gecertificeerde opleidingen niveau D (PDF, 778.28 Kb) - Fedweb

fedweb.belgium.be

gecertificeerde opleidingen niveau D (PDF, 778.28 Kb) - Fedweb

Niveau D

2012 • 2013

GECERTIFICEERDE

OPLEIDINGEN


Niveau D

Gecertificeerde opleidingen

Live as if you were to die tomorrow.

Learn as if you were to live forever.

~ Gandhi

Leef alsof je morgen sterft.

Leer alsof je nooit zal sterven.


Niveau D

Gecertificeerde opleidingen

Algemene informatie

Dankzij de gecertificeerde opleidingen van niveau D kan je doorgroeien in je loopbaan en de

met je functie verbonden competenties ontwikkelen. De opleidingen worden georganiseerd

per functiefamilie en duren minstens 2 dagen.

Het aanbod hieronder is onderverdeeld in drie soorten gecertificeerde opleidingen:

generieke opleidingen, opleidingen voor een specifieke functiefamilie en opleidingen voor

meedere functiefamilies.

• Generieke opleidingen zijn opleidingen die je helpen competenties te verbeteren die

eerder algemeen zijn en die je dus nodig hebt ongeacht je specifieke functie.

• Opleidingen voor een specifieke functiefamilie zijn opleidingen die je helpen specifieke

competenties te verbeteren, die je in een bepaalde functiefamilie nodig hebt.

• Opleidingen voor meerdere functiefamilies zijn opleidingen die bestemd zijn voor een

bepaalde doelgroep (vermeld in de opleidingsfiche).

Als personeelslid van niveau D kan je vrij kiezen uit de eerste en de derde groep (behalve:

Communicatie en dossierbeheer:G&P). Een opleiding voor een specifieke functiefamilie

kan je alleen kiezen indien je tot de juiste functiefamilie behoort (en als er voor jouw

functiefamilie opleidingen beschikbaar zijn).

Na afloop van een gecertificeerde opleiding wordt er een test georganiseerd om na te gaan

of je de competenties en kennis verbonden met de inhoud van de opleiding voldoende

verworven hebt. Om voor de test te slagen, moet je 60% behalen.


Niveau D

Gecertificeerde opleidingen

Inhoudstafel

Generieke opleidingen

Mondeling en schriftelijk rapporteren CACERM092XNC 1

Leidinggeven / beheer van een team CACERM093XNC 2

Samenwerken in team CACERM095XNC 3

Omgaan met taken en informatie CACERM102XNC 4

Efficiënter communiceren met collega’s en/of klanten CACERM104XNC 5

Selfmanagement niveau C/D CACERM113XNC 6

Opleidingen voor een specifieke vakrichting

Communiceren in een onthaaldienst CACERM121XNC 8

Zaalbediening : vervolmaking CACER1001DNC 10

Optimaal beheren van een magazijn CACER0701DNC 12

Schoonmaken: vervolmaking en veiligheid CACER1501DNC 14

Ecodriving en communicatie voor chauffeurs CACER1901DNC 16

Communicatie en agressiviteitsbeheer voor bewakers CACER1401DNC 18

Opleidingen voor meerdere vakrichtingen

Uw kennis doorgeven CACERM112XNC 20

Communiceren en omgaan met taken (technische functie) CACERM103XNC 22

Zertifizierte Fortbildungen in deutscher Sprache

Folgende zertifizierte Fortbildungen werden auch in deutscher Sprache organisiert

Selbstmanagement Niveau C/D CACERM113XDC 23

Mündliche und schriftliche Berichterstattung CACERM092XDC 25

Kommunizieren am Empfang CACERM121XDC 26

Saalbedienung: Perfektionierung CACER1001DDC 28

Algemene informatie 30

Waar bevindt het OFO zich 31

Zelfstudie overeenkomst e-learning 32


niveau cd

Mondeling en schriftelijk rapporteren

Code CACERM092XNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Federale ambtenaren van niveau C en D uit alle functiefamilies

Vereiste voorkennis

Geen enkele

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

• De rapportering binnen de organisatie verloopt doeltreffend.

• Het advies dat aan de klanten wordt gegeven, gebeurt op professionele wijze.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:

• actief deel te nemen aan de werkvergaderingen

• efficiënt schriftelijk en mondeling te rapporteren

• de klant professioneel te informeren en te adviseren

Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:

• de verschillende manieren om actief deel te nemen aan de werkvergaderingen toe te

passen

• de technieken toe te passen om hoofd- en bijzaken bij het noteren te onderscheiden

• de aandachtspunten aan te wenden om mondeling te rapporteren over de uitgevoerde

werkzaamheden en over de vervolgactiviteiten

• een gestructureerde manier te hanteren om over de uitgevoerde werkzaamheden en de

vervolgactiviteiten schriftelijk te rapporteren

• de technieken om feedback te geven of om op feedback te reageren, toe te passen

• de aandachtspunten voor het mondeling en schriftelijk formuleren van adviezen, aan te

wenden

• een onderscheid te maken tussen objectieve en subjectieve gegevens bij het verstrekken

van informatie

• aangepaste technieken te gebruiken om na te gaan of de informatie die verstrekt wordt,

voldoende duidelijkheid biedt voor de andere gesprekspartner(s)

Praktische schikkingen

Duur: 3 dagen

1


niveau cd

Leidinggeven / beheer van een team

Code CACERM093XNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Federale ambtenaren van niveau C en D die verantwoordelijk zijn voor een team

Vereiste voorkennis

Ervaring hebben met het beheer van een team

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

• de organisatie beschikt over leidinggevenden die hun stijl van leidinggeven kunnen

aanpassen aan de omstandigheden.

• de prestaties van de teams en van de organisatie verbeteren.

• de toepassing van de Ontwikkelcirkels (OC) verbetert.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:

• een team aan te sturen door de eigen persoonlijkheidskenmerken, motivatie en

competenties en die van uw medewerkers in te schatten en in te zetten

• doelstellingen te formuleren voor uw medewerkers

• efficiënt te communiceren door op een constructieve manier feedback te geven, op

problemen te anticiperen en door conflicten uit te klaren

Op het einde van de opleiding bent u in staat om:

• de verschillende rollen van de leidinggevende te omschrijven.

• technieken toe te passen om de eigen sterke en te verbeteren punten, alsook die van de

medewerkers, te identificeren (onder andere in het kader van het planningsgesprek van de

Ontwikkelcirkels).

• de leiderschapsstijl te selecteren in functie van aan de verschillende types van medewerkers

( onder andere in het kader van de 4 gesprekken van de Ontwikkelcirkels).

• de basisbeginselen van communicatie toe te passen.

• de criteria van een werkbare doelstelling toe te passen (onder andere in het kader van het

planningsgesprek van de Ontwikkelcirkels).

• de methode van probleemdetectie toe te passen.

• de methode voor probleemoplossing toe te passen.

• de technieken om om te gaan met weerstand, toe te passen.

• de technieken om op een constructieve manier feedback te geven, toe te passen (onder

andere in het kader van een functioneringsgesprek en een evaluatiegesprek )

Praktische schikkingen

Aantal dagen: 3

2


niveau cd

Samenwerken in team

Code CACERM095XNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Alle federale ambtenaren van niveau C en D die deel uitmaken van een vast team of

een projectteam en die de effectiviteit van hun eigen functioneren in een groep willen

optimaliseren

Vereiste voorkennis

Geen

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

1. de kwaliteit van teamwerk verbetert

2.de efficiëntie en slaagkansen van ad hoc groepen verhogen door effectievere en

efficiëntere participatie van de teamleden

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:

• problemen in groepen waarin u werkt te herkennen

• efficiënt te beïnvloeden bij het werken in teams

• te adviseren over interventies om communicatiestoornissen aan te pakken

Op het einde van de opleiding bent u in staat om:

1. een aantal concepten van groepsdynamica te omschrijven (bijvoorbeeld het

Belbinmodel)

2. de aangeleerde methode van probleemdetectie toe te passen

3. de aangeleerde technieken om efficiënter te beïnvloeden in vaste of projectmatige

teams, toe te passen

4. technieken te identificeren om communicatiestoornissen aan te pakken;

5. enkele belangrijke werkvormen en interventietechnieken te herkennen

Praktische schikkingen

Aantal dagen: 3

3


niveau cd

Omgaan met taken en informatie

Code CACERM102XNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Alle federale ambtenaren van niveau C of D met een administratieve functie

Vereiste voorkennis

Basiskennis van het Nederlands

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

• Zowel het interne als het externe informatiebeheer zal verbeterd worden

• Elke personeelslid zal beter omgaan met zijn taken

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:

• Zowel interne als externe informatie correct te beheren

• De organisatie van uw taken te optimaliseren

Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:

• verschillende communicatiemedia (bv. e-mails, brieven, verslagen, dienstnota’s, teksten,

telefoongesprekken) objectief en binnen de toegestane termijn te verwerken

• op een duidelijke en aangepaste wijze informatie te bezorgen aan de bestemmeling.

• uw werk te structureren en uw taken uit te voeren in functie van bepaalde procedures,

termijnen en prioriteiten.

Methodologie

Om uw leerproces te ondersteunen worden theorie en oefeningen met mekaar afgewisseld

Praktische schikkingen

Duur: 3 dagen

4


niveau cd

Efficiënter communiceren met collega’s

en/of klanten

Code CACERM104XNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Ambtenaren van niveau C en D die beter willen communiceren met collega’s of klanten, zowel

van persoon tot persoon als aan de telefoon.

Vereiste voorkennis

Geen enkele

Voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

• De mondelinge en telefonische communicatie met collega’s en klanten zal efficiënter

verlopen.

• De verbale en non-verbale communicatie zal beter geïnterpreteerd worden.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek :

• gesprekken op een efficiëntere manier te voeren

• communicatiebevorderende methoden te gebruiken

• elk telefoongesprek te voeren door de gepaste technieken te gebruiken

• gestelde problemen op te lossen

Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:

Wat betreft het communicatieschema van Jakobson

• het communicatieschema van Jakobson en de bestanddelen van communicatie te

beschrijven

Wat betreft verbale en non-verbale communicatie

• de oorsprong van NLP, AT, …te beschrijven

• perceptie en de onderliggende mechanismen te omschrijven (verbaal, non-verbaal en

paraverbaal)

• non-verbale elementen te identificeren

• communicatietechnieken toe te passen

• de sterke en de zwakke punten m.b.t. communicatie in groep of van persoon tot persoon te

bepalen

Wat betreft het beheer van telefoongesprekken

• de aandachtpunten voor telefonische communicatie toe te passen

• technieken toe te passen om een vraag of een voorstel te formuleren

• technieken toe te passen om om te gaan met agressiviteit

Praktische schikkingen

Duur : 4 dagen

5


niveau cd

Selfmanagement niveau C/D

Code CACERM113XNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Alle federale ambtenaren van niveau C en D

Vereiste voorkennis

• Kennis van de doelstellingen van uw organisatie

• Kennis van uw eigen taken en van de resultaten waarvoor u verantwoordelijk bent

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

• De organisatie communiceert beter met haar “klanten”.

• De organisatie werkt op efficiënte en doeltreffende wijze.

• De organisatie en haar ambtenaren reageren op gepaste en doeltreffende wijze op

onvoorziene omstandigheden.

• De ambtenaren beheren hun taken en prioriteiten beter en respecteren de termijnen beter.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:

• u op een duidelijke en begrijpelijke manier uit te drukken

• te luisteren naar de boodschap van anderen en die te begrijpen

• u in te leven in andermans situatie

• uw eigen werk te structureren door prioriteiten te stellen en een veelheid aan taken op een

systematische manier uit te voeren

• uw taken binnen de vooropgestelde termijnen af te werken

• doelgericht te reageren en kalm te blijven in stresserende werksituaties

6

Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:

1. Wat betreft communicatie en luistervaardigheid:

1. de relevante elementen in de communicatie te identificeren

2. de factoren die een optimale communicatie tegenwerken te identificeren

3. te luisteren naar een vraag en ze te herformuleren om te zien of ze correct werd

begrepen

4. een luisterende houding aan te nemen, inclusief empathie

5. zich op een “assertieve” manier uit te drukken

6. een advies of feedback op een constructieve manier te formuleren in functie van een

bepaalde actie of situatie.

2. Wat betreft tijds- en taakbeheer:

1. tijdwinnende en tijdrovende factoren te identificeren

2. een onderscheid te maken tussen belangrijkheid en dringendheid

3. de basisprincipes van een doeltreffend prioriteitenbeheer te begrijpen

4. de “tijdvreters” te identificeren (de controleerbare en andere).


niveau cd

Selfmanagement niveau C/D

Code CACERM113XNC

(vervolg)

tt

Inhoudstafel

3. Wat betreft stressbeheer:

1. stressfactoren te identificeren

2. vast te stellen hoe hindernissen, storingen en veranderingssituaties beter beheerd

kunnen worden.

Praktische schikkingen

Duur: 3 dagen

7


Niveau cd

Onthaal

Communiceren in een onthaaldienst

Code CACERM121XNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Federale ambtenaren van niveau C en D die tot de functiefamilie “Onthaal” behoren.

Vereiste voorkennis

In staat zijn om basiscommunicatievaardigheden toe te passen

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

• De mondelinge (en telefonische) informatieverstrekking aan klanten zal vlotter, efficiënter en

meer klantvriendelijk verlopen.

• De onthaalmedewerkers zullen beter gewapend zijn om om te gaan met moeilijke klanten.

• Kennisdeling binnen de onthaaldienst zal bevorderd worden.

• De onthaalmedewerkers zullen de deontologische aspecten, verbonden aan hun functie,

respecteren.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:

• de juiste vragen te stellen aan uw klanten

• gepast om te gaan met moeilijke klanten

• op een correcte en toereikende manier informatie te verstrekken aan klanten

• de kennis en de informatie binnen uw team doeltreffend te delen

Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:

Wat de informatieverstrekking aan klanten betreft

• de aangeleerde methode van informatieverstrekking te gebruiken

• de aandachtspunten voor telefonische communicatie aan te wenden

• de gepaste vragen over opmerkingen van een burger te formuleren

Wat het omgaan met moeilijke klanten betreft

• een assertieve, manipulatieve, passieve en agressieve houding te onderscheiden

• de regels voor het geven van een assertief antwoord volgens een assertiviteitsstappenplan

te identificeren

• de verschillende types van agressie te herkennen

• de stappen van het escalatieproces van agressie te identificeren

• de technieken om de eigen emoties onder controle te houden tijdens en na een agressief

incident, te identificeren

• de technieken om een adequaat antwoord te formuleren naargelang de vorm van agressie

waarmee ze worden geconfronteerd, toe te passen

8


Niveau cd

Code CACERM121XNC

Onthaal

Communiceren in een onthaaldienst

(vervolg)

tt

Inhoudstafel

Wat kennisdeling betreft

• de technieken toe te passen om informatie inzichtelijk en overzichtelijk te noteren voor een

derde persoon

• de technieken toe te passen om informatie inzichtelijk en duidelijk aan een derde door te

geven

• de technieken toe te passen om zijn kennis binnen het team door te geven

Wat deontologie betreft

• de vuistregels toe te passen om reglementair om te gaan met persoonsgebonden

informatie

• de vuistregels toe te passen voor het respecteren van discretie in hun functie

Praktische schikkingen

Duur: 3 dagen

9


Niveau d

Zaalbediening : vervolmaking

Code CACER1001DNC

tt

Inhoudstafel

doelgroep

Alle federale ambtenaren die tot de functiefamilie “keuken en bediening” behoren, in het

bijzonder de medewerkers die de zaaldienst verzekeren

Vereiste voorkennis

Beschikken over de basisvaardigheden en kennis van de bediening

Beschikken over de basisvaardigheden van klantgerichte communicatie

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

• Een betere, degelijke en klantgerichte bediening wordt gewaarborgd.

• De veiligheid en hygiëne in de werkomgeving wordt verhoogd.

• De assertiviteit in de communicatie met de klant/gast wordt verhoogd.

• Het aantal klachten wordt tot een minimum beperkt.

• De oplossingen voor problemen worden verbeterd.

• De samenwerking in het team wordt verbeterd en daardoor wordt de efficiëntie en

klantgerichtheid van de dienstverlening verhoogd.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek

de verworven competenties van deze opleiding (zoals ze in de leerdoelstellingen hieronder

zijn omschreven), in de dagelijkse uitoefening van uw functie toe te passen.

Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:

• de basisprincipes van een professionele klantencommunicatie toe te passen

− actief luisteren te illustreren

− technieken voor doorvragen toe te passen (o.a. open en gesloten vragen)

• de regels van de klantvriendelijkheid en van de professionele communicatie toe te passen

− de stappen voor het professioneel onthaal van klanten toe te passen

− een assertieve, manipulatieve, passieve of agressieve houding van elkaar te

onderscheiden

− de verschillende stappen op te noemen die gehanteerd moeten worden voor de

opbouw van een assertief antwoord

− volgens het assertiviteitsstappenplan een assertief antwoord te geven op een gegeven

fictieve situatie

− de verschillende stappen bij omgaan met klachten toe te passen

10


Niveau d

Zaalbediening : vervolmaking

Code CACER1001DNC

tt

Inhoudstafel

• samen te werken in een team

− de stadia van teamontwikkeling te beschrijven

− de vuistregels voor optimaal teamgedrag voor teamleden te illustreren

− de vuistregels voor optimaal teamgedrag voor teamleden toe te passen

− de vuistregels voor optimale kennisdeling in een team te illustreren

• technieken voor zelfmotivering te begrijpen

− de verschillende technieken voor zelfmotivering op te noemen

− technieken voor het stellen van persoonlijke doelen in een routinetaak toe te passen

• te bedienen

− te herkennen of men volgens de regels bedient

− de functie van de verschillende soorten bestek benoemen

− te onderscheiden welke dranken/gerechten in welke glazen/schotels of kommen

bediend worden

• hygiënisch en veilig schoon te maken

− onjuiste schoonmaaktechnieken te onderscheiden (bijv. onhygiënische)

− de juiste toepassing van producten op te noemen

− afhankelijk van de schoonmaakopdracht, het juiste product en de juiste dosering te

kiezen

− de betekenis van de verschillende veiligheidssymbolen toe te lichten

Praktische schikkingen

Duur: 3 dagen

11


Niveau d

Optimaal beheren van een magazijn

Code CACER0701DNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Federale ambtenaren van niveau D die behoren tot de functiefamilie “Materiaal- of

productbeheer” en die in een magazijn werken

Vereiste voorkennis

Een basiskennis hebben van de goederenstroom in een magazijn

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

• Het magazijn wordt optimaal en efficiënt beheerd.

• Bestellingen worden op een efficïente manier afgehandeld.

• Klanten worden op een klantvriendelijke en duidelijke manier geïnformeerd.

• Arbeidsongevallen worden vermeden.

• Het aantal (rug)klachten wordt tot een minimum beperkt door het werken op een

ergonomisch verantwoorde manier.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:

• het magazijn en de stock optimaal te beheren

• de geleerde opslagmethodes toe te passen

• de vuistregels voor een optimale controle van binnenkomende goederen toe te passen

- met uw klanten duidelijk en professioneel te communiceren:

- een helder gestructureerd antwoord formuleren op de vraag van de klant

• de klant op een klantvriendelijke manier informeren (bv.over beschikbaarheid en

leveringstermijnen)

• veilig te werken in het magazijn

• op een ergonomisch verantwoorde manier te werken in het magazijn

Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:

• de principes van een optimaal magazijnbeheer te analyseren

• de kritische stappen in het logistieke proces te herkennen

• de consequenties van het onjuist uitvoeren van een processtap op het hele proces te

benoemen

• uit te leggen of en waarom een bestelbon correct en volledig is ingevuld

• de vuistregels voor het correct labelen, controleren en inpakken van uitgaande goederen

toe te passen

• de verschillende elementen van actief luisteren op te noemen

• open en gesloten vragen te gebruiken om de behoeften van de klant te achterhalen

12


Niveau d

Code CACER0701DNC

Optimaal beheren van een magazijn

(vervolg)

tt

Inhoudstafel

• klant (on)vriendelijke uitspraken te herkennen

• een klantonvriendelijke uitspraak om te vormen tot een klantvriendelijke uitspraak

• te herkennen welke goederen veilig of onveilig in een magazijn opgeslagen zijn

• te herkennen welke goederen veilig of onveilig binnen het magazijn verplaatst worden

• de delen van een gebruiksaanwijzing die het risico van een product betreffen, te illustreren

• op basis van veiligheidssymbolen op de fiche de aangewezen wijze van gebruiken te

beschrijven

• aan de hand van een foto te herkennen of de gevaarlijke producten op een veilige of

onveilige manier binnen het magazijn verplaatst worden

• de aanbevolen heftechniek te gebruiken

• de spierbelastende taken in het magazijn te onderscheiden

• de verschillende voorbodes van overbelasting op lichaamsdelen op te noemen

Praktische schikkingen

Duur: 3 dagen

13


Niveau d

Schoonmaken: vervolmaking en

veiligheid

Code CACER1501DNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Alle federale ambtenaren die tot de functiefamilie “onderhoud” behoren.

Vereiste voorkennis

Geen

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

• De schoonmakers hebben inzicht in het werkproces en kunnen zo hun werk op een

efficiënte manier verdelen.

• De schoonmakers gaan milieubewust en zuinig om met reinigingsproducten en water.

• De schoonmakers onderhouden de ruimtes en materialen correct om hun lange

“levensduur” te verzekeren.

• De schoonmakers passen de regels van de ergonomie en veiligheid toe bij het poetsen

zodat de lichamelijke belasting beperkt blijft en de kans op ongevallen en rsi beperkt wordt.

• De schoonmakers dragen zorg voor hun materiaal (stofzuigers, doeken, producten, …) om

hun levensduur te optimaliseren.

• De schoonmakers sorteren afval milieubewust en veilig.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek

de verworven competenties van deze opleiding (zoals ze in de leerdoelstellingen hieronder

zijn omschreven), in de dagelijkse uitoefening van uw functie toe te passen.

Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:

• de processtappen en gedragingen te beschrijven die beslissend zijn om het werk van

schoonmaker optimaal uit te voeren

• de basisprincipes van milieuvriendelijk en ergonomisch schoonmaken toe te passen

− de aanbevolen methode voor het reinigen en onderhouden van kantoren, gangen, …

toe te passen

− de impact van diverse schoonmaakproducten op verschillende soorten materialen en

oppervlakken op te noemen

− microvezel volgens de aangeleerde instructie te gebruiken

− de waarschuwingstekens voor gevaarlijke producten te begrijpen

− volgens de aangeleerde vuistregels het juiste product en de juiste dosering te bepalen

(bijv. voor 10 m2 linoleumoppervlak)

− volgens de aangeleerde methode te vegen en te dweilen

14


Niveau d

Schoonmaken: vervolmaking en

veiligheid

Code CACER1501DNC

(vervolg)

tt

Inhoudstafel

− zo te poetsen dat het lichaam minimaal belast wordt

− op een veilige manier te poetsen (ook bij het gebruik van bijv. machines en bijtende

producten)

• uw materiaal goed te onderhouden

− uw materiaal volgens de voorgeschreven methode te onderhouden

− uw materiaal volgens de voorgeschreven methode op te bergen

• afval veilig en correct te scheiden

− gevaarlijk afval op de voorgeschreven manier te behandelen

− pmd-afval tussen de verschillende verpakkingsmaterialen te herkennen

Praktische schikkingen

Duur: 2 dagen

15


Niveau d

Ecodriving en communicatie voor

chauffeurs

Code CACER1901DNC

tt

Inhoudstafel

doelgroep

Ambtenaren van niveau D die tot de functiefamilie “Transport” behoren

Vereiste voorkennis

Geen enkele

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

• De brandstofkosten zullen dalen.

• De onderhoudskosten zullen dalen.

• Het aantal ongevallen zal beperkt worden.

• Het imago van de organisatie zal verbeterd worden, door een beter onthaal van de

passagiers en een aangepaste communicatie.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:

• Het verbruik van brandstof en de slijtage van het voertuig te verminderen dank zij een

economische en ecologische rijstijl.

• Doeltreffender te communiceren met de passagiers.

• Het risico op ongevallen te beperken door een veiliger rijgedrag.

• Gepast te reageren bij een ongeval/incident.

Op het einde van de opleiding bent u in staat om:

1. Een economische en ecologische rijstijl te hanteren:

- de parameters op te sommen die van invloed zijn op het brandstofverbruik

- weldoordacht gebruik te maken van het instrumentenbord om het brandstofverbruik te

optimaliseren

- de principes van ecodriving toe te passen op de weg of in een rijsimulator.

2. Beter te communiceren met de passagiers:

- de voornaamste aspecten van de verbale en non-verbale communicatie te onderscheiden

- een aangepaste communicatiestijl toe te passen afhankelijk van de passagier.

3. Een veiliger rijgedrag te hanteren:

- de principes van het defensief rijden toe te passen

- de voornaamste technieken te beschrijven om carjacking te voorkomen.

16


Niveau d

Ecodriving en communicatie voor

chauffeurs

Code CACER1901DNC

(vervolg)

tt

Inhoudstafel

4. Incidenten met het voertuig beter te beheren:

- acties die in functie van de ernst van het ongeval ondergenomen moeten worden op te

sommen;

- op correcte wijze een ongevallenformulier in te vullen.

Praktische schikkingen

Duur: 2 dagen.

17


Niveau d

Communicatie en agressiviteitsbeheer

voor bewakers

Code CACER1401DNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Alle federale ambtenaren van niveau D die tot de functiefamilie « Veiligheid » behoren, onder

andere zaalwachters, conciërges, onthaalmedewerkers (veiligheid), begeleiders van transport

van gevangenen,…

Vereiste voorkennis

In staat zijn om basistechnieken van de communicatie te gebruiken.

U heeft een basiskennis inzake veiligheid.

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

• De bewakers geven een positievere (eerste) indruk van zichzelf en daarmee van de

organisatie.

• De bezoekers of bewoners volgen de richtlijnen en regels beter op.

• Het risico op vandalisme, diefstal en brand wordt beperkt.

• Het risico op problemen met groepen vermindert.

• (Interculturele) conflicten worden efficiënter beheerd (en eventueel ook verminderd).

• De bewakers reageren effectiever op conflicten en agressie om zowel het positieve imago

als de veiligheid te garanderen.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:

• de basisprincipes van klantvriendelijk en veilig onthaal toe te passen:

- de bezoeker of bewoner volgens een gegeven methode te begroeten

- het toegangsticket of de identiteit volgens een gegeven methode te controleren

• bezoekers of bewoners klantvriendelijk en gestructureerd te informeren over richtlijnen of

regels en locaties

• professionele grenzen te stellen

• preventief op risicogedrag te reageren:

- de bezoeker of bewoner assertief te waarschuwen voor zijn of haar (risico)gedrag

- de bezoeker of bewoner terecht te wijzen

• de principes van groepsdynamiek in de communicatie met groepen toe te passen

• assertief te reageren op conflict en agressie

• kalmerende en nuttige technieken tegenover agressief gedrag toe te passen

18

Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:

• de processtappen en gedragingen te begrijpen die beslissend zijn om het werk van

bewaker optimaal uit te voeren

• de stappen voor het informeren van derden toe te passen

• de principes van “helder taalgebruik” (bijv. geen vaktaal) toe te passen (bv. voor het

informeren van bezoekers over richtlijnen en locaties)


Niveau d

Communicatie en agressiviteitsbeheer

voor bewakers

Code CACER1401DNC

tt

Inhoudstafel

• de principes van klantvriendelijk woordgebruik, aangepast aan de specifieke doelgroep,

(leeftijd, cultuur…) toe te passen

• een positieve lichaamshouding in een film te herkennen

• zelf de verschillende stappen om professioneel “neen” te zeggen toe te passen

• sympathie en empathie te onderscheiden

• risicogedrag (vandalisme, agressie in een film) te herkennen

• de stappen in het groepsproces en gedrag te benoemen of te herkennen

• de communicatietechnieken voor groepen toe te passen

• de mechanismen te begrijpen die spelen in een interculturele omgeving

• het begrip cultureel kader en identiteit te illustreren

• de belangrijkste concepten van «culturele schok» op te noemen

• conflict, agressie, boosheid en geweld van elkaar te onderscheiden

• de impact van agressie op het functioneren van de instelling te illustreren

• de oorzaken van agressie op te noemen

• het onderscheid te maken tussen een passieve, agressieve, manipulatieve en assertieve

houding

• zelf een assertief antwoord te formuleren volgens een assertiviteitstappenplan

Praktische schikkingen

Duur: de opleiding duurt twee dagen + een halve dag

19


Niveau cd

Uw kennis doorgeven

Code CACERM112XNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Alle federale ambtenaren van niveau C of D die binnenkort hun loopbaan beëindigen en

gevraagd worden om hun kennis door te geven.

Vereiste voorkennis

U beschikt over minimale schriftelijke communicatie-vaardigheden.

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

• De kennis die van belang is voor het functioneren binnen de organisatie zal beter

beschermd worden.

• De kennisdeling binnen de organisatie wordt bevorderd.

• Ervaren ambtenaren worden meer gevaloriseerd omwille van de expertise die ze verworven

hebben.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:

de verschillende stappen te zetten voor de voorbereiding en de uitvoering van

kennisoverdracht binnen uw team, dienst of organisatie.

Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:

• enkele begrippen inzake kennisoverdracht te verduidelijken

• de technieken toe te passen om essentiële kennis voor het uitoefenen van de eigen functie

te identificeren

• de basisbeginselen van professionele communicatie toe te passen in het kader van

kennisoverdracht

• de technieken toe te passen om na te gaan of de informatie die verstrekt werd, voldoende

duidelijkheid biedt voor de andere gesprekspartner

Methodologie

Naast een klassikaal deel omvat deze opleiding een deel zelfstudie aan de hand van een

syllabus en praktijkopdrachten.

Informeer u op voorhand over de afspraken met betrekking tot de zelfstudie in uw

organisatie.

Bespreek dit met uw leidinggevende en maak met hem/haar concrete afspraken over hoe de

zelfstudie georganiseerd wordt.

20


Niveau cd

Uw kennis doorgeven

Code CACERM112XNC

(vervolg)

tt

Inhoudstafel

U legt deze afspraken best vast in een “overeenkomst voor zelfstudie”, waarvoor u de

bijgevoegde template kunt gebruiken.

Dit document is een hulpmiddel om de afspraken tussen u en uw leidinggevende

gemakkelijker te laten verlopen.

Het is bedoeld voor intern gebruik. Gelieve dit document niet terug te sturen naar het OFO.

Praktische schikkingen

Duur: 2 dagen klassikaal + 12 uren zelfstudie (syllabus + opdrachten)

21


Niveau cd

Communiceren en omgaan met taken

(technische functie)

Code CACERM103XNC

tt

Inhoudstafel

Doelgroep

Alle federale ambtenaren van niveau C of D met een technische functie

Vereiste voorkennis

Basiskennis van het Nederlands

De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:

• De communicatie – tegenover collega’s en/of klanten – zal geoptimaliseerd worden

• Personeelsleden met een technische functie zullen hun werk beter beheren

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:

• Adequaat te communiceren met uw collega’s en/of klanten

• De organisatie van uw werk te optimaliseren

Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:

• reglementen, dienstnota’s en uitvoeringsbesluiten toe te passen

• handleidingen te gebruiken

• duidelijk te communiceren en te informeren

• veiligheidssignalisatie te herkennen en de basisprincipes erop toe te passen

• werk te plannen in functie van taken en prioriteiten

Methodologie

Om uw leerproces te ondersteunen worden theorie en oefeningen met mekaar afgewisseld

Praktische schikkingen

Duur: 3 dagen

22


Niveau cd

Selbstmanagement Niveau C/D

Code CACERM113XDC

tt

Inhoudstafel

Zielgruppe

Alle Föderalenbeamten von Niveau C und D

Erforderliche Vorkenntnisse

• Kenntnisse über die Zielstellungen Ihrer Organisation

• Kenntnisse über Ihre persönlich zu verantwortenden Aufgaben und deren Ergebnisse

Die Vorteile der Fortbildung für Ihre Organisation:

• Die Organisation kommuniziert besser mit ihren “Kunden”.

• Die Organisation arbeitet effizient und effektiv.

• Die Organisation und ihre Beamten reagieren angemessen und effektiv bei

unvorhergesehenen Umständen.

• Die Beamten verwalten ihre Aufgaben und Prioritäten besser und halten Termine besser ein.

Nach der Fortbildung sind Sie an Ihrem Arbeitsplatz in der Lage:

• sich auf deutliche und verständliche Art und Weise auszudrücken.

• die Nachricht der anderen anzuhören und zu verstehen.

• sich in die Lage des anderen zu versetzen.

• Ihre eigene Arbeit zu strukturieren, indem Prioritäten gesetzt und zahlreiche Aufgaben auf

systematische Art und Weise ausgeführt werden.

• Ihre Aufgaben innerhalb der festgelegten Fristen auszuführen.

• zielgerichtet zu reagieren und in hektischen Arbeitssituationen die Ruhe zu bewahren.

Nach beendeter Fortbildung sind Sie in der Lage:

1. Die Kommunikation und das Hörverstehen betreffend:

1. die relevanten Elemente der Kommunikation zu identifizieren.

2. die Faktoren, die einer optimalen Kommunikation entgegenwirken, zu identifizieren.

3. eine Frage anzuhören und sie neu zu formulieren, um zu ergründen, ob sie korrekt

verstanden wurde.

4. eine zuhörende Haltung einzunehmen, einschließlich Empathie.

5. sich auf eine “selbstsichere” Art und Weise auszudrücken.

6. eine Empfehlung oder ein Feedback auf eine konstruktive Art und Weise in Funktion

einer bestimmten Handlung oder Situation zu formulieren.

23


Niveau cd

Selbstmanagement Niveau C/D

Code CACERM113XDC

(vervolg)

tt

Inhoudstafel

2. Das Zeitmanagement und die Aufgabenverwaltung betreffend:

1. zeitsparende und zeitaufwendige Faktoren zu identifizieren.

2. einen Unterschied zwischen Wichtigkeit und Dringlichkeit zu machen.

3. die Grundprinzipien einer effektiven Prioritätsverwaltung zu verstehen.

4. die “Zeitfresser” zu identifizieren (die kontrollierbaren und andere).

3. Das Stressmanagement betreffend:

1. Stressfaktoren zu identifizieren.

2. festzustellen, wie Hindernisse, Störungen und Situationsänderungen besser beherrscht

werden können.

Praktische Hinweise

Dauer: 3 Tage

24


Niveau cd

Mündliche und schriftliche

Berichterstattung

Code CACERM092XDC

tt

Inhoudstafel

Zielgruppe

Föderale Beamte der Niveaus C und D aller Funktionsfamilien

Erforderliche Vorkenntnisse

Keines

Die Vorteile der Fortbildung für Ihre Organisation:

• Die Berichterstattung innerhalb Ihrer Organisation verläuft zieltreffend.

• Die Kunden werden auf professionelle Weise beraten.

Nach der Fortbildung sind Sie an Ihrem Arbeitsplatz in der Lage:

• aktiv an Arbeitsbesprechungen teilnehmen,

• effizient schriftlich und mündlich Bericht erstatten,

• den Kunden professionell informieren und beraten.

Nach beendeter Fortbildung sind Sie in der Lage:

• die Techniken anzuwenden, um aktiv an Arbeitsbesprechungen teilzunehmen,

• die Haupt- und Nebensachen bei der Anfertigung von Besprechungsnotizen zu

unterscheiden,

• die Schwerpunkte anzuwenden, um über abgeschlossene Tätigkeiten und den

Nachfassprozess mündlich Bericht zu erstatten,

• über abgeschlossene Tätigkeiten und den Nachfassprozess schriftlich und strukturiert

Bericht zu erstatten,

• Feedback zu geben und darauf zu reagieren,

• die Schwerpunkte anzuwenden, um schriftlich und mündlich Ratschläge zu erteilen,

• bei der Informationsübermittlung zwischen subjektiven und objektiven Informationen zu

unterscheiden,

• angemessene Techniken zu verwenden, um zu ermitteln, ob die mitgeteilten Informationen

den anderen Gesprächspartnern klar sind.

Praktische Regelungen

Dauer: 3 Tage

25


Niveau cd

Kommunizieren am Empfang

Code CACERM121XDC

tt

Inhoudstafel

Zielgruppe

Föderale Beamte der Niveaus C und D der Funktionsfamilie „Empfang”

Erforderliche Vorkenntnisse

In der Lage sein, grundlegende Kommunikationsfertigkeiten anzuwenden

Die Vorteile der Fortbildung für Ihre Organisation:

• Die mündliche (und telefonische) Erteilung von Informationen an den Kunden erfolgt

schneller, wirkungsvoller und kundenfreundlicher.

• Die Empfangsmitarbeiter sind besser im Umgang mit schwierigen Kunden gewappnet.

• Die Übertragung von Kenntnissen innerhalb des Empfangsdienstes wird gefördert.

• Die Empfangsmitarbeiter werden ihre persönlichen Berufsstandregeln achten.

Nach der Fortbildung sind Sie an Ihrem Arbeitsplatz in der Lage:

• Ihren Kunden die richtigen Fragen stellen,

• angemessen mit schwierigen Kunden umgehen,

• auf korrekte und hinreichende Weise Informationen an Kunden weitergeben,

• die Kenntnisse und Informationen innerhalb Ihres Teams zielgerichtet teilen.

Nach beendeter Fortbildung sind Sie in der Lage:

Bei der Informationsübertragung an Kunden

• die erlernte Methode für Informationsübertragung anzuwenden

• die wichtigen Hinweise für die Kommunikation am Telefon zu beachten

• geeignete Fragen zu Bemerkungen eines Bürgers zu formulieren

Im Umgang mit schwierigen Personen

• zwischen einer assertiven, manipulativen, passiven oder aggressiven Haltung zu

unterscheiden

• die Regeln für das Erteilen einer assertiven Antwort in Übereinstimmung mit einem

Assertivitätsstufenplan zu identifizieren

• die verschiedenen Arten von Aggression zu erkennen

• die Stufen des Eskalationsprozesses von Aggression zu identifizieren

• die Methoden zu identifizieren, mit denen die eigenen Emotionen bei und nach einem

aggressiven Vorfall unter Kontrolle gehalten werden können

• die entsprechenden Methoden anzuwenden, um je nach Art der Aggression, mit der man

konfrontiert wird, eine passende Antwort zu formulieren

26


Niveau cd

Kommunizieren am Empfang

Code CACERM121XDC

(vervolg)

tt

Inhoudstafel

Bei der Kenntnisvermittlung

• Methoden anzuwenden, um Informationen für Dritte verständlich und übersichtlich zu

notieren

• Methoden anzuwenden, um Informationen an Dritte verständlich und übersichtlich

weiterzuleiten

• Methoden anzuwenden, um seine Kenntnisse innerhalb des eigenen Teams weiterzugeben

• In Bezug auf die Deontologie

• die Faustregeln für den ordnungsgemäßen Umgang mit personengebundenen

Informationen anzuwenden

• die Faustregeln für das Respektieren von Diskretion in der betreffenden Funktion zu

erkennen

Praktische Hinweise

Dauer: 3 Tage

27


Niveau d

Saalbedienung: Perfektionierung

Code CACER1001DDC

tt

Inhoudstafel

Zielgruppe

Alle föderalen Beamten, die der Funktionsfamilie “Küche und Service“ angehören, vor allem

jene Mitarbeiter, welche im Speisesaal arbeiten.

Erforderliche Vorkenntnisse

• verfügen über Grundfertigkeiten sowie Service-Kenntnisse

• verfügen über Grundfertigkeiten einer kundenorientierten Kommunikation

Die Vorteile der Fortbildung für Ihre Organisation:

• Gewährleistung einer besseren, soliden und kundenorientierten Bedienung.

• Verbesserung der Sicherheit und Hygiene im Arbeitsumfeld.

• selbstbewusstes Auftreten gegenüber Kunden und Verbesserung der Kommunikation mit

Kunden / Gästen.

• Die Anzahl der Beschwerden reduziert sich auf ein Minimum.

• Verbesserung der Problemlösungen

• Verbesserung der Zusammenarbeit im Team, wodurch sich Effizienz und

Kundenorientiertheit der Dienstleistungen erhöhen.

Nach der Fortbildung sind Sie an Ihrem Arbeitsplatz in der Lage:

die erworbenen Kompetenzen dieser Fortbildung, beschrieben in den hierunter aufgeführten

Lernzielen, bei der täglichen Ausübung Ihrer Tätigkeit anzuwenden.

Am Ende der Fortbildung sind Sie in der Lage:

• die Grundprinzipien einer professionellen Kundenkommunikation anzuwenden,

− aktives Zuhören zu zeigen.

− die Fragetechniken anzupassen (u.a. offene und geschlossene Fragen stellen).

• die Regeln der Kundenfreundlichkeit und der professionellen Kommunikation anzuwenden,

− die Schritte eines professionellen Empfangs von Kunden anzuwenden.

− zwischen einer selbstbewussten, manipulierten, passiven oder aggressiven Haltung zu

differenzieren.

− die verschiedenen Schritte zu nennen, die bei einer selbstbewussten Antwort beachtet

werden müssen.

− entsprechend den Schritten des Plans für das Durchsetzungsvermögen in einer fiktiven

Situation eine passende Antwort geben.

− die verschiedenen Schritte beim Umgang mit Beschwerden anzuwenden.

28


Niveau d

Saalbedienung: Perfektionierung

Code CACER1001DDC

(vervolg)

tt

Inhoudstafel

• gemeinsam in einem Team zu arbeiten,

− die Phasen der Teamentwicklung zu beschreiben.

− die Hauptregeln eines optimalen Teamverhaltens aller Teammitglieder zu beschreiben.

− die Hauptregeln eines optimalen Teamverhaltens aller Teammitglieder anzuwenden.

− die Hauptregeln eines optimalen Wissensaustauschs in einem Team zu beschreiben.

• Techniken der Selbstmotivation zu verstehen,

− die verschiedenen Techniken der Selbstmotivation zu nennen.

− die Techniken der persönlichen Zielstellung bei einer Routineaufgabe anzuwenden.

• zu bedienen,

− zu erkennen, ob man den Regeln entsprechend bedient.

− die Funktion der verschiedenen Arten von Gedecken benennen.

− zu unterscheiden, welche Getränke / Speisen in welchen Gläsern, mit welchen Gedecken

serviert werden.

• hygienisch und sicher zu reinigen.

− falsche Reinigungstechniken zu erkennen (z.B. unhygienische).

− den richtigen Gebrauch von Produkten aufzuzählen.

− abhängig von der Art des Reinigens das richtige Produkt und die richtige Dosierung

auswählen.

− die Bedeutung der verschiedenen Sicherheitssymbole zu erklären.

Praktische Hinweise

Dauer: 3 Tage

29


Niveau D

Gecertificeerde opleidingen

Algemene informatie

tt

Inhoudstafel

Wie is de contactpersoon voor gecertificeerde opleidingen bij jouw organisatie

Raadpleeg hiervoor de SPOC lijst (op onze site)van jouw niveau.

Wanneer vindt je opleiding plaats

Je kan deze informatie terugvinden in de planningstabel voor de gecertificeerde opleidingen

van niveau A, B, C en D op onze site.

Wanneer vindt de test plaats en wat zijn de praktische schikkingen voor de test

Raadpleeg het luik ‘Certificatietest’.


Congreskolom

Colonne du Congrès

Waar bevindt het OFO zich

Bischoffsheimlaan 15

1000 Brussel

Bld. Pachéco Pachecolaan

Bld. Berlaimont Berlaimontlaan

Lijn1

Ligne 1

BRUXELLES-CENTRAL

BRUSSEL-CENTRAAL

Place du Congrès

Congresplein

Bld. du Jardin Botanique Kruidtuinlaan

Place des Barricades

Barricadenplein

Bld. Bischoffsheim Bischoffsheimlaan

rue des Cultes

Eredienststraat

Campus 2:

Maria-Theresiastraat 1-3

1000 Brussel

Cantersteen Kantersteen

rue des Colonies Koloniënstraat

Palais de la Nation

Paleis der Natie

rue de la Loi Wetstraat

Parc de Bruxelles

Park van Brussel

rue Royale Koningstraat rue Royale Koningstraat

rue du Congres Congresstraat

rue de l’Enseignement

Onderrichtstraat

rue Ducale Hertogstraat

ARTS-LOI

KUNST-WET

Lijn1- 2

Ligne1-2

Bld. Bischoffsheimlaan 15

Lijn2

Ligne 2

MADOU

rue du Commerce Handelsstraat

rue de l’Industrie Nijverheidsstraat

Bus 29, 63, 65, 66

vanaf Centraal

depuis Central

rue de la Loi Wetstraat

rue de la Science Wetenschapsstraat

rue d’Arlon Aarlenstraat

CAMPUS 2

Marie-Theresiastraat 1

Lijn1

Ligne 1

SCHUMAN

Lijn2

Ligne 2

GARE DU MIDI

ZUIDSTATION

Het OFO beschikt over twee campussen. Je vindt in je uitnodigingsbrief waar je lessen plaatsvinden.

Beide locaties zijn makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en liggen op ongeveer 15 minuten wandelen van het

centraal station.

Bischoffsheimlaan 15 (campus 1), 1000 Brussel: vlakbij de uitgang metrostation Madou, via lijn 2 of lijn 6.

Maria-Theresiastraat 2 (campus 2), 1040 Brussel: dicht bij metrostation Kunst – Wet (op 5 minuten stappen).

Waterloolaan

LOUIZA

Waterloolaan

Waterloolaan

Sommige testen vinden plaats in Defacqzstraat 1, 1000 Brussel,

1. Trein: halte Zuidstation

2. Metro: lijn 2 of 6 richting Simonis-Elisabeth - 3 de halte Louisa (uitgang 5)

3. Tram: 94 (richting Hermann-Debroux) - 2 de halte Defacqz

Meer informatie over de metro- en tramlijnen vind je op de site van de mivb (www.mivb.be).

Louizalaan

Livornostraat

Defacqzstraat

Baljuwstraat

Defacqzstraat 1

1000 Brussel


Gecertificeerde opleidingen

ZELFSTUDIE OVEREENKOMST E-LEARNING *

Opleiding:

(titel en code invullen)

Ik, ondergetekende,

Naam : Voornaam :

Dienst : Graad :

Functie :

verbind me ertoe het zelfstudiegedeelte (e-learning) nauwgezet te volgen:


Ik verbind me ertoe mijn leerproces te beheren met respect voor de prioriteiten die in mijn werkplan zijn

vastgelegd en volgens de noden van mijn dienst.

Verbintenissen van de functionele chef :

Als functionele chef verbind ik me ertoe mijn medewerker te ondersteunen en hem/haar op te volgen

tijdens zijn/haar opleiding. Ik sta ervoor garant dat hij/ zij de tijd krijgt die werd vastgelegd voor de

zelfstudie omdat die deel uitmaakt van deze gecertificeerde opleiding. (aanvullen indien nodig)Praktische modaliteiten

Plaats waar de zelfstudie zal plaatsvinden op de werkplek

thuis (telewerk)

in het OFO, OLC (enkel e-learning)

Wanneer de zelfstudie zal plaatsvinden

(dagen, duur van de sessies)

Dienstvrijstelling : ja/neen indien ja, duur in uren :

Voor akkoord,

De medewerker, Het diensthoofd, De opleidingsverantwoordelijke,


* Deze zelfstudie overeenkomst is een document bestemd voor intern gebruik en opgemaakt door de

dienstverantwoordelijke en zijn medewerker en eventueel de opleidingsverantwoordelijke. Het is niet nodig dit

document naar OFO terug te sturen.


Verantwoordelijke uitgever:

Sandra Schillemans

BE-1000 Brussel

Wettelijk depot D/2012/7737/32

September 2012

volg ons op Facebook

www.facebook.com/ofoifa

Bischoffsheimlaan 15

1000 Brussel

tel: 02 229 73 11

fex: 02 217 53 48

info@ofoifa.fgov.be

www.ofoifa.be

More magazines by this user
Similar magazines