30.12.2014 Views

Klinisch onderzoek 4 - Chirurg en operatie

Klinisch onderzoek 4 - Chirurg en operatie

Klinisch onderzoek 4 - Chirurg en operatie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ria Bremer dr. E. van der Wall<br />

Borstkanker&<strong>Klinisch</strong><br />

<strong>onderzoek</strong><br />

4<br />

Goede uitleg is de helft van de verwerking<br />

E<strong>en</strong> knobbeltje in de borst<br />

blijkt kanker.<br />

Zo’n diagnose verandert<br />

je lev<strong>en</strong>. Het zet je wereld<br />

op zijn kop. In dit wankele<br />

emotionele ev<strong>en</strong>wicht<br />

moet je in staat zijn<br />

rationele beslissing<strong>en</strong> te<br />

nem<strong>en</strong> over welke behandeling<br />

je kunt <strong>en</strong> wilt<br />

ondergaan: bestraling,<br />

chemotherapie, hormoontherapie,<br />

e<strong>en</strong> chirurgische<br />

ingreep; borstamputatie<br />

of borstspar<strong>en</strong>d.


Borstkanker&<strong>Klinisch</strong> <strong>onderzoek</strong><br />

Voorwoord Ria Bremer<br />

De diagnose borstkanker verandert je lev<strong>en</strong>. Alles is<br />

ine<strong>en</strong>s anders. Wat je ook doet, wat je ook d<strong>en</strong>kt, het<br />

wordt nooit meer zoals vroeger. Iedere opmerking,<br />

iedere vraag heeft e<strong>en</strong> andere lading. Er zijn twijfels, er<br />

is ongeloof <strong>en</strong> dan wordt in die verwarde situatie de<br />

vraag gesteld of je mee wilt do<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> <strong>onderzoek</strong>.<br />

E<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappelijk <strong>onderzoek</strong>. Mogelijk van belang<br />

voor jezelf. Misschi<strong>en</strong> ook voor ander<strong>en</strong>.<br />

Veel van hetge<strong>en</strong> nu bek<strong>en</strong>d is over de behandeling <strong>en</strong><br />

de g<strong>en</strong>ezing van borstkanker, is het resultaat van<br />

wet<strong>en</strong>schappelijk <strong>onderzoek</strong>. Onderzoek dat, na e<strong>en</strong><br />

uitvoerig voortraject, uitgevoerd wordt in sam<strong>en</strong>werking<br />

met patiënt<strong>en</strong>. Met heel veel zorg <strong>en</strong> heel veel uitleg<br />

wordt de vraag gesteld aan de patiënt om deel te<br />

nem<strong>en</strong> aan klinisch <strong>onderzoek</strong>.<br />

In deze uitgave vertell<strong>en</strong> direct betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> over<br />

borstkanker <strong>en</strong> klinisch <strong>onderzoek</strong>. Wie doet dat<br />

<strong>onderzoek</strong> <strong>en</strong> waarom Zijn er ook andere c<strong>en</strong>tra bij<br />

betrokk<strong>en</strong> Wat zijn de gevolg<strong>en</strong> Wat gebeurt er wanneer<br />

je ‘nee’ zegt, <strong>en</strong> wat zijn de gevolg<strong>en</strong> voor de<br />

behandeling wanneer je ‘ja’ zegt


klinisch <strong>onderzoek</strong><br />

In Borstkanker & <strong>Klinisch</strong> <strong>onderzoek</strong> staan de verhal<strong>en</strong><br />

van vrouw<strong>en</strong> die uit eig<strong>en</strong> ervaring wet<strong>en</strong> wat het<br />

betek<strong>en</strong>t om mee te do<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> <strong>onderzoek</strong>. Hoe ze<br />

reageerd<strong>en</strong> to<strong>en</strong> de vraag werd gesteld <strong>en</strong> wat hun<br />

afweging<strong>en</strong> war<strong>en</strong>. Sam<strong>en</strong> met de oncoloog <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

research-verpleegkundige die het <strong>onderzoek</strong> in relatie<br />

tot de patiënt begeleidt, gev<strong>en</strong> zij antwoord op de<br />

meest gestelde vrag<strong>en</strong>. Het is goed om meer te wet<strong>en</strong><br />

over het wel <strong>en</strong> wee van klinisch <strong>onderzoek</strong>.


Inhoud<br />

3<br />

De oncoloog aan het woord 4<br />

De verpleegkundige aan het woord 8<br />

<strong>Klinisch</strong> <strong>onderzoek</strong> 11<br />

Onderzoeksfas<strong>en</strong> 13<br />

Waaraan moet e<strong>en</strong> <strong>onderzoek</strong> voldo<strong>en</strong> 16<br />

Voor- <strong>en</strong> nadel<strong>en</strong> van deelname aan klinisch<br />

<strong>onderzoek</strong> 18<br />

Vrag<strong>en</strong> over deelname aan klinisch <strong>onderzoek</strong> 20<br />

Ervaringsdeskundig<strong>en</strong> aan het woord 24<br />

Verklar<strong>en</strong>de woord<strong>en</strong>lijst 40<br />

Colofon 44


De oncoloog aan het woord<br />

4<br />

Dr. E. van der Wall is medisch oncologe<br />

in het VU medisch c<strong>en</strong>trum in<br />

Amsterdam.<br />

bestraling<br />

‘<strong>Klinisch</strong> <strong>onderzoek</strong>(*) kan tot betere behandeling<strong>en</strong><br />

leid<strong>en</strong>. Om e<strong>en</strong> voorbeeld te noem<strong>en</strong>: voorhe<strong>en</strong> werd<br />

bij vrouw<strong>en</strong> met borstkanker al vrij snel de beslissing<br />

g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> e<strong>en</strong> hele borst <strong>en</strong> borstspier bij de <strong>operatie</strong><br />

weg te nem<strong>en</strong>. Na klinisch <strong>onderzoek</strong> bleek voor het<br />

mer<strong>en</strong>deel van de vrouw<strong>en</strong> dat het verwijder<strong>en</strong> van<br />

slechts de tumor <strong>en</strong> daarna bestraling van de borst<br />

ev<strong>en</strong> effectief war<strong>en</strong>. Dat is e<strong>en</strong> geweldige vooruitgang<br />

als het om het behandel<strong>en</strong> van borstkanker gaat,’ vertelt<br />

oncologe dr. Elsk<strong>en</strong> van der Wall.<br />

Van der Wall is e<strong>en</strong> gedrev<strong>en</strong> arts die al vroeg tijd<strong>en</strong>s<br />

haar studie geraakt werd door de problematiek van<br />

vrouw<strong>en</strong> met borstkanker. ‘To<strong>en</strong> ik tijd<strong>en</strong>s mijn opleiding<br />

werd gevraagd e<strong>en</strong> “poli” waar te nem<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

oncoloog die met vakantie ging <strong>en</strong> in één klap te<br />

mak<strong>en</strong> kreeg met e<strong>en</strong> groot aantal vrouw<strong>en</strong> met borstkanker,<br />

werd ik hierdoor gegrep<strong>en</strong>. Ik wilde niets liever<br />

dan me inzett<strong>en</strong> voor vrouw<strong>en</strong> met deze ziekte. En nog<br />

altijd zie ik het als e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme uitdaging om de<br />

behandeling van borstkanker te verbeter<strong>en</strong>, om patiënt<strong>en</strong><br />

beter te begeleid<strong>en</strong> <strong>en</strong> om manier<strong>en</strong> te vind<strong>en</strong> om<br />

borstkanker te voorkom<strong>en</strong>. En daar is <strong>onderzoek</strong> voor<br />

nodig.’<br />

<strong>Klinisch</strong> <strong>onderzoek</strong> is uitermate belangrijk om e<strong>en</strong> zo<br />

(*) Alle cursieve woord<strong>en</strong> kunt u terugvind<strong>en</strong> in de<br />

verklar<strong>en</strong>de woord<strong>en</strong>lijst op bladzijde 40-43.


5<br />

goed mogelijke behandeling voor borstkanker te vind<strong>en</strong>.<br />

Van der Wall: ‘Het gaat om het vergrot<strong>en</strong> van de<br />

kans<strong>en</strong> op g<strong>en</strong>ezing, maar ook om het verl<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van<br />

het lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> het vergrot<strong>en</strong> van de kwaliteit van lev<strong>en</strong>. Er<br />

loopt e<strong>en</strong> groot aantal studies als het om borstkanker<br />

gaat. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de keuze alle<strong>en</strong><br />

operer<strong>en</strong> of bestral<strong>en</strong> van de oksel, nieuwe method<strong>en</strong><br />

om te achterhal<strong>en</strong> of de okselklier<strong>en</strong> zijn aangetast, de<br />

effectiviteit met<strong>en</strong> van aanvull<strong>en</strong>de bestraling naast<br />

het borstbe<strong>en</strong>, behandeling<strong>en</strong> voor vrouw<strong>en</strong> bij wie<br />

meer dan vier okselklier<strong>en</strong> zijn aangedaan, <strong>en</strong> method<strong>en</strong><br />

om uit te vind<strong>en</strong> wat de beste behandeling is voor<br />

vrouw<strong>en</strong> die uitzaaiing<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> in de rest van hun<br />

lichaam. En dan gaat het niet alle<strong>en</strong> om chemotherapie<br />

maar ook om <strong>onderzoek</strong> naar de effectiviteit van verschill<strong>en</strong>de<br />

hormoontherapieën.<br />

Het nadeel vind ik dat er vele verschill<strong>en</strong>de studies op<br />

teveel verschill<strong>en</strong>de plaats<strong>en</strong> in Nederland zijn. Dat is<br />

voor patiënt<strong>en</strong> niet altijd ev<strong>en</strong> praktisch <strong>en</strong> het gevaar<br />

dreigt dat e<strong>en</strong> patiënt gaat “shopp<strong>en</strong>”. Dat iemand<br />

overal op zoek gaat naar welke behandeling<strong>en</strong> er zijn<br />

<strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s zelf e<strong>en</strong> keuze moet mak<strong>en</strong>. Dat is heel<br />

moeilijk <strong>en</strong> tijdrov<strong>en</strong>d voor de patiënt. De laatste jar<strong>en</strong><br />

wordt er dan ook door de arts<strong>en</strong> die <strong>onderzoek</strong> do<strong>en</strong><br />

bij borstkankerpatiënt<strong>en</strong> steeds meer onderling overlegd<br />

in welke ziek<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong> bepaalde studies (gaan)<br />

start<strong>en</strong> <strong>en</strong> wordt gepoogd zoveel mogelijk ziek<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong><br />

mee te lat<strong>en</strong> do<strong>en</strong> aan dezelfde studies. Op die<br />

manier zijn ook de arts<strong>en</strong> goed op de hoogte <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

zij e<strong>en</strong> patiënt ev<strong>en</strong>tueel gericht doorverwijz<strong>en</strong> als<br />

in hun ziek<strong>en</strong>huis e<strong>en</strong> bepaalde studie niet loopt.’<br />

kwaliteit van lev<strong>en</strong><br />

uitzaaiing<strong>en</strong><br />

chemotherapie


6<br />

stadium<br />

Het blijft e<strong>en</strong> persoonlijke keuze<br />

‘De keuze om aan e<strong>en</strong> klinisch <strong>onderzoek</strong> deel te<br />

nem<strong>en</strong> hangt van e<strong>en</strong> aantal factor<strong>en</strong> af. De soort ziekte<br />

is belangrijk <strong>en</strong> in welk stadium de ziekte zich<br />

bevindt, maar dat is niet het <strong>en</strong>ige. Het gaat er ook om<br />

of de patiënt het aankan <strong>en</strong> hoe haar sociale omgeving<br />

eruit ziet. Globaal zijn er twee groep<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> groep die<br />

het wil prober<strong>en</strong> om zogezegd “het onderste uit de kan<br />

te hal<strong>en</strong>”, <strong>en</strong> e<strong>en</strong> groep die erg argwan<strong>en</strong>d is <strong>en</strong> me<strong>en</strong>t<br />

dat ze als proefkonijn wordt gebruikt. Die laatste groep<br />

kiest meestal voor de al bestaande standaardmethode<br />

omdat ze me<strong>en</strong>t dat de arts<strong>en</strong> daar in ieder geval alles<br />

van wet<strong>en</strong>. Niets is goed of fout. Het blijft e<strong>en</strong> persoonlijke<br />

keuze. Ik kan me heel goed ind<strong>en</strong>k<strong>en</strong> dat wanneer<br />

iemand kleine kinder<strong>en</strong> heeft <strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> nieuwe<br />

behandeling drie wek<strong>en</strong> het ziek<strong>en</strong>huis in moet, <strong>en</strong><br />

daarna tijd<strong>en</strong>lang erg moe is, liever voor de standaardbehandeling<br />

kiest (waarvoor ze mogelijk niet het<br />

ziek<strong>en</strong>huis in hoeft). Zo zijn er naast het medische verhaal<br />

meerdere sociale <strong>en</strong> psychische factor<strong>en</strong> die e<strong>en</strong><br />

rol kunn<strong>en</strong> spel<strong>en</strong> bij de keuze wel of niet aan klinisch<br />

<strong>onderzoek</strong> deel te nem<strong>en</strong>.<br />

Om de keuze goed te kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> praat ik lange tijd<br />

met de vrouw<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> gesprek met mij duurt dan al<br />

gauw e<strong>en</strong> uur. Ik vraag de patiënt altijd of ze alle vrag<strong>en</strong><br />

van tevor<strong>en</strong> wil opschrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> of ze iemand wil<br />

me<strong>en</strong>em<strong>en</strong>. Twee person<strong>en</strong> hor<strong>en</strong> <strong>en</strong> wet<strong>en</strong> altijd meer<br />

dan één. De vrouw krijgt daarna dan de tijd om na te<br />

d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>en</strong> sam<strong>en</strong> met haar maak ik in e<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>d<br />

gesprek de keuze.<br />

We hop<strong>en</strong> natuurlijk altijd dat de nieuwe behandeling<br />

beter is dan de standaardbehandeling, maar we wet<strong>en</strong><br />

dat niet zeker. Meestal kunn<strong>en</strong> we pas vijf jaar nadat


de laatste patiënt aan e<strong>en</strong> nieuwe soort behandeling is<br />

begonn<strong>en</strong> voor het eerst met zekerheid zegg<strong>en</strong> of deze<br />

beter is dan de standaardbehandeling. Tuss<strong>en</strong> het<br />

afrond<strong>en</strong> van het <strong>onderzoek</strong> <strong>en</strong> die vijf jaar wordt er<br />

ieder jaar gekek<strong>en</strong> naar het verschil met de standaardbehandeling.<br />

Als de nieuwe behandeling uiteindelijk<br />

voldo<strong>en</strong>de effectief blijkt, dat wil zegg<strong>en</strong> dat alle<br />

vooraf gestelde criteria om deze behandeling beter te<br />

noem<strong>en</strong> gehaald zijn, wordt het resultaat op schrift ter<br />

publicatie aangebod<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> medisch tijdschrift.<br />

Door verschill<strong>en</strong>de internationale deskundig<strong>en</strong> wordt<br />

het artikel <strong>en</strong> daarmee de resultat<strong>en</strong> van het <strong>onderzoek</strong><br />

onder de loep g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Vaak wordt e<strong>en</strong> behandeling<br />

pas echt geaccepteerd als er meedere gelijke studies<br />

in meerdere land<strong>en</strong> hetzelfde resultaat lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>.<br />

Eén studie is te weinig om er e<strong>en</strong> heel beleid op te verander<strong>en</strong>.’<br />

7


De verpleegkundige aan het<br />

woord<br />

8<br />

Marjo Holtkamp is research<br />

verpleegkundige in het Antoni van<br />

Leeuw<strong>en</strong>hoekziek<strong>en</strong>huis in Amsterdam.<br />

‘Het blijft <strong>en</strong>orm moeilijk e<strong>en</strong> besluit te nem<strong>en</strong> om wel<br />

of niet aan e<strong>en</strong> bepaalde behandeling in <strong>onderzoek</strong>sverband<br />

deel te nem<strong>en</strong>,’ vertelt verpleegkundige Marjo<br />

Holtkamp. ‘Ik probeer de patiënt<strong>en</strong> zoveel mogelijk bij<br />

te staan in het mak<strong>en</strong> van die keuze. Dat betek<strong>en</strong>t dat<br />

ik de patiënt<strong>en</strong> van praktische informatie voorzie<br />

zodat ze e<strong>en</strong> weloverwog<strong>en</strong> besluit kúnn<strong>en</strong> nem<strong>en</strong>.’<br />

Holtkamp is al ruim twaalf jaar werkzaam als verpleegkundige<br />

in het Antoni van Leeuw<strong>en</strong>hoekziek<strong>en</strong>huis<br />

waarvan reeds acht jaar gespecialiseerd in het werk<strong>en</strong><br />

met vrouw<strong>en</strong> met borstkanker. ‘E<strong>en</strong> patiënt die aan<br />

e<strong>en</strong> <strong>onderzoek</strong> kan deelnem<strong>en</strong> heeft allereerst e<strong>en</strong><br />

gesprek met de betrokk<strong>en</strong> arts over die ev<strong>en</strong>tuele deelname.<br />

Vervolg<strong>en</strong>s heeft de patiënt e<strong>en</strong> gesprek met mij<br />

waarin ik praktische informatie over het <strong>onderzoek</strong> <strong>en</strong><br />

de behandeling geef <strong>en</strong> zoveel mogelijk vrag<strong>en</strong> beantwoord<br />

<strong>en</strong> daarmee onduidelijkhed<strong>en</strong> uit de weg ruim.<br />

Ik zet sam<strong>en</strong> met de patiënt de voor- <strong>en</strong> nadel<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

risico’s op e<strong>en</strong> rijtje. Ik praat ook over hun vewachting<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van het <strong>onderzoek</strong>. Wanneer de<br />

patiënt, soms in sam<strong>en</strong>spraak met mij, besluit aan het<br />

<strong>onderzoek</strong> deel te nem<strong>en</strong> blijf ik gedur<strong>en</strong>de de hele<br />

<strong>onderzoek</strong>speriode het c<strong>en</strong>trale aanspreekpunt. Niet<br />

alle<strong>en</strong> voor de patiënt, maar ook voor de betrokk<strong>en</strong><br />

arts<strong>en</strong>, verpleegkundig<strong>en</strong>, diëtist<strong>en</strong> <strong>en</strong> ga zo maar<br />

door. Ik b<strong>en</strong> als het ware de begeleider van de patiënt<br />

<strong>en</strong> coördinator van het <strong>onderzoek</strong>.’


Sam<strong>en</strong> rond je e<strong>en</strong> behandeling af<br />

‘Sommige vrouw<strong>en</strong> tref ik slechts bij dat <strong>en</strong>e gesprek.<br />

Ander<strong>en</strong> zie ik veel vaker. In dat laatste geval ontstaat<br />

er e<strong>en</strong> band <strong>en</strong> raakt het me <strong>en</strong>orm waar deze vrouw<strong>en</strong><br />

doorhe<strong>en</strong> gaan. Ze zitt<strong>en</strong> als het ware in e<strong>en</strong> rijd<strong>en</strong>de<br />

trein <strong>en</strong> wet<strong>en</strong> de behandeling wonder<strong>en</strong>swaardig<br />

goed vol te houd<strong>en</strong>. Pas als die trein tot stilstand<br />

komt, als de behandeling afgerond is, krijg<strong>en</strong> ze<br />

het moeilijk. Ze hebb<strong>en</strong> zich lange tijd op de behandeling<br />

gericht –de eerste kuur, de tweede kuur <strong>en</strong> ga zo<br />

maar door – <strong>en</strong> achteraf beseff<strong>en</strong> ze pas wat er nu werkelijk<br />

met h<strong>en</strong> gebeurd is. Die klap komt soms hard<br />

aan.’<br />

Holtkamp legt uit dat e<strong>en</strong> <strong>onderzoek</strong>steam echt sam<strong>en</strong><br />

met de patiënt naar het afrond<strong>en</strong> van de behandeling<br />

toewerkt zodat ze het gevoel hebb<strong>en</strong> sterk <strong>en</strong> niet<br />

alle<strong>en</strong> te staan. Om zo ook die periode na het <strong>onderzoek</strong><br />

goed door te kom<strong>en</strong>. ‘E<strong>en</strong> standaardbehandeling<br />

kan minder belast<strong>en</strong>d zijn dan e<strong>en</strong> experim<strong>en</strong>tele<br />

behandeling waarop, bijvoorbeeld in het geval van de<br />

4+ studie, e<strong>en</strong> zware vijfde chemokuur met stamcell<strong>en</strong>reïnfusie<br />

volgt. Als team wordt er met de patiënt<br />

naar die vijfde kuur toe gewerkt.<br />

Als er te ernstige complicaties zijn, kan het medisch<br />

geïndiceerd zijn de behandeling te stopp<strong>en</strong>, maar soms<br />

wil de patiënt er zelf mee ophoud<strong>en</strong>. M<strong>en</strong> is dan vrij<br />

om zich terug te trekk<strong>en</strong>. Als e<strong>en</strong> vrouw de eerste vier<br />

kur<strong>en</strong> doorkomt, gaat ze met e<strong>en</strong> beter gevoel de vijfde<br />

kuur tegemoet. Daar heeft ze al die tijd naar toe<br />

gewerkt.<br />

De hooggedoceerde chemotherapie is het meest<br />

belast<strong>en</strong>d, maar is die e<strong>en</strong>maal ingezet dan kun je niet<br />

meer terug. Daar moet je doorhe<strong>en</strong>. Zowel de verpleeg-<br />

9


10<br />

kundige aan het bed als andere betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> prober<strong>en</strong><br />

de patiënt in die fase zoveel mogelijk te steun<strong>en</strong>.’<br />

Je moet duidelijkheid schepp<strong>en</strong><br />

‘Iemand overhal<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> kuur af te mak<strong>en</strong>, terwijl er<br />

complicaties zijn, gebeurt niet. E<strong>en</strong> patiënt doet vrijwillig<br />

aan het <strong>onderzoek</strong> mee <strong>en</strong> dat moet ook zo blijv<strong>en</strong>.<br />

Het <strong>en</strong>ige wat je als research verpleegkundige<br />

kunt do<strong>en</strong>, is duidelijkheid schepp<strong>en</strong>. Ook voor de<br />

partner trouw<strong>en</strong>s, voor wie je ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> aanspreekpunt<br />

b<strong>en</strong>t.<br />

Soms sta je heel dicht bij e<strong>en</strong> patiënt <strong>en</strong> haar partner.<br />

Ik kan er soms thuis nog wel e<strong>en</strong>s over nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong>. Op<br />

e<strong>en</strong> gezonde <strong>en</strong> professionele manier, dat wel. Als ik<br />

die betrokk<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> emoties niet meer zou voel<strong>en</strong>,<br />

zou ik me afvrag<strong>en</strong> of ik hier nog op mijn plaats b<strong>en</strong>.<br />

Het int<strong>en</strong>sieve contact met de patiënt<strong>en</strong> <strong>en</strong> de betrokk<strong>en</strong>heid<br />

bij de vele disciplines binn<strong>en</strong> het <strong>onderzoek</strong>,<br />

gev<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> e<strong>en</strong> int<strong>en</strong>sivering <strong>en</strong> verbreding van mijn<br />

werk. Dat maakt het voor mij boei<strong>en</strong>d.’


<strong>Klinisch</strong> <strong>onderzoek</strong><br />

11<br />

Wat is klinisch <strong>onderzoek</strong><br />

<strong>Klinisch</strong> <strong>onderzoek</strong> is e<strong>en</strong> <strong>onderzoek</strong> ofwel e<strong>en</strong> studie<br />

naar de effectiviteit van e<strong>en</strong> nieuwe behandeling of<br />

e<strong>en</strong> nieuw medicijn voor e<strong>en</strong> zekere ziekte, in dit geval<br />

borstkanker. Zo’n <strong>onderzoek</strong> wordt meestal in het ziek<strong>en</strong>huis<br />

of op de polikliniek uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid<br />

van arts<strong>en</strong> <strong>en</strong> verpleegkundig<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> groep van geselecteerde patiënt<strong>en</strong> neemt aan het<br />

<strong>onderzoek</strong> deel.<br />

In het geval van borstkanker gaat het erom betere<br />

method<strong>en</strong> te vind<strong>en</strong> om borstkanker te voorkom<strong>en</strong> of<br />

te behandel<strong>en</strong> zodat de g<strong>en</strong>ezingskans<strong>en</strong> groter zijn.<br />

Belangrijk is ook dat de kwaliteit van lev<strong>en</strong> zo min<br />

mogelijk wordt aangetast. Het kan gaan om betere<br />

medicatie (chemotherapie, hormoontherapie), nieuwe<br />

<strong>operatie</strong>ve behandeling<strong>en</strong>, radiotherapie of e<strong>en</strong> combinatie<br />

van verschill<strong>en</strong>de behandelmethod<strong>en</strong>. Ook nieuwe<br />

method<strong>en</strong> do<strong>en</strong> hun intrede zoals g<strong>en</strong>therapie,<br />

angiog<strong>en</strong>eseremmers <strong>en</strong> immunotherapie.<br />

Wat is het doel van klinisch <strong>onderzoek</strong><br />

Om erachter te kom<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> bepaalde behandeling of<br />

e<strong>en</strong> rec<strong>en</strong>t ontwikkeld medicijn e<strong>en</strong> g<strong>en</strong>ezingsproces<br />

positief beïnvloedt, moet het product als het ware uitgeprobeerd<br />

word<strong>en</strong>. Dat gebeurt in verschill<strong>en</strong>de fas<strong>en</strong><br />

(zie pagina 13 e.v.), met als laatste fase het gericht<br />

test<strong>en</strong> van het product bij e<strong>en</strong> grote groep vrijwillig<br />

deelnem<strong>en</strong>de patiënt<strong>en</strong>. Op deze manier prober<strong>en</strong> de<br />

medici erachter te kom<strong>en</strong> of het middel of de behandeling<br />

veilig is, effectief is, welke mogelijke bijwerking<strong>en</strong><br />

het k<strong>en</strong>t <strong>en</strong> of het beter is dan de meest effectieve<br />

bestaande standaard behandeling of -medicijn.<br />

hormoontherapie<br />

g<strong>en</strong>therapie<br />

angiog<strong>en</strong>eseremmers<br />

immunotherapie<br />

Het klinisch <strong>onderzoek</strong><br />

van vandaag is de<br />

standaardbehandeling<br />

van morg<strong>en</strong>


12<br />

Waarom is klinisch <strong>onderzoek</strong> van belang<br />

Voor veel aando<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> of ziekt<strong>en</strong> zijn medicijn<strong>en</strong><br />

voorhand<strong>en</strong> die wel effectief zijn, maar niet voor altijd<br />

de ziekte do<strong>en</strong> verdwijn<strong>en</strong>. Volledige g<strong>en</strong>ezing is<br />

natuurlijk altijd het doel waar medici naar strev<strong>en</strong>.<br />

Daarom is het van belang te blijv<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong><br />

medicijn of e<strong>en</strong> behandeling die wel g<strong>en</strong>eest of in<br />

ieder geval e<strong>en</strong> nog betere kans op g<strong>en</strong>ezing biedt dan<br />

e<strong>en</strong> al bestaande behandeling.<br />

Bestaande medicijn<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> nare bijwerking<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>.<br />

Onderzoek naar e<strong>en</strong> medicijn dat minder of ge<strong>en</strong><br />

bijwerking<strong>en</strong> k<strong>en</strong>t, is daarom ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s van belang. Het<br />

resultaat van e<strong>en</strong> behandeling kan ook afhankelijk zijn<br />

van de lichamelijke gesteldheid of de persoonlijke<br />

situatie van de patiënt. E<strong>en</strong> bepaald medicijn geeft bij<br />

de <strong>en</strong>e patiënt wel het gew<strong>en</strong>ste resultaat, maar bij<br />

e<strong>en</strong> andere patiënt weer niet. Dat geeft aan dat meerdere<br />

medicijn<strong>en</strong> of behandeling<strong>en</strong> welkom zijn zodat<br />

er ook keuzes gemaakt kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

<strong>Klinisch</strong> <strong>onderzoek</strong> leidt in de meeste gevall<strong>en</strong> tot<br />

betere behandeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> betere medicijn<strong>en</strong>. Als dat<br />

blijkt dan kan het medicijn of de behandeling op<br />

meerdere patiënt<strong>en</strong> toegepast word<strong>en</strong> <strong>en</strong> leidt het<br />

mogelijk tot e<strong>en</strong> nog betere standaard behandeling.<br />

<strong>Klinisch</strong> <strong>onderzoek</strong> kan leid<strong>en</strong> tot betere medicatie of behandeling<strong>en</strong> die het<br />

volg<strong>en</strong>de te bied<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>:<br />

• Grotere kans op g<strong>en</strong>ezing<br />

• Vermindering risico op uitbreiding van de ziekte of (opnieuw) optred<strong>en</strong><br />

van de ziekte<br />

• Verbetering kwaliteit van lev<strong>en</strong><br />

• Vermindering bijwerking<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> g<strong>en</strong>eesmiddel of behandeling<br />

• Meer keuzes in behandeling<strong>en</strong> of medicijn<strong>en</strong>


Onderzoeksfas<strong>en</strong><br />

13<br />

Welke verschill<strong>en</strong>de <strong>onderzoek</strong>sfas<strong>en</strong> zijn er<br />

Om deze vraag te beantwoord<strong>en</strong> is het belangrijk te<br />

wet<strong>en</strong> dat nieuw ontwikkelde medicijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> behandeling<strong>en</strong><br />

allereerst lange tijd onderzocht <strong>en</strong> getest word<strong>en</strong><br />

in laboratoria. In veel gevall<strong>en</strong> zijn deze test<strong>en</strong> uitgevoerd<br />

met dier<strong>en</strong>, soms met cell<strong>en</strong> (borstcell<strong>en</strong> ofwel<br />

borstweefsel) alle<strong>en</strong>. Als deze test<strong>en</strong> zodanige resultat<strong>en</strong><br />

oplever<strong>en</strong> dat het veilig is het <strong>onderzoek</strong> voort te<br />

zett<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> geselecteerde patiënt<strong>en</strong>groep, pas dan<br />

wordt e<strong>en</strong> klinisch <strong>onderzoek</strong> ontwikkeld om te test<strong>en</strong><br />

of het ook bij m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> het gew<strong>en</strong>ste resultaat oplevert.<br />

Is dat laatste het geval dan wordt het medicijn of de<br />

behandeling officieel in gebruik g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> ter<br />

beschikking gesteld aan iedere patiënt die er mogelijk<br />

profijt van kan hebb<strong>en</strong>. Voor het zover is loopt het klinisch<br />

<strong>onderzoek</strong> verschill<strong>en</strong>de fas<strong>en</strong> door.<br />

Fase I<br />

Hoe <strong>en</strong> hoeveel<br />

Medici test<strong>en</strong> allereerst hoe het medicijn het beste kan<br />

word<strong>en</strong> toegedi<strong>en</strong>d. Bijvoorbeeld door middel van<br />

tablett<strong>en</strong>, injecties of drankjes. Ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s wordt onderzocht<br />

welke hoeveelheid veilig kan word<strong>en</strong> toegedi<strong>en</strong>d<br />

voordat er teveel bijwerking<strong>en</strong> ontstaan. Er wordt<br />

bepaald wat de zog<strong>en</strong>oemde maximaal toelaatbare<br />

dosering is. In e<strong>en</strong> Fase 1-studie gaat het dus niet om<br />

te bepal<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> nieuwe medicijn effectief is, maar<br />

alle<strong>en</strong> om de vraag hoe het het beste kan word<strong>en</strong> toegedi<strong>en</strong>d<br />

<strong>en</strong> welke dosering nog veilig is. Deze tests<br />

word<strong>en</strong> meestal uitgevoerd bij e<strong>en</strong> zeer kleine groep<br />

patiënt<strong>en</strong> voor wie ge<strong>en</strong> gangbare behandeling meer<br />

voorhand<strong>en</strong> is.


14<br />

Fase II<br />

Effectiviteit<br />

Heeft het medicijn of de behandeling inderdaad het<br />

positieve effect wat m<strong>en</strong> verwacht Kortom: in deze<br />

fase wordt gericht naar de werkzaamheid gekek<strong>en</strong>,<br />

waarbij het medicijn gegev<strong>en</strong> wordt in de dosering die<br />

bepaald is door het Fase 1- <strong>onderzoek</strong>. In het geval van<br />

borstkanker kan word<strong>en</strong> gedacht aan bijvoorbeeld het<br />

do<strong>en</strong> verklein<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> tumor. E<strong>en</strong> groter aantal patiënt<strong>en</strong><br />

dan in fase I is bij dit stadium van het <strong>onderzoek</strong><br />

betrokk<strong>en</strong>. Het gaat meestal om zo’n twintig tot<br />

vijftig patiënt<strong>en</strong>.<br />

Fase III<br />

Vergelijking<br />

Om erachter te kom<strong>en</strong> of de nieuwe behandeling of<br />

het nieuwe medicijn beter is dan bijvoorbeeld de<br />

bestaande standaardbehandeling wordt de effectiviteit<br />

<strong>en</strong> veiligheid van het nieuwe middel vergelek<strong>en</strong> met<br />

de effectiviteit <strong>en</strong> veiligheid van de standaard- of<br />

placebobehandeling. Aan deze <strong>onderzoek</strong>sfase neemt<br />

e<strong>en</strong> grote groep patiënt<strong>en</strong> deel. Het kan in dit geval om<br />

honderd<strong>en</strong>, maar ook om duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> patiënt<strong>en</strong> gaan.<br />

Het totaal aantal patiënt<strong>en</strong> wordt gesplitst in twee<br />

groep<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> interv<strong>en</strong>tiegroep, die de nieuwe behandeling<br />

ondergaat of het nieuwe medicijn krijgt toegedi<strong>en</strong>d.<br />

En e<strong>en</strong> controle groep. Deze krijgt de bestaande<br />

standaardbehandeling. Is er ge<strong>en</strong> bestaande standaardbehandeling<br />

voorhand<strong>en</strong> dan krijgt deze groep<br />

e<strong>en</strong> placebo, e<strong>en</strong> middel dat ge<strong>en</strong> effectieve werking<br />

heeft <strong>en</strong> als het ware di<strong>en</strong>st doet als e<strong>en</strong> nepmiddel.<br />

Deze manier van <strong>onderzoek</strong><strong>en</strong>, waarbij het aanwijz<strong>en</strong><br />

wie er aan de controlegroep <strong>en</strong> wie aan de interv<strong>en</strong>tieplacebobehandeling<br />

interv<strong>en</strong>tiegroep<br />

controle<br />

controlegroep


15<br />

groep deelneemt, berust op e<strong>en</strong> toevallige selectie die<br />

door e<strong>en</strong> computer wordt uitgevoerd <strong>en</strong> heet e<strong>en</strong><br />

gerandomiseerd <strong>onderzoek</strong>.<br />

In e<strong>en</strong> aantal gevall<strong>en</strong> wordt het <strong>onderzoek</strong> ook nog<br />

e<strong>en</strong>s dubbel-blind uitgevoerd; dit betek<strong>en</strong>t dat noch de<br />

patiënt<strong>en</strong> noch de betrokk<strong>en</strong> medici wet<strong>en</strong> in welke<br />

groep de patiënt is ingedeeld. Op deze wijze kan noch<br />

de arts, noch de patiënt de te volg<strong>en</strong> procedure <strong>en</strong> de<br />

uitkomst van het <strong>onderzoek</strong> beïnvloed<strong>en</strong> <strong>en</strong> kan word<strong>en</strong><br />

gesprok<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> betrouwbare uitkomst.<br />

‘Single-blind’ betek<strong>en</strong>t dat slechts de medici wet<strong>en</strong> tot<br />

welke groep de patiënt behoort.<br />

gerandomiseerd<br />

dubbel-blind<br />

Single-blind<br />

E<strong>en</strong> dubbel-blind gerandomiseerd uitgevoerd <strong>onderzoek</strong> zorgt<br />

ervoor dat de resultat<strong>en</strong> van het <strong>onderzoek</strong> niet kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

beïnvloed door <strong>en</strong>ige voork<strong>en</strong>nis, m<strong>en</strong>selijke keuzes of andere factor<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> patiënt die weet dat zij e<strong>en</strong> nieuw middel krijgt toegedi<strong>en</strong>d<br />

zou daar immers anders op kunn<strong>en</strong> reager<strong>en</strong> dan wanneer<br />

zij daarvan niet op de hoogte is. Het verwachtingspatroon is mogelijk<br />

zo groot dat de patiënt onbewust positief reageert. De geestelijke<br />

invloed van de w<strong>en</strong>s <strong>en</strong> hoop op verbetering van de lichamelijke<br />

gesteldheid, soms zelfs op volledige g<strong>en</strong>ezing, kan de uitkomst<br />

minder betrouwbaar mak<strong>en</strong>.


Waaraan moet e<strong>en</strong> <strong>onderzoek</strong><br />

voldo<strong>en</strong><br />

16<br />

protocol<br />

E<strong>en</strong> <strong>onderzoek</strong> kan niet zonder officieel protocol word<strong>en</strong><br />

uitgevoerd. Dat is e<strong>en</strong> plan van uitvoering, meestal<br />

sam<strong>en</strong>gesteld door de leidinggev<strong>en</strong>de <strong>onderzoek</strong>sarts,<br />

waarin duidelijk naar vor<strong>en</strong> komt wat er met het<br />

<strong>onderzoek</strong> beoogd wordt. Zo staat er onder andere in<br />

vermeld welk doel de studie heeft <strong>en</strong> naar welke informatie<br />

m<strong>en</strong> op zoek is; hoeveel patiënt<strong>en</strong> aan het<br />

<strong>onderzoek</strong> zull<strong>en</strong> deelnem<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan welke criteria zij<br />

moet<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>; welke tests zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong> uitgevoerd<br />

<strong>en</strong> hoe vaak. Dit protocol moet door alle betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong>,<br />

onder andere e<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappelijke commissie <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> ethische commissie in elk ziek<strong>en</strong>huis dat aan de<br />

studie w<strong>en</strong>st deel te nem<strong>en</strong>(*) word<strong>en</strong> goedgekeurd.<br />

Voorts zijn er onafhankelijke partij<strong>en</strong> die ge<strong>en</strong> directe<br />

voordel<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> bij de resultat<strong>en</strong> die de studie oplevert,<br />

maar wel de veiligheid <strong>en</strong> de juiste voortgang van<br />

de studie bewak<strong>en</strong>. Het beoordel<strong>en</strong> van het protocol<br />

door alle commissies neemt minst<strong>en</strong>s vier maand<strong>en</strong><br />

tijd in beslag. Pas dan kan met het <strong>onderzoek</strong> officieel<br />

word<strong>en</strong> gestart.<br />

(*) Inmiddels is de regelgeving t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van toetsing/acceptatie<br />

van e<strong>en</strong> protocol gewijzigd. Toetsing<br />

van e<strong>en</strong> protocol hoeft niet meer plaats te vind<strong>en</strong> in<br />

elk ziek<strong>en</strong>huis dat w<strong>en</strong>st deel te nem<strong>en</strong>, maar kan<br />

c<strong>en</strong>traal word<strong>en</strong> beoordeeld door de C<strong>en</strong>traal Medisch<br />

Ethische Toetsing Commissie. Hierdoor wordt het<br />

beslissingsproces in het ziek<strong>en</strong>huis om deel te nem<strong>en</strong><br />

aan e<strong>en</strong> studie aanzi<strong>en</strong>lijk verkort.


17<br />

Fabeltje<br />

Er wordt wel gedacht dat e<strong>en</strong> patiënt slechts aan e<strong>en</strong> <strong>onderzoek</strong><br />

meedoet wanneer ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele behandeling resultaat oplevert. Alsof<br />

het e<strong>en</strong> laatste strohalm zou zijn. Dit is echter niet waar.<br />

Teg<strong>en</strong>woordig kiest e<strong>en</strong> groot aantal (kanker)patiënt<strong>en</strong> ervoor deel<br />

te nem<strong>en</strong> aan klinisch <strong>onderzoek</strong> om uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de red<strong>en</strong><strong>en</strong>. Ook<br />

als ze e<strong>en</strong> goed te g<strong>en</strong>ez<strong>en</strong> vorm van kanker hebb<strong>en</strong>. Zelfs dan kiez<strong>en</strong><br />

zij ervoor mee te werk<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> <strong>onderzoek</strong> naar wat de meest<br />

effectieve behandeling is.<br />

Waaraan moet e<strong>en</strong> deelnemer voldo<strong>en</strong><br />

Patiënt<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> vrijwillig aan e<strong>en</strong> <strong>onderzoek</strong> deel.<br />

Afhankelijk van het doel van de studie moet<strong>en</strong> de<br />

deelnemers aan zekere criteria voldo<strong>en</strong>. Het gaat bijvoorbeeld<br />

om criteria als leeftijd, geslacht, het type<br />

(borst)kanker, het stadium waarin de ziekte zich<br />

bevindt, de algehele lichamelijke gesteldheid van de<br />

patiënt <strong>en</strong> de mogelijke risicofactor<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> patiënt<br />

heeft als het om het verloop van de ziekte gaat.<br />

Van e<strong>en</strong> deelnem<strong>en</strong>de patiënt wordt verwacht dat deze<br />

zich aan de instructies houdt. Alle<strong>en</strong> op die manier<br />

kan e<strong>en</strong> betrouwbaar <strong>onderzoek</strong>sresultaat word<strong>en</strong> verkreg<strong>en</strong>.<br />

Er wordt bijvoorbeeld gevraagd medicijn<strong>en</strong> in<br />

te nem<strong>en</strong> op bepaalde vaste tijd<strong>en</strong>. Het <strong>onderzoek</strong>steam<br />

(arts<strong>en</strong>, verplegers, maatschappelijk werkers) kan<br />

de patiënt<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong> e<strong>en</strong> zekere lev<strong>en</strong>sstijl te volg<strong>en</strong>,<br />

zoals tijdig rust<strong>en</strong> of juist lichamelijke activiteit<strong>en</strong> uit<br />

te voer<strong>en</strong>. Er zull<strong>en</strong> veel vrag<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gesteld over de<br />

lichamelijke gesteldheid van de patiënt. Soms mondeling,<br />

soms schriftelijk. Patiënt<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> regelmatig<br />

tests uitvoer<strong>en</strong> of ondergaan <strong>en</strong> veelvuldig de betrokrisicofactor<strong>en</strong>


18<br />

k<strong>en</strong> arts<strong>en</strong> of verplegers bezoek<strong>en</strong>. Soms wordt gevraagd<br />

e<strong>en</strong> dagboekje bij te houd<strong>en</strong> met daarin gegev<strong>en</strong>s<br />

over de lichamelijke <strong>en</strong> geestelijke gesteldheid<br />

gedur<strong>en</strong>de het <strong>onderzoek</strong>.<br />

informed formulier<br />

Van al deze facett<strong>en</strong> wordt e<strong>en</strong> mogelijke deelnemer<br />

van tevor<strong>en</strong> op de hoogte gebracht. Dat geeft de<br />

patiënt de geleg<strong>en</strong>heid erover na te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> voordat<br />

hij/zij e<strong>en</strong> deelnameformulier ondertek<strong>en</strong>t (informed<br />

formulier). E<strong>en</strong> patiënt krijgt ruim de tijd om mogelijke<br />

deelname met familie, vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> eig<strong>en</strong> arts<strong>en</strong> te<br />

besprek<strong>en</strong>. Het kan in zo’n geval goed zijn om de<br />

‘voors <strong>en</strong> teg<strong>en</strong>s’ van deelname op e<strong>en</strong> rijtje te zett<strong>en</strong>.<br />

Voor- <strong>en</strong> nadel<strong>en</strong> van deelname<br />

aan klinisch <strong>onderzoek</strong><br />

Voordel<strong>en</strong> van deelname<br />

De deelnem<strong>en</strong>de patiënt<br />

• Staat frequ<strong>en</strong>t onder conrole <strong>en</strong> krijgt e<strong>en</strong> medisch<br />

goede begeleiding<br />

• Is de eerste die mogelijk deze succesvolle behandeling<br />

of het effectieve medicijn krijgt<br />

• Helpt er andere patiënt<strong>en</strong> <strong>en</strong> medici mee, want er<br />

ontwikkelt zich mogelijk e<strong>en</strong> betere behandeling<br />

• Speelt e<strong>en</strong> actieve rol in borstkankerbehandeling<br />

• Krijgt de beste standaardbehandeling als de patiënt<br />

niet in de groep is ingedeeld die de nieuwe behandeling<br />

ondergaat.


19<br />

Risico’s of nadel<strong>en</strong> bij deelname<br />

• Nieuwe medicijn<strong>en</strong> of behandeling<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> bijwerking<strong>en</strong><br />

of risico’s hebb<strong>en</strong> waarvan m<strong>en</strong> nog ge<strong>en</strong><br />

weet heeft<br />

• E<strong>en</strong> behandeling of medicijn, hoe goed ook, kan bij<br />

e<strong>en</strong> persoon niet aanslaan<br />

• M<strong>en</strong> kan in e<strong>en</strong> dubbel-blind gerandomiseerd <strong>onderzoek</strong><br />

terecht kom<strong>en</strong> in de groep die de standaardbehandeling<br />

krijgt. Deze kan minder goede resultat<strong>en</strong><br />

oplever<strong>en</strong> dan de nieuwe behandeling (maar de<br />

medische zorg blijft ev<strong>en</strong> goed!)<br />

• Het medicijn of de behandeling die wordt getest<br />

hoeft niet per definitie beter te zijn dan de al<br />

bestaande standaardbehandeling<br />

• M<strong>en</strong> moet bereid zijn vaker naar het ziek<strong>en</strong>huis te<br />

gaan om te word<strong>en</strong> onderzocht <strong>en</strong> test<strong>en</strong> te ondergaan.<br />

Dit kost tijd <strong>en</strong> beïnvloedt het dagelijks lev<strong>en</strong>.<br />

Of iemand de hierbov<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemde risico’s ook daadwerkelijk<br />

zo ervaart, is heel persoonlijk. E<strong>en</strong> patiënt<br />

kan bijvoorbeeld de vele bezoek<strong>en</strong> aan het ziek<strong>en</strong>huis<br />

wel of niet als belast<strong>en</strong>d ervar<strong>en</strong>. Dat hangt van de<br />

persoonlijke situatie <strong>en</strong> ook van de motivatie af. Het is<br />

daarom belangrijk dat de deelnem<strong>en</strong>de patiënt zich<br />

bewust is van het feit dat hij/zij op ieder mom<strong>en</strong>t kan<br />

stopp<strong>en</strong> met deelname. Daar staat ge<strong>en</strong> straf teg<strong>en</strong>over<br />

<strong>en</strong> deze patiënt wordt opnieuw volledig in de<br />

geleg<strong>en</strong>heid gesteld de meest optimale behandeling te<br />

ondergaan. Het heeft dus ge<strong>en</strong> consequ<strong>en</strong>ties voor de<br />

behandeling noch voor de betrokk<strong>en</strong>heid van de arts<strong>en</strong><br />

of de eig<strong>en</strong> arts bij het g<strong>en</strong>ezingsproces van deze<br />

patiënt.<br />

Om deel te nem<strong>en</strong> <strong>en</strong> deel te blijv<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong>


20<br />

<strong>onderzoek</strong> is het juist daarom belangrijk dat de patiënt<br />

te all<strong>en</strong> tijde goed geïnformeerd is over de voortgang<br />

van de studie, de tests die uitgevoerd word<strong>en</strong>, de medicatie<br />

<strong>en</strong>zovoort. Het is belangrijk dat patiënt<strong>en</strong> vooraf,<br />

maar ook tijd<strong>en</strong>s deelname, vrag<strong>en</strong> durf<strong>en</strong> stell<strong>en</strong>.<br />

Deelnem<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> klinisch <strong>onderzoek</strong>:<br />

• Laat u goed informer<strong>en</strong><br />

• Stel vrag<strong>en</strong>, vraag om duidelijke antwoord<strong>en</strong><br />

• Maak uw keuze wanneer u volledig op de hoogte b<strong>en</strong>t van alle mogelijke<br />

behandeling<strong>en</strong> waarvoor u in aanmerking zou kom<strong>en</strong>, hun voor<strong>en</strong><br />

nadel<strong>en</strong>, risico’s <strong>en</strong> bijwerking<strong>en</strong><br />

• Sta achter uw eig<strong>en</strong> keuze.<br />

Vrag<strong>en</strong> over deelname aan<br />

klinisch <strong>onderzoek</strong><br />

Of iemand wil deelnem<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> klinisch <strong>onderzoek</strong><br />

is e<strong>en</strong> persoonlijke beslissing die goed overwog<strong>en</strong><br />

moet word<strong>en</strong>. Het is daarom belangrijk dat m<strong>en</strong> zich<br />

gemotiveerd <strong>en</strong> met e<strong>en</strong> positief gevoel aanmeldt.<br />

Onbeantwoorde vrag<strong>en</strong> zorg<strong>en</strong> voor twijfels. Patiënt<strong>en</strong><br />

die will<strong>en</strong> deelnem<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> daarom goed geïnformeerd<br />

word<strong>en</strong> <strong>en</strong> de mogelijkheid krijg<strong>en</strong> alles te kunn<strong>en</strong><br />

vrag<strong>en</strong> wat ze maar will<strong>en</strong>. Het is bijvoorbeeld aan<br />

te rad<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vri<strong>en</strong>d(in), partner of familielid mee te<br />

nem<strong>en</strong> wanneer m<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> <strong>onderzoek</strong>sarts gaat


21<br />

prat<strong>en</strong> over deelname. Sam<strong>en</strong> weet m<strong>en</strong> vaak meer <strong>en</strong><br />

achteraf kan m<strong>en</strong> er gerichter over sprek<strong>en</strong>. Vrag<strong>en</strong><br />

opschrijv<strong>en</strong> om maar niets te verget<strong>en</strong>, is ook raadzaam.<br />

Het kan zelfs goed zijn om de antwoord<strong>en</strong> op te<br />

schrijv<strong>en</strong>.<br />

Hier volgt e<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong>lijstje dat e<strong>en</strong> patiënt op weg kan<br />

help<strong>en</strong>.<br />

• Waarom m<strong>en</strong><strong>en</strong> arts<strong>en</strong> dat de nieuwe behandeling<br />

resultaat zal oplever<strong>en</strong><br />

• Wat is de standaardbehandeling voor mij<br />

• Welke andere behandeling<strong>en</strong> zijn er voor mij<br />

geschikt<br />

• Hoe lang duurt het <strong>onderzoek</strong><br />

• Wat moet ik als deelnemer do<strong>en</strong> <strong>en</strong> lat<strong>en</strong><br />

• Is mijn eig<strong>en</strong> arts betrokk<strong>en</strong> Kan ik hem of haar<br />

blijv<strong>en</strong> zi<strong>en</strong><br />

• Wie is mijn aanspreekpunt tijd<strong>en</strong>s deelname<br />

• Weet ik van tevor<strong>en</strong> of ik het te bestuder<strong>en</strong> medicijn<br />

of de behandeling krijg<br />

• Wat voor soort tests moet ik ondergaan<br />

• Zal de behandeling pijnlijk zijn<br />

• Moet of mag ik ook mijn reguliere medicijn<strong>en</strong><br />

nem<strong>en</strong><br />

• Hoe word<strong>en</strong> de resultat<strong>en</strong> gecontroleerd<br />

• Wat levert het <strong>onderzoek</strong> voor mij op korte termijn<br />

op<br />

• Wat levert het <strong>onderzoek</strong> voor mij op lange termijn<br />

op<br />

• Wat zijn de risico’s Zijn er bijwerking<strong>en</strong> bek<strong>en</strong>d<br />

• In hoeverre beïnvloedt deelname mijn dagelijkse<br />

lev<strong>en</strong><br />

• Mag ik in contact tred<strong>en</strong> met andere deelnemers


22<br />

• Wat zijn de kost<strong>en</strong><br />

• Dekt mijn verzekering mogelijke kost<strong>en</strong><br />

• Wie sponsort het <strong>onderzoek</strong><br />

Zelfs wanneer e<strong>en</strong> <strong>onderzoek</strong> niet tot e<strong>en</strong> betere behandeling leidt,<br />

beantwoordt het in veel gevall<strong>en</strong> tot dan toe onbeantwoorde vrag<strong>en</strong>. Ook<br />

daarmee is de medische wet<strong>en</strong>schap geholp<strong>en</strong>.<br />

scre<strong>en</strong>ing<br />

Wat gebeurt er met de resultat<strong>en</strong> van klinisch <strong>onderzoek</strong><br />

Als na gedeg<strong>en</strong> klinisch <strong>onderzoek</strong> blijkt dat het<br />

nieuwe medicijn of de nieuwe behandeling beter is<br />

dan de effectiefste standaardbehandeling, dat wil zegg<strong>en</strong><br />

dat het g<strong>en</strong>ezingsproces positief beïnvloed wordt,<br />

er minder bijwerking<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong>/of de kwaliteit van<br />

lev<strong>en</strong> verbetert, zal deze na publicatie <strong>en</strong> scre<strong>en</strong>ing door<br />

internationale wet<strong>en</strong>schappers als officiële behandeling<br />

of medicijn ingezet word<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor iedere<strong>en</strong><br />

beschikbaar word<strong>en</strong> gesteld.<br />

Dit wil echter niet zegg<strong>en</strong> dat het <strong>onderzoek</strong> ophoudt.<br />

Ook dan zull<strong>en</strong> patiënt<strong>en</strong> die met het nieuwe medicijn<br />

word<strong>en</strong> behandeld regelmatig gecontroleerd word<strong>en</strong>.<br />

borstspar<strong>en</strong>de<br />

Waartoe kan klinisch <strong>onderzoek</strong> leid<strong>en</strong><br />

Enkele jar<strong>en</strong> geled<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> zeker stadium van<br />

borstkanker <strong>operatie</strong>f de borst <strong>en</strong> de borstspier wegg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

<strong>Klinisch</strong> <strong>onderzoek</strong> wees echter uit dat het<br />

verwijder<strong>en</strong> van de tumor <strong>en</strong> bestraling van de borst<br />

ev<strong>en</strong> effectief war<strong>en</strong>. Veel vrouw<strong>en</strong> profiter<strong>en</strong><br />

inmiddels van deze borstspar<strong>en</strong>de behandeling.


23<br />

<strong>Klinisch</strong> <strong>onderzoek</strong> heeft ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s uitgewez<strong>en</strong> dat het<br />

medicijn tamoxif<strong>en</strong> voor hormoongevoelige vrouw<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> effectievere <strong>en</strong> minder belast<strong>en</strong>de behandeling is<br />

dan de eerdere behandeling die bestond uit het wegnem<strong>en</strong><br />

van de eierstokk<strong>en</strong> of bestral<strong>en</strong>.<br />

Iemand kan te all<strong>en</strong> tijde uit e<strong>en</strong> <strong>onderzoek</strong> stapp<strong>en</strong>, zonder dat<br />

dat consequ<strong>en</strong>ties heeft voor e<strong>en</strong> verdere adequate behandeling


Ervaringsdeskundig<strong>en</strong> aan het<br />

woord<br />

24<br />

Ineke (52) heeft e<strong>en</strong> amputatie ondergaan van haar<br />

linkerborst. Ook <strong>en</strong>kele okselklier<strong>en</strong> blek<strong>en</strong> later aangetast<br />

<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> verwijderd. Ineke onderging chemotherapie<br />

<strong>en</strong> bestraling<strong>en</strong>. Ze nam deel aan klinisch<br />

<strong>onderzoek</strong>.<br />

Nel (41) onderging e<strong>en</strong> borstspar<strong>en</strong>de <strong>operatie</strong> <strong>en</strong> uit<br />

voorzorg werd<strong>en</strong> er okselklier<strong>en</strong> weggehaald. Ze nam<br />

vervolg<strong>en</strong>s deel aan e<strong>en</strong> klinisch <strong>onderzoek</strong> dat<br />

bek<strong>en</strong>d staat onder de naam: 4+ studie.<br />

Dineke (35) ontdekte e<strong>en</strong> knobbeltje in de oksel. Het<br />

bleek kwaadaardig <strong>en</strong> <strong>operatie</strong>f werd haar borst verwijderd.<br />

Pas veel later blek<strong>en</strong> ook <strong>en</strong>kele wervels aangetast<br />

<strong>en</strong> besloot ze deel te nem<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> klinisch<br />

<strong>onderzoek</strong>.<br />

De diagnose<br />

‘Al e<strong>en</strong> tijd lang voelde ik e<strong>en</strong> pijnlijk plekje <strong>en</strong> pijnscheut<strong>en</strong><br />

in mijn rechterborst. E<strong>en</strong> vri<strong>en</strong>din <strong>en</strong> ik stond<strong>en</strong><br />

op het punt op vakantie te gaan, to<strong>en</strong> ik toch maar<br />

besloot er ev<strong>en</strong> naar te lat<strong>en</strong> kijk<strong>en</strong>. De uitslag was<br />

goed <strong>en</strong> ik kon met e<strong>en</strong> gerust hart op vakantie. Ik<br />

kreeg echter pijnklacht<strong>en</strong> in mijn linkerborst. Pas<br />

maand<strong>en</strong> later, na meerdere afsprak<strong>en</strong> met mijn arts<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> verwijzing naar e<strong>en</strong> specialist, bleek dat er e<strong>en</strong><br />

flinke tumor zat. Niet lang daarna werd <strong>operatie</strong>f mijn<br />

linkerborst verwijderd.’<br />

Ineke<br />

‘Het knobbeltje dat ik in mijn borst voelde, was naar<br />

de m<strong>en</strong>ing van de huisarts e<strong>en</strong> opgezette klier of iets<br />

dergelijks. Nadat er foto’s <strong>en</strong> e<strong>en</strong> echo war<strong>en</strong> gemaakt,


25<br />

is het voor alle zekerheid <strong>operatie</strong>f verwijderd. Na de<br />

<strong>operatie</strong> bleek het kwaadaardig.’<br />

Nel<br />

‘Tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> aerobicsles voelde ik e<strong>en</strong> knobbeltje in<br />

mijn oksel. Ik was er niet gerust op. Zeker niet to<strong>en</strong> ik<br />

twee dag<strong>en</strong> later op diezelfde plek e<strong>en</strong> pijnscheut voelde.<br />

Ik b<strong>en</strong> naar de huisarts gegaan <strong>en</strong> er volgd<strong>en</strong><br />

<strong>onderzoek</strong><strong>en</strong> in het ziek<strong>en</strong>huis. Ik had twee tumor<strong>en</strong><br />

in mijn linkerborst, waarvan één goedaardig <strong>en</strong> één<br />

kwaadaardig. E<strong>en</strong> week na de <strong>onderzoek</strong><strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

mijn borst, borstspier <strong>en</strong> alle lymfeklier<strong>en</strong> verwijderd. Ik<br />

was to<strong>en</strong> dertig jaar.’<br />

Dineke<br />

De behandeling<br />

‘Om er zeker van te zijn dat niet ook mijn okselklier<strong>en</strong><br />

aangetast zoud<strong>en</strong> zijn, nam ik deel aan e<strong>en</strong> schildwachtklier<strong>onderzoek</strong><br />

derde fase. Dat hield in dat ik<br />

injecties kreeg met e<strong>en</strong> zekere vloeistof waardoor de<br />

dichtstbijzijnde okselklier (de schildwachtsklier) getraceerd<br />

kan word<strong>en</strong>, waarna de patholoog <strong>onderzoek</strong>t of<br />

in deze okselklier kwaadaardige cell<strong>en</strong> zitt<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong><br />

dit niet het geval is, hoev<strong>en</strong> de overige okselklier<strong>en</strong><br />

niet verwijderd <strong>en</strong> nader onderzocht te word<strong>en</strong>. E<strong>en</strong><br />

manier dus om te vermijd<strong>en</strong> dat okselklier<strong>en</strong> onnodig<br />

word<strong>en</strong> verwijderd. Daarmee kun je iemand veel ell<strong>en</strong>de<br />

bespar<strong>en</strong>. Helaas blek<strong>en</strong> bij mij twee okselklier<strong>en</strong><br />

aangetast. Deze zijn direct verwijderd.<br />

Vervolg<strong>en</strong>s onderging ik elf keer prev<strong>en</strong>tieve bestraling<br />

op het borstbe<strong>en</strong>, <strong>en</strong> zes keer e<strong>en</strong> standaardchemokuur<br />

met medicijn<strong>en</strong> die ik zowel oraal als per infuus<br />

toegedi<strong>en</strong>d kreeg. Deze behandeling kon ik goed verlymfeklier<strong>en</strong>


26<br />

drag<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarna leek voor mij de zaak afgerond <strong>en</strong><br />

pakte ik mijn werk weer op als DTP’er bij e<strong>en</strong> plaatselijke<br />

krant.’<br />

Ineke<br />

‘Ik lag nog op de uitslaapkamer to<strong>en</strong> me werd meegedeeld<br />

dat het wegg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> knobbeltje kwaadaardig<br />

was. Ik ging direct weer onder het mes om uit voorzorg<br />

okselklier<strong>en</strong> weg te lat<strong>en</strong> hal<strong>en</strong>. Zev<strong>en</strong>ti<strong>en</strong> zijn er verwijderd<br />

waarvan er achteraf neg<strong>en</strong> aangetast blek<strong>en</strong> te<br />

zijn. Na e<strong>en</strong> echo <strong>en</strong> e<strong>en</strong> botscan blek<strong>en</strong> er verder ge<strong>en</strong><br />

uitzaaiing<strong>en</strong> te zijn. Voor e<strong>en</strong> verdere behandeling<br />

att<strong>en</strong>deerde de arts in het ziek<strong>en</strong>huis mij al direct op<br />

deelname aan e<strong>en</strong> klinisch <strong>onderzoek</strong>.’<br />

Nel<br />

‘Mijn verwijderde lymfeklier<strong>en</strong> blek<strong>en</strong> schoon. Dat was<br />

het goede nieuws. Het minder goede nieuws was dat ik<br />

nu verder moest met één borst. Ik had het daar moeilijk<br />

mee. Vooral to<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in mijn omgeving me<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

dat ik me aanstelde. To<strong>en</strong> heb ik me voor het eerst<br />

gew<strong>en</strong>d tot lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> <strong>en</strong> al snel bleek dat meerdere<br />

vrouw<strong>en</strong> dezelfde problem<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong>. Dat die vrouw<strong>en</strong><br />

ook minder vrolijk door het lev<strong>en</strong> ging<strong>en</strong> <strong>en</strong> moeite<br />

hadd<strong>en</strong> het verlies van e<strong>en</strong> borst te verwerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> alles<br />

wat daarmee sam<strong>en</strong>gaat. Door die gesprekk<strong>en</strong> kwam<br />

ik er ook achter dat het met mij best goed ging. Dat<br />

sterkte mij.<br />

Totdat ik e<strong>en</strong> halfjaar later last kreeg van mijn rug. Het<br />

was ge<strong>en</strong> gewone rugpijn, maar e<strong>en</strong> vreemde pijn die<br />

verergerde. Na twee keer e<strong>en</strong> controle-<strong>onderzoek</strong> –de<br />

eerste keer dacht de arts dat het zwarte schaduwtje op<br />

de foto e<strong>en</strong> deel van mijn long<strong>en</strong> was- blek<strong>en</strong> vier rug-


27<br />

g<strong>en</strong>wervels aangetast waarvan één heel ernstig. Op<br />

e<strong>en</strong> heel koele <strong>en</strong> zakelijke manier stelde m<strong>en</strong> mij e<strong>en</strong><br />

behandeling voor, waar ik ge<strong>en</strong> vrede mee kon hebb<strong>en</strong>.<br />

Sam<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> vri<strong>en</strong>din b<strong>en</strong> ik vervolg<strong>en</strong>s voor e<strong>en</strong><br />

“second opinion” naar het Antoni van Leeuw<strong>en</strong>hoekziek<strong>en</strong>huis<br />

in Amsterdam gegaan. Daar werd<strong>en</strong><br />

opnieuw foto’s <strong>en</strong> e<strong>en</strong> scan gemaakt. Ook daaruit blek<strong>en</strong><br />

vier wervels aangetast <strong>en</strong> steld<strong>en</strong> de arts<strong>en</strong> mij<br />

direct in de geleg<strong>en</strong>heid mee te do<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> experim<strong>en</strong>teel<br />

<strong>onderzoek</strong>.’<br />

Dineke<br />

Deelname aan klinisch <strong>onderzoek</strong><br />

‘Nog ge<strong>en</strong> jaar na het afrond<strong>en</strong> van mijn bestraling<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> chemokur<strong>en</strong> merkte ik dat mijn nek pijn deed wanneer<br />

ik mijn hoofd naar links draaide. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> liep<br />

ik to<strong>en</strong> ook met de gedachte rond mijn rechterborst<br />

prev<strong>en</strong>tief te lat<strong>en</strong> verwijder<strong>en</strong>. Ik vertrouwde het<br />

gewoon niet. Ik b<strong>en</strong> met beide vrag<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> chirurg<br />

gestapt. Deze wilde nog niets wet<strong>en</strong> van het prev<strong>en</strong>tief<br />

verwijder<strong>en</strong> van mijn andere borst. De internist met<br />

wie ik vervolg<strong>en</strong>s contact opnam vond de pijn in mijn<br />

nek veel verontrust<strong>en</strong>der <strong>en</strong> me<strong>en</strong>de dat e<strong>en</strong> echo <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> punctie hier op zijn plaats zoud<strong>en</strong> zijn. Dat is<br />

gebeurd <strong>en</strong> er bleek opnieuw e<strong>en</strong> grote tumor te zitt<strong>en</strong>,<br />

bov<strong>en</strong> het sleutelbe<strong>en</strong>.<br />

Dit bleek aanleiding te zijn mij door te verwijz<strong>en</strong> naar<br />

e<strong>en</strong> internist in het Antoni van Leeuw<strong>en</strong>hoekziek<strong>en</strong>huis<br />

in Amsterdam. En daar werd mij de vraag<br />

gesteld of ik deel wilde nem<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> klinisch <strong>onderzoek</strong><br />

in de tweede fase. E<strong>en</strong> experim<strong>en</strong>tele chemokuur<br />

dat e<strong>en</strong> ‘tiny CTC-<strong>onderzoek</strong>’ werd g<strong>en</strong>oemd.<br />

De behandeling hield in dat ik eerst drie (FEC-) kur<strong>en</strong><br />

CTC<br />

FEC


28<br />

kreeg die ervoor moest<strong>en</strong> zorg<strong>en</strong> dat de tumor zou<br />

slink<strong>en</strong>. Ook was het de bedoeling dat de medicijn<strong>en</strong><br />

de deling van stamcell<strong>en</strong> in de bott<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> aanmoedig<strong>en</strong><br />

om na de derde kuur deze stamcell<strong>en</strong> te oogst<strong>en</strong>.<br />

Deze zoud<strong>en</strong> ingevror<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong> later –na<br />

iedere keer dat ik e<strong>en</strong> CTC-kuur kreeg- teruggeplaatst.<br />

Het was de bedoeling dat ik drie van dergelijke CTCkur<strong>en</strong><br />

zou krijg<strong>en</strong>. Daardoor zou het lichamelijk herstel<br />

bevorderd word<strong>en</strong> <strong>en</strong> de weerstand vergroot’.<br />

Ineke<br />

‘Omdat ik uitzaaiing<strong>en</strong> had in meer dan vier okselklier<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> verder ge<strong>en</strong>, kwam ik in aanmerking voor deelname<br />

aan de 4+ studie. Dat was e<strong>en</strong> klinisch <strong>onderzoek</strong><br />

naar de resultat<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> zeer hoge dosis chemotherapie.<br />

Het was de bedoeling dat het aantal deelnem<strong>en</strong>de<br />

vrouw<strong>en</strong> in twee groep<strong>en</strong> zou word<strong>en</strong> verdeeld.<br />

De <strong>en</strong>e groep zou de reguliere behandeling<br />

ondergaan, de andere e<strong>en</strong> extra zware. Ik werd ingedeeld<br />

in die laatste groep.<br />

De standaardbehandeling bestond uit vijf keer e<strong>en</strong><br />

chemokuur die om de drie wek<strong>en</strong> poliklinisch werd<br />

toegedi<strong>en</strong>d, gevolgd door bestraling (33 keer) <strong>en</strong> het<br />

twee jaar slikk<strong>en</strong> van tamoxif<strong>en</strong>. De zware behandeling<br />

liep gelijk op met de standaardbehandeling, maar<br />

de vijfde kuur verviel. Hiervoor in de plaats kwam e<strong>en</strong><br />

ziek<strong>en</strong>huisopname. Tijd<strong>en</strong>s de opname werd vijf dag<strong>en</strong><br />

lang e<strong>en</strong> hoge dosis chemo toegedi<strong>en</strong>d. Omdat dit normaal<br />

gesprok<strong>en</strong> al het bloed zou afbrek<strong>en</strong>, werd<strong>en</strong> na<br />

die vijf dag<strong>en</strong> stamcell<strong>en</strong> teruggeplaatst die eerder in<br />

de procedure war<strong>en</strong> geoogst <strong>en</strong> ingevror<strong>en</strong>. Op dat<br />

mom<strong>en</strong>t moest<strong>en</strong> de witte bloedlichaampjes weer aangroei<strong>en</strong>,<br />

wat inhield dat in die tijd het afweersysteem


29<br />

plat lag. Je lag al die tijd in e<strong>en</strong> soort quarantaine totdat<br />

de bloedwaard<strong>en</strong> weer op e<strong>en</strong> zeker niveau war<strong>en</strong>.<br />

De totale ziek<strong>en</strong>huisopname werd geschat op ongeveer<br />

drie wek<strong>en</strong>. De stamcell<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> na de<br />

tweede chemokuur. Daarvoor werd in e<strong>en</strong> eerder stadium<br />

e<strong>en</strong> zog<strong>en</strong>oemde Hickmann-katheter geplaatst,<br />

die later ook gebruikt kon word<strong>en</strong> voor het toedi<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

van medicijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> antibiotica. Tijd<strong>en</strong>s de ziek<strong>en</strong>huisopname<br />

kon je alle mogelijke bijwerking<strong>en</strong> verwacht<strong>en</strong>.<br />

Er werd gewaarschuwd voor ontsteking<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoge<br />

koorts. Zelfs overlijd<strong>en</strong> was e<strong>en</strong> mogelijkheid. Maar<br />

volg<strong>en</strong>s de specialist kond<strong>en</strong> ze alles onder controle<br />

houd<strong>en</strong>.’<br />

Nel<br />

‘Ik bleek e<strong>en</strong> agressieve vorm van kanker te hebb<strong>en</strong>.<br />

Met name omdat de kanker zich binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> jaar weer<br />

opnieuw had aangekondigd. Het klinisch <strong>onderzoek</strong>,<br />

dat zou bestaan uit e<strong>en</strong> aantal FEC-kur<strong>en</strong> <strong>en</strong> CTC-chemokur<strong>en</strong><br />

ondersteund door e<strong>en</strong> stamcell<strong>en</strong>reïnfusie,<br />

zou mijn lev<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> verl<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Zo werd mij dat ook<br />

meegedeeld. Van g<strong>en</strong>ezing zou ge<strong>en</strong> sprake zijn.<br />

Na <strong>en</strong>kele bestraling<strong>en</strong> b<strong>en</strong> ik gestart met deelname<br />

aan het <strong>onderzoek</strong>. Ik moest regelmatig vanuit mijn<br />

woonplaats Heer<strong>en</strong>ve<strong>en</strong> naar Amsterdam, maar ik had<br />

het er graag voor over. Poliklinisch kreeg ik de FECkur<strong>en</strong><br />

die per infuus werd<strong>en</strong> ingebracht. Die FEC-kur<strong>en</strong><br />

moest<strong>en</strong> ervoor zorg<strong>en</strong> dat de bloedstamcell<strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

opgewekt. Zo’n ti<strong>en</strong> tot veerti<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> na het begin<br />

van de derde FEC-kuur werd<strong>en</strong> de stamcell<strong>en</strong> geoogst<br />

<strong>en</strong> daarna ingevror<strong>en</strong>. Bij de drie CTC-kur<strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

deze stamcell<strong>en</strong> weer gebruikt. De cell<strong>en</strong> moest<strong>en</strong> er<br />

voor zorg<strong>en</strong> dat het be<strong>en</strong>merg na de zware chemo-


30<br />

kur<strong>en</strong> sneller zou herstell<strong>en</strong>. Zo’n CTC-kuur duurde<br />

vier dag<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij iedere kuur werd e<strong>en</strong>derde van de<br />

stamcell<strong>en</strong> via e<strong>en</strong> infuus teruggeplaatst. Tijd<strong>en</strong>s die<br />

CTC-kur<strong>en</strong> verbleef ik in het ziek<strong>en</strong>huis.’<br />

Dineke<br />

Het verloop<br />

‘Bij de eerste kuur werd<strong>en</strong> de medicijn<strong>en</strong> door middel<br />

van injecties <strong>en</strong> e<strong>en</strong> infuus toegedi<strong>en</strong>d. Daarna werd<br />

midd<strong>en</strong> op mijn borst e<strong>en</strong> katheter ingebracht voor de<br />

verdere toedi<strong>en</strong>ing van medicijn<strong>en</strong>. Ik werd erg misselijk<br />

van de medicijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> mijn haar viel uit. Ik heb al<br />

mijn haar in zo’n gro<strong>en</strong>e container gegooid <strong>en</strong> had<br />

ondertuss<strong>en</strong> al e<strong>en</strong> pruik besteld die ik de volg<strong>en</strong>de<br />

dag b<strong>en</strong> gaan drag<strong>en</strong>. Ik vond het niet leuk mijn haar<br />

te verliez<strong>en</strong>, maar hield mezelf voor dat het voor e<strong>en</strong><br />

goed doel was.<br />

Na de derde kuur lag ik <strong>en</strong>kele dag<strong>en</strong> in het ziek<strong>en</strong>huis<br />

aan apparatuur die stamcell<strong>en</strong> uit mijn lichaam zou<br />

hal<strong>en</strong>. Ik had daarvoor injecties toegedi<strong>en</strong>d gekreg<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> middel om de aanmaak van stamcell<strong>en</strong> te stimuler<strong>en</strong>.<br />

Ik heb mezelf ook <strong>en</strong>kele injecties toegedi<strong>en</strong>d,<br />

maar dat hield ik niet zo lang vol. Ik heb dat op<br />

e<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> mom<strong>en</strong>t aan e<strong>en</strong> wijkverpleegkundige<br />

overgelat<strong>en</strong>. Hierna bleek ik klaar voor toedi<strong>en</strong>ing van<br />

de eerste hoge dosis CTC.<br />

Deze hoge dosis moest de kankercell<strong>en</strong> vernietig<strong>en</strong>.<br />

Het was zo’n zware kuur dat ook de slijmvliez<strong>en</strong> er<br />

flink van langs kreg<strong>en</strong>. Daardoor kreeg ik keelklacht<strong>en</strong>,<br />

diarree, had ik snel koorts <strong>en</strong> werd ik erg misselijk.<br />

Ook zou er schade kunn<strong>en</strong> ontstaan aan de oorz<strong>en</strong>uw,<br />

waardoor het gehoor achteruit zou gaan. Gelukkig heb


31<br />

ik daarvan ge<strong>en</strong> dramatische gevolg<strong>en</strong> ondervond<strong>en</strong>. Ik<br />

kreeg constant bloedtransfusies omdat de waard<strong>en</strong><br />

van de rode bloedlichaampjes <strong>en</strong> de bloedplaatjes dramatisch<br />

daald<strong>en</strong>.<br />

Het leek allemaal redelijk goed te gaan <strong>en</strong> ik had mijn<br />

eerste portie stamcell<strong>en</strong> al teruggekreg<strong>en</strong>, totdat ik op<br />

e<strong>en</strong> morg<strong>en</strong> ope<strong>en</strong>s hoge koorts kreeg. Klappertand<strong>en</strong>d<br />

lag ik in het ziek<strong>en</strong>huisbed. Mijn bloeddruk bleek ontzett<strong>en</strong>d<br />

laag <strong>en</strong> ik was in e<strong>en</strong> shock terecht gekom<strong>en</strong>.<br />

Deze crisis had m<strong>en</strong> vrij snel weer onder controle,<br />

maar de hoge koorts heb ik lange tijd gehoud<strong>en</strong>. De<br />

katheter op mijn borst bleek echter verontreinigd te<br />

zijn met bacteriën <strong>en</strong> moest word<strong>en</strong> verwijderd. Om<br />

toch medicijn<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong> toedi<strong>en</strong><strong>en</strong> kreeg ik e<strong>en</strong><br />

tweede katheter ev<strong>en</strong> onder mijn sleutelbe<strong>en</strong> ingebracht.<br />

To<strong>en</strong> na drie wek<strong>en</strong> de tweede CTC-kuur werd ingezet,<br />

raakte ik de tweede dag weer in e<strong>en</strong> shock. Ik had<br />

bijna 42 grad<strong>en</strong> koorts, e<strong>en</strong> dramatisch lage bloeddruk<br />

<strong>en</strong> ik viel flauw. Ik b<strong>en</strong> naar de ‘int<strong>en</strong>sive care’<br />

gebracht <strong>en</strong> werd daar aan allerlei monitor<strong>en</strong> gelegd.<br />

Ook de tweede katheter leek besmet te zijn <strong>en</strong> moest<br />

word<strong>en</strong> weggehaald. Ik kreeg e<strong>en</strong> derde katheter, deze<br />

keer in mijn hals, waardoor ik mijn hoofd nauwelijks<br />

meer kon beweg<strong>en</strong>. Na twee dag<strong>en</strong> mocht ik terug naar<br />

de afdeling, maar alle arts<strong>en</strong> war<strong>en</strong> het er over e<strong>en</strong>s<br />

dat deze tweede kuur niet voortgezet mocht word<strong>en</strong>.<br />

De derde kuur werd definitief afgeblaz<strong>en</strong>. De katheter<br />

bleef zitt<strong>en</strong> tot de laatste dag van mijn verblijf in het<br />

ziek<strong>en</strong>huis.<br />

Er war<strong>en</strong> echter nog twee porties stamcell<strong>en</strong> over. In<br />

eerste instantie wilde ik daar niets meer van wet<strong>en</strong>. Ik


32<br />

was door het oog van de naald gekrop<strong>en</strong> <strong>en</strong> was blij<br />

dat ik nog in lev<strong>en</strong> was. Toch besloot ik de raad van de<br />

arts<strong>en</strong> op te volg<strong>en</strong> om de twee porties cell<strong>en</strong> in één<br />

keer terug te plaats<strong>en</strong>. Het was e<strong>en</strong> klein experim<strong>en</strong>tje.<br />

E<strong>en</strong> paar dag<strong>en</strong> later knapte ik op <strong>en</strong> kon ik naar huis.<br />

Ik had alles bij elkaar anderhalve CTC-kuur achter de<br />

rug.’<br />

Ineke<br />

‘Ik zou dus vier gewone <strong>en</strong> één zware chemokuur<br />

ondergaan. E<strong>en</strong> aantal wek<strong>en</strong> lang injecteerde ik mezelf<br />

met e<strong>en</strong> stof om de hoeveelheid stamcell<strong>en</strong> extra toe te<br />

lat<strong>en</strong> nem<strong>en</strong>. Na de tweede chemokuur werd<strong>en</strong> bij mij<br />

de stamcell<strong>en</strong> geoogst. Dat gebeurde door middel van<br />

de katheter <strong>en</strong> e<strong>en</strong> infuus in mijn arm.<br />

De eerste week, tijd<strong>en</strong>s het toedi<strong>en</strong><strong>en</strong> van de chemo <strong>en</strong><br />

het terugplaats<strong>en</strong> van de stamcell<strong>en</strong>, ging het allemaal<br />

redelijk goed, zij het dat mijn eetlust wat minder werd.<br />

De week erna, to<strong>en</strong> alle bloedwaard<strong>en</strong> ging<strong>en</strong> dal<strong>en</strong>,<br />

sloeg<strong>en</strong> vermoeidheid <strong>en</strong> lusteloosheid toe. Daarbij<br />

kreeg ik maag- <strong>en</strong> darmkramp<strong>en</strong> waarteg<strong>en</strong> ze –voor<br />

mij- ge<strong>en</strong> medicijn<strong>en</strong> beschikbaar hadd<strong>en</strong>. Dat betek<strong>en</strong>de<br />

vier dag<strong>en</strong> <strong>en</strong> drie nacht<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> rust.<br />

Uiteindelijk hielp er toch e<strong>en</strong> pijnstiller, e<strong>en</strong> soort morfine.<br />

Na twee tabletjes begon ik echter te halluciner<strong>en</strong>.<br />

Dat betek<strong>en</strong>de opnieuw e<strong>en</strong> slechte nachtrust.<br />

Gelukkig knapte ik na vier dag<strong>en</strong> op <strong>en</strong> begonn<strong>en</strong> de<br />

bloedwaard<strong>en</strong> –dankzij het toedi<strong>en</strong><strong>en</strong> van extra bloed<br />

<strong>en</strong> bloedplaatjes- weer te stijg<strong>en</strong>. Ik heb nog wel twee<br />

dag<strong>en</strong> vrij hoge koorts gehad, maar daarna ging het<br />

goed. Na zev<strong>en</strong>ti<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> mocht ik uit quarantaine. De<br />

volg<strong>en</strong>de dag mocht ik naar huis. Mijn goede lichamelijke<br />

conditie, de steun van mijn man, familie <strong>en</strong> vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> mij er goed doorhe<strong>en</strong> geholp<strong>en</strong>.’<br />

Nel


‘De katheter waardoor de medicijn<strong>en</strong> in mijn lichaam<br />

werd<strong>en</strong> gebracht, raakte regelmatig verstopt. Maar dat<br />

was niet het ergste. Ik kreeg hoge koorts, had vocht<br />

achter mijn long<strong>en</strong>, was steeds misselijk <strong>en</strong> hield ge<strong>en</strong><br />

et<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>. Met antibiotica trachtt<strong>en</strong> de arts<strong>en</strong> de bijwerking<strong>en</strong><br />

te onderdrukk<strong>en</strong>, maar daar kreeg ik weer<br />

huiduitslag van. Het kostte me op die mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> veel<br />

moeite door te gaan, maar ik wilde toch volhoud<strong>en</strong>.<br />

De derde kuur was het zwaarst <strong>en</strong> veroorzaakte de<br />

meeste bijwerking<strong>en</strong>. Mijn neusbijholt<strong>en</strong> raakt<strong>en</strong> ontstok<strong>en</strong>,<br />

ik kreeg maagbloeding<strong>en</strong>, darmkramp<strong>en</strong>, mijn<br />

nagels viel<strong>en</strong> uit, mijn hand<strong>en</strong> <strong>en</strong> voet<strong>en</strong> verveld<strong>en</strong>, <strong>en</strong><br />

op sommige plaats<strong>en</strong> op mijn lichaam –dij<strong>en</strong>, hoofd <strong>en</strong><br />

hals- werd mijn huid zwart. Het voelde alsof het van<br />

binn<strong>en</strong> brandde.<br />

Morfine moest de pijn ‘do<strong>en</strong> afnem<strong>en</strong>’, maar veel hielp<br />

het niet. Op e<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> mom<strong>en</strong>t woog ik nog 48 kilo<br />

<strong>en</strong> bleek ik e<strong>en</strong> leververgiftiging te hebb<strong>en</strong>. Ik kan me<br />

uit die periode niet veel meer herinner<strong>en</strong>. Ik zat helemaal<br />

onder de morfine <strong>en</strong> had vooral vreemde drom<strong>en</strong><br />

die voor mij lev<strong>en</strong>secht lek<strong>en</strong>. De arts<strong>en</strong> wist<strong>en</strong> niet<br />

meer wat ze moest<strong>en</strong> do<strong>en</strong>. De aangetaste lever kon<br />

ge<strong>en</strong> medicijn<strong>en</strong> meer verdrag<strong>en</strong>. Het sc<strong>en</strong>ario was dat<br />

ik in coma zou rak<strong>en</strong> <strong>en</strong> zou overlijd<strong>en</strong>. Mijn familie <strong>en</strong><br />

vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> kwam<strong>en</strong> langs om afscheid te nem<strong>en</strong>.<br />

Eén van de arts<strong>en</strong> had echter ge<strong>en</strong> vrede met de situatie<br />

<strong>en</strong> stelde voor medicatie toe te di<strong>en</strong><strong>en</strong> via e<strong>en</strong> slangetje<br />

door mijn neus. Zo kon de lever word<strong>en</strong> ontzi<strong>en</strong>.<br />

Het lukte. Binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> maand was ik zover opgeknapt<br />

dat ik naar huis kon. Ik kreeg int<strong>en</strong>sieve fysiotherapie<br />

<strong>en</strong> moest opnieuw ler<strong>en</strong> lop<strong>en</strong>, maar ik was blij weer<br />

thuis te zijn.’<br />

Dineke<br />

33


34<br />

‘Het <strong>onderzoek</strong> bracht veel ell<strong>en</strong>de met zich mee, <strong>en</strong><br />

toch b<strong>en</strong> ik er heel positief over. Het is zwaar geweest,<br />

maar daar b<strong>en</strong> ik van tevor<strong>en</strong> voor gewaarschuwd. En<br />

wat is zwaar Het <strong>en</strong>ige waar ik vooraf van schrok was<br />

het cons<strong>en</strong>tformulier wat ik moest ondertek<strong>en</strong><strong>en</strong>. Daarin<br />

staat namelijk ook het risico op overlijd<strong>en</strong> vermeld. Ik<br />

heb op e<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> mom<strong>en</strong>t echter gewoon geaccepteerd<br />

dat er van alles fout kan gaan <strong>en</strong> ook ging. Soms<br />

was ik heel angstig voor alle pijn, maar het is het ook<br />

wel waard geweest. Twee maand<strong>en</strong> geled<strong>en</strong> heb ik<br />

weer e<strong>en</strong> MRI-scan ondergaan. De hoeveelheid aangetumormarker<br />

Het resultaat<br />

‘Ik had de drie CTC-kur<strong>en</strong> niet kunn<strong>en</strong> afmak<strong>en</strong>. Uit<br />

het <strong>onderzoek</strong> was het nut van drie kur<strong>en</strong> echter nog<br />

niet overtuig<strong>en</strong>d geblek<strong>en</strong>. De arts<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> nu nog<br />

niet wat nu het meest effectief is: één, twee of drie<br />

kur<strong>en</strong>. To<strong>en</strong> de tumormarker in mijn bloed e<strong>en</strong> waarde<br />

bleek te hebb<strong>en</strong> van onder het gemiddelde, was ik<br />

<strong>en</strong>orm blij. Die marker was namelijk voordat ik deelnam<br />

aan het <strong>onderzoek</strong> tor<strong>en</strong>hoog geweest! Het leek<br />

erop dat deze zware behandeling effectief was geweest.’<br />

Ineke<br />

‘Over het resultaat is nog niet veel te zegg<strong>en</strong>. Het<br />

<strong>onderzoek</strong> is nog maar pas afgerond <strong>en</strong> of de vrouw<strong>en</strong><br />

die de zware kuur hebb<strong>en</strong> gehad nu minder kans op<br />

terugkeer van de ziekte of minder kans op uitzaaiing<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong>, is moeilijk te zegg<strong>en</strong>. Dat zal de tijd ler<strong>en</strong>.<br />

Ik voel me echter uitstek<strong>en</strong>d <strong>en</strong> heb e<strong>en</strong> goed gevoel<br />

over het <strong>onderzoek</strong>. Ik heb naar mijn idee de beste<br />

behandeling gehad die voor hand<strong>en</strong> was.’<br />

Nel<br />

cons<strong>en</strong>tformulier


35<br />

tast weefsel bleek t<strong>en</strong> opzichte van het jaar daarvoor<br />

onveranderd. Dat betek<strong>en</strong>t dat wat er zit niet is<br />

gegroeid. De kanker is in e<strong>en</strong> stabiele fase. Pas over<br />

e<strong>en</strong> jaar of ti<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> ze mogelijk echt iets zegg<strong>en</strong><br />

over het resultaat.’<br />

Dineke<br />

Na het <strong>onderzoek</strong><br />

‘E<strong>en</strong> half jaar na de kuur voelde ik <strong>en</strong>kele pijnlijke<br />

plekjes bij het littek<strong>en</strong>. Er blek<strong>en</strong> twee bultjes te zitt<strong>en</strong><br />

die beid<strong>en</strong> positief voor kanker war<strong>en</strong>. Ook was de<br />

waarde van de tumormarker weer bov<strong>en</strong> normaal. Wat<br />

nu Ik had al de zwaarste behandeling gehad die je<br />

maar kunt bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong>. Er werd beslot<strong>en</strong> hyperthermie<br />

toe te pass<strong>en</strong>. Ik noem het e<strong>en</strong> soort magnetronbehandeling,<br />

omdat er e<strong>en</strong> lokale verhitting plaatsvindt<br />

van de cell<strong>en</strong>. Daarmee wordt geprobeerd de<br />

kankercell<strong>en</strong> te dod<strong>en</strong>. Ik heb vier keer zo’n behandeling<br />

gehad die ongeveer e<strong>en</strong> uur in beslag neemt. Ik<br />

moest er vier wek<strong>en</strong> lang twee keer per week voor<br />

naar het ziek<strong>en</strong>huis. De hyperthermie-behandeling<br />

werd gevolgd door bestraling. En diezelfde week volgde<br />

er dan nog e<strong>en</strong> bestraling alle<strong>en</strong>. Na deze behandeling<br />

ging de tumormarker weer omlaag <strong>en</strong> nog altijd is<br />

deze niet verhoogd. Dit lijkt e<strong>en</strong> rustig jaar te word<strong>en</strong>!’<br />

Ineke<br />

‘Na de chemokur<strong>en</strong> heb ik ook nog twee jaar lang<br />

tamoxif<strong>en</strong> geslikt <strong>en</strong> heb ik 33 bestraling<strong>en</strong> op mijn<br />

borst gehad. Door de kur<strong>en</strong> b<strong>en</strong> ik op mijn 35ste al in<br />

de overgang geraakt. Ik heb al vijf jaar last van opvliegers.<br />

Kinder<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> kan ik niet meer, maar de keuze<br />

van ge<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> was al eerder g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Ik b<strong>en</strong> blij


36<br />

dat ik me zo goed voel. Ik heb ook ge<strong>en</strong> vermoeidheidsklacht<strong>en</strong>.<br />

En dat is toch iets wat je vaak hoort. Ik<br />

b<strong>en</strong> weer fulltime aan het werk als secretaresse/managem<strong>en</strong>t-assist<strong>en</strong>te<br />

<strong>en</strong> dat gaat prima.’<br />

Nel<br />

‘Ik b<strong>en</strong> na lange tijd weer <strong>en</strong>kele ur<strong>en</strong> als receptiemedewerkster<br />

gaan werk<strong>en</strong> in de serviceflat waar ik vóór<br />

mijn ziekte leidinggev<strong>en</strong>de was. Na de amputatie lukte<br />

dat al niet meer, maar ik heb altijd contact met mijn<br />

werkgever gehoud<strong>en</strong>. Ik werk nu twaalf ur<strong>en</strong> per week<br />

op therapiebasis, maar zou dat best will<strong>en</strong> uitbreid<strong>en</strong>.<br />

Lichamelijk voel ik me namelijk steeds beter.’<br />

Dineke<br />

De emoties<br />

‘Ik heb direct ja gezegd op deelname aan het <strong>onderzoek</strong>.<br />

Ik dacht: ik heb alles al achter de rug; chemotherapie,<br />

bestraling, e<strong>en</strong> <strong>operatie</strong>. Als ik nu niets meer<br />

doe, gebeurt er misschi<strong>en</strong> wel iets vreselijks met me<br />

<strong>en</strong> ik wil nog wel e<strong>en</strong> poosje mee. De behandeling was<br />

zwaar, maar veel b<strong>en</strong> ik alweer verget<strong>en</strong>.<br />

Tijd<strong>en</strong>s de behandeling b<strong>en</strong> ik goed begeleid door e<strong>en</strong><br />

researchverpleegkundige. De uitleg van tevor<strong>en</strong> was<br />

ook heel duidelijk. Dat heb ik als heel plezierig ervar<strong>en</strong>.<br />

Er werd door de arts<strong>en</strong> gezegd:”We hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

behandeling voor u in huis, maar we kunn<strong>en</strong> u niets<br />

garander<strong>en</strong>. Resultat<strong>en</strong> bij andere vrouw<strong>en</strong> gev<strong>en</strong><br />

goede hoop, maar we zijn niet allemaal ev<strong>en</strong> <strong>en</strong>thousiast.”<br />

Ik moest rek<strong>en</strong>ing houd<strong>en</strong> met nare bijwerking<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> zelfs e<strong>en</strong> kans op overlijd<strong>en</strong>. En dat is later ook<br />

wel geblek<strong>en</strong> met de shocks waar ik in terecht kwam.<br />

Ik heb één keer gehuild, daarna niet meer. Ik b<strong>en</strong> ge<strong>en</strong>


37<br />

klager. Ik heb het gered <strong>en</strong> verder moet ik nu roei<strong>en</strong><br />

met de riem<strong>en</strong> die ik heb. Ik b<strong>en</strong> niet zo optimistisch<br />

dat ik jar<strong>en</strong> vooruitkijk. Dat durf ik niet. Ik heb de<br />

meest zware <strong>en</strong> grootste doses medicijn<strong>en</strong> gehad die je<br />

maar kunt bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong>. Wat dat betreft zijn er nu deur<strong>en</strong><br />

achter mij dicht gegooid. Ik mag vanwege de kans op<br />

heftige complicaties voorlopig ge<strong>en</strong> zware behandeling<strong>en</strong><br />

meer ondergaan als er problem<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> zijn.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> is er ook veel afhankelijk van mijn weerstand<br />

<strong>en</strong> algehele conditie.’<br />

‘Het zwaarste van deelname aan klinisch <strong>onderzoek</strong><br />

vind ik de volledige afhankelijkheid van de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die<br />

jou verzorg<strong>en</strong>. Je b<strong>en</strong>t soms helemaal de controle<br />

kwijt. Dat moet je je van tevor<strong>en</strong> goed realiser<strong>en</strong>. In<br />

het begin heb ik daar wel e<strong>en</strong>s teg<strong>en</strong> gevocht<strong>en</strong>. Ik wil<br />

namelijk altijd blijv<strong>en</strong> meed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>en</strong> alert blijv<strong>en</strong>. Je<br />

b<strong>en</strong>t t<strong>en</strong>slotte ge<strong>en</strong> proefdier, maar e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s. Ik wil<br />

altijd zi<strong>en</strong> <strong>en</strong> wet<strong>en</strong> wat er met me gebeurt. Hoewel ik<br />

soms wel blij b<strong>en</strong> geweest dat ik niet alles wist. Zoals<br />

al die onverwachte complicaties die zich kunn<strong>en</strong> voordo<strong>en</strong>.<br />

Soms moet je het ook maar e<strong>en</strong> beetje over je<br />

he<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>.<br />

Ik heb altijd geprobeerd mijn aandacht naar buit<strong>en</strong><br />

gericht te houd<strong>en</strong>. Je moet niet teveel in jezelf gekeerd<br />

rak<strong>en</strong> <strong>en</strong> oog voor die buit<strong>en</strong>wereld houd<strong>en</strong>. Je moet<br />

ook je eig<strong>en</strong> kracht <strong>en</strong> beperking<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>. De<br />

wil om te blijv<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> is het allerbelangrijkste. Mijn<br />

ervaring is dat dat niet tuss<strong>en</strong> de or<strong>en</strong> zit, maar veel<br />

dieper.’<br />

Ineke


38<br />

diagnose<br />

‘Deelname aan het <strong>onderzoek</strong> is me niet teg<strong>en</strong>gevall<strong>en</strong>.<br />

De begeleiding was bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> erg goed. E<strong>en</strong><br />

researchverpleegkundige heeft alles heel duidelijk van<br />

tevor<strong>en</strong> uitgelegd <strong>en</strong> als mijn man of ik vrag<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong>,<br />

schrev<strong>en</strong> we die op <strong>en</strong> bij het eerstvolg<strong>en</strong>de<br />

gesprek steld<strong>en</strong> we deze vrag<strong>en</strong>. Er is me wel van tevor<strong>en</strong><br />

gezegd dat ik nooit volledig g<strong>en</strong>ez<strong>en</strong> verklaard zou<br />

word<strong>en</strong>. Die illusie moet je dus als deelnemer niet hebb<strong>en</strong>.<br />

Wat het resultaat is, zal op de lange termijn bekek<strong>en</strong><br />

moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

Dat wat er in de afgelop<strong>en</strong> vijf jaar gebeurd is, heeft bij<br />

mij e<strong>en</strong> plekje gekreg<strong>en</strong>. To<strong>en</strong> de diagnose werd gesteld,<br />

b<strong>en</strong> ik direct veel gaan lez<strong>en</strong> over borstkanker. Ik<br />

praatte er ook veel over. Het is nu e<strong>en</strong> onderdeel van<br />

mijn lev<strong>en</strong> geword<strong>en</strong>, waar ik regelmatig aan d<strong>en</strong>k,<br />

maar waar ik ge<strong>en</strong> drama van wil mak<strong>en</strong>. Ik weid<br />

teg<strong>en</strong>woordig niet meer erg uit over wat er gebeurd is.<br />

Dat is gewoon mijn manier om ermee om te gaan. Ik<br />

heb me erbij neergelegd dat ik mogelijk niet zo oud zal<br />

word<strong>en</strong>. Mijn man <strong>en</strong> ik g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> nu volop van het<br />

lev<strong>en</strong>. Veel bewuster dan voorhe<strong>en</strong>, dat wel.’<br />

Nel<br />

‘Het is nu bijna drie jaar geled<strong>en</strong> dat ik aan het <strong>onderzoek</strong><br />

meedeed <strong>en</strong> ondertuss<strong>en</strong> heb ik al veel leuke ding<strong>en</strong><br />

beleefd. Ik b<strong>en</strong> op vakantie geweest bijvoorbeeld.<br />

Toch gaat het op dit mom<strong>en</strong>t geestelijk niet zo goed<br />

met me. Ik heb moeite het gewone lev<strong>en</strong> weer op te<br />

pakk<strong>en</strong>. Het werk, de sociale contact<strong>en</strong>. Alles lijkt veranderd.<br />

Ik b<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> door de kur<strong>en</strong> onvruchtbaar<br />

geword<strong>en</strong>. Ook dat moet ik verwerk<strong>en</strong>. Ik red me<br />

prima, maar sommige ding<strong>en</strong> kan ik niet meer do<strong>en</strong><br />

zoals voor mijn ziekte. Dat valt wel e<strong>en</strong>s teg<strong>en</strong>. Ik


vraag ander<strong>en</strong> niet snel om hulp, maar soms heb ik<br />

behoefte aan e<strong>en</strong> schouder om op uit te huil<strong>en</strong>. Ik<br />

moet me ler<strong>en</strong> uit<strong>en</strong>. Ik probeer de reacties van ander<strong>en</strong><br />

altijd te begrijp<strong>en</strong> <strong>en</strong> leg mezelf dagelijks op dat ik<br />

van het lev<strong>en</strong> móet g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong>. Maar met moet<strong>en</strong> kom je<br />

er niet. Dat zie ik zelf ook wel. Mijn depressieve bui<strong>en</strong><br />

uit<strong>en</strong> zich soms in straatvrees. Dan durf ik de straat<br />

niet op vanwege mijn uiterlijk. Om mijn haar, dat niet<br />

meer is wat het ooit was. Ik heb nu zélf de stap gezet<br />

e<strong>en</strong> psycholoog te raadpleg<strong>en</strong>.’<br />

Dineke<br />

39


Verklar<strong>en</strong>de woord<strong>en</strong>lijst<br />

40<br />

Angiog<strong>en</strong>eseremmers<br />

Remm<strong>en</strong> de bloedvataanmaak<br />

richting tumor.<br />

Bestraling<br />

Het toedi<strong>en</strong><strong>en</strong> van e<strong>en</strong> hoge<br />

dosis agressieve straling op<br />

de plaats waar de kanker<br />

gezet<strong>en</strong> heeft.<br />

Borstspar<strong>en</strong>de<br />

E<strong>en</strong> <strong>operatie</strong> om e<strong>en</strong> knobbeltje<br />

uit de borst te verwijder<strong>en</strong><br />

waarbij de hele borst<br />

niet wordt afgezet, maar<br />

waarbij de borst blijft zitt<strong>en</strong>.<br />

Chemotherapie<br />

Het gebruik van chemische<br />

g<strong>en</strong>eesmiddel<strong>en</strong> om kanker<br />

te behandel<strong>en</strong>. Vaak word<strong>en</strong><br />

er cytotoxische middel<strong>en</strong><br />

(=product<strong>en</strong> die specifieke<br />

cell<strong>en</strong> vernietig<strong>en</strong>) gebruikt.<br />

Controlegroep<br />

De groep patiënt<strong>en</strong> die tijd<strong>en</strong>s<br />

e<strong>en</strong> klinisch <strong>onderzoek</strong><br />

in de derde fase e<strong>en</strong> placebo<br />

krijgt of de standaardbehandeling<br />

ondergaat die wordt<br />

vergelek<strong>en</strong> met de te test<strong>en</strong><br />

nieuwe behandeling of het<br />

nieuwe medicijn.<br />

CTC<br />

E<strong>en</strong> combinatie-chemotherapie,<br />

bestaande uit<br />

Cyclofosfamide, Thiotepa <strong>en</strong><br />

Carboplatin.<br />

Diagnose<br />

Het vaststell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

bepaalde ziekte.<br />

Dubbel-Blind<br />

E<strong>en</strong> <strong>onderzoek</strong>smethode<br />

waarbij noch de medici noch<br />

de deelnem<strong>en</strong>de patiënt<strong>en</strong><br />

wet<strong>en</strong> wie de standaardbehandeling<br />

(of placebo) <strong>en</strong><br />

wie de nieuwe behandeling<br />

ondergaat. Dit gebeurt om<br />

subjectieve beïnvloeding van<br />

de <strong>onderzoek</strong>sresultat<strong>en</strong> te<br />

voorkom<strong>en</strong>.<br />

FEC<br />

E<strong>en</strong> combinatie-chemotherapie,<br />

bestaande uit<br />

Fluorouracil, Epirubicine<br />

(Farmorubicine ® ) <strong>en</strong><br />

Cyclofosfamide.<br />

G<strong>en</strong>therapie<br />

Technologie waarbij e<strong>en</strong><br />

nieuw g<strong>en</strong> (DNA deel) wordt<br />

overgebracht naar e<strong>en</strong><br />

lichaamsdeel voor e<strong>en</strong> therapeutisch<br />

effect.


41<br />

Gerandomiseerd<br />

E<strong>en</strong> methode om willekeurig<br />

te bepal<strong>en</strong> wie van het totale<br />

aantal patiënt<strong>en</strong> in de controlegroep<br />

<strong>en</strong> wie in de interv<strong>en</strong>tiegroep<br />

ingedeeld wordt.<br />

In de meeste gevall<strong>en</strong> wordt<br />

deze selectie door e<strong>en</strong> computer<br />

uitgevoerd.<br />

Hormoontherapie<br />

Behandeling van e<strong>en</strong> ziekte<br />

met gebruik van hormon<strong>en</strong>.<br />

Immunotherapie<br />

Vaccinatie teg<strong>en</strong> kanker.<br />

Informed formulier<br />

E<strong>en</strong> docum<strong>en</strong>t ofwel formulier<br />

waarop alle gegev<strong>en</strong>s<br />

staan vermeld betreff<strong>en</strong>de<br />

het <strong>onderzoek</strong>. Niet alle<strong>en</strong> feitelijke<br />

informatie over de studie<br />

zelf, maar ook de tests die<br />

deelnem<strong>en</strong>de patiënt<strong>en</strong> ondergaan<br />

<strong>en</strong> de mogelijke risico’s.<br />

Deelnemers ondertek<strong>en</strong><strong>en</strong> dit<br />

formulier, maar mog<strong>en</strong> te<br />

all<strong>en</strong> tijde uit het <strong>onderzoek</strong><br />

stapp<strong>en</strong>.<br />

Interv<strong>en</strong>tie groep<br />

De groep patiënt<strong>en</strong> die tijd<strong>en</strong>s<br />

e<strong>en</strong> klinisch <strong>onderzoek</strong><br />

in de derde fase het nieuw te<br />

test<strong>en</strong> medicijn krijgt of de<br />

nieuwe behandeling ondergaat.<br />

<strong>Klinisch</strong> <strong>onderzoek</strong><br />

E<strong>en</strong> studie die uit moet wijz<strong>en</strong><br />

of e<strong>en</strong> nieuw medicijn of nieuwe<br />

behandeling effectief is <strong>en</strong><br />

mogelijk beter dan de al<br />

bestaande standaardbehandeling.<br />

Het <strong>onderzoek</strong><br />

wordt uitgevoerd met m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>.<br />

Kwaliteit van lev<strong>en</strong><br />

Algem<strong>en</strong>e niveau van fysiek<br />

<strong>en</strong> m<strong>en</strong>taal functioner<strong>en</strong>. In<br />

<strong>onderzoek</strong> wordt dit vaak<br />

gemet<strong>en</strong> met standaard<br />

vrag<strong>en</strong>lijst<strong>en</strong>.<br />

Lymfeklier<strong>en</strong><br />

Clusters van goed gedefinieerd<br />

weefsel dat langs de<br />

lymfeban<strong>en</strong> van het lichaam<br />

ligg<strong>en</strong>; de grootste bron van<br />

witte bloedlichaampjes die<br />

het lichaam teg<strong>en</strong> schadelijke<br />

stoff<strong>en</strong> beschermt.<br />

Placebo<br />

E<strong>en</strong> medicijn dat uiterlijk<br />

lijkt op het nieuw te test<strong>en</strong>


42<br />

medicijn, maar ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel<br />

werkzaam ingrediënt bevat.<br />

Het is als het ware e<strong>en</strong> ‘nepmedicijn’.<br />

Protocol<br />

E<strong>en</strong> plan van aanpak voor e<strong>en</strong><br />

klinisch <strong>onderzoek</strong>. Het bevat<br />

de gegev<strong>en</strong>s over wat er met<br />

het <strong>onderzoek</strong> beoogd wordt,<br />

wat het doel is, de red<strong>en</strong> waarom<br />

<strong>en</strong> hoe het wordt uitgevoerd.<br />

Er staat in vermeld<br />

hoeveel deelnemers bij het<br />

<strong>onderzoek</strong> betrokk<strong>en</strong> zijn, wat<br />

de criteria zijn, welke tests zij<br />

ondergaan, hoe vaak <strong>en</strong> hoeveel,<br />

<strong>en</strong>zovoort.<br />

Risicofactor<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>schap die wordt<br />

geassocieerd met e<strong>en</strong><br />

verhoogde kans om e<strong>en</strong><br />

ziekte te ontwikkel<strong>en</strong>.<br />

Scre<strong>en</strong>ing<br />

Systematisch <strong>onderzoek</strong> van<br />

individuele m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> om vast<br />

te stell<strong>en</strong> of zij e<strong>en</strong> bepaald<br />

ziektebeeld hebb<strong>en</strong> of om te<br />

bepal<strong>en</strong> of zij e<strong>en</strong> vergroot<br />

risico hebb<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> bepaalde<br />

ziekte te ontwikkel<strong>en</strong>.<br />

‘Single-blind’<br />

E<strong>en</strong> <strong>onderzoek</strong>smethode<br />

waarbij de medici wel<br />

wet<strong>en</strong>, maar de deelnem<strong>en</strong>de<br />

patiënt niet, wie de standaardbehandeling<br />

(of placebo)<br />

<strong>en</strong> wie de nieuwe behandeling<br />

ondergaat. Dit<br />

gebeurt om subjectieve beïnvloeding<br />

van de <strong>onderzoek</strong>sresultat<strong>en</strong><br />

te voorkom<strong>en</strong>.<br />

Stadium<br />

E<strong>en</strong> fase in het verloop van<br />

de ziekte.<br />

Tumormarker<br />

Bij sommige vrouw<strong>en</strong> produceert<br />

e<strong>en</strong> aantal (zieke)<br />

borstkankercell<strong>en</strong> stofjes die<br />

in het bloed terug te vind<strong>en</strong><br />

zijn. Aan het bloed kan word<strong>en</strong><br />

afgelez<strong>en</strong> in welke hoeveelhed<strong>en</strong><br />

de stofjes aanwezig<br />

zijn <strong>en</strong> dus in welke hoeveelhed<strong>en</strong><br />

de cell<strong>en</strong> aanwezig<br />

zijn. Bij chemo- of hormoontherapie<br />

kán de hoeveelheid<br />

van deze stof e<strong>en</strong><br />

indicator zijn voor de aanwezigheid<br />

van zieke cell<strong>en</strong>.<br />

Dat hoeft echter niet <strong>en</strong> de<br />

indicator moet dus heel


43<br />

voorzichtig word<strong>en</strong> gebruikt.<br />

Het zegt namelijk niet alles.<br />

Uitzaaiing<strong>en</strong><br />

De overdracht van de ziekte<br />

– in het geval van kanker –<br />

van cell<strong>en</strong>, van e<strong>en</strong> orgaan<br />

of gedeelte van het lichaam<br />

naar e<strong>en</strong> ander gedeelte, dat<br />

niet direct in contact staat<br />

met het eerste.


Colofon<br />

44 BorstkankerVer<strong>en</strong>iging Nederland<br />

Postbus 8065, 3503 RB Utrecht<br />

Secretariaat, tel. 030 2917222, fax: 030 2917223<br />

Lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>contact: tel. 030 2917220 (10.00-13.00 uur)<br />

E-mailadres: info@borstkankerver<strong>en</strong>iging.nl<br />

Deze brochure is e<strong>en</strong> service van Pfizer Oncology <strong>en</strong> is<br />

e<strong>en</strong> onderdeel van e<strong>en</strong> reeks brochures over borstkanker.<br />

Eindredactie<br />

Ria Bremer <strong>en</strong> Dr. E.J.Th. Rutgers<br />

Uitgever, opmaak <strong>en</strong> productie<br />

DCHG, Haarlem<br />

Tekst<br />

Julia van Bohem<strong>en</strong><br />

Deze uitgave is tot stand gekom<strong>en</strong> in sam<strong>en</strong>werking met<br />

de BorstkankerVer<strong>en</strong>iging Nederland <strong>en</strong> de medische<br />

oncologe Dr. Elsk<strong>en</strong> van der Wall, researchverpleegkundige<br />

Marjo Holtkamp <strong>en</strong> de ervaringsdeskundig<strong>en</strong><br />

Ineke, Nel <strong>en</strong> Dineke.<br />

Copyright© 2006<br />

Pfizer bv<br />

Deze PDF is alle<strong>en</strong> voor persoonlijk gebruik voor<br />

bezoekers van de site van de BorstkankerVer<strong>en</strong>iging<br />

Nederland. Deze PDF mag niet voor commercieel<br />

gebruik word<strong>en</strong> aangew<strong>en</strong>d. Tekst, opmaak <strong>en</strong> ontwerp<br />

blijv<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>dom van Pfizer bv.<br />

De uitgever <strong>en</strong> redactie zijn niet verantwoordelijk voor<br />

de inhoud.


E<strong>en</strong> knobbeltje in de borst<br />

blijkt kanker.<br />

Zo’n diagnose verandert<br />

je lev<strong>en</strong>. Het zet je wereld<br />

op zijn kop. In dit wankele<br />

emotionele ev<strong>en</strong>wicht<br />

moet je in staat zijn<br />

rationele beslissing<strong>en</strong> te<br />

nem<strong>en</strong> over welke behandeling<br />

je kunt <strong>en</strong> wilt<br />

ondergaan: bestraling,<br />

chemotherapie, hormoontherapie,<br />

e<strong>en</strong> chirurgische<br />

ingreep; borstamputatie<br />

of borstspar<strong>en</strong>d.<br />

E<strong>en</strong> knobbeltje in de borst<br />

blijkt kanker.<br />

Zo’n diagnose verandert<br />

je lev<strong>en</strong>. Het zet je wereld<br />

op zijn kop. In dit wankele<br />

emotionele ev<strong>en</strong>wicht<br />

moet je in staat zijn<br />

rationele beslissing<strong>en</strong> te<br />

nem<strong>en</strong> over welke behandeling<br />

je kunt <strong>en</strong> wilt<br />

ondergaan: bestraling,<br />

chemotherapie, hormoontherapie,<br />

e<strong>en</strong> chirurgische<br />

ingreep; borstamputatie<br />

of borstspar<strong>en</strong>d.<br />

E<strong>en</strong> knobbeltje in de borst<br />

blijkt kanker.<br />

Zo’n diagnose verandert<br />

je lev<strong>en</strong>. Het zet je wereld<br />

op zijn kop. In dit wankele<br />

emotionele ev<strong>en</strong>wicht<br />

moet je in staat zijn<br />

rationele beslissing<strong>en</strong> te<br />

nem<strong>en</strong> over welke behandeling<br />

je kunt <strong>en</strong> wilt<br />

ondergaan: bestraling,<br />

chemotherapie, hormoontherapie,<br />

e<strong>en</strong> chirurgische<br />

ingreep; borstamputatie<br />

of borstspar<strong>en</strong>d.<br />

E<strong>en</strong> knobbeltje in de borst<br />

blijkt kanker.<br />

Zo’n diagnose verandert<br />

je lev<strong>en</strong>. Het zet je wereld<br />

op zijn kop. In dit wankele<br />

emotionele ev<strong>en</strong>wicht<br />

moet je in staat zijn<br />

rationele beslissing<strong>en</strong> te<br />

nem<strong>en</strong> over welke behandeling<br />

je kunt <strong>en</strong> wilt<br />

ondergaan: bestraling,<br />

chemotherapie, hormoontherapie,<br />

e<strong>en</strong> chirurgische<br />

ingreep; borstamputatie<br />

of borstspar<strong>en</strong>d.<br />

Borstkanker & <strong>Klinisch</strong> <strong>onderzoek</strong><br />

Brochures met informatie <strong>en</strong> ervaringsverhal<strong>en</strong>.<br />

In deze serie gaat het over alle mogelijke behandeling<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

lichamelijke <strong>en</strong> geestelijke gevolg<strong>en</strong> van de diagnose borstkanker.<br />

Voor iedere<strong>en</strong> die zelf of in zijn/haar omgeving met borstkanker<br />

te mak<strong>en</strong> krijgt. Omdat e<strong>en</strong> goede uitleg al de helft van de<br />

verwerking kan zijn.<br />

Ria Bremer prof. dr. J.G.M. Klijn<br />

Ria Bremer prof. dr. J.G.M. Klijn<br />

Ria Bremer dr. L.V.A.M. Beex<br />

Ria Bremer dr. E.J.Th. Rutgers<br />

1<br />

2<br />

Borstkanker 3<br />

5<br />

Borstkanker&Chemotherapie<br />

Borstkanker&Seksualiteit<br />

&Hormoontherapie<br />

Borstkanker&<strong>Chirurg</strong>ie<br />

Goede uitleg is de helft van de verwerking<br />

Goede uitleg is de helft van de verwerking<br />

Goede uitleg is de helft van de verwerking<br />

Goede uitleg is de helft van de verwerking<br />

www.pfizer.nl<br />

Laatst herzi<strong>en</strong>e druk, november 2006<br />

ARO-06-024

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!