28 januari - Hoeselt.Be

hoeselt.be

28 januari - Hoeselt.Be

GEMEENTE HOESELT

Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

Verslag van de vergadering van de

Gemeenteraad van 28 januari 2010

Aanwezig : Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter, Guy Thys, en Serge Voncken, schepenen; en

Marleen Peeters, toegevoegd schepen; Alfons Capiot, Walter Callebaut, Gert Hellinx, Carine

Moors, Linda Verjans, Robert Wijnen, Carine Box, Jos Buysmans, Steven Driesen, Bert Vertessen,

Yves Croux, Roel Palmans en Jossy Meers, raadsleden; en Geert Rouffa, gemeentesecretaris

Aanwezig na aanvang der vergadering: nihil

Verontschuldigd: burgemeester Annette Stulens, schepen Michel Vanroy en de raadsleden Josiane Caproens

en Marc Van Asch

Afwezig: nihil

Bij afwezigheid van de burgemeester-voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door eerste schepen

Werner Raskin. De vergadering wordt geopend om 20 uur.

IN OPENBARE VERGADERING

Voor aanvang van de zitting wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de heer Alex Verjans.

De heer Verjans is onverwacht overleden op 3 januari 2010 op de leeftijd van 45 jaar. Hij was tewerkgesteld

als arbeider bij de gemeentelijke Technische Dienst.

Vervolgens neemt raadslid Fons Capiot het woord en stelt de herhaaldelijke afwezigheid van de

burgemeester bij vergaderingen en officiële recepties in vraag. Hij vindt het ongepast dat de burgemeester

deze bijeenkomsten zo maar aan zich laat voorbijgaan en dat door haar afwezigheid de te ondertekenen

briefwisseling van de gemeentediensten de voorbije week is blijven liggen. Hij wil dan ook vernemen hoe de

meerderheidspartijen hier tegenover staan.

Raadslid Steven Driesen, fractieleider van Nieuw, ontkent niet dat de burgemeester het door omstandig-

heden de laatste maanden al eens heeft laten afweten en dat ze onlangs op een partijvergadering van Nieuw

gevraagd werd duidelijkheid te brengen over haar aan- en afwezigheden.

Schepen Werner Raskin van zijn kant geeft toe ook verveeld te zitten met de zaak maar voegt er wel aan

toe dat de collegevergaderingen niettegenstaande haar afwezigheid gewoon werden afgewerkt.

Schepen Guy Thys tenslotte laat weten dat de burgemeester zich telefonisch bij hem heeft verontschuldigd

voor de gemeenteraad wegens ziekte.

Daarna gaat de voorzitter over tot de orde van de dag.

1


01 Dienst Mobiliteit - Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk

mobiliteitsplan - Kennisgeving

Kennis wordt genomen van het verslag van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie van 7 oktober 2009

betreffende de sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan.

Het gemeentelijk mobiliteitsplan dateert nog van 18 mei 2004. Om het mobiliteitsplan op haar actualiteitswaarde

te toetsen, werd door de Gemeentelijke Begeleidingscommissie een sneltoets uitgevoerd.

Gelet op de resultaten van die sneltoets werd ervoor geopteerd om het bestaande mobiliteitsplan te

'verbreden’ en te ‘verdiepen'.

Hierbij zal de aandacht uitgaan naar volgende thema’s:

1. Strategisch ruimtelijke projecten met een grote impact op mobiliteit

Grensoverschrijdende projecten met een mogelijke impact op Hoeselt:

- bufferplan zwaar vervoer

- Spartacusplan

- provinciaal RUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Bilzen’

2. Parkeerbeleid en parkeerplan

- mogelijkheid tot invoering van een blauwe zone in Hoeselt centrum

- opmaak van een parkeerbeleidsplan

- parkeersignalisatie

3. Trage wegen

Inventarisatie trage wegen/langzaam verkeer

4. Beleidsondersteuning en gemeentelijke organisatie

Opstellen van een communicatieplan voor de bevolking

De sneltoets zal samen met het plan van aanpak voor advies worden voorgelegd aan de Provinciale

Auditcommissie.

02 ROP - Patrimonium - Gratis grondafstand door de erfgenamen van

mevrouw Vandebroek Germania, van stukje grond (4 ca) langs de

Gansterenstraat (deel van perceel Hoeselt 1 ste afdeling sectie G, nr.

457k) met het oog op het bekomen van een verkavelingsvergunning -

Aanvaarding

De gratis grondafstand door de erfgenamen van mevrouw Vandebroek Germania, van een perceeltje

wegoverschot langs de Gansterenstraat, met het oog op het bekomen van een verkavelingsvergunning,

wordt unaniem aanvaard en toegevoegd aan het openbaar domein.

2


Het perceeltje grond, dat een oppervlakte heeft van 4 ca, is kadastraal gekend als Hoeselt 1ste afdeling,

sectie G, nummer 457k (deel) en betreft lot 3 van het verkavelingsvoorstel.

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd dit dossier administratief verder af te

handelen.

Notaris Herbert Houben van Genk wordt opdracht gegeven deze ‘gratis grondafstand’ op te nemen in de

betreffende verkavelingsakte.

De burgemeester en gemeentesecretaris worden gemachtigd om deze akte samen met de gemeenteontvanger,

voor en namens de gemeente Hoeselt te ondertekenen.

03 Dienst Cultuur - Deelname aan de projectvereniging Erfgoed Haspengouw

in een intergemeentelijk samenwerkingsverband en aanduiding

van een afgevaardigde namens de meerderheid en de oppositie -

Goedkeuring

Het voorstel tot deelname aan de Projectvereniging Erfgoed Haspengouw in een intergemeentelijk

samenwerkingsverband wordt unaniem goedgekeurd.

Om het lokale erfgoedbeleid kwalitatief en gericht te stimuleren en ondersteunen, werkt de Vlaamse

Gemeenschap met erfgoedconvenants, resultaatsverbintenissen tussen de lokale en de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid geeft hiervoor een jaarlijkse subsidie. De steden Tongeren en Sint-Truiden beschikken

ieder al over een eigen erfgoedcel en convenant met de Vlaamse Gemeenschap en hebben zich geëngageerd

tegen eind 2010 een erfgoedconvenant af te sluiten voor de regio Haspengouw-Voeren. De aanvraag hiertoe

moet uitgaan van de projectvereniging. Voor de uitbouw van het regionaal erfgoedbeleid zijn jaarlijks

minimaal 300 000,00 EUR aan Vlaamse subsidies voorzien.

Bij haar instap opteert de gemeente Hoeselt voor een groeiscenario waarbij de financiële tussenkomst van

de gemeente in de logistieke en administratieve ondersteuning berekend wordt op 0,25 EUR per inwoner in

2012, 0,35 EUR per inwoner in 2013 en 0,50 EUR per inwoner in 2014.

Regionale erfgoedwerking heeft voordelen voor de participerende gemeenten: ontwikkeling van een

ondersteuningsbeleid voor lokale actoren, verdere ondersteuning en ontwikkeling van lokale projecten en

deelname aan bovenlokale projecten, een beleid ontwikkelen en uitvoeren rond inventarisatie, behoud en

beheer en ontsluiten van cultureel erfgoed, constructieve samenwerking tussen gemeenten en actoren,

uitwisseling van expertise en kennis door en naar de verschillende actoren en professionele communicatie.

Raadslid Robert Wijnen kan zich best vinden in een deelname van de gemeente aan deze projectvereniging,

maar vreest toch dat de return niet in verhouding zal staan tot de financiële inbreng. Misschien best dat

men zich vooraf bezint over de wijze van aanpak en de manier om zich hierbij als kleine gemeente te

profileren.

Schepen Serge Voncken is van oordeel dat ook kleine gemeenten zich bij dit project kunnen laten gelden

en daarbij op het voorplan kunnen treden met specifiek gerichte activiteiten. Deze activiteiten zullen

duidelijk zichtbaar zijn en geëvalueerd kunnen worden.

Raadslid Robert Wijnen pleit hierbij voor de uitbouw van een kantoor voor Erfgoed in eigen gemeente.

3


Raadslid Jos Buysmans tenslotte besluit dat kleine gemeenten in het verleden steeds aan hun lot werden

overgelaten en dat de gemeente Hoeselt zich in het verhaal niet langer mag vergenoegen met een rol van

meeloper.

VOOR DE AANDUIDING VAN VERTEGENWOORDIGERS IN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE PROJECT-

VERENIGING ERFGOED HASPENGOUW, WORDT OVEREENGEKOMEN GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN

STEMBRIEF EN DE KANDIDATUREN TE ONDERSTEUNEN ZOALS VOORGEDRAGEN.

Vanuit de gemeenteraad worden volgende twee vertegenwoordigers afgevaardigd in de Raad van Bestuur

van de op te richten projectvereniging m.b.t. erfgoed:

- als stemgerechtigd lid, de heer Serge Voncken als raadslid namens de meerderheid

- als lid met raadgevende stem, de heer Robert Wijnen als raadslid namens de oppositie.

04 Programmatie-VZW Ter Kommen - Begroting dienstjaar 2010 - Goedkeuring

De begroting dienstjaar 2010 van de Programmatie-VZW Ter Kommen zoals vastgesteld door de Algemene

Vergadering op 10 november 2009 wordt unaniem goedgekeurd.

Samenvattend geeft zij volgende totalen (bedragen in EUR):

opbrengsten gewone werking:

omzet 83 670,00

andere bedrijfsopbrengsten 67 250,00

Totaal aan opbrengsten 150 920,00

kosten gewone werking:

handelsgoederen 134 316,00

diensten en diverse goederen 16 604,00

Totaal aan kosten 150 920,00

Impact op de gemeentebegroting dienstjaar 2010:

Werkingstoelage (gewone werking) 41 700,00

Toelage voor de culturele raad 620,00

Toelage voor Hoeselt Zomert 2010 15 000,00

05 OCMW - Ontslagname van mevr. Odille Cloosen, mevr. Josée Barzeele

en de heer Louis Vandecaetsbeek als werkende leden van de OCMWraad

- Aktename

Akte wordt genomen van het schriftelijk ontslag van respectievelijk mevr. Odille Cloosen, mevr. Josée

Barzeele en de heer Louis Vandecaetsbeek als werkende leden van de raad van het Openbaar Centrum voor

Maatschappelijk Welzijn. Een en ander is het gevolg van afspraken bij aanvang van huidige legislatuur

inzake de verdeling van de OCMW-mandaten.

4


Blijkens het PV van de verkiezingen van de OCMW-raad dd. 2 januari 2007 zijn het van rechtswege en in

volgorde van de voordrachtakte achtereenvolgens mevr. Marie-Josée Jans, Rina Dieu en Paula Lambrechts

die het vrijgekomen mandaat van hun voorganger voleindigen. Op 4 januari 2010 legden zij reeds de eed af

als nieuw OCMW-raadslid.

Toegevoegd schepen Marleen Peeters maakt van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat zij als OCMWvoorzitter

zal aanblijven tot 31 december 2010.

06 Gemeentelijke vrijwillige brandweer - Wijziging samenstelling

examencommissie voor de betrekking van onderluitenant-vrijwilliger

- Goedkeuring

Het voorstel tot wijziging van de examencommissie voor de betrekking van onderluitenant-vrijwilliger

wordt unaniem goedgekeurd. Een wijziging van de commissie is noodzakelijk gelet op de verwantschap in

eerste graad van een jurylid met een kandidaat en gezien de secretaris van de examencommissie eveneens

zijn kandidatuur heeft gesteld voor de vacature.

De examencommissie in nieuwe samenstelling wordt unaniem aanvaard en zal bestaan uit volgende leden:

- Dominiek Knapen, kapitein van brandweer Genk

- Luc Tonneau, ere-commandant Belgisch leger

- Jos Vanspauwen, officier-dienstchef

- Geert Rouffa, gemeentesecretaris

De heer Kurt Vandeweyer zal fungeren als sportmonitor. Personeelsdeskundige Jan Swaen is secretaris

van de examencommissie. Aan de examencommissieleden zal een presentiegeld worden toegekend overeenkomstig

de gebruikelijke modaliteiten.

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze procedure.

IN GEHEIME VERGADERING

07 Gemeentelijke vrijwillige brandweer - Aanstelling van 4 stagiairbrandweermannen

en vaststelling van een werfreserve - Goedkeuring

Met akkoord van alle raadsleden wordt voor de aanstelling van 4 stagiair-brandweermannen geen gebruik

gemaakt van een stembrief.

De raad kan zich volledig vinden in het lijstje van kandidaten zoals voorgedragen door het schepencollege

voor de betrekking van stagiair-brandweerman. Het betreft in alfabetische volgorde de heren Ruud Partoens

(Nieuwe Baan 30), Kevin Schouterden (Bovenstraat 14), Patrick Voets (de Bormanlaan 21) en Jochen Wolfs

(Waartstraat 10). Alle kandidaten worden met eenparigheid aangesteld en zullen officieel tot het brandweerkorps

van Hoeselt kunnen toetreden als stagiair-brandweerman na hun opleiding aan het Provinciaal

Opleidingscentrum voor Brandweerpersoneel in Genk.

Voor deze betrekking werden 6 geldige sollicitaties ontvangen. Alle kandidaten doorstonden met succes de

5


selectieproeven. De twee overgebleven kandidaten, met name de heer Kevin Cloosen (Sint-Lambertusstraat

17) en Daan Partoens (Nieuwe Baan 30) worden opgenomen in een werfreserve van drie jaar.

De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20.35 uur.

6

More magazines by this user
Similar magazines