Views
3 years ago

Brandweerkrant van Nederland_afzonderlijke paginas.pdf

Brandweerkrant van Nederland_afzonderlijke paginas.pdf

6 Opkomsttijden

6 Opkomsttijden Brandweerkrant VA N N E D E R LA N D [foto: Peter Hilz/Hollandse Hoogte] risicocommunicatie volstaat of dat er zogenaamde ‘toolboxmaatregelen’ noodzakelijk zijn. Deze maatregelen worden aan specifieke risico’s voor de diverse objecten gerelateerd, waarmee een afwijking van de norm kan worden beargumenteerd en verantwoord. En ze kennen verschillende gradaties, van licht tot heel zwaar.” ‘Burgers moeten beter geïnformeerd worden over hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van brandveiligheid.’ Zuid-Holland Zuid neemt besluit over opkomsttijden Soms blijkt het niet mogelijk om met de eerste tankautospuit zo snel ter plaatse te zijn als de tijdnormen in het Besluit veiligheidsregio’s voorschrijven. Kees-Jan Haringa, beleidsmedewerker proactie en preventie, vertelt. “Dat kan liggen aan bepaalde situaties, zoals extreme verkeersdrukte of wegwerkzaamheden - die van tijdelijke aard zijn - maar in andere gevallen kunnen we in onze regio niet aan de wettelijke opkomsttijden voldoen. Dat blijkt ook uit de cijfers. In dergelijke gevallen treffen we extra maatregelen om de kans op incidenten zodanig te verkleinen, dat een latere opkomst niet per definitie bezwaarlijk is.” Het bestuur van Zuid-Holland Zuid wil voortaan een systeem met referentiewaarden hanteren, waarmee objectief kan worden vastgesteld of aanvullende maatregelen op het gebied van risicobeheersing en brandveiligheid nodig zijn. “Deze worden dan in het dekkingsplan opgenomen”, voegt Haringa eraan toe. Beargumenteerd kunnen afwijken van de norm Haringa vervolgt zijn verhaal: “We ontwikkelden een systeem, waarvan de invoering inmiddels ook in andere regio’s serieus wordt overwogen. Referentietijden maken snel duidelijk of De meeste winst zit aan de voorkant “Risicocommunicatie is altijd de eerste stap die je onderneemt. De brandweer moet in contact komen met de gebruikers van objecten. In bedrijven is dit vaak wel geregeld maar in de privésfeer meestal niet. Daarom moeten burgers beter geïnformeerd worden over hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van (brand)veiligheid. We kunnen hen voorlichten over het brandveilig gebruik van hun woning of kantoor, maar bijvoorbeeld ook over de installatie en het onderhoud van brandveiligheidsvoorzieningen, zoals rookmelders. Dit is van toepassing op álle objecten en niet alleen op die buiten de tijdnormen van het Besluit veiligheidsregio’s kunnen worden bereikt.” Readar helpt bij keuze maatregelen Om te kunnen bepalen welke maatregelen nodig zijn, moet je weten waardoor de risico’s in de verschillende objecten worden veroorzaakt. Hiervoor is de ‘Risico-effectanalyse door actieve research’ (Readar) ontwikkeld door Brandweer Apeldoorn. Voor alle verschillende gebruiksfuncties zijn de risico’s in kaart gebracht. Aan functies met een hoge Readarscore wordt extra aandacht besteed. Dit geldt voor objecten in de zorgsector, hotel-/logiesaccommodaties, kantooromgevingen en de lichte industrie, maar ook voor woonomgevingen voor verminderd zelfredzame mensen, hoogbouw en boerderijen. Voor deze gebruiksfuncties zijn de aanvullende toolboxmaatregelen dan ook opgesteld. “Hiermee anticiperen we zo goed mogelijk op de risico’s voor objecten in onze regio, met de mensen en middelen die ons ter beschikking staan. Dit sluit prachtig aan bij de toekomstvisie van de brandweer: meer nadruk op risicobeheersing en brandveilig leven.” Toolkit voor het lespakket Brááánd!!! Jij, de brandweer en veiligheid Het lespakket voor basisscholen ‘Brááánd!!! Jij, de brandweer en veiligheid’ is in juni 2010 ontwikkeld door Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De brandweerkorpsen in de regio waren enthousiast, evenals de rest van het land. De wijze waarop het aan scholen wordt aangeboden, wordt echter door de brandweerkorpsen als te vrijblijvend ervaren. Daarom krijgen de lokale brandweerkorpsen in Zuidoost- Brabant een belangrijke rol en is een toolkit samengesteld voor het benaderen van de scholen. Zo kunnen zij zich profileren als een organisatie die bouwt aan de (brand)veilige toekomst van hun burgers. Inmiddels blijkt het initiatief succesvol: er zijn al 100.000 lespakketten afgenomen. Afhankelijk van medewerking Omdat scholen niet verplicht zijn om het lespakket op te nemen in hun onderwijsprogramma, zijn we als brandweer afhankelijk van de bereidheid tot medewerking van de scholen. Scholen moeten voldoende tijd vrijmaken om het lespakket te onderwijzen, terwijl zij juist aangeven weinig beschikbare tijd te hebben. De brandweer kan de scholen hierin (deels) tegemoetkomen door hen enerzijds te ondersteunen in de voorbereidende fase en anderzijds te helpen bij gerelateerde onderwerpen zoals ontruimingsoefeningen. Toolkit Om het lespakket onder de aandacht te brengen van de basis- scholen, is een toolkit samengesteld. In deze toolkit vind je alles wat je nodig hebt om het lespakket aan te bieden aan de scholen in je gemeente, bijvoorbeeld een brief voor de directie en het schoolbestuur, én om te ondersteunen bij het doceren van de lesstof. Elk korps beslist zelf waar de ondersteuning uit bestaat: bezoek van de klas aan de kazerne en/ of bezoek van de brandweer aan de klas en/of ondersteunen bij het houden van een ontruimingsoefening. Het is niet de bedoeling dat iemand van het korps de lesstof zelf doceert. Lespakket en docentenhandleiding Vanuit Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost krijgt elk korps het benodigd aantal lespakketten (inclusief docentenhandleiding, posters en gadgets) toegestuurd. Deze kunnen uitgereikt worden aan de scholen, ongeacht of de school al de keuze heeft gemaakt om de lesstof te doceren. Hopelijk willen ze er nu meteen en anders volgend jaar mee aan de slag. Brááánd!!! Jij, de brandweer en veiligheid Website Billy Brandkraan vernieuwd Met het lespakket ‘Brááánd!!! Jij, de brandweer en veiligheid’ won Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost in 2010 de Jan van der Heydenprijs. Naast de eervolle vermelding, is aan de prijs een geldbedrag van 10.000 euro verbonden. Met dat geld is Billy verder digitaal ontwikkeld. Hij kan praten Opvallendste vernieuwing: Billy en Vlammetje hebben een stem gekregen. Verder staat er een kleurplaat op de website, die kinderen digitaal kunnen inkleuren en digitaal kunnen versturen. Ook is er het spel ‘Wat doe je als de rookmelder afgaat, klopt het wat Vlammetje zegt?’ bijgekomen. Meer informatie: www.brandweer.nl/billybrandkraan

Innovatiedagen Brandweerkrant VA N N E D E R LA N D 7 Grote belangstelling voor innovatiedagen Op 8 en 9 september organiseerde de Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV) op het oefencentrum Crailo voor de eerste maal de BGV Innovatiedagen. Bezoekers uit de regio, maar ook van daarbuiten, maakten volop gebruik van de mogelijkheid om informatie in te winnen over variabele voertuigbezetting. Ook waren er tal van demonstraties en presentaties over nieuwe ontwikkelingen en innovaties van de brandweer. Honderden brandweermensen, zowel beroeps als vrijwilligers, kwamen tijdens de innovatiedagen een kijkje nemen. Er werden diverse redgereedschappen van Holmatro, Weber en Lucas gedemonstreerd. De bezoekers kregen de kans om het een en ander uit te proberen. Daarvan is dankbaar gebruik gemaakt. Meedenken over nieuw dekkingsplan Op dit moment werkt een projectgroep in de regio Gooi en Vechtstreek aan het nieuwe dekkingsplan. Uitgangspunt is dat de eerstelijns uitruk ingevuld wordt op basis van variabele voertuigbezetting: TS2 + TS4 = TS6. Dit betekent dat alle posten in de toekomst uitrukken met een TS4 en dat er op een aantal posten een TS2 uitrukt. Om brandweermensen de mogelijkheid te geven mee te denken over het concept, konden zij tijdens de innovatiedagen een demonstratie van een inzet met TS2 door Falck Denemarken bekijken. Ook konden ze met ervaringsdeskundigen uit Rotterdam-Rijnmond en Flevoland discussiëren over variabele voertuigbezetting. Blusbom De DSPA-blusbom trok ook volop belangstelling. Deze blusbom kan zowel een flash-over als een backdraft voorkomen. ‘Ons doel was medewerkers goed informeren over variabele voertuigbezetting en antwoord geven op veel gestelde vragen.’ De naam blusbom klopt eigenlijk niet, want hij blust niet en het is ook geen bom. Maar bij de inzet van TS2 en TS4 is het een goed middel om tijd te winnen. Ook kon men de Termal Helmet van Solo met ingebouwde warmtebeeldcamera uitproberen. Tenslotte waren er demonstraties van Fognails, de Coldcutter en OneSeven, producten waarmee bij andere korpsen al gewerkt wordt. Geslaagd evenement De organisatie spreekt van een geslaagd evenement. Maartje Aleman, postcommandant Bussum en organisator van de Innovatiedagen: “Ons doel was medewerkers goed informeren over variabele voertuigbezetting en antwoord geven op veelgestelde vragen. We hebben een hoop onduidelijkheid kunnen wegnemen. En daar waar enige scepsis was over het systeem in relatie tot de (eigen) veiligheid, is die nu weg, omdat we gezien en ervaren hebben dat met het gebruik van gezond verstand veel mogelijk is.” “Wij zijn van mening dat we met de invoering van TS2+TS4 een hogere kwaliteit brandweerzorg kunnen leveren en dat de samenwerking tussen de posten zal verbeteren doordat de TS2 van de ene gemeente gaat samenwerken met de TS4 van de andere gemeente. Daarnaast kunnen vrijwilligers en beroeps van verschillende posten samenwerken op de TS2.”

Samenvatting_jaarverslag_2014
NVBR jaarverslag 2008.pdf - Brandweer Nederland
Sitrap februari 2009 (PDF) - Brandweer
2013 Februari Informatiemagazine Brandweer ZHZ
Presentatie Rene Hagen.pdf - BrandweerKennisNet
Beste inwoner van Lovendegem & Vinderhoute, - N-VA Lovendegem
downloaden - Promotie Binnenvaart Vlaanderen
Brandweerkrant van Nederland, november 2012.pdf
Het Zaanse GZ richt hoofdvestiging van Brandweer ... - Zaanbusiness
het Vladivostok-project - Applus RTD
Vlaamse Schrijnwerker_augustus_2011.pdf - Bouwmagazines
Brandende_Kwesties_winter_2012 - VGGM
Achtergrond regionalisering Brandweer Gelderland ... - Vergaderingen
handreiking-Rembrand-definitief
Vergelijking_fatale_woningbranden_2008-2012
download PDF - DTZ Zadelhoff
2013 Juni Informatiemagazine Brandweer ZHZ.pdf