Views
3 years ago

Nieuwsblad van Tem se

Nieuwsblad van Tem se

Nieuwsblad van Tem

Zondag 20 October 1957 (97»13«) Jaap Weekblad N 4 Nieuwsblad van Tem se EN OMLIGGENDE Abonnementsprijs 100 Fr. NIEUWS- EN ANNONCENBLAD BUREEL. KASTEEL-STRAAT 27 | DRUKKER J. SOHUERMAN - Verantw. Uitgever AL. BÜÏT1ERT | Hr. St-Niklaas85« | TEL. 710185 Hollandse politie raapt Belgen-zonder-tanden op» "Politie brengt patiënten naar bureau op ", " Belgen met mond zonder tanden op het politiebureel", "Inval bij tandarts te Hilversum", "Procesverbaal voor artsen ' , " Tandloze Belgen naar het politiebureau ", " Inval bij arts te Haarlem " Dit zijn zo al enkele titeltjes die ge de laatste maanden in de Nederlandse kranten kondt grasduinen Er is bij onze Noorderburen, inderdaad een grootscheepse politie-kampagne aan de gang tegen de tandheelkundige reklame-instelhnger-, meer bepaald de Vacupan, die ook in België - zoals trouwens blijkt uit de aangehaalde titeltjes - lichtgelovige tandlijders komt ronselen, voor een z g eendags-behandeling Moet ge eens horen, wat dat is met die £endags-behandehng Wij lazen in de Nederlandse kranten " De patiënten waren nog half versuft van de narkoze, toen ZIJ door de arts de straat werden opgestuurd " Velen van hen werden in het politiebureau onpasselijk en moesten overgeven Sommige Belgen vielen zelfs flauw ' ' Nog in narkoze verkerende patiënten werden met Haagse politieauto s weggebracht" De Nederlandse politie gaat er met de ruwe borstel door Dat hoeft ons niet te verwonderen Er zijn de laatste jaren, in die tandkhmeken, al te veel onregelmatigheden aan het licht gekomen Teveel klachten werden ingediend vooral tegen de fameuze sinjeur V W , die het hele gevalletje op Amerikaanse basis had opgezet nu nog altijd een bijhuis heeft voor het ronselen van patiënten te Brussel, en die zich al met alle mogelijke verdachte zaakjes heeft opgehouden, waarvan het laatste de beruchte odyssea is geweest van het Evipan-jacht met de niet minder beruchte kapitein Westerling In de klinieken en khniekjes, die V W over het hele Nederlandse grondgebied heeft uitgestrooid, werden zelfs reeds gewone techniekers aangetroffen, tegen wie voor onwettige uitoefening van de geneeskunde procesverbaal diende opgemaakt te worden Ons Belgisch ministerie van Volksgezondheid heeft destijds in de pers gewaarschuwd tegen het gevaar zich met de zogenaamde Vacupan behandeling in te laten Met niet genoeg nadruk kunnen sve die verwittiging in herinnering brengen ten ware er natuurlijk mensen zijn die er scheutig op zijn, de hierboven beschreven avontuurtjes zelf te beleven en zich bovendien door onbevoegden te later verzorgen In ons eigen land heeft men reeds in 1951 wettelijke maatregelen getroffen Mengelw van 't Nieuwsblad van Temse Schone Nora de dochter van de Kunstrijder. Uw vader hoopte u daardoor een tehuis te bereiden en u na de eerste maanden van zijn huwelijk terug te roe pen Gij zult ons weldra moeten verlaten mijn kind en dat doet mij leed Nora was te zeer met haar gedachten in de aanstaande gebeurtenis verzonken, zodat zij de smartvolle toon niet bemerkte waarop deze woorden gesproken werden, — En is de , de dame een van het gezelschap ' vroeg ze eindelijk — Het laat zich niet wel denken, zei de overste ontwijkend, dat hij zich nu in andere kringen een gezellin gezocht zal hebben. HIJ laat daarvan mets blijken, doch hij verzekert uitdrukkelijk dat hare grote goedheid en lieftalligheid ook u gelukkig zullen maken — Ach, ook dit nog 1 met dit gezegde sprong Nora op en wierp zich om de hals der overste, roepende o moeder, laat mij niet van hier gaan, houd mij hier Toen begon zij te wenen De overste omarmde het wenende meisje als wilde ZIJ het tegen alle leed beschermen Was dit de wens harer ziel, welke zich plotseling bij Nora openbaarde ' dacht zij. Zij was een ernstige vrouw, sedert lang gerijpt in haar ambt Honderden kinderen had zij welkom geheten, honderden hadden schreiend afscheid van haar genomen Dit kind, dat in zuike tegen de gecommercialiseerde tandheelkundige klinieken, die niet de nodige waarborgen van degelijkheid bieden, die men voor de gezondheidszorg aan de tanden mag verwachten In Nederland werd het Belgisch voorbeeld voor enkele jaren nagevolgd. Dat er nog steeds onverlaten zijn, die de wet op onbeschaamde wijze trachten te ontduiken, is op zichzelf reeds beschamend , dat er echter nog mensen zijn, die zich aan de verlokkelijke barnum-reklame of de verleidelijke voorstellen van demarcheurs laten vangen is potsierlijk, vernederend, en pleit zeker niet voor de intelligentie en het gezond verstand van die lui LVN Een goed gekleed landbouwer is er twee waard Vroeger was het de gewoonte bij de boeren, voor het werk op de hoeve oude kleren aan te trekken tenminste als zi| niet de voorkeur gaven aan die onvershjtbare broek in geribd fluweel die op de zwakste plaatsen extra-versterkt was met een stuk leder en die, helaas vaak stijf stond van het vuil Met de boerin was het al niet beter gesteld Die trok een gebloemde schort aan of een zwart satijnen voorschoot overeen katoenen kleedje en wollen vest Als zij in de stal de koeien ging melken deed zij een paar klompen aan die ze « verwarmde » met een handvol stro Gelukkighjk ja gelukkighjk is er, dank zij de huidige vooruitgang stilaan een kentering gekomen in deze voorva derlljke gewoonten Met de komst van de machines werd het werk van de boer heel wat vereenvoudigd maar deed zich tevens de noodzakelijkheid gelden, de werkuitrusting bij deze evolutie aan te passen Waarom Wel eenvoudig om-, wille van de hygiene Het is nu eenmaal een feit dat de hygiene de kwaliteit der hoeveproducten verhoogt Een goede hygiene betekent dus propere, zindehj ke kleren die regelmatig moeten gewassen worden En laten we ook niet ver geten dat een rationeel opgevatte werkkledij de bewegingen vergemakkelijkt en groter veiligheid verschaft Het is niet zonder reden dat een werkman, die voortdurend aan de machines staat, daartoe speciaal is uitgerust Waarom neemt een landbouwer dan dezelfde voorzorgen niet ' Zowel een kledingstuk dat te los hangt of een dat te eng is, k in een reëel gevaar betekenen In Frankrijk is men tot de vaststelling gekomen dat zich niet minder dan 50 000 arbeidsongevallen in landbouwmiddens hebben voorgedaan, en dat in een jaar tijd 1 Het spreekt vanzelf dat niet al deze ongevallen te wijten zijn aan gebrek aan oordeelkundige uitrusting of kledij maar een groot deel ervan hadden kunnen vermeden worden als de betrokken landbouwers een passende werkkledij hadden gedragen eigenaardige omstandigheden aan haar zorgen was toevertrouwd, had zij onder haar bijzondere bescherming genomen , geen wonder dus dat haar toekomst haar zoveel kommer baarde In welke wereld, in welk leven moest dit kind, dat zij zo innig lief had, optreden Wie kon het dus wraken dat zij de lieveling van haar hart wilde verbergen in de vrede van Gods huis, om met eigen hand die liefelijke bloem te verplegen, haar te beveiligen tegen de stormen van het leven ' En toch was ten aanzien van dit punt nooit een woord over haar lippen gekomen, slechts in haar gebeden had zij die vurige wens aan God toevertrouwd — Mijn kind, blijf dan, sprak zij ernstig Kunt gij besluite met ons de stille weg te volgen, met en voor God te leven, dan zou ik het uur zegenen op hetwelk gij hier zijt binnengetreden dan zoudt gi| rust hebben in deze veilige haven waar geen storm u kan bereiken Nog rustte Nora met haar hoofd tegen de schouder der overste Lang bleef zij sprakeloos Eindelijk hief zij 't hoofd op en sprak op vaste doch zachte toon t — Neen, ik kan niet, ik geloof dat het slechts grootsheid was, welke zoeven mij deze gedachte influisterde Ik verlang nog niet naar rust en vrede, ik kan nog niet in de haven blijven en wil stormen trotseren blijven Laat mij niet hier WERELDSPAARDAG 1957. H Sedert meer dan 30 jaren wordt over de ganse wereld op 31 October de Wereldspaardag gevierd Dat België zich van het begin af bij deze viering heeft aangesloten zal wellicht niemand verwonderen aangezien het sparen in ons land tot de traditionele deugden of hoedanigheden behoort en het spaarboekje overal ingang heeft gevonden Het is langzarne-hand een traditie geworden dat de L5irectie van de Algemene Spaar- en Lijfrentkas ter gelegenheid van de Wereldspaardag enkele woorden tot het Belgisch publiek richt, ten einde een of ander aspect van het spaarwezen te belichten. Het weze ons toegestaan even uw aandacht te vestigen op de belangrijkheid van het sparen zowel voor ieder van ons als voor de gemeenschap De spaarders vormen in ons land verreweg de machtigste groep Er zijn bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas ruim 6,5 miljoen spaarboekjes in omloop en dit aantal groeit ieder jaar nog aan, hoewel het reeds wijst op een gemiddelde van 733 spaarboekjes per duizend inwoners Al de kleine sommen die door de miljoenen spaarders aan de Spaarkas worden toevertrouwd vormen samen een ontzaglijk kapitaal van bijna 55 miljard frank dat m 't belang vaneenieder wordt aangewend Bij het beleggen van haar geld streeft de Spaarkas er steeds naar 's lands welvaart te bevorderen en tevens deze bevolkingslagen tegemoet te komen die tot de natuurlijke klienteel van de instelling behoren Ik hoef hier niet te herhalen welke reusachtige bijdragen de Spaarkas levert om de womngvoorziening in ons land terug op peil te brengen en om de kwaliteit van de huisvesting te verbeteren Het verstrekte krediet aan de industriëlen, aan de ambachtslieden en handelaars aan de schippers en vi^-Ps, t*aü dv. middenstanders en aan allen die een vrij beroep uitoefenen, zowel als aan de arbeider en bedienden, getuigd van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas overal de nodige hulp te bieden om de economische ex pansie en sociale vooruitgang in de hand te werken Doch ook voor ieder van u allen afzonderlek ja, voor u persoonlijk, beste lezer, biedt de Spaarkas heel wat voordelen Zij neemt de geringste bedragen in ontvangst bewaart ze veilig en schenkt ze u terug vermeerdert met een interessante rente Over uw spaargeld kunt U onmiddellijk beschikken of op een zeer korte termijn, die normaal niet meer dan een week bedraagt De verrichtingen zijn kosteloos en geschieden in de postkantoren, in de agentschappen en suc- Vervolg 5' kolom Een diepe teleurstelling gleed over het gelaat der overste, — Welnu, ga dan mijn kind. Elk mensenhart heeft zijn eigen weg en alle wegen kunnen tot hetzelfde doel voeren Moge de strijd voor u niet te zwaar, niet te langdurig zijn Ik zal u misssen een offer te meer, dat God van uw oude vriendin vraagt Doch wij blijven vere nigd in de liefde — Ach, hoe zal toch alles gaan, de onbekende toekomst verschrikt mij ' riep Nora, — Men moet niet alles vooruit willen zien, schrijft Thomas a Kempis, antwoordde de overste, doch vergeet nooit eene zaak, wat het leven u ook brenge, namelijk het kind is niet beter dan de vader, de dienaar niet beter dan de meester Neem dus het kruis op uw schouders in ootmoedigheid en liefde Overigens scheiden wij eerst over drie maanden Ga nu, de avondklok luidt , in het gebed zult ge het best uw ziel kunnen gerust stellen, en schrijf dan liefdevol, gelijk hij steeds voor u was HOOFDSTUK IV Nieuwe kennissen Het was in April Grauwe wolken dreven door de lucht Hier en daar werden zij onderbroken en lachte de helderblauwe hemel en schoten er warme zonnestralen door naar het uit de winterslaap herrezen landschap Te midden der wandelaars bemerkte men groepen vrolijke studenten, met onbekommerde gelaatstrekken, die zich hier blijkbaar bijzonder in hun schik \ oelden Een dezer groepen ging spoedig na handdrukken uiteen De woorden «hotel De strijd tegen de " Aziatische " en gewone griep. Een epidemie van de z g " A ' griep verspreidt zich deze dagen over het laud Hoewel ze niet gevaarlijk is legt ze toch zekere sektoren lam en dreigt ze ons dagelijks leven ernstig te verstoren Daarom heeft ieder van ons de plicht de nodige voorzorgen te nemen teneinde in de mate van het mogelijke de verspreiding en besmetting tegen te gaan. We mogen inderdaad met uit het oog verliezen dat het gevaar voor ernstige gevolgen steeds blijft bestaan Voorbehoedende maatregelen .— over vermoeinis vermijden •— oppassen voor plotse verandering van temperatuur, natte voeten en mistige lucht .—> een strenge hygiene in acht nemen — dikwijls de handen wassen Het schijnt wel vast te staan dat de besmetting gebeurt langs de weg van speekseldeeltjes die door spreken, hoesten of niezen worden overgebracht Daarom is het geraadzaam alle drie uren neusdruppels te gebruiken of een verstuiver vaak de keel te gorgelen met gezouten warm water (10 gr keukenzout per liter water) en geregeld de tanden te poetsen Het detergerend produkt dat de tandpasta bevat werkt als ontsmettend middel Doch deze maatregelen zijn niet voldoende Meermaals per dag en voor elke maaltijd zijn mondspoehngen met een oplossing van een antiseptisch middel nodig Nochtans moeten we er op wijzen dat een overdadig gebruik van sterke antiseptische middelen gevaren met zich kan brengen voor de slijmvliezen en het tandvlees Een voortdurende prikkeling van de slijmvliezen kan ze zodanig verzwakken dat ze hun natuurlijke weerstand verliezen Een eenvoudig en veilig middel is de mond te spoelen met een oplossing die men zelf bereidt van een tandpasta op basis van soda-ncinoleaat met muntsmaak (de lengte van een goede centimeter in 1 glas water) Het soda-ncmoleaat heeft een krachtige bactenendodende werking, die nog versterkt wordt door de menthol die de tandpasta parfumeert Mondspoehngen met een oplossing van zulke tandpasta met S R kunnen zeer doeltreffend het spoelen met een antiseptisch middel vervangen, zonder nochtans irriterend te werken Besmet uw omgeving niet De z g Aziatische griep of de gewone griep begint doorgaans met een eenvoudige verkoudheid Let er daarom op Steeds in een zakdoek te hoesten of te niezen ' Was vaak de handen, poets dikwijls uw tanden, en spoel de mond met een oplossing van een antiseptische tandpasta En ga te bed liggen bi] het minste teken van koorts Kom niet te dicht bij de kinderen en wees vooral voorzichtig zuigelingen niet te besmetten P vier uur en bowle ", verrieden hun voornemens tegen de aanstaande namiddag Twee dezer jonge lieden sloegen een zijlaan in De ene viel elkeen m het oog door zijn zwaarlijvigheid die slecht overeenkwam met zijn jeugdig blond en blozend gelaat, waaraan een paar kleine grijze ogen met geestige uitdrukking een zekere bekoorlijkheid gaven Zijn medegezel naast hem was rank van gestalte, houding en gang toonden een zekere buigzaamheid en veerkracht Zijn gelaat drukte gevoeligheid uit en de ernstige bruine ogen verrieden een rijkdom van gedachten en gevoelens Het brede voorhoofd toonde denkkracht, terwijl daarop tevens reinheid van zeden en openhartigheid zetelden De kleine baard en het rijke bruine hoofdhaar gaven aan het geheel een zeer mooi uitzicht, als van iemand die vol levenslust en hoop het pad des levens betreedt Zijn woorden stemden hiermede goed overeen — Ik geloof waarlijk dat men hier slechts leeft om te genieten, zei hij met zijn wandelstok door de lucht zwaaiend Het is hier een genot en een vreugde zonder einde De natuur lokt, de mensen lokken, het leven lokt, zodat men hier bijna niet tot verademing komt — Gij Zuid-Duitsers zijt maar schooljongens op onze hogescholen, hernam de dikke Gij zult van avond uw krachten moeten inspannen, want bij ons laatste feest viel een zekere vos vroeg af — Elk begin is moeilijk, doch de volharding kroont het werk, sprak de an- TEMSE, 19 OCTOBER 1957 Wekelijkse Almanak OCTOBER 20 Zondag s Wendelmus 21 Maandag s Oscar Celina 22 Dinsdag s Elodia 23 Woensaag s Joannes Capistran 24 Donderdag s Raphael 25 Vrijdag ss Crispyn Crispiman 26 Zaterdag s Evanstus MAAN de 23 oct Nieuwe Maan Jaar-, paarden- en veemarkten De 21 Dendermonde, Duffel, Lip pelo, Moerbeke-w Schelle, Vlezenbeek, — de 22 Beveren-w , Dworp, Huise — de 24 Haaltert Op 20 oktober verovert de St-Niklaasstoet alle Kinderharten n n n De menigvuldige toetredingen uit alle provincies wijzen er op dat op 20 oktober bij de Sinterklaasfeesten, St-Niklaaa door de kinderen zal bestormd worden. Allen zullen ze Sinterklaas willen zien, wanneer hij te 15 u mede in de stoet vertrekt / Voortbouwend op de talrijke elemeE' ten die in de eerste stoet in kiem aanwezig waren heeft de ontwerper en realisator, Frans van Immerseel, een hele reeks taferelen uitgewerkt, die hetzij m praalwagens hetzi) m rijk gekostumeerde en akterende groepen, de meest bekende Sinterklaaslegenden doen herleven Het geheel zal een kleurrijk, levendige en folkloristisch beeld vormen, waaraan klein en groot een ongewoon genoegen en de sereenste ontspanning zullen beleven Vervolg 2' bladz 1' kolom. cursalen van de Nationale Bank van België en in de zetel van de Spaaakas te Brussel Stortingen en terugbetalingen kunnen ook wel langs de postcheck gebeuren Zeg nu niet, beste lezer, dat dit alles zeer mooi is maar dat gij met kunt sparen Dit zou waarlijk een uitzonderlijk geval zijn Sparen vergt weliswaar wat methode en overleg, doch ligt nagenoeg in ieders bereik. Wilt u wat terzijde houden voor later of voor bepaalde voorzienbare uitgaven wacht dan niet tot het einde van de week of van de maand maar zet wat op uw spaarboekje zodra gij uw wedde, loon of andere inkomsten hebt ontvangen Vele hebben zich hierbij zeer goed bevonden en hebben met een klein begin zich stilaan opgewerkt Geachte lezers, denkt er aan, spaart een appeltje voor de dorst ____ Dirk van Puyvelde dere lachend Overigens vallen die eeuwige zwelgpartijen weinig in mijn smaak Sommige studenten worden bijna nooit nuchter — Beter nooit nuchter dan nooit aangestreken, voegde de dikke hem toe. Doch zeg mij eens, wat denkt gij te doen in de Pinkstervacantie om u te ontspannen na uw vermoeiende studiën, — Ik heb nog geen besluit genomen, gaf de lange ten antwoord. Doch, luister Dahnous, ga met mij naar huis en bezoek de plek eens die uw vader zo dikwijls bezocht en waar onze vaders zulk een trouwe vriendschap sloten — Dank voor de vriendelijke uitnodiging, doch ik kom liever in het najaar jagen Wil mevrouw uw moeder u weder thuis hebben vroeg hij hem scherp aanziende — Zij ZOU althans gaarne zien dat ik kwam — Plan voor plan Degenthal laat ons een toer maken door het Neckersdal ik heb het plan reeds enige weken overlegd — Dat is niet kwaad, ik zal er over naar huis schrijven, — Kerel, besluit nu zelf eens, gi) loopt toch niet meer aan de leiband uwer moeder Over het gelaat van de eerste vloog een schaduw van verdriet — Gij kunt er over denken gelijk gij wilt, maar ik walg van die minachtenden toon, waarmede velen over hun familie spreken Daarin ligt iets kwajongensachtig — Ik ook, antwoordde de dikke, hoewel ik zo gelukkig niet ben een thuis te hebben Doch kind is kind en man is man Elke overdrijving slaat op de duur over in het tegendeel en zo gi) thans over de minste beuteling de raad uwer moeder vraagt, zult gij zulks later in veel gewichtiger zaken niet meer doen Er is waarheid in deze woorden — Mijn moeder heeft mijn opvoeding uitsluitend geleid, sprak de eerste weder, en ik zou haar nooit gaarne weerstreven. — Nooit ' Neem mij niet kwalijk, dit is onzin Geen mens moet beloven wat hij niet doen kan Uw moeder is een verstandige vrouw die uw wil zal eerbiedigen, hoewel zi) de hare weet te schatten Maak haar en u van nu af aan enige zelfstandigheid gewoon, die toch komen zal, dan doet het u goed en haar geen kwaad. Vervolgt.