100 inkoopvoorwaarden 2009:brochure.qxd - Gemeente Leeuwarden

leeuwarden.nl

100 inkoopvoorwaarden 2009:brochure.qxd - Gemeente Leeuwarden

Naar

inhoud

INKOOPVOORWAARDEN

betreffende levering van goederen en het verrichten van diensten

September 2009


Inhoud

Naar

inhoud

Artikel 1 Definities 3

Artikel 2 Toepasselijkheid 4

Artikel 3 Wijziging overeenkomst 4

Artikel 4 Overdracht en verplichtingen 5

Artikel 5 Prijs en prijsherziening 5

Artikel 6 Facturering en betaling 6

Artikel 7 Tijdstip van levering 6

Artikel 8 Tekortkoming en verzuim 7

Artikel 9 Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) 7

Artikel 10 Kwaliteit en garantie 8

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten 8

Artikel 12 Documentatie 9

Artikel 13 Aansprakelijkheid 9

Artikel 14 Risico- en eigendomsoverdracht 10

Artikel 15 Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking 11

Artikel 16 Ontbinding 11

Artikel 17 Orde, veiligheid en milieu 12

Artikel 18 Personeel, materialen en hulpmiddelen 12

Artikel 19 Terrein en gebouwen van de opdrachtgever 13

Artikel 20 Werkzaamheden op terrein of in gebouwen van

opdrachtgever 13

Artikel 21 Overige verplichtingen van de opdrachtnemer 14

Artikel 22 Geschillen 14

Artikel 23 Toepasselijk recht 15

Artikel 24 Vaststelling 15

2


Naar

inhoud

Artikel 1

Definities

In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen

en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

opdrachtgever:

opdrachtnemer:

overeenkomst:

levering:

het geleverde:

goederen:

diensten:

partijen:

de gemeente Leeuwarden als degene, die een

overeenkomst in de zin van deze inkoopvoorwaarden

sluit;

de leverancier c.q. dienstverlener met wie opdrachtgever

een rechtsverhouding heeft waarop

deze voorwaarden toepasselijk zijn;

de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever

en opdrachtnemer betreffende de levering

van goederen en/of het verrichten van

diensten;

de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer;

de geleverde goederen en de verrichte diensten;

alle roerende zaken en alle vermogensrechten;

de door opdrachtnemer op basis van de overeenkomst

ten behoeve van de opdrachtgever verrichte

werkzaamheden, anders dan het leveren van

goederen;

opdrachtgever en opdrachtnemer.

3


Artikel 2

Toepasselijkheid

a. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen

schriftelijke verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden.

b. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten

overeenkomsten als bedoeld in artikel 1, alsmede op alle aan die

overeenkomsten ten grondslag liggende overige afspraken tussen

opdrachtgever en opdrachtnemer, voor zover het betreft levering

van goederen en het verrichten van diensten.

c. De algemene voorwaarden van opdrachtnemer worden uitdrukkelijk

van de hand gewezen.

d. Voor het geval de rechter zou vaststellen dat zowel deze inkoopvoorwaarden

als algemene voorwaarden van de opdrachtnemer

van toepassing zijn, prevaleren deze inkoopvoorwaarden, ook als

de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer ten aanzien

van hun werking hetzelfde bepalen.

Naar

inhoud

Artikel 3

Wijziging overeenkomst

a. Opdrachtnemer verplicht zich op eerste verzoek van opdrachtgever

mee te werken aan door opdrachtgever gewenste wijzigingen

van een overeenkomst, daaronder begrepen wijzigingen in de

omvang of de hoedanigheid van het geleverde. Bij een verzoek tot

wijziging zal opdrachtgever de eisen van redelijkheid en billijkheid

in acht nemen.

b. Opdrachtnemer doet schriftelijk opgave van alle voor opdrachtgever

van belang zijnde consequenties die een beoogde wijziging

zal hebben.

c. Opdrachtnemer heeft recht op vergoeding van de redelijke nadelige

financiële gevolgen van een wijziging, mits dit nadeel vooraf

4


Naar

inhoud

overeenkomstig de procedure van lid b van dit artikel schriftelijk

aan opdrachtgever is gemeld.

d. Een wijziging in de overeenkomst als bedoeld in lid a van dit artikel

komt slechts tot stand na schriftelijke goedkeuring van opdrachtgever.

Artikel 4

Overdracht van verplichtingen

a. Opdrachtnemer kan (een gedeelte van) de levering slechts met

voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever overdragen

aan een derde. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden

worden verbonden.

b. Opdrachtnemer blijft jegens opdrachtgever te allen tijde volledig

verantwoordelijk en aansprakelijk met betrekking tot de door hem

ingeschakelde of aangewezen derde(n), met name indien er in

verband met de overeenkomst sprake is van ketenaansprakelijkheid.

In dat geval dient opdrachtnemer alle uit de op de ketenaansprakelijkheid

van toepassing zijnde wetgeving voortvloeiende

verplichtingen na te komen.

Artikel 5

Prijs en prijsherziening

a. De prijzen zijn exclusief btw en omvatten alle kosten in verband

met de nakoming door opdrachtnemer van diens verplichtingen

uit de overeenkomst.

b. De prijzen zijn vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden

vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze

bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

5


Artikel 6

Facturering en betaling

a. Betaling van de factuur, inclusief btw, zal plaatsvinden binnen dertig

(30) dagen na ontvangst van de correcte factuur. Betaling vindt

pas plaats na goedkeuring door opdrachtgever van het geleverde.

b. Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten indien hij

een tekortkoming in het geleverde constateert.

c. Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen

met bedragen, die de opdrachtnemer uit welke hoofde

dan ook verschuldigd is aan de opdrachtgever.

d. Betaling door opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand

of verwerking van recht in.

Naar

inhoud

Artikel 7

Tijdstip van levering

a. Opdrachtnemer is verplicht de bij de overeenkomst gestelde termijn(en)

voor levering na te komen en op de afgesproken plaats

te leveren.

b. Opdrachtnemer dient dreigende termijnoverschrijding onverwijld

schriftelijk te melden bij opdrachtgever. Dit laat onverlet de eventuele

gevolgen van deze overschrijding als gevolg van de inhoud

van de overeenkomst dan wel de toepasselijke wettelijke bepalingen.

c. Indien de opdrachtgever, voordat de levering heeft plaatsgevonden,

verlangt dat het geleverde op een andere dan in de overeenkomst

vermelde plaats en/of tijdstip wordt geleverd, is opdrachtnemer

verplicht hieraan mee te werken, voor zover dit redelijkerwijs

van opdrachtnemer verlangd kan worden.

6


Naar

inhoud

Artikel 8

Tekortkoming en verzuim

a. Bij een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer zal deze

door opdrachtgever bij aangetekend schrijven in gebreke worden

gesteld. Gedurende een periode van acht (8) kalenderdagen na

ingebrekestelling kan opdrachtnemer alsnog aan zijn verplichting

voldoen. Indien opdrachtnemer binnen de gestelde termijn niet

alsnog aan zijn verplichtingen voldoet, zal opdrachtnemer in verzuim

zijn.

b. Onverminderd het recht op overige schadevergoeding en de overige

wettelijke rechten voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming,

is opdrachtgever gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk

opeisbare boete van 1% per dag vanaf de dag van het

verzuim, met een maximum van 10 % van het door opdrachtgever

in verband met de levering te betalen bedrag.

Artikel 9

Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

a. Ingeval opdrachtnemer zich beroept op overmacht geldt dat

onder overmacht in ieder geval niet wordt verstaan: gebrek aan

personeel, stakingen, ziekte van personeel en tekortkoming door

derden.

b. Indien één van partijen zich beroept op overmacht en er komt redelijkerwijs

vast te staan dat die partij gedurende een periode van

minimaal dertig (30) dagen niet aan zijn verplichtingen uit de

overeenkomst zal voldoen, dan heeft de andere partij het recht

door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst

met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat daardoor enig

recht op schadevergoeding zal ontstaan.

7


Artikel 10

Kwaliteit en garantie

a. Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde beantwoordt aan de

overeenkomst.

b. Opdrachtnemer garandeert verder dat het geleverde voldoet aan

alle relevante wettelijke bepalingen of andere van overheidswege

terzake gegeven voorschriften.

c. Indien opdrachtgever constateert dat het geleverde niet (geheel of

gedeeltelijk) voldoet aan hetgeen opdrachtnemer conform dit artikel

heeft gegarandeerd, is opdrachtnemer –met inachtneming

van het bepaalde in artikel 9 van deze inkoopvoorwaarden- in verzuim.

Naar

inhoud

Artikel 11

Intellectuele eigendomsrechten

a. Opdrachtnemer staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik

door opdrachtgever van het geleverde. Hij vrijwaart opdrachtgever

tegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden wegens

inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten.

b. Opdrachtnemer is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door

opdrachtgever te gebruiken, echter uitsluitend ter nakoming van

de overeenkomst. Deze informatie is en blijft eigendom van opdrachtgever.

8


Naar

inhoud

Artikel 12

Documentatie

a. Opdrachtnemer is verplicht op het geleverde betrekking hebbende

documentatie (zoals handleidingen) gesteld in de Nederlandse

taal, voorafgaande aan of tegelijkertijd met de levering ter beschikking

te stellen aan opdrachtgever.

b. Opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze documentatie, waaronder

begrepen het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik.

Artikel 13

Aansprakelijkheid

a. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe schade die opdrachtgever

lijdt als gevolg van aan de opdrachtnemer toerekenbare

niet-, niet tijdige of niet-behoorlijke nakoming van de overeenkomst

of van schending van enige andere contractuele of nietcontractuele

verplichting. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever

vrijwaren tegen elke vordering van derden dienaangaande. De

aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot een bedrag

gelijk aan de waarde van het geleverde.

Ingeval van schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld is opdrachtnemer

onbeperkt aansprakelijk jegens opdrachtgever voor

alle schade, zowel direct als indirect, die opdrachtgever daardoor

lijdt.

b. Opdrachtnemer zal zich ter zake zijn aansprakelijkheid op grond

van de wet en/of overeenkomst jegens opdrachtgever voldoende

verzekeren en verzekerd houden en voorts alle op normale voorwaarden

verzekerbare risico’s in zijn bedrijfsvoering verzekeren en

verzekerd houden. Op eerste verzoek van opdrachtgever dient opdrachtnemer

een gewaarmerkt afschrift van zijn verkeringspolis(sen)

en bewijzen van premiebetaling van bedoelde verzekering(en)

te overleggen.

9


c. Voor gevallen waarbij–gelet op de aard van de overeenkomst en

levering- een afwijkend risicoprofiel voor schade geldt, zulks ter

uitsluitende beoordeling van opdrachtgever, worden in een separate

overeenkomst nadere afspraken gemaakt tussen opdrachtgever

en opdrachtnemer omtrent aansprakelijkheid.

Naar

inhoud

Artikel 14

Risico- en eigendomsoverdracht

a. In geval opdrachtgever aan opdrachtnemer materialen, zoals

grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties

en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming

van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van opdrachtgever.

Opdrachtnemer zal deze bewaren afgescheiden van

voorwerpen welke toebehoren aan hemzelf of aan derden.

Opdrachtnemer zal ze merken als eigendom van opdrachtgever.

b. Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen

en software, van opdrachtgever zijn verwerkt in zaken van opdrachtnemer,

is sprake van een nieuwe zaak waarvan de eigendom

aan opdrachtgever toebehoort. Dit geldt onverminderd artikel

14c.

c. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 gaat het risico van de

zaken over op opdrachtgever op het moment dat de feitelijke levering

van het geleverde heeft plaatsgevonden.

10


Naar

inhoud

Artikel 15

Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking

Opdrachtnemer zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst

evenals alle bedrijfsgegevens en verdere interne informatie,

die de opdrachtnemer uit hoofde van de relatie met de opdrachtgever

ter kennis zijn gekomen, geheimhouden en niets daaromtrent

openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever.

Artikel 16

Ontbinding

a. In geval van tekortkoming door opdrachtnemer in de nakoming

van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of van andere overeenkomsten

die daaruit voortvloeien, één en ander met inachtneming

van het bepaalde in artikel 9, alsmede onder andere in

geval van zijn faillissement, surséance van betaling en in geval van

intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van)

bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van

de overeenkomst, stillegging of liquidatie of overname of enige

daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van opdrachtnemer,

is hij van rechtswege in verzuim.

b. Onverminderd alle andere rechten kan opdrachtgever de overeenkomst

geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien door opdrachtnemer

of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers

enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een

persoon, die deel uitmaakt van het bedrijf van opdrachtgever of

aan een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers.

c. in de bovengenoemde gevallen, als ook bij schending van artikel

15, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling

en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel

of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer aanspraak

op vergoeding in welke vorm ook kan doen gelden.

11


d. Ontbinding geschiedt naar keuze van opdrachtgever door middel

van een aangetekende brief of deurwaardersexploot aan opdrachtnemer.

e. In geval van ontbinding kan de opdrachtgever schadevergoeding

van opdrachtnemer vorderen zoals omschreven in artikel 8 lid 2

van deze inkoopvoorwaarden.

Naar

inhoud

Artikel 17

Orde, veiligheid en milieu

a. Opdrachtnemer en zijn werknemers evenals door hem ingeschakelde

derden zijn gehouden wettelijke veiligheids-, gezondheidsen

milieuvoorschriften in acht te nemen.

b. Eventuele bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van

veiligheid, gezondheid en milieu van opdrachtgever dienen te

worden opgevolgd.

Artikel 18

Personeel, materialen en hulpmiddelen

a. Door opdrachtnemer bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld

personeel zal voldoen aan door opdrachtgever gestelde

bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemeen

aanvaarde eisen van representativiteit, vakbekwaamheid en deskundigheid.

b. Indien naar het oordeel van opdrachtgever sprake is van onvoldoende

gekwalificeerd dan wel onvoldoende representatief personeel,

een en ander ter beoordeling van opdrachtgever, is opdrachtgever

bevoegd om de verwijdering van dit personeel te gelasten

en is opdrachtnemer verplicht tot onverwijlde vervanging,

met inachtneming van het bepaalde in lid a van dit artikel.

12


Naar

inhoud

c. Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat personeel, dat door

opdrachtnemer bij uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld,

zich behoorlijk legitimeert.

d. Opdrachtgever is voorts gerechtigd tot inspectie en keuring van

alle door opdrachtnemer bij uitvoering van de overeenkomst te

gebruiken materialen, bouwstoffen, gereedschap, materieel en

hulpmiddelen;

Artikel 19

Terrein en gebouwen van de opdrachtgever

a. Opdrachtnemer dient zich voordat met de uitvoering van de overeenkomst

een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen

van de omstandigheden op het terrein en in de gebouwen van

opdrachtgever waar de werkzaamheden moeten worden verricht.

b. Kosten van vertraging in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt

door omstandigheden zoals bedoeld in de artikelen 17,

18 en dit artikel zijn voor rekening en risico van opdrachtnemer.

Artikel 20

Werkzaamheden op terrein of in gebouwen van

opdrachtgever

a. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de

aanwezigheid van zijn personeel op het terrein en in de gebouwen

van opdrachtgever geen belemmering vormen voor de ongestoorde

voortgang van werkzaamheden van opdrachtgever en

derden.

13


. Opdrachtnemer en zijn personeel dienen zich voordat met de uitvoering

van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de

hoogte te stellen van de inhoud van de op het terrein en in de gebouwen

van opdrachtgever geldende voorschriften en reglementen,

onder andere inzake veiligheid, gezondheid en milieu, en dienen

zich dienovereenkomstig gedragen.

Naar

inhoud

Artikel 21

Overige verplichtingen van de opdrachtnemer

a. Indien er in verband met de overeenkomst sprake is van ketenaansprakelijkheid,

dient opdrachtnemer alle uit de op de ketenaansprakelijkheid

van toepassing zijnde wetgeving voortvloeiende

verplichtingen na te komen.

b. Opdrachtnemer dient al zijn verplichtingen jegens het door hem

in het werk gestelde personeel strikt na te komen.

Artikel 22

Geschillen

a. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts

door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel

mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing

worden gebracht.

b. Indien partijen niet tot een oplossing komen en arbitrage niet tot

de mogelijkheden behoort, zullen de geschillen worden berecht

door de daartoe bevoegde rechter.

14


Naar

inhoud

Artikel 23

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst, waarvan deze inkoopvoorwaarden deel uit

maken, is uitsluitend Nederlands, dan wel Europees recht van toepassing.

Andere buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het

Weens koopverdrag zijn uitgesloten.

Artikel 24

Vaststelling

Deze inkoopvoorwaarden zijn vastgesteld door het college van burgemeester

en wethouders van Leeuwarden op 15 september 2009

en kunnen worden aangehaald als “Inkoopvoorwaarden

Leeuwarden 2009”.

15

More magazines by this user
Similar magazines