Views
3 years ago

Plan van aanpak herontwikkeling drie schoollocaties Waalwijk ...

Plan van aanpak herontwikkeling drie schoollocaties Waalwijk ...

2. Beschrijving

2. Beschrijving ontwikkelingslocaties Willem van Oranjecollege (locatie 1) Huidige situatie 1. Het terrein heeft een oppervlak van circa 1 hectare. De voormalige onderwijsinstelling is reeds verhuisd naar de uitbOnderzoeksrapport Croonen Adviseurs 2. Cultuurhistorische waardestellingen van de drie schoolllocaties 3. Stedenbouwkundige visie op deze waardestellingen i.r.t. herontwikkeling Samenvatting en conclusie van bovengenoemde haalbaarheidsonderzoekenreidingslocatie ‘Landgoed Driessen’. Het karakteristieke pand staat momenteel leeg. Op het terrein is nog een voormalig bijgebouw aanwezig en een conciërgewoning. De overige ruimte is gebruikt als verblijfsruimte voor leerlingen en fietsenstalling Problematiek Als gevolg van de verhuizing van de onderwijsinstelling functioneert de locatie niet meer in ruimtelijke dan wel in functionele zin. Herstructurering waarmee het gebied gerevitaliseerd kan worden ligt voor de hand. • Er is sprake van cultuurhistorische waarden in en aan het pand; • Daarvoor is een nader (gecombineerd cultuurhistorisch en bouwkundig) onderzoek uitgevoerd; • Het gebouw staat al geruime tijd leeg en wordt bedreigd door vandalisme en verval, waardoor deze locatie met voorrang moet worden aangepakt; • Naar verwachting zijn er geen (milieu)planologische belemmeringen voor de ontwikkeling van de locatie maar dienen diverse planologische aspecten zoals genoemd in paragraaf 4.2.3 van het locatieonderzoek bij verdere planvorming nader onderzocht te worden. Daar hoort ook een onderzoek naar archeologische waarden bij; • Er is inmiddels een waardering van de gebouwen opgesteld die als bijlage is bijgevoegd. Een deel van de gebouwen heeft ruim voldoende cultuurhistorische waarden om te worden aangewezen als gemeentelijk monument. Nadat de raad de kaderstelling “Cultuurhistorisch beleid Waalwijk” heeft vastgesteld zal de aanwijzingsprocedure van start gaan door het opleggen van een voorbescherming. Deze blijft gehandhaafd totdat de aanwijzing daadwerkelijk een feit is. In de bijlage is aangegeven welk deel van de bebouwing kan worden beschermd en waarvoor de aanwijzingsprocedure gaat lopen. Beoogde nieuwe functie Uit de verschillende haalbaarheidsonderzoeken blijkt dat bij een nieuwe functie van de locatie een invulling met woningbouw de voorkeur heeft. Als het te handhaven gebouw is aangewezen als gemeentelijk monument wordt hiermee de weg vrijgemaakt om monumentale waarden te handhaven die strijdigheden zouden kunnen opleveren bij toepassing van de bouwverordening. 5

Mollercollege (locatie 2) Huidige situatie Het plangebied is circa 1 hectare groot. Op deze locatie is een onderwijsinstelling aanwezig. Deze zal in de toekomst (te denken valt aan een periode van minimaal 2 jaar) verhuizen naar een andere locatie. Het terrein is grotendeels bebouwd. Het hoofdgebouw dateert uit 1952. In de perioden daarna hebben nog uitbreidingen plaatsgevonden. Naast het hoofdgebouw is ook een voormalige kapel aanwezig in het plangebied. De overige ruimte binnen het plangebied is hoofdzakelijk verhard. Problematiek Indien de onderwijsinstelling verhuist zal ook deze locatie niet meer goed genoeg functioneren in ruimtelijke dan wel in functionele zin. In het onderzoeksrapport wordt aangegeven aan dat bij herinvulling gestreefd zou moeten worden naar ‘centrumondersteunende functies, stedelijk wonen en degelijke’. • Er is sprake van cultuurhistorische waarden in en aan het pand; • Daarvoor is een nader (gecombineerd cultuurhistorisch en bouwkundig) onderzoek uitgevoerd; • Naar verwachting zijn er geen (milieu)planologische belemmeringen voor de ontwikkeling van de locatie maar dienen diverse planologische aspecten zoals genoemd in paragraaf 4.4.3 van het locatieonderzoek bij verdere planvorming nader onderzocht te worden. Daar hoort ook een onderzoek naar archeologische waarden bij; • Er is inmiddels een waardering van de gebouwen opgesteld die als bijlage is bijgevoegd. Een deel van de gebouwen heeft ruim voldoende cultuurhistorische waarden om te worden aangewezen als gemeentelijk monument. Nadat de raad de kaderstelling “Cultuurhistorisch beleid Waalwijk” heeft vastgesteld zal de aanwijzingsprocedure van start gaan. Enkel jaren geleden is door middel van een brief al de zogenaamde voorbescherming opgelegd. Dat houdt in dat er zonder een monumentenvergunning aan de gebouwen niets mag worden gewijzigd. De voorbescherming blijft gehandhaafd totdat de aanwijzing daadwerkelijk een feit is. In de bijlage is aangegeven welk deel van de bebouwing kan worden beschermd en waarvoor de aanwijzingsprocedure gaat lopen. Na besluitvorming door het college over de omvang van de bescherming kan over het niet te beschermen deel worden beschikt zonder dat rekening moet worden gehouden met de Monumentenverordening 2005 (vergunningsprocedure). Beoogde nieuwe functie Uit de verschillende haalbaarheidsonderzoeken blijkt dat bij herinvulling van de locatie woningbouw de voorkeur heeft, m.u.v. de voormalige kapel waarbij meer gedacht moet worden aan een functie als kantoor of maatschappelijke voorziening. Als het te handhaven gebouw is aangewezen als gemeentelijk monument wordt hiermee de weg vrijgemaakt om monumentale waarden te handhaven die strijdigheden zouden kunnen opleveren bij toepassing van de bouwverordening. 6

Plan van Aanpak (pdf) - LOLA Landscape Architects
aan de herontwikkeling van het terrein van het Dr. Mollercollege
plan van aanpak - Gemeente Heerhugowaard
Plan van aanpak bodem - Gemeente Westland
Plan van aanpak - Gemeente Zoetermeer
Plan van aanpak - MBO Raad
Rapport Natuurlijk wonen in De Rugt - Gemeente Waalwijk
Plan van aanpak actualiseren bestemmingsplannen - Gemeente ...
Bijlage 1 PLan van Aanpak Taskforce Esbro - Bestuurlijke informatie ...
Plan van aanpak “Onderwijsontwikkeling Maastricht” (OOM)
Bijlage Plan van Aanpak bestemmingsplan Buitengebied - Raad ...
Grontmij - Plan van aanpak tweede fase - A7Westergo
Plan van aanpak Uitwerking convenant 'Naar ... - MBO Raad
Plan van aanpak Uitwerking convenant 'Naar ... - MBO Raad
Plan van aanpak Vacature-offensief - Raad voor Werk en Inkomen
Plan van aanpak Project Eten & Drinken - Annevillegroep
Bijlage 6 Plan van aanpak bodemsanering - Ruimtelijkeplannen.nl
Plan van aanpak verplaatsing locatie 24-uursopvang - Gemeente ...
Plan van aanpak archeologisch onderzoek - N23 Westfrisiaweg
Plan van aanpak Risico inventarisatie & evaluatie ... - Haarlem Effect
Plan van aanpak financiële doorrekening op middellange termijn
Informatienota Z-7102 Plan van aanpak decentralisatie jeugdzorg ...
Plan van aanpak versie 1 bijlage 3 - Gemeente Rijssen-Holten
Plan van aanpak BPV, versie 17 mei 2010 - MBO