01.12.2014 Views

presentatie beschikbaar - Accountancy Nieuws

presentatie beschikbaar - Accountancy Nieuws

presentatie beschikbaar - Accountancy Nieuws

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Uitvoeringsinstructie identificatie

De WWFT vereist dat vóór het aangaan van een zakelijke relatie, een cliëntonderzoek wordt verricht dat de dienstverlener in staat stelt:

- de cliënt te identificeren en zijn identiteit te verifiëren

- indien van toepassing, de uiteindelijke belanghebbende te identificeren

- op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen om diens identiteit te verifiëren

- als het gaat om een rechtspersoon, op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen om inzicht te verwerven in de

eigendom- en zeggenschapsstructuur van de cliënt

- het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen


Wij hebben afspraken over een verantwoord gebruik van

elektronische communicatiemiddelen door allen die bij ons

werkzaam zijn. Deze afspraken liggen vast in dit protocol voor

gebruik van internet en e-mail. Het protocol is op advies van ….met

goedkeuring van de OR tot stand gekomen en verspreid onder de

medewerkers op …..


Internet is meestal geen bron, het is op z'n best

een secundaire bron.

Ga nooit af op maar één bron. Verifieer zoveel

mogelijk feiten aan de hand van andere bronnen.

Gebruik je gezonde verstand: klopt de informatie

met wat je elders ook tegenkomt, worden er

bronnen genoemd die je ergens anders ook

tegenkomt, wordt er verwezen naar boeken,

kranten, universiteiten, organisaties?


Negatieve publiciteit op Internet

Ongefundeerde informatie, laster, smaad zijn zaken die op

internet regelmatig de kop op steken. Deze ongewenste

negatieve publiciteit is moeilijk of helemaal niet te verwijderen

van Internet.

"52% van alle bedrijven is niet voorbereid op

imagoschade"

Hoewel reputatieschade als het grootste bedrijfsrisico wordt

aangemerkt door ondernemers, zegt 52% hier niet goed op

voorbereid te zijn.” Zo blijkt uit een onderzoek naar

bedrijfsrisico’s.


Hackers richten zich in toenemende mate op directieleden van bedrijven en hun familieleden

om zo gevoelige bedrijfsinformatie te achterhalen.


077-3976060


Training

Audits and Research

Partner

• Internet protocol

• Email protocol

• Bewustwording

• Authenticatie

• Internet & WWFT

• Social security audit

• Recherche onderzoek

• Netwerk audit

• Domein check(s)

• Fraude preventie

• Consultancy

• Juridisch advies

• Pre-Employment Screening

• Risk management

• Reputatiemanagement

SERVICE


REFERENTIES

- Fortis Nederland

- Diverse Media o.a Netwerk TV, Telegraaf

- Politie Vormingscentrum

- ING Bank Nederland

- Rabobank Nederland

- Ministerie van Defensie

- Ministerie van Sociale Zaken

- Ministerie van Binnenlandse Zaken

- Politie Nederland

- Shared Parts Services

- Bodycote Nederland

- LIOF Limburg

- Syntens Limburg

- Hogeschool Zuyd

- Citaverde scholengemeenschap

- Limburger, dagblad

- Kluwer Accountancy

- Vista Accountancy & belastingadviseurs

- BNN TV

- SRT Twente

- SRT Venlo

- Diverse recherche & onderzoeksburea’s


077-3976060

&


077-3976060

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!