01.01.2015 Views

Afstandsleren in de praktijk - Hogeschool Gent

Afstandsleren in de praktijk - Hogeschool Gent

Afstandsleren in de praktijk - Hogeschool Gent

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Programma<br />

13.00 u Onthaal met koffie/frisdrank<br />

13.30 - 13.40 u Verwelkom<strong>in</strong>g door <strong>de</strong> heer Jan Schelstraete,<br />

voorzitter opleid<strong>in</strong>gscommissies Internationaal<br />

Bedrijfsmanagement en Retailmanagement<br />

13.40 - 14.15 u Keynote door prof. dr. M. Valcke,<br />

vakgroepvoorzitter on<strong>de</strong>rwijskun<strong>de</strong> U<strong>Gent</strong><br />

Afstandson<strong>de</strong>rwijs: ontwerpen is <strong>de</strong> boodschap!<br />

14.15 - 15.00 u WORKSHOP 1<br />

Bart Van Coile, zaakvoer<strong>de</strong>r<br />

Van Coile & Partners, accountantskantoor<br />

We verwachten veel, maar wachten we wel<br />

Véronique Craeye en An Standaert, Ho<strong>Gent</strong><br />

<strong>Afstandsleren</strong> ook afstandsdoceren<br />

Dorothy De Cock en Johan Verhoeven<br />

Ervar<strong>in</strong>gen van stu<strong>de</strong>nten<br />

Nele Muys, Unizo<br />

Afstandson<strong>de</strong>rwijs als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van<br />

permanente vorm<strong>in</strong>g<br />

15.00 - 15.15 u Koffiepauze met gebak<br />

15.30 - 16.15 u WORKSHOP 2<br />

16.15 - 17.00 u WORKSHOP 3<br />

Michel Malengreaux, Ho<strong>Gent</strong><br />

Struikelblokken bij het maken van een afstandscursus<br />

Mireille Gillebeert, VDAB<br />

VDAB en webleren, wendbaarheid en partnerschappen<br />

C<strong>in</strong>dy De Smet, Ho<strong>Gent</strong>/U<strong>Gent</strong><br />

Hoe gebruiken leerkrachten hun ELO<br />

Patrick Lauwaerts, Ho<strong>Gent</strong><br />

Hulpmid<strong>de</strong>len bij het creëren van<br />

een e-course<br />

Cather<strong>in</strong>e De Roo, Ho<strong>Gent</strong><br />

Afstandson<strong>de</strong>rwijs <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

Kar<strong>in</strong>e Van Biesen, Ho<strong>Gent</strong><br />

Begeleid<strong>in</strong>g van afstandsstu<strong>de</strong>nten<br />

17.00 u Afsluitend woord door mevrouw Anita Bernard,<br />

<strong>de</strong>caan Bedrijf en Organisatie Ho<strong>Gent</strong><br />

Afscheidsdr<strong>in</strong>k<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

Datum Don<strong>de</strong>rdag 22 <strong>de</strong>cember 2011<br />

Tijdstip 13.00 uur Onthaal met koffie/frisdrank<br />

13.30 uur Verwelkom<strong>in</strong>g<br />

Plaats Faculteit Bedrijf en Organisatie<br />

Campus Mercator<br />

Henleykaai 84<br />

9000 <strong>Gent</strong><br />

Inschrijv<strong>in</strong>g<br />

Surf naar http://atlas.hogent.be/alaf/studiedag en vul vóór<br />

18 <strong>de</strong>cember 2011 het <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>gsformulier <strong>in</strong>.<br />

Deelnamekosten<br />

40 euro, <strong>in</strong>clusief studiedagmap met een exemplaar van het<br />

boek ‘<strong>Afstandsleren</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>’.<br />

De <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g is gratis voor personeelsle<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong>.<br />

Niet-personeelsle<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> <strong>Hogeschool</strong> <strong>Gent</strong> ontvangen een<br />

factuur via <strong>de</strong> post.<br />

Contact<br />

annick.van<strong>de</strong>nmeersschaut@hogent.be | 09 267 11 14<br />

Wegbeschrijv<strong>in</strong>g<br />

• Met het openbaar vervoer: tram 4 of 24, halte Albertbrug<br />

• Te voet ong. 15 m<strong>in</strong> van S<strong>in</strong>t-Pietersstation via <strong>de</strong> Albertlaan<br />

• Met <strong>de</strong> wagen: uitrit <strong>Gent</strong> centrum, richt<strong>in</strong>g Eeklo<br />

Parkeergelegenheid op <strong>de</strong> campus Mercator Ho<strong>Gent</strong><br />

Studiedag<br />

<strong>Afstandsleren</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

Don<strong>de</strong>rdag 22 <strong>de</strong>cember 2011<br />

Campus Mercator | Lokaal G5.05


<strong>Afstandsleren</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

Afstandson<strong>de</strong>rwijs: ontwerpen is <strong>de</strong> boodschap!<br />

Prof. dr. Valcke is hoogleraar en vakgroepvoorzitter on<strong>de</strong>rwijskun<strong>de</strong><br />

aan U<strong>Gent</strong>. Reeds vanaf <strong>de</strong> prille jaren ‘90 <strong>de</strong>ed hij ervar<strong>in</strong>g<br />

op <strong>in</strong> afstandson<strong>de</strong>rwijs, als universitair docent aan <strong>de</strong><br />

Open Universiteit Ne<strong>de</strong>rland. Deze autoriteit op het gebied van<br />

afstandsleren en on<strong>de</strong>rwijs<strong>in</strong>novatie is een veelgevraagd spreker<br />

op symposia en studiedagen <strong>in</strong> b<strong>in</strong>nen-en buitenland.<br />

We verwachten veel, maar wachten we wel<br />

Bart Van Coile is zaakvoer<strong>de</strong>r van Van Coile & Partners, accountantskantoor<br />

met 20 me<strong>de</strong>werkers; hij is bovendien lid van het<br />

uitvoerend comité van het I.A.B. en voorzitter van het V.A.B.F.<br />

Hij zal spreken over <strong>de</strong> verwacht<strong>in</strong>gen die het werkveld heeft<br />

t.o.v. het (afstands)on<strong>de</strong>rwijs en <strong>de</strong> afgestu<strong>de</strong>er<strong>de</strong>n.<br />

<strong>Afstandsleren</strong> ook afstandsdoceren<br />

Véronique Craeye en An Standaert werken als lector Ho<strong>Gent</strong><br />

b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> faculteit Mens en Welzijn, orthopedagogie. Zij stu<strong>de</strong>er<strong>de</strong>n<br />

allebei af als orthopedagoog aan U<strong>Gent</strong>.<br />

In <strong>de</strong>ze sessie staan <strong>de</strong> sprekers stil bij hun zoektocht naar<br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n om zowel <strong>praktijk</strong>gerichte als theoretische opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len<br />

toegankelijk te maken voor <strong>de</strong> afstandsstu<strong>de</strong>nten.<br />

Ze vertellen over hun ervar<strong>in</strong>gen na het eerste semester.<br />

Enerzijds geven ze toelicht<strong>in</strong>g bij een opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

waar<strong>in</strong> <strong>praktijk</strong>ervar<strong>in</strong>g en permanente evaluatie centraal staan,<br />

an<strong>de</strong>rzijds geven ze ook weer hoe dit voor een eer<strong>de</strong>r theoretisch<br />

opleid<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el verloopt.<br />

Ervar<strong>in</strong>gen van stu<strong>de</strong>nten<br />

Dorothy De Cock (bedien<strong>de</strong> boekhoud<strong>in</strong>g) en Johan Verhoeven<br />

(zelfstandige) schreven zich september 2009 <strong>in</strong> voor het afstandsprogramma<br />

professionele bachelor bedrijfsmanagement<br />

(accountancy-fiscaliteit) en behoor<strong>de</strong>n hiermee tot <strong>de</strong> pioniersgroep<br />

afstandsstu<strong>de</strong>nten van Ho<strong>Gent</strong>.<br />

Ze bena<strong>de</strong>ren het thema vanuit het perspectief van <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nt.<br />

Wat is belangrijk <strong>in</strong> het leermateriaal, <strong>in</strong> <strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g, <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

organisatie Welke moeilijkhe<strong>de</strong>n hebben <strong>de</strong>ze stu<strong>de</strong>nten on<strong>de</strong>rvon<strong>de</strong>n<br />

en hoe hebben ze <strong>de</strong>ze overwonnen Welke aanbevel<strong>in</strong>gen<br />

hebben ze voor <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gen die wensen te starten<br />

met afstandson<strong>de</strong>rwijs<br />

Afstandson<strong>de</strong>rwijs als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van permanente<br />

vorm<strong>in</strong>g<br />

Nele Muys is adviseur van <strong>de</strong> studiedienst Unizo, opleid<strong>in</strong>gen<br />

en vorm<strong>in</strong>g. Zij zal het belang van afstandsleren voor een werken<strong>de</strong><br />

bespreken (zowel <strong>in</strong> functie van <strong>de</strong> job op vraag van <strong>de</strong><br />

werkgever, als voor <strong>de</strong> persoon zelf). Uitgangspunt is levenslang<br />

leren en permanente vorm<strong>in</strong>g. De klemtoon ligt enerzijds<br />

op het opstellen van afstandsleren als een volwaardig programma<br />

en an<strong>de</strong>rzijds het afstemmen van afstandson<strong>de</strong>rwijs op <strong>de</strong><br />

situatie van <strong>de</strong> werken<strong>de</strong>. <strong>Afstandsleren</strong> lijkt heel verlei<strong>de</strong>lijk; er<br />

is echter veel discipl<strong>in</strong>e nodig om <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>g tot een succesvol<br />

e<strong>in</strong><strong>de</strong> te brengen.<br />

Struikelblokken bij het maken van een afstandscursus<br />

Michel Malengreaux is romanist en werkt s<strong>in</strong>ds 1985 aan <strong>de</strong> <strong>Hogeschool</strong><br />

<strong>Gent</strong> (faculteit FBO) als lector Frans en Spaans. Hij is<br />

ook lid van <strong>de</strong> stuurgroep <strong>Afstandsleren</strong> accountancy-fiscaliteit<br />

van Ho<strong>Gent</strong>, FBO.<br />

Met zijn presentatie beoogt hij:<br />

• <strong>de</strong> angst van <strong>de</strong> lector te verm<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, die <strong>de</strong>nkt voor een<br />

onmenselijke taak te staan;<br />

• een beter <strong>in</strong>zicht mee te geven <strong>in</strong> <strong>de</strong> uitwerk<strong>in</strong>g van een<br />

cursus bedoeld voor afstandsleren;<br />

• een aantal praktische tips aan te reiken ivm <strong>de</strong> uitwerk<strong>in</strong>g<br />

van een cursus;<br />

• mogelijke voor<strong>de</strong>len naar regulier on<strong>de</strong>rwijs te benadrukken.<br />

VDAB en webleren, wendbaarheid en<br />

partnerschappen<br />

Mireille Gillebeert comb<strong>in</strong>eert een master <strong>in</strong> <strong>de</strong> Bedrijfs- en organisatiepsychologie<br />

(U<strong>Gent</strong>) met een master <strong>in</strong> bus<strong>in</strong>essmanagement<br />

(Vlerick).<br />

Ze werkte <strong>in</strong> diverse functies voor <strong>de</strong> VDAB, voornamelijk als beleidsadviseur.<br />

Ze gaf <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze functie ook advies aan <strong>de</strong> Vlaams<br />

M<strong>in</strong>ister voor Werk. Momenteel is Mireille Gillebeert algemeen<br />

directeur van <strong>de</strong> competentiecentra van <strong>de</strong> VDAB.<br />

In haar bijdrage zal zij het hebben over samenwerk<strong>in</strong>gsverban<strong>de</strong>n<br />

tussen VDAB en het Hoger On<strong>de</strong>rwijs en over praktische<br />

zaken, als <strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n waaraan een uitker<strong>in</strong>gsgerechtig<strong>de</strong><br />

werkzoeken<strong>de</strong> moet voldoen om een uitker<strong>in</strong>g te behou<strong>de</strong>n terwijl<br />

hij/zij stu<strong>de</strong>ert.<br />

Hoe gebruiken leerkrachten hun ELO<br />

C<strong>in</strong>dy De Smet on<strong>de</strong>rzoekt b<strong>in</strong>nen haar doctoraat het gebruik<br />

van <strong>de</strong> Elektronische Leeromgev<strong>in</strong>g (ELO).<br />

In een eerste luik zocht ze een antwoord op <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> 2 vragen:<br />

1 op welke manier gebruiken leerkrachten <strong>de</strong> ELO<br />

2 welke factoren zorgen ervoor dat leerkrachten een<br />

ELO gebruiken<br />

Op basis van vragenlijston<strong>de</strong>rzoek bevroeg ze 505 leerkrachten<br />

secundair on<strong>de</strong>rwijs. De resultaten lever<strong>de</strong>n niet alleen antwoor<strong>de</strong>n<br />

op <strong>de</strong> vooropgestel<strong>de</strong> vragen, maar ook praktische<br />

<strong>in</strong>zichten voor leerkrachten en directies. Het on<strong>de</strong>rzoek wordt<br />

gepubliceerd <strong>in</strong> Computers & Education.<br />

Hulpmid<strong>de</strong>len bij het creëren van een e-course<br />

Patrick Lauwaerts is lector ICT-vakken aan Ho<strong>Gent</strong> en werkt<br />

<strong>de</strong>eltijds als <strong>in</strong>formaticus voor het project <strong>Afstandsleren</strong> accountancy-fiscaliteit.<br />

Hij zal <strong>de</strong>monstreren hoe je snel digitale content kan creëren<br />

die gemakkelijk te <strong>in</strong>tegreren is <strong>in</strong> een website, blog of LMS.<br />

Komen o.a. aan bod:<br />

• Office-documenten bruikbaar maken voor weergave <strong>in</strong><br />

een browservenster;<br />

• een eenvoudige screencast maken;<br />

• multiple choice en <strong>in</strong>vulvragen maken met Microsoft<br />

Word (LMSDA en Chamilo).<br />

Afstandson<strong>de</strong>rwijs <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

Als coörd<strong>in</strong>ator van het project <strong>Afstandsleren</strong> accountancy-fiscaliteit<br />

aan Ho<strong>Gent</strong> en co-auteur van het boek ‘<strong>Afstandsleren</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>’, heeft Cather<strong>in</strong>e De Roo een concrete kijk op afstandson<strong>de</strong>rwijs.<br />

Welke zijn <strong>de</strong> sleutels tot succes van een afstandsproject<br />

Welke organisatorische aspecten verdienen extra<br />

aandacht Vanuit een specifieke case (opleid<strong>in</strong>g prof. bachelor<br />

bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit via afstandsleren)<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> belangrijkste organisatorische items toegelicht.<br />

Begeleid<strong>in</strong>g van afstandsstu<strong>de</strong>nten<br />

Kar<strong>in</strong>e Van Biesen is lector economie en f<strong>in</strong>ancieel rekenen aan<br />

Ho<strong>Gent</strong> en actief op het vlak van afstandsleren, coach<strong>in</strong>g en<br />

stagebegeleid<strong>in</strong>g.<br />

In <strong>de</strong> lente van 2011 hield ze een <strong>in</strong>terviewron<strong>de</strong> en vroeg ze<br />

haar collega’s afstandsleren naar hun ervar<strong>in</strong>gen (ontwerpen<br />

van materiaal, werkdruk, begelei<strong>de</strong>n van stu<strong>de</strong>nten afstandsleren).<br />

Dit lever<strong>de</strong> heel wat handige weetjes op.<br />

Niet elke stu<strong>de</strong>nt kan <strong>de</strong> contactmomenten bijwonen, zelfs als<br />

ze na <strong>de</strong> uren wor<strong>de</strong>n georganiseerd. Begeleid<strong>in</strong>g ‘op afstand’<br />

gebeurt voornamelijk via mail en Skype.<br />

Voor <strong>de</strong>ze workshop plant Kar<strong>in</strong>e een gesprekje met een afstandsstu<strong>de</strong>nte<br />

<strong>in</strong> Hong Kong.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!