Views
4 years ago

Plan van aanpak herontwikkeling drie schoollocaties Waalwijk ...

Plan van aanpak herontwikkeling drie schoollocaties Waalwijk ...

Wel moeten er, voor

Wel moeten er, voor zover van toepassing op de locatie, nog een aantal nadere onderzoeken plaatsvinden naar in het Locatieonderzoek genoemde planologische aspecten, zoals: Archeologie, Flora en fauna, Waterhuishouding, Bodem, Externe veiligheid, Hinderlijke bedrijvigheid, Akoestiek, Lucht en Planschade. Om tijdverlies te voorkomen zal voor deze onderzoeken in deze stap opdracht worden gegeven. Het behandelen van de onderzoeksresultaten vindt plaats in stap 2 en worden eveneens verwerkt in het stedenbouwkundig ontwerp. Op woensdag 20 juni 2007 heeft de RKc zich gebogen over de cultuurhistorische waardestellingen en de voorgenomen herontwikkeling van de drie schoollocaties. Daarna is op 25 juni 2007 een advies uitgebracht (zie bijlage 5). De projectgroep heeft vervolgens een memo opgesteld die als reactie is meegezonden aan het college (bijlage 6). De adviezen worden verwerkt in het collegeadvies. Naar aanleiding daarvan zou het college voor de locatie van de Walewyc uit willen gaan van een (meer) hoogwaardige invulling qua architectonische en/of stedenbouwkundige kwaliteit. Het collegeadvies bevat tevens een besluit tot gedeeltelijke sloop van ’t Willem, dit schoolgebouw staat al geruime tijd leeg en is daardoor al regelmatig getroffen door vandalisme. Om verdergaande verpaupering te voorkomen, is voorgesteld om op korte termijn de ‘niet-waardevolle’ delen alvast te slopen. De daarbij behorende sloopvergunning zal pas na de behandeling in de raad kunnen worden afgegeven. Omdat de aanvraag voor een dergelijke vergunning ook gepubliceerd moet worden, zal het tijdstip waarop dit gebeurt, zodanig gekozen moeten worden dat omwonenden en buurtbewoners op de hoogte kunnen worden gesteld van wat er te gebeuren staat en onnodige onrust wordt voorkomen. Inmiddels is per 12 september een externe projectleider aangesteld. In overleg met de huidige projectgroepleden worden de nieuwe taken en opdrachten vastgesteld. Dat zal ook leiden tot een wijziging van de samenstelling van de projectgroep. Interactie met de omgeving Onder interactie met de omgeving wordt verstaan dat er per locatie afstemming plaatsvindt met de omwonenden, eventuele buurtverenigingen en vertegenwoordigers van het WOP. Zoals in de ‘Organisatiestructuur’ (paragraaf 3.1) is beschreven, gebeurt dit via de klankbordgroepen. Het belang van een dergelijke afstemming van de gebiedsontwikkeling met betrokken partijen voor het proces kan niet genoeg benadrukt worden. Gezien de financiële kaders staat een invulling van de drie schoollocaties met “woningbouw” niet meer ter discussie. Ten aanzien van het stedenbouwkundig ontwerp (volgende fase) kunnen de klankbordgroepen de mogelijkheid om invloed uit te oefenen ten volle benutten. Mocht dit leiden tot aanpassingen dan zullen die in de voornemens tot herontwikkeling worden verwerkt. Vanwege de wens om ’t Willem zo spoedig mogelijk in ontwikkeling te brengen, ligt het voor de hand om de samenstelling van de bij die locatie behorende klankbordgroep voorrang te geven. Proces en communicatie Onderhavig ‘Plan van Aanpak’ met bijbehorende onderleggers is in overleg met de huidige projectgroep opgesteld en met de betrokken vakafdelingen besproken. Gezien de procesgang tot nu (en de afspraak om pas naar buiten te treden wanneer zou blijken dat er sprake is van een haalbare herontwikkeling), heeft er tot op heden nog 13

geen overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het WOP en/of omwonenden. De meeste Waalwijkers kennen één van de drie schoollocaties waarschijnlijk zeer goed. We mogen er tevens vanuit gaan dat uw raad (en zijn directe achterban) een grote belangstelling heeft voor de herontwikkeling van de drie schoollocaties. Het is niet raadzaam om ons op voorhand vast te leggen op één bepaalde variant. Mede om die reden wordt aan de raad gevraagd kaderstellende uitspraken te doen over de herontwikkeling van de locaties. Dit heeft echter wel gevolgen voor de communicatie met de buurt. Zodra het preadvies wordt verzonden (27-09) is het openbaar en kan het tot allerlei speculaties leiden, waarbij de buurtbewoners/omwonenden zich gepasseerd kunnen voelen. Het lijkt verstandig om in de eerste week van oktober (wk 40) de buurtbewoners te informeren over de procedure en wat er aan de raad wordt voorgelegd. Dit voorkomt dat men het alleen uit de krant moet vernemen. Het is daarbij belangrijk om niet met de bewoners over de inhoud in discussie te gaan omdat in dat geval de raad zich (terecht) gepasseerd zal voelen. Tijdens diezelfde informatiebijeenkomst kan ook de voorgenomen gedeeltelijke sloop van het ’t Willem worden toegelicht. Na vaststelling door het college: 1. wordt aan de raad gevraagd een kaderstellende uitspraak te doen over drie thema’s/dilemma’s met betrekking tot de herontwikkeling van de locaties; 2. tevens wordt aan de raad een voorbereidingskrediet gevraagd; 3. worden de nadere onderzoeken naar de planologische aspecten alvast uitgezet. Na instemming van de raad (op 8 november a.s.): 4. zal het college de relevante variant(en) uitwerken en door middel van een informatiebijeenkomst voorleggen aan de buurtbewoners/omwonenden; 5. tijdens die bijeenkomst worden de klankbordgroepen samengesteld; 6. wordt de vergunning voor de sloop van de ‘niet-waardevolle’ delen van ’t Willem afgegeven. Om te bepalen wie de omwonenden gaan vertegenwoordigen in de klankbordgroepen, is het de bedoeling om zo spoedig mogelijk na de besluitvorming een informatiebijeenkomst voor alledrie de locaties te organiseren. In die eerste bijeenkomst zal het doel van het project en het proces nader worden toegelicht. Tevens zal duidelijk worden gemaakt wat van de leden van de klankbordgroepen wordt verwacht. In deze bijeenkomst zal worden bepaald wie plaats gaan nemen in de klankbordgroepen en wie van de deelnemers voorzitter wordt. De projectleider initieert en leidt deze bijeenkomsten. Als de samenstelling van de projectgroep en de klankbordgroepen bekend is, zullen bijeenkomsten met de projectgroep en de klankbordgroepen worden georganiseerd, waarin de ‘aanpak’, het proces en de kaders worden besproken. In deze bijeenkomsten wordt aan de klankbordgroepen eveneens de opdracht meegegeven om binnen de kaders (met de achterban) na te denken over de herontwikkeling van de locaties. Planning Op 2 oktober vindt in Buurthuis Besoyen een informatiebijeenkomst plaats over de procedure en wat er aan de raad wordt voorgesteld, tevens wordt informatie over gedeeltelijke sloop van ’t Willem verstrekt. Daarna zal in een zogeheten pleinbijeenkomst (op 11 oktober) de raad worden geïnformeerd over de voorliggende plannen en varianten en welke kaders van hen worden gevraagd. De Clusterbijeenkomst Ruimte vindt op 18 oktober plaats en de raadsvergadering op 8 november. Na het raadsbesluit zal het college de relevante variant(en) uitwerken en door middel van een informatiebijeenkomst (eind november/begin december) voorleggen aan de buurtbewoners/omwonenden van alledrie locaties. Vervolgens moeten de klankbord- 14

Plan van Aanpak (pdf) - LOLA Landscape Architects
aan de herontwikkeling van het terrein van het Dr. Mollercollege
plan van aanpak - Gemeente Heerhugowaard
Plan van aanpak - Gemeente Zoetermeer
Plan van aanpak - MBO Raad
Rapport Natuurlijk wonen in De Rugt - Gemeente Waalwijk
Plan van aanpak bodem - Gemeente Westland
Plan van aanpak actualiseren bestemmingsplannen - Gemeente ...
Bijlage 1 PLan van Aanpak Taskforce Esbro - Bestuurlijke informatie ...
Plan van aanpak “Onderwijsontwikkeling Maastricht” (OOM)
Grontmij - Plan van aanpak tweede fase - A7Westergo
Bijlage Plan van Aanpak bestemmingsplan Buitengebied - Raad ...
Plan van aanpak Uitwerking convenant 'Naar ... - MBO Raad
Plan van aanpak Uitwerking convenant 'Naar ... - MBO Raad
Bijlage 6 Plan van aanpak bodemsanering - Ruimtelijkeplannen.nl
Plan van aanpak verplaatsing locatie 24-uursopvang - Gemeente ...
Plan van aanpak archeologisch onderzoek - N23 Westfrisiaweg
Plan van aanpak Vacature-offensief - Raad voor Werk en Inkomen
Plan van aanpak Risico inventarisatie & evaluatie ... - Haarlem Effect
Plan van aanpak financiële doorrekening op middellange termijn
Informatienota Z-7102 Plan van aanpak decentralisatie jeugdzorg ...
Plan van aanpak Project Eten & Drinken - Annevillegroep
Plan van aanpak versie 1 bijlage 3 - Gemeente Rijssen-Holten
Plan van aanpak BPV, versie 17 mei 2010 - MBO