presentatie - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be

presentatie - Stad Oudenaarde

Weg- en

rioleringswerken in de

Wolvenberg

Infovergadering 20 juni 2012


Inleiding

Guy Hove

Schepen openbare werken

2


Waarom deze infovergadering

• Communicatie met bewoners

• Informatie inwinnen bij bewoners

• Afkoppeling privaat domein

• Informeren omtrent mogelijke hinder

3


Verloop van deze avond

• Projectvoorstelling door ing. Jan De

Clippel

• Vraagstelling

• Eventuele opmerkingen/suggesties van

persoonlijke aard, liefst na de vergadering.

4


Projectvoorstelling

• Situering

• Verloop van de werken – faseringen

• Ontwerp : riolering, materialen

• Minder hindermaatregelen

• Afkoppeling privaat domein

5


Financieel

• Globale kostprijs der werken : 942.812,25

EUR (incl. BTW)

• Aannemer :

Wannijn NV

Buissestraat 36

9690 KLUISBERGEN

6


Verloop der werken:

• Aanpassingen/verplaatsen/vernieuwen

nutsvoorzieningen door Eandis, TMVW,

Telenet, Belgacom: start begin juli

• Wegenis- rioleringswerken

startdatum: 13 augustus 2012

Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen.


Verloop der werken:


Ontwerp

Weg- en rioleringswerken

• Rioleringswerken :

• Opbraak bestaande riolering

• Aanleg van een gescheiden rioolstelsel

• Volledige heraanleg wegenis

• Aanleg nieuwe bovenbouw

• Wegenis: KWS-verharding (b = 4,00 m)

• Greppel ter plaatse gegoten beton (b = 0,50 m)

• Bermen plaatselijk versterkt met grasdallen beton (b =

0,40 m)

• Opritten in betonstraatstenen

• Afkoppeling op privaat domein: voor de woningen binnen

de projectzone dient het afvalwater gescheiden te worden

van het regenwater.


Ontwerp

Grondplan

• Deel 1


Ontwerp

Grondplan

• Deel 2


Ontwerp

Grondplan

• Deel 3


Ontwerp

Grondplan

• Deel 4


Ontwerp

Weg- en rioleringswerken typedwarsprofiel


Afkoppeling privaat domein

Europese kaderrichtlijn voor afval- en oppervlaktewater:

• Zuiver grond- en drinkwater tegen 2015 (2x met 6 jaar verlengbaar)

• Alle lozingen in grond- en oppervlaktewater dienen te worden

weggewerkt

• Overstorten van gemengde rioleringsstelsels in grachten en

waterlopen moeten beperkt worden

• Regenwater in gemengde rioleringsstelsels moet vermeden

worden.

• Door het regenwater te bufferen en via open grachten en

waterlopen af te voeren, worden overstromingen ingeperkt.

Dit kan enkel en alleen gerealsieerd worden door het scheiden van

het regen- en het afvalwater (straat en private percelen)


Afkoppeling privaat domein

Huidige situatie


Afkoppeling privaat domein

Werkingsprincipe overstort

Riolering

Overstort

Waterloop

Collector

Bij droog weer en normale regenval volgt het

afvalwater het normale rioleringstracé.

Riolering

Overstort

Waterloop

Collector

Bij aanhoudende regen kan het verdunde

afvalwater over de muur stijgen en rechtstreeks naar

de rivier stromen.


Afkoppeling privaat domein

Gescheiden rioleringsstelsel


Afkoppeling privaat domein

• Afvalwater naar de riolering

• Regenwater (dak, terras, oprit,…)

• Opvang voor hergebruik

• Infiltratie op eigen terrein

• Aparte afvoer via grachten of regenwaterleiding

• Waarom afkoppelen op privaat domein

• Beter voor u en het milieu

• Zuiveringsresultaten zijn beter

• Overstromingen worden op termijn ingeperkt

• Bij hergebruik regenwater, verlaging factuur drinkwater

• Er is de wettelijke verplichting (VLAREM)


Afkoppeling privaat domein

Vlarem wetgeving (art 3):

• Een volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater,

afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, is verplicht op het

ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of

heraangelegd in de straat.

• Voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is de

scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van

dakvlakken en grondvlakken, enkel verplicht indien daarvoor geen

leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.


Afkoppeling privaat domein

• Enkel het afvalwater mag nog in de vuilwaterleiding

• De septische put blijft behouden

• Afvalwater mag niet meer in de bodem dringen: eventuele

bezinkput afkoppelen en desgevallend gebruiken voor de infiltratie

van regenwater

• Maximaal hergebruik van regenwater (subsidies stad mogelijk voor

plaatsing van regenwaterput tbv hergebruik – zie website, dienst

milieu)

• Afkoppeling op privaat domein is de verantwoordelijkheid van de

eigenaar, doch indien gewenst, komt de stad tegemoet om de

afkoppeling te realiseren.


Afkoppeling privaat domein

Gemeentelijk reglement dat de tussenkomst van de stad regelt in de

kosten en de uitvoering van de afkoppeling op private eigendom:

• Vergunde woningen (vergunning voor 31/1/2000)

• Particuliere, ééngezinswoningen

Indien eigenaar het wenst, kan de afkoppeling mee opgenomen

worden in het rio-project. De werken zijn dan ten laste van de stad.

Let wel: enkel de werken die strikt noodzakelijk zijn om de

vooropgestelde afkoppeling te realiseren komen in aanmerking !


Afkoppeling privaat domein

Gemeentelijk reglement dat de tussenkomst van de stad regelt in de

kosten en de uitvoering van de afkoppeling op private eigendom:

• Vergunde woningen (vergunning voor 31/1/2000)

• Particuliere, ééngezinswoningen

Indien eigenaar het wenst, kan de afkoppeling mee opgenomen

worden in het rio-project. De werken zijn dan ten laste van de stad.

Let wel: enkel de werken die strikt noodzakelijk zijn om de

vooropgestelde afkoppeling te realiseren komen in aanmerking !


Afkoppeling privaat domein

Rol van de afkoppelingsdeskundige

Bezoek ter plaatse

• Inventarisatie van de bestaande toestand

• Opmaak afkoppelingsplan in samenwerking met de eigenaar

• Opmaak beschrijvende meetstaat uit te voeren werken

• Foto’s bestaande toestand (tracé werken)

• Overeenkomst stad – private eigenaar

• Opvolging tijdens de uitvoering van de werken


Afkoppeling privaat domein

Voorbeelden


Afkoppeling privaat domein

Voorbeelden


Afkoppeling privaat domein

Voorbeelden


Minder hinder maatregelen

Doel

• Bereikbaarheid van de woningen

op een veilige manier

• Voetgangersverkeer steeds mogelijk

• Gemotoriseerd verkeer indien mogelijk

(buiten de werktijden aannemers)

• Leveringen, vuilnisophaling, hulpdiensten


Minder hinder maatregelen

Hoe

• “Minder hinder steenslag” als voorlopige

rijweg

• Gefaseerde uitvoering

• Uitvlakken inritten, toegangen woningen

(indien mogelijk) met

steenslag of rijplaten

• Voetgangersstrook met steenslagverharding

• Vuilnisophaling: verzamelpunten


Minder hinder maatregelen

Voorbeelden


Communicatie

• Via nieuwsbrief : email-adres opgeven

• Website www.oudenaarde.be

• Contactpersonen:

- Firma Wannijn : Wim Wannijn- 0475/675134

- Stad Oudenaarde : Jan De Clippel – 0476/596638


VRAGENRONDE

32

More magazines by this user
Similar magazines