INFORMATIEKRANT Structuurvisie voor een betere inrichting van ...

dgw.nl

INFORMATIEKRANT Structuurvisie voor een betere inrichting van ...

Palenstein vernieuwt!

I N F O R M A T I E K R A N T

S E P T E M B E R 2 0 0 5

De informatiekrant Palenstein Vernieuwt! is een uitgave van de gemeente Zoetermeer en de woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes.

Structuurvisie voor

een betere inrichting

van de wijk

De vernieuwing van Palenstein is weer een stap

dichterbij gekomen. De gemeente en de woningcorporaties

De Goede Woning, Vestia en

Vidomes hebben na eerder gemaakte afspraken

(17 januari 2005) een concept Samenwerkingsovereenkomst

Palenstein opgesteld, waarover

de gemeenteraad in september een beslissing

neemt. Een belangrijk onderdeel van deze overeenkomst

is de concept Ruimtelijke Structuurvisie

Palenstein. Deze beschrijft onder andere

hoe de wijk beter ontsloten kan worden voor

het verkeer dat in de wijk moet zijn, hoe het

langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) op

een aantrekkelijke wijze vanuit Palenstein naar

het Stadshart en de Dorpsstraat kan komen en

weer terug. Ook beschrijft de visie met welke

randvoorwaarden en uitgangspunten rekening

moet worden gehouden bij de verdere uitwerking

er van. Een ander belangrijk onderdeel van

de visie is een beschrijving van de bouwplekken

die ontstaan door de bestaande flats te slopen.

Op 28 juni hebben ongeveer 20 bewoners van

Palenstein tijdens een speciale bijeenkomst,

waar ook wethouder Gemma Smid aanwezig

was, meegedacht en meegesproken over de

structuurvisie. Hun suggesties zijn ook gebruikt

bij het maken van de structuurvisie.

Op de andere zijde van deze informatiekrant

ziet u op de plattegrond de belangrijkste veranderingen

in de wegenstructuur. De volledige

concept-structuurvisie kunt u inzien bij afdeling

Publiekszaken in de centrale hal van het

gemeentehuis of bij de wijkpost aan het Rakkersveld.

Gemeenteraad vergadert over visie

De gemeenteraadscommissie Openbare Ruimte

vergadert op dinsdag 13 september over de

samenwerkingsovereenkomst en de structuurvisie.

De gemeenteraad heeft op 26 september

het laatste woord hierover. Beide vergaderingen

beginnen om 20.00 uur, in de raadzaal van het

gemeentehuis. U kunt gebruik maken van het

spreekrecht. Hiervoor kunt u zich opgeven bij

de griffie van de gemeente via telefoonnummer

3468554 of per e-mail griffie@zoetermeer.nl.

Uitslag bewonersonderzoek

Tekst en uitleg

een vorige inloopbijeenkomst

We willen u graag uitgebreid informeren over

de inhoud van de Ruimtelijke Structuurvisie.

Behalve met deze informatiekrant, willen we

u persoonlijk tekst en uitleg geven over deze

plannen. Daarom organiseren we twee inloopbijeenkomsten

waar u vragen kunt stellen.

Deze bijeenkomsten worden gehouden op 19

september van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.30

tot 21.30 uur in de wijkpost Palenstein aan het

Rakkersveld. We organiseren deze bijeenkomsten

met opzet na de vergadering van de gemeenteraadscommissie,

zodat we u de meest

actuele informatie kunnen geven.

foto: P. Varkevisser

Vijftig procent van de flatbewoners, voelt zich

niet gebonden aan de buurt. Bewoners met kinderen

voelen zich juist vaak wel gebonden aan

de buurt. Het merendeel van de bewoners staat

neutraal tegenover de huidige woonsituatie:

ze zijn noch tevreden noch ontevreden. Dat

blijkt uit een bewonersonderzoek dat de

drie woningcorporaties hebben uitgevoerd

onder de bewoners van de te vernieuwen

flatgebouwen. Er deden 514 huurders mee

aan het onderzoek.

De helft van de bewoners zou het liefst in

een laagbouwwoning wonen. Tien procent

van de bewoners wil graag een koopwoning.

De uitslagen van het consumentenonderzoek

worden gebruikt bij het maken van

nieuwbouwplannen en de verdere uitwerking

van het project Eigenstijl Wonen.

Vestia-huurders worden in de 3e week van

september persoonlijk geïnformeerd over

de flatindeling naar woonstijl. Het onderzoeksrapport

zelf, kunt u inzien bij de balie

van uw corporatie of op de website:

www.dgw.nl

www.vestia.nl

www.vidomes.nl

Informatie

over Sociaal

Statuut volgt

later

In de vorige informatiekrant beloofden wij u na de

zomer te informeren over het sociaal statuut, dat de

drie woningcorporaties samen met hun huurderorganisaties

opstellen. In dit statuut staan de rechten

van de huurders die te maken krijgen met de sloop

of ingrijpende aanpassing van hun woning. Het Sociaal

Statuut zit in de afrondende fase. U houdt deze

informatie daarom nog even tegoed.


Nieuwe structuur van Palenstein

Osijlaan

Palenstein kan beter aansluiten op het

Stadshart en op de Dorpsstraat. Een manier

om dat voor elkaar te krijgen, is het aanleggen

van een route voor fietsers en voetgangers

van de plek waar nu nog de Schoutenhoek

staat naar het Marseillepad. Door

de sloop van de Schoutenhoek en de Prins

Bernhardschool ontstaat ruimte voor een

groengebied, waar deze route doorheen kan

lopen. Het deel van de Osijlaan tussen de

Leidsewallen en de Du Meelaan kan worden

verwijderd. De weg heeft hier nauwelijks

nog een functie: automobilisten kunnen via

de nieuwe centrale as de wijk verlaten.

Du Meelaan

De Du Meelaan is momenteel te breed voor

het verkeer dat hier dagelijks gebruik van

maakt. Het plan is om de weghelft aan de

kant van het NS station in te richten voor

verkeer in beide richtingen en de andere

weghelft op te doeken. Die kan worden

ingericht als openbare ruimte, bijvoorbeeld

door de groenstrook aan die kant te

verbreden.

Centrale as

In het nieuwe Palenstein komt een centrale

weg waarlangs de verschillende buurten in

de wijk goed bereikbaar zijn en waardoor

weggebruikers ook gemakkelijk de wijk

in en uit kunnen. Deze ruime weg wordt

op zo’n manier ingericht dat ook fietsers

en voetgangers hier veilig en comfortabel

gebruik van kunnen maken. De weg loopt

vanaf de Schoutenhoek dwars door de wijk

naar de Van Aalstlaan en maakt in het midden

een bocht. U kunt de wijk uit via de Ambachtsherenlaan

naar de Osijlaan of naar de

Du Meelaan. In de hele wijk worden fiets- en

voetpaden aangelegd of verbeterd om de

verschillende gebieden in de wijk beter met

elkaar te verbinden.

ontsluitingsweg

langzaamverkeersverbinding

Du Meelaan

Groen

Het groengebied op de plek van de Prins

Bernhardschool is een aanzienlijke verbetering

van de groene structuur aan de rand

van Palenstein. De laanstructuur van de Du

Meelaan en de Van Aalstlaan blijft zoals die

nu is. Bij de nieuwe Brede School aan het

Rakkersveld is extra ruimte voor groenvoorzieningen.

Water

In het nieuwe Palenstein moet meer ruimte

komen voor waterberging. Dat kan door verbreding

van bestaande waterpartijen zoals

langs de Du Meelaan. De waterpartij langs

het Asselierspad en de nieuwe Brede School

wordt uitgebreid. De aanwezigheid van water

geeft ontwerpers de kans om bijzondere

elementen in de omgeving aan te brengen.

Dit is een uitgave van de gemeente Zoetermeer en de woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes. Redactie en productie: Beaumont Communicatie & Management BV.

Drukwerk: Plantijn Casparie. Oplage: 4.000. Deze uitgave is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De planningen zijn onder voorbehoud.

More magazines by this user
Similar magazines