07.01.2015 Views

/ Jaarverslag 2011 / De Goede Woning /

/ Jaarverslag 2011 / De Goede Woning /

/ Jaarverslag 2011 / De Goede Woning /

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong> / <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> /


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong> / <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> /


inhoudsopgave<br />

Inhoudsopgave<br />

1 VOORWOORD 4<br />

5.14 Verkoop van appartementen 18<br />

6.1.4 Duurzaam wonen 29<br />

8.18 Oordeelsbrief 39<br />

2 INLEIDING 5<br />

5.15 Aanpak illegale bewoning 18<br />

5.16 Doorstroming 19<br />

6.1.5 Duurzaam werken 29<br />

6.1.6 Duurzame gebiedsontwikkeling 29<br />

8.19 Nevenstructuren 39<br />

8.20 <strong>De</strong> Toekomst 40<br />

3 ONTWIKKELINGEN 6<br />

5.17 Jongeren en studenten 19<br />

5.18 Begeleid wonen jongeren 19<br />

6.1.7 Duurzame kansen 30<br />

6.1.8 Duurzame relaties 30<br />

9 BESTUURSVERKLARINGEN 42<br />

3.1 Ontwikkelingen in Europa 6<br />

5.19 Statushouders 19<br />

6.1.9 Duurzaam financieel beleid 30<br />

9.1 Verklaring van de statutair directeur 42<br />

3.2 Ontwikkelingen in Nederland 6<br />

3.3 Regionale ontwikkelingen in Haaglanden 8<br />

3.4 Lokale ontwikkelingen in Zoetermeer 8<br />

5.20 Woonwagenbewoners 19<br />

5.21 Nieuwbouw 19<br />

5.22 Verkoop 20<br />

7 BELANGHOUDERS 32<br />

7.1 Onze acht belanghoudergroepen 32<br />

9.2 Verklaring van de Raad van Toezicht 42<br />

10 FINANCIEN EN VERBINDINGEN 48<br />

4 ONZE NEGEN HOOFDOELEN UIT ONS ONDERNeMINGSPLAN 10<br />

5.23 Leefbare buurten 20<br />

5.24 Wijkontwikkelplannen 21<br />

7.2 Belanghouderbijeenkomsten 33<br />

7.3 Kennis-café 34<br />

11 KENGEGEVENS EN KENGETALLEN 54<br />

4.1 Missie en visie 10<br />

4.2 Rol en taakopvatting 10<br />

5.25 Aanpak overlast 21<br />

5.26 Laatste Kansbeleid 21<br />

7.4 Wat wij uit de belanghouderbijeenkomsten meenemen 34<br />

7.5 <strong>De</strong> toekomst 34<br />

12 JAARREKENING 56<br />

4.3 Goed wonen in vitale buurten 10<br />

4.4 Hoofddoelstellingen 11<br />

5.27 Buurttafel en buurtforum 21<br />

5.28 Leefbaarheidprojecten 22<br />

8 ONZE ORGANISATIE 36<br />

13 OVERIGE GEGEVENS 94<br />

4.5 Kerncompetenties 12<br />

4.6 Hoe wij onze resultaten meten 13<br />

5.29 Buurtbeheerder 22<br />

5.30 Sponsoring en bijdragen aan partners voor leefbaarheidsprojecten 22<br />

8.1 Inleiding 36<br />

8.2 Organisatiestructuur 36<br />

14 ACCOUNTANTSVERKLARING 95<br />

5 VITALE BUURTEN 14<br />

5.31 Klachtencommissies en klachtenmanagement 23<br />

5.32 AedesCode 23<br />

8.3 Organisatieverandering 36<br />

8.4 Kengetallen 36<br />

5.1 Inleiding 14<br />

5.33 Geschillencommissie Huursector 23<br />

8.5 Arbobeleid 36<br />

5.2 Overzicht van ons bezit in 2012 14<br />

5.34 Klachtencommissie Woonruimteverdeling Zoetermeer 24<br />

8.6 Opleidingen en trainingen 37<br />

5.3 Aan wie wij onze woningen hebben verhuurd 14<br />

5.35 Huurcommissie 24<br />

8.7 Ziekteverzuim 37<br />

5.4 Realisatie woningtoewijzing regionale prestatie afspraken 15<br />

5.36 Groot- en planmatig onderhoud 24<br />

8.8 Personeelsvereniging 37<br />

5.5 Slaagkansen Zoetermeer 15<br />

5.37 Onderzoek naar transformatie van kantoorpanden uitgevoerd 25<br />

8.9 Organisatiecultuur 37<br />

5.6 Monitoring in het kader van de Europa-norm 16<br />

5.38 Onderzoek haalbaarheid Hospice 26<br />

8.10 Ondernemingsraad 38<br />

5.7 Nieuwbouw en de Europa-norm 16<br />

5.39 Start ontwikkeling 60 woningen Lansingerland 26<br />

8.11 Integriteit 38<br />

5.8 Huurprijsbeleid 17<br />

5.9 <strong>De</strong> prijs-kwaliteitverhouding van onze woningen 17<br />

6 DUURZAAMHEID 28<br />

8.12 Risico-, fraude- en intern integriteitsbeleid 38<br />

8.13 Informatiebeveiliging 39<br />

5.10 Vertrokken huurders en leegstandsverlies 17<br />

6.1 Duurzaamheid 28<br />

8.14 Klokkenluiderregeling en de commissie Bok 39<br />

5.11 Huurachterstanden en woninguitzettingen 17<br />

6.1.1 Duurzaam Zoetermeer 28<br />

8.15 Voorkoming belangenverstrengeling 39<br />

5.12 Pilot ‘Vroeg er op af Zoetermeer’ 18<br />

6.1.2 Duurzaam bouwen 28<br />

8.16 Vertrouwenspersonen 39<br />

5.13 Vroegsignalering 18<br />

6.1.3 Duurzaam energiebeleid 28<br />

8.17 Goed werkgeverschap en tevredenheid medewerkers 39<br />

2 3


voorwoord<br />

inleiding<br />

VOORWOORD<br />

inleiding<br />

Het schrijven van een <strong>Jaarverslag</strong> is niet alleen een must om mij als bestuurder te verantwoorden,<br />

maar is ook altijd een moment om stil te staan of je er als woningcorporatie nog toe doet. Zeker<br />

als er in de media openlijk aan de toegevoegde waarde van woningcorporaties wordt getwijfeld.<br />

Een vertwijfeling die enerzijds goed te begrijpen is wanneer zich weer een ernstig incident heeft<br />

voorgedaan in onze branche. Dat raakt velen en ook mij. En niet alleen omdat ons stelsel zo is<br />

georganiseerd dat woningcorporaties feitelijk in sterke mate via het WSW en het CFV garant staan<br />

voor elkaar. Uiteindelijk staan overigens ook overheden garant. Overheden en woningcorporaties<br />

moeten kunnen bouwen op het toezicht dat is ingesteld. <strong>De</strong> afgelopen maanden heeft helaas geen<br />

van de toezichthoudende instanties haar verantwoordelijkheid genomen, maar verwijst men naar<br />

elkaar. Dat geeft geen goed gevoel. Niet voor mij als bestuurder van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>, maar<br />

uiteraard ook zullen overheden niet het juiste gevoel hebben. Een en ander wast alle water van de<br />

zee niet weg dat je als bestuurder van een woningcorporatie als eerste verantwoordelijk bent. En<br />

overigens uiteindelijk ook persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld.<br />

Uiteraard haal je opgelucht adem als bevestigd wordt dat wij de juiste afwegingen en afspraken<br />

hebben gemaakt bij het afsluiten van onze derivaten. <strong>De</strong> vraag is altijd tot welk detail niveau moet<br />

je als bestuurder doorvragen. <strong>De</strong> problemen rond zogenaamde ´margin call´ was mij en onze<br />

manager Financieel beheer in 2009 bekend. Toch realiseer je je dan ook dat het onmogelijk is alles<br />

te kunnen weten. <strong>De</strong> afgelopen tijd is mij meermaals gevraagd of ik niet wakker lig dat mij iets ontgaat.<br />

En gelukkig is dat niet zo. Ik voel mij daarbij gesterkt doordat onze mensen en onze interne<br />

toezicht houders kritisch zijn. Dit is uiteraard geen garantie, maar helpt wel om het goede gevoel te<br />

houden.<br />

Ik gebruik veel woorden om dit gevoel met u te delen. En ik denk dat dit gezien de actualiteit<br />

gepermitteerd is om zo uitvoerig in te leiden.<br />

terugvinden die passen bij onze rol en van invloed zijn op de leefbaarheid en dus eigenlijk het thuis<br />

voelen van onze huurders. Huurders die daarbij een belangrijke rol hebben en wij graag faciliteren.<br />

Gelijktijdig weten wij ook dat de grootste wens van woningzoekenden is om een voor hen geschikte<br />

woning te bemachtigen. Het feit dat wij aan het einde van het verslagjaar maar liefst 500 woningen<br />

in aanbouw hadden is voor velen goed nieuws. Te meer omdat wij in het laatste half jaar gemiddeld<br />

maar liefst ruim 250 reacties hadden op elke woning die vrij kwam. Een jaar daarvoor waren er dat<br />

nog 180. <strong>Woning</strong>zoekenden die overigens over het algemeen voldoen aan de eisen die wij stellen<br />

aan het inkomen en bijvoorbeeld de huishoudgrootte. En natuurlijk is een omvang landelijk gezien<br />

van 2,4 miljoen sociale huurwoningen veel. Maar zonder een goed functionerende woningmarkt,<br />

waarin huur en koop goed op elkaar aansluiten, zal het aantal mensen dat wij teleur moeten stellen<br />

alleen maar nog verder oplopen.<br />

In <strong>2011</strong> hebben wij vooral geïnvesteerd in “meer weten”. Meer weten van huis en thuis door onder-<br />

Onze belanghouders zijn voor ons belangrijk. Zij zijn onze klanten, ons klankbord en onze samenwerkingspartners.<br />

Zij zijn de mensen voor wie en met wie wij onze missie: Goed Wonen in vitale<br />

buurten realiseren. Daarover leest u meer in hoofdstuk 7.<br />

zoek naar de wensen en mening van onze bewoners. En we hebben plannen gemaakt om op grond<br />

van de uitkomsten van dit onderzoek door te kunnen pakken. Daarnaast hebben we zoals andere<br />

jaren veel gedaan in ons dagelijks werk om goed wonen in vitale buurten mogelijk te maken. Over<br />

al onze werkzaamheden verantwoorden wij ons in dit jaarverslag.<br />

Wij willen graag vertellen wat we hebben gedaan en welke keuzes we hebben gemaakt. Ons<br />

jaarverslag is voor ons een formeel document. Het is opgesteld door de bestuurder en vastgesteld<br />

door de Raad van Commissarissen. Ons jaarverslag kan voor u aanleiding zijn om met ons in<br />

gesprek te gaan. Dat doen wij graag en hopelijk kunnen wij daar van leren. Door middel van dit<br />

jaarverslag kunnen onze toezichthouders en onze belanghouders zoveel mogelijk terugvinden over<br />

onze daden en keuzes. Naast ons jaarverslag, dat ook op onze website gepubliceerd staat, informeren<br />

wij onze belanghouders via onze website, via gedrukte of persoonlijke communicatie en via de<br />

formele en informele kanalen. <strong>De</strong> leeswijzer voor dit jaarverslag is als volgt.<br />

Hoofdstuk 8 gaat over onze organisatie en onze medewerkers, de 60 gezichten van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong><br />

<strong>Woning</strong> zorgen ervoor dat wij onze ambities waar kunnen maken.<br />

<strong>De</strong> bestuursverklaringen, onze financiële verantwoording, de kerngegevens en kengetallen vindt<br />

u in de hoofdstukken 10 en verder. Gevolgd door de jaarrekening in hoofdstuk 12 en de overige<br />

gegevens in hoofdstuk 13. Wij sluiten af met onze accountantsverklaring.<br />

Soms verwijzen wij in de tekst naar een document dat gepubliceerd staat op onze of op andere<br />

websites. Dat doen wij om u zo volledig mogelijk te informeren en om onze bronnen te verantwoorden.<br />

Ik wil graag ook op deze plaats de wens uiten dat er na de vaststelling van de nieuwe <strong>Woning</strong>wet<br />

en wellicht de bevindingen uit de parlementaire enquête, eindelijk een wat stabieler overheidsbeleid<br />

gaat ontstaan om onze toegevoegde waarde ook in de toekomst naar huurder en woningzoekenden<br />

te kunnen garanderen. <strong>De</strong> afgelopen jaren hebben beleidsvoornemens en beleidsmaatregelen<br />

voor veel onrust en onzekerheid gezorgd, zonder dat de woningmarkt er veel mee<br />

is opgeschoten. Een uitzondering maak ik graag voor het nieuwe beleid van het huidige Kabinet,<br />

waarmee ook een oplossing lijkt te zijn gevonden om de verlaagde huurprijzen te kunnen corrigeren<br />

als het inkomen is gestegen. Een effectieve en rechtvaardige maatregel om onze middelen<br />

effectief te kunnen blijven inzetten voor hen die dat nodig hebben en een goed woonklimaat te<br />

behouden.<br />

Na deze inleiding leest u in hoofdstuk 3 de voor ons belangrijkste ontwikkelingen op Europees,<br />

nationaal, regionaal en lokaal niveau. Vervolgens vertalen we deze ontwikkelingen naar de gevolgen<br />

of mogelijke gevolgen voor <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>.<br />

Wilt u meer weten of heeft u vragen over dit jaarverslag Wij zijn u graag van dienst.<br />

Actuele en uitgebreide informatie kunt u vinden op onze website. Uw vragen kunt u stellen aan<br />

Rosemarie Weber, Manager beleid: row@dgw.nl.<br />

<strong>2011</strong> is het startjaar van ons nieuwe Ondernemingsplan <strong>2011</strong>-2014 met de titel:<br />

Samen vanuit eigen kracht.<br />

Over onze missie en visie, rolopvatting en uitwerking van onze missie en visie in hoofddoelstellingen<br />

leest u in hoofdstuk 4. Wij zijn ambitieus en vertalen die ambities in doelstellingen. Hoe meet<br />

je nu dat je de gestelde doelen ook bereikt <strong>De</strong> methoden die wij hiervoor gebruiken, de benchmarks<br />

en andere instrumenten leest u ook in hoofdstuk 4.<br />

Ten slotte uiteraard een woord van dank aan de vele mensen die hebben bijgedragen aan onze<br />

prestaties die wij ook in <strong>2011</strong> in Zoetermeer hebben kunnen neerzetten. Ik denk daarbij eerst aan<br />

alle vrijwilligers in de wijk. Maar direct daarna aan onze medewerkers die het telkens weer weten<br />

waar te maken. En uiteraard ook de gemeente Zoetermeer in al haar geledingen en de steeds<br />

groter wordende groep van zakelijke partners in onze woonbuurten, zoals wijkagenten, jongerenwerkers,<br />

zorgverleners, waarmee wij samenwerken.<br />

Maar in een voorwoord gaat het natuurlijk over meer. En vooral over het afgelopen jaar. Het was het<br />

eerste jaar van uitvoering van ons Ondernemingsplan. En dus een belangrijk jaar. <strong>De</strong> essentie van<br />

het Ondernemingsplan is onze zorg voor de leefbaarheid in onze woonbuurten.<br />

Naar onze beleving gaat de leefbaarheid achteruit; wat ook werd bevestigd door een onderzoek<br />

dat wij onder al onze huurders hebben laten uitvoeren. <strong>De</strong> uitkomsten van dit onderzoek is<br />

ons kompas waarop wij de komende jaren zullen richten. Onze organisatie hebben we daar ook<br />

nadrukkelijk verder op ingericht. Het is ook logisch dat u relatief veel activiteiten in dit verslag kunt<br />

In hoofdstuk 5 kijken wij terug op <strong>2011</strong>. <strong>De</strong> resultaten over <strong>2011</strong> voor onze volkshuisvestelijke<br />

opgave hebben wij hier opgeschreven. Hoofdstuk 6 gaat specifiek over duurzaamheid. Een belangrijk<br />

thema daarom wijden wij er een apart hoofdstuk aan.<br />

Ik wens u veel leesplezier.<br />

4 5


ontwikkelingen<br />

ONTWIKKELINGEN<br />

3.1 Ontwikkelingen in Europa<br />

Crisis<br />

Wat er in Europa gebeurd werkt nationaal en lokaal door. <strong>De</strong> crisis in Europa nam dit jaar steeds<br />

grotere vormen aan. En het einde is, naar onze mening, nog niet in zicht. <strong>De</strong> bezuinigingen, bijvoorbeeld<br />

op het gebied van zorg en welzijn, treft een aantal van onze kwetsbare bewoners. Met<br />

de gevolgen daarvan, veelal in overlast- en schuldsituaties, zullen wij direct geconfronteerd worden.<br />

Wij zetten daarom in op preventie met signalering en doorverwijzing. Bijvoorbeeld met ons vroegsignaleringsbeleid<br />

dat wij in <strong>2011</strong> hebben geïmplementeerd.<br />

bijdrage van circa € 1,6 miljoen. Dit bedrag is een voorlopige schatting. <strong>De</strong> definitieve toerekeningmethode<br />

staat nog niet vast. <strong>De</strong>ze bijdrage gaat ten koste van ons investeringsvolume.<br />

Wij verwachten dat het bedrag dat wij moeten bijdragen ongeveer hetzelfde zal zijn, dus circa<br />

€ 1,6 miljoen, met voor ons dezelfde gevolgen.<br />

ANBI<br />

Het kooprecht geldt voor huurders die minstens een jaar een woning huren bij een corporatie. <strong>De</strong><br />

tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening<br />

bij de Tweede Kamer.<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> is niet tegen het verkopen van woningen, integendeel. Wij denken dat een<br />

goede menging van huur en koop de stabiliteit van buurten verbetert. Door koop hoeven tevreden<br />

bewoners die in inkomen stijgen de buurt niet te verlaten om ergens anders een woning te kopen.<br />

<strong>De</strong> huurder kan zijn eigen huurhuis kopen, of een andere woning in de eigen buurt. Voor menging<br />

van hogere en lagere inkomens in de buurt is dit gunstig. Zo ontstaan gemengde buurten. Eigen<br />

woningbezit en de daarbij behorende vermogensvorming kan ook arbeidsparticipatie en integratie<br />

bevorderen.<br />

Wij zijn dus absoluut voor verkoop. Maar een aanbiedingsplicht vinden wij veel te ver gaan.<br />

<strong>De</strong> minister gebruikt een bedekte term waarmee zij het zelfbeschikkingsrecht van corporaties als<br />

rechtspersoon terzijde schuift. Wij vinden dat de corporatie zelf bepaalt welke woningen worden<br />

aangeboden en hoe. <strong>De</strong>ze verkoopverplichting is een aantasting van ons eigendomsrecht.<br />

Wij zullen in 2012 ons verkoopbeleid actualiseren. In dit beleid zetten we verkoop in als instrument<br />

om zo gemêleerde wijken te krijgen.<br />

<strong>De</strong> Hoge Raad heeft op 13 januari 2012 bepaald dat een woningcorporatie kan worden gezien als<br />

een ANBI; een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het ‘ANBI’-begrip wordt met ingang van<br />

1 januari 2012 in de wet ingevuld door een opsomming van doelen die beschouwd worden als van<br />

algemeen nut.<br />

<strong>De</strong> Staatssecretaris van Financiën heeft in de parlementaire toelichting expliciet aangegeven dat<br />

het doel van een woningcorporatie niet in deze opsomming voorkomt. Naar zijn mening kan een<br />

woningcorporatie zich aan de hand van deze wetswijziging niet kwalificeren als algemeen nut<br />

beogende instelling en kan daarom naar zijn mening ook niet de zogenaamde ‘ANBI-status’<br />

verkrijgen. <strong>De</strong> staatssecretaris heeft opgemerkt dat met deze wetswijziging geen inhoudelijke<br />

wijziging van zijn beleid wordt beoogd, maar ‘slechts’ een wettelijke vastlegging daarvan.<br />

Bijzonder daarin is dat ná inwerkingtreding van voorgaande wet de Hoge Raad 2 heeft bepaald dat<br />

een woningcorporatie die woonruimte aanbiedt in het kader van sociale huisvesting – in ieder geval<br />

onder de oude wetgeving - het algemeen belang behartigt. Nu de staatssecretaris zo stellig heeft<br />

aangegeven met de nieuwe wettekst geen inhoudelijke wijziging na te streven, vragen wij ons af of<br />

de ANBI-status met ingang van 1 januari 2012 ook onbereikbaar blijft voor woningcorporaties. En in<br />

het Belastingplan 2012 is een beperking opgenomen ten aanzien van het kunnen claimen van een<br />

herbestedingsreserve. Effectief betekent dit dat wij vanaf 2012 geen herbestedingsreserve meer<br />

kunnen vormen.<br />

Voor de jaren 2008 tot en met <strong>2011</strong> betekent dit voor <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> dat we de vennootschapsbelastingdruk<br />

over die jaren kunnen terugbrengen tot nihil, wat een besparing oplevert van circa<br />

€ 7 miljoen. Na de uitspraak van de Hoge Raad verwachten wij dat dit bedrag vrijvalt. Als wij dit<br />

geld terugkrijgen kunnen wij dit gebruiken voor nieuwbouw. Dat willen wij investeren om het tekort<br />

aan huurwoningen voor jongeren het hoofd te bieden.<br />

Wetsvoorstel herziening <strong>Woning</strong>wet<br />

<strong>De</strong> nieuwe <strong>Woning</strong>wet brengt een aantal wijzigingen met zich mee:<br />

3.2 Ontwikkelingen in Nederland<br />

Extra huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven € 43.000 1<br />

Per 1 juli 2012 mogen de corporaties aan huishoudens met een inkomen boven € 43.000 een extra<br />

huurverhoging opleggen van maximaal 5%. Dit om scheef wonen te voorkomen en doorstroming<br />

te bevorderen. En passant rekende de minister de corporaties voor dat met deze huurverhoging de<br />

corporaties de bijdrage aan de Huurtoeslag konden betalen. Maar als deze maatregel inderdaad<br />

de doorstroming bevordert is er geen sprake van extra structurele inkomsten. Als er een werkelijke<br />

doorstroming op gang komt verhuizen huishoudens met een hoger inkomen naar een vrije sectorof<br />

koopwoning.<br />

Wij hebben voor ons Huurbeleid 2012 vastgelegd dat wij ons beperken tot 2% extra huurverhoging<br />

voor de huishoudens met een inkomen boven € 43.000. Dat doen wij omdat wij deze bewoners<br />

vast willen houden in de wijk. <strong>De</strong> extra huurverhoging die wij aan onze huurders berekenen draagt<br />

er toe bij dat wij blijvend kunnen investeren. Aan de andere kant moeten wij ons bezit effectief en<br />

efficiënt inzetten. Voor ons wil dat zeggen: verhuren aan de doelgroep. Dit nieuwe instrument stelt<br />

ons mede in staat onze middelen goed in te zetten. Met deze extra huurverhoging is de huur en het<br />

inkomen van onze huurders in een passende verhouding.<br />

• Een nieuwe autoriteit gaat extern financieel toezicht houden op de woningcorporaties in<br />

Nederland en op de naleving van de regels voor staatssteun.<br />

• Corporaties moeten een scheiding aanbrengen tussen de taken die zij met staatssteun uitvoeren<br />

(DAEB activiteiten) en commerciële activiteiten zonder staatssteun. (niet DAEB activiteiten).<br />

• <strong>De</strong> Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt toezicht op onder meer<br />

governance, integriteit en de prestaties van de corporaties.<br />

Met het wetsvoorstel geeft het Kabinet invulling aan de afspraken in het Regeerakkoord om het<br />

functioneren van woningcorporaties als ondernemingen met een maatschappelijke taak te verbeteren.<br />

In het wetsvoorstel onderstreept het Kabinet de rol van corporaties bij de uitvoering van de<br />

woonopgave van gemeenten op het terrein van de sociale huursector en maatschappelijk vastgoed.<br />

Daar moeten beide partijen concrete afspraken over maken. <strong>De</strong> nieuwe <strong>Woning</strong>wet verplicht<br />

hiermee gemeente en corporatie aan elkaar. <strong>De</strong> corporatie moet een 5-jarig overzicht van beoogde<br />

investeringen in de gemeente verstrekken. Daarmee heeft de gemeente een direct inzicht in de<br />

mogelijkheden van de verschillende corporaties.<br />

Graag zouden wij investeringen die wij de komende vijf jaar willen doen afstemmen met de<br />

gemeente. <strong>De</strong> ambities van Zoetermeer en van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> passen bij elkaar.<br />

Op dit moment investeren wij al fors. Nieuwe locaties zijn nodig om het tekort aan huurwoningen<br />

voor jongeren in onze stad te kunnen oplossen. Wij hebben er middelen voor beschikbaar.<br />

Wij hopen dat de nieuwe prestatieafspraken ons mogelijkheden bieden om in Zoetermeer voor<br />

jongeren te gaan bouwen.<br />

Huurders versus kopers<br />

Ondanks de “Brede Heroverweging”, aangekondigd in de Rijksbegroting 2010, is de knoop van de<br />

hypotheekrenteaftrek nog niet doorgehakt. <strong>De</strong> afgelopen jaren hebben vooraanstaande instituten,<br />

zoals de Parijse economische denktank OESO, de Nederlandsche Bank, het Centraal Planbureau,<br />

de VROM-raad en de SER, gewaarschuwd voor de volstrekt onevenwichtige financiering van de<br />

woningmarkt. Op dit moment bewegen kopers zich amper meer, zo laten de laatste cijfers van het<br />

Centraal Bureau voor de Statistiek zien. Budgettair kost het saldo van het eigen woningforfait en de<br />

(hypotheek)rente circa € 12 miljard op jaarbasis. <strong>De</strong> Huurtoeslag kost de schatkist € 2 miljard, die<br />

nu ook nog voor ongeveer een derde door de corporaties zelf betaalt gaat worden. <strong>De</strong> onzekerheid<br />

die het uitstellen van de afschaf van de hypotheekrente met zich meebrengt is schadelijk voor de<br />

woningmarkt. Potentiële huizenkopers stellen hun koop uit waardoor de woningmarkt voor huren<br />

en kopen vastzit. En dat is voor iedereen vervelend. Wij pleiten, net als vele anderen, dan ook voor<br />

een echte integrale aanpak van de woningmarkt waarbij ook de hypotheekrenteaftrek wordt betrokken<br />

en gekeken wordt naar efficiëntie van de subsidiestromen in huur- en koopmarkt.<br />

Aanbiedingsplicht huurwoningen aan zittende bewoners<br />

Bijdrage Huurtoeslag<br />

<strong>De</strong> Minister van BZK stelt dat er 2,4 miljoen corporatiewoningen zijn, terwijl de doelgroep maar uit<br />

1,9 miljoen huishoudens bestaat. Daaruit maakt de minister op dat ongeveer 500.000 woningen in<br />

de verkoop kunnen. Het Kabinet heeft nu een wetsvoorstel gemaakt waarin huurders van corporatiewoningen<br />

het recht krijgen om hun woning te kopen. <strong>De</strong> Ministerraad heeft dit wetsvoorstel in<br />

december <strong>2011</strong> voor advies naar de Raad van State gestuurd. Het voorstel verplicht woningcorporaties<br />

om minstens driekwart van de woningvoorraad tegen de WOZ-waarde te koop aan te bieden.<br />

In het Regeerakkoord is vastgelegd dat iedere verhuurder met meer dan tien woningen een bijdrage<br />

moet leveren aan de Huurtoeslag. In totaal gaat het jaarlijks om € 760 miljoen. <strong>De</strong> woningcorporaties<br />

moeten hiervan ongeveer € 600 miljoen voor hun rekening nemen. In de Rijksbegroting<br />

is vanaf 2014 ongeveer € 2,4 miljard opgenomen voor de Huurtoeslag en volgens het Kabinet is<br />

het redelijk dat verhuurders hieraan bijdragen. Voor de <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> betekent dit een jaarlijkse<br />

1 2<br />

6 Huishouden met een gezamenlijk inkomen boven de € 43.000 in 2010. HR-arrest van 13 januari 2012 (nummer 10/03464, LJN:BQ0525)<br />

7


ontwikkelingen<br />

Dalende huizenprijzen<br />

In december <strong>2011</strong> waren de huizenprijzen 12% lager dan drie jaar eerder 3 . <strong>De</strong> corporaties bezitten<br />

samen een derde van alle woningen in Nederland. Door de dalende prijzen vermindert de investeringscapaciteit<br />

van de corporatie terwijl er een steeds grotere bijdrage van de corporatie verwacht<br />

wordt aan de Rijksschatkist. <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> heeft haar middelen goed op orde en zal hier niet<br />

direct last van hebben. Daarom zetten wij verkoop vooral in voor vitale buurten en wijken zodat<br />

koop en huur naast elkaar staat.<br />

Onrust over Vestia<br />

Tijdens het schrijven van dit jaarverslag werd duidelijk dat er grote zorgen zijn ontstaan over de<br />

financiële continuïteit bij onze collega-corporatie Vestia. Wij waren, net als vele anderen, totaal<br />

verrast. Wij kennen Vestia als een ambitieuze, maar ook als een financieel degelijke collega. Dat er<br />

fouten zijn gemaakt lijkt evident. Niet alleen door de corporatie zelf, maar ook door het CFV. Via het<br />

WSW en het CFV staan corporaties voor elkaar garant. Het is daarom ook voor ons pijnlijk als het<br />

toezicht op andere corporaties (b)lijkt te falen. Vooralsnog lijken de gevolgen voor ons te overzien.<br />

Wij vragen ons wel af of vanuit risicomanagement van onze sector, ‘systeemcorporaties’ als Vestia in<br />

de toekomst wel wenselijk zijn.<br />

3.3 Regionale ontwikkelingen in Haaglanden<br />

Van krant naar klant<br />

Het SVH-bestuur, waar ook <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> in is vertegenwoordigd, wil naar een meer persoonlijke<br />

vorm van dienstverlening en een efficiëntere inzet van middelen. 97% van de woningzoekenden<br />

zoekt een huurwoning via internet. Het bestuur heeft om die reden besloten dat de papieren<br />

woonkrant per 1 januari 2012 verdwijnt. Wie nu in de regio Haaglanden een sociale huurwoning<br />

van een corporatie zoekt kijkt op de website www.woonnet-haaglanden.nl. Op de website krijgt<br />

de woningzoekende actuele en uitgebreide informatie over de aangeboden woningen en over de<br />

kansen die ze op een woning maken. Het hele traject is zorgvuldig voorbereid. <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong><br />

heeft intensief meegedaan met de pilot en was goed voorbereid op de overgang. Wij hebben al<br />

onze woonbon-gebruikers persoonlijk benaderd en hulp aangeboden bij de overstap. Hier is geen<br />

gebruik van gemaakt. Wij hebben van onze huurders en van andere belanghouders begrip gekregen<br />

voor de afschaf van de papieren krant en complimenten over de website met de persoonlijke<br />

zoekmogelijkheden.<br />

Regiometropool<br />

Rotterdam en <strong>De</strong>n Haag onderzoeken de mogelijkheden van een regionale samenwerking: de<br />

regiometropool. Zij willen een nieuw samenwerkingsarrangement tussen gemeenten in het<br />

economisch kerngebied van de zuidelijke Randstad: <strong>De</strong>n Haag en Rotterdam.<br />

Het Kabinet verwacht van een dergelijke metropool meer slagvaardigheid. In oktober 2012 wordt<br />

het definitieve besluit verwacht over de instelling van een gemeenschappelijke regeling<br />

Metropoolregio Rotterdam-<strong>De</strong>n Haag. Als dat volgens plan verloopt, gaat de gemeenschappelijke<br />

regeling Metropoolregio per 1 januari 2013 van start.<br />

Welke gevolgen dit voor SVH heeft is nog niet bekend. Zelf vinden wij de opschaling te groot en<br />

wij verwachten geen toegevoegde waarde van deze samenwerking.<br />

3.4 Lokale ontwikkelingen in Zoetermeer<br />

Pilot ‘Vroeg er op af Zoetermeer’<br />

Vanuit de corporaties in Zoetermeer en vanuit de afdeling Schuldhulpverlening (SHV) van de<br />

gemeente Zoetermeer is er de wens beter samen te werken om zo de schulden van inwoners van<br />

Zoetermeer met een huurbetalingsachterstand te kunnen beperken. Dat willen wij doen door SHV<br />

sneller te betrekken bij huurders met problematische schulden. Betrekken in een zo vroeg mogelijk<br />

stadium geeft meer mogelijkheden tot preventie en een beperking van de opgebouwde schuldenlast<br />

van de huurder. Uiteindelijk verwachten we het aantal ontruimingen in Zoetermeer terug te<br />

dringen. Met als wenkend perspectief kostenbesparingen voor cliënt, gemeente en corporatie.<br />

Om dit goed voor te bereiden startte <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> samen met de afdeling Schuldhulpverlening<br />

in september <strong>2011</strong> met de Pilot “Vroeg er op af Zoetermeer”.<br />

<strong>De</strong> pilot loopt door in het eerste kwartaal van 2012.<br />

Prestatieafspraken<br />

Helaas is het ons ook in <strong>2011</strong> niet gelukt om prestatieafspraken met de gemeente te maken. Graag<br />

hadden wij afspraken gemaakt om extra huurwoningen voor jongeren te realiseren en nadere<br />

afspraken gemaakt om nauwer samen te werken om de leefbaarheid in buurten en wijken voor de<br />

bewoners nog meer te stimuleren. Er zijn verschillende voorbereidingsbijeenkomsten geweest maar<br />

die hebben nog niet tot concrete resultaten geleid.<br />

In februari 2012 is er eerst een bestuurlijk overleg over dit onderwerp gehouden. Tot die tijd<br />

houden wij ons aan de oude lokale en de huidige regionale prestatieafspraken die van 2006-2009<br />

golden.<br />

Leegstaande kantoren<br />

In Zoetermeer staat circa 30% van de kantoren leeg. Daar moet iets aan gedaan worden om verloedering<br />

van de stad tegen te gaan. Eerder dit jaar hebben wij een haalbaarheidsonderzoek gedaan<br />

naar de transformatie van een kantoorpand naar jongerenwoningen in Zoetermeer. Vanaf het begin<br />

hebben wij duidelijk aangegeven dat wij zelf een (financiële) bijdrage wilden leveren die wij omgekeerd<br />

ook verwachten van de investeerder. Ook de gemeente was bereid te investeren. Helaas trok<br />

de investeerder zich op het laatste moment terug omdat zij geen afschrijving op dit pand wilden<br />

doen. Zo blijft een kantoorpand met een potentieel voor jongerenwoningen leeg staan. En dat is<br />

zonde. Wij vinden dat het niet van de corporaties kan worden verwacht dat alleen zij hoge onrendabele<br />

investeringen doen. Wij zullen alert blijven om bij te dragen in het onderzoek en de uitvoering<br />

van leegstaande kantoorpanden in Zoetermeer.<br />

Visie Binnenstad<br />

Dit jaar heeft de gemeente Zoetermeer een visie voor haar binnenstad neergelegd. Een visie voor<br />

een bruisende en levendige binnenstad. Compleet met een uitvoeringsprogramma en programmamanager.<br />

Ambities die in deze tijden van crisis van durf getuigen.<br />

Het programma voorziet ook in kantoortransformatie; van kantoor naar woningen.<br />

Wij hebben daar qua haalbaarheidsstudie ervaring mee en hebben de gemeente onze expertise<br />

aangeboden. Wij hebben deelgenomen aan de verschillende discussie- en inspiratiebijeenkomsten.<br />

Onze visie voor een bruisende woonomgeving aan de <strong>De</strong>nemarkenlaan hebben wij al een paar jaar<br />

geleden aan de gemeente aangeboden. Voor ons is de uitvoering van dit plan nog steeds actueel<br />

en wij staan dan ook open voor samenwerking. Een samenwerking waarvan het resultaat beslist zal<br />

bijdragen aan de door de gemeente gewenste bruisende binnenstad.<br />

8<br />

3<br />

www.cbs.nl daling huizenprijzen stuk groter 21 december <strong>2011</strong>.<br />

9


ONZE NEGEN HOOFDOELEN UIT ONS ONDERNeMINGSPLAN<br />

onze negen hoofdoelen uit ons ondernemingsplan<br />

In <strong>2011</strong> zijn we gestart met ons nieuwe ondernemingsplan <strong>2011</strong>-2014 ‘Samen … vanuit eigen<br />

kracht’. In dit hoofdstuk beschrijven wij in het kort de negen hoofddoelen en hun voortgang uit ons<br />

ondernemingsplan. Wij starten eerst met de missie, visie, rol en taakopvatting. Onze hoofddoelen<br />

zijn immers hierop gebaseerd. Met deze hoofddoelen brengen wij focus aan en leggen wij accenten<br />

binnen ons BBSH-werkveld. Daarom kan het zijn dat sommige zaken ook elders in dit jaarverslag<br />

worden beschreven.<br />

Bij de uitvoering van onze taak staan wij middenin de samenleving en hebben wij een brede scoop:<br />

van klant tot publieke taken en van publieke taak tot private belangen.<br />

Om onze doelen te verwezenlijken is samenwerking met onze belanghouders essentieel. Samenwerking<br />

vraagt flexibiliteit en bereidheid om te kunnen en te willen veranderen. Daarin hebben wij<br />

een traditie die blijkt uit de succesvolle strategische bijsturingen van de afgelopen jaren.<br />

Acht jaar geleden lag de nadruk op de traditionele taken: een goede woning voor een betaalbare<br />

prijs. <strong>De</strong> afgelopen vier jaar ging veel aandacht uit naar de inzet van ons vermogen. Na de<br />

brutering, door de lage rente en verkoopresultaten, liepen de vermogens van woningcorporaties<br />

op; ook bij ons. Ons vermogen hebben wij inmiddels volkshuisvestelijk ingezet.<br />

Onze focus is nu gericht op de leefbaarheid in onze complexen. Onze grootse uitdaging is het<br />

behouden en realiseren van vitale buurten met goede voorzieningen waar de bewoners elkaar<br />

kennen en waar zij bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt.<br />

4.4 Hoofddoelstellingen<br />

Ons ondernemingsplan heeft negen hoofddoelstellingen. Dat zijn:<br />

Goed woning in vitale buurten – vanuit eigen kracht<br />

Onze bewoners staan centraal. Zij ervaren iedere dag of zij prettig wonen in hun buurt. Ook zij zijn<br />

onze samenwerkingspartners. Om hun eigen kracht in te zetten voor goed wonen in een vitale buurt<br />

willen wij onze bewoners, samen met onze partners, ondersteunen. Van onze bewoners verwachten<br />

wij dat zij hierin participeren. Want juist zij hebben de sleutel in handen van een vitale buurt.<br />

Goed wonen in vitale buurten – jong<br />

Een mix van leefstijlen en leeftijden in de buurt draagt bij aan de sfeer in de buurt. <strong>De</strong> huisvesting<br />

van jongeren voorziet buurten van nieuwe jonge instroom van bewoners die op hun eigen wijze<br />

bijdragen aan de diversiteit en de levendigheid van de buurt.<br />

4.1 Missie en visie<br />

Wij zien onszelf als een maatschappelijke ondernemer die, binnen de opdracht van het BBSH en<br />

met het besef van de belangen van onze belanghouders, haar eigen koers vaart. Dat doen wij<br />

binnen de financiële kaders en regionale prestatieafspraken. Nadat wij onze strategische keuzes<br />

voor ons nieuwe ondernemingsplan hebben gemaakt hebben wij deze keuzes aan onze belanghouders<br />

voorgelegd. Wij hebben hen uitgedaagd zich te laten inspireren en met elkaar de noodzakelijke<br />

verbindingen te leggen omdat wij vandaag de dag onze doelen niet alleen kunnen realiseren<br />

en wij juist in samenwerking onze droom, goed wonen voor iedereen, kunnen realiseren.<br />

Hoofddoel:<br />

In 2014 hebben wij in 80% van onze complexen een plan van aanpak voor de leefbaar-<br />

Hoofddoel:<br />

heid in het complex dat met participatie tot stand is gekomen.<br />

Al onze hoogbouwcomplexen hebben inmiddels leefregels die op basis van participatie tot stand<br />

zijn gekomen. In <strong>2011</strong> zijn wij van start gegaan om dit ook in de laagbouw voor elkaar te krijgen.<br />

Zo zijn er in een complex met een gemeenschappelijke tuin, in samenwerking met de bewoners,<br />

leefregels rond het gebruik van de tuin opgesteld.<br />

In 2014 zijn ten minste 40 woningen in Waterzicht gerealiseerd en zijn minimaal 70 jongerenwoningen<br />

in ontwikkeling voor de <strong>De</strong>nenmarkenlaan.<br />

<strong>De</strong> 40 jongerenwoningen in Waterzicht zijn in aanbouw en tijdens het schrijven van dit jaarverslag<br />

allemaal verhuurd. <strong>De</strong> 70 jongerenwoningen aan de <strong>De</strong>nenmarkenlaan niet. Wij vernamen uit de<br />

krant dat de gemeente dit project wil uitstellen tot 2017. Wij vinden het een gemiste kans om op<br />

een lege plek in het centrum geen complex neer te zetten dat bijdraagt aan een bruisend centrum<br />

en de huisvesting van jongeren in Zoetermeer.<br />

4.3 Goed wonen in vitale buurten<br />

<strong>De</strong> kern van ons ondernemingsplan <strong>2011</strong>-2014 waar alle doelen uit ons ondernemingsplan aan<br />

bijdragen is Goed wonen in vitale buurten. Ons beeld van een vitale buurt is een buurt die schoon,<br />

heel en veilig is, bewoners elkaar kennen en zich met elkaar en de buurt verbonden voelen. Goed<br />

wonen, leefbaarheid, is een gevoel, een beleving.<br />

Eind 2010 hebben wij voor de eerste keer op complexniveau onderzocht wat onze bewoners<br />

verstaan onder goed wonen. Wat hun gevoel is bij de leefbaarheid in hun complex. In <strong>2011</strong> hebben<br />

wij uit dit nul-onderzoek een schat aan gegevens gekregen. Nu hebben wij op complexniveau<br />

verbeterpunten om de leefbaarheid te verbeteren en daarmee ook de beleving van goed wonen.<br />

<strong>De</strong> verbeterpunten zijn de uitgangspunten voor onze beleidsplannen voor de periode <strong>2011</strong>-2014.<br />

Plannen die wij vervolgens samen met onze bewoners gaan opstellen en uitvoeren. Met als doel dat<br />

onze bewoners in 2014 de leefbaarheid in hun woning en hun buurt met een gemiddelde 7 waarderen.<br />

Daar moeten wij onze bewoners actief bij betrekken. Sterker nog, wij kunnen deze ambitie<br />

alleen realiseren als de verantwoordelijkheid bij de bewoners zelf ligt<br />

Ruimte voor woonwensen – jong<br />

Wij bieden ruimte voor het realiseren van woonwensen in de eigen huurwoning en we bouwen om<br />

de woonwensen van onze klanten ruimte te geven. Bij onze woningproductie gaat het veel meer<br />

om maatwerk dan om de confectieoplossingen uit het verleden.<br />

Jongeren moeten in Zoetermeer gemiddeld 34 maanden wachten nadat zij zich hebben ingeschreven<br />

voor een woning. Dan is 34 maanden wel heel erg lang. Wij hopen bij de prestatieafspraken<br />

concrete locaties beschikbaar te krijgen om jongeren woningen te kunnen toevoegen waardoor de<br />

wachttijd voor jongeren terug loopt en jongeren voor de stad behouden blijven.<br />

Missie<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> maakt in Zoetermeer goed en duurzaam wonen betaalbaar met ruimte voor de<br />

woonwensen van onze klant. Dat doen wij primair voor mensen die niet zelfstandig in wonen<br />

kunnen voorzien.<br />

Goed wonen in vitale buurten – duurzaam<br />

<strong>De</strong> beoordeling van de leefbaarheid door de bewoners van onze wooncomplexen is de kritische<br />

succesfactor voor een vitale wijk. In 2010 hebben wij de waardering van al onze bewoners gemeten.<br />

Wij streven naar een positieve beoordeling met ten minste het overall leefbaarheidscijfer 7.<br />

Visie<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> is de corporatie in Zoetermeer. <strong>De</strong> 60 gezichten van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> maken<br />

het verschil. Wij gaan uit van onze eigen kracht en die van onze klant. Wij werken samen met onze<br />

partners in continuïteit en betrokkenheid aan vitale buurten. Onze thema’s zijn jong, duurzaam en<br />

vanuit eigen kracht.<br />

Hoofddoel:<br />

<strong>De</strong> bewoners van onze complexen geven voor de leefbaarheid het cijfer 7. In 2014 heb-<br />

Hoofddoel:<br />

ben wij dit in 70% van onze complexen gerealiseerd.<br />

<strong>De</strong> jaarplannen voor onze complexen en wijken worden gemaakt op basis van de input uit onze<br />

leefbaarheidsmonitor. Investeren in leefbaarheid is onvoorspelbaar en heeft een langere adem<br />

nodig. Wij zien wel dat onze investeringen lonen en krijgen dat ook terug van onze samenwerkingspartners<br />

en van bewoners in de wijk. <strong>De</strong> nieuwe meting in 2013-2014 gaat ons op papier uitsluitsel<br />

geven over de effectiviteit van onze investeringen.<br />

Wij willen de wachttijd van jongeren bekorten. Te beginnen met ten minste 10% in 2014.<br />

In juni 2010 hebben wij, samen met onze collega-corporaties, een doorstroming bevorderende<br />

maatregel genomen. Zoetermeerders die een goedkope huurwoning achterlieten en verhuisden<br />

naar een duurdere huurwoning in Zoetermeer kregen voorrang. <strong>De</strong>ze maatregelen hebben er voor<br />

gezorgd dat er 79 goedkope woningen vrij kwamen voor jongeren.<br />

Wij hebben genoeg vermogen om in de komende tien jaar 400 jongerenwoningen te kunnen<br />

bouwen. Hiervoor moeten wij echter wel de locaties beschikbaar krijgen. Tot nu toe heeft de<br />

gemeente helaas nog niets vastgelegd.<br />

4.2 Rol en taakopvatting<br />

Wij richten ons primair op Zoetermeer en laten ons inspireren en beïnvloeden door de input van<br />

onze belanghouders. Hoe wij hen in <strong>2011</strong> raadpleegden leest u in ons hoofdstuk over belanghouders.<br />

10<br />

11


onze negen hoofdoelen uit ons ondernemingsplan<br />

Ruimte voor woonwensen – duurzaam<br />

60 gezichten maken <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> – duurzaam<br />

<strong>De</strong>ze competenties zijn hard nodig in de werkwijze die wij voorstaan. Als een huismeester bijvoor-<br />

Leefbaarheidsmonitor<br />

Wij willen onze bedrijfsvoering en onze bedrijfsmiddelen duurzaam maken. Ons energiebeleid is<br />

Duurzame inzetbaarheid vraagt een permanente alertheid van en voor medewerkers. Naast<br />

beeld ziet dat een bewoner al lang niet buiten is geweest, neemt hij het initiatief om aan te bellen,<br />

In 2010 hebben wij al onze bewoners gevraagd een leefbaarheidsenquête in te vullen. Hier<br />

gericht op minder energieverbruik en op het toepassen van duurzame materialen. Het zorgt ervoor<br />

maatregelen in de CAO is maatwerk noodzakelijk. Een juiste begeleiding, stimulering en scholing<br />

gaat het gesprek aan met de huurder en signaleert hij het als er een hulpvraag is.<br />

hebben 2.027 bewoners gehoor aan gegeven. Nu hebben wij een schat aan gegevens over de<br />

dat onze bewoners hun energiekosten kunnen beperken en minder energiegebruik zorgt voor een<br />

vormen de basis.<br />

Onze medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid voor hun inzetbaarheid. <strong>De</strong>ze eigen<br />

leefbaarheidsbeleving van onze bewoners in al onze complexen. Dit vormt de basis voor onze<br />

lagere CO2-uitstoot.<br />

verantwoordelijkheid ondersteunen wij door middel van werkbesprekingen met teamleiders en<br />

leefbaarheidsactiviteiten in de wijk. We gebruiken de cijfers bij ons strategisch voorraadbeleid en<br />

Hoofddoel<br />

managers, training, coaching en secundaire arbeidsvoorwaarden die een optimale inzetbaarheid<br />

investeringsbeslissingen. En ook bij het opstellen van leefbaarheidsplannen en prioriteiten in de<br />

Hoofddoel<br />

In 2013 is het goed werken bij <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> en is het KWH-label Goed Werkgever-<br />

ondersteunen.<br />

complexen, buurten en wijken.<br />

In 2014 is 30% van onze doelstelling uit het energiebeleid gerealiseerd.<br />

In <strong>2011</strong> zijn wij van start gegaan met de uitvoering van ons energiebeleid. <strong>De</strong> uitvoering verloopt<br />

schap behaald.<br />

Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak wordt op dit moment geïmple-<br />

4.6 Hoe wij onze resultaten meten<br />

Benchmarks<br />

minder voorspoedig dan wij hadden gepland. Maar in 2014 zal 25% van ons energiebeleid zijn<br />

menteerd. Implementatie en uitvoering is gericht op het halen van het KWH-label Goed<br />

In onze hele bedrijfsvoering is de plan-do-check-act cyclus doorgevoerd. Beleid wordt periodiek<br />

Wij vergelijken onze resultaten via verschillende benchmarks. <strong>De</strong> benchmark van het CFV wordt<br />

uitgevoerd.<br />

Werkgeverschap in 2013.<br />

geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Het leren staat voor ons centraal. Daarom gebruiken wij het<br />

door ons kritisch bestudeerd en waar wij dat nodig vinden wordt om nadere uitleg gevraagd of wij<br />

INK-managementmodel, een methodiek die ons uitstekend past.<br />

voorzien deze van commentaar. Ieder kwartaal maken wij zelf onder meer een benchmark van de<br />

Ruimte voor woonwensen – vanuit eigen kracht<br />

60 gezichten maken <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> – vanuit eigen kracht<br />

Wij leggen onze ambities vast in ons ondernemingsplan. <strong>De</strong> doelen uit dit plan vormen de basis<br />

drie Zoetermeerse corporaties over de resultaten van ons verhuurbeleid. <strong>De</strong>ze wordt ter beschik-<br />

Huiseigenaren zijn doorgaans meer betrokken bij hun woning en hun buurt dan huurders. Daarom<br />

<strong>De</strong> eigen kracht van de medewerker wordt vergroot als hij of zij zijn eigen kennis en kunde kan<br />

voor onze jaarplannen. <strong>De</strong> jaarplannen vormen weer de basis voor de afdelingsplannen. Het<br />

king gesteld aan de corporaties en de gemeente. Zo krijgt de output, ofwel het tastbare productie-<br />

willen wij dat onze huurders zich eigenaar van hun huurwoning voelen en geven wij ze inspraak over<br />

benutten en er voldoende eigen verantwoording wordt genomen en er uitdaging in het werk is.<br />

management rapporteert per kwartaal over de resultaten in de managementrapportage. Daarnaast<br />

resultaat, meer betekenis en leren wij continue.<br />

het onderhoudsbeleid. Wat voor kleur willen zij hun voordeur geven<br />

Plezier, regelvrijheid en het kennen van de eigen ambities is hierbij doorslaggevend.<br />

kennen wij het directieverslag dat per kwartaal wordt opgesteld de IC verslagen en diverse andere<br />

financiële verantwoordingsverslaglegging zoals de tussentijdse financiële rapportage.<br />

Visitatie in 2012<br />

Hoofddoel<br />

Hoofddoel<br />

In 2008 zijn wij voor het eerst gevisiteerd. In 2012 vindt onze tweede visitatie plaats.<br />

Met ingang van 2012 participeren onze bewoners in het onderhoudsbeleid en hebben zij<br />

In 2012 heeft 80% van de medewerkers een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).<br />

Wij willen niet alleen ons tastbare productieresultaat weten. Wij willen ook weten welke maatschap-<br />

<strong>De</strong>ze tweede visitatie heeft een andere meetmethode. Dat is jammer omdat daardoor de metingen<br />

ruimte om hun woonwensen te realiseren.<br />

In <strong>2011</strong> hebben de voorbereidingen hiervoor plaatsgevonden en is het ontwikkelbeleid van <strong>De</strong><br />

pelijke resultaten wij behaalden. Daarvoor zetten wij de volgende onderzoeken in.<br />

niet geheel vergelijkbaar zijn. Wij zien de visitatie als een leermoment voor onze organisatie.<br />

Dit doel is helaas niet bereikt. Ons nieuwe onderhoudsbeleid staat voor 2012 op het programma.<br />

<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> geactualiseerd. In 2012 zijn de ontwikkelgesprekken, met daarin opgenomen de<br />

POP’s van de werknemers, van start gegaan.<br />

KWH-huurlabel<br />

60 gezichten maken <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> – jong<br />

Onze medewerkers realiseren samen onze doelen. Wij willen onze medewerkers vitaal aan het werk<br />

4.5 Kerncompetenties<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> heeft het gouden KWH-huurlabel. Dit betekent dat onze dienstverlening<br />

continue wordt gemeten. Ook in <strong>2011</strong> hebben wij dit label behouden.<br />

houden en tegelijkertijd met hen een verandering inzetten naar een meer naar buiten toe gerichte<br />

<strong>De</strong> drie kerncompetenties voor dit ondernemingsplan zijn:<br />

organisatie.<br />

• Samenwerken:<br />

KWH-label Goed Werkgeverschap<br />

Met anderen in goed overleg gemeenschappelijke doelen realiseren, ook wanneer niet een direct<br />

Het label Goed Werkgeverschap geeft inzicht in beleid, implementatie van beleid en resultaten van<br />

Hoofddoel<br />

persoonlijk belang aanwezig is.<br />

beleid. Daarom hebben wij dit label gekozen om de werktevredenheid onder onze medewerkers<br />

Eind <strong>2011</strong> is een stimulerend vitaliteitsbeleid onderdeel van ons personeelsbeleid.<br />

• Initiatief:<br />

te meten en te leren waar de verbeterpunten liggen. Met die verbeterpunten zijn wij aan de slag<br />

Het vitaliteitsbeleid is voorbereid en is in het eerste kwartaal 2012 vastgesteld.<br />

Mogelijkheden in ontwikkelingen signaleren, ernaar handelen of erop inspelen, vanuit zichzelf<br />

gegaan.<br />

beginnen, verantwoorden en leren.<br />

• Flexibiliteit:<br />

Het effectief kunnen inspelen op een veranderde situatie om een doelstelling te realiseren.<br />

12<br />

13


vitale buurten<br />

VITALE BUURTEN<br />

5.1 Inleiding<br />

<strong>Woning</strong>voorraad naar huurgrenzen BBSH per ultimo <strong>2011</strong><br />

Huishoudens aan wie bij mutatie werd verhuurd (Inclusief 75 in beheer gegeven woningen)<br />

voor jaren verkeken. Wij denken zowel zelf als op regionaal niveau na over oplossingen voor dit<br />

Onze grootste uitdaging is het behouden en realiseren van vitale woonbuurten. Vitale buurten zijn<br />

(op basis van ingegane huurcontracten in <strong>2011</strong>)<br />

probleem.<br />

buurten met goede voorzieningen, waarin bewoners goed wonen, elkaar kennen en bijdragen aan<br />

de leefbaarheid in de buurt.<br />

In dit hoofdstuk leest u hoe wij onze grootste uitdaging gestalte geven. U leest over de slaagkansen,<br />

onze woningtoewijzing, de huisvesting van jongeren, ouderen, gezinnen en statushouders.<br />

Kortom ons dagelijks werk.<br />

5.2 Overzicht van ons bezit in 2012<br />

Kale huurprijs per maand In eigendom In beheer<br />

T/m € 361,66 1.055 1.055<br />

Van € 361,67 t/m € 554,76 3.545 3.509<br />

Boven € 554,76 1 1.224 1.185<br />

Boven € 652,52 34 5 34<br />

Totaal 5.858 5.783<br />

Categorie huishoudens<br />

Eenpersoons tot<br />

65 jaar<br />

Eenpersoons<br />

vanaf 65 jaar<br />

Inkomen* Goedkoop Betaalbaar Duur<br />

≤ € 21.625 92 27<br />

> € 21.625 11 8 2<br />

≤ € 20.325 5 1<br />

> € 20.325 1 1<br />

5.4 Realisatie woningtoewijzing regionale prestatie afspraken<br />

Binnen Stadsgewest Haaglanden streven we naar een ongedeelde regio waar de lagere inkomensgroepen<br />

zoveel mogelijk ruimte hebben om hun woonwens vrij binnen de regio te vervullen. Een<br />

tweede streven is het aandeel inwoners, behorend tot de BBSH-doelgroep, in de eenzijdige wijken<br />

in <strong>De</strong>n Haag af te laten nemen. Daarvoor zijn de volgende afspraken gemaakt.<br />

• Minimaal 70% van de vrijkomende woningen tot de huurprijsgrens moet worden verhuurd aan de<br />

Eind <strong>2011</strong> hadden wij in totaal 5.858 woningen in eigendom. Daarvan hebben wij in 2010<br />

75 woningen in beheer gegeven bij onze collega-woningcorporatie 3B Wonen in Lansingerland.<br />

In <strong>2011</strong> hebben wij geen enkele woning gesloopt. Wel hebben wij vier appartementen verkocht.<br />

Wij hebben in dit verslagjaar geen woningen opgeleverd en geen woningen bezwaard met een<br />

hypotheekrecht.<br />

Toelichting op de huurprijsklassen:<br />

• Goedkoop is tot en met een huurprijs van € 361,66 (kwaliteitskortingsgrens art. 13 Wht).<br />

• Betaalbaar is van € 361,67 tot en met € 517,64 (één- en tweepersoonshuishoudens) respectievelijk<br />

€ 554,76 (drie- of meerpersoonshuishoudens); (aftoppingsgrenzen art. 13 Wht)<br />

• Duur is voor één- en tweepersoonshuishoudens een huurprijs boven € 517,64 en voor drie- of<br />

Tweepersoons<br />

tot 65 jaar<br />

Tweepersoons<br />

vanaf 65 jaar<br />

≤ € 29.350 16 50 3<br />

> € 29.350 2 16<br />

≤ € 27.750 4 1<br />

> € 27.750 4 2<br />

BBSH-doelgroep.<br />

• Minimaal 85% van de sociale nieuwbouw wordt toegewezen aan woningzoekenden met een<br />

inkomen tot en met de lage middeninkomensgrenzen.<br />

• Daarvan wordt minimaal 30% van de sociale nieuwbouw toegewezen aan woningzoekenden met<br />

een inkomen tot en met de BBSH-doelgroepgrenzen.<br />

Wij willen woningzoekenden voldoende kans bieden op een goed en duurzaam woonklimaat met<br />

speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Wij letten daarom onder andere op een evenwichtige<br />

verdeling van slaagkansen voor de verschillende doelgroepen en leeftijdscategorieën.<br />

Het eerste overzicht hieronder is de actuele situatie per ultimo <strong>2011</strong> voor de verdeling van<br />

goedkoop naar duur. Wij hebben 34 woningen in de vrije sector. Omdat van die 34 woningen er<br />

24 verhuurd worden aan een stichting, blijven er 10 woningen over die ook wel als niet-DEAB<br />

(Dienst van Algemeen Economisch Belang) worden aangemerkt volgens de Europese beschikking.<br />

meerpersoonshuishoudens een huurprijs boven € 554,76.<br />

5.3 Aan wie wij onze woningen hebben verhuurd<br />

In <strong>2011</strong> zijn in Zoetermeer 1.472 sociale huurwoningen (inclusief rechtspersonen) verhuurd waarvan<br />

wij er 373 voor onze rekening hebben genomen. Ten opzichte van 2010 zijn er 269 woningen minder<br />

verhuurd.<br />

Zoetermeer heeft in vergelijking met Haaglanden een groter aanbod van eengezinswoningen, flats<br />

met lift en seniorenwoningen, en een klein aanbod van portiekwoningen.<br />

<strong>Woning</strong>en worden gemiddeld ruim vijf en een half keer aangeboden voordat ze zijn verhuurd. Dat<br />

Drie- of meerpersoons<br />

tot 65 jaar<br />

Drie- of meerpersoons<br />

vanaf<br />

65 jaar<br />

≤ € 29.350 1 90 1<br />

> € 29.350 13 12<br />

≤ € 27.750<br />

> € 27.750 1<br />

Totaal (364**) 122 219 23<br />

Waarvan BBSH<br />

109 176 6<br />

doelgroep (80%)<br />

• Binnen deze afspraak garanderen de corporaties dat van de sociale nieuwbouw onder de<br />

aftoppingsgrenzen minimaal 90% wordt toegewezen aan BBSH-doelgroep.<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> heeft haar woningen volgens deze afspraken binnen Haaglanden toegewezen.<br />

Zie tabel Slaagkansen exclusief vrije sector.<br />

5.5 Slaagkansen Zoetermeer<br />

Op dit moment hebben we in Zoetermeer geen prestatieafspraken. Dat neemt niet weg dat wij ons<br />

graag blijven verantwoorden alsof de prestatieafspraken die in 2009 afliepen zijn doorgelopen.<br />

Subsidiabele huurprijs per Alleen in eigendom<br />

Totaal in eigendom<br />

maand<br />

T/m € 361,66 787<br />

Van € 361,67 t/m € 554,76 36 3.787<br />

Boven € 554,76 4 39 1.250<br />

Boven € 652,52 34 34<br />

Totaal 75 5.858<br />

komt vooral omdat woningzoekenden na jaren wachten erg kritisch worden zodra zij kansrijk zijn.<br />

Hun keuze moet de juiste zijn omdat zij daarna weer lang moeten wachten om bij een foute keuze<br />

opnieuw te kunnen verhuizen.<br />

*) Op basis van fiscaal jaarinkomen.<br />

**) Exclusief 9 verhuringen aan rechtspersonen.<br />

Iedere week wordt gerapporteerd over opzeggingen, leegstaande woningen en daarmee het leegstandsverlies.<br />

<strong>De</strong> redenen voor niet aansluitend verhuren zijn divers. Wel merken wij dat woningzoekenden<br />

zich bewust zijn van hun unieke positie als zij eenmaal bovenaan de wachtlijst staan. Dat<br />

• Slaagkans sociale minima wordt gemonitord.<br />

• Slaagkans totale BBSH-groep ≥ slaagkans lage middeninkomens.<br />

• Slaagkans lage middeninkomens ≥ totale niet BBSH-groep.<br />

<strong>De</strong> slaagkans voor de betreffende groep moet dus beter (of gelijk) zijn aan die van de volgende<br />

genoemde groep. Daarbij horen de minima tot de “totale BBSH-doelgroep” en de lage midden-<br />

maakt hen extra kritisch op de woning waarin zij uiteindelijk willen wonen. <strong>De</strong>ze kritische houding<br />

inkomens tot de “niet BBSH-doelgroep”.<br />

is op zich te verklaren. Immers als zij een woning accepteren zijn hun kansen op een andere woning<br />

In dit verslag is voor wat betreft de inkomensgrens van ‘lage middeninkomens’ aangesloten bij<br />

14<br />

4<br />

Inclusief vrijesectorwoningen.<br />

5<br />

Waarvan er 24 verhuurd zijn aan stichtingen.<br />

15


vitale buurten<br />

de regio. <strong>De</strong> regio neemt als lage middeninkomens grens 1½ maal de BBSH-grens. Dit komt voor<br />

gezinnen uit op circa € 44.000 jaarinkomen.<br />

Aangegane huurovereenkomsten met een kale huur beneden € 652,52<br />

(op basis van in <strong>2011</strong> getekende huurovereenkomsten)<br />

Aantal aangegane huurcontracten in <strong>2011</strong><br />

5.8 Huurprijsbeleid<br />

Ons huurprijsbeleid in <strong>2011</strong> was conform het wettelijk kader. <strong>De</strong> huurverhoging was per 1 juli <strong>2011</strong><br />

conform het gestelde maximum. Met onze Huurdersvereniging ‘In <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>’ heeft hierover<br />

overleg plaatsgevonden.<br />

Vertrokken huurders DGW<br />

Inkomenscategorie<br />

Slaagkans <strong>2011</strong> geheel Zoetermeer<br />

Minima 6,5% (690)<br />

Totale BBSH-doelgroep 6,3% (1021)<br />

Lage middeninkomens 6,9% (354)<br />

Totale niet BBSH-groep 7,2% (433)<br />

Alle categorieën 6,5% (1.457)<br />

Exclusief<br />

<strong>De</strong> Elementen<br />

<strong>De</strong> Elementen<br />

(oplevering in 2012)<br />

Totaal aantal huurovereenkomsten 416 100% 174 100%<br />

Aantal huishoudens € 33.614 26 6,3% 84 49%<br />

Totaal te rekenen als huishoudinkomen > € 33.614 27 6,5% 84 49%<br />

5.9 <strong>De</strong> prijs-kwaliteitverhouding van onze woningen<br />

<strong>De</strong> prijs-kwaliteitverhouding van ons woningbezit is vrij gunstig . Zeker in vergelijking met andere<br />

sociale huurwoningen in Haaglanden en Zoetermeer. Dat komt omdat wij de betaalbaarheid voor<br />

onze huurders belangrijk vinden. <strong>De</strong> betaalbaarheid heeft een directe gunstige invloed op ons<br />

huurincasso en uitzettingsbeleid. <strong>De</strong> huurprijs in absolute zin ligt op een hoog niveau. Datzelfde<br />

geldt voor de kwaliteit van onze woningen. Dat komt omdat ons bezit gemiddeld vrij nieuw is. Wij<br />

letten bij onze prijs-kwaliteitverhouding op het landelijk gemiddelde. Daar willen wij niet veel van<br />

afwijken. Wij hebben voor de bepaling van ons huurbeleid bij onze prijs-kwaliteitverhouding voor<br />

50% de WOZ-waarde betrokken omdat naar onze mening de kwaliteit in het WWS te weinig wordt<br />

meegewogen.<br />

( ) het aantal geslaagde woningzoekenden excl. verhuring aan rechtspersonen<br />

5.7 Nieuwbouw en de Europa-norm<br />

In 2009 hebben wij, in overleg met de gemeente Zoetermeer, een project overgenomen van een<br />

projectontwikkelaar. Bij de overname hebben wij met de gemeente bindende afspraken gemaakt<br />

om in dit project middeninkomens te huisvesten. Zo kunnen wij de doorstroming in Zoetermeer<br />

bevorderen en is het een goede kans voor ons om een deel van ons vermogen op maatschappelijk<br />

verantwoorde wijze in te zetten voor de stad Zoetermeer.<br />

Van de 340 huurappartementen zijn 273 appartementen bedoeld voor mensen met een<br />

middeninkomen tussen de € 33.614 en € 44.000 per jaar, 44 appartementen voor huishoudens met<br />

een hoog inkomen en 23 appartementen voor mensen met een laag inkomen.<br />

Huishoudens met een modaal inkomen, die in een goedkopere woning wonen, kunnen nu doorstromen<br />

naar een wat duurdere woning. Ook krijgen kandidaten die een betaalbare huurwoning<br />

achterlaten voorrang. Wij willen zo de doorstroming op de woningmarkt in Zoetermeer bevorderen.<br />

In <strong>2011</strong> is de verhuring gestart en zijn er inmiddels 60 goedkope sociale huurwoningen vrijgespeeld<br />

door verhuizing naar <strong>De</strong> Elementen. Het project is daardoor bijzonder succesvol gebleken.<br />

In Zoetermeer totaal, de drie Zoetermeerse corporaties, is de afspraak niet gehaald. <strong>De</strong> <strong>Goede</strong><br />

<strong>Woning</strong> heeft haar woningen wel volgens de afspraken binnen Haaglanden toegewezen.<br />

Slaagkansen (exclusief Haaglanden Gemeente DGW<br />

vrije sector*)<br />

BBSH-doelgroep 16,4% 6,3% 2,6%<br />

Doelgroep Europa 16,3% 6,8% 2,5%<br />

Lage middeninkomens<br />

14,5% 6,8% 2,2%<br />

Niet-doelgroep 13,6% 6,8% 2,2%<br />

5.10 Vertrokken huurders en leegstandsverlies<br />

In <strong>2011</strong> zijn er in totaal 377 huurders bij <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> vertrokken. Ten opzichte van 2010 een<br />

daling van 71 woningen. Zoals u in de onderstaande grafiek kunt zien hadden wij in <strong>2011</strong> sinds 1984<br />

het laagste aantal vertrokken huurders. Onze mutatiegraad daalt omgekeerd evenredig met het<br />

aantal reacties per woning. In 1997 was het gemiddelde aantal reacties per woning 13. In 2001 was<br />

dit gestegen naar 100 reacties per vrijkomende woning. In 2003 was het aantal gestegen naar 150.<br />

Om in 2009 te stijgen naar 200. En het tweede halfjaar van <strong>2011</strong> kregen wij gemiddeld ruim 250 reacties<br />

per vrijgekomen woning. Als je dit in het perspectief plaatst dat de politiek het aantal sociale<br />

huurwoningen fors wil verminderen staat dat haaks op elkaar.<br />

5.11 Huurachterstanden en woninguitzettingen<br />

Ongeveer 6% van de huurders betaalt niet of niet op tijd. Voor huurders met een relatief laag inkomen<br />

is een huurachterstand al snel een groot probleem. Om problemen niet groter te laten worden<br />

dan ze al zijn reageren wij direct bij huurachterstand. Al bij de eerste achterstand krijgen onze<br />

huurders een aanmaningsbrief. Daar worden er maandelijks ongeveer 1.000 van verstuurd. Als de<br />

huurders niet betalen bellen wij onze huurders op en wanneer zij dan nog niet reageren, gaan we<br />

langs. Al bij het eerste contact vragen wij onze huurders of zij hulp nodig hebben bij hun betalingsproblemen.<br />

Met onze huurders hebben wij continu tussen de 100 en 200 betalingsregelingen lopen. In 2010<br />

hebben wij onze procedure om huurders ook persoonlijk te bezoeken en te adviseren uitgebreid.<br />

Het aantal huurders dat gebruik maakt van de wettelijke mogelijkheid tot schuldsanering ligt rond<br />

de zeven. Als alle inzet tot dan toe niet slaagt, geven wij het uit handen aan onze deurwaarder.<br />

<strong>De</strong>ze heeft doorgaans circa 100 dossiers van onze huurders in zijn portefeuille. Ook dat leidt vaak<br />

tot een oplossing. En soms moeten wij helaas naar de rechter om een ontbinding van een huurcontract<br />

te vragen. In <strong>2011</strong> zijn er vijftien ontruimingen geweest. Dat zijn er vijf minder dan in 2010.<br />

<strong>De</strong> gemiddelde huurachterstand was in <strong>2011</strong> 0,94%. Dit is 0,19% minder dan in 2010. Het aantal<br />

ontruimingen in <strong>2011</strong> (14) is ten opzichte van 2010 (20) sterk gedaald.<br />

*Kerngegevenskaart 4e kwartaal <strong>2011</strong> SVH<br />

5.6 Monitoring in het kader van de Europa-norm<br />

Volgens de Europese beschikking moeten wij in <strong>2011</strong> ten minste 90% van onze woningen beneden<br />

de vrijesectorhuurgrens verhuren aan woningzoekenden met een inkomen tot € 33.614. In <strong>2011</strong><br />

hebben wij 93,5% van onze woningen volgens deze norm verhuurd.<br />

<strong>De</strong>ze nieuwe verhuringen zullen het voor ons in 2012 zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, maken de<br />

Europa-norm bij onze verhuringen te halen. Daarom hebben wij het Ministerie van BZK verzocht<br />

deze verhuringen buiten beschouwing te laten. We zijn hierover in gesprek met het Ministerie.<br />

16<br />

6<br />

In 2010 was de prijs-kwaliteitverhouding van onze woningen vrijwel gelijk aan het landelijk corporatie -gemiddelde: Feiten en achtergronden van het huurbeleid, Ministerie BZK <strong>2011</strong>.<br />

17


vitale buurten<br />

<strong>De</strong>ze cijfers zijn het resultaat van een combinatie van forse inzet op incasso, samenwerking,<br />

vroegsignalering en de uitgebreide intake bij verhuur. Wij vinden deze prestatie in het licht van de<br />

huidige economische situatie, die ook onze huurders niet ongemoeid heeft gelaten, bijzonder.<br />

Het is dus zaak bewoners met een open mind tegemoet te treden en de discussie met hen aan te<br />

gaan. <strong>De</strong> ervaring leert dat veel huurders dat op prijs stellen. Daar hebben wij onze medewerkers<br />

ook op getraind. Achter de voordeur kan vaak makkelijker over problemen met de kinderen of<br />

huiselijk geweld worden gesproken.<br />

Onze wijkconsulenten, huismeesters en/of opzichters signaleren en verwijzen, al dan niet in overleg<br />

met onze huurder, door. Onze ervaring is dat hoe vroeger wij de problematiek signaleren en hoe<br />

sneller er wordt ingegrepen hoe kleiner de problemen blijven. Daarin heeft de wijkcoach ook een<br />

belangrijke rol. <strong>De</strong> wijkcoach heeft het overzicht in de wijk ook van de partijen die in de wijk actief<br />

zijn en volgt bijvoorbeeld de doorverwijzing van de bewoners op. Anonimiteit is voor niemand<br />

goed. Zeker niet voor onze bewoners.<br />

5.16 Doorstroming<br />

Vanaf juni 2010, met doorloop in <strong>2011</strong>, hebben wij een geslaagde interventie gedaan op de<br />

doorstroming. Op ons initiatief is er lokaal een maatregel doorgevoerd waarbij bewoners die een<br />

goedkope huurwoning achterlieten en verhuisden naar een duurdere huurwoning in Zoetermeer<br />

voorrang kregen. Dit heeft gezorgd voor 79 vrijkomende goedkope woningen. Daarnaast<br />

hebben ook nog eens 18 huishoudens hun betaalbare woning verlaten en gekozen voor een<br />

duurdere huurwoning.<br />

<strong>De</strong> verhuur van de 340 appartementen in Oosterheem die in 2012 gereed komen zorgde ook voor<br />

doorstroming in Zoetermeer en de regio. Hier zijn, zoals eerder genoemd, 60 doorstromingen<br />

gerealiseerd. Zeker gezien de lage mutatiegraad is de doorstroming bevorderende maatregel<br />

effectief gebleken.<br />

5.20 Woonwagenbewoners<br />

Afgesproken is om de overeenkomst uit 2000 na te komen. Wij werken hierin samen met Vestia en<br />

Vidomes via de Stichting Woonwagenzaken Zoetermeer. <strong>De</strong>ze stichting heeft al jaren geleden uitvoering<br />

gegeven aan de genoemde afspraken en heeft deze ook in <strong>2011</strong> voortgezet. <strong>De</strong> renovatie,<br />

die voor rekening van de gemeente Zoetermeer zou worden uitgevoerd, is helaas nog steeds niet<br />

helemaal gereed. In <strong>2011</strong> zijn geen nieuwe afspraken gemaakt.<br />

5.12 Pilot ‘Vroeg er op af Zoetermeer’<br />

In 2010 is <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>, samen met de afdeling Schuldhulpverlening (SHV) van de gemeente<br />

Zoetermeer een pilot begonnen om bij huurders die een huurachterstand hebben eerder de<br />

schuldhulpverlening in te schakelen. Het incassobeleid van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> is er op gericht de<br />

huurachterstand zo klein mogelijk te houden en zo vroeg als kan in te grijpen. Daarom wordt er bij<br />

de eerste betalingsachterstand al telefonisch contact opgenomen met de huurder. Lukt dat niet<br />

dan gaat onze incassomedewerker, samen met de wijkconsulent, op huisbezoek. Zo kunnen wij<br />

ontruimingen voorkomen. <strong>De</strong> samenwerking met de afdeling Schuldhulpverlening is verbeterd en<br />

moet er voor zorgen dat ook de gemeente veel vroeger inzicht krijgt in de schuldenproblematiek<br />

van haar inwoners. Dit met als doel om erger te voorkomen. <strong>De</strong> pilot startte in september <strong>2011</strong> en<br />

loopt door in 2012.<br />

5.21 Nieuwbouw<br />

Onze prestatie in de nieuwbouw is in 25 jaar niet zo groot geweest. Dit jaar zijn er in totaal<br />

498 woningen in productie. Bij nieuwbouw gaan we uit van vitale buurten met gedifferentieerde<br />

woningen. Waterzicht is de nieuwste woonbuurt in Oosterheem en de laatste ontwikkeling in de<br />

wijk. Waterzicht is, om meerdere redenen, met recht bijzonder te noemen. Behalve de prachtige<br />

ligging, wordt deze buurt een van de grootste duurzame woonlocaties van Nederland. Wij<br />

realiseren 158 woningen in deze woonbuurt: 118 eengezinswoningen en 40 jongerenwoningen.<br />

<strong>De</strong> woningen worden voorzien van een innovatief verwarmingssysteem dat gebruik maakt van<br />

warmte-/koudeopslag. Voor de verwarming van deze woningen wordt warm water opgepompt dat<br />

van nature op honderden meters diep in de aarde te vinden is. Tijdens warme dagen werkt het<br />

systeem precies andersom: er wordt dan koud water vanaf een grote diepte naar boven gevoerd en<br />

door de leidingen in de vloer kan de woning gekoeld worden. In combinatie met een warmtepomp<br />

en vloerverwarming worden de woningen daardoor energievriendelijk en comfortabel verwarmd en<br />

gekoeld.<br />

5.14 Verkoop van appartementen<br />

Wij willen dat onze doelgroep kan kiezen: koop of huur. Wij realiseren ons ook dat onze doelgroep<br />

niet altijd kan kiezen. <strong>De</strong> beperkingen van hun inkomen bepalen in hoge mate de keuze. Om hun<br />

keuze toch te vergroten verkopen wij in de wijk Meerzicht in Zoetermeer aantrekkelijke ruime<br />

appartementen. In <strong>2011</strong> zijn er vier appartementen verkocht. <strong>De</strong> appartementen worden verkocht<br />

voor circa € 128.000. Daarmee zijn deze appartementen uitstekend geschikt voor starters. <strong>De</strong><br />

gemeente draagt daar aan bij met de starterslening.<br />

5.17 Jongeren en studenten<br />

<strong>De</strong> slaagkans van jongeren in Zoetermeer is 6,2%. <strong>De</strong> gemeente Zoetermeer wil jongeren aan zich<br />

binden. Als wij ze een grotere slaagkans kunnen bieden past dit in de gemeentelijke ambities om<br />

Zoetermeer aantrekkelijk te maken voor jongeren. Sinds 2010 huisvesten wij studenten voor de<br />

Haagse Hogeschool, de IT-opleiding in Zoetermeer. Wij werken met deze opleiding samen om<br />

studenten buiten de regio te huisvesten. Zij krijgen de zogenaamde HAT-woningen aangeboden.<br />

Er zijn negen studenten gehuisvest.<br />

5.13 vroegsignalering<br />

<strong>De</strong> afdeling Verhuur is in <strong>2011</strong> gestart met een uitgebreide intake bij verhuur. Potentiële huurders<br />

worden veel meer dan voor heen voorgelicht over de rechten en plichten bij verhuur, over de buurt<br />

en leefregels in het complex. Bij de intake kijken we ook zelf beter naar onze nieuwe huurder en<br />

schatten we in of we deze huurder wat extra steun nodig heeft. Als dat zo is plant de verhuurmedewerker<br />

zes weken nadat de huur is ingegaan een bezoek met de wijkconsulent. Achter de voordeur<br />

kijken zij naar de signalen en als daar aanleiding voor is gaan zij met de huurder in gesprek en<br />

verwijzen zij, zo nodig, door. Ook de huismeester van het wijkteam kan hierbij ingeschakeld worden.<br />

Aan de andere kant krijgen huurders ook een veel gerichter en individueel advies over de verhuizing,<br />

de buurt en het complex. Ook dat wordt door onze huurders op prijs gesteld.<br />

5.15 Aanpak illegale bewoning<br />

Conform de afspraken hebben wij in 2007, samen met de gemeente Zoetermeer, een aanpak<br />

ontwikkeld om illegale bewoning tegen te gaan. <strong>De</strong>ze aanpak is ook in <strong>2011</strong> voortgezet. Illegale<br />

bewoning komt in Zoetermeer gelukkig op zeer beperkte schaal voor.<br />

Het project Onrechtmatige bewoning rond de bestrijding van woonfraude loopt goed. In <strong>2011</strong> is in<br />

alle gevallen de geconstateerde onderhuur zonder juridische stappen opgelost doordat de huurder<br />

zelf het huurcontract heeft opgezegd.<br />

In <strong>2011</strong> zijn er 17 zaken gemeld waarvan 11 zaken definitief zijn opgelost. <strong>De</strong> andere zaken zijn nog<br />

in behandeling.<br />

5.1 Begeleid wonen jongeren<br />

Na overleg met de andere Zoetermeerse corporaties en de gemeente is besloten dat <strong>De</strong> <strong>Goede</strong><br />

<strong>Woning</strong> namens de woningcorporaties de trekker was voor de samenwerkingsovereenkomst<br />

Begeleid wonen jongeren. <strong>De</strong>ze samenwerkingsovereenkomst is in <strong>2011</strong> ondertekend. Het biedt<br />

jongeren ondersteuning bij de stap naar zelfstandig wonen en leven. Wij huisvesten op dit moment<br />

tien jongeren in dit project.<br />

<strong>De</strong> wijk Oosterheem krijgt zijn eigen centrum met tal van voorzieningen in het hart van de wijk:<br />

Oosterheem Centrum. Dit nieuwe centrum maakt de wijk compleet. Naast ruim 500 woningen,<br />

horecagelegenheden en een Centrum Campus met onder meer een bibliotheek, een wijkpost, een<br />

kinderdagverblijf en een fitness- en gezondheidscentrum. Hier bouwen we ook 340 appartementen.<br />

Van de 340 appartementen zijn 23 appartementen voor mensen met een lager inkomen,<br />

273 appartementen voor mensen met een middeninkomen en 44 appartementen voor mensen met<br />

een hoog inkomen. We hebben er bewust voor gekozen om het grootste deel van de appartementen<br />

beschikbaar te maken voor mensen met een midden inkomen. <strong>De</strong>ze mensen zitten nu vaak in<br />

een goedkopere woning, willen doorgroeien, maar de markt biedt hen weinig mogelijkheden. Op<br />

die behoefte spelen we in, met als belangrijk voordeel dat de goedkopere woningen vrijkomen<br />

Een ander belangrijk project is “Kijken achter de voordeur”, ofwel, vroegsignalering. Omdat wij met<br />

onze partners eerder problemen bij huurders inzichtelijk hebben en soms al actie kunnen nemen<br />

voordat zaken voor een huurder boven het hoofd zijn gegroeid en bijvoorbeeld een huisuitzetting<br />

dreigt. Met een kijkje achter de voordeur krijgt een corporatiemedewerker heel veel informatie. Een<br />

woning die niet is opgeruimd of schoongemaakt duidt soms op meerdere problemen.<br />

5.19 Statushouders<br />

Afgesproken is dat de woningcorporaties de taakstelling van hogere overheden uitvoeren. Dit is<br />

ook in <strong>2011</strong> gerealiseerd. In <strong>2011</strong> heeft <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> zes statushouders gehuisvest.<br />

18<br />

19


vitale buurten<br />

voor de mensen waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld zijn, namelijk de mensen met een lager<br />

inkomen. Zoals we al eerder vermelden zijn we hier succesvol in. In dit project zijn inmiddels<br />

60 huishoudens ingeschreven die een betaalbare huurwoning hebben achtergelaten.<br />

5.23 Leefbare buurten<br />

In ons ondernemingsplan hebben wij een aantal duidelijke keuzes gemaakt. Allereerst Goed wonen<br />

in vitale buurten. Onze grootste uitdaging is het behouden en realiseren van vitale buurten. Vitale<br />

buurten zijn buurten met goede voorzieningen waarin de bewoners goed wonen, elkaar kennen en<br />

de bewoners bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt.<br />

Zoals u in hoofdstuk 4 kunt lezen hebben wij hier in ons ondernemingsplan drie doelen voor<br />

bepaald. Een voor vitale buurten, een voor de leefbaarheid en een voor de eigen kracht van onze<br />

bewoners.<br />

<strong>De</strong> beoordeling van de leefbaarheid door de bewoners van onze wooncomplexen is de kritische<br />

succesfactor voor een vitale wijk. In 2010 hebben wij de waardering van al onze bewoners gemeten.<br />

Daarom hebben we allereerst de leefbaarheid in onze complexen in beeld gebracht. Dat hebben<br />

we gedaan door middel van een enquête onder al onze bewoners in al onze complexen. Nu weten<br />

we op complexniveau waar de pijnpunten zitten en waar we het eerst aan de slag moeten gaan om<br />

ons doel: in 70% van al onze complexen een 7 te scoren voor de leefbaarheid van onze bewoners,<br />

te realiseren. Vanuit die enquête, de leefbaarheidmonitor, zijn vijf prioriteitscomplexen benoemd<br />

waar de leefbaarheid onder druk staat. Daar is vanuit ons strategisch voorraadbeheer nog een<br />

complex aan toegevoegd.<br />

Voor al deze complexen wordt, samen met de bewoners, een plan van aanpak gemaakt voor de<br />

verbetering van de leefbaarheid.<br />

leefbaarheidmonitor. Hieronder leest u in losse paragrafen de verschillende inzetten die wij doen<br />

op leefbaarheid.<br />

5.26 Laatste Kansbeleid<br />

Een belangrijk en laatste instrument om een ontbinding van de huurovereenkomst te voorkomen<br />

als gevolg van overlast is het aanbieden van een laatste-kanscontract. Dit is een aangepast contract<br />

waarbij de huurder zich verplicht om zich te laten begeleiden en dat afwijkend gedrag niet meer zal<br />

worden geaccepteerd. Dit gebeurt op vrijwillige basis. Echter als de bewoner niet meewerkt, dan<br />

wordt een procedure tot ontruiming gestart.<br />

Als een laatste-kanscontract wordt gesloten spelen er vaak meerdere problemen. Doordat in onze<br />

wijkteams meerdere disciplines nauw samenwerken kunnen deze problemen worden onderkend en<br />

worden ook contacten gelegd met onze ketenpartners die deze huurders verder kunnen helpen.<br />

Een belangrijk samenspel, waardoor niet alleen overlast wordt voorkomen, maar huurders soms<br />

voor zichzelf ook weer een nieuwe toekomst vinden. Een toekomst met meer perspectief.<br />

Het contract met de uitvoerder van het Laatste Kansbeleid is afgesloten met Het vierde huis. Dit<br />

liep af op 31 december <strong>2011</strong> en is voor de duur van een jaar verlengd. Eind 2012 worden het beleid<br />

en de samenwerking geëvalueerd.<br />

5.24 Wijkontwikkelplannen<br />

In 2010 begon de gemeente Zoetermeer, samen met de drie Zoetermeerse corporaties, met wijkontwikkelplannen.<br />

Beoogd was de visie te beschrijven hoe de wijk zich de komende tien tot vijftien<br />

jaar moet ontwikkelen tot een gewilde wijk. Bij de totstandkoming is veel gesproken met bewoners<br />

en actieve partijen in de wijk. In <strong>2011</strong> is door bezuinigingen besloten om de WOP’s niet voor iedere<br />

wijk te gaan ontwikkelen. Wij gaan nu verder met de wijkactieplannen (WAP). Wijkactieplannen<br />

worden gemaakt in samenwerking met de betrokken partijen in de WOP-wijken door het wijkteam.<br />

Het is de uitkomst van overleggen met bewoners(commissies), schouwen en brieven en telefoontjes<br />

van wijkbewoners. In het wijkteam zitten vertegenwoordigers van de gemeente, politie, woningcorporaties<br />

en welzijnsorganisaties. Het is een plan met een minder lange beleidstermijn.<br />

In Zoetermeer zijn uitgebreide afspraken gemaakt over de condities waaronder de woningcorporaties<br />

extra sociale huurwoningen konden bouwen. <strong>De</strong> gemeente heeft gedurende de gehele<br />

looptijd van de prestatieafspraken en in <strong>2011</strong> helaas geen enkele locatie in Zoetermeer beschikbaar<br />

gesteld. Terwijl wij toch graag in Zoetermeer willen investeren en wij graag nog een project willen<br />

realiseren met (jongeren)woningen.<br />

5.22 Verkoop<br />

Sociale huurwoningen, die wij hebben gebouwd in de periode van de prestatieafspraken, zijn<br />

conform deze afspraken ook niet verkocht. Wij moeten volgens de afspraken ook terughoudend<br />

met schaarse sociale huurwoningen omgaan. Dit staat in schril contrast met de aangekondigde<br />

verplichte aanbieding tot verkoop. Wij hebben eind <strong>2011</strong> ons verkoopbeleid voorbereid. Daarin<br />

leggen wij de voorwaarden voor verkoop vast en wijzen wij ook complexen voor verkoop aan. Het<br />

uitgangspunt van ons verkoopbeleid is keuzevrijheid van de doelgroep en de leefbaarheid in de<br />

wijk.<br />

Wij verwachten tot 5% van onze woningen aan onze zittende huurders te kunnen verkopen. Wij<br />

hebben eerder onderzocht of verkoop bijdraagt aan de leefbaarheid in het complex. Wij zijn de<br />

verkoop van woningen gestart met de bedoeling zo een bijdrage aan de leefbaarheid in die complexen<br />

te leveren. Uit ons onderzoek uit 2009 7 onder onze huurders en kopers bleek dat zowel de<br />

huurders als de kopers in het complex vonden dat huiseigenaren beter voor hun woning zorgen en<br />

meer betrokken zijn bij hun woonomgeving. Door deze betrokkenheid leveren zij een bijdrage aan<br />

de leefbaarheid in het complex, aldus de geïnterviewde huurders en kopers.<br />

<strong>De</strong> uitkomsten uit het onderzoek onder huurders en kopers heeft ons doen besluiten verkoop als<br />

leefbaarheidsinstrument in te zetten. Daarom gaan wij in kwetsbare complexen met eengezinswoningen<br />

de woningen aan de zittende bewoners aanbieden. Daarmee starten we in 2012.<br />

5.25 Aanpak overlast<br />

Het ervaren van overlast is voor huurders belangrijk in de beleving van hun woonsituatie. Dat heeft<br />

soms te maken met verschillen in leefstijlen, culturen, generaties, hobby’s, maar ook met ronduit<br />

storend woongedrag of pesterijen. Voor een belangrijk deel zijn huurders in staat om daar onderling<br />

goed uit te komen. Soms na bemiddeling van ons of van vrijwilligers van de Stichting MOOI<br />

vanuit het project Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling biedt bewoners de kans om hun zaken<br />

onderling zelf op te lossen. Dat gebeurt onder begeleiding van een vrijwilliger. Wij doen hier al geruime<br />

tijd aan mee. In <strong>2011</strong> hebben wij 47 zaken aangedragen. Hiervan zijn 28 zaken afgehandeld.<br />

5.27 Buurttafel en buurtforum<br />

Een buurttafel is een nieuwe vorm van participatie, waarbij bewoners in een buurt elkaar inspireren,<br />

enthousiasmeren en plannen maken voor verbetering van de leefbaarheid in de buurt. Het<br />

buurtforum vindt plaats in dezelfde wijk en is het zorg- en welzijnsnetwerk in de buurt waarin wordt<br />

gesignaleerd, overgenomen en gezorgd dat er zaken doorgang vinden. In <strong>2011</strong> hebben wij in drie<br />

wijken gebruik gemaakt van de buurttafel en het buurtforum.<br />

Dit heeft geleid tot verschillende initiatieven. Zo is met de buurttafel Bloementuin een schouw<br />

georganiseerd. Bij de schouw zijn burgemeester en wethouders betrokken. Die betrokkenheid heeft<br />

alle deelnemers veel inzicht in de problematiek van de wijk gegeven.<br />

Naar aanleiding van klachten is er in de wijk Oosterheem aan het Sumatra een gezamenlijke flyer<br />

met wijkagent, wijkmanager (gemeente) en buurtbeheerder (<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>) gemaakt zodat<br />

buurtbewoners weten waar ze naar toe kunnen met hun vragen en hun klachten.<br />

In verschillende wijken heeft <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> samengewerkt met jongerenwerk, opbouwwerker,<br />

gemeente en politie om tijdens de Nationale Burendag bewoners in de wijken bij elkaar te brengen.<br />

Zo leren buren elkaar kennen en kunnen er met hun hulp activiteiten georganiseerd worden.<br />

Beide leidt tot meer saamhorigheid in de wijk. Als buren elkaar kennen zoeken zij eerder contact.<br />

Dat verhoogt de leefbaarheid in de wijk.<br />

Ook is de afdeling Wonen anders georganiseerd. We hebben onze afdeling nu ingericht in wijkteams.<br />

Die wijkteams zijn interdisciplinair, techniek en sociaal zitten bij elkaar. Ook de incassoconsulent<br />

is aan het wijkteam toegevoegd. Bij problemen en vroegsignalering is er een goed overzicht<br />

en hechte samenwerking en kan er in samenspraak snel gehandeld worden. In 2012 gaan wij ook<br />

verder met buurtbeheerders. <strong>De</strong> buurtbeheerders richten zich op het vergroten van de leefbaarheid,<br />

met betrokkenheid en inzet van de “eigen kracht” van bewoners en op het versterken van de<br />

zelfredzaamheid van de kwetsbare gezinnen met een individuele en een gezinsbenadering. Binnen<br />

het team van tien huismeesters hebben zij ook taken als buurtbeheerders.<br />

Binnen de wijkteams wordt bij overlastzaken samengewerkt. In <strong>2011</strong> zijn er 216 meldingen van<br />

overlast geweest. <strong>De</strong> wijkconsulent neemt de overlastmelding in behandeling. In samenspraak met<br />

opzichters, huismeesters en externe partijen worden acties geïnitieerd om de overlast tegen te<br />

gaan of te verminderen. In ernstige gevallen zorgen wij voor een interventie, die na tussenkomst<br />

van de rechter in het ergste geval kan uitmonden in het ontbinden van de huurovereenkomst.<br />

In <strong>2011</strong> hebben we een nieuwe overlastprocedure in gebruik genomen. In deze nieuwe procedure<br />

is meer aandacht voor de eigen kracht van onze bewoners. In ons bewonersblad <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong><br />

Nieuws en op onze website is aandacht gegeven aan deze nieuwe procedure.<br />

Ons leefbaarheidsbeleid is vooral gericht op kennen en gekend worden en daar waar nodig op de<br />

basis van schoon, heel en veilig. Helaas hebben wij geen kant en klare oplossing. Het is een proces.<br />

Een proces van trial and error dat we zo goed mogelijk inrichten op basis van de gegevens uit onze<br />

20<br />

7<br />

USP-onderzoek effecten verkoop Hoevenbos en Laveibos 2009 .<br />

21


vitale buurten<br />

5.28 Leefbaarheidprojecten<br />

Om de leefbaarheid in en rond onze complexen te verbeteren is er een aantal projecten van start<br />

gegaan. In Palenstein hebben wij bijvoorbeeld twee flats staan die al jaren op de nominatie voor<br />

sloop staan. In de eerste flat is in het afgelopen jaar een kunstproject van start gegaan. Voor dit<br />

project hebben de bewoners van de flat kunstkasten gemaakt. Die kasten zijn opgehangen aan de<br />

entree van de flat. Doel hiervan was sociale cohesie bevorderen en de bewoners trots te laten zijn<br />

op hun flat, met hun entree. Door het eigenaarschap van de flat te bevorderen willen wij bewoners<br />

er indirect toe verleiden zich meer eigenaar en verantwoordelijk te voelen voor hun woonomgeving.<br />

Dit project was succesvol. Zo zijn er deelnemers doorgestroomd naar betaald werk en scholing.<br />

Daarom hebben wij besloten een dergelijk project ook toe te passen in de tweede flat uit dezelfde<br />

wijk. Dit project wordt gesubsidieerd door het SEV in het kader van participatie in New Towns.<br />

In een andere wijk, de wijk Oosterheem, is er samen met de bewoners een project opgestart rond<br />

hangjongeren en het onderhoud en leefregels voor de gezamenlijke tuin.<br />

Bewoners in het Savelsbos organiseerden weer een bad-buiten-speeldag voor de kinderen in de<br />

flat. In de gemeenschappelijke tuin worden badjes en waterspeelgoed neergelegd en kunnen<br />

kinderen zich, onder begeleiding van hun ouders, spetterend uitleven.<br />

In de wijk Meerzicht werken we samen met de brandweer aan het project Brandveiligheid Meerzicht.<br />

<strong>De</strong> brandweer bezoekt bewoners en toetst woningen op brandveiligheid. <strong>De</strong> bewoners<br />

krijgen advies ter verbetering.<br />

Er zijn burendagen, straatfeesten en barbecues georganiseerd. We proberen steeds een stapje<br />

verder te gaan. Zo heeft de bewonerscommissie in ons complex Vrouwenhuiswaard in <strong>2011</strong> onder<br />

andere een spelletjesdag georganiseerd voor jong en oud. <strong>De</strong>ze bewonerscommissie is heel actief<br />

en heeft om een eigen ruimte gevraagd. Zij willen in deze ruimte sociale activiteiten organiseren en<br />

gebruiken voor hun vergaderingen. Zij hebben voor de duur van een jaar een woning toegewezen<br />

gekregen. Na een jaar evalueren we de effecten. <strong>De</strong> ruimte wordt op 17 maart 2012 geopend.<br />

veilig, groen en bevordering van de sociale cohesie. Hij kijkt en handelt niet alleen ten behoeve van<br />

bewoners die een woning van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> huren, maar richt zich ook op de directe leefomgeving<br />

en in die hoedanigheid ook op andere bewoners. <strong>De</strong> buurtbeheerder heeft op uitvoeringsniveau<br />

contact met belanghouders in de wijk.<br />

Het zichtbaar zijn in de buurt en aanspreekbaar zijn voor bewoners is drempelverlagend en nodigt<br />

bewoners eerder uit tot deelname aan activiteiten. Zijn regelmatige aanwezigheid leidde ertoe dat<br />

bewoners consequent aangesproken werden op hun gedrag (afval, rommel, tuinonderhoud), met<br />

als resultaat een opgeruimder beeld in de wijk.<br />

<strong>De</strong> buurtbeheerder ondersteunt bewoners in zelfstandigheid door hen bij vragen te verwijzen naar<br />

de juiste kanalen. Door zijn regelmatige aanwezigheid krijgt de buurtbeheerder vrij snel zicht op<br />

spanningen en zorgsignalen en speelt hij deze door aan de wijkconsulent met wie hij nauw samenwerkt.<br />

In 2012 starten er drie buurtbeheerders.<br />

VIP faciliteert partijen bij het tot stand brengen van win-win situaties, niet alleen tijdens de Beursvloer<br />

maar ook daarna bij het concretiseren van wat op de Beursvloer is afgesproken.<br />

Wij hebben in <strong>2011</strong> de scouting geholpen met hun verwarming, boekjes gekocht voor de Nederlandse<br />

les voor nieuwkomers en de Stichting <strong>De</strong> Zonnebloem geholpen met hun kerstbijeenkomst.<br />

Vooraf is voor sponsoring een bescheiden post in de begroting opgenomen. <strong>De</strong> uitgaven zijn binnen<br />

de begroting gebleven.<br />

Motivatie: Wij ondersteunen organisaties die ook voor onze<br />

huurders van betekenis zijn.<br />

Doel: Het vergroot onze naamsbekendheid.<br />

Stichting Leergeld € 2.000<br />

<strong>De</strong> stichting zorgt ervoor dat kinderen ondanks een laag inkomen<br />

van de ouders mee kunnen blijven doen in de maatschappij.<br />

Meedoen met schoolkamp, excursies of kunstzinnige vorming.<br />

Motivatie: Stichting Leergeld is ook actief onder onze bewoners.<br />

In <strong>2011</strong> zijn de volgende projecten ondersteund:<br />

Sponsoring Leefbaarheid<br />

Resto Van Harte/donatie 2010-<strong>2011</strong> € 3.334<br />

Restaurant in de buurt. Gerund door vrijwilligers.<br />

Is een ontmoetingspunt in de buurt.<br />

Motivatie: Wij hebben bezit in de wijk en het project levert een<br />

belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk. 8<br />

Jong Perspectief/Maatjesproject <strong>2011</strong> € 6.000<br />

Motivatie: Helpt kinderen van onze huurders en levert daarmee<br />

een bijdrage aan de leefbaarheid. Wij verwijzen ook door naar<br />

deze organisatie.<br />

Sponsoring Bevrijdingsfestival € 5.057<br />

Festival speciaal voor jongeren in Zoetermeer. Bereikt onze doelgroep<br />

Jongeren.<br />

Motivatie: Op het festival kunnen wij ons goed profileren; dat<br />

levert ook naamsbekendheid als jongeren huisvester op.<br />

Zoetermeer/Topsport sponsorpakket zilver € 2.975<br />

Zoetermeer Topsport betrekt jongeren uit achterstandswijken bij<br />

sporten en bewegen.<br />

Motivatie: <strong>De</strong> sporters die bij deze stichting zijn aangesloten<br />

organiseren voor de kinderen van onze huurders tijdens bijvoorbeeld<br />

de Dag van Palenstein een sportevenement en leveren<br />

daarmee een bijdrage aan de leefbaarheid, maar uiteraard ook<br />

aan onze naamsbekendheid. Overigens behoren de topsporters<br />

die verbonden zijn aan de stichting vrijwel altijd tot onze BBSHdoelgroep.<br />

Beursvloer Zoetermeer € 2.100<br />

Vrijwilligersorganisatie vragen om samenwerking en ondersteuning<br />

met (non)profit organisaties.<br />

5.31 Klachtencommissies en klachtenmanagement<br />

Hoe goed wij het ook proberen te doen, klachten zijn er altijd. Dat kunnen klachten zijn over het<br />

gedrag van onze medewerkers of over ons handelen. Om de klachten netjes af te handelen hebben<br />

wij een Geschillencommissie Huursector en een Huurcommissie.<br />

5.29 Buurtbeheerder<br />

In de wijk werken veel partijen samen. Zij richten zich op het vergroten van de leefbaarheid, met<br />

betrokkenheid en inzet van de “eigen kracht” van bewoners en op het versterken van de zelfredzaamheid<br />

van de kwetsbare gezinnen met een individuele en een gezinsbenadering. Wij dragen<br />

daar op verschillende manieren aan bij. Bijvoorbeeld door de aanstelling van een buurtbeheerder.<br />

<strong>De</strong> buurtbeheerder is de oren en de ogen in de wijk. Hij richt zich op de taakvelden schoon, (heel),<br />

5.30 Sponsoring en bijdragen aan partners voor<br />

leefbaarheidsprojecten<br />

Wij sponsoren al jaren diverse organisaties vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid en om<br />

onze naamsbekendheid te vergroten. Ook ondersteunen wij partners waarmee wij samenwerken<br />

aan leefbaarheidsactiviteiten in Zoetermeer. Voor het verkrijgen van een betere naamsbekendheid<br />

plaatsen wij in zeer beperkte mate advertenties. Waar mogelijk verbinden wij liever projecten of<br />

initiatieven die een relatie hebben met ons profiel om onze naamsbekendheid te vergroten.<br />

Afwegingen om akkoord te gaan met sponsorverzoeken of bijdragen aan leefbaarheidsprojecten<br />

doen wij altijd met meerdere personen. Daarbij is het belang voor ons, voor onze kernwaarden en<br />

de toegevoegde waarde van doorslaggevende betekenis.<br />

Een voorbeeld van een dergelijke afweging is de sponsoring voor de beursvloer van VIP Zoetermeer.<br />

Elk jaar organiseert VIP de Beursvloer, een bruisend evenement waarbij bedrijven en vrijwilligersorganisaties<br />

elkaar treffen. Op de Beursvloer “onderhandelen” vrijwilligersorganisaties en<br />

bedrijven over wat de een voor de ander kan betekenen en wat een mogelijke tegenprestatie kan<br />

zijn. Het aanbod of de vraag kan betrekking hebben op menskracht, kennis, materialen, faciliteiten<br />

en toegang tot netwerken. <strong>De</strong> Beursvloer heeft de volgende zes thema’s: Financieel beleid; Materialen/faciliteiten;<br />

Juridische zaken; Organisatie- en/of communicatieadvies; Adoptie van projecten<br />

en Vrijwilligers/handjes.<br />

5.32 AedesCode<br />

In de AedesCode is de maatschappelijke functie van Aedes-leden op het terrein van wonen vastgelegd<br />

en uitgewerkt. Door zich te binden aan de AedesCode laten corporaties zien waarvoor zij<br />

staan, waarop zij aanspreekbaar zijn, dat zij kwaliteit bieden en dat zij zich willen verantwoorden<br />

naar de omgeving waarin zij opereren. <strong>De</strong> Governancecode is een integraal onderdeel van de<br />

AedesCode.<br />

Belanghebbenden kunnen bij de onafhankelijke commissie AedesCode klachten indienen over het<br />

handelen of nalaten van woningcorporaties die zijn aangesloten bij Aedes. Huurders en woningzoekenden<br />

kunnen hun klacht in eerste instantie indienen bij de klachtencommissie.<br />

Wij hebben geen kennis genomen van klachten op basis van deze code.<br />

5.33 Geschillencommissie Huursector<br />

Waar mensen woonruimte huren en verhuren kunnen klachten ontstaan. Klachten over een afrekening<br />

of klachten over technische zaken in en om de woning. Ook in de omgang tussen mensen<br />

kunnen problemen ontstaan. Iedere klacht is er ons één te veel. Wij doen ons best klachten zo<br />

goed mogelijk te behandelen. En als dat toch niet lukt, kan onze klant naar de Geschillencommissie<br />

Huursector. Zij behandelt geschillen tussen individuele huurders en de corporatie en bestaat uit<br />

onafhankelijke externe deskundigen. <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> is aangesloten bij de Regionale Geschillencommissie<br />

Huursector.<br />

In <strong>2011</strong> zijn er zes klachten over <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> bij de commissie ingediend. <strong>De</strong> klachten gingen<br />

22<br />

8<br />

Onze afwegingen worden van te voren goed afgestemd en zijn hier beknopt weer gegeven.<br />

23


vitale buurten<br />

vier keer over overlast en twee keer over waterschade. Drie van deze zaken lopen nog, hier is nog<br />

geen uitspraak in gedaan. Bij twee zaken is <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> in het ongelijk gesteld; dit betreft<br />

een overlast- en een technische zaak. Eén zaak is ingetrokken en daar is dus geen uitspraak over<br />

geweest.<br />

5.35 Huurcommissie<br />

<strong>De</strong> Huurcommissie doet uitspraak bij geschillen tussen huurder en verhuurder over woon- en<br />

bouwtechnische kwaliteit, servicekosten en huurprijzen van woonruimten. In <strong>2011</strong> zijn er twee zaken<br />

aangemeld. Het ging in beide zaken om een verzoek om huurverlaging in verband met gebreken.<br />

Hierbij is <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> in een zaak in het gelijk gesteld en het verzoek tot huurverlaging in<br />

verband met technische gebreken is niet gehonoreerd door de Huurcommissie. <strong>De</strong> andere zaak<br />

die ingediend is door een huurder loopt nog, hierover heeft de Huurcommissie nog geen uitspraak<br />

gedaan.<br />

kapping wordt vervangen door een glazen overkapping. Hierin worden ventilatieroosters geplaatst<br />

waardoor rook kan worden afgevoerd.<br />

Onderzoek brandoverslag<br />

In 2010 is er een onderzoek naar brandoverslag tussen woningen uitgevoerd. Hieruit kwam naar<br />

voren dat er in het complex Oostergo aanpassingen noodzakelijk waren. In de dakconstructie van<br />

de bovenwoningen is bij de wand die de woningen scheidt een brandscheiding aangebracht.<br />

Hiermee wordt bij brand brandoverslag via de dakconstructie voorkomen. Dit project is in <strong>2011</strong><br />

in overleg met de brandweer uitgevoerd.<br />

In het verleden klaagden bewoners in de zomerperiode veelvuldig over de hitte op de vierde ver-<br />

5.34 Klachtencommissie Woonruimteverdeling Zoetermeer<br />

Klachten over de uitvoering van het beleid van woonruimteverdeling worden ingediend bij de<br />

Klachtencommissie Woonruimteverdeling. <strong>De</strong> commissie behandelt klachten van woningzoekenden<br />

over de uitvoering van het beleid op het gebied van woonruimteverdeling.<br />

Bij de woonruimteverdeling gaat het om beschikkingen over:<br />

dieping. Ook hiermee is rekening gehouden bij de nieuwe kap. Een geautomatiseerd weerstation<br />

registreert de buiten- en de binnentemperatuur en windrichting.<br />

Aan de hand van deze gegevens worden de roosters open of dicht gedaan. Hierdoor kan de warme<br />

binnenlucht vermengen met de koelere buitenlucht. Voor de bewoners is een informatiedag georganiseerd.<br />

Om iedere bewoner ook de kans te geven om vragen te stellen, zijn zij in zeven groepen verdeeld<br />

en uitgenodigd. Aan de hand van twee overzichtsborden is het project aan de bewoners toegelicht.<br />

Verder was er een aanvullend informatiepakket met diverse folders en contactpersonen beschikbaar.<br />

Uit de vragen van de bewoners bleek dat er een grote behoefte is aan een plan van aanpak “Wat te<br />

doen bij brand”. Daarom stelden we voor de bewoners een informatiepakket samen.<br />

Ook de vluchtroutes in het gebouw worden beter aangegeven.<br />

Jan van Beieren en Diederik van Teilingen<br />

5.36 Groot- en planmatig onderhoud<br />

Voor ons groot- en planmatig onderhoud hebben wij in ons ondernemingsplan geen specifieke<br />

doelen opgenomen. Dat zien wij meer als ons dagelijks werk, maar beschikken daarvoor uiteraard<br />

over een uitgebreide meerjarenbegroting waarin wij onze activiteiten plannen. <strong>De</strong> begroting van<br />

<strong>2011</strong> bedroeg € 5,4 miljoen.<br />

Twee complexen in de wijk Palenstein, de Jan van Beieren en Diederik van Teilingen, staan op de<br />

nominatie om te worden gesloopt. Om het gebouw en de leefbaarheid op orde te houden is er een<br />

stelpost voor onderhoud in de begroting opgenomen. Zo blijft het reguliere onderhoud gehandhaafd.<br />

In de flat Diederik van Teilingen is, in het kader van het leefbaar houden van de flat, samen<br />

met de bewoners de entree vernieuwd. Bewoners konden in een vrijgemaakte woning in de flat<br />

hun eigen levensverhaal vertellen en dit uitdrukken in een kunstkastje. <strong>De</strong>ze kastjes versieren nu de<br />

entree. Belangrijker nog is de versterking van de sociale samenhang in de flat en de persoonlijke<br />

successen van de deelnemers. Zo zijn er twee deelnemers gestart met een opleiding en is er een<br />

deelnemer succesvol uitgestroomd naar werk.<br />

• niet inschrijven als woningzoekende;<br />

• weigeren van een huisvestingsvergunning;<br />

• niet verlenen van een voorrangsverklaring;<br />

• intrekken van een eerder verleende voorrangsverklaring.<br />

Asselierspad<br />

In begin <strong>2011</strong> is de Klachtencommissie Woonruimteverdeling Zoetermeer opgeheven.<br />

Naar aanleiding van een van de klachten uit 2009 is vast komen te staan dat bij de uitspraken van<br />

de klachtencommissie geen beroepsprocedure mogelijk is. Afhandeling van klachten/bezwaren<br />

worden in het vervolg via de Algemene wet bestuursrecht gedaan.<br />

Met de gemeente is afgesproken dat de behandeling van een klacht via een bezwaarschriftencommissie<br />

loopt en dus een publiekrechtelijke procedure kent met de daarbij behorende bezwaarprocedure.<br />

Aan het einde van het jaar bleek toch dat klachten over woonruimteverdeling soms tussen<br />

wal en schip vielen. Klachten die niet via een bezwaarschriftenprocedure hoeven te lopen. Dat zijn<br />

bijvoorbeeld klachten over de wachttijd of het inschrijfgeld. Voor klachten die rechtshandelingen/<br />

besluiten met rechtsgevolg betreffen moet de Awb-procedure gevolgd worden. Overige klachten<br />

kunnen eenvoudiger worden afgedaan.<br />

Wij zijn in overleg met de gemeente voor een procedure die toegankelijk en goed te vinden is voor<br />

woningzoekenden.<br />

Het Asselierspad is een complex van 17 eengezinswoningen met garages. Het bewoners van het<br />

complex hebben een lange woonduur en er wonen nu voornamelijk een- en tweepersoonshuishoudens.<br />

In dit complex konden de bewoners er op individueel niveau voor kiezen de keuken,<br />

badkamer en het toilet te laten vervangen.<br />

<strong>De</strong> bewoners kregen ook een uitgebreide set van meerwerkopties.<br />

Kopgevels en balkons van onze flats<br />

Naar aanleiding van de ongelukken met galerijen en kopgevels hebben wij de kopgevels van onze<br />

flats onderzocht. Het ging in totaal om zes complexen. Alle kopgevels worden in 2012 hersteld.<br />

Het gaat vooral om het extra verankeren van de gemetselde buiten-spouwbladen. Wij hebben de<br />

gemeente Zoetermeer hierover geïnformeerd.<br />

Voor wat betreft de galerijen: wij hebben niet dezelfde constructie als de galerij in Leeuwarden. We<br />

hebben de galerijen wel laten controleren. Dat hebben we in drie flats gedaan omdat er in die flats<br />

een vermoeden was van doorzakken van de galerij. Dit is door het onderzoek niet bevestigd.<br />

5.37 Onderzoek naar transformatie van kantoorpanden<br />

uitgevoerd<br />

<strong>De</strong> leegstand van kantoren neemt steeds grotere vormen aan. Ook in Zoetermeer.<br />

<strong>De</strong> gemeente Zoetermeer en de vertegenwoordiger van belegger Uni Invest hebben de drie corporaties<br />

in Zoetermeer uitgenodigd om een aanbod te doen om een kantoorpand aan de Italiëlaan te<br />

transformeren naar een woonbestemming. <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> heeft de handdoek opgepakt en is<br />

een onderzoek gestart naar de mogelijkheden. Een architectenbureau heeft een ontwerp gemaakt.<br />

In <strong>2011</strong> zijn de condities bepaald waaronder een transformatie naar jongerenwoningen wellicht<br />

haalbaar is. Helaas heeft de belegger het hier laten afweten. <strong>De</strong> belegger wilde geen afboeking<br />

doen. Hierdoor werd het project onhaalbaar. Inmiddels zijn we met de kennis die we bij dit eerste<br />

onderzoek hebben opgedaan doorgegaan met een tweede haalbaarheidsonderzoek van een ander<br />

kantoorpand in Zoetermeer.<br />

Tijdens de werkzaamheden hebben de bewoners de beschikking gekregen over een unit met een<br />

was- en doucheruimte. In deze ruimte stond ook een wasmachine waar onze bewoners gratis gebruik<br />

van konden maken. Ter voorbereiding kregen onze bewoners een uitgebreide informatiefolder<br />

en tijdens een bewonersavond konden zij hun vragen stellen aan de uitvoerder van het project.<br />

Legionellapreventie<br />

In 2010 is ons Legionellapreventieplan geïmplementeerd. Informatie over legionellapreventie staat<br />

op onze website en ons intranet. Met deze informatie wordt antwoord gegeven op de meest gestelde<br />

vragen over legionella. Bewoners kunnen informatie vinden over wat zij zelf kunnen doen om<br />

de kans op een legionellabesmetting zo klein mogelijk te houden. In het eerste kwartaal van <strong>2011</strong> is<br />

ook de huurderinformatiemap met deze informatie uitgebreid.<br />

Atrium Camee<br />

Het Camee is een ouderencomplex en beschikt over een mooi atrium. Na een bezoek van de<br />

brandweer bleek vorig jaar dat dit atrium niet voldoet aan de geldende eisen als het gaat om het<br />

afvoeren van rook bij brand. Omdat de vervanging van de lichtstraat voor dit jaar gepland stond is<br />

besloten om de brand-technische aanpassingen gelijk mee te nemen. <strong>De</strong> bestaande kunststof over-<br />

24<br />

9<br />

23 mei <strong>2011</strong> In Leeuwarden is de galerij van een flat op de Antillenweg ingestort.<br />

10<br />

27 april <strong>2011</strong> Rijswijk.<br />

25


vitale buurten<br />

5.38 Onderzoek haalbaarheid Hospice<br />

<strong>De</strong> stichting Hospice Groep Zoetermeer heeft eind 2010 aangegeven dat zij toe zijn aan een nieuwe<br />

locatie. Enerzijds omdat zij hun huidige locatie moeten verlaten. Anderzijds omdat zij willen uitbreiden.<br />

Op basis van het verstrekte programma van eisen is eerst onderzocht of wij een dergelijk<br />

gebouw kunnen realiseren. Nu wordt met de gemeente over een locatie gesproken.<br />

5.39 Start ontwikkeling 60 woningen Lansingerland<br />

Begin 2010 heeft collega-woningcorporatie 3B Wonen ons benaderd om in het kader van onze<br />

samenwerkingsovereenkomst opnieuw een project te realiseren. <strong>De</strong> gemeente Lansingerland heeft<br />

hiervoor eerst een onteigeningsprocedure moeten afronden. Afhankelijk van de voortgang en de<br />

eventuele noodzakelijke afspraken hadden we verwacht deze ontwikkeling in <strong>2011</strong> te starten. Zover<br />

is het nog niet. In 2012 volgt de definitieve besluitvorming.<br />

Ik kwam hier vanuit een gewone volksbuurt<br />

in <strong>De</strong>n Haag, samen met mijn zus.<br />

Ineens hadden we een huis met een tuin<br />

aan het water. Wat voelden we ons rijk!<br />

Mevrouw Hazelzet,<br />

bewoonster<br />

26<br />

27


duurzaamheid<br />

DUURZAAMHEID<br />

6.1 Duurzaamheid<br />

volgt in 2012. <strong>De</strong> jongerenwoningen worden in 2012 opgeleverd. In 2012 verhuren we ook de<br />

eengezinswoningen en deze worden ook in 2012 opgeleverd. Iedere woning in Waterzicht wordt<br />

verwarmd en gekoeld door middel van een warmtepomp. Met de warmtepomp wordt op slimme<br />

wijze energie gebruikt die de natuur ons biedt, namelijk bodemwarmte. Een warmtepomp<br />

onttrekt met elektriciteit warmte uit de bodem. In de winter haalt de pomp warmte uit de grond<br />

om de woning te verwarmen. Die warmte wordt gewonnen uit het aardoppervlak dat door de<br />

zon is opgewarmd. In de zomer is de grondtemperatuur lager dan de omgevingstemperatuur. <strong>De</strong><br />

warmtepomp wint dan de kou uit de grond om de woning te koelen, tot circa vier graden lager dan<br />

de buitentemperatuur. Daarbij wordt de warmte uit de woning in de bodem opgeslagen zodat een<br />

gesloten circuit ontstaat. Het warmtepompsysteem zorgt behalve voor koeling en verwarming ook<br />

voor ventilatie en warm water.<br />

We koppelen de energiebesparende maatregelen aan al geplande werkzaamheden uit de meerjarenbegroting<br />

Onderhoud en Beheer (MJB). Zo ontstaan er logische momenten waarop complexen<br />

worden aangepakt. <strong>De</strong> maatregelen variëren van isoleren tot het vervangen van standaardketels<br />

door energiezuinige ketels. <strong>De</strong> komende negen jaar investeren wij naar schatting circa € 12 miljoen.<br />

Daarvan is maximaal de helft onrendabel. <strong>De</strong> huurder draagt ook bij aan de uitvoeringskosten. <strong>De</strong><br />

bijdrage van de huurder is afhankelijk van de besparing die een energiemaatregel oplevert en de<br />

ruimte die aanwezig is in de huur zodat wij op het moment van nieuwe verhuringen een huuraanpassing<br />

kunnen invoeren. Omdat huurders over de energielasten geen Huurtoeslag ontvangen,<br />

beoordelen wij de huurverhoging als niet subsidiabel en mag deze dus boven de aftoppingsgrens<br />

uitstijgen. Aanvullend kijken wij ook nog naar de mogelijkheden van subsidies.<br />

6.1.4 Duurzaam wonen<br />

Lang zelfstandig blijven wonen en bijdragen aan de buurt; dat is voor ons duurzaam wonen.<br />

Daarom zetten wij Domotica in zodat ouderen in onze seniorencomplexen langer zelfstandig<br />

kunnen blijven wonen. Dat hebben wij gedaan in ons seniorencomplex <strong>De</strong> Witte Dame en dat kan<br />

ook in individuele woningen worden aangebracht. In <strong>De</strong> Witte Dame zijn in <strong>2011</strong> de alarmeringstoestellen<br />

vernieuwd. <strong>De</strong> bewoners kunnen bij Vierstroom Zorgring een contract afsluiten voor<br />

alarmopvolging. In een ander seniorencomplex, het Camee, hebben wij voor de bewoners een<br />

ontmoetingsruimte gemaakt. Dat helpt ook om langer gezond en zelfstandig te blijven wonen.<br />

Bijdragen aan de buurt; ook dat stimuleren we. Daarvoor verwijzen wij naar onze leefbaarheidsactiviteiten.<br />

Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Daarom willen wij ons hier apart over<br />

verantwoorden. Duurzaamheid staat voor ons voor het zoeken naar evenwicht tussen financieeleconomische<br />

resultaten, sociale belangen en het milieu. Duurzaam ondernemen is voor ons een<br />

breed en veelomvattend begrip waarbij niet de vernieuwing het doel is, maar wij gewoon nuchter<br />

kijken naar wat maatschappelijk gewenst en economisch verantwoord is. Wij benaderen duurzaamheid<br />

vanuit verschillende invalshoeken die wij hieronder benoemen.<br />

6.1.1 Duurzaam Zoetermeer<br />

<strong>De</strong> klimaatveranderingen, de groei van Zoetermeer en de toenemende luchtvervuiling vragen om<br />

maatregelen. <strong>De</strong> gemeente Zoetermeer maakt in het programma ‘Duurzaam Zoetermeer’ afspraken<br />

om Zoetermeer in de toekomst leefbaar te houden. Met het programma werkt de gemeente aan<br />

een groene, schone, milieuvriendelijke stad, waarin wij zuinig zijn op natuurlijke hulpbronnen en de<br />

beschikbare groene ruimte. <strong>De</strong> gemeente heeft de ambitie om tot een van de tien duurzaamste<br />

gemeenten van Nederland te behoren. Een aantal Zoetermeerse ondernemers, waaronder wij,<br />

steunen deze ambities. Daarom ondertekenden wij op 12 januari 2009 het convenant ‘Duurzaam<br />

Zoetermeer’.<br />

Wij hebben dit ingevuld door ons expliciet te verbinden aan beleid op het gebied van energie,<br />

duurzaam inkopen en mobiliteit. Hierbij valt te denken aan het voorkomen van energieverbruik<br />

door onze reclameverlichting ’s nachts uit te zetten, het gebruik van led-verlichting en het voorkomen<br />

van onnodig gebruik van de stand-by stand op apparatuur. Maar ook het verzorgen van<br />

praktische zaken zoals het gebruik van milieuvriendelijk papier, het plaatsen van een fietsenstalling,<br />

een kilometervergoeding bij het zakelijk gebruik van fietsen, een gedeelde bedrijfsauto en het<br />

overstappen op minimaal energielabel B voor bedrijfsauto’s.<br />

6.1.3 Duurzaam energiebeleid<br />

<strong>De</strong> woonlasten van onze huurders bestaan voor een deel uit huurkosten en voor een deel uit<br />

energiekosten. Wij verwachten dat de energiekosten de komende jaren verder zullen stijgen en<br />

daarmee dus ook de woonlasten van onze huurders. Een beperking van het energieverbruik is dus<br />

voor iedereen belangrijk: voor een beter milieu, voor de betaalbaarheid van het wonen voor onze<br />

huurders en daarmee ook het beperken van problemen bij hun uitgaven. Daarom hebben wij een<br />

energiebeleid ontwikkeld dat in 2020 in bestaande woningen een gemiddelde energieverbruiksreductie<br />

van minimaal 15% realiseert. Dat doen wij in woningen met een energielabel slechter dan C.<br />

(Naast de energieverbruiksreductie wordt hiermee ook de CO²-uitstoot met 15% teruggebracht.)<br />

Wij zijn tot deze beleidskeuze gekomen na een uitvoerig onderzoek naar effectieve aanpak die<br />

financieel verantwoord is. Het rendement van de verbetering was daarbij leidend. Dit is logisch omdat<br />

we daarmee ook het uitgangspunt, maximaal gemiddeld 50% onrendabel, waarmaken. Graag<br />

hadden wij verder gegaan maar dit bleek financieel niet haalbaar. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt<br />

doordat onze woningen relatief vrij nieuw zijn. Ons woningbezit in Zoetermeer beschikt over<br />

de onderstaande labeling die aan nieuwe huurders wordt verstrekt en voor onze huidige huurders<br />

individueel beschikbaar is.<br />

<strong>De</strong> financiële uitgangspunten van ons beleid<br />

• <strong>De</strong> investering bedraagt € 12 miljoen in een periode van tien jaar;<br />

• Wij besteden maximaal € 6 miljoen onrendabel;<br />

• Per maatregel wordt gekeken op welke wijze bewoners bijdragen:<br />

- via een huurverhoging bij huidige bewoners;<br />

- via 100% huurverhoging bij mutatie;<br />

- via een eenmalige bijdrage.<br />

• <strong>De</strong> huurverhoging voor een huidige bewoner is nooit meer dan 75% van de beoogde energiekostenbesparing<br />

en nooit meer dan 100% van de investering;<br />

• Labels leveren extra ruimte in de huur (dit wordt jaarlijks geactualiseerd in het huurbeleid);<br />

• Bij een bewonersdeelname onder de 30% van een complex besluit de Directie over go-no go;<br />

• Bij een bewonersdeelname boven de 70% wordt 100% van een complex verplicht om deel te<br />

nemen aan de ingreep.<br />

6.1.5 Duurzaam werken<br />

Hierbij kijken wij vooral naar ons eigen kantoor. We hebben onderzoek gedaan naar mogelijkheden<br />

van energiezuinige verlichting en bewegingsmelders om zo het gebruik van elektriciteit te verminderen.<br />

Vooralsnog bleek dat dit niet haalbaar was. Wij zijn gaan printen op Black Label Zero Paper.<br />

Dat is hét meest milieuvriendelijke papier dat op de Nederlandse markt te koop is. Uiteraard maken<br />

wij gebruik van fair trade koffie.<br />

Binnen Zoetermeer kunnen onze medewerkers gebruik maken van de dienstfiets. Snel, groen en<br />

goed voor de conditie. Verder stimuleren wij medewerkers ook op andere manieren om vooral de<br />

fiets te nemen. Zo hebben we in de zomer van <strong>2011</strong> meegedaan aan de actie “Op de fiets werkt<br />

beter”. Dat is een actie om het fietsen naar het werk te promoten. Per 100.000 gefietste kilometers<br />

werd door het Stadsgewest € 500 aan een goed doel overgemaakt. Bij <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> deden<br />

zes medewerkers mee.<br />

6.1.2 Duurzaam bouwen<br />

Waterzicht is de laatste grote woonbuurt die in de wijk Oosterheem wordt ontwikkeld. Er komen<br />

circa 730 zeer diverse woningen zoals rijwoningen, twee-onder-een-kap woningen, beneden- en<br />

bovenwoningen, vrijstaande woningen en (jongeren)appartementen. Het merendeel kijkt uit op<br />

straatjes en groen. <strong>De</strong> buurt is gemêleerd, heeft verschillende prijscategorieën en zowel koop<br />

als huur. Hier realiseert <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> twee woonprojecten: 118 eengezinswoningen en<br />

40 jongerenwoningen. In <strong>2011</strong> zijn we gestart met de verhuur; 43 woningen zijn verhuurd. <strong>De</strong> rest<br />

<strong>De</strong> bouwkundige uitgangspunten van ons energiebeleid<br />

• Natuurlijke vervangingsmomenten worden gebruikt om energiemaatregelen uit te voeren;<br />

• Per gebouwonderdeel zijn de volgende maatregelen mogelijk:<br />

- Dak: isoleren en/of zonnepanelen;<br />

- Vloer: isoleren (sterk afhankelijk van de situatie);<br />

- Gevels: isoleren, HR++ glas en/of kozijnen vervangen;<br />

- Installaties: zonneboiler, HR-ketels, lage temperatuur, ventilatie, warmwater-combi en/of<br />

duurzame techniek.<br />

6.1.6 Duurzame gebiedsontwikkeling<br />

Een woning kan nog zo goed zijn, maar als het gebied erom heen niet aansluit bij de behoeften van<br />

de gebruikers kan dit het woongenot verstoren. Daarom hebben wij bijvoorbeeld enige jaren geleden<br />

in de wijk Meerzicht de parkeergarages verwijderd of ingrijpend verbouwd. Ons <strong>De</strong>kkenplan in<br />

de wijk Buytenwegh hebben wij overzichtelijker en daarmee veiliger gemaakt.<br />

In de wijk Palenstein gaan we, samen met andere partijen, de hoogbouw herstructureren, waarmee<br />

deze buurt prettiger is om te wonen en beter zal gaan functioneren. <strong>De</strong> eerste mijlpaal hebben wij<br />

in 2010 bereikt met de oplevering van ons complex Castellum Palensteyn.<br />

In <strong>2011</strong> hebben we voor wat betreft de ontwikkeling van Palenstein een pas op de plaats gemaakt.<br />

A++ A+ A B C D E F G<br />

455 502 788 2173 1592 244 106<br />

28<br />

29


duurzaamheid<br />

Door bezuinigingen veranderden een aantal uitgangspunten in het plan. Het maken van een extra<br />

risicoanalyse bleek noodzakelijk, omdat er onverwacht twijfels ontstonden over verschillende<br />

risicosoorten. Dit heeft enige vertraging in het proces opgeleverd, maar ook een helder zicht op de<br />

risico’s. Hierdoor kon gericht de laatste fase worden ingegaan om de zaken met onze partners in<br />

het proces verder uit te werken. Het doel is namelijk om te komen tot een robuust plan, dat zelfs in<br />

dit lastige tijdgewricht voor zowel de huurders als voor ons de maximale zekerheid geeft.<br />

Wij zijn erg blij dat de gemeente niet, zoals vele andere gemeenten, direct de handdoek in de ring<br />

heeft gegooid. Nee, zij is samen met de corporaties op zoek gegaan hoe de wijk toch de nieuwe<br />

toekomst kan worden geboden die ons allen voor ogen staat.<br />

Dat wij ook in de tussentijd blijven investeren in de flats is erg belangrijk voor de bewoners. En met<br />

de aanpak van de entrees bij de Jan van Beierenlaan deden we dat samen, onder leiding van Daniel<br />

van Koer van Terra Arts.<br />

6.1.7 Duurzame kansen<br />

Wij willen onze woningen zo evenredig mogelijk verdelen. Daarom houden wij de slaagkans van de<br />

verschillende groepen goed in de gaten. En wij kijken naar de positie van starters op de woningmarkt.<br />

Ook zij moeten voldoende kansen hebben.<br />

Daarnaast bieden wij jongeren kans op een stageplaats. In <strong>2011</strong> hebben we vier stagiaires gehad.<br />

Daarmee voldeden we aan de aan onszelf opgelegde norm van ten minste drie stageplaatsen per<br />

jaar.<br />

6.1.9 Duurzaam financieel beleid<br />

Wij voeren een duurzaam financieel beleid. We kijken naar solide financiering, wij mijden financiële<br />

risico’s en beleggen niet actief. Wij gebruiken bij de keuzes in ons financieel beleid het Duurzaam<br />

Business Model. Regelgeving vanuit de Overheid en kostenfluctuaties hebben grote invloed op ons<br />

vermogen en onze kasstromen. Met dit model kunnen we door aan een aantal knoppen te draaien<br />

nagaan wat hiervan het effect is op onze financiële positie op langere termijn.<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> heeft met gebruikmaking van dit model een aantal scenario’s doorgerekend om<br />

te toetsen of ons beleid ook voor de langere termijn houdbaar is. Die toetsing hebben we gedaan<br />

op basis van de kennis die wij nu hebben. <strong>De</strong> afgelopen jaren is gebleken dat de Overheid iedere<br />

keer opnieuw extra heffingen aan de corporaties oplegt. Dat vraagt een doorlopende toetsing<br />

aangezien veel huurders en belanghouders mede afhankelijk van ons zijn.<br />

<strong>De</strong> scenario’s hebben ons geleerd dat de bijdrage Huurtoeslag deels gecompenseerd kan worden<br />

door de huurverhoging. En dat wij, ondanks dat wij ten opzichte van veel andere corporaties lage<br />

bedrijfskosten hebben, ook in de toekomst goed moeten opletten op onze bedrijfskosten.<br />

Wij hebben daarom onze interne normen verder aangescherpt.<br />

Mensen willen meer dan een dak boven hun<br />

hoofd. Ze willen zich er ook thuis voelen. En dat<br />

gaat verder dan alleen een kopje suiker lenen bij<br />

de buren. Het betekent: je gezien en geborgen<br />

voelen in je buurt.<br />

6.1.8 Duurzame relaties<br />

In onze relaties kiezen wij ook voor duurzaamheid. Wij hechten veel waarde aan relaties en verwachten<br />

daar ook veel van. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord. Een relatie is een partij waarop je<br />

kunt bouwen, vertrouwen en terugvallen. Het vraagt onder andere het inleven in de belangen van<br />

anderen. Wij proberen dat zo goed mogelijk bij anderen te doen en vragen dat ook terug. Vaak<br />

gaat dat heel goed en zijn relaties heel bestendig, maar soms blijken onderlinge verwachtingen niet<br />

te passen. Dit kan als partijen alleen een kortetermijnvisie hebben. Dan nemen wij ook nadrukkelijk<br />

afscheid van elkaar. Wij investeren graag in onze relaties, zoals door onze belanghouderbijeenkomsten<br />

en door deelname aan en inbreng in bijeenkomsten die door onze belanghouders worden<br />

georganiseerd. Met onze leveranciers evalueren wij periodiek de samenwerking en de dienstverlening.<br />

Zo houden wij elkaar scherp.<br />

Ed Pannebakker,<br />

directeur <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong><br />

30<br />

31


elanghouders<br />

BELANGHOUDERS<br />

7.1 Onze acht belanghoudergroepen<br />

Op bezoek bij de buren<br />

Zorg en welzijn<br />

Aedes, VROM, SVH en SGH<br />

Voor ons is de dialoog het belangrijkste middel om onze doelstelling te bepalen. Dus voor ons is<br />

<strong>De</strong> bewonerscommissies hebben samen met een delegatie van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> een bezoek<br />

Samenwerkende partners zijn:<br />

• Aedes; als onze branchevereniging.<br />

het logisch dat wij die dialoog met onze belanghouders aangaan. Ons nieuwe ondernemingsplan<br />

gebracht aan een groot renovatiecomplex <strong>De</strong> Prinsenhof in Leidschendam. Bewoners speelden in<br />

• Stichting Vierstroomzorgring<br />

• VROM (thans Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken); als het ministerie dat het extern toezicht<br />

is dan ook in dialoog met onze belanghouders tot stand gekomen. Wij hebben hen eerst gecon-<br />

het hele renovatieproces een belangrijke rol. Met een wandeling door de wijk hebben wij onder<br />

• Stichting Ipse<br />

verzorgt.<br />

sulteerd over de belangrijkste thema’s die volgens hen in ons werkveld speelden. Die input hebben<br />

andere gekeken bij een kunstwerk in het portiek, hebben wij gesproken met een wijkagent,<br />

• RIBW Fonteynenburg<br />

• SVH; als regionale belangenbehartiger.<br />

we meegenomen bij het maken van ons ondernemingsplan. Daarna hebben we ons voorgenomen<br />

jongerenwerkers en de Kadergroep bewonerscommissies. We hebben samen met de bewoners-<br />

• Kentalis<br />

• Stadsgewest Haaglanden waarmee, via SVH, prestatieafspraken zijn gemaakt.<br />

ondernemingsplan aan de belanghouders gepresenteerd. En met hen besproken of wij de goede<br />

commissies speciale aandacht besteed aan de bewonersparticipatie bij dit project.<br />

• Stichting Jeugdformaat<br />

accenten hebben gelegd. Zo blijven wij steeds in dialoog met onze belanghouders.<br />

• Stichting Wende<br />

Op regionaal niveau voeren het management en de Directie periodiek overleg met adviescom-<br />

Ook in ons dagelijks werk ontmoeten wij onze belanghouders op alle niveaus en werken wij nauw<br />

Leefbaarheid<br />

• Steinmetz de Compaan<br />

missies en het bestuur van SVH. In <strong>2011</strong> is een overleg gevoerd met de accountmanager van het<br />

samen aan elkaars belangen.<br />

Met iedere bewonerscommissie is besproken op welke manier de leefbaarheid in het complex<br />

• Limor<br />

ministerie in het kader van de nieuwbouw <strong>De</strong> Elementen in de wijk Oosterheem.<br />

verbeterd kan worden. Dit heeft geresulteerd in diverse acties die de bewonerscommissies in<br />

• Humanitas<br />

Het management en de Directie volgen nauwgezet de ontwikkeling van de belangenbehartiging<br />

Bewoners(organisaties)<br />

samenwerking met <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> hebben georganiseerd. Dit varieert van samen met bewo-<br />

• Het vierde huis<br />

door branchevereniging Aedes en hebben in het verslagjaar regelmatig bijeenkomsten bijge-<br />

Vertegenwoordigd door onze Huurdersvereniging ‘In de <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>’. Met onze huurdersvereni-<br />

ners de buurt opruimen tot (informele) bijeenkomsten waar met bewoners werd gesproken over<br />

• Stichting Kwadraat<br />

woond.<br />

ging hebben wij een samenwerkingsovereenkomst. <strong>De</strong> samenwerkingsovereenkomst is te vinden<br />

leefbaarheid.<br />

• Stichting Hospice Zoetermeer<br />

op onze website 11 . Onze huurdersvereniging heeft ook een eigen website 12 . IDGW en bewoners-<br />

Uiteraard voeren veel medewerkers overleg en hebben zij veel contact met individuele huurders.<br />

Opdrachtnemers<br />

commissies krijgen een onkostenvergoeding van respectievelijk € 36.750 en € 350.<br />

Daarnaast beschikken wij over de uitkomsten van diverse onderzoeken over de waardering door<br />

Het management heeft met al deze organisaties jaarlijks ten minste één overleg en als er huisves-<br />

Ieder jaar evalueren wij de kwaliteit en de dienstverlening van onze opdrachtnemers. Dit wordt<br />

<strong>De</strong> Directie heeft in <strong>2011</strong> viermaal met de huurdersvereniging overleg gevoerd.<br />

onze huurders over verschillende aspecten van onze dienstverlening. <strong>De</strong>ze gebruiken wij bij het<br />

tingsvraagstukken aan de orde zijn wordt uiteraard veel intensiever overleg gevoerd.<br />

minimaal een keer per jaar gedaan door de afdeling Vastgoedontwikkeling. In dit gesprek wordt<br />

formuleren van beleid.<br />

ook de klachtafhandeling door de opdrachtnemers besproken.<br />

<strong>De</strong> belangrijkste onderwerpen die zij besproken hebben zijn:<br />

Belangenorganisaties<br />

• Huurverhoging per 1 juli <strong>2011</strong>;<br />

Gemeente Zoetermeer<br />

OSO (Overleg Samenwerkende Ouderen) adviseert ons met betrekking tot huisvestingsvraagstuk-<br />

Medewerkers<br />

• Schouw;<br />

Zowel op politiek-, bestuurlijk- als op ambtelijk niveau zijn er contacten en is er overleg gevoerd.<br />

ken voor ouderen. <strong>De</strong> VAC (Vrouwen Advies Commissie) adviseert ons bij nieuwbouwplannen en<br />

Met medewerkers vindt dagelijks de gebruikelijk afstemming van werkzaamheden plaats. Uiteraard<br />

• Voortgang herstructurering Palenstein;<br />

Het management en de Directie hebben regelmatig vergaderingen van gemeenraadscommissies<br />

het Platform Gehandicaptenbeleid Zoetermeer adviseert ons over huisvestingsaangelegenheden<br />

vond er periodiek werkoverleg van de verschillende teams plaats om werkzaamheden te evalueren<br />

• Afhandeling van enkele klachten uit Algemene Ledenvergadering van de huurdersvereniging;<br />

bijgewoond. Ook is na de verkiezingen een aantal bijeenkomsten georganiseerd om politici kennis<br />

voor mensen met een handicap.<br />

en/of knelpunten te bespreken.<br />

• Jaarbegroting Onderhoud & Beheer <strong>2011</strong>;<br />

te laten maken met ons werk en onze dilemma’s.<br />

Met de OSO is in <strong>2011</strong> regelmatig contact geweest met ons manager Beleid. <strong>De</strong> projectontwikke-<br />

<strong>De</strong> Directie voert periodiek overleg met de Ondernemingsraad. Zie elders in dit verslag de verdere<br />

• Meerjarenbegroting Onderhoud en Beheer 2012-2031;<br />

Periodiek heeft de Directie overleg met individuele leden van het College van Burgemeester en<br />

laars hebben in <strong>2011</strong> de contacten onderhouden met de VAC. Met het Platform Gehandicaptenbe-<br />

toelichting over wat zoal besproken is.<br />

• Juridisch geschil namens huurders over vastrechttarief DZH;<br />

• Beschikking Europese Commissie.<br />

Wethouders. <strong>De</strong> meeste contacten waren vanzelfsprekend met de wethouder Wonen.<br />

Op ambtelijk niveau zijn er binnen onze organisatie contacten. Voorbeelden hiervan zijn de overleg-<br />

leid Zoetermeer is in <strong>2011</strong> geen contact geweest omdat hiervoor geen aanleiding was.<br />

7.2 Belanghouderbijeenkomsten<br />

gen met de wijkteams en de afstemming over de ontwikkeling van projecten. Een ander voorbeeld<br />

Collega-corporaties<br />

<strong>De</strong> belanghouderbijeenkomsten in <strong>2011</strong> stonden in het teken van de leefbaarheid in onze com-<br />

Op complexniveau organiseren onze huurders zich in bewonerscommissies. Door de wijkregisseurs<br />

is het overleg met de afdeling Schuldhulpverlening.<br />

Vestia en Vidomes in Zoetermeer, maar ook onze collega’s in de regio Haaglanden en de collega’s<br />

plexen. We hebben met verschillende belanghoudergroepen de uitkomsten van onze leefbaar-<br />

en de wijkteams wordt periodiek overleg gevoerd met alle bewonerscommissies. In <strong>2011</strong> hebben<br />

3B Wonen en Habeko, waarmee wij samenwerkingsovereenkomsten hebben, zien we regelmatig.<br />

heidsmonitor gedeeld. <strong>De</strong> uitkomsten van de enquête waren voor onze belanghouders herkenbaar.<br />

we de volgende activiteiten georganiseerd:<br />

Op directie- en managementniveau wordt vrijwel maandelijks overleg gevoerd over de afstemming<br />

Hier hebben we verder over gediscussieerd en gekeken naar de mogelijke oplossingen. Door deze<br />

van afspraken en het mede ontwikkelen van lokaal beleid.<br />

bijeenkomsten hebben we in Zoetermeer gekeken hoe we onze krachten met onze collega-corpo-<br />

32<br />

11<br />

www.dgw.nl onder huurdersvereniging<br />

12<br />

www.indegoedewoning.nl<br />

33


elanghouders<br />

raties en de gemeente kunnen bundelen.<br />

Vestia doet in 2012 een leefbaarheidsonderzoek onder al haar bewoners. <strong>De</strong> gemeente is met haar<br />

buurtbarometer bezig met een eigen onderzoek. Wel worden wij sterk bij dit onderzoek betrokken<br />

7.3 Kennis-café<br />

In september hebben wij voor het eerst het kennis-café georganiseerd. Het kennis-café was voor<br />

alle gemeenteraadsleden in Zoetermeer en had als thema ‘leefbaarheid’. We hebben zeven<br />

verschillende politieke partijen verwelkomd en zoomden deze avond in op ons leefbaarheidsonderzoek.<br />

Wij gaven de prioriteiten in onze complexen aan en hebben in het kort verteld over<br />

onze aanpak van de leefbaarheid en de resultaten die we daarmee willen bereiken.<br />

Na afloop hebben we aan alle bezoekers een enquête meegegeven. Bij de enquête gaven de<br />

bezoekers aan het initiatief zeer op prijs te stellen en het voor een jaarlijkse herhaling vatbaar blijkt.<br />

zien dat wij nog niet genoeg vertellen wat wij doen én welke verbeteringen wij nog kunnen aanbrengen.<br />

KWH laat ons zien dat wij al veel goed doen, vooral alert moeten blijven en altijd moeten<br />

kijken naar nieuwe mogelijkheden voor verbetering. Met die uitdagingen ga je aan het werk.<br />

In 2012 gaan wij verder in onze complexen. Voor ieder complex een eigen plan dat met behulp van<br />

participatie tot stand is gekomen en wordt uitgevoerd. Samen met de bewoners werken aan verbetering.<br />

Want het kan altijd beter!<br />

Door mijn creatieve beroep heb ik het<br />

altijd druk in mijn hoofd. Met beelden,<br />

ideeën en inspiratie. Het is dan fijn om in<br />

de rust van mijn eigen huis wat afstand te<br />

kunnen nemen van de hectiek.<br />

7.4 Wat wij uit de belanghouderbijeenkomsten meenemen<br />

<strong>De</strong> kennisuitwisseling met onze belanghouders is altijd een bron van inspiratie. Of het nu gaat over<br />

een nieuw ondernemingsplan of zoals in <strong>2011</strong> de uitkomsten van een leefbaarheidsonderzoek.<br />

Ook nu weer hebben wij goed naar onze belanghouders geluisterd. Zo zijn er op gemeentelijk en<br />

corporatieniveau kennisuitwisselingen geweest over de parameters van het onderzoek en of wij het<br />

onderzoek breed in Zoetermeer kunnen uitzetten.<br />

Onze medewerkers voerden naar aanleiding van de enquête en de presentatie over de enquête<br />

verbeteringen in hun werk door. Een voorbeeld daarvan is de uitgebreide intake bij nieuwe huurders.<br />

Een ander voorbeeld het nieuwe schotelbeleid dat in <strong>2011</strong> is gemaakt.<br />

Stephanie Gouka,<br />

bewoonster Waterzicht<br />

7.5 <strong>De</strong> toekomst<br />

Om je transparant te verantwoorden heb je geen code nodig. Die code geeft een richting aan.<br />

Je moet het zelf willen en je moet het als organisatie zelf doen. Datzelfde geldt voor de uitkomsten<br />

van benchmarks, visitaties, enquêtes enz.<br />

Wij willen ons iedere keer verder verbeteren, een kwaliteitsslag maken. En iedere keer moeten wij<br />

daarbij een afweging maken in resultaat, mensen en middelen.<br />

Uit de veelheid van informatie die op ons afkomt en die wij ook nog eens zelf genereren maken wij<br />

een keuze en daarmee stellen wij onze prioriteiten. <strong>De</strong> benchmark van het CFV laat ons zien hoe wij<br />

staan ten opzichte van onze collega’s en waar wij nog kunnen verbeteren. Het integriteitoordeel laat<br />

34<br />

35


onze organisatie<br />

onze organisatie<br />

8.1 Inleiding<br />

<strong>De</strong> statutair directeur (bestuurder), drs. ing. E.E. Pannebakker, heeft de algemene leiding.<br />

Naast ons kantoor was tot november 2010 Sterigenics gevestigd. Een bedrijf dat de normen<br />

8.8 Personeelsvereniging<br />

Wij willen onze medewerkers een uitdagende functie bieden, waarin samenwerken centraal staat<br />

Hij overlegt periodiek met de ondernemingsraad en de huurdersvereniging. <strong>De</strong> ondernemingsraad<br />

voor de uitstoot van schadelijke stoffen (ethyleendioxide) jarenlang structureel en fors heeft<br />

Wij hebben een actieve personeelsvereniging die ook in <strong>2011</strong> veel verschillende activiteiten heeft<br />

en zij met plezier naar hun werk gaan. Onze medewerkers bepalen immers in belangrijke mate het<br />

en de huurdersvereniging hebben volgens wettelijke regels een raadgevende en een instemming-<br />

over-treden. In <strong>2011</strong> is vooral door de Directie aandacht gegeven aan het maken van monitorings-<br />

ontplooid. Zo organiseren zij elke maand “<strong>De</strong> Kuil”: een personeelsborrel in ons kantoor. Soms<br />

succesvol realiseren van onze doelstellingen. Wij bieden hiervoor de randvoorwaarden met uitste-<br />

bevoegdheidsstem.<br />

afspraken met de gemeente. <strong>De</strong>ze zijn toegezegd maar tot op heden nog niet vastgelegd en<br />

geven zij daar een speciaal tintje aan zoals een haringkuil, een kuil met recepten van medewerkers<br />

kende arbeidsvoorwaarden en goede faciliteiten. Onze ondernemingsraad participeert actief en<br />

geïmplementeerd.<br />

en een bingokuil.<br />

professioneel bij de ontwikkeling van ons beleid.<br />

8.2 Organisatiestructuur<br />

Met de huurdersvereniging werken wij samen volgens onze geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst<br />

die in 2010 is ondertekend.<br />

8.6 Opleidingen en trainingen<br />

Opleidingen en trainingen vinden wij belangrijk. Opleidingen richten zich op het up-to-date<br />

Een andere activiteit die zij organiseert is het jaarlijkse theaterbezoek. In <strong>2011</strong> zijn we naar een<br />

musical geweest.<br />

Als een personeelslid een activiteit wil organiseren met en voor andere collega’s dan kan hiervoor<br />

Onze organisatie kent drie afdelingen en diverse staffuncties:<br />

Binnen de afdelingen zorgen de teamleiders voor de vertaling van het beleid en voor een goede<br />

houden van kennis en vaardigheden, maar ook om te kunnen inspireren en motiveren. Onze steeds<br />

een bijdrage worden gevraagd.<br />

Statutair directeur<br />

afstemming tussen en binnen de teams.<br />

8.3 Organisatieverandering<br />

wijzigende rol in de samenleving vraagt om een continu ontwikkelende organisatie. Medewerkers<br />

zijn zich hiervan doorgaans goed bewust en zijn bereid om hierin te investeren. Daarvoor hebben<br />

wij ook een stimulerend opleidingsbeleid. Het initiatief voor een opleiding kan vanuit de mede-<br />

8.9 Organisatiecultuur<br />

Met ons nieuwe ondernemingsplan hebben we een koers uitgestippeld. In <strong>2011</strong> hebben we geke-<br />

In de afgelopen twee jaar hebben wij een organisatieverandering ondergaan. Wij hebben onze<br />

werker of vanuit de leidinggevende komen.<br />

ken of onze organisatiecultuur past bij de door ons uitgezette koers. Het directie/managementteam<br />

Beleid<br />

Directiesecretariaat<br />

afdeling Wonen ingedeeld in wijkteams. In deze wijkteams zijn alle disciplines, huismeester, buurtbeheerder,<br />

opzichter, incassomedewerker, verhuurmedewerker en wijkconsulent aanwezig. Met<br />

In <strong>2011</strong> is er € 102.235 besteed aan opleidingen en trainingen. Ook de eerste POP-gesprekken met<br />

medewerkers zijn afgesproken; het Persoonlijke Ontwikkel Plan waarin de medewerker en leiding-<br />

heeft bepaald welke cultuur er bij <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> past.<br />

Ook onze medewerkers hebben vanuit het project Goed Werken bij <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> door mid-<br />

elkaar kennen zij de wijk en kunnen zij adequaat inspelen op de problematiek in de wijk.<br />

gevende afspraken maken over werk, competenties en opleidingen. Dit betrof zowel opleidingen<br />

del van een klankbordgroep geparticipeerd in dit project. <strong>De</strong> klankbordgroep heeft alle medewer-<br />

Wonen Vastgoedontwikkeling Financieel beheer & ICT<br />

8.4 Kengetallen<br />

Formatie <strong>2011</strong><br />

Aantal personeelsleden 66<br />

om het kennisniveau te onderhouden als opleidingen voor de ontwikkeling van medewerkers/<br />

teams.<br />

8.7 Ziekteverzuim<br />

kers van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> een vragenlijst over de huidige en de gewenste cultuur voorgelegd.<br />

<strong>De</strong> door de medewerkers en Directie/Managementteam gewenste nieuwe cultuur kwamen goed<br />

overeen. Vanuit wens (medewerkers en managementteam) en noodzaak (managementteam)<br />

hebben we gekozen voor OOK: Openstaan, Oplossingsgericht en Keuzes maken.<br />

Ons managementteam bestaat uit vier leden:<br />

Aantal formatieplaatsen op fulltime basis 58,17<br />

Het ziekteverzuim, exclusief vangnetmeldingen en langdurig zieken, is 0,87%. Daarmee is het onder<br />

In een maatschappij waarin steeds meer een beroep op ons wordt gedaan moeten we openstaan<br />

• Drs. G.J. Leideman<br />

Wonen<br />

Aantal parttime functies 30<br />

onze norm gebleven van 2,5%. Helaas is het langdurig ziekteverzuim, exclusief vangnetgevallen,<br />

en luisteren naar onze belanghouders. We moeten oplossingsgericht werken zodat we steeds meer<br />

• Ir. K.A.M. Priem-Mens<br />

Vastgoedontwikkeling<br />

Aantal huismeesters 11<br />

niet onder de norm van 4,5% gebleven. Over geheel <strong>2011</strong> is het uitgekomen op 6,83%.<br />

en beter klantgericht werken.<br />

• L.P. Boerman AA<br />

Financieel beheer & ICT<br />

Ziekteverzuim <strong>2011</strong> 6,83%<br />

<strong>De</strong> doelstelling was om het verzuimpercentage in <strong>2011</strong> (exclusief vangnetmeldingen) terug te<br />

En tenslotte zullen we keuzes moeten maken. Ook ons budget is beperkt en dat willen we zo<br />

• Mr. R.M. Weber MPM Beleid<br />

Zij sturen de afdelingen aan en managen samen met de directeur de organisatie. Zij ontwikkelen<br />

nieuw beleid, evalueren periodiek bestaand beleid en procedures, dragen binnen hun portefeuille<br />

Uitgaven aan opleiding en training 102.235<br />

Openstaande vacatures per 31-12-<strong>2011</strong> 4<br />

8.5 Arbobeleid<br />

dringen tot 4,5%. Enkele medewerkers hebben helaas langdurig moeten verzuimen waardoor het<br />

ziekteverzuim hoger is uitgevallen.<br />

In <strong>2011</strong> wilden wij het kort verzuim en de frequente ziekmelding terugdringen. Hiervoor hebben we<br />

de leidinggevenden een speciale training gegeven. In die training is aandacht besteed aan ziekte-<br />

effectief en efficiënt mogelijk inzetten. Daarom is keuzes maken belangrijk. Wij zijn allemaal bezig<br />

ons deze nieuwe cultuur eigen te maken het moet leiden tot een cultuur die nog meer naar buiten<br />

en naar de klant toe gericht is.<br />

zorg voor risicobeheersing, integriteitsaangelegenheden en voeren het personeelsbeleid uit.<br />

Ons Arbobeleid is een belangrijke randvoorwaarde waaronder onze medewerkers goed en met<br />

verzuimgesprekken en aan manieren om medewerkers vitaal te houden. Het terugdringen van het<br />

Samen met de directeur houden zij veelvuldig contact met de verschillende belanghouders. Verder<br />

plezier bij <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> werken. Het Arbojaarplan <strong>2011</strong>, gebaseerd op ons Arbobeleidsplan<br />

kort verzuim en de frequentie ziekmelding zijn gerealiseerd.<br />

worden zij nauw betrokken bij de besluitvorming door de directeur/bestuurder en bewaken zij twee-<br />

2010-2014, is besproken met de Ondernemingsraad.<br />

wekelijks gezamenlijk met hem de voortgang van projecten en processen.<br />

36<br />

37


onze organisatie<br />

8.10 Ondernemingsraad<br />

Voor investeringen, het beheer van de voorraad en voor de ontwikkeling van de liquiditeiten en het<br />

8.13 Informatiebeveiliging<br />

van de punten was onze bedrijfscultuur. Zowel medewerkers als management wilden een andere,<br />

<strong>De</strong> directeur voert sinds de oprichting in 1995 overleg met onze actieve en betrokken Onderne-<br />

vermogen werken wij met jaar- en meerjarenbegrotingen.<br />

Personeels- en huurdersdossiers, overeenkomsten, digitale bestanden en systemen en andere aktes<br />

meer open, bedrijfscultuur. We zijn in <strong>2011</strong> op verschillende fronten gestart met veranderingen naar<br />

mingsraad. In het verslagjaar heeft de directeur vijfmaal overleg gevoerd met de Ondernemings-<br />

In <strong>2011</strong> hebben wij extra aandacht besteed aan het vastleggen van procedures en werkafspraken.<br />

zijn niet openbaar. Voor deze informatie zijn intern autorisatieafspraken gemaakt.<br />

de gewenste cultuur met de thema’s Open, Oplossingsgericht en Keuzes maken (OOK).<br />

raad. Belangrijke onderwerpen waren:<br />

Dit is ingegeven vanuit kennismanagement. Sommige werkafspraken zitten in de hoofden van onze<br />

medewerkers. Door meer schriftelijk vast te leggen kunnen wij meer kennis borgen. Afspraken<br />

We verstrekken geen persoonlijke mededelingen over onze klanten aan derden en gaan vertrouwelijk<br />

om met de informatie over hen.<br />

8.18 Oordeelsbrief<br />

• CAO-woondiensten;<br />

worden goed vastgelegd.<br />

Ook in de informatieverstrekking over onze zakelijke activiteiten zijn wij terughoudend.<br />

<strong>De</strong> oordeelsbrief van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) was positief. <strong>De</strong> benchmark van het<br />

• Fraude- en risicoanalyse;<br />

• Integriteitsbeleid;<br />

In <strong>2011</strong> hebben wij het integriteitoordeel van het CFV gekregen. Hieruit bleek dat wij veel zaken al<br />

hadden geregeld en enkele nieuwe accenten kunnen leggen. Het integriteitbeleid is, in samenwer-<br />

8.14 Klokkenluiderregeling en de commissie Bok<br />

CFV, corporatie in perspectief, gebruiken wij om ons te vergelijken met andere referentiecorporaties<br />

en met het landelijk gemiddelde.<br />

• Ontwikkelbeleid;<br />

king met een delegatie uit de Raad van Toezicht, opnieuw beschreven en geëvalueerd.<br />

Onze Klokkenluidersregeling is vrij toegankelijk via onze website.<br />

Wat wij goed doen is bijvoorbeeld onze efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Onze netto bedrijfs-<br />

• Cultuurbeleid;<br />

Integriteit wordt ook gecheckt door middel van interne audits. Wij zijn er alert op dat deze audits<br />

Ook dit jaar is er geen melding binnengekomen over het gebruik van de regeling; zie bijlage a.<br />

lasten per woning stegen in <strong>2011</strong> met 6% tegenover 20% landelijk. Voor de volledige benchmark<br />

• Sterigenics.<br />

passen bij onze relatief kleine organisatie. Wat wij verder doen en hebben, is het volgende.<br />

8.15 Voorkoming belangenverstrengeling<br />

verwijzen wij u naar de website van het CFV 13 .<br />

Het CFV heeft in 2010 een flinke financiële bijdrage moeten betalen aan twee saneringsoperaties<br />

Onze Ondernemingsraad publiceert jaarlijks haar eigen jaarverslag op ons intranet. Op ons intranet<br />

Integriteitscode<br />

In onze reglementen en statuten zijn artikelen opgenomen die voorzien in maatregelen bij belan-<br />

bij collega-corporaties. <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> heeft hiervoor een totaalbedrag van € 140.688 aan<br />

hebben zij een speciale pagina die zij zelf vullen met nieuws en verslagen.<br />

<strong>De</strong> wijze waarop wij willen omgaan met onze belanghouders hebben wij vastgelegd in ons Inte-<br />

genverstrengeling. Zie hiervoor onze website onder governance.<br />

bijgedragen.<br />

griteitbeleid. Dit beleid betreft respectvolle omgangsvormen die zich de afgelopen jaren hebben<br />

Samenstelling Ondernemingsraad:<br />

ontwikkeld en waarop wij zowel individueel als collectief aanspreekbaar zijn. Onze Integriteitscode<br />

8.16 Vertrouwenspersonen<br />

Tijdens het schrijven van dit jaarverslag werd bekend dat er grote problemen bij Vestia zijn die de<br />

Voorzitter<br />

R. Monshouwer<br />

staat vermeld op onze website. In <strong>2011</strong> zijn we gestart met de actualisering van onze code.<br />

Onze vertrouwenspersoon is werkzaam bij de Arbo-Unie en is voor onze medewerkers te vinden<br />

continuïteit van die corporatie en mogelijk ook van andere corporaties in gevaar brengen.<br />

Vicevoorzitter<br />

H. Lamers<br />

Al onze opdrachtnemers ontvangen elk jaar in september een brief over deze code en hoe wij<br />

in de Kennisbank op intranet. <strong>De</strong> vertrouwenspersoon wordt tenminste eenmaal per jaar via een<br />

Wij kennen daarvan niet de details. Wel maken wij ons, gezien de berichtgeving, zorgen. Er blijken<br />

Secretaris<br />

Y. Pogalin<br />

omgaan met relatiegeschenken. Wij attenderen onze medewerkers ieder jaar op deze code via een<br />

nieuwsitem op intranet onder de aandacht van de medewerkers gebracht. Ook voor de Klokkenlui-<br />

immers niet alleen financiële problemen te zijn. Ook de governance staat ter discussie. Helaas is dit<br />

2e secretaris<br />

I. ten Have<br />

nieuwsitem op intranet. Ook staat integriteit met regelmaat op de agenda van de werkoverleggen.<br />

dersregeling beschikken wij over een onafhankelijke vertrouwenspersoon.<br />

niet de eerste keer dat wij en met ons vele anderen hierdoor worden opgeschrikt.<br />

Lid<br />

A. Madho<br />

Overige verslaglegging over onze integriteit vindt u in het hoofdstuk van onze Raad van Toezicht.<br />

Hoewel onze indruk is dat veel collega’s, net als wij, de zaken wel goed en professioneel hebben<br />

8.11 Integriteit<br />

Governancecode<br />

Het gebruik van de governancecode is bij de verklaring van Raad van Toezicht nader toegelicht.<br />

8.17 Goed werkgeverschap en tevredenheid medewerkers<br />

geregeld heeft dit geleid tot veel maatschappelijk en politieke onrust. Een parlementair onderzoek<br />

zal volgen.<br />

Binnen de sector is veel te doen over integriteit. <strong>De</strong> afgelopen jaren zijn bij andere corporaties<br />

<strong>De</strong>ze code staat ook op onze website.<br />

Goed werkgeverschap is geen toevalstreffer zegt KWH. Zij hebben daar een apart label voor dat<br />

Wij beschikken ook over derivaten; wel veel geringer in schaal en omvang. Maar ook zodanig dat<br />

grote integriteitsproblemen aan het licht gekomen. Wij nemen dit al jaren wij dit serieus en wij<br />

hebben dan ook al veel beleid ontwikkeld. Verder nemen wij initiatieven om dit beleid levend te<br />

8.12 Risico-, fraude- en intern integriteitsbeleid<br />

meet of je HRM-proces effectief is en waar de verbeterpunten liggen. Eerder hebben wij onderzoeken<br />

naar de tevredenheid van medewerkers gehouden. In 2009 hebben wij echter gekozen voor het<br />

risico’s tot het inbrengen van onderpand is uitgesloten. Op de eerste aanvraag hebben wij hierover<br />

direct de gemeente schriftelijk geïnformeerd.<br />

houden. Wij hebben een vaste planning en beleidscyclus. Vanuit ons ondernemingsplan maken wij<br />

jaarplanningen en afdelings-activiteitenplannen. Controle geschiedt in de managementrapportage<br />

Ons Risico- en fraudebeleid worden in 2012 weer herijkt. In <strong>2011</strong> is ons Integriteitbeleid herijkt. We<br />

hebben een nieuwe internet- en social media-code. Ons Integriteitbeleid krijgt ieder jaar aandacht.<br />

KWH omdat zij niet alleen de tevredenheid meten maar integraal ook kijken naar het beleid en de<br />

implementatie van ons beleid. Nu hebben wij na de meting een goed overzicht van de verbeter-<br />

8.19 Nevenstructuren<br />

door middel van KPI’s.<br />

Dat doen wij rond de kerstdagen. Wij hebben een Klokkenluidersregeling en wij doen jaarlijks via<br />

punten om de tevredenheid te verhogen.<br />

In december 2007 heeft <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> een nevenstructuur opgericht om commerciële activitei-<br />

Binnen <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> is opdracht en controle nooit in één hand. Eenmaal per drie jaar wordt<br />

de externe organisatie die dit objectief voor ons bewaakt melding in ons jaarverslag (zie bijlage a).<br />

In 2009 hebben wij de meting Goedwerkgeverschap gedaan. Onze medewerkers zijn heel tevreden<br />

ten af te scheiden van de activiteiten die de corporatie <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> als toegelaten instelling<br />

het beleid herijkt, inclusief het fraude- en risicomanagement.<br />

Voor onze medewerkers hebben wij een extern vertrouwenspersoon.<br />

maar toch kunnen wij een aantal verbeteringen doorvoeren. Dat hadden wij graag in 2010 gereali-<br />

onderneemt.<br />

seerd. We hadden echter meer tijd nodig. In <strong>2011</strong> hebben we hard gewerkt aan verbeteringen. Een<br />

<strong>De</strong> nevenstructuur bestaat uit <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Holding B.V. en <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> woning Projecten B.V.<br />

38<br />

13<br />

www.cfv.nl<br />

39


onze organisatie<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> is directeur van de holding en de holding is op haar beurt directeur van de<br />

projecten B.V.<br />

<strong>De</strong> Raad van Toezicht heeft ten aanzien van de nevenstructuur een identiek toezicht als bij de<br />

toegelaten instelling <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>.<br />

8.20 <strong>De</strong> Toekomst<br />

Het niveau en de ontwikkeling van de netto bedrijfslasten zijn de afgelopen jaren veelvuldig aan de<br />

orde gekomen in rapportages van het Centraal Fonds. Hoge netto bedrijfslasten hebben een negatief<br />

effect op de financiële positie van een corporatie en verminderen de verdiencapaciteit van ons<br />

bezit. Corporaties hebben dan ook de opdracht de volkshuisvestelijke opgave sober en doelmatig<br />

uit te voeren. <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> let hier al jaren op. Daarom hebben we lagere bedrijfslasten per<br />

VHE dan het landelijk gemiddelde. Waar andere corporaties mensen moeten ontslaan is bij ons<br />

vooralsnog de werkgelegenheid gegarandeerd. Ook dat is kijken naar en je voorbereiden op de<br />

toekomst.<br />

We helpen waar we kunnen. Zorgen dat mensen<br />

hun financiële verplichtingen voldoen en in hun<br />

vertrouwde huis kunnen blijven wonen.<br />

Michiel Knoester,<br />

schuldhulpverlener<br />

gemeente Zoetermeer<br />

40<br />

41


estuursverklaringen<br />

BESTUURSVERKLARINGEN<br />

9.1 Verklaring van de statutair directeur<br />

Aan niet bestuurlijke nevenfuncties is door ondergetekende invulling gegeven:<br />

In december 2007 heeft <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> een nevenstructuur opgericht om commerciële activitei-<br />

heeft ons periodiek geïnformeerd over de voortgang van de herijking van de herstructurering van<br />

Het <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong> geeft een getrouwe weergave van de prestaties en de financiële positie van<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> over het jaar <strong>2011</strong>, waarbij alle bestede middelen zijn ingezet in het belang van<br />

de volkshuisvesting.<br />

Functie: Organisatie: Gerelateerd aan<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>:<br />

Bezoldiging/<br />

onkostenregeling:<br />

Verhuurderlid Huurcommissie Ja Nee/nee 14<br />

ten af te scheiden van de activiteiten die de corporatie <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> als toegelaten instelling<br />

onderneemt. <strong>De</strong> nevenstructuur bestaat uit <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Holding B.V. en <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong><br />

Projecten B.V.<br />

de wijk. Een opgave die financieel voor alle betrokken partijen de afgelopen jaren steeds zwaarder<br />

is geworden. Als voorbeeld noemen wij de oplevering van het project Castellum Palensteyn dat in<br />

een lastige economische tijd, maar met succes, samen met de gemeente kon worden gerealiseerd.<br />

Zoetermeer, 16 april <strong>2011</strong><br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> is directeur van de holding en de holding is op haar beurt directeur van de<br />

Aan deze prestaties en resultaten is met veel inzet en enthousiasme gewerkt. Niet alleen door onze<br />

medewerkers, maar ook door opdrachtnemers en veel belanghouders die ons hierin ondersteun-<br />

9.2 Verklaring van de Raad van Toezicht<br />

projecten B.V. <strong>De</strong> Raad van Toezicht heeft ten aanzien van de nevenstructuur een identiek toezicht<br />

als bij de toegelaten instelling <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>.<br />

Ook heeft de raad extra aandacht geven aan de gevolgen van de nieuwe governancecode. Diverse<br />

acties zijn in gang gezet en lopen door tot in 2012.<br />

den. Het jaarverslag leert dat de taken die niet alleen wij ons toedichten, maar waar vooral vanuit<br />

Wij willen ons op een overzichtelijke wijze verantwoorden over de uitoefening van onze taak en<br />

Voor deze structuur is gekozen om de commerciële activiteiten te kunnen scheiden.<br />

de maatschappij om wordt gevraagd, divers en nauw verweven is met taken van anderen.<br />

onze bevindingen over het door het bestuur gevoerde beleid. Daarom hebben wij bij de opzet van<br />

Door de invoering van de integrale vennootschapsbelastingplicht per 1 januari 2008 was deze<br />

Bijzondere aandacht geeft de raad aan de transparantie van haar werk. Jaarlijks wordt daarom bij<br />

Ik waardeer de inzet van een ieder nadrukkelijk en in het bijzonder die van onze belangenhouders,<br />

deze verklaring gekozen voor onder meer de vijf door het Centaal Fonds voor de Volkshuisvesting<br />

nevenstructuur vanuit fiscaal oogpunt niet langer strikt noodzakelijk maar wel wenselijk om com-<br />

het schrijven van het jaarverslag gekeken naar ‘best practices’ binnen en buiten de branche.<br />

waarmee wij veelvuldig overleg voeren om vooral ook de goede dingen goed te kunnen blijven<br />

gebruikte thema´s/indicatoren uit het rapport ´Private taak, publieke zaak´.<br />

merciële en niet commerciële activiteiten te scheiden. Ook vanuit de nieuwe Europese regelgeving<br />

doen. Ik denk dan aan onze Huurdersvereniging ‘In <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>’, de bewonerscommissies,<br />

is, vooralsnog, een scheiding niet direct vereist.<br />

<strong>De</strong> toezichtstaak en besluitvorming<br />

de gemeente Zoetermeer in al haar hoedanigheden (politiek, bestuurlijk en ambtelijk), Welzijnsor-<br />

<strong>De</strong> gekozen thema´s zijn:<br />

Als Raad van Toezicht onderschrijven wij nog steeds het beleid van het bestuur om de scheiding te<br />

Wij hebben als Raad van Toezicht de prestaties van de organisatie beoordeeld vanuit de door ons<br />

ganisatie MOOI, diverse zorgverlenende organisaties (zoals <strong>De</strong> Zorgring, IPSE, Jeugdformaat, RIBW<br />

• organisatiestructuur<br />

handhaven om eerder aangegeven reden.<br />

vastgestelde kaders en doelstellingen. <strong>De</strong> kaders en doelstellingen waren onder andere het door<br />

Fonteynenburg, Kentalis, Steinmetz de Compaan, etc.) en diverse belangengroeperingen (zoals de<br />

• besef toezichtstaak<br />

de raad goedgekeurde en taakstellende Jaarplan <strong>2011</strong>, de Meerjarenbegroting, Vermogensont-<br />

lokale ouderenbonden, VAC, etc.) en ook onze Ondernemingsraad.<br />

• de toezichtstaak en besluitvorming<br />

Besef toezichtstaak<br />

wikkeling & Liquiditeiten <strong>2011</strong>-2020 en overige belangrijke documenten om de resultaten aan te<br />

Kortom, alle belangenhouders die ons dit jaar hebben geholpen met de aanpak van het eerste jaar<br />

• governancecode<br />

<strong>De</strong> Raad van Toezicht volgt nauwlettend de ontwikkelingen binnen <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> en de om-<br />

toetsen. Uit de rapportages van de accountant en het CFV heeft de raad in het verslagjaar met<br />

van het nieuwe ondernemingsplan.<br />

• integrale vennootschapsbelasting en Vaststellingovereenkomst<br />

geving waarin zij werkzaam is. Voor wat betreft de omgeving is dit bijvoorbeeld het volgen van de<br />

genoegen vastgesteld dat <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> haar financieringsbehoefte en verkoopprogramma<br />

• evaluatie<br />

algemene ontwikkelingen in de branche, de opinie over de branche in de dagbladen en nieuwsru-<br />

in beeld heeft, financieel gezond is en door diverse interne richtlijnen ook haar risico’s adequaat<br />

In <strong>2011</strong> zijn door ondergetekende de volgende bestuurlijke nevenfuncties ingevuld:<br />

• werving en selectie<br />

brieken, rapporten en andere vakliteratuur.<br />

beheerst.<br />

Functie: Organisatie: Gerelateerd aan<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>:<br />

Penningmeester/<br />

penvoerder<br />

Lid<br />

Lid<br />

Stichting Woonwagen-zaken<br />

Zoetermeer<br />

Vereniging Sociale Verhuurders<br />

Haaglanden<br />

Stichting Eerste Regionale<br />

Energie Agentschap (EREA)<br />

Ja<br />

Ja<br />

Ja<br />

Bezoldiging/<br />

onkostenregeling:<br />

Nee/nee<br />

Nee/nee<br />

Nee/nee<br />

Lid Stichting Zoetermeer Topsport Ja Nee/ nee<br />

Voorzitter Directeuren Overleg<br />

Ja<br />

Nee/ nee<br />

Corporaties (Zoetermeer)<br />

• integriteit<br />

• verantwoording<br />

• overleg<br />

• remuneratiebeleid<br />

• bezoldiging van het bestuur<br />

• bezoldiging van de Raad van Toezicht.<br />

Hieronder volgt een uitwerking van diverse thema’s.<br />

Organisatiestructuur<br />

<strong>De</strong> organisatiestructuur is gebaseerd op het Raad van Toezichtmodel. Daarbij is de statutair direc-<br />

In <strong>2011</strong> hebben wij met belangstelling kennis genomen van de uitkomsten van de bijeenkomst met<br />

de politieke partijen over het nieuwe ondernemingsplan. Ook heeft de bestuurder ons geïnformeerd<br />

over andere contacten met belanghouders. Daarnaast heeft een delegatie van de Raad van<br />

Toezicht zich laten informeren door de wethouder Wonen, omdat deze zich zorgen maakte over<br />

de positie van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> bij de herstructurering van de wijk Palenstein. Zorgen, omdat de<br />

bestuurder van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> had besloten tot een extra risicoanalyseuitgevoerd door DHV.<br />

Uit deze analyse bleek dat deze zorgen terecht waren. Inmiddels zijn door de bestuurder in overleg<br />

met partijen oplossingen gevonden voor deze risico´s.<br />

<strong>De</strong> Raad van Toezicht voert haar werk uit op basis van de statuten en de governancecode. Binnen<br />

de toezichtstaak ging in <strong>2011</strong> bijzondere aandacht uit naar de rol en maatschappelijke bijdrage van<br />

Wij zijn als Raad van Toezicht tevreden over de bereikte resultaten, gelet op de doelstellingen uit<br />

het Jaarplan <strong>2011</strong>. Het jaarplan is gebaseerd op het in 2010 goedgekeurde Ondernemingsplan<br />

<strong>2011</strong>-2014.<br />

Beide vormen voor de raad een belangrijk toetsingskader om de realisatie van doelstellingen te<br />

kunnen beoordelen. <strong>De</strong> gekozen strategie is, gezien de prestaties, effectief gebleken. Voor de beoordeling<br />

van de prestaties beschikt de raad onder andere over directieverslagen die per kwartaal<br />

inzicht geven over de belangrijkste ontwikkelingen en de financiële en niet financiële resultaten<br />

(waar nodig geannoteerd). <strong>De</strong> directieverslagen zijn vormgegeven op basis van het INK-managementmodel.<br />

Daarin komen onder meer aan de orde:<br />

• toewijzing aan de primaire doelgroep;<br />

teur/bestuurder in de zin van de wet en houdt de Raad van Toezicht actief toezicht op de bestuur-<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>. Specifiek is extra aandacht besteed aan de uitwerking van het ondernemings-<br />

• leefbaarheid aspecten;<br />

der.<br />

plan, de nieuwbouw en de herijking van de herstructurering van de wijk Palenstein. <strong>De</strong> bestuurder<br />

• nieuwbouwproductie;<br />

42<br />

14<br />

Vergoeding vervalt aan <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong><br />

43


estuursverklaringen<br />

• eventuele procedures bij externe klachtencommissies;<br />

• Overdracht diverse gronden snippergroen van gemeente;<br />

Zelfevaluatie<br />

Integriteit<br />

• ontwikkelingen met belanghouders (waaronder ook de huurdersvereniging);<br />

• Aanvullend budget maatregelen brandveiligheid wooncomplex Camee;<br />

In december <strong>2011</strong> hield de Raad van Toezicht een interne evaluatie. Hoewel de raad zich bewust<br />

In de statuten en in de governancecode van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> zijn objectieve voorwaarden vastge-<br />

• verkoop van woningen;<br />

• Strategisch Communicatiebeleid <strong>2011</strong>-2014.<br />

is van de subjectiviteit van een zelfevaluatie heeft zij geconstateerd dat zij naar behoren heeft<br />

legd die de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht regelen. <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong><br />

• wonen en zorg.<br />

gefunctioneerd.<br />

heeft de governancecode met uitleg aangepast en begin 2007 vastgesteld. Wij publiceerden de<br />

<strong>De</strong> Raad van Toezicht heeft besloten tot aanpassing van haar vergoeding conform de aanpassing<br />

<strong>De</strong> samenstelling van de raad is besproken en diverse disciplines zijn daarin voldoende vertegen-<br />

governancecode op onze website om ook hierin transparant te zijn.<br />

<strong>De</strong> raad heeft zich verder laten informeren door de accountant, de huurdervereniging en de Onder-<br />

van Cao-lonen in onze branche.<br />

woordigd. Ook volgen leden van de raad regelmatig cursussen om hun functioneren verder te<br />

Wij kiezen ervoor om hier te verwijzen naar onze website omdat wij anders eigenlijk alleen maar<br />

nemingsraad. <strong>De</strong> raad informeert zich ook via publicaties uit de media.<br />

Nadat de raad kennis had genomen van het accountantsverslag 2010, waarbij de accountant in<br />

verbeteren. <strong>De</strong> informatieverschaffing door en met de bestuurder is uitgebreid besproken en staat<br />

kopiëren. Dit vinden wij niet efficiënt.<br />

<strong>De</strong> raad heeft met het bestuur de verwachte volkshuisvestelijke ontwikkelingen op diverse terreinen<br />

de vergadering een toelichting heeft gegeven op de rapportage, heeft zij het <strong>Jaarverslag</strong> 2010,<br />

op hoog niveau.<br />

Alle leden van de raad en de bestuurder voldoen aan deze code. Het is de Raad van Toezicht<br />

uitvoerig bediscussieerd, zoals:<br />

inclusief de bijbehorende jaarrekening en inclusief de jaarverslagen 2010 van de nevenstructuren,<br />

bekend dat <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> beschikt over een protocol ongewenste intimiteiten, een protocol<br />

• het veranderende overheidsbeleid;<br />

conform de statuten vastgesteld.<br />

Evaluatie functioneren bestuurder<br />

internet en e-mailgebruik en dat het bestuur in 2005 afspraken heeft gemaakt over het aannemen<br />

• de volkshuisvestelijke ontwikkeling op landelijk, regionaal en lokaal niveau;<br />

In december <strong>2011</strong> heeft <strong>De</strong> Raad van Toezicht het functioneren van de bestuurder geëvalueerd. <strong>De</strong><br />

van relatiegeschenken in de brede zin van het woord.<br />

• de lokale mogelijkheden voor ontwikkeling van nieuwbouwprojecten;<br />

Andere onderwerpen die uitgebreid met de bestuurder zijn besproken waren:<br />

regels voor de evaluatie liggen vast in de arbeidsovereenkomst van de bestuurder en in de gover-<br />

<strong>De</strong> directeur heeft twee leden van de Raad van Toezicht en twee leden van het managementteam<br />

• de herijking van de herstructurering van de wijk Palenstein;<br />

• Directieverslagen;<br />

nancecode van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>. <strong>De</strong> leidraad van deze evaluatie waren de geleverde prestaties<br />

uitgenodigd om samen met hem deze verschillende codes te actualiseren en samen te voegen.<br />

• de risicoanalyse voor de herstructuringsafspraken voor de wijk Palenstein,<br />

• Aanpak actualisatie integriteitbeleid;<br />

van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> en de relatie met de raad. <strong>De</strong>ze evaluatie is door twee leden van de raad<br />

Dit proces ronden wij begin 2012, na advies van de Ondernemingsraad, af.<br />

uitgevoerd door DHV;<br />

• Gevolgen van de nieuwe Europese regelgeving;<br />

met de directeur besproken. Vervolgens is het verslag van dit gesprek met de voltallige Raad van<br />

<strong>De</strong> Klokkenluidersregeling is na een zorgvuldig traject in 2008 geïmplementeerd en is ook te raad-<br />

• de leefbaarheidsmonitor gebaseerd op de uitkomsten van het leefbaarheidsonderzoek<br />

• <strong>Jaarverslag</strong> SWZ 2010;<br />

Toezicht besproken. Het oordeel over het functioneren van de bestuurder was positief.<br />

plegen op de website.<br />

onder alle huurders;<br />

• Benchmark CFV;<br />

Als bijlage a treft u de brief aan van het CAOP waarin vermeld wordt dat er in <strong>2011</strong> geen meldingen<br />

• de uitkomsten van het Duurzaam business model;<br />

• Rapport tussentijdse controle <strong>2011</strong> van de accountant.<br />

Werving en selectie<br />

in het kader van deze regeling waren.<br />

• het strategisch communicatiebeleid;<br />

Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2003 een profielschets voor de individuele<br />

• de bijeenkomst met politieke partijen;<br />

Beoordeling externe accountant<br />

leden vastgesteld. Binnen de raad worden de volgende vakinhoudelijke disciplines binnen haar<br />

In 2006 is door de organisatie een fraudeanalyse gemaakt die conform afspraken in 2009 is<br />

• de oordeelsbrief <strong>2011</strong> van het Ministerie van BZK.<br />

Jaarlijks wordt, na de accountantsverklaring bij de jaarstukken, het werk van de accountant beoor-<br />

gelederen afgedekt. Dit zijn:<br />

herhaald. <strong>De</strong> analyse is met de Raad van Toezicht besproken.<br />

deeld. <strong>De</strong> Raad van Toezicht heeft in <strong>2011</strong> de accountantsverklaring over 2010 uitgebreid met de<br />

• bouwzaken<br />

Er zijn bij de Raad van Toezicht geen transacties bekend waarbij sprake was van tegengestelde<br />

<strong>De</strong> door de directie beschreven prestaties in dit jaarverslag hebben in <strong>2011</strong> onze aandacht gehad<br />

accountant besproken en heeft BDO positief beoordeeld.<br />

• financiën<br />

belangen dan wel het vermoeden daarvan.<br />

en kunnen naar onze mening zowel volkshuisvestelijk als financieel en qua risicobeheersing de toets<br />

• juridische zaken<br />

<strong>De</strong> leden van de Raad van Toezicht verklaren voorts te voldoen en te hebben voldaan aan de ge-<br />

der kritiek ruimschoots doorstaan.<br />

Eens in de zeven jaar wordt van accountant gewisseld. Ook wordt na zeven jaar gewisseld van con-<br />

• organisatie<br />

stelde criteria die zijn opgenomen in de statuten en de governancecode voor <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>.<br />

troleleider, zij het dat deze wisseling in een ander jaar plaatsvindt dan de wisseling van accountant,<br />

• volkshuisvesting.<br />

<strong>De</strong> leden van de Raad van Toezicht verklaren ook dat zij geen nevenfuncties hebben die onverenig-<br />

Wij hebben als Raad van Toezicht in <strong>2011</strong> expliciet met de volgende voorgenomen besluiten van<br />

wanneer niet van accountantsbureau wordt gewisseld.<br />

baar zijn met hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>.<br />

het bestuur ingestemd:<br />

In <strong>2011</strong> heeft er geen wisseling plaatsgevonden in accountant, wel is er een nieuwe controleleider<br />

Vanaf 2005 wordt binnen het systeem van periodiek aan- en aftreden en statutaire en maximale<br />

• <strong>Jaarverslag</strong> 2010;<br />

gekomen.<br />

zittingsduur gewerkt met het principe van een open sollicitatieprocedure. <strong>De</strong> maximale zittingsduur<br />

Verantwoording samenstelling<br />

• Jaarplan 2012;<br />

bedroeg tot 2012 drie termijnen van vier jaar en is inmiddels teruggebracht naar twee termijnen.<br />

Om aan haar taak op een adequate wijze invulling te geven zijn in de huidige Raad van Toezicht<br />

• Meerjarenbegroting Onderhoud & Beheer 2013-2022(2032);<br />

Er geldt een rooster van aftreden. In <strong>2011</strong> waren geen herbenoemingen aan de orde (zie ook de<br />

zijn de disciplines bouwzaken, financiën, juridische zaken, organisatie en volkshuisvesting vertegen-<br />

• Meerjarenbegroting Vermogensontwikkeling & Liquiditeiten 2012-2022;<br />

Governancecode vernieuwd).<br />

woordigt.<br />

Binnen de Raad van Toezicht zijn geen kerncommissies actief.<br />

44<br />

45


estuursverklaringen<br />

<strong>De</strong> heren mr. drs. J. van Arum AA FB en ir. H. Mallée zijn conform de statuten beiden door de huur-<br />

hebben ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, de gewijzigde<br />

Remuneratiebeleid en beloning bestuurder<br />

<strong>De</strong> statutair directeur neemt op dezelfde condities als de overige werknemers deel aan het<br />

dersvereniging benoemd.<br />

statuten bij de notaris gepasseerd om aan te sluiten op de nieuwe code.<br />

<strong>De</strong> bezoldiging van het bestuur wordt bepaald door de Raad van Toezicht. Het bestuur bij <strong>De</strong><br />

Pensioenfonds voor woningcorporaties.<br />

Een belangrijk gevolg van de nieuwe code is dat de gehele Raad van Toezicht in een zeer korte ter-<br />

<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> wordt gevormd door de statutair directeur.<br />

Per ultimo <strong>2011</strong> bestond de Raad van Toezicht uit:<br />

mijn zou moeten worden vervangen. Al in 2013 zouden alle leden zijn afgetreden. Met toepassing<br />

Het beloningsniveau van de statutair directeur heeft de Raad van Toezicht vastgesteld aan de hand<br />

Bezoldiging Raad van Toezicht<br />

Mevrouw mr. D.S.N. Bakker-Van den Berg<br />

Benoemd: mei 2005<br />

1e herbenoeming: mei 2009<br />

Dagelijkse functie: Advocaat<br />

Leeftijd: 38<br />

Relevante nevenfuncties: Bestuurslid VTW<br />

Mevrouw drs. M.A.C. Galesloot MBA<br />

Benoemd: mei 2005<br />

1e herbenoeming: mei 2009<br />

Dagelijkse functie: Interim manager en -bestuurder<br />

Leeftijd: 61<br />

Relevante nevenfuncties: Lid RvT Stichting ZorgSpectrum Nieuwegein<br />

Mr. Drs. J. van Arum AA FB (voorzitter)<br />

Benoemd: maart 2000<br />

Laatste herbenoeming: februari 2008<br />

Afgetreden: februari 2012<br />

Dagelijkse functie: Accountant/belastingadviseur<br />

Leeftijd: 52<br />

Relevante nevenfuncties: geen<br />

van de overgangsregeling zou slechts een lid tot 2014 in functie kunnen blijven.<br />

In het belang van de continuïteit van het interne toezichthoudend orgaan heeft de Raad van<br />

Toezicht besloten om naast het gebruik maken van de overgangsregeling, tijdelijk de Raad uit te<br />

breiden met twee leden.<br />

Eind <strong>2011</strong> is, samen met het bestuur van de huurdersvereniging, de werving en selectie gestart om<br />

vier nieuwe leden via een openbare procedure te werven. Daarbij is de profielschets voor de leden<br />

van de Raad van Commissarissen (naam is dus gewijzigd) geactualiseerd.<br />

<strong>De</strong> Ondernemingsraad en de bestuurder hebben voorafgaand aan de benoemingen een positief<br />

advies uitgebracht. Het bestuur van de huurdersvereniging heeft twee bindende voordrachten tot<br />

benoeming gedaan.<br />

Per 1 april 2012 hebben, bij besluit op 8 februari 2012, de volgende benoemingen plaatsgevonden:<br />

• Mw. Mr. M.C.J. Schoordijk (lid op voordracht van de huurders);<br />

• <strong>De</strong> heer M. Souverijn AA;<br />

van de adviesregeling die in 2000, in opdracht van Aedes, vereniging van woningcorporaties, door<br />

de Commissie Peters is opgesteld.<br />

<strong>De</strong> uitkomst van het beloningsonderzoek in 2002, uitgevoerd door het Centraal Fonds voor de<br />

Volkshuisvesting (CFV) leverde een waardevolle benchmark op waaruit is gebleken dat het remuneratiebeleid<br />

van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> aansluit op wat in de branche te doen gebruikelijk is.<br />

<strong>De</strong> in 2010 vastgestelde beloningscode bestuurders woningcorporaties (BBW) was voor de Raad<br />

van Toezicht geen aanleiding om het beloningsbeleid voor de statutair directeur aan te passen.<br />

<strong>De</strong> totale beloning is onder het grensbedrag (vastgestelde gemiddelde ministersalaris) gebleven<br />

zoals vermeld in de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt).<br />

Het bruto salaris van de statutair directeur bedroeg 1 januari 2012 € 10.826 per maand. Het salaris is<br />

in <strong>2011</strong> gestegen met 2,7%. Over het jaar <strong>2011</strong> is geen bonus toegekend.<br />

Op jaarbasis ontvangt hij voorts een netto onkostenvergoeding van € 1.885,26 en er is een bedrijfsauto<br />

ter beschikking gesteld, waarvan de fiscale bijtelling € 11.662,89 bedraagt.<br />

<strong>De</strong> werkgeversbijdrage aan pensioenpremie is conform de regeling in de CAO-woondiensten en<br />

<strong>De</strong> bezoldiging van de leden voor de Raad van Toezicht is vast en onafhankelijk van de resultaten<br />

van de onderneming.<br />

<strong>De</strong> Raad van Toezicht volgt vanaf 1 januari 2007 de adviesregeling over de vergoedingen van de<br />

VTW.<br />

<strong>De</strong>ze vergoeding per jaar bedroeg ultimo <strong>2011</strong>:<br />

• € 11.019 voor de voorzitter;<br />

• € 7.346 voor de leden.<br />

Prof. Dr. P.J. Boelhouwer<br />

Benoemd: oktober 2002<br />

Laatste herbenoeming: oktober 2010<br />

Dagelijkse functie: Wetenschappelijk directeur/hoogleraar Volkshuisvesting<br />

Leeftijd: 53<br />

Relevante nevenfuncties: geen<br />

Ir. H. Mallée<br />

Benoemd: april 2004<br />

laatste herbenoeming: april 2008<br />

Afgetreden: april 2012<br />

Dagelijkse functie: Consultant (communicatie en bouwkunde)<br />

Leeftijd: 57<br />

Relevante nevenfuncties: geen<br />

• <strong>De</strong> heer Ir. I.R. Pijpers (lid op voordracht van de huurders);<br />

• <strong>De</strong> heer Ing. J. van der Meulen MSc.<br />

Overleg<br />

<strong>De</strong> Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar regelmatig overleg gevoerd via verschillende communicatiekanalen,<br />

waarvan zevenmaal persoonlijk met de bestuurder. In haar overleg met de bestuurder<br />

zijn de onderwerpen die onder punt 9.2 zijn genoemd besproken.<br />

Ook heeft de raad kennis genomen van het jaarverslag van de Stichting Woonwagenzaken Zoetermeer<br />

en de benchmark “Corporatie in perspectief” van het CFV.<br />

Wij hebben ook de verslagen van de Ondernemingsraad en het tussentijds verslag van de accoun-<br />

bedroeg in <strong>2011</strong> € 32.237,76.<br />

<strong>De</strong> beloning van het bestuur wordt contractueel vastgelegd bij het aantreden in de functie. <strong>De</strong><br />

eventuele verhogingen nadien bestaan uit een inflatiecorrectie en eventueel een initiële verhoging.<br />

In het geldende beloningssysteem is naast het vaste salaris additioneel een bonus mogelijk (variabele<br />

beloningscomponent). <strong>De</strong>ze bedraagt maximaal tweemaal het dan geldende bruto maandsalaris.<br />

<strong>De</strong> bonus wordt alleen toegekend bij bijzondere prestaties en/of omstandigheden en is<br />

gebaseerd op de jaarlijkse beoordeling van het bestuur door de Raad van Toezicht.<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> hanteert bewust geen prestatiebeloning op basis van vooraf vastgestelde doel-<br />

tant ontvangen. Tevens werd overleg gevoerd met de Huurdersvereniging ‘In de <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>’ en<br />

stellingen.<br />

Governancecode vernieuwd<br />

de Ondernemingsraad.<br />

<strong>De</strong> ervaringen bij bankinstellingen en andere grote ondernemingen die de afgelopen jaren naar<br />

Branchevereniging Aedes heeft haar Governancecode in <strong>2011</strong> herzien en aangepast. <strong>De</strong> <strong>Goede</strong><br />

buiten kwamen sterkt ons in de overtuiging dat een prestatiebeloning een verkeerd beeld kan<br />

<strong>Woning</strong> past haar Governancecode in 2012 hierop aan. Op 9 maart 2012 zijn, na goedkeuring te<br />

scheppen en averechts kan werken.<br />

46<br />

47


FINANCIËN EN VERBINDINGEN<br />

financien en verbindingen<br />

10.1 Financieel beheer<br />

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het operationeel resultaat op een stabiel niveau ligt. Dit betekent<br />

ook dat de kosten van de werkorganisatie onder controle zijn. Dit blijkt ook uit de vergelijking<br />

die het CFV maakt in “Corporatie in perspectief”. <strong>De</strong>ze rapportage is in te zien via de website van<br />

het CFV.<br />

Het jaarresultaat fluctueert daarentegen aanzienlijk. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de<br />

afboekingen van onrendabele investeringen en anderzijds door de mutatie in de bedrijfswaarden.<br />

Daarnaast speelt in <strong>2011</strong> de correctie op de post Vennootschapsbelasting een grote rol.<br />

In 2009 heeft de afboeking plaatsgevonden van de onrendabele investering in het project 340<br />

appartementen <strong>De</strong> Elementen ad € 49,8 miljoen. Hiervan kon in 2010 een bedrag ad € 7,4 miljoen<br />

weer worden teruggehaald.<br />

In <strong>2011</strong> kon opnieuw een bedrag worden teruggehaald ad € 3,9 miljoen dankzij een hogere bedrijfswaarde<br />

ad € 3,4 miljoen en een vrijval van de kostenbegroting ad € 0,5 miljoen.<br />

Daarnaast is in <strong>2011</strong> een voorziening getroffen voor de nieuwbouw van de 158-Waterzicht te Oosterheem<br />

van in totaal € 9,9 miljoen.<br />

<strong>De</strong> positieve mutatie in de bedrijfswaarde ad € 11 miljoen is voornamelijk veroorzaakt door de gecalculeerde<br />

beperking op de stijging van de beheerskosten (op inflatieniveau) en de extra huurverhoging<br />

van 2% in de komende 5 jaar voor de woningen met huishoudinkomens boven de<br />

€ 43.000 inkomen.<br />

Prognose voor de komende vijf jaar<br />

<strong>De</strong> onderstaande kerncijfers geven, op basis van de geactualiseerde Meerjarenbegroting<br />

2012-2021, een beeld van de financiële positie over de eerstvolgende jaren.<br />

Per jaar (ultimo) x 1 miljoen <strong>2011</strong> 2012 2013 2014 2015 2016<br />

ABR 120 123 126 112 114 115<br />

Voorziening nieuwbouw 3 6 17 0 0<br />

Schulden op lange termijn 168 207 207 207 207 207<br />

Resultaat 25 3 3 -/ 14 2 1<br />

Onderhoudsuitgaven 7 11 11 11 12 12<br />

Liquide middelen 6 4 0 5 2 -/- 3<br />

<strong>De</strong> onrendabele investering in de 340 woningen <strong>De</strong> Elementen in de wijk Oosterheem kent een investeringsbedrag<br />

van € 78,2 miljoen en het onrendabel deel bedraagt € 38,5 miljoen (ultimo <strong>2011</strong>).<br />

Voor de twee nieuwbouwcomplexen Waterzicht ook in de wijk Oosterheem (118 en 40) is de investering<br />

€ 23,4 miljoen met een onrendabele afboeking opgenomen in <strong>2011</strong> van € 9,9 miljoen.<br />

Een gezonde financiële basis is een voorwaarde om de noodzakelijk geachte volkshuisvestelijke<br />

inspanningen te kunnen verrichten. <strong>De</strong> solvabiliteit en financiële continuïteit van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong><br />

is onveranderd goed. Het CFV heeft in <strong>2011</strong> een continuïteitoordeel A1 gegeven. In het solvabiliteitsoordeel<br />

<strong>2011</strong> is daarnaast aangegeven dat <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> voldoende solvabel is.<br />

Op de website van het CFV (www.cfv.nl) zijn de genoemde oordeelsbrieven in te zien.<br />

<strong>De</strong> integrale vennootschapsbelastingplicht, het inflatievolgend huurbeleid van het Kabinet en de<br />

bijdrage heffingen (Vogelaarheffing, bijdrage saneringssteun en de mogelijke bijdrage huurtoeslag<br />

vanaf 2014) betekenen minder inkomsten en gaat ten kosten van de maatschappelijke investeringen.<br />

In onze meerjarenbegroting hebben wij met de eventuele bijdrage aan de huurtoeslag, gezien<br />

de onduidelijkheid hierover, alleen rekening gehouden met deze heffing in de kasstromen. In de<br />

bedrijfswaardeberekeningen ultimo <strong>2011</strong> is deze heffing nog niet meegenomen daar hier geen wettelijke<br />

basis voor is.<br />

Voor een uitgebreide financiële verantwoording wordt verwezen naar het hoofdstuk Jaarrekening.<br />

<strong>De</strong> hiernavolgende projecten zijn nog niet gestart en er dient daarom een voorbehoud te worden<br />

gemaakt voor de genoemde bedragen.<br />

Voor de 60 woningen in Lansingerland is de investering berekend op € 11,7 miljoen met een<br />

geprognosticeerde onrendabele afboeking opgenomen in 2012 van € 6,1 miljoen.<br />

<strong>De</strong> eerste fase nieuw te bouwen woningen in de wijk Palenstein levert naar verwachting in 2014 een<br />

onrendabele investering op van circa € 17,5 miljoen. Opgemerkt dient te worden dat de sloopkosten<br />

c.a. van de oude te slopen complexen toegerekend worden aan de nieuwbouwcomplexen.<br />

<strong>De</strong> financiële positie<br />

Historie over de afgelopen vijf jaar<br />

Per jaar (ultimo) x 1 miljoen <strong>2011</strong> 2010 2009 2008 2007<br />

Inkomsten 33 32 31 30 29<br />

Bedrijfskosten<br />

Werkorganisatie 5 5 5 5 5<br />

Onderhoud 7 9 7 7 7<br />

Belasting en verzekeringen 2 2 2 2 2<br />

Rentelasten 6 5 6 6 6<br />

20 21 20 20 20<br />

Operationeel resultaat voor VPB 13 11 11 10 9<br />

Afboeking onrendabele investeringen -6 7 -59 -13 -5<br />

Mutatie bedrijfswaarden 11 28 -1 -9 3<br />

VPB 7 -3 -2 -2<br />

Jaarresultaat 25 43 -51 -14 7<br />

Afboeking onrendabele investeringen -/- 6 -/- 6 0 -/ 17 0 0<br />

Volkshuisvestelijk vermogen conform CFV 1 39 36 37 33 35 35<br />

Rente dekkingsgraad 2 3,2 2,4 2,3 2,2 2,0 2,2<br />

1<br />

Afgerond op gehele percentages en inclusief veronderstelde correctie CFV ad € 6 miljoen in <strong>2011</strong>,<br />

daarna geleidelijk afgebouwd naar € 1,8 miljoen.<br />

2<br />

Afgerond op 1 decimaal nauwkeurig<br />

<strong>De</strong> in het ondernemingsplan opgenomen verkooppilots zijn voorzichtigheidshalve niet in deze<br />

prognoses verwerkt. Door het aanzienlijke verschil tussen de bedrijfswaarde en de verkoopwaarde<br />

heeft de verkoop van woningen een sterke positieve invloed op de vermogenspositie.<br />

Mutaties in het vermogen voor de jaren (<strong>2011</strong>) 2012-2016:<br />

Waardering vindt plaats op basis van bedrijfswaarde. <strong>De</strong>ze bedrijfswaarde geeft een beter inzicht<br />

in de waarde van het bezit op basis van de in de toekomst te verwachten inkomende en uitgaande<br />

kasstromen. Daarnaast worden de effecten van beleidswijzigingen inzichtelijker. Ook schommelingen<br />

in de marktsituatie werken zichtbaar door in de bedrijfswaarde.<br />

Het vermogen daalt de komende jaren (vanaf 2014) onder invloed van de geprognosticeerde onrendabele<br />

investeringen. Procentueel gezien blijft het vermogen uitgedrukt in een percentage van het<br />

balanstotaal ruimschoots boven de grenswaarde bepaald door het CFV ad 14%. <strong>De</strong> rente dekkingsgraad,<br />

waarvan het WSW als grenswaarde 1,3 hanteert, is eveneens ruimschoots voldoende.<br />

Voor de betreffende onrendabele nieuwbouwinvesteringen is een bedrag van in totaal<br />

€ 30 miljoen (exclusief rentabiliteitswaardecorrectie) verwerkt in de periode <strong>2011</strong> tot en met 2016.<br />

<strong>De</strong>ze (beoogde) projecten betreffen:<br />

Eind <strong>2011</strong> is het eigen vermogen ten opzichte van 2010 met € 25 miljoen toegenomen tot een<br />

bedrag van € 120 miljoen.<br />

In de jaren 2012 t/m 2016 wordt een beperkt positief resultaat verwacht van gemiddeld circa<br />

€ 2 miljoen. Voor het jaar 2014 wordt een groot negatief resultaat verwacht van € 14,0 miljoen,<br />

veroorzaakt door de hoge afboeking onrendabele investeringen bij de nieuwbouw in de wijk<br />

Palenstein van € 17,5 miljoen.<br />

Eind 2016 is een eigen vermogen geprognosticeerd van € 115 miljoen.<br />

• 340 woningen <strong>De</strong> Elementen (bouw gestart in 2010);<br />

• 158 woningen Waterzicht (start bouw in <strong>2011</strong>);<br />

• 60 woningen (ontwikkeling voor 3B Wonen) in de gemeente Lansingerland;<br />

• Nieuwbouw (eerste gedeelte) herstructurering Palenstein.<br />

48<br />

49


financien en verbindingen<br />

Voldoende middelen voor onderhoud beschikbaar<br />

deze leningen (indien nog steeds nodig) worden ondergebracht bij het WSW. Daarmee worden de<br />

mogelijkheden voor herfinanciering van de betreffende leningen op de kapitaalmarkt in voldoende<br />

mate gewaarborgd.<br />

op nihil gesteld. Tevens is de over de jaren 2008 t/m 2010 gepresenteerde belastingdruk gecorrigeerd<br />

naar nihil en in <strong>2011</strong> opgenomen als correctie onder de post vennootschapsbelasting.<br />

In de aangiften VPB was vanaf het jaar 2008 is een fiscale voorziening (groot)onderhoud gevormd.<br />

Hierover heeft begin 2010 vooroverleg plaatsgevonden met de belastingdienst. <strong>De</strong> belastingdienst<br />

heeft de systematiek waarop de voorziening wordt gevormd en de wijze waarop de vrijval wordt<br />

berekend goedgekeurd. Een bevestiging hiervan is ontvangen begin december 2010.<br />

Om over de jaren 2008 tot en met <strong>2011</strong> optimaal gebruik te kunnen maken van de HBR zullen de<br />

ingediende/in te dienen aangiften over deze jaren worden aangepast.<br />

In deze jaren zal geen dotatie aan de voorziening (groot)onderhoud plaatsvinden. Daar vanaf 2012<br />

het vormen van een HBR door woningcorporaties bij wet is uitgesloten zal vanaf 2012 gestart worden<br />

met het vormen van de voorziening (groot)onderhoud.<br />

<strong>De</strong> bereikte resultaten worden door het jaar heen gevolgd via maandrapportages (teamniveau),<br />

kwartaalrapportages (managementniveau) en het directieverslag. Zo nodig wordt apart<br />

gerapporteerd.<br />

<strong>De</strong> onderhoudsuitgaven maken een belangrijk deel uit van de bedrijfslasten (circa 40%). <strong>De</strong> voor de<br />

toekomstige onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk geachte middelen zijn zowel in vermogen<br />

als in liquiditeiten voldoende aanwezig. Toekomstig grootonderhoud kan eveneens uit eigen<br />

middelen worden bekostigd.<br />

Voor het project 340 woningen <strong>De</strong> Elementen is, gezien de hoogte van het te financieren bedrag<br />

voor een bedrag van € 62,5 miljoen het renterisico, voor ondertekening van de overeenkomst,<br />

afgedekt. Hiervoor is gebruik gemaakt van Swaps welke zijn afgesloten bij de Rabobank. Met de<br />

Rabobank is overeengekomen dat een (eventuele) negatieve waarde niet in liquiditeiten hoeft te<br />

worden bijgestort. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de gemeente Zoetermeer ten behoeve<br />

van de exploitatie en financiering van dit project. <strong>De</strong> gemeente heeft een bijdrage verstrekt van<br />

€ 4,5 miljoen en staat garant voor de financiering tot een bedrag van maximaal € 77,5 miljoen.<br />

Er kan dus nog maximaal<br />

€ 15 miljoen financiering onder deze garantie voor dit project worden aangetrokken. In de huidige<br />

Meerjarenbegroting is rekening gehouden met een nog extra benodigde financiering van circa<br />

€ 8 miljoen.<br />

10.4 Risicomanagement<br />

Een belangrijk onderdeel van het besturen van een organisatie is het nagaan op welke plaatsen<br />

welke risico´s worden gelopen en of die voldoende beheerst worden.<br />

Elk kwartaal verantwoordt de manager Financieel beheer & ICT uitgebreid over de resultaten van<br />

de interne controle, de onderhoudskosten en elk half jaar over de ontwikkeling van veel beheeraspecten<br />

(via het complexsignaleringssysteem) en de bedrijfskosten.<br />

Bijstellingen van het interne risicobeheersings- en controlesysteem en de werking hiervan<br />

worden verantwoord in de Interne Controlerapportage. <strong>De</strong> beleidsnota Risicomanagement is in<br />

2009 geactualiseerd. In 2009 heeft ook een evaluatie plaatsgevonden van de processen in het<br />

kader van frauderisico’s. In 2012 vindt de volgende evaluatie en actualisatie plaats.<br />

Geen overtollige middelen aanwezig<br />

<strong>De</strong> financieringsbeoordeling op korte termijn vindt plaats met behulp van een dynamische<br />

liquiditeitsbegroting, over een periode van twee jaar. Op grond van de steeds geactualiseerde<br />

situatie worden de tijdelijk overtollige middelen voor niet langer dan een periode van zes maanden<br />

uitgezet.<br />

Er is geen sprake van overtollige geldmiddelen die elders in de volkshuisvesting ingezet kunnen<br />

worden.<br />

10.2 Bezwaren en vervreemden<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> heeft in het verslagjaar vier woningen verkocht in het Hoevenbos en Jagersbos,<br />

waarvan geen woning aan zittende huurders.<br />

Vrijgekomen woningen worden tegen marktprijs verkocht. Bij verkoop aan de zittende huurders<br />

geldt de taxatieprijs.<br />

Voor het beleid met betrekking tot het bezwaren van onroerend goed wordt verwezen naar de<br />

vermelding van de zekerheden in de toelichting op de balans.<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> heeft haar financiële reserves onder andere nodig voor de eerder genoemde<br />

(onrendabele) nieuwbouwprojecten inclusief de herstructurering van de wijk Palenstein. Daarnaast<br />

dient een buffer aanwezig te zijn voor de eventuele heffing bijdrage huurtoeslag van circa<br />

€ 1,7 miljoen per jaar vanaf 2014 (wel meegenomen in de kasstromen maar niet meegenomen in de<br />

rendementswaardeberekeningen van de huidige Meerjarenbegroting (effect circa 5% vermogensdaling))<br />

en het opvangen van risico’s verbonden aan de exploitatie van haar woningbezit.<br />

<strong>De</strong> verschillende fasen van de nieuwbouwprojecten worden beheerst met status- en fasebeslisdocumenten.<br />

Voordat naar een nieuwe fase kan worden overgegaan wordt hierover formeel door<br />

de directeur een besluit genomen. Indien er zich in enig jaar geen volgende fase aandient wordt<br />

minimaal een statusdocument per jaar opgemaakt. In zowel het fasebeslisdocument als het statusdocument<br />

is een risico-paragraaf een vast onderdeel. Hierin wordt een opsomming gegeven van de<br />

mogelijke risico’s en de wijze waarop deze risico’s worden beheerst indien ze zich zouden voordoen.<br />

Vennootschapsbelasting en Vaststellingsovereenkomsten<br />

Met ingang van 1 januari 2008 zijn woningcorporaties integraal belastingplichtig voor de Wet op<br />

de Vennootschapsbelasting. Dit wil zeggen dat over de resultaten uit alle activiteiten belasting<br />

verschuldigd is, volgens de in de wet opgenomen uitgangspunten.<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> heeft zowel VSO I (model I) als VSO 2 ondertekend.<br />

10.3 <strong>De</strong> zorg voor een goede bedrijfsvoering en administratie<br />

Bij het leveren van goede maatschappelijke prestaties wordt per prestatieonderdeel nagegaan<br />

welke mogelijkheden er zijn voor wat betreft de in te zetten financiële middelen en capaciteit om<br />

de gewenste resultaten te realiseren. Uitgangspunt is om de doelen op een efficiënte en effectieve<br />

wijze te bereiken.<br />

Financiële risico’s afdoende afgedekt<br />

<strong>De</strong> financiële gevolgen van nieuwbouw, onderhouds- en beheersactiviteiten zijn becijferd en<br />

verwerkt in de Meerjarenbegroting Vermogensontwikkeling en Liquiditeiten 2012-2021. <strong>De</strong>ze<br />

begroting verschaft, rekening houdend met verschillende uitgangspunten, tevens inzicht in de<br />

liquiditeits- en financieringsstroom. <strong>De</strong> uitkomst van deze informatie biedt een betrouwbare basis<br />

voor het nemen van beleidsbeslissingen op het gebied van toekomstige investeringen en de financiering<br />

daarvan. In deze begroting is tevens aangegeven op welke wijze de rente- en rendementsrisico’s<br />

binnen algemeen aanvaardbare proporties zijn teruggebracht.<br />

In deze jaarrekening en de Meerjarenbegroting 2012-2021 is rekening gehouden met de effecten<br />

van de integrale VPB-plicht op basis van deze vaststellingsovereenkomsten en de geldende<br />

wetgeving.<br />

Bij voorstellen door het MT worden waar nodig de verschillende risico’s inzichtelijk gemaakt, zodat<br />

bij de besluitvorming rekening wordt gehouden met eventuele risico’s en de wijze waarop deze<br />

worden afgedekt.<br />

Bij het indienen van de aangiften over de jaren 2008 t/m <strong>2011</strong> is/wordt een Herbestedingsreserve<br />

(HBR) geclaimd. Tot en met het jaar 2010 was het effect hiervan op de verlaging van de vennootschapsbelasting<br />

voorzichtigheidshalve niet verwerkt in de jaarrekening daar de belastingdienst<br />

aangaf voornemens was deze claim niet te honoreren. Gezien de recent positieve uitspraken van de<br />

Hoge Raad dat woningcorporaties als ANBI ondernemingen kwalificeren is de acceptatie door de<br />

belastingdienst van het vormen van een HBR voldoende zeker. In <strong>2011</strong> is daarom de belastingdruk<br />

Het ondernemingsplan bepaalt de koers van de organisatie. Hierop wordt op een andere plaats in<br />

dit jaarverslag uitgebreid ingegaan. Het ondernemingsplan krijgt een jaarlijkse vertaling in de vorm<br />

van een jaarplan. Het jaarplan bevat, indachtig het gevolgde INK-managementmodel, ook een<br />

aantal activiteiten dat moeten leiden tot een verder leer- en verbeterproces van de organisatie. Dat<br />

werkt tot op teamniveau door.<br />

Het management verantwoordt elk kwartaal de voortgang van de doelstellingen uit het jaarplan en<br />

de bijzonderheden van het betreffende kwartaal.<br />

Tweewekelijks worden de voortgang van de projecten en processen door het management met de<br />

bestuurder besproken.<br />

Bij al haar voorstellen aan de bestuurder ter voorbereiding van besluitvorming brengt het management<br />

eventuele risico’s schriftelijk in beeld.<br />

Financieringen met gemeentegarantie van de gemeente Zoetermeer kunnen voor een maximale<br />

exploitatieperiode van 50 jaar met gemeentegarantie worden geherfinancierd. Daarna kunnen<br />

50<br />

51


financien en verbindingen<br />

10.5 Verbindingen met andere rechtspersonen<br />

Onderstaand zijn de verbindingen met andere rechtspersonen aangegeven. <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong><br />

heeft in <strong>2011</strong> geen financiële ondersteuning gegeven aan buitenlandse instellingen voor een<br />

bedrag dat groter is dan 0,3 promille van het balanstotaal (MG 2005-04).<br />

Stichting Woonwagenzaken Zoetermeer (SWZ)<br />

Samen met de Vestia Groep, statutair gevestigd in Rotterdam en Vidomes, statutair gevestigd in<br />

<strong>De</strong>lft, wordt sinds 2000 samengewerkt in de Stichting Woonwagenzaken Zoetermeer. <strong>De</strong>ze stichting<br />

heeft als taak om de van de gemeente Zoetermeer overgenomen woonwagens en standplaatsen te<br />

beheren. Het beheer en de administratie zijn ondergebracht bij Nijbod Consultancy uit Eindhoven.<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> treedt op als penvoerder namens de stichting. Zij heeft een minderheidsbelang<br />

van tweezevende. SWZ stelt een eigen jaarverslag op.<br />

Het jaarresultaat van de stichting (aandeel <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>) is geraamd op circa € 13.000<br />

negatief.<br />

Joint Venture Nieuw Palenstein<br />

<strong>De</strong> Joint Venture Nieuw Palenstein betreft een samenwerking tussen Vestia, Vidomes en <strong>De</strong> <strong>Goede</strong><br />

<strong>Woning</strong> om de herstructurering van de hoogbouw galerijflats in Palenstein te realiseren.<br />

In 2005 heeft de joint venture een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente afgesloten om<br />

de gezamenlijke aanpak te bekrachtigen. <strong>De</strong> joint venture is geen zelfstandige rechtspersoon en<br />

er ligt geen overeenkomst aan ten grondslag. Er is geen financieel belang in deze joint venture,<br />

wel zijn er gezamenlijk subsidies aangevraagd. In <strong>2011</strong> is gewerkt aan een aanvulling op deze<br />

samenwerkingsovereenkomst in de vorm van een Allonge. <strong>De</strong>ze Allonge zal naar verwachting in het<br />

tweede kwartaal 2012 worden bekrachtigd.<br />

Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH)<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> is vanaf de oprichting lid van SVH. Onder andere via SVH weet zij haar regionale<br />

belangen te behartigen. Naast de beleidsmatige belangenbehartiging faciliteert SVH het regionale<br />

aanbodmodel.<br />

Vereniging van Eigenaren (VvE’s)<br />

Per 1 juli 2003 is de VvE Alferbos opgericht, per 1 september 2004 de VvE Laveibos. In 2006 zijn<br />

de VvE Hoevenbos en Jagersbos opgericht. <strong>De</strong> VvE´s zijn het gevolg van het verkoopprogramma<br />

dat <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> in 2003 is gestart in Meerzicht-Oost voor deze vier complexen. <strong>De</strong> <strong>Goede</strong><br />

<strong>Woning</strong> heeft als eigenaar van meer dan 70% van de woningen een meerderheidsstem in de VvE’s.<br />

<strong>De</strong> doelstelling is om in totaal 30% van de woningen te verkopen. <strong>De</strong> administratie wordt verzorgd<br />

door Flatbeheer te Zoetermeer.<br />

Voor het complex Castellum Palensteyn, dat in oktober 2010 is opgeleverd en waarvan het eigendom<br />

wordt gedeeld met de gemeente Zoetermeer, is op 1 februari <strong>2011</strong> de VvE-splitsingsakte<br />

gepasseerd.<br />

<strong>De</strong> administratie zal tegen een kleine vergoeding door <strong>De</strong> goede <strong>Woning</strong> gedaan worden.<br />

<strong>De</strong> daadwerkelijke VvE zal in 2012 worden opgericht.<br />

Daarnaast zal voor het complex 340 appartementen <strong>De</strong> elementen in Oosterheem ook een aantal<br />

VvE’s moeten worden opgericht in 2012.<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Holding BV en <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Projecten BV<br />

Op 24 december 2007 zijn, mede ten behoeve van de invulling van de voorwaarden gesteld in de<br />

VSO I, twee (dochter)vennootschappen opgericht:<br />

• <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Holding BV te Zoetermeer is voor 100% eigendom van R.K. <strong>Woning</strong>bouwstichting<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>.<br />

• <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Projecten BV te Zoetermeer is voor 100% eigendom van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong><br />

Holding BV.<br />

Het gestorte aandelenkapitaal in <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Holding BV bedraagt € 1.500.000.<br />

<strong>De</strong> resultaten van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Holding BV en <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Projecten BV over <strong>2011</strong><br />

zijn respectievelijk € 25.136 positief en € 394.215 negatief. Het negatieve resultaat van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong><br />

<strong>Woning</strong> Projecten BV is veroorzaakt door de afboeking van het bestaande Winkelcentrum met €<br />

558.000 op basis van een recent taxatierapport.<br />

Kom je huis uit, pak een kwast en ga lekker aan<br />

de slag. Want iedereen is creatief. Creativiteit<br />

geneest, zo heb ik ervaren.<br />

Esmay Oehlers,<br />

buurtbewoonster Palenstein<br />

Alle gepresenteerde cijfers in dit jaarverslag omvatten de geconsolideerde cijfers van R.K. <strong>Woning</strong>bouwstichting<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> BV en deze onderliggende twee (dochter)vennootschappen.<br />

52<br />

53


Kengetallen<br />

kengetallen<br />

<strong>2011</strong> 2010 2009 2008 1 2007<br />

Aantal eenheden in exploitatie<br />

- <strong>Woning</strong>en en woongebouwen: 5.858 5.862 5.684 5.699 5.637<br />

- In aanbouw 498 340 186 111 93<br />

- Garages 221 221 221 238 238<br />

- Bedrijfsruimten 22 22 19 19 18<br />

- Totaal 6.599 6.445 6.110 5.956 5.986<br />

Balans en winst- en verliesrekening (x € 1.000)<br />

- Overige reserve 119.675 94.890 51.976 102.761 106.239<br />

- Voorzieningen nieuwbouw 3.203 29.198 51.286 9.760 2.200<br />

- Financieringspositie (lange termijn) 1.566 -3.019 3.422 10.117 12.646<br />

- Huren * 32.778 31.649 30.667 29.943 28.250<br />

- Vergoedingen * 2.618 2.723 2.738 2.662 2.447<br />

- Jaarresultaat 24.784 42.915 -50.785 -13.755 6.939<br />

Verhuur en incasso<br />

- Toewijzing BBSH -doelgroep in % 80 79 78 82 80<br />

- Toewijzing EU-norm (vanaf <strong>2011</strong>) in % 93,5<br />

- Gemiddelde (kale) maandhuur per woning, ultimo jaar 462 455 448 437 428<br />

- Gemiddelde toegepaste huurverhoging (per 01-07) in % 1,3 1,2 2,5 1,6 1,1<br />

- Huurdersmutaties (alleen woningen) in % 6,4 7,7 6,8 7,5 8,8<br />

- Huurachterstand v.d. huren en vergoedingen in % 0,94 1,14 1,33 1,34 1,40<br />

- Huurderving v.d. huren en vergoedingen in % 0,42 0,41 0,54 0,27 0,61<br />

Onderhoud<br />

- Kosten klachtenonderhoud gemiddeld per woning 316 307 320 289 285<br />

- Onderhoudskosten gemiddeld per mutatie 2.082 2.053 1.792 1.851 1.870<br />

- Totaal directe onderhoudskosten per woning 1.213 1.526 1.299 1.239 1.401<br />

<strong>2011</strong> 2010 2009 2008 1 2007<br />

Bedrijfsvoering<br />

- Personeelskosten per woning (incl. werk door derden) 811 758 741 704 645<br />

- Overige kosten 279 280 301 309 295<br />

- Personeelsbezetting einde boekjaar:<br />

Medewerkers (inclusief vacatures) 66 63 60 60 61<br />

formatieplaatsen (inclusief vacatures) 58,2 55,3 51,1 52,3 51,6<br />

Idem exclusief vacatures 56,2 55,3 48,0 52,3 49,5<br />

Financiele continuiteit<br />

- Eigen vermogen einde boekjaar, per woning 20.429 16.187 9.144 18.031 18.847<br />

- Volkshuisvestelijk vermogen in % ** 39,4 32,4 23,5 46,6 50,9<br />

- Actuele waarde per woning 45.935 43.978 39.082 39.407 39.050<br />

- Operationeel resultaat ( x € 1.000) *** 19.793 7.945 9.269 8.226<br />

- Schuldverdienratio **** 9,4 9,0 8,5 8,5 9,1<br />

- Rente dekkingsgraad ***** 3,2 3,0 2,9 2,9<br />

- Solvabiliteit in % ****** 39,4 33,5 20,5 39,6 45,3<br />

- Liquiditeit 1,1 0,7 1,3 2,2 2,4<br />

- Rentabiliteit vreemd vermogen in % 3,4 3,2 3,1 4,2 4,1<br />

- Rentepercentage leningen 4,0 4,4 4,6 4,7 4,8<br />

- Interne financiering per woning (inclusief in aanbouw) 19.086 20.842 17.264 17.442 16.778<br />

- Cash-flow per woning 3.101 1.538 1.891 1.437 2.429<br />

- Huurkapitalisatiefactor 8,2 8,1 7,2 7,5 7,8<br />

1<br />

Voor zover van toepassing kengetallen aangepast i.v.m het opnemen van de rentabiliteitswaardecorrectie leningen in de Bedrijfswaardeberekening<br />

* Na aftrek huurderving en te restitueren vergoedingen<br />

** Inclusief (in <strong>2011</strong> veronderstelde correctie ad € 6 miljoen) correcties CFV en inclusief Rentabilteitswaardecorrecties<br />

*** Het Jaarresultaat exclusief afschrijvingen en Bedrijfswaardecorrecties<br />

**** Langlopende leningen/netto kasstroom<br />

***** Operationeel resultaat exclusief VPB en rentelasten gedeeld door de rentelasten<br />

****** Inclusief Rentabiliteitswaardecorrectie<br />

54<br />

55


jaarrekening<br />

jaarrekening<br />

12.1 geconsolideerde balans per 31 december<br />

ACTIVA Per 31-12-<strong>2011</strong> Per 31-12-2010<br />

VASTE ACTIVA<br />

Materiele vaste aktiva:<br />

Onroerende en roerende zaken in exploitatie 276.923.494 266.167.356<br />

Onroerende zaken in ontwikkeling 6.308.184 0<br />

Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 1.607.048 1.708.497<br />

284.838.726 267.875.853<br />

Financiele vaste aktiva:<br />

<strong>De</strong>elname Stichting Woonwagenzaken Zoetermeer 24.022 21.022<br />

Te vorderen BWS subsidies 0 4.028<br />

Leningen U/G 6.000.000 6.000.000<br />

Latente Belastingvordering 558.113 648.745<br />

6.582.135 6.673.795<br />

Subtotaal vaste aktiva 291.420.861 274.549.648<br />

PASSIVA Per 31-12-<strong>2011</strong> Per 31-12-2010<br />

Eigen vermogen<br />

Overige reserves 119.674.668 94.890.242<br />

Voorzieningen<br />

Voorziening Nieuwbouw 3.203.484 29.197.839<br />

Belastinglatentie 0 2.155.052<br />

3.203.484 31.352.891<br />

Lang lopende schulden<br />

Leningen kredietinstellingen 168.153.854 143.353.854<br />

Waarborgsommen 1.954.492 1.933.612<br />

170.108.346 145.287.466<br />

Subtotaal 292.986.498 271.530.599<br />

VLOTTENDE AKTIVA<br />

Vorderingen<br />

Huurdebiteuren 336.383 391.410<br />

Vennootschapsbelasting 2.856.500 0<br />

Gemeente 35.316 15.830<br />

Overige vorderingen 469.462 537.645<br />

Overlopende activa 3.204.910 3.414.200<br />

6.902.571 4.359.085<br />

Liquide middelen 5.570.576 4.485.594<br />

Subtotaal vlottende activa 12.473.147 8.844.679<br />

Kortlopende schulden<br />

Leveranciers 5.945.261 3.058.681<br />

Belastingen en premies sociale verzekering 117.301 3.731.144<br />

Overlopende passiva 4.844.947 5.073.903<br />

10.907.510 11.863.728<br />

TOTAAL GENERAAL 303.894.008 283.394.327<br />

TOTAAL GENERAAL 303.894.008 283.394.327<br />

56<br />

57


jaarrekening<br />

12.2 Geconsolideerde Winst- en verliesrekening over het boekjaar <strong>2011</strong><br />

Omschrijving Boekjaar <strong>2011</strong> Boekjaar 2010<br />

Bedrijfsopbrengsten<br />

Huren 32.777.615 31.649.378<br />

Vergoedingen 2.618.374 2.723.007<br />

Verkoop onroerende goederen -123.117 352.959<br />

Overige bedrijfsopbrengsten 121.881 133.214<br />

Som der bedrijfsopbrengsten 35.394.753 34.858.558<br />

Bedrijfslasten<br />

Afschrijvingen op vaste activa 276.080 277.995<br />

Overige waardeverandering materiële vaste activa 5.938.034 -7.432.075<br />

Lonen en salarissen 2.752.157 2.514.345<br />

Sociale lasten 871.645 807.708<br />

Lasten onderhoud 6.606.275 8.837.082<br />

Overige bedrijfslasten 6.823.096 6.407.663<br />

Som der bedrijfslasten 23.267.287 11.412.718<br />

Exploitatieresultaat 12.127.466 23.445.840<br />

Rentebaten 483.564 552.540<br />

Rentelasten 6.216.915 6.029.214<br />

Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering 6.394.115 17.969.166<br />

Vennootschapsbelasting 7.197.997 -2.852.434<br />

Resultaat deelnemingen -13.000 -17.222<br />

Mutatie actuele waarde materiele vaste activa 11.205.314 27.815.232<br />

Jaarresultaat 24.784.426 42.914.742<br />

12.3 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening<br />

12.3.1 Algemene waarderingsgrondslagen<br />

<strong>De</strong> waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat berusten op de grondslag<br />

van verkrijgings- en vervaardigingsprijs of nominale waarde, tenzij hierna anders is vermeld.<br />

<strong>De</strong> materiële vaste activa in exploitatie worden gewaardeerd op actuele waarde. Het nemen van<br />

resultaat bij onderhanden projecten geschiedt volgens de percentage of completion methode.<br />

<strong>De</strong> baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.<br />

Bij het samenstellen van de balans en winst- en verliesrekening wordt een bestendige gedragslijn<br />

aangehouden.<br />

<strong>De</strong> jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen in Nederland aanvaardbare<br />

grondslagen voor financiële verslaglegging zoals hierna vermeld. Dit betekent dat de jaarrekening<br />

is opgesteld conform de richtlijnen van het BBSH en in overeenstemming met boek 2 titel 9 BW<br />

en de Richtlijnen voor de <strong>Jaarverslag</strong>geving, rekening houdend met de in de branche geldende<br />

richtlijnen voor de jaarverslaglegging.<br />

Voor de indeling en de presentatie van de in deze jaarrekening opgenomen gegevens is gekozen<br />

voor het model voor de balans en winst- en verliesrekening zoals genoemd in bijlage 1 van de<br />

RJ 645. <strong>De</strong> cijfers 2010 zijn indien nodig geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met de cijfers <strong>2011</strong><br />

mogelijk te maken.<br />

Onderstaand worden enkele algemene waarderingsgrondslagen nader toegelicht.<br />

Herziene richtlijn 645<br />

<strong>De</strong> herziene richtlijn voor de verslaggeving 645” Toegelaten instellingen volkshuisvesting” zal vanaf<br />

boekjaar 2012 worden toegepast.<br />

Geconsolideerde jaarrekening<br />

<strong>De</strong> cijfers opgenomen in deze jaarrekening betreffen de geconsolideerde cijfers van R.K. <strong>Woning</strong>bouwstichting<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> en de 100% deelneming (rechtstreeks dan wel middellijk) in:<br />

• <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Holding B.V., te Zoetermeer<br />

• <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Projecten B.V., te Zoetermeer<br />

Rendementswaarde (bedrijfswaarde) berekeningen<br />

<strong>De</strong> rendementswaarde (ook wel bedrijfswaarde genoemd) wordt gevormd door de contante waarde<br />

van het saldo van de kasstromen met de toekomstige inkomsten en uitgaven over de geschatte<br />

resterende economische levensduur van de investering. Bij de bepaling van de bedrijfswaarde<br />

wordt als toekomstige bestemming aan het einde van de exploitatieduur, tenzij anders bekend,<br />

uitgegaan van sloop en vervangende nieuwbouw in de vorm van huur- of koopwoningen.<br />

Het Winkelcentrum Palenstein is gewaardeerd op taxatiewaarde. Een recent rapport betreffende<br />

dit winkelcentrum geeft aan dat de onderhandse verkoopwaarde € 4 miljoen is.<br />

In <strong>2011</strong> is het Winkelcentrum afgewaardeerd met € 558.000.<br />

Bij de herontwikkeling van het betreffende gebied is het voornemen dat deze waarde wordt<br />

ingebracht in het plan voor de ontwikkeling van een nieuw Winkelcentrum.<br />

Restwaarde (grond)<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> rekent vanaf het verslagjaar 2009 met een (gemiddelde) restwaarde van € 5.000<br />

per woning. Hierbij wordt rekening gehouden met de (gemiddelde) restant looptijd van het hele<br />

bezit (ultimo <strong>2011</strong> is dit 20 jaar). Dit bedrag is vervolgens geïndexeerd vanaf 2012 met 2,0% per jaar<br />

en verdisconteerd tegen 5,25%.<br />

Met deze uitgangspunten is de restwaarde van de bestaande complexen (exclusief de twee te<br />

slopen complexen in Palenstein) vastgesteld op € 15,4 miljoen.<br />

Te verkopen woningen<br />

Bij woningen die bestemd zijn voor verkoop en waarvan verwacht wordt dat deze binnen drie jaar<br />

worden verkocht wordt bij de berekening van de bedrijfswaarde rekening gehouden met de<br />

verwachte verkoopopbrengst minus verkoopkosten. Vanuit bestaand bezit gaat het hier om<br />

52 woningen. Daadwerkelijk waren er aan het eind van dit verslagjaar 4 van deze woningen beschikbaar<br />

en aangemeld bij de makelaar voor verkoop.<br />

Bij het nog op te leveren complex 340 woningen <strong>De</strong> Elementen is er ten aanzien van de 44 vrije<br />

sector woningen ingeschat dat (op basis van de marktsituatie en omdat er ultimo <strong>2011</strong> geen enkele<br />

woning was verkocht) er geen woningen in de komende drie jaar worden verkocht. Voorgaand jaar<br />

was nog rekening gehouden met de verkoop van 10 woningen.<br />

58<br />

59


jaarrekening<br />

<strong>De</strong> bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie (bestaande complexen) is € 277 miljoen<br />

Kosten Werkorganisatie<br />

12.3.2 Balanswaardering<br />

BWS-subsidies<br />

(2010 € 266 miljoen). <strong>De</strong>ze bedragen zijn inclusief de rentabilteitswaardecorrectie ad € 9 miljoen en<br />

Voor de jaren 2012-2016 de (meerjaren) begroting Werkorganisatie en vanaf 2017 de gemiddelde<br />

Materiële vaste activa<br />

Waardering van de te vorderen BWS-subsidies vindt plaats door aan de contante waarde van de<br />

de restwaarde ad € 15 miljoen.<br />

kosten over de jaren 2012-2016. <strong>De</strong>ze kosten worden met uitzondering van de kosten Huismeesters<br />

Onroerende zaken in exploitatie<br />

subsidie bij aanvang van de exploitatie jaarlijks rente toe te rekenen tegen het subsidierendement<br />

Met de op complexniveau gehanteerde uitgangspunten kon daardoor in het verslagjaar een<br />

verdeeld voor een gelijk bedrag per woning.<br />

<strong>De</strong> grond en de woningen met de daarbij behorende installaties, garages en aanpassingen zijn<br />

onder aftrek van de jaarlijks te ontvangen bijdrage. <strong>De</strong> subsidierente wordt telkens tien jaar na<br />

bedrag worden bijgeboekt van circa € 11 miljoen op de bestaande complexen.<br />

gewaardeerd tegen bedrijfswaarde.<br />

aanvangsdatum herzien.<br />

<strong>De</strong> positieve bijboeking wordt voornamelijk veroorzaakt door de gecalculeerde beperking op de<br />

Belastingen/verzekeringen<br />

<strong>De</strong> eerste waardering van zaken die worden toegevoegd aan de onroerende zaken in exploitatie<br />

In 2010 is één BWS subsidie afgekocht. Van de BWS subsidie van het andere complex is de laatste<br />

stijging van de beheerskosten (op inflateniveau) en de extra huurverhoging van 2% in de komende<br />

Belastingen zijn gebaseerd op de werkelijke bedragen van <strong>2011</strong>.<br />

vindt plaats tegen kostprijs dan wel lagere bedrijfswaarde.<br />

termijn in <strong>2011</strong> ontvangen.<br />

5 jaar voor de woningen met huishoudinkomens boven de € 43.000.<br />

Voor wat betreft de verzekeringen geldt vanaf 2012 een tarief van € 19 per woning.<br />

Voor de bovenstaande kostencomponent Belastingen geldt een prijsstijging vanaf het jaar 2012 van<br />

Onroerende zaken in ontwikkeling<br />

Leningen u/g<br />

<strong>De</strong> 4 verkochte woningen leverden een verkoopopbrengst van € 0,5 miljoen op.<br />

2,0%. Voor de verzekeringscomponent geldt het stijgingspercentage van 2,0% vanaf het jaar 2013.<br />

Van de in ontwikkeling zijnde (nog op te leveren) nieuwbouwprojecten, waarbij reeds verplichtingen<br />

Bij de BNG is een lening U/G per 3 maart 2005 uitgezet ad € 6 miljoen met een looptijd van 10 jaar<br />

<strong>De</strong>ze percentages zijn gebaseerd op de veronderstelde inflatie in de genoemde jaren.<br />

zijn aangegaan, worden rendementswaarde (bedrijfswaarde) berekeningen gemaakt met dezelfde<br />

tegen een rentepercentage van 3,8%. <strong>De</strong>ze lening dient vooralsnog als onderpand voor een debet<br />

Van alle complexen zijn rendementswaardeberekeningen gemaakt met de volgende uitgangs-<br />

<strong>De</strong> kosten bijzondere projectsteun (Vogelaarheffing) worden niet meer meegenomen.<br />

uitgangspunten en parameters als bij de bepaling van de bedrijfswaarde van de activa in exploita-<br />

faciliteit bij de BNG.<br />

punten:<br />

tie.<br />

Hiertegenover staat een lening van de BNG onder dezelfde condities.<br />

Huren<br />

Onderhoud<br />

In de berekening van de in de balans en het resultaat verwerkte rendementswaarden is uitgegaan<br />

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie<br />

Vlottende activa<br />

Conform jaarbegroting Onderhoud en Beheer 2012 en meerjarenbegroting Onderhoud 2013-2032.<br />

van een huurverhoging in het jaar 2012 voor alle complexen van 2,25% en vanaf het jaar 2013 is dit<br />

<strong>De</strong>ze activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen, bepaald op<br />

Onderhanden Projecten<br />

Vanaf het jaar 2033 aangevuld met de cijfers in de rapportage theoretische levensduur.<br />

2,0%. Daarnaast is er vanuit gegaan dat voor huurders waarvan het inkomen hoger is dan € 43.000<br />

basis van de verwachte economische levensduur.<br />

Dit betreft het verkoopdeel (school en sportvoorzieningen) van het project Castellum Palensteyn<br />

er vanaf 1 juli 2012 een extra verhoging is voor de komende 5 jaar van 2%. Er wordt vanuit gegaan<br />

<strong>De</strong> afschrijvingen zijn berekend volgens het annuïtaire systeem.<br />

dat in 2010 verkocht is aan de gemeente Zoetermeer. Het positieve resultaat van circa € 0,4 is in<br />

<strong>De</strong> gehanteerde bedragen zijn ontleend aan de vastgestelde meerjarenonderhouds-begroting,<br />

dat het gaat om 20% van de huurders.<br />

2010 als winst meegenomen. In <strong>2011</strong> moest er door nagekomen meerwerk nog een verlies worden<br />

waarbij de geplande activiteiten van de laatste onderhoudscyclus geëlimineerd zijn voor zover de<br />

<strong>De</strong>ze percentages zijn gebaseerd op de veronderstelde inflatie in het voorafgaande jaar.<br />

Financiële vaste activa<br />

afgeboekt van € 0,1 miljoen.<br />

restant levensduur gerekend vanaf de plandatum minder dan een halve onderhoudscyclus is.<br />

<strong>De</strong>elnemingen<br />

Indien (groot-)onderhoud aangemerkt kan worden als levensduurverlenging wordt dit meegeno-<br />

Alle bovenstaande componenten zijn contant gemaakt tegen 5,25%.<br />

<strong>De</strong>elnemingen zijn gewaardeerd op het evenredig deel van de netto vermogenswaarde.<br />

Vorderingen<br />

men in de rendementswaardeberekeningen.<br />

In het kader van de (gedeeltelijke) overdracht van de diverse locaties standplaatsen / woonwagens<br />

<strong>De</strong> vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Bij de vordering op de post<br />

Looptijd complexen<br />

te Zoetermeer (thans totaal 35 standplaatsen en 3 huurwoonwagens) naar de plaatselijk werkzame<br />

Ex-huurders is een bedrag van € 163.000 als voorziening voor oninbaar opgenomen. Dit is<br />

Bij het curatief onderhoud is, naar aanleiding van interne analyses, rekening gehouden met een<br />

Bij drie laagbouwcomplexen is de levensduur met één jaar verlengd. <strong>De</strong> minimale looptijd van de<br />

corporaties is op 19 juni 2000 de Stichting Woonwagenzaken Zoetermeer opgericht, met de plaat-<br />

gebaseerd op basis van afboekingen in het verleden en het saldo einde boekjaar en is berekend<br />

jaarlijkse absolute stijging door toename van de gemiddelde ouderdom van het bezit.<br />

complexen is 10 jaar. Voor het overige is uitgegaan van 50 jaar ( HAT-complexen 40-jaar).<br />

selijke corporaties als deelnemers.<br />

op basis van 0,5% van de jaarhuur.<br />

Voor de oude complexen is een bedrag aan curatief onderhoud becijferd van € 637 per woning,<br />

Bij twee complexen (0200/0210) in de wijk Palenstein is (vanaf 2004) rekening gehouden met een<br />

Het verlies van <strong>2011</strong> ad € 46.000, waarvan voor rekening van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> 2/7e deel, zijnde<br />

voor de nieuwere complexen € 493 en voor de nog te realiseren complexen een bedrag van € 380<br />

(voortijdige) sloop in de jaren 2015/2018 (2010: 2015/2017).<br />

€ 13.000, is in mindering gebracht op de waarde van de deelneming.<br />

Liquide middelen<br />

per woning.<br />

In <strong>2011</strong> is voor een totaal bedrag van € 56.000 afgestort door de deelnemers, waarbij het aandeel<br />

<strong>De</strong> bank- en kassaldi worden hier opgenomen. <strong>De</strong> op korte termijn uitgezette bedragen zijn vrij<br />

van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> € 16.000 bedroeg.<br />

opneembaar. Ultimo <strong>2011</strong> staat er een bedrag van totaal € 7,1 miljoen op bedrijfsspaar-rekeningen<br />

bij de Rabobank.<br />

Het beheer en de administratie zijn uitbesteed aan een daarin gespecialiseerd bedrijf.<br />

60<br />

61


jaarrekening<br />

Voorzieningen<br />

Leningen/Langlopende schulden<br />

Overige bedrijfskosten<br />

In deze jaren zal geen dotatie aan de voorziening (groot)onderhoud plaatsvinden. Daar vanaf 2012<br />

Voorziening nieuwbouw<br />

Alle bestaande leningen zijn Fixe leningen en worden (dus) ineens afgelost.<br />

Dit betreft de overige kosten werkorganisatie; belastingen, verzekeringen en contributie landelijke<br />

het vormen van een HBR door woningcorporaties bij wet is uitgesloten zal vanaf 2012 gestart<br />

Voor het gedeelte van de berekende onrendabele investering per nieuwbouwcomplex dat de<br />

ultimo het boekjaar gemaakte kosten te boven gaat wordt een voorziening gevormd.<br />

12.3.3 Resultaatbepaling<br />

branchevereniging, kosten overige goederen, levering en diensten en overige (normale) lasten.<br />

<strong>De</strong> overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.<br />

worden met het vormen van de voorziening (groot)onderhoud.<br />

<strong>De</strong>ze voorziening ultimo <strong>2011</strong> betreft alleen het project 158 woningen Waterzicht ad<br />

Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.<br />

Toerekening kosten aan projecten<br />

€ 3,2 miljoen.<br />

Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden opgenomen in het<br />

Renteresultaat<br />

Aan de onderhanden projecten worden fiscaal rente en kosten toegerekend. <strong>De</strong> toerekening<br />

Bij de bepaling van de voorziening onrendabele investeringen worden dezelfde parameters en<br />

jaar waarin zij voorzienbaar zijn.<br />

Het renteresultaat omvat het verschil tussen de betaalde en ontvangen rente.<br />

betreft rente (bedrijfsfinanciering) op basis van het geïnvesteerd bedrag en de personeelskosten<br />

uitgangspunten gehanteerd als bij de bepaling van de bedrijfswaarde van de activa in exploitatie,<br />

inclusief overhead van de afdeling vastgoedontwikkeling.<br />

uitgezonderd de toerekening van een rentabiliteitswaardecorrectie. <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> stelt zich op<br />

Bedrijfsopbrengsten<br />

Belastingen<br />

het standpunt dat door de gehanteerde bedrijfsfinanciering een toerekening van de rentabiliteits-<br />

BWS-subsidies<br />

Belastingplicht<br />

Buitengewone baten en lasten<br />

waardecorrectie naar een individueel project niet goed mogelijk is.<br />

Ultimo 2007 is de contante waarde van de restant vordering opgenomen op de balans en volledig<br />

Met ingang van 1 januari 2008 zijn woningcorporaties integraal belastingplichtig voor de Vennoot-<br />

Onder buitengewone baten en lasten worden de posten opgenomen die niet uit normale bedrijfs-<br />

ten gunste van het resultaat gebracht. <strong>De</strong> ontvangen bedragen worden van deze vordering<br />

schapsbelasting. Dit wil zeggen dat over de resultaten uit alle activiteiten belasting verschuldigd is,<br />

activiteiten voortkomen en dus niet in het resultaat uit gewone bedrijfsvoering worden verantwoord.<br />

Voorziening latente belasting<br />

Voor het verschil tussen de waardering op de fiscale balans (fiscale boekwaarde) en de commerciële<br />

balans (commerciële boekwaarde) is een belastinglatentie gevormd.<br />

afgeboekt waarna rentetoevoeging plaatsvindt over het resterende bedrag.<br />

In <strong>2011</strong> zijn deze subsidies volledig afgewikkeld.<br />

volgens de thans in de wet opgenomen uitgangspunten.<br />

Herbestedingsreserve<br />

12.3.4 Grondslagen voor het opstellen van het<br />

kasstroomoverzicht<br />

<strong>De</strong> actieve belastinglatentie (betreffende de waardering van de leningen) is gevormd tot een<br />

Verkoop onroerende goederen<br />

Bij het indienen van de aangiften over de jaren 2008 t/m <strong>2011</strong> is/wordt een herbestedingsreserve<br />

Het kasstroomoverzicht is opgesteld in overeenstemming met de indirecte methode zoals<br />

bedrag van € 0,6 miljoen daar het waarschijnlijk is dat er in de toekomst fiscale winst beschikbaar<br />

<strong>De</strong> verkoopwinsten van de verkochte woningen (complex 215 Laveibos, 307 Hoevenbos en<br />

(HBR) geclaimd. Tot en met het jaar 2010 was het effect hiervan op de verlaging van de vennoot-<br />

opgenomen in RJ 360.<br />

zal zijn voor verrekening.<br />

135 Jagersbos) worden in het desbetreffende boekjaar hier opgenomen, na aftrek van de gemaakte<br />

schapsbelasting voorzichtigheidshalve niet verwerkt in de jaarrekening daar de belastingdienst<br />

<strong>De</strong> passieve latentie die was gevormd in verband met een fiscale voorziening (groot)onderhoud is<br />

verkoopkosten en huurderving door leegstand. Totaal zijn in <strong>2011</strong> 4 woningen verkocht. Na aftrek<br />

voornemens was deze claim niet te honoreren. Gezien de recent positieve uitspraken van de Hoge<br />

volledig vrijgevallen (voordelig € 2,2 miljoen). Dit wordt nader toegelicht bij de belastingen.<br />

van de verkoopkosten en de boekwaarde, berekend op basis van de bedrijfswaarde, waarbij al<br />

Raad dat woningcorporaties als ANBI ondernemingen kwalificeren is de acceptatie door de belas-<br />

rekening is gehouden met de verwachte verkoopopbrengst, is het totaal resultaat uitgekomen op<br />

tingdienst van het vormen van een HBR voldoende zeker. In <strong>2011</strong> is daarom de belastingdruk op<br />

Pensioenvoorzieningen<br />

€ 28.609 negatief.<br />

nihil gesteld. Tevens is de over de jaren 2008 t/m 2010 gepresenteerde belastingdruk gecorrigeerd<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling getroffen.<br />

naar nihil en in <strong>2011</strong> opgenomen als correctie onder de post vennootschapsbelasting.<br />

Dit is een zogenaamde salaris-/diensttijdregeling (toegezegd pensioen/DB-regeling). <strong>De</strong>ze<br />

Bedrijfslasten<br />

pensioenregeling is ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds <strong>Woning</strong>corporaties (SPW) en<br />

Afschrijvingen<br />

Voorziening (groot) onderhoud<br />

wordt in de jaarrekening verwerkt als toegezegde-bijdrageregeling. In het geval van een tekort bij<br />

<strong>De</strong> afschrijvingen op materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie worden gebaseerd op<br />

In de aangiften VPB vanaf het jaar 2008 is een fiscale voorziening (groot)onderhoud gevormd.<br />

SPW heeft <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen, anders<br />

verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de annuïtaïre methode op<br />

Hierover heeft begin 2010 vooroverleg plaatsgevonden met de belastingdienst. <strong>De</strong> belastingdienst<br />

dan hogere toekomstige premies.<br />

basis van de geschatte economische levensduur.<br />

heeft de systematiek waarop de voorziening wordt gevormd en de wijze waarop de vrijval wordt<br />

<strong>De</strong> risico’s van prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk<br />

berekend goedgekeurd. Een bevestiging hiervan is ontvangen begin december 2010.<br />

leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds.<br />

Overige waardeverandering materiële vaste activa<br />

Om over de jaren 2008 tot en met <strong>2011</strong> optimaal gebruik te kunnen maken van de HBR zullen de<br />

Dit betreft de bij(af) boeking van nieuwe complexen op basis van een lagere bedrijfswaarde die<br />

ingediende/in te dienen aangiften over deze jaren worden aangepast.<br />

<strong>De</strong>ze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.<br />

voortvloeit uit de gemaakte rendementswaardeberekening versus de kostprijs (de zogenaamde<br />

onrendabele top).<br />

62<br />

63


jaarrekening<br />

12.4 Specificatie toelichting op de geconsolideerde balans<br />

ACTIVA<br />

VASTE ACTIVA<br />

01. Materiële vaste activa<br />

a. Recapitulatie 31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

1. Onroerende en roerende zaken in exploitatie 276.923.494 266.167.356<br />

2. Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling 6.308.184 0<br />

3. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.607.048 1.708.497<br />

Totaal materiële vaste activa 284.838.726 267.875.853<br />

b. Totaal overzicht Materiële vaste activa <strong>Woning</strong>en en Woongebouwen<br />

<strong>Woning</strong>en en<br />

Woongebouwen in<br />

ontwikkeling<br />

Onroerende zaken<br />

niet zijnde woningen<br />

Overige zaken<br />

Onroerende en roerende<br />

zaken t.d.v. de<br />

exploitatie<br />

Stand per 1 januari 297.219.283 13.173.731 6.271.736 152.844 3.099.420<br />

Cumulatieve (af)waarderingen -47.286.711 -13.173.731 2.007.947 -62.742 -1.390.923<br />

Rentabiliteitswaardecorrectie t/m 2010 7.865.000<br />

Bedrijfswaarde 257.797.572 0 8.279.683 90.102 1.708.497<br />

Mutaties in boekjaar<br />

Investeringen 139.347 38.240.573 39.270 189.061<br />

Mutatie Commerciele ruimten Brede School 19.892<br />

Mutatie 111-woningen Brede school -121.695<br />

Overboeking cumulatieve afwaarderingen<br />

Verkochte woningen -512.160<br />

Volledig afgeschreven -149.572<br />

<strong>De</strong>sinvesteringen -150.159<br />

Afschrijvingen -13.830 -262.250<br />

Correcties (op cumulatieve afschrijvingen) 0 271.471<br />

Saldering kosten met voorziening -31.932.389<br />

Mutatie rendementswaarde 10.462.676 -577.362<br />

9.968.168 6.308.184 -557.470 25.440 -101.449<br />

b. Totaal overzicht Materiële vaste activa <strong>Woning</strong>en en Woongebouwen<br />

<strong>Woning</strong>en en<br />

Woongebouwen in<br />

ontwikkeling<br />

Onroerende zaken<br />

niet zijnde woningen<br />

Overige zaken<br />

Onroerende en roerende<br />

zaken t.d.v. de<br />

exploitatie<br />

Stand per 31 december<br />

Totaal investeringen 296.724.775 51.414.304 6.291.628 192.114 2.988.750<br />

Cumulatieve (af)waarderingen -36.824.035 -45.106.120 1.430.585 -76.572 -1.381.702<br />

Rentabiliteitswaardecorrectie t/m <strong>2011</strong> 9.185.000<br />

269.085.740 6.308.184 7.722.213 115.542 1.607.048<br />

<strong>De</strong> gerealiseerde aktiva zijn volledig verzekerd tegen brandschade en verzekerd tegen stormschade met een eigen risico bij storm van € 250 per woonhuis, een maximum van € 500 per aangebouwd blok<br />

woningen of flatgebouw en een maximum van € 25.000 per stormgebeurtenis.<br />

<strong>De</strong> verzekerde waarde wordt jaarlijks middels een index-clausule aangepast. Het winkelcentrum Palenstein is verzekerd voor de herbouwwaarde van € 2.807.000.<br />

Het kantoorpand is verzekerd voor een waarde van € 2.785.000 gebaseerd op het taxatierapport januari <strong>2011</strong>.<br />

<strong>De</strong> jaarlijkse index is hierop van toepassing.<br />

<strong>De</strong> bedrijfsinventaris c.a. is verzekerd voor een waarde van € 1.200.000 gebaseerd op het taxatierapport van januari <strong>2011</strong>.<br />

<strong>De</strong> jaarlijkse index is hierop van toepassing.<br />

c. Component aantal jaren<br />

Warmte-meters 10<br />

Meubilair c.a. 10<br />

Gereedschappen/bedrijfsauto’s<br />

5<br />

Computer/programmatuur 5<br />

c.a.<br />

Bedrijfspand 45<br />

d. Zekerheden<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> heeft voor alle leningen die via Gemeentegarantie ge(her) financieerd zijn een hypothecaire volmacht aan de Gemeente Zoetermeer verstrekt. Alleen bij het complex 3090 ten bedrage<br />

van € 3,676 miljoen is een recht van hypotheek verstrekt aan de Gemeente Zoetermeer.<br />

Drie leningen (totaal € 24 miljoen) zijn geborgd door het WSW.<br />

Voor de financiering van het project 340 woningen Oosterheem is er een maximale gemeente-garantie afgegeven door de gemeente Zoetermeer van € 77,5 miljoen, hiervan is in juni 2009 € 62,5 miljoen<br />

aangetrokken, met stortingsdata vanaf juni 2010.<br />

64<br />

65


jaarrekening<br />

e. Aktuele waarde<br />

Vanaf het jaar 2007 wordt op basis van de actuele waarde(=bedrijfswaarde) gewaardeerd. <strong>De</strong> mutatie in de bedrijfswaarde ten opzichte van het vorig boekjaar wordt verantwoord in de<br />

winst- en verliesrekening onder de post mutatie actuele waarde materiele vaste activa. <strong>De</strong> totale mutatie in de bedrijfswaarde <strong>2011</strong> ten opzichte van 2010 laat zich als volgt verklaren:<br />

(a) Autonome ontwikkeling<br />

(d) Niveauwijzigingen<br />

Vrijval Kasstromen -16.214 Huren 694<br />

Effect een jaar opschuiven 12.980 Onderhoudsuitgaven (curatief en planmatig), inclusief Camee 49<br />

Mutatie jaarresultaat -3.234 Overige exploitatieuitgaven -600<br />

Restwaarde complexen -245<br />

(b) Voorraadmutaties<br />

Overig niet gespecificeerd -12<br />

Verkoop -119<br />

-114<br />

Afname voorraad te verkopen woningen -629<br />

Overige projecten -134 Subtotaal 9.436<br />

Warmtemeters c.a. 39<br />

-843 (e) Rentabiliteitswaardecorrecties<br />

Autonome ontwikkelingen -858<br />

(c) Gevolgen van aanpassingen van beleidsparameters en uitgangspunten<br />

Wijzigingen in leningen (conversies)/Roll-over leningen/verschil 2010-<strong>2011</strong> -342<br />

In de huurcomponent (hogere percentages: 0,4% extra de eerste 5 jaar) 10.765 Nieuwe leningen 2.520<br />

Afboeking Winkelcentrum Palenstein -558 Mutatie Rentabiliteitswaardecorrectie 1.320<br />

Inflatie/lastendaling 2.680<br />

Levensduur (vier complexen langere restant looptijd) 740 Totaal generaal mutatie in de bedrijfswaarde <strong>2011</strong> 10.756<br />

13.627<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

02. Financiele vaste activa<br />

a. <strong>De</strong>elneming Stichting Woonwagen Zoetermeer 24.022 21.022<br />

b. Te vorderen BWS subsidies 0 4.028<br />

c. Leningen U/G 6.000.000 6.000.000<br />

d. Latente Belastingverplichting 558.113 648.745<br />

6.582.135 6.673.795<br />

a. <strong>De</strong>elneming Stichting Woonwagen Zoetermeer<br />

Stand begin boekjaar 21.022 13.244<br />

Aanvulling lening 16.000 25.000<br />

Resultaat boekjaar 1 -13.000 -17.222<br />

Stand ultimo boekjaar 24.022 21.022<br />

b. Te vorderen BWS subsidies<br />

Complex 3161 (afgekocht, ontvangen per 04-01-<strong>2011</strong>) 0 0<br />

Complex 3220 0 4.028<br />

0 4.028<br />

c. Leningen U/G<br />

BNG 3,8% per 3 maart 2005 t/m 3 juni 2015 2 6.000.000 6.000.000<br />

Subtotaal overige 6.000.000 6.000.000<br />

N.B. Een indicatie van de verkoopwaarde van de onroerende en roerende zaken in exploitatie is<br />

€ 934 miljoen. Dit bedrag is getaxeerd op de waarde volgens de onroerende zaakbelasting met<br />

peildatum 01-01-<strong>2011</strong>.<br />

d. Latente Belastingverplichting<br />

Stand begin boekjaar 648.745 736.311<br />

Mutatie boekjaar -90.632 -87.566<br />

558.113 648.745<br />

Totaal vaste activa 6.582.135 6.673.795<br />

66<br />

1<br />

Op basis 2/7 conform prognose <strong>2011</strong>, deelnemers zijn de drie plaatselijke corporaties<br />

2<br />

Hiertegenover staat een lening O/G BNG onder dezelfde condities<br />

67


jaarrekening<br />

VLOTTENDE ACTIVA<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

03. Onderhanden projecten<br />

a. Brede School<br />

Investeringen t/m voorgaand boekjaar 10.100.841 5.075.359<br />

Investeringen boekjaar 109.926 5.025.482<br />

Totaal investering 10.210.767 10.100.841<br />

Verkooptermijnen t/m voorgaand boekjaar -10.468.168 -2.500.000<br />

Verkooptermijnen boekjaar -15.418 -7.968.168<br />

Totaal opbrengst -10.483.586 -10.468.168<br />

Resultaat t/m voorgaand boekjaar 367.327<br />

Resultaat boekjaar -94.508 367.327<br />

Naar Winst en verliesrekening 94.508 -367.327<br />

Totaal onderhanden werken 0 0<br />

04. Vorderingen<br />

a. Huurders 336.383 391.410<br />

b. Vennootschapsbelasting 2.856.500 0<br />

c. Gemeente 35.316 15.830<br />

d. Overige vorderingen 469.462 537.645<br />

e. Overlopende activa 3.204.910 3.414.200<br />

Totaal 6.902.571 4.359.085<br />

a. Huurders<br />

<strong>De</strong> huurachterstand ultimo boekjaar kan als volgt worden gespecificeerd:<br />

Achterstand in (omvang) maanden huur<br />

Aantal huurders<br />

<strong>2011</strong> 2010 31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

6 en meer 11 14 38.734 51.706<br />

circa 5 6 6 16.005 14.335<br />

circa 4 10 15 22.967 30.719<br />

circa 3 13 18 22.238 26.768<br />

circa 2 129 101 114.129 90.363<br />

circa 1 244 225 86.403 74.623<br />

betalingsregelingen/diversen 133 226 35.907 102.896<br />

546 605 336.383 391.410<br />

<strong>De</strong> huurachterstand per ultimo boekjaar bedraagt 0,94% van de jaarhuur en vergoedingen over <strong>2011</strong>; per 31-12-2010 was dit 1,14 %.<br />

Voor een totaalbedrag ter grootte van € 136.985 zijn 101 vorderingen in handen van de deurwaarder gesteld (2010 € 158.149 m.b.t. 116 huurders).<br />

Aan 106 vorderingen ter grootte van € 33.897 wordt bijzondere aandacht besteed (2010 € 100.493 m.b.t. 191 huurders).<br />

<strong>De</strong> overige vorderingen betreffen in hoofdzaak 1- en 2-maandsgevallen.<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

b. Vennootschapsbelasting<br />

Aangifte 2010 1.391.500 0<br />

Aangifte <strong>2011</strong> 1.465.000 0<br />

2.856.500 0<br />

c. Gemeente<br />

Miva bijdragen 12.388 3.855<br />

Huurderving Miva 9.786 11.975<br />

Overig 13.142 0<br />

35.316 15.830<br />

68 69


jaarrekening<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

d. Overige<br />

Ex-huurders 1 321.983 350.567<br />

Voorziening ex-huurders -163.000 -155.000<br />

158.983 195.567<br />

Rekening-courant deurwaarder 170.357 178.393<br />

<strong>De</strong>biteuren VvE ‘s 122.893 142.139<br />

Diverse debiteuren 17.229 21.545<br />

469.462 537.645<br />

e. Overlopende activa<br />

Te ontvangen rente op U/G lening BNG 132.427 132.427<br />

Rente spaarrekeningen 122.915 98.413<br />

VvE’s reserves ultimo jaar (aandeel DGW) 2.006.918 1.477.918<br />

Afkoop BWS subsidie 0 174.300<br />

BTW Pro-rata regeling aanvullend (2007 t/m 2009), inclusief rente 0 220.242<br />

Subsidies 111- woningen Brede School 332.148 628.047<br />

Voorbereidingskosten Herontwikkeling Palenstein 523.330 347.492<br />

Voorbereidingskosten Oosterheem 6.545 184.607<br />

Voorbereidingskosten 3-B Wonen (60 woningen) 12.965 0<br />

Voorbereidingskosten Blijf van mijn lijf huis (stichting Wende) 0 27.168<br />

Voorbereidingskosten Italiëlaan 0 26.180<br />

Voorbereidingskosten diverse projecten 7.943 6.812<br />

Diversen 59.719 90.594<br />

3.204.910 3.414.200<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

05. Liquide middelen<br />

BNG <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> -2.017.923 -2.915.824<br />

BNG <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Holding BV 44.903 28.499<br />

BNG <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Projecten BV 383.362 199.096<br />

Kas 6.672 6.639<br />

Postbank (opgeheven per 17-10-<strong>2011</strong>) 0 5.185<br />

Rabo 51 380<br />

Rabo, Bedrijfstelerekening 11.330 11.330<br />

Rabo, Bedrijfsplusrekening 10 0<br />

Rabo, Bedrijfsdepositorekening 0 2.500.000<br />

Rabo, Bonusrekening 143.000 4.643.000<br />

Rabo, Spaarvrij 7.000.000 0<br />

Kruisposten -829 7.289<br />

5.570.576 4.485.594<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> heeft een permanente kredietfaciliteit bij de BNG van € 6 miljoen, t.b.v. tijdelijke liquiditeitstekorten.<br />

In <strong>2011</strong> is van deze kredietfaciliteit veelvuldig gebruik gemaakt.<br />

1<br />

Hiervan is € 284.474 (2010: € 271.000) in handen van de deurwaarder.<br />

70 71


jaarrekening<br />

passiva<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

06. Eigen vermogen<br />

Overige reserves<br />

a. Algemene bedrijfsreserve 119.674.668 94.890.242<br />

119.674.668 94.890.242<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

07. Voorzieningen<br />

a. Totaal nieuwbouw 3.203.484 29.197.839<br />

b. Belasting latentie 0 2.155.052<br />

3.203.484 31.352.891<br />

a. Algemene bedrijfsreserve<br />

Saldo begin boekjaar 94.890.242 51.975.500<br />

Resultaat 24.784.426 42.914.742<br />

Saldo einde boekjaar 119.674.668 94.890.242<br />

Toelichting Algemene bedrijfsreserve<br />

Saldo begin boekjaar <strong>2011</strong> 94.890.242<br />

Resultaat exploitatie woningen c.a. 30.616.032<br />

Renteresultaat -5.628.148<br />

Resultaat exploitatie goederen, leveringen en diensten 3.531<br />

Netto kosten Werkorganisatie exclusief toerekeningsrente -5.929.874<br />

Lasten onderhoud -6.606.275<br />

Overige baten (verkoop onroerende goederen) -123.117<br />

Resultaat SWZ -13.000<br />

Waardeverandering materiële vaste activa (bestaande complexen) 11.205.314<br />

Nieuwbouwcomplexen mutatie waardering -5.938.034<br />

Vennootschapsbelasting 2008 t/m <strong>2011</strong><br />

7.197.997<br />

Vrijval Belastinglatentie i.v.m voorziening onderhoud (resultaat boekjaar)<br />

24.784.426<br />

Algemene bedrijfsreserve ultima boekjaar 119.674.668<br />

a. Nieuwbouw<br />

Stand begin boekjaar 111 woningen Castellum Palensteyn 0 14.822.837<br />

Saldering met geboekte kosten t/m voorgaand boekjaar 0 -10.147.861<br />

Saldering met geboekte kosten huidig boekjaar 0 -4.674.976<br />

Stand einde boekjaar voorziening 0 0<br />

Voorziening 158 Waterzicht 9.853.874<br />

Saldering met geboekte kosten huidig boekjaar -6.650.390<br />

Stand einde boekjaar voorziening 3.203.484 0<br />

Voorziening 340 woningen <strong>De</strong> Elementen 42.371.570 49.803.645<br />

Mutatie voorziening boekjaar -3.915.840 -7.432.075<br />

38.455.730 42.371.570<br />

Saldering met geboekte kosten t/m voorgaand boekjaar -13.173.731 -3.192.771<br />

Saldering met geboekte kosten huidig boekjaar -25.281.999 -9.980.960<br />

Stand einde boekjaar voorziening 0 29.197.839<br />

b. Belastinglatentie (i.v.m voorziening onderhoud)<br />

Stand begin boekjaar 2.155.052 1.501.288<br />

Vrijval 2008 t/m 2010 -2.155.052 653.764<br />

72 73


jaarrekening<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

0 2.155.052<br />

08. Langlopende schulden<br />

a. Leningen kredietinstellingen 168.153.854 143.353.854<br />

b. Waarborgsommen 1.954.492 1.933.612<br />

170.108.346 145.287.466<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

b. Waarborgsommen<br />

Stand begin boekjaar 1.933.612 1.887.177<br />

Mutaties in boekjaar 2.117 23.455<br />

Rentebijschrijving ultimo jaar 18.763 22.980<br />

1.954.492 1.933.612<br />

a. Leningen kredietinstellingen<br />

Stand per 1 januari 143.353.854<br />

Mutaties in het boekjaar<br />

(Extra) aflossingen -12.480.000<br />

Nieuwe leningen (herfinancieringen) 12.480.000<br />

Opgenomen leningen ten behoeve van de 340 woningen <strong>De</strong> Elementen 24.800.000<br />

24.800.000<br />

Stand per 1 januari 143.353.854<br />

Totaal aflossingen -12.480.000<br />

Nieuwe leningen 37.280.000<br />

Stand per 31 december 168.153.854<br />

Looptijd langer dan 5 jaar 68.180.779<br />

Specificatie per geldgever<br />

B.N.G. 95% 160.353.854 136.853.854<br />

Nederlandsche Waterschapsbank 5% 7.800.000 6.500.000<br />

100% 168.153.854 143.353.854<br />

Waarborgsommen worden geheven bij de verhuur van woningen, bedrijfsruimten en bij niet aan de woningen gekoppelde verhuur van garages.<br />

Jaarlijks wordt rente bijgeschreven gelijk aan het tarief voor een belegging van 1 jaar, welke voor <strong>2011</strong> is vastgesteld op 1,5%.<br />

<strong>De</strong> waarborgsom is gemaximeerd op € 310,-<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

09. Kortlopende schulden<br />

a. Leveranciers (inclusief nieuwbouw) 5.945.261 3.058.681<br />

b. Belastingen en premies sociale verzekeringen 117.301 3.731.144<br />

c. Overlopende passiva 4.844.948 5.073.903<br />

10.907.510 11.863.728<br />

a. Leveranciers (inclusief nieuwbouw)<br />

Onderhoud/groot-onderhoud 1.207.783 1.561.927<br />

Servicekosten, vnl. Eneco gas oktober/november/december 285.275 395.797<br />

1.493.058 1.957.724<br />

Werkorganisatie 219.603 246.710<br />

Subtotaal crediteuren 1.712.661 2.204.433<br />

Nieuwbouwcrediteuren 4.232.600 854.248<br />

Totaal Leveranciers 5.945.261 3.058.681<br />

<strong>De</strong> gemiddelde rentevoet van de uitstaande leningen bedraagt 4,0 % (2010: 4,4%).<br />

<strong>De</strong> gemiddelde looptijd van de leningen is 6,9 jaar.<br />

<strong>De</strong> leningen overheid en kredietinstellingen worden ineens afgelost (Fixe leningen).<br />

Op 1 juli <strong>2011</strong> is een lening geherfinancierd van € 12,480 miljoen, tegen 4,055% met een looptijd van 10 jaar.<br />

Vanaf 4 juni 2010 worden er een aantal leningsdelen van de lening 340 woningen <strong>De</strong> Elementen opgenomen. <strong>De</strong>ze lening is in 5 delen geknipt, met verschillende ingangsdata en kunnen variabel worden<br />

opgenomen. Eind <strong>2011</strong> is variabel, met hoofdsom € 39 miljoen, opgenomen € 7,8 miljoen en de eerste twee delen ad € 23,5 miljoen zijn (vast) geherfinancieerd in <strong>2011</strong>, totaal is dus € 31,3 miljoen<br />

opgenomen.<br />

74 75


jaarrekening<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

b. Belastingen en premies sociale verzekeringen<br />

Loonheffing 103.696 96.821<br />

Vennootschapsbelasting 2008 0 1.422.412<br />

Vennootschapsbelasting 2009 0 258.018<br />

Vennootschapsbelasting 2010 0 466.147<br />

Aangifte B.T.W. 4e kwartaal 12.078 1.487.746<br />

Af te dragen sociale lasten/vut-premies c.a. 1.527 0<br />

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 117.301 3.731.144<br />

c. Overlopende passiva<br />

Rentelasten Fixe-leningen 3.154.735 2.992.950<br />

Kort-geld leningen 14.939 9.379<br />

subtotaal rente A 3.169.674 3.002.329<br />

Te verrekenen saldo leveringen en diensten B 285.176 245.802<br />

Vakantietegoed ultimo jaar C 173.382 155.798<br />

Egalisatiefondsen<br />

Glaskosten<br />

Stand per begin boekjaar 10.406 16.316<br />

Kosten -64.149 -71.465<br />

Stortingen 74.431 65.555<br />

20.688 10.406<br />

Goten schoonmaken<br />

Stand per begin boekjaar 7.298 39.282<br />

Kosten -15.375 -57.619<br />

Stortingen 25.545 25.635<br />

17.468 7.298<br />

Totaal egalisatiefondsen D 38.156 17.704<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

Te ontvangen fakturen: 30.872 23.366<br />

Nieuwbouwcomplexen Brede School (2010:Brede School c.a./39 3-B woningen)<br />

112.605 672.542<br />

Vooruitontvangen posten :<br />

Huren 342.046 340.057<br />

Waarborgsommen e.d. 340 <strong>De</strong> Elementen 87.030 0<br />

Huurtoeslagen 158.904 157.507<br />

Bijdrage huurgewenning Palenstein 428.334 428.334<br />

Diversen 18.769 30.465<br />

E 1.178.560 1.652.271<br />

Totaal overlopende passiva A t/m E 4.844.948 5.073.903<br />

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen<br />

Te betalen Belastingen<br />

RK <strong>Woning</strong>bouwstichting <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> te Zoetermeer, <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Holding BV en <strong>De</strong><br />

<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> <strong>Woning</strong> Projecten BV vormen met ingang van 1 januari 2008 een Fiscale eenheid<br />

voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting.<br />

Dit betekent dat iedere eenheid verantwoordelijk is voor het geheel van de Belastingschulden van<br />

de fiscale eenheden indien één van de drie eenheden hieraan niet kan voldoen.<br />

Voorziening Jubileumuitkering/Loopbaanbudget<br />

Voor een jubileumuitkering of loopbaanbudget is geen voorziening gevormd, omdat de omvang<br />

van deze verplichting door onzekere schattingen niet betrouwbaar kan worden bepaald. Daarnaast<br />

zal deze voorziening beperkt van omvang zijn.<br />

Pensioenvoorzieningen<br />

<strong>De</strong> risico’s die vanwege de bedrijfstakpensioenregeling nog bij de organisatie berusten (met name<br />

de prijsindexatie en het beleggingsrendement op het fondsvermogen) komen niet tot uitdrukking<br />

in een in de balans opgenomen voorziening.<br />

Aangegane verplichtingen<br />

Ultimo boekjaar is sprake van een (restant) verplichting ad € 50.214.000 inzake nieuwbouwprojecten<br />

waarvan opdrachten met derden zijn aangegaan en die nog niet geheel of gedeeltelijk zijn afgewikkeld.<br />

Het bedrag aan aangegane verplichtingen heeft betrekking op:<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

158 woningen Waterzicht 16.750.000 0<br />

340 woningen <strong>De</strong> Elementen 33.464.000 65.567.000<br />

50.214.000 65.567.000<br />

Onderhoudsuitgaven<br />

Reguliere onderhoudsuitgaven: deze verplichtingen zijn reeds verwerkt in de berekening Rendementswaarden<br />

ultimo <strong>2011</strong>.<br />

76 77


jaarrekening<br />

Aangetrokken leningen en renteswaps<br />

Voor de financiering van het project 340 woningen <strong>De</strong> Elementen zijn in juni 2009 een 5-tal roll-overleningen aangetrokken bij de NWB. Ter afdekking van het renterisico zijn een 5-tal swaps afgesloten bij de<br />

Rabobank. Met de Rabobank is overeengekomen dat er geen liquiditeiten hoeven te worden bijgestort op het moment dat de swaps de drempelwaarde van € 7 mln overschrijden.<br />

In het navolgende overzicht worden de roll-overleningen en swaps weergegeven inclusief de marktwaarde van de swaps ultimo <strong>2011</strong>.<br />

Flexibele roll-over NWB Opslag Bedrag in mln Opgenomen in mln<br />

ingang einde Type in bp<br />

04-06-10 04-06-11 1 mnds euribor 56 8.500.000 8.500.000*<br />

04-12-10 04-12-11 1 mnds euribor 61 15.000.000 15.000.000**<br />

04-03-11 04-12-12 1 mnds euribor 71 12.000.000 2.400.000<br />

04-06-11 04-12-13 1 mnds euribor 75 15.000.000 3.000.000<br />

04-09-11 04-12-14 6 mnds euribor 82 12.000.000 2.400.000<br />

73,5 62.500.000 31.300.000<br />

Het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt <strong>De</strong>rtien<br />

gezinnen die kookten voor de rest van de buurt.<br />

Buiten regende het en het was koud. In de tent<br />

waarin we aten, was het warm en gezellig. Een<br />

onvergetelijke avond.<br />

renteswaps Rabo Rente Bedrag in mln Waarde<br />

Waarde<br />

ingang<br />

einde<br />

31-12-11<br />

31-12-10<br />

04-07-11 04-07-13 3,690% 8.500.000 -387.146 -309.101<br />

04-11-12 04-07-15 4,260% 15.000.000 -1.114.659 -505.151<br />

04-02-13 04-10-18 4,480% 12.000.000 -1.507.531 -567.732<br />

04-04-13 04-04-20 4,570% 15.000.000 -2.156.527 -773.181<br />

04-06-13 04-10-20 4,600% 12.000.000 -1.750.737 -605.396<br />

4,473% 62.500.000 -6.916.600 -2.760.561<br />

John Hazewinkel,<br />

buurtbeheerder Buytenwegh<br />

Obligo’s<br />

Obligo’s op drie leningen WSW ad totaal € 24 miljoen: Hoogte van deze obligo bedraagt 3,85% zijnde € 924.000.<br />

* Lening volledig geherfinancierd per 04-07-<strong>2011</strong><br />

78 ** Lening volledig geherfinancierd per 04-11-<strong>2011</strong><br />

79


jaarrekening<br />

12.5 Specificatie toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

BEDRIJFSOPBRENGSTEN<br />

01. Huren<br />

1. Te ontvangen netto huur<br />

a. <strong>Woning</strong>en en woongebouwen 32.351.662 31.356.773<br />

b. Onroerende goederen niet zijnde woningen 296.928 244.385<br />

c. Winkelcentrum Palenstein 272.079 272.997<br />

32.920.669 31.874.155<br />

2. Af: Huurderving<br />

a. Wegens leegstand 84.990 84.843<br />

b. Wegens oninbaarheid 50.064 59.934<br />

c. Dotatie voorziening oninbare vorderingen 8.000 80.000<br />

143.054 224.777<br />

32.777.615 31.649.378<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

04. Overige bedrijfsopbrengsten<br />

Administratiekosten afsluiten huurcontracten 22.097 35.263<br />

Opslag Miva-kosten 3.538 5.579<br />

Toezichtskosten brandschades/nieuwbouw 3.938 2.256<br />

Opname’s Ista 2.986 1.000<br />

Diversen (voornamelijk Habeko en VvE’s huismeester) 85.479 85.560<br />

Aanmaningsbrieven 3.843 3.556<br />

121.881 133.214<br />

BEDRIJFSLASTEN<br />

05. Afschrijvingen op materiele vaste activa<br />

a. Overige zaken 13.830 9.987<br />

b. Onroerende en de roerende zaken t.d.v. de exploitatie 262.250 268.008<br />

276.080 277.995<br />

02. Vergoedingen<br />

1. Te ontvangen vergoedingen<br />

a. Servicekosten (inclusief verrekening) 2.625.320 2.731.134<br />

2. Af: Vergoedingsderving wegens leegstand 6.946 8.127<br />

2.618.374 2.723.007<br />

03. Verkoop onroerende goederen<br />

Verkoop bestaand bezit (<strong>2011</strong>: 4 woningen, 2010: 8 woningen) 13.340 30.248<br />

Af: Huurderving 32.695 29.857<br />

Verkoopkosten 9.254 14.759<br />

Correctie resultaat Castellum Palensteyn aan Gemeente Zoetermeer -94.508 367.327<br />

-123.117 352.959<br />

06. Overige waardeveranderingen materiële vaste activa<br />

340 woningen <strong>De</strong> Elementen -3.915.840 -7.432.075<br />

158 woningen Waterzicht 9.853.874 0,00<br />

5.938.034 -7.432.075<br />

07. Lonen en salarissen<br />

Salarissen 2.752.157 2.514.345<br />

08. Sociale lasten<br />

Sociale lasten 368.660 317.195<br />

Pensioenpremies 502.985 490.513<br />

Totaal sociale lasten 871.645 807.708<br />

80 81


jaarrekening<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

09. Lasten onderhoud (directe kosten)<br />

Planmatig t.l.v. de ABR 4.268.861 5.843.389<br />

10. Overige bedrijfskosten (vervolg)<br />

Af:<br />

Garantiebijdragen Vve’s 0 144.000<br />

Kapitaalslasten over de (on)roerende zaken t.d.v. de exploitatie -362.233 -376.586<br />

Vooruitbetaald VvE’s Alferbos/Laveibos/Jagersbos/Hoevenbos -529.000 -144.000<br />

Servicekosten: opslag administratiekosten -78.805 -77.563<br />

Kosten curatief onderhoud (inclusief overig) 2.866.414 2.993.693<br />

Contributie Aedes -54.299 -55.777<br />

6.606.275 8.837.082<br />

Doorberekening aan servicekosten -247.225 -237.399<br />

Doorberekening aan verkoopwoningen -9.254 -14.757<br />

10. Overige bedrijfskosten<br />

2.011.419 2.005.459<br />

a. Overige kosten werkapparaat 2.011.419 2.005.459<br />

b. Belastingen,verzekeringen en contributie Aedes 1.846.560 1.773.766<br />

b. Belastingen, verzekeringen en contributie Aedes<br />

c. Overige goederen, levering en diensten 2.595.793 2.705.153<br />

Belastingen 1.666.425 1.590.646<br />

d. Overige baten/lasten 369.324 -76.716<br />

Verzekeringen 125.836 127.343<br />

6.823.096 6.407.663<br />

Contributie Aedes 54.299 55.777<br />

1.846.560 1.773.766<br />

a. Overige kosten werkapparaat<br />

Overige personeelskosten:<br />

Reis-,verblijf- en representatiekosten 124.639 149.095<br />

c. Kosten overige goederen, levering en diensten<br />

Kosten overige goederen, levering en diensten 2.614.843 2.719.570<br />

Overige personeelskosten 277.240 210.526<br />

Af: Kapitaalslasten -19.050 -14.417<br />

Werk door derden 614.440 541.419<br />

2.595.793 2.705.153<br />

Werk door derden (Overhead Groot-onderhoud/projecten) 111.884 219.101<br />

Subtotaal overige personeelskosten A 1.128.203 1.120.141<br />

d. Overige baten/lasten<br />

Overige baten/lasten -29.584 -28.674<br />

Huisvestingskosten B 341.402 347.438<br />

Heffing Wijkaanpak 209.114 313.372<br />

Elektra zonnecellen (complex 0330) -8.308 -10.781<br />

Vergoedingen Raad van Toezicht 1 43.507 42.549<br />

Bijdrage Saneringsheffing 140.688 0<br />

Overige kosten 45.346 16.525<br />

Niet te verhalen vervolgingskosten bij huurachterstand 25.453 20.492<br />

Subtotaal bestuurskosten C 88.853 59.074<br />

Beeindiging huurovereenkomst/uitbetalingen aan huurders 44.756 0<br />

Algemene kosten D 1.204.777 1.240.888<br />

BTW Pro-rata regelingen <strong>2011</strong> (2007 t/m 2010) -11.496 -369.432<br />

Totaal overige kosten werkapparaat A t/m D 2.763.235 2.767.541<br />

Eneco diversen 0 -7.950<br />

Verschil servicekosten/dekking administratiekosten -765 -247<br />

Schadeuitkeringen lekkages Parkeerdekken 0 3.236<br />

Diversen -534 3.269<br />

1<br />

Aantal leden Raad van Toezicht ultimo <strong>2011</strong>: 5 (2010: 5)<br />

369.324 -76.716<br />

82 83


jaarrekening<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

11. Rente over geïnvesteerd eigen en vreemd vermogen<br />

a. Overige zaken 5.220 4.430<br />

b. (On)roerende zaken t.d.v. de exploitatie 99.983 108.577<br />

Toerekeningsrente 105.203 113.007<br />

12. Resultaat op interest<br />

Toerekeningsrente 105.203 113.007<br />

Af: totaal verschuldigde rente 6.216.915 6.029.214<br />

-6.111.712 -5.916.207<br />

Bij: totaal (te) ontvangen rente 483.564 552.540<br />

Totaal renteresultaat -5.628.148 -5.363.667<br />

13. Vennootschapsbelasting<br />

Belasting boekjaar 0 1.857.647<br />

Mutatie latente belastingvordering 90.632 87.567<br />

Mutatie latente belastingverplichting -2.155.052 653.764<br />

Correctie op aangifte 2008 -1.422.412 0<br />

Correctie op aangifte 2009 -1.853.518 253.456<br />

Correctie op aangifte 2010 -1.857.647 0<br />

Totaal -7.197.997 2.852.434<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

13. Vennootschapsbelasting (vervolg)<br />

Fiscale afschrijving verbeteringen -9.065 -8.120<br />

Fiscale toerekening personeelskosten aan nieuwbouwprojecten 417.366 374.368<br />

Fiscale toerekening rente aan nieuwbouwprojecten 360.373 325.595<br />

Herbestedingsreserve -12.608.157 0<br />

Belastbaar bedrag 0 7.328.029<br />

Verschuldigde Vennootschapsbelasting 0 1.857.647<br />

Effectieve belasting druk 0,00% 25,35%<br />

14. Resultaat deelnemingen<br />

Stichting Woonwagen zaken Zoetermeer boekjaar -13.000 -17.222<br />

-13.000 -17.222<br />

15. Mutatie actuele waarde materiele vaste activa<br />

<strong>Woning</strong>en en woongebouwen 11.782.676 26.564.133<br />

Winkelcentrum Palenstein -558.000 0<br />

Onroerende goederen niet zijnde woningen -19.362 1.251.099<br />

11.205.314 27.815.232<br />

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 6.394.115 17.969.166<br />

Mutatie afboeking nieuwbouwcomplexen 5.938.034 -7.432.075<br />

Mutatie Voorziening Onderhoud (fiscaal) 0 -3.365.337<br />

Mutatie lening U/G en O/G -444.502 -444.502<br />

Heffing Wijkaanpak 209.114 313.372<br />

Oort-kosten en overig 10.805 10.174<br />

Investeringsaftrek -15.211 -14.375<br />

Resultaat koopwoningen verschil commercieel/fiscaal -4.086 -15.492<br />

Fiscale afschrijving winkelcentrum Palenstein -248.786 -248.786<br />

Fiscale afschrijving complexen 0 -135.959<br />

16. Verdeling jaarresultaat<br />

Algemene bedrijfsreserve 24.784.426 42.914.742<br />

17. (Toerekening) bedrijfkosten<br />

Kostensoorten<br />

Personeelskosten:<br />

Salarissen 2.752.157 2.514.345<br />

Sociale lasten 368.660 317.195<br />

Pensioenpremies 502.985 490.513<br />

Reis-,verblijf- en representatiekosten 124.639 149.095<br />

Overige personeelskosten 277.240 210.526<br />

84 85


jaarrekening<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

17. (Toerekening) bedrijfkosten (vervolg)<br />

Werk door derden 614.440 541.419<br />

Werk door derden Projecten 111.884 219.101<br />

4.752.005 4.442.194<br />

Huisvestingskosten 341.402 347.438<br />

Vergoedingen Raad van Toezicht 43.507 42.549<br />

Reis, verblijf en representatiekosten 5.294 4.138<br />

Overige kosten 40.052 12.387<br />

Subtotaal bestuurskosten 88.853 59.074<br />

Algemene kosten 1.190.188 1.233.554<br />

Algemene kosten Holding/Projecten BV 14.589 7.334<br />

Totaal kosten Werkorganisatie 6.387.037 6.089.594<br />

Externe dekkingsbronnen<br />

Servicekosten: opslag adm.kosten 78.805 77.563<br />

<strong>De</strong>kking uit opslag MIVA 3.538 5.579<br />

Bijdragen nieuwe huurders (incl. soc. Indicaties) 22.097 35.263<br />

Doorberekening (2010/<strong>2011</strong>):Habeko 38.496 38.274<br />

Toezichtskosten brandschades 3.938 2.256<br />

Servicekosten : huismeesterskosten 247.225 237.399<br />

VvE ‘s 47.400 45.722<br />

Verkoopkosten 9.254 14.757<br />

Opname’s Ista 2.986 1.000<br />

Overige opbrengsten -419 1.562<br />

Aanmaningsbrieven 3.843 3.556<br />

457.163 462.931<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

17. (Toerekening) bedrijfkosten (vervolg)<br />

* Onder de Algemene kosten zijn de volgende accountantshonoraria opgenomen:<br />

Onderzoek Jaarrekening (inclusief fiscale paragraaf) 40.242 39.631<br />

EDP audit 9.445<br />

Extra werkzaamheden over het boekjaar 6.694<br />

Totaal accountantskosten 40.242 55.770<br />

18. Overige informatie<br />

Werknemers<br />

Gedurende het verslagjaar had <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> gemiddeld 56,7 (2010: 55,3) werknemers in<br />

dienst. Dit aantal is gebaseerd op het aantal fulltime equivalenten.<br />

Bestuurders en Raad van Toezicht<br />

Lasten ter zake van bezoldiging en pensioenen van:<br />

- Bestuurder: hierbij wordt verwezen naar punt 9.2 van het jaarverslag.<br />

- Raad van Toezicht € 43.507 (2010:€ 42.549)<br />

Saldo: t.l.v. de Winst- en Verlies rekening 5.929.874 5.626.663<br />

86 87


jaarrekening<br />

12.6 Kasstroom uit operationele activiteiten<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Bedrijfsresultaat voor Belastingen 12.022 23.333<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Kasstroom uit Operationele activiteiten 13.880 11.049<br />

Afschrijvingen ten Dienste van de Activa 262 268<br />

Correctie op afschrijvingen -271 -129<br />

Afschrijvingen Warmte meters 14 10<br />

Overige waardeverandering materiële vaste activa 5.938 -7.432<br />

Mutatie Voorziening belasting latentie -2.155 654<br />

3.788 -6.630<br />

Veranderingen in Werkkapitaal<br />

Vorderingen -2.753 1.755<br />

Overlopende Activa 209 -1.163<br />

Krediteuren -727 1.760<br />

Overlopende Passiva -229 209<br />

-3.500 2.562<br />

Kasstroom uit Bedrijfsoperaties 12.310 19.265<br />

Ontvangen/betaalde interest -5.628 -5.364<br />

Ontvangen (2010: Betaalde) Winstbelasting 7.198 -2.852<br />

1.570 -8.216<br />

Lening c.a. Stichting Woonwagen zaken Zoetermeer -16 -25<br />

Te vorderen BWS subsidies 4 167<br />

Latente Belastingverplichting 91 88<br />

Investeringen in materiele vaste activa -38.278 -22.712<br />

Investeringen Ten Dienste van de Activa -189 -138<br />

Investeringen Warmtemeters -39 -14<br />

Verkochte woningen 512 1.030<br />

Termijnen Brede School 0 0<br />

Mutatie onderhanden projecten 0 2.575<br />

<strong>De</strong>sinvesteringen in Materiele vaste activa (Ten Dienste van) 300 129<br />

Kasstroom uit Investeringsactiviteiten -37.616 -18.898<br />

Kasstroom uit Financieringsactiviteiten<br />

Mutatie Waarborgsommen 21 46<br />

Ontvangsten uit nieuwe leningen 37.280 18.298<br />

Aflossing leningen -12.480 -11.798<br />

24.821 6.546<br />

Mutatie Geldmiddelen 1.085 -1.303<br />

Stand Liquide middelen per begin boekjaar 4.486 5.789<br />

Stand Liquide middelen per einde boekjaar 5.571 4.486<br />

Afname boekjaar 1.085 -1.303<br />

88 89


jaarrekening<br />

12.7 Enkelvoudige balans per 31 december<br />

ACTIVA Per 31-12-<strong>2011</strong> Per 31-12-2010<br />

VASTE ACTIVA<br />

MATERIELE VASTE AKTIVA:<br />

Onroerende en roerende zaken in exploitatie 272.923.494 261.609.356<br />

Onroerende zaken in ontwikkeling 6.308.184 0<br />

Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 1.607.048 1.708.497<br />

280.838.726 263.317.853<br />

FINANCIELE VASTE AKTIVA:<br />

<strong>De</strong>elname Stichting Woonwagenzaken Zoetermeer 24.022 21.022<br />

<strong>De</strong>elname <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Holding (100%) 1.601.088 1.970.167<br />

Te vorderen BWS subsidies 0 4.028<br />

Leningen U/G 8.700.000 8.700.000<br />

Latente Belastingvordering 558.113 648.745<br />

10.883.223 11.343.962<br />

PASSIVA Per 31-12-<strong>2011</strong> Per 31-12-2010<br />

EIGEN VERMOGEN<br />

Overige reserves 119.674.668 94.890.242<br />

VOORZIENINGEN<br />

Voorziening Nieuwbouw 3.203.484 29.197.839<br />

Belastinglatentie 0 2.155.052<br />

3.203.484 31.352.891<br />

LANG LOPENDE SCHULDEN<br />

Leningen kredietinstellingen 168.153.854 143.353.854<br />

Waarborgsommen 1.954.492 1.933.612<br />

170.108.346 145.287.466<br />

SUBTOTAAL 292.986.498 271.530.598<br />

SUBTOTAAL VASTE AKTIVA 291.721.949 274.661.815<br />

KORTLOPENDE SCHULDEN<br />

VLOTTENDE AKTIVA<br />

VORDERINGEN<br />

Huurdebiteuren 336.383 391.410<br />

Vennootschapsbelasting 2.856.500 0<br />

Gemeente 35.316 15.830<br />

Overige vorderingen 554.756 609.759<br />

Overlopende activa 3.204.846 3.414.200<br />

6.987.801 4.431.199<br />

LIQUIDE MIDDELEN 5.142.311 4.257.998<br />

SUBTOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 12.130.112 8.689.198<br />

Leveranciers 5.944.911 3.057.581<br />

Belastingen en premies sociale verzekering 105.223 3.718.915<br />

Overlopende passiva 4.815.428 5.043.917<br />

10.865.563 11.820.414<br />

TOTAAL GENERAAL 303.852.061 283.351.012<br />

TOTAAL GENERAAL 303.852.061 283.351.012<br />

90 91


jaarrekening<br />

12.8 Enkelvoudige Winst- en verliesrekening over het boekjaar <strong>2011</strong><br />

Omschrijving Boekjaar <strong>2011</strong> Boekjaar 2010<br />

BEDRIJFSOPBRENGSTEN<br />

Huren 32.505.536 31.379.984<br />

Vergoedingen 2.608.086 2.712.075<br />

Verkoop onroerende goederen -123.117 352.961<br />

Overige bedrijfsopbrengsten 134.961 145.680<br />

Som der bedrijfsopbrengsten 35.125.466 34.590.700<br />

12.9 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening<br />

Algemene waarderingsgrondslagen<br />

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede voor de toelichting op de onderscheiden<br />

activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld.<br />

<strong>De</strong>elneming <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Holding BV<br />

Dit betreft de 100% deelneming in <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Holding BV (opgericht op 24 december 2007). Het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt € 1.500.000<br />

Het verloop is als volgt:<br />

BEDRIJFSLASTEN<br />

Afschrijvingen op vaste activa 276.080 277.995<br />

Overige waardeverandering materiële vaste activa 5.938.034 -7.432.075<br />

Lonen en salarissen 2.752.157 2.514.345<br />

Sociale lasten 871.645 807.708<br />

Lasten onderhoud 6.600.392 8.829.045<br />

Overige bedrijfslasten 6.787.138 6.378.276<br />

Som der bedrijfslasten 23.225.446 11.375.294<br />

EXPLOITATIERESULTAAT 11.900.020 23.215.406<br />

Rentebaten 537.055 591.658<br />

Rentelasten 6.216.915 6.029.214<br />

Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering 6.220.160 17.777.850<br />

Vennootschapsbelasting 7.183.031 -2.863.928<br />

Resultaat deelnemingen -382.079 185.588<br />

Mutatie actuele waarde materiele vaste activa 11.763.314 27.815.232<br />

JAARRESULTAAT 24.784.426 42.914.742<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Boekwaarde begin boekjaar € 1.970.167 € 1.767.357<br />

Resultaat boekjaar -369.079 202.810<br />

Boekwaarde ultimo boekjaar € 1.601.088 € 1.970.167<br />

Liquide middelen<br />

BNG <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> -€ 2.017.923 -€ 2.915.824<br />

Spaarrekeningen 7.154.391 7.154.330<br />

Kas, overige banken en kruisposten 5.843 19.492<br />

Totaal € 5.142.311 € 4.257.998<br />

Afwijkende posten van belang<br />

Winkelcentrum Palenstein (afwaardering in <strong>2011</strong><br />

€ 4.000.000 € 4.558.000<br />

van € 558.000)<br />

Lening <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Holding BV 2.700.000 2.700.000<br />

Rekening-courant Holding BV 40.600 28.166<br />

Rekening-courant Projecten BV 42.258 44.124<br />

BNG <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> projecten BV 383.362 199.096<br />

BNG <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Holding BV 44.903 28.499<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Overige afwijkende posten van te verwaarlozen<br />

betekenis<br />

Balansposten<br />

Overige vorderingen € 64 € 176<br />

Crediteuren 350 1.100<br />

Kortlopende schulden (afrekening servicekosten) 5.773 5.932<br />

BTW-aangifte 14.514 12.229<br />

Overlopende passiva (vnl. vooruitontvangen<br />

huren)<br />

23.746 24.054<br />

Winst-en Verliesrekening posten<br />

Afwaardering Winkelcentrum Palenstein € 558.000 € 0<br />

Exploitatie winkelcentrum -260.998 -267.858<br />

Overige bedrijfslasten 27.669 29.387<br />

Kosten Onderhoud 5.883 8.037<br />

Vennootschapsbelasting -14.966 -11.494<br />

Renteresultaat 53.491 39.118<br />

Subtotaal € 369.079 € 202.810-<br />

Resultaat deelnemingen € 369.079- € 202.810<br />

92 93


OVERIGE GEGEVENS<br />

overige gegevens<br />

accountantsverklaring<br />

accountantsverklaring<br />

13.1 Statutaire bepalingen resultaatbestemming<br />

Op basis van de statutaire bepalingen zal het jaarresultaat <strong>2011</strong> worden toegevoegd aan de<br />

algemene bedrijfsreserve.<br />

Tel: +31 (0)71 579 44 44<br />

Fax: +31 (0)71 579 44 00<br />

info@bdo.nl<br />

www.bdo.nl<br />

BDO Audit & Assurance B.V.<br />

Postbus 16128, 2301 GC Leiden<br />

Rooseveltstraat 55, 2321 BL Leiden<br />

Nederland<br />

13.2 Gebeurtenissen na balansdatum<br />

Vervallen 2% extra huurverhoging per 1 juli 2012<br />

<strong>De</strong> ingecalculeerde extra huurverhoging per 1 juli 2012 van 2% voor huurders met een inkomen<br />

van meer dan € 43.000 gaat vooralsnog niet door. Middels een uitspraak op een kort geding,<br />

aangespannen door een aantal huurders, heeft de rechter bepaald dat de inkomensverklaringen<br />

van de belastingdienst niet mogen worden gebruikt zolang de wet niet is aangenomen in de 1ste<br />

kamer.<br />

Dit zou per jaar voor <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> een extra huur opleveren van circa € 125.000.<br />

Aanvullende overeenkomst Herontwikkeling Palenstein Allonge<br />

Op 16 mei 2012 is deze overeenkomst getekend door alle partijen.<br />

<strong>De</strong> investeringen die hierop betrekking hebben zijn volledig meegenomen in de geprognosticeerde<br />

cijfers voor de komende 5 jaar.<br />

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT<br />

Aan: de Raad van Commissarissen van R.K. <strong>Woning</strong>bouwstichting “<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>”<br />

Verklaring betreffende de jaarrekening<br />

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening <strong>2011</strong> van R.K. <strong>Woning</strong>bouwstichting “<strong>De</strong><br />

<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>” te Zoetermeer gecontroleerd. <strong>De</strong>ze jaarrekening bestaat uit de<br />

geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december <strong>2011</strong> en de geconsolideerde en<br />

enkelvoudige winst-en-verliesrekening over <strong>2011</strong> met de toelichting, waarin zijn opgenomen<br />

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere<br />

toelichtingen.<br />

Verantwoordelijkheid van het bestuur<br />

Het bestuur van de toegelaten instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de<br />

jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor<br />

het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de bepalingen inzake de<br />

jaarrekening en het jaarverslag als opgenomen in artikel 26, eerste lid, van het Besluit<br />

beheer sociale-huursector, richtlijn 645 van de Raad voor de <strong>Jaarverslag</strong>geving en de Wet<br />

openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens. Het bestuur van de<br />

toegelaten instelling is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het<br />

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen<br />

van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.<br />

Verantwoordelijkheid van de accountant<br />

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van<br />

onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,<br />

waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het controleprotocol in rubriek A van<br />

Bijlage III bij het Besluit beheer sociale-huursector. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor<br />

ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren<br />

dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen<br />

van materieel belang bevat.<br />

Oordeel<br />

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling<br />

van het vermogen van R.K. <strong>Woning</strong>bouwstichting “<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>” per 31 december <strong>2011</strong><br />

en van het resultaat over <strong>2011</strong> in overeenstemming met artikel 26, eerste lid, van het Besluit<br />

beheer sociale-huursector, richtlijn 645 van de Raad voor de <strong>Jaarverslag</strong>geving en de Wet<br />

openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens.<br />

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen<br />

Ingevolge artikel 28, sub a van het Besluit beheer sociale-huursector, melden wij dat ons geen<br />

tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor<br />

zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van<br />

Titel 9 BW 2 is opgesteld, en of de in artikel 2: 392 lid 1 onder g bedoelde gegevens zijn<br />

toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen<br />

beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 391, vierde lid, van<br />

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Verder vermelden wij dat is voldaan aan de verplichting<br />

tot vermelding in het jaarverslag van financiële ondersteuning aan buitenlandse instellingen<br />

zoals bedoeld in de MG 2005-04, MG 2008-03, MG 2010-03 en MG <strong>2011</strong>-02, alsmede aan de<br />

verplichting tot vermelding in het jaarverslag van grondaankopen zoals bedoeld in de MG<br />

2001-26 en de verplichting tot vermelding in het jaarverslag van sponsoractiviteiten zoals<br />

bedoeld in MG 2006-04.<br />

Leiden, 29 mei 2012<br />

BDO Audit & Assurance B.V.<br />

namens deze,<br />

Was getekend,<br />

L.A. Bijl RA<br />

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie<br />

over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. <strong>De</strong> geselecteerde werkzaamheden<br />

zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het<br />

inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als<br />

gevolg van fraude of fouten.<br />

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in<br />

aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld<br />

daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de<br />

omstandigheden. <strong>De</strong>ze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot<br />

uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de toegelaten<br />

instelling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte<br />

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van<br />

de toegelaten instelling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld<br />

van de jaarrekening.<br />

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is<br />

om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.<br />

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.<br />

BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,<br />

en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.<br />

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.<br />

94 95


Storkstraat 6 | 2722 NN Zoetermeer | T: 079 343 80 00 | F: 079 331 14 38<br />

woonservice@dgw.nl | www.dgw.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!