Views
4 years ago

Plan van aanpak herontwikkeling drie schoollocaties Waalwijk ...

Plan van aanpak herontwikkeling drie schoollocaties Waalwijk ...

1. Inleiding In de kern

1. Inleiding In de kern Waalwijk is het gewenst de vrijkomende schoollocaties 1. Willem van Oranjecollege, 2. Mollercollege en 3. Walewyc-Mavo te herontwikkelen. Deze drie locaties maakten onderdeel uit van een locatieonderzoek van Croonen Adviseurs van december 2006 (bijlage 1). Daarin waren ook de locaties 4. De loint-Buurthuis Besoyen en 5. Samarja opgenomen. Op 13 maart is bij het collegebesluit 07/4775 besloten te starten met de woonzorginvulling van de locatie De Loint-Buurthuis Besoyen. Dit was één van de doelstellingen van genoemd collegebesluit t.a.v. het locatieonderzoek. De projectleider woonzorg zal daarbij als projecttrekker fungeren. Aan Casade Woondiensten is het verzoek gericht om een plan te ontwikkelen voor de locaties 4 en 5 èn in de (her)ontwikkeling van de locatie 5 (Verzorgingshuis Samarja) een project van 20 CPO-woningen mee te nemen. Voor beide locaties zijn daarvoor de ruimtelijk uitgangspunten aangegeven door de gemeente. Casade heeft daarop bij brief van 3 mei 2007 positief gereageerd en daarmee kan worden voldaan aan de tweede doelstelling van het collegebesluit. Dit maakt de weg vrij om nu ook de drie eerdergenoemde schoollocaties te gaan herontwikkelen. In de notitie bij het genoemde collegebesluit is verder aangegeven dat, op grond van de exploitatieberekeningen tot dat moment, het haalbaar lijkt om op de drie schoollocaties een aandeel van 30% sociale woningbouw te realiseren (derde doelstelling). Om de haalbaarheid van de herontwikkeling van de drie genoemde schoollocaties te garanderen, wordt een integrale aanpak gehanteerd. De schoollocaties zullen in één exploitatie ontwikkeld worden met als uitgangspunt minimaal budgettair neutraal (vierde en laatste doelstelling van het collegebesluit t.a.v. het locatieonderzoek). Gezien de verschillende belangen die er spelen bij een integrale locatieontwikkeling, zijn inhoudelijke, organisatorische en financiële kaders nodig, waarbinnen gebiedsontwikkeling dient plaats te vinden. Daarnaast is een goede communicatie met omwonenden van groot belang. Voor de wijze waarop de planvorming tot stand kan worden gebracht en op welke manier de verschillende partijen in dit proces betrokken worden, is onderhavig plan van aanpak opgesteld. 3

Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt een korte beschrijving gegeven van de te ontwikkelen locaties en de problematiek die er speelt. Het organisatorisch kader is in hoofdstuk 3 opgenomen. Hierin worden de betrokken partijen benoemd en wordt het traject/stappenplan beschreven om tot planvorming te komen. Ook wordt een globale planning gegeven. Verder treft u in hoofdstuk 4 de financiële paragraaf aan, daarin wordt de financiële haalbaarheid van de mogelijke planinvulling(en) vastgesteld. Dat gebeurt aan de hand van exploitatieberekeningen van het voorkeursmodel per locatie, die uit de onderzoeken (zoals in de bijlagen genoemd) zijn geselecteerd. Op basis daarvan kunnen de uiteindelijke keuzes gemaakt worden. In de bijlagen treft u diverse belangrijke onderliggende documenten aan, zoals: 1. Het “Locatieonderzoek vrijkomende school-, sport- en welzijnslocaties Waalwijkvan Croonen Adviseurs; 2. Cultuurhistorische waardestellingen van de drie schoollocaties van Dick Visse; 3. De vertaling door de gemeentelijk stedenbouwkundige van deze waardestellingen in relatie tot de mogelijke herbestemming/herontwikkeling van de drie schoollocaties; 4. Samenvatting en conclusie van bovengenoemde haalbaarheidsonderzoeken 5. RKc-advies uitgebracht op 25 juni 2007 6. Memo d.d. 26-06-’07 van de projectgroep met een reactie op RKc-advies 7. Exploitatieberekeningen (vertrouwelijk!) 4

Plan van Aanpak (pdf) - LOLA Landscape Architects
aan de herontwikkeling van het terrein van het Dr. Mollercollege
plan van aanpak - Gemeente Heerhugowaard
Plan van aanpak - Gemeente Zoetermeer
Plan van aanpak - MBO Raad
Rapport Natuurlijk wonen in De Rugt - Gemeente Waalwijk
Plan van aanpak bodem - Gemeente Westland
Plan van aanpak actualiseren bestemmingsplannen - Gemeente ...
Plan van aanpak “Onderwijsontwikkeling Maastricht” (OOM)
Bijlage 1 PLan van Aanpak Taskforce Esbro - Bestuurlijke informatie ...
Grontmij - Plan van aanpak tweede fase - A7Westergo
Bijlage Plan van Aanpak bestemmingsplan Buitengebied - Raad ...
Plan van aanpak Uitwerking convenant 'Naar ... - MBO Raad
Plan van aanpak Uitwerking convenant 'Naar ... - MBO Raad
Bijlage 6 Plan van aanpak bodemsanering - Ruimtelijkeplannen.nl
Plan van aanpak verplaatsing locatie 24-uursopvang - Gemeente ...
Plan van aanpak archeologisch onderzoek - N23 Westfrisiaweg
Plan van aanpak Risico inventarisatie & evaluatie ... - Haarlem Effect
Plan van aanpak Vacature-offensief - Raad voor Werk en Inkomen
Plan van aanpak financiële doorrekening op middellange termijn
Informatienota Z-7102 Plan van aanpak decentralisatie jeugdzorg ...
Plan van aanpak Project Eten & Drinken - Annevillegroep
Plan van aanpak versie 1 bijlage 3 - Gemeente Rijssen-Holten
Plan van aanpak BPV, versie 17 mei 2010 - MBO