29.12.2014 Views

Stad in beweging - Woonstichting De Key

Stad in beweging - Woonstichting De Key

Stad in beweging - Woonstichting De Key

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Stad</strong> <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g<br />

Beweg<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de stad


<strong>Stad</strong> <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g<br />

Beweg<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de stad<br />

<strong>De</strong> koers van <strong>De</strong> <strong>Key</strong>


Wat ons beweegt<br />

Alles beweegt: de wereld waar<strong>in</strong> wij leven, de maatschappij waarvan<br />

wij deel uitmaken, de stad waar<strong>in</strong> wij werken, onze eigen standpunten<br />

en onze relaties met anderen. Dat standpunten en relaties bewegen,<br />

geldt niet alleen voor ons als persoon maar zeker ook voor<br />

won<strong>in</strong>gcorporaties en dus voor <strong>De</strong> <strong>Key</strong>.<br />

Voortdurend bez<strong>in</strong>nen wij ons op onze positie. Dat doen wij niet alleen. Anderen denken mee over de rol<br />

van corporaties. Zo was en is er <strong>in</strong> de maatschappij veel kritiek op corporaties die zich teveel als belegger<br />

zouden gedragen en hun traditionele taak verwaarlozen. Wat die taak is, hangt af van wie je spreekt, maar<br />

eensluidend is het oordeel dat corporaties niet voldoende presteren. Wat die prestaties zouden moeten zijn,<br />

blijft evenwel onduidelijk.<br />

Alles beweegt. <strong>De</strong> <strong>Key</strong> beweegt ook en doet dit al s<strong>in</strong>ds haar pioniersfase ver voor de <strong>in</strong>troductie van de<br />

Won<strong>in</strong>gwet <strong>in</strong> 1901. Toen was het belangrijkste doel het huisvesten en emanciperen van arbeiders. Ons werk<br />

maakte deel uit van een beweg<strong>in</strong>g, die je een beschav<strong>in</strong>gsgolf zou kunnen noemen, gericht op emancipatie,<br />

participatie, zelfredzaamheid en solidariteit. <strong>De</strong>ze begrippen raakten geleidelijk op de achtergrond.<br />

Na de Tweede Wereldoorlog werd de taak van corporaties steeds meer beperkt tot het bouwen, verhuren en<br />

beheren van sociale huurwon<strong>in</strong>gen. <strong>De</strong> laatste tw<strong>in</strong>tig jaar ontwikkelden corporaties zich, gestuurd door de<br />

overheid, tot marktgedreven organisaties. Wij, als <strong>De</strong> <strong>Key</strong>, merken nu dat wij daar<strong>in</strong> vastlopen.<br />

Het dome<strong>in</strong> markt, waar<strong>in</strong> prijs, kwaliteit en rendement centraal staan, is niet het onze. Wij willen geen<br />

marktgedreven bedrijf zijn. Bedrijfseconomische termen als product, markt en klant hebben voor ons<br />

m<strong>in</strong>der betekenis.<br />

3


Behalve overheid en markt is er een derde dome<strong>in</strong>. Daar<strong>in</strong> gaat het over mensen, over relaties, over b<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g,<br />

over samenhang, over leefbaarheid, over emancipatie en participatie, over het cement van de samenlev<strong>in</strong>g.<br />

In dit dome<strong>in</strong> wil en kan <strong>De</strong> <strong>Key</strong> opereren. In dit dome<strong>in</strong> willen wij als eigenaar en beheerder van vastgoed<br />

onze bijdrage leveren aan de leefbare stad. Niet alleen, maar samen met bewoners en partners. <strong>De</strong>ze (her)<br />

positioner<strong>in</strong>g roept vragen op. Wat betekent deze keuze voor de rol die wij <strong>in</strong> de stad willen vervullen Welke<br />

<strong>in</strong>zet op welk niveau (wijk, stad of regio) leidt tot de beste resultaten Hoe breed moeten wij onze taak<br />

opvatten op terre<strong>in</strong>en als onderwijs, maatschappelijke opvang, zorg en werkgelegenheid Is er, zoals niet de<br />

m<strong>in</strong>sten <strong>in</strong> <strong>De</strong>n Haag roepen, een tweede beschav<strong>in</strong>gsgolf nodig en wat is dan onze rol daar<strong>in</strong><br />

<strong>De</strong>ze vragen hebben wij uitgebreid besproken met medewerkers, huurders, maatschappelijke<br />

partners, gemeente- en stadsdeelbestuurders, Raad van Commissarissen en vanzelfsprekend met de<br />

Bouwmaatschappij, onze eigen (maatschappelijke) Raad van Advies. We deelden vragen en antwoorden met<br />

een breed scala van mensen die net als wij betrokken zijn bij de stad en de regio Amsterdam. <strong>De</strong> <strong>in</strong>spirerende<br />

discussies hebben geleid tot de keuze om <strong>De</strong> <strong>Key</strong> te positioneren <strong>in</strong> het derde dome<strong>in</strong>. Vanuit dit heldere<br />

<strong>in</strong>zicht over wie wij (willen) zijn, bepalen wij wat wij kunnen en willen betekenen voor Amsterdam en de regio.<br />

Jaap van Gelder<br />

Algemeen directeur / bestuurder <strong>De</strong> <strong>Key</strong><br />

4


Inhoud<br />

Wat ons beweegt<br />

<strong>De</strong> <strong>in</strong>spiratie Wat ons drijft 7<br />

Het gebied Waar wij werken 11<br />

Het speelveld Waarom wij dat verbreden 15<br />

<strong>De</strong> mensen Met wie wij werken 19<br />

Het vastgoed Wat wij <strong>in</strong>zetten 23<br />

<strong>De</strong> uitnodig<strong>in</strong>g Waartoe wij u uitdagen 27


zorglandgoederen <strong>De</strong> <strong>Key</strong> heeft <strong>in</strong> 2007 twee landgoederen aangekocht:<br />

Landlust <strong>in</strong> Diemen en Klarenbeek aan de Amstel. Na een grondige<br />

renovatie krijgen deze landgoederen een zorgfunctie. <strong>De</strong> plannen hiervoor<br />

worden samen met zorg<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g Cordaan uitgewerkt. <strong>De</strong> zorglandgoederen<br />

bieden een groene werk- en woonomgev<strong>in</strong>g voor mensen die zorg behoeven,<br />

maar blijven ook toegankelijk voor alle Amsterdammers. Te denken valt<br />

aan activiteiten als educatie, ontmoet<strong>in</strong>g, kunst, theehuis, restaurant,<br />

vergaderen en logeren.


de <strong>in</strong>spiratie<br />

Wat ons drijft<br />

<strong>De</strong> stad Amsterdam en <strong>De</strong> <strong>Key</strong> zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.<br />

Al s<strong>in</strong>ds de opricht<strong>in</strong>g van de Bouwmaatschappij ter verkrijg<strong>in</strong>g van een<br />

eigen won<strong>in</strong>g <strong>in</strong> 1868 werkt <strong>De</strong> <strong>Key</strong> aan gebouwen waar mensen wonen en<br />

werken, aan levendige buurten en wijken. Dat is een dynamisch proces:<br />

door bouwen, beheren, vernieuwen, verbeteren, verhuren en verkopen<br />

blijft de stad <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g.<br />

<strong>De</strong> <strong>Key</strong> heeft een belangrijke taak om de diverse woonwensen te helpen realiseren, om buurten en wijken aantrekkelijk<br />

te maken en te houden. Wij koesteren onze traditionele doelstell<strong>in</strong>g en blijven dus opkomen voor mensen die niet<br />

zelfstandig <strong>in</strong> woonruimte kunnen voorzien. Dit zijn mensen met een laag <strong>in</strong>komen, die zijn aangewezen op een sociale<br />

huurwon<strong>in</strong>g met een goede basiskwaliteit, maar ook mensen die bijzondere woonvormen nodig hebben.<br />

Maar een samenlev<strong>in</strong>g, een stad, is meer dan een verzamel<strong>in</strong>g stenen. Bewoners en gebruikers van een stad<br />

kennen verschillende belangen. Een wooncarrière is lastig op te bouwen <strong>in</strong> een stad met een won<strong>in</strong>gtekort.<br />

Rust en veiligheid kunnen <strong>in</strong> contrast staan met economische bloei en creativiteit. Elke groep stelt andere eisen<br />

aan de won<strong>in</strong>g en de woonomgev<strong>in</strong>g. <strong>De</strong> <strong>Key</strong> voelt zich ook verantwoordelijk voor de functies die samenhangen<br />

met wonen en die bijdragen aan een bloeiend stadsleven. Alleen een corporatie die bereid is met maatschappelijke<br />

partners en bewoners te overleggen, kan ertoe bijdragen dat al deze ogenschijnlijk tegenstrijdige wensen en<br />

verlangens worden omgezet <strong>in</strong> keuzes die de stad vooruit helpen. <strong>De</strong> <strong>Key</strong> is zo’n corporatie. <strong>De</strong> <strong>Key</strong> laat zich<br />

<strong>in</strong>spireren door betrokken bewoners, die zelf verantwoordelijkheid voelen voor hun won<strong>in</strong>g, hun buurt, hun stad.<br />

Dit past <strong>in</strong> onze honderdveertig jaar lange historie.<br />

7


Is er dus niets nieuws onder de zon Is onze <strong>in</strong>spiratie bus<strong>in</strong>ess as usual Wij denken van niet.<br />

In Wat ons beweegt is al geschetst waarom corporaties de trots op hun maatschappelijke rol moeten<br />

herv<strong>in</strong>den. Investeren <strong>in</strong> leefbaarheid, zoals het aanstellen van steeds meer huismeesters/ beheerders,<br />

is niet het oppoetsen van een sociaal imago, het is de kern van ons bestaan. Onze drijfveer v<strong>in</strong>dt zijn<br />

oorsprong <strong>in</strong> 1868 en <strong>in</strong> 1901: wij zijn er om <strong>in</strong> de stad een brug te slaan tussen overheid, bedrijfsleven<br />

en burgers, om samen met iedereen de stad <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g te houden. Juist vanuit dit tussengebied van<br />

maatschappelijk ondernemen wil en kan <strong>De</strong> <strong>Key</strong> een z<strong>in</strong>volle bijdrage leveren. Dat is overigens geen<br />

eenricht<strong>in</strong>gsverkeer. Wij verwachten van bewoners en onze partners dat zij samen met ons werken aan<br />

buurten waar mensen willen wonen.<br />

Wij zetten onze kennis en ons kapitaal <strong>in</strong> voor de samenhang en de leefbaarheid <strong>in</strong> de stad.<br />

Als maatschappelijke organisatie met een stevige basis <strong>in</strong> vastgoed v<strong>in</strong>den wij onze <strong>in</strong>spiratie bij de mensen<br />

voor wie en met wie wij werken. Daarbij staan verbondenheid, maatschappelijk belang en een sociaal gezicht<br />

centraal. Niet de regels van wet of w<strong>in</strong>st bepalen ons handelen, maar zaken die echt tellen voor een leefbare<br />

buurt. Dat is moeilijk te meten, maar wij werken aan manieren om de resultaten <strong>in</strong>zichtelijk te maken.<br />

<strong>De</strong> stad is <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g. <strong>De</strong> stad moet <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g blijven. <strong>De</strong> stad, dat zijn de mensen die er wonen, werken<br />

en studeren, de bedrijven die er hun zaken doen, de gebouwen die haar karakter bepalen. Daar<strong>in</strong> v<strong>in</strong>den wij<br />

als <strong>De</strong> <strong>Key</strong> onze <strong>in</strong>spiratie. Dat is wat ons drijft.<br />

8


Missie<br />

<strong>De</strong> <strong>Key</strong> is een won<strong>in</strong>gcorporatie die op een<br />

creatieve wijze haar kennis en bezit <strong>in</strong>zet voor<br />

een dynamische stad en die hierbij partners,<br />

bewoners en medewerkers uitdaagt hun eigen<br />

verantwoordelijkheid te nemen.<br />

Dit doen wij door:<br />

• het realiseren van diverse woonvormen <strong>in</strong> de stad en de regio;<br />

• <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> vastgoed én <strong>in</strong> mensen;<br />

• ons <strong>in</strong> te zetten voor levendige buurten waar mensen graag<br />

willen wonen;<br />

• <strong>in</strong>tensieve samenwerk<strong>in</strong>g met alle betrokkenen.


levendige buurten Integrale buurtaanpak is dé manier om buurten een<br />

kwaliteitsimpuls te geven. <strong>De</strong> vernieuw<strong>in</strong>gen hebben behoorlijk veel impact.<br />

Bovendien wordt ook de openbare ruimte, de voorzien<strong>in</strong>gen en de werkgelegenheid<br />

niet vergeten. Met een open planproces zijn de bewoners betrokken bij de plannen<br />

voor verbeter<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de buurt. Soms gaat het er daarbij heftig aan toe: Amsterdammers<br />

knokken voor hun won<strong>in</strong>g en hun buurt. Uite<strong>in</strong>delijk leidt de bewonersparticipatie tot<br />

verbeterprojecten die door een grote meerderheid <strong>in</strong> de buurt worden gedragen en die<br />

de buurt ook aantrekkelijk maken voor nieuwe bewoners.


het gebied<br />

Waar wij werken<br />

Een stad is voortdurend <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g. <strong>De</strong>ze beweg<strong>in</strong>g v<strong>in</strong>dt plaats<br />

op het schaalniveau van de regio, van de stad en van de buurt. Op al<br />

deze niveaus manifesteert <strong>De</strong> <strong>Key</strong> zich. Wij zien de stad als een totaal<br />

van wonen, werken, leren en zorgen voor diverse groepen. Vanuit<br />

deze brede benader<strong>in</strong>g leveren wij een bijdrage aan de ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van de stad. Concreet betekent dat <strong>in</strong>vesteren op buurtniveau en<br />

tegelijkertijd de rol van de regio <strong>in</strong> het oog houden, zodat de stad als<br />

geheel <strong>in</strong> balans blijft.<br />

Buurten laten bruisen<br />

<strong>De</strong> <strong>Key</strong> werkt aan een beter leefklimaat <strong>in</strong> buurten. Hiervoor is geen pasklaar recept. Iedere buurt is anders.<br />

Daarom gaat het bij onze <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gen telkens om maatwerk, dat <strong>in</strong> overleg met alle betrokkenen passend<br />

wordt gemaakt. Naast het bieden van huisvest<strong>in</strong>g kan het gaan om ruimte voor k<strong>in</strong>deren om te spelen of<br />

voorzien<strong>in</strong>gen voor mensen die aanvullende zorg nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen<br />

wonen. Maar wij denken ook aan kle<strong>in</strong>schalige en ambachtelijke werkgelegenheid, vernieuwende culturele<br />

broedplaatsen, brede scholen en werkervar<strong>in</strong>gsprojecten die een buurt laten bruisen. <strong>De</strong> rol van <strong>De</strong> <strong>Key</strong> bij<br />

het <strong>in</strong>itiëren en stimuleren van dergelijke buurtfuncties kan verschillen. Waar wij veel won<strong>in</strong>gen hebben,<br />

nemen wij als vanzelfsprekend een richt<strong>in</strong>ggevende en regisserende rol op ons. In andere buurten zullen<br />

wij meer van andere partners afhankelijk zijn om ons ideaal te verwezenlijken: Een bruisende buurt, een<br />

buurt <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g.<br />

11


<strong>De</strong> complete stad<br />

Buurten vragen om voorzien<strong>in</strong>gen. Steden ook. Veel voorzien<strong>in</strong>gen zijn alleen op het niveau van de<br />

stad Amsterdam te realiseren. Daarbij denken wij niet alleen aan culturele voorzien<strong>in</strong>gen, zoals het<br />

Concertgebouw of het Rijksmuseum, aan universiteiten of aan grootschalige ziekenhuizen. In de stad moet<br />

ook opvang voor zwerfjongeren zijn, moeten kle<strong>in</strong>schalige locaties van ROC’s hun plaats v<strong>in</strong>den, moet<br />

woongelegenheid zijn voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, moeten monumenten worden<br />

beschermd en broedplaatsen voor kunstenaars gecreëerd. Vaak was het al <strong>De</strong> <strong>Key</strong> die samen met gemeente<br />

en stadsdelen aan dit soort voorzien<strong>in</strong>gen werkte. Onze ambitie is om onze activiteiten op al deze terre<strong>in</strong>en<br />

te versterken voor de leefbaarheid en de dynamiek van de stad. Hier<strong>in</strong> past ook de aandacht voor oude<br />

historische gebouwen. Vandaar de enorme <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het Blaauwlakenblok, maar ook de aanschaf van<br />

bijvoorbeeld het Lloyd Hotel. Met dat laatste werd bovendien de samenhang <strong>in</strong> en de aantrekkelijkheid van<br />

de buurt gediend<br />

Wisselwerk<strong>in</strong>g met de regio<br />

In het verlengde van deze verantwoordelijkheid voor de buurt en de stad, legt <strong>De</strong> <strong>Key</strong> een verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g met<br />

de regio. Amsterdam vervult een culturele en economische centrumfunctie voor de regio. Andersom wonen<br />

<strong>in</strong> de regio veel mensen die zich met Amsterdam verbonden voelen. Niet alle woonwensen zijn immers <strong>in</strong><br />

de hoofdstedelijke omgev<strong>in</strong>g te realiseren. Voor veel mensen biedt de regio op een bepaald moment <strong>in</strong> hun<br />

leven uitkomst. Maar dan moeten ook daar woonvormen realiseerbaar zijn die meer zijn dan doorsnee.<br />

<strong>De</strong> <strong>Key</strong> heeft daarvoor de expertise <strong>in</strong> huis en zet de wisselwerk<strong>in</strong>g tussen stad en regio graag <strong>in</strong> gang.<br />

Daarom worden wij actief met nieuwe woonvormen <strong>in</strong> Almere. Daarom ook willen we <strong>in</strong> de gemeenten waar<br />

wij reeds actief zijn, zoals Hillegom, Diemen, Zandvoort en Haarlem, woonmilieus realiseren die aanvullend<br />

zijn op wat Amsterdam te bieden heeft.<br />

12


de keyzer: hart van de czaar peterbuurt <strong>De</strong> <strong>Key</strong> is <strong>in</strong>itiator van het concept ‘een buurt<br />

om te blijven’, dat concreet vorm krijgt <strong>in</strong> de Czaar Peterbuurt. Won<strong>in</strong>gen, woonomgev<strong>in</strong>g<br />

en voorzien<strong>in</strong>gen zijn afgestemd op mensen die zo lang mogelijk zelfstandig willen<br />

blijven wonen. Zorg en service houden hier gelijke tred. <strong>De</strong> <strong>Key</strong>zer wordt het sprankelend<br />

hart van de buurt. Op de begane grond komen w<strong>in</strong>kels, bedrijfsruimtes en een<br />

dienstencentrum met een restaurant; deze voorzien<strong>in</strong>gen bevorderen de levendigheid op<br />

straat. Daarboven bouwt <strong>De</strong> <strong>Key</strong> won<strong>in</strong>gen voor ouderen: huurwon<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de sociale en<br />

de vrije sector en groepswon<strong>in</strong>gen voor ouderen.


skaeve huse <strong>De</strong> <strong>Key</strong> heeft samen met de voormalige AWV en HVO-Querido<br />

Skaeve Huse gerealiseerd <strong>in</strong> stadsdeel Westerpark. Skaeve Huse – <strong>De</strong>ens<br />

voor rare huizen – zijn tijdelijke woonvormen voor mensen die teveel overlast<br />

geven <strong>in</strong> een normale woonomgev<strong>in</strong>g. Het project bestaat uit zes zelfstandige<br />

woonconta<strong>in</strong>ers met <strong>in</strong>tensieve begeleid<strong>in</strong>g voor de bewoners. Hiervoor is <strong>in</strong> de<br />

Houthavens een geschikte locatie gevonden, die voldoende afgezonderd ligt van<br />

normale wooncomplexen, maar toch <strong>in</strong> de stad ligt bij alle voorzien<strong>in</strong>gen.


het speelveld<br />

Waarom wij dat verbreden<br />

<strong>De</strong> <strong>Key</strong> wil niet volstaan met het bieden van huisvest<strong>in</strong>g alleen,<br />

maar daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een beter leefklimaat.<br />

Dit betekent dat wij ons speelveld verbreden. Wij hebben daarbij<br />

gekozen voor drie aandachtsgebieden: Wonen & Zorg, Onderwijs &<br />

Jeugd en Studenten & Tijdelijk verblijf. Op deze terre<strong>in</strong>en hebben wij<br />

al specifieke expertise opgebouwd die heeft geleid tot vernieuwende<br />

concepten. Mede door de <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g van een nieuw bedrijfsonderdeel<br />

Maatschappelijke ontwikkel<strong>in</strong>g willen wij onze activiteiten op deze<br />

drie werkgebieden een extra impuls geven en ook op deze manier<br />

bijdragen aan de beweg<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de stad.<br />

Bij de verbred<strong>in</strong>g van ons speelveld werken wij samen met diverse <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen op het gebied van onderwijs,<br />

zorg en welzijn. Dit leidt tot verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen met onverwachte resultaten. <strong>De</strong> onderl<strong>in</strong>ge band is gebaseerd op<br />

<strong>in</strong>spirerende kruisbestuiv<strong>in</strong>gen met een meerwaarde voor mensen en buurten. Het vastgoed is bij <strong>De</strong> <strong>Key</strong> <strong>in</strong><br />

goede handen, de dienstverlen<strong>in</strong>g vertrouwen wij toe aan onze maatschappelijke partners waarmee wij een<br />

langdurige relatie opbouwen.<br />

Wonen & Zorg<br />

Zelfstandig wonen met precies de juiste zorg op afroep beschikbaar: niet te veel maar ook niet te we<strong>in</strong>ig.<br />

Dat is waar veel ouderen en mensen met een beperk<strong>in</strong>g naar op zoek zijn. <strong>De</strong>ze bijzondere woonwensen<br />

15


vergen een specifieke manier van bouwen en beheren. Zij vergen ook een creatieve houd<strong>in</strong>g ten opzichte van<br />

regelgev<strong>in</strong>g en f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g, omdat deze vaak achterloopt en daardoor <strong>in</strong>novaties h<strong>in</strong>dert. <strong>De</strong> <strong>Key</strong> heeft <strong>in</strong><br />

het verleden geanticipeerd op nieuwe ontwikkel<strong>in</strong>gen en zal <strong>in</strong>novatieve samenwerk<strong>in</strong>gsverbanden blijven<br />

opzoeken. Berkenstede, Torendael en de Czaar Peterpunt zijn hiervan voorbeelden. Dat zijn gebouwen waar<strong>in</strong><br />

mensen veel ruimte tot beweg<strong>in</strong>g hebben, maar die ook zelf kunnen bewegen als hun huidige functie niet<br />

meer past.<br />

Niet alleen mensen met een beperk<strong>in</strong>g behoeven zorg. Veel mensen v<strong>in</strong>den b<strong>in</strong>nen de normale voorraad geen<br />

onderdak dat bij hen past. Dat gaat om uiteenlopende groepen als zwervers, verslaafden en asielzoekers,<br />

maar ook om mensen die met voldoende begeleid<strong>in</strong>g toch zelfstandig kunnen wonen. Ook zij konden<br />

en kunnen rekenen op <strong>De</strong> <strong>Key</strong>. Maatschappelijke opvang voor deze groep mensen is een kwestie van<br />

onorthodoxe concepten, zoals Skaeve Huse, en de bereidheid je nek ergens voor uit te steken. Zo proberen<br />

wij mensen die zijn vastgelopen te helpen weer <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g te komen.<br />

Onderwijs & Jeugd<br />

Onderwijs<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen en won<strong>in</strong>gcorporaties delen een gezamenlijk belang: een goed functionerende<br />

woon- en werkomgev<strong>in</strong>g voor alle buurtbewoners. Daarbij is van groot belang dat de omgev<strong>in</strong>g hiertoe is<br />

<strong>in</strong>gericht. Een goed gebouw om <strong>in</strong> te leren en te werken, om k<strong>in</strong>deren te kunnen opvangen en met plaats voor<br />

buurtactiviteiten, is niet voldoende. Scholen en corporaties zijn misschien wel de enige maatschappelijke<br />

<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen die mensen <strong>in</strong>dividueel kennen, die bij mensen achter de voordeur komen. <strong>De</strong> <strong>Key</strong> zoekt daarom<br />

onderwijs<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen als partner om samen met bewoners de leefbaarheid <strong>in</strong> de buurt te bevorderen, om te<br />

werken aan participatie en emancipatie van alle mensen <strong>in</strong> de buurt.<br />

Wij brengen niet alleen onze expertise <strong>in</strong> op het gebied van beheer en onderhoud. Ook werken wij graag mee<br />

aan het bieden van mogelijkheden om praktijkervar<strong>in</strong>g op te doen als onderdeel van de nieuwe leerbedrijven<br />

<strong>in</strong> het MBO. Vaak zal dat op buurtniveau zijn, maar soms komen ook stedelijke projecten aan de orde. Zoals<br />

de Cont1rfabriek, waarbij wij kennis en middelen <strong>in</strong>zetten om kansen voor jongeren te creëren. Kansen bieden<br />

is immers wat <strong>De</strong> <strong>Key</strong> beweegt, maar om ze te grijpen moet je ook zelf <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g komen.<br />

16


Studenten & Tijdelijk verblijf<br />

<strong>De</strong> <strong>Key</strong> is van oudsher de grootste studentenhuisvester <strong>in</strong> de stad Amsterdam en wil dit ook blijven.<br />

Studenten zullen nooit volledig zelfstandig <strong>in</strong> een won<strong>in</strong>g kunnen voorzien, terwijl ze een belangrijke bijdrage<br />

leveren aan de ontwikkel<strong>in</strong>g van de stad. Dat geldt voor Nederlandse, maar ook voor buitenlandse studenten.<br />

<strong>De</strong> behoefte aan permanente studentenwon<strong>in</strong>gen blijft groot, waarbij studenten naarmate hun won<strong>in</strong>g<br />

verder naar de rand van de stad ligt steeds hogere eisen gaan stellen. Er is een toenemende behoefte aan<br />

gemeubileerde en gestoffeerde short stay eenheden voor buitenlandse studenten. Het v<strong>in</strong>den van locaties en<br />

het doorlopen van alle noodzakelijke procedures is echter een tijdrovend proces.<br />

Snelheid en flexibiliteit kunnen wel worden gerealiseerd met tijdelijke oploss<strong>in</strong>gen, <strong>in</strong> bestaande bouw of<br />

met speciale wooneenheden. <strong>De</strong> tijdelijke studentenhuisvest<strong>in</strong>g <strong>in</strong> conta<strong>in</strong>erwon<strong>in</strong>gen, zoals ons eerste<br />

grootschalige project aan de Houthavens, is een groot succes gebleken. Het heeft ons geleerd dat het concept<br />

van ‘permanente tijdelijkheid’ anderen kansen biedt, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijke<br />

opvang en voor leerwerktrajecten. Dit maakt bovendien ongebruikte, braakliggende terre<strong>in</strong>en tijdelijk<br />

bewoonbaar. Tijdelijke huisvest<strong>in</strong>g vergroot kansen, vergroot de beweg<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de stad, en zal dan ook veel<br />

breder dan alleen voor studenten worden <strong>in</strong>gezet.<br />

17


huismeester In 2007 heeft <strong>De</strong> <strong>Key</strong> zes nieuwe huismeesters<br />

aangenomen zodat <strong>in</strong>middels ruim tweederde van de<br />

bewoners terecht kunnen bij deze ogen en oren van de buurt.<br />

Om het nut van huismeesters <strong>in</strong> kaart te brengen, liet<br />

<strong>De</strong> <strong>Key</strong> verschillende onderzoeken uitvoeren. <strong>De</strong> <strong>Key</strong> is er<br />

van overtuigd dat de <strong>in</strong>zet van meer huismeesters ten goede<br />

komt aan de leefbaarheid en de service aan de bewoners.


de mensen<br />

Met wie wij werken<br />

Werken aan een stad <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g is werken met mensen. En dat kan<br />

uitsluitend met respect voor ieders eigen verantwoordelijkheid en<br />

eigen keuzes. Verhuur en beheer van onze won<strong>in</strong>gen is het kernproces<br />

<strong>in</strong> onze organisatie en tevreden bewoners zijn voor ons een belangrijke<br />

focus. Adequate dienstlever<strong>in</strong>g staat hierbij altijd voorop. Onze met<br />

veel zorg opgebouwde efficiënte werkwijze blijven wij hanteren en<br />

verder verbeteren. Maar de stad, de buurt heeft meer nodig.<br />

Betrokken bewoners<br />

Wij zoeken naar evenwicht <strong>in</strong> de verhoud<strong>in</strong>g tussen <strong>De</strong> <strong>Key</strong> en onze huurders, naar gedeelde verantwoordelijkheid.<br />

Wij zien de huurders niet als afhankelijke cliënten en ook niet als klanten die kon<strong>in</strong>g zijn. Wij willen onze huurders<br />

uitdagen mee te denken over hun won<strong>in</strong>g, hun wooncomplex en hun buurt. Dat is niet vrijblijvend. Als mensen<br />

overlast veroorzaken, spreken wij ze aan op eigen verantwoordelijkheid, zonder ze aan hun lot over te laten.<br />

Een actieve betrokkenheid van mensen draagt bij aan een duurzaam plezierige leefomgev<strong>in</strong>g. Een<br />

voorbeeld is de participatie van huurders <strong>in</strong> verenig<strong>in</strong>gen van eigenaren. Over die wens zijn wij al geruime<br />

tijd <strong>in</strong> overleg met onze huurderskoepel Arcade. Maar we zoeken ook naar vormen om alle mensen <strong>in</strong> een<br />

buurt, dus niet alleen onze eigen huurders, meer <strong>in</strong>vloed te geven op hun woonomgev<strong>in</strong>g.<br />

Dat kan door het ondersteunen van buurt<strong>in</strong>itiatieven, maar ook door het bevorderen van particulier<br />

opdrachtgeverschap. <strong>De</strong> <strong>Key</strong> ziet dit als een ultieme vorm van emancipatie en als manier om nieuwe dynamiek<br />

<strong>in</strong> de stad te brengen. Nieuwe <strong>in</strong>itiatieven zullen wij daarom actief ondersteunen.<br />

19


Betrokken partners<br />

Bij onze samenwerk<strong>in</strong>gspartners, of het nu maatschappelijke organisaties of overheids<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen betreft,<br />

gaan wij uit van wederkerigheid en wederzijdse verantwoordelijkheid. Uitgangspunt van samenwerk<strong>in</strong>g zal<br />

de vraag zijn wat onze partner beweegt en wat onze gezamenlijke meerwaarde kan zijn. Wij zoeken naar<br />

<strong>in</strong>spirerende relaties om verrassende ontwikkel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> gang te zetten.<br />

Vanzelfsprekend versterken onze partners onze ambities op de terre<strong>in</strong>en zorg, onderwijs, opvang en<br />

tijdelijkheid. Waar de samenwerk<strong>in</strong>g de stad breder dient, bijvoorbeeld qua architectuur, cultuur of<br />

veiligheid, kunnen mensen op ons rekenen.<br />

Betrokken medewerkers<br />

Werken bij <strong>De</strong> <strong>Key</strong> betekent een keuze maken voor een organisatie met een cultuur waar<strong>in</strong> waarden gelden<br />

als wederzijds respect, vertrouwen, betrouwbaarheid en betrokkenheid. <strong>De</strong>ze waarden vormen een sterke<br />

leidraad <strong>in</strong> de dagelijks omgang met elkaar en met huurders en bewoners. Hierbij past een werksfeer van<br />

openheid, creativiteit, elkaar durven aanspreken op gedrag en prestaties. Medewerkers moeten ruimte<br />

krijgen om b<strong>in</strong>nen de kaders van <strong>De</strong> <strong>Key</strong> hun doelen op een eigen wijze te realiseren.<br />

Wij beseffen dat de nadruk op meer maatschappelijk presteren en een andere omgang met onze bewoners<br />

<strong>in</strong>grijpende eisen stelt aan de werkwijze van onze medewerkers. Zo worden vaardigheden om samen<br />

te werken, zowel <strong>in</strong>tern als extern, steeds belangrijker. Van medewerkers wordt verwacht dat zij eigen<br />

verantwoordelijkheid nemen en meedenken. Van de organisatie mag worden verwacht dat zij kansen biedt,<br />

door ondersteun<strong>in</strong>g via ontwikkel<strong>in</strong>g en opleid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> een veilige werkomgev<strong>in</strong>g en door mee te denken over<br />

loopbaanperspectieven, ook als die buiten <strong>De</strong> <strong>Key</strong> liggen.<br />

20


ik bouw mijn huis betaalbaar Een eigen huis bouwen is niet alleen weggelegd<br />

voor de rijken. Woonsticht<strong>in</strong>g <strong>De</strong> <strong>Key</strong> heeft samen met de gemeente Almere<br />

een regel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het leven geroepen die mensen met een <strong>in</strong>komen tot modaal de<br />

mogelijkheid biedt een eigen huis te bouwen. Huishoudens b<strong>in</strong>nen de doelgroep<br />

kopen een kavel en kunnen daarop een won<strong>in</strong>g bouwen met een waarde van<br />

maximaal € 185.000. <strong>De</strong> koper betaalt de maximale f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>gscapaciteit; <strong>De</strong> <strong>Key</strong><br />

en Almere f<strong>in</strong>ancieren het verschil met de eigenlijke waarde van de won<strong>in</strong>g. In eerste<br />

<strong>in</strong>stantie gaat het om aantal kavels <strong>in</strong> het Homeruskwartier <strong>in</strong> Almere Poort.


nieuw, nieuwer, nieuwst Met het nieuwbouw gedeelte van het project ’Noordkop’<br />

won <strong>De</strong> <strong>Key</strong> – <strong>De</strong> Pr<strong>in</strong>cipaal de Zuiderkerkprijs 2007. Noordkop, gelegen <strong>in</strong> de<br />

Spaarndammerbuurt is een comb<strong>in</strong>atie van nieuwbouw, vernieuwbouw en hoogrenovatie.<br />

Het nieuwbouwdeel van Noordkop bestaat uit 14 sociale huurwon<strong>in</strong>gen, 6 koopwon<strong>in</strong>gen,<br />

3 ateliers, 1 w<strong>in</strong>kel (Albert Heijn) en 1 coffeeshop. Noordkop functioneert als scharnier<br />

tussen de buurt en de toegangsweg en maakt onderdeel uit van de vernieuw<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de<br />

Spaarndammerbuurt. Het project is een voorbeeld van de manier waarop compact en<br />

<strong>in</strong>genieus bouwen kan worden <strong>in</strong>gezet om gez<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> de stad te houden.


het vastgoed<br />

Wat wij <strong>in</strong>zetten<br />

Het vastgoed van <strong>De</strong> <strong>Key</strong> bestaat niet alleen uit won<strong>in</strong>gen. Zeer<br />

bewust kiezen wij voor breder <strong>in</strong>vesteren <strong>in</strong> de stad en zijn wij<br />

eigenaar van een groot aantal bedrijfsruimten, parkeerplaatsen<br />

en andere gebouwen. Het onderhoud en de transformatie van de<br />

bestaande bouw en de ontwikkel<strong>in</strong>g van nieuwbouw wordt altijd<br />

uitgevoerd <strong>in</strong> overleg en reken<strong>in</strong>g houdend met buurt, stad en regio.<br />

Onze eigen projectontwikkelaar, <strong>De</strong> Pr<strong>in</strong>cipaal, is bij uitstek geschikt om nieuwe stedelijke milieus te creëren<br />

en om oude wijken tot bruisende wijken met toekomst om te vormen. Differentiatie van het won<strong>in</strong>gbezit is<br />

gewenst om ons aanbod beter te laten aansluiten bij de vraag. Het is een van de manieren om een betere<br />

doorstrom<strong>in</strong>g te creëren op de Amsterdamse won<strong>in</strong>gmarkt.<br />

Nieuwbouw<br />

<strong>De</strong> <strong>Key</strong> onderscheidt zich door creativiteit. We redeneren vanuit wat mensen boeit en houden reken<strong>in</strong>g met<br />

wat mensen als prettig ervaren. Met vernieuwende en toonaangevende gebouwen leveren wij een bijdrage<br />

aan het levendig houden van de stad. Complexe bouwprojecten op markante locaties zijn daarbij een<br />

specialiteit, zoals de Albatros en de Noordkop op de punt van de Spaarndammerstraat. Om een gevarieerder<br />

won<strong>in</strong>gbezit te realiseren, bouwen wij niet alleen <strong>in</strong> de stad maar ook <strong>in</strong> de directe omgev<strong>in</strong>g. <strong>Stad</strong> en regio<br />

moeten elkaar aanvullen op het gebied van vraag én aanbod.<br />

23


Bestaande bouw<br />

Naast nieuwbouw ligt er <strong>in</strong> Amsterdam een enorme opgave <strong>in</strong> het bestaande bezit. Veel won<strong>in</strong>gen zijn<br />

verouderd, veel buurten te eenzijdig van opbouw. Opplussen en transformeren, zoals wij de afgelopen jaren<br />

<strong>in</strong> bijvoorbeeld de Swammerdambuurt hebben laten zien, zijn goede methoden om het aanbod <strong>in</strong> buurten<br />

gevarieerder te maken en aan te passen aan de huidige eisen. Dit biedt voor velen mogelijkheden om een<br />

stap te maken <strong>in</strong> hun wooncarrière.<br />

Maatschappelijk en commercieel vastgoed<br />

Een buurt bestaat niet uit won<strong>in</strong>gen alleen. Daarom <strong>in</strong>vesteert <strong>De</strong> <strong>Key</strong> ook <strong>in</strong> maatschappelijk vastgoed, zoals<br />

zorgvastgoed, (brede) scholen, buurtvoorzien<strong>in</strong>gen en broedplaatsen. Maar ook met ons commercieel vastgoed<br />

– w<strong>in</strong>kels en bedrijfsruimten – kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkel<strong>in</strong>g van de buurt.<br />

Dankzij huurprijzen die als dat nodig is onder de marktprijs liggen, krijgen kle<strong>in</strong>e en ambachtelijke bedrijven een<br />

stevige steun <strong>in</strong> de rug om te blijven functioneren. Zo behouden wij buurtfuncties en stimuleren wij levendigheid.<br />

Verkoop en verenig<strong>in</strong>gen van eigenaren<br />

Variatie <strong>in</strong> de stad betekent ook variatie <strong>in</strong> eigendomsverhoud<strong>in</strong>gen. Het is goed voor een buurt als er huuren<br />

koopwon<strong>in</strong>gen zijn. Verkoop van nieuwbouw of bestaand bezit is vooral een <strong>in</strong>strument om de stad te<br />

versterken. Maar meer koopwon<strong>in</strong>gen zal ook leiden tot een grotere mobiliteit en dus tot meer doorstrom<strong>in</strong>g.<br />

Door de verkoopopbrengsten kunnen we steeds opnieuw <strong>in</strong> de stad <strong>in</strong>vesteren. Waar verenig<strong>in</strong>gen van<br />

eigenaren ontstaan, bieden wij via VvE Beheer Amsterdam actieve ondersteun<strong>in</strong>g.<br />

Duurzaamheid<br />

Duurzaam bouwen betekent voor ons gebouwen maken die meegaan met hun tijd, dus bestendige gebouwen.<br />

Het gebruik van duurzame materialen en het verm<strong>in</strong>deren van het energiegebruik van een won<strong>in</strong>g zijn hierbij<br />

belangrijke speerpunten. Dit wordt niet alleen <strong>in</strong>gegeven door milieuoverweg<strong>in</strong>gen, maar ook vanuit het<br />

besef dat stijgende energielasten een steeds groter deel van de woonlasten vormen. Energiebespar<strong>in</strong>g levert<br />

dus ook een bijdrage aan de betaalbaarheid van het wonen. Wij zullen op dit terre<strong>in</strong> een voortrekkersrol<br />

vervullen. Dit doen we door toepass<strong>in</strong>g van nieuwe technologieën bij onderhoud en nieuwbouw maar ook <strong>in</strong><br />

de bedrijfvoer<strong>in</strong>g zal er voortdurend aandacht zijn voor duurzaamheid.<br />

24


cont1rfabriek <strong>De</strong> <strong>Key</strong> heeft al veel resultaten geboekt met tijdelijke<br />

won<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> verbouwde zeeconta<strong>in</strong>ers, zoals de ruim duizend<br />

studentenwon<strong>in</strong>gen aan de Wenckebachweg en de Skaeve Huse <strong>in</strong> de<br />

Houthavens. S<strong>in</strong>ds beg<strong>in</strong> 2008 heeft <strong>De</strong> <strong>Key</strong> ook een eigen fabriek voor<br />

woonconta<strong>in</strong>ers: de Cont1rfabriek. Productie <strong>in</strong> eigen beheer is slechts<br />

een van de redenen voor een eigen fabriek. Belangrijker is het bijzondere<br />

leerwerktraject dat hieraan is verbonden.


apk keur<strong>in</strong>g S<strong>in</strong>ds 2006 verzorgt <strong>De</strong> <strong>Key</strong> periodieke keur<strong>in</strong>gen voor<br />

won<strong>in</strong>gen waar<strong>in</strong> mensen met een verstandelijke beperk<strong>in</strong>g onder<br />

begeleid<strong>in</strong>g zelfstandig wonen. <strong>De</strong>ze cliënten van Cordaan kunnen het<br />

huurdersonderhoud niet altijd aan en dat kan leiden tot onveilige en<br />

ongezonde situaties. Op verzoek van Cordaan ontwikkelde <strong>De</strong> <strong>Key</strong> een<br />

APK (Algemene Periodieke Keur<strong>in</strong>g) voor de won<strong>in</strong>gen. In 2006 zijn 37<br />

won<strong>in</strong>gen gekeurd, <strong>in</strong> 2007 97 en voor 2008 staat er 97 <strong>in</strong> de plann<strong>in</strong>g.<br />

Dit zijn zowel won<strong>in</strong>gen van <strong>De</strong> <strong>Key</strong> als van andere corporaties.


de uitnodig<strong>in</strong>g<br />

Waartoe wij u uitdagen<br />

Alles beweegt. Ook de stad is cont<strong>in</strong>u <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g: mensen<br />

veranderen, behoeften wisselen, zwaartepunten verschuiven. Het<br />

is de kunst hieraan een positieve richt<strong>in</strong>g te geven, zodat buurten<br />

verlevendigen, wijken bloeien en mensen zich kunnen ontwikkelen.<br />

Om de beweg<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de stad <strong>in</strong> goede banen te leiden, is zo nu en dan<br />

een zetje <strong>in</strong> de goede richt<strong>in</strong>g op zijn plaats. Die rol past bij <strong>De</strong> <strong>Key</strong>.<br />

Onze <strong>in</strong>spiratie om vanuit het derde dome<strong>in</strong> <strong>De</strong> <strong>Key</strong> te positioneren en<br />

ons werk te doen, doen we graag samen met onze partners. Wij dagen<br />

en nodigen u uit om met ons mee te doen. Samen brengen we de ‘stad<br />

<strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g’ of ‘beweg<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de stad’.<br />

27


Colofon<br />

Uitgave van Woonsticht<strong>in</strong>g <strong>De</strong> <strong>Key</strong>, september 2008<br />

Hoogte Kadijk 179<br />

1018 BK Amsterdam<br />

Postbus 2643<br />

1000 CP Amsterdam<br />

t 020 621 43 33<br />

f 020 621 43 22<br />

<strong>in</strong>fo@dekey.nl<br />

www.dekey.nl<br />

Tekst<br />

Woonsticht<strong>in</strong>g <strong>De</strong> <strong>Key</strong>, Amsterdam<br />

Ontwerp<br />

Cascade - visuele communicatie, Amsterdam<br />

Fotografie<br />

Roos Aldershoff, Amsterdam<br />

Hes van Huizen, Amsterdam<br />

Izar<strong>in</strong> - van der L<strong>in</strong>de, Amsterdam<br />

Druk<br />

Hega drukkerij, Rijswijk<br />

28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!