Views
3 years ago

Netwerk en studiedag voor medewerkers Kwaliteitszorg - VO-raad

Netwerk en studiedag voor medewerkers Kwaliteitszorg - VO-raad

Informatie inhoud

Informatie inhoud workshops en lunchprogramma Wall of Fame: leren van succesverhalen. Ben jij trots op een resultaat dat jullie hebben bereikt? Dan willen we je vragen je ervaringen kort en krachtig weer te geven op een poster, aan de hand van onderstaande kopjes. Zo kunnen conferentiedeelnemers die in hun eigen school door een specifieke aanpak hebben bijgedragen aan verbetering van de opbrengsten hun succes delen met andere deelnemers. Informatie voor op de poster: Naam school en congresdeelnemer 1 Welke opbrengsten heb je (beter) gerealiseerd? 2 In welke context gebeurde dat? 3 Wat was de aanleiding? 4 Korte beschrijving van de gevolgde werkwijze 5 Wat was de rol van de kwaliteitszorgmedewerker? 5 Welke specifieke instrumenten e.d. zijn ontwikkeld die elders toepasbaar zijn? Als je de gevraagde informatie mailt aan info@olthofonderwijs.nl, zorgen wij dat het op een poster komt die we tijdens de conferentie op een goed zichtbare plek zullen ophangen. Als beloning: gratis toegang tot deze dag. Inhoud workshops 1. "De adviseur als krachtige beinvloeder" door drs.Maaike Arends, Interdyne training coaching en advies ("de kracht van verbinding"). In deze workshop wordt expliciet ingegaan op de beïnvloedingsmogelijkheden die de medewerker kwaliteitszorg binnen de school heeft om draagvlak te creëren bij belanghebbenden. Als we spreken over effectieve beïnvloeding dan speelt de inhoudelijke kwaliteit van het advies een rol, maar zeker ook de mate van acceptatie door de ontvanger. We richten ons in de workshop op het vergroten van die acceptatie door te kijken naar de sociaal-psychologische processen die een rol spelen in het beïnvloedingsproces. We zullen verdiepen op vragen als: ‘Hoe kun je mensen stimuleren om zich open te stellen voor een advies’, ‘Waarom vertonen mensen weerstand en hoe ga ik daar dan mee om?’ Aan de hand van zelf ingebrachte cases krijg je inzicht in het optimaal inzetten van relaties binnen je werkveld: jezelf als instrument! 2. “Opbrengstgericht werken en de rol van de kwaliteitszorgmedewerker daarbij" door Juliiette Vermaas, onderwijsadviseur. Deze workshop begint met een korte beschrijving van het concept OGW: wat is het en wat vraagt het van de schoolleiding en van de docenten. Vervolgens wordt met de deelnemers verkend op welke momenten je een rol kan spelen bij OGW en wat dat van je vraagt. Ook de pr is daarin belangrijk: kwaliteitszorgmedewerkers kunnen juist vanuit hun kennis en achtergrond een waardevolle bijdrage leveren aan het op gang brengen en houden van de discussie rond nut en noodzaak van OGW. Daarnaast kunnen zij docenten ondersteunen bij het voor veel docenten ‘lastige’ stukje van informatie verzamelen en analyseren. Aan de hand van een aantal praktische opdrachten worden vaardigheden hierin vergroot en het gesprek over je eigen rol met elkaar gevoerd (Waar staat jouw school op dit onderwerp en deel dat met de andere deelnemers. Waar zie je knelpunten en wat kan jij daar in betekenen?). Een workshop waarin we werken aan opbrengsten. 3. “Wees alert! Voorkom achterblijvende opbrengsten” door Carlijn Harink, projectleider Leren verbeteren en Wik Jansen, coördinator zeer zwakke scholen, Leren verbeteren. Scholen met achterblijvende opbrengsten lopen het risico zwak te worden; scholen met de beoordeling zwak lopen het risico door de inspectie als zeer zwak te worden beoordeeld. Hoe gaat de inspectie eigenlijk te werk bij haar beoordeling? Hoe kunnen scholen voorkomen dat ze als zwak of zeer zwak worden bestempeld? En wat kan het project Leren verbeteren van de VO-raad en de AOC-raad hierbij voor scholen betekenen? Recentelijk heeft het project Leren verbeteren twee nieuwe themawaaiers ontwikkeld: . 'De stappen in beeld', een handreiking om in zes concrete stappen gericht te werken aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. . 'Eerste Hulp Bij Opbrengsten', praktische hulp bij het analyseren en verbeteren van opbrengsten

Aan de hand van deze laatste waaier wordt ingegaan op de opbrengstindicatoren. Welke analyse kan je maken om het inspectieoordeel voor te zijn? En welke interventies kan je inzetten om gericht aan de opbrengsten te werken. 4. Een verbeterplan dat “leeft” door Hans Ruisch en Ineke Voortman. Hoe zorg je er voor dat, nadat de inspectie je “een onvoldoende heeft gegevenen nadat de stadia van ongeloof, van boosheid en van rouw zijn doorlopen, een team zich opricht, de schouders er onder zet en met vereende krachten, gericht en met succes, werkt aan (eer) herstel? Daar is veel wijsheid voor nodig. Wijsheid zowel “van achter”als “van voor” het bureau. Hans Ruisch (voormalig schoolleider en nu AXUM organisatie adviseur/interimmanager) schetst (en analyseert) in zijn hoedanigheid van procesbegeleider van zeer zwakke en zwakke VO scholen, een voorbeeld uit de praktijk, waarmee u uw voordeel kunt doen. Opdat “van achter” en “van voor” elkaar ontmoeten, zal hij dit samen doen met mw. Ineke Voortman. Ineke is directeur op een VO school waarop Hans als procesbegeleider “leren verbeteren”, actief is. 5. “Sturen op leskwaliteit” door Marco Sturing, teamleider De Populier Den Haag. In 2009 werd de afdeling VWO van De Populier als zwak beoordeeld. Drie jaar later valt het VWO weer onder regulier toezicht en stijgen tevens de opbrengsten van de mavo- en havo-afdelingen. Een van de succesfactoren is het breed inzetten op de verbetering van de leskwaliteit. In deze workshop krijgt u veel informatie over de acties die De Populier heeft ingezet om die leskwaliteit te verbeteren. Daarnaast ervaart u hoe het is om lessen te observeren en te beoordelen.

Download 'Kennisnetwerken' - VO-raad
Download het magazine - VO-raad
Download het magazine - VO-raad
Download het magazine - VO-raad
Jaarverslag 2011 - VO-raad
het artikel over slimme leermiddelen - VO-raad
Download de presentatie - VO-raad
1 Interim of niet? - VO-raad
'AfSTROOm IS ONEERLIJK TEGENOVER KINDEREN' - VO-raad
Download de brochure 'Ouderbetrokkenheid bij LOB' - VO-raad
Download 'Durven, delen, doen en… doorgeven' - VO-raad
Innovatiekracht van het voortgezet onderwijs - VO-raad
Download de brochure 'Politiek, Pers en Praktijk' - VO-raad
Download het artikel - VO-raad
Wat kunnen we leren van kwaliteitsverbetering bij - VO-raad
Wat kunnen we leren van kwaliteitsverbetering bij - VO-raad
'De stappen in beeld' - VO-raad
aanbiedingsbrief - VO-raad
Middenmanagement in positie - VO-raad
informatiesheet masterclass Sturen op opbrengsten - VO-raad
Doe je mee met Duurzaam VO? - VO-raad
Bijlage 1 bij nota aan M Toezichtkader vo 2013 - VO-raad
Flyer Leren verbeteren - VO-raad
Download de brochure 'Van scholen leren over innoveren' - VO-raad
1. Samenvatting - VO-raad
Resultaten en leerpunten - VO-raad
Download de brief - VO-raad