Views
3 years ago

Plan van aanpak herontwikkeling drie schoollocaties Waalwijk ...

Plan van aanpak herontwikkeling drie schoollocaties Waalwijk ...

groepen nog definitief

groepen nog definitief samengesteld en bijeengeroepen worden en diverse instanties geïnformeerd. Deze fase gaat ongeveer 3 à 4 maanden duren. 3.2.2 Stedenbouwkundig ontwerp Inhoud Ten gevolge van de voorbereidende haalbaarheidsonderzoeken is er inmiddels al zoveel bekend dat het vormgeven ofwel het op de locatie vertalen van de ruimtelijke uitgangspunten niet meer zoveel tijd kost. Wel dienen uiteraard de reacties van klankbordgroepen (de resultaten van de interactie met de omwonenden) beoordeeld en verwerkt te worden in het stedenbouwkundig ontwerp. Daarin moeten ook nog de resultaten van de onderzoeken naar de planologische aspecten worden verwerkt. Ook al duurt het nog minimaal twee jaar voordat de locaties 2 en 3 vrij zullen komen, toch zullen de processtappen voor alle drie de locaties min of meer gelijktijdig doorlopen worden. Dat is niet alleen efficiënt omdat de benodigde werkzaamheden (onderzoeken, procedures e.d.) gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden (kostenbesparing), maar op het moment dat de locaties 2 en 3 vrijkomen, kan daar dan ook meteen tot uitvoering worden overgegaan. Al deze zaken vormen de basis voor het stedenbouwkundig ontwerp, waarin op hoofdlijnen de ruimtelijke invulling van de locaties wordt vormgegeven. Er komt uiteindelijk een ‘Stedenbouwkundig ontwerp’ voor de alledrie de locaties. Dit ontwerp vormt de onderlegger voor de toekomstige bestemmingsplankaart(en). Proces en communicatie De ruimtelijke uitgangspunten en het door het college gekozen voorkeursmodel per locatie zullen aan de klankbordgroepen worden voorgelegd. Afhankelijk van de reacties daarop krijgt de stedenbouwkundige vervolgens de opdracht om te bezien of dit tot aanpassingen van of varianten op voorkeursmodellen leidt. Voorwaarde daarbij is wel dat die varianten binnen dezelfde kaders blijven vallen. Indien gewenst zal het resultaat hiervan in een bijeenkomst met de projectgroep, de klankbordgroepen en (indien nodig) de RKc worden besproken. Bij het bespreken van de varianten zal de discussie plaatsvinden over de vertaling van de eerder geformuleerde voorwaarden. Alle reacties op de gepresenteerde varianten worden verzameld. De projectleider zorgt ervoor dat op basis van de reacties een overzicht wordt opgesteld van de plusen minpunten van de verschillende varianten. Uiteindelijk dient het college te kiezen voor één definitieve voorkeursvariant per locatie, waarin zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan alle kaders, eisen en wensen. De voorkeursvariant zal vervolgens door de stedenbouwkundige/een stedenbouwkundig bureau worden uitgewerkt tot een ‘Stedenbouwkundig ontwerp’. Omdat het ‘Stedenbouwkundig ontwerp’ haalbaar moet zijn, wordt op basis van het gepresenteerde ontwerp door de gemeente een concept-exploitatieopzet opgesteld. Het ’Stedenbouwkundig ontwerp’ wordt vervolgens in een plenaire bijeenkomst gepresenteerd aan alle betrokkenen (projectgroep, klankbordgroepen, RKc, achterban). Het uiteindelijke ‘Stedenbouwkundig ontwerp’ zal vervolgens voor vaststelling aan het college en de raad worden voorgelegd. Ook zal het ‘Stedenbouwkundig ontwerp’ ter informatie worden verstuurd aan de provincie. Planning Deze fase zal naar verwachting zo’n 2 à 3 maanden in beslag nemen. 15

3.2.3 Planologische procedures Inhoud Het stedenbouwkundig ontwerp en de nadere onderzoeken naar de planologische aspecten vormen de basis voor de op te stellen partiële herziening van het bestemmingsplan of voor een procedure ex artikel 19 WRO. Gelet op de urgentie ligt het voor de hand om voor locatie 1 (’t Willem) een artikel 19 procedure te volgen. Daarin wordt de invulling van de locaties planologisch vastgelegd. Het stedenbouwkundig ontwerp (van de locaties 1, 2 en 3) wordt vertaald in een plankaart en een juridische regeling. In de toelichting van het bestemmingsplan wordt onder meer ingegaan op het geldende beleidskader, de omschrijving van het project, de omgeving, de uitvoeringsaspecten (zoals de conclusies van uitgevoerde onderzoeken), de (eventuele) fasering en de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van het project. Bij het opstellen van de partiële herziening van het bestemmingsplan wordt qua opzet en systematiek aansluiting gezocht bij het Handboek Bestemmingsplannen gemeente Waalwijk en bij recente bestemmingsplannen van de gemeente. Indien het voor bepaalde plandelen gewenst is om eerder te starten met de bouw kan, vooruitlopend op de partiële herziening van het bestemmingsplan, een artikel 19 WRO procedure worden doorlopen. Hiervoor dient een ruimtelijk onderbouwing te worden opgesteld. Zoals gezegd zal dit met name op locatie 1 (’t Willem) van toepassing zijn. Bij de planologische procedures moet er rekening mee gehouden worden dat, vanwege de haalbaarheid en de integrale aanpak, de locaties in één exploitatie ontwikkeld moeten worden. Proces en communicatie De projectleider zorgt ervoor dat een voorontwerp-bestemmingsplan of de artikel 19 WRO procedure wordt opgesteld en dat dit ter inspraak aan een ieder wordt aangeboden. Als er op het voorontwerp-plan reacties binnenkomen kan bij het beantwoorden daarvan de projectgroep om advies worden gevraagd. Ook als er in deze fase aanleiding is tot fundamentele wijzigingen van het stedenbouwkundig ontwerp, zal de projectgroep bij de beantwoording van de reacties betrokken worden. Het voorontwerp-bestemmingsplan zal ter informatie aan de raad worden voorgelegd. Planning Afhankelijk van de aard en omvang van het project, de beschikbaarheid van informatie en de reacties tijdens de inspraakprocedure, neemt het opstellen van het voorontwerp-bestemminsgplan, het bieden van inspraak en het afronden tot een ontwerpbestemmingsplan ongeveer 6 maanden in beslag. Op dat moment kan het project worden afgerond en kunnen de werkzaamheden binnen de reguliere lijnverantwoordelijkheden worden opgepakt. Het formele bestemmingsplanproces neemt (uitgaande van de procedure op grond van de huidige WRO) 1 - 2 jaar tijd in beslag. Een eventuele vrijstellingsprocedure ex artikel 19 WRO voor onderdelen van het plan zal naar verwachting 9 maanden duren. 3.2.4 Vervolgprocedure Nadat de planvorming is afgerond, kan gestart worden met de uitvoering van het plan. Het beschrijven van de stappen voor de uitvoering valt buiten het kader van dit plan van aanpak. Hiervoor dient een apart ‘Plan van Aanpak’ te worden opgesteld. Verder zal er ook sprake zijn van het vermarkten van de locaties. Dit is een afzonderlijk proces dat moet worden opgepakt door het Grondbedrijf/ afdeling EZ. 16

Plan van Aanpak (pdf) - LOLA Landscape Architects
aan de herontwikkeling van het terrein van het Dr. Mollercollege
plan van aanpak - Gemeente Heerhugowaard
Rapport Natuurlijk wonen in De Rugt - Gemeente Waalwijk
Plan van aanpak actualiseren bestemmingsplannen - Gemeente ...
Plan van aanpak bodem - Gemeente Westland
Plan van aanpak - Gemeente Zoetermeer
Plan van aanpak - MBO Raad
Bijlage 1 PLan van Aanpak Taskforce Esbro - Bestuurlijke informatie ...
Plan van aanpak “Onderwijsontwikkeling Maastricht” (OOM)
Grontmij - Plan van aanpak tweede fase - A7Westergo
Bijlage Plan van Aanpak bestemmingsplan Buitengebied - Raad ...
Plan van aanpak Vacature-offensief - Raad voor Werk en Inkomen
Plan van aanpak Uitwerking convenant 'Naar ... - MBO Raad
Plan van aanpak Uitwerking convenant 'Naar ... - MBO Raad
Bijlage 6 Plan van aanpak bodemsanering - Ruimtelijkeplannen.nl
Plan van aanpak verplaatsing locatie 24-uursopvang - Gemeente ...
Plan van aanpak archeologisch onderzoek - N23 Westfrisiaweg
Plan van aanpak Risico inventarisatie & evaluatie ... - Haarlem Effect
Plan van aanpak Project Eten & Drinken - Annevillegroep
Plan van aanpak financiële doorrekening op middellange termijn
Informatienota Z-7102 Plan van aanpak decentralisatie jeugdzorg ...
Plan van aanpak versie 1 bijlage 3 - Gemeente Rijssen-Holten
Plan van aanpak BPV, versie 17 mei 2010 - MBO