Jaarverslag 2012 - De Klup

deklup.nl

Jaarverslag 2012 - De Klup

De Klup Twente

Participatie

Jaarverslag stichting

de Klup Twente

van 2012

april 2013, EEN UITGAVE VAN DE KLUP TWENTE


Jaarverslag 2012

De Klup Twente

Met dank aan

Participatie

Inhoud

Participatie 5

Het jaar 2012 7

Dit is een uitgave van

stichting de Klup Twente

Berlagelaan 2

7606 ST Almelo

Telefoon (0546) 536 820

info@deklup.nl

www.deklup.nl

Bedrijvenvrijwilligers 10

Over De Klup Twente 17

Jaarplan 26

Energie 31

Bedankje 32

Colofon

Samenstelling: stichting de Klup Twente

Eindredactie: Hanny ter Doest

Vormgeving: Maaike Kremer

Drukwerk: Herman Media


Participatie

Co-creatie en vernieuwen

Met veel moeite en kracht probeerde de houthakker een

boom om te hakken. Het zweet stond hem op de rug.

Een passant gaf hem de tip om zijn bijl een keer te

slijpen. ‘Daar heb ik geen tijd voor’ zei de houthakker

en hij zwoegde voort.

In crisistijd wordt er te veel gehakt. Slijp uw bijl

maar werk ook samen. Want met een scherpe bijl en

samenwerking komt u in een ‘flow’ en gaat de boom

ook om.

Alstublieft. Al weer ons vijfde maatschappelijk jaarverslag.

Ook dit keer representatief en kleurrijk, maar

wel anders van opzet. In de voorgaande jaarverslagen

deden de coördinatoren uitvoerig verslag over het

verloop en het resultaten van de activiteiten. Die ´verslaglegging´

doen we al 2 jaar door elk kwartaal ons

magazine SCHIK uit te brengen. In SCHIK is van alles

te lezen en te zien over activiteiten en inspanningen

van De Klup Twente. Naast SCHIK nog een keer verslag

doen, is dubbel werk in een tijd waarin de aandacht

beter kan gaan naar de uitvoering van activiteiten,

ondersteuning van vrijwilligers en mensen met een

beperking. Daarom begint ons jaaroverzicht met

onderwerpen en ontwikkelingen binnen de organisatie

en eindigt het met een bundeling van 4 SCHIK´s waarin

u onze activiteiten terug kunt vinden en alle andere

maatschappelijke doelen van De Klup Twente.

De sector waarin De Klup Twente zich bevindt, verandert

in een enorm hoog tempo. Door de transities AWBZbegeleiding,

Jeugdzorg en de WMO, omdat doelgroepen

veranderen en door meer en meer toepassingen van ICT

mogelijkheden voor maatschappelijke functies (social

media, ehealth). Daarnaast zorgt de economische crisis

voor enorme gemeentelijke bezuinigingen in een tijd

dat steeds meer verantwoordelijkheden komen te liggen

bij gemeenten en burgers. Gemeenten willen meer

en meer afrekenen op het gewenste maatschappelijk

effecten.

Om ons hoofd boven water te houden, zijn we als

organisatie ons gaan richten op samenwerking, op

netwerken, co-creatie en vernieuwen. We willen

beter zichtbaar zijn en zichtbaar beter. We betrekken

bewust en in toenemende mate burgers en bedrijven

bij onze vernieuwingen en willen daarmee bereiken dat

onze Klup en missie ook hun Klup en missie worden.

Want zo realiseren we nog meer participatie, is onze

overtuiging. De ‘vrije tijdsactiviteiten’ van de stichting

zijn daarom, in tegenstelling wat sommige gemeenten

nog denken, lang niet meer louter ‘ontmoeten en/

of het ontspannen’ van mensen met een beperking.

Bij onze activiteiten draait het vooral participatie,

empowerement en actieve burgers. Om dat goed over

het voetlicht te krijgen was 2012 ook het jaar van heel

veel lobbyen, communiceren, netwerken, opzetten van

samenwerkingsverbanden en meedenken in allerlei

werkconferenties (over eigen kracht) met gemeenten.

5


Ook is er in 2012 meer ervaring opgedaan in het genereren

Ook werden in deze bizarre tijd heel veel nieuwe

activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd met ‘externe’

gelden. Voor het FUN-IE-FIT bijvoorbeeld, ontving

De Klup Twente geen subsidie maar verzamelden

we tonnen in. Ook het busvervoer door vrijwilligers

moest worden verbeterd. Bij dat alles moest ook de

Het jaar

2012

van extra middelen en in het samenwerken met andere

organisaties. De co-creatieve werkwijze bij de ontwikkeling

van nieuwe maatschappelijke activiteiten met bedrijven en

organisaties was zeer succesvol. Een hoogstandje is de

totstandkoming van het FUN-IE-FIT. Dat was een complexe

uitdaging waar organisaties, scholen en bedrijven de

organisatie worden aangepast vanwege (aankomende)

technische mogelijkheden samen in kaart brachten,

nieuwe activiteiten en projecten.

In 2012 werd meer werk gemaakt van de kerntaken waarbij

innovatieve ideeën lieten opborrelen, om van daaruit

de resultaten (de outcome) zijn:

tot oplossingsgerichte en gedragen acties over te gaan.

Een indrukwekkende lijst, maar al die inspanningen

Resultaat is dat door FUN-IE-FIT meer dan 90 bedrijven /

waren (en zijn) noodzakelijk omdat wij als De

- voorkomen dat mensen met een beperking niet

organisaties / burgers betrokken werden bij onze stichting.

Klup Twente zoveel mogelijk de eigen broek willen

deelnemen aan sport, cultuur en andere

Onze ervaring is dat deze werkwijze een bron van inspiratie

ophouden, een sluitende exploitatie nastreven en willen

maatschappelijke activiteiten;

is voor iedereen, betrokkenheid realiseert en kansen biedt

anticiperen op de vele veranderingen en de gevolgen

- het vergroten de maatschappelijke participatie

voor een gezamenlijke aanpak van meer maatschappelijke

van bezuinigingen die met name onze doelgroep treft

(inclusie);

uitdagingen of vragen.

of gaat treffen.

- het vergroten van zelfredzaamheid van mensen met

een beperking;

Met onze activiteiten in 2012 als het inclusiewerk zoals

Gelukkig zien we als De Klup Twente kansen in de

- meer burgers en bedrijven voor betrekken voor

dat nu in de gemeente Wierden en Tubbergen wordt

veranderingen, komen we in beweging en werken we

maatschappelijke inzet en vrijwilligerswerk.

uitgevoerd en de sociale vaardigheidstrainingen in het

aan vernieuwingen. De ´gekte´ vroeg heel veel van het

Meester Siebelinkhuis spelen we in op veranderingen. De

kleine team van professionals en de vrijwilligers, maar

Het werken aan deze doelstellingen moet in deze beroerde

nieuwe activiteiten zijn voor gemeenten belangrijk nu

alle inzet loonde in 2012 optimaal. Er was regelmatig

Al met al was 2012 een goed jaar, met als resultaat

tijd bij gemeenten blijvend onder de aandacht worden

de begeleiding van mensen met een lichte verstandelijke

sprake van een soort ‘flow’, wanneer inspanningen

nieuwe activiteiten en diensten met veel toekomst-

gebracht. Onder het motto ‘Zichtbaar Beter’ is in 2012 dan

beperking hun verantwoordelijkheid wordt. Het nieuwe

werden beloond met mooie resultaten. Maar de

perspectief, in zowel inhoudelijke als financiële zin.

ook intern nagedacht over de vraag hoe we ons resultaat

aanbod bij De Klup Twente wordt uitgevoerd door

hectiek van 2012 maakte het ook lastig om een goede

Dat is in deze tijd een bijzondere prestatie te noemen.

op een onderscheidende wijze aan gemeenten en andere

vrijwilligers en het voorkomt dat mensen met een lichte

balans te vinden tussen hard werken in de uitvoering,

Zo´n bijzondere prestatie kan alleen met gemotiveerde

betrokkenen kunnen laten zien. Zo werd o.a. besloten dat

verstandelijk beperking te snel een beroep gaan doen op

creatieve oplossingen en toepassingen ontwikkelen en

en betrokken medewerkers en vrijwilligers die kansen

we in ons magazine SCHIK de maatschappelijke effecten

dure zorg!

aandacht voor elkaar. We begeven ons door de hectiek

herkennen in veranderingen, zelf in beweging komen,

beter zichtbaar maakten met ‘maatschappelijke stempels’

soms op de grens van het aanvaardbare en we zullen

er de komende tijd dan ook voor moeten waken dat

aan de slag gaan met nieuwe uitdagingen en niet te

vergeten… het vertrouwen hebben in de bestuurder

met bijbehorende authentieke en oprechte verhalen

over ieders inzet. Op deze wijze worden financiers en

Financiële koers

we niet ‘oververhit´ raken. Het moet haalbaar en leuk

met zijn Raad van Toezicht.

andere betrokken 4 keer per jaar geïnformeerd over onze

blijven! Een geruststellend signaal is, dat er ondanks

activiteiten en ondersteuning. Ook werden Facebook

Sinds 2011 volgt de stichting een koers die de kosten

deze structurele drukte, er toch nauwelijks sprake was

Ik prijs me gelukkig met deze collega’s.

en Twitter hiervoor regelmatig ingezet. We hopen daar

moet terug brengen en de verdiensten moet vergroten.

van ziekteverzuim en ook bleef het aantal vrijwilligers

het komende jaar nog meer verdieping aan te geven en

Aanleiding van de ‘slim bezuinigen koers’ is de slechte

mooi op peil.

Namens alle medewerkers,

daarnaast ook meer aandacht te geven aan een werkwijze

financiële prognose in de meerjarenbegroting 2011-2015.

Jan Anema, Directeur bestuurder

om deze resultaten beter te registreren in kwantitatieve

Sinds het wegvallen van de ID-subsidie, kampen we met

zin.

een structureel tekort. Met het ingezette slim bezuinigen

6

7


eleid, de daarbij behorende acties en met financiële steun

Activiteiten

worden. Dit handboek is bedoeld voor de vaste vrijwilligers,

van de stichting Vrienden van de Klup Twente moet de

die fungeren als soort coach voor de MAS- studenten. Deze

exploitatie van de stichting in 2015 uiteindelijk dekkend

Met de vervoersdienst en haar vrijwilligers is een aanzien-

‘coachvrijwilligers’ ontvangen ook nog een training over

zijn. Na bijna 2 jaar kunnen we stellen dat slim bezuinigen

lijke kwaliteitsslag gemaakt. In 2012 werd elke (nieuwe)

hoe zij het beste deze MAS- studenten kunnen coachen.

werkt. De focus op meer nieuwe maatschappelijke

chauffeur getest in de praktijk door de firma Hofman. Het

ondersteuningsactiviteiten en diensten, het anders

vinden we het belangrijk dat het werk cq. de activiteit

resultaat is een testrapport met daarin de bevindingen

Ook senioren zijn voor ons een belangrijke doelgroep

en omgaan met beschikbare middelen, het realiseren

aantrekkelijk en toegankelijk is. Ook het werven verloopt

over de chauffeur en de aanbevelingen. Verder zijn er in

en daarom zijn wervingsactiviteiten geweest tijdens

van minder huisvestingskosten en het verlagen van de

via de coördinator Vrijwilligerswerk. We krijgen veel

het voorjaar 2 instructieavonden georganiseerd voor alle

de Senioren 62+ beurs. Daar kwamen mensen die met

organisatielasten resulteert in 2013 en in de jaren erna in

vrijwilligers via ons eigen netwerk, maar werken ook samen

chauffeurs door dezelfde firma, waarin de nodige infor-

pensioen/VUT gaan en hun tijd op een andere manier

een (bijna) dekkende exploitatie. Meer informatie hierover

met de vrijwilligersvacaturebanken in de gemeenten

matie is gegeven omtrent veilig vervoeren, vastzetten van

moeten gaan invullen. Dit leverde vooral vrijwilligers voor

is terug te vinden in ons uitgebreid financieel jaarverslag.

waarin we actief zijn.

rolstoelen en rolatoren, etc... Tot slot werd aan vrijwilligers

het vervoer op.

van het vervoer een VOG gevraagd. In 2012 waren dit er 8.

Ook burgers uit de wijk waarin het Meester Siebelinkhuis

Vrijwilligerswerk

In het afgelopen jaar hebben we ook een aantal keren te

maken gehad met vrijwilligers en studenten die slecht

gehuisvest is, zijn voor het centrum belangrijk. Ook daar

zijn wervingsacties geweest. Zo werd de vrijwilligersmarkt

functioneerden. De ervaring heeft ons geleerd dat het te

in de Oude Boksschool bezocht. Het ging hier voornamelijk

Het vrijwilligersbeleid van de stichting komt neer op het

lang doorgaan met slecht functionerenden veel energie

om burgers uit de wijk die vrijwilligerswerk moeten gaan

scheppen van voorwaarden voor het vrijwilligerswerk,

vergt van betrokken vrijwilligers en studenten. Vaak komt

doen. Een moeizaam proces van wederkerigheid. Het lever-

het afstemmen tussen werk en vrijwilliger en het werven

het in zo´n lange periode ook niet tot een goede oplossing.

de niet veel vrijwilligers op, wel een aantal interessante

van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn bij ons verzekerd

Mede dankzij de 4 masterclasses van Arcon zijn we ons

contacten.

en krijgen de benodigde opleidingen en in specifieke

nog meer bewust van zaken als verantwoordelijkheden bij

gevallen vergoedingen. Vrijwilligers worden ondersteund

die bij vrijwilligers worden neergelegd, wat te verwachten,

Wij vinden het van groot belang dat er voldoende aandacht

door professionele vakkrachten, de coördinatoren. De

welke eisen kunnen worden gesteld, en hoe lang door te

en waardering is voor vrijwilligers. Zo is er in oktober weer

coördinator vrijwilligerswerk heeft als taak het ‘matchen’

met mensen die niet goed functioneren. De nieuwe kennis

een groot vrijwilligersfeest, dit keer in samenwerking met

van werk met een geschikte vrijwilliger en zo nodig

en gedeelde ervaringen zullen worden gebruikt om het

Preston Palace. Zo’n 200 vrijwilligers hebben hier gebruik

aanpassen van het vrijwilligerswerk. Want bij De Klup

´nieuwe´ vrijwilligerswerk verder vorm en inhoud te geven.

van gemaakt.

480

475

De Klup hecht veel waarde aan veiligheid en vrijwilligers

hebben daarin een belangrijke rol. In ons activiteitencentrum

460

453

468

462

In 2012 was er sprake van een lichte stijging

van het aantal vrijwilligers.

Er zijn diverse speciale wervingsmomenten geweest waar-

is om die redenen i.s.m. de brandweer een thema-avond

brandpreventie aangeboden aan vrijwilligers. De opkomst

viel tegen, zo’n 10 % van het vrijwilligersbestand. De avond

heeft in ieder geval wel veel bewustwording opgeleverd bij

onder de MAS- markt in de burgerzaal van de gemeen-

de aanwezigen alsmede de overtuiging dat het nodig is om

440

te Almelo waar 8 MAS-studenten zijn geworven voor het

FUN-IE-FIT. Inmiddels zijn 4 jongeren begonnen met hun

een vervolg van de preventieavond op te zetten. Samen

met de vrijwilligers die de BHV hebben gevolgd wordt

Aantallen vrijwilligers in de loop der jaren,

MAS- stage op donderdagavond bij de testgroep van het

nu een plan gemaakt voor de brandveiligheid in vooral de

2009 2010 2011 2012

exclusief de bedrijvenvrijwilligers

FUN-IE-FIT. Financiering is gevonden via het Alleato MAS

fonds en er kon een MAS- stagehandboek gerealiseerd

avonduren in het Meester Siebelinkhuis met als doel dat

iedereen weet hoe te handelen in geval van noodsituaties.

8

9


´Bedrijvenvrijwilligers´

Het FUN-IE-FIT is een ander, belangrijk voorbeeld. Dankzij

Verzorgd. Met stichting Verzorgd en Arcon hebben we

deze ‘activiteit’ is nu de oude afgekeurde gymzaal

ook gesproken over samenwerking en aanpassing van

In 2012 zijn we verder gegaan met het ontwikkelen van

getransformeerd tot een hypermodern game- sport- en

het huidige concept van de Speel-O-theek. Er is een

activiteiten in het kader van maatschappelijk betrokken

health centrum met veel potentie voor de toekomst.

projectplan geschreven ‘Speel@theek´ wat uitgaat van

ondernemen. Op de website werd daarvoor een apart

Het FUN-IE-FIT gaat naar verwachting meer inkomsten

een uitgebreide digitale dienstverlening en een plek waar

gedeelte ingeruimd. Er waren giften, maar er werden

opleveren. We verwachten door het FUN-IE-FIT een stijging

ook mensen met een arbeidsbeperking werkzaam kunnen

vooral tal van werkzaamheden uitgevoerd door bedrijven

van het aantal gebruikers en dus van huuropbrengsten.

zijn. In 2013 zal dit tot meer concrete plannen moeten

tegen een maatschappelijk betrokken tarief of er werden

Belangstellenden voor het FUN-IE-FIT als de E-Sportbond

leiden en mogelijk tot een projectaanvraag. Uiteraard

- om niet - eigen medewerkers ingezet. Wij beschouwen

en fysiotherapeuten hebben zich al gemeld en zullen

hebben de verhuizingen en het moeilijk vinden van een

dit allemaal als een maatschappelijke winwin. Een toe-

uiteindelijk gaan bijdragen aan de exploitatie van het MSH

geschikte locatie, de onduidelijkheid geen positief effect

nemend aantal bedrijven wil maatschappelijk betrokken

cq. de stichting.

gehad op de dienstverlening van de Speel-O-theek. Dat is

ondernemen bij ons. Ze geven daarmee uiting aan hun

terug te vinden in de aantallen in de overzichten achterin

verantwoordelijkheid voor de samenleving, maar zien ook

de waarde die het heeft voor hun bedrijf. Daarnaast biedt

het volop kansen voor nieuwe activiteiten. Maar misschien

Speel-O-theek

dit jaarverslag.

FUN-IE-FIT

wel het belangrijkste: er ontstaat meer kennis over en

2012 was een moeilijk jaar voor de Speel-O-theek en haar

acceptatie van onze doelgroep in de samenleving. De

voor ons de motor van nieuwe activiteiten ontdekken

vrijwilligers. Door de tijdelijke en minder uitnodigende

Het FUN-IE-FIT is, na een aanloopperiode van zo´n drie

Klup investeerde daarom veel tijd en aandacht voor deze

en ontwikkelen. Activiteiten die bij kunnen dragen aan

huisvesting en de zoektocht naar een vaste geschikte

jaar, in een tijdsbestek van ruim een half jaar gerealiseerd.

nieuwe ‘vrijwilligers’. In ons magazine SCHIK (zie de bijlage)

de participatie en empowerment van mensen met een

stek was er sprake van onduidelijkheid en geen prettige

Een gigantische klus. Een droom ook, die tot werkelijkheid

is hier veel over te lezen.

beperking en die - niet onbelangrijk - ook nog eens zorgen

werkomstandigheden. Uiteindelijk is er in 2012 een locatie

kwam dankzij veel steun en goede samenwerking met

voor een sluitende exploitatie van de stichting.

bij Arcon in Borne gevonden dankzij de inzet van stichting

maatschappelijk betrokken bedrijven, serviceclubs, fonds-

Projecten

Meester Siebelinkhuis

en, verenigingen, Universiteit Twente, de E-sportbond en

actieve burgers. Het FUN-IE-FIT dient veel belangrijke

maatschappelijke doelen. Met het centrum willen we o.a.

In 2012 liep het succesvolle project lifestylecoach af.

meer beweging en een gezonde levensstijl voor mensen

Een gezonde levensstijl maakt nu onderdeel uit van de

Vanwege het ontbreken van voldoende financiële middelen

bereiken; meer participatie en inclusie, werkgelegenheid

werkzaamheden van de coördinator Sport en Bewegen.

wordt het verbeteren van ons activiteitencentrum Meester

voor mensen met een arbeidshandicap, de leer- en

In het laatste kwartaal van het jaar kwamen er definitief

Siebelinkhuis gefaseerd en met hulp van maatschappelijk

stageplek voor scholieren en studenten en bijdragen

3 andere meerjarige projecten bij. Het gaat om de

betrokken bedrijven gerealiseerd. Met innovatieve plannen

aan nieuwe innovaties op het gebied van e-health en

sportcombifunctionaris, Geluksroute en FUNIEFITonline,

en bijzondere activiteiten. Met professionele PR werd het

e-learning.

inclusief de bijzondere ontmoetingsruimte. Met de

voor bedrijven interessant gemaakt om zich te verbinden

Het FUN-IE-FIT is in alle opzichten uniek en trendsettend.

laatste kon al in het najaar begonnen worden dankzij

aan De Klup Twente. Goed voorbeeld is de samenwerking met

Uniek omdat het in deze vorm nog niet bestaat en

het Skanfonds. De overige drie gingen 1 januari 2013 van

verschillende bedrijven om de hoge energielasten omlaag

trendsettend, omdat het gebruik van exergaming gericht

start. De uitvoering van deze projecten maakt dan ook een

te brengen. Er zijn diverse energiebesparingsmaatregelen

op sociale participatie en empowerment al dan niet via

belangrijk onderdeel uit van het jaarplan 2013.

getroffen en investeringen (o.a. nieuwe verwarmingsketel)

internet, voor kwetsbare groepen nog in de kinderschoenen

gedaan, die de energiekosten van het gebouw omlaag

staat. We vinden het belangrijk dat iedereen deel kan

We zijn er apetrots op dat we het vertrouwen hebben

brengen. Dat kunnen we heel goed gebruiken nu de kosten

nemen aan de gedigitaliseerde samenleving (e-inclusie)

van gemeenten en fondsen. Deze nieuwe projecten zijn

voor energie alleen maar stijgen.

met zijn vele sociale netwerken.

10

11


In 2012 ontvingen we tijdens de jubileumfeestdag van

adem. Er is tot nu toe veel gedaan om in samenwerking

gelukt. Meer dan drie jaar hebben medewerkers Alja van

het landelijke Skanfonds ´onverwacht´ een forse cheque

met andere organisaties meer kinderen te werven. De BSO

der Lek en Vanessa Boode de werkzaamheden van de

voor ons nieuwe game- sport- en healthcentrum en

de Klup is inmiddels een mooie voorziening geworden met

inclusiewerker gevolgd en onderzocht door observaties

konden we starten met het project ‘FUN-IE-FITonline’.

deskundig personeel. Voor de ouders van de kinderen is het

en vele interviews met alle betrokkenen. Het onderzoek

Het project moet er voor zorgen dat het FUN-IE-FIT een

een onmisbare voorziening en biedt vanwege de unieke

strekte zich ook uit tot de gemeente (beleidsafdeling).

gedegen organisatie krijgt om de talrijke doelstellingen

voorzieningen in het activiteitencentrum en de nabij

In het rapport, wat te downloaden is via onze site, is het

te verwezenlijken in een termijn van drie jaar. Dankzij

gelegen stadsboerderij veel aantrekkelijke mogelijkheden

verloop van het inclusiewerk over al die jaren lezen. Over

deze steun kon voor de opstartfase een kwartiermaker/

voor hun kinderen. Voor een sluitende exploitatie moet het

de dilemma’s, over wat goed ging en wat niet. Het waren

coördinator worden aangesteld. Iemand die ervoor

Voor meer financiële middelen werden fondsen aange-

aantal kinderen alleen nog iets stijgen en daarvoor heeft

jaren van vooral doen, evalueren en van leren! Inclusiewerk

zorgt dat iedereen in het FUN-IE-FIT terecht kan, dat

schreven. Zo kon dankzij steun van het Oranje Fonds ook

Marja Scheper (coördinator BSO) de nodige initiatieven

is een specifiek vak gebleken, een vak dat – naar nu blijkt

de organisatie goed draait en dat de voorwaarden goed

ontmoetingsruimte annex social media room gerealiseerd

genomen. In samenwerking met Kinderopvang de Cirkel

- nauw aansluit op de huidige ontwikkelingen binnen zorg

geregeld zijn. Daarbij zijn er financiën voor extra inzet die

worden, geld daarvoor ontbrak nog. Ook werd naar

verwachten we een nieuwe vorm van opvang op te zetten

en welzijn.

nodig voor een sterke pr campagne, met publiciteit- en

andere financiële mogelijkheden gezocht. Deloitte-

die inspeelt op de inclusiegedachte en interessant is voor

Het proces is niet geheel volgens het oorspronkelijke

promotiemiddelen. Hierdoor werd het mogelijk om diverse

accountancy is benaderd met de vraag of het mogelijk

de gemeente. Eind 2012 kwamen de eerste tekenen dat

plan verlopen, maar de maatschappelijke ‘outcome’ met

groepen (gebruikers, pers, sponsoren, fondsen, relaties

was de kosten en investeringen van het FUN-IE-FIT voor

de BSO is ´ontdekt´ door ouders van kinderen met een

betrekking tot de gestelde doelen is des te groter geweest.

et cetera) planmatig en regelmatig te informeren. Ook

BTW-aftrek in aanmerking te laten komen en of hierover

autistische stoornis en kwamen er meer aanmeldingen

Star de weg volgen van het plan bleek ook niet echt

werden functieprofielen ontwikkeld voor de zakelijk leider

de belastinginspecteur zou kunnen worden benaderd.

binnen.

mogelijk. We hadden te maken met een nieuwe manier

en de aan te stellen game-instructeur. Er werd via CAP100

BTW-aftrek heeft een groot financieel voordeel, met

We verwachten komend jaar met of zonder samenwerking

van werken en we waren afhankelijk van de opstelling

gericht gezocht naar mensen met een arbeidshandicap/

het ´vrijkomende geld´ zouden we onder meer dure

de BSO geleidelijk verder uit te bouwen naar meerdere

van organisaties, bedrijven, verenigingen en andere

wajong voor de leuke functie.

investeringen van het klimaatbeheerssysteem op het

dagdelen. Het FUN-IE-FIT is dan operationeel en zal

betrokkenen.

dak van het FUN-IE-FIT kunnen afdekken. Voor deze

zeker een stimulerende factor zijn voor meer kinderen.

Voor een optimale inzet en betrokkenheid van de

constructie zou FUN-IE-FIT bij de stichting Vrienden van

Te meer ook dat we mogelijkheden gaan bieden aan

omgeving van mensen met een beperking, moest draagvlak

de Klup Twente worden ondergebracht. De stichting die

fysiotherapeuten en bewegingsagogen om aan kinderen

gecreëerd worden door de inclusiewerker. De wijze

statutair verbonden is aan de Klup Twente.

met een beperking trainingen / behandelingen te geven.

waarop dit uitgevoerd werd, heeft opmerkelijke resultaten

Daar is nu al concrete belangstelling voor!

opgeleverd. Er kwamen substantieel meer activiteiten

BSO

Inclusiewerk

voor de doelgroep, er werd meer samenwerking met

betrokken organisaties tot stand gebracht, er werden meer

contacten gelegd met bedrijven en dat alles resulteerde in

Na de bezuiniging op de PGB zijn we

substantieel meer inclusieve vrijetijdsbesteding dan stond

met de Twentse Zorgcentra per 1

Voor de zomer is het rapport over het project inclusiewerk

beschreven in het plan. Het inclusiewerk heeft mensen met

januari 2012 ook via Zorg In Natura

gereed gekomen en sloten we met succes hiermee een

een beperking de gelegenheid geboden om eigen sociale

aanbod gaan leveren. Bedoeling en

periode af van ruim 4 jaar ontwikkeling en onderzoek.

netwerken op te bouwen.

verwachting was dat we daarmee

Het was vanaf de start de intentie het project inclusiewerk

extra kinderen zouden krijgen en

inhoud en kwaliteit te geven, te borgen en uit te breiden.

Er is op zowel uitvoeringsniveau als op beleidsniveau ook

daarmee de gewenste omvang

Het moest de toekomstige werkwijze van De Klup

aanzienlijk meer gebeurd dan was voorzien. Dat komt

voor de BSO. Dit bleek in de

Twente worden. Dankzij de goede samenwerking met de

omdat het inclusiewerk richt zich op het beïnvloeden

praktijk niet zo te werken. Het

Hogeschool Arnhem Nijmegen van de afdeling Culturele

van burgers, bedrijven, voorzieningen, verenigingen én

opzetten van een BSO in deze

en Maatschappelijke Vorming & Sociale Studies is dit

gemeenten. Allemaal spelen zij een rol in het mogelijk

onzekere tijd vergt een lange

12

13


naar het meetbaar en zichtbaar maken van inclusieve

Naaste de vaste onderwerpen als begroting en jaarplan

vrije tijdsbesteding. Bij de start van het project is

aangegeven, dat aan die voorwaarde kan worden voldaan

als een passende creatieve sociaal agogische opleiding

mee doet door de inclusiewerker gedurende het proces

in de dagelijkse praktijk te volgen en de effecten ervan

te registreren over meerdere jaren. Het lectoraat van de

Hogeschool Arnhem Nijmegen (CMV) heeft deze taak op

zich genomen. Met hun expertise hebben we onze aanpak

Raad van

Toezicht in

2012

zijn in 2012 in het overleg van de Raad van Toezicht aan

de orde geweest:

- het opstellen van reglement voor de Raad

van Toezicht;

- de financiële koers t.a.v. de bezuinigingen en

ontwikkelingen;

- de gevolgde strategie met betrekking tot de

toekomst van De Klup;

verder weten te ontwikkelen tot een praktische methode,

- de ontwikkelingen t.a.v. nieuwe vormen van

waarbij creatieve middelen worden ingezet om inclusieve

De rol en functie van de Raad van Toezicht is vastgelegd

dienstverlening, zoals de buitenschoolse

vrije tijdsbesteding te realiseren.

in de statuten van De Klup Twente. De Raad van Toezicht

opvang, het FUN-IE-FIT en het inclusiewerk;

De ervaringen die zijn opgedaan bleken zeer waardevol

ziet toe op het bestuur en beleid van de Klup Twente en

- de bezuinigingen en de gemeentelijke ontwikkelingen

en hebben uiteindelijk geresulteerd in een competentie-

fungeert als klankbord voor de directeur bestuurder. De

en de gevolgen die deze maatregelen kunnen

profiel en de methodiek van het inclusiewerk. Met deze

(onbezoldigde) leden hebben geen belangen bij de Klup

hebben voor onze (beoogde) doelgroepen.

kwaliteiten verwachten we inclusie binnen ons aandachts-

Twente als organisatie en de Raad van Toezicht treedt om

gebied nog beter te kunnen realiseren in onze gemeenten.

De goede resultaten in de gemeente Wierden hebben

die reden als onafhankelijk orgaan op.

De Raad van Toezicht maakt gebruik van een gespreid

Een blik vooruit!

er in ieder geval voor gezorgd dat het inclusiewerk in

schema van aftreden, zodat de continuïteit gewaarborgd

diverse gemeenten in Twente een plek heeft gekregen in

blijft. De Raad van Toezicht vergadert ca 4 maal per jaar

Om met minder geld meer mensen beter te kunnen

beleidsplannen. De inclusiewerkbenadering sluit nauw aan

met de directeur bestuurder. Een keer per jaar heeft de

ondersteunen, is het denkbaar dat de 14 gemeenten in

op de vijf kwaliteitsstandaarden voor de uitvoering van

Raad van Toezicht een gezamenlijk bijeenkomst met

Twente de komende jaren gaan kiezen voor het zoveel

WMO plannen van gemeenten.

alle medewerkers. Dit overleg staat in het teken van een

mogelijk ontschotten van alle middelen die beschikbaar

maken van het meedoen van mensen met een beperking

actueel inhoudelijk (strategisch) thema’s. De Klup Twente

zijn en het optuigen van samenwerkingsverbanden (fusies)

op lokaal niveau. Het was dan ook een proces van intensief

Het inclusiewerk werd met steun van het Oranje Fonds, de

conformeert zich aan de bepalingen van de Governance

met andere gemeenten. Ook zal men mogelijk overgaan

communiceren, evalueren en bijsturen op alle niveaus.

provincie Overijssel en de gemeente Wierden gerealiseerd.

code van de Maatschappelijke Ondernemers Groep.

op een meer wijk of locaal gerichte aanpak, waarbij de

Het was ook een omslag in het denken van iedereen,

zeer zwakke buurten de prioriteit krijgen. Verder zal met

waarin niet de belangen van betrokken organisaties

(welzijnsorganisatie e.d.) voorop moesten staan, maar de

belangen van de kwetsbare burger en zijn omgeving. Die

instelling bleek in de praktijk nog wel eens lastig te zijn en

Scholing professionals

In 2012 is er aandacht en verdieping geweest met

In 2012

De Raad van Toezicht bestond in

2012 uit de volgende leden:

hulp van eerstelijns professionals integrale ondersteuning

aan de doelgroep worden geboden volgens het nieuw

ontwikkelde dienstverleningmodel van Almelo, waaraan

De Klup Twente een actieve bijdrage heeft geleverd. Dit

het vroeg om tact van de inclusiewerker.

betrekking tot de veiligheid en ontwikkelingen binnen

model sluit aan op de landelijke ontwikkelingen (Welzijn

onze doelgroep en het vrijwilligerswerk. 6 Personen

Naam

Functie

nieuwe Stijl en de Kanteling) en loopt vooruit op de

Voor de borging – het vervolg - van het inclusiewerk zijn

hebben scholing gehad in bedrijfshulpverlening (BHV), 2

De heer G. Eggermont

Voorzitter

decentralisatie van de AWBZ functie begeleiding. In 2012

twee belangrijke succesfactoren te noemen. De resultaten

personen hebben kennis genomen van nieuwe inzichten

De heer R. Pot

Lid

is dit proces in een fase terecht gekomen waarin concrete

en de samenwerking met de Hogeschool. Gemeenten willen

en richtingen met betrekking tot autisme en 1 persoon

Mevrouw A. Trommel

Lid

afspraken gemaakt konden worden over de wijze van

resultaat zien als het gaat om participatie van hun kwets-

heeft 4 masterclasses gevolgd over nieuwe ontwikkelingen

Mevrouw G. Boom

Lid

dienstverlening, het gezamenlijk organiseren ervan en het

bare burgers. Een deel van de aandacht ging dan ook uit

binnen het vrijwilligerswerk.

De heer R. Zwiers

Lid

verbeteren van een samenhangend aanbod van diensten

14

15


voor kwetsbare inwoners. Dit model of deze werkwijze zal

netwerkbijeenkomsten, die ongetwijfeld ook in 2013 weer

tussen wal (aanbod voor verstandelijk gehandicapten) en

mogelijk in alle gemeenten in Twente worden gehanteerd,

alleen in de uitvoering op locaal niveau zullen er mogelijk

verschillen zijn.

Wat al deze ingrijpende veranderingen precies gaan

inhouden voor een voorliggende voorziening als de Klup

Twente is nog koffiedik kijken. Een uniforme werkwijze is

voor een regionale instelling als De Klup vooralsnog zeer

veelvuldig plaats zullen vinden. Ook laten we via ons blad

SCHIK zien waarin we goed zijn en hoe gevarieerd en groot

ons activiteitenaanbod is.

LVG-ers

Mensen met een IQ boven de 70 (de zogenaamde

schip (regulier aanbod). Ook het gebrek aan specifieke

deskundigheid van personeel is een knelpunt. Begeleiders

die zijn opgeleid om met verstandelijk gehandicapten

te werken, zijn gewend hun cliënten te activeren en te

stimuleren. Maar die aanpak werkt niet bij LVG-ers, die

juist gebaat zijn bij grenzen stellen en een duidelijke

structuur.

Stichting

de Klup

Twente

wenselijk en kostenbesparend, maar of het zal leiden tot

meer activiteiten en ondersteuning voor de doelgroep

Licht Verstandelijk Gehandicapten) die voor het

eerst begeleiding nodig hebben, moeten vanaf 2013

Gelet op deze studieresultaten en ontwikkelingen zien we

daarom voor de komende jaren nog goede projectkansen

Missie en visie

vanuit onze stichting is nog maar de vraag. Dat zal o.a.

aankloppen bij de gemeente. Ze kunnen geen aanspraak

liggen op het terrein van dagbesteding, vrijwilligerswerk,

afhangen welke tactische en politieke beleidskeuzes de

meer maken op AWBZ-zorg. Uit een recent SCP-rapport

maar ook als werkgever, bijvoorbeeld voor zogenoemde

Stichting de Klup Twente is een organisatie die vrije tijd -

gemeente maakt als regisseur en financier van de functie

IQ met beperkingen, blijkt echter dat steeds meer licht

wajongers. Al dan niet op basis van wederkerigheid en in

en vormingsactiviteiten organiseert en ondersteunt voor

begeleiding.

verstandelijk gehandicapten een beroep (gaan) doen op de

combinatie met elkaar.

vooral mensen met een beperking in Twente. De activiteiten

AWBZ-zorg.

worden uitgevoerd door honderden vrijwilligers.

Duidelijk is wel dat De Klup Twente als een meebewegende

Kortom, in 2013 werken we ook aan positieve voor-

en innovatieve organisatie interessant is voor gemeenten.

Vooral mensen met een IQ tussen 70 en 85 zijn heel

uitzichten voor de langere termijn. Zie hiervoor ons jaar-

Als stichting de Klup Twente vinden we dat iedereen de-

Omdat De Klup Twente:

kwetsbaar, omdat zij zich vaak in een minder beschermend

plan verderop in dit jaarverslag.

zelfde kansen moet krijgen op het gebied van vrijetijds-

- goed presteert op het vlak van vrijwilligerswerk;

netwerk bevinden. De afwezigheid van uiterlijke kenmerken

besteding. Het is belangrijk dat iedereen in zijn vrije tijd:

- dagbesteding en nieuwe vormen van ondersteuning

maakt dat de groep vaak wordt overvraagd en overschat.

- zichzelf kan zijn;

biedt die bijdraagt aan een goedkopere `zorg` en aan

Ook wordt vaker misbruik gemaakt van deze groep, omdat

- een gevoel van vrijheid kan ervaren;

de verdere ontwikkeling van de participatie-

de veronderstelling is dat ze zelf de verantwoording

- mensen kan ontmoeten;

samenleving.

kunnen nemen voor hun daden. Het blijkt bijvoorbeeld dat

- de eigen grenzen kan verleggen.

Bij de Klup Twente hanteren we het principe dat vrij-

ze sneller het risico lopen om in het ‘loverboy’-circuit te

Want naast wonen en werken is vrije tijd één van de

willigers de uitvoering doen en dat we onze kerntaken

raken of overgehaald worden tot criminele praktijken.

belangrijkste aspecten van ons leven. In onze samenleving

beter bereiken door een inspirerende en gelijkwaardige

verkeren veel mensen met een beperking in een kwetsbare

samenwerking, met gemeenten, bedrijven, instellingen

Deze jongeren vallen tussen wal en schip. Ze willen niet

positie, waardoor ze hun vrije tijd vaak niet eenvoudig

en fondsen, als belanghebbenden en als toeleveranciers

optrekken met verstandelijk gehandicapten, want daar

kunnen invullen en niet mee kunnen doen in de

van geld en andere middelen. Deze wijze (van besturen)

voelen ze zich te goed voor. Tegelijkertijd schort nogal wat

samenleving.

levert naar verwachting ons meer deelnemers, vrijwilligers,

beroepskrachten en financiers op. Daarin verschillen we

aan de zorg voor deze kwetsbare groep, zo blijkt uit een

recent rapport van de Inspectie voor de gezondheidszorg.

Eigen keuze

van welzijnsinstellingen. We zijn meer faciliterend, met

Op basis van een recente enquête onder 177 zorgaanbieders

De Klup Twente activeert met haar aanbod mensen met

de burger centraal en een sterke rol voor vrijwilligers.

en een bezoek aan zes instellingen, concluderen de

beperking tot participatie. Tijdens de activiteiten werken zij

Ons inclusiewerk is daar een goed voorbeeld van.

inspecteurs dat er heel wat knelpunten zijn, waaronder een

bewust en onbewust aan het leggen van sociale contacten

Het is belangrijk dat gemeenten dit weten! Daarom

te gering aanbod vrijetijdsbesteding voor LVG-ers. Goede

en meedoen in de samenleving. Deelnemers versterken dan

zijn we aanwezig en leveren we een inhoudelijke

besteding van de vrije tijd blijft een lastig probleem. Er is

ook hun creativiteit en zelfstandigheid (empowerement).

bijdragen op en aan de vele beleidsbijeenkomsten en

nog te weinig passend aanbod. LVG-ers vallen nog vaak

Eigen keuze en plezier zijn van wezenlijk belang.

16

17


Daarnaast ondersteunt De Klup Twente actief burgers met

De vrijwilligers

Re-integratie / Wajong

maatschappelijke initiatieven, stimuleert en maakt zij met

Stichting de Klup Twente is een professionele vrij-

Steeds meer mensen die lange tijd werkloos zijn, melden

haar inclusiewerk het mensen met een beperking mogelijk

willigersorganisatie. De vrijwilligers zijn het kapitaal van

zich bij stichting de Klup Twente om op de arbeidsmarkt

om in hun eigen dorp of stad lid te worden van reguliere

De Klup Twente. Zonder hen zouden al die activiteiten niet

te re-integreren. Deze groep vrijwilligers wil bij De Klup

clubs en verenigingen – zeker als dat de kwaliteit van leven

kunnen worden uitgevoerd. De vrijwilliger heeft binnen

Twente weer werkritme opbouwen en werkervaring

van de betrokkenen verbeterd. Het motto is: ‘Gewoon als

vastgestelde kaders een grote mate van zelfstandigheid

opdoen. De resultaten zijn heel bemoedigend. Deelnemers

het kan, speciaal als het moet’.

om de activiteiten die hij/zij begeleidt vorm te geven.

doen nieuwe sociale contacten op, zitten na verloop van

Kerntaken

De Klup Twente staat borg voor kwaliteit en een

verantwoorde manier van werken met de deelnemers.

tijd zichtbaar beter in hun vel en een aantal mensen vindt

zelfs, na werkzaam te zijn geweest bij De Klup, weer een

In 2009 zijn de kerntaken in de statuten geactualiseerd

Vrijwilligers worden daarom gecoacht door coördinatoren

betaalde baan.

en aangevuld met de kerntaak die zich richt op het

en er is er een handboek voor vrijwilligerswerk. De

De organisatie investeert in deze groep vrijwilligers door

betrekken van maatschappelijk betrokken bedrijven bij

coördinator vrijwilligerswerk ziet bovendien toe op

veel persoonlijke aandacht en nauwe samenwerking

onze activiteiten.

naleving van de afspraken.

met de trajectbegeleiders. Ze ziet het bieden van

werkervaringsplaatsen aan mensen die weer aan de slag

De statutaire doelen (kerntaken) van de stichting:

Belangrijke uitgangspunten van ons

willen als een belangwekkende, maatschappelijke bijdrage.

1) het bevorderen van vrijetijdsactiviteiten voor mensen

vrijwilligersbeleid zijn:

Dit jaar is 1 persoon met een Wajong werkzaam bij de

met een beperking binnen reguliere organisaties en

- de vrijwilliger kan de weg naar ons vinden;

stichting. Het streven van de organisatie is om de extra

verenigingen;

Hellendoorn, Rijssen/Holten. We hanteren als uitgangs-

- de vrijwilliger kent de doelstellingen, visie en missie

kosten gesubsidieerd te krijgen.

2) het bieden van specifieke vrijetijdsactiviteiten voor

mensen met een ernstige beperking;

punt lokaal wat lokaal moet en regionaal wat regionaal

kan. We bundelen onze krachten met vrijwilligers en

van de organisatie en voeltzich thuis en veilig bij

De Klup Twente;

Personeel

3) het bieden van advies en ondersteuning ten

andere instellingen om activiteiten uit te voeren en te ont-

- de vrijwilliger heeft de kennis om deelnemers

Binnen de missie en de kaders is de directeur

aanzien van vrijetijdsactiviteiten aan mensen met

wikkelen waardoor mensen met een beperking kunnen

betrokken, kundig en accuraat te ondersteunen;

van de Klup Twente verantwoordelijk voor:

een functiebeperking;

blijven meedoen. Zo nodig met een regionale functie,

- de vrijwilliger kan zijn kennis, interesses en passies

- Strategisch en financieel beleid ontwikkelen

4) het bieden van een diversiteit aan mogelijkheden van

omdat de vraag per gemeente meestal te klein is om

zodanig kwijt bij de activiteiten, dat dit een

en realiseren

vrijwilligerswerk en maatschappelijk ondernemer-

voldoende keuzevrijheid te realiseren.

meerwaarde is voor zichzelf en de deelnemer;

- Continuïteit en ontwikkeling bevorderen

schap;

5) het versterken van de positie van mensen met een

Doelgroep

- De vrijwilliger voelt zich gesteund en heeft een band

met anderen in de organisatie.

- Organisatie aansturen

beperking in de vrije tijd in de regio Twente alsmede;

De doelgroep bestaat uit kinderen, jongeren, ouderen,

Jan Anema is directeur bestuurder van de stichting.

6) het verrichten van al hetgeen in de ruimste zin met

allochtonen en autochtonen, mensen met lichte, ernstige

Een omvangrijk team vrijwilligers als dat van De Klup

Hij geeft leiding aan de organisatie, die verder bestaat

het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband

en matige beperking, thuiswonenden, bewoners van

Twente vraagt expertise, tijd en aandacht. De Klup

uit 13 beroepskrachten (5,93 fte, inclusief buitenschoolse

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de

gezinsvervangende tehuizen en begeleid zelfstandig

Twente investeert in haar onbezoldigde medewerkers met

opvang), merendeels met een parttime dienstverband.

ruimste zin van het woord.

wonenden.

persoonlijke aandacht en een persoonlijke benadering. Er

In het organogram in bijlage 2 vindt u onze organisatie

Om een indicatie te geven van de omvang: het Centraal Plan

is ook jaarlijks een feestavond voor vrijwilligers, er is een

schematisch weer gegeven. Het laat zien dat we

Werkgebied

Bureau stelt 10 tot 17 procent van de bevolking bestaat uit

‘zelfstandig’ wonende mensen met een functiebeperking.

kaartje op de verjaardag. Deze attente houding maakt dat

De Klup Twente een grote ‘harde’ kern medewerkers heeft

een platte organisatie zijn met een centrale rol voor

directeur en coördinatoren. We huren structureel

De Klup Twente biedt aan de volgende gemeenten in

Dat kan een lichamelijke of verstandelijke beperking zijn.

die zeer loyaal is. Het lukt daardoor ook goed om nieuwe

ondersteuningsdiensten in voor de automatisering, de

Twente activiteiten en ondersteuning aan: Almelo, Twente-

Meer informatie over aantallen en deelname zie verderop

vrijwilligers te enthousiasmeren voor bestaande en nieuwe

financiële- en personele administratie en Arbozaken.

rand, Tubbergen, Wierden-Enter, Hof van Twente, Borne,

in dit verslag.

activiteiten.

18

19


Organisatievisie

slagvaardiger worden, wordt ons ondernemerschap

Activiteiten

- vorming en educatie

Met onze diensten willen we mensen met een beperking

en acquisitievermogen versterkt en daarmee ook onze

Het gevarieerde aanbod van meer dan 50 activiteiten

- kunst en cultuur

helpen met hun vrije tijdsbesteding en het meedoen daarin.

financiële positie en zekerheid. Hierbij maken we vooral

sluit in alle opzichten goed aan op de vraag naar vrije

- sport en bewegen

Door hun o.a. ontplooiingsmogelijkheden aan te bieden die

gebruik van moderne ICT-toepassingen, waardoor de

tijdsbesteding. Die vraag is zeer divers. Om die reden

- recreatie, evenementen en vakanties

hun zelfredzaamheid vergroten. We richten ons daarbij op

organisatiekosten tot een minimum worden beperkt.

hanteren we de aandachtsgebieden:

- voorzieningen en projecten

de werkelijke (ondersteunings) vraag in plaats van een

aanbod dat de vraag stuurt. Ons aanbod is innovatief en

Inkomsten

eigentijds. We willen dat mensen met een beperking ook

Om activiteiten te kunnen organiseren is natuurlijk geld

aan nieuwe trends en ontwikkelingen mee kunnen doen.

nodig. Er zijn drie bronnen van inkomsten.

Verder stimuleert De Klup Twente burgers tot vrij-

willigerswerk en ‘verleiden’ bedrijven tot maatschappelijk

1. Bijdragen van onze deelnemers / leden

betrokkenheid. We zijn actief als het gaat om het benutten

Elke deelnemer betaalt een basiscontributie en een

van ideeën en talenten van burgers en van mogelijkheden

bijdrage in de kosten van de activiteiten waaraan hij of

van bedrijven. Daar ligt immers een kapitaal aan kennis

zij deelneemt. De bijdrage is gebaseerd op de concrete

waaruit waardevolle en vernieuwende activiteiten kunnen

kosten voor de activiteit. Dus exclusief personeelskosten,

komen. We zorgen er voor dat er passende ondersteuning

huisvesting, inzet vrijwilligers enzovoort.

is voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

2. De subsidie van de gemeenten

Onze dienstverlening is statutair vastgelegd in kerntaken.

Jaarlijks ontvangen we van zeven gemeenten uit Twente

De gestelde kerntaken (maatschappelijke vragen) zijn /

subsidie voor kosten als huisvesting, vrijwilligers, personeel

worden door hoog opgeleide coördinatoren in activiteiten,

en organisatie. Dankzij deze bijdragen kunnen deelnemers

projecten en vormen van ondersteuning vertaald en

kiezen uit een breed scala activiteiten. Naast deze reguliere

aangestuurd. De coördinatoren zijn verantwoordelijk

ontvangen we projectsubsidie van gemeenten voor het

voor de prestaties, kosten en opbrengsten. De uitvoering

uitvoeren van een bepaald project. Deze subsidies zijn

laten we waar mogelijk over aan autonome lokale teams

kostendekkend.

van vrijwilligers en studenten. Zij worden bij het invullen

en aanbieden door professionals op maat ondersteund.

3. Sponsoring, fondsen en maatschappelijk

Hierdoor wordt de professionaliteit van ons ten volle

betrokken ondernemen

benut en wordt het oplossend vermogen, de creativiteit

Vanwege de bezuinigingen is deze derde geldstroom

en de betrokkenheid van vrijwilligers (burgers) en

in toenemende mate noodzakelijk. Het is daarom extra

het ‘eigenaarschap’ optimaal gestimuleerd. Hierdoor

verheugend dat het bedrijfsleven steeds beter de weg

stimuleren we betrokkenheid en borging.

vindt naar ons. Bedrijven schenken niet alleen geld, maar

stellen ook middelen en menskracht beschikbaar. We

De coördinatoren activiteiten en hun lokale teams in de

bieden hen momenteel verschillende mogelijkheden voor

regio worden ondersteund op het gebied van huisvesting,

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

vrijwilligerswerk, de administratie, de sponsoring, de

fondswerving en PR vanuit ons kantoor aan de Brugstraat.

Omdat we op deze terreinen aan kwaliteit winnen en

20

21


Almelo

Borne

Hellendoorn

Rijssen-Holten

Tubbergen

Twenterand

Wierden

Overige

totaal

Toelichting

overzichten

gemeenten

Overzicht aantallen per

maatschappelijke vraag

Stichting de Klup Twente verplicht zich tot

het leveren van de activiteiten en prestaties

die behoren tot de volgende maatschappelijke

vragen:

1) Voor mensen met een verstandelijke beperking

ontwikkelen en organiseren van mogelijkheden binnen

het reguliere georganiseerde vrijetijdsaanbod, zodat

deze mogelijkheden zowel in kwaliteit als in aantal

worden verbeterd

2) voor mensen met een verstandelijke beperking die

niet deel kunnen nemen aan reguliere activiteiten

zelf ontwikkelen en organiseren van activiteiten

3) stimuleren dat mensen met een verstandelijke

beperking gebruik kunnen maken van nietgeorganiseerde

vrijetijdsvoorzieningen (zoals winkels,

zwembad, bibliotheek, cultuur), inclusief de Speel-otheek

4) stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk

ten behoeve van vrijetijdsbesteding van mensen met

een verstandelijke beperking

22

Overzicht registratieaantallen

van de maatschappelijke vragen

1, 2 en 3

Stichting de Klup Twente hanteert een eenvoudig

registratiesysteem per maatschappelijke vraag ,

dat de volgende informatie geeft:

- het aantal en de aard van de activiteiten;

- het aantal bijeenkomsten per maatschappelijke vraag;

- het aantal deelnemers per aandachtsgebied per

activiteit en per maatschappelijke vraag;

- het aantal vrijwilligers.

Leden nemen per week gemiddeld aan twee

activiteiten deel. De plaats waar de activiteiten

plaatsvinden, hangt onder meer af van de

volgende factoren:

- de aard van de activiteit;

- de woonomgeving van de deelnemer;

- de doelstelling van de activiteit.

Het overzicht op de volgende pagina’s geeft de aantallen

weer per maatschappelijke vraag. Vrijwilligers zijn hier

niet in meegenomen.

vraag 1

vraag 2

vraag 3

totaal

Almelo

2362

10821

1219

14402

1. vraag Overzicht 2

292registratieaantallen 30

16

11deelnemers 74 per 68 gemeente

43

Almelo

Borne Hellendoorn Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Overige

vraag per 3 maatschappelijke 94

4 vraag 6 inclusief 12

28vrijwilligers

27

39

vraag 1

vraag 4

vraag 2

vraag 3

vraag 1

vraag 4

vraag 2

vraag 3

vraag 4

320

280

320

240

280

200

240

160

200

120

160

80

120

40

80

0

40

vraag 1

320

280

240

200

160

120

80

40

0

72

224

292

Almelo

94

72

224

292

94

224

72

5

13

5

12

8

7

Borne

30

16

Hellendoorn

11

Rijssen-Holten

4

6

12

5

13

5

12

8

7

30

16

11

4

13

5

6

12

0

3.

totaal

Overzicht

14402

verdeling

1437

729

productietotaal

731

3975

per

3634

gemeente

2912

vraag 1 vraag 2 vraag 3 vraag 4

per maatschappelijke vraag

187

1152

vraag 198

vraag 1437 2

vraag 3

totaal

vraag 1

vraag 2

vraag 3

Borne

12

7

23

11

51

74

Tubbergen

28

11

51

74

28

51

4

52

68

Twenterand

27

4

52

68

10821

1152

484

419

3337

2929

vraag 1 vraag 2 vraag 3 vraag 4

135

Almelo

484

2362110

10821729

1219

14402

5

Almelo

Borne Hellendoorn

vraag 1 vraag 2 vraag 3 vraag 4

Almelo

2362

1219

Hellendoorn

244

Borne

419

187 68

1152 731

98

1437

Borne

187

98

Rijssen-Holten

Hellendoorn Rijssen-Holten

135

vraag 1

vraag 2

vraag 3

totaal

2362

244 10821

1219

14402

110

68

Tubbergen

344

Hellendoorn

3337

294135

3975484

110

729

Twenterand

vraag 1 vraag 2

177

715

Rijssen-Holten

2929

1337

528

3634

244

419

860

2912

68

731

vraag 1 vraag 2

8

Wierden

Tubbergen

187

344 1152

1115

Tubbergen

703

344 15

3337 1833

294

3975

98

1437

294

Overige

11

27

52

5279

Twenterand

21182

3192 177

29653 2929

528

3634

vraag 1 vraag 2

4

19

38

43

Wierden

39

19

38

43

Wierden

715

1337

860

2912

39

38

19

21 550

totaal

17 227

30

78

153

475

21

Overige

550

totaal

17 227

30

78

153

475

21 550

Overige

1115

703

15

1833

vraag 1 vraag 2

Almelo

Borne

Hellendoorn

Rijssen-Holten

Tubbergen

Twenterand

Wierden

Overige

vraag 3

Almelo

Borne

Hellendoorn

Rijssen-Holten

Tubbergen

Almelo Twenterand

Borne Wierden

Hellendoorn Overige

Rijssen-Holten

Rijssen-Holten

Tubbergen Almelo

Twenterand Borne

Wierden Hellendoorn

Overige Rijssen-Holten

Tubbergen

Twenterand

Wierden

Tubbergen Twenterand

Overige

Wierden

Twenterand Wierden Overige totaal

135

244

344

177

715

484 177

419 715 3337 1115 2929 5279 1337

110

68

1337

294

703

528

21182

860

729

731

3975

3634

2912

528

860

15

3192

totaal

1833

17

78

30

Almelo

Borne

Hellendoorn

Rijssen-Holten

Tubbergen

227

475

totaal

5279

21182

3192

29653

Almelo

Borne

Hellendoorn

Rijssen-Holten

Tubbergen

Twenterand

Wierden

Overige

153

29653

Overige

1115

703

15

1833

totaa

5279

21182

3192

29653

Almelo

Borne

Hellendoorn

Rijssen-Holten

Tubbergen

Twenterand

Wierden

Overige


2. Overzicht productietotaal per maatschappelijke vraag

en per aandachtsgebied

Maatschappelijke vraag 1. Ontwikkel en organiseer voor mensen met een verstandelijke beperking mogelijkheden

in het reguliere en georganiseerde vrijetijdsaanbod, zodat deze zowel in kwaliteit als in aantal worden verbeterd.

aandachtsgebied activiteit frequentie deelnemers producten

kunst & cultuur eetcafé 19 1 19

kunst & cultuur Muziekband 42 6 194

recreatie & evenementen Funklup Tubbergen 11 6 25

sport & bewegen bowlen 43 19 564

sport & bewegen fitness 40 8 233

sport & bewegen fitness Wierden 42 6 210

sport & bewegen Wedstrijd zwemmen Almelo 40 30 997

sport & bewegen Wedstrijd zwemmen extra training 44 10 353

sport & bewegen Zwemlessen Almelo 40 26 582

sport & bewegen Zwemlessen Delden 42 51 1766

vorming & educatie sociale Activering 43 0 333

totaal 153 5279

Maatschappelijke vraag 2. Ontwikkel en organiseer voor mensen met een verstandelijke beperking, die niet binnen

het reguliere en georganiseerde vrijetijdsaanbod terecht kunnen, mogelijkheden ten behoeve van ontspanning,

ontmoeting, activerend, minder eenzaam, sociale controle, enz...

aandachtsgebied activiteit frequentie deelnemers producten

kunst & cultuur bloemschikken 5 27 225

kunst & cultuur countrygroep 43 18 587

kunst & cultuur creatief 43 10 370

kunst & cultuur dansen 40 67 2045

kunst & cultuur darten / Biljarten 40 25 836

kunst & cultuur Modelbouw 43 9 356

kunst & cultuur toneel 43 12 496

kunst & cultuur Workshops creatief 7 x 5 30 231

projectmatige activiteiten Inloophuis 0 26 0

recreatie & evenementen Disco 10 141 1363

recreatie & evenementen Disney Parijs 1 90 90

recreatie & evenementen Evenementen 1 84 84

recreatie & evenementen Instuif 41 64 2536

recreatie & evenementen Instuif / Startersgroep 43 11 427

recreatie & evenementen Kinderklup / Tienerklup 43 30 1039

recreatie & evenementen Kinderklup Tubbergen 19 6 85

recreatie & evenementen Koken 43 15 524

recreatie & evenementen Kook- en Creaclub Enter 22 7 140

recreatie & evenementen MLK / ZMLK weekend 1 31 31

recreatie & evenementen Ouderensoos Almelo 42 6 234

recreatie & evenementen Ouderensoos Borne 22 10 212

recreatie & evenementen Vakantiedagopvang 2 x 3 28 126

recreatie & evenementen Zaterdagavondsoos 10 74 699

sport & bewegen badminton 40 7 280

sport & bewegen Kennismaken met sport 43 14 510

sport & bewegen Klavertje 4 toernooi 1 4 4

sport & bewegen niet van toepassing 4 4 16

sport & bewegen recreatie zwemmen Almelo 40 70 2496

sport & bewegen recreatie zwemmen Tubbergen 40 45 1731

sport & bewegen recreatie zwemmen Vriezenveen 40 30 1182

sport & bewegen schaatsen 43 3 60

sport & bewegen special Olympics 1 33 33

sport & bewegen sport Colckhof 43 10 132

sport & bewegen sportmix 28 49 896

sport & bewegen Wandelklup DWS 10 23 381

sport & bewegen Zaalvoetbal 42 10 381

vormig & educatie Koken 43 14 530

totaal 550 21182

Maatschappelijke vraag 3. Maak mensen met een verstandelijke beperking vertrouwd met de mogelijkheden in

de ‘niet georganiseerde reguliere vrije tijd’ en stimuleer hen daar gebruik van te maken, zodat de mogelijkheden

om zo onafhankelijk deel te nemen in en om het huis toenemen, zowel in kwaliteit als in aantal.

aandachtsgebied activiteit frequentie deelnemers producten

recreatie & evenementen Funklub Wierden 43 15 614

recreatie & evenementen Soos Westerhaar 43 5 215

recreatie & evenementen Stapgroep 10 26 247

Speel-O-theek speel-O-theek 60 133 160

vorming & educatie computercursus 43 46 1757

vorming & educatie eetcafé 19 11 199

totaal 227 3192

Organogram stichting De Klup Twente 2012

Administratie /

Secreatariaat

- Hans van Riet

- Ellen Perik

Raad van Toezicht

- Controle directiebestuurder

- Goedkeuren jaarplan / begroting

- Controle op de financiële uitgaven

- Waarborgen van de integriteit van de stichting

- Toezien op het realiseren van de maatschappelijke

doelstellingen

Financiële administratie

- Administratiekantoor Essink

Directeur bestuurder

Jan Anema

- Strategisch en financieel beleid ontwikkelen

Automatisering

- Novuss ICT

en realiseren

- Continuïteit en ontwikkeling bevorderen

Jolanda Overdorp

- Aansturing activiteiten MSH

met vakkrachten

- Bowlen Wierden *

- Fitness Wierden en Enter *

- Stapgroep Hek *

- Coördinatie

Vrijwilligerswerk

- Evenementen

Ellen Perik

- Leefstijlcoach

- Recreatie zwemmen Almelo

- Wedstrijdzwemmen Almelo

- Zwemlessen Almelo

- Recreatie zwemmen Tubbergen

- Recreatie zwemmen Vriezenveen

- Zwemlessen Deldeno

- Schaatsen

- Vervoer

- Bowlen Rijssen *

- Vakanties

* gedeeltelijk

- Fitness Almelo

- Wandelklup + voor rolstoelers *

- Funklup Tubbergen *

- Sport De Colckhof *

- Special olympics

- Sportmix

* gedeeltelijk

PR&Communicatie

tijdschrift SCHIK /

Sponsoring en MBO

- Hanny ter Doest

- Hans van Riet

Vrijwilligerswerk

& Studenten

- Jolanda Overdorp

Beheer / regie gebouwen /

Zakelijk leider FUN-IE-FIT

- Hans van Riet

Marja Scheper

- Inclusiewerk

- Funklup Wierden met

vakkracht

- Bowlen

- Fitness Wierden en Enter *

- Stapgroep Hek *

- Kook en creaklup Enter *

- Maatjes via Vrijwillige

thuiszorg

- Spelsoos kinderen Klaampe

- Special Kidsclub Tubbergen

- Speel-O-theek met

vakkracht

- BSO met beroepskrachten

* gedeeltelijk

24

25


gaat uit van de gedachte zoveel mogelijk op eigen kracht

Van de stichting wordt verder verwacht dat zij samen

6. Uitvoering geven sportcombinatiewerk

Jaarplan

2013,

werken aan de

succesfactoren

van de Klup

Twente

en alleen waar nodig met lichte en gerichte onder-

steuning van een professional. Voor de periode 2014-

2016 worden er (project)subsidies aangevraagd bij

de gemeenten Hof van Twente, Hellendoorn en Rijssen-

Holten voor uitvoering inclusiewerk 2014-2016.

2. Sociale vaardigheidstrainingen /

empowerment

- De Klup Twente zet in op het ontwikkelen van meer-

dere vormen van trainingen sociale vaardigheid en

empowerment samen met studenten CMV / SPH en

bedrijven. Het FUN-IE-FIT wordt daar o.a. voor ingezet.

3. Ontwikkeling dagbesteding arrangementen

met betrokken de Geluksroute verder gaat ontwikkelen.

5. Uitvoering geven aan FUN-IE-FITonline

- Dankzij een flinke subsidie van het Skanfonds is De

Klup Twente in de gelegenheid gesteld om in de komende

drie jaar de organisatie voor het splinternieuwe FUN-IE-

FIT op te zetten, er een bruisend en rendabel centrum

van te maken. Door de financiële injectie van het Skanfonds

kunnen we onder meer een FUN-IE-FIT instructeur

aantrekken (medewerker met een fysieke beperking),

mensen met een beperking banen bieden in de sfeer van

onderhoud, een gedegen pr en communicatieplan

maken en uitvoeren. Voor dit project ligt er een uitgebreid

plan van aanpak. De Klup Twente verwacht

- De gemeenteraad van Almelo heeft besloten dat één

van de nieuwe sportcombinatiefunctionarissen bij De

Klup Twente gestationeerd moet worden. Daarmee

heeft ze de toekomst van de succesvolle Sportmix en

lifestyle veilig gesteld. De functie gaat worden bekleed

door Ellen Perik, die tot 1 januari 2013 coördinator

Sport en Bewegen was. De taken van Ellen verschuiven

meer naar het ondersteunen en adviseren van het

onderwijs en ze blijft Sportmix onder haar hoede

houden. Een deel van de werkzaamheden van Ellen

wordt overgenomen door Kirsty Lansink.

Passende werkwijze en

arrangementen

- Zoals het er nu uit ziet, is er voor nieuwe cliënten in

2014 geen vergoeding voor dagbesteding meer mogelijk.

De AWBZ stopt dan. Omdat de begeleiding pas in 2015

met het FUN-IE-FIT nieuwe vormen van dienstverlening

te ontwikkelen.

overgaat naar gemeenten, maakt dagbesteding nog geen

Geplande activiteiten en ambities 2013

deel uit van het WMO pakket. Gemeenten zijn dus niet

verplicht om burgers met een beperking op dit vlak te

1. Inclusiewerk

compenseren en zelf een vorm van dagbesteding aan

- Eindpresentatie was in laatste kwartaal 2012 gepland,

te bieden. Daarom heeft de Tweede Kamer aangedrongen

maar moest als gevolg van de uitzonderlijk drukke

om een oplossing te vinden om die nieuwe cliënten

werkzaamheden en de gewenste ontvanger van het

adequate zorg te bieden. Hierover moet binnen een half

rapport iets worden uitgesteld. Een bijzondere

jaar duidelijkheid zijn. De Klup Twente ziet kansen voor

presentatie van het rapport Inclusiewerk wordt

oplossingen.

afgestemd met financiers. Het rapport zal aansluitend

persoonlijk worden overhandigd aan alle wethouders en

4. Uitvoering geven aan Geluksroute

andere betrokkenen uit onze regio;

- De gemeente Almelo heeft de coördinatietaken voor

- De Klup Twente wil de samenwerking met Hogeschool

de succesvolle Geluksroute uitbesteed aan De Klup

Arnhem Nijmegen m.b.t. ontwikkeling inclusiewerk

Twente. Dat betekent onder meer dat De Klup Twente

vervolg geven. Er is hierover in 2012 overleg geweest

aanvragen voor een budget moet toetsen aan de regels

met stichting AWO – Duitsland (partnersteden Rheine

en toewijzen. Het geld is bestemd voor chronisch

en Iserlohn). Vervolg project in 2014 behoort tot de

zieke mensen en mensen met een beperking. Een

mogelijkheden;

eenmalige investering moet ertoe leiden dat ze hun

- De Klup Twente acht de kans groot dat de aanpak ook in

isolement doorbreken en weer actief deel uit gaan

andere gemeenten uitgevoerd kan worden. De werkwijze

maken van de samenleving.

26

27


verstandelijke beperking maakt deel uit van die ont-

naar een later tijdstip. De verwachting is nu dat het model

Vrijwilligers

doen de

uitvoering

wikkeling. Daarnaast wil De Klup een benadering of

methodiek ontwikkelen waarin de burgers/vrijwilligers

nog meer in de positie komen van opdrachtgever. Bij het

slagen daarin willen we deze methodiek ook overdragen

op andere partijen (zoals we eerder deden met het

Inclusiewerk en in de toekomst het FUN-IE-FIT). Verder

heeft het inclusiewerk aangetoond dat vernieuwing

- adverteren in het tijdschrift Schik.

Door het MBO heeft De Klup Twente een grote vlucht

in 2014 in gaat proef draaien, wanneer de gemeenten

verantwoordelijk worden voor alle nieuwe klanten die

begeleiding krijgen. In 2015 verdwijnt de bijdrage voor

begeleiding voor thuiswonenden definitief uit de AWBZ.

Door een uitbreiding van de WMO zijn gemeenten vanaf dat

moment verplicht kwetsbare burgers een passend aanbod

te doen voor ondersteuning. Het wordt een enerverende

ook kan zitten in samenwerkingsvormen met andere

genomen. Zonder het MBO was een prachtige en

uitdaging voor gemeentenen en aanbieders om (financieel

Geplande activiteiten /

ambities 2013

organisaties. Ook dat aspect zal meegenomen worden bij

het innoveren van het vrijwilligerswerk. Bedoeling is om in

2013 ook een projectaanvraag Innovatie vrijwilligerswerk

uitzonderlijke ontwikkeling als het FUN-IE-FIT nooit tot

stand gekomen. Het MBO werkt voor De Klup en – gelet

op de ambities en noodzaak - is het van belang om deze

en inhoudelijk) invulling te geven aan een passend aanbod.

De overheveling gaat namelijk gepaard met een enorme

korting van 25%. Het dienstverleningsmodel moet daar

Project innovatie vrijwilligerswerk

voor te bereiden en in te dienen.

dienst verder uit te bouwen. De Klup Twente ziet daarvoor

nog veel mogelijkheden en wil in 2013 meer en ook nieuwe

een antwoord op geven. Hier liggen goede kansen voor De

Klup!

De Klup Twente ontleent haar bestaansrecht mede aan het

feit dat ze burgers activeert om zich in te zetten voor onze

kerntaken en de vrijwilligers vervolgens ook ondersteunt bij

de uitvoering. Op dit moment verrichten zo’n 450 mensen

op jaarbasis vrijwilligerswerk voor De Klup. Gelet op de

grote veranderingen binnen het vrijwilligerswerk en de

sectoren zorg en welzijn moet De Klup Twente de komende

jaren haar aanpak blijven ontwikkelen en versterken.

Vanwege de verwachte toename van activiteiten en de

stijgende vraag naar ondersteuning, moet De Klup Twente

naar een vernieuwende aanpak waarmee ze nog meer

Aanboren

van derde

geldstromen

Geplande activiteiten /

ambities 2013

activiteiten aanbieden binnen de bestaande mogelijkheden

en daarnaast studenten werven voor CMV, fondswerving

en meer.

Hulp en advies bij ontwikkelen

beleid en visie met gemeenten

Geplande activiteit in 2013

Hulp voor gemeenten

De Klup Twente draagt bij aan het nieuwe dienst-

Binnen haar mogelijkheden denkt de stichting actief

mee op de vele werkconferenties van gemeenten over de

invulling van de maatschappelijke ondersteuning op lokaal

en regionaal niveau.

Samenwerking

Geplande activiteiten / ambities 2013

Aanbieders zorg en welzijn

De Klup Twente werkt samen met regionale en lokale

vrijwilligers aan zich kan binden. Bedoeling was om samen

met de Twentse Zorgcentra (TZC) een aanzet voor zo’n

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

verleningsmodel in opdracht van de gemeente Almelo.

Samen met Stichting Informele Zorg Twente, Scoop

aanbieders in zorg en welzijn, verenigingen en bedrijven en

is zichtbaar en actief in veel netwerken. Die samenwerking

vernieuwende aanpak te geven in 2012, maar dat is niet

Gemeenten kunnen met De Klup Twente ook rekenen

Ouderen en de gemeente Almelo is een model ontwikkeld

heeft in de afgelopen jaren onvoorstelbaar veel opgeleverd.

geslaagd. Enerzijds door het afhaken de TZC, maar ook als

op bijdragen uit andere geldstromen. De mogelijkheden

voor integrale dienstverlening. Dit model sluit aan bij de

Voor de totstandkoming van het FUN-IE-FIT bijvoorbeeld,

gevolg van een ongekend hectisch jaar binnen de stichting.

voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen bij De

landelijke ontwikkelingen (o.a. Welzijn nieuwe Stijl) en

is samengewerkt met een kleine honderd bedrijven,

In 2013 gaat De Klup de vernieuwing van het vrij-

Klup Twente nemen jaarlijks toe. Op dit moment kunnen

loopt vooruit op de decentralisatie van de AWBZ functie

instellingen, fondsen en particulieren. De Klup Twente is

willigerswerk op twee manieren ontwikkelen. De Klup

bedrijven, instellingen, fondsen en particulieren kiezen uit

begeleiding. Inmiddels zijn we in een fase terecht gekomen

voornemens om die relaties te bestendigen en het netwerk

ziet kansen om naast het reguliere vrijwilligerswerk van

de mogelijkheden:

waarin concrete afspraken kunnen worden gemaakt over

verder uit te breiden.

de stichting, vormen van vrijwilligerswerk voor kwetsbare

burgers te ontwikkelen die het zelfvertrouwen, de kennis

en vaardigheden van hen bevorderen en daardoor hun

- maatschappelijke Activiteitenbank;

- zichtbare en associatieve sponsordoelen;

- koop-dit-en- steun-dat producten;

de wijze van dienstverlening; het gezamenlijk organiseren

van de integrale dienstverlening en het verbeteren van

een samenhangend aanbod aan diensten voor kwetsbare

Geplande activiteiten:

CRM, Informatie en netwerkbijeenkomsten

sociale stijging in gang zetten. Passend vrijwilligerswerk

- merknaam verbinden;

inwoners van Almelo. In 2012 zouden we gaan proef

Het kiezen van een passend CRM-systeem (al dan niet

ontwikkelen en aanbieden voor mensen met een lichte

- donaties;

draaien, maar dat is door de gemeente doorgeschoven

gebaseerd op social media)

28

29


In 2012 is gestart met de oriëntatie op een passend CRMsysteem

en De Klup heeft een voorstel laten maken. Gelet

op de externe ontwikkelingen is het raadzaam te kiezen

voor een systeem dat ook door gemeenten en andere

organisatie gebruikt gaat worden. In 2013 komt daar naar

In 2013 gaat De Klup de ingeslagen weg

voortzetten maar daarnaast :

- Een gebruikersvriendelijke website lanceren met social

media toepassingen. De website is in de conceptfase.

In 2013 wil De Klup Twente deze vervolmaken en

Energie

steeds gecompliceerdere opgave in een tijd waarin

een verhevigde strijd is om middelen bij de diverse

gemeenten.

verwachting meer duidelijkheid over.

online zetten.

De Klup Twente heeft, in weerwil van de economische

Ondanks de economische crisis, stijgende kosten en

Het organiseren van netwerkbijeenkomsten.

- Handleiding ontwikkelen voor medewerkers waarin

wordt uitgelegd hoe men het beste kan omgaan met

tegenwind en dreigende bezuinigingen, toch een

opmerkelijk succesvol jaar achter de rug. Er waren

afnemende budgetten, denkt De Klup haar financiën

in een paar jaar tijd op orde te brengen en dat is niets

- We gaan de betrokken beleidsambtenaren uitnodigen

social media, de social media relaties en hoe deze in

bijzondere nieuwe activiteiten, het game- sport- en

minder dan een top prestatie.

voor een informatieve bijeenkomst over de mogelijk-

het voordeel van de persoon en de organisatie gebruikt

healthcentrum FUN-IE-FIT werd gerealiseerd, er is

heden van de Klup Twente.

kunnen worden. Er is inmiddels een conceptbeleidsstuk

veel tijd gestoken in advisering en ontwikkeling, en

Intussen wordt De Klup Twente steeds meer

- We gaan bedrijven, scholen en instanties betrekken bij

Social Media in 2012 geschreven, maar dit moet nog

met energie gewerkt aan het aanboren van nieuwe

herkenbaar als innovatieve instelling, waarmee het

het FUN-IE-FIT.

intern worden besproken.

financieringstromen en aanknopen van nieuwe,

goed samenwerken is. Het nieuwe FUN-IE-FIT past

- We organiseren in samenwerking met NDIX een

- Een PR en promotieplan ontwikkelen specifiek voor

belangwekkende relaties.

bij het streven van de stichting om zichzelf continue

kennisbijeenkomst over e-health.

het FUN-IE-FIT. Daarnaast diverse publicaties doen en

Natuurlijk waren al die inspanningen erop gericht om

te verbeteren en in te spelen op en bij te dragen aan

promotieactiviteiten opzetten voor deze voorziening.

mensen met een beperking te blijven ondersteunen.

ontwikkelingen en vernieuwingen die binnen zorg en

PR & Communicatie

- Uitbreiden mogelijkheden magazine SCHIK en het

gratis beschikbaar stellen aan deelnemers, vrijwilligers

Dat is en blijft onze core business, ook al is dat een

welzijn noodzakelijk zijn.

Geplande activiteiten / ambities 2013

Nog meer bekendheid

en andere belanghebbenden. In 2013 willen we niet

alleen de papieren oplage vergroten, maar we willen

onze verschillende doelgroepen, via verhalen in

De Raad van Toezicht is trots op de bereikte

resultaten. Resultaten waarvoor De Klup Twente, haar

medewerkers en alle vrijwilligers zich keihard en met

De Klup Twente heeft in de afgelopen jaren haar bekendheid

Schik nog beter informeren over de maatschappelijke

veel motivatie en enthousiasme hebben ingezet. Met

fors kunnen vergroten en haar goede reputatie waar

thema’s waarop De Klup resultaten boekt en tegelijker-

de niet te missen hulp van veel partners.

kunnen maken. Het is van groot belang dat De Klup Twente

tijd transparantie van onze organisatie en de betrokken-

door de samenleving wordt gedragen en dat iedereen die

heid met De Klup Twente vergroten.

Ik wil daarom vanaf deze plek mijn grote dank uitspreken

zich inzet voor mensen met een beperking gewaardeerd

Begin 2013 worden daartoe twee initiatieven opgestart.

aan iedereen die aan deze prachtige resultaten in 2012

wordt. De PR van de stichting richt zich dan ook vooral

Er komen twee brainstormgroepen. De een – met vooral

een bijdrage hebben geleverd.

op de inzet van vrijwilligers, bedrijven en scholen en het

vertegenwoordigers uit het zakenleven - buigt zich over

resultaat of het maatschappelijk effect daarvan.

de mogelijkheid om de papieren editie substantieel uit

Guido Eggermont,

In het afgelopen jaar verschenen tientallen artikelen

te breiden. De tweede richt zich op een verdere

Voorzitter Raad van Toezicht

in kranten, weekbladen en digitale media. Er werd

verbetering van de inhoud. Streven is er in ieder geval

véél getwitterd en de populariteit van het tijdschrift

op gericht om het aantal vaste Schik medewerkers met

Schik heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd. We

een beperking (nu een), uit te breiden en ook het aantal

verwachten o.a. dat deze ‘dialoog’ (de verhalen in Schik)

schrijvende redactieleden op te voeren.

de samenwerking met belanghebbenden extra stimuleert.

Aangezien iedereen het kan lezen realiseert dit een nog

niet eerder vertoonde, hoge mate van transparantie van

onze stichting.

30

31


Woord van dank

Mooie dingen bereiken in een tijd van economische tegenwind, bezuinigingen en grote onzekerheid is een bijzondere

prestatie. Daarvoor zijn ideeën nodig natuurlijk, medewerking van collega´s en de honderden vrijwilligers. Maar het vergt in

het geval van De Klup Twente ook heel veel hulp van bedrijven en fondsen.

Ondernemers en fondsen hebben De Klup Twente in 2012 geweldig gesteund. Met kleine en (heel) grote bedragen, met

hand- en spandiensten, met maatschappelijk verantwoorde tarieven en ook met hele grote bijdragen. Dat alles resulteerde

ook in een prachtig jaar met veel activiteiten, veel innovatie en bovenal een adembenemend mooi FUN-IE-FIT, waar nog veel

meer mooie dingen gaan gebeuren. Wat er allemaal in dat spetterende jaar 2012 is gebeurd en wie De Klup Twente allemaal

hielpen, kunt u ook lezen in de vier SCHIK´s die nu volgen. Voor al die hulp van buitenaf vanaf deze plek hulde!

Herman

media

Hooge

Woert

Roelvinkfonds

Jerinda

Bosch

tekstbureau ter doest

Nijland Twente

Schildersbedrijf

17 E EDITIE

Turks avondfeest

Roelvinkfonds

Deldensestraat 125 7601 RV Almelo

tel: 0546-813351 fax: 0546-821819

mobiel: 0622-454916 e-mail:

info@knoldranken.nl

32

More magazines by this user
Similar magazines