Views
4 years ago

Plan van aanpak herontwikkeling drie schoollocaties Waalwijk ...

Plan van aanpak herontwikkeling drie schoollocaties Waalwijk ...

3. Organisatorisch kader

3. Organisatorisch kader Nadat het College van B&W een besluit tot herontwikkeling heeft genomen, start de uitwerking daarvan en zullen diverse communicatietrajecten worden doorlopen. Zoals eerder gezegd wordt een integrale aanpak gehanteerd om de haalbaarheid van de herontwikkeling van de drie schoollocaties te garanderen, waardoor de locaties in één exploitatie ontwikkeld zullen worden. Om een dergelijk traject tot een goed einde te brengen is een duidelijk proces van groot belang, waarbij goede samenwerking en afstemming tussen alle partijen voorop staan. Het organisatorisch kader geeft inzicht in de rol van de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en de acties die voor de gebiedsontwikkelingen doorlopen moeten worden. Van belang bij het kader is het waarborgen van de kwaliteit van de gebiedsontwikkelingen en een zorgvuldige belangenafweging en besluitvorming. 3.1 Organisatiestructuur Bij de herontwikkeling van de drie schoollocaties zijn diverse partijen betrokken. Het betreft de volgende partijen: • Bestuur gemeente Waalwijk (college en raad) • Vakafdelingen gemeente Waalwijk (m.b.t. de volgende beleidsvelden: ruimtelijke ordening, stedenbouw, volkshuisvesting, monumenten en archeologie, verkeer, civiel- en cultuurtechniek, milieu en bouwen, planeconomie, grondzaken, gebiedsgericht werken, planjuridisch en beheer en onderhoud) • Buurtvereniging(en) / omwonenden • Bewonerswerkgroepen Wijkontwikkelingsplan (WOP) Pluswijk I • Provincie Noord-Brabant • Ruimtelijke Kwaliteitscommissie (RKc) Voor de planvorming dient een passende organisatiestructuur te worden opgezet. Op deze manier wordt de betrokkenheid, afstemming en communicatie met de verschillende partijen gewaarborgd en de voortgang van de planvorming bewaakt. Daarom wordt de volgende organisatiestructuur ten behoeve van de planvorming voorgesteld: GEMEENTE WAALWIJK BETROKKEN EXTERNE PARTIJEN RKc Bestuur gemeente Wethouder Wonen Klankbordgroepen Locatie 1 (het Willem): WOP-werkgroep Besoyen Buurtvereniging/omwonenden Provincie Projectleider Locatie 2 (het Moller): WOP-werkgroep Besoyen Buurtvereniging/omwonenden Achterban Projectgroep (in de eerste fasen) Vakafdelingen gemeente Locatie 3 (de Walewyc): WOP-werkgroep Centrum Buurtvereniging/omwonenden Ter verduidelijking wordt een korte toelichting op het WOP in voorbereiding gegeven: De drie locaties liggen alle in Pluswijk I bestaande uit de (oorspronkelijke) wijken Waalwijk- Centrum en (het voormalige dorp) Besoyen. Voor dit gebied wordt door inwoners en gemeente samen gewerkt aan een Wijk Ontwikkelings Plan (WOP). In een dergelijk plan wordt aangegeven hoe de pluswijk er over 5 tot 10 jaar moet uitzien. Gezien de grootte van de totale pluswijk wordt vooralsnog gewerkt met twee bewonerswerkgroepen volgens de oorspronkelijke wijkindeling. 9

Bestuur gemeente Waalwijk Bij het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Waalwijk liggen de bestuurlijke verantwoordelijkheden. Bij de herontwikkeling is een insteek vanuit meerdere portefeuilles denkbaar (Wonen/CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), Ruimtelijke Ordening/Economische Zaken en Onderwijs/- Cultuurhistorie). Binnen het college dient één van de wethouders als bestuurlijk aanspreekpunt te worden aangewezen. Gezien het voortraject met het locatieonderzoek (dat is gestart om de haalbaarheid van CPO na te gaan) ligt het voor de hand dat dit de wethouder Wonen is. Het bestuurlijk aanspreekpunt zorgt voor input vanuit het bestuur en terugkoppeling naar het bestuur. De projectleider De projectleider geeft sturing aan het proces en bewaakt de voortgang. De projectleider zorgt voor de afstemming en is verantwoordelijk voor het opstellen van voorstellen. Daarnaast beheert de projectleider het budget en bewaakt de interne en externe communicatie. Verder is de projectleider de schakel tussen het bestuur, de projectgroep en de klankbordgroepen en is aanspreekpunt van het project. De projectgroep Verantwoordelijkheden Voor de inhoudelijke werkzaamheden tot nu toe is reeds een projectgroep gevormd bestaande uit de stedenbouwkundige en de beleidsmedewerkers ruimte, monumenten, planeconomie en wonen. Deze zal in de komende fasen moeten worden uitgebreid met andere relevante disciplines. De projectgroep draagt zorg voor het tot stand komen van de ruimtelijke uitgangspunten, het stedenbouwkundig ontwerp en overige planvorming, waarbij rekening wordt gehouden met alle kaders, eisen en wensen. De projectgroep zorgt bovendien voor de inhoudelijke bijdragen vanuit de verschillende disciplines en voor de terugkoppeling naar de betrokken diensten/afdelingen. De projectgroep verricht onder verantwoordelijkheid van de projectleider haar werkzaamheden. Samenstelling De projectgroep is samengesteld uit medewerkers van de verschillende betrokken afdelingen van de gemeente Waalwijk: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (ROV), Milieu- en Bouwzaken (MBZ), Civiel- en Cultuur Techniek (CCT), Economische Zaken (EZ), Bureau Gebiedsgericht Werken (BGW) en Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte (BOR). In de loop van de fasen zal de samenstelling van de projectgroep zich zeer waarschijnlijk wijzigen, maar dit is afhankelijk van de procesgang en mogelijk zelfs per locatie verschillend. Het is hoe dan ook van belang dat er een tijdige terugkoppeling plaatsvindt met een relevante vakafdeling die niet aan de projectgroep deelneemt. Klankbordgroepen Verantwoordelijkheden De ontwikkeling van de drie locaties zal invloed hebben op de omgeving en de omwonenden. Betrokkenheid en begrip van de buurtverenigingen/omwonenden en werkgroepen van het WOP in dit proces is van groot belang. Voor de afstemming van de gebiedsontwikkeling met betrokken partijen zal per locatie een klankbordgroep worden opgericht. Het doel van de klankbordgroep is input te leveren gedurende het proces en samen met de projectgroep te komen tot een breed gedragen plan voor de inrichting. De klankbordgroepen hebben een signalerende en adviserende functie. De uiteindelijke besluiten worden, voorbereid door de projectgroep, aangeleverd aan het college. De be- 10

Plan van Aanpak (pdf) - LOLA Landscape Architects
aan de herontwikkeling van het terrein van het Dr. Mollercollege
plan van aanpak - Gemeente Heerhugowaard
Plan van aanpak - Gemeente Zoetermeer
Plan van aanpak - MBO Raad
Rapport Natuurlijk wonen in De Rugt - Gemeente Waalwijk
Plan van aanpak bodem - Gemeente Westland
Plan van aanpak actualiseren bestemmingsplannen - Gemeente ...
Plan van aanpak “Onderwijsontwikkeling Maastricht” (OOM)
Grontmij - Plan van aanpak tweede fase - A7Westergo
Bijlage 1 PLan van Aanpak Taskforce Esbro - Bestuurlijke informatie ...
Bijlage Plan van Aanpak bestemmingsplan Buitengebied - Raad ...
Plan van aanpak Uitwerking convenant 'Naar ... - MBO Raad
Plan van aanpak Uitwerking convenant 'Naar ... - MBO Raad
Bijlage 6 Plan van aanpak bodemsanering - Ruimtelijkeplannen.nl
Plan van aanpak verplaatsing locatie 24-uursopvang - Gemeente ...
Plan van aanpak archeologisch onderzoek - N23 Westfrisiaweg
Plan van aanpak Risico inventarisatie & evaluatie ... - Haarlem Effect
Plan van aanpak Vacature-offensief - Raad voor Werk en Inkomen
Plan van aanpak financiële doorrekening op middellange termijn
Informatienota Z-7102 Plan van aanpak decentralisatie jeugdzorg ...
Plan van aanpak Project Eten & Drinken - Annevillegroep
Plan van aanpak versie 1 bijlage 3 - Gemeente Rijssen-Holten
Plan van aanpak BPV, versie 17 mei 2010 - MBO