Nieuwsblad van Tem se

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuwsblad van Tem se

Zondag 20 October 1957 (97»13«) Jaap Weekblad N 4

Nieuwsblad van Tem se

EN OMLIGGENDE

Abonnementsprijs 100 Fr.

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD

BUREEL. KASTEEL-STRAAT 27 | DRUKKER J. SOHUERMAN - Verantw. Uitgever AL. BÜÏT1ERT | Hr. St-Niklaas85« | TEL. 710185

Hollandse politie

raapt Belgen-zonder-tanden op»

"Politie brengt patiënten naar bureau

op ", " Belgen met mond zonder

tanden op het politiebureel", "Inval

bij tandarts te Hilversum", "Procesverbaal

voor artsen ' , " Tandloze Belgen

naar het politiebureau ", " Inval bij

arts te Haarlem "

Dit zijn zo al enkele titeltjes die ge de

laatste maanden in de Nederlandse

kranten kondt grasduinen Er is bij onze

Noorderburen, inderdaad een grootscheepse

politie-kampagne aan de gang

tegen de tandheelkundige reklame-instelhnger-,

meer bepaald de Vacupan,

die ook in België - zoals trouwens blijkt

uit de aangehaalde titeltjes - lichtgelovige

tandlijders komt ronselen, voor een

z g eendags-behandeling

Moet ge eens horen, wat dat is met

die £endags-behandehng Wij lazen in

de Nederlandse kranten " De patiënten

waren nog half versuft van de narkoze,

toen ZIJ door de arts de straat werden

opgestuurd " Velen van hen werden in

het politiebureau onpasselijk en moesten

overgeven Sommige Belgen vielen zelfs

flauw ' ' Nog in narkoze verkerende

patiënten werden met Haagse politieauto

s weggebracht"

De Nederlandse politie gaat er met

de ruwe borstel door Dat hoeft ons

niet te verwonderen Er zijn de laatste

jaren, in die tandkhmeken, al te veel

onregelmatigheden aan het licht gekomen

Teveel klachten werden ingediend

vooral tegen de fameuze sinjeur V W ,

die het hele gevalletje op Amerikaanse

basis had opgezet nu nog altijd een bijhuis

heeft voor het ronselen van patiënten

te Brussel, en die zich al met alle

mogelijke verdachte zaakjes heeft opgehouden,

waarvan het laatste de beruchte

odyssea is geweest van het Evipan-jacht

met de niet minder beruchte kapitein

Westerling In de klinieken en khniekjes,

die V W over het hele Nederlandse

grondgebied heeft uitgestrooid, werden

zelfs reeds gewone techniekers aangetroffen,

tegen wie voor onwettige uitoefening

van de geneeskunde procesverbaal

diende opgemaakt te worden

Ons Belgisch ministerie van Volksgezondheid

heeft destijds in de pers gewaarschuwd

tegen het gevaar zich met

de zogenaamde Vacupan behandeling in

te laten Met niet genoeg nadruk kunnen

sve die verwittiging in herinnering

brengen ten ware er natuurlijk mensen

zijn die er scheutig op zijn, de hierboven

beschreven avontuurtjes zelf te beleven

en zich bovendien door onbevoegden te

later verzorgen

In ons eigen land heeft men reeds in

1951 wettelijke maatregelen getroffen

Mengelw van 't Nieuwsblad van Temse

Schone Nora

de dochter van de Kunstrijder.

Uw vader hoopte u daardoor een

tehuis te bereiden en u na de eerste

maanden van zijn huwelijk terug te roe

pen Gij zult ons weldra moeten verlaten

mijn kind en dat doet mij leed

Nora was te zeer met haar gedachten

in de aanstaande gebeurtenis verzonken,

zodat zij de smartvolle toon niet bemerkte

waarop deze woorden gesproken

werden,

— En is de , de dame een van het

gezelschap ' vroeg ze eindelijk

— Het laat zich niet wel denken, zei

de overste ontwijkend, dat hij zich nu

in andere kringen een gezellin gezocht

zal hebben. HIJ laat daarvan mets blijken,

doch hij verzekert uitdrukkelijk dat

hare grote goedheid en lieftalligheid ook

u gelukkig zullen maken

— Ach, ook dit nog 1 met dit gezegde

sprong Nora op en wierp zich om de

hals der overste, roepende o moeder,

laat mij niet van hier gaan, houd mij hier

Toen begon zij te wenen

De overste omarmde het wenende

meisje als wilde ZIJ het tegen alle leed

beschermen Was dit de wens harer

ziel, welke zich plotseling bij Nora openbaarde

' dacht zij.

Zij was een ernstige vrouw, sedert

lang gerijpt in haar ambt Honderden

kinderen had zij welkom geheten, honderden

hadden schreiend afscheid van

haar genomen Dit kind, dat in zuike

tegen de gecommercialiseerde tandheelkundige

klinieken, die niet de nodige

waarborgen van degelijkheid bieden, die

men voor de gezondheidszorg aan de

tanden mag verwachten In Nederland

werd het Belgisch voorbeeld voor enkele

jaren nagevolgd. Dat er nog steeds

onverlaten zijn, die de wet op onbeschaamde

wijze trachten te ontduiken,

is op zichzelf reeds beschamend , dat er

echter nog mensen zijn, die zich aan de

verlokkelijke barnum-reklame of de verleidelijke

voorstellen van demarcheurs

laten vangen is potsierlijk, vernederend,

en pleit zeker niet voor de intelligentie

en het gezond verstand van die lui

LVN

Een goed gekleed landbouwer

is er twee waard

Vroeger was het de gewoonte bij de

boeren, voor het werk op de hoeve oude

kleren aan te trekken tenminste als zi|

niet de voorkeur gaven aan die onvershjtbare

broek in geribd fluweel die op

de zwakste plaatsen extra-versterkt was

met een stuk leder en die, helaas vaak

stijf stond van het vuil

Met de boerin was het al niet beter

gesteld Die trok een gebloemde schort

aan of een zwart satijnen voorschoot

overeen katoenen kleedje en wollen vest

Als zij in de stal de koeien ging melken

deed zij een paar klompen aan die ze

« verwarmde » met een handvol stro

Gelukkighjk ja gelukkighjk is er,

dank zij de huidige vooruitgang stilaan

een kentering gekomen in deze voorva

derlljke gewoonten Met de komst van

de machines werd het werk van de boer

heel wat vereenvoudigd maar deed zich

tevens de noodzakelijkheid gelden, de

werkuitrusting bij deze evolutie aan te

passen Waarom Wel eenvoudig om-,

wille van de hygiene Het is nu eenmaal

een feit dat de hygiene de kwaliteit der

hoeveproducten verhoogt Een goede

hygiene betekent dus propere, zindehj

ke kleren die regelmatig moeten gewassen

worden En laten we ook niet ver

geten dat een rationeel opgevatte werkkledij

de bewegingen vergemakkelijkt

en groter veiligheid verschaft Het is

niet zonder reden dat een werkman, die

voortdurend aan de machines staat,

daartoe speciaal is uitgerust Waarom

neemt een landbouwer dan dezelfde

voorzorgen niet ' Zowel een kledingstuk

dat te los hangt of een dat te eng is, k in

een reëel gevaar betekenen In Frankrijk

is men tot de vaststelling gekomen dat

zich niet minder dan 50 000 arbeidsongevallen

in landbouwmiddens hebben

voorgedaan, en dat in een jaar tijd 1 Het

spreekt vanzelf dat niet al deze ongevallen

te wijten zijn aan gebrek aan oordeelkundige

uitrusting of kledij maar een

groot deel ervan hadden kunnen vermeden

worden als de betrokken landbouwers

een passende werkkledij hadden

gedragen

eigenaardige omstandigheden aan haar

zorgen was toevertrouwd, had zij onder

haar bijzondere bescherming genomen ,

geen wonder dus dat haar toekomst

haar zoveel kommer baarde

In welke wereld, in welk leven moest

dit kind, dat zij zo innig lief had, optreden

Wie kon het dus wraken dat zij

de lieveling van haar hart wilde verbergen

in de vrede van Gods huis, om met

eigen hand die liefelijke bloem te verplegen,

haar te beveiligen tegen de

stormen van het leven ' En toch was ten

aanzien van dit punt nooit een woord

over haar lippen gekomen, slechts in

haar gebeden had zij die vurige wens

aan God toevertrouwd

— Mijn kind, blijf dan, sprak zij ernstig

Kunt gij besluite met ons de stille

weg te volgen, met en voor God te leven,

dan zou ik het uur zegenen op hetwelk

gij hier zijt binnengetreden dan

zoudt gi| rust hebben in deze veilige haven

waar geen storm u kan bereiken

Nog rustte Nora met haar hoofd tegen

de schouder der overste Lang bleef

zij sprakeloos Eindelijk hief zij 't hoofd

op en sprak op vaste doch zachte toon t

— Neen, ik kan niet, ik geloof dat

het slechts grootsheid was, welke zoeven

mij deze gedachte influisterde Ik

verlang nog niet naar rust en vrede, ik

kan nog niet in de haven blijven en wil

stormen trotseren

blijven

Laat mij niet hier

WERELDSPAARDAG 1957.

H

Sedert meer dan 30 jaren wordt over

de ganse wereld op 31 October de Wereldspaardag

gevierd Dat België zich

van het begin af bij deze viering heeft

aangesloten zal wellicht niemand verwonderen

aangezien het sparen in ons

land tot de traditionele deugden of hoedanigheden

behoort en het spaarboekje

overal ingang heeft gevonden

Het is langzarne-hand een traditie geworden

dat de L5irectie van de Algemene

Spaar- en Lijfrentkas ter gelegenheid

van de Wereldspaardag enkele

woorden tot het Belgisch publiek richt,

ten einde een of ander aspect van het

spaarwezen te belichten.

Het weze ons toegestaan even uw

aandacht te vestigen op de belangrijkheid

van het sparen zowel voor ieder

van ons als voor de gemeenschap

De spaarders vormen in ons land verreweg

de machtigste groep Er zijn bij de

Algemene Spaar- en Lijfrentekas ruim

6,5 miljoen spaarboekjes in omloop en

dit aantal groeit ieder jaar nog aan,

hoewel het reeds wijst op een gemiddelde

van 733 spaarboekjes per duizend

inwoners

Al de kleine sommen die door de miljoenen

spaarders aan de Spaarkas worden

toevertrouwd vormen samen een

ontzaglijk kapitaal van bijna 55 miljard

frank dat m 't belang vaneenieder wordt

aangewend Bij het beleggen van haar

geld streeft de Spaarkas er steeds naar

's lands welvaart te bevorderen en tevens

deze bevolkingslagen tegemoet te

komen die tot de natuurlijke klienteel

van de instelling behoren Ik hoef hier

niet te herhalen welke reusachtige bijdragen

de Spaarkas levert om de womngvoorziening

in ons land terug op

peil te brengen en om de kwaliteit van

de huisvesting te verbeteren Het verstrekte

krediet aan de industriëlen, aan

de ambachtslieden en handelaars aan

de schippers en vi^-Ps, t*aü dv. middenstanders

en aan allen die een vrij beroep

uitoefenen, zowel als aan de arbeider en

bedienden, getuigd van de Algemene

Spaar- en Lijfrentekas overal de nodige

hulp te bieden om de economische ex

pansie en sociale vooruitgang in de hand

te werken

Doch ook voor ieder van u allen afzonderlek

ja, voor u persoonlijk, beste

lezer, biedt de Spaarkas heel wat voordelen

Zij neemt de geringste bedragen

in ontvangst bewaart ze veilig en schenkt

ze u terug vermeerdert met een interessante

rente Over uw spaargeld kunt U

onmiddellijk beschikken of op een zeer

korte termijn, die normaal niet meer dan

een week bedraagt De verrichtingen

zijn kosteloos en geschieden in de postkantoren,

in de agentschappen en suc-

Vervolg 5' kolom

Een diepe teleurstelling gleed over het

gelaat der overste,

— Welnu, ga dan mijn kind. Elk

mensenhart heeft zijn eigen weg en alle

wegen kunnen tot hetzelfde doel voeren

Moge de strijd voor u niet te zwaar,

niet te langdurig zijn Ik zal u misssen

een offer te meer, dat God van uw oude

vriendin vraagt Doch wij blijven vere

nigd in de liefde

— Ach, hoe zal toch alles gaan, de

onbekende toekomst verschrikt mij '

riep Nora,

— Men moet niet alles vooruit willen

zien, schrijft Thomas a Kempis, antwoordde

de overste, doch vergeet nooit

eene zaak, wat het leven u ook brenge,

namelijk het kind is niet beter dan de

vader, de dienaar niet beter dan de

meester Neem dus het kruis op uw

schouders in ootmoedigheid en liefde

Overigens scheiden wij eerst over drie

maanden Ga nu, de avondklok luidt ,

in het gebed zult ge het best uw ziel

kunnen gerust stellen, en schrijf dan

liefdevol, gelijk hij steeds voor u was

HOOFDSTUK IV

Nieuwe kennissen

Het was in April Grauwe wolken

dreven door de lucht Hier en daar werden

zij onderbroken en lachte de helderblauwe

hemel en schoten er warme zonnestralen

door naar het uit de winterslaap

herrezen landschap

Te midden der wandelaars bemerkte

men groepen vrolijke studenten, met onbekommerde

gelaatstrekken, die zich

hier blijkbaar bijzonder in hun schik

\ oelden

Een dezer groepen ging spoedig na

handdrukken uiteen De woorden «hotel

De strijd tegen de

" Aziatische " en gewone griep.

Een epidemie van de z g " A ' griep

verspreidt zich deze dagen over het laud

Hoewel ze niet gevaarlijk is legt ze

toch zekere sektoren lam en dreigt ze

ons dagelijks leven ernstig te verstoren

Daarom heeft ieder van ons de plicht de

nodige voorzorgen te nemen teneinde in

de mate van het mogelijke de verspreiding

en besmetting tegen te gaan. We

mogen inderdaad met uit het oog verliezen

dat het gevaar voor ernstige gevolgen

steeds blijft bestaan

Voorbehoedende maatregelen

.— over vermoeinis vermijden

•— oppassen voor plotse verandering

van temperatuur, natte voeten en mistige

lucht

.—> een strenge hygiene in acht nemen

— dikwijls de handen wassen

Het schijnt wel vast te staan dat de

besmetting gebeurt langs de weg van

speekseldeeltjes die door spreken, hoesten

of niezen worden overgebracht

Daarom is het geraadzaam alle drie uren

neusdruppels te gebruiken of een verstuiver

vaak de keel te gorgelen met

gezouten warm water (10 gr keukenzout

per liter water) en geregeld de tanden

te poetsen Het detergerend produkt dat

de tandpasta bevat werkt als ontsmettend

middel

Doch deze maatregelen zijn niet voldoende

Meermaals per dag en voor elke

maaltijd zijn mondspoehngen met een

oplossing van een antiseptisch middel

nodig Nochtans moeten we er op wijzen

dat een overdadig gebruik van sterke

antiseptische middelen gevaren met zich

kan brengen voor de slijmvliezen en het

tandvlees Een voortdurende prikkeling

van de slijmvliezen kan ze zodanig verzwakken

dat ze hun natuurlijke weerstand

verliezen

Een eenvoudig en veilig middel is de

mond te spoelen met een oplossing die

men zelf bereidt van een tandpasta op

basis van soda-ncinoleaat met muntsmaak

(de lengte van een goede centimeter

in 1 glas water) Het soda-ncmoleaat

heeft een krachtige bactenendodende

werking, die nog versterkt wordt

door de menthol die de tandpasta parfumeert

Mondspoehngen met een oplossing

van zulke tandpasta met S R kunnen

zeer doeltreffend het spoelen met een

antiseptisch middel vervangen, zonder

nochtans irriterend te werken

Besmet uw omgeving niet

De z g Aziatische griep of de gewone

griep begint doorgaans met een eenvoudige

verkoudheid Let er daarom op

Steeds in een zakdoek te hoesten of te

niezen ' Was vaak de handen, poets

dikwijls uw tanden, en spoel de mond

met een oplossing van een antiseptische

tandpasta En ga te bed liggen bi] het

minste teken van koorts Kom niet te

dicht bij de kinderen en wees vooral

voorzichtig zuigelingen niet te besmetten

P vier uur en bowle ", verrieden hun

voornemens tegen de aanstaande namiddag

Twee dezer jonge lieden sloegen

een zijlaan in De ene viel elkeen m het

oog door zijn zwaarlijvigheid die slecht

overeenkwam met zijn jeugdig blond en

blozend gelaat, waaraan een paar kleine

grijze ogen met geestige uitdrukking een

zekere bekoorlijkheid gaven

Zijn medegezel naast hem was rank

van gestalte, houding en gang toonden

een zekere buigzaamheid en veerkracht

Zijn gelaat drukte gevoeligheid uit en de

ernstige bruine ogen verrieden een rijkdom

van gedachten en gevoelens Het

brede voorhoofd toonde denkkracht,

terwijl daarop tevens reinheid van zeden

en openhartigheid zetelden De kleine

baard en het rijke bruine hoofdhaar gaven

aan het geheel een zeer mooi uitzicht,

als van iemand die vol levenslust

en hoop het pad des levens betreedt

Zijn woorden stemden hiermede goed

overeen

— Ik geloof waarlijk dat men hier

slechts leeft om te genieten, zei hij met

zijn wandelstok door de lucht zwaaiend

Het is hier een genot en een vreugde

zonder einde De natuur lokt, de mensen

lokken, het leven lokt, zodat men hier

bijna niet tot verademing komt

— Gij Zuid-Duitsers zijt maar

schooljongens op onze hogescholen, hernam

de dikke Gij zult van avond uw

krachten moeten inspannen, want bij ons

laatste feest viel een zekere vos vroeg

af

— Elk begin is moeilijk, doch de volharding

kroont het werk, sprak de an-

TEMSE, 19 OCTOBER 1957

Wekelijkse Almanak

OCTOBER

20 Zondag s Wendelmus

21 Maandag s Oscar Celina

22 Dinsdag s Elodia

23 Woensaag s Joannes Capistran

24 Donderdag s Raphael

25 Vrijdag ss Crispyn Crispiman

26 Zaterdag s Evanstus

MAAN de 23 oct Nieuwe Maan

Jaar-, paarden- en veemarkten

De 21 Dendermonde, Duffel, Lip

pelo, Moerbeke-w Schelle, Vlezenbeek,

— de 22 Beveren-w , Dworp,

Huise — de 24 Haaltert

Op 20 oktober verovert de

St-Niklaasstoet

alle Kinderharten

n n n

De menigvuldige toetredingen uit alle

provincies wijzen er op dat op 20 oktober

bij de Sinterklaasfeesten, St-Niklaaa

door de kinderen zal bestormd worden.

Allen zullen ze Sinterklaas willen zien,

wanneer hij te 15 u mede in de stoet

vertrekt /

Voortbouwend op de talrijke elemeE'

ten die in de eerste stoet in kiem aanwezig

waren heeft de ontwerper en realisator,

Frans van Immerseel, een hele

reeks taferelen uitgewerkt, die hetzij m

praalwagens hetzi) m rijk gekostumeerde

en akterende groepen, de meest bekende

Sinterklaaslegenden doen herleven

Het geheel zal een kleurrijk, levendige

en folkloristisch beeld vormen, waaraan

klein en groot een ongewoon genoegen

en de sereenste ontspanning zullen beleven

Vervolg 2' bladz 1' kolom.

cursalen van de Nationale Bank van

België en in de zetel van de Spaaakas te

Brussel Stortingen en terugbetalingen

kunnen ook wel langs de postcheck gebeuren

Zeg nu niet, beste lezer, dat dit alles

zeer mooi is maar dat gij met kunt sparen

Dit zou waarlijk een uitzonderlijk

geval zijn Sparen vergt weliswaar wat

methode en overleg, doch ligt nagenoeg

in ieders bereik. Wilt u wat terzijde

houden voor later of voor bepaalde

voorzienbare uitgaven wacht dan niet

tot het einde van de week of van de

maand maar zet wat op uw spaarboekje

zodra gij uw wedde, loon of andere

inkomsten hebt ontvangen Vele hebben

zich hierbij zeer goed bevonden en hebben

met een klein begin zich stilaan opgewerkt

Geachte lezers, denkt er aan, spaart

een appeltje voor de dorst ____

Dirk van Puyvelde

dere lachend Overigens vallen die eeuwige

zwelgpartijen weinig in mijn smaak

Sommige studenten worden bijna nooit

nuchter

— Beter nooit nuchter dan nooit

aangestreken, voegde de dikke hem toe.

Doch zeg mij eens, wat denkt gij te doen

in de Pinkstervacantie om u te ontspannen

na uw vermoeiende studiën,

— Ik heb nog geen besluit genomen,

gaf de lange ten antwoord. Doch, luister

Dahnous, ga met mij naar huis en bezoek

de plek eens die uw vader zo dikwijls

bezocht en waar onze vaders zulk een

trouwe vriendschap sloten

— Dank voor de vriendelijke uitnodiging,

doch ik kom liever in het najaar

jagen Wil mevrouw uw moeder u weder

thuis hebben vroeg hij hem scherp

aanziende

— Zij ZOU althans gaarne zien dat ik

kwam

— Plan voor plan Degenthal laat

ons een toer maken door het Neckersdal

ik heb het plan reeds enige weken overlegd

— Dat is niet kwaad, ik zal er over

naar huis schrijven,

— Kerel, besluit nu zelf eens, gi) loopt

toch niet meer aan de leiband uwer moeder

Over het gelaat van de eerste vloog

een schaduw van verdriet

— Gij kunt er over denken gelijk gij

wilt, maar ik walg van die minachtenden

toon, waarmede velen over hun familie

spreken Daarin ligt iets kwajongensachtig

— Ik ook, antwoordde de dikke, hoewel

ik zo gelukkig niet ben een thuis te

hebben Doch kind is kind en man is

man Elke overdrijving slaat op de duur

over in het tegendeel en zo gi) thans

over de minste beuteling de raad uwer

moeder vraagt, zult gij zulks later in veel

gewichtiger zaken niet meer doen

Er is waarheid in deze woorden

— Mijn moeder heeft mijn opvoeding

uitsluitend geleid, sprak de eerste weder,

en ik zou haar nooit gaarne weerstreven.

— Nooit ' Neem mij niet kwalijk, dit

is onzin Geen mens moet beloven wat

hij niet doen kan Uw moeder is een

verstandige vrouw die uw wil zal eerbiedigen,

hoewel zi) de hare weet te

schatten Maak haar en u van nu af

aan enige zelfstandigheid gewoon, die

toch komen zal, dan doet het u goed en

haar geen kwaad.

Vervolgt.


Zwarte Piet gaat mee "

De grote verrassing wordt zeker de

deelname van de reuze Zwarte Piel, «elke

verleden jaar jammer genoeg forfait

moest geven Maar dit ]a.i- gaat hij beslut

mee ' Alle maatregelen zijn getroffen

om deze reus van '6 meter hoog, op

20 oktober in de sloet mee Ie voeren En

hij heeft ook een splinternieuw Zwarte

Piet-kostuum gekregen, zodat hij met

recht en redeu zal mogen pronken

Nodig is wel ome kroezelkop onder de

loupe te nemen, vooral toch omdat

Zwarte Piet een dezer dagen, in alle

pleihtigheid tot ereburger der stad ral

gepromoveerd worden Hij zal een eenlelvigbeidskaart

krijgen zoals elke deftige

inwoner, en zal voortaan trachten op

goede voet te leven met verkeersreglementen

en drankveroruemngen.

Zwarte Plet is veel beroemder dan

Armstrong, de Jazzspeler, want deze

laatste l» maar een klein bier bij hem

In Liule Koek zouden bajonetten onnodig

zijn, moest Zwarte Tiet er school lo

pen Alle theorieën inzake hel rassenvraagstuk

slaat bij met éen sl.ig de bodem

in Hu is té syrapaliek i

De Hemelwagen zal in orde zijn'

Twee nieuwe praalwagens zijn in orde

Eerst en vooral verwijzen wij naarde

grote Hemelwagen, die de troon van Sin-

, terklaas beval Deze praalwagen vormt

\_.et waardige slot van de stoet, De nodige

schikkingen werden getroffen om hem te

bevolken naar de opvalling van de ontwerper,

Frans van Immerseel, Men zal

na inderdaad het postkantoor van Sinter

klaas in volle werking zien , een engel

is druk bezig aan een weefgetouw (aldus

wordt de plaatselijke industrie in bet Sinlerklaasgebeuren

nauw betrokken) , een

andere engel staat voor een bakkersoveo,

bij bakt in snel tempo de talrijke speeulaasventen

die ZIJD heilige baas onderweg

uitdeelt,

In de hemelwagen werd dil jaar een

groot orgel ingebouwd dat zal bespeeld

worden door de heer Adnaan Bank, klaviervirtuoos,

die eveneens regelmatig orgelkoncerteo

verzorgd in cafe Du Pare te

Antwerpen. Hoog op de Wagen troont

Sinterklaas omringd van zijn lijfwacht.

Zegenend strekt Hij ten alle kanten zijn

hand uit over de menigte Hy ook kreeg

een fonkelend nieuw gewaad en een

pracht van een mijter

Een nieuwe praalwagen

en vele groepen bij.

Een tweede wagen kwam klaar. Hij

steil de legende van Sinterklaas met drie

scholieren aanschouwelijk voor,

Deze legende is de meest gekende van

al degene welke over binterklaas in de

volksverbeelding voortleven Zij verbaalt

hoe drie scholieren 's nachts verdwalen

in een groot bos, tot ze tenslotte onderdak

vinden in een herberg Terwijl zij

slapen komt echter de waard hen vermoordeD

en hun geld ontvreemden Iedereen

weet uit het verdere verloop

van het verhaal, hoe Muterklaas tijdens

zijn bezoek aan de beröerg de drie

jongelingen mirakuleus tot hel leven terugroept,

Sank ZIJ een vernuftig mechanisme kan

deze legende aanschouwelijk uitgebeeld

worden op de nieuwe ontworpen wagen,

De wagen bezit hiertoe drie speelvlakken*

Op het eerste speelvlak zien wij de scholieren

aan dé herberg aankloppen, Vervolgens

zien wij ben Ie bed, terwijl de

Uit deze paar voorbeelden ziet men

duidelijk dat de Sinterklaasstoet geen

loutere optocht is De ontwerper heeft

alles zo gesclnkl dat de stoet vol leven

en beweging is Datzelfde ZJI men kunnen

opmerken in de verschillende groepen

die aan de stoet deelDemen Allen

bewegen en acteren in volle straat

De leiding van de cboregraphie berust

in de bevoegde handen van Juffrouw Liliane

De Vree, die gewetensvol met de

deelnemende meisjesscholen de uit te

voeren bewegingen instudeerde,

Sinterklaas ontvangt de kinderen,

Nog een woordje wensen wrj aan deze

apotheose toe te wijden Wanneer de

Hemelwagen met Sinterklaas voor de

tweede maal voorbij de markt komt, zullen

plots de klokken van het stadhuis en

de kerken een jubelconcert aanheffen,

onderbroken door de dolle klanken van

de ieestkanonneD, die tevens lekkernijen

zullen afvuren midden de toekijkende

menigte Het groot orgel versterkt door

machtige luidsprekers voegt zijn hymne

bij de stem der klokken Het is de welkomgroet

van de goede stad Sint Niklaas

aan baar patroon Sinterklaas,

Plots verstomt de jubelzang en Sinterklaas

spreekt tol de toegestroomde menigte

van op zijn troon Dan treden de

stadsniagistraten de heilige tegemoet

om Hem met grote eer naar het stadhuis

te leiden Hier zal Sinterklaas omringd

door het stadsbestuur, alle aanwezige

kinderen ontvangen, ODgetwijfeld zal de

lijfwaebtvan de heilige kindervriend haar

handen vol overvol hebben om de ongeduldige

kleintjes in toom té bouden.

's Avonds geeft de heer Adnaan Bask,

organist, een orgelconcert in samen wer

king met zijn vriend dhr Peeters die de

leiding heeft hij de harmonie " De Toeksmsl".

Het is te voorzien dat Sinterklaas 's

avonds voor het koncert nog eens het

woord richt tot de aanwezige men'gte

Dient het gezegd dat Sinterklaas met

aandrang vooral zijn kleine vriendjes uit'

nodigt om die dag la zijn stad zijn komst

by te wonen Natuurlijk zijn ook hun

ouders van harte welkom.

Kon. Vlaamse Opera

Frankrl|klel, «iHTWEKPElt

Heropvaerlmg van " Lakme"

Het operaseizoen is pas drie weken

oud en reeds kondigt de K.V O haar

achtste premiere aan Deze zal bestaan

uiteen ueropvoeringrvan Lakmé

het melodieuze werk van Leo Uehbes,

dat zich sleeds in de gunst van het

operapubliek heeft mogen verheugen.

Aan deze geheel nieuwe instudering

worden de beste zorgen gewijd.

Lakmé wordt voor het eerst weer vertoond

op zondag 20 October te 20 uur,

in avondvoorstelling.

Programma der week

Zaterdag 19 October te 20 uur

Hel Drlemelsjeshnis

Zondag 20 October te 14 30 uur.

Hotinanns Vertellln(en

Zondag 20 October te 20 uur

LAKME

Dinsdag 22 October te 20 uur

Arabella

Donderdag 24 October te 20 uur.

Peter Grime»

Bespreekbureau Alle dagen (behahe

Woensdag,) van 11 tot 15 nur

Tel. 33,66,85, na 12 uur, Ook één uur

vóór de voorstelling

K. N, S.

Comedleplaats ANTWERPEN

BUSHALTE

Met " Bus stop " brengt de KNS vao

zaterdag 19 October af een nieuw stuk

van William Inge, die na de bijval

van "Come back, tittle Sheba' en

van " Pic-nic ", eerst op de planken,

dan op het witte doek, aardig op weg

is om zich bij de rij van vooraanstaande

Amerikaans dramaturgen te vervoegen.

"Bushalte' behandelt typisch

Amerikaanse toestanden waarin de

personages typisch Amerikaanse reacties

vertonen op de gebeurtenissen

De twee hoofdpersonen zyn enerzijds

een kabaretzangeres die door heel wat

watertjes heeft gezwommen, anderzijds

een soort maagdelijke, cowboy,

die in een stadje van het " Middle

West'' op een rodeo uitkomt, de zangeres

ontmoet, dol verliefd geraakt en

moordenaar afkomt Deze scene zakt

weg en hel derde tafereel komt te voorschijn,

Sinterklaas voorstellend die de de bus meeneemt om met haar huis-

haar m z'n enthousiasme gewoon op

drie jongelingen doet verrijzen Een

grote menigte volgt de wagen en zingt

lofliederen bij bet zien van dit mirakel

Leveu en Actie,

waarts te keren De bus woi dl echter

door een sneeuwstorm verrast en de

reizigers moeten in een restaurantje

overnachten. Uit hun gesprekken Ie

ren we elk personage van naderby

kennen lir ontwikkelen zich verlangens

en conflicten die beurtelings

aanleidiDg geven tot dramatische en

humoristische tonelen, tonelen met

een traan en met een lach, die de

acteurs gelegenheid geven tot het ontplooien

van alle facetten van hun talent

De K.N.S -acteurs hebben doze

gelegenheid vanzelfsprekend met beide

handen aangegrepen, en zo mag de

opvoering van " Bushalte " te gemoet

worden gezien als ten hoogtepunt van

het toneelseizoen 1957-1958 Onder regie

van Edward Delen treden op Dora

van der Groen (a g.), Ward de Ravet,

Fanry Winkeler, Ketty van de Poel,

Robert Marcel, Piet Bergers, Jan Cammans

en Rene Bertal,

Plaatsbespreking alle dagen van 11

lot 15 uur, (behalve vrijdag) Tel, 310750

Leningen tot Wederaptbonw.

1* snede

Bij de 514e trekking is een lot van

1 millioen gewonnen door obi J264

er 277

1OOO 0C0 fr aan obl 463 nr 160

Tweede snede.

Bij de 453° trekking werden volgende

loten uitgelot

1 00o,ooo fr aan ob ïg. 5916 B. 493

Derde snede

Bij de 388" trekking werden volgende

loten uitgelot

1 ooo-ooo fr aan obl 8812 nr 405.

500 000 fr aan obl 8o76 n 763.

De andere nummers vande vermelde

reeksen zijn terugbetaalbaar aan

1000 fr

Harkt te Temae 18 act

5400 eieren: van 1.50 - 2,80 fr.

60 kgr. boter aan 85 - 90 Ir,

Het hoekje

vandeK.S.V.

KSV Temse ó — Haasdonk 1

De lokalen waarby de Janssens en

Van Breuseghem terug in 't gelid

stonden dienden thans stopper Verhulst

en Amelinckx te vervangen.

üe bezoekers waren onmiddelyk in

de aanval en het KSV doel ontsnapte

tweemaal aan doorboring Dank zrj

Fr Janssens kwamen de onzen op hun

beurt opzetten en na gevat samenspel

der beide Jansseng scoorde Polfliet

met kopstoot 1 o Een tiental minuten

later stonden de bordjes in evenwicht.

Rechts buiten Van de Velde in zeer

twyfelachtige buitenspelsiand vertrokken

doelde met een schuiver de

gelijkmaker 1-1. KSV nam dan resoluut

hel initiatief, en tweemaal met

kopstoot bracht midvoor Van Royen

de stand op 3-1.

De tweede speelhelft hervatten de

bezoekers met 10 man en verdedigden

zich zeer moedig Spijts hun numerieke

meerderheid speelden de gastheren

zonder geestdrift Doelman Behiels

diende na de herneming zich slechts

enkele malen te reppen Kortom

de tweede urne had niets om het lijf.

Zondag a s gaat onze ploeg op bezoek

naar Robur Moerzeke Meer dan

een puntendeling* durven we met

voorspellen

Raymond

1 Eic St Niklaas

2 Buggenhout

3 St Gilles W

4 waasmunster

5 Nieuwkerken

6 Vrasene

7 K S V Temse

8 Baiel

9 Rob Moerzeke

10 Sleendorp

11 Haasdonk

12 Kieldrecht

13 Moorsel

14 Rupelmonde

15 Khnge

16 Wichelen

RANGSCHIKKING

7

7

1

7

1

7

7

7

7

7

7

7

6

7

e 7

e

e 5

4 <

0

0

1 1

2

4 2

4 3 1

3 * 2

5 S 1

2 3 2

3 t 0

2 l 1

2 1 1

2 0

1 5 1

0 4!

0 7 0

30

17

29


19

U

11

21

10

13

IS

10

13

11

5

11

9

11

8

11

11

12

7

12

S3

21

IS

18

28

30

20


12

12

11

10

10

9

8

7

0

S

5

5

4

3

2

0

Basketball

Dames Temse 43 — Hamme 8

Van luj de aanvang tonen onze dames

zich technisch een klas sterker,

maar het trage tempo en slechte afwerking

zvjn oorzaak dat de score

slechts traag omhoog gaat. rust 15-4

Na de time drijft Temse het tempo

op en de kloof wordt nu veel groter

32 6, de laatste minuten nemen onze

meisjes het wat gemakkelijker en de

eindscore wordt aldus 43-8

Zondag a.s. zijn er geen wedstryden.

II

Z E L

Een «nige gelegenheid.

AaD de mwocers van Bazel wordt

een enige gelegenheid geboden. De

C V.P organiseert op dinsdag 22 October

m Cinema Gildenhuis een grote

film- en voorlichtingsavond, roet gratis

tombola.

Het programma van die avond ziet

er uit als volgt. Vooreerst een korte

kluchtfilm, daarna een toespraak door

Leo Van Ackere, Algemeer. Secretaris

van de C.V.P ovei het onderwerp:

" Wat zou ons de socialistische staat

brengen " De eerste prgs van de gratis

tombo a, welke na de spreekbeurt

aan alle aanwezigen aangeboden

wordt, is ben electruch scheerappa

raat Tot slot wordt de prachtige film

" Zo lang gy daar zijt" met Maria

Schel en 0 W Fischer in de hoofdrollen,

vertoond

Begin te ~u30 Kinderen onder de 18

jaar zijn niet toegelaten Het programma

vao 10 Fr. is verplichtend

Opgelet Voor de tombola worden er

geen loten verkocht Elke aaDwezige

ontvangt gratuéén'enkel lot Gelijke

kansen voor iedereen

TEMSE

Film- en Voorlichtingsvergaderingen

van de C V P'

De eerste der drie voorlichtingsvergaderingen

welke de CVP deze maand.

te Temse organiseerde, nl die van de

Veile op 6 October m de voormiddag,

kende een overweldigend succes Voor

de twee volgende vergaderingen

wordt eveneens een massa volk verwacht.

Ze gaan door op woensdag 23 October

te 19u30 in de parochiezaal van

KnstusKonmg metals spreker Marcel

De Buysser, arr secretaris van de

Christelijke Mutualiteit en op vrijdag

25 October te 19u30 in de Kath Werkmanskring,

met als spreker Leo Van

Ackere, Algemeen Secretaris van de

CVP

Het programma voor de beide avonden

ziel er uit als volgt: Vooreerst

een korte film als voorprogramma,

daarna een toespraak over het onderwerp

• " Wat zou ons de socialistische

staat brengen " een gratis tombola

met als eerste prijs een electrisch

scbeerapparaat, en tot slot de prachtige

film ' ' Zo lang gij daar zyt" met

Maria Sctaeil en O W Fisher als hoofdvertolkers

Het programma van 10 Fr. is verplichtend

Kinderen onder de 18 jaar

met toegelaten.

Geneesheer van dienst

(Bij afwezigheid van uw huisdokter)

Zondag 20 october

Dr BUNNEÖHEM J

Kouterstraat 33

Telefoon 71 02 05

Apotheker van dienst.

Zondag 20 october

E Van Daele, Schoolstraat

Davidsfonds.

0p donderdag, 24 October a.s te 20

uur in de feestzaal der Eerw Broeders

van Liefde, opening vanj een nieuwe

reeks ontwikkelmgsavonden met een

Voordracht en Film door E P Lujts

over de

" De grootmacht *an degroatatad"

Spreker is de gekende en originele

geestelijke speaker van de gewestelijke

Hadïo omroep" Antwerpen ''

Iedereen wordt vnendelyk uitgenodigd

voor deze boeiende en interessante

spreekbeurt ,

Inkom . leden 5 f - niet leden 10 f ~-JL

Museum van Temse

Woensdag 2>soctober te 20 uur stipt

in de Feestzaal van het Gemeentehuis

voorstelling van de prachtige kleurenfilms

Opnieuw onder Omso'a Zeilen

door de Heer Fred Debels, van de

Vereniging voor artistiek en kul'urele

verspreiding " Ontdek de Wereld "

Inkom: leden 5 f - niet leden 15 f

TONEELNIEUWS-

Boerenpaalm

is een toneelwerk, waarvan de lotgevallen,

zo komiese als tragiese, van de

boer, die aan zijn land houdt, op meesterlijke

wijze gesebetst worden

Het is een stuk, waar men ademloos

naar luisteren kan van de kluchtige

toestanden, die er in voorkomen maar

bywylen toch ook een traantje wegpmkt

Het is een stuk dat men meer dan

eens zien kan en zien wil omdat het

zo pakkend spreekt tot geest en hart

Het is een stuk met etn grote bezetting,

haast al de leden van het gezelschap,

het Rondreizend Volkstheater,

treden er in op , maar het leeuwenaandeel

is voor de boer, die op meesterlijke

wrjze gespeeld wordt door

Gast Ven.

Allen dus naar Boerenpsalm, op

zondag 3 november, om half zeven

's avonds, in de Kring der Katholieke

Werken, Fr Rooseveltstraat

Verschillig Nieuws

Benoeming. — In vervanging van

E H De Leenheer, die eervol ontslag

nam, werd K H, Lamonte aangesteld

tot godsdienstleraar bij de beroepsschool

St Amelberga alhier.

Parlementaire Zltdagen

Dhr Staatsniimster Heyman zal heden

zaterdag van 17 lol 18 uur zitdag houden

in bet G'ldenhuis te St Mik laas, en de

heer Senator Van Gerven op Maandag 21

october van 18 tot 19 uur

BEDANKING

De Familie l»e Calnwé bedankt de

vele vrienden en kennissen voor de

blijken van deelneming hun bewezen

bij het afsterven van bun beminde

broeder, schoonbrceder, oom enbloedveiwant

Mijnheer Jozel De Calnwé.

Zij verontschuldigen zich tevens by

dezen die bn vergetenheid geen doodsbeneht

zouden ontvangen hebben

HAUMAN

August Wautersstraat, 3

TEMSE Tel 710.143

Regenmantels - Gabardines

Leder en Daimvesten

Kostuums - Auto-Coats

Pardessus

Alle soorten kleding

voor regen en koude

en dit aan prijzen LAGER

dan alle concurrentie

K wali teitsk led ing

Stempel Caoutchouc

in alle vormen, tenburele dezer

Op Kijkuit.

't Weer is zo goed a's kan voor den

tnd van 't jaar, er is soms wel veel

mist 's avonds en 's morgens, maar

als de zon erdoor komt is 't nog van

't beste dat we te verwachten hên Er

is echter 'n zaak waar we moeten voor

opletten en dat is voor de A-gnep,

want die kan kwaadaardig zijn, gelijk

bij Mie Sloor heure man - Ge zvjt 'n

bewonderenswaardige vrouw zegt

dokter Pillemans tegen Mie, ik heb

Bog maar zelden iemand gezien die

met zoveel opoffering een zieke verpleegi,

zoals U thans uw man verzorgt

- Dat is tooh te begrnpen dokter, luidt

het antwoord van de brave vrouw, wie

neemt nu nog een weduwe met vier

kinderen als vrouw

We spraken daar juist van de A-

gnep en die speelt lelijke parten Een

groot aantal scholen in ons land, zijn

gesloten daar zoveel leerlingen met de

kwaal geplaagd zijn In tal van bedrvjven

zijn vele arbeiders afwezig, want

zij liggen te bed. In verscheidene o-

penbare diensten wordt beperkt gewerkt

daar tal van bedienden niet in

de burolen verschijnen — In Oostenrijk

zijn reeds talrijke overlydens voorgekomen

— In Londen znn er op 438,000

scholieren thans 1000 '0 tbuisgebleven

die Uiden aan de Agnep — Duitsland

wordt eveneens zwaar getroffen, en

ook Jutland, — In Spanje zijn geen dodelijke

gevallen, maar in Madrid alleen

zvjn ongeveer 500,000 griepgevallen —

In Nederland zijn 200 personen overleden

door verwikkelingen van de

griep, die 2 a 3 miljoen slachtoffers

heeft gemaakt — Dus op te passen

en bu ujdsom de geneesheer.

Overstromingen hebben de stad Valencia,

in Spanje, geteisterd Het water

bereikte in sommige straten één m

hoogte Tientallen personen zijn om

het leven gekomen en duizenden znn

dakloos, De hulpverlening aan de

slachtoffers is zeer moeilijk. De schade

die overal werd aangericht is niet te

schatten vooral de boomgaarden en

moestuinen rond de stad, die men de

" hof van Spanjn " noemt werden verwoest

Vanaf 28 october zullen de sigaretten

en de tabak opslaan Het pakje

sigaretten zal dan 11,50 fr kosten en

bet pakje rookiabak van 50 gram zal

0,75 fr meer kosten.

Trjdensde week van 7 tot 13 october

deden zich op de Belgische wegen

876 verkeersongevallen voor waarby

23 personen om het leven kwamen,

123 personen liepen zware verwondingen

op en 427 kregen lichte verwondingen.

En nu al rap nog eens gelachen

Het is algemeen bekend dat negers

een zeer harde schedel hebben. Dat

werd dezer dagen nog eens bewezen

tijdens een proces dat zich afspeelde

voor een Kongolese rechtbank, waar

een neger optrad als klager, omdat

een rasgenoot hem met een zwaar

voorwerp zou geslagen hebben — En

wat was dat voor 'n voorwerp vroeg

de rechter — Een strijkijzer, meneer

de juge. — Hoe kan dat Er is niet het

minste spoor van slagen op uw hoofd

te bemerken — Nee, maar u moet hei

strijkijzer maar eens bezien, meneer

de juge'

Pintemans moest geopereerd worden

en lag op de operatietafel, lerwijl

de dokter in een aanpalende verbandkamer

zijn handen aan 't wassen was

Toen de man der wetenschap daarmee

klaar was, riep bij tot de verpleegsur

" En nu de alkool " Waarop Pintemans

met zwakke s em , — Nee dokter,

nu liever mei. maar na de operatie

zal ik met plezier een borrel drinken

'

'k Peis da 'k nu in elk geval

zal best doen van te zwijgen

want die weinig vraagt die zal

met veel ten antwoord krijgen

'k zat eens mijn noenslaapke te blazen

toen ik plots wakker rees

'k dacht mijn vrouwke t' boren razen

en ik vroeg, wabliefi Mie-Trees,

wel, zei ze wijl ik zat te geeuwen,

ge zyt zeker overstuur

g' hebt waarachtig horen schreeuwen

de ezel van onze gebuur ,

zo, zei 'k, 't was precies uw stem,

't kwam mrj niet vreemd voor

sernapiet ,

da'su net vreemd, zei ze met klem

't is buiten uw familie niet ;

wie geen komplimentjes maken

krijgen er geen weer

past dat toe op vele zaken

en ik groet u zeer.

Cies.

Burgerstand van Temse

van 11 tot en met 17cct.

Geboorten s:

Mortier Betty Fiancoise Scheldestr 84 —Van

der Doodt Odette Chnstiane, Hoogkamerstr 103

— Schitteiat Anne Allons, Viaduct 10 — Van

Overschelde Noèlla, Vredestr 10 — Burm Yvan

Hana Kan iel, Herderslr IS — Muylaerl Freddy

Jozef, kapelstr 191 Slerndorp — De Ryck Monique

Maria Joief, Oostberg 8 — Vermeulen Iia

bella Maria, baslhuisstr AS — Van Steeniandt

Eduard Roger, Scheldestr 28 — Hemeiaer Wendy

Mane Hennetle Spoorweglaan 45 —De Man

Benila Jozef Maria, Cauwerburg S6D — Cornells

Ingnd Josephine Rupelmondestr 61 — Tote

Sylvana Anila, Kon Alberlpark 31 — Van Brit

som Mia Anna FetrUE Beeldstr

Overlydens .

Wagemans Josephlna, 70 j wed van Van

boethem Florentinus, Nieuvtstr 31 — De Caluwé

Jozef, Tl j rentenier ongeh Veile

Huwelyken .

Vereecken Lucianus, wever, te St Niklaas en

Van Walle Madeleine, dienstmeid alh — Aerts

Albert, amomekameker en De Bruyne Qodehe

\t, stikster, beiden alh. — D Baen Roger, bureelbediende

Ie Tielrode en PylLta, snijdster,

albier.


Premières te Antwerpen.

1'Week Antwerpens prachtkinema.

REX

Giant

James Dean

Rock Hudson

Elizabeth Taylor fl

JAMES DEAN laatste film.

De meest grootscheepse film sinds « Gejaagd door de wind ».

K.T. (Warner Bros) Vertoningen 9,40 1 4,35 8,15 u.

Laatste vertoning film 8,38 uur.

Odeon*

De kinema van de elite.

2de week

De zaak van Dokter LAURENT

Le cas du Docteur Laurent

Jean GAB1N - Nicole COURCEL

Een voorname humane film/ sterk, gezond, die u boeit, amuseert en

ontroert. — Het publiek wordt ingelicht dat in het laatste gedeelte van

de film een pijnloze bevalling voorkomt*

K.N.T.

/\strid

Vendomè*

fAtos) Vertoningen 12 2,20 4,45 7.10 9,35 u.

Oresloten

noot

De kinema met standing.

ANNEESSENSSTRAAT 31 — Vlak bij Cine Rex

Dokter in vrijheid

lie neek

Doctor at large Toabib en liberté

Dirk Bogarde - Muriel Pavlow

Donald Sinden - James Robertson Justice

VistaVision - Eastmancolor

Na " Doctor in the house " en " Doctor at sea " thans " Dokter in vrijheid ".

Onstuimiger dan ooit te voren - Humor en schaterlach met waarborg.

Vertoningen : 10 12 2 4 6 8 10 u.

ASTRIDPLEIN

Savoy*

Ik heb mijn hart in het Zilverwoud verloren

Der Förster von Silberwald

J'ai perdu mon coeur dans la forêt d'argent

Anita QUTWELL - Rudolf LENZ

Agfacolor

Liefdesintriges in een heerlijke vacantie filrc.

Een prachtige kleurenfilm opgenomen in de Oostenrijkse bergen.

K.T. (Elan) Vertoningen 12 2 4 6 8 10 u.

De SINGER

winkel

VOOR HET KANTON

T E M S E

is nog steeds bij :

JOZEF GOVAERT

1,13113 »S TEMSE

ALLE WISSELSTUKKEN

Twijfel niet meer,

KOOP NU UW

KOOP IN VERTROUWEN BIJ

Gediplomeerd Technieker

Georges VIAENE

St. Jorisstraat 57

TemseTel.710.336

Verder t RADIO'S LUSTERS,

WASMACHINES, enz..

Eerlijke en trouwe bediening.

Gemakkelij ke betalingsvoorwaarden.

Bij Rechtsmacht.

Deurwaarder J SNOECK te Temse.

zal op Vrijdag S5 Oktober 1957

om IO ure voormiddag, op de Markt

te Tcinne, overgaan tol de openbare

verkoping bij rechtsmacht van :

Naaimachien, radio, stoof, schouwgarnituren,

tafel, stoelen, spiegels,

beeld, schilderijen, koffieservjes, ligzetel,

twee lavabo's en twee kleerkassen,

marmer kolon en schouw, caisse

enregistreuse merk " National".

Komptant belalen.

Zonder kosten.

STEL NIET UIT

TOT MORGEN..!

en koop nog vandaag

een lot van

U wordt misschien

miljonair !

Trekking 15de tranche 1957

zaterdag 26 October

te Marche-en Famenne.

Te koop.

Beste atamboekraara. T.B.C, vrij,

einde dracht, by JOS. VERHEYEN,

Lauwershoek 18, Temse.

Te huur.

Gemengelde HERBERG

met hof en stallingen.

Dienstig voor alle bedrijf.

Gelegen Cauwerburg 68 Temse.

Te bevragen bij P. Van Remoortere,

Cauwerburg 268, Temse.

Bijverdienste.

Interessante bijverdienste door

verkoop van populair voedingsmiddel.

Geen bijzondere kennissen vereist.

Hoge commissie. Schrijven onder

XYZ Blad.

Te koop.

Rapen en Beet te veld».

Bevragen b\j Frans Smet, Potaardstraat

7, Temse.

GEMEENTETEMSE

OPENBARE VERPACHTING

der

KAAIRECHTEN

vo*r bet jaar 1959.

Het College van Burgemeester en

Schepenen der gemeente Temse, zal

op dinsdag, *« oktober 1957 te

IS nor, ten gemeentehuize, overgaan

tot de «penbare verpachting der Kaairechten

voor 1958.

Het kohier van voorwaarden ligt

van heden af ter inzage van de belanghebbenden

op het Gemeen tesecrelariaal,

alle werkdagen van 9 tot 12 en

van 14 tot 17 uur (uitgenomen de zaterdag.

Temse, 8 oktober 1957.

De Gemeentesecretaris.

Leo De Nil.

De Burgemeester-Voorzitter,

August Maes.

WOONHUIS

te TEM4E

Priester Poppestraat 18.

Notaris HIPPOLIET CUELENAERE,

doctor in de rechten ie Temse zal

openbaar verkopen met winst van

1/2 o/o instelpremie.

ENIGE KOOP.

Sec schoon en welgelegen woonhuis

met afhangen en grond aan de Priester

Poppestraat, lit. gekadastreerd

Sectie 1) nummers 665 en 666, groot

150 n>2.

Inwendige verdeling :

Gelijkvloers : rnime salon, gang,

woonkamer, keuken en veranda, koer

stal, tuin en W.C.

Boven : twee grote slaapkamers en

een kleine slaapkamer, een zolder met

«pent.

Droge kelder.

Blectrische pomp.

Het huis is voorzien van waterleiding,

gas en electriciteit.

ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR

ZITDAGEN :

INSTEL : 28 OKTOBER 1957

VERBLUF : i NOVEMBER 1957

telkens een maandag te 3 uur namiddag

ten lokale • Supportershuis • bjj

de heer Gosselin te Temse aan de

Kasteelstraat.

De kopers worden verzocht hun

trouwboekje mede te brengen.

N.B. Verdere inlichtingen en toegangsbewijzen

te bekomen ten kantore

van de verkoophoudende notaria.

WOONHUIS

XE TIËLRODE.

De Notaris HIPPOLIET CUELENAERE

dector in de rechten, daartoe in rechte

benoemd, zal openbaar verkopen,

ten overstaan van de Heer Vrederechter

des Kantons :

ENIGE KOOP:

Een sehoon en gerieflijk woonhuis

met afhangen en grond aan de Bettehemstraat,

nr 19. gekadastreerd Sectie

B deel van nummer 67/A, groot 141m2,

Inwendige verdeling :

Een ruime voorkamer, een woonkamer

en een keuken, koer, stal,

W.C. overdekt poorije en een tuin.

Boven : trapzaal, drie ruime slaapkamers

en een zolder.

Droge kelder.

Electriciteil en pompwater.

Het huis. dat in zeer goede staat

onderhouden is, zal onmiddellijk

beschikbaar zijn.

ENIGE Z1TDAS1

Woensdag 3O October 1967

te 11 uur voormiddag, ter gehoorzaal

van het Vredegerecht te Temse,

Schoolstraat.

N.B. Verdere inlichtingen en toe.

gangsbewijzen te bekomen bij de verkoophoudende

notaris.

De kopers worden verzocht hun

trouwboekje mede te brengen.

Z A A I L A N D !

te TEMSE

De notaris HIPPOLIET CUELENAERE '

te Temse zal met tussenkomst van zijn

ambtgenoot Meester OP DE BEEK, nolaris

te Putte, openbaar verkopen met

winst van 1/2 o/o instelpremie :

Gemeente TEMSE j

Enige Koop. !

Sen perceel zaailand, gelegen in de

wjjk i Zwijgers », gekadastreerd Sectie

C nummer 1043/bis, groot 00 aren

S0 ca. palende : noord Mr Dierikxsens-

Lesseliers te Berchem, oost Mevrouw

H. Rubbens-De Schry ver te Grembergeii,

zuid Mr Amedé Heirbaut en Mr

Acliiel Van Lanleghem te Temse,

west Mevronw Vernimmen-Van Landeghem

te Burcht en Mevrouw J. De

Witte-Van Landeghem te Temse.

Op te leggen boomwaarde 1.500 Fr.

In gebruik bij Mr Petrus Vermeulen

zonder geschrift.

ZITDAGEN :

INSTEL: 28 OCTOBER 1957

VERBLIJF i 4 NOVEMBER 1957

telkens een maandag te 4 uur namiddag

ten lokale " De Roos , bil de heer

Vermeulen te Temee, Kasteelstraat.

De kopers worden verzocht hun

trouwboekje mede te brengen. i


ANTWERPEN

P A Ii A C E

International Police

Victor- Mature - Anita Ekberg - Trevor Howard

Cinemascope

De Interpol op jacht naar een internationale bende

doorheen 5 Wereld hoofdsteden.

K.N.T. Vertoningen 2 4 6 8 10 u.

P A T H E

De bekentenis

(Hidden Fear)

John Payne - Anne Neyland

K.N.T. Vertoningen 10 1 2 2 4 6 8

EDEN

Alarm op het

2" bureau

Frank

Villard

Genevieve Kervine

K.N.T. Vertoningen 2 4 6 8 10 u.

STUDIEBUREEL

VOOR

Bouw- & Wegen is werk en

Expertisen

VILLA ROZENWIJK

Stevige beleggingen voor

Beschikbaar Kapitalisen

(spaarboekjes, obligaties enz...)

INTEREST : van 3 tot 6,25o,'o

's jaars netto.

Tel. 710.378

Ontwerpen — Toelicht

Bouwwerken

Betonconstructies

Wegenisontwcrpen

VerkaTelingen — Waterpassing

Algemene Planemetric

Expertisen van Onroerende Goederen

Zakenbeheer

TEMSE

Leningen op Eigendommen

voor Aankoop, Bouwen,

Handels- of

Beroepsnoodwendigheden,

enz.,

BIJ

"ONDERLING IjYPOTHECp CREDIET"

Naamloze vennootschap opgericht in 1910.

Private ouderneming beheerd door Kon, Besluit van 15 December 1934.

Maatschappelijk Kapitaal en diverse reserves « 400 Milliocn.

Beheerde kapitalen t I In de loop zijnde lenisgen i

meer dan 1 Milliard, 200 miljoen | meer dan 1 Milliard 300 millicxm

Voor alle kosteloze inlichtingen zich wenden tot agent:

M. ROBERT DE GROUP,

35, BOODTSSTRAAT,

Notari8KlerK

te TBMSB.

Radio- en Televisie Liefhebbers»

Koopt kwaliteit» Koopt in vertrouwen.

Niets beter, dan een toestel van Duitse fabrikatie.

Eist: Graetz Radio

Graetz Radio Pic-up

Graetz Televisie

fsyn

IHHI

•Ol

•Jfcj

iHfjJ

V.V

juuj

Du

ryrt

Het merk dat aan de spits staat.

Geen reklame merk zoals sommige.

Niet duurder dan om 't even welk eerste rangstoestel.

Op gebied van klank een echt wonder, gebouwd onder de strengste

kontrole

Een waar succes 1 — Vraag inlichtingen aan onze*

Itlïenten, zij zija onze reclame.

Beste voorwaarden. Betaling naar keus.

Uw oud toestel wordt steeds overgenomen.

liJjJ Een adres:

J. Van Remoortere^Vanderbiest

Fr. Rooaevellatraat »», TemacTelefaaa 71O.1S9 Ti


Bearg van Antwerpen \

van 17 oktober

HelgiseheRent 1937, 3 1)2 ojo 82,40

„ , 1943 . 76,00

Belgische rent 2* rseks 91,00

1 t.h. Geunifl. Staatisch, l°r. 81 76

4 t. u. Qednifl, Staatsseh. 2-r. 81.35

Lotani. Va*w.itreken 192U'/. 208 00

, 1922 4 0/0 224,00

1923 4 o/o iOÜSZ

Lotenlening 1953 996

Loten Wederopbouw Ie snede 970

» , 2 » 982

< > i > 998

Bevrijdmgsleening 4 8|0 80,75

Loten 1932 5 o/o 1048

Loten 1953, 4oio 1000

Loten 1938 4 ojo 453,00

Loten 4 (00 1941 914

Tentoonstelliag 1958 998

Schatkistcertif. 1942 3.50 ojo 114,40

» 1943 3.90 0)0 106.00

> 1948 40|0 107.50

• 1949 40J0 99.15

Lening 1951 4,5 o|o 93.75

. 1952)62 4.50 0[0 95,00

. • 195Ï|64 4.50 0|0 D1.40

» 1956|75 82.00

. 1953/68 4.50 84.50

• 1954(72 80.60

. 1954|74 4,'.-50|0 80.50

• 19ö5|75 4 OIO 7*.60

, 1956171 41|4 83 70

1956173 4,25 83,05

» 1956167 4,50 84,90

• 195". i69 o O|O Stj,95

Helfrische Spoowesreia bevr. 424.00

Wegenfonds 1955|65 4 1|4 85,80

Belgische Spoorw. obl. 1937 770,00

• i 1943 856,00

» • 1956 85,08

> • 1948 106.90

> 1950 99.50

• 1952/62 9T,*0

• 19^3/65 91,85

1954/72 84,70

Belg. Spoorw. 1954/74 4 1/4 o/o 81.00

» . 1956i75 ie reeks 78,75

• . 1956171 86,05

Regie Tel. Tel. 1943 3 1[2 O|O 82.80

. . 1950 4 o|o 100.50

• 1951 4,50 010 99.34

, » 1952|62 . 96,50

1953/68 , 76.76

> > 1954 4.25 80.70

> » 1954 4o[0 79.10

* „ 1956|71 84,:0

Annuïteiten 91.(0

KredtieNüTerh.1951 . 97.20

i 19S2|62 97.S5

Gemeentekrediet 3 ojo 92.15

> Ie reeks 81.65

> 2e reeks 81.60

, 3e reeks 83.40

> 4e reeks 83.2B

1948 100

1952|62 »7,0o

Lotenl. Gemeentekrediet 1957 940

Antwerpen leening 1917 93,90

» 191C 93 00

1930 4 0/0 83 80

1931 4 O|0 86,90

1936 4 o/o 86,85

1937 4 0|0 86.95

1927 4,00 O)o 94 3u

1943 4 oio 84,00

Antwerpen kasbons 1956/71 86,26

i 1951/61 100.40

Antwerpen 1953/68 4,6 oio 88,2"

, . 1952/62 4.50 O|O 9" 50

» i 1953/68 "1,53 O|o S3 20

, . 1954 4 25 O|O «1.50

„ , 1955 4,00 0|O 79,2'

19 6(71 4,25 O|O 86 20

fteut 1914 4 o/o 86 76

Gent 1929 82.00

Genl 1930 ' Kg to

Moderne toestellen

voor verwarmen, koken

met kolen, gaz, of mazout.

Huishoudbenodigheden

viodt U naar keus bij

Gent 1936

84,90 i

Gent 1937

89,78 j

(jent 19|b4|74 4.25lj|O Xl.15 I

Gent 1956 4,50 87,25 j

Luik 1913 88.55 |

Overname van bestaande schulden, aaD zeer

Luik 1919 4 o(o 84 00 ! voordelige voorwaarden, terugbetaalbaar op

op 5 • 10 of 15 jaar.

Luik 4 ofo 191V 79.ï>n

Luik • 4 ofo 1930 86.00 Geldplaatsingen.

Luik 19i6

84,30 1* op eerste raag hypotheken,

1* spaarkas : op zicht,

Luik 1937

81,90

op termijn.

Luik kasbons 1955/75 4 ejo 78,60 3» obligaties.

Luik 1»S2 4.50 0|0 98,(0 Verzekeringen.

Luik 1953 4,50 0|0

88.30 Braud. Ongevallen (Auto's, Moto's, Arbeidsongevallen,

persoonlijke ongevallen) Leven

Luik 1954 4.25 0,0

81.90 Pensioenverzekeringen, enz... Transport en

Luik 1955 4 0|O

Luik 19(6 4.50 o]o

78.60

86.20

Casco, enz...

101.50

80,40

Oostende 1951]öl 4.50 u[O

Broaanl l«30 4,00 o/o

I 1956 4,50 J/o 86,2ö

• Kasbou» 1943 ƒ68 4,50oio 88,20

Brussel 1943/73 4 o/o 82.90

Brussel 19*7 4 o/o 80.23

Brussel 19R2[62

gs.oo

Brussel 19B3|6S 4.50O|O 86,85

Antweiueu 1887 8a.25

> l»03 710

Brussel 1902 72.0C

Bruasel 1906 467 .00

Brussel Zaetiaren

(id,7ö

Luik 1897 65,50

Oostende 1890 06 25

Gent 1696 «9,25

Schaerbeeck 1891 65.00

Wittoek-Van Laudegliem urd. 590

» div. 870,00

Dacca 490,00

Aankoop en varkoop van alia IOML

•D fondsen

Dagelijks beursbeioek.

la «CHIIEHH4I, WlaaelagcaM.

ALLE GELDLENINGEN

op huizen, gronden, schepen.

Expertisen.

Auto's - Schepen - Scbatting«n vin branden

enz...

Zaakwaarnemingen.

Aan- en Verkoop. Buizen, gronden, schepen

enz...

Strikte geheimhouding.

Voor 4LLB kosteloae inlichtingen

wendde men zich tot:

Jean De Ryck-Bauer

Pastoor Boelstraat 9, Temse Telefoon 45

llooldf ertegen» eordlger:

Algemene Hypotheek en Kredietkas,n.v.

Schuttershofstraat 5. ANTWERPEN.

Televisie — Radio

Hoogspanning — Laagspanning

Installatie

Electro Huis G. B A E C K

Scheldestraat IE. Temse Tel. 710.292

Komptant — Krediet.

Willem HULIN Leie 6

TEMSE

Wie mee een auto of moto rüdt

denkt...

o H•FEU UUE

Steeds betep smeepmiddelen.

Houdt uw motop langer in

topconditie.

Alle inlichtingen^bij :

R. TAN WOLVËLAËB

Tel. 710.226

HOLLEBEEK. 3,

TEMSE

AutobusBrussel - Temse - St. Niklaas

X X

X

t i t

xw t

Brussel (Boudewijn taan)

_ _ _ 8,M 10,00 11,00 11,3013.00

14,00 16,15 18,00 21.00

Londerzeel 5.50 6,50 —

Temse (Statie)

6,27 7,27 8,10 9,4011,10 12,10 12,4014,10

13,10 17,35 18,05 19,1022,10

St. Niklaas (Statie)

6,46 T,46 8.29 9,5911,39 l,29 13,59 14,19 15,19 17,44 18.34 19,1923.29

i ï t I t x xw t x x t t

St. Niklaas (Statie) 6,55 7,50 8,30 10.00 11,30 12,3015,00 14,45 16,1517,45

18.011 18,25 19,30 19,3022,30

Temse (Statie) 7,14 8,09 8.49 10,19 11,49 19,4913,19 15,04 16,3418,04

18,19 18,44 19,49 19,4933.49

Londarzeel (Statie)


— 19,11 10,26 20,36 25,2 i

Brussel (Boudewijnlaan)£,24 — 9>59 11,29 11,59 13,5914,29 16,14 17,44 — 19,19 — — 30,5» —

i Alleen op weekóagen. t Alleen op Zon- en feestdagen.

xw RijdlNIET op Zaterdafï en op Zon- of feestdagen.

St.Niklaas vertrek

Temse

Hechelen aankomst

Brussel Noord

St. Niklaas

Temse

Puurs

Hechelen

Brussel Noord

Brussel Noord

Hechelen vertrek

Temse

St. Niklaas aankomst

Treinen St. Niklaas - Temse

X X f x i +

3,14 5.52 6,15 6,19 6,58 7,31

S.15 6,04 6,24 6,34 7,'2 7,30

6,17 6.45 7,00 7,26 7,56 8,13

SS S

14,10 14,48

14,31 14,97

19,01 15,38

x I D f x

6,11

S,34 6,!S 7,13 7,S8

6,33 7.13 7,30 8,15

6,43 7,30 8,05 8,36

x xw xw

Brussel Neord

Hechelen 15,53 — 16.49 17,18

Puurs —

Temse 16,16 17,19 17.40 18,02

St. Niklaas 18,45 17,27 17,51 18,13

x Enkel op weekdag.

s Enkel op Zaterdag.

f Enkel op Zondag. xw

>• Rijdt niet op Zateidag.

XW X

18,10 16.01

15,20 16,11

16,04 16,48

SS

8,23 9,44

8,59 10,(9

«,10 10,38

x

xw

17,5S —

18,43

18,38 18,53

18,51 19,02

X D

7,33

7,41

8,09

8,31

xw

n,09

17,17SS D

11,27

11,4»

12,20

13,38

xw

18,31

«9.14

19,35

Aanhanger^op 4 wielen, gebacheerde carrosserie 2 T.

Rechte opligger met schommelassen 12 T.

Han delscarrosser iën

Fr. & L. STEVENS

Hundelgemse Steenweg!5l6 — Ledeberg-Gent

• Mechelen

8,17

1,36

9,10

17,30

17,39

18,18

1)

18,88

19,02

19,32

18,40

Rijdt NIET op Zaterdag en Zon- of feeitdageu.

B Is direct, rechtstreeks

B

10,45 11.15

10,54 11,15

11,30 15.07

xw ss

17,51 19,03

18,05 18,13

18,17

— 1»,59

Sf D xw

12,40 13,07

12,48 13,16

13,14

13,38

D

30,25

20,33

31.01

21,36

S XW 1 SS S

11.S9 13,t8 13.44 14,44

13,21 13,19 1 1,14 14,20 15,21

13,13 13,38 14,25 14,39 15,30

t

20,14 31,16

36,51 11,52

31,01 22,01

t

23,30

0,06

0,19

Temser BeÊrafenisonüerueinina.

Bij sterfgeval wendt U in volle

vertrouwen tot de agent:

P. DE SMEDT

Tel. 542 OEVERSTRAAT 55a

die U zal helpei in die droevige omstandigheid. Hij zal zorgen dat

alias in orde komt, zonder verder geloop voor U :

Lijkdienst, Gemeentehuis, lijkkist, grafmaker, dodenwagen,

rouwdrukwerk, rouwkapel, in één woord t VOOR ALLES.

Al bet irerk wordt voor U gedaan zonder de minste kosten.

Goncurerenée prijzen.

Dus bij sterfgeval raadpleeg dadelijk

de TEMSER BEGRAFENISONDER-

NEMING die voor alles zorgt.

More magazines by this user
Similar magazines