Views
4 years ago

Plan van aanpak herontwikkeling drie schoollocaties Waalwijk ...

Plan van aanpak herontwikkeling drie schoollocaties Waalwijk ...

Versie 4: “Sociale

Versie 4: “Sociale woningbouw bij ’t Willem, ‘t Moller en de Walewyc” In deze versie is het aandeel sociale woningbouw verdeeld over de locaties 1 ‘t Willem, 2 ‘t Moller en 3 de Walewyc. Geraamd zijn: Versie 4 variant A ’t Willem: 28 woningen ’t Moller: 30 de Walewyc: 84 8 rijtjeswoningen (soc. huur) 12 appartem’n (oudbouw) 25 soc. huurappartem’n 8 tweekappers 9 appartem’n (nieuw) 35 appartem’n (85 m 2 ) 3 vrijstaande woningen 9 soc. koopappartem’n 24 appartem’n (100 m 2 ) 9 appartem’n (oudbouw) Totaal: 142 woningen, aandeel sociaal: 42 (30%), opbrengst: - € 158.200 Versie 4 variant B ’t Willem: 28 woningen ’t Moller: 24 de Walewyc: 84 8 rijtjeswoningen (soc. huur) 16 appartem’n (oudbouw) 25 soc. huurappartem’n 8 tweekappers 8 soc. koopappartem’n 35 appartem’n (85 m2) 3 vrijstaande woningen 24 appartem’n (100 m2) 9 appartem’n (oudbouw) Totaal: 136 woningen, aandeel sociaal: 41 (30%), opbrengst: - € 432.600 Bieding Casade Casade heeft een bieding gedaan op de locatie Walewyc, waarbij een bedrag is geboden van € 1.400.000. Daarnaast wil men de gemeente een bijdrage geven van € 1.500.000,- voor de aanpak van de wijk Zanddonk. Deze bieding is vergelijkbaar met versie 1 A, waarbij alle sociale woningbouw bij de Walewyc is geraamd. Ook in deze versie worden zowel ’t Willem als ‘t Moller’ commercieel op de markt gezet. De bieding van Casade is in de exploitatieopzet verwerkt. Wel is uitgegaan dat de bieding van € 1.400.000,- prijspeil 2007 is. Aangenomen is dat de bieding jaarlijks met een inflatiepercentage van 2½ % zal worden verhoogd (wanneer dit niet wordt geïndexeerd zal het eindresultaat met nog eens € 150.000,- afnemen). Geraamd zijn: Versie 1 variant C ’t Willem: 27 woningen ’t Moller: 30 de Walewyc: 84 7 rijtjeswoningen 12 appartem’n (oudbouw) 60 soc. huurappartem’n 8 tweekappers 18 appartem’n (nieuw) 3 vrijstaande woningen 0 sociaal 9 appartem’n (oudbouw) 0 sociaal 24 appartem’n (middel)-dure huur Totaal: 141 woningen, aandeel sociaal: 60 (42%), opbrengst: - € 640.300 Hierbij moet worden opgemerkt dat in de eindwaarde geen rekening gehouden is met de bijdrage van € 1.500.000,- voor aanpak van de wijk Zanddonk, omdat dit buiten de grondexploitatie valt. Opmerkingen 1. De bieding van Casade (versie 1, variant C) levert een eindwaarde op van € 640.300 euro negatief. Met inbegrip van de bijdrage Zanddonk lijkt dit een resultaat op te leveren van uiteindelijk € (1.500.000 – 640.000 =) € 860.000,- positief. Casade verwacht echter dat haar bonus van 1,5 miljoen euro besteed wordt aan de ‘Aanpak Zanddonk’ conform het handboek. In dat geval blijft er dus sprake van een behoorlijk negatief resultaat. 23

2. Er springen er twee uit die een substantieel positief resultaat opleveren, namelijk de A- en B-variant van versie 1 “alle sociale woningbouw bij de Walewyc”, met respectievelijk € 223.700 en € 167.200 als eindtotaal. 3. De B-variant levert bij alle versies minder woningen op. Dat is een gevolg van het feit dat er meer oudbouw (westvleugel) bij ’t Moller overeind blijft. Omdat het behoud van die westvleugel voor de omwonenden de minste verandering betekent, mag verwacht worden dat het draagvlak daarvoor groter zal zijn. 4. Voor alle varianten zijn er diverse plausibele argumenten voor en tegen te bedenken. Conclusie De meeste Waalwijkers kennen één van de drie schoollocaties waarschijnlijk zeer goed. We mogen er tevens vanuit gaan dat uw raad (en zijn directe achterban) een grote belangstelling heeft voor de herontwikkeling van de drie schoollocaties. Het college wil zich op voorhand niet vastleggen op één bepaalde variant en zal aan de raad vragen een kaderstellende uitspraak te doen over de thema’s/dilemma’s: 1. Hoe ziet u in grote lijnen de verdeling van sociale woningbouw over de locaties (verdeeld over alle drie of geconcentreerd op één of twee), 2. Welke, ten opzichte van het plan aanvullende, architectonische en/of stedenbouwkundige randvoorwaarden wenst u nog mee te geven aan herontwikkeling van de locaties (afgezet tegen de mogelijke beperkingen door sociale woningbouw op die locaties), 3. Moet de herontwikkeling van de drie schoollocaties (gezamenlijk) wel of niet budgettair neutraal plaatsvinden. Na besluitvorming door de raad zal het college de relevante variant(en) uitwerken en voorleggen aan de buurtbewoners/omwonenden, zoals eerder omschreven. Bijlagen 1. Onderzoeksrapport Croonen Adviseurs 2. Cultuurhistorische waardestellingen van de drie schoollocaties 3. Stedenbouwkundige visie op deze waardestellingen i.r.t. herontwikkeling 4. Samenvatting en conclusie van bovengenoemde haalbaarheidsonderzoeken 5. RKc-advies uitgebracht op 25 juni 2007 6. een memo van 26-06-’07 met een reactie van de projectgroep op bovengenoemd advies 7. Exploitatieberekeningen (vertrouwelijk!) 24

Plan van Aanpak (pdf) - LOLA Landscape Architects
aan de herontwikkeling van het terrein van het Dr. Mollercollege
plan van aanpak - Gemeente Heerhugowaard
Plan van aanpak - Gemeente Zoetermeer
Plan van aanpak - MBO Raad
Rapport Natuurlijk wonen in De Rugt - Gemeente Waalwijk
Plan van aanpak bodem - Gemeente Westland
Plan van aanpak actualiseren bestemmingsplannen - Gemeente ...
Plan van aanpak “Onderwijsontwikkeling Maastricht” (OOM)
Bijlage 1 PLan van Aanpak Taskforce Esbro - Bestuurlijke informatie ...
Grontmij - Plan van aanpak tweede fase - A7Westergo
Bijlage Plan van Aanpak bestemmingsplan Buitengebied - Raad ...
Bijlage 6 Plan van aanpak bodemsanering - Ruimtelijkeplannen.nl
Plan van aanpak verplaatsing locatie 24-uursopvang - Gemeente ...
Plan van aanpak archeologisch onderzoek - N23 Westfrisiaweg
Plan van aanpak Uitwerking convenant 'Naar ... - MBO Raad
Plan van aanpak Uitwerking convenant 'Naar ... - MBO Raad
Plan van aanpak Risico inventarisatie & evaluatie ... - Haarlem Effect
Plan van aanpak Vacature-offensief - Raad voor Werk en Inkomen
Plan van aanpak financiële doorrekening op middellange termijn
Informatienota Z-7102 Plan van aanpak decentralisatie jeugdzorg ...
Plan van aanpak Project Eten & Drinken - Annevillegroep
Plan van aanpak versie 1 bijlage 3 - Gemeente Rijssen-Holten
Plan van aanpak BPV, versie 17 mei 2010 - MBO