Algemene Voorwaarden Internetbeleggen - Deutsche Bank

deutschebank.nl

Algemene Voorwaarden Internetbeleggen - Deutsche Bank

Deutsche Bank

www.deutschebank.nl

Voorwaarden

Internetbeleggen


02 Voorwaarden Internetbeleggen 2012.04.26


Inhoudsopgave

1. Definities 4

2. Toegang 4

3. Aansprakelijkheid en vrijwaring 5

4. Waarborgen bij gebruik internetbeleggen en veiligheid identificatiemiddelen 5

5. Elektronische handtekening 5

6. Communicatie 5

7. Opdrachten 6

8. Incidenten 6

9. Beschikbaarheid internetbeleggen 6

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring 6

2012.04.26

Voorwaarden Internetbeleggen 03


1. Definities

1.1 In deze Voorwaarden Internetbeleggen wordt verstaan onder:

AVB

Bank

Cliënt

Communicatie

DB-Groep

Elektronische Handtekening

Identificatiemiddel

Internetbeleggen

Internetbeleggen Omgeving

Schriftelijk

Voorwaarden Internetbeleggen

De Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening van de Bank,

zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld of opnieuw vastgesteld.

Deutsche Bank Nederland N.V.

De cliënt van de Bank die een overeenkomst met de Bank is aangegaan

met betrekking tot of in het kader van een Beleggingsdienst.

Iedere vorm van communicatie tussen de Cliënt enerzijds en de Bank

anderzijds.

Alle entiteiten die direct of indirect deel uitmaken van dezelfde groep

vennootschappen als waartoe de Bank behoort.

Een handtekening die bestaat uit elektronische gegevens die wordt

verbonden aan een elektronisch bestand, zoals een elektronisch

formulier, en die wordt gebruikt ter identificatie van de persoon die de

handtekening plaatst.

Een door of namens de Bank verstrekt of geaccepteerd middel, al

dan niet in de vorm van een code en/of wachtwoord, dat alleen of in

combinatie met één of meer andere Identificatiemiddelen gebruikt kan

worden door de Cliënt om zich jegens de Bank te identificeren of dat kan

worden gebruikt als Elektronische Handtekening.

Het gebruik door of namens de Cliënt van de Beleggingsdienst(en)

en al hetgeen dat daarmee verband houdt via de door de Bank of een

entiteit uit de DB-Groep ten behoeve van de Cliënt beschikbaar gestelde

internetomgeving.

De beveiligde internetomgeving waarbinnen de Cliënt gebruik kan maken

van Internetbeleggen.

een geschrift, een email, een fax of, waar het een bericht van de Bank aan

de Cliënt betreft, een bericht dat op de website van de Bank is geplaatst,

tenzij anders aangegeven in deze Voorwaarden Internetbeleggen.

deze Voorwaarden Internetbeleggen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd,

aangevuld of opnieuw vastgesteld.

1.2 In deze Voorwaarden Internetbeleggen gebruikte begrippen met een hoofdletter die niet in deze Voorwaarden

Internetbeleggen zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de AVB.

2. Toegang

2.1 De Cliënt kan gebruik maken van Internetbeleggen, zodra de Bank de Cliënt toegang heeft verschaft tot

Internetbeleggen.

2.2 De Cliënt heeft in beginsel toegang tot alle methoden van Communicatie die de Bank ter beschikking stelt.

04 Voorwaarden Internetbeleggen

2012.04.26


3. Aansprakelijkheid en vrijwaring

3.1 De Bank is niet aansprakelijk voor verliezen, schaden, aanspraken of aansprakelijkheden (“Schade”) van

welke aard ook geleden door de Cliënt. Dit omvat mede Schade als gevolg van het door de Bank handelen

of niet-handelen in verband met een instructie betrekking hebbend op een Beleggingsrekening. De Bank

zal zich hierop niet kunnen beroepen wanneer de Schade is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld.

De Cliënt vrijwaart de Bank voor alle Schade die de Bank lijdt en kosten die de Bank maakt en zal de Bank

niet aansprakelijk stellen voor schade die in verband staat met of het gevolg is van Communicatie die op

grond van één of meer Identificatiemiddelen toerekenbaar is aan de Cliënt, maar die in de praktijk niet

verstrekt is door deze Cliënt.

4. Waarborgen bij gebruik Internetbeleggen en veiligheid identificatiemiddelen

4.1 Een Identificatiemiddel is persoonlijk en mag alleen worden gebruikt door of namens de Cliënt. De Cliënt is

aansprakelijk voor geheimhouding van het Identificatiemiddel.

4.2 De Cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Identificatiemiddel

door een door de Cliënt gemachtigde derde.

4.3 Iedere Communicatie waarbij voor de identificatie gebruik is gemaakt van een Identificatiemiddel wordt

geacht afkomstig te zijn van of verstrekt te zijn aan de Cliënt aan welke de Bank het desbetreffende

Identificatiemiddel heeft toegewezen en zal bindend zijn ten aanzien van de Cliënt. De Bank mag vertrouwen

op en handelen conform deze Communicatie en is niet gehouden enige verdere verificatie te verrichten

naar de herkomst en authenticiteit van deze Communicatie.

4.4 De Bank is niet aansprakelijk voor schade die de Cliënt lijdt ten gevolge van het gebruik van het

Identificiatiemiddel door een ander dan de Cliënt aan welke het Identificatiemiddel is toegewezen.

5. Elektronische handtekening

5.1 Een Elektronische Handtekening die met behulp van een Identificatiemiddel is geplaatst op een door de

Bank beschikbaar gesteld elektronisch bestand, heeft dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven

handtekening.

5.2 De Elektronische Handtekening kan slechts met een ander identificatiemiddel dan het Identificatiemiddel

worden geplaatst, indien de Bank dit vooraf heeft bevestigd. Indien de Bank deze bevestiging heeft gegeven,

heeft ook de op desbetreffende wijze geplaatste Elektronische Handtekening dezelfde rechtsgevolgen als

een geschreven handhandtekening.

6. Communicatie

6.1 De Bank kan, bijvoorbeeld met het oog op de veiligheid, specifieke voorwaarden of beperkingen verbinden

of nadere eisen stellen:

(i) aan Communicatie met betrekking tot bepaalde Beleggingsdiensten; en

(ii) aan Communicatie met betrekking tot het verstrekken van informatie door de Cliënt aan de Bank.

6.2 Elektronisch verstuurde Communicatie wordt geacht op de dag van verzending te zijn ontvangen, tenzij

door de ontvanger het tegendeel wordt bewezen. Communicatie die door de Bank op het voor de Cliënt

gereserveerde onderdeel van de internetomgeving van de Bank wordt geplaatst, wordt geacht aan de

Cliënt verzonden te zijn op het moment van plaatsing op de internetomgeving.

2012.04.26

Voorwaarden Internetbeleggen 05


7. Opdrachten

7.1 De Bank kan verlangen dat een opdracht via Internetbeleggen op een door de Bank voorgeschreven wijze

wordt verstrekt. De Bank is niet gehouden opdrachten uit te voeren die niet conform de door de Bank

voorgeschreven wijze zijn verstrekt.

7.2 Iedere aan de Bank via Internetbeleggen gegeven opdracht waaraan identificatie met behulp van een

Identificatiemiddel heeft plaatsgevonden, heeft dezelfde rechtsgevolgen als een opdracht die voorzien is

van een handgeschreven handtekening.

7.3 Een aan de Bank via Internetbeleggen verstrekte opdracht kan niet worden ingetrokken of herroepen.

De Cliënt kan verzoeken de opdracht niet uit te voeren. De Bank zal in dat geval onderzoeken of het mogelijk

is aan dit verzoek gehoor te geven. Indien aan het verzoek geen gehoor kan worden gegeven, bijvoorbeeld

omdat de opdracht reeds onherroepelijk is uitgevoerd, blijft de opdracht voor risico van de Cliënt.

8. Incidenten

8.1 Als de Cliënt weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn Identificatiemiddel is misbruikt of misbruikt zou

kunnen worden door onbevoegden, bijvoorbeeld in geval van verlies, diefstal of andere onregelmatigheden,

dient hij dit onverwijld aan de Bank te melden.

8.2 Indien de Cliënt of de Bank een strafbaar feit vermoeden met betrekking tot het gebruik van een

Identificatiemiddel of Internetbeleggen, zal de Cliënt indien de Bank dit verzoekt aangifte doen bij de politie.

Tevens zal de Cliënt desgevraagd aan de Bank de medewerking verlenen die redelijkerwijs nodig is om de

omstandigheden rond een incident op te helderen.

9. Beschikbaarheid Internetbeleggen

9.1 De Bank zal zich inspannen de infrastructuur die onder haar beheer valt zodanig beschikbaar te houden

dat de Cliënt binnen de door de Bank aangegeven tijden gebruik kan maken van Internetbeleggen.

De Bank geeft echter geen garantie dat Internetbeleggen te allen tijde beschikbaar is. De Bank kan

onderhoud verrichten aan de internetomgeving waardoor deze tijdelijk niet beschikbaar is. De Bank is

niet aansprakelijk voor schade die de Cliënt lijdt doordat Internetbeleggen niet beschikbaar is, behoudens

indien dit het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van de Bank. Onder opzet wordt niet begrepen het

verrichten van onderhoudswerkzaamheden. Indien de Bank aansprakelijk is, beperkt deze aansprakelijkheid

zich tot directe schade van de Cliënt.

9.2 De Bank is niet verantwoordelijk voor en draagt niet het risico van de niet onder haar beheer staande

technische infrastructuur die nodig is voor Internetbeleggen, zoals het telefoonnet en de apparatuur

van internet providers of andere externe partijen die Communicatie faciliteren. De Bank is dan ook niet

aansprakelijk voor het niet bij haar aankomen van berichten of aantasting van dergelijke berichten.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 De beperking van de aansprakelijkheid van de Bank voor schade van de Cliënt als vervat in artikel 23 van

de AVB is van overeenkomstige toepassing.

10.2 De Cliënt vrijwaart de Bank voor alle schade die de Bank lijdt en kosten die de Bank maakt en zal de

Bank niet aansprakelijk stellen voor schade die in verband staat met of het gevolg is van gebruik van

Internetbeleggen door een persoon die daartoe niet gerechtigd is, maar voor de toegang daartoe gebruik

heeft gemaakt van één of meer Identificatiemiddelen.

06 Voorwaarden Internetbeleggen

2012.04.26


2012.04.26

Voorwaarden Internetbeleggen 07

622

More magazines by this user
Similar magazines