verminderen. De Mercedes-Benz stuurbekrachtiging is weI een van ...

mercedes.pluim.nielsen.nl

verminderen. De Mercedes-Benz stuurbekrachtiging is weI een van ...

! men stuurbekrachtiging betekent meer komfort

en meer veiligheid. Gemakkelijker sturen betekent veiliger rijden.

De pioniers achter het stuur van de eerste "benzinekoetsen" weten er

van mee te praten. Maar al te vaak had men blaren in de handen

na een wilde rit op zondagmiddag, wanneer moeizaam bocht na bocht

"genomen" moest worden op smalle, hobbelige wegen.

Natuurlijk behoort deze "goede oude tijd" tot het verleden.

De moderne stuurinrichtingen van Mercedes-Benz automobielen

werken nauwkeuring en licht. De moeilijkheden komen nu uit een heel

andere hoek. Bijvoorbeeld nauwe parkeerplaatsjes, op de centimeter

nauwkeurig manoeuvreren op propvolle straten of in scherpe bochten.

Gelijktijdig meer gespannen zenuwen door de heksenketel van het

drukke verkeer, met de eis van verhoogde concentratie.

Kortom het komt aan op komfort, dat-minder-moe-maakt.

Hierbij kunnen hulpaggregaten helpen, die de mechanische krachten

verminderen. De Mercedes-Benz stuurbekrachtiging is weI een van de

meest effektieve.

In het dagelijks gebruik hebben wij ons Een Mercedes-Benz stuurbekrachtiging Ook eenzijdig op het wiel inwerkende

ingesteld op een bepaalde krachtsinspanning geeft in velerlei opzicht steun en een krachten - zoals een diepe kuil, of lekke

die nodig is voor het besturen en manoeu­ verminderde krachtsinspanning . band - kunnen door een stuurbekrachtiging

vreren van onze auto en vinden die heel Het stuurwiel kan bijvoorbeeld gemakkelijk gemakkelijk worden opgevangen. De stuurnormaal.

met 2 vingers worden gedraaid , werkt bekrachtiging zorgt ervoor, dat de uit te

Ons lichaam reageert nog slechts onbewust bovend ien nog directer en heeft minder oefenen kracht aan het stuurwiel niet te

op deze te leveren "arbeid " . Wat de indivi­ omwentelingen van uiterst links naar uiterst groot wordl.

duele automobilist echter minder opvalt, rechts dan bij een . norrnale" stuurinrichting. Internationale vakjournalisten noemen de

is de mate waarin zijn concentratievermogen De krachtsinspanning aan de stuurwielkrans Mercedes-Benz stuurbekrachtiging steed s

langzaam maar zeker achteruitgaat . wordt nooit meer dan 2,7 kg. De stuur- weer de .beste ter were ld" .

De gevolgen hiervan zijn fouten door bekrachtiging neemt echter niet aile gevoel Een reden te meer, om er tijdens een

roekeloosheid en langere reaktietijden op uit het stuur weg. De bestuurder blijft het proefrit eens kennis mee te maken.

wisselende verkeersomstandigheden. " kontakt" met de weg behouden ; men

Medici en fysiologen hebben dit verband . voelt" nog de toestand van de weg,kan zijn

allang ontdekl.

rij-stijl daarop instellen, terwijl toch het stuur

'spelenoerwijs kan worden gedraaid.

Eenzijdig op het wiel werkende

krachten worden zander moeite opgevangen

door de stuurbekrachtiging.


Bij het parkeren en in scherpe bochten spelenderwijs manoeuvreren bij minder stuurwielomwentelingen.

,

More magazines by this user
Similar magazines