Maar met de eisen die men vandaag aan gebouwen ... - Dimension

dimension.be

Maar met de eisen die men vandaag aan gebouwen ... - Dimension

De gemene muur

Volgens de norm NBN B 62-002 moet de K-waarde van de gemeenschappelijke

wanden tussen woningen of appartementen

kleiner zijn dan 1W/m 2 K, terwijl de K-waarde van buitenmuren

tussen een beschermd volume en de buitenomgeving kleiner

moet zijn dan 0,6 W/m 2 K. Aan de hand van enkele rekenvoorbeelden

kunnen we nagaan welke K-waarden diverse muuropbouwen

opleveren. (zie kader volgende pagina)

Uit de rekenvoorbeelden blijkt dat voor gemeenschappelijke

wanden tussen woningen op appartementen maar een K-waarde

bekomen wordt die kleiner is dan 1W/m 2 K voor de wandopbouw

van voorbeeld 1.3 en 1.6, hetzij de muur in geperforeerde baksteen

met een dikte van 28cm bepleisterd aan beide zijde (1.3)

en de dubbele wand bestaande uit twee muren ter dikte van elk

14cm voorzien van een luchtspouw van 3cm.

Voor buitenmuren tussen een beschermd volume en de buitenomgeving,

waar volgens de geldende norm een K-waarde moet

bekomen worden die kleiner is dan 0,6 W/m 2 K, voldoen rekenvoorbeelden

2.5 en 2.8, met name de wachtgevel in geperforeerde

baksteen ter dikte van 28 cm achter de leienbekleding

geïsoleerd met een rotswolplaat ter dikte van 3cm (2.5) en de

wand bestaande uit twee bladen metselwerk in geperforeerde

baksteen van elk 14 cm dikte en geïsoleerd met een rotswolplaat

ter dikte van 3cm (2.8).

Gelijktijdige of niet-gelijktijdige bouw

Wanneer men rekening wil houden met de geldende isolatienormen,

zal men bij het optrekken van gebouwen die tegelijkertijd

worden gerealiseerd de keuze hebben tussen een muur in geperforeerde

baksteen ter dikte van 28cm enerzijds, of twee muren

in geperforeerde baksteen elk met een dikte van 14cm die

gescheiden zijn door middel van een luchtspouw anderzijds.

Wanneer men met een wachtgevel moet bouwen, met andere

woorden wanneer de gebouwen niet tegelijk worden opgetrokken,

blijven twee oplossingen mogelijk. Men kan ten eerste een

wachtgevel oprichten in geperforeerde baksteen ter dikte van

In het verleden, bij een klassieke gemene muur, doken

heel wat problemen op om tot mandeligheid te komen.

Maar met de eisen die men vandaag aan gebouwen stelt,

moeten voor scheidingsmuren ook bouwtechnische

oplossingen aangedragen worden. We spreken dan over

de kwaliteiten waaraan een muur uit warmtetechnisch

oogpunt moet voldoen, naast eigenschappen die men

van een scheidingswand verwacht op akoestisch vlak.

28cm. De wachtgevel moet men voorzien van een rotswolisolatie

ter dikte van 3cm die achter een leienbekleding is aangebracht.

Een tweede mogelijkheid is het oprichten van een wachtgevel

bestaande uit twee bladen in geperforeerde baksteen, elk ter

dikte van 14 cm, met een rotswolisolatie van 3cm ertussen.

Het hoeft geen betoog dat, wanneer op de erfscheiding twee

gebouwen tegelijkertijd opgetrokken worden, de voorkeur zal

gaan naar een uitvoering bestaande uit twee muren in geperforeerde

baksteen elk ter dikte van 14cm en gescheiden door een

luchtspouw. Ten overstaan van één muur die 28cm dik zou zijn,

heeft deze uitvoering verschillende voordelen. Zo heeft iedere

muur een privatief statuut terwijl de mogelijkheid bestaat tussen

de onderscheiden delen isolatie aan te brengen.

Het spreekt voor zich dat bij de keuze van twee muren gescheiden

door een luchtspouw, men in de spouw, om redenen van

akoestisch comfort, een deken in minerale wol zal aanbrengen.

Omwille van zijn akoestische eigenschappen zal resoluut gekozen

worden voor rotswolisolatie.

Wanneer de tegen de perceelsgrens aanleunende gebouwen

niet tegelijkertijd worden opgericht, en de eerste bouwer een

wachtgevel dient op te trekken, zou hij in regel voor een muur

moeten opteren ter dikte van 28cm met achter de leienbekleding

een isolerend deken ter dikte van 3cm.

Veel aantrekkelijker is de uitvoering waarbij twee muren van elk

14cm worden opgericht met daartussen een isolatie van 3cm dik.

Het isolatiedeken dat tussen de twee muren wordt aangebracht,

zorgt voor een kwalitatief superieure oplossing zowel uit thermisch

als akoestisch oogpunt. Dat staat tegenover een langs de

DIMENSION 15


Rekenvoorbeelden K-waarden van de diverse muuropbouwen

buitenkant aangebracht isolatiekussen dat, wanneer men er later

tegenaan bouwt, verwijderd moet worden.

Zelfs wanneer men aanneemt dat een leienbekleding zal nodig

zijn om het buitenblad in snelbouwsteen tegen verwering te behoeden,

blijft de oplossing van twee gescheiden onafhankelijke

muren de meest verkiesbare.

Hoe scheidingsmuren oprichten

De problematiek van muren die op de perceelsgrens worden

opgericht heeft ingevolge de isolatienormen andere aspecten

gekregen. Uit de rekenvoorbeelden blijkt dat muren in volle baksteen

- een uitvoering die de wetgever op het oog had - het niet

zo best doen. Om te dienen als scheidingswand tussen woningen

of appartementen voldoet een muur in volle baksteen ter dikte

van 28cm niet aan de norm. Alleen een muur in geperforeerde

baksteen ter dikte van 28 cm heeft, beschouwd als wand tussen

twee gebouwen, een K-waarde die kleiner is dan de opgelegde

waarde 1 W/m 2 K. Voor muren die als buitenmuren worden opgetrokken

en de K-waarde minder dan 0,6W/m 2 K zal bedragen,

dringt zich in ieder geval een geïsoleerde wand op.

Uit bouwtechnisch oogpunt zou het zonde zijn om te kiezen voor

een uitvoering in snelbouwsteen ter dikte van 28cm met een isolatie

achter een regenscherm, wetende dat, wanneer de buur later

tegen de muur aanbouwt, niet alleen het regenscherm maar

ook de isolatie moet weggenomen worden. Die scheidingsmuur

voldoet dan wel aan de norm inzake warmte-isolatie als binnenwand

tussen gebouwen, maar inzake akoestisch comfort is de

éénbladige muur inferieur aan een dubbele muur waartussen

isolatiemateriaal aangebracht is.

Het mag uit deze benadering blijken dat, met de normen die

vandaag de dag van toepassing zijn en de technieken die in het

bouwgebeuren hun intrede hebben gedaan, de problematiek

van de gemene muren minstens in vraag moet gesteld worden.

Beter dan te streven naar een harmonisering inzake regelgeving

voor gemene muren, kan men de mandeligheid ontvluchten.

Het is om voornoemde redenen aangewezen de privatieve muur

te promoten.

Wat kunnen architecten doen

Voor architecten is een taak weggelegd om oplossingen aan

te reiken voor constructies die tegen perceelsgrenzen worden

opgericht. Wanneer men in de ontwerpfase al streeft naar een

oplossing die in overleg de goedkeuring van de beide aanpalenden

wegdraagt, zal men niet enkel het meest optimale resultaat

beriken maar zullen ook processen voorkomen worden.

1. K-waarde van gemeenschappelijke wanden tussen woningen of appartementen:

K-waarde kleiner dan 1W/m 2 K

1.1. Muur in volle baksteen met een dikte van 28cm, bepleisterd aan

de beide zijden. K-waarde=1,541W/m 2 K

1.2. Muur in volle baksteen met een dikte van 18cm, bepleisterd aan

de beide zijden. K-waarde=1,859W/m 2 K

1.3. Muur in geperforeerde baksteen met een dikte van 28cm, bepleisterd

aan de beide zijden. K-waarde=0,824 W/m 2 K

1.4. Muur in geperforeerde baksteen met een dikte van 18cm, bepleisterd

aan de beide zijden. K-waarde=1,110W/m 2 K

1.5. Muur in geperforeerde baksteen met een dikte van 14cm, bepleisterd

aan de beide zijden. K-waarde=1,289 W/m 2 K.

1.6. Dubbele wand bestaande uit geperforeerde baksteen van 14cm,

aan de beide zijden bepleisterd en gescheiden door een luchtspouw

van 3cm. K-waarde=0,723W/m 2 K.

2. K-waarden van buitenmuren tussen beschermd volume en de buiten-omgeving:

K-waarde kleinder dan 0,6 W/m 2 K

2.1. Metselwerk in volle baksteen 28cm dik, aan één zijde bepleisterd

en aan de andere zijde voorzien van een leienbekleding. K-

waarde=1,912W/m 2 K

2.2. Metselwerk in volle baksteen 18cm dik, aan één zijde bepleisterd

en aan de andere zijde voorzien van een leienbekleding. K-

waarde=2,427W/m 2 K

2.3. Metselwerk in geperforeerde baksteen 28cm dik, aan één zijde

bepleisterd en aan de andere zijde voorzien van een leienbekleding.

K-waarde=0,920 W/m 2 K

2.4. Metselwerk in geperforeerde baksteen 18cm dik, aan één zijde

bepleisterd en aan de andere zijde voorzien van een leienbekleding.

K-waarde=1,290 W/m 2 K.

2.5. Metselwerk in geperforeerde baksteen 28cm dik, aan één zijde

bepleisterd en aan de andere kant geïsoleerd door middel van 3cm

rotswol achter een leienbekleding geplaatst. K-waarde=0,508W/m 2 K

2.6. Metselwerk in geperforeerde baksteen 18cm dik, aan één zijde

bepleisterd en aan de andere kant geïsoleerd door middel van 3cm

rotswol achter een leienbekleding geplaatst. K-waarde=0,604W/m 2 K

2.7. Metselwerk in geperforeerde baksteen 14cm dik, aan één zijde

bepleisterd en aan de andere kant geïsoleerd door middel van 3cm

rotswol achter een leienbekleding geplaatst. K-waarde=0,653W/m 2 K

2.8. Wand bestaande uit twee muren van elk 14cm dik waartussen

3cm rotswol is aangebracht. Aan de afgewerkte kant is de muur

voorzien van een gipspleister. Aan de niet-afgewerkte zijde blijft de

muur naakt of er wordt een leienbekleding tegenaan gebrecht. K-

waarde=0,543W/m 2 K.

Wat wordt van de wetgever verwacht

Bij de wetgever moet men erop aandringen dat men de problematiek

van de gemene muren zou benaderen vanuit eigentijdse

oogpunten, vanuit uitgangspunten die stroken met de geldende

regelgeving. Het zou nuttig zijn dat men, naast regels die men

oplegt, ook oplossingen voorstelt.

Willy Vander Laenen, architect-expert en bestuurder NCDAB.

16 DIMENSION

More magazines by this user
Similar magazines