30.11.2014 Views

Zijn leven en denken - Uitgeverij Parthenon

Zijn leven en denken - Uitgeverij Parthenon

Zijn leven en denken - Uitgeverij Parthenon

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Parth<strong>en</strong>on<br />

uitgeverij<br />

Parth<strong>en</strong>on<br />

Parth<strong>en</strong>on is uitgever van geschied<strong>en</strong>is, managem<strong>en</strong>t<br />

<strong>en</strong> geesteswet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>. Parth<strong>en</strong>on maakt boek<strong>en</strong> die<br />

erg<strong>en</strong>s over gaan, met oog voor auth<strong>en</strong>ticiteit <strong>en</strong> gericht<br />

op e<strong>en</strong> breed publiek. Het uitgeeftraject k<strong>en</strong>merkt zich<br />

door professionele begeleiding, exclusieve vormgeving<br />

<strong>en</strong> gerichte publiciteit. Ook verzorgt Parth<strong>en</strong>on<br />

kwaliteitsuitgav<strong>en</strong> voor ger<strong>en</strong>ommeerde uitgevers<br />

als Brill <strong>en</strong> Eerdmans.<br />

Boekhandels<br />

Parth<strong>en</strong>on titels ligg<strong>en</strong> op voorraad bij het C<strong>en</strong>traal Boekhuis.<br />

Uitlevering vindt plaats via de Vervoersc<strong>en</strong>trale of rechtstreeks.<br />

Particulier<strong>en</strong><br />

Bestell<strong>en</strong> kan via de boekhandel <strong>en</strong> op internet.<br />

E-books zijn leverbaar via KOBO.com <strong>en</strong> de iBookstore.<br />

Verteg<strong>en</strong>woordiging<br />

Boek<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum Uitgevers<br />

Postbus 29, 2700 AA Zoetermeer<br />

Verkoop binn<strong>en</strong>di<strong>en</strong>st: (+31) 79 362 82 82<br />

Verteg<strong>en</strong>woordigers:<br />

Jako van Gorsel – vangorsel@boek<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum.nl<br />

Arnoud Koopman – koopman@boek<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum.nl<br />

R<strong>en</strong>é Slotboom – rslotboom@vbkmedia.nl<br />

Contact<br />

<strong>Uitgeverij</strong> Parth<strong>en</strong>on<br />

Eik<strong>en</strong>straat 39, 1326 AG Almere<br />

Postbus 22199, 1302 CD Almere<br />

Tel: (+31) 036 537 45 25<br />

info@uitgeverijparth<strong>en</strong>on.nl<br />

www.uitgeverijparth<strong>en</strong>on.nl<br />

najaar 2014<br />

design: schelvisontwerp


]Geschied<strong>en</strong>is van de katholieke kerk<br />

Geschied<strong>en</strong>is van de katholieke kerk<br />

Geschied<strong>en</strong>is van de katholieke kerk<br />

De vroege kerk <strong>en</strong> de Middeleeuw<strong>en</strong>, Deel 1<br />

Van de reformatie <strong>en</strong> Franse revolutie tot hed<strong>en</strong>, Deel 2<br />

door P.W.F.M. Hamans<br />

Geschied<strong>en</strong>is<br />

van<br />

de<br />

+<br />

De<br />

vroege<br />

kerk<br />

de<br />

katholieke<br />

Parth<strong>en</strong>on<br />

kerk<br />

Middeleeuw<strong>en</strong> [ 1 ]<br />

P.W.F.M. Hamans<br />

Geschied<strong>en</strong>is<br />

van<br />

de<br />

+<br />

Van de<br />

reformatie<br />

Franse revolutie<br />

tot<br />

katholieke<br />

Parth<strong>en</strong>on<br />

kerk<br />

hed<strong>en</strong><br />

[ 2 ]<br />

P.W.F.M. Hamans<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

verkrijgbaar<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

nur<br />

[ 1 ]<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

verkrijgbaar<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

nur<br />

[ 2 ]<br />

9789079578726<br />

€ 29,90<br />

dec 2014<br />

530 pag.<br />

paperback<br />

704<br />

9789079578733<br />

€ 39,90<br />

dec 2014<br />

880 pag.<br />

paperback<br />

704<br />

Het standaardwerk over de geschied<strong>en</strong>is van de katholieke kerk<br />

Mgr. Paul Hamans br<strong>en</strong>gt in dit vlot geschrev<strong>en</strong> handboek de<br />

geschied<strong>en</strong>is van de katholieke kerk volledig in beeld. Twee del<strong>en</strong><br />

van meer dan 1400 pagina’s behandel<strong>en</strong> tal van onderwerp<strong>en</strong>:<br />

de vroege kerk, de Middeleeuw<strong>en</strong>, de katholieke hervorming <strong>en</strong><br />

Reformatie in de zesti<strong>en</strong>de eeuw, de opkomst van de Verlichting<br />

<strong>en</strong> de bloedige Franse Revolutie. In de laatste twee eeuw<strong>en</strong> staat<br />

de verhouding tuss<strong>en</strong> geloof <strong>en</strong> verstand c<strong>en</strong>traal. Hoe verhield<br />

de kerk zich teg<strong>en</strong>over liberalisme, communisme, socialisme<br />

<strong>en</strong> fascisme?<br />

Biografieën plaats<strong>en</strong> de belangrijkste paus<strong>en</strong> in hun tijd.<br />

Ook e<strong>en</strong> voorlopige biografie van paus Franciscus ontbreekt niet!<br />

E<strong>en</strong> overzicht van de oecum<strong>en</strong>ische concilies <strong>en</strong> handige index<br />

mak<strong>en</strong> het werk compleet.<br />

Mgr. Dr. Paul Hamans (1951) doceert kerkgeschied<strong>en</strong>is <strong>en</strong> is<br />

verbond<strong>en</strong> aan het grootseminarie van Rolduc, de diak<strong>en</strong>opleiding<br />

van het bisdom Roermond <strong>en</strong> het grootseminarie De Tilt<strong>en</strong>berg<br />

van het bisdom Haarlem-Amsterdam.<br />

Met speciale aandacht<br />

voor paus Franciscus<br />

De spiritualiteit van<br />

A. van der Braak (red.)<br />

De spiritualiteit van Meister Eckhart<br />

E<strong>en</strong> Dominicaans mysticus in e<strong>en</strong> multireligieuze sam<strong>en</strong>leving<br />

door André van der Braak (red.)<br />

De spiritualiteit van<br />

Meister Eckhart<br />

E<strong>en</strong> Dominicaans mysticus<br />

in e<strong>en</strong> multireligieuze sam<strong>en</strong>leving<br />

A. van der Braak (red.)<br />

Parth<strong>en</strong>on<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

verkrijgbaar<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

nur<br />

9789079578757<br />

€ 22,90<br />

sep 2014<br />

220 pag.<br />

paperback<br />

700<br />

Meister Eckharts spiritualiteit actueler dan ooit<br />

Wie op zoek is naar universele spiritualiteit voelt zich mete<strong>en</strong><br />

aangetrokk<strong>en</strong> tot de d<strong>en</strong>kwereld van Meister Eckhart, e<strong>en</strong><br />

Dominicaanse mysticus uit de Middeleeuw<strong>en</strong> (1260-1328). Nu in<br />

onze tijd de binding aan één geloofstraditie of godsdi<strong>en</strong>stig instituut<br />

steeds meer plaats maakt voor inspiratie uit meerdere bronn<strong>en</strong>,<br />

blijkt Eckhart e<strong>en</strong> spann<strong>en</strong>de d<strong>en</strong>ker die verschill<strong>en</strong> overbrugt.<br />

K<strong>en</strong>ners op het gebied van boeddhisme, filosofie <strong>en</strong> interreligieuze<br />

studies belicht<strong>en</strong> de actuele zeggings-kracht van Eckharts<br />

spiritualiteit: André van der Braak, Michel Dijkstra, Bruno Nagel,<br />

Leo Oosterve<strong>en</strong>, Louis Roy <strong>en</strong> Rudi te Velde. Marcel Braekers,<br />

Leo de Jong <strong>en</strong> Marianne Verbakel lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> hoe Eckhart vandaag<br />

de dag ook Dominican<strong>en</strong> nog steeds boeit.<br />

Filosoof André van der Braak is hoogleraar boeddhistische<br />

filosofie in dialoog met andere <strong>lev<strong>en</strong></strong>s-beschouwelijke<br />

tradities aan de VU Amsterdam.


MEDEPLICHTIG AAN HET VERRE KWAAD? CEES DE GROOT<br />

Medeplichtig aan het verre kwaad?<br />

De historische oorsprong van e<strong>en</strong> morele vraag<br />

door Cees de Groot<br />

MEDEPLICHTIG AAN<br />

HET VERRE KWAAD?<br />

D E H I S T O R I S C H E O O R S P R O N G<br />

V A N E E N M O R E L E V R A A G<br />

CEES DE GROOT<br />

Parth<strong>en</strong>on<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

verkrijgbaar<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

nur<br />

9789079578719<br />

€ 24,90<br />

In 2014 versch<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

maar nog niet<br />

aangebod<strong>en</strong><br />

232 pag.<br />

paperback<br />

740<br />

Kop<strong>en</strong> we Fairtrade of gaan we voor de Primark?<br />

Dit boek vertelt onder meer hoe Quakers in de 18de eeuw tot de<br />

opvatting kwam<strong>en</strong> dat ze ge<strong>en</strong> suiker meer in hun thee moest<strong>en</strong><br />

do<strong>en</strong>, want suiker werd geproduceerd door slav<strong>en</strong>. En dat ze niet<br />

passief mocht<strong>en</strong> toekijk<strong>en</strong> hoe hun regering oorlog voerde <strong>en</strong><br />

koloniën veroverde. Je b<strong>en</strong>t niet alle<strong>en</strong> verantwoordelijk voor het<br />

kleine dat je doet, maar ook voor het grote waaraan je bijdraagt.<br />

Dit idee – meer dan 200 jaar geled<strong>en</strong> ontstaan – is vandaag de<br />

dag het motto geword<strong>en</strong> van sociaal verantwoord ondernem<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

consumer<strong>en</strong>, <strong>en</strong> van actief burgerschap.<br />

Historicus Cees de Groot is verbond<strong>en</strong> aan de lerar<strong>en</strong>-opleiding<br />

van de hogeschool Fontys in Tilburg.<br />

Piramidested<strong>en</strong><br />

Het alternatief voor de <strong>en</strong>ergie- <strong>en</strong> grondverslind<strong>en</strong>de sted<strong>en</strong>bouw<br />

E<strong>en</strong> einde aan de wereldwijde armoede <strong>en</strong> roofbouw op de natuur<br />

door Aad Breed<br />

PIRAMIDESTEDEN<br />

A LT E R N AT I E F V O O R D E E N E R G I E - E N G R O N D V E R S L I N D E N D E S T E D E N B O U W<br />

H E T E I N D E VA N D E A R M O E D E E N R O O F B O U W O P D E N AT U U R<br />

Parth<strong>en</strong>on<br />

AAD BREED<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

verkrijgbaar<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

nur<br />

9789079578740<br />

€ 29,90<br />

sep 2014<br />

230 pag.<br />

paperback<br />

648<br />

Piramidested<strong>en</strong>: dé duurzame oplossing voor 9 miljard<br />

wereldburgers in 2050<br />

Dit boek beschrijft het technische concept van piramidested<strong>en</strong><br />

als antwoord op de wereldwijde verspilling van <strong>en</strong>ergie <strong>en</strong><br />

roofbouw op de natuur.<br />

De huidige economische <strong>en</strong> ecologische problem<strong>en</strong> nem<strong>en</strong><br />

verder toe als de wereldbevolking doorgroeit. Dit is te voorkom<strong>en</strong><br />

als werkloz<strong>en</strong>, arm<strong>en</strong> <strong>en</strong> school-verlaters de ruimte krijg<strong>en</strong> om<br />

onbetaald hun eig<strong>en</strong> CO2-vrije sted<strong>en</strong> te bouw<strong>en</strong>, compleet met<br />

stadslandbouw <strong>en</strong> eig<strong>en</strong> <strong>en</strong>ergie. Met e<strong>en</strong> basisinkom<strong>en</strong>-in-natura<br />

hoev<strong>en</strong> zij hun arbeid niet langer hoev<strong>en</strong> te verkop<strong>en</strong>. De huidige<br />

macht van de grote onderneming<strong>en</strong> <strong>en</strong> bank<strong>en</strong> zal dan vanzelf<br />

afnem<strong>en</strong> <strong>en</strong> zonder revolutie verdwijn<strong>en</strong>. Het huisvest<strong>en</strong> in zelfvoorzi<strong>en</strong><strong>en</strong>de<br />

piramidested<strong>en</strong> luidt noodzakelijk het einde in van het<br />

tijdperk van vrijemarkt- <strong>en</strong> staatskapitalisme (communisme) met<br />

zijn innerlijke drang tot oorlog, armoede <strong>en</strong> roofbouw op de natuur.<br />

Architect <strong>en</strong> filosoof Aad Breed is regelmatig in de media met zijn<br />

pleidooi <strong>en</strong> politieke opvatting dat het wereldwijd bouw<strong>en</strong> van<br />

piramidested<strong>en</strong> ons milieu kan redd<strong>en</strong>.


Gnostische <strong>en</strong> esoterische evangeli<strong>en</strong> Luttikhuiz<strong>en</strong><br />

Gnostische <strong>en</strong> esoterische evangeliën<br />

Vertaald <strong>en</strong> verklaard door Gerard Luttikhuiz<strong>en</strong><br />

Gnostische<br />

<strong>en</strong><br />

esoterische<br />

evangeliën<br />

Gerard Luttikhuiz<strong>en</strong><br />

Parth<strong>en</strong>on<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

verkrijgbaar<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

nur<br />

9789079578658<br />

€ 24,90<br />

eerder aangebod<strong>en</strong><br />

maar nog niet<br />

versch<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

224 pag.<br />

paperback<br />

700<br />

Eeuw<strong>en</strong>lang lag<strong>en</strong> in de Egyptische woestijn ‘geheime boek<strong>en</strong>’<br />

verborg<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> Geheim Boek van Johannes, het Evangelie van de<br />

Waarheid, de evangeliën van Thomas, Maria Magdal<strong>en</strong>a, Filippus<br />

<strong>en</strong> ook e<strong>en</strong> meer rec<strong>en</strong>te vondst: het Evangelie van Judas. Waarin<br />

wijkt dit gedachtegoed af van wat later de geloofsleer zou word<strong>en</strong><br />

van de kerkelijke hoofdstroom? Wat hebb<strong>en</strong> deze oude Koptische<br />

tekst<strong>en</strong> van Nag Hammadi te mak<strong>en</strong> met ontwikkeling<strong>en</strong> in de<br />

laatantieke filosofie? Gerard Luttikhuiz<strong>en</strong>, internationaal expert<br />

antieke gnosis, maakt met deze vertaling de tekst<strong>en</strong> toegankelijk<br />

voor e<strong>en</strong> breed publiek.<br />

Handboek spiritualiteit in de palliatieve zorg Lammers Smeets (red.)<br />

Handboek spiritualiteit in de palliatieve zorg<br />

Terminale zorg, onderwijs, onderzoek <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werking<br />

sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>d in beeld<br />

Hel<strong>en</strong>e Lammers & Wim Smeets (red.)<br />

Handboek spiritualiteit<br />

in de palliatieve zorg<br />

Parth<strong>en</strong>on<br />

Hel<strong>en</strong>e Lammers & Wim Smeets (red.)<br />

Parth<strong>en</strong>on<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

verkrijgbaar<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

nur<br />

9789079578689<br />

€ 27,90<br />

eerder aangebod<strong>en</strong><br />

maar nog niet<br />

versch<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

228 pag.<br />

paperback<br />

God is op. Paulus, profeet van het wereldeinde<br />

E<strong>en</strong> agnostisch comm<strong>en</strong>taar op zijn briev<strong>en</strong>, deel 1<br />

Willem van Hoorn<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

verkrijgbaar<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

nur<br />

711<br />

9789079578542<br />

€ 29,90<br />

eerder aangebod<strong>en</strong><br />

maar nog niet<br />

versch<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

430 pag.<br />

paperback<br />

700<br />

Geestelijke verzorging bied<strong>en</strong> in de palliatieve fase is pionier<strong>en</strong>.<br />

Verzorgers beweg<strong>en</strong> zich in e<strong>en</strong> gebied tuss<strong>en</strong> het ziek<strong>en</strong>huis <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> of andere vorm van ‘thuis’ voor de terminale patiënt. Hoe<br />

geeft je daar in de praktijk hand<strong>en</strong> <strong>en</strong> voet<strong>en</strong> aan? Hoe kom je met<br />

alle betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> – de zorgverl<strong>en</strong>ers <strong>en</strong> de patiënt – tot e<strong>en</strong> goede<br />

sam<strong>en</strong>werking? Dit handboek is e<strong>en</strong> neerslag van pionierswerk in<br />

Nederland <strong>en</strong> België. Aan bod kom<strong>en</strong> de inhoud van de spirituele<br />

zorg, de juridische positie van de geestelijk verzorger, het onderzoek<br />

<strong>en</strong> het onderwijs. Vele praktijkvoorbeeld<strong>en</strong> illustrer<strong>en</strong> de sam<strong>en</strong>hang<br />

met andere disciplines.<br />

De profeet <strong>en</strong> half mysticus Paulus leefde in e<strong>en</strong> periode waarin<br />

het Jod<strong>en</strong>dom zich in e<strong>en</strong> ernstige crisis bevond. Farizeeërs,<br />

Sadduceeërs, Ess<strong>en</strong><strong>en</strong>, Zelot<strong>en</strong> <strong>en</strong> Therapeut<strong>en</strong> bestred<strong>en</strong> elkaar<br />

heftig over de juiste betek<strong>en</strong>is van tekst<strong>en</strong> uit het ‘Oude Testam<strong>en</strong>t’.<br />

Ook de joodse Paulus wierp zich <strong>en</strong>thousiast in de strijd. Hij<br />

wilde ge<strong>en</strong> mom<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> nieuwe religie sticht<strong>en</strong> – laat staan e<strong>en</strong><br />

christelijke kerk – <strong>en</strong> verwachtte dat tijd<strong>en</strong>s zijn <strong>lev<strong>en</strong></strong> zijn idool,<br />

gezalfde heer Jezus, in e<strong>en</strong> wolk zou afdal<strong>en</strong> uit de hemel om<br />

sam<strong>en</strong> met god te oordel<strong>en</strong> over de <strong>lev<strong>en</strong></strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> de dod<strong>en</strong> bij het<br />

grote gericht.<br />

Dit nauwgezette comm<strong>en</strong>taar behandelt de briev<strong>en</strong> aan de<br />

Thessalonic<strong>en</strong>z<strong>en</strong>, Korintiërs, Galat<strong>en</strong>, Romein<strong>en</strong>, Filipp<strong>en</strong>z<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Filemon. E<strong>en</strong> autobiografische analyse laat e<strong>en</strong> Paulus tevoorschijn<br />

kom<strong>en</strong> die niet al is vervormd vanuit e<strong>en</strong> later ontstane kerkelijke<br />

traditie.


Parth<strong>en</strong>on<br />

voorjaar 2014


Inhoud<br />

Voorjaarsaanbieding 2014<br />

Droogers God 3.0 6<br />

Luttikhuiz<strong>en</strong> Gnostische <strong>en</strong> esoterische evangeliën 7<br />

Hoorn God is op. Paulus, profeet van het wereldeinde 8<br />

Koning, Wagemakers, Becker Salafisme 9<br />

Vroom Ik <strong>en</strong> de ander 10<br />

Lammers, Smeets Handboek spiritualiteit in de palliatieve zorg 12<br />

Koet Augustinus over diak<strong>en</strong>s 13<br />

Sarot Religie in de spiegel van het kwaad 14<br />

Groot, Pieper, Putman Zelf zorg<strong>en</strong> voor je ziel 17<br />

Geest, Poorthuis Vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> met de mammon 18<br />

5<br />

Kalsky Alsof ik thuis b<strong>en</strong> 19<br />

Thomas van Aquino Prek<strong>en</strong> over de geloofsbelijd<strong>en</strong>is 20<br />

Wiering<strong>en</strong>, Grol Bidd<strong>en</strong> in het Oude Testam<strong>en</strong>t 21<br />

Wulf Handboek Moraaltheologie Deel 1 22<br />

Wulf Handboek Moraaltheologie Deel 2 23<br />

Frontinus Aquaduct<strong>en</strong> van Rome 24<br />

Voogt Coworking 27<br />

Fondslijst 28


eligie / antropologie<br />

Hoe ziet god er uit in de 21 ste eeuw?<br />

God 3.0 Droogers<br />

God<br />

André Droogers<br />

3.0<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

verkrijgbaar<br />

9789079578603<br />

€ 14,90<br />

januari 2014<br />

omvang<br />

172 pag.<br />

Voorbij godsdi<strong>en</strong>st <strong>en</strong> atheïsme<br />

bindwijze<br />

formaat<br />

paperback<br />

16 x 16 cm<br />

nur<br />

700, 761<br />

André Droogers<br />

God 3.0<br />

Hoe ziet God er uit in de 21ste eeuw? Voorbij godsdi<strong>en</strong>st <strong>en</strong> atheïsme<br />

6<br />

Als elke godsdi<strong>en</strong>st claimt waar te zijn, zijn<br />

ze dan allemaal waar? Godsdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> mog<strong>en</strong><br />

wel do<strong>en</strong> alsof ze e<strong>en</strong> routekaart hebb<strong>en</strong> voor<br />

m<strong>en</strong>selijk geluk ... maar the map is not the<br />

territory.<br />

Stel, je gelooft dat ‘er wel iets is’. Hoe ziet<br />

jouw God er dan uit? En als je gelooft dat er<br />

niets is, bestaat dan <strong>en</strong>kel wat je ziet? Wat<br />

ontk<strong>en</strong> je dan precies? Bestaat er ook zoiets<br />

als verbeelding?<br />

Elke tijd krijgt e<strong>en</strong> God die hij verdi<strong>en</strong>t. Na<br />

God 1.0 kwam in de moderne tijd God 2.0.<br />

Onze tijd met zijn globalisering <strong>en</strong> nieuwe<br />

verhouding<strong>en</strong> <strong>en</strong> problem<strong>en</strong> vraagt om God 3.0.<br />

God 3.0 houdt van variatie. Ze is niet langer<br />

e<strong>en</strong> exclusief bezit, maar van <strong>en</strong> voor iedere<strong>en</strong><br />

die wel of niet gelooft. Zij komt tegemoet<br />

aan de kritiek van atheïst<strong>en</strong>. Op haar gezag<br />

houd<strong>en</strong> godsdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> op elkaar te bestrijd<strong>en</strong>,<br />

maar pakk<strong>en</strong> ze armoede, oorlog <strong>en</strong> milieuvervuiling<br />

aan. Religie wordt e<strong>en</strong> toonbeeld<br />

van tolerantie.<br />

Bonus:<br />

18 bek<strong>en</strong>de godsk<strong>en</strong>ners<br />

langs de meetlat!<br />

Vroeger laz<strong>en</strong> we in de<br />

katechismus less<strong>en</strong> van<br />

kerkvaders <strong>en</strong> geloofsverdedigers,<br />

nú lez<strong>en</strong> we<br />

God 3.0<br />

Paul van Geest<br />

Ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s bij Parth<strong>en</strong>on versch<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

Zingeving als spel<br />

Over religie, macht <strong>en</strong> speelse spiritualiteit<br />

9789079578146<br />

€ 22,90


eligie / antieke gnosis<br />

Gnostische <strong>en</strong> esoterische evangeli<strong>en</strong> Luttikhuiz<strong>en</strong><br />

Gnostische<br />

<strong>en</strong><br />

esoterische<br />

evangeliën<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

verkrijgbaar<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

formaat<br />

nur<br />

9789079578658<br />

€ 24,90<br />

april 2014<br />

228 pag.<br />

paperback<br />

16 x 21 cm<br />

700<br />

Gerard Luttikhuiz<strong>en</strong><br />

Parth<strong>en</strong>on<br />

Vertaald <strong>en</strong> verklaard door Gerard Luttikhuiz<strong>en</strong><br />

Gnostische <strong>en</strong> esoterische evangeliën<br />

7<br />

Eeuw<strong>en</strong>lang lag<strong>en</strong> in de Egyptische woestijn<br />

op verschill<strong>en</strong>de plaats<strong>en</strong> evangeliën <strong>en</strong> andere<br />

‘geheime boek<strong>en</strong>’ verborg<strong>en</strong>: esoterische <strong>en</strong><br />

gnostische geschrift<strong>en</strong> die stamm<strong>en</strong> uit de<br />

tweede tot vierde eeuw. E<strong>en</strong> aantal werd in de<br />

vorige eeuw teruggevond<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> Geheim Boek<br />

van Johannes, het Evangelie van de Waarheid,<br />

de evangeliën van Thomas, Maria Magdal<strong>en</strong>a,<br />

Filippus <strong>en</strong> ook e<strong>en</strong> meer rec<strong>en</strong>te vondst: het<br />

Evangelie van Judas.<br />

Gerard Luttikhuiz<strong>en</strong> geldt internationaal als<br />

expert op het gebied van de antieke gnosis, in<br />

het bijzonder de geschrift<strong>en</strong> van Nag Hammadi.<br />

Met deze vertaling maakt hij de inhoud van<br />

deze tekst<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> breed publiek<br />

toegankelijk. Hij geeft antwoord op intriger<strong>en</strong>de<br />

vrag<strong>en</strong>:<br />

• Waarin wijkt het gedachtegoed in de tekst<strong>en</strong><br />

af van wat later de geloofsleer zou word<strong>en</strong> van<br />

de kerkelijke hoofdstroom?<br />

• Wat hebb<strong>en</strong> deze oude Koptische tekst<strong>en</strong> van<br />

Nag Hammadi te mak<strong>en</strong> met ontwikkeling<strong>en</strong><br />

in de laatantieke filosofie?<br />

Gerard Luttikhuiz<strong>en</strong> was tot 2005 hoogleraar<br />

vroegchristelijke letterkunde aan de<br />

Rijksuniversiteit Groning<strong>en</strong>. Van zijn veelgeprez<strong>en</strong><br />

boek De veelvormigheid van het<br />

vroegste christ<strong>en</strong>dom (2002) versch<strong>en</strong><strong>en</strong> vijf<br />

drukk<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> Spaanse <strong>en</strong> e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s bij<br />

Parth<strong>en</strong>on uitgegev<strong>en</strong> Engelse vertaling.<br />

Ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s bij Parth<strong>en</strong>on versch<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

isbn/ean<br />

winkelrpijs<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

The Diversity of<br />

Earliest Christianity<br />

A Concise Guide to the Texts and Beliefs of<br />

Jewish Followers, Pauline Christians, and Early<br />

Christian Gnostics<br />

9789079578412 (Paperback)<br />

€ 19,99<br />

9789079578429 (ePub)<br />

€ 16,99


eligie / comm<strong>en</strong>tar<strong>en</strong><br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

verkrijgbaar<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

formaat<br />

nur<br />

9789079578542<br />

€ 29,90<br />

april 2014<br />

430 pag.<br />

paperback<br />

15 x 23 cm<br />

700<br />

Willem van Hoorn<br />

God is op. Paulus, profeet van het wereldeinde<br />

E<strong>en</strong> agnostisch comm<strong>en</strong>taar op zijn briev<strong>en</strong>, deel 1<br />

8<br />

Paulus wordt traditioneel beschouwd als de<br />

grondlegger van het christ<strong>en</strong>dom omdat zijn<br />

briev<strong>en</strong> de oudste christelijke geschrift<strong>en</strong><br />

zoud<strong>en</strong> zijn. Teg<strong>en</strong> dit verste<strong>en</strong>de beeld van de<br />

reiz<strong>en</strong>de apostel neemt historisch-psycholoog<br />

Willem van Hoorn stelling door hem voluit te<br />

plaats<strong>en</strong> in zijn eig<strong>en</strong> tijd. E<strong>en</strong> periode waarin<br />

het Jod<strong>en</strong>dom zich in e<strong>en</strong> ernstige crisis<br />

bevond. Farizeeërs, Sadduceeërs, Ess<strong>en</strong><strong>en</strong>,<br />

Zelot<strong>en</strong> <strong>en</strong> Therapeut<strong>en</strong> bestred<strong>en</strong> elkaar<br />

heftig over de juiste betek<strong>en</strong>is van tekst<strong>en</strong> uit<br />

het ‘Oude Testam<strong>en</strong>t’. Ook de jood Paulus wierp<br />

zich <strong>en</strong>thousiast in deze strijd <strong>en</strong> zonderde<br />

e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> kleine joodse beweging af: het<br />

Paulinisme. Bij elkaar niet meer dan <strong>en</strong>kele<br />

honderd<strong>en</strong> led<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> nieuwe sekte die<br />

leefd<strong>en</strong> in Palestina <strong>en</strong> verspreid in Griek<strong>en</strong>land<br />

<strong>en</strong> het huidige Turkije.<br />

Paulus zou zich rond het jaar 32 bekeerd<br />

hebb<strong>en</strong> tot het christ<strong>en</strong>dom, maar dat is<br />

historisch onmogelijk omdat er zo vroeg nog<br />

ge<strong>en</strong> christ<strong>en</strong>dom bestond. Paulus wilde<br />

ge<strong>en</strong> mom<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> nieuwe religie sticht<strong>en</strong>, laat<br />

staan e<strong>en</strong> christelijke kerk. Al wat hij wilde was<br />

de god uit de hebreeuwse bijbel op e<strong>en</strong> hoger<br />

niveau till<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> grieksd<strong>en</strong>k<strong>en</strong>de wereld. En<br />

wel voordat het einde der tijd<strong>en</strong> zou aanbrek<strong>en</strong>.<br />

Als joodse profeet <strong>en</strong> half mysticus verwachtte<br />

hij dat tijd<strong>en</strong>s zijn <strong>lev<strong>en</strong></strong> zijn idool, gezalfde<br />

heer Jezus, op e<strong>en</strong> wolk zou afdal<strong>en</strong> uit de<br />

hemel om sam<strong>en</strong> met god te oordel<strong>en</strong> over<br />

de <strong>lev<strong>en</strong></strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> de dod<strong>en</strong> bij het grote gericht.<br />

De geredd<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> dan het koninkrijk van<br />

god binn<strong>en</strong> wandel<strong>en</strong> <strong>en</strong> de verdoemd<strong>en</strong> voor<br />

eeuwig verlor<strong>en</strong> zijn.<br />

Dit eerste deel van e<strong>en</strong> nauwgezet agnostisch<br />

comm<strong>en</strong>taar op de briev<strong>en</strong> van Paulus in<br />

2 del<strong>en</strong> behandelt de briev<strong>en</strong> aan de Thessalonic<strong>en</strong>z<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de Korintiërs. E<strong>en</strong> autobiografische<br />

analyse van de persoon Paulus <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

verhelder<strong>en</strong>de inleiding over joodse apocalyptiek<br />

lat<strong>en</strong> e<strong>en</strong> Paulus tevoorschijn kom<strong>en</strong> die niet<br />

al is vervormd vanuit e<strong>en</strong> later ontstane christelijke<br />

<strong>en</strong> kerkelijke traditie.<br />

Willem van Hoorn is Emeritus hoogleraar<br />

Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam<br />

<strong>en</strong> Honorary Professor of Psychology aan de<br />

University of Cape Town.


islam<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

verkrijgbaar<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

formaat<br />

nur<br />

9789079578504<br />

€ 24,90<br />

maart 2014<br />

280 pag.<br />

paperback<br />

15 x 23 cm<br />

717<br />

Martijn de Koning, Joas Wagemakers <strong>en</strong> Carm<strong>en</strong> Becker<br />

Salafisme<br />

Utopische ideal<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> weerbarstige praktijk<br />

9<br />

In 2002 liet<strong>en</strong> twee jong<strong>en</strong>s uit Eindhov<strong>en</strong><br />

het <strong>lev<strong>en</strong></strong> in Kashmir. Volg<strong>en</strong>s de media <strong>en</strong><br />

aivd war<strong>en</strong> zij frequ<strong>en</strong>te bezoekers van de<br />

salafisme moskee Al Fourqaan in Eindhov<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> verwoedde deelnemers aan discussies<br />

over geloof <strong>en</strong> politiek op Marokko.nl. Voor<br />

het eerst kwam<strong>en</strong> salafist<strong>en</strong> in Nederland<br />

in het nieuws <strong>en</strong> in de ti<strong>en</strong> jaar daarop is<br />

de aandacht nauwelijks afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, met<br />

e<strong>en</strong> tijdelijke piek in 2004 na de moord op<br />

Theo van Gogh. Die moord werd gepleegd<br />

door Mohammed Bouyeri: e<strong>en</strong> Marokkaans-<br />

Nederlandse moslim die ook uit het salafisme<br />

circuit zou kom<strong>en</strong>.<br />

morele dim<strong>en</strong>sies van het salafisme? Dit boek<br />

gaat niet zozeer over geweld – het salafisme is<br />

veel meer dan dat – maar de stroming is wel<br />

bijna altijd onderwerp van felle discussies in<br />

welke sam<strong>en</strong>leving dan ook.<br />

De drie auteurs van dit boek putt<strong>en</strong> uit de<br />

research van het Nijmeegse project ‘Salafisme<br />

als transnationale beweging’. Dit onderzoek<br />

had plaats in het Midd<strong>en</strong>-Oost<strong>en</strong> én in<br />

Europa, <strong>en</strong> richtte zich zowel op dogma’s<br />

als de praktijk<strong>en</strong> van het salafisme.<br />

De huidige trek van islamitische jonger<strong>en</strong> naar<br />

oorlogsgebied<strong>en</strong> in het Midd<strong>en</strong>-Oost<strong>en</strong> roept<br />

vrag<strong>en</strong> op over hun godsdi<strong>en</strong>stige motivatie.<br />

Wat zijn de godsdi<strong>en</strong>stige, sociale, politieke <strong>en</strong><br />

Ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s bij Parth<strong>en</strong>on versch<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

Youssef Azghari, Mijn Jihad<br />

Waarom de westerse waard<strong>en</strong> niet<br />

bots<strong>en</strong> met de islam<br />

9789079578238<br />

€ 14,90<br />

Met e<strong>en</strong> voorwoord<br />

van Gerard Spong


wijsgerige ethiek<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

verkrijgbaar<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

formaat<br />

nur<br />

9789079578665<br />

€ 23,90<br />

januari 2014<br />

250 pag.<br />

paperback<br />

16 x 21 cm<br />

700<br />

H<strong>en</strong>k Vroom<br />

Ik <strong>en</strong> de ander<br />

Solidair zijn in e<strong>en</strong> ik-tijdperk<br />

10<br />

In onze sam<strong>en</strong>leving moet iedere<strong>en</strong> zelf zijn<br />

weg zoek<strong>en</strong>. Vrijheid, zelfontplooiing <strong>en</strong> eig<strong>en</strong><br />

gewet<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> vandaag de dag veel nadruk.<br />

Maar wat is dan ‘mijn’ vrijheid? De zieke mag<br />

zelf de behandeling bepal<strong>en</strong>, maar de dokter<br />

weet wat goed voor ons is. De leerling mag<br />

zichzelf ontplooi<strong>en</strong> maar de eindterm<strong>en</strong> staan<br />

vast. <strong>Zijn</strong> we niet veel meer bepaald door<br />

de ander<strong>en</strong> dan we will<strong>en</strong> toegev<strong>en</strong>? En wat<br />

zoud<strong>en</strong> we zonder ander<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> bereik<strong>en</strong>?<br />

H<strong>en</strong>k Vroom is emeritus-hoogleraar godsdi<strong>en</strong>stwijsbegeerte<br />

aan de Vrije Universteit. Hij is<br />

expert op het gebied van religieuze diversiteit<br />

<strong>en</strong> interreligieuze dialoog.<br />

Will<strong>en</strong> we e<strong>en</strong><br />

solidaire sam<strong>en</strong>leving<br />

of is dat e<strong>en</strong> illusie?<br />

Aan onze kwetsbaarheid <strong>en</strong> beperking<strong>en</strong> zi<strong>en</strong><br />

we vaak voorbij. Onderlinge hulp <strong>en</strong> solidariteit<br />

zijn onmisbaar, maar dit zijn deugd<strong>en</strong> die je<br />

niet kunt afdwing<strong>en</strong>. <strong>Zijn</strong> de ‘participatiesam<strong>en</strong>leving’<br />

<strong>en</strong> ‘solidariteit bij wet’ ge<strong>en</strong> innerlijke<br />

teg<strong>en</strong>sprak<strong>en</strong>?<br />

Dit boek beschrijft de achtergrond<strong>en</strong> van het<br />

‘liberale’ m<strong>en</strong>sbeeld <strong>en</strong> bespreekt mogelijke<br />

alternatiev<strong>en</strong> – naturalistisch, hindoeïstisch,<br />

boeddhistisch <strong>en</strong> christelijk. Deze zi<strong>en</strong> de<br />

m<strong>en</strong>s ingebed in e<strong>en</strong> grotere werkelijkheid.<br />

M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zijn ook innerlijk met elkaar verbond<strong>en</strong>.<br />

De vraag is: hoe verbind<strong>en</strong> we kwetsbaarheid<br />

met verantwoordelijkheid, ‘jezelf zijn’ met<br />

altruïsme?


pastoraat<br />

Handboek spiritualiteit in de palliatieve zorg Lammers Smeets (red.)<br />

Handboek spiritualiteit<br />

in de palliatieve zorg<br />

Hel<strong>en</strong>e Lammers & Wim Smeets (red.)<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

verkrijgbaar<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

formaat<br />

nur<br />

9789079578689<br />

€ 27,90<br />

januari 2014<br />

228 pag.<br />

paperback<br />

15 x 23 cm<br />

711<br />

Parth<strong>en</strong>on<br />

Parth<strong>en</strong>on<br />

Hel<strong>en</strong>e Lammers & Wim Smeets (red.)<br />

Handboek spiritualiteit in de palliatieve zorg<br />

Terminale zorg, onderwijs, onderzoek <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werking sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>d in beeld<br />

12<br />

Geestelijke verzorging bied<strong>en</strong> in de palliatieve<br />

fase is pionier<strong>en</strong>. Verzorgers beweg<strong>en</strong> zich in<br />

e<strong>en</strong> gebied tuss<strong>en</strong> het ziek<strong>en</strong>huis <strong>en</strong> e<strong>en</strong> of<br />

andere vorm van ‘thuis’ voor de terminale<br />

patiënt. Hoe geeft je daar in de praktijk hand<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> voet<strong>en</strong> aan? Hoe kom je met alle betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

– de zorgverl<strong>en</strong>ers <strong>en</strong> de patiënt – tot<br />

e<strong>en</strong> goede sam<strong>en</strong>werking?<br />

E<strong>en</strong> handboek voor iedere<strong>en</strong> met oog <strong>en</strong> hart<br />

voor deze vorm van zorg: geestelijk verzorgers,<br />

arts<strong>en</strong> <strong>en</strong> verpleegkundig<strong>en</strong>; doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

onderzoekers; initiatiefnemers, verzekeraars<br />

<strong>en</strong> politici.<br />

Dit handboek is e<strong>en</strong> neerslag van pionierswerk<br />

in Nederland <strong>en</strong> België. Aan bod kom<strong>en</strong> de<br />

inhoud van de spirituele zorg, de juridische<br />

positie van de geestelijk verzorger, het<br />

onderzoek <strong>en</strong> het onderwijs. Vele praktijkvoorbeeld<strong>en</strong><br />

illustrer<strong>en</strong> de sam<strong>en</strong>hang met<br />

andere disciplines.<br />

E<strong>en</strong> boek over het eig<strong>en</strong>e van de zorg voor de<br />

m<strong>en</strong>s die sterv<strong>en</strong> gaat, in woord én in beeld<strong>en</strong>.<br />

Ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s bij Parth<strong>en</strong>on versch<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

Om naar u te luister<strong>en</strong><br />

26 tehuisgesprekk<strong>en</strong> door H<strong>en</strong>k van Breukel<strong>en</strong><br />

9789079578245<br />

€ 12,90<br />

E<strong>en</strong> uitmunt<strong>en</strong>d voorbeeld<br />

van goed pres<strong>en</strong>tiepastoraat.<br />

Zorginstellling topaz


kerkgeschied<strong>en</strong>is / diaconaat<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

verkrijgbaar<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

formaat<br />

nur<br />

9789079578702<br />

€ 22,90<br />

april 2014<br />

250 pag.<br />

paperback<br />

16 x 21 cm<br />

704<br />

Bart Koet<br />

Augustinus over diak<strong>en</strong>s<br />

<strong>Zijn</strong> visie op het diaconaat<br />

13<br />

Het ambt van diak<strong>en</strong> wordt vaak verbond<strong>en</strong><br />

met ‘di<strong>en</strong>stbaar zijn’, bij uitstek aan de arm<strong>en</strong>.<br />

Maar wie de vroege kerk bestudeert, ontdekt<br />

dat diak<strong>en</strong>s vooral ‘verbinders’ war<strong>en</strong>, bijvoorbeeld<br />

tuss<strong>en</strong> de kerk <strong>en</strong> de wereld.<br />

E<strong>en</strong> diak<strong>en</strong> kon voor de arm<strong>en</strong> zorg<strong>en</strong> maar<br />

ook voor de relatie met het hof. Leiderschap<br />

<strong>en</strong> leraar zijn behoorde ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s tot zijn<br />

tak<strong>en</strong>.<br />

Bart J. Koet is als hoogleraar Nieuw Testam<strong>en</strong>t<br />

<strong>en</strong> Vroegchristelijke Letterkunde verbond<strong>en</strong> aan<br />

de Tilburg School of Theology. Hij studeerde<br />

theologie <strong>en</strong> filosofie in Amsterdam <strong>en</strong> bijbelwet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong><br />

in Rome, <strong>en</strong> werkte lange tijd<br />

als geestelijk verzorger in de Bijlmerbajes.<br />

Ook is hij diak<strong>en</strong> van het bisdom Haarlem-<br />

Amsterdam<br />

Het bisdom van de invloedrijke Augustinus<br />

van Hippo laat goed zi<strong>en</strong> welke belangrijke<br />

roll<strong>en</strong> diak<strong>en</strong>s speeld<strong>en</strong> in de communicatie<br />

binn<strong>en</strong> de vroege kerk. Door alle tekst<strong>en</strong> waarin<br />

Augustinus spreekt over het diakonaat na te<br />

gaan <strong>en</strong> te ord<strong>en</strong><strong>en</strong>, neemt Bart Koet ons mee<br />

op e<strong>en</strong> archeologische zoektocht door het<br />

‘world wide web’ van Augustinus.<br />

Het resultaat is e<strong>en</strong> boek met frisse ideeën over<br />

vorm<strong>en</strong> van leiderschap binn<strong>en</strong> de kerk, maar<br />

ook daarbuit<strong>en</strong>. Zo blijkt gevoel voor humor<br />

<strong>en</strong> het gebruik van de juiste communicatiemiddel<strong>en</strong><br />

van groot belang voor succesvol<br />

ler<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> uniek kijkje in de vroege kerk.


eligie<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

verkrijgbaar<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

formaat<br />

nur<br />

9789079578528<br />

€ 8,50<br />

januari 2014<br />

40 pag.<br />

paperback<br />

13 x 18 cm<br />

700<br />

Marcel Sarot<br />

Religie in de spiegel van het kwaad<br />

Naar e<strong>en</strong> comparatief-theologische b<strong>en</strong>adering van het kwaad<br />

14<br />

Religie blijkt van cruciaal belang voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

op mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in hun <strong>lev<strong>en</strong></strong> waarop zij het<br />

moeilijk hebb<strong>en</strong>. Juist door te kijk<strong>en</strong> naar wat<br />

religies m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in de zwartste period<strong>en</strong> van<br />

hun <strong>lev<strong>en</strong></strong> te bied<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>, gaan wij religies<br />

doorgrond<strong>en</strong>. In dit boekje ter geleg<strong>en</strong>heid<br />

van zijn afscheid van de Universiteit Utrecht<br />

doet prof. Marcel Sarot ‘botsproev<strong>en</strong>’ met<br />

religies. Om te wet<strong>en</strong> hoe degelijk e<strong>en</strong> auto is,<br />

moet je er niet alle<strong>en</strong> testritt<strong>en</strong> mee mak<strong>en</strong>,<br />

maar ook mee bots<strong>en</strong>: zo word<strong>en</strong> door alle<br />

veelvormigheid <strong>en</strong> veelkleurigheid van religies<br />

he<strong>en</strong> structur<strong>en</strong> zichtbaar <strong>en</strong> ontstaat zicht op<br />

het specifieke in de verschill<strong>en</strong>de religieuze<br />

b<strong>en</strong>adering<strong>en</strong> van het kwaad, <strong>en</strong> in het bijzonder<br />

het ‘onverdi<strong>en</strong>d lijd<strong>en</strong>’ van e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s. Via<br />

gedachte-experim<strong>en</strong>t<strong>en</strong> behandelt Sarot het<br />

kwaad in het hindoeïsme, boeddhisme,<br />

jod<strong>en</strong>dom, christ<strong>en</strong>dom <strong>en</strong> de islam.<br />

Marcel Sarot is hoogleraar Fundam<strong>en</strong>tele<br />

Theologie aan de Tilburg School of Catholic<br />

Theology. Tev<strong>en</strong>s is hij perman<strong>en</strong>t Diak<strong>en</strong> van<br />

het Aartsbisdom Utrecht.


spiritualiteit<br />

Zelf zorg<strong>en</strong> voor je Ziel de Groot Pieper Putman<br />

Zelf<br />

zorg<strong>en</strong><br />

voor<br />

je<br />

Ziel<br />

De<br />

actualiteit<br />

van<br />

christelijke<br />

spirituele<br />

c<strong>en</strong>tra<br />

Kees de Groot<br />

Jos Pieper<br />

Willem Putman<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

formaat<br />

nur<br />

9789079578498<br />

€ 24,90<br />

216 pag.<br />

paperback<br />

15,5 x 23 cm<br />

728<br />

Parth<strong>en</strong>on<br />

Kees de Groot, Jos Pieper, Willem Putman<br />

Zelf zorg<strong>en</strong> voor je ziel<br />

De actualiteit van christelijke spirituele c<strong>en</strong>tra<br />

Reeds versch<strong>en</strong><strong>en</strong>,<br />

maar niet eerder<br />

aangebod<strong>en</strong>.<br />

17<br />

De interesse voor nieuwe spiritualiteit gaat<br />

niet voorbij aan het christelijke erf. Op de<br />

spirituele markt zijn ook veel christelijke<br />

aanbieders actief, zoals vrijzinnig-protestantse<br />

bezinningshuiz<strong>en</strong> <strong>en</strong> c<strong>en</strong>tra die verbond<strong>en</strong><br />

zijn aan e<strong>en</strong> klooster. Daar verdiep<strong>en</strong> meestal<br />

hoogopgeleide cursist<strong>en</strong> zich in God, geloof<br />

<strong>en</strong> hun innerlijke kern: e<strong>en</strong> workshop ‘familieopstelling<strong>en</strong>’<br />

staat hier harmonieus op het<br />

programma naast ‘Goede Week <strong>en</strong> Pas<strong>en</strong><br />

vier<strong>en</strong>’.<br />

57 spirituele c<strong>en</strong>tra onderzocht<br />

op hun aanbod <strong>en</strong> succes<br />

Verm<strong>en</strong>gt de traditionele op geme<strong>en</strong>schap<br />

gerichte spiritualiteit zich meer <strong>en</strong> meer met<br />

de ik-gerichte nieuwe spiritualiteit?<br />

E<strong>en</strong> Tilburgse groep sociale wet<strong>en</strong>schappers<br />

<strong>en</strong> theolog<strong>en</strong> analyseert het aanbod van 57<br />

c<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> onderzoekt van 800 bezoekers hun<br />

motiev<strong>en</strong>, ervaring<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>lev<strong>en</strong></strong>soriëntaties.<br />

De resultat<strong>en</strong> word<strong>en</strong> vergelek<strong>en</strong> met landelijke<br />

<strong>en</strong> internationaal onderzoek naar religie <strong>en</strong><br />

spiritualiteit.<br />

Welke less<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> kerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere<br />

religieuze geme<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> trekk<strong>en</strong> uit het<br />

succes van deze c<strong>en</strong>tra?


eligie / economie<br />

VRIENDEN MET DE MAMMON Vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> met de mammon<br />

Van Geest, Van Poorthuis, Geest, Poorthuis, Wag<strong>en</strong>aarm, Wag<strong>en</strong>aarm, Warringa Warringa (red.) (red.)<br />

VRIENDEN MET DE MAMMON<br />

Over de <strong>lev<strong>en</strong></strong>sbeschouwelijke dim<strong>en</strong>sie in de economie<br />

Onder redactie vanPaul van Geest, Marcel Poorthuis, Theo Wag<strong>en</strong>aar, Alette Warringa<br />

Parth<strong>en</strong>on<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

formaat<br />

nur<br />

9789079578511<br />

€ 39,90<br />

466 pag.<br />

paperback<br />

16 x 23 cm<br />

700, 780<br />

Wat is er nodig om je thuis te voel<strong>en</strong> in het Nederland<br />

van de 21 ste eeuw? E<strong>en</strong> tijd waarin het ler<strong>en</strong> omgaan<br />

met culturele <strong>en</strong> religieuze diversiteit dé nieuwe<br />

uitdaging is.<br />

Oude vertrouwde geme<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> verdwijn<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

tegelijkertijd ontstaan er nieuwe mondiale netwerk<strong>en</strong>,<br />

ook dankzij Facebook <strong>en</strong> Twitter. Gloort hier e<strong>en</strong><br />

NIEUW WIJ aan de horizon? En aan welke voorwaard<strong>en</strong><br />

moet zo’n NIEUW WIJ voldo<strong>en</strong> om geme<strong>en</strong>schap te bevorder<strong>en</strong>?<br />

<strong>Zijn</strong> verschill<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> bedreig<strong>en</strong>d of bied<strong>en</strong> zij ook kans<strong>en</strong><br />

voor nieuwe vorm<strong>en</strong> van verbond<strong>en</strong>heid?<br />

In opdracht van het Dominicaans Studiec<strong>en</strong>trum voor<br />

Theologie <strong>en</strong> Sam<strong>en</strong>leving (DSTS) gaan onderzoekers<br />

op verk<strong>en</strong>ningstocht. Zij kijk<strong>en</strong> door de og<strong>en</strong> van<br />

leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, moslimjonger<strong>en</strong>,<br />

homo’s <strong>en</strong> lesbo’s, verslaafd<strong>en</strong> <strong>en</strong> vele ander<strong>en</strong>.<br />

Het resultaat van hun zoektocht is e<strong>en</strong> boek vol<br />

eye-op<strong>en</strong>ers over insiders <strong>en</strong> outsiders,<br />

rolmodell<strong>en</strong> <strong>en</strong> dwarsliggers.<br />

www.nieuwwij.nl<br />

www.dsts.nl<br />

Paul van Geest, Marcel Poorthuis, Theo Wag<strong>en</strong>aar, Alette Warringa (red.)<br />

Vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> met de mammon<br />

De <strong>lev<strong>en</strong></strong>sbeschouwelijke dim<strong>en</strong>sie in de economie<br />

18<br />

Lange tijd is aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dat in de marktwerking<br />

‘de onzichtbare hand van God’ aan het<br />

werk is <strong>en</strong> dat zelfsturing van de economie als<br />

vanzelf e<strong>en</strong> goede maatschappij oplevert. Dit<br />

roept het beeld op van de economie als e<strong>en</strong><br />

zelfstandig voortbeweg<strong>en</strong>de kolos met eig<strong>en</strong><br />

onveranderlijke wett<strong>en</strong>. Met deze<br />

metafoor is het gemakkelijk om de roep om<br />

e<strong>en</strong> rechtvaardiger verdeling <strong>en</strong> andere ethische<br />

eis<strong>en</strong> vanuit de theologie af te do<strong>en</strong> als<br />

naïef <strong>en</strong> onrealistisch. En dat terwijl heilige<br />

tekst<strong>en</strong> veelvuldig <strong>en</strong> scherpzinnig sprek<strong>en</strong><br />

over zak<strong>en</strong> als handel, geldhuishouding, de<br />

waarde van arbeid <strong>en</strong> e<strong>en</strong> eerlijke verdeling<br />

van bezit.<br />

Econom<strong>en</strong> beginn<strong>en</strong> de m<strong>en</strong>selijke dim<strong>en</strong>sies<br />

van vrijheid, gewet<strong>en</strong>, begeerte, vertrouw<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> verlang<strong>en</strong> naar geluk meer <strong>en</strong> meer van<br />

invloed te zi<strong>en</strong> op de economie.<br />

Kritische geest<strong>en</strong> m<strong>en</strong><strong>en</strong> dat elke economie<br />

impliciet e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>sbeeld, e<strong>en</strong> maatschappijvisie<br />

<strong>en</strong> zelfs e<strong>en</strong> opvatting over de hoogste<br />

waarde herbergt. Hoe kan economie ontmaskerd<br />

kan word<strong>en</strong> in haar dim<strong>en</strong>sie van verborg<strong>en</strong><br />

<strong>lev<strong>en</strong></strong>sbeschouwing<strong>en</strong>?<br />

Ruim twintig auteurs – econom<strong>en</strong>, theolog<strong>en</strong>,<br />

e<strong>en</strong> rabbijn, filosof<strong>en</strong>, sociolog<strong>en</strong>, politici <strong>en</strong><br />

jurist<strong>en</strong>, all<strong>en</strong> verbond<strong>en</strong> aan de Universiteit<br />

van Tilburg – houd<strong>en</strong> zich in deze bundel<br />

bezig met de verhouding tuss<strong>en</strong> economie <strong>en</strong><br />

<strong>lev<strong>en</strong></strong>sbeschouwing. Ze prober<strong>en</strong> e<strong>en</strong> uitweg<br />

te vind<strong>en</strong> uit twee elkaar bestrijd<strong>en</strong>de extrem<strong>en</strong>:<br />

e<strong>en</strong> goddelijke sanctionering van de economie<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> al ev<strong>en</strong> radicale veroordeling ervan.<br />

Met bijdrag<strong>en</strong> van Lans Bov<strong>en</strong>berg,<br />

Johan Graafland, Philip Eijlander,<br />

Theo Salemink, Theo van de Klundert,<br />

Harrie Verbon, Sylvester Eijffinger,<br />

Annemarie Hint<strong>en</strong>, Vefie Poels, Kees de Groot,<br />

Frank Bosman, Bas de Gaay Fortman,<br />

Theo de Wit, R<strong>en</strong>é Munnik, Elisa Klapheck,<br />

Abraham de Wolf, Piet van Midd<strong>en</strong>, Bart Koet,<br />

Omar Salah, Bram Grandia, Staf Hellemans,<br />

Theo Wag<strong>en</strong>aar, Alette Warringa, Paul van Geest<br />

<strong>en</strong> Marcel Poorthuis<br />

De mammon is nu e<strong>en</strong>maal<br />

e<strong>en</strong> duivelse macht, maar<br />

niettemin kun je er vri<strong>en</strong>dschap<br />

mee sluit<strong>en</strong>.<br />

Reeds versch<strong>en</strong><strong>en</strong>,<br />

maar niet eerder<br />

aangebod<strong>en</strong>.


m<strong>en</strong>s <strong>en</strong> maatschappij<br />

Alsof ik thuis b<strong>en</strong> Manuela Kalsky (red.)<br />

Parth<strong>en</strong>on<br />

Alsof ik<br />

thuis<br />

b<strong>en</strong><br />

Sam<strong>en</strong><strong>lev<strong>en</strong></strong><br />

in e<strong>en</strong> land<br />

vol verschill<strong>en</strong><br />

Manuela Kalsky (red.)<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

formaat<br />

nur<br />

9789079578580 (paperback)<br />

€ 23,90<br />

9789079578696 (ePub)<br />

€ 16,90<br />

332 pag.<br />

paperback<br />

16,5 x 24 cm<br />

740<br />

Kalsky, Manuela (red.)<br />

Alsof ik thuis b<strong>en</strong><br />

Sam<strong>en</strong><strong>lev<strong>en</strong></strong> in e<strong>en</strong> land vol verschill<strong>en</strong><br />

19<br />

Wat is er nodig om je thuis te voel<strong>en</strong> in het<br />

Nederland van de 21ste eeuw? E<strong>en</strong> tijd waarin<br />

het ler<strong>en</strong> omgaan met culturele <strong>en</strong> religieuze<br />

diversiteit dé nieuwe uitdaging is. Oude<br />

vertrouwde geme<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> verdwijn<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

tegelijkertijd ontstaan er nieuwe mondiale<br />

netwerk<strong>en</strong>, ook dankzij Facebook <strong>en</strong> Twitter.<br />

Gloort hier e<strong>en</strong> nieuw wij aan de horizon?<br />

En aan welke voorwaard<strong>en</strong> moet zo’n nieuw<br />

wij voldo<strong>en</strong> om geme<strong>en</strong>schap te bevorder<strong>en</strong>?<br />

<strong>Zijn</strong> verschill<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> bedreig<strong>en</strong>d of bied<strong>en</strong><br />

zij ook kans<strong>en</strong> voor nieuwe vorm<strong>en</strong> van<br />

verbond<strong>en</strong>heid?<br />

Reeds versch<strong>en</strong><strong>en</strong>,<br />

maar niet eerder<br />

aangebod<strong>en</strong>.<br />

In opdracht van het Dominicaans Studiec<strong>en</strong>trum<br />

voor Theologie <strong>en</strong> Sam<strong>en</strong>leving (dsts) gaan<br />

onderzoekers op verk<strong>en</strong>ningstocht.<br />

Zij kijk<strong>en</strong> door de og<strong>en</strong> van leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, moslimjonger<strong>en</strong>, homo’s <strong>en</strong><br />

lesbo’s, verslaafd<strong>en</strong> <strong>en</strong> vele ander<strong>en</strong>.<br />

Het resultaat van hun zoektocht is e<strong>en</strong> boek<br />

vol eye-op<strong>en</strong>ers over insiders <strong>en</strong> outsiders,<br />

rolmodell<strong>en</strong> <strong>en</strong> dwarsliggers.<br />

verbindt de verschill<strong>en</strong>.


kerkgeschied<strong>en</strong>is<br />

P R E K E N O V E R D E G E L O O F S B E L I J D E N I S T H O M A S V A N A Q U I N O<br />

PREKEN OVER DE GELOOFSBELIJDENIS<br />

THOMAS VAN AQUINO<br />

VERTAALD DOOR JÖRGEN VIJGEN, ERIC LUIJTEN, HARM GORIS,<br />

HENK SCHOOT EN JACCO VERBURGT<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

formaat<br />

nur<br />

9789079578535<br />

€ 17,90<br />

160 pag.<br />

paperback<br />

16 x 21 cm<br />

704<br />

Parth<strong>en</strong>on<br />

Ingeleid <strong>en</strong> geannoteerd door Jörg<strong>en</strong> Vijg<strong>en</strong><br />

Vertaald door Jörg<strong>en</strong> Vijg<strong>en</strong>, Eric Luijt<strong>en</strong>, Harm Goris, H<strong>en</strong>k Schoot <strong>en</strong> Jacco Verburgt<br />

Thomas van Aquino, prek<strong>en</strong> over de geloofsbelijd<strong>en</strong>is<br />

Over de geloofsartikel<strong>en</strong> <strong>en</strong> de sacram<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

20<br />

De invloedrijke middeleeuwse d<strong>en</strong>ker Thomas<br />

van Aquino is als theoloog vooral bek<strong>en</strong>d om<br />

zijn geschrift<strong>en</strong> waarin hij e<strong>en</strong> synthese geeft<br />

van het christelijke geloof <strong>en</strong> argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

aanlevert voor e<strong>en</strong> beter begrip daarvan.<br />

Als doc<strong>en</strong>t aan de Universiteit van Parijs<br />

<strong>en</strong> aan de studiehuiz<strong>en</strong> van zijn Orde, de<br />

Dominican<strong>en</strong> of Predikher<strong>en</strong>, werd hij ook<br />

geacht prek<strong>en</strong> te houd<strong>en</strong> voor zijn stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> medebroeders, <strong>en</strong> de Heilige Schrift uit te<br />

legg<strong>en</strong>. Zo schreef hij veel kleine werk<strong>en</strong> met<br />

antwoord<strong>en</strong> op praktische geloofsvrag<strong>en</strong> van<br />

zijn tijdg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>. Het is vooral in deze korte<br />

werk<strong>en</strong> dat wij Thomas van Aquino aan het<br />

werk zi<strong>en</strong> als gelovige én theoloog.<br />

Reeds versch<strong>en</strong><strong>en</strong>,<br />

maar niet eerder<br />

aangebod<strong>en</strong>.<br />

Thomas geeft bondige informatie over de<br />

betek<strong>en</strong>is van elk van de afzonderlijke geloofspunt<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> tek<strong>en</strong>t de lijn<strong>en</strong> uit voor e<strong>en</strong> helder<br />

verstaan. Ook laat hij zi<strong>en</strong> op welke wijze de<br />

verschill<strong>en</strong>de geloofsinhoud<strong>en</strong> e<strong>en</strong> toepassing<br />

kunn<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> in de praktijk van het gelovige<br />

<strong>lev<strong>en</strong></strong>. Deze geschrift<strong>en</strong> verschijn<strong>en</strong> nu voor het<br />

eerst in e<strong>en</strong> Nederlandse vertaling met inleiding<br />

<strong>en</strong> annotaties. Ze bied<strong>en</strong> e<strong>en</strong> boei<strong>en</strong>de inkijk<br />

in de praktijk <strong>en</strong> de leer van de Kerk in de<br />

Middeleeuw<strong>en</strong>. <strong>en</strong> ook raadgeving<strong>en</strong> voor de<br />

gelovige praxis van vandaag.<br />

In sam<strong>en</strong>werking met het Thomas Instituut <strong>en</strong><br />

De Tilt<strong>en</strong>berg


theologie<br />

Bidd<strong>en</strong> in het Oude Testam<strong>en</strong>t van Wiering<strong>en</strong> / van Grol<br />

Bidd<strong>en</strong><br />

in het<br />

Oude Testam<strong>en</strong>t<br />

Id<strong>en</strong>titeit <strong>en</strong> verhoring,<br />

woede <strong>en</strong> vreugde<br />

Archibald van Wiering<strong>en</strong><br />

Harm van Grol<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

formaat<br />

nur<br />

9789079578474<br />

€ 16,90<br />

124 pag.<br />

paperback<br />

16 x 21 cm<br />

700<br />

Archibald van Wiering<strong>en</strong> <strong>en</strong> Harm van Grol<br />

Bidd<strong>en</strong> in het Oude Testam<strong>en</strong>t<br />

Id<strong>en</strong>titeit <strong>en</strong> verhoring, woede <strong>en</strong> vreugde<br />

21<br />

Gebedstekst<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> overal voor in het Oude<br />

Testam<strong>en</strong>t. Uiteraard in de Psalm<strong>en</strong>, maar ook<br />

door aartsvaders <strong>en</strong> profet<strong>en</strong> wordt gebed<strong>en</strong>.<br />

Reeds versch<strong>en</strong><strong>en</strong>,<br />

maar niet eerder<br />

aangebod<strong>en</strong>.<br />

Dit boek richt de aandacht op de vrag<strong>en</strong><br />

die schuilgaan achter deze gebedstekst<strong>en</strong>;<br />

vrag<strong>en</strong> over bidd<strong>en</strong>, vrag<strong>en</strong> die ook in onze<br />

tijd gesteld word<strong>en</strong>: Waarom bidd<strong>en</strong>? Hoe<br />

bidd<strong>en</strong>? Waarvoor bidd<strong>en</strong>? Waarom is er ge<strong>en</strong><br />

verhoring? Waarom zou je God prijz<strong>en</strong>?<br />

Het Oude Testam<strong>en</strong>t zoekt het antwoord op<br />

de vraag naar het bidd<strong>en</strong> niet direct bij God,<br />

maar bij de bidder. Id<strong>en</strong>titeit <strong>en</strong> verhoring, <strong>en</strong><br />

emoties als woede <strong>en</strong> vreugde kom<strong>en</strong> daarbij<br />

aan de orde.<br />

De v<strong>en</strong>sters in deze studie lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> dat de<br />

vrag<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t het bidd<strong>en</strong> voor het Oude<br />

Testam<strong>en</strong>t wez<strong>en</strong>lijk zijn. Het Oude Testam<strong>en</strong>t<br />

bepleit e<strong>en</strong> gelovige gebedshouding die<br />

gek<strong>en</strong>merkt wordt door e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> id<strong>en</strong>titeit<br />

<strong>en</strong> emotionaliteit.


kerk- <strong>en</strong> dogm<strong>en</strong>geschied<strong>en</strong>is<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

formaat<br />

nur<br />

9789079578481<br />

€ 24,90<br />

242 pag.<br />

paperback<br />

17 x 24 cm<br />

704<br />

Mariéle Wulf<br />

E<strong>en</strong> antropologie van de christelijke ethiek<br />

Beschuldigd – bevrijd – bemind. Inleiding in de moraaltheologie<br />

22<br />

Christelijke ethiek, in de traditie ook wel<br />

moraaltheologie g<strong>en</strong>oemd, is e<strong>en</strong> van de<br />

meest omstred<strong>en</strong> onderwerp<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de<br />

theologie, maar ook daarbuit<strong>en</strong>. Toch is het<br />

doel van deze ethiek ‘e<strong>en</strong> <strong>lev<strong>en</strong></strong> in volheid<br />

<strong>en</strong> vrijheid’. Zonder ethische richtlijn<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

persoonlijke verantwoordelijkheid kan e<strong>en</strong><br />

<strong>lev<strong>en</strong></strong> niet slag<strong>en</strong>. Norm<strong>en</strong> <strong>en</strong> wett<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />

als doel ruimte te schepp<strong>en</strong> voor het <strong>lev<strong>en</strong></strong><br />

<strong>en</strong> dat te bescherm<strong>en</strong>. Deze vrijheid invull<strong>en</strong>,<br />

daar zijn m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zelf verantwoordelijk voor.<br />

En verantwoordelijk zijn betek<strong>en</strong>t: e<strong>en</strong><br />

antwoord verschuldigd zijn aan iemand.<br />

Ethiek voltrekt zich daarom altijd in relatie:<br />

tot het eig<strong>en</strong> gewet<strong>en</strong>, tot het goede dat te<br />

verwez<strong>en</strong>lijk<strong>en</strong> valt, <strong>en</strong> in relatie tot andere<br />

<strong>lev<strong>en</strong></strong>de wez<strong>en</strong>s <strong>en</strong> de natuur.<br />

Wie in de pastorale praktijk van de kerk<br />

probeert zinvol te bemiddel<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong><br />

traditie <strong>en</strong> moderniteit, vindt in dit boek e<strong>en</strong><br />

uitstek<strong>en</strong>de handreiking. Maar ook wie zich<br />

zonder veel achtergrondk<strong>en</strong>nis wil verdiep<strong>en</strong><br />

de christelijke leer over schuld, vergeving<br />

<strong>en</strong> verlossing, wordt helder wegwijs gemaakt<br />

in de materie.<br />

Reeds versch<strong>en</strong><strong>en</strong>,<br />

maar niet eerder<br />

aangebod<strong>en</strong>.<br />

Deze systematische inleiding in de moraaltheologie<br />

biedt e<strong>en</strong> uitleg in begrijpelijke<br />

antropologische term<strong>en</strong>. Ze laat zi<strong>en</strong> hoe de<br />

christelijke boodschap e<strong>en</strong> zinvol antwoord<br />

geeft op de op<strong>en</strong> vraag hoe e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>selijk<br />

<strong>lev<strong>en</strong></strong> kan slag<strong>en</strong>.<br />

handboek moraaltheologie deel 1


kerk- <strong>en</strong> dogm<strong>en</strong>geschied<strong>en</strong>is<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

formaat<br />

nur<br />

9789079578566<br />

€ 34,90<br />

472 pag.<br />

paperback<br />

17 x 24 cm<br />

704<br />

Mariéle Wulf<br />

Morele d<strong>en</strong>kpatron<strong>en</strong><br />

Wett<strong>en</strong> – waarheid – waardigheid. Geschied<strong>en</strong>is <strong>en</strong> method<strong>en</strong> van de moraaltheologie<br />

23<br />

De christelijke ethiek is e<strong>en</strong> ethiek in wording.<br />

Dit tweede deel van het Handboek Moraaltheologie<br />

legt aan de hand van de trefwoord<strong>en</strong><br />

wett<strong>en</strong>, waarheid <strong>en</strong> waardigheid uit hoe de<br />

morele d<strong>en</strong>kpatron<strong>en</strong> zich in de tijd hebb<strong>en</strong><br />

ontwikkeld. (Kerk)historische <strong>en</strong> dogmatische<br />

verandering<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong> e<strong>en</strong> belangrijke invloed<br />

op de moraaltheologie. Niet alle<strong>en</strong> de<br />

inhoud<strong>en</strong>, maar ook method<strong>en</strong> veranderd<strong>en</strong><br />

door de eeuw<strong>en</strong> he<strong>en</strong>: bij de eerste christ<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

leidde e<strong>en</strong> oorspronkelijke overtuiging tot<br />

e<strong>en</strong> overtuig<strong>en</strong>de ethiek. In de Middeleeuw<strong>en</strong><br />

droeg e<strong>en</strong> systematisering van de theologische<br />

waarheid bij aan e<strong>en</strong> systematisering van<br />

morele norm<strong>en</strong> <strong>en</strong> wett<strong>en</strong>. In de moderne<br />

<strong>en</strong> postmoderne tijd wordt naarmate het<br />

waarheidsbegrip in de wijsgerige ethiek<br />

verdwijnt, de morele leer aan de orde gesteld.<br />

Reeds versch<strong>en</strong><strong>en</strong>,<br />

maar niet eerder<br />

aangebod<strong>en</strong>.<br />

Dit boek br<strong>en</strong>gt f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>ologie, antropologie<br />

<strong>en</strong> theologie met elkaar in gesprek. Het doel<br />

is om het christelijke inzicht in wat bijdraagt<br />

aan de volheid van <strong>lev<strong>en</strong></strong> mededeelbaar te<br />

mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> het relativistische <strong>en</strong> subjectivistische<br />

d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> uit te dag<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> redelijke <strong>en</strong><br />

aannemelijke waarheid.<br />

handboek moraaltheologie deel 2


klassieke oudheid<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

formaat<br />

nur<br />

9789079578443<br />

€ 16,90<br />

120 pag.<br />

paperback<br />

16 x 21 cm<br />

108<br />

Vertaald door Vinc<strong>en</strong>t Hunink <strong>en</strong> ingeleid door Nathalie de Haan<br />

Frontinus<br />

Aquaduct<strong>en</strong> van Rome / De aquis urbis Romae<br />

24<br />

Serie: Libellus No. 2<br />

Rond het jaar 100 na Christus schreef de<br />

Romeinse g<strong>en</strong>eraal <strong>en</strong> bestuurder Frontinus<br />

e<strong>en</strong> fasciner<strong>en</strong>de tekst over de aquaduct<strong>en</strong><br />

van Rome. Als watercommissaris van de<br />

stad was hij verantwoordelijk voor het goed<br />

functioner<strong>en</strong> van de leiding<strong>en</strong> die de circa<br />

900.000 inwoners van Rome van water voorzag<strong>en</strong>.<br />

Via neg<strong>en</strong> aquaduct<strong>en</strong> stroomde iedere<br />

24 uur maar liefst 500 miljo<strong>en</strong> liter water de<br />

stad in. De totale l<strong>en</strong>gte van de waterleiding<strong>en</strong><br />

bedroeg ruim 400 km.<br />

Frontinus beschrijft de bouwhistorie van<br />

de aquaduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> geeft technische details<br />

over de afmeting<strong>en</strong>, capaciteit <strong>en</strong> leverantie.<br />

Ook vertelt hij over het legertje slav<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

ambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> dat voor het onderhoud zorgde<br />

<strong>en</strong> gaat hij in op gevall<strong>en</strong> van illegale wateraftap<br />

<strong>en</strong> andere vorm<strong>en</strong> van fraude. De lezer<br />

krijgt zo van binn<strong>en</strong>uit e<strong>en</strong> intriger<strong>en</strong>d kijkje<br />

op het Romeinse do<strong>en</strong> <strong>en</strong> d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>, <strong>en</strong> waant<br />

zich voor ev<strong>en</strong> e<strong>en</strong> Romeins architect!<br />

Frontinus’ verslag bevat ook S<strong>en</strong>aatsbesluit<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> dat levert e<strong>en</strong> veelkleurig docum<strong>en</strong>t op.<br />

Wat is eig<strong>en</strong>lijk de aard van dit unieke geschrift?<br />

Is het e<strong>en</strong> juridische tijdopname van de<br />

wet- <strong>en</strong> regelgeving? Is het e<strong>en</strong> beleidsnota?<br />

Geleerd<strong>en</strong> vermoed<strong>en</strong> dat achter de zakelijke<br />

beschrijving<strong>en</strong> door topambt<strong>en</strong>aar Frontinus<br />

ook e<strong>en</strong> politieke ag<strong>en</strong>da schuil gaat.<br />

Reeds versch<strong>en</strong><strong>en</strong>,<br />

maar niet eerder<br />

aangebod<strong>en</strong>.<br />

Ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s bij Parth<strong>en</strong>on versch<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

Het volk aan zet<br />

Ath<strong>en</strong>e’s democratie <strong>en</strong> maritieme macht<br />

geanalyseerd door Pseudo X<strong>en</strong>ofon, ‘de Oude<br />

Oligarch’.<br />

Vinc<strong>en</strong>t Hunink <strong>en</strong> Fik Meijer<br />

9789079578269<br />

€ 12,90


Welke condities rak<strong>en</strong> aan welke S’<strong>en</strong>?<br />

Neg<strong>en</strong> Condities<br />

7 S<br />

Opbr<strong>en</strong>gst<br />

Beeld over<br />

ander<strong>en</strong><br />

Strategy<br />

Zelfbeeld<br />

Structure<br />

Gedrag<br />

repertoire<br />

System<br />

Afstand<br />

Shared values<br />

26<br />

E<strong>en</strong>voud<br />

Style<br />

Communicatie<br />

Staff<br />

Tactiek<br />

Skills<br />

Sam<strong>en</strong>werkvaardighed<strong>en</strong><br />

We zi<strong>en</strong> meer dan er is.


managem<strong>en</strong>t<br />

COWORKING TON VOOGT<br />

COWORKING<br />

TON VOOGT<br />

EYEOPENERS<br />

CONDITIES<br />

EN EEN QUICK SCAN<br />

VOOR SUCCESVOL<br />

SAMENWERKEN<br />

Parth<strong>en</strong>on<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

isbn/ean<br />

winkelprijs<br />

omvang<br />

bindwijze<br />

formaat<br />

nur<br />

9789079578559 (paperback)<br />

€ 29,50<br />

9789079578573 (ePub)<br />

€ 22,99<br />

268 pag.<br />

paperback<br />

16 x 22 cm<br />

801<br />

Ton Voogt<br />

Coworking<br />

Eyeop<strong>en</strong>ers, condities <strong>en</strong> e<strong>en</strong> Quick Scan voor succesvol sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong><br />

27<br />

Is sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> wel de beste manier om je eig<strong>en</strong><br />

doel<strong>en</strong> te realiser<strong>en</strong>? Het eerste antwoord is<br />

vaak: ja, maar ... Soms is winn<strong>en</strong> namelijk<br />

beter <strong>en</strong> de ander niets gunn<strong>en</strong>. Of de ander<br />

juist alles gunn<strong>en</strong>.<br />

Reeds versch<strong>en</strong><strong>en</strong>,<br />

maar niet eerder<br />

aangebod<strong>en</strong>.<br />

We zoek<strong>en</strong> in onze afweging steeds manier<strong>en</strong><br />

om twee basismotiev<strong>en</strong> te realiser<strong>en</strong>: de drive<br />

om de eig<strong>en</strong> tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, drom<strong>en</strong>, doel<strong>en</strong> te verwerkelijk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de drive om e<strong>en</strong> verbinding met<br />

ander<strong>en</strong> aan te gaan waarop we verder kunn<strong>en</strong><br />

bouw<strong>en</strong>. Wat te kiez<strong>en</strong> op <strong>en</strong>ig mom<strong>en</strong>t?<br />

9 Condities beïnvloed<strong>en</strong> die keuze. Hoe kun<br />

je die condities zo invull<strong>en</strong> dat sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong><br />

de beste keuze is? Daar gaat dit theorie- <strong>en</strong><br />

praktijkboek Coworking over.<br />

Kan sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> e<strong>en</strong> duurzame profijtelijke<br />

werkrelatie word<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> organisatie? Ja, dat<br />

kan! Namelijk als het managem<strong>en</strong>t de neg<strong>en</strong><br />

condities zo invult dat sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> voor<br />

iedere<strong>en</strong> de beste optie is. En dat zonder het<br />

eig<strong>en</strong>belang op te gev<strong>en</strong> <strong>en</strong> tegelijkertijd aan<br />

e<strong>en</strong> duurzame relatie te bouw<strong>en</strong>!<br />

‘E<strong>en</strong> supermarkt<br />

voor sam<strong>en</strong>werking’<br />

(De Baak)<br />

Ton Voogt ontwerpt <strong>en</strong> realiseert ‘Organisatie<br />

ontwikkelproject<strong>en</strong>’ <strong>en</strong> traint managers. Van<br />

1987- 2011 vervulde hij directiefuncties bij<br />

Schout<strong>en</strong> & Neliss<strong>en</strong>. Sindsdi<strong>en</strong> werkt hij<br />

zelfstandig in partnerschapp<strong>en</strong> in Nederland<br />

<strong>en</strong> Azië.


Fondslijst<br />

28<br />

AZGHARI, YOUSSEF, Mijn Jihad.<br />

Waarom de westerse waard<strong>en</strong> niet bots<strong>en</strong> met de islam,<br />

Met e<strong>en</strong> voorwoord van Gerard Spong, 200 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578238, € 14,90<br />

BEKKENKAMP, JONNEKE & JORIS VERHEIJEN (Red.), Als ik wij word.<br />

Locale observaties van saamhorigheid, 120 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578153, € 12,90<br />

BOLT, SOPHIE, Wh<strong>en</strong> I Die, I Will Go To the University.<br />

A Study of Body Donation in the Netherlands, 212 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578450, € 22,90<br />

BOS, LUTE, Evolutie of waarom alles almaar verandert.<br />

Haar mechanism<strong>en</strong> op moleculair, biologisch <strong>en</strong> sociaal niveau, 368 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578191, € 29,50<br />

BREUKELEN, HENK VAN, Paulus <strong>en</strong> zijn Korintiërs.<br />

De zoektocht van e<strong>en</strong> apostel buit<strong>en</strong> de mur<strong>en</strong> van de kerk, 96 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578047, € 17,90<br />

BREUKELEN, HENK VAN, Om naar u te luister<strong>en</strong>.<br />

26 tehuisgesprekk<strong>en</strong> van H<strong>en</strong>k van Breukel<strong>en</strong>, 80 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578245, € 12,90<br />

CASTERMANS, ROBERT, Salarisonderhandel<strong>en</strong>.<br />

Toptips voor e<strong>en</strong> hoger salaris, 144 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578139, € 15,00<br />

CHONG, WOEI-LIEN & TAK-WING NGO (Red.), China in verandering.<br />

Balans <strong>en</strong> toekomst van de hervorming<strong>en</strong>, China in Change Series, No. 1, 216 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578016, € 24,90<br />

CLAES, MARTIN, Exercitatio m<strong>en</strong>tis.<br />

Zelfk<strong>en</strong>nis, vorming <strong>en</strong> therapie bij Augustinus, 256 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578337, € 28,90<br />

DAM, GEO VAN, Winn<strong>en</strong> begint bij jezelf overwinn<strong>en</strong>.<br />

M<strong>en</strong>tale krachtontwikkeling volg<strong>en</strong>s de EFFEQT aanpak, 96 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578061, € 14,90<br />

DIEPENMAAT, HENK, Filosofie van de maatschappelijke praktijk.<br />

Serie: Sam<strong>en</strong>leving in perspectief, deel 1, 312 pag., hardcover,<br />

isbn/ean 9789079578030, € 35,00<br />

DIEPENMAAT, HENK, Multi-actor procesmanagem<strong>en</strong>t in theorie <strong>en</strong> praktijk.<br />

Serie: Sam<strong>en</strong>leving in perspectief, deel 4: Werkboek, 340 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578160, € 35,00<br />

DIJK-GROENEBOER, MONIQUE VAN (Red.), Handboek Jonger<strong>en</strong> <strong>en</strong> religie.<br />

Katholieke, protestantse <strong>en</strong> islamitische jonger<strong>en</strong> in Nederland, 232 pag., gebond<strong>en</strong>,<br />

isbn/ean 9789079578184, € 29,90<br />

DROOGERS, ANDRÉ, God 3.0. Hoe ziet God eruit in de 21ste eeuw?<br />

Voorbij godsdi<strong>en</strong>st <strong>en</strong> atheïsme., 172 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578603, € 14,90, jan. 2014<br />

DROOGERS, ANDRÉ, Zingeving als spel.<br />

Over religie, macht <strong>en</strong> speelse spiritualiteit, 256 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578146, € 22,90<br />

EIJK, W.J., L.J.M. HENDRIKS & J.A. RAYMAKERS (Red.), Handboek Katholieke Medische Ethiek.<br />

Verantwoorde gezondheidszorg vanuit katholiek perspectief, 544 pag., hardcover,<br />

isbn/ean 9789079578115, € 49,50


ELDERS, LEO J., Thomas van Aquino.<br />

E<strong>en</strong> inleiding tot zijn <strong>lev<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>, 240 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578436, € 24,90<br />

ELIAS, MICHAEL & ANDRÉ LASCARIS, Rond de crisis.<br />

Reflecties vanuit de Girard Studiekring, 284 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578320, € 22,90<br />

FRONTINUS, Aquaduct<strong>en</strong> van Rome [De aquis urbis Romae].<br />

Vinc<strong>en</strong>t Hunink (vertaling), Nathalie de Haan (inleiding), 114 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578443, € 16,90<br />

GEEST, PAUL VAN, Geld, God <strong>en</strong> geluk.<br />

Augustinus in miniatur<strong>en</strong>, 168 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578313, € 14,90<br />

GEEST, PAUL VAN & MARCEL POORTHUIS (e.a. Red), Vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> met de mammon.<br />

De <strong>lev<strong>en</strong></strong>sbeschouwelijke dim<strong>en</strong>sie in de economie, 466 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578511, € 39,90<br />

GROOT, KEES de, JOS PIEPER, WILLEM PUTMAN, Zelf zorg<strong>en</strong> voor je ziel.<br />

De actualiteit van christelijke spirituele c<strong>en</strong>tra, 216 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578498, € 24,90<br />

29<br />

GUNSTEREN, FRANS VAN, China’s Need for Small Northern European Fri<strong>en</strong>ds.<br />

Dutch Longer Term Value to China, 128 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578252, € 23,00 (Pback)<br />

isbn/ean 9789079578344, € 19,00 (ePub)<br />

GUNSTEREN, LEX A. VAN, Leading Professionals the Natural Way.<br />

128 pag., Pback, isbn/ean 9789079578382, € 15,00<br />

HAMBURG, FRED, Waarom democratie?<br />

Over onze fantasie van zelfbestuur <strong>en</strong> de noodzaak van religie, 160 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578405, € 14,90<br />

HO, PETER (Red.), Paradoxaal China, Westerse perceptie, oosterse realiteit<br />

(China in Change Series, No. 2), 216 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578177, € 17,50<br />

HOORN, WILLEM VAN, God is op.<br />

Paulus, profeet van het wereldeinde.<br />

E<strong>en</strong> agnostisch comm<strong>en</strong>taar op zijn briev<strong>en</strong>, deel 1, 430 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578542, € 29,90, maart 2014<br />

HUMMEL, RHEA, Kunst<strong>lev<strong>en</strong></strong>s.<br />

Hed<strong>en</strong>daagse Nederlandse beeld<strong>en</strong>d kunst<strong>en</strong>aars <strong>en</strong> schrijvers over hun <strong>lev<strong>en</strong></strong>sbeschouwing,<br />

196 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578283, € 22,90<br />

KALSKY, MANUELA (Red.), Alsof ik thuis b<strong>en</strong>.<br />

Sam<strong>en</strong><strong>lev<strong>en</strong></strong> in e<strong>en</strong> land vol verschill<strong>en</strong>, 304 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578580, € 23,90 (Pback)<br />

isbn/ean 9789079578696, € 16,90 (ePub)<br />

KOET, BART, Augustinus over diak<strong>en</strong>s.<br />

<strong>Zijn</strong> visie op het diaconaat, 188 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578702, € 22,90 , april 2014<br />

KONING, MARTIJN de, JOAS WAGEMAKERS & CARMEN BECKER, Salafisme.<br />

Utopische ideal<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> weerbarstige praktijk, ca. 280 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578504, € 24,90 , maart 2014


30<br />

LAMMERS, HELENE & WIM SMEETS (Red.), Spiritualiteit in de palliatieve zorg. 228 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578689, € 27,90 , februari 2014<br />

LUTTIKHUIZEN, GERARD, The Diversity of Earliest Christianity.<br />

A Concise Guide to the Texts and Beliefs of Jewish Followers, Pauline Christians,<br />

and Early Christian Gnostics, 184 pag.,<br />

isbn/ean 9789079578412, € 19,99 (Pback)<br />

isbn/ean 9789079578429, € 15,99 (ePub)<br />

LUTTIKHUIZEN, GERARD, Gnostische <strong>en</strong> esoterische evangeliën, 240 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578658, € 24,90, april 2014<br />

MORENC, AD, Hoezo te oud?<br />

50-plussers <strong>en</strong> hun positie op de arbeidsmarkt, 120 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578122, € 16,90<br />

PETERSEN, ARTHUR, Goed vooruitzicht.<br />

Onzekerheid <strong>en</strong> het verantwoord bestur<strong>en</strong> van de aarde als systeem, 32 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578306, € 7,50<br />

POORTHUIS, MARCEL EN THEO SALEMINK, Lotus in de Lage Land<strong>en</strong>.<br />

De geschied<strong>en</strong>is van het Boeddhisme in Nederland.<br />

Beeldvorming van 1840 tot hed<strong>en</strong>, 272 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578054, € 29,90<br />

POSTHUMA, HESSEL, Hoe boeddhistisch is christelijke spiritualiteit?<br />

Het bewustzijn volg<strong>en</strong>s Augustinus <strong>en</strong> het Boeddhisme uit zijn tijd, 336 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578467, € 26,90<br />

POTJEWIJD, KLAAS, Zo ontstond de Lof der Zotheid van Erasmus van Rotterdam.<br />

E<strong>en</strong> wordingsgeschied<strong>en</strong>is, 128 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578078, € 17,50<br />

PSEUDO XENOFON, Het volk aan zet.<br />

Ath<strong>en</strong>e’s democratie <strong>en</strong> maritieme macht geanalyseerd door Pseudo X<strong>en</strong>ofon,<br />

‘de Oude Oligarch’, vertaald door Vinc<strong>en</strong>t Hunink met e<strong>en</strong> voorwoord van Fik Meijer,<br />

72 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578269, € 11,90<br />

REVIS, PAUL, Evolutie van brein <strong>en</strong> bewustzijn.<br />

Het pionierswerk van Jung <strong>en</strong> Teilhard de Chardin, 144 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578092, € 17,90<br />

SAROT, MARCEL, Religie in de spiegel van het kwaad.<br />

Naar e<strong>en</strong> comparatief-theologische b<strong>en</strong>adering van het kwaad, 40 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578528, € 8,50, januari 2014<br />

SPINOZA, BENEDICTUS DE, Korte Verhandeling van God, de m<strong>en</strong>s <strong>en</strong> zijn welstand<br />

[Ed. Ricus Koops], In hed<strong>en</strong>daags Nederlands (parallele uitgave), 352 pag.<br />

isbn/ean 9789079578351, € 29,90 (Paperback)<br />

isbn/ean 9789079578368, € 39,90 (Gebond<strong>en</strong> editie)<br />

THOMAS VAN AQUINO, Prek<strong>en</strong> over de geloofsbelijd<strong>en</strong>is.<br />

Over de geloofsartikel<strong>en</strong> <strong>en</strong> de sacram<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (Ed. Jörg<strong>en</strong> Vijg<strong>en</strong>), 160 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578535, € 17,90<br />

VERHEIJEN, JORIS & JONNEKE BEKKENKAMP (Red.), Onszelf voorbij.<br />

Over de gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> van verbond<strong>en</strong>heid, 264 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578276, € 25,00<br />

VERHOEF, EDUARD, Filippi: hoe het christ<strong>en</strong>dom in Europa begon.<br />

E<strong>en</strong> gids door de opgraving<strong>en</strong>, 128 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578108, € 16,90


VOOGT, TON, Coworking.<br />

Eyeop<strong>en</strong>ers, condities <strong>en</strong> e<strong>en</strong> Quick Scan voor succesvol sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>, 266 pag.<br />

isbn/ean 9789079578559, € 29,50 (Paperback)<br />

isbn/ean 9789079578573, € 22,50 (ePub)<br />

VOOLEN, EDWARD VAN, Joods <strong>lev<strong>en</strong></strong>.<br />

Thuis <strong>en</strong> in de synagoge, 118 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578290, € 14,90<br />

VOS, NIENKE (Red.), 750 jaar Dom <strong>en</strong> rondom.<br />

Vier publiekslezing<strong>en</strong> door Utrechtse kerkhistorici, 104 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578085, € 34,90 (Pback + interactieve dvd + cd)<br />

VROOM, HENK, Ik <strong>en</strong> de ander.<br />

Solidair zijn in e<strong>en</strong> ik-tijdperk, 250 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578665, € 23,90, januari 2014<br />

WIERINGEN, ARCHIBALD van & HARM VAN GROL, Bidd<strong>en</strong> in het Oude Testam<strong>en</strong>t.<br />

Id<strong>en</strong>titeit <strong>en</strong> verhoring, woede <strong>en</strong> vreugde, 124 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578474, € 16,90<br />

WULF, MARIÉLE, E<strong>en</strong> antropologie van de christelijke ethiek.<br />

Beschuldigd – bevrijd – bemind. Inleiding in de moraaltheologie.<br />

Handboek moraaltheologie 1, 242 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578481, € 24,90<br />

WULF, MARIÉLE, Morele d<strong>en</strong>kpatron<strong>en</strong>.<br />

Wett<strong>en</strong> – waarheid – waardigheid. Geschied<strong>en</strong>is <strong>en</strong> method<strong>en</strong> van de moraaltheologie.<br />

Handboek moraaltheologie 2, 472 pag., Pback,<br />

isbn/ean 9789079578566, € 34,90<br />

31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!