheer”, “Directiesecretariaat”.

Vereiste voorkennis

In staat zijn om:

• documenten in een dienst te beheren en/of te klasseren

• de basisfunctionaliteiten van een PC toe te passen

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

• het documentatiebeheer (classificatie, opzoeking, raadpleging en toegang) wordt

verbeterd;

• het risico dat documenten verloren gaan, wordt beperkt;

• het delen en overdragen van kennis en informatie wordt bevorderd.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:

• orde en structuur te brengen in de door u en uw collega’s beheerde papieren en digitale

documenten, volgens een logisch systeem.

• te analyseren welke documenten binnen uw dienst moeten worden bewaard en voor welke

termijn, op basis van een selectielijst.

• een overbrenging te organiseren naar het Rijksarchief, op basis van de ontwikkelde

richtlijnen.

• advies te verlenen inzake de goede bewaaromstandigheden voor documenten.

Op het einde van de opleiding bent u in staat om:

1. bepaalde basisconcepten met betrekking tot het beheren van documenten te

identificeren, zoals:

- archiefdocument v.b. documentatie

- levensloop van documenten

- ordenen en beschrijven

- mappenstructuur en bestandsnaamgeving

- selectie, vernietiging en schonen

- overbrenging van niet-digitale archieven

2. de rol van de ambtenaar bij het ordenen, beheren en bewaren van documenten te

identificeren:

- voorstellen te formuleren, rekening houdend met de reeds voorhanden zijnde middelen.

- een behoefteanalyse op te stellen op vlak van documentbeheer.

12


Niveau Bc

Code CACERM091XNC

Documenten klasseren, beheren en

bewaren

(vervolg)

tt

Inhoudstafel

3. de juiste methodes te identificeren om documenten te ordenen en te beheren:

- de verschillende methodes te kiezen in functie van de behoeften.

- een logische ordeningsstructuur op te bouwen in functie van de behoeften.

4. de aanbevelingen van het Algemeen Rijksarchief inzake selectie, vernietiging en

methodologie voor het ordenen en beheren toe te passen

5. maatregelen voor te stellen voor het materieel behoud van de documenten, rekening

houdend met alle mogelijke schadelijke factoren.

6. de voor- en nadelen te illustreren van het gebruik van diverse elektronische dragers en

bestandsformaten.

Praktische schikkingen

Aantal dagen: 4 dagen, waarvan 2 dagen klassikaal en 2 dagen (13u) zelfstudie (e-learning).

Informeer u op voorhand over de mogelijkheid van zelfstudie in uw organisatie. Maak

concrete afspraken met uw leidinggevende hoe de zelfstudie georganiseerd wordt. Leg deze

afspraken best vast in een “overeenkomst voor zelfstudie”, u kan hiervoor de bijgevoegde

template gebruiken.

Dit document is een hulpmiddel om de afspraken tussen u en uw chef gemakkelijker te laten

verlopen. Het is bedoeld voor intern gebruik. Gelieve het NIET terug te sturen naar het OFO.

Voor deze opleiding is het noodzakelijk dat u kan werken met een PC. U dient ook over een

PC te beschikken, hetzij op uw werkplek, hetzij elders, om de e-learningcursus te volgen. Om

de e-learningmodules vlot te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat u PC uitgerust is met

een Flash plug-in.

Mocht u op de werkplek of elders niet over een PC kunnen beschikken, dan kan u terecht in

het Open Leercentrum (OLC) van het OFO in Brussel. Om hier een PC te reserveren, mailt u

naar olc@ofoifa.fgov.be.

13


Niveau cd

Uw kennis doorgeven

Code CACERM112XNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Alle federale ambtenaren van niveau C of D die binnenkort hun loopbaan beëindigen en

gevraagd worden om hun kennis door te geven.

Vereiste voorkennis

U beschikt over minimale schriftelijke communicatie-vaardigheden.

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

• De kennis die van belang is voor het functioneren binnen de organisatie zal beter

beschermd worden.

• De kennisdeling binnen de organisatie wordt bevorderd.

• Ervaren ambtenaren worden meer gevaloriseerd omwille van de expertise die ze verworven

hebben.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:

de verschillende stappen te zetten voor de voorbereiding en de uitvoering van

kennisoverdracht binnen uw team, dienst of organisatie.

Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:

• enkele begrippen inzake kennisoverdracht te verduidelijken

• de technieken toe te passen om essentiële kennis voor het uitoefenen van de eigen functie

te identificeren

• de basisbeginselen van professionele communicatie toe te passen in het kader van

kennisoverdracht

• de technieken toe te passen om na te gaan of de informatie die verstrekt werd, voldoende

duidelijkheid biedt voor de andere gesprekspartner

Methodologie

Naast een klassikaal deel omvat deze opleiding een deel zelfstudie aan de hand van een

syllabus en praktijkopdrachten.

Informeer u op voorhand over de afspraken met betrekking tot de zelfstudie in uw

organisatie.

Bespreek dit met uw leidinggevende en maak met hem/haar concrete afspraken over hoe de

zelfstudie georganiseerd wordt.

14


Niveau cd

Uw kennis doorgeven

Code CACERM112XNC

(vervolg)

tt

Inhoudstafel

U legt deze afspraken best vast in een “overeenkomst voor zelfstudie”, waarvoor u de

bijgevoegde template kunt gebruiken.

Dit document is een hulpmiddel om de afspraken tussen u en uw leidinggevende

gemakkelijker te laten verlopen.

Het is bedoeld voor intern gebruik. Gelieve dit document niet terug te sturen naar het OFO.

Praktische schikkingen

Duur: 2 dagen klassikaal + 12 uren zelfstudie (syllabus + opdrachten)

15


Niveau bc

De basisfuncties van Excel en de

geavanceerde functies van Word leren

Code CACERMB01XNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Alle ambtenaren van niveau B of C die Excel en Word moeten gebruiken en die op hun

werkplek over de nodige software beschikken (PC, Excel, Word in het pakket MS Office 2007

en toegang tot internet).

Vereiste voorkennis

1. Excel :

Geen enkele voorkennis vereist

2. Word :

in staat zijn om:

• een tekst in voeren, op te slaan, te openen, te hernoemen, af te drukken en te verwijderen

• een eenvoudige opmaak toe te passen (indelen in paragrafen, lettertype, grootte en kleur

van de tekens)

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

De kwaliteit en de snelheid van het bureauticawerk zullen verbeterd worden.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:

• moeilijke documenten vorm te geven

• cijfergegevens voor te stellen in de vorm van tabellen en grafieken

• brieven op te maken en te versturen naar een groot aantal geadresseerden

• met meerdere personen samenwerken aan documenten door middel van wijzigingen en

opmerkingen

Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:

in Excel,

• een tabel in te vullen

• eenvoudige formules te gebruiken

• rekenbladen te maken en vorm te geven

• een werkmap aan te maken en af te drukken

• cellen in te voegen, te kopiëren en te verplaatsen

• eenvoudige grafieken op te maken

16


Niveau bc

Code CACERMB01XNC

De basisfuncties van Excel en de

geavanceerde functies van Word leren

(vervolg)

tt

Inhoudstafel

in Word,

• een tabel te maken door de verschillende opties op de werkbalk te gebruiken

• een mailing te doen

• stijlen en de overzichtsweergave te gebruiken

• opmerkingen toe te voegen en de opvolging van de wijzigingen te beheren

• een inhoudsopgave in te voegen, de titels te nummeren, kopteksten, voetteksten en

voetnoten toe te voegen

Methodologie

Deze opleiding wordt georganiseerd via blended learning (gemengd leren klassikaal en via

e-learning)

Praktische schikkingen

Duur: 4 dagen

• 2 dagen klassikaal

• een vijftiental uur zelfstudie via e-learning

Deze duur is bedoeld om kennis te maken met de materie en niet om een grondige kennis

ervan te verwerven (met het oog op de test).

Plaats van de zelfstudie:

Werkplaats en/of woonplaats, naargelang de afspraken gemaakt binnen de organisatie

Cursisten die op zoek zijn naar een rustige plek met de nodige voorzieningen kunnen ook

terecht bij het Open Learning Center van het OFO (OLC) (reservering: olc@ofoifa.fgov.be).

Na te gaan VOOR je je inschrijft:

1. Zul je je zelfstudie in de juiste omstandigheden kunnen aanvatten?

Spreek hierover met je chef en kom tot een overeenkomst: hoe kun je je

zelfstudie organiseren? Op welke tijdstippen? Op welke plaats? Gebruik de

zelfstudieovereenkomst die je op het einde van deze brochure vindt. Dit document is

voor je eigen gebruik bedoeld, stuur het dus niet terug naar het OFO.

2. Zul je over de nodige uitrusting beschikken?

Je hebt een PC nodig, de programma’s Excel en Word in het pakket MS Office 2007 en

een internetverbinding.

17


Niveau cd

Communiceren en omgaan met taken

(technische functie)

Code CACERM103XNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Alle federale ambtenaren van niveau C of D met een technische functie

Vereiste voorkennis

Basiskennis van het Nederlands

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

• De communicatie – tegenover collega’s en/of klanten – zal geoptimaliseerd worden

• Personeelsleden met een technische functie zullen hun werk beter beheren

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:

• Adequaat te communiceren met uw collega’s en/of klanten

• De organisatie van uw werk te optimaliseren

Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:

• reglementen, dienstnota’s en uitvoeringsbesluiten toe te passen

• handleidingen te gebruiken

• duidelijk te communiceren en te informeren

• veiligheidssignalisatie te herkennen en de basisprincipes erop toe te passen

• werk te plannen in functie van taken en prioriteiten

Methodologie

Om uw leerproces te ondersteunen worden theorie en oefeningen met mekaar afgewisseld

Praktische schikkingen

Duur: 3 dagen

18


Niveau cd

Selbstmanagement Niveau C/D

Code CACERM113XDC

tt

Inhoudstafel

Zielgruppe

Alle Föderalbeamten von Niveau C und D

Erforderliche Vorkenntnisse

• Kenntnisse über die Zielstellungen Ihrer Organisation

• Kenntnisse über Ihre persönlich zu verantwortenden Aufgaben und deren Ergebnisse

Die Vorteile der Fortbildung für Ihre Organisation:

• Die Organisation kommuniziert besser mit ihren “Kunden”.

• Die Organisation arbeitet effizient und effektiv.

• Die Organisation und ihre Beamten reagieren angemessen und effectiv bei

unvorhergesehenen Umständen.

• Die Beamten verwalten ihre Aufgaben und Prioritäten besser und halten Termine besser ein.

Nach der Fortbildung sind Sie an Ihrem Arbeitsplatz in der Lage:

• sich auf deutliche und verständliche Art und Weise auszudrücken.

• die Nachricht der anderen anzuhören und zu verstehen.

• sich in die Lage des anderen zu versetzen.

• Ihre eigene Arbeit zu strukturieren, indem Prioritäten gesetzt und zahlreiche Aufgaben auf

systematische Art und Weise ausgeführt werden.

• Ihre Aufgaben innerhalb der festgelegten Fristen auszuführen.

• zielgerichtet zu reagieren und in hektischen Arbeitssituationen die Ruhe zu bewahren.

Nach beendeter Fortbildung sind Sie in der Lage:

1. Die Kommunikation und das Hörverstehen betreffend:

1. die relevanten Elemente der Kommunikation zu identifizieren.

2. die Faktoren, die einer optimalen Kommunikation entgegenwirken, zu identifizieren.

3. eine Frage anzuhören und sie neu zu formulieren, um zu ergründen, ob sie korrekt

verstanden wurde.

4. eine zuhörende Haltung einzunehmen, einschließlich Empathie.

5. sich auf eine “selbstsichere” Art und Weise auszudrücken.

6. eine Empfehlung oder ein Feedback auf eine konstruktive Art und Weise in Funktion

einer bestimmten Handlung oder Situation zu formulieren.

19


Niveau cd

Selbstmanagement Niveau C/D

Code CACERM113XDC

(vervolg)

tt

Inhoudstafel

2. Das Zeitmanagement und die Aufgabenverwaltung betreffend:

1. zeitsparende und zeitaufwendige Faktoren zu identifizieren.

2. einen Unterschied zwischen Wichtigkeit und Dringlichkeit zu machen.

3. die Grundprinzipien einer effektiven Prioritätsverwaltung zu verstehen.

4. die “Zeitfresser” zu identifizieren (die kontrollierbaren und andere).

3. Das Stressmanagement betreffend:

1. Stressfaktoren zu identifizieren.

2. festzustellen, wie Hindernisse, Störungen und Situationsänderungen besser beherrscht

werden können.

Praktische Hinweise

Dauer: 3 Tage

20


Niveau cd

Mündliche und schriftliche

Berichterstattung

Code CACERM092XDC

tt

Inhoudstafel

Zielgruppe

Föderale Beamte der Niveaus C und D aller Funktionsfamilien

Erforderliche Vorkenntnisse

Keines

Die Vorteile der Fortbildung für Ihre Organisation:

• Die Berichterstattung innerhalb Ihrer Organisation verläuft zieltreffend.

• Die Kunden werden auf professionelle Weise beraten.

Nach der Fortbildung sind Sie an Ihrem Arbeitsplatz in der Lage:

• aktiv an Arbeitsbesprechungen teilnehmen,

• effizient schriftlich und mündlich Bericht erstatten,

• den Kunden professionell informieren und beraten.

Nach beendeter Fortbildung sind Sie in der Lage:

• die Techniken anzuwenden, um aktiv an Arbeitsbesprechungen teilzunehmen,

• die Haupt- und Nebensachen bei der Anfertigung von Besprechungsnotizen zu

unterscheiden,

• die Schwerpunkte anzuwenden, um über abgeschlossene Tätigkeiten und den

Nachfassprozess mündlich Bericht zu erstatten,

• über abgeschlossene Tätigkeiten und den Nachfassprozess schriftlich und strukturiert

Bericht zu erstatten,

• Feedback zu geben und darauf zu reagieren,

• die Schwerpunkte anzuwenden, um schriftlich und mündlich Ratschläge zu erteilen,

• bei der Informationsübermittlung zwischen subjektiven und objektiven Informationen zu

unterscheiden,

• angemessene Techniken zu verwenden, um zu ermitteln, ob die mitgeteilten Informationen

den anderen Gesprächspartnern klar sind.

Praktische Regelungen

Dauer: 3 Tage

21


Niveau cd

Kommunizieren am Empfang

Code CACERM121XDC

tt

Inhoudstafel

Zielgruppe

Föderale Beamte der Niveaus C und D der Funktionsfamilie „Empfang”

Erforderliche Vorkenntnisse

In der Lage sein, grundlegende Kommunikationsfertigkeiten anzuwenden

Die Vorteile der Fortbildung für Ihre Organisation:

• Die mündliche (und telefonische) Erteilung von Informationen an den Kunden erfolgt

schneller, wirkungsvoller und kundenfreundlicher.

• Die Empfangsmitarbeiter sind besser im Umgang mit schwierigen Kunden gewappnet.

• Die Übertragung von Kenntnissen innerhalb des Empfangsdienstes wird gefördert.

• Die Empfangsmitarbeiter werden ihre persönlichen Berufsstandregeln achten.

Nach der Fortbildung sind Sie an Ihrem Arbeitsplatz in der Lage:

• Ihren Kunden die richtigen Fragen stellen,

• angemessen mit schwierigen Kunden umgehen,

• auf korrekte und hinreichende Weise Informationen an Kunden weitergeben,

• die Kenntnisse und Informationen innerhalb Ihres Teams zielgerichtet teilen.

Nach beendeter Fortbildung sind Sie in der Lage:

Bei der Informationsübertragung an Kunden

• die erlernte Methode für Informationsübertragung anzuwenden

• die wichtigen Hinweise für die Kommunikation am Telefon zu beachten

• geeignete Fragen zu Bemerkungen eines Bürgers zu formulieren

Im Umgang mit schwierigen Personen

• zwischen einer assertiven, manipulativen, passiven oder aggressiven Haltung zu

unterscheiden

• die Regeln für das Erteilen einer assertiven Antwort in Übereinstimmung mit einem

Assertivitätsstufenplan zu identifizieren

• die verschiedenen Arten von Aggression zu erkennen

• die Stufen des Eskalationsprozesses von Aggression zu identifizieren

• die Methoden zu identifizieren, mit denen die eigenen Emotionen bei und nach einem

aggressiven Vorfall unter Kontrolle gehalten werden können

• die entsprechenden Methoden anzuwenden, um je nach Art der Aggression, mit der man

konfrontiert wird, eine passende Antwort zu formulieren

22


Niveau cd

Kommunizieren am Empfang

Code CACERM121XDC

(vervolg)

tt

Inhoudstafel

Bei der Kenntnisvermittlung

• Methoden anzuwenden, um Informationen für Dritte verständlich und übersichtlich zu

notieren

• Methoden anzuwenden, um Informationen an Dritte verständlich und übersichtlich

weiterzuleiten

• Methoden anzuwenden, um seine Kenntnisse innerhalb des eigenen Teams weiterzugeben

• In Bezug auf die Deontologie

• die Faustregeln für den ordnungsgemäßen Umgang mit personengebundenen

Informationen anzuwenden

• die Faustregeln für das Respektieren von Diskretion in der betreffenden Funktion zu

erkennen

Praktische Hinweise

Dauer: 3 Tage

23


Niveau C

Gecertificeerde opleidingen

Algemene informatie

tt

Inhoudstafel

Wie is de contactpersoon voor gecertificeerde opleidingen bij jouw organisatie?

Raadpleeg hiervoor de SPOC lijst (op onze site)van jouw niveau.

Wanneer vindt je opleiding plaats?

Je kan deze informatie terugvinden in de planningstabel voor de gecertificeerde opleidingen

van niveau A, B, C en D op onze site.

Wanneer vindt de test plaats en wat zijn de praktische schikkingen voor de test?

Raadpleeg het luik ‘Certificatietest’.


Congreskolom

Colonne du Congrès

Waar bevindt het OFO zich?

Bischoffsheimlaan 15

1000 Brussel

Bld. Pachéco Pachecolaan

Bld. Berlaimont Berlaimontlaan

Lijn1

Ligne 1

BRUXELLES-CENTRAL

BRUSSEL-CENTRAAL

Place du Congrès

Congresplein

Bld. du Jardin Botanique Kruidtuinlaan

Place des Barricades

Barricadenplein

Bld. Bischoffsheim Bischoffsheimlaan

rue des Cultes

Eredienststraat

Campus 2:

Maria-Theresiastraat 1-3

1000 Brussel

Cantersteen Kantersteen

rue des Colonies Koloniënstraat

Palais de la Nation

Paleis der Natie

rue de la Loi Wetstraat

Parc de Bruxelles

Park van Brussel

rue Royale Koningstraat rue Royale Koningstraat

rue du Congres Congresstraat

rue de l’Enseignement

Onderrichtstraat

rue Ducale Hertogstraat

ARTS-LOI

KUNST-WET

Lijn1- 2

Ligne1-2

Bld. Bischoffsheimlaan 15

Lijn2

Ligne 2

MADOU

rue du Commerce Handelsstraat

rue de l’Industrie Nijverheidsstraat

Bus 29, 63, 65, 66

vanaf Centraal

depuis Central

rue de la Loi Wetstraat

rue de la Science Wetenschapsstraat

rue d’Arlon Aarlenstraat

CAMPUS 2

Marie-Theresiastraat 1

Lijn1

Ligne 1

SCHUMAN

Lijn2

Ligne 2

GARE DU MIDI

ZUIDSTATION

Het OFO beschikt over twee campussen. Je vindt in je uitnodigingsbrief waar je lessen plaatsvinden.

Beide locaties zijn makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en liggen op ongeveer 15 minuten wandelen van het

centraal station.

Bischoffsheimlaan 15 (campus 1), 1000 Brussel: vlakbij de uitgang metrostation Madou, via lijn 2 of lijn 6.

Maria-Theresiastraat 2 (campus 2), 1040 Brussel: dicht bij metrostation Kunst – Wet (op 5 minuten stappen).

Waterloolaan

LOUIZA

Waterloolaan

Waterloolaan

Sommige testen vinden plaats in Defacqzstraat 1, 1000 Brussel,

1. Trein: halte Zuidstation

2. Metro: lijn 2 of 6 richting Simonis-Elisabeth - 3 de halte Louisa (uitgang 5)

3. Tram: 94 (richting Hermann-Debroux) - 2 de halte Defacqz

Meer informatie over de metro- en tramlijnen vind je op de site van de mivb (www.mivb.be).

Louizalaan

Livornostraat

Defacqzstraat

Baljuwstraat

Defacqzstraat 1

1000 Brussel


Gecertificeerde opleidingen

ZELFSTUDIE OVEREENKOMST E-LEARNING *

Opleiding:

(titel en code invullen)

Ik, ondergetekende,

Naam : Voornaam :

Dienst : Graad :

Functie :

verbind me ertoe het zelfstudiegedeelte (e-learning) nauwgezet te volgen:


Ik verbind me ertoe mijn leerproces te beheren met respect voor de prioriteiten die in mijn werkplan zijn

vastgelegd en volgens de noden van mijn dienst.

Verbintenissen van de functionele chef :

Als functionele chef verbind ik me ertoe mijn medewerker te ondersteunen en hem/haar op te volgen

tijdens zijn/haar opleiding. Ik sta ervoor garant dat hij/ zij de tijd krijgt die werd vastgelegd voor de

zelfstudie omdat die deel uitmaakt van deze gecertificeerde opleiding. (aanvullen indien nodig)Praktische modaliteiten

Plaats waar de zelfstudie zal plaatsvinden op de werkplek

thuis (telewerk)

in het OFO, OLC (enkel e-learning)

Wanneer de zelfstudie zal plaatsvinden

(dagen, duur van de sessies)

Dienstvrijstelling : ja/neen indien ja, duur in uren :

Voor akkoord,

De medewerker, Het diensthoofd, De opleidingsverantwoordelijke,


* Deze zelfstudie overeenkomst is een document bestemd voor intern gebruik en opgemaakt door de

dienstverantwoordelijke en zijn medewerker en eventueel de opleidingsverantwoordelijke. Het is niet nodig dit

document naar OFO terug te sturen.


Verantwoordelijke uitgever:

Sandra Schillemans

BE-1000 Brussel

Wettelijk depot D/2012/7737/30

September 2012

volg ons op Facebook

www.facebook.com/ofoifa

Bischoffsheimlaan 15

1000 Brussel

tel: 02 229 73 11

fex: 02 217 53 48

info@ofoifa.fgov.be

www.ofoifa.be

More magazines by this user
Similar magazines