01.01.2015 Views

fondsenwerving in nederland 2004 - CBF

fondsenwerving in nederland 2004 - CBF

fondsenwerving in nederland 2004 - CBF

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Fondsenwerving

in Nederland

2004

Verslag Fondsenwerving

Centraal

Bureau

Fondsenwerving


FONDSENWERVING

IN

NEDERLAND 2004

Verslag Fondsenwerving

Centraal Bureau Fondsenwerving


De Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een door de Raad voor Accreditatie erkende instelling

met certificerende bevoegdheid (registratienummer C130). Het CBF voldoet aan de accreditatiecriteria

voor certificatie-instellingen voor productcertificatie zoals vastgelegd in EN 45011 en ISO/IEC Guide 65.

Het CBF beoordeelt fondsenwervende instellingen en kansspelbegunstigde organisaties. Bij de beoordeling

wordt gebruik gemaakt van keurmerkcriteria opgenomen in het Reglement CBF-Keur. Aan beoordeelde

instellingen die voldoen aan de keurmerkcriteria wordt een keurmerk afgegeven, het CBF-Keur.

Het CBF verstaat onder een fondsenwervende instelling: ‘Een naar Nederlands recht opgerichte stichting

of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die voor realisering van charitatieve, culturele, wetenschappelijke

of andere het algemeen nut beogende doelstellingen door middel van fondsenwerving een beroep

doet op de publieke offervaardigheid. Onder fondsenwerving wordt verstaan dat de aldus verkregen gelden

vrijwillig zijn afgestaan, geen of geen evenredige tegenprestatie vormen voor geleverde goederen of diensten

en dat er geen rechten voor zorg of hulp aan kunnen worden ontleend.’

Het CBF verstaat onder een kansspelbegunstigde organisatie: ‘Een naar Nederlands recht opgerichte stichting

of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die voor realisering van charitatieve, culturele, wetenschappelijke

of andere het algemeen nut beogende doelstellingen gelden verkrijgt van een kansspelvergunninghouder

zoals bedoeld in de Wet op de Kansspelen en die niet tevens een fondsenwervende instelling

is.’

Het CBF verricht beoordelingen in het kader van:

• het CBF-Keur, bestemd voor fondsenwervende instellingen die langer dan drie jaar als zodanig actief zijn

en voor kansspelbegunstigde organisaties;

• de Verklaring van geen bezwaar, bedoeld voor kleine en startende instellingen;

• kledinginzamelende instellingen, met het oog op gemeentelijke collectevergunningen.

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen,

alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze brochure, aanvaardt de redactie

geen aansprakelijkheid.

Gegevens mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen met bronvermelding en mededeling aan het CBF. Het CBF

ontvangt graag een exemplaar van de desbetreffende publicatie.

Bestelling van een exemplaar van Fondsenwerving in Nederland 2004, Verslag Fondsenwerving CBF kan door overmaking

van e 25 op giro 11 75 34 van het CBF te Amsterdam onder vermelding van naam, adres en woonplaats.

Voor informatie:

Centraal Bureau Fondsenwerving

Anthony Fokkerweg 1

1059 CM Amsterdam

Telefoon zakelijk 020 - 417 00 03

Infolijn 0900 - 202 55 92 (e 0,35 per minuut)

Fax 020 - 614 07 91

mail@cbf.nl

www.cbf.nl

ISBN-10 90-73916-15-1

ISBN-13 978-90-73916-15-9

© 2005, Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)


VOORWOORD

Zoals steeds, is zorgvuldigheid het leidmotief bij het tot stand komen van deze publicatie,

ook al gaat dat ten koste van de snelheid van publicatie. Dit verslag verschijnt

pas in december 2005, terwijl het nota bene resultaten over 2004 betreft, zullen critici

zeggen. Het CBF loopt inderdaad bijna een jaar achter. Dat is jammer, maar niet te

vermijden, omdat de gegevens van vele fondsenwervende instellingen - en echt niet

alleen de kleinere - nu eenmaal soms pas in de tweede helft van het jaar beschikbaar

komen, vaak zelfs laat in het najaar.

Na ontvangst wordt in rap tempo enige controle toegepast en wordt het vele cijfermateriaal

gegroepeerd en geanalyseerd. De rapportagetermijn kan natuurlijk worden

ingekort, maar dan kan slechts een globale indruk worden gegeven, met overwegend

gemiddelde uitkomsten en gebaseerd op voornamelijk de grotere instellingen.

Het bijzondere van deze publicatie is dan ook dat ze zowel detailgegevens als een

totaaloverzicht verschaft van de landelijke werving, ook over meerdere jaren en dat

daardoor allerlei trends kunnen worden waargenomen die anders verborgen blijven.

In dat opzicht is het Verslag Fondsenwerving, al zeggen we het zelf, uniek en niet te

vergelijken met de vele andere publicaties die tegenwoordig verschijnen, onder meer

op het internet.

Vanzelfsprekend maakt ook het CBF gebruik van dit waardevolle medium, ook wat

betreft het in dit verslag gepubliceerde cijfermateriaal. Op de website van het CBF

(www.cbf.nl) kunnen geïnteresseerden dan ook verder graven, bijvoorbeeld als ze

bepaalde vergelijkingen tussen (groepen van) organisaties willen maken.

Het is en blijft een uitdaging van de eerste orde om zo veel data over zo veel fondsenwervende

organisaties op een compacte manier te presenteren. Het CBF gaat

deze uitdaging elk jaar graag aan, in de wetenschap dat er door de meest uiteenlopende

instanties en personen grif gebruik van wordt gemaakt. Het gaat daarbij

in 2004 om ruim e 2,1 miljard aan resultaat fondsenwerving en resultaat overige

inkomsten. De ervaring met “het veld” leert het CBF dat er landelijk hooguit nog

e 100 miljoen buiten zicht blijft, wat bijna uitsluitend bijeen gebracht wordt door

kleine tot zeer kleine organisaties.

Het CBF is er bij gebaat te kunnen bijdragen aan het optrekken van de mist die er

nog hangt omtrent de omvang van de lokale fondsenwerving in Nederland en het

aantal organisaties dat hierbij werkelijk actief is. Wij verwijzen graag naar de passage

in het verslag dat hier op betrekking heeft.


Het CBF voelt zich in zijn informatietaak gesterkt door het gegeven dat dit jaar een

recordaantal instellingen bruikbare gegevens heeft aangeleverd. Een extra stimulans

vormt voorts het recordpercentage van fondsenwervende keurmerkhouders die, desgevraagd,

zo vriendelijk zijn geweest om het CBF interessante aanvullende gegevens

te leveren. Allemaal tekenen dat dit Verslag als informatiebron gewaardeerd wordt en

zijn nut bewijst.

Drs. J.P.Th. Zwartjes

directeur


INHOUDSOPGAVE

Deel I: Resultaten goede doelen

INLEIDING ....................................................................................................................8

Centrale doelstelling..........................................................................................8

INFORMATIEBRONNEN ............................................................................................10

Gegevens van de goede doelen......................................................................10

Disclaimer ........................................................................................................10

Longitudinaal onderzoek ................................................................................11

Gegevens over de reserves en fondsen ........................................................11

Aanvullende gegevens ....................................................................................11

Bestedingen ......................................................................................................11

Lokale fondsenwerving: 4.500 relevante instellingen;

jaarinkomsten circa S 275 miljoen ................................................................12

RESULTATEN GOEDE DOELEN 2004 ........................................................................15

1. ALGEMEEN BEELD: de inkomsten stijgen,

vooral door meer subsidies ............................................................................15

2. BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING ........................................................20

Collecten ..........................................................................................................20

Mailingacties ....................................................................................................21

Nalatenschappen ............................................................................................23

Giften en schenkingen, donaties en contributies ........................................24

3. OVERIGE INKOMSTEN ....................................................................................27

Aandeel in acties van derden ........................................................................27

Subsidies overheden en anderen ..................................................................28

Resultaat beleggingen ....................................................................................30

4. AANVULLENDE GEGEVENS KEURMERKHOUDERS....................................31

De menselijke factor ........................................................................................31

Vrijwilligers en betaalde krachten..................................................................31

Besturen en Raden van Toezicht ....................................................................31

Meer informatie over wervingsactiviteiten ..................................................32

5. BESTEDINGEN..................................................................................................34

Bestedingsvorm naar doelcategorie ..............................................................36

6. VERMOGENSPOSITIES ..................................................................................38

Reserves en fondsen naar doelcategorie over 2004 ....................................40


Deel II Overzichten

1.1 Overzicht baten en lasten van 546 instellingen in 2004

gegroepeerd naar doel ....................................................................................42

1.2 Overzicht baten en lasten van 546 instellingen in 2004

gegroepeerd naar bestemming ......................................................................45

2.1 Vijfjaarsoverzicht van instellingen die in 2004 meer dan

tien miljoen euro aan baten uit eigen fondsenwerving

hebben verantwoord ......................................................................................46

2.2 Baten uit eigen fondsenwerving Collectenplaninstellingen ........................47

2.3 Ontwikkelingen (beeld over de afgelopen vijf jaar) ....................................48

3.1 Collecten ..........................................................................................................50

3.2 Mailingacties ....................................................................................................52

3.3 Nalatenschappen ............................................................................................54

3.4 Giften en schenkingen, donaties en contributies ........................................56

3.5 Eigen loterijen, prijsvragen en overige acties................................................58

3.6 Nettoresultaat verkopen..................................................................................60

3.7 Aandeel in acties van derden ........................................................................62

3.8 Subsidies overheden en anderen ..................................................................64

3.9 Resultaat beleggingen ....................................................................................66

3.10 Aanvullende gegevens Keurmerkhouders ....................................................68

Deel III Bijlagen

1. Gedetailleerd overzicht baten en lasten van 546 instellingen in 2004 ......73

2. Resultaat van gezamenlijke hulpacties vanaf 1987 ....................................104

3. Kansspelbegunstigden ..................................................................................110

4. Reserves en fondsen van 212 Keurmerkhouders ........................................113


Deel I: Resultaten goede doelen


Resultaten goede doelen

INLEIDING

Ook dit jaar komt het CBF weer met cijfers en analyses over fondsenwerving voor

het goede doel in Nederland. Dat gaat vooral over werving op het nationale vlak. Dit

keer presenteert het CBF een recordaantal van 546 instellingen, tegen 466 in het

voorgaande jaar, het resultaat van een iets groter adressenbestand waardoor meer,

vooral kleinere, organisaties binnen het gezichtsveld van het CBF zijn gekomen.

8

Het cijfermateriaal in deze publicatie is zowel bestemd voor de “insiders” als voor de

donateurs, waaronder ook veel vrijwilligers die zich voor het goede doel inzetten. De

gemiddelde donateurs verdiepen zich meestal niet al te intensief in cijferoefeningen.

Ze geven aan een goed doel omdat ze nu eenmaal een goed gevoel hebben bij een

bepaalde organisatie en daaraan graag financieel een steentje willen bijdragen. Bij

twee op de drie mensen, zo blijkt uit onderzoek, dient het CBF-Keur of de Verklaring

van geen bezwaar (voor kleine en startende organisaties) als richtsnoer bij de beslissing

om aan een goed doel te geven, zeker als een bepaald doel niet zo goed bij hen

bekend is. Voor die gevers is dit een voldoende vertrouwenssignaal, maar er zijn ook

donateurs die iets meer willen weten. Daarvoor dienen natuurlijk allereerst de jaarverslagen,

brochures, etc. van de organisaties zelf. De cijfers die in deze CBF-publicatie

staan kunnen daarbij soms als een opstapje dienen, terwijl ze ook van pas komen om

een beter beeld van de charitatieve sector als totaal te krijgen, vooral wat betreft de

landelijk wervende organisaties. Daarnaast zijn er vele duizenden goede doelenorganisaties

- veelal kleinschalig werkzaam - die niet op nationaal vlak werven. Daar was tot

voor kort weinig concreets over bekend. Het CBF heeft daarom medio 2005 een verkennend

onderzoek laten verrichten om tot meer verantwoorde uitspraken te kunnen

komen. Op de website van het CBF(www.cbf.nl) zijn de onderzoeksresultaten weergegeven.

Een korte samenvatting en nadere analyse is verderop in deze publicatie te

vinden.

Het CBF wijst er voor de goede orde op dat de cijfers uit de Verslagen

Fondsenwerving van voorgaande jaren niet zonder meer met elkaar kunnen worden

vergeleken. Niet alleen neemt het aantal rapporterende instellingen toe, maar soms

worden ook cijfers aangepast en met terugwerkende kracht gecorrigeerd, wanneer

nieuwe informatie of voortschrijdend inzicht daartoe aanleiding geeft.

Centrale doelstelling

De centrale doelstelling van het CBF is het bevorderen van verantwoorde fondsenwerving

en besteding in Nederland en van de voorlichting in dit verband. Het gaat om

“het algemeen nut beogende organisaties”, ofwel goede doeleninstellingen, veelal


kortweg aangeduid met “goede doelen”. Ze bewegen zich op uiteenlopende gebieden

zoals internationale hulpverlening, natuur en milieu, gezondheid en welzijn. Sinds

2003 gaat het, in het kader van het CBF, ook om organisaties die niet zelf fondsen

werven maar gelden ontvangen van kansspelorganisaties.

Het CBF heeft de volgende taken:

1. het verrichten van beoordelingen in het kader van het CBF-Keur

2. het bewaken van verantwoorde fondsenwerving en besteding

3. het verstrekken van informatie en advies.

Het zwaartepunt van het werk ligt bij de Keurmerkbeoordelingen. Het CBF-Keur is

een kwaliteitskeurmerk voor goede doelenorganisaties die beleidsmatig en op structurele

wijze een beroep doen op de “publieke offervaardigheid”, of op de bereidheid

zich als vrijwilliger in te zetten.

Meer informatie over de organisatie en de werkzaamheden van het CBF kan de lezer

vinden op eerdergenoemde website van het CBF. Daar is sinds eind 2004 ook uitgebreide

statistische informatie te verkrijgen, ontleend aan het Verslag Fondsenwerving.

Bovendien kan op deze website op eenvoudige wijze worden doorgeklikt naar de

websites van de verschillende goede doelen en naar hun jaarverslagen.

9

Ook de Nederlandse gemeenten verstrekken inzamelingsgegevens aan het CBF.

Het gaat daarbij om collectegegevens, die in een speciale publicatie van de brochure

CBF Mededelingen” kenbaar worden gemaakt.


Resultaten goede doelen

INFORMATIEBRONNEN

Gegevens van de goede doelen

Eenmaal per jaar benadert het CBF alle instellingen die het in zijn geleidelijk groeiende

adressenbestand heeft en verzoekt ze een vragenlijst in te vullen die betrekking heeft

op financiële gegevens 1 . Ongeveer tweederde geeft gevolg aan dit verzoek, zowel

groot als klein. De vragen passen bij de bestaande methodiek van financiële verslaggeving

voor fondsenwervende organisaties. In een beperkt aantal gevallen moet worden

volstaan met voorlopige cijfers. Als regel gaat om kalenderjaarcijfers. Enkele organisaties

werken met een gebroken boekjaar. Dat levert echter voor de weergave van

het individuele en totale beeld geen bijzondere vertekening op, zeker niet wanneer

binnen een tijdsbestek van een jaar kwantitatief geen grote veranderingen optreden.

10

Het CBF kent vijf categorieën aan baten uit eigen fondsenwerving:

1. collecten

2. mailingacties

3. nalatenschappen

4. giften/schenkingen, in combinatie met donaties/contributies

5. eigen loterijen/overige.

Verder wordt de aard van het goede doel vermeld:

1. internationale hulp

2. gezondheid

3. milieu/natuurbehoud/dierenbelangen

4. welzijn.

Disclaimer

Het CBF verwerkt de gegevens zoals die door de instellingen zijn verstrekt. Met

nadruk verklaart het CBF dat integrale overname van de gegevens niet inhoudt dat

het CBF met de presentatie van de cijfers instemt. Dat geldt met name voor instellingen

die (nog) niet over het CBF-Keur of de Verklaring van geen bezwaar beschikken.

Vooral wat betreft de grotere instellingen beoordeelt het CBF in grote lijnen of gegevens

ontbreken, of dat ze onvoldoende corresponderen met eerdere, of anderszins

ter beschikking staande gegevens. Nader contact met de instelling of raadpleging van

jaarverslagen kan dan tot aanpassing leiden, in een streven tot een zo goed mogelijk

beeld te komen.

1

Onder de geënquêteerden bevinden zich alle instellingen die over het CBF-Keur beschikken en de instellingen

met een Verklaring van geen bezwaar. Deze Verklaring is bedoeld voor kleine en startende instellingen.


Longitudinaal onderzoek

Het Verslag bevat de gegevens van 546 instellingen, maar van lang niet alle organisaties

is over een reeks van jaren cijfermateriaal beschikbaar. Voor de vergelijkbaarheid

wordt er naar gestreefd ook van voor het eerst deelnemende organisaties de cijfers

van eerdere jaren op te nemen. Complicerende factor is dat er altijd wel instellingen

zijn die bijvoorbeeld niet langer aan het CBF rapporteren, een jaar overslaan of met

fondsenwerven zijn gestopt.

Vanwege deze complicaties werkt het CBF met ‘homogene groepen’ voor de drie

belangrijke wervingscategorieën die in de loop der jaren geen al te grote fluctuaties

vertonen: giften/schenkingen in combinatie met donaties/contributies, collecten en

mailingacties. Op deze manier komen de onderliggende trends het beste tot uiting.

Een homogene groep omvat organisaties die in elk van de afgelopen vijf jaar hun

gegevens hebben ingeleverd. Voor de belangrijke maar grillig verlopende categorie

“nalatenschappen” is dit geen bruikbare methodiek.

Gegevens over de reserves en fondsen

Dit Verslag bevat ook kerngegevens van keurmerkhoudende instellingen over hun

reserves en fondsen. Er is regelmatig vraag naar dit soort gegevens over een overigens

gevoelig terrein, waar snel misverstanden kunnen ontstaan als de gegevens

niet in de juiste context van de betrokken instelling worden geplaatst. Met klem raadt

het CBF de geïnteresseerde lezer dan ook aan voor verdere informatie over en uitleg

van het beleid, het jaarverslag van de betreffende organisatie te raadplegen.

11

Aanvullende gegevens

Er is natuurlijk veel meer gaande bij de fondsenwervende instellingen dan in een aantal

financiële kerngegevens kan worden weergegeven. Ook dat is van nut voor de

lezer. Op grond van de resultaten van een aanvullende enquête onder de

Keurmerkhouders brengt deze publicatie sinds enkele jaren, in een samenvatting, ook

enige wetenswaardigheden over ‘de menselijke inbreng’ (vrijwilligers, enzovoort),

tezamen met aanvullende gegevens over bepaalde wervingsvormen. Het doet het

CBF genoegen dat dit keer 81% van de ondervraagde organisaties heeft ingehaakt

op dit initiatief; aanzienlijk hoger dan in de voorgaande editie, toen het percentage op

62% bleef steken. Een duidelijk teken dat deze sectorinformatie door de goede doelen

gewaardeerd wordt.

Bestedingen

Opnieuw bevat deze publicatie samengevatte gegevens over de bestedingen van de

goede doelenorganisaties. Een dergelijke analyse van de jaarverslagen van de

Keurmerkhouders verschaft op hoofdlijnen een inkijk in de samenstelling van de


Resultaten goede doelen

bestedingen, daaronder begrepen de uitvoering (personeelskosten, huisvestingskosten,

reis- en verblijfkosten, kantoorkosten, bestuurskosten en andere algemene kosten).

Het CBF wordt nog al eens voorgehouden dat te weinig informatie wordt gegeven

over de uitvoeringskosten, zoals die te vinden zijn in de jaarverslagen. De reden

om daar terughoudend in te zijn is dat deskundigenoverleg nog gaande is, onder

meer over de vraag hoe in de toekomst het beste met het begrip uitvoeringskosten,

ook wel genaamd “overhead” of beheerskosten, kan worden omgegaan.

Lokale fondsenwerving: 4.500 relevante instellingen;

jaarinkomsten circa S 275 miljoen

In de vorige editie is een eerste aanzet gegeven om te komen tot een verantwoorde

inschatting van wat er aan fondsenwerving voor het goede doel plaatsvindt buiten het

bekende terrein van de nationale werving. Tot dan toe circuleerden de meest uiteenlopende

schattingen van enkele tot vele miljarden euro’s. Het CBF heeft daar altijd

vraagtekens bij gezet.

12

De eerste oefening van het CBF was een schatting gebaseerd op veronderstellingen

omtrent het gemiddelde aantal goede doelen per gemeente (25) en gemiddelde

omzetten per instelling (e 20.000). Dat resulteerde in een totaal aan baten van rond

de e 250 miljoen. Het CBF heeft vervolgens medio 2005 een verkennend onderzoek

naar de marktomvang laten verrichten, om meer te weten te komen over kleine en

lokaal werkende organisaties, ook in verband met kwesties als meer transparantie,

toezicht en controle bij fondsenwerving. De onderzoeksresultaten zijn integraal weergegeven

op de website van het CBF (www.cbf.nl).

Als informatiebronnen hebben adresgegevens van de Kamers van Koophandel en van

de belastingdienst gediend. De KvK-gegevens vormen de meest brede ingang. Ze

wijzen heel globaal op een marktomvang van e 1,6 miljard en circa 100.000 lokaal en

regionaal wervende organisaties. Deze data bevatten echter alles wat zo nu en dan

wel eens fondsen werft. Bovendien is 85% van de organisaties zo klein (gemiddelde

jaarinkomsten minder dan e 7.000), dat ze uit oogpunt van transparantie, controle en

toezicht - zeker vanuit het gezichtspunt van de donateur - geen interessante doelgroep

vormen, mede gelet op de sociale controle in de eigen, kleine kring. Dat wil

natuurlijk niet zeggen dat de “allerkleinste organisaties” geen waardevolle maatschappelijke

functie vervullen, integendeel.

Wat dan resteert zijn circa 13.000 instellingen met jaarinkomsten van in totaal rond de

e 1,1 miljard. Maar dat is nog steeds een veel te grove afbakening, omdat het bestand

ook veel organisaties bevat die, zo gezegd, fondsenwerving er zo’n beetje bij doen.


Daarom vormen de gegevens die ontleend zijn aan het bestand van de belastingdienst

een bruikbaarder indicatie. Het gaat immers om instellingen die fondsenwerving

systematisch en structureel doen. Zo niet, dan zou men zich niet zo snel tot de

fiscus wenden met een verzoek om belastingreductie (vanaf 2006 zelfs belastingvrijstelling)

vanwege giften, schenkingen, donaties, e.d.

De inkomsten van deze ruim 10.000 min of meer actieve lokale/regionale fondsenwervende

instellingen wijzen op een totaalomzet van e 300 tot e 350 miljoen per

jaar. Ruim de helft heeft jaarinkomsten van gemiddeld e 9.000. Die zijn dus nauwelijks

of niet interessant voor extern toezicht en controle, noch voor grote eisen op het

vlak van transparantie. Resteren ongeveer 4.500 tot 5.000 instellingen met een totaal

jaarinkomen van circa e 250 à e 300 miljoen. Dat is de meer relevante groep als het

gaat om potentieel toezicht en controle en (meer) transparantie.

Een onderzoek uit oktober 2004, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van

Financiën, wijst wat betreft de aantallen werkelijk actief wervende instellingen en hun

gemiddelde inkomsten globaal in dezelfde richting als deze laatste analyse.

13


Resultaten goede doelen

14


RESULTATEN GOEDE DOELEN 2004

1. ALGEMEEN BEELD: de inkomsten stijgen, vooral door

meer subsidies

De baten uit eigen fondsenwerving bedragen in 2004 e 935 miljoen. Dat is e 20 miljoen

(2,3%) meer dan vorig jaar, waarmee het niveau van 2002 wordt bereikt en de

daling van 2003 ongedaan is gemaakt. De stijging komt vooral op het conto van de

verzamelrubriek giften/schenkingen/donaties/contributies. Dat de groei autonoom is

en niet is toe te schrijven aan het dit jaar sterk toegenomen aantal instellingen dat

aan het CBF rapporteert, wordt gestaafd door de cijfers van de homogene groep van

instellingen die gedurende de laatste vijf jaar aan het CBF gegevens beschikbaar hebben

gesteld. Op zich is dit een gunstig resultaat, gezien de weinig florissante macroeconomische

situatie die ook in 2004 voortduurde, een situatie die negatief op het

geefgedrag van invloed kan zijn. Inkomsten uit collecten en mailingacties zijn min of

meer stabiel, evenals nalatenschappen, welke categorie overigens voor het eerst

sinds 2002 geen verdere daling vertoont.

De wervingskosten, die in 2003 iets daalden, stijgen opnieuw, net als in de drie daaraan

voorafgaande jaren. Ze stijgen bovendien procentueel meer dan de baten. Het

was dus nodig om naar verhouding meer wervingskosten te maken om een bepaald

resultaat te boeken. Dat kan aan tal van factoren liggen, die van organisatie tot organisatie

kunnen verschillen en waarover in de verslagen van de instellingen meer valt

te lezen.

15

Onderstaand overzicht toont de gemiddelde ontwikkeling van kosten en baten bij

grote, middelgrote en kleinere instellingen. Voor een zuivere vergelijking is gebruik

gemaakt van cijfermateriaal van een homogene groep van 243 organisaties waarvan

vanaf 2000 alle cijfers beschikbaar zijn.


Resultaten goede doelen

Ontwikkeling baten en kosten eigen fondsenwerving van een homogene groep

over de afgelopen vier jaar.

Indeling in miljoenen aantal aandeel in Stijging of daling baten uit

euro’s baten uit eigen instellingen baten uit eigen eigen fondsenwerving

fondsenwerving in 2004 fondsenwerving t.o.v. vorig jaar

2004 2001 2002 2003 2004

12,5 - of meer 19 54,3% +1,2% -1,9% -4,5% +3,9%

2,5 - 12,5 50 31,1% -1,6% +0,4% -0,2% +6,1%

0,0 - 2,5 174 14,6% +4,1% +9,3% +3,3% -3,3%

Totaal 243 100,0% +0,7% +0,3% -2,1% +3,4%

16

Indeling in miljoenen aantal aandeel in Ontwikkeling kosten eigen

euro’s baten uit eigen instellingen kosten eigen fondsenwerving in % van de baten

fondsenwerving in 2004 fondsenwerving uit eigen fondsenwerving

2004 2001 2002 2003 2004

12,5 - of meer 19 58,2% 14,2% 15,6% 16,3% 17,5%

2,5 - 12,5 50 28,8% 14,2% 14,4% 14,9% 15,1%

0,0 - 2,5 174 13,0% 14,5% 14,1% 13,6% 14,5%

Totaal 243 100,0% 14,2% 15,0% 15,4% 16,3%

Meer dan de helft van de baten wordt bijeen gebracht door 19 grote organisaties.

De grootste groei deed zich in het verslagjaar voor bij de 50 middelgrote organisaties,

die goed zijn voor ruim 30% van de totale baten. De 174 kleinste organisaties verging

het niet goed, terwijl ze in de voorafgaande drie jaren juist gunstig afstaken bij de

grotere.

De geringste stijging van de kosten/batenratio vergeleken met 2003 deed zich dit jaar

voor bij de middelgrote organisaties. Zij zijn dus in dit opzicht het meest succesvol

geweest. De ratio die in 2001 voor elk van de drie klassen ongeveer dezelfde was,

ontwikkelt zich het minst gunstig bij de grootste organisaties.


De inkomsten buiten de traditionele fondsenwerving, aangeduid met “overige inkomsten”

groeien al vele jaren aanzienlijk sterker dan de fondsenwervingbaten. In het jaar

2000 waren deze beide inkomstensoorten nog bijna even groot. De groei komt met

name op rekening van overheidssubsidies, die ook dit jaar weer verder toenemen,

een weerspiegeling van het overheidsbeleid om niet-gouvernementele organisaties

bij de realisatie van het beleid te betrekken. Ook alle andere soorten “overige inkomsten”

dragen bij aan het totaal van de groei van e 127 miljoen. Al met al belopen

deze inkomsten e 1,3 miljard, bijna e 400 miljoen meer dan de baten uit eigen fondsenwerving.

In 2004 is in principe ruim e 2,129 miljoen beschikbaar voor de besteding aan de

diverse doelen, e 135 miljoen meer dan het voorgaande jaar. De CBF-registratie leert

verder dat e 2,034 miljoen aan de doelstellingen besteed is, e 120 miljoen meer dan

vorig jaar. Het verschil tussen “beschikbaar en besteed” kan er op duiden dat enige

aanvulling van het eigen vermogen heeft plaatsgevonden, al is er geen direct verband

tussen de beide posten omdat ook de tijdsfactor een rol speelt. Niet al het ontvangen

geld komt immers tegelijk binnen en de beschikbare middelen worden door de organisaties

ook niet op uniforme wijze en in hetzelfde tempo besteed.

De belangrijkste inkomstencategorieën worden hierna in grote lijnen weergegeven.

Verdere gegevens staan in de verschillende overzichten in deel II van dit Verslag.

17


Resultaten goede doelen

Aantal instellingen: 426 457 475 529 546

18

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

Collecten 53,1 54,5 56,5 57,8 55,8

Mailingacties 103,6 104,1 114,8 110,2 111,7

Nalatenschappen 238,3 230,6 208,4 189,3 188,6

Giften en schenkingen, 464,9 492,7 522,7 530,1 548,7

donaties en contributies

Eigen loterijen, prijsvragen 25,9 25,2 27,9 26,8 30,0

en overige acties

Totaal baten uit eigen 885,8 907,1 930,3 914,2 934,8

fondsenwerving

Kosten eigen fondsenwerving 117,9 128,8 139,5 137,6 149,2

(in % van baten eigen 13,3 14,2 15,0 15,1 16,0

fondsenwerving)

767,9 778,3 790,8 776,6 785,6

Nettoresultaat verkopen 21,1 19,1 18,6 15,2 14,2

Resultaat eigen fondsenwerving a 789,0 797,4 809,4 791,8 799,8

Aandeel in gezamenlijke acties 16,1 17,8 12,1 17,7 33,5

Aandeel in acties van derden 149,7 176,2 221,2 226,6 243,1

Subsidies van overheden en anderen 558,1 652,1 696,0 789,3 863,8

Resultaat beleggingen 88,1 6,6 -87,0 87,7 99,4

Overige baten en lasten 58,8 67,7 74,2 81,6 90,0

Resultaat overige inkomsten b 870,8 920,4 916,5 1.202,9 1.329,8

Totaal beschikbaar voor

de doelstellingen a+b 1.659,8 1.717,8 1.725,9 1.994,7 2.129,6

Indexcijfer (2000 = 100) 100,0 103,5 104,0 120,2 128,3

Besteed aan de doelstellingen 1.634,2 1.725,9 1.834,8 1.914,3 2.034,5

Indexcijfer (2000 = 100) 100,0 105,6 112,3 117,1 124,5


Resultaat eigen fondsenwerving en overige inkomsten (in miljoenen euro’s)

2.200

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

19

200

0

2000 2001 2002 2003 2004

Resultaat overige inkomsten

Resultaat eigen fondsenwerving

Beeld sinds 1994

(in miljoenen euro’s) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Resultaat eigen

fondsenwerving 496 496 536 604 638 726 789 798 809 792 800

Resultaat overige

inkomsten 486 569 580 699 803 945 871 920 917 1.203 1.330

982 1.065 1.116 1.303 1.441 1.671 1.660 1.718 1.726 1.995 2.130


Resultaten goede doelen

2. BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING

Collecten

Collecteren is wat betreft de beeldvorming nog steeds de meest bekende vorm van

inkomstenwerving, waar bijna iedereen aan denkt als het onderwerp fondsenwerving

voor een goed doel ter sprake komt. De symboolwerking is dan ook niet gering: de

vrijwilliger uit je eigen buurt die aan de deur komt en die je toch niet kan wegsturen.

In omvang speelt deze vorm een bescheiden, maar tamelijk stabiele rol.

De collecte-inkomsten laten over de afgelopen vijf jaren het volgende beeld zien:

(in duizenden euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

Baten 53.080 54.515 56.552 57.820 55.743

Aantal instellingen 79 82 80 87 93

Ontwikkeling in totaal 9,3% 2,7% 3,7% 2,2% -3,6%

20

Top 10 instellingen in 2004 33.749 34.445 35.716 35.863 34.185

Ontwikkeling top 10 instellingen 5,4% 2,1% 3,7% 0,4% -4,7%

Homogene groep (54 instellingen) 51.835 53.258 55.176 55.190 52.695

Ontwikkeling homogene groep 2,7% 3,6% 0,0% -4,5%

Procentuele ontwikkeling collecten

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

2000 2001 2002 2003 2004

Ontwikkeling in totaal

Ontwikkeling top tien instellingen

Ontwikkeling homogene groep


Voor het eerst sinds jaren is sprake van een daling van de collecte-inkomsten, wellicht

een blijk van de moeilijkheid om voldoende collectanten te vinden. Het is ook

mogelijk dat nieuwe vormen van direct contact met de potentiële gever hierbij een

zeker effect hebben: werving van donateurs op straat en aan huis, ook wel genaamd

“direct dialogue”. De daling bedraagt e 2 miljoen. Bij de homogene groep van 54 van

oudsher werkzame instellingen, die bijna alle collecte-inkomsten vertegenwoordigen,

is de daling nog iets groter. Zie voor verdere gegevens Deel II, Overzicht 3.1.

Top 10 Collecten

1 KWF Kankerbestrijding, Stichting

2 Nierstichting Nederland

3 Hartstichting, Nederlandse

4 Reumafonds, Vereniging Nationaal

5 Brandwonden Stichting, Nederlandse

6 Astma Fonds, Vereniging Nederlands

7 Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse

8 Diabetes Fonds Nederland, Stichting

9 Fonds verstandelijk gehandicapten, Stichting

10 Jeugd Fonds (Jantje Beton), Stichting Nationaal

21

Mailingacties

Bij mailingactiviteiten gaat het om schriftelijke verzoeken om een eenmalige gift,

gericht op personen die geen deel uitmaken van een vast donateursbestand.

(in duizenden euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

Baten 103.630 104.088 114.821 110.233 111.718

Aantal instellingen 130 122 123 125 125

Ontwikkeling in totaal 5,8% 0,4% 10,3% -4,0% 1,3%

Top 10 instellingen in 2004 47.679 49.085 49.133 49.298 55.605

Ontwikkeling top 10 instellingen 3,9% 2,9% 0,1% 0,3% 12,8%

Homogene groep (83 instellingen) 92.949 95.689 99.277 97.980 104.812

Ontwikkeling homogene groep 2,9% 3,7% -1,3% 7,0%


Resultaten goede doelen

Er is geen grote eenduidigheid bij het rubriceren van activiteiten onder de rubriek

“mailing”. Sommige instellingen wijzigen hun rapportage in de loop van de tijd en

rubriceren deze inkomsten geheel of gedeeltelijk onder “giften” in plaats van onder

mailingacties. Met de aldus gewijzigde registratiemethodiek wordt door het CBF zo

veel mogelijk rekening gehouden, ook met terugwerkende kracht naar vorige jaren.

Het aantal instellingen dat de activiteiten (deels) onder mailingacties rubriceert, is per

saldo gelijk gebleven. Er deed zich een licht inkomstenherstel voor, na een daling in

het voorgaande jaar. De top 10 instellingen, goed voor ongeveer de helft van de mailinginkomsten,

deden het dit jaar zelfs bijzonder goed, in tegenstelling tot voorgaande

jaren. Ook de homogene groep van 83 instellingen had een behoorlijk resultaat. Het

lijkt er enigszins op dat de opgaande lijn van de voorgaande jaren doorzet en dat

2003 een uitzondering was. Zie ook Deel II, Overzicht 3.2.

Procentuele ontwikkeling mailingacties

14%

22

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

2000 2001 2002 2003 2004

Ontwikkeling in totaal

Ontwikkeling top tien instellingen

Ontwikkeling homogene groep


Top 10 Mailingacties

1 KWF Kankerbestrijding, Stichting

2 UNICEF, Stichting Nederlands Comité

3 Mensen in Nood (merknaam van Stichting Cordaid)

4 Nierstichting Nederland

5 Edukans, Stichting

6 Memisa (merknaam van Stichting Cordaid)

7 Vluchteling, Stichting

8 Leger des Heils Fondsenwerving, Stichting

9 Dorcas Hulp Nederland, Stichting

10 Leprabestrijding, Nederlandse Stichting voor

Nalatenschappen

Nalatenschappen (in miljoenen euro’s)

240

220

23

200

180

160

140

120

100

2000 2001 2002 2003 2004

Het is een bekend feit dat de opbrengst uit nalatenschappen van jaar tot jaar sterk

kan wisselen. Het ‘begunstigen bij uiterste wil’ is nu eenmaal een minder massale

gebeurtenis dan het gewone schenken. Hoe minder mensen, hoe minder de wet van

de grote aantallen opgaat en hoe groter mogelijke schommelingen. Voor deze grillige

bronnen van inkomsten is de laatste jaren uit oogpunt van werving meer aandacht


Resultaten goede doelen

ontstaan; vooralsnog overigens zonder zichtbare gevolgen, integendeel zelfs. De

sterke groei eind negentiger jaren is gevolgd door een sterke terugval in de eerste

jaren van het nieuwe millennium. Het verslagjaar toont wel dat de daling vrijwel tot

stilstand is gekomen. Het kan zijn dat somberder wordende financiële toekomstperspectieven

(voor de gever of de nakomelingen) een rol spelen. Wellicht is het de

conjunctuur die parten speelt. Misschien beginnen ook minder orthodoxe geef- en

besteedmethoden een rol te spelen. Hoe dan ook, het resultaat is in elk geval ver

weg van het hoge niveau van vier jaar geleden en het wachten is wellicht op de uitwerking

van plannen voor geconcerteerde wervingsacties van een aantal organisaties.

Zoals in het vorig Verslag aangegeven, blijft het overigens heel aannemelijk dat

in een allengs rijker wordende en vergrijzende maatschappij het ‘nalaten’ ten behoeve

van het goede doel in betekenis zal toenemen. De vraag is wel bij welke soort organisaties

dit tot uiting zal komen. Meer details staan in Deel II, Overzicht 3.3.

24

Top 10 Nalatenschappen

1 KWF Kankerbestrijding, Stichting

2 Hartstichting, Nederlandse

3 Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse

4 Dierenbescherming, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

5 Leger des Heils Fondsenwerving, Stichting

6 Collectieve Israël Actie, Stichting

7 Artsen zonder Grenzen, Vereniging

8 Natuurmonumenten in Nederland, Vereniging tot Behoud van

9 Wereld Natuur Fonds - Nederland, Stichting Het

10 Reumafonds, Vereniging Nationaal

Giften en schenkingen, donaties en contributies

Deze rubriek is een verzamelrubriek van methoden van doneren waarover het CBF

voorheen afzonderlijk rapporteerde. In de praktijk is onvoldoende verschil tussen giften

en schenkingen en tussen contributies (bij stichtingen) en donaties (bij verenigingen)

om het vroeger gehanteerde onderscheid te handhaven. Dat doet het CBF dan

ook enkele jaren al niet meer.


(in duizenden euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

Baten 464.892 492.696 522.714 529.986 548.661

Aantal instellingen 383 417 435 498 519

Ontwikkeling in totaal 10,4% 6,0% 6,1% 1,4% 3,5%

Top 10 instellingen in 2004 232.751 230.113 229.325 219.519 219.458

Ontwikkeling top 10 instellingen 11,6% -1,1% -0,3% -4,3% 0,0%

Homogene groep (275 instellingen) 451.772 461.351 479.364 482.176 503.854

Ontwikkeling homogene groep 2,1% 3,9% 0,6% 4,5%

Procentuele ontwikkeling giften en schenkingen, donaties en contributies

12%

10%

8%

6%

25

4%

2%

0%

-2%

-4%

2000 2001 2002 2003 2004

Ontwikkeling in totaal

Ontwikkeling top tien instellingen

Ontwikkeling homogene groep


Resultaten goede doelen

Qua inkomsten en organisatieaantal is dit de meest belangrijke categorie. Omdat lang

niet alle instellingen elk jaar (bijtijds) hun gegevens aanleveren, is de homogene benaderingswijze

(vijf jaar achtereen rapporterende instellingen) bij uitstek geschikt om te

zien hoe de algemene trend verloopt, ook vanwege de grote omvang. Na een teleurstellend

2003 laat het verslagjaar een iets positiever beeld zien, zeker wat betreft de

homogene groep. De grootste organisaties vertonen weliswaar geen groei, maar er is

geen sprake meer van negatieve bruto groeicijfers, zoals in voorgaande jaren.

Verwezen wordt ook naar het overzicht “Ontwikkeling baten en kosten eigen fondsenwerving

op bladzijde 16.

26

Top 10 Giften en schenkingen, donaties en contributies

1 Plan Nederland, Stichting

2 Kerkinactie, onderdeel van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in

Nederland

3 UNICEF, Stichting Nederlands Comité

4 NOVIB, Stichting

5 Wereld Natuur Fonds - Nederland, Stichting Het

6 Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse

7 Artsen zonder Grenzen, Vereniging

8 Natuurmonumenten in Nederland, Vereniging tot Behoud van

9 Greenpeace Nederland, Stichting

10 Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting

Meer informatie over ‘giften en schenkingen, donaties en contributies’ is te vinden in

Deel II, Overzicht 3.4.


3. OVERIGE INKOMSTEN

Hieronder wordt volstaan met een aantal in het oog springende ontwikkelingen. De

lezer wordt verder geattendeerd op de overzichten in Deel II van deze uitgave.

Het zou voor een zicht op het totale beeld een verarming zijn als de rapportage zich

beperkte tot alleen maar de (eigen) fondsenwerving onder het grote publiek. Vandaar

dat ook over de “overige inkomsten” wordt gerapporteerd. De lezer moet echter wel

beseffen dat de meeste organisaties niet of in beperkte mate toegang hebben tot

deze inkomstenbronnen. Dat geldt met name voor de categorieën ‘acties van derden’

en ‘subsidies’. Algemene conclusies trekken over de stand van zaken in de charitatieve

sector op basis van deze totalen, heeft dan ook maar beperkte zin.

Aandeel in acties van derden

Acties van derden slaan vooral op de financiële middelen die van goede doelenloterijen

naar zogeheten “kansspelbegunstigde” organisaties gaan, waaronder ook vele

fondsenwervende instellingen. De laatste drie jaar is sprake van een lichte groei, na

een bijzonder forse toename in de daaraan voorafgaande jaren. Een en ander weerspiegelt

het wel en wee bij de grote goede doelenloterijen. De top 10 ontvangers

toucheren ruim 40% van het geheel.

27


Resultaten goede doelen

Acties van derden (in miljoenen euro's)

28

250

240

230

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

2000 2001 2002 2003 2004

Top 10 Acties van derden

1 Wereld Natuur Fonds - Nederland, Stichting Het

2 NOVIB, Stichting

3 Natuurmonumenten in Nederland, Vereniging tot Behoud van

4 UNICEF, Stichting Nederlands Comité

5 Oranje Fonds, Stichting

6 Artsen zonder Grenzen, Vereniging

7 Vluchtelingenwerk Nederland, Vereniging

8 Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting

9 Mensen in Nood (merknaam van Stichting Cordaid)

10 Humanitas, Vereniging

Subsidies overheden en anderen

De overheidssubsidies in het kader van ‘internationale hulp’ vallen aan een relatief

kleine groep medefinancieringsorganisaties ten deel. Deze subsidies vormen het

leeuwendeel van het totaal.


De groei van deze geldstroom gaat onverminderd voort; de verdeling wordt bepaald

door het Ministerie van Buitenlandse Zaken/Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking

en hangt samen met de resultaten van de betrokken organisaties.

De cijfers van de organisatie Cordaid worden voor het eerst onder de naam Cordaid

opgenomen. In eerdere jaren werden de betreffende gelden verantwoord onder

“Vastenactie/Cordaid”.

Overheidssubsidies (in miljoenen euro’s)

900

850

800

750

700

650

600

550

500

450

400

2000 2001 2002 2003 2004

29

Top 10 Subsidies overheden en anderen

1 Leger des Heils Fondsenwerving, Stichting

2 Cordaid, Stichting

3 NOVIB, Stichting

4 HIVOS, Stichting

5 Artsen zonder Grenzen, Vereniging

6 Natuurmonumenten in Nederland, Vereniging tot Behoud van

7 Vluchtelingenwerk Nederland, Vereniging

8 Plan Nederland, Stichting

9 Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse

10 Brabants Landschap, Stichting Het


Resultaten goede doelen

Resultaat beleggingen

De gang van zaken op de beurs kan, wat betreft beleggingen, het beeld van het reële

resultaat vertekenen. Volgens de heersende accountancyregels moeten namelijk

ongerealiseerde koersverschillen bij het opstellen van de jaarrekening in de staat van

baten en lasten tot uiting komen. Bij stijgende koersen leidt dit tot een positief

resultaat en tot het omgekeerde bij koersdaling. In de grafiek komt dit duidelijk tot

uiting. Zie ook Bijlage 4.

Beleggingsresultaten (in miljoenen euro’s)

90

70

50

30

30

10

-10

-30

-50

-70

-90

2000

2001 2002 2003 2004

Top 10 Beleggingsresultaten

1 Oranje Fonds, Stichting

2 Natuurmonumenten in Nederland, Vereniging tot Behoud van

3 Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting

4 KWF Kankerbestrijding, Stichting

5 Leger des Heils Fondsenwerving, Stichting

6 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), Stichting

7 Hartstichting, Nederlandse

8 Bartiméus, Vereniging

9 Dierenbescherming, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

10 Ronald McDonald Kinderfonds, Stichting


4. AANVULLENDE GEGEVENS KEURMERKHOUDERS

Als extra service voor de lezer verschaft het CBF sinds enkele jaren een beeld van

enkele kengetallen die, zonder dat ze met de gebruikelijke cijfermatigheden verband

houden, tot een nog beter begrip van de fondsenwervende wereld kunnen leiden.

Daartoe is een aanvullende enquête uitgezet bij 213 Keurmerkhouders. Het stemt tot

tevredenheid dat daarop een respons van 81% is gekomen, ondanks de geluiden

over enquêtemoeheid die in de afgelopen tijd nog al eens te horen waren. Vorig jaar

lag het percentage op 62%. Misschien vormt de prima score van dit jaar een aansporing

voor de resterende organisaties toch medewerking te verlenen. Hoe hoger de

participatie, des te interessanter de uitkomst.

In het onderstaande staan de meest opvallende data aangestipt. Meer informatie is

te vinden in Deel II, Overzicht 3.10.

De menselijke factor

Vrijwilligers en betaalde krachten

Uit de opgaven van 35 organisaties komt naar voren dat sprake is van bijna 800.000

collectanten (dubbeltellingen zijn niet uitgesloten). Het aantal ligt nog hoger omdat de

telling niet alle zogeheten collectenplaninstellingen - jaarlijks op het collecterooster

voorkomend - omvat.

Een derde van de organisaties werkt met in totaal een kleine 9.000 onbetaalde

(vooral bureau)medewerkers en er zijn ruim 140.000 overige vrijwilligers, meer buiten

kantoor werkzaam. Dat aantal vormt een belangrijke indicatie van de betekenis van

de vrijwilliger.

31

De enquête levert een totaal van ongeveer 11.000 betaalde krachten op. De verhouding

voltijd/deeltijd ligt op 56/44. Uit een vergelijking, niet in de bijlage weergegeven,

binnen een homogene groep van 100 Keurmerkhouders (twee jaar aan de enquête

deelnemend) blijkt dat het aantal fte’s van 2003 naar 2004 met 253,5 is toegenomen

(9%), voornamelijk geconcentreerd bij zeven grotere organisaties.

Er is overigens nog altijd 8% van de Keurmerkhouders (14 stuks), dat werkt zonder

betaalde krachten. Dit is hetzelfde percentage als vorig jaar.

Besturen en Raden van Toezicht

Zeker in deze tijd waarin zoveel gesproken wordt over “governance”, is het interessant

vast te stellen dat in 2004 10% van de Keurmerkhouders een bestuur met toezichthoudend

orgaan heeft, waarbij het gemiddeld aantal bestuurders 2,4 bedraagt en het

aantal toezichthouders gemiddeld bijna 7. Waar geen sprake is van toezichthouders,

heeft de organisatie gemiddeld ruim 7 bestuurders.


Resultaten goede doelen

Meer informatie over wervingsactiviteiten

Er wordt niet altijd een even scherp onderscheid gemaakt tussen “koude mailings”

en mailings die naar leden en donateurs worden gestuurd. Ook hanteren de organisaties

niet allemaal hetzelfde onderscheid. Of dat de verklaring vormt voor het veel

hogere percentage (60% t.o.v. 40% vorig jaar) instellingen dat aangeeft koude mailings

te verzenden, is niet duidelijk.

Er blijken in 2004 gemiddeld 2,5 mailings met een gemiddelde oplaag van ruim

75.000 verstuurd te zijn met als resultaat een gemiddelde gift van e 23. Dat was

vorig jaar fors lager (e 15). De mailingfrequentie (2,5) en de oplaag per mailing

(76.000) wijken niet veel af van vorig jaar.

Bijna driekwart van de organisaties verzorgt (warme) mailings naar donateurs;

ongeveer hetzelfde percentage als vorig jaar. Het aantal donateurs dat men bereikt

(gemiddeld ruim 57.000) ligt wel iets hoger dan vorig jaar. Het aantal mailings valt

opvallend terug van gemiddeld 3,4 naar 2,7. Het ontvangen jaarbedrag ligt rond de

e 60; vorig jaar was dat een stuk lager: e 51.

32

De contributieopbrengst kent, zoals steeds, een veel lager gemiddelde: e 28 per lid.

Maar ook hier zien we een flinke opbrengststijging ten opzichte van het voorgaande

jaar, toen dat bedrag niet meer dan e 18 was.

Over de hele linie, koude en warme mailings en contributies, is dus sprake van flink

hogere opbrengsten per persoon.

Het percentage van de respondenten dat opgeeft een of meer nalatenschappen te

hebben ontvangen ligt op 61, flink lager dan vorig jaar (70%). Het aantal betrouwbaar

vastgestelde toezeggingen ligt op ongeveer hetzelfde niveau als vorig jaar: tussen de

20 en 25.

De hoogste erfenis bedraagt e 3 miljoen. Het grootste legaat ruim e 0,2 miljoen. Dat

zijn bedragen die ook vorig jaar genoteerd werden.

Ook op het vlak van de schenkingen met notariële akte is weinig verandering te

bespeuren. Tweederde deel van de respondenten heeft op deze wijze enige middelen

toegezegd gekregen. Het gemiddelde bedrag is bijna e 800, wel e 100 hoger dan

vorig jaar. De hoogste schenking bedroeg niet minder dan e 4,5 miljoen.

Het overgrote deel van de schenkingen en giften vindt plaats zonder notariële akte.

Het aantal is ruim vijf keer zo groot als de schenkingen met akte. Tweederde komt

van particulieren. Bedrijven zijn goed voor bijna 20%. De rest komt voornamelijk van


vermogensfondsen. Dit zijn geen opvallende wijzigingen ten opzichte van het voorgaande

jaar.

Het percentage organisaties dat stelt ook te werven via het internet is flink omhoog

gegaan, van 56% naar 62%. Donateurwerving (op straat en langs de deur) is fors

toegenomen van 19% naar 27% van de respondenten.

Uit de antwoorden op de verschillende vragen met betrekking tot de verantwoording

naar het publiek blijken stijgende percentages. Vooral de opname van het jaarverslag

op het internet is spectaculair gestegen: van vorig jaar 61% naar dit jaar 91%.

33


Resultaten goede doelen

5. BESTEDINGEN

Beschikbaar en besteed (in miljoenen euro’s)

2200

2000

1800

1600

1400

34

1200

2000 2001 2002 2003 2004

Beschikbaar voor doel

Besteed aan doel

Uit de verzamelde gegevens van 546 organisaties blijken de bestedingen in 2004

bijna e 100 miljoen achter te blijven bij hetgeen in dat jaar beschikbaar komt; een

vergelijkbaar beeld als in 2003.

In 2002 was het omgekeerde het geval. In de twee jaren daarvoor ontliepen de

bedragen elkaar maar heel weinig.

Voor de goede orde wordt er op geattendeerd dat er geen directe relatie mag worden

verondersteld tussen hetgeen beschikbaar is en wordt besteed in enig jaar. Allerlei

factoren kunnen een rol spelen waarom deze bedragen van elkaar kunnen afwijken,

zoals de “timelag” tussen ontvangen en besteden van middelen, beleidsveranderingen,

plotselinge mee- of tegenvallers, de effecten van koersontwikkelingen en dergelijke.

Dat neemt niet weg dat het aannemelijk is dat bij meer inkomsten dan bestedingen

over een reeks van jaren enige aanvulling van het vrij besteedbare vermogen

(financiële reserves) plaatsvindt. Een dergelijke reserve dient als regel als buffer voor

tijden dat het de organisatie minder voor de wind gaat.

Een nadere analyse laat zien dat in het verslagjaar 350 instellingen enige toevoeging

aan de reserves 2004 tonen en dat bij 181 sprake is van onttrekking aan de reserves.


Analyse Beschikbaar voor doelstelling versus bestedingen over de afgelopen

vijf jaar

beschikbare middelen versus bestedingen

2000 2001 2002 2003 2004

aantal totaal aantal totaal aantal totaal aantal totaal aantal totaal

instel. in milj.e instel. in milj.e instel. in milj.e instel. in milj.e instel. in milj.e

minder besteed 250 102,9 260 89,1 252 61,8 335 118,5 350 137,7

gelijk besteed 27 26 24 10 15

meer besteed 149 -77,4 171 -97,2 199 -170,7 184 -38,1 181 -42,4

reserves/fondsen:

Toegevoegd 25,5 80,4 95,3

Onttrokken -8,1 -108,9

(in miljoenen euro’s)

180

35

160

140

120

100

80

60

40

20

0

2000 2001 2002 2003 2004

minder besteed

meer besteed


Resultaten goede doelen

Bestedingsvorm naar doelcategorie

Op verzoek van de betrokken organisaties is het CBF vorig jaar begonnen met het

verstrekken van informatie over de bestedingen van de goede doelenorganisaties.

Dat wordt gedaan in de vorm van een samenvattend overzicht van de wijze waarop

de organisaties de bestedingen in hun jaarverslagen weergeven. Tot een gedetailleerde

specificatie van de kosten van beheer en uitvoering van de eigen organisatie, zoals

personeelskosten, huisvestingskosten, bestuurskosten e.d. wordt nog niet overgegaan,

zolang onderzoek nog gaande is naar de wijze waarop deze kosten in de nabije

toekomst het beste in de verslaggeving kunnen worden weergegeven. Het CBF heeft

kunnen vaststellen dat in het kader van de bestedingen 65% van de uitgaven voor

rekening van derden komt en 35% van de bestedingsuitgaven in eigen beheer plaatsvindt,

zowel in 2003 als in 2004. Van deze 35% wordt tweederde deel gevormd door

personeelskosten.

36

Onderstaand cijfermateriaal is ontleend aan de gecontroleerde gegevens uit de jaarverslagen

van 305 organisaties. De tien meest voorkomende bestedingsvormen zijn

gerelateerd aan de vier hoofdsectoren van activiteit. Er is sprake van een lichte

verschuiving van “Internationale hulpverlening” naar “Natuur en Milieu” en “Welzijn”.

Zie ook Overzicht 1.1.


Bestedingsvorm naar doelcategorie over de jaren 2003 en 2004

Ontleend aan de jaarverslagen:

voor 2003 van 297 fondsenwervende instellingen

voor 2004 van 305 fondsenwervende instellingen

(in miljoenen euro’s)

Internationale

Natuur en

hulpverlening Gezondheid Milieu Welzijn Totaal

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Structurele- en

noodhulp 706 728 73 82 19 20 281 317 1.079 1.147

Aankoop en beheer 6 11 168 204 14 14 188 229

Wetenschappelijk

onderzoek 90 93 3 90 96

Voorlichting,

preventie,

bewustwording 32 36 62 62 51 50 29 33 174 181

Individuele

hulpverlening 43 46 10 11 14 16 67 73

Evangelisatie 5 4 34 34 39 38

Recreatie,

ontspanning,

vakanties 10 10 14 13 9 9 33 32

Patiënten- en

belangenbehartiging 30 31 30 31

Innovatie en

pleitbezorging 29 33 2 6 17 13 10 11 58 63

Opleidingen en

cursussen 3 1 1 8 9 11 11

Overige 5 6 2 1 18 20 4 6 29 33

37

823 854 285 308 287 320 403 452 1.798 1.934

In totaal van

de bestedingen 46% 44% 16% 16% 16% 17% 22% 23% 100% 100%


Resultaten goede doelen

6. VERMOGENSPOSITIES

Dit Verslag geeft ook informatie over de hoogte en de ontwikkeling van het eigen vermogen

van goede doelenorganisaties. Vermogen is een term die in de verslaglegging

gehanteerd wordt. Het betreft in wezen reserves en fondsen. Deze bewoording

wordt ook in de onderstaande tabellen gebruikt.

Het eigen vermogen bestaat uit een vastgelegd deel en een besteedbaar deel. Onder

het vastgelegd vermogen valt het deel dat is vastgelegd in activa (bijvoorbeeld kantoorinventaris,

onroerend goed voor eigen gebruik). Het bevat ook de bestemmingsfondsen.

Dat zijn gelden die door derden voor een bepaald doel zijn bestemd en die

nog besteed moeten worden. Het overige vermogen is de besteedbare component,

die vaak dient als een buffer voor mindere tijden.

38

Het CBF kent geen norm voor de hoogte van het eigen vermogen. Wel dienen instellingen

met een CBF-Keur in hun jaarverslag duidelijk uiteen te zetten wat het beleid

is ten aanzien van de functie en de hoogte van het besteedbaar vermogen. Toegelicht

moet worden over hoeveel eigen vermogen de organisatie meent te moeten beschikken

en waarvoor dit nodig wordt geacht.

Tegen het eind van 2004 zijn de criteria van het CBF-Keur op dit punt aangevuld met

bepalingen die feitelijk inhouden dat geen sprake mag zijn van gelden zonder bestemming,

afgezien van een gemaximeerde buffer voor onvoorziene omstandigheden.

Met het oog op een zo goed mogelijk beeld van de vermogensposities van de

Keurmerkhouders is een homogene groep van 194 organisaties geformeerd, waarvan

over de afgelopen vijf jaar voldoende gegevens beschikbaar zijn.


Reserves en fondsen van 194 Keurmerkhouders (in miljoenen euro’s)

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

39

0

2000 2001 2002 2003 2004

Reserves en fondsen:

waarvan vastgelegd

waarvan besteedbaar

Het totaal eigen vermogen van alle Keurmerkhouders is in 2004 met e 109 miljoen

gestegen, waarvan e 53 miljoen in vastgelegd vermogen en e 56 miljoen besteedbaar

vermogen. Van enkele Keurmerkhouders zijn niet alle cijfers beschikbaar. Details

per organisatie staan in Deel III, Bijlage 4.

Voor het eerst is ook een overzicht geproduceerd van de reserves en fondsen naar

doelcategorie. Onderstaand overzicht betreft 305 fondsenwervende organisaties, met

een verdeling naar de vier hoofdcategorieën van activiteit, inclusief informatie over de

hoogte van het belegd vermogen.


Resultaten goede doelen

Reserves en fondsen naar doelcategorie over 2004

Ontleend aan de jaarverslagen:

voor 2004 van 305 fondsenwervende instellingen

(in miljoenen euro’s)

Besteedbaar Vastgelegd Belegd vermogen

2004 2004 2004

Internationale hulpverlening 184 70 68

Gezondheid 335 119 474

Natuur en Milieu 320 102 302

Welzijn 480 370 584

Totaal 1.319 661 1.428

Deze cijfers zijn hier onder in een staafgrafiek weergegeven.

40

(in miljoenen euro’s)

Welzijn

Natuur en milieu

Gezondheid

Internationale

hulpverlening

0 100 200 300 400 500 600 700

Besteedbaar

Vastgelegd

Belegd vermogen


Deel II: Overzichten


Overzichten

1.1 Overzicht baten en lasten van 546 instellingen in 2004

gegroepeerd naar doel (in duizenden euro’s)

BATEN EN KOSTEN EIGEN

aantal aantal collecten mailing- nalaten- giften en loterijen totaal

instel- kosten acties schappen schenkingen prijsvragen baten eigen

lingen opgave donaties en overige fondsencontributies

eigen acties werving

code doel 1 2 3 4 5 A (1 t/m 5)

FONDSENWERVING OVERIGE INKOMSTEN BESTEDING

kosten B in % van A netto- resultaat aandeel aandeel subsidies resultaat overige resultaat totaal besteed aan

fondsen- resultaat eigen gezamenlijke acties van overheden beleggingen baten en overige beschikbaar doelstelling

werving verkopen fondsen- acties derden lasten inkomsten voor

werving

doelstelling

B 6 C (A-B+6) 7 8 9 10 11 D (7 t/m11) C+D

Internationale hulp

OW Ontwikkelingswerk 193 172 5.059 43.187 33.713 217.682 2.053 301.694

VU Vluchtelingenhulp 7 7 981 5.193 514 7.427 231 14.346

SH Slachtofferhulp 13 12 10 1.886 6.234 27.571 48 35.749

6.050 50.266 40.461 252.680 2.332 351.789

42.023 14 5.697 265.368 22.681 53.672 390.015 7.610 14.035 488.013 753.381 729.922

2.361 16 10 11.995 1.564 18.039 47.735 412 2.532 70.282 82.277 80.876

5.155 14 120 30.714 1.318 17.325 60.141 166 -29 78.921 109.635 103.599

49.539 14 5.827 308.077 25.563 89.036 497.891 8.188 16.538 637.216 945.293 914.397

42

Gezondheid

VO Volksgezondheid 68 60 32.734 34.243 66.577 59.140 13.052 205.746

GE Gehandicaptenzorg 52 44 4.158 5.805 7.178 24.319 5.663 47.123

BL Blinden- en slechtzienden 10 10 629 4.067 3.385 30 8.111

36.892 40.677 77.822 86.844 18.745 260.980

Welzijn

MA Maatschappelijke en sociale doelen

in Nederland 85 70 7.746 6.378 27.894 55.197 6.621 103.836

ME Mensenrechten 13 9 722 1.292 2.296 17.629 164 22.103

CU Kunst en cultuur 14 13 1.114 7.858 18.653 236 27.861

SR Sport en recreatie 6 4 4 1.742 160 1.906

OO Onderwijs en onderzoek 8 7 4.487 55 376 5 4.923

KL Kerk en levensbeschouwing 29 29 1.890 5.450 4.719 36.180 408 48.647

11.472 17.611 42.822 129.777 7.594 209.276

40.040 19 558 166.264 143 26.574 24.567 22.293 5.454 79.031 245.295 241.204

8.901 19 624 38.846 2 5.457 2.613 7.625 1.629 17.326 56.172 48.909

1.434 18 77 6.754 121 12.582 4.553 8.371 25.627 32.381 30.110

50.375 19 1.259 211.864 145 32.152 39.762 34.471 15.454 121.984 333.848 320.223

16.440 16 6.845 94.241 7.685 31.283 177.240 26.468 19.302 261.978 356.219 350.560

4.228 19 23 17.898 28 6.480 6.538 223 716 13.985 31.883 30.161

2.489 9 -20 25.352 15.029 5.300 9.123 643 30.095 55.447 33.510

247 13 49 1.708 2.462 1.461 43 8 3.974 5.682 5.176

536 11 1 4.388 45 2.100 1.635 132 -140 3.772 8.160 8.388

5.954 12 288 42.981 1.062 1.575 972 2.480 6.089 49.070 47.472

29.894 14 7.186 186.568 7.758 58.416 193.749 36.961 23.009 319.893 506.461 475.267

43

Natuur en Milieu

NA Natuurbehoud 22 21 2.951 14.590 49.026 791 67.358

MI Milieubelangen 8 7 23 2.436 19.935 110 22.504

DI Dierenbelangen 18 16 1.306 213 10.505 10.399 437 22.860

1.329 3.164 27.531 79.360 1.338 112.722

10.866 16 -117 56.375 46 54.524 118.695 16.232 29.490 218.987 275.362 259.964

4.932 22 147 17.719 6.224 9.477 772 645 17.118 34.837 33.558

3.573 16 -89 19.198 2.733 4.217 2.840 4.916 14.706 33.904 31.073

19.371 17 -59 93.292 46 63.481 132.389 19.844 35.051 250.811 344.103 324.595

Totaal 546 481 55.743 111.718 188.636 548.661 30.009 934.767

149.179 16 14.213 799.801 33.512 243.085 863.791 99.464 90.052 1.329.904 2.129.705 2.034.482


Overzichten

Procentuele verdeling baten naar doel:

12%

38%

22%

Internationale hulp

Volksgezondheid

Welzijn

Natuur en Milieu

44

28%

Hoofddoelen

in % van totaal baten uit eigen fondsenwerving

2000 2001 2002 2003 2004

Internationale hulp 40% 39% 39% 38% 38%

Volksgezondheid 26% 27% 27% 28% 28%

Welzijn 21% 20% 21% 21% 22%

Natuur en Milieu 13% 14% 13% 13% 12%


1.2 Overzicht baten en lasten van 546 instellingen in 2004

gegroepeerd naar bestemming (in miljoenen euro‘s)

Aantal instellingen: 220 252 74 546

Bestemming binnenland buitenland binnen- totaal

en buitenland

Collecten 44,1 5,6 6,1 55,8

Mailingacties 42,2 51,8 17,7 111,7

Nalatenschappen 102,4 48,7 37,5 188,6

Giften en schenkingen,

donaties en contributies 163,3 258,6 126,8 548,7

Eigen loterijen, prijsvragen en

overige acties 22,5 3,2 4,3 30,0

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 374,5 367,9 192,4 934,8

Kosten eigen fondsenwerving 64,7 48,4 36,1 149,2

309,8 319,5 156,3 785,6

Nettoresultaat verkopen 2,1 6,1 6,0 14,2

Resultaat eigen fondsenwerving 311,9 325,6 162,3 799,8

Aandeel in gezamenlijke acties 0,4 20,8 12,3 33,5

Aandeel in acties van derden 94,5 67,3 81,3 243,1

Subsidies van overheden en anderen 341,2 353,9 168,7 863,8

Resultaat beleggingen 69,2 9,1 21,1 99,4

Overige baten en lasten 64,0 13,2 12,8 90,0

45

Resultaat overige inkomsten 569,3 464,3 296,2 1.329,8

Totaal beschikbaar voor de doelstellingen 881,2 789,9 458,5 2.129,6

Besteed aan de doelstellingen 837,6 768,8 428,1 2.034,5

Uit dit overzicht blijkt het volgende beeld wat betreft de baten uit eigen fondsenwerving,

onderverdeeld naar geografische bestemming:

2000 2001 2002 2003 2004

binnenland 38% 41% 40% 40% 40%

buitenland 40% 38% 40% 40% 40%

binnen- en buitenland 22% 21% 20% 20% 20%


Overzichten

2.1 Vijfjaarsoverzicht van instellingen die in 2004

meer dan tien miljoen euro aan baten uit eigen

fondsenwerving hebben verantwoord

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

46

1 KWF Kankerbestrijding, Stichting 53,7 57,7 58,4 54,4 59,2

2 Plan Nederland, Stichting 92,0 81,8 74,6 54,8 49,6

3 Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse 40,3 28,9 33,7 31,2 34,1

4 UNICEF, Stichting Nederlands Comité 20,3 22,1 22,7 28,5 32,1

5 Hartstichting, Nederlandse 31,5 32,5 31,6 33,7 30,9

6 Kerkinactie (onderdeel Dienstenorganisatie

Protestantse Kerk in Nederland) 33,4 33,9 31,0 30,3 30,5

7 Wereld Natuur Fonds-Nederland,

Stichting Het 29,3 23,1 28,7 26,2 27,4

8 Artsen zonder Grenzen, Vereniging 25,6 23,9 25,3 26,0 24,3

9 Natuurmonumenten in Nederland,

Vereniging tot Behoud van 26,2 45,0 28,6 24,9 23,1

10 NOVIB, Stichting 17,1 18,0 19,0 20,9 22,0

11 Greenpeace Nederland, Stichting 16,3 18,1 19,4 18,4 18,1

12 Zonnebloem, Nationale Vereniging de 10,4 11,1 11,3 13,1 17,0

13 Mensen in Nood

(merknaam van Stichting Cordaid) 15,7 14,0 14,7 14,5 16,7

14 Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting 4,4 4,3 9,9 6,5 16,1

15 Leger des Heils Fondsenwerving, Stichting 20,1 19,3 17,1 18,4 15,2

16 Amnesty International, Afd. Nederland, Ver. 9,4 11,4 11,2 13,3 15,1

17 Dierenbescherming, Nederlandse

Vereniging tot Bescherming van Dieren 11,9 16,6 15,4 15,0 14,9

18 Woord en Daad, St. Reformatorische

Hulpaktie 10,7 12,5 13,4 13,2 14,7

19 Nierstichting Nederland 13,5 13,5 12,5 13,9 13,7

20 Astma Fonds, Vereniging Nederlands 12,6 12,2 12,8 12,3 12,4

21 Reumafonds, Vereniging Nationaal 12,3 11,9 11,3 11,1 11,9

22 Memisa (merknaam van Stichting Cordaid) 19,4 13,4 11,8 11,2 10,9

Totaal 526,1 525,2 514,4 491,8 509,9

Verhoging t.o.v. het vorig jaar -0,2% -2,1% -4,4% 3,7%

Indexcijfer (2000 = 100) 100% 106% 104% 100% 103%


2.2 Baten uit eigen fondsenwerving

Collectenplaninstellingen

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

1 KWF Kankerbestrijding, Stichting 53,7 57,7 58,4 54,4 59,2

2 Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse 40,3 28,9 33,7 31,2 34,1

3 Hartstichting, Nederlandse 31,5 32,5 31,6 33,7 30,9

4 Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting 4,4 4,3 9,9 6,5 16,1

5 Amnesty International, Afdeling

Nederland, Ver. 9,4 11,4 11,2 13,3 15,1

6 Dierenbescherming, Nederlandse

Vereniging tot Bescherming van Dieren 11,9 16,6 15,4 15,0 14,9

7 Nierstichting Nederland 13,5 13,5 12,5 13,9 13,7

8 Astma Fonds, Vereniging Nederlands 12,6 12,2 12,8 12,3 12,4

9 Reumafonds, Vereniging Nationaal 12,3 11,9 11,3 11,1 11,9

10 ZOA-Vluchtelingenzorg, Stichting 3,8 3,9 3,8 4,0 5,2

11 Diabetes Fonds Nederland, Stichting 3,0 3,4 3,6 4,2 4,6

12 Alzheimer Nederland, Stichting 2,7 3,2 3,3 3,9 4,3

13 Brandwonden Stichting, Nederlandse 3,0 4,4 3,9 3,7 4,3

14 Jeugd Fonds (Jantje Beton),

Stichting Nationaal 3,8 3,3 3,3 3,6 4,0

15 Epilepsie Fonds/De macht van het Kleine,

Stichting Nationaal 2,7 2,8 2,7 3,0 3,3

16 Prinses Beatrix Fonds, Stichting 5,3 3,3 4,5 3,4 3,1

17 ANGO, Algemene Nederlandse

Gehandicapten Organisatie, Vereniging 2,3 2,5 2,6 2,7 3,0

18 Simavi, Stichting 3,6 4,6 2,9 3,8 2,8

19 Fonds verstandelijk gehandicapten,

Stichting 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7

20 Kinderhulp, Stichting Nationaal Fonds 2,9 2,0 2,4 2,8 2,5

21 Maag Lever Darm Stichting 2,0 2,1 1,8 2,2 2,3

22 Sport Gehandicapten, Stichting Nationaal 1,8 1,8 2,0 1,7 2,1

Fonds (NFSG)

23 Hersenstichting Nederland 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5

24 Geestelijke Volksgezondheid (NFGV),

Stichting Nationaal Fonds 0,5 0,8 0,8 0,7 0,7

Totaal 231,3 231,3 238,5 235,2 254,7

47

Verhoging t.o.v. vorig jaar 0,0% 3,1% -1,4% 8,3%

Indexcijfer (2000 = 100) 100% 100% 103% 102% 110%


Overzichten

2.3 Ontwikkelingen (beeld over de afgelopen vijf jaar)

(in miljoenen euro’s en in %)

Aandeel per opbrengstrubriek in % van de totale inkomsten:

2000 2001 2002 2003 2004

Collecten 53,1 3% 54,5 3% 56,5 3% 57,8 3% 55,8 2%

Mailingacties 103,6 6% 104,1 6% 114,8 6% 110,2 5% 111,7 5%

Nalatenschappen 238,3 13% 230,6 12% 208,4 11% 189,3 9% 188,6 8%

Giften en schenkingen,

donaties en contributies 464,9 26% 492,7 27% 522,7 28% 530,1 25% 548,7 25%

Eigen loterijen, prijsvragen

en overige acties 25,9 1% 25,2 1% 27,9 1% 26,8 1% 30,0 1%

Nettoresultaat verkopen 21,1 1% 19,1 1% 18,6 1% 15,2 1% 14,2 1%

Totaal baten eigen

fondsenwerving (inclusief

resultaat verkopen) 906,9 51% 926,2 50% 948,9 51% 929,4 44% 949,0 42%

48

Aandeel in gezamenlijke acties 16,1 1% 17,8 1% 12,1 1% 17,7 1% 33,5 1%

Aandeel in acties van derden 149,7 8% 176,2 10% 221,2 12% 226,6 11% 243,1 11%

Subsidies van overheden

en anderen 558,1 31% 652,1 35% 696,0 37% 789,3 37% 863,8 38%

Resultaat beleggingen 88,1 5% 6,6 0% -87,0 -5% 87,7 4% 99,4 4%

Overige baten en lasten 58,8 3% 67,7 4% 74,2 4% 81,6 4% 90,0 4%

Resultaat overige inkomsten 870,8 49% 920,4 50% 916,5 49% 1.202,9 56% 1.329,8 58%

Totale inkomsten 1.777,7 100% 1.846,6 100% 1.865,4 100% 2.132,3 100% 2.278,8 100%

Aantal en % instellingen per opbrengstrubriek

Collecten 79 18% 82 18% 81 17% 92 17% 93 17%

Mailingacties 130 30% 122 27% 123 26% 125 24% 125 23%

Nalatenschappen 180 42% 172 38% 194 41% 193 36% 192 35%

Giften en schenkingen,

donaties en contributies 383 89% 417 91% 435 92% 497 94% 519 95%

Eigen loterijen, prijsvragen

en overige acties 123 29% 130 28% 130 27% 153 29% 174 32%

Nettoresultaat verkopen 136 32% 145 32% 151 32% 177 33% 194 36%

Aandeel in gezamenlijke acties 27 6% 24 5% 31 7% 27 5% 33 6%

Aandeel in acties van derden 102 24% 114 25% 134 28% 154 29% 164 30%

Subsidies van overheden

en anderen 137 32% 153 33% 161 34% 179 34% 203 37%

Resultaat beleggingen 236 55% 262 57% 287 60% 327 62% 318 58%

Overige baten en lasten 183 43% 199 44% 219 46% 264 50% 263 48%

Totaal aantal instellingen 428 100% 457 100% 475 100% 529 100% 546 100%


Totaal baten uit eigen fondsenwerving (incl. resultaat verkopen) ingedeeld naar 7 klassen:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

0 - 100.000 5,6 1% 6,7 1% 6,0 1% 6,7 1% 8,1 1%

100.000 - 500.000 24,9 3% 26,7 3% 28,4 3% 32,9 4% 30,1 3%

500.000 - 2.500.000 99,3 11% 104,8 11% 132,4 14% 126,5 14% 133,9 14%

2.500.000 - 5.000.000 113,6 13% 113,8 12% 116,7 12% 137,8 15% 118,7 13%

5.000.000 - 12.500.000 172,9 19% 180,2 19% 200,3 21% 169,8 18% 179,5 19%

12.500.000 - 25.000.000 157,8 17% 188,0 20% 125,9 13% 165,8 18% 211,3 22%

25.000.000 of meer 332,8 37% 306,0 33% 339,2 36% 289,9 31% 267,4 28%

Totaal 906,9 100% 926,2 100% 948,9 100% 929,4 100% 949,0 100%

Totaal baten uit eigen fondsenwerving (incl. resultaat verkopen) ingedeeld naar 7 klassen:

(aantal instellingen) 2000 2001 2002 2003 2004

0 - 100.000 171 40% 192 42% 172 36% 221 42% 246 45%

100.000 - 500.000 103 24% 110 24% 122 26% 132 25% 121 22%

500.000 - 2.500.000 81 19% 80 18% 104 22% 98 19% 104 19%

2.500.000 - 5.000.000 33 8% 34 7% 35 7% 39 7% 33 5%

5.000.000 - 12.500.000 21 5% 23 5% 25 5% 21 4% 23 4%

12.500.000 - 25.000.000 9 2% 11 2% 8 2% 10 2% 12 2%

25.000.000 of meer 8 2% 7 2% 9 2% 8 2% 7 1%

Totaal aantal instellingen 426 100% 457 100% 475 100% 529 100% 546 100%

49

Totaal baten uit eigen fondsenwerving (incl. resultaat verkopen) ingedeeld naar 3 klassen:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

0 - 2.500.000 129,8 14% 138,2 15% 166,8 18% 166,1 18% 172,1 18%

2.500.000 - 12.500.000 286,5 32% 294,0 32% 317,0 33% 307,6 33% 298,2 31%

12.500.000 of meer 490,6 54% 494,0 53% 465,1 49% 455,7 49% 478,7 50%

Totaal 906,9 100% 926,2 100% 948,9 100% 929,4 100% 949,0 100%

Totaal baten uit eigen fondsenwerving (incl. resultaat verkopen) ingedeeld naar 3 klassen:

(aantal instellingen) 2000 2001 2002 2003 2004

0 - 2.500.000 355 83% 382 84% 398 84% 451 85% 471 86%

2.500.000 - 12.500.000 54 13% 57 12% 60 13% 60 11% 56 10%

12.500.000 of meer 17 4% 18 4% 17 4% 18 3% 19 3%

Totaal aantal instellingen 426 100% 457 100% 475 100% 529 100% 546 100%


Overzichten

3.1 COLLECTEN

Ontwikkeling in collectegelden:

2000 2001 2002 2003 2004

bedrag (in miljoenen euro’s) 53,1 54,5 56,5 57,8 55,8

weergegeven als indexcijfer (2000 = 100) 100,0% 102,6% 106,4% 108,9% 105,1%

% stijging t.o.v. vorig jaar 2,6% 3,7% 2,3% -3,5%

in % van de baten uit eigen fondsenwerving 6,0% 6,0% 6,1% 6,3% 6,0%

in % van baten uit eigen fondsenwerving en

resultaat overige inkomsten 3,0% 3,0% 3,0% 2,7% 2,4%

in % van het totaal beschikbaar

voor de doelstellingen 3,2% 3,2% 3,3% 2,9% 2,6%

50

Collectegelden ingedeeld naar doel:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

Internationale hulp 7,2 14% 7,1 13% 7,7 14% 6,9 12% 6,1 11%

Gezondheid 32,7 62% 33,9 62% 36,5 65% 37,9 66% 36,9 66%

Welzijn 11,9 22% 12,2 23% 11,0 19% 11,6 20% 11,5 21%

Natuur en Milieu 1,3 2% 1,3 2% 1,3 2% 1,4 2% 1,3 2%

Totaal 53,1 100% 54,5 100% 56,5 100% 57,8 100% 55,8 100%

Collectegelden ingedeeld naar bestemming:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

Binnenland 39,8 75% 40,8 75% 43,3 77% 45,0 78% 44,1 79%

Buitenland 4,9 9% 5,7 10% 5,9 10% 5,8 10% 5,6 10%

Binnen- en buitenland 8,4 16% 8 15% 7,3 13% 7,0 12% 6,1 11%

Totaal 53,1 100% 54,5 100% 56,5 100% 57,8 100% 55,8 100%


Collectegelden ingedeeld naar grootte:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

(gebaseerd op baten eigen fondsenwerving)

0 - 2,5 5,2 10% 4,9 9% 4,8 9% 4,1 7% 5,9 11%

2,5 - 12,5 27,7 52% 28,0 51% 30,6 54% 30,4 53% 26,4 47%

12,5 of meer 20,2 38% 21,6 40% 21,1 37% 23,3 40% 23,5 42%

Totaal 53,1 100% 54,5 100% 56,5 100% 57,8 100% 55,8 100%

Top 10 collecten in 2004:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

1 KWF Kankerbestrijding, Stichting 8,2 8,2 8,7 9,3 9,2

2 Nierstichting Nederland 3,6 3,8 4,2 4,3 4,2

3 Hartstichting, Nederlandse 4,2 4,4 4,7 4,8 4,1

4 Reumafonds, Vereniging Nationaal 2,8 2,9 3,2 3,3 3,3

5 Brandwonden Stichting, Nederlandse 2,1 2,5 2,7 2,7 2,8

6 Astma Fonds, Vereniging Nederlands 2,8 2,8 3,0 3,0 2,8

7 Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse 3,6 3,3 2,7 2,3 2,3

8 Diabetes Fonds Nederland, Stichting 1,8 1,8 2,0 2,0 1,9

9 Fonds verstandelijk gehandicapten, Stichting 1,9 2,0 1,9 1,9 1,9

10 Jeugd Fonds (Jantje Beton), Stichting Nationaal 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8

Totaal 32,7 33,4 34,8 35,4 34,3

51

in % van totaal 62% 61% 62% 61% 61%


Overzichten

3.2 MAILINGACTIES

Ontwikkeling in mailingacties:

2000 2001 2002 2003 2004

bedrag (in miljoenen euro’s) 103,6 104,1 114,8 110,2 111,7

weergegeven als indexcijfer (2000 = 100) 100,0% 100,5% 110,8% 106,4% 107,8%

% stijging t.o.v. vorig jaar 0,5% 10,3% -4,0% 1,4%

in % van de baten uit eigen fondsenwerving 11,7% 11,5% 12,3% 12,1% 11,9%

in % van baten uit eigen fondsenwerving en

resultaat overige inkomsten 5,8% 5,6% 6,2% 5,2% 4,9%

in % van het totaal beschikbaar

voor de doelstellingen 6,2% 6,1% 6,7% 5,5% 5,2%

52

Mailingacties ingedeeld naar doel:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

Internationale hulp 39,9 39% 44,5 43% 46,0 40% 44,6 40% 50,2 45%

Gezondheid 40,0 39% 40,3 39% 44,2 38% 44,7 41% 40,7 36%

Welzijn 16,0 15% 15,0 14% 15,9 14% 17,1 16% 17,6 16%

Natuur en Milieu 7,7 7% 4,3 4% 8,7 8% 3,8 3% 3,2 3%

Totaal 103,6 100% 104,1 100% 114,8 100% 110,2 100% 111,7 100%

Mailingacties ingedeeld naar bestemming:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

Binnenland 39,4 38% 39,9 38% 40,4 35% 41,6 38% 42,2 38%

Buitenland 46,1 45% 46,0 44% 52,4 46% 46,5 42% 51,8 46%

Binnen- en buitenland 18,1 17% 18,2 18% 22,0 19% 22,1 20% 17,7 16%

Totaal 103,6 100% 104,1 100% 114,8 100% 110,2 100% 111,7 100%


Mailingacties ingedeeld naar grootte:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

(gebaseerd op baten eigen fondsenwerving)

0 - 2,5 19,4 19% 21,2 20% 23,9 21% 20,1 18% 19,6 18%

2,5 - 12,5 42,6 41% 39,3 38% 53,9 47% 47,0 43% 47,4 42%

12,5 of meer 41,6 40% 43,6 42% 37,0 32% 43,1 39% 44,7 40%

Totaal 103,6 100% 104,1 100% 114,8 100% 110,2 100% 111,7 100%

Top 10 mailingacties in 2004:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

1 KWF Kankerbestrijding, Stichting 13,4 14,1 12,6 13,4 15,2

2 UNICEF, Stichting Nederlands Comité 3,8 4,5 5,3 5,6 5,9

3 Mensen in Nood

(merknaam van Stichting Cordaid) 2,6 3,2 4,0 3,5 5,7

4 Nierstichting Nederland 4,2 4,7 4,8 5,4 5,2

5 Edukans, Stichting 2,4 2,8 3,0 3,6 4,5

6 Memisa (merknaam van Stichting Cordaid) 3,2 3,4 3,6 2,6 4,2

7 Vluchteling, Stichting 3,3 4,3 3,6 3,6 3,9

8 Leger des Heils Fondsenwerving, Stichting 4,7 3,9 4,7 4,4 3,8

9 Dorcas Hulp Nederland, Stichting 2,6 2,4 2,3 3,0 3,7

10 Leprabestrijding, Nederlandse Stichting voor 5,0 4,7 4,9 3,9 3,5

Totaal 45,2 48,0 48,8 49,0 55,6

53

in % van totaal 44% 46% 43% 44% 50%


Overzichten

3.3 NALATENSCHAPPEN

Ontwikkeling in nalatenschappen:

2000 2001 2002 2003 2004

bedrag (in miljoenen euro’s) 238,3 230,6 208,4 189,3 188,6

weergegeven als indexcijfer (2000 = 100) 100,0% 96,8% 87,5% 79,4% 79,1%

% stijging t.o.v. vorig jaar -3,2% -9,6% -9,2% -0,4%

in % van de baten uit eigen fondsenwerving 26,9% 25,4% 22,4% 20,7% 20,2%

in % van baten uit eigen fondsenwerving en

resultaat overige inkomsten 13,4% 12,5% 11,2% 8,9% 8,3%

in % van het totaal beschikbaar

voor de doelstellingen 14,4% 13,4% 12,1% 9,5% 8,9%

54

Nalatenschappen ingedeeld naar doel:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

Internationale hulp 46,2 19% 39,0 17% 41,9 20% 35,3 19% 40,5 21%

Gezondheid 81,4 34% 86,8 38% 80,6 39% 73,4 39% 77,8 41%

Welzijn 66,2 28% 52,6 23% 48,0 23% 48,7 25% 42,8 23%

Natuur en Milieu 44,5 19% 52,2 22% 37,9 18% 31,9 17% 27,5 15%

Totaal 238,3 100% 230,6 100% 208,4 100% 189,3 100% 188,6 100%

Nalatenschappen ingedeeld naar bestemming:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

Binnenland 129,3 54% 142,1 62% 115,7 56% 108,1 57% 102,4 54%

Buitenland 56,8 24% 48,8 21% 46,3 22% 46,7 25% 48,7 26%

Binnen- en buitenland 52,2 22% 39,7 17% 46,4 22% 34,5 18% 37,5 20%

Totaal 238,3 100% 230,6 100% 208,4 100% 189,3 100% 188,6 100%


Nalatenschappen ingedeeld naar grootte:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

(gebaseerd op baten eigen fondsenwerving)

0 - 2,5 14,1 6% 16,1 7% 20,7 10% 17,5 9% 22,1 12%

2,5 - 12,5 78,2 33% 69,5 30% 74,2 36% 68,2 36% 62,3 33%

12,5 - of meer 146,0 61% 145,0 63% 113,5 54% 103,6 55% 104,2 55%

Totaal 238,3 100% 230,6 100% 208,4 100% 189,3 100% 188,6 100%

Top 10 nalatenschappen in 2004:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

1 KWF Kankerbestrijding, Stichting 26,6 29,1 30,9 25,7 28,8

2 Hartstichting, Nederlandse 13,6 15,2 10,0 11,2 11,5

3 Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse 21,6 9,7 14,3 10,3 10,2

4 Dierenbescherming, Ned. Vereniging tot

Bescherming van Dieren 6,0 10,3 8,9 8,1 8,4

5 Leger des Heils Fondsenwerving, Stichting 11,7 11,1 8,3 9,2 7,1

6 Collectieve Israël Actie, Stichting 8,8 7,2 5,1 6,5 6,3

7 Artsen zonder Grenzen, Vereniging 6,0 5,8 6,3 5,9 6,1

8 Natuurmonumenten in Nederland,

Vereniging tot Behoud van 10,5 24,8 12,6 7,4 5,2

9 Wereld Natuur Fonds - Nederland, Stichting Het 12,2 4,8 8,3 5,0 5,1

10 Reumafonds, Vereniging Nationaal 7,0 6,2 5,0 4,6 4,9

Totaal 124,0 124,2 109,7 93,9 93,6

55

in % van totaal 52% 54% 53% 50% 50%


Overzichten

3.4 GIFTEN EN SCHENKINGEN, DONATIES EN

CONTRIBUTIES

Ontwikkeling in giften en schenkingen, donaties en contributies:

2000 2001 2002 2003 2004

bedrag (in miljoenen euro’s) 464,9 492,7 522,7 530,1 548,7

weergegeven als indexcijfer (2000 = 100) 100,0% 106,0% 112,4% 114,0% 118,0%

% stijging t.o.v. vorig jaar 6,0% 6,1% 1,4% 3,5%

in % van de baten uit eigen fondsenwerving 52,5% 54,3% 56,2% 58,0% 58,7%

in % van baten uit eigen fondsenwerving en

resultaat overige inkomsten 26,2% 26,7% 28,0% 24,9% 24,1%

in % van het totaal beschikbaar

voor de doelstellingen 28,0% 28,7% 30,3% 26,6% 25,8%

56

Giften en schenkingen, donaties en contributies ingedeeld naar doel:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

Internationale hulp 256,1 55% 247,8 50% 257,8 49% 254,3 48% 252,7 46%

Gezondheid 67,0 15% 72,0 15% 76,2 15% 81,1 15% 86,8 16%

Welzijn 80,0 17% 99,6 20% 114,7 22% 117,1 22% 129,8 24%

Natuur en Milieu 61,8 13% 73,3 15% 74,0 14% 77,6 15% 79,4 14%

Totaal 464,9 100% 492,7 100% 522,7 100% 530,1 100% 548,7 100%

Giften en schenkingen, donaties en contributies ingedeeld naar bestemming:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

Binnenland 114,2 25% 138,9 28% 145,7 28% 150,2 28% 163,3 30%

Buitenland 251,6 54% 249,6 51% 259,7 50% 256,2 48% 258,6 47%

Binnen- en buitenland 99,1 21% 104,2 21% 117,3 22% 123,7 24% 126,8 23%

Totaal 464,9 100% 492,7 100% 522,7 100% 530,1 100% 548,7 100%


Giften en schenkingen, donaties en contributies ingedeeld naar grootte:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

(gebaseerd op baten eigen fondsenwerving)

0 - 2,5 78,9 17% 85,3 17% 107,3 20% 116,7 22% 118,1 22%

2,5 - 12,5 133,1 29% 140,0 29% 150,6 29% 145,6 27% 143,1 26%

12,5 of meer 252,9 54% 267,4 54% 264,8 51% 267,8 51% 287,5 52%

Totaal 464,9 100% 492,7 100% 522,7 100% 530,1 100% 548,7 100%

Tot 10 giften en schenkingen, donaties en contributies in 2004:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

1 Plan Nederland, Stichting 89,9 80 73,2 53 47,4

2 Kerkinactie, onderdeel van de Dienstenorganisatie

van de Protestantse Kerk in Nederland 25,1 25,0 24,1 24,7 24,2

3 UNICEF, Stichting Nederlands Comité 12,3 12,7 15,1 18,4 23,5

4 NOVIB, Stichting 16,5 17,1 18,5 19,8 21,0

5 Wereld Natuur Fonds - Nederland, Stichting Het 14,9 16,2 17,5 18,4 19,8

6 Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse 13,6 14,9 15,4 16,7 18,1

7 Artsen zonder Grenzen, Vereniging 18,4 16,5 17,2 18,6 17,5

8 Natuurmonumenten in Nederland,

Vereniging tot Behoud van 15,3 19,4 15,4 16,9 17,2

9 Greenpeace Nederland, Stichting 14,7 16,2 17,6 16,7 16,2

10 Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting 2,4 2,8 8,4 4,7 14,6

Totaal 223,1 220,8 222,4 207,9 219,5

57

in % van totaal 48% 45% 43% 39% 40%


Overzichten

3.5 EIGEN LOTERIJEN, PRIJSVRAGEN EN OVERIGE ACTIES

Ontwikkeling in opbrengst eigen loterijen, prijsvragen en overige acties:

2000 2001 2002 2003 2004

bedrag (in miljoenen euro’s) 25,9 25,2 27,9 26,8 30,0

weergegeven als indexcijfer (2000 = 100) 100,0% 97,3% 107,7% 103,5% 115,8%

% stijging t.o.v. vorig jaar -2,7% 10,7% -3,9% 11,9%

in % van de baten uit eigen fondsenwerving 2,9% 2,8% 3,0% 2,9% 3,2%

in % van baten uit eigen fondsenwerving en

resultaat overige inkomsten 1,5% 1,4% 1,5% 1,3% 1,3%

in % van het totaal beschikbaar

voor de doelstellingen 1,6% 1,5% 1,6% 1,3% 1,4%

58

Eigen loterijen, prijsvragen en overige acties ingedeeld naar doel:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

Internationale hulp 3,4 13% 3,9 15% 2,4 9% 1,6 6% 2,3 8%

Gezondheid 14,4 56% 15,3 61% 19,3 69% 18,3 68% 18,8 63%

Welzijn 6,7 26% 4,6 18% 4,8 17% 5,4 20% 7,6 25%

Natuur en Milieu 1,4 5% 1,4 6% 1,4 5% 1,5 6% 1,3 4%

Totaal 25,9 100% 25,2 100% 27,9 100% 26,8 100% 30,0 100%

Eigen loterijen, prijsvragen en overige acties ingedeeld naar bestemming:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

Binnenland 19,0 73% 18,5 73% 21,9 78% 22,3 83% 22,5 75%

Buitenland 4,0 16% 5,0 20% 3,8 14% 2,1 8% 3,2 11%

Binnen- en buitenland 2,9 11% 1,7 7% 2,2 8% 2,4 9% 4,3 14%

Totaal 25,9 100% 25,2 100% 27,9 100% 26,8 100% 30,0 100%


Eigen loterijen, prijsvragen en overige acties ingedeeld naar grootte:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

(gebaseerd op baten eigen fondsenwerving)

0 - 2,5 7,9 31% 6,5 26% 6,2 22% 6,5 24% 7,0 24%

2,5 - 12,5 8,6 33% 8,6 34% 11,8 42% 7,6 28% 8,2 27%

12,5 of meer 9,4 36% 10,1 40% 9,9 36% 12,7 48% 14,8 49%

Totaal 25,9 100% 25,2 100% 27,9 100% 26,8 100% 30,0 100%

Top 10 eigen loterijen, prijsvragen en overige acties in 2004:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

1 KWF Kankerbestrijding, Stichting 5,5 6,3 6,2 6,0 6,0

2 Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse 1,4 0,9 1,3 1,9 3,5

3 Zonnebloem, Nationale Vereniging de 2,0 2,1 2,2 2,6 2,9

4 Ronald McDonald Kinderfonds, Stichting 2,1 2,1 3,1 3,5 2,5

5 Jeugd Fonds (Jantje Beton), Stichting Nationaal 1,2 1,0 1,2 1,2 1,5

6 BIO-Kinderrevalidatie, Stichting 0,3 0,0 0,8 0,1 1,1

7 Hartstichting, Nederlandse 1,0 0,3 1,1 0,8 0,9

8 Doe een Wens Stichting Nederland 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8

9 Aids Fonds - Soa Aids Nederland, Stichting 0,6 0,5 0,6 0,4 0,7

10 World Vision Nederland, Stichting 0,5 0,4 0,4 0,4 0,7

Totaal 15,0 14,0 17,4 17,6 20,6

59

in % van totaal 58% 56% 62% 66% 69%


Overzichten

3.6 NETTORESULTAAT VERKOPEN

Ontwikkeling in nettoresultaat verkopen:

2000 2001 2002 2003 2004

bedrag (in miljoenen euro’s) 21,1 19,1 18,6 15,2 14,2

weergegeven als indexcijfer (2000 = 100) 100,0% 90,5% 88,2% 72,0% 67,3%

% stijging t.o.v. vorig jaar -9,5% -2,6% -18,3% -6,6%

in % van de baten uit eigen

fondsenwerving (incl. verkopen) 2,3% 2,1% 2,0% 1,6% 1,5%

in % van baten uit eigen fondsenwerving en

resultaat overige inkomsten 1,2% 1,0% 1,0% 0,7% 0,6%

in % van het totaal beschikbaar

voor de doelstellingen 1,3% 1,1% 1,1% 0,8% 0,7%

60

Nettoresultaat verkopen ingedeeld naar doel:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

Internationale hulp 9,9 47% 7,7 40% 8,1 44% 6,7 44% 5,8 41%

Gezondheid 1,2 6% 1,0 5% 1,6 9% 1,2 8% 1,3 9%

Welzijn 9,5 45% 10,4 55% 8,8 47% 7,5 49% 7,2 51%

Natuur en Milieu 0,5 2% 0,1 -0,2 -1% -0,1 -1%

Totaal 21,1 100% 19,1 100% 18,6 100% 15,2 100% 14,2 100%

Nettoresultaat verkopen ingedeeld naar bestemming:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

Binnenland 3,6 17% 3,9 21% 3,8 20% 2,3 15% 2,1 15%

Buitenland 8,5 40% 7,9 41% 8,0 43% 7,0 46% 6,1 43%

Binnen- en buitenland 9,0 43% 7,3 38% 6,8 37% 5,9 39% 6,0 42%

Totaal 21,1 100% 19,1 100% 18,6 100% 15,2 100% 14,2 100%


Nettoresultaat verkopen ingedeeld naar grootte:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

(gebaseerd op baten eigen fondsenwerving)

0 - 2,5 10,9 52% 10,8 57% 10,6 57% 9,1 60% 9,0 63%

2,5 - 12,5 2,4 11% 1,9 10% 1,8 10% 1,0 7% 1,2 9%

12,5 of meer 7,8 37% 6,4 33% 6,2 33% 5,1 33% 4,0 28%

Totaal 21,1 100% 19,1 100% 18,6 100% 15,2 100% 14,2 100%

Top 10 nettoresultaat verkopen in 2004:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

1 Kinderpostzegels Nederland, Stichting 5,7 6,0 5,9 5,8 5,6

2 UNICEF, Stichting Nederlands Comité 4,2 3,8 4,3 4,9 3,9

3 Humana, Stichting 1,3 1,5 0,5 0,3 0,6

4 Terre des Hommes, Stichting 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5

5 Zonnebloem, Nationale Vereniging de 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4

6 KICI Kleding Inzameling

Charitatieve Instellingen, St. 0,9 1,0 0,6 0,2 0,4

7 Landelijke Stichting Rouwbegeleiding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

8 Emmaus Bilthoven, Vereniging 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

9 Emmaus Langeweg, Stichting 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

10 Salvatoriaanse Hulpactie, Stichting 0,1 0,1 0,7 0,3 0,2

Totaal 13,7 13,6 12,3 12,8 12,3

61

in % van totaal 65% 71% 66% 84% 87%


Overzichten

3.7 AANDEEL IN ACTIES VAN DERDEN

Ontwikkeling in aandeel in acties van derden:

2000 2001 2002 2003 2004

bedrag (in miljoenen euro’s) 149,7 176,2 221,2 226,6 243,1

weergegeven als indexcijfer (2000 = 100) 100,0% 117,7% 147,8% 151,4% 162,4%

% stijging t.o.v. vorig jaar 17,7% 25,5% 2,4% 7,3%

in % van resultaat overige inkomsten 17,2% 19,1% 24,1% 18,8% 18,3%

in % van baten uit eigen fondsenwerving en

resultaat overige inkomsten 8,4% 9,5% 11,9% 10,6% 10,7%

in % van het totaal beschikbaar

voor de doelstellingen 9,0% 10,3% 12,8% 11,4% 11,4%

62

Aandeel in acties van derden ingedeeld naar doel:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

Internationale hulp 71,0 47% 78,6 45% 96,5 44% 90,8 40% 89,0 37%

Gezondheid 15,5 10% 18,0 10% 23,0 10% 23,3 10% 32,2 13%

Welzijn 21,9 15% 29,5 17% 45,7 21% 57,6 26% 58,4 24%

Natuur en Milieu 41,3 28% 50,1 28% 56,0 25% 54,9 24% 63,5 26%

Totaal 149,7 100% 176,2 100% 221,2 100% 226,6 100% 243,1 100%

Aandeel in acties van derden ingedeeld naar bestemming:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

Binnenland 61,3 41% 70,0 40% 80,9 36% 82,1 36% 94,5 39%

Buitenland 45,8 31% 50,8 29% 70,3 32% 64,0 28% 67,3 28%

Binnen- en buitenland 42,6 28% 55,4 31% 70,0 32% 80,5 36% 81,3 33%

Totaal 149,7 100% 176,2 100% 221,2 100% 226,6 100% 243,1 100%


Aandeel in acties van derden ingedeeld naar grootte:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

(gebaseerd op baten eigen fondsenwerving)

0 - 2,5 29,8 20% 39,0 22% 47,7 22% 70,6 31% 78,3 32%

2,5 - 12,5 36,3 24% 41,6 24% 62,8 28% 53,9 24% 38,2 16%

12,5 of meer 83,6 56% 95,6 54% 110,7 50% 102,1 45% 126,6 52%

Totaal 149,7 100% 176,2 100% 221,2 100% 226,6 100% 243,1 100%

Top 10 aandeel in acties van derden in 2004:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

1 Wereld Natuur Fonds - Nederland, Stichting Het 14,1 17,3 18,4 17,1 18,5

2 NOVIB, Stichting 14,4 16,7 16,2 15,1 17,3

3 Natuurmonumenten in Nederland,

Vereniging tot Behoud van 15,9 13,6 13,6 13,6 17,2

4 UNICEF, Stichting Nederlands Comité 14,2 15,0 18,5 15,1 17,0

5 Oranje Fonds, Stichting 0,0 0,0 14,9 16,7 16,3

6 Artsen zonder Grenzen, Vereniging 14,2 15,0 18,2 15,1 15,3

7 Vluchtelingenwerk Nederland, Vereniging 11,7 12,6 13,5 13,1 12,6

8 Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting 10,1 10,5 11,4 13,0 12,2

9 Mensen in Nood (merknaam van

Stichting Cordaid) 2,4 2,6 10,2 6,6 7,5

10 Humanitas, Vereniging 0,0 0,0 0,0 8,7 6,6

Totaal 97,0 103,3 134,9 134,1 140,5

63

in % van totaal 65% 59% 61% 59% 58%


Overzichten

3.8 SUBSIDIES OVERHEDEN EN ANDEREN

Ontwikkeling in subsidies:

2000 2001 2002 2003 2004

bedrag (in miljoenen euro’s) 558,1 652,1 696,0 789,3 863,8

weergegeven als indexcijfer (2000 = 100) 100,0% 116,8% 124,7% 141,4% 154,8%

% stijging t.o.v. vorig jaar 16,8% 6,7% 13,4% 9,4%

in % van resultaat overige inkomsten 64,1% 70,8% 75,9% 65,6% 65,0%

in % van baten uit eigen fondsenwerving en

resultaat overige inkomsten 31,4% 35,3% 37,3% 37,0% 37,9%

in % van het totaal beschikbaar

voor de doelstellingen 33,6% 38,0% 40,3% 39,6% 40,6%

64

Subsidies ingedeeld naar doel:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

Internationale hulp 343,6 62% 376,5 58% 398,7 57% 471,2 60% 497,9 58%

Gezondheid 30,5 5% 23,9 4% 31,1 4% 36,4 5% 39,8 5%

Welzijn 105,2 19% 112,5 17% 137,5 20% 177,6 22% 193,7 22%

Natuur en Milieu 78,8 14% 139,2 21% 128,7 19% 104,1 13% 132,4 15%

Totaal 558,1 100% 652,1 100% 696,0 100% 789,3 100% 863,8 100%

Subsidies ingedeeld naar bestemming:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

Binnenland 147,0 26% 262,0 40% 277,9 40% 293,4 37% 341,2 39%

Buitenland 220,3 40% 265,3 41% 282,3 41% 340,0 43% 353,9 41%

Binnen- en buitenland 190,8 34% 124,8 19% 135,8 19% 155,9 20% 168,7 20%

Totaal 558,1 100% 652,1 100% 696,0 100% 789,3 100% 863,8 100%


Subsidies ingedeeld naar grootte:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

(gebaseerd op baten eigen fondsenwerving)

0 - 2,5 131,7 24% 184,1 28% 211,5 30% 273,4 35% 399,5 46%

2,5 - 12,5 108,6 19% 111,2 17% 136,1 20% 166,0 21% 58,6 7%

12,5 of meer 317,8 57% 356,8 55% 348,4 50% 349,9 44% 405,7 47%

Totaal 558,1 100% 652,1 100% 696,0 100% 789,3 100% 863,8 100%

Top 10 subsidies in 2004:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

1 Leger des Heils Fondsenwerving, Stichting 77,3 89,4 108,1 122,2 140,6

2 Cordaid, Stichting 117,5 113,4 115,6 127,2 124,0

3 NOVIB, Stichting 116,5 100,4 103,1 97,9 108,8

4 HIVOS, Stichting 51,2 67,0 64,2 77,9 70,6

5 Artsen zonder Grenzen, Vereniging 21,6 33,5 36,0 38,2 59,4

6 Natuurmonumenten in Nederland,

Vereniging tot Behoud van 46,5 71,6 53,1 25,7 40,9

7 Vluchtelingenwerk Nederland, Vereniging 8,5 10,6 10,8 32,9 33,6

8 Plan Nederland, Stichting 3,6 12,7 18,5 26,4 26,1

9 Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse 18,3 9,9 11,1 19,3 15,2

10 Brabants Landschap, Stichting Het 0,0 11,5 11,5 12,5 13,7

Totaal 461,0 520,0 532,0 580,2 632,9

65

in % van totaal 83% 80% 76% 74% 73%


Overzichten

3.9 RESULTAAT BELEGGINGEN

Ontwikkeling in resultaat beleggingen:

2000 2001 2002 2003 2004

bedrag (in miljoenen euro’s) 88,1 6,6 -87,0 87,7 99,4

weergegeven als indexcijfer (2000 = 100) 100,0% 7,5% -98,8% 99,5% 112,8%

% stijging t.o.v. vorig jaar -92,5% -1418,2% -200,8% 13,3%

in % van resultaat overige inkomsten 10,1% 0,7% -9,5% 7,3% 7,5%

in % van baten uit eigen fondsenwerving en

resultaat overige inkomsten 5,0% 0,4% -4,7% 4,1% 4,4%

in % van het totaal beschikbaar

voor de doelstellingen 5,3% 0,4% -5,0% 4,4% 4,7%

66

Resultaat beleggingen ingedeeld naar doel:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

Internationale hulp 8,4 10% 9,6 146% 5,4 -6% 8,4 10% 8,2 8%

Gezondheid 34,8 39% 9,0 136% -14,6 17% 30,9 35% 34,4 35%

Welzijn 23,6 27% -4,6 -70% -50,5 58% 35,8 41% 37,0 37%

Natuur en Milieu 21,3 24% -7,4 -112% -27,3 31% 12,6 14% 19,8 20%

Totaal 88,1 100% 6,6 100% -87,0 100% 87,7 100% 99,4 100%

Resultaat beleggingen ingedeeld naar bestemming:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

Binnenland 64,0 73% -7,0-106% -70,4 81% 58,1 66% 69,2 70%

Buitenland 9,1 40% 10,4 158% 5,7 -7% 9,0 10% 9,1 9%

Binnen- en buitenland 15,0 17% 3,2 48% -22,3 26% 20,6 24% 21,1 21%

Totaal 88,1 100% 6,6 100% -87,0 100% 87,7 100% 99,4 100%


Resultaat beleggingen ingedeeld naar grootte:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

(gebaseerd op baten eigen fondsenwerving)

0 - 2,5 13,8 16% 3,6 54% -11,2 13% 29,5 34% 34,0 34%

2,5 - 12,5 28,0 32% 8,3 126% -40,3 46% 29,5 34% 20,3 21%

12,5 of meer 46,3 52% -5,3 -80% -35,5 41% 28,7 32% 45,1 45%

Totaal 88,1 100% 6,6 100% -87,0 100% 87,7 100% 99,4 100%

Top 10 resultaat beleggingen in 2004:

(in miljoenen euro’s) 2000 2001 2002 2003 2004

1 Oranje Fonds, Stichting 0,0 0,0 -18,7 11,5 11,8

2 Natuurmonumenten in Nederland,

Vereniging tot Behoud van 9,9 -8,3 -26,0 6,9 11,1

3 Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting 4,5 -1,6 -5,2 4,6 6,8

4 KWF Kankerbestrijding, Stichting 8,0 2,1 -5,7 8,0 6,4

5 Leger des Heils Fondsenwerving, Stichting 5,9 -1,4 -4,9 3,2 5,9

6 Koninklijke Nederlandse Redding

Maatschappij (KNRM), Stichting 4,1 -5,6 -15,6 5,5 4,4

7 Hartstichting, Nederlandse 2,9 0,1 -0,6 2,0 3,1

8 Bartiméus, Vereniging 1,1 0,9 -1,0 1,5 2,8

9 Dierenbescherming, Ned. Vereniging

tot Bescherming van Dieren 1,6 -0,1 -1,1 1,8 2,4

10 Ronald McDonald Kinderfonds, Stichting 1,2 1,2 0,9 2,0 2,2

Totaal 39,2 -12,7 -77,9 47,0 56,9

67

in % van totaal 44% -192% 90% 54% 57%


Overzichten

3.10 AANVULLENDE GEGEVENS KEURMERKHOUDERS

in %

Respons 2004 van totaal

Aantal enquêtes verzonden 213

Aantal enquêtes ingevuld ontvangen 173 81%

SAMENSTELLING VAN DE ORGANISATIE

Bestuur zonder toezichthoudend orgaan

Aantal organisaties 156 90%

Aantal bestuursleden 1.204 97%

Gemiddeld aantal bestuursleden 7,7

68

Bestuur met toezichthoudend orgaan

Aantal organisaties 17 10%

Aantal bestuursleden 41 3%

Gemiddeld aantal bestuursleden 2,4

Toezichthoudend orgaan

Aantal toezichthouders 117

Gemiddeld aantal toezichthouders 6,9

Wetenschappelijke Raad

Aantal 20 12%

Gemiddeld aantal leden 9,1

Adviesraad/Sociale Raad

Aantal 25 14%

Gemiddeld aantal leden 9,1

Commissies en Stuurgroepen

Aantal 38 22%

Gemiddeld aantal leden 11,7

Comité van aanbeveling

Aantal 35 20%

Gemiddeld aantal leden 13,5


Vrijwilligers in Nederland

Aantal organisaties met collectanten 35 20%

Totaal aantal collectanten 782.775

Aantal organisaties met onbetaalde medewerkers 58 34%

Totaal aantal onbetaalde medewerkers 8.823

Gemiddeld aantal onbetaalde medewerkers 152,1

Aantal organisaties met overige vrijwilligers 108 62%

Totaal aantal overige vrijwilligers 143.685

Gemiddeld aantal vrijwilligers 1.330

Werknemers

Aantal organisaties zonder medewerkers 14 8%

Totaal aantal fulltime medewerkers 6.157 56%

Totaal aantal parttime medewerkers 4.830 44%

Totaal aantal fte’s 9.053

Gemiddeld aantal fulltime medewerkers 35,6

Gemiddeld aantal parttime medewerkers 27,9

Gemiddeld aantal fte’s 51,1

69

Totaal aantal medewerkers in Nederland 10.193 93%

Totaal aantal medewerkers buiten Nederland 794 7%

FONDSENWERVING IN 2004

Mailingacties

Opgegeven bedrag in euro’s

57,5 miljoen

Aantal organisaties dat aangeeft op deze

wijze te werven 106 61%

Gemiddeld aantal mailingen per jaar 2,5

Gemiddelde oplage per mailing 75.920

Totaal aantal brieven verstuurd 21.955.214

Gemiddelde grootte van de gift in euro’s 23,27


Overzichten

Nalatenschappen

Opgegeven bedrag in euro’s

116,8 miljoen

Aantal organisaties dat aangeeft

nalatenschappen te hebben ontvangen 106 61%

Aantal erfenissen 2.701 53%

Aantal legaten 2.372 47%

Totaal aantal nalatenschappen 5.073 100%

Gemiddeld aantal erfenissen 25,5

Gemiddeld aantal legaten 22,3

Hoogste erfenis in euro’s 3.000.000

Hoogste legaat in euro’s 222.500

70

Schenkingen met notariële akte

Opgegeven bedrag in euro’s

26,2 miljoen

Aantal organisaties dat aangeeft schenkingen

met notariële akte te hebben ontvangen 116 67%

Aantal schenkingen met notariële akte 33.010

Gemiddeld bedrag in euro’s 793,44

Hoogste schenking met notariële akte in euro’s 4.706.000

Overige schenkingen en giften

Opgegeven bedrag in euro’s 145,3 miljoen 100%

Ontvangen van particulieren in euro’s 93,6 miljoen 65%

Ontvangen van bedrijven in euro’s 28,0 miljoen 19%

Ontvangen van vermogensfondsen en overigen in euro’s 23,7 miljoen 16%

Donaties

Opgegeven bedrag in euro’s

263,4 miljoen

Aantal organisaties dat aangeeft

donateurs te hebben 129 75%

Totaal aantal donateurs 7.398.253

Gemiddeld aantal donateurs 57.351

Gemiddeld aantal mailingen per jaar

aan donateurs en/of adoptanten 2,7

Gemiddeld jaarbedrag per donateur in euro’s 59,70


Contributies

Opgegeven bedrag in euro’s

57,2 miljoen

Aantal organisaties dat aangeeft

leden te hebben 28 16%

Totaal aantal leden 3.092.751

Gemiddeld aantal leden 110.455

Gemiddeld jaarbedrag per lid in euro’s 28,00

Nieuwe inzamelingsmethoden

Aantal organisaties dat aangeeft

gebruik te maken van direct dialogue 47 27%

Aantal organisaties dat aangeeft

gebruik te maken van werving via Internet 108 62%

Aantal organisaties dat aangeeft

gebruik te maken van werving via telemarketing 6 3%

BESTEDING 2004

Opgegeven bedrag in euro’s

1.653,9 miljoen

De bestedingen vonden plaats in:

Nederland 767,9 miljoen 46%

Europa 130,0 miljoen 8%

Azië 276,7 miljoen 17%

Afrika 337,4 miljoen 20%

Amerika 141,8 miljoen 9%

Australië 0,1 miljoen 0%

71

Publieksverantwoording 2004

Opname verkort jaarverslag in uw communicatieuitingen 133 77%

Opname jaarverslag op Internet 158 91%

Toezending jaarverslag aan journalisten 93 54%

Het jaarverslag om teleurstellingen/tegenslagen te melden 132 76%


Deel III: Bijlagen

Bijlage 1. Gedetailleerd overzicht baten en lasten van

546 instellingen in 2004 (Toelichting)

In het overzicht is met het CBF-logo aangegeven welke instellingen het CBF-Keur

mogen voeren (213). Ook is aangeduid welke instellingen een Verklaring van geen

bezwaar hebben (54 instellingen). Bijna 50% van de instellingen die cijfers hebben

ingeleverd is door het CBF beoordeeld (gebaseerd op de situatie per 15 november

2005).

Daarnaast is een code opgenomen voor het werkterrein en doel (1DI, 2VO, 3OW,

enzovoort) van de instelling.

1 = de bestedingen vinden voornamelijk plaats in het binnenland

2 = de bestedingen vinden voornamelijk plaats in het buitenland

3 = de bestedingen vinden plaats in binnen- en buitenland

OW = Ontwikkelingswerk

VU = Vluchtelingenhulp

SH = Slachtofferhulp

Internationale hulp

73

VO = Volksgezondheid

GE = Gehandicaptenzorg

BL = Blinden- en slechtzienden

MI = Milieubelangen

NA = Natuurbehoud

DI = Dierenbelangen

MA = Maatschappelijke en sociale doelen in Nederland

ME = Mensenrechten

CU = Kunst en cultuur

SR = Sport en recreatie

OO = Onderwijs en onderzoek

KL = Kerk en levensbeschouwing

Gezondheid

Natuur en Milieu

Welzijn


Bijlagen

Bijlage 1. Gedetailleerd overzicht baten en lasten van

546 instellingen in 2004 (in euro’s)

BATEN EN KOSTEN EIGEN

per 15 november 2005 collecten mailingacties nalaten- giften en loterijen totaal baten

CBF-Keur / schappen schenkingen prijsvragen eigen

Verklaring donaties en overige fondsen-

Naam instelling van geen contributies eigen acties werving

bezwaar code 1 2 3 4 5 A (1 t/m 5)

FONDSENWERVING OVERIGE INKOMSTEN BESTEDING

kosten B in % van A netto resultaat aandeel aandeel subsidies resultaat overige resultaat totaal besteed aan

fondsen- resultaat eigen gezamenlijke acties van overheden beleggingen baten en overige beschikbaar doelstelling

werving verkopen fondsen- acties derden lasten inkomsten voor

werving

doelstelling

B 6 C (A-B+6) 7 8 9 10 11 D (7 t/m11) C+D

A

AAP, Opvang voor uitheemse dieren, St. 1DI 203.499 743.269 2.534.840 3.481.608

489.633 14 160 2.992.135 549.208 380.855 211.424 27.844 1.169.331 4.161.466 2.549.107

ACNS Projecthulp, St. 2OW 6.340 3.793 10.133

2.498 25 7.635 280 280 7.915 10.900

Actie Calcutta, St. 2OW 12.822 436.176 448.998

6.710 1 442.288 31.957 2.257 34.214 476.502 448.906

Adesa, St. Vrienden van 2VO 172.031 172.031

21.163 12 1.108 151.976 151.976 172.140

ADRA-Nederland, St. 2OW 51.500 253.501 103.168 174.422 582.591

60.355 10 522.236 45.983 13.965 59.948 582.184 613.350

Adullam voor Gehandicaptenzorg, St. 1GE 163.387 136.147 299.684 609.366 1.208.584

91.435 8 1.117.149 1.117.149 788.131

Agape Almere, St. 1KL 8.250 8.250

3.144 38 5.106 5.106 17.212

Agrinas, St. Agricultural International Assistance 2OW 2.737 2.737

2.020 74 717 37.457 1.074 38.531 39.248 29.201

Aids Fonds-Soa Aids Nederland, St. 1VO 107.948 690.447 3.055.635 726.856 4.580.886

950.130 21 27.654 3.658.410 4.967.428 4.330.687 89.354 260.285 9.647.754 13.306.164 12.863.552

Aids Foundation East-West, St. 2VO 48.547 48.547

7.834 16 40.713 4.365.357 32.808 4.398.165 4.438.878 4.231.741

Aktie ‘68, St. 1GE 820 820

2.912 3.732 59.442 -3.590 55.852 59.584 96.745

74 75

Albert Schweitzer Fonds, St. Nederlands 2OW 44.080 27.846 71.926

8.198 11 176 63.904 17.807 101.935 16 119.758 183.662 136.316

Alzheimer Nederland, St. 1VO 729.175 139.683 1.039.271 2.173.251 240.114 4.321.494

727.081 17 23.405 3.617.818 250.000 363.063 1.473 92.487 707.023 4.324.841 3.966.912

Amaidhi, St. 3OW 2.665 6.576 9.241

9.241 668 668 9.909 21.815

Amazone Kinderen, St. 2OW 62.025 1.070.530 1.132.555

180.900 16 951.655 951.655 891.976

AMCHA in Nederland, St. Vrienden van 2SH 157.747 181.820 339.567

35.666 11 303.901 38.943 38.943 342.844 335.000

Amigos de San Juan de Flores, St. 2OW 12.455 7.182 19.637

803 4 18.834 10 10 18.844 5.482

Amnesty International, Afdeling Nederland, Ver. 3ME 721.580 1.200.529 1.517.985 11.675.387 15.115.481

3.358.100 22 -2.746 11.754.635 5.951.959 8.967 124.896 6.085.822 17.840.457 16.264.255

AMREF Flying Doctors, St. 2OW 51.302 130.268 546.372 219.226 947.168

204.726 22 837 743.279 1.024.053 4.388 95.337 1.123.778 1.867.057 1.879.929

Ananda Bhavan, St. 2OW 9.959 9.959

333 3 9.626 18.681 18.681 28.307 28.307

ANGO, Algemene Ned. Gehandicapten Organisatie, Ver. 1GE 1.215.612 6.960 322.897 1.471.115 7.739 3.024.323

995.537 33 2.028.786 863.837 236.335 45.342 643.441 1.788.955 3.817.741 4.306.930

Anna Poot, St. 2OW 32.000 32.000

1.150 4 30.850 2.165 2.681 4.846 35.696 36.677

Annahuis Diaconaal Centrum Breda, St. 1MA 43.806 193 43.999

43.999 43.999 35.347

Anti Stierenvechten, St. Comité 3DI 27.066 289.888 316.954

53.940 17 263.014 2.740 2.740 265.754 208.895

Antwoord, St. 2KL 1.134 435.344 436.478

106.255 24 5.598 335.821 -4.503 -4.503 331.318 496.694

Aprisco, St. 3OW 6.724 2.044 8.768

2.459 28 6.309 6.309 5.400

Artsen voor Kinderen, St. 1MA 505.448 505.448

36.884 7 8.782 477.346 7.384 2.647 10.031 487.377 558.482

Artsen zonder Grenzen, Ver. 2SH 764.000 6.067.000 17.499.000 24.330.000

3.742.000 15 20.588.000 1.318.000 15.293.000 59.397.000 -150.000 75.858.000 96.446.000 90.840.000

A.S.A.P. Algemene Stichting voor Afrikaanse Projecten 2OW 150.680 150.680

6.332 4 23.354 167.702 31.508 1.604 33.112 200.814 153.100

Asian Eye Care, Ver. 2BL 50.333 50.333

6.287 12 44.046 44.046 53.123

Assistentiehond Nederland, St. 1GE 20.379 20.379

1.145 6 19.234 19.234 14.452

Astma Fonds, Ver. Nederlands 1VO 2.767.765 3.161.300 6.341.047 136.874 12.406.986

2.831.008 23 9.575.978 1.353.836 342.019 -226.279 1.469.576 11.045.554 10.534.743

ATD-Vierde Wereld Nederland, St. 3ME 36.870 40.650 426.615 504.135

10.460 2 6.575 500.250 6.454 31.710 8.353 46.517 546.767 426.381

Autisme, Nederlandse Ver. voor 1VO 432.503 52.571 485.074

25.740 5 3.646 462.980 227.304 19.950 247.254 710.234 709.874

Aye Borri, St. 2OW 2.033 2.500 4.533

690 15 3.843 1.635 115 1.750 5.593 4.279

Ayubowan, St. 2OW 199.602 199.602

1.567 1 1.640 199.675 1.828 1.828 201.503 172.281


Bijlagen

BATEN EN KOSTEN EIGEN

per 15 november 2005 collecten mailingacties nalaten- giften en loterijen totaal baten

CBF-Keur / schappen schenkingen prijsvragen eigen

Verklaring donaties en overige fondsen-

Naam instelling van geen contributies eigen acties werving

bezwaar code 1 2 3 4 5 A (1 t/m 5)

FONDSENWERVING OVERIGE INKOMSTEN BESTEDING

kosten B in % van A netto resultaat aandeel aandeel subsidies resultaat overige resultaat totaal besteed aan

fondsen- resultaat eigen gezamenlijke acties van overheden beleggingen baten en overige beschikbaar doelstelling

werving verkopen fondsen- acties derden lasten inkomsten voor

werving

doelstelling

B 6 C (A-B+6) 7 8 9 10 11 D (7 t/m11) C+D

B

Baalak, St. 2OO 25 2.039 445 2.509

578 23 1.931 117 -330 -213 1.718 2.070

Bake for Life, St. 2GE 32.640 58.397 91.037

1.629 2 89.408 1.054 1.054 90.462 89.192

Balemans voor Missie- en Ontwikkelingswerk, St. 2OW 122.532 324.396 446.928

25.525 6 421.403 24.717 24.717 446.120 215.651

Bart Foundation, St. 1MA 116.199 116.199

41.592 36 74.607 -1 -1 74.606 90.093

Bartiméus, Ver. 1BL 1.147.826 766.408 1.914.234

352.238 18 76.877 1.638.873 2.766.315 470.180 3.236.495 4.875.368 6.323.094

Beatrixoord Noord-Nederland, St. 1GE 27.756 128.749 13.038 169.543

44.901 26 124.642 157.099 157.099 281.741 202.355

Benen Nemen, St. De 3GE 5.670 529 6.199

1.697 27 509 5.011 6.855 1.676 8.531 13.542

Bernhard Stichting, Prins 3MA 6.173 6.173

6.173 4.700 7.902 12.602 18.775 20.455

Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), Ver. ter 1MA 21.805 310.552 1.201 1.416.874 16.000 1.766.432

144.391 8 -3.769 1.618.272 244.069 17.774 126.945 388.788 2.007.060 2.140.847

Beter ter Been, St. 2GE 4.618 790 5.408

534 10 4.874 8.227 5.493 13.720 18.594 15.055

Bevord. van samenw. met landen in Ontwikk. (SLO), St. tot 2OW 73.472 26.467 99.939

2.535 3 97.404 6.350 1.087 7.437 104.841 36.554

Bible League, St. voor Wereldwijde Bijbelverspreiding, The 3KL 887.898 887.898

177.730 20 -30.399 679.769 -6.476 -6.476 673.293 611.500

Biblionef Nederland, St. 2OW 86.351 86.351

7.990 9 1.839 80.200 1.582 657 2.239 82.439 92.570

76

Bichis Bukkos, St. 2OW 1.200 1.500 18.200 4.500 25.400

Bijbelgenootschap (NBG), Ver. Het Nederlands 3KL 1.893.000 1.589.000 4.914.000 8.396.000

200 1 2.000 27.200 1.230 13.000 460 8.100 22.790 49.990 49.200

1.708.000 20 6.688.000 200.000 366.000 2.134.000 2.700.000 9.388.000 8.619.000

77

Bijbels Openluchtmuseum, St. Beheer 1CU 79.095 79.095

79.095 183.605 674.947 858.552 937.647 945.644

Bijzonder Vakantiewerk, St. 1MA 118.964 1.066 120.030

4.002 3 116.028 116.028 134.648

Bijzondere Noden, St. Nationaal Fonds voor 1MA 130.629 127.461 258.090

13.096 5 244.994 28.558 28.558 273.552 222.284

BIO-Kinderrevalidatie, St. 1GE 4.882 90.223 1.122.826 1.217.931

289.334 24 928.597 648.257 648.257 1.576.854 859.146

Bisschop Bluyssen Fonds, St. 1MA 13.787 17.038 30.825

1.250 4 29.575 4.341 4.341 33.916 58.685

Blinden en Slechtzienden (NVBS), Nederlandse Ver. van 1BL 155.000 252.000 407.000

87.000 21 320.000 93.000 77.000 -554.000 -384.000 -64.000 1.331.000

Bloedlink, St. 1VO 299.935 299.935

20.830 7 279.105 119.918 14.955 134.873 413.978 323.030

Bomenstichting 1MI 268.292 109.782 378.074

23.942 6 96.788 450.920 237.517 1.049 -1.770 236.796 687.716 650.044

Bond Zonder Naam, St. 1MA 21.302 416.691 437.993

69.603 16 32.095 400.485 125.197 21.384 146.581 547.066 589.836

Bond tegen het vloeken, St. 1KL 26.150 635.067 37.552 698.769

62.808 9 635.961 1.850 1.450 3.300 639.261 633.933

Bont voor Dieren, St. 1DI 58.445 236.470 294.915

40.146 14 -3.160 251.609 25.100 1.756 26.856 278.465 255.047

Bouworde Nederland, St. 2OW 139.626 33.732 116.410 289.768

34.958 12 239 255.049 5.139 -1.534 3.605 258.654 283.959

Brabants Landschap, St. Het 1NA 472.000 472.000

22.000 5 -7.000 443.000 1.318.000 13.666.000 395.000 2.251.000 17.630.000 18.073.000 16.023.000

Brandwonden Stichting, Nederlandse 1VO 2.772.153 682.260 730.958 77.689 4.263.060

825.957 19 3.437.103 1.164.171 42.254 1.508.417 2.714.842 6.151.945 5.118.252

Brooke Hospital for Animals Nederland, St. 2DI 22.217 683.631 705.848

58.583 8 1.982 649.247 4.111 4.111 653.358 650.815

Burns Turiani, St. 2VO 16.253 16.253

16.253 263 263 16.516 19.255

C

Campagne voor Leiden, St. 2OO 215.715 215.715

3.093 1 212.622 2.100.000 212.234 38.796 2.351.030 2.563.652 2.563.652

Canzibe Steunfonds, St. 2OW 118.884 118.884

7.745 7 111.139 1.567 1.567 112.706 97.817

Catharina Halkes Fonds, St. 1KL 8.596 16.963 25.559

6.384 25 19.175 15.804 15.804 34.979 21.648

Charité, St. 2SH 8.636 84.107 36.615 129.358

21.573 17 21.991 129.776 129.776 128.156

Chiapas Indianen, St. 2OW 11.480 11.480

479 4 11.001 11.001 2.425

Child Care Afrika, St. 3OW 19.930 29.335 49.265

11.508 23 2.169 39.926 3.709 508 4.217 44.143 32.978


Bijlagen

BATEN EN KOSTEN EIGEN

per 15 november 2005 collecten mailingacties nalaten- giften en loterijen totaal baten

CBF-Keur / schappen schenkingen prijsvragen eigen

Verklaring donaties en overige fondsen-

Naam instelling van geen contributies eigen acties werving

bezwaar code 1 2 3 4 5 A (1 t/m 5)

FONDSENWERVING OVERIGE INKOMSTEN BESTEDING

kosten B in % van A netto resultaat aandeel aandeel subsidies resultaat overige resultaat totaal besteed aan

fondsen- resultaat eigen gezamenlijke acties van overheden beleggingen baten en overige beschikbaar doelstelling

werving verkopen fondsen- acties derden lasten inkomsten voor

werving

doelstelling

B 6 C (A-B+6) 7 8 9 10 11 D (7 t/m11) C+D

Child Future Africa, St. 2OW 27.747 1.051 28.798

421 1 28.377 15.539 15.539 43.916 45.389

Childrens Homes Dharan, St. 2OW 14.179 12.750 26.929

902 3 110 26.137 7.000 7.000 33.137 28.987

ChildsLife International, St. 2OW 1.415.034 25.328 3.333.853 4.774.215

436.495 9 4.337.720 2.022 2.022 4.339.742 5.007.688

Christelijke Media Projecten/3xM, St. 2KL 598.694 47.669 462.541 12.217 1.121.121

143.855 13 977.266 196.475 -5.968 190.507 1.167.773 1.153.036

Christelijke Oranjestichting Irene 1MA 3.236 4.683 83 8.002

733 9 7.269 90 2.264 682 3.036 10.305 6.926

Christenen voor Israël, St. 3KL 16.057 69.799 3.380.332 3.466.188

589.971 17 -2.395 2.873.822 38.209 932 39.141 2.912.963 3.200.252

Christine Revell Children’s Home Trust, St. 2MA 1.174 6.345 967 8.486

484 6 12 8.014 5.905 5.905 13.919 484

Cibo-Cizira Botan, St. 2OW 1.999 1.999

17.007 19.006 156 156 19.162 4.750

Circus Elleboog, St.

1SR

1.429.362 10.758 1.440.120 1.440.120 1.426.074

Ciske de Rat Foundation, St. 1MA 92.260 92.260

8.251 9 84.009 61.365 1.215 62.580 146.589 134.463

Claudia & Friends, St. 2OW 2.233 885 3.118

961 31 240 2.397 2.397 74

Cliniclowns Nederland, St. 1MA 154.614 6.628.310 6.782.924

957.075 14 58.285 5.884.134 8.883 261.565 270.448 6.154.582 5.497.993

CMC Mensen met een Missie, St. 2OW 1.850.355 680.668 3.890.366 6.421.389

602.401 9 4.638 5.823.626 6.000 1.337.081 1.137.853 -352.434 2.128.500 7.952.126 8.215.203

Collectieve Israël Actie, St. 2MA 6.325.529 2.949.600 9.275.129

579.477 6 8.695.652 4.839 4.839 8.700.491 9.311.207

Compassion Nederland, St. 2KL 2.764.000 2.764.000

263.000 10 2.501.000 90.000 39.000 129.000 2.630.000 2.514.000

78 79

Concertgebouw Fonds, St. Het 1CU 1.033.749 1.033.749

27.862 3 1.005.887 1.031.997 57.381 1.089.378 2.095.265 1.995.433

Contact Oost-Europa, St. 2OW 31.864 37.802 69.666

69.666 29.703 465 30.168 99.834 101.983

Convivium, St. 1OO 3.445 1.250 4.695

1.284 27 3.411 701 701 4.112 8.588

Cordaid, St. 2OW 481.000 481.000

69.000 14 412.000 119.299.000 1.695.000 1.672.000 122.666.000 123.078.000 119.691.000

D

Dark & Light, St. 2OW 132.980 1.993.611 5.171 2.131.762

415.627 19 1.716.135 77.184 77.184 1.793.319 1.418.564

Das & Boom, Ver. 3NA 189.599 189.599

31.183 16 7.805 166.221 360.814 4.767 113.346 478.927 645.148 652.719

De Kleine Aarde, Centrum voor een Duurzame Leefstijl, St. 1MA 17.087 193.500 210.587

23.612 11 146.289 333.264 500.000 226.375 -64.333 662.042 995.306 1.085.228

Diabetes Fonds Nederland, St. 1VO 1.915.098 1.025.530 1.453.339 165.869 4.559.836

1.131.155 25 3.428.681 36.531 1.327.834 698.817 2.063.182 5.491.863 6.107.378

Dierenambulance Amersfoort en omstreken, St. 1DI 6.416 7.081 13.497

275 2 13.222 5.679 235 8.804 14.718 27.940 33.143

Dierenambulance Gouda e.o. (DAGO), St. 1DI 5.945 12.676 18.621

255 1 18.366 335.007 335.007 353.373 371.085

Dierenambulance Hilversum e.o., St. 1DI 2.108 2.269 44.293 48.670

4.018 8 44.652 2.469 28.019 30.488 75.140 66.037

Dierenasiel Deventer, St. Vrienden van het 1DI 9.379 9.379

1.869 20 7.510 4.807 4.807 12.317 500

Dierenbescherming, Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren 3DI 1.245.000 8.449.000 4.817.000 413.000 14.924.000

2.559.000 17 -53.000 12.312.000 2.012.000 3.582.000 2.396.000 3.923.000 11.913.000 24.225.000 23.449.000

Dierenleed, St. 1DI 666 79.183 79.849

8.342 10 71.507 12.013 68.969 4.413 85.395 156.902 167.497

Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch en omstreken, St. 1DI 21.495 29.104 17.653 9.399 77.651

628 1 -66.216 10.807 100.443 100.443 111.250 246.750

Dierentehuizen voor Leiden en omstreken, St. 1DI 22.771 9.046 100 83.000 114.917

9.509 8 734 106.142 78.103 41.151 119.254 225.396 206.829

Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking, St. 2OW 3.949 3.949

2.318 59 63 1.694 4.807 869 5.676 7.370 20.610

Diergeneeskundigvervoer Gelderse Vallei, St. 1DI 4.264 4.264

4.264 338 22.616 22.954 27.217 26.837

Dipjoti Nepal, St. 2ME 30.448 30.448

30.448 20.856 5.535 476 26.867 57.315 57.437

Doe een Wens Stichting Nederland 1MA 637.260 820.465 1.457.725

222.086 15 1.235.639 235.883 67.979 7.335 311.197 1.546.836 1.051.816

Dokters van de Wereld, Ver. 2VO 270.690 1.741 141.485 1.371 415.287

66.827 16 348.460 151.508 280.000 431.508 779.968 779.423

Dorcas Hulp Nederland, St. 2OW 3.731.905 183.642 5.462.313 9.377.860

1.358.643 14 -16.254 8.002.963 55.670 159.267 775.628 1.215 991.780 8.994.743 8.935.458


Bijlagen

BATEN EN KOSTEN EIGEN

per 15 november 2005 collecten mailingacties nalaten- giften en loterijen totaal baten

CBF-Keur / schappen schenkingen prijsvragen eigen

Verklaring donaties en overige fondsen-

Naam instelling van geen contributies eigen acties werving

bezwaar code 1 2 3 4 5 A (1 t/m 5)

FONDSENWERVING OVERIGE INKOMSTEN BESTEDING

kosten B in % van A netto resultaat aandeel aandeel subsidies resultaat overige resultaat totaal besteed aan

fondsen- resultaat eigen gezamenlijke acties van overheden beleggingen baten en overige beschikbaar doelstelling

werving verkopen fondsen- acties derden lasten inkomsten voor

werving

doelstelling

B 6 C (A-B+6) 7 8 9 10 11 D (7 t/m11) C+D

Drentse Landschap, St. Het 1NA 319.418 319.418

22.835 7 296.583 1.041.667 6.837.072 201.327 1.851.501 9.931.567 10.228.150 10.051.393

Duinbehoud, St. 1NA 35.075 35.075

897 35.972 452.532 40 150 452.722 488.694 481.697

Duniya, St. 2OW 44.579 44.579

1.818 4 42.761 2.287 2.287 45.048 7.451

Dutch Foundation for Ladakhi Nuns, St. 2KL 6.457 682 7.139

1.100 15 6.039 6.039 5.384

Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP), St. 2OW 67.000 67.000

7.800 12 59.200 59.200 59.200

DVR Stichting 1NA 223.199 223.199

18.253 8 204.946 136.499 -3.692 132.807 337.753 106.211

Dyslexie Fonds, St.

1GE

78.797 78.797 78.797 28.487

E

Ecomare (merknaam van Texels Museum, St.) 1NA 176.807 176.807

42.118 24 -114.812 19.877 13.214 443.964 2.222.515 2.679.693 2.699.570 2.502.916

Edukans, St. 3OO 4.482.000 54.000 30.000 4.566.000

517.000 11 4.049.000 45.000 1.423.000 78.000 -143.000 1.403.000 5.452.000 5.666.000

Een school in Togo, St. 2OW 49.489 49.489

4.392 9 45.097 1.230 1.230 46.327 49.708

Egelopvang Zoetermeer e.o., St. 1DI 867 4.358 355 5.580

141 3 5.439 1.943 3.008 4.951 10.390 10.441

Elckerlijck, Landelijke Stichting 1VO 4.500 13.809 18.309

328 2 17.981 2.255 1.548 3.803 21.784 88.327

Elly’s Kids Foundation, St. 2OO 13.723 3.231 16.954

1.181 7 182 15.955 69 69 16.024 4.424

Emma Kinderziekenhuis AMC, St. Steun 1VO 73.234 461.811 535.045

46.971 9 488.074 435.513 -7.480 428.033 916.107 732.602

80 81

Emmaus Bilthoven, Ver. 2OW 446 446

232.811 233.257 633 2.100 2.733 235.990 225.038

Emmaus Friesland, St. 2SH 41.200 1.322 42.522

72.053 169 97.243 67.712 67.712 67.756

Emmaus Gouda, St. 2OW 1.330 1.330

21.625 22.955 6.380 6.380 29.335 29.975

Emmaus Langeweg, St.

1OW

227.442 227.442 14.370 7.483 21.853 249.295 247.625

EO-Metterdaad, Ver. 2SH 3.007.000 3.007.000

190.000 6 2.817.000 2.817.000 2.790.000

Epilepsie Fonds/De macht van het Kleine, St. Nationaal 1VO 1.513.944 754.410 949.813 47.335 3.265.502

623.990 19 2.641.512 369.721 97.837 467.558 3.109.070 2.531.015

Estella Fonds, St. 3VO 45.688 45.688

7.758 17 37.930 687 687 38.617 28.690

Estrela Nova, St. 2OW 47.458 47.458

833 2 46.625 879 879 47.504 42.380

Ethiopië-Eritrea, Interkerkelijke St. 3OW 99.276 196.692 163.705 32.202 491.875

16.028 3 32.632 508.479 106.622 7.999 114.621 623.100 474.167

Europa Kinderhulp, St. 3MA 170.737 25.571 196.308

11.200 6 185.108 23.861 8.809 32.670 217.778 232.444

Eva Demaya, St. 2OW 7.348 52.561 8.730 68.639

592 1 68.047 34.914 615 35.529 103.576 70.018

Evangelisatie Elisa, St. 2KL 2.368 2.368

36 2 2.332 1.583 1.583 3.915 2.036

Ex-change The Profit of Learning, St. 2OW 91.847 91.847

5.728 6 86.119 24.000 146 24.146 110.265 92.258

F

FairFood, St. 1MA 231.865 231.865

43.459 19 188.406 -787 -787 187.619 190.972

Fair Trade Assistance, St. 2OW 31.779 31.779

2.018 6 29.761 10.000 960.240 181.687 20.967 1.172.894 1.202.655 1.214.084

Familiehuis Daniel den Hoed, St. 1MA 366.089 366.089

63.832 17 302.257 210.134 210.134 512.391 320.178

Family Help Programme Holland-Sri Lanka, St. 2OW 143.433 8.965 608.350 74.427 835.175

59.590 7 -1.307 774.278 33.599 51.201 84.800 859.078 745.019

Federatie Paardrijden Gehandicapten, Ver. 1GE 37.929 37.929

37.929 1.732 48 1.780 39.709 36.385

Femi, St. 2OW 73.986 73.986

73.986 24.023 24.023 98.009 225.328

Fibrose Kinderen op Kamp, St. 1MA 117.685 117.685

117.685 4.466 4.466 122.151 80.424

Fietsersbond, Ver. 1MA 59.724 981.688 31.103 1.072.515

176.367 16 -7.051 889.097 956.055 3.235 63.135 1.022.425 1.911.522 1.772.250

Filadelfia Zorgverlening, St. 2GE 319.417 319.417

319.417 243 243 319.660 33.894

Flash, St. Projecten 2OW 53.777 53.777

-3.148 50.629 4.881 1.179 6.060 56.689


Bijlagen

BATEN EN KOSTEN EIGEN

per 15 november 2005 collecten mailingacties nalaten- giften en loterijen totaal baten

CBF-Keur / schappen schenkingen prijsvragen eigen

Verklaring donaties en overige fondsen-

Naam instelling van geen contributies eigen acties werving

bezwaar code 1 2 3 4 5 A (1 t/m 5)

FONDSENWERVING OVERIGE INKOMSTEN BESTEDING

kosten B in % van A netto resultaat aandeel aandeel subsidies resultaat overige resultaat totaal besteed aan

fondsen- resultaat eigen gezamenlijke acties van overheden beleggingen baten en overige beschikbaar doelstelling

werving verkopen fondsen- acties derden lasten inkomsten voor

werving

doelstelling

B 6 C (A-B+6) 7 8 9 10 11 D (7 t/m11) C+D

Flevo Landschap, St. Het 1NA 195.883 195.883

14.532 7 9.109 190.460 857.279 2.082.933 2.940.212 3.130.672 2.488.477

Fonds verstandelijk gehandicapten, St. 1MA 1.869.476 756.859 41.197 2.667.532

615.875 23 2.051.657 34.115 -11.288 22.827 2.074.484 2.084.881

Francis’ Hospital/Medical Support Group, St. Saint 2OW 67.859 67.859

1.828 3 66.031 22.500 33.340 746 56.586 122.617 142.223

Friends of the Nelson Mandela Children’s Fund, St. 2GE 23.869 170.733 194.602

35.536 18 159.066 500.000 71.403 53.623 625.026 784.092 922.464

Fryske Gea (Het Friese Landschap), Ver. It 1NA 255.000 406.000 661.000

50.000 8 -1.000 610.000 1.042.000 5.431.000 101.000 1.220.000 7.794.000 8.404.000 7.494.000

G

Gaandeweg, St. 1MA 45.503 45.503

1.738 4 43.765 5.000 38.500 37.015 14.566 95.081 138.846 122.727

Gambibgo Ghana, St. 2MA 55.500 1.000 56.500

300 1 500 56.700 56.700 56.700

Gastenverblijf VU Ziekenhuis, St. 1VO 55.600 55.600

3.301 6 97.970 150.269 26.074 26.074 176.343 176.099

Geestelijke Volksgezondheid (NFGV), St. Nationaal Fonds 1VO 267.336 235.078 204.333 706.747

158.782 22 547.965 1.140.914 185.804 115.833 1.442.551 1.990.516 1.714.520

Gehandicapt Kind Jemen, St. 1GE 20.171 177 20.348

496 2 19.852 704 704 20.556 10.557

Gehandicapte Kind (NSGK), Nederlandse St. voor het 1GE 218.300 1.359.000 1.193.800 67.400 2.838.500

606.300 21 2.232.200 108.900 1.147.000 78.400 1.334.300 3.566.500 3.238.000

Gehrels Vereniging 1MA 63.411 531 63.942

10.820 74.762 718 718 75.480

Geldersch Landschap, St. Het 1NA 1.086.500 2.012.500 3.099.000

231.550 7 38.100 2.905.550 1.099.950 9.518.050 811.300 5.291.250 16.720.550 19.626.100 19.858.650

Gered Gereedschap voor Zelfstandigheid, St. 3OW 276.313 276.313

22.672 8 253.641 253.641 246.597

82 83

Gereformeerde Zendingsbond, Ver. De 2KL 774.485 967.939 3.434.765 5.177.189

363.262 7 205.213 5.019.140 385.511 438.005 292.043 -1.778 1.113.781 6.132.921 6.083.243

Geven om Jong Leven, St. 1VO 2.565 6.330 8.895

390 4 17.039 25.544 886 886 26.430 20.685

Gezamenlijke Militaire Fondsen, St. 1MA 58.907 58.907

8.923 15 49.984 312 312 50.296 58.923

Gezinsadoptie Jales, St. 3OW 261.655 3.819 265.474

2.692 1 262.782 262.782 261.655

Global Initiative on Psychiatry, St. 3VO 26.000 16.006 42.006

2.500 6 39.506 1.798.812 1.798.812 1.838.318 1.698.549

Goede Waar en Co., Consumentenvereniging 3MA 115.455 115.455

25.880 22 28.892 118.467 376.308 5.763 382.071 500.538 507.176

Goois Natuurreservaat, St. Steun 1NA 14.594 149.618 164.212

17.984 11 146.228 2.500.000 137.912 2.637.912 2.784.140 2.090.074

Grass Root Relief International, St. 2OW 6.000 6.000

6.000 6.000 5.600

Greenpeace Nederland, St. 3MI 1.849.447 16.221.308 18.070.755

4.008.904 22 14.061.851 2.500.000 724.063 171.519 3.395.582 17.457.433 16.990.842

Groninger Landschap, St. Het 1NA 72.000 292.000 364.000

67.000 18 -2.000 295.000 1.060.000 3.911.000 427.000 409.000 5.807.000 6.102.000 5.229.000

H

Habitat for Humanity Nederland, St. 2OW 125.690 41.206 1.413.318 1.580.214

247.071 16 1.333.143 227.442 -3.903 48 223.587 1.556.730 1.610.399

Handicap, Scholing en Arbeid, St. 1GE 7.360 7.360

7.360 30.700 11.500 95.500 137.700 145.060 90.000

Hannah’s Child Foundation, St. 2OW 300 6.744 2.052 9.096

642 7 8.454 7.250 7.250 15.704 15.702

Hart voor Suriname, St. 2OW 13.777 13.777

2.659 19 11.118 163 163 11.281 15.000

Hartewensen, St. Fonds 1GE 78.588 2.669 81.257

889 1 80.368 80.368 81.306

Hartstichting, Nederlandse 1VO 4.100.000 11.500.000 14.400.000 900.000 30.900.000

6.700.000 22 100.000 24.300.000 100.000 1.200.000 3.100.000 400.000 4.800.000 29.100.000 28.100.000

HealthNet International, St. 2OW 190.208 190.208

22.730 12 167.478 8.151.549 111.206 8.262.755 8.430.233 8.807.361

Heifer Nederland, St. 3OW 28.612 137.206 181.652 347.470

38.912 11 308.558 70.000 90.000 262.422 422.422 730.980 765.199

Helen Keller St. 1BL 300 15.425 8.693 24.418

10.808 44 13.610 13.610

Helias, St. 2OW 105.318 105.318

207 0 12.780 117.891 388 388 118.279 118.617

Hellabeem, St. 1GE 42.065 85.692 127.757

1.304 1 126.453 595 595 127.048 93.570

Help mij Leven, St. 1MA 13.109 162.742 175.851

5.851 3 1.457 171.457 28.044 20.056 1.789 131 50.020 221.477 183.688


Bijlagen

BATEN EN KOSTEN EIGEN

per 15 november 2005 collecten mailingacties nalaten- giften en loterijen totaal baten

CBF-Keur / schappen schenkingen prijsvragen eigen

Verklaring donaties en overige fondsen-

Naam instelling van geen contributies eigen acties werving

bezwaar code 1 2 3 4 5 A (1 t/m 5)

FONDSENWERVING OVERIGE INKOMSTEN BESTEDING

kosten B in % van A netto resultaat aandeel aandeel subsidies resultaat overige resultaat totaal besteed aan

fondsen- resultaat eigen gezamenlijke acties van overheden beleggingen baten en overige beschikbaar doelstelling

werving verkopen fondsen- acties derden lasten inkomsten voor

werving

doelstelling

B 6 C (A-B+6) 7 8 9 10 11 D (7 t/m11) C+D

Hendrick de Keyser, Ver. 1CU 36.000 372.000 408.000

71.000 17 337.000 641.000 84.000 -1.050.000 -325.000 12.000 1.159.000

Hersenstichting Nederland 1VO 267.336 703.983 333.720 140.977 22.936 1.468.952

322.596 22 1.146.356 1.175.180 43.558 1.218.738 2.365.094 2.705.214

Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, Ver. 1KL 327.021 898.776 1.225.797

71.625 6 36.617 1.190.789 511.954 37.860 63.378 613.192 1.803.981 1.119.167

HIVOS, St. 2OW 22.000 545.000 567.000

121.000 21 446.000 70.610.000 387.000 401.000 71.398.000 71.844.000 71.444.000

Homeless Child, St. 2OW 45.789 45.789

58 0 45.731 134 -300 -166 45.566 33.068

HomePlan, St. 2OW 523.733 523.733

72.702 14 512 451.543 100.000 -2.127 97.873 549.416 538.853

Hondenbescherming, Ver. 1DI 66.805 66.805

66.805 120.170 520.089 640.259 707.064 700.333

Honingraad, St. De 3VO 35.264 19.907 55.171

55.171 224 224 55.395 74.666

Hoop, St. Vrienden van de 1VO 33.267 1.671.993 1.705.260

324.580 19 7.616 1.388.296 210.806 1.267.299 1.478.105 2.866.401 2.866.404

HoPe Nederland, St. 2OW 163.992 163.992

9.962 6 11.542 165.572 110.003 4.640 114.643 280.215 296.136

Hospice ”Bardo”, St. Vrienden van 1MA 117.289 117.289

19.731 17 904 98.462 98.462 35.231

Hospice De Patio, St. Vrienden van 1MA 1.683 16.261 17.944

2.011 11 482 16.415 7.130 728 7.858 24.273 11.406

Hospice groep Liemeer-Nieuwkoop, St. 1MA 7.767 24.767 32.534

1.654 5 56 30.936 56.607 3.014 59.621 90.557 66.649

Huidfonds, St. Nationaal 1VO 1.350 60.024 34.501 95.875

13.969 15 81.906 104.927 46.911 151.838 233.744 294.848

Hulp aan Landgenoten in Indonesië (HALIN), St. 2MA 121.105 460.117 581.222

20.912 4 560.310 2.799 96.247 2.347 101.393 661.703 610.478

84 85

Hulp aan Nepal, St. 2OW 4.259 4.259

309 7 3.950 1.270 1.270 5.221 9.835

Hulp aan Papua’s in Nood (HAPIN), St. 2OW 1.504 222.538 224.042

33.373 15 190.669 168.250 4.109 172.359 363.028 379.918

Hulp aan weeskinderen in Nepal, St. 2SH 14.924 5.630 20.554

20.554 1.114 1.114 21.668 23.188

Hulp Oost-Europa, St. 2KL 374.608 67.895 845.879 1.288.382

158.794 12 7.054 1.136.642 13.269 13.269 1.149.911 1.132.105

Hulp ter plaatse aan Kinderen in Kroatië, St. 2SH 1.701 11.258 12.959

1.669 13 11.290 5.464 252 5.716 17.006 20.588

Hulp voor Wezen en Gebrekkigen in Afrika, St. 2OW 183.605 109.123 292.728

26.198 9 266.530 15.851 15.851 282.381 210.000

Hulpactie Blinden Zuster Madeleine, St. 2BL 46.064 46.064

3.267 7 42.797 5.169 5.169 47.966 39.984

Hulphond Nederland, St. 1GE 58.951 365.402 691.496 1.115.849

254.841 23 861.008 687.939 98.267 786.206 1.647.214 1.655.326

Humana, St.

2OW

561.591 561.591 2.799 2.799 564.390 498.687

Humanistisch Verbond, Ver./Stn. Praktisch Humanisme 1MA 62.812 400.120 655.462 1.118.394

286.609 26 831.785 90.000 388.248 381.643 49.352 909.243 1.741.028 1.946.006

Humanitaire Hulp Kinderen Oekraïne, St. 2GE 60.000 20.000 21.100 101.100

1.000 1 100.100 4.606 4.606 104.706 116.800

Humanitas, Ver. 3MA 880.568 356.997 1.237.565

94.760 8 1.142.805 6.596.761 4.810.670 2.517.607 13.925.038 15.067.843 14.798.796

I

IMBA Children’s Home, St. 3OW 1.136 4.630 485 6.250

980 16 5.271 5.271 180

Innoveren met Zorg, St. 1GE 21.700 21.700

2.500 12 3.126 22.326 19.538 3.710 23.248 45.574 50.681

ICFON, St. 3OW 5.000 21.720 26.720

1.056 4 195 25.859 5.546 392 5.938 31.797 35.753

Intercare, St. 2OW 1.582 1.582

1.582 31.934 178 32.112 33.694 25.788

Interkerkelijk Vredesberaad 3OW 10.891 124.031 134.922

23.004 17 1.517 113.435 172.687 2.808.993 19.060 3.000.740 3.114.175 3.121.990

Intermobiel, St. 1MA 2.510 2.510

2.510 2.510 3.596

ICS (International Child Support), St. 2VU 332.750 69.707 1.354.623 231.356 1.988.436

292.136 15 1.696.300 48.078 92.620 794.292 79.793 1.014.783 2.711.083 2.727.614

Internationaal Hulpfonds, St. 2OW 212.239 212.239

25.814 12 186.425 1.398 1.398 187.823 150.077

International Campaign for Tibet, Nederlandse St. 2MA 1.147.484 1.147.484

248.217 22 23.857 923.124 3.500 2.464 63.970 69.934 993.058 946.406

International Child Care Fund Holland, St. 2OW 12.533 16.729 29.262

181 1 29.081 29.081 29.081


Bijlagen

BATEN EN KOSTEN EIGEN

per 15 november 2005 collecten mailingacties nalaten- giften en loterijen totaal baten

CBF-Keur / schappen schenkingen prijsvragen eigen

Verklaring donaties en overige fondsen-

Naam instelling van geen contributies eigen acties werving

bezwaar code 1 2 3 4 5 A (1 t/m 5)

FONDSENWERVING OVERIGE INKOMSTEN BESTEDING

kosten B in % van A netto resultaat aandeel aandeel subsidies resultaat overige resultaat totaal besteed aan

fondsen- resultaat eigen gezamenlijke acties van overheden beleggingen baten en overige beschikbaar doelstelling

werving verkopen fondsen- acties derden lasten inkomsten voor

werving

doelstelling

B 6 C (A-B+6) 7 8 9 10 11 D (7 t/m11) C+D

Interplast Holland, St. 2OW 379.402 379.402

38.559 10 340.843 4.687 13.028 17.715 358.558 427.262

Interserve Nederland, St. 2KL 31.729 1.439.829 1.471.558

75.367 5 -682 1.395.509 4.903 4.903 1.400.412 1.119.691

Islamic Relief Nederland, St. 2OW 1.391.562 1.391.562

134.029 10 1.257.533 1.257.533 1.385.840

ISOB Foundation 2OW 1.054 1.054

1.054 4.089 4.089 5.143 2.735

IZB, Ver. 1KL 315.502 308.170 744.806 225.567 1.594.045

137.787 9 1.456.258 65.000 84.436 149.436 1.605.694 1.305.192

J

Jemima, St. 2GE 294.432 294.432

23.335 8 271.097 -290 -290 270.807 306.012

Jeugd Fonds (Jantje Beton), St. Nationaal 1MA 1.819.949 113.235 50.068 472.327 1.502.139 3.957.718

825.130 21 3.132.588 700.000 129.386 829.386 3.961.974 3.763.290

Jeugdsportfonds Nederland, St. 1SR 50.903 50.903

50.903 187 187 51.090 49.322

Johan Cruyff Foundation, St. 3SR 776.485 776.485

119.848 15 22.990 679.627 2.315.189 31.499 37.702 2.384.390 3.064.017 3.102.873

Johanna Kinderfonds, St. 1VO 163.598 450.600 614.198

11.168 2 603.030 730.795 5.590 736.385 1.339.415 1.082.384

Johannes Wier Stichting 3ME 55.324 55.324

55.324 1.121 7.434 8.555 63.879 74.414

Johanniter Hulpverlening, St. 1MA 325.208 26.933 352.141

15.243 4 2.762 339.660 28.500 51.330 79.830 419.490 419.674

Jubilee Campaign Nederland, St. 1ME 92.215 92.215

15.287 17 76.928 8.614 8.614 85.542 78.298

Juconi, St. Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen 2OW 586.346 18.226 39.519 644.091

135.350 21 508.741 4.807 5.443 10.250 518.991 434.882

86 87

K

Kalinga, St. 2OW 84.300 84.300

1.014 1 83.286 83.286 72.494

Kalipha, St. 2OW 13.214 6.390 19.604

1.195 6 18.410 18.410 18.533

Kanker Instituut (NKI), Ver. Het Nederlands 1VO 2.142.725 975.000 3.117.725

3.117.725 638.267 638.267 3.755.992 3.753.492

Kanker, St. Nationaal Fonds tegen 1VO 1.072.083 1.072.083

206.415 19 865.668 32.388 32.388 898.056 466.718

Kansen voor Kinderen, St. 2OW 10.919 1.920 12.839

145 1 12.694 12.694 1.412

Kasih Bunda, St. tot Steun v.d. te Jakarta gevestigde St. 2OW 40.736 40.736

2.905 7 37.831 891 891 38.722 48.193

Kattenzorg, Ver. 1DI 608 48.174 51.713 926 101.421

6.896 7 11.162 105.687 700 30.597 -3.241 28.056 133.743 113.118

Kerk in Nood/Oostpriesterhulp, St. 2OW 2.111.561 2.094.948 4.206.509

458.007 11 3.748.502 3.748.502 3.943.644

Kerkinactie, onderdeel v.d. Dienstenorganisatie v.d. PKN 2OW 2.913.000 3.405.000 24.180.000 30.498.000

2.744.000 9 -285.000 27.469.000 5.667.000 5.166.000 211.000 2.808.000 13.852.000 41.321.000 40.338.000

KICI Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen, St.

3MA

383.081 383.081 -1.956 -234.919 -236.875 146.206 110.777

Kind en Brandwond, St. 1MA 83.349 83.349

3.680 4 79.669 9.643 16.729 2.501 28.873 108.542 104.276

Kinderdorpen Manado en Usakos, St. 2OW 179.522 179.522

6.720 4 172.802 160.235 160.235 333.037 180.705

Kinderen in Nood, St. 2OW 4.403 81.398 85.801

9.708 11 76.093 2.886 2.886 78.979 88.062

Kinderen in Satu-Mare (KIS), St. 2OW 3.400 1.167 4.567

2.211 48 2.356 2.220 74 2.294 4.650 2.636

Kinderen Overzee, St. Steun aan 2OW 145 25.125 25.270

25.270 25.270 16.927

Kinderen van Bulgarije, St. 2MA 4.075 4.075

575 14 3.501 3.501 3.800

Kinderen van Oeganda, St. 2OW 42.942 5.355 48.297

21.304 44 -315 26.678 26.678

Kindergeneeskundig Kankeronderzoek (SKK), St. 1VO 79.092 225.834 792 305.718

4.442 1 301.276 366.190 22.356 388.546 689.822 2.463.827

Kinderhulp Beregszasz, St. 3OW 2.887 6.044 8.931

107 1 8.824 680 151 831 9.655 12.000

Kinderhulp Bodhgaya, St. 3OW 20.563 6.533 27.096

1.953 7 25.143 76.180 76.180 101.323 56.096

Kinderhulp, St. Internationale 2OW 820.257 62.436 240.976 1.123.669

302.140 27 821.529 275 275 821.804 839.030

Kinderhulp, St. Nationaal Fonds 1MA 1.178.983 639.990 88.142 570.594 2.477.709

580.370 23 1.897.339 1.769.929 41.665 1.811.594 3.708.933 3.522.252

Kinderkampen Delftsche Zwervers, St. 1MA 150 3.756 3.906

486 12 125 3.545 763 554 1.317 4.862 6.925


Bijlagen

BATEN EN KOSTEN EIGEN

per 15 november 2005 collecten mailingacties nalaten- giften en loterijen totaal baten

CBF-Keur / schappen schenkingen prijsvragen eigen

Verklaring donaties en overige fondsen-

Naam instelling van geen contributies eigen acties werving

bezwaar code 1 2 3 4 5 A (1 t/m 5)

FONDSENWERVING OVERIGE INKOMSTEN BESTEDING

kosten B in % van A netto resultaat aandeel aandeel subsidies resultaat overige resultaat totaal besteed aan

fondsen- resultaat eigen gezamenlijke acties van overheden beleggingen baten en overige beschikbaar doelstelling

werving verkopen fondsen- acties derden lasten inkomsten voor

werving

doelstelling

B 6 C (A-B+6) 7 8 9 10 11 D (7 t/m11) C+D

Kinderleed, St.

2OW

18.854 18.854 18.854 16.660

Kinderpostzegels Nederland, St. 3MA 1.335.130 89.105 1.424.235

135.815 10 5.611.709 6.900.129 27.735 134.542 479.860 25.038 667.175 7.567.304 9.450.728

Kindertehuis Soweto, St. 2GE 26.271 26.271

1.912 7 95 24.454 1.190 1.190 25.644 13.500

Kindertehuizen Roemenië, St. Hulp 2MA 11.214 1.971 3.323 16.508

186 1 1.033 17.355 215 215 17.570 16.934

Klara Derks Foundation, St. 2VO 25.117 25.117

25.117 25.117 16.000

KNCV Tuberculosefonds, Ver. 3VO 830.608 197.845 633.965 1.662.418

447.750 27 50 1.214.718 1.319.649 8.525.500 263.939 471.150 10.580.238 11.794.956 11.380.836

Kom Over En Help, St. 2OW 559.222 23.824 1.613.137 2.196.183

189.179 9 1.031 2.008.035 34.560 34.965 69.525 2.077.560 1.904.297

Koninklijk Concertgebouworkest, St. Donateurs 1CU 24.645 526.522 62.294 613.461

71.053 12 542.408 185.855 85.061 270.916 813.324 137.722

Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF), St. 1BL 1.243.000 962.000 2.205.000

359.000 16 1.846.000 899.000 993.000 7.000 1.899.000 3.745.000 3.733.000

Koninklijke Ned. Redding Maatschappij (KNRM), St. 1MA 2.262.000 3.110.000 5.372.000

814.000 15 23.000 4.581.000 4.354.000 34.000 4.388.000 8.969.000 10.565.000

KOVAMO Kledingophaal voor Alg. Med. Onderzoek, St.

1VO

-8.944 -8.944 -37 -37 -8.981

KOZON, St. 2MI 4.520 4.520

1.307 5.827 14.067 14.067 19.894 20.489

Kune Zuva, St. 2OW 21.837 21.837

448 2 21.389 96 96 21.485 16.511

Kuren met Reuma, St. 1VO 1.910 1.910

100 5 3.254 5.064 5.064 6.853

KWF Kankerbestrijding, St. 1VO 9.200.000 15.200.000 28.800.000 6.000.000 59.200.000

12.200.000 21 47.000.000 2.300.000 300.000 6.400.000 9.000.000 56.000.000 56.800.000

88 89

Kyuchi, St. 2OW 73.860 73.860

73.860 1.109 1.109 74.969 55.816

L

Land Ontwikkeling Project Bangladesh, St. 3MA 21.607 58.278 79.885

2.315 3 77.570 15.149 15.149 92.719 81.063

Landelijk Jongeren Project, St. 3MA 7.690 7.690

335 4 7.355 7.355 7.220

Landelijke India Werkgroep 3ME 3.000 20.712 23.712

5.456 23 246 18.502 252.967 2.286 1.913 257.166 275.668 266.828

Landelijke Stichting Rouwbegeleiding 1MA 4.179 4.179

400 10 345.023 348.802 36.304 23.000 59.304 408.106 360.351

Landschap Noord-Holland, St. 1NA 839.000 839.000

71.000 8 -9.000 759.000 1.176.000 7.607.000 59.000 583.000 9.425.000 10.184.000 10.123.000

Landschap Overijssel, St. 1NA 951.063 332.676 1.283.739

56.631 4 2.242 1.229.350 834.430 4.685.599 156.394 1.034.207 6.710.630 7.939.980 6.750.473

Leger des Heils Fondsenwerving, St. 1MA 400.000 3.800.000 7.100.000 3.900.000 15.200.000

2.100.000 14 -100.000 13.000.000 140.600.000 5.900.000 13.600.000 160.100.000 173.100.000 178.600.000

LE Patiënten, Nationale Ver. 3GE 38.616 748 39.364

39.364 47.809 149 1.278 49.236 88.600 88.600

Leprabestrijding, Nederlandse St. voor 2VO 56.513 3.525.219 2.839.029 138.960 6.559.721

1.360.413 21 6.692 5.206.000 1.523.101 1.555.236 648.039 3.726.376 8.932.376 8.503.930

LEPRAzending Nederland, St. 2VO 68.827 447.890 516.717

73.617 14 443.100 4.807 406 4.200 9.413 452.513 422.114

Leven met Kanker, St. 1MA 1.100 38.000 39.100

8.000 20 31.100 3.500 3.500 34.600 34.500

Liliane Fonds, St. 2GE 1.792.915 5.644.671 352.214 7.789.800

1.336.120 17 6.453.680 1.025.500 940.000 402.545 2.368.045 8.821.725 9.892.289

Limburgs Landschap, St. Het 1NA 4.538 397.107 401.645

101.259 25 300.386 1.041.667 7.077.723 267.435 647.695 9.034.520 9.334.906 8.602.886

Limburgse Bedevaarten, St. Organisatie 2KL 1.632 26.142 32.100 59.874

7.200 12 52.674 52.674 52.674

Little Philippines, St. 2OW 4.054 23.687 8.550 36.291

3.215 9 33.076 11.492 11.492 44.568 30.750

Luchtballon, St. De 1GE 9.176 77.810 2.107 89.093

9.530 11 79.563 107.189 11.895 21.764 140.848 220.411 196.923

Lusekelo Zambia, St. 3OW 524 8.606 978 10.108

1.056 10 9.052 107 107 9.159 6.722

Lusulu, St. 1OW 2.865 3.815 6.680

1.309 20 788 6.159 31.151 31.151 37.310 26.549

M

Maag Lever Darm Stichting 1VO 1.310.812 302.347 653.805 46.256 2.313.220

555.984 24 1.757.236 1.305.788 174.046 1.479.834 3.237.070 3.175.348

Maatschappelijke Opvang en Resocialisatie (Limor), St.

1MA

4.769.000 4.769.000 4.769.000 4.100.000

MAF Nederland, St. 2OW 1.478.822 1.478.822

185.323 13 -6.344 1.287.155 368.955 368.955 1.656.110 1.508.291


Bijlagen

BATEN EN KOSTEN EIGEN

per 15 november 2005 collecten mailingacties nalaten- giften en loterijen totaal baten

CBF-Keur / schappen schenkingen prijsvragen eigen

Verklaring donaties en overige fondsen-

Naam instelling van geen contributies eigen acties werving

bezwaar code 1 2 3 4 5 A (1 t/m 5)

FONDSENWERVING OVERIGE INKOMSTEN BESTEDING

kosten B in % van A netto resultaat aandeel aandeel subsidies resultaat overige resultaat totaal besteed aan

fondsen- resultaat eigen gezamenlijke acties van overheden beleggingen baten en overige beschikbaar doelstelling

werving verkopen fondsen- acties derden lasten inkomsten voor

werving

doelstelling

B 6 C (A-B+6) 7 8 9 10 11 D (7 t/m11) C+D

Maha Mata Nederland, St. 2GE 1.305 10.599 1.922 13.826

44 0 13.782 13.782 5.274

Mali, St. 2OW 113.829 113.829

565 0 113.264 53.048 52 53.100 166.364 152.476

Mama Alice, St. 2OW 3.272 3.272

232 7 3.040 3.040 1.817

Mama Cash, St. 3ME 281.169 1.538.056 1.819.225

295.043 16 1.524.182 1.318.295 77.482 32.349 1.428.126 2.952.308 3.380.875

Manege zonder Drempels, St. 1GE 335.287 335.287

3.950 1 331.337 32.133 132.642 164.775 496.112 309.102

Masizakhe, St. 3OW 5.730 5.730

223 4 5.507 5.507 4.267

Medisch Comité Nederland-Vietnam, St. 2OW 350.822 48.713 519.912 42.086 961.533

97.604 10 6.802 870.731 46.703 1.328.053 64.697 1.439.453 2.310.184 1.889.466

Mekong Eye Doctors, St. 2BL 2.898 354.122 357.020

39.843 11 317.177 91.187 6.173 97.360 414.537 282.059

Memisa (merknaam van Cordaid, St.) 2OW 249.000 4.150.000 4.137.000 2.399.000 10.935.000

1.907.000 17 -78.000 8.950.000 907.000 1.092.000 4.719.000 6.718.000 15.668.000 15.229.000

Mens zijn voor de Mensen, St. 2GE 6.853 6.853

1.384 20 9.464 14.933 580 685 1.265 16.198 33.053

Mensen in Nood (merknaam van Cordaid, St.) 2OW 60.000 5.674.000 3.485.000 7.401.000 46.000 16.666.000

2.423.000 15 85.000 14.328.000 7.019.000 7.546.000 -65.000 99.000 14.599.000 28.927.000 26.598.000

Mercy Ships Holland, St. 2OW 779.902 639 780.541

136.587 17 90 644.044 -916 -916 643.128 664.122

Metakids, St. 1VO 96.906 465 97.371

2.564 3 94.807 94.807 17.422

Milieudefensie, Ver. 1MI 13.895 2.244.419 2.258.314

500.504 22 293 1.758.103 1.506.876 2.845.869 276 -12.907 4.340.114 6.098.217 5.941.383

Milieukontakt Oost-Europa, St. 2MI 16.431 16.431

1.700 10 14.731 1.451.154 969 109.366 1.561.489 1.576.220 1.596.437

90 91

Mirjam in Malawi, St. 2OW 37.550 1.483 39.033

1.053 3 37.980 7.918 553 8.471 46.451 44.229

MISSIO (Pauselijke Missiewerken Nederland), St. 3KL 395.040 728.408 739.135 316.969 2.179.552

358.971 16 1.820.581 -50.563 15.418 -35.145 1.785.436 1.848.859

MIVA, St. 2OW 650.248 934.073 720.062 615.403 2.919.786

537.881 18 2.381.905 48.770 48.770 2.430.675 2.518.371

Moments of Joy, St. 2OW 51.393 51.393

3.767 7 47.626 301 301 47.927 52.981

MS Fonds, St. Nationaal 1VO 151.218 151.218

9.544 6 1.611 143.285 8.600 8.600 151.885 145.628

MS Research, St. 1VO 1.532.262 3.217.927 121.555 620.871 5.492.615

378.106 7 5.114.509 608.027 608.027 5.722.536 3.084.275

Mutanyana Weru, St. 2GE 25.504 25.504

77 0 25.427 3.203 122 3.325 28.752 25.000

Muziekinstrumenten Fonds, St. Nationaal 1CU 785.000 236.000 46.000 1.067.000

110.000 10 957.000 45.000 92.000 125.000 262.000 1.219.000 536.000

N

Naijar Fonds, St. Het 1VO 27.875 27.875

1.164 4 26.711 30.532 30.532 57.243 68.457

Nationaal Geschenk Mensenrechten Argentinië, St. 1ME 10.655 10.655

10.655 2.234 2.234 12.889 14.928

Nationaal Kruisleger, St. 1MA 26.447 48.737 75.184

828 1 74.356 3.509 1.950 5.459 79.815 80.100

Nationale Reclasseringsactie, St. 1MA 75.593 75.593

25.605 34 49.988 41.024 41.024 91.013 9.000

Natuur en Milieu, St. 1MI 334.100 334.100

86.202 26 7.098 254.996 2.216.654 4.049.386 45.283 197.502 6.508.825 6.763.821 6.409.631

Natuurmonumenten in Nederland, Ver. tot behoud van 1NA 5.178.000 17.216.000 666.000 23.060.000

3.792.000 16 9.000 19.277.000 17.213.000 40.927.000 11.084.000 10.414.000 79.638.000 98.915.000 96.855.000

Nederland-Batam, St. 2OW 509.557 432.954 942.511

18.267 2 924.244 126.799 10.755 137.554 1.061.798 786.742

Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting 1VO 4.167 275.121 1.285 280.573

35.102 13 245.471 108.558 17.021 125.579 371.050 354.726

Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie 1MA 14.135 1.140 15.275

15.275 32.952 32.952 48.227 48.227

Nes Ammim Nederland, St. 2KL 40.695 37.975 77.919 1.184 157.773

37.588 24 120.185 2.551 -1.962 589 120.774 154.694

Nierstichting Nederland 1VO 4.152.000 5.243.000 3.966.000 120.000 259.000 13.740.000

3.485.000 25 10.255.000 1.197.000 70.000 1.759.000 229.000 3.255.000 13.510.000 16.620.000

Nieuw-Guinea, St. 2OW 8.402 21.812 30.214

814 3 29.400 29.400 17.355

NiZA, St. Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika 3OW 177.805 5.090 251.671 434.566

108.354 25 326.212 7.225.627 63.948 115.660 7.405.235 7.731.447 7.741.156

Noma Stichting, Nederlandse 2VO 96.418 96.418

1.044 1 95.374 2.981 2.981 98.355 90.261

Nomzano Fre School Zuid-Afrika, St. 2OW 2.402 9.895 644 12.941

1.004 8 11.937 176 14.201 315 14.692 26.628 42.606

Noordzee, St. De 1MI 4.892 4.892

1.224 25 3.668 878.553 429 22.352 901.334 905.002 826.250

NOVIB, St. 3OW 1.049.000 20.968.000 22.017.000

4.418.000 20 8.000 17.607.000 3.522.000 17.263.000 108.785.000 984.000 130.554.000 148.161.000 140.638.000


Bijlagen

BATEN EN KOSTEN EIGEN

per 15 november 2005 collecten mailingacties nalaten- giften en loterijen totaal baten

CBF-Keur / schappen schenkingen prijsvragen eigen

Verklaring donaties en overige fondsen-

Naam instelling van geen contributies eigen acties werving

bezwaar code 1 2 3 4 5 A (1 t/m 5)

FONDSENWERVING OVERIGE INKOMSTEN BESTEDING

kosten B in % van A netto resultaat aandeel aandeel subsidies resultaat overige resultaat totaal besteed aan

fondsen- resultaat eigen gezamenlijke acties van overheden beleggingen baten en overige beschikbaar doelstelling

werving verkopen fondsen- acties derden lasten inkomsten voor

werving

doelstelling

B 6 C (A-B+6) 7 8 9 10 11 D (7 t/m11) C+D

O

OMR Ondersteuning Medische Research, St.

1VO

-6.156 -6.156 -37 -37 -6.193

On Wheels, St. 1GE 92.886 28.538 121.424

3.054 3 118.370 118.370 74.633

Ondergrondse Kerk (SDOK), St. De 2KL 36.853 98.907 3.996.639 79.207 4.211.606

192.828 5 4.298 4.023.076 31.503 -1.384 30.119 4.053.195 4.048.867

Ontmoeting, St. 1MA 25.967 928.278 954.245

215.482 23 738.763 2.800 1.020.061 1.022.861 1.761.624 2.102.083

Ontwikkelingshulp Zuid-Azië, St. 2OW 15.727 87.276 103.003

2.334 2 100.670 4.829 4.829 105.499 92.300

Oogfonds Nederland, St. 1BL 403.371 388.893 21.546 813.810

163.801 20 650.009 298.689 298.689 948.698 990.353

Oogzorg Wereldwijd, St. 2BL 225.500 250.600 321.800 797.900

162.700 20 635.200 16.900 121.500 138.400 773.600 833.000

Oost Europa Boskoop, St. 2OW 18.474 1.449 19.923

976 5 282 19.229 452 452 19.681 12.548

Oost Europa Vriezenveen, Werkgroep 2MA 6.816 11.413 746 18.975

933 5 18.042 644 644 18.686 17.645

“Op eigen benen” Zambia, St. 2GE 58.401 58.401

1.210 2 57.191 57.191 18.520

Opala, St. 3OW 5.576 88.803 94.379

2.244 2 92.135 92.135 86.324

Opdat Zij Allen Een Zijn, St. 2MA 40.582 40.582

1.736 4 38.846 38.846 38.846

Open Doors, St. 3KL 1.229.695 393.971 3.818.631 5.442.297

543.435 10 31.213 4.930.075 4.807 26.629 2.266 33.702 4.963.777 4.875.229

Operatie Mobilisatie, St. 2KL 2.166.600 52.002 2.218.602

230.017 10 36.351 2.024.936 13.557 135.040 148.597 2.173.533 2.158.740

92 93

Opkikker, St. De 1MA 572.810 62.332 635.142

119.310 19 515.832 2.908 2.908 518.740 491.896

Orange Babies, St. 2VO 78.223 147.236 225.459

59.176 26 166.283 893 893 167.176 102.751

Oranje Fonds, St. 3MA 26.780 287.482 314.262

30.000 10 284.262 16.268.220 11.845.091 138.506 28.251.817 28.536.079 15.711.155

Oud in Afrika, St. 2OW 10.000 23.474 180 33.654

33.654 33.654 25.442

Oude Groninger Kerken, St. 1CU 1.234.263 159.810 1.394.073

34.015 2 -27.281 1.332.777 855.427 613.120 720.235 2.188.782 3.521.559 2.768.097

Ouderenhulp, St. Nationaal Fonds (wijziging boekjaar)

1MA

Ouders, Kinderen en Kanker, Ver. 1VO 140.350 30.997 171.347

11.065 6 160.282 150.000 2.500 152.500 312.782 346.828

Our Little Roses Nederland, St. Steunfonds 2OW 14.490 71 14.561

557 4 14.004 14.004 9.718

Overijsselse Zieken en Bej. Omroep Kring Almelo, St. 1MA 56.766 5.033 3.014 64.813

8.689 73.502 3.596 3.880 7.476 80.978 79.730

P

Paardrijden Gehandicapten Oost, Ver. 1GE 595 595

100.327 100.922 2.796 970 3.766 104.688 99.571

Pallieter, St. 1VO 274.629 274.629

4.408 2 270.221 4.580 4.580 274.801 274.629

Pandilla Ontwikkelingshulp, St. 2OW 7.633 7.633

56.207 63.840 45.000 45.000 108.840 78.214

Papoea Steunfonds, St. 2OW 7.055 980 8.035

517 6 7.518 7.518 5.150

Papoeajeugd naar school, St. 2OO 3.343 50.903 54.246

12.977 24 515 41.784 11.274 2.156 13.430 55.214 107.777

Papua Cultureel Erfgoed, St. 3CU 9.951 9.951

976 10 8.975 148.000 290 148.290 157.265 126.047

Partnership Foundation, St. 2OW 168.548 168.548

1.914 1 166.634 60.000 60.000 226.634 108.034

Pater Frans Schlooz, St. Hulp-actie 2OW 186.633 186.633

517 0 186.116 186.116 129.493

Pater Peeters, St. Vrienden van 2OW 191.492 21.131 580 213.203

21.548 10 191.655 5.418 5.418 197.073 257.165

Pax Christi Nederland, Vereniging Vredesbeweging 3ME 385.415 385.415

73.054 19 312.361 3.606.077 377.246 3.983.323 4.295.684 4.035.540

Pax Kinderhulp, St. 3MA 80.975 34.438 364.340 479.753

38.124 8 22.551 464.180 4.807 20.716 3.925 29.448 493.628 513.101

Peerke Donders Stichting 2GE 17.110 74.242 8.817 100.169

1.610 2 98.559 221 221 98.780 27.860

People’s Trust Nederland, St. 2SH 8.700 350.617 359.317

24.670 7 334.647 67.741 116.166 1.718 185.625 520.272 505.168

Phelps-Stichting voor Spastici, Dr. W.M. 1GE 1.011.106 29.505 1.040.611

47.536 5 993.075 1.294.670 7.200 1.301.870 2.294.945 409.549


Bijlagen

BATEN EN KOSTEN EIGEN

per 15 november 2005 collecten mailingacties nalaten- giften en loterijen totaal baten

CBF-Keur / schappen schenkingen prijsvragen eigen

Verklaring donaties en overige fondsen-

Naam instelling van geen contributies eigen acties werving

bezwaar code 1 2 3 4 5 A (1 t/m 5)

FONDSENWERVING OVERIGE INKOMSTEN BESTEDING

kosten B in % van A netto resultaat aandeel aandeel subsidies resultaat overige resultaat totaal besteed aan

fondsen- resultaat eigen gezamenlijke acties van overheden beleggingen baten en overige beschikbaar doelstelling

werving verkopen fondsen- acties derden lasten inkomsten voor

werving

doelstelling

B 6 C (A-B+6) 7 8 9 10 11 D (7 t/m11) C+D

Phil Fonds, St. 2GE 61.207 1.909 63.116

2.012 3 61.104 9.350 27.188 36.538 97.642 69.676

Piloten zonder Grenzen, St. 3MA 12.608 12.608

1.022 8 11.586 199 11 210 11.796

Plan Nederland, St. 2OW 2.126.872 47.411.536 34.696 49.573.104

7.680.416 15 41.892.688 2.000.000 26.096.442 385.919 28.482.361 70.375.049 63.744.554

Posttraumatische Dystrofie Patiënten, Ned. Ver. van 1GE 83.087 83.087

83.087 88.333 1.980 8.186 98.499 181.586 179.378

PRESS NOW, St. 2OW 54.921 4.500 59.421

12.795 22 46.626 2.053.885 21.963 2.075.848 2.122.474 1.938.178

Prins Bernhard Cultuurfonds, St. 1CU 1.113.459 274.177 14.566.895 126.227 16.080.758

1.866.328 12 14.214.430 12.197.276 6.754.911 18.952.187 33.166.617 17.853.201

Prins Claus Fonds, St. 2CU 174.717 174.717

36.087 21 138.630 500.000 3.403.352 35.368 3.938.720 4.077.350 4.254.056

Prinses Beatrix Fonds, St. 1GE 1.633.063 676.286 622.721 138.470 3.070.540

648.067 21 2.422.473 1.568.717 1.306.830 414.892 3.290.439 5.712.912 5.101.322

Proefdiervrij, Ver. AVS 1DI 1.034.683 1.003.840 13.695 2.052.218

274.533 13 6.900 1.784.585 13.064 179.884 192.948 1.977.533 1.650.857

Projecten Zuid-Afrika, St. 2OW 36.002 36.002

36.002 37.567 2.600 40.167 76.169 48.344

Projecthulp Yojana, St. 3OW 155.160 5.111 160.271

2.856 2 157.415 1.930 6.848 8.778 166.193 147.382

Ptea Teuk Dong Holland, St. 2VU 61.556 61.556

1.535 2 60.021 449 449 60.470 35.780

Q

Quality of Life Gala, St. The 1VO 1.090.713 1.090.713

255.954 23 834.759 32.853 -4.043 28.810 863.569 840.038

R

94 95

Rajori, St. 2OO 411 2.000 1.000 5.000 89 8.500

300 4 8.200 250 250 8.450 150

Red een Kind, St. 2OW 421.905 5.316.508 5.738.413

113.292 2 5.625.121 29.772 37.298 67.070 5.692.191 6.126.597

Regenboog Inloophuizen, St. De 1MA 105.661 226.690 332.351

55.066 17 277.285 2.574.024 54.001 2.628.025 2.905.310 2.549.914

Regenboogboom, St. De 1VO 114.662 21.700 136.362

12.611 9 37.776 161.527 614 614 162.141 102.159

Reikende Hand, St. De 2KL 1.502 1.502

85 6 1.417 1.417 1.396

Rembrandt, Ver. 1CU 4.160.201 680.899 4.841.100

107.231 2 4.733.869 593.000 753.428 1.346.428 6.080.297 2.260.552

Rena, St. 2VO 77.262 77.262

4.508 6 72.754 12.500 3.440 15.940 88.694 90.041

Respect, St. 2OW 59.289 10.875 70.164

950 1 69.214 777 777 69.992 41.957

Reumafonds, Ver. Nationaal 1VO 3.328.000 2.351.000 4.898.000 1.195.000 101.000 11.873.000

2.325.000 20 77.000 9.625.000 1.189.000 915.000 2.104.000 11.729.000 12.168.000

Revalidatie Fonds, St. Nationaal 1GE 1.011.171 241.050 258.064 1.510.285

361.133 24 1.149.152 1.143.367 210.451 55.336 1.409.154 2.558.306 2.384.519

Richard Krajicek Foundation, St. 1SR 648.214 648.214

95.280 15 25.775 578.709 146.370 5.612 -3.090 148.892 727.601 344.889

Right to Play, St. 3SR 259.862 158.253 418.115

26.851 6 391.264 391.264 240.982

Rijksmuseum Fonds, St. Het 1CU 1.343.768 470.729 1.814.497

121.349 7 1.693.148 620.034 620.034 2.313.182 431.073

Rode Kruis, Ver. Het Nederlandse 3MA 2.261.000 10.212.000 18.083.000 3.516.000 34.072.000

7.249.000 21 26.823.000 7.670.000 4.338.000 15.211.000 1.930.000 1.036.000 30.185.000 57.008.000 53.071.000

Roemeense Kinderhulp, St. 2OW 5.752 102.392 56.912 165.056

8.947 5 156.109 10.000 17.311 2.394 448 30.153 186.262 250.483

Roemenië Hulp De Kempen, St. 2GE 20.760 20.760

2.850 14 17.910 8.500 8.500 26.410 20.085

Rokpa Holland, St. 2OW 42.650 44.984 87.634

4.864 6 1.026 83.796 83.796 81.860

Ronald McDonald Kinderfonds, St. 1VO 200.180 443.119 5.788.777 2.507.365 8.939.441

833.016 9 8.106.425 2.247.300 555.401 2.802.701 10.909.126 10.418.478

Roparun Palliatieve Zorg, St. 1VO 2.148.858 516.127 2.664.985

420.607 16 7.033 2.251.411 86.544 86.544 2.337.955 798.577

Rozalia, St. 2OW 900 13.500 850 15.250

1.600 10 400 14.050 14.050 16.050

Rudolphstichting, Ver. tot Verzorging van Kinderen, De 1MA 908 368.741 369.649

17.713 5 351.936 62.050 180.000 1.997 632.678 876.725 1.228.661 1.393.880

Rupingh, St. 2OW 103.401 103.401

103.401 711 711 104.112 119.804


Bijlagen

BATEN EN KOSTEN EIGEN

per 15 november 2005 collecten mailingacties nalaten- giften en loterijen totaal baten

CBF-Keur / schappen schenkingen prijsvragen eigen

Verklaring donaties en overige fondsen-

Naam instelling van geen contributies eigen acties werving

bezwaar code 1 2 3 4 5 A (1 t/m 5)

FONDSENWERVING OVERIGE INKOMSTEN BESTEDING

kosten B in % van A netto resultaat aandeel aandeel subsidies resultaat overige resultaat totaal besteed aan

fondsen- resultaat eigen gezamenlijke acties van overheden beleggingen baten en overige beschikbaar doelstelling

werving verkopen fondsen- acties derden lasten inkomsten voor

werving

doelstelling

B 6 C (A-B+6) 7 8 9 10 11 D (7 t/m11) C+D

S

Sahelp, St. 2OW 8.094 7.070 15.164

769 5 14.395 7.391 3.913 3.065 2.154 -1.349 15.174 29.569 42.121

Salvatoriaanse Gezinsadoptie, St. 1OW 169.352 169.352

3.894 2 165.457 2.771 2.771 168.229 179.508

Salvatoriaanse Hulpactie, St. 2OW 1.223.483 214.490 1.437.973

178.627 12 213.241 1.472.587 5.989 5.989 1.478.576 1.248.711

Samaritan’s Purse Nederland, St. 2OW 1.281.050 377.378 1.658.428

205.026 12 1.453.402 1.453.402 1.440.663

Samen Verder, regio Eindhoven St. 2OW 119.443 101.785 4.000 225.228

33.480 15 191.748 10.871 4.296 15.167 206.915 209.100

Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorg. VSOP, Ver. v. 1VO 115.628 115.628

4.774 4 110.854 360.398 4.952 23.815 389.165 500.019 604.623

Sanghimala, St. 2OW 5.969 17.203 23.172

19.862 86 3.310 3.310 9.199

Sarvodaya Nederland, St. 3OW 2.275 100 1.021 3.396

45 1 3.351 3.351 901

Save Ethiopian Children, St. 2OW 908 11.523 12.431

317 3 12.114 435 1.354 1.789 13.903 7.925

Save the Children Nederland, St. 2OW 431.185 214.607 1.051.784 1.697.576

287.198 17 1.410.378 518.178 1.993.365 70.547 5.750 2.587.840 3.998.218 3.651.613

SCEER Spinal Cord Europe Education & Research, St. 3GE 17.622 17.622

10.796 61 6.826 484 484 7.310 250

Scholenproject Cambodja “Rotterdam”, St. 2OW 104.318 104.318

418 0 103.900 5.452 110.795 909 117.156 221.056 232.566

Schutse, St. Fondsenwerving 1GE 59.086 239.617 18.773 256.402 87.619 661.497

125.979 19 68.543 604.061 4.898 4.898 608.959

Serviam, St. 2OW 510 7.498 8.008

999 12 7.009 -40 -40 6.969 9.772

96 97

Shishu Niketan, St. 2OW 27.149 27.149

1.335 5 25.814 850 850 26.664 24.426

Simavi, St. 2OW 570.000 1.404.000 838.000 2.812.000

668.000 24 2.144.000 463.000 1.103.000 193.000 1.759.000 3.903.000 6.114.000

Sint Martinus Nederland, St. 2OW 56.434 21.581 78.015

6.028 8 71.987 1.858 1.858 73.845 81.646

Sint Rafael te ‘s-Gravenhage tot Ondersteuning, St. 1MA 4.452 4.452

347 8 4.105 1.383 1.383 5.488 6.650

Sjaak Pach Stichting 1SR 3.862 6.727 1.724 12.313

4.685 38 7.628 169 169 7.797 12.240

Slachtofferhulp, St. Fonds 1SH 1.121.776 1.345.413 2.467.189

581.493 24 351 1.886.047 950.000 123.574 1.073.574 2.959.621 2.700.195

Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam, St. 1MA 23.912 23.912

4.207 18 19.705 391.018 105.350 496.368 516.073 6.781.673

Sociaal Medische Begeleiding Oorlogsgetroffenen, St. 1MA 3.148 3.148

615 20 2.533 24.900 1.167 26.067 28.600 30.858

SOCAS, St. 1GE 5.970 1.007 6.977

340 5 790 7.427 7.427 5.461

Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa, St. 2MA 2.863 2.863

74.852 77.715 11.855 4.445 16.300 94.015 105.065

Solidaridad, St. Interkerkelijke Aktie voor Latijns Amerika 3OW 1.221.447 901.091 167.164 375.774 2.665.476

188.590 7 2.476.886 3.638.309 224.302 42.126 3.904.737 6.381.623 6.150.369

Solyluna, Stichting Oog voor Kinderen 2GE 35.287 35.287

3.504 10 31.783 1.582 695 2.277 34.060 47.686

Sonneheerdt, Ver. voor Slechtzienden en Blinden 1BL 878.880 617.198 1.496.078

248.829 17 1.247.249 13.350 11.589.460 184.806 8.447.664 20.235.280 21.482.529 16.524.622

Sophia, St. Vrienden van het 1VO 387.153 3.600 1.348.960 1.739.713

187.622 11 11.959 1.564.050 16.972 2.013.481 2.030.453 3.594.503 2.766.281

SOS Ontwikkelings Samenwerking, St. 2SH 21.674 4.805 26.479

523 2 25.956 25.956 25.754

SOS, St. Ontwikkeling Sahellanden 2OW 547 547

-69.581 -69.034 4.266 4.266 -64.768 43.180

SOS-Kinderdorpen, St. Nederlandse Vrienden der 3OW 941.249 2.987.488 5.138.043 9.066.780

1.982.185 22 7.084.595 1.013.268 181.608 1.194.876 8.279.471 7.279.161

Spaanse Evangelische Zending, St. 2KL 31.889 296.850 328.739

19.135 6 17.070 326.674 13.077 13.077 339.751 330.130

Spieren voor Spieren, St. 1VO 283.789 129.035 412.824

101.050 24 -13.586 298.188 19.362 19.362 317.550 366.383

Sport Gehandicapten, St. Nationaal Fonds (NFSG) 1GE 866.991 329.810 641.871 245.615 2.084.287

511.044 25 48.202 1.621.445 60.717 60.717 1.682.162 1.559.014

Steun Nederland, Ver. Tot 3MA 2.401 2.401

528 22 1.873 144.169 144.169 146.042 125.215

Steungroep AVD Togo 2OW 2.721 4.145 6.865

225 3 6.640 44 44 6.684 7.843

Stinafo, St. Nationaal Fonds ”Het Gehandicapte Kind” 3GE 1.565.987 73.216 1.639.203

355.347 22 1.283.856 110.502 10.000 -20.660 12.994 112.836 1.396.692 1.517.572


Bijlagen

BATEN EN KOSTEN EIGEN

per 15 november 2005 collecten mailingacties nalaten- giften en loterijen totaal baten

CBF-Keur / schappen schenkingen prijsvragen eigen

Verklaring donaties en overige fondsen-

Naam instelling van geen contributies eigen acties werving

bezwaar code 1 2 3 4 5 A (1 t/m 5)

FONDSENWERVING OVERIGE INKOMSTEN BESTEDING

kosten B in % van A netto resultaat aandeel aandeel subsidies resultaat overige resultaat totaal besteed aan

fondsen- resultaat eigen gezamenlijke acties van overheden beleggingen baten en overige beschikbaar doelstelling

werving verkopen fondsen- acties derden lasten inkomsten voor

werving

doelstelling

B 6 C (A-B+6) 7 8 9 10 11 D (7 t/m11) C+D

Stop Aids Now!, St. 2VO 39.971 33.820 6.212.648 165.541 6.451.980

1.195.318 19 162.158 5.418.820 4.068.800 1.994.756 90.453 453.785 6.607.794 12.026.614 12.061.260

Streven doet Herleven, Ver. Behart. Ontspanning 1MA 16.692 9.140 25.832

25.832 25.832 30.560

Strohalm, St. Aktie 2OW 5.250 73.279 362 78.891

10.415 13 2.348 70.824 156 1.182.523 4.582 57.704 1.244.965 1.315.789 1.257.275

Support Group Luanda/Jinja, St. 2OW 5.088 111.229 116.317

1.451 1 114.866 2.580 2.580 117.446 93.074

Suwa Setha Nederland, St. 2OW 19.052 2.700 21.752

387 2 317 21.682 2.590 40 2.630 24.312 19.500

Sviatoslav, St. 3OW 149.619 149.619

3.014 2 597 147.202 147.202 126.345

Switzar’s Jeugdwerk Brasil, St. 2OW 14.430 151.837 166.267

14.246 9 152.021 19.401 19.401 171.422 125.080

T

TALENT St. Peter van Tilburg Fonds 2OW 26.283 26.283

1.729 7 35 24.589 1.849 1.925 3.774 28.363 28.784

Tanzania Stichting Tilburg 2OW 3.506 3.941 40.000 740 48.187

7.385 55.572 1.500 1.500 57.072 57.072

TEAR fund Nederland, St. 3OW 15.518 721.635 216.220 1.554.056 2.507.429

347.853 14 238 2.159.814 922.004 281.668 862.569 59.573 139.546 2.265.360 4.425.174 4.267.235

Terre des Hommes, St. 2OW 1.217.068 2.072.792 4.613.483 114.975 8.018.318

1.080.474 13 485.888 7.423.732 1.127.058 2.500.000 5.486.937 697.100 -297 9.810.798 17.234.530 16.705.794

Tesselhuus en Texel-Vakantie Gehandicapten, St. 1GE 139.118 139.118

8.279 6 130.839 5.887 5.887 136.726 85.491

Thembalethu Nederland, St. 1MA 8.188 8.188

70 1 8.117 8.117

Thomas Stichting voor Jongeren 3OW 38.329 38.329

1.673 4 36.657 4.500 4.266 8.766 45.423 17.108

98 99

Tibet naar School, St. 2OO 55.541 55.541

55.541 3.479 3.479 59.019 34.914

Tibetanen, St. Hulp aan 2VU 10.332 112.193 122.525

1.165 1 205 121.565 5.074 8.593 712 14.379 135.944 132.316

Tibet-Fonds ‘Dolma’, St. 2VU 82.884 82.884

1.991 2 80.893 17 17 80.909 80.909

Tileng, St. 2OW 12.042 457 12.499

149 1 12.350 18 18 12.368 20.076

Time to turn, St. 1ME 1.893 1.293 3.186

-351 2.835 6.840 24.411 31.251 34.086 34.086

Tio Loiro, St. 1OW 29.978 29.978

1.612 5 28.366 117.078 2 117.080 145.446 136.863

To Be Worldwide 2OW 20.158 20.158

1.000 5 19.158 19.158 13.693

Trombosestichting Nederland 1VO 117.600 1.261.445 64.992 1.444.037

259.443 18 1.184.594 92.436 46.826 139.262 1.323.856 1.697.047

U

UAF, St. voor Vluchteling-Studenten 1ME 54.982 343.354 1.644.081 2.042.417

275.395 13 986 1.768.008 28.371 500.000 1.324.552 -9.416 154.053 1.997.560 3.765.568 3.821.335

Undugu Vriendenkring Nederland, Ver. 2OW 45.919 39.771 85.689

1.961 2 225 83.954 2.342 1.035 3.377 87.331 33.672

UNESCO Centrum Nederland, St. 3OW 81.760 81.760

20.798 25 60.962 40.410 30.783 71.193 132.155 280.938

UNICEF, St. Nederlands Comité 2OW 5.886.728 2.636.545 23.529.205 32.052.478

6.064.436 19 3.909.614 29.897.656 2.196.823 16.952.657 450.613 19.600.093 49.497.749 50.419.051

United Hope Foundation, St. 2OW 18.661 18.661

43 0 18.618 18.618 8.466

Utrechts Landschap, St. Het 1NA 270.467 545.295 86.800 902.562

174.218 19 19.043 747.387 1.041.667 6.043.899 289.833 1.821.536 9.196.935 9.944.322 9.477.990

V

Vajra, St. 2OW 53.200 34.000 87.200

1.100 1 86.100 27.700 800 28.500 114.600 113.900

Van Lohuizen Syndroom (CMTC), Ver. mensen met het 3VO 2.132 2.132

2.132 8.952 8.952 11.084 11.389

Vanderes, St. 1VO 30.000 30.000

30.000 352.884 352.884 382.884 956.794

Vastenaktie (merknaam van Cordaid, St.) 2OW 1.667.000 3.117.000 19.000 2.050.000 6.853.000

1.198.000 17 13.000 5.668.000 5.668.000 6.882.000

Verre Naasten, St. De 2OW 292.048 2.199.624 2.491.672

146.366 6 34.199 2.379.505 577.659 160.000 26.454 59.490 823.603 3.203.108 2.885.005

Very Special Arts Nederland, St. 1CU 107.389 107.389

5.045 5 1.196 103.540 20.447 14.885 1.078 84.959 121.369 224.909 255.531

Verzetsmuseum Amsterdam, St. 1MA 499.624 499.624

12.638 512.262 225.600 21.842 644.258 891.700 1.403.962 933.346

Villa Pardoes, St. Fondswerving 1MA 2.188.736 2.188.736

167.816 8 56.614 2.077.534 84.268 13.850 98.118 2.175.652 634.615


Bijlagen

BATEN EN KOSTEN EIGEN

per 15 november 2005 collecten mailingacties nalaten- giften en loterijen totaal baten

CBF-Keur / schappen schenkingen prijsvragen eigen

Verklaring donaties en overige fondsen-

Naam instelling van geen contributies eigen acties werving

bezwaar code 1 2 3 4 5 A (1 t/m 5)

FONDSENWERVING OVERIGE INKOMSTEN BESTEDING

kosten B in % van A netto resultaat aandeel aandeel subsidies resultaat overige resultaat totaal besteed aan

fondsen- resultaat eigen gezamenlijke acties van overheden beleggingen baten en overige beschikbaar doelstelling

werving verkopen fondsen- acties derden lasten inkomsten voor

werving

doelstelling

B 6 C (A-B+6) 7 8 9 10 11 D (7 t/m11) C+D

Viseu De Sus, St. 2VO 8.620 8.620

320 4 8.300 8.300 8.300

Vlinderstichting 1NA 159.232 159.232

65.740 41 10.092 103.584 1.353.567 1.353.567 1.457.151 1.424.531

Vluchteling, St. 2VU 3.912.504 335.976 234.893 4.483.373

836.086 19 3.647.287 1.516.132 3.712.500 1.486.844 136.671 6.852.147 10.499.434 10.016.536

VluchtelingenWerk Nederland, Ver. 1VU 2.426.000 2.426.000

435.000 18 1.991.000 12.616.000 33.619.000 257.000 2.577.000 49.069.000 51.060.000 50.649.000

Vogelbescherming, Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels 3NA 329.588 1.105.351 3.027.664 4.462.603

832.454 19 9.498 3.639.647 2.037.231 708.920 173.447 171.525 3.091.123 6.730.770 6.089.805

Voorkom, St. 1MA 22.653 239.131 81.604 343.388

2.422 1 2.815 343.781 49.619 1.141 50.760 394.541 347.755

Vrede Hulp Midden-Oosten, St. 2MA 20 20

3.535 3.555 3.555

Vreugdezaaiers Nederland, St. de 2OW 1.242 1.242

121 10 1.121 1.121 897

Vrienden Maaszicht, St. 1MA 292.321 292.321

67.934 23 5.401 229.788 229.788 229.788

Vrienden v.h. Kinderoncologisch Centrum Nijmegen, St. 1VO 58.346 58.346

4.987 9 53.359 12.900 12.900 66.259 8.806

Vrienden van ARIE, St. 2GE 105.566 19.879 125.445

718 1 124.727 -416 -416 124.311 99.879

Vrienden van de Bijbel, St. 1KL 11.972 11.972

163 1 11.809 1.867 139 2.006 13.815 5.000

Vrienden van de Trappenberg, St. 1GE 13.160 13.160

915 7 12.245 1.353 1.353 13.598 21.475

Vrienden van EFO, St. 2OW 11.467 3.200 14.667

1.534 10 13.133 13.133 6.450

100

Vrienden van Filharmonisch Orkest Rotterdam, Ver. 1CU 178.000 1.000 179.000

Vrienden van het Indisch Huis, St. 1MA 8.257 8.257

26.000 15 6.000 159.000 18.000 2.000 20.000 179.000 159.000

5.527 67 2.730 528 528 3.258

101

Vrienden van het Parelhuis, St. 2VO 5.994 23.400 1.294 30.688

79 0 30.609 30.609 5.084

Vrienden van Leekerweide, St. 1GE 2.706 40.674 43.380

1.285 44.665 1.813 3.250 5.063 49.728 20.066

Vrienden van Neve Shalom/Wahat Al-Salam, St. 2ME 55.824 4.772 60.596

4.521 7 398 56.473 679 679 57.152 56.042

Vrienden van St. Mary’s, St. 2VO 6.765 6.000 12.765

159 1 12.606 1.582 1.756 3.338 15.944 42.640

Vrienden van Titus Brandsma, St. 1KL 20.624 42.151 62.775

9.881 16 52.894 3.498 3.498 56.392 9.978

Vriendenkring Nederland, St. 2OW 76.470 209.338 285.808

26.728 9 259.080 5.639 5.639 264.719 223.093

Vrijwillig Levenseinde (NVVE), Ned. Ver. voor een 1ME 109.690 1.692.230 158.266 1.960.186

191.010 10 17.865 1.787.041 107.658 107.658 1.894.699 1.650.857

Vrolijkheid, Nationale St. ter Bevordering van 1CU 57.222 57.222

12.143 21 45.079 603.019 116 603.135 648.214 628.324

Vrouwenopvang Amsterdam, St. 1MA 710.438 710.438

37.056 5 673.382 4.947.843 17.031 447.343 5.412.217 6.085.599 6.663.636

Vrouwenpastoraat Sexualiteit en Geweld 1MA 9.843 2.270 12.113

12.113 53.349 15.345 68.694 80.807 75.195

VSO Nederland, St. 2OW 399.973 1.362.049 6.842 1.768.864

243.447 14 1.525.417 708.298 12.550 657.422 1.378.270 2.903.687 2.906.628

VU Medisch Centrum Fonds, St. 1VO 306.995 306.995

5.115 2 301.880 1.243 1.243 303.123 99.445

W

Waddenvereniging 1NA 100.195 114.345 1.095.931 1.310.471

185.985 14 -30.053 1.094.433 46.198 1.500.000 152.971 34.252 -704.733 1.028.688 2.123.121 1.998.878

Wakker Dier, St. 1DI 90.293 453.028 543.321

64.864 12 12.431 490.888 5.495 5.217 10.712 501.600 366.363

Wamas, St. 2OW 9.559 9.559

487 5 9.073 9.073 10.000

Wandafonds, St. Hulp aan Poolse Spastische Kinderen 2GE 28.965 28.965

780 3 28.185 19.800 19.800 47.985 75.479

War Child, St. 2SH 4.282.896 4.282.896

390.081 9 3.892.815 1.008.883 627.584 133.136 1.769.603 5.662.418 5.714.078

War Trauma Foundation, St. 3SH 498.124 498.124

63.311 13 434.813 -11.703 -11.703 423.110 317.550

Weeraba, St. 2OW 56.333 1.741 58.074

4.202 7 53.872 588 -512 76 53.948 22.131

Wees- en Ziekenhuis Puduthurai India, St. 2OW 7.909 3.796 11.705

7.900 19.605 19.605 25.949

Weeskinderen Kenia, St. 2OW 107.987 107.987

3.802 4 454 104.639 47.090 1.001 48.091 152.730 144.536

Wemos, St. 3OW 39.459 39.459

2.346 6 37.113 104.761 1.625.105 1.729.866 1.766.979 1.718.510


Bijlagen

BATEN EN KOSTEN EIGEN

per 15 november 2005 collecten mailingacties nalaten- giften en loterijen totaal baten

CBF-Keur / schappen schenkingen prijsvragen eigen

Verklaring donaties en overige fondsen-

Naam instelling van geen contributies eigen acties werving

bezwaar code 1 2 3 4 5 A (1 t/m 5)

FONDSENWERVING OVERIGE INKOMSTEN BESTEDING

kosten B in % van A netto resultaat aandeel aandeel subsidies resultaat overige resultaat totaal besteed aan

fondsen- resultaat eigen gezamenlijke acties van overheden beleggingen baten en overige beschikbaar doelstelling

werving verkopen fondsen- acties derden lasten inkomsten voor

werving

doelstelling

B 6 C (A-B+6) 7 8 9 10 11 D (7 t/m11) C+D

Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL), St. 1VO 2.725.415 1.174.090 3.899.505

769.993 20 3.129.512 3.055 10.892 13.947 3.143.459 3.091.240

Wereld Natuur Fonds-Nederland, St. Het 3NA 2.521.000 5.131.000 19.783.000 8.000 27.443.000

4.775.000 17 -75.000 22.593.000 18.493.000 989.000 1.724.000 239.000 21.445.000 44.038.000 41.926.000

WereldOuders, St. 2MA 384.573 1.257.699 53.356 1.695.628

151.599 9 1.770 1.545.799 1.545.799 997.183

Wereldkinderen, Ver. voor Kinderwelzijn 2OW 50.000 74.000 1.856.000 1.980.000

176.000 9 4.000 1.808.000 6.323.000 6.323.000 8.131.000 7.367.000

Wereldwinkel Partners, St. 1OW 18.044 18.044

3.234 18 14.810 11.130 11.130 25.940 19.290

Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen, St. 3OW 23.710 23.710

1.765 7 866 22.811 14.576 557 15.133 37.944 35.761

Werkgroep Urgenta, St. 2VO 21.336 21.336

21.336 107 107 21.443 16.977

Werkgroep Zuid-Afrika Zoetermeer, St. 2OW 1.109 1.109

321 29 356 1.144 34 34 1.178 2.500

Wiegedood, St. 1VO 11.988 11.988

95 1 965 12.858 1.569 1.569 14.427 16.141

Wilde Ganzen/IKON, St. 2OW 450.922 2.456.302 6.977.693 9.884.917

905.480 9 8.979.437 6.876 2.800.000 629.174 3.436.050 12.415.487 12.689.621

Wings of Hope, St. 2SH 232.700 232.700

31.824 14 200.876 200.876 131.163

Woord en Daad, St. Reformatorische Hulpaktie 2OW 220.263 611.649 13.865.206 14.697.118

810.905 6 46.234 13.932.447 186.633 4.100.388 152.228 4.439.249 18.371.696 16.879.907

World Population Foundation, St. 2OW 64.184 64.184

5.655 9 58.529 404.522 515.000 3.171.534 7.978 4.099.034 4.157.563 3.769.417

World Servants Europe, St. 2OW 51.645 1.702.725 1.754.370

94.882 5 -2.708 1.656.780 202.050 36.208 238.258 1.895.038 1.794.677

102

World Vision Nederland, St. 2OW 240.847 1.615.072 670.941 2.526.860

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland, Ver. 2KL 2.444.072 2.444.072

352.844 14 2.174.016 38.145 231.816 3.112.553 32.866 3.415.380 5.589.396 5.615.846

81.828 3 -2.465 2.359.779 47.500 2.110 49.610 2.409.389 2.346.856

103

X

XminY Solidariteitsfonds, St. 3OW 373.137 373.137

30.907 8 342.230 61.214 15.608 76.822 419.052 421.036

Y

Youth for Christ Nederland, St. 1KL 23.365 538.410 59.061 673.149 1.293.985

251.346 19 -15.708 1.026.931 303.851 303.851 1.330.782 1.290.050

Z

Zeehondencrèche Pieterburen, St. 1MI 23.506 573.040 841.431 1.437.977

309.987 22 41.835 1.169.825 159.290 159.290 1.329.115 1.123.285

Zeeuwse Landschap, St. Het 1NA 378.000 210.000 588.000

36.000 6 4.000 556.000 1.213.000 3.367.000 130.000 393.000 5.103.000 5.659.000 4.937.000

Zeister Zendingsgenootschap, Ver. 3KL 207.630 1.456.379 1.664.009

351.936 21 -3.795 1.308.278 334.593 250.226 -7.894 576.925 1.885.203 2.315.311

Zending over Grenzen, St. 2OW 5.242 2.268.697 284.694 2.147.821 4.706.454

922.027 20 97.553 3.881.980 9.592 9.592 3.891.572 3.887.576

Ziburys, St. Vrienden van 3OW 35.835 35.835

2.352 7 33.483 1.582 1.582 35.065 38.785

Zinloos Geweld, Landelijke St. Tegen 1MA 2.725 625.694 628.419

19.151 3 88.037 697.305 103.000 178.431 281.431 978.736 890.173

ZOA-Vluchtelingenzorg, St. 2VU 981.339 937.083 108.373 3.154.808 5.181.603

793.671 15 9.812 4.397.744 1.613.289 11.826.807 17.941 -125.334 13.332.703 17.730.447 17.233.970

Zonnebloem, Nationale Ver. de 1GE 1.472.000 863.000 11.812.000 2.881.000 17.028.000

3.110.000 18 389.000 14.307.000 484.000 2.082.000 2.000 2.568.000 16.875.000 13.492.000

Zuid-Hollands Landschap, St. Het 1NA 29.300 947.300 29.600 1.006.200

258.400 26 11.900 759.700 1.041.700 3.079.300 99.100 1.535.200 5.755.300 6.515.000 4.800.300

Zusters Augustinessen van Sint Monica, St. 1MA 286.441 286.441

286.441 286.441 286.441

Zutphen steunt Nicaragua, St. 2OW 2.000 264 4.000 6.264

340 5 200 6.124 18.000 1.000 19.000 25.124 21.580

Zwerfjongeren Nederland, St. 1MA 17.002 56.871 73.873

11.450 15 62.423 50.000 5.404 29.371 84.775 147.198 201.141

Eindtotaal 213 54 55.743.311 111.717.929 188.635.540 548.661.373 30.009.793 934.767.946

149.179.554 15,96 14.213.116 799.801.508 33.512.658 243.084.906 863.790.822 99.363.584 90.049.767 1.329.801.736 2.129.603.245 2.034.481.765


Bijlagen

Bijlage 2. Resultaat van gezamenlijke hulpacties vanaf 1987

Actie

Afrika Nu Help Bangladesh Noodhulp Armenië Ethiopië

Sudan

Orkanen

104

20-11-1987 13-08-1988 07-09-1988 01-11-1988 12-12-1988 28-11-1989

financiële verslagperiode t/m t/m t/m t/m t/m t/m

(in duizenden euro's) 14-08-1988 31-12-1988 28-02-1989 31-12-1988 30-09-1989 30-06-1990

Baten:

Giften 23.383 2.512 4.993 74 3.968 8.276

Bijdrage overheden 53 - - - - -

Bijdrage St. Doen - - - - - -

Bijdrage Nationale Postcode Loterij - - - - - -

Rente 38 5 - - 34 -

Totale baten 23.474 2.517 4.993 74 4.002 8.276

Kosten 416 50 120 24 26 202

Beschikbaar voor het doel v.d. actie 23.058 2.467 4.873 50 3.976 8.074

Verdeling:

NOVIB, St. 4.381 246 1.024 10 - 1.316

Kerkinactie (SOH), St. 4.381 469 1.023 10 795 1.316

Cordaid, St. - - - - - -

Mensen in Nood

(merknaam van Cordaid, St.) 4.381 493 1.023 10 795 1.316

Rode Kruis, Ver. Het Nederlandse 4.381 543 1.023 10 1.841 1.316

UNICEF, St. Nederlands Comité 2.075 247 487 5 - 702

Terre des Hommes Nederland, St. 1.153 - 195 1 - 388

Artsen zonder Grenzen, Ver. 1.153 407 - 3 545 541

TEAR fund Nederland, St. 1.153 - - - - 315

Memisa

(merknaam van Cordaid, St.) - - 98 1 - 541

Vluchteling, St. - 62 - - - 323

Rampenfonds - - - - - -

Stedenbanden Ned.-Nicaragua - - - - - -

Plan Nederland, St. - - - - - -

Diversen - - - - - -

Totaal 23.058 2.467 4.873 50 3.976 8.074


Roemenië Aardbeving Golfcrisis Afrika Help Help

Iran voortgez. sterft slachtoffers slachtoffers

Actie door het van de Golfoorlog burger-

Rode Kruis honger in Irak oorlog

in Irak

23-12-1989 21-06-1990 28-08-1990 06-12-1990 29-01-1991 05-04-1991

financiële verslagperiode t/m t/m t/m t/m t/m t/m

(in duizenden euro's) 29-04-1991 31-10-1990 30-10-1990 21-05-1991 05-04-1991 31-07-1991

Baten:

Giften 13.132 2.569 42 11.759 365 5.089

Bijdrage overheden - - - 5.639 - -

Bijdrage St. Doen - - - - - 499

Bijdrage Nationale Postcode Loterij - - - - - -

Rente 81 7 - - - -

Totale baten 13.213 2.576 42 17.398 365 5.588

Kosten 1.526 69 - 269 122 179

Beschikbaar voor het doel v.d. actie 11.687 2.507 42 17.129 243 5.409

105

Verdeling:

NOVIB, St. - - - 2.792 - -

Kerkinactie (SOH), St. 1.729 45 - 2.792 - 541

Cordaid, St. - - - - - -

Mensen in Nood

(merknaam van Cordaid, St.) 1.729 205 - 2.792 - 541

Rode Kruis, Ver. Het Nederlandse 4.047 1.117 42 2.792 83 1.461

UNICEF, St. Nederlands Comité 1.087 630 - 1.490 51 811

Terre des Hommes Nederland, St. 967 - - 822 4 270

Artsen zonder Grenzen, Ver. 2.114 426 - 1.148 39 649

TEAR fund Nederland, St. - - - 668 3 216

Memisa

(merknaam van Cordaid, St.) - 84 - 1.148 5 379

Vluchteling, St. - - - 514 58 541

Rampenfonds - - - - - -

Stedenbanden Ned.-Nicaragua - - - - - -

Plan Nederland, St. - - - - - -

Diversen 14 - - 171 - -

Totaal 11.687 2.507 42 17.129 243 5.409


Bijlagen

Resultaat van gezamenlijke hulpacties vanaf 1987 (Vervolg)

Bangladesh Actie Joegoslavië Bescher- India Watersnood

voor en Somalië ming en geschokt aktie

Actie Afrika dekens voor Nat. Ram.

Bosnië

fonds

106

02-05-1991 14-06-1992 06-12-1992 13-12-1993 04-10-1993 27-12-1993

financiële verslagperiode t/m t/m t/m t/m t/m t/m

(in duizenden euro's) 31-07-1991 31-12-1992 31-08-1993 01-03-1994 31-01-1994 29-04-1994

Baten:

Giften 6.570 5.293 6.769 6.197 935 12.453

Bijdrage overheden - 12.479 2.723 2.950 454 16.527

Bijdrage St. Doen - 681 - - 454 454

Bijdrage Nationale Postcode Loterij - - - - - -

Rente - 33 2 - 1 -

Totale baten 6.570 18.486 9.494 9.147 1.844 29.434

Kosten 112 255 172 193 104 140

Beschikbaar voor het doel v.d. actie 6.458 18.231 9.322 8.954 1.740 29.294

Verdeling:

NOVIB, St. 1.182 3.008 806 - 277 -

Kerkinactie (SOH), St. 1.182 3.008 1.813 1.703 277 -

Cordaid, St. - - - - - -

Mensen in Nood

(merknaam van Cordaid, St.) 1.182 3.008 1.813 1.813 295 -

Rode Kruis, Ver. Het Nederlandse 1.182 3.008 1.814 1.579 314 -

UNICEF, St. Nederlands Comité 626 1.586 960 1.059 211 -

Terre des Hommes Nederland, St. 342 875 - - 68 -

Artsen zonder Grenzen, Ver. - 1.240 748 1.059 68 -

TEAR fund Nederland, St. 278 711 191 244 77 -

Memisa

(merknaam van Cordaid, St.) 484 1.240 748 765 153 -

Vluchteling, St. - 547 429 495 - -

Rampenfonds - - - - - 29.294

Stedenbanden Ned.-Nicaragua - - - - - -

Plan Nederland, St. - - - - - -

Diversen - - - 237 - -

Totaal 6.458 18.231 9.322 8.954 1.740 29.294


Nat. Actie Watersnood Watersnood Soedan Steun Nat. Actie

Rwanda actie Oost-Europa sterft van Bangladesh Midden-

Actie Nat. Ram. de Honger in de strijd Amerika

fonds

tegen het

water

14-05-1994 01-02-1995 22-07-1997 16-04-1998 15-09-1998 12-11-1998

financiële verslagperiode t/m t/m t/m t/m t/m t/m

(in duizenden euro's) 31-12-1994 24-05-1995 31-12-1997 31-12-1998 31-01-1999 31-03-1999

Baten:

Giften 35.817 36.756 3.486 5.451 495 27.531

Bijdrage overheden - - - 2.145 454 9.213

Bijdrage St. Doen - 681 - 454 - 454

Bijdrage Nationale Postcode Loterij - - - - - -

Rente 50 681 8 14 1 22

Totale baten 35.867 38.118 3.494 8.064 950 37.220

Kosten 784 908 100 237 125 734

Beschikbaar voor het doel v.d. actie 35.083 37.210 3.394 7.827 825 36.486

107

Verdeling:

NOVIB, St. 4.926 - - 1.069 114 4.541

Kerkinactie (SOH), St. 4.246 - 903 1.089 116 4.627

Cordaid, St. - - - - - -

Mensen in Nood

(merknaam van Cordaid, St.) 4.551 - 953 1.149 122 4.882

Rode Kruis, Ver. Het Nederlandse 5.651 - 1.020 1.230 131 5.228

UNICEF, St. Nederlands Comité 4.032 - - 568 86 3.426

Terre des Hommes Nederland, St. 1.466 - - 403 43 1.715

Artsen zonder Grenzen, Ver. 4.599 - - 1.048 112 4.451

TEAR fund Nederland, St. 1.176 - - 323 34 1.370

Memisa

(merknaam van Cordaid, St.) 3.260 - 518 625 67 2.657

Vluchteling, St. 1.176 - - 323 - -

Rampenfonds - 37.210 - - - -

Stedenbanden Ned.-Nicaragua - - - - - 3.362

Plan Nederland, St. - - - - - 227

Diversen - - - - - -

Totaal 35.083 37.210 3.394 7.827 825 36.486


Bijlagen

Resultaat van gezamenlijke hulpacties vanaf 1987 (Vervolg)

108

Nat. Actie Nat. Actie Nat. Actie Nat. Actie Nat. Actie Nat. Actie

Vluchtelingen Help Help Help Aardbeving voor

Actie Kosovo Slachtoffers Slachtoffers Slachtoffers India Afghanistan

Aardbeving Watersnood Watersnood

Turkije India Mozambique

01-04-1999 19-08-1999 19-11-1999 28-02-2000 29-01-2001 30-10-2001

financiële verslagperiode t/m t/m t/m t/m t/m t/m

(in duizenden euro's) 31-03-2000 31-03-2000 25-02-2000 31-12-2000 12-04-2001 31-01-2002

Baten:

Giften 50.503 27.738 192 10.509 9.515 3.182

Bijdrage overheden 908 2.269 - - - -

Bijdrage St. Doen 454 454 454 340 - 454

Bijdrage Nationale Postcode Loterij - - - - - -

Rente 50 23 2 19 - -

Totale baten 51.915 30.484 648 10.868 9.515 3.636

Kosten 1.055 701 48 526 264 202

Beschikbaar voor het doel v.d. actie 50.860 29.783 600 10.342 9.251 3.434

Verdeling:

NOVIB, St. 6.116 1.596 96 1.650 1.330 455

Kerkinactie (SOH), St. 6.625 5.876 98 1.683 1.354 464

Cordaid, St. - - - - - -

Mensen in Nood

(merknaam van Cordaid, St.) 7.007 6.204 103 1.776 1.429 489

Rode Kruis, Ver. Het Nederlandse 7.771 6.636 110 1.900 1.530 524

UNICEF, St. Nederlands Comité 4.892 4.354 72 1.246 1.003 343

Terre des Hommes Nederland, St. 2.497 - 36 623 501 172

Artsen zonder Grenzen, Ver. 4.995 - - - 925 447

TEAR fund Nederland, St. 1.988 1.772 29 498 402 137

Memisa

(merknaam van Cordaid, St.) 3.873 3.345 56 966 777 266

Vluchteling, St. 5.096 - - - - 137

Rampenfonds - - - - - -

Stedenbanden Ned.-Nicaragua - - - - - -

Plan Nederland, St. - - - - - -

Diversen - - - - - -

Totaal 50.860 29.783 600 10.342 9.251 3.434


Nat. Actie Nat. Actie Nat. Actie Nat. Actie

Honger in Help Help Help de

Actie Zuidelijk de mensen slachtoffers slachtoffers

Afrika in Irak aardbeving in Darfur

Iran

30-07-2002 16-04-2003 30-12-2003 06-07-2004

financiële verslagperiode t/m t/m t/m t/m

(in duizenden euro's) 28-11-2003 31-12-2003 30-06-2004 24-12-2004

Baten:

Giften 7.625 702 8583 3.967

Bijdrage overheden 5.000 - - 5.000

Bijdrage St. Doen - - - -

Bijdrage Nationale Postcode Loterij - - - 3.000

Rente 10 3 5 8

Totale baten 12.635 705 8.588 11.975

Kosten 375 125 271 542

Beschikbaar voor het doel v.d. actie 12.260 580 8.317 11.433

109

Verdeling:

NOVIB, St. 1.456 55 100 1.051

Kerkinactie (SOH), St. 1.877 69 1.011 1.406

Cordaid, St. 2.539 96 1.372 1.909

Mensen in Nood

(merknaam van Cordaid, St.) - - - -

Rode Kruis, Ver. Het Nederlandse 2.126 81 3.287 1.521

UNICEF, St. Nederlands Comité 1.496 58 1.068 1.132

Terre des Hommes Nederland, St. 907 35 468 652

Artsen zonder Grenzen, Ver. - 116 - 2.356

TEAR fund Nederland, St. 749 29 386 537

Memisa

(merknaam van Cordaid, St.) - - - -

Vluchteling, St. 1.110 41 625 869

Rampenfonds - - - -

Stedenbanden Ned.-Nicaragua - - - -

Plan Nederland, St. - - - -

Diversen - - - -

Totaal 12.260 580 8.317 11.433


Bijlagen

Bijlage 3. Kansspelbegunstigden

Uit de kansspelen kwamen de onderstaande bedragen beschikbaar voor de volgende instellingen:

(in duizenden euro’s) 2001 2002 2003 2004

110

NOC*NSF 37.985 40.719 43.204 45.269

Doen, St. 27.596 30.693 52.378 36.013

Natuurmonumenten in Nederland, Ver. tot Behoud van 13.613 24.382 13.613 22.603

NOVIB, St. 16.494 16.180 15.062 17.321

Prins Bernhard Cultuurfonds, St. 12.313 14.304 15.761 16.479

Oranje Fonds, St. 13.429 14.465 15.936 16.279

Landschappen, De, St. Unie van Provinciale Landschappen 11.345 12.500 15.750 15.900

Wereld Natuur Fonds-Nederland, St. Het 17.379 16.180 17.952 15.323

UNICEF, St. Nederlands Comité 17.265 16.180 16.692 15.321

Artsen zonder Grenzen, Ver. 14.996 18.193 15.060 15.293

VluchtelingenWerk Nederland, Ver. 12.274 13.457 13.060 12.616

Skanfonds, St. 6.265 6.708 7.425 7.773

Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers, St. Fondsenwerving 5.614 6.011 6.654 6.985

Humanitas, Ver. 6.123 6.878 8.713 6.597

Stop Aids Now!, St. 908 1.000 4.069 5.905

Terre des Hommes Nederland, St. 7.501 6.538 6.646 4.815

4 Rijksmusea 4.801 6.485 6.541 4.508

Rode Kruis, Ver. Het Nederlandse 3.630 5.000 5.500 4.248

Amnesty International, Afd. Nederland, Ver. 3.630 4.000 5.890 4.025

Cultuurbegunstigden, St. 3.920

Greenpeace Nederland, St. 2.269 2.500 2.502 3.702

Plan Nederland, St. 1.815 2.000 2.000 3.041

SHO Samenwerkende hulporganisaties 3.000

IUCN, St. Nederlands Comité voor 908 1.000 1.500 2.949

Vluchteling, St. 2.269 2.500 4.713 2.863

Memisa (merknaam van Cordaid, St.) 500 2.791

Mensen in Nood (merknaam van Cordaid, St.) 2.269 4.411 2.500 2.539

Landschapsbeheer Nederland, St. 2.269 2.500 2.500 2.500

Provinciale Milieufederaties, St. Fonds de 2.269 2.500 2.500 2.500

Save the Children Nederland, St. 508 507 2.454

Diverse Cultuurbegunstigden 2.229

Vogelbescherming, Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels 1.815 2.000 2.000 2.037

Dierenbescherming, Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren 1.815 2.000 2.000 2.000

Eredivisie t.b.v. jeugdopleidingen 2.000

Natuur en Milieu, St. 1.815 2.000 2.000 2.000

Prins Claus Fonds, St. 454 500 500 2.000

Nabuur, St. 1.800

Actie Pepernoot (Kinderhulp, St. Nationaal Fonds) 915 1.158 1.335 1.743

Fondsenpromoties (uitkeringen aan diverse instellingen), St. 1.012 1.374 828 1.590

IVN, Ver. voor Natuur- en Milieueducatie 1.361 1.500 1.500 1.500

Leprabestrijding, Nederlandse St. voor 1.361 1.500 1.500 1.500

Milieudefensie, Ver. 1.361 1.500 1.500 1.500


(in duizenden euro’s) 2001 2002 2003 2004

Waddenvereniging 1.361 1.500 1.500 1.500

Ark, St. 454 500 500 1.496

UNHCR 1.000 1.000 1.363

World Population Foundation, St. 500 500 1.348

Hartstichting, Nederlandse 918 984 1.082 1.308

Geestelijke Volksgezondheid (NFGV), St. Nationaal Fonds 918 984 1.082 1.293

Astma Fonds, Ver. Nederlands 987 1.051 1.145 1.283

Prinses Beatrix Fonds, St. 918 984 1.082 1.268

Nierstichting Nederland 918 984 1.082 1.266

Maag Lever Darm Stichting 918 984 1.082 1.262

Brandwonden Stichting, Nederlandse 922 988 1.086 1.258

KWF Kankerbestrijding, St. 918 984 1.082 1.258

Reumafonds, Ver. Nationaal 918 984 1.086 1.256

Aids Fonds-Soa Aids Nederland, St. 918 984 1.082 1.254

Diabetes Fonds Nederland, St. 918 984 1.082 1.253

KNCV Tuberculosefonds, Ver. 918 984 1.082 1.253

Revalidatie Fonds, St. Nationaal 918 984 1.082 1.253

Hersenstichting Nederland 918 984 1.082 1.223

U-pi, St. 1.200

AMREF Flying Doctors, St. 909 3.075 1.000 1.044

Simavi, St. 908 1.000 1.000 1.036

SOS-Kinderdorpen, St. Nederlandse Vrienden der 908 2.824 1.000 1.026

Jeugd Fonds (Jantje Beton), St. Nationaal 681 682 708 1.018

Goois Natuurreservaat, St. Steun 2.269 1.000 1.000 1.000

Liliane Fonds, St. 1.860 1.000 1.000 1.000

Peace Parks Foundation Nederland, St. 1.000 1.485 1.000

VUmc Cancer Center 1.000

War Child, St. 908 2.656 1.000 1.000

World Food Programme 1.000

Slachtofferhulp, St. Fonds 936 934 936 976

Hermitage aan de Amstel, St. 1.361 1.362 1.372 908

Museum Jaarkaart, St. 2.269 2.269 2.500 667

Nieuwe Rijksmuseum 908 908 908 605

Aap, Opvang voor uitheemse dieren, St. 454 500 500 540

Fonds Bijzondere Uitkering Volksgezondheid 795 715 787 521

Avalon Foundation, St. 500

De Kleine Aarde, Centrum voor een Duurzame Leefstijl, St. 454 500 500 500

Free Voice, St. 454 500 2.310 500

Kinderboerderijen Nederland, St. 500

Friends of the Nelson Mandela Children Fund, St. 454 500 500 500

UAF, St. voor Vluchteling-Studenten 454 500 500 500

World Press Photo, St. 500

111


Bijlagen

Kansspelbegunstigden

(vervolg)

(in duizenden euro’s) 2001 2002 2003 2004

112

Alliance for the University for Peace, St. 454 500 500 500

Concertgebouw Fonds, St. Het 567 568 591 428

Fonds Bijzondere Uitkeringen ALN (diverse instellingen) 1.509 2.005 3.392 422

Richard Krajicek Foundation, St. 400

Cobramuseum voor Moderne Kunst Amstelveen, St. 567 568 568 379

Epilepsie Fonds/De Macht van het Kleine, St. Nationaal 271 268 298 309

Hendrick de Keyser, Ver. 454 554 454 303

Alzheimer Nederland, St. 250 109 280

Doe Een Wens, St. 227 227 252 253

Gehandicapte Kind (NSGK), Nederlandse St. voor het 250 115 252

Special Olympics Nederland, St. 227 227 260 251

Het Nationale Kerstkado, St. 227 227 227 250

Stadion Feijenoord 26 201

Fietsersbond, Ver. 200

MS Research, St. 200

Olympic Experience 200 200

Service Médical, St. 200

SSG-project ”De Vrijwilliger” 190

Hollandsche Molen, Ver. De 227 227 232 151

Joods Historisch Museum, St. 227 227 227 151

De Voorpost, St. 127 122 107 106

Ouderenhulp, St. Nationaal Fonds 100 100 102

Sint-Jan, St. Nationaal Monument 1.500 52 88

ANBO, Ver. 78 84

Unie K.B.O. 63 58

I.F.A.W., St. 53 53

Stinafo, St. Nationaal Fonds “Het Gehandicapte Kind” 44 45

Zonnebloem, Nationale Ver. 35

Kinderpostzegels Nederland, St. 29 28

Cliniclowns Nederland, St. 23 24

Nederlands Openluchtmuseum 500 503 11

Kind en Brandwond, St. 9 10

Europa Kinderhulp, St. 7 8

Sophia, St. Vrienden van het 8 8

Ecomare (merknaam van het Texels Museum, St.) 6 6

Nederlands Sportmuseum 233 233 233 6

Bont voor Dieren, St. 3 4

Campagne voor Leiden, St. 2.100

Mauritshuis, St. Koninklijk Kabinet van Schilderijen 500

Scheepvaartmuseum, St. Nederlands 363

Start Foundation, St. 908 908

Vogelbescherming Nederland & Landschapsbeheer 2.294

Groen-cluster Floriade/Vroege Vogels campagne 2.269 750

Totaal 299.717 343.101 367.385 376.063


Bijlage 4. Reserves en fondsen per 31-12-2004 van

212 Keurmerkhouders (Voor uitleg van begrippen zie pagina 38)

(in duizenden euro’s)

Totaal reserves en fondsen per 31-12 Waarvan besteedbaar per 31-12 afname belegd belegd belegd

of ver- ver- vertoename

mogen mogen mogen

t.o.v.

Keurmerkhouder 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 2003 2002 2003 2004

A

AAP, Opvang voor uitheemse dieren, St. 3.926 5.532 7.843 9.359 10.972 2.157 2.819 4.142 5.622 6.805 1.183

Actie Calcutta, St. 312 518 153 209 237 312 518 100 208 237 29 301 470 547

Adesa, St. Vrienden van 158 134 114 117 96 3 134 113 116 96 -20

ADRA-Nederland, St. 488 470 539 440 89 45 196 193 -193

Aids Fonds-Soa Aids Nederland, St. 5.461 4.584 3.965 4.246 4.773 2.648 3.465 3.071 1.706 2.999 1.293 5.877 2.437 1

Albert Schweitzer Fonds, St. Nederlands 1.084 1.200 1.200 1.194 1.242 1.070 1.179 1.193 1.189 1.238 49 953 1.003 1.134

Alzheimer Nederland, St. 958 717 838 903 1.261 410 583 343 468 703 235 95 97 39

AMCHA in Nederland, St.Vrienden van 808 750 799 898 906 752 694 799 898 906 8 547 560 585

Amnesty International, Afdeling Nederland, Ver. 5.610 7.910 7.643 10.999 11.756 4.260 6.353 6.220 3.846 2.137 -1.709

AMREF Flying Doctors, St 477 501 962 1.461 1.512 459 491 945 1.430 1.441 11 337 1.259 1.328

ANGO, Algemene Ned. Gehandicapten Organisatie, Ver. 2.447 2.344 1.836 1.762 1.096 1.404 1.220 916 979 641 -338 1.276 1.219 856

Anti Stierenvechten, St Comité 147 117 33 90 148 147 103 28 85 144 59

Artsen voor Kinderen, St. 14 90 66 448 377 14 90 66 -41 -22 19

Artsen zonder Grenzen, Ver. 21.029 23.553 36.030 43.402 49.008 18.586 22.215 34.395 41.638 47.121 5.483

Assistance Healthcare Albania, St. 108 65 88 108 53 61 0

Astma Fonds, Ver. Nederlands 5.092 5.104 4.468 5.085 5.596 1.291 1.595 1.159 2.113 2.644 531 9.001 5.745 5.420

ATD-Vierde Wereld Nederland, St. 317 299 316 833 953 98 130 172 702 742 40 68 70 387

Autisme, Nederlandse Ver. voor 595 477 430 400 464 332 304 430 400 400 0 327 257 236

113

B

Balemans voor Missie- en Ontwikkelingswerk, St 569 728 619 662 893 569 728 619 662 893 231 256 268 316

Bartiméus, Ver. 56.868 54.355 24.141 46.466 45.018 27.586 23.605 14.481 27.503 29.690 2.187 19.378 34.506 36.731

Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), Ver. ter 435 329 533 510 492 202 143 281 313 262 -51 31 34 36

Bible League, St. voor Wereldwijde Bijbelverspreiding, The -10 125 135 197 -28 -44 48 28 -20

Bijbelgenootschap (NBG), Ver. Het Nederlands 8.149 8.125 8.340 7.942 8.711 3.063 2.678 2.110 1.775 2.608 833 4.611 4.607 3.937

BIO-Kinderrevalidatie, St. 11.722 11.290 11.898 11.673 12.387 7.198 4.946 8.545 10.276 10.588 312 13.019 11.468 10.122

Blinden en Slechtzienden (NVBS), Nederlandse Ver. van 4857 4984 4.677 3.664 2.269 4.641 4.778 4.491 3.452 2.138 -1.314 2.811 2.004 1.732

Bloedlink, St. 26 32 51 111 203 25 3 33 107 196 89

Bond Zonder Naam, St. 2.223 2.322 2.518 2.483 2.440 2.217 2.321 2.517 2.478 2.438 -40 2.351 2.132 2.489

Bont voor Dieren, St. 77 66 65 98 121 42 32 40 81 108 27

Bouworde Nederland, St. 360 332 272 204 178 321 289 233 162 139 -23 282 188 193

Brabants Landschap, St. Het 11.535 11.690 15.685 18.587 9.164 9.254 9.406 9.779 373 1.117 663 235

Brandwonden Stichting, Nederlandse 2.427 3.819 4.214 4.827 5.861 342 528 1.094 1.718 2.682 964

Brooke Hospital for Animals Nederland, St. 208 94 203 1.224 1.226 208 94 203 1.224 1.226 2

C

ChildsLife International, St. 1.810 2.150 866 1.102 435 256 68 38 -16 1 17

Christelijke Media Projecten/3xM, St. 217 220 238 241 256 140 127 162 166 175 9


Bijlagen

Reserves en fondsen per 31-12-2004 van 212 Keurmerkhouders

(Voor uitleg van begrippen zie pagina 38)

(in duizenden euro’s)

Totaal reserves en fondsen per 31-12 Waarvan besteedbaar per 31-12 afname belegd belegd belegd

of ver- ver- vertoename

mogen mogen mogen

t.o.v.

Keurmerkhouder 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 2003 2002 2003 2004

Christenen voor Israël, St. 909 1.092 2.035 1.841 1.358 215 313 767 569 179 -390 22 23

Ciske de Rat Foundation, St. 12 22 99 90 235 12 22 99 17 100 83

Cliniclowns Nederland, St. 5.319 4.978 4.531 4.337 4.868 5.283 4.926 4.444 3.521 3.465 -56 3.824 3.181 4.083

CMC Mensen met een Missie, St. 13.285 16.809 15.355 14.472 13.851 11.895 7.030 5.627 5.606 5.695 89 15.235 11.993 11.953

Collectieve Israël Actie, St. 4.532 3.365 2.324 2.423 1.813 545 580 634 651 650 -1 266 118 439

Compassion Nederland, St 131 68 58 72 188 73 12 40 38 106 68

Concertgebouw Fonds, St. Het 2.747 1.246 2.255 3.755 3.854 937 418 614 0

Cordaid, St. 31.125 19.646 19.516 18.950 22.545 21.822 11.962 15.169 13.310 15.808 2.498 19.014 22.062 22.113

D

Dark & Light, St. 202 160 169 158 533 -8 -36 -22 -49 331 380 1.612 2.047 2.067

De Kleine Aarde, Centrum voor een Duurzame Leefstijl,St. 3 175 171 119 335 3 113 80 34 -123 -157

114

Diabetes Fonds Nederland, St. 3.527 2.159 2.720 3.443 2.827 3.055 1.727 2.289 3.273 2.675 -598 4.722 5.594 6.255

Dierenbescherming, Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren 58.695 61.057 59.894 58.328 59.351 45.815 46.095 42.727 40.668 41.848 1.180 23.677 30.680 31.496

Doe een Wens Stichting Nederland 1.047 1.342 1.764 1.943 2.438 1.021 1.311 1.743 1.922 2.395 473 278 290 297

Dokters van de Wereld, Ver. -493 -31 12 31 32 -493 -31 2 10 14 4

Dorcas Hulp Nederland, St. 496 847 905 1.195 1.259 268 431 272 258 -344 -602

Drentse Landschap, St. Het 3.028 3.328 3.746 4.712 3.028 3.328 3.746 4.712 966 533 443 443

E

Ecomare (merknaam van Texels Museum, St.) 1.018 1.112 1.031 825 1.021 558 -657 -695 -978 -604 374

Edukans, St. 3.266 3.229 2.945 3.580 3.366 3.125 2.692 2.420 3.088 640 -2.448 2.381 2.471 2.549

Emma Kinderziekenhuis AMC, St. Steun 1.126 1.254 602 1.227 1.224 952 958 586 211 54 -157 717 720 6

Epilepsie Fonds/De Macht van het Kleine, St. Nationaal 2.694 2.536 2.426 2.822 3.399 1.620 1.516 1.440 1.789 2.413 624 447 166 109

Ethiopië-Eritrea, Interkerkelijke St. 530 519 589 570 654 525 502 561 495 572 77

Europa Kinderhulp, St. 317 321 368 305 290 317 318 368 305 290 -15 206 131 68

F

Familiehuis Daniel den Hoed, St. 2.068 1.940 1.866 2.173 2.369 1.933 1.798 1.703 2.034 2.280 246 1.413 1.626 1.762

Family Help Programme Holland-Sri Lanka, St. 292 121 1.627 1.411 1.310 141 49 511 401 363 -38 533 445 379

Fietsersbond, Ver. 363 240 471 641 785 303 196 435 577 702 125 59 62

Flevo Landschap, St. Het 11.480 2.134 2.134

Fonds verstandelijk gehandicapten, St. 231 272 260 258 248 199 232 216 165 176 11 3 3

Friends of the Nelson Mandela Children’s Fund, St. 38 516 501 925 787 38 516 501 925 653 -272

Fryske Gea (Het Friese Landschap), Ver. It 3.874 4.024 4.009 4.470 5.937 2.794 3.163 3.162 3.312 3.374 62 229 255 265


Totaal reserves en fondsen per 31-12 Waarvan besteedbaar per 31-12 afname belegd belegd belegd

of ver- ver- vertoename

mogen mogen mogen

t.o.v.

Keurmerkhouder 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 2003 2002 2003 2004

G

Gastenverblijf VU Ziekenhuis, St. 1.557 1.523 1.505 1.493 1.493 906 845 848 884 921 37

Geestelijke Volksgezondheid (NFGV) St. Nationaal Fonds 2.654 2.394 2.146 2.127 2.403 2.561 2.103 1.880 1.869 2.153 284 3.776 3.096 3.608

Gehandicapte Kind (NSGK), Nederlandse Stichting voor het 26.722 24.914 20.903 21.583 21.911 21.825 19.710 17.835 18.995 19.683 688 22.517 20.393 20.365

Geldersch Landschap, St. Het 20.005 21.680 20.590 22.374 22.142 17.546 17.721 16.893 15.914 15.631 -283 16.529 12.920 12.636

Gereformeerde Zendingsbond, Ver. De 3.821 3.825 3.250 3.517 3.566 3.462 3.490 2.916 3.203 3.290 87 3.958 3.958 3.617

Goois Natuurreservaat, St. Steun 336 1.839 967 677 1.063 4 353 854 261 1.041 780

Greenpeace Nederland, St. 15.669 15.711 16.750 18.219 18.685 13.696 13.727 14.944 16.365 16.879 514 6.246 6.246 6.250

Groninger Landschap, St. Het 5.772 5.784 6.931 7.652 8.525 5.180 4.189 5.388 5.893 6.631 738 3.191 6.402 7.763

H

Habitat for Humanity Nederland, St. 85 60 528 399 345 6 -209 33 -40 -243 -203

Hartstichting, Nederlandse 14.167 14.791 12.637 15.894 27.100 6.396 7.395 5.509 8.927 10.200 1.273 45.114 44.728 45.500

HealthNet International, St. 1.087 748 434 1.200 823 838 421 -116 229 257 28

Heifer Nederland, St. 52 8 124 171 137 -1 6 10 19 122 103

Help mij Leven, St. 14 62 57 93 138 14 62 57 72 127 55

Hendrick de Keyser, Ver. 17.436 20.313 21.364 22.861 23.582 -2.908 -561 -1.312 -2.826 -5.199 -2.373 1.379 1.265

Hersenstichting Nederland 1.329 1.314 1.477 1.697 1.357 1.224 1.212 1.347 1.509 1.187 -322

Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, Ver. 1.217 1.076 1.117 1.157 1.842 535 516 107 522 1.249 727 103 141

HIVOS, St. 4.922 5.171 4.737 5.939 6.339 4.151 4.337 3.841 4.919 5.279 360

HomePlan, St. 253 132 217 175 186 136 81 91 57 74 17

Hoop, St. Vrienden van de 7.300 7.219 5.974 5.732 6.522 -2.834 -3.591 -4.546 -4.296 -3.442 854

Huidfonds, St. Nationaal 444 425 386 311 250 338 421 383 308 247 -61

Hulp aan Landgenoten in Indonesië (HALIN), St. 3.695 3.448 2.962 2.935 2.978 3.693 3.446 2.960 2.978 2.934 -44 2.524 2.524 1.993

Hulp aan Papua’s in Nood (HAPIN), St. 98 109 129 279 263 95 77 123 99 138 39

Hulp Oost-Europa, St. 677 915 1.026 890 908 -36 307 397 306 347 41

Hulphond Nederland, St. 1.300 1.850 2.367 2.539 2.509 1.022 989 1.508 1.693 1.701 8

Humana, St. 671 622 706 750 817 345 165 92 282 500 218

Humanistisch Verbond Ver./St. Steunfonds Praktisch Humanisme 4.113 4.520 4.799 5.198 4.992 4.027 4.425 4.770 5.180 4.986 -194 3.785 4.397 4.638

Humanitas, Ver. 23.540 23.809 18.952 20.573 1.621 1.159

115

I

ICS (International Child Support), St. 820 1.082 1.247 1.420 1.404 807 1.068 1.224 1.126 1.019 -107

Interplast Holland 633 651 648 590 522 234 297 299 241 202 -39 87 90 49

IZB, Ver. 3.297 3.064 3.003 3.303 1.511 1.279 1.380 1.738 358


Bijlagen

Reserves en fondsen per 31-12-2004 van 212 Keurmerkhouders

(Voor uitleg van begrippen zie pagina 38)

(in duizenden euro’s)

Totaal reserves en fondsen per 31-12 Waarvan besteedbaar per 31-12 afname belegd belegd belegd

of ver- ver- vertoename

mogen mogen mogen

t.o.v.

Keurmerkhouder 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 2003 2002 2003 2004

J

Jeugd Fonds (Jantje Beton), St. Nationaal 3.456 3.641 4.101 4.502 4.700 2.037 2.416 3.616 4.027 4.284 257 3.176 3.082 3.163

Johanna Kinderfonds, St. 15.502 13.985 11.693 11.619 11.875 15.440 13.934 11.659 11.567 11.844 277 10.415 11.393 10.827

Johanniter Hulpverlening, St. 12 12 11 9 8 12 12 4 -1 2 3

Juconi, St. Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen 109 172 354 266 350 100 150 312 225 307 82

K

Kerk in Nood/Oostpriesterhulp, St. 371 827 168 423 227 195 653 12 270 76 -194 222 222 222

KICI Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen, St. 251 773 786 867 903 97 61 126 319 501 182

Kindergeneeskundig Kankeronderzoek (SKK), St. 5.293 5.921 5.579 3.805 5.112 5.796 5.471 3.705 -1.766 5.532 5.661 6.136

Kinderhulp, St. Nationaal Fonds 2.666 2.220 1.813 2.017 2.582 2.317 1.865 1.679 1.893 1.340 -553 805 691 386

Kinderpostzegels Nederland, St. 22.183 20.811 17.363 19.503 17.619 21.969 20.811 17.185 19.383 17.535 -1.848 20.510 22.289 19.958

116

KNCV Tuberculosefonds, Ver. 6.463 6.878 6.705 5.961 6.375 5.182 5.199 5.046 4.657 5.481 824

Kom Over En Help, St. 1.270 1.097 955 1.067 1.240 682 670 512 532 634 102

Koninklijk Concertgebouworkest, St. Donateurs 3.662 4.328 5.613 6.926 7.601 3.052 3.549 3.706 4.683 5.377 694 2.991 3.428 4.783

Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF), St. 20.169 22.392 20.872 22.093 22.105 18.136 17.274 13.674 15.264 15.375 111 9.978 13.132 14.676

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), St. 123.283 119.361 101.273 101.533 99.937 111.447 106.719 80.061 80.677 79.872 -805 89.014 90.119 89.095

KWF Kankerbestrijding, St. 69.400 58.200 43.900 43.800 43.000 66.700 55.000 40.600 37.900 36.900 -1.000 147.700 139.700 123.300

L

Landschap Noord-Holland, St. 507 740 2.155 2.225 2.286 507 740 2.155 2.225 -370 -2.595 818 861 1.115

Landschap Overijssel, St. 308 490 572 4.819 123 199 314 4.592 4.278 3.095

Leger des Heils Fondsenwerving, St. 157.600 145.800 123.000 115.000 109.500 101.500 93.900 71.600 55.500 45.800 -9.700 103.000 80.700 73.800

Leprabestrijding, Nederlandse St. voor 13.953 14.513 14.160 13.775 14.204 13.864 14.453 14.133 13.761 14.195 434 13.575 13.142 13.546

LEPRAzending Nederland, St. 0 0 0 0 31 -20 -22 -13 -5 15 20

Liliane Fonds, St. 6.963 8.888 9.096 9.748 8.623 6.654 8.434 8.713 8.484 7.352 -1.132 6.482 5.032 4.210

Limburgs Landschap, St. Het 3.674 4.468 5.719 6.434 7.167 2.890 3.427 5.009 6.291 7.031 740 388 445 507

M

Maag Lever Darm Stichting 1.063 1.140 1.150 1.559 1.622 1.010 1.081 964 1.305 1.446 141 2.874 3.072 3.246

MAF Nederland, St. 337 270 392 576 723 28 -3 15 26 84 58

Mama Cash, St. 2.658 2.227 1.828 2.629 1.566 2.203 1.691 1.268 1.598 1.179 -419 1.762 2.208 1.600

Medisch Comité Nederland-Vietnam, St. 2.110 1.611 811 1.291 1.712 1.788 1.230 497 893 1.248 355 506 410 367

Mekong Eye Doctors, St. 170 274 549 402 551 154 274 533 380 191 -189

Mercy Ships Holland, St. 75 117 632 155 134 -24 22 84 71 60 -11

Milieudefensie, Ver. 1.313 863 826 928 1.085 1.121 356 589 703 886 183 12 12 13

MISSIO (Pauselijke Missiewerken Nederland), St. 3.633 3.505 2.127 2.126 2.168 1.110 2.045 2.052 1.599 2.019 420 3.941 3.158 3.140

MIVA, St. 1.695 1.559 2.001 2.151 2.064 1.582 1.435 1.571 1.760 1.738 -22 1.692 1.600 2.134


Totaal reserves en fondsen per 31-12 Waarvan besteedbaar per 31-12 afname belegd belegd belegd

of ver- ver- vertoename

mogen mogen mogen

t.o.v.

Keurmerkhouder 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 2003 2002 2003 2004

MS Fonds, St. Nationaal 31 31 34 43 49 31 31 34 43 39 -4

MS Research, St. 9.418 7.932 5.896 6.058 8.697 9.409 7.908 5.873 6.046 8.691 2.645 11.959 10.977 13.091

Muziekinstrumenten Fonds, St. Nationaal 9.784 11.053 12.614 13.300 14.501 734 598 594 571 1.272 701

N

Natuur en Milieu, St. 124 15 2.166 2.670 3.024 57 15 2.027 2.436 2.736 300 663 793 838

Natuurmonumenten in Nederland, Ver. Tot behoud van 196.025 198.354 175.654 176.013 178.073 154.116 161.466 146.030 146.175 148.939 2.764 187.729 182.167 189.731

Nederland-Batam, St. 51 103 139 78 339 41 0 6 13 -14 -27

Nederlandse Cystic Fribosis Stichting -119 835 893 974 990 -119 54 99 107 107 0

Nierstichting Nederland 14.746 14.667 15.212 14.180 13.904 13.269 13.222 8.278 9.896 13.076 3.180 27.813 26.437 26.067

NiZA, St. Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika 879 788 814 816 806 696 656 765 668 694 26 997 1.054

NOVIB, St. 17.599 24.990 19.983 21.362 28.885 12.728 13.194 10.457 10.457 14.183 3.726

O

Ondergrondse Kerk (SDOK), St. De 321 501 780 646 651 169 136 150 189 113 -76

Ontmoeting, St. 1.133 1.003 1.205 1.319 979 -8 -71 176 331 49 -282

Oogfonds Nederland, St. 2.615 3.105 3.054 3.037 2.996 2.615 3.105 3.054 2.875 2.892 17 3.836 3.817 3.485

Oogzorg Wereldwijd, St. 1.822 2.036 1.781 1.417 1.357 1.780 2.004 1.736 1.385 1.342 -43 1.821 1.629 1.573

Open Doors, St. 835 711 1.017 905 994 -7 -95 163 87 184 97

Opkikker, St. De 82 139 246 310 337 20 27 156 273 298 25

Oranje Fonds, St. 138.231 143.574 138.175 152.108 165.400 132.147 136.762 128.994 142.816 155.413 12.597 147.490 158.065 170.526

Oude Groninger Kerken, St. 7.915 7.390 6.767 16.245 17.098 6.130 5.693 5.506 14.930 15.765 835 1.677 14.359 13.563

Ouderenhulp, St. Nationaal Fonds 2.066 1.704 1.424 1.228 1.907 1.528 1.169 1.021 -1.021 2.060 1.159

Ouders, Kinderen en Kanker, Ver. 158 216 212 147 112 142 170 137 111 86 -25

117

P

Pater Peeters, St.Vrienden van 426 496 389 313 253 426 496 389 313 253 -60

Pax Christi Nederland, Ver. Vredesbeweging -157 -198 252 465 726 -157 -198 141 366 628 262

Pax Kinderhulp, St. 322 271 270 296 276 44 44 269 295 50 -245

People’s Trust Nederland, St. 14 37 39 59 74 9 7 32 53 70 17

Plan Nederland, St. 9.829 10.053 9.771 8.224 14.854 1.247 1.583 5.264 4.404 11.640 7.236

Prins Bernhard Cultuurfonds,St. 109.016 106.560 102.328 106.836 122.300 71.892 69.511 58.392 57.798 53.324 -4.474 110.066 113.061 116.484

Prins Claus Fonds, St. 30 395 606 442 30 363 585 408 -177

Prinses Beatrix Fonds, St. 13.279 11.487 9.448 9.537 10.148 12.102 10.417 8.612 8.733 9.322 589 20.022 20.018 20.305

Proefdiervrij, Ver. AVS 6.691 5.509 4.163 3.847 4.174 4.715 4.041 3.344 3.069 3.406 337 3.171 3.096 3.047

Q

Quality of Life Gala, St. The -3 3 77 86 109 3 3 77 86 109 23


Bijlagen

Reserves en fondsen per 31-12-2004 van 212 Keurmerkhouders

(Voor uitleg van begrippen zie pagina 38)

(in duizenden euro’s)

Totaal reserves en fondsen per 31-12 Waarvan besteedbaar per 31-12 afname belegd belegd belegd

of ver- ver- vertoename

mogen mogen mogen

t.o.v.

Keurmerkhouder 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 2003 2002 2003 2004

R

Red een Kind, St. 400 513 794 1.266 931 285 276 700 1.187 269 -918

Regenboog Inloophuizen, St. De 939 875 880 887 1.243 542 584 657 711 979 268

Rembrandt, Ver. 12.715 15.429 15.116 15.813 19.633 10.728 13.413 11.999 12.483 16.098 3.615 12.340 12.832 16.005

Reumafonds, Ver. Nationaal 20.820 18.190 16.658 16.965 16.526 13.561 10.806 9.263 9.622 9.715 93 17.283 17.495 16.513

Revalidatie Fonds, St. Nationaal 1.622 1.532 1.412 1.558 1.732 1.216 1.335 1.233 1.373 1.562 189 3.733 3.701 3.722

Richard Krajicek Foundation, St. 77 275 658 77 275 658 383

Rijksmuseum Fonds, St. Het 9.553 9.350 7.956 9.114 10.995 5.768 4.364 3.557 3.797 4.225 428 7.345 8.386 10.270

Rode Kruis, Ver. Het Nederlandse 116.150 107.111 104.534 105.545 109.482 35.883 33.696 31.630 30.402 32.530 2.128 29.453 28.808 28.484

Ronald McDonald Kinderfonds, St. 23.455 28.587 27.904 32.378 32.855 23.455 28.587 27.904 32.378 32.855 477 6.822 27.627 28.175

Rudolphstichting, Ver. Tot Verzorging van Kinderen, De 1.100 1.104 938 838 902 626 643 21 70 302 232 40 40 40

118

S

Salvatoriaanse Hulpaktie, St. 610 550 791 660 891 268 264 549 449 740 291

Save the Children Nederland, St. 1.482 1.513 1.491 1.472 1.819 1.470 1.502 1.477 1.454 1.803 349 462 462 362

Simavi, St. 4.072 5.975 5.477 5.382 3.171 3.490 5.575 5.062 3.852 2.392 -1.460 1.356 1.063 1.077

Slachtofferhulp, St. Fonds 2.512 3.180 3.859 3.898 4.158 1.816 2.354 2.912 2.956 3.178 222 1.089 1.115 1.115

Solidaridad, St. Interkerkelijke Aktie voor Latijns Amerika 3.563 4.075 2.665 2.665 2.896 1.910 2.425 1.207 1.213 1.017 -196 853 1.214 1.494

Sonneheerdt, Ver. voor Slechtzienden en Blinden 7811 7648 7.353 7.399 12.358 4.895 5.105 4.807 5.243 11.481 6.238 4.145 4.011 3.780

Sophia, St. Vrienden van het 27.362 25.397 22.532 22.934 23.762 25.484 23.211 19.971 20.241 20.929 688 21.275 20.774 21.190

SOS-Kinderdorpen, St. Nederlandse Vrienden der 2.286 1.876 4.026 1.559 2.559 2.144 1.743 3.908 1.475 2.486 1.011 3.054 2.481 2.459

Spaanse Evangelische Zending, St. 241 334 384 381 418 198 261 307 308 317 9

Spieren voor Spieren 270 1.329 1.001 981 932 270 1.327 978 976 908 -68

Sport Gehandicapten, St. Nationaal Fonds (NFSG) 1.083 1.331 1.578 1.545 1.668 1.075 1.280 1.527 1.499 1.622 123 990 990 880

Sterrekind, St. 731 442 199 109 558 284 24 38 -38

Stinafo, St. Nationaal Fonds “Het Gehandicapte Kind” 1.605 1.443 1.642 1.130 1.009 400 961 1.102 649 587 -62 133 121

Stop Aids Now!, St. 347 313 347 313 -34

T

TEAR fund Nederland, St. 1.334 1.121 1.210 1.560 1.718 523 587 646 800 880 80

Terre des Hommes, St. 6.078 5.066 8.216 10.094 10.623 3.785 1.236 5.272 8.164 9.152 988 2.644 2.940 3.058

Trombosestichting Nederland 699 589 817 925 552 633 512 671 769 412 -357 1.115 1.411 1.388

U

UAF, St. voor Vluchteling-Studenten 3.482 4.310 5.634 5.736 5.856 378 790 1.871 1.743 518 -1.225 781 1.187 115

UNESCO Centrum Nederland, St. 2.383 2.221 1.891 1.667 275 546 305 50 -50 1.561

UNICEF, St. Nederlands Comité 4.393 4.340 4.940 4.815 3.869 1.377 2.970 3.649 3.674 2.652 -1.022 3.007 2.918 3.739

Utrechts Landschap, St. Het 6.253 3.363 3.829 159 148 2.939 2.791 4.604 3.413 3.409


Totaal reserves en fondsen per 31-12 Waarvan besteedbaar per 31-12 afname belegd belegd belegd

of ver- ver- vertoename

mogen mogen mogen

t.o.v.

Keurmerkhouder 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 2003 2002 2003 2004

V

Verre Naasten, St. De 1.574 1.152 1.091 1.217 1.535 1.279 899 925 963 1.165 202 7 3

Villa Pardoes, St. Fondswerving 427 470 1.093 2.162 3.676 427 470 1.093 2.125 3.558 1.433

Vluchteling, St. 4.074 5.013 4.435 4.508 4.991 3.785 4.695 4.133 3.722 3.419 -303 140 223 227

Vogelbescherming, Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels 9.525 12.121 10.905 11.469 12.110 7.782 10.712 9.121 10.311 11.206 895 9.088 10.081 9.233

Vriendenkring Nederland, St. 179 175 160 234 276 179 175 160 234 276 42

W

Waddenvereniging 2.483 2.621 2.642 2.721 2.375 2.119 2.170 2.297 127 781 1 292

Wakker Dier, St. 411 458 434 493 628 411 399 56 429 566 137 181 91 91

War Child, St. 584 766 1.894 5.344 5.260 347 533 1.766 4.271 4.749 478

War Trauma Foundation, St. 67 266 203 299 404 65 116 94 99 195 96

Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL), St. 69 91 -306 -308 -255 56 34 -344 -326 -265 61

Wereld Natuur Fonds-Nederland, St. Het 21.774 14.172 12.853 11.282 13.394 13.561 6.450 2.836 4.182 5.823 1.641 23.487 22.662 20.649

WereldOuders, St. 274 36 277 837 238 -8 243 22 -221

Wereldkinderen, Ver. voor Kinderwelzijn 1.319 689 701 784 1.504 -126 -1.715 -1.715 -1.431 -569 862

Wilde Ganzen/IKON, St. 6.959 6.850 7.724 7.913 7.639 4.160 4.023 4.594 5.478 6.071 593 7.577 9.017 9.992

Wings of Hope, St. 171 141 216 115 177 171 6 59 36 49 13

Woord en Daad, St. Reformatorische Hulpaktie 1.214 989 2.284 5.558 7.050 611 -152 213 1.337 1.604 267

World Population Foundation, St. 555 277 728 801 1.189 533 256 710 756 714 -42

World Servants Europe, St. 45 60 108 132 233 5 42 97 121 222 101

World Vision Nederland, St. 314 310 233 454 428 275 277 202 403 380 -23 9 9

Wycliffe Bijbel Vertalers Nederland, Ver. 131 128 123 67 131 14 37 10 -23 39 62

119

Z

Zeehondencrèche Pieterburen, St. 282 367 378 395 600 -41 4 -4 40 183 143

Zeeuwse Landschap, St. Het 1.494 2.351 4.351 4.778 5.500 762 1.707 3.011 3.429 4.170 741 1.589 1.741 2.334

Zeister Zendingsgenootschap, Ver. 5.491 4.989 4.223 4.258 3.828 5.121 4.699 4.017 4.074 3.662 -412 4.385 4.396 3.998

Zending over Grenzen, St. 715 818 1.096 652 656 563 625 386 180 180 0

Zinloos Geweld, Landelijke St. Tegen 6 -1 8 11 99 2 -20 -6 4 90 86

ZOA-Vluchtelingenzorg, St. 4.532 4.335 4.688 5.066 5.562 1.698 2.578 3.405 3.530 3.758 228 113 118

Zonnebloem, Nationale Ver. de 22.916 24.780 25.271 44.400 47.783 20.332 21.788 22.363 28.461 24.050 -4.411 10.628 22.494 24.246

Zuid-Hollands Landschap, St. Het 3.075 3.193 3.496 6.299 6.749 440 411 127 4.275 4.937 662 2.277 2.360 2.461

Totaal 1.767.516 1.775.082 1.659.583 1.800.822 1.917.847 1.280.455 1.268.411 1.155.550 1.237.169 1.293.810 56.641 1.373.308 1.412.093 1.418.305


CBF

Anthony Fokkerweg 1

1059 CM Amsterdam

Telefoon zakelijk 020 - 417 00 03

Infolijn 0900 - 202 55 92 (e 0,35 p.m.)

Fax 020 - 614 07 91

Postbank 11 75 34

mail@cbf.nl

www.cbf.nl

Het Centraal Bureau Fondsenwerving is ingeschreven bij

de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam

onder nummer 41198566 en in het RvA register

voor certificatie-instellingen onder nummer C-130.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!