Views
3 years ago

Plan van aanpak herontwikkeling drie schoollocaties Waalwijk ...

Plan van aanpak herontwikkeling drie schoollocaties Waalwijk ...

sluitvormers nemen de

sluitvormers nemen de resultaten van de klankbordgroepen als een serieus advies mee bij haar besluiten. De klankbordgroepen dienen hun achterban regelmatig over de ontwikkelingen en de voortgang van het proces te informeren en te consulteren. Van elke klankbordgroep zal één van de deelnemers worden aangewezen als voorzitter. De gemeente kan, indien de klankbordgroepen daar behoefte aan hebben, een faciliterende rol vervullen. Deze rol is mogelijk weggelegd voor de gebiedscoördinator. Samenstelling Omdat er per locatie verschillende belangen spelen, zal per locatie een klankbordgroep worden opgericht. In de klankbordgroepen zullen in ieder geval een vertegenwoordiging van de WOP-werkgroepen en een vertegenwoordiging van de omwonenden plaatsnemen. De vertegenwoordigers houden de achterban op de hoogte en vragen om advies. Achterban Omdat de klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende partijen, is het van belang dat ontwikkelingen worden afgestemd met de achterban van deze partijen (zoals de omwonenden en overige leden van het WOP) en dat de achterban geïnformeerd en geconsulteerd wordt. In eerste instantie is deze taak voor de leden van de klankbordgroep weggelegd. Daarnaast zal de achterban ook een aantal malen door de gemeente Waalwijk over het proces geïnformeerd worden zoals: een bijeenkomst omwonenden in verband met het samenstellen van de klankbordgroep, presentatie ‘Stedenbouwkundig ontwerp’ en procedure bestemmingsplan. Provincie en RKc Instanties die bij de planvorming voor woningbouwontwikkeling een rol spelen zijn onder meer de provincie Noord-Brabant en de Ruimtelijke Kwaliteitscommissie (RKc). Afhankelijk van de te kiezen procedure is de provincie een belangrijke partij bij de beoordeling van het plan. Indien de provincie partij is, is het van belang dit bestuursorgaan vroegtijdig over het plan te informeren en (indien nodig) bij de planvorming te betrekken. De Ruimtelijke Kwaliteitscommissie adviseert en begeleidt de gemeente Waalwijk inzake de beeldkwaliteit/ruimtelijke kwaliteit van bouwplannen. In de totstandkoming van gebiedsontwikkelingsprojecten zijn zij vaak nauw betrokken. In dit project wordt de RKc al betrokken voorafgaand aan het besluit van het college over dit plan van aanpak. De RKc wordt gevraagd de cultuurhistorische waardestellingen te beoordelen en een advies te geven over de voorgenomen herontwikkeling van de drie schoollocaties. Bij de volgende fasen wordt de RKc, indien nodig, op de gebruikelijke manier betrokken. In het stappenplan in paragraaf 3.2 is bij elke stap aangegeven welke partijen op welk moment en op welke manier in het planproces betrokken worden. 3.2 Stappenplan Planvorming in drie stappen In deze paragraaf wordt het stappenplan tot planvorming beschreven. Per stap zal worden aangeven op welke wijze deze tot stand zal worden gebracht en op welke manier de betrokken partijen in het proces een plaats krijgen. Het is inmiddels gebruikelijk om het volgende stappenplan te hanteren: Stap 1. Organisatorische en ruimtelijke kaders Stap 2. Inventarisatie Stap 3. Stedenbouwkundig ontwerp Stap 4. Planologische procedure waarna: uitwerking, werkvoorbereiding, uitvoering, beheer en onderhoud volgen. 11

In dit project is een en ander echter anders gelopen (zie inleiding) waardoor onderdelen van bovenstaande stappen reeds zijn uitgevoerd: zoals de inventarisatie, diverse onderzoeken en een tussentijds collegebesluit t.a.v. de locaties Buurthuis Besoyen (4) en Samarja (5). Ook voor het vervolg zullen de stappen enigszins afwijken van het gangbare patroon. Het Willem van Oranjecollege (1) staat al geruime tijd leeg en dreigt ten prooi te vallen aan vandalisme en verpaupering. De beide andere schoollocaties zijn nog volop in gebruik en de schoolinstellingen zullen naar verwachting niet eerder dan over twee jaar verhuizen. Het ligt dan ook voor de hand (tevens wens van het college en omwonenden) om locatie 1 (’t Willem) zo spoedig mogelijk in ontwikkeling te brengen. De projectgroep zal na moeten gaan welke mogelijkheden er zijn voor een versnelde herontwikkeling van ’t Willem. Voor de planvorming voor de herontwikkeling van de drie schoollocaties kunnen de volgende stappen worden onderscheiden: Stap 1. Besluit herontwikkeling en interactie met omgeving Stap 2. Stedenbouwkundig ontwerp Stap 3. Planologische procedures Na de planvorming zal zeer waarschijnlijk verkoop van de locaties plaatsvinden, zodat de uitvoering ter hand wordt genomen door de kopende (project-)ontwikkelaars. De uitvoering betreft: de uitwerking, werkvoorbereiding en de (ver-)bouw. Ten laatste zal er overdracht plaatsvinden van het openbaar gebied aan de gemeente. Communicatie Voor de planvorming voor de gebiedsontwikkeling is betrokkenheid en draagvlak, zowel maatschappelijk als ambtelijk en bestuurlijk van essentieel belang. Het is belangrijk alle betrokkenen en belanghebbenden nauw bij het proces te betrekken en hen regelmatig op de hoogte te houden van het verloop van het proces. Communicatie is één van de belangrijkste middelen om deze betrokkenheid en dit draagvlak te genereren. Voorgesteld wordt om een communicatieplan op te stellen voor de wijze waarop partijen bij de gebiedsontwikkeling betrokken worden en welke communicatiemiddelen daarvoor kunnen worden gebruikt. Dit plan wordt opgesteld met de gebiedscoordinator en (zonodig) de afdeling communicatie. 3.2.1 Besluit herontwikkeling en interactie met omgeving Inhoud Besluit herontwikkeling Stap 1 omvat het besluit tot herontwikkeling van de drie schoollocaties en daarnaast interactie met belanghebbenden via de klankbordgroepen. Het gaat in deze stap echter om meer dan alleen het nemen van genoemd besluit. Want met het besluit worden alle voorafgaande werkzaamheden afgerond en onderhavig stappenplan vastgesteld. En daarmee worden impliciet vastgesteld: • het locatieonderzoek Croonen • de cultuurhistorische waardestellingen • de Stedenbouwkundige vertaling daarvan in relatie tot de herontwikkelingsmogelijkheden, het daaruit voortkomende voorkeursmodel per locatie en • de financiële kaders zoals genoemd in hoofdstuk 4. Daarmee zijn de kaders waarbinnen de planontwikkeling dient plaats te vinden, nagenoeg vastgesteld. 12

Plan van Aanpak (pdf) - LOLA Landscape Architects
aan de herontwikkeling van het terrein van het Dr. Mollercollege
plan van aanpak - Gemeente Heerhugowaard
Rapport Natuurlijk wonen in De Rugt - Gemeente Waalwijk
Plan van aanpak actualiseren bestemmingsplannen - Gemeente ...
Plan van aanpak bodem - Gemeente Westland
Plan van aanpak - Gemeente Zoetermeer
Plan van aanpak - MBO Raad
Plan van aanpak “Onderwijsontwikkeling Maastricht” (OOM)
Grontmij - Plan van aanpak tweede fase - A7Westergo
Bijlage Plan van Aanpak bestemmingsplan Buitengebied - Raad ...
Plan van aanpak Vacature-offensief - Raad voor Werk en Inkomen
Plan van aanpak Uitwerking convenant 'Naar ... - MBO Raad
Plan van aanpak Uitwerking convenant 'Naar ... - MBO Raad
Bijlage 6 Plan van aanpak bodemsanering - Ruimtelijkeplannen.nl
Plan van aanpak verplaatsing locatie 24-uursopvang - Gemeente ...
Plan van aanpak archeologisch onderzoek - N23 Westfrisiaweg
Plan van aanpak Risico inventarisatie & evaluatie ... - Haarlem Effect
Plan van aanpak Project Eten & Drinken - Annevillegroep
Plan van aanpak financiële doorrekening op middellange termijn
Informatienota Z-7102 Plan van aanpak decentralisatie jeugdzorg ...
Plan van aanpak versie 1 bijlage 3 - Gemeente Rijssen-Holten
Plan van aanpak BPV, versie 17 mei 2010 - MBO